Vous êtes sur la page 1sur 2

VERSLAG MR Willem Alexander School dd.

26 mei 2008

Voorzitter Joost
Notulist Soetieu
Plaats WAS Koninginnelaan

Aanwezig Ernst Jan, Loes, Richard, Elly, Miranda, Soetieu, Joost


Afwezig Hennie, Judith, Lisette
mk

1. Opening en mededelingen
Voorzitter heet aanwezigen en in het bijzonder de aspirant-MR leden welkom, er wordt een
voorstelrondje gedaan. Miranda opent de vergadering.

2. Notulen 18-03-2008

Loes vindt de notulen wel erg kort


Actiepunt 20 – Joost neemt dit met Paula op
Ernst Jan gaat de notulen corrigeren en op de website plaatsen
Protocol van schipperskinderen is accoord

3. Ingekomen stukken (Loes)


- Tijdschrift Wet medezeggenschapsraad in opbouw
- Op Koers (schipperskinderen)
- Huishoudelijk reglement wordt behandeld op de volgende vergadering op 18 juni.

4. Vanuit de directie
Joost heet Paula welkom.

Formatie in schooltijden
Hoe zou een aanpak hanteerbaar zijn m.b.t. de wettelijke bepalingen.
Fluenta heeft een werkgroep samengesteld: Wat willen we met het urenplaatje en hoe
wordt hier effectief mee om gegaan i.v.m. de formatie.
Schooltijden van de onderbouw aanpakken, pauzes van 12:00 tot 13:15 uur en
vrijdagmiddag vrij levert 2 uur op.
ADV kan dan op vrijdagmiddag worden opgenomen.
De wijziging in de schooltijden moet het volgend schooljaar ingaan. De overblijftijd is beter
voor de kinderen en voor de overblijfouders

Leerkrachtverdeling: zie stencil Paula


Meer ruimte, sparen voor de instroomklas kan mischien in januari 2009.

De ouders worden a.s. vrijdag middels een nieuwsbrief geinformeerd over de nieuwe
schooltijden

Voor de uren inzet RT en IB is het handiger om dit op de agenda te zetten.

Joost vraagt hoe het zit met de arbo BHV (functietaakomschrijving) Deze vraag wordt aan
Gea doorgespeeld

Notulen zijn te summier. Kan misschien verbeterd worden door het stukje van de directie
Notulen 31-01-2007 Willem AlexanderSchool pag. 2

digitaal aan de notulen te koppelen. Paula gaat hiermee accoord.

Kascontrole en begroting ouderraad: Joost en Paula maken hierover een afspraak

BAPO stages: hoe is de besluitvorming hierover tot stand gekomen en wil je dit jaar al
starten of volgend jaar? Richard en Paula kijken samen de de directiestukken hierover na.

Afspraak van 18-06-2008 wordt niet naar voren geschoven voor de formatie. Afspraak is
om via de mail te reageren

5. Vanuit de GMR
Richard heeft nog geen overleg gehad met Ellen, vraag van Ellen is om het MR reglement
te ondertekenen.

Opleiden binnen de school, intern opleiden. Voor Fluenta zelf is dit vanzelfsprekend, maar
het moet wel door het team gedragen worden. Ellen Jonkers zit namens de leerkrachten in
de GMR. In juni wordt er een toelichting gegeven. Ellen heeft aan Ben gevraagd om aan te
vullen, dit heeft hij nog niet gedaan.

Het MT heeft vanuit Fluenta een presentaties gekregen inzake de samenwerking met de
Marnixcollege. Richard heeft de vragen vanuit de MR doorgegeven aan de GMR. De GMR
zal ze meenemen naar Ben.

6 Info vanuit het team (Elly)


Juf Tine is vervangend juf van 1C en juf Christine is aan het herintreden bij 2B/1C

7 Samenstelling MR/ Verkiezingen


Miranda gaat dat samen doen met Richard. Voor het einde van de week laten de aspirant
weten of ze nog geïnteresseerd zijn. De bedoeling is om dan een digitale foto met een
stukje motivatie in te leveren bij Richard en Miranda. Kosten kunnen kan bij Maud
ingediend worden.
Even afwachten of de aspirantleden nog steeds geïnteresseerd zijn

8. Rondvraag
Miranda wil weten waar (e-mail adres) goedgekeurde notulen naartoe gemaild moet
worden. WASINFO@GMAIL.COM

9. Sluiting

ACTIEPUNTEN MR vergadering

Datum Punt Actie Door


17-10-2006 20 Kascontrole Joost
11-10-2007 27 Rekening MR nogmaals opzeggen Joost
11-10-2007 44 Begroting ouderraad opvragen Miranda/Joost