Vous êtes sur la page 1sur 1

Arahan: Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan iaitu A,B,C dan D.

Pilih satu jawapan yang betul

BAHAGIAN A
(10 markah)

1. Moral berasal daripada Bahasa Latin mores 6. Antara berikut yang manakah merupakan
yang membawa maksud kepentingan menjadi insan bermoral?
A. Tingkah laku baik, betul dan diterima i. Dapat mengekalkan kebahagiaan
B. Tingkah laky cermat dan berhati-hati keluarga
C. Tingkah laku yang diamalkan oleh ii. Hidup sentiasa tenang dan sejahtera
mesyarakat iii. Masyarakat sentiasa bercakaran
D. Tingkah laku mengikut peraturan dan iv. Negara porak peranda
perasaan A. I dan II
B. II dan III
C. III dan IV
2. Bagaimanakah tingkah laku insan bermoral D. I dan IV
dapat dibentuk oleh seseorang individu?
A. Dengan mengumpat orang lain
B. Dengan berdendam dan bersangka buruk 7. Apakah punca seorang remaja yang
C. Berperikemanusiaan menunggang motosikal ditahan polis?
D. Gembira dengan penderiataan orang lain A. Menunggang motosikal dengan cermat
B. Memiliki lesan yang sah
C. Membuat bising di jalan raya
3. Mengapakah kita harus mempelajari moral? D. Memakai topi kaledar
A. Untuk kurang ajar dengan orang lain
B. Untuk kesejahteraan kaum
C. Untuk menghilangkan kepercayaan orang 8. Bagaimanakah cara anda menghormati
lain agama dan kepercayaan orang lain?
D. Untuk memudarkan amalan integriti A. Bertafakur ketika orang lain sedang
sembahyang
B. Mengajukan cara sembahyang agama
4. Yang manakah berikut merupakan amalan orang lain
bagi agama Kristian? C. Mempelawa rakan makan makanan yang
i. Menyambut Ash Wednesday ditegah agamanya
ii. Berpuasa sebulan D. Mempersendakan amalan keagamaan
iii. Melepaskan burung merpati dan kepercayaan kawan.
iv. Berkhutbah setiap hari Ahad
A. I dan II
B. II dan III 9. Pilih tingkah laku bermoral
C. III dan IV A. Berebut ketika menaikan bas
D. I dan IV B. Berbuat baik untuk dipuji
C. Makan dengan gelojoh
D. Bercakap dengan sopan
5. Tingkah laku benar berasaskan ________ dan
diterima oleh masyarakat.
A. Cakap-cakap C. Fakta 10. Amir menghulurkan derma sempena Hari
B. Khabar angina D. Anggapan Bumi. Tindakan Amir merupakan tingkah laku
yang _________.
A. Sahih C. Benar
B. Baik D. Luhur
[Lihat sebelah
SULIT