Vous êtes sur la page 1sur 2

Flow Gently Sweet Afton

Music: Jonathan Spilman


Words: Robert Burns Arr: Gilbert DeBenedetti

# 3 5

& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ œ
1 3 2 4 3 1

œ ˙. œ œ
? # 34 Œ œ œ œ œ œ ˙
Flow gent - ly, sweet Af - ton, a - mong thy green braes, Flow gent - ly, I'll

Œ œ
5 5 4 3 2 5

6
# œœ œœ
4

œœ œœ œ œ œ œ œ œ
3

& œ ˙˙ œ
1 2 1

œ œ
sing
œ
thee
œ
a
˙˙ ..
song in thy
˙
praise; My
œ œ
Ma - ry's
a - sleep
œ
by thy
œ
?# œ Œ œ œ
5 4 3 3
5

11
# œ œ œ œ Œ œ œ
& œ œ œ
2 5 2 3 1 5 1

œ œ ˙ œ
˙.
mur - mur - ing
˙
stream, Flow gent - ly

œ œ
sweet
œ Af -

œ œ nœ Œ
ton, dis -
˙
turb not
œœ
her

?# Œ
2 2 3 4

More sheet music at


www.gmajormusictheory.org
Flow Gently Sweet Afton, page 2

16
# œ
& ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
3 2 1 2 2 4

œ
1 1

œ
˙˙ œ œ œ œ # œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
dream. Thou stock whose dove
ech - o re - sounds through the

?# Œ
4 2 1 2 1 4 2 1 2 1
5

# œ œ œ œ œ œ #œ
20

& Œ œ œ œ œ œ œ
2 2 1 2 2 4 2 3 2

œ
1

œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
?# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
glen,
Ye wild whist - ling
black - birds in yon thorn - y

Œ œ
4 2 1 4 2 1 4 3 2 3 2 4

# ˙
24
œ œ œ
œ œ œ
3

& œ œ
1 3 2 5

œ œ œ
den,

Thou
˙
green crest - ed
œ lap - wing

œ œ œ
thy
˙.
scream - ing for -

?# ˙
5 3 5 4

# U
œ œ
28

& œ œ œ œ Œ œ œ ˙
3 1

˙ œ
?# ˙ œ œ ˙ œœ ˙˙
bear, I charge you dis - turb not my slum - ber - ing fair.

Œ œ œ œ nœ Œ
2

More sheet music at


www.gmajormusictheory.org

Vous aimerez peut-être aussi