Vous êtes sur la page 1sur 12

Insanity

Suttikorn Tocharoenniwatsai

Mysterious q = 50

Violin & ∑ ∑

Flute & ‰ œ ˙™ ≈ œ™ ˙™
ppp p ppp ppp p ppp

œ œ œ#œ
∑ Œ ‰≈ nœnœœ# œ œ
Acoustic Guitar I &
pp

œ œ œ œ™ #œ œ™ ˙
Acoustic Guitar II & œ œ#œ œ œ#œ œ œ œ#œ Œ
œ
p mp

cymbal ˙– l.v.
Percussion / Ó ∑

Ricochet
3
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vln. & ∑
mf ppp

Fl. & ‰ œ ˙™ w
ppp p ppp p ppp

A. Gtr. I & ∑ ∑

œ œ™ ˙™ œœ ˙ œœ
A. Gtr. II & #œ nœ
œ nœbœ œ #œ nœ
mp mf œ snap pizz.
>
f

Perc. / ∑ ∑
!
5
2
Vln. & ∑
mp
œœ ˙™
Fl. & ∑ œ#œ œ
p f ppp
œœ œœ œœ œœ œœ œœ ## w

∏∏∏
∏∏∏
∏∏∏
∏∏∏
∏∏∏
∏∏∏
∏∏∏
w
A. Gtr. I & ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Y
p f

œ œ œ œ™
#œ œ#œ œnœ#œ
A. Gtr. II & œ œ nœ
w
p
pour ping pong balls into the box slowly

∑ w
Perc. / œ ‰ Œ Ó
f Balloon!

7 œ
>
Vln. & ≈ ‰ œ œ œ œ#œnœ œ ˙ b-œ Œ Ó
f
ÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ
mf ppp
w
Fl. & #w
p ppp p ppp

nn œœ œœ œœ œœ œœ ## œœ w
∏∏∏
∏∏∏
∏∏∏

∏∏∏
∏∏∏
∏∏∏

w
A. Gtr. I & ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ Y
p f

nœ œ œ œ œ™ œœ
A. Gtr. II & #œ œ œ œ ˙ ™ œ œ
# œp #œ
Belt
w ¿ Œ
Perc. / Ó
f
9
3
Vln. & ∑ ∑
Solo
r
n œ bœ
b˙ ™ œ nœ bœ j œ™
Fl. & œ nœ bœ ™ ˙ œ bœœ œ
mp pp mp ppp mp

bw ∑
A. Gtr. I &

œ #œ ™ ˙ ™ ∑
A. Gtr. II & œ

Perc. / ∑ ∑

11 ˙ n>œ. œ. nœ. > U nœ #œ


#œ #œ œ U
#œ œ ˙ Œ
Fl. &
ppp f pp mf ppp

13
Ÿb
bœ œ™ ˙ œ bœ #œ nœ ™
J
Fl. & bœ ™ ‰ #œ
ppp f
ppp p
15 # œ. n œ. œ. n œ. #œ bœ œ
œ bœj
Fl. & n˙
j
bœ nœ nœ nœj
bœ

ppp f ppp

17 œ™ n œj # œ nœj #œ
j j
nœ
j
œ
j
œ œ œj œ œj œ Ÿ
j
œ
j j
œ nœ
J #œ nœ bœj œ œ #œ œ œ œ œ nœ
Fl. &
f ppp

19 bœ j œ gliss.
bÆœ n œ ˙
Fl. & œ
bœ œj bœ
j
œ ˙™
j
œ #œ œ J

pp f pp f pp
f

21
˙ #œ œ œ #œ bŸ˙b
Fl. & #œ œ™ œ ˙
Ÿ
pp mp
f
U>
23 ˙ b -œ
4
∑ 3
Vln. & 4
ppp mp

˙ n>œ. œ. œ. b>œ U
Fl. &
œ 3
4˙ bU
œ
ppp f ppp

3 U
A. Gtr. I & ∑ 4Ó Œ

3 U
A. Gtr. II & ∑ 4Ó Œ

3 U
Perc. / ∑ 4Ó Œ

25
8 ∑ 5
Vln. &8 8

8
Fl. &8 w
.
7 œ ≈ bœ œ n œ #>œ nœ ‰
A. Gtr. I &8 œ #œ #œ nœ #>œ nœ
>
ppp mf p f p

A. Gtr. II
8
&8 ##¿¿¿ ‰
˙™ ¿¿
p
# ¿.
ff

cymbal

w – l.v.
8
Perc. /8
mf
26 >œ. œ œ. #œ. >œ #œ. .
œ #œ œ. ≈ #œ. œ. œ œ nœ. 5
Vln. &
f

Fl. & ∑

#œ nœ n>œ nœ ‰
. #œ ≈ nœ 7 Repeat
A. Gtr. I & ≈ nœ nœ 8 >œ #œ #œ
mf p mf
ppp

A. Gtr. II & n˙ ™ ##¿¿¿ ¿¿ ‰


¿¿
¿¿ ¿¿
mp
# ¿. .
ff

Perc. / ∑

27
nœ #œ. bœ. >œ.
œ. bœ. ≈ nœ. bœ. nœ.
Vln. &
ff

> . . b . œ. b >œ.
œ n œ. b œ n œ b œ œ
6 bœ œ. bœ nœ
Fl. &8 ‰ ‰ ‰
mp f

œ nœ #>œ nœ. œ
A. Gtr. I & nœ œ ≈ bœ #œ nœ ≈ nœ nœ. #œ

mf p f p mf

##¿¿¿ ¿¿ #˙
A. Gtr. II & Œ ¿¿ ‰ n ˙˙˙
¿¿ ¿¿ ˙
# ¿. .
ff pp
Tubes instrument
¿crash
Perc. / œ œ œ ‰
œ œ ≈ œ œj ≈ œ œ œ œ ≈
mp ff
p ff
28
6
nœ. nœ. œ. œ. >œ. nœ. 48 nœ nœ. #œ. bœ œ
Vln. & . . œ
>. >.
f
. # œ. n œ.
n œ. >œ. œ. #œ. œ. n œ b >œ.
Fl. & ‰
pp f pp f

b œ nœ œ œ
7 Repeat
A. Gtr. I & ≈ nœ ‰ 8 >œ #œ #œ nœ œ ≈ bœ
p mf
ppp mf p

A. Gtr. II & ∑

œ œ œ ‰ œ œ ≈ œ ≈ œ ≈ œ
Perc. / ‰ ‰
mp

repeat & down semi tone


29 n>œ. œ # œ. œ. #>œ œ. #œ. nœ œ.
Vln.
5
& 8 #œ œ nœ. ≈ nœ. #œ.
f
. œ. nœ. #œ. # œ. n œ.
n œ. b >œ. .œ b œ n>œ.
Fl. &
mf f

n œ #>œ nœ. œ
A. Gtr. I &
œ
#œ nœ ≈ nœ nœ. #œ ≈ nœ b œ nœ
f p mf p

& ∑ 3
A. Gtr. II 4

œ œ œ ‰ œ ≈ œ œ œ œ œ œ œ œ ≈ œ
Perc. / J
ff p ff
30
. bœ œ. nœ. >œ. 7
#œ nœ. ≈ bœ. œ. œ.
Vln. &
n œ. b >œ. n œ. b œ. œ. œ. b >œ. . œ. ff
b œ. #œ œ.
Fl. &
ff p

œ œ n œ #œ nœ
7 Repeat œ ≈ bœ œ
A. Gtr. I & ‰ 8 >œ #œ #œ nœ
mf
ppp mf p f
repeat
#œ . . .
#œ nœ . bœ nœ #œ
A. Gtr. II & nœ. bœ. nœ. nœ. nœ. . #
nœ. .œ #œ nœ
.> . œ. .
>
mp

œ œ œ œ ≈ œ ‰ j œ œ œ
Perc. / œ œ œ
J J
p ff

31
œ. #œ. œ. œ. b>œ. nœ.4 bœ
Vln. & 8 œ . œ. nœ. #œ. #œ. c
.> >
f pp f

> n œ. # œ. n œ. b œ. >œ. b œ. n œ. b œ. n œ. b œ. b œ. œ.
nœ. c
Fl. &
f

œ b œ nœ œ œ
.
A. Gtr. I & #œ nœ ≈ nœ nœ #œ ≈ nœ ‰ c
p p mf
mf

#œ #œ. nœ. .
& nœ. . #œ . b œ nœ bœ. œ nœ. nœ #œ. c
A. Gtr. II
nœ. . #œ
>. . . nœ. #œ.
mf

Y™ cymbal

Perc. / œ ææ c
ppp
ff
. b œ. >. œ. . . . . b œ. .
j . bœ nœ
8 32 >
.
#œ # œ nœ .œ n œ . # œ . 
œ b œ nœ
nœ nœ ≈
Vln. &c ≈
f

>
. b . . >. .
œ . b .
œ . .
j . bœ œ
b œ b œ n œ n 
œ
c ≈
bœ œ nœ. nœ. nœ.

bœ #œ.
Fl. &
f

c ≈ #œ b œ nœ #œ ≈ j
#œ. œ. ≈
A. Gtr. I & #œ. . #œ. nœ. . nœ. . nœ. . nœ. nœ
> > n œ.
f

A. Gtr. II &c ∑

Y
Perc. /cœ ‰ Œ Ó
ff Balloon!

.
33 œ. n œ œ. b œ. n œ. œ. #œ. nœ. #œ. nœ. œ. bœ.
Vln. & nœ.

. . . . n œ. # . b œ.
œ .
b œ. n>œ. n œ b œ b >œ. b œ œ. n œ b œ. nœ. n .
œ .
nœ b œ
Fl. &

nœ. #œ. nœ #œ nœ. #œ. #œ. #œ.


A. Gtr. I & #œ. #œ. nœ. # œ. nœ. nœ.

A. Gtr. II & ∑

Perc. / ∑
U˙ ™ cadenza
34 œ. . b œ. .
.
œ b .
œ n œ. .
n
U 9
bœ œ. nœ bœ
Vln. & Œ bœ. bœ. nœ. Solo Œ
ppp f ppp
pp f

. . . n .
œ . . n œ. n œ.
nœ b œ œ. b œ bœ. b œ
œ b œ.
bœ. U™ U
Fl. & Œ Ó Œ
pp f

b œ. nœ. U™ U
A. Gtr. I & Œ nœ. nœ. #œ. #œ Ó Œ
.
#œ #œ. n œ. . n œ #œ.
. n œ.
pp f
U U
A. Gtr. II & w
w
w
Œ
w ˙™ snap pizz.
f fff
pour ping pong balls into the box slowly
U
˙™ U
Perc. / ∑ Œ
œ ‰ Œ Ó
u
f Balloon!

accel.
36 œ œ œ ˙™ #>œ œ # œ. n>œ b œ n œ. #>œ œ #œ. n>œ b œ nœ.
Vln. &
3 3 3 3 3
A tempo
nœ œ œ œ bœ ™ œ
bœ œ nœ ˙ ÍÍÍÍÍÍÍb -œ
38 -œ . .
Vln. & ‰ ≈ œ #œ œ. #œ.
f pp pp

40 œ bpizz.
œ bœ n œarco.
. .
Vln. & Œ ≈ nœ #œ nœ. #œ. ‰ ‰ Œ™ J
f pp

˙™ œ #œ !™ -œ.
42
nœ #œ
Vln. &
mp mp
Ricochet
44 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. b ˙ ™
Vln. & ‰ Œ
ppp f ppp f ppp
10 46 bœ ˙™ nœ bœ œ bœ œ
Vln. & ‰
p p 3
ppp f ff f

Fl. & ‰ œ ˙™ ‰ œ ˙™
ppp p ppp ppp p ppp
∏∏∏∏∏∏∏

w
A. Gtr. I & #w
w
w

pp

A. Gtr. II & ∑ ∑

Perc. / ∑ ∑

48
#w
Vln. &
mp f p

œ ˙™
Fl. & ‰
ppp p ppp

nœj
# œ. nœ.
A. Gtr. I & Œ nœ. nœ. #œ. #œ
# œ. #œ. n œ. . n œ #œ.
. b œ.
pp f

œ #œ œ œ œ œ™ bœ œ
A. Gtr. II & œ œ #œ œ œ
œ
p

cymbal
› ˙– l.v.

Perc. / Ó
mf
49
11
nw
Vln. &
f
œ™ ˙™
Fl. & ≈
ppp p ppp

nœ. bœ. œ. b œ. nœ.


A. Gtr. I & ‰ nœ. #œ. #œ
.
#œ #œ. n œ. . œ #œ.
. nœ
pp f

œ #œ n œ ™ ˙
Œ
A. Gtr. II &

Perc. / ∑

Ricochet
!™ œ
50 œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
Vln. & ‰
mf ppp mp

œ ˙™ w
Fl. & ‰
ppp p ppp p ppp

A. Gtr. I & Œ Ó
œ w

œ œ™ ˙™ œœ ˙ œœ
A. Gtr. II & #œ nœ
œ nœbœ œ #œ nœ
mp mf œ
>snap pizz.
f

Perc. / ∑ ∑
52
12 >- U™
Vln. & œJ
b Œ Ó ∑
ppp

U
Fl. & œ œ #œ ™ œ bœ b˙ n˙
p p

~~
∏∏∏∏

~
A. Gtr. I & ∑
above nut
p

∏∏∏∏∏∏
A. Gtr. II & j b#w
w
w
w
œ œ™ ˙ pp

U™
Perc. / ‰ Œ Ó ∑

54

Vln. & ∑ ∑ ∑

Fl. & #˙ n˙ w œ Œ Ó
pp
pppp

A. Gtr. I & ∑ ∑ ∑
∏∏∏∏∏∏

#w
& w
A. Gtr. II
# w Œ #œ œ œ ˙ œ Œ Ó
w nœ
œ
pp

Perc. / ∑ ∑ ∑