Vous êtes sur la page 1sur 1

AXHENDE JAVORE

DATA: 26.04.2018
ORA: 12:00

VENDI: Skype Video Call

PROJEKTI: Opportunities StudIN


UDHEHEQES: Sabah Bushaj

1. ARRITJET JAVORE

Analizimi dhe Dizenjimi i Databazës


2. RISHIKIM I PROGRESIT TE QELLIMEVE
PERSHKRIMI QELLIMI DATA E RE DATA E VJETER

Të përfshijmë
informacionet specifike
për çdo tabelë duke pasur
kujdes mënyrën e
1.Analiza e Databazës strukturimit të tyre 13.04.2018 10.04.2018
Të ndërtojmë përafërsisht
skemën e databazës me
2.Dizenjimi i Databazës tabelat përkatëse 15.04.2018 12.04.2018
3. RISHIKIME TE VENDIMEVE EKZISTUESE
VENDIMI VENDIMI DO NDIQET NGA AFATI KOHOR I VENDIMIT

-Implementimi i Databazës
Në SQL Server Daniela Muhaj 29.04.2018,09:00
4. VENDIME TE REJA
VENDIMI DO PREZANTOHET NGA REZULTATI I PROJEKTUAR

Nuk ka përfunduar,pasi do të ketë


ndryshime pasi të kemi mbaruar
Implementimi i Databazës format e regjistrimit dhe
në Sql Server Ermelinda Toshi kategorizimin e informacionit

Ndryshime në faqen kryesore Daniela Muhaj Ka përfunduar


5. RISHIKIME
Rishikime te axhendës –Periudha e kryerjes së databazës shtyhet deri me 5.05.2018 pasi të përfundohen format e regjistrimit dhe
kategorizimi i informacionit sipas fushave përkatese.
Rishikime te takimeve-20 minuta çdo ditë diskutim pas mësimit për tasket e ardhshme
Cfarë ka shkuar si duhet-Hapi i parë i faqes kryesore ka përfunduar.Hapi i dytë i mbledhjes së informacionit dhe strukturimit të tij sipas
fushave si prsh mjekësi,teknologji,shkenca sociale dhe sipas informacioneve që ka faqja Intership,Trajnime,Bursa etj ka përfunduar dhe
analiza dhe dizenjimi i databazës si strukturë e përgjithshme kanë përfunduar.
Cfarë duhet përmiresuar-Menu-ja në faqen kryesore që do të mund të bëhet sub-menu/dropdownlist.

6. TAKIMI I RRADHES

DATA 30.04.2018 ORA 13:00 VENDI Klasa 101 C,FSHN

DOREZOI: Daniela Muhaj APROVOI: