Vous êtes sur la page 1sur 2

Anexă

Taxele
pentru înregistrarea de stat şi serviciile prestate de către
Agenția Servicii Publice

Nr. Denumirea serviciului Taxa,


crt. lei
I. Servicii de înregistrare
1 Înregistrarea de stat a persoanei juridice, a filialei şi reprezentanţei 1149
acesteia
2 Înregistrarea de stat a întreprinzătorului individual 364
II. Servicii de asistenţă
1 Redactarea actului de constituire, iniţial sau în formă actualizată, a 120
persoanei juridice şi/sau a actului adiţional privind modificarea actului
de constituire ori, după caz, a hotărîrii adunării generale a fondatorilor
(asociaţilor), a deciziei asociatului unic
2 Perfectarea actelor de constituire pentru înregistrarea de stat, precum şi 202
redactarea modificărilor în actul de constituire
3 Verificarea şi rezervarea denumirii, inclusiv prin intermediul 71
internetului, pe un termen de pînă la 6 luni
4 Publicarea informaţiei în Buletinul electronic 131
III. Furnizarea informaţiei
(eliberarea extraselor din Registrul de stat)
1 Extras din Registrul de stat care conține date privind denumirea 110
persoanei juridice, numele, prenumele persoanei fizice întreprinzător
individual, forma juridică de organizare, numărul de identificare de stat
(IDNO), data înregistrării, sediul, numele și prenumele
administratorului, mărimea capitalului social, numele, prenumele sau
denumirea asociaților, cota de participare a asociaților, obiectul principal
de activitate
2 Istoricul persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual, din 245
momentul înregistrării pînă la data solicitării istoricului, privind
înregistrarea iniţială şi informaţiile în ordine cronologică (cu excepţia
datelor privind domiciliul)
3 Informaţii privind iniţierea procedurii de reorganizare sau de dizolvare a 73
persoanei juridice, privind radierea din Registrul de stat. Informaţii
privind succesiunea în drepturi şi obligaţii pentru persoana juridică,
privind suspendarea activităţii
4 Informaţii despre persoane juridice şi întreprinzători individuali 73
clasificate pe diferite criterii (sediu, obiect principal de activitate,
participare străină la capital)
5 Informaţii privind starea persoanei juridice sau a întreprinzătorului 109
individual (pasivă, inactivă; licenţele eliberate, suspendate, retrase sau
anulate; interdicţiile aplicate de instanţele judecătoreşti şi executorii
judecătoreşti; punerea în gaj a părţii sociale din capitalul social;
conturile bancare curente şi datoria faţă de bugetul public naţional)
6 Informaţii despre administratorii fiduciari sau administratorii 109
insolvabilităţii desemnați de instanţa de judecată, precum şi despre
componenţa nominală a organelor de conducere, supraveghere şi
control, despre membrii comisiei de lichidare sau lichidator

7 Furnizarea informaţiilor prevăzute în punctele 1, 3–6 în regim on-line în temeiul


contractu-lui
încheiat
8 Familiarizarea la sediul organului înregistrării de stat sau la sediile 226
structurilor teritoriale ale acestuiacu documentele din dosarul de
evidenţă al persoanei juridice sau al întreprinzătorului individual
înregistraţi
IV. Servicii de autentificare şi certificare
1 Eliberarea unei copii certificate de pe actul de constituire (contract de 148
constituire sau statut), hotărîrea de constituire (proces-verbal, ordin sau
declarație), actul adiţional privind înregistrarea modificărilor, decizia de
înregistrare, precum şi de pe alte documente din dosarul de evidenţă
2 Autentificarea actului de constituire al persoanei juridice şi a actului 197
adiţional privind modificarea actului de constituire
3 Certificarea specimenului semnăturii în actele persoanei juridice 63