Vous êtes sur la page 1sur 13

imre WIE BEN IK?

PORTFOLIO

SCRUM,
WAT IS
DAT?

WAT VINDEN
ANDEREN
VAN MIJ?
i t
Dit magazine gaat over
wie ik ben. Ik vertel o.a.
mijn biografie, ik vertel
mijn kwaliteiten en laat
mijn cv zien.

n i
Ik hoop zo dat je mij wat
meer leert kennen als per-
soon en wat ik kan.
Dit magazine heb ik met
plezier gemaakt en ik ben

t o
ook van plan om er meer
in mijn vrije tijd als losse
projecten te maken. Ik
heb met het maken van
dit magazine veel geleerd
over Indesign.

r n
Lees verder als je meer
wilt weten over mij en
alvast bedankt voor het
lezen.
Biografie 4 Scrum 15

o
Wie ben ik? Wat is scrum?
Persoonlijke kwaliteiten 6 Favoriete designer 19
Wat zijn mijn kwaliteiten? Portfolio 20

d
Toekomstbeeld 7 Mijn beste werk tot nu toe.
Hoe zie ik mijn toekomst? Borduren 22
Interview over mij 8 Mijn hobby
Hoe denken anderen over mij? Mijn CV 23

u
Stagebedrijven 10
Favoriete ontwerpstijl 13
Trends vormgeving 14

c
Niks uit dit magazine mag

Vormgeving: Imre Lauten-


op welke manier dan ook

Auteur: Imre Lautenbach

mre.lautenbach1@gmail.
toestemming van de au-
gebruikt worden zonder

Redactie: Imre Lauten-


Uitgever: Imre Lauten-
© Imre Lautenbach

Mobiele nummer:
Imre Lautenbach
Redactie adres:

9051 PH Stiens

06-81684034
Copyright

Treem 7

Email: I
bach

bach

bach
teur.

com

2 3
bp
Mijn naam is Imre Lautenbach en ik ben geboren op 4 augustus 2001 in het oude ziekenhuis in Leeuwarden. Ik heb mijn basisschool cariere afgerond met tl/havo niveau. Ik ben niet aange-
Als baby kon ik alleen in drukte slapen, dus alleen slapen op mijn eigen kamer werd hem niet. Later begon ik nomen op de havo door mijn rekenen dus ik heb tl gedaan. Het is later geble-
mijn woordenschat te ontwikkelen, maar ik gebruikte heel vaak rare verbasteringen van woorden. waarvan ken dat dit te makkelijk voor me was en heeft de middelbare school mij als snel
‘vliegnuut’ (vliegtuig) een is. Mijn eerste woord was ‘heitie’ (papa). richting havo gestuurd, hier ben ik niet mee doorgegaan. Ik haalde altijd hoge
cijfers zonder al te veel te doen, maar ik maakte mijn huiswerk altijd wel, leren

i h
Dit kwam waarschijnlijk doordat mijn vader rond die tijd werkeloos thuis zat, dus ik zag hem meer dan mijn
moeder. Ook ben ik erg gek op mijn vader, wij zijn als twee handen op een buik. Ik heb veel karakter -en uiter- deed ik eigenlijk niet.
lijke eigenschappen van hem geëerfd. Ik ben in de derde klas verhuisd van Oude Bildtzijl naar Stiens. Dit wilden mijn
Voor het eerst gaan lopen was voor mij ook een ding. Ik durfde niet los te lopen en met blote voeten op gras ouders graag en het is ook handiger voor mij. Ik woon nu dichterbij leeuwarden,
lopen vond ik ook echt niet leuk. De eerste keer dat ik losliep was toen mijn moeder ongemerkt haar jas had dus reizen is makkelijker. het is niet zo dat Oude Bildzijl en stiens ver uit elkaar
uitgedaan waar ik me aan beethield, ik liep toen dus met een jas in mijn hand verder. Dit heeft mijn moeder liggen, ongeveer 10 kilometer dus kon ik gelukkig bij dezelfde school blijven.

oy
maar een keer kunnen doen want daarna checkte ik het altijd of mijn moeder nog in de jas zat. In de vierde klas ben ik overgestapt naar gl (gemengde leerweg). Dit is een ni-
veau lager maar sluitte veel meer aan op mediavormgeving.In plaats van een
theorie vak krijg je dan een praktijkvak. Ook al waren de praktijk vakken niet
mijn ding, heb ik het advies van een leraar gekregen om dat toch wel te kiezen.
Ik kreeg dan het vak technologie, wat veel met computers werken is. Je leert
omgaan met Word, Excel en allemaal andere Office-pakketten. Ik ben cumlaude

g
geslaagd en heb me aangemeld voor de opleiding Mediavormgeving op het
Frieslandcollege.
Ik heb niet veel vrienden gemaakt op de middelbare school, maar de vrienden
die ik heb gemaakt zijn nog steeds mijn vrienden. Ik zie ze nog wel en we hou-
Ik heb eigenlijk al sinds dat ik klein ben altijd al perio- den contact.
des waarin ik dingen heel leuk/belangrijk vindt. Het is

r
begonnen met een roze pet. Die pet wilde ik altijd op Nu zit ik op het mbo en ik doe de opleiding mediavormgeving op het Friesland
hebben en dat deed ik bijna obsessief. Daarna heb College dus. Ik heb hier veel vrienden gemaakt en mezelf meer ontwikkeld. Ik zit
ik periodes gehad waar ik heel veel van een bepaald in een superleuke klas en kan het goed vinden met mijn klasgenoten. We gaan
soort eten heb gegeten tot een punt waarop ik het buiten school ook nog veel met elkaar om. Verder heb ik mijn vriend ontmoet en
eten niet eens meer kon zien. ik ben daar ook superblij mee. Hij doet ook de opleiding Mediavormgeving en
zit bij mij in de klas.
Dat soort periodes heb ik nog steeds. Ik heb hobby’s

a
die ik maar voor een bepaalde periode doe en ik heb Ik woon samen met mijn vader, moeder, zusje, hond, drie katten en ontelbaar
nog steeds de periodes met bepaald eten. Dit is soms veel vissen in Stiens. Ik vind het heel leuk om samen met mijn oom, vader of
best lastig omdat hobby’s geld kosten en iets later vrienden naar concerten te gaan en ik luister eigenlijk de hele dag door naar
niet meer lusten is niet zo leuk. Maar er zitten ook muziek.
positieve punten aan deze periodes. Ik ontwikkel bij
hobby’s nieuwe vaardigheden, ik wordt er blij van en
het houdt me gemotiveerd.
Ik ben een creatief persoon en dat zijn mijn hobby’s
ook, al mijn hobby’s zijn eigenlijk wel creatief. Op dit
moment borduur ik, ben ik bezig met diamond pain- Mijn muziekobsessie heb
ten en maak ik figuren met strijkkralen. Het borduren ik niet van een vreemde.
doe ik al veel langer en is geen periode maar iets Thuis hebben wij een
wat ik leuk blijf vinden. En de strijkkralen is iets wat ‘queen kamer’, hierin
ik waarschijnlijk heel intensief ga doen nu. Diamond staat mijn vaders Queen
painten is ook zo’n opwelling wat ik samen met mijn verzameling. Het is een
moeder en zusje doe. omgebouwde dokter-
op mijn 4e ging ik naar de kleuterklas en ik was altijd spraktijk die bij het huis
heel erg stil en verlegen. In groep 2 ben ik gevallen zat en die hebben we
doordat ik over mijn eigen voeten struikelde en bleek omgebouwd naar een
het dat ik mijn arm had gebroken. Eerst had mijn soort tweede woonka-
moeder mij gewoon opgehaald van school omdat ik mer. Mijn vader heeft die
allemaal schaafwonden had. Na het middageten had queen verzameling al
ze door dat ik de hele tijd mijn arm beethield en is ze sinds zijn 12de. Ik ben in
met mij naar het ziekenhuis gegaan. Ik heb een tijdje november nog met hem
met dat gips rondgelopen en ik heb er gelukkig niks naar Queen+Adam Lam-
aan over gehouden. bert geweest, dit is een
ervaring die ik nooit zal
Verder is er niks heel speciaals gebeurt op de basis- vergeten.
school. Ik werd ouder, maar mijn verjaardag op school
vieren vond ik niet heel leuk. Het traktatie gebeuren Hiernaast staan nog wat
wel omdat je dan eigenlijk een klein cadeautje aan extra foto's van belangrij-
iedereen gaf, maar het op de stoel staan vond ik ver- ke gebeurtenissen/per-
schrikkelijk. Ik heb hoogtevrees en op stoelen en tafels sonen in mijn leven. Mijn
staan is nog steeds te hoog voor mij, dus daar zag ik familie, (oud)vrienden,
altijd erg tegenop. huisdieren, concerten
etc.

4 5
QUALITIES
Hoe zie ik mezelf over vijf jaar?
CARRIERE
Ik heb op mijn 18e de opleiding Mediavormgeving ni-
veau 4 afgerond. Daarna ga ik een baan zoeken bij
een bedrijf dat zich niet alleen richt op designen, dus
het is een ‘gewoon’ bedrijf waar ik als mediavormgever
werk. Ik zorg voor de reclame, huisstijl, boekjes etc. ik
wil bij een ‘gewoon’ bedrijf werken omdat ik het leuker
vind om afwisselender werk te gaan doen. Er zal ook
in voor komen dat ik iets meer moet gaan doen dan
alleen designen van bepaalde dingen en dat lijkt me
heel leuk. Ik wil niet altijd hetzelfde gaan doen, dan
zou ik me vervelen.

vision
Ik wil dan niet alleen
maar een mediavorm-
gever zijn, maar ook
een teamleider zijn van
bijvoorbeeld een organi-
satieteam. Leidinggeven
is iets wat ik wil leren,
brainstormen en plannen
is wat ik de hele dag kan
doen. Ik werk dus in een
team waar ik de team-
leider van ben. Ik brain-
storm samen met mijn
team over nieuwe ideeën
en werk die uit. verder is
het bedrijf een gezellig
bedrijf waar ik gewoon
mezelf kan zijn, dat infor-
meel is en het team goed
kan samenwerken.

ALS PERSOON
Ik woon in een kleine flat-
woning in Leeuwarden,
daar woon ik sinds een
aantal maanden. Daar
woon ik samen met mijn
vriend en we hebben als
huisdieren een slang en
een axalotl. Ik kan goed
- bescheiden, dat uit zich doordat ik er niet van hou om mijzelf hoger dan andere mensen te zetten. Ik zeg ook eigenlijk nooit dat ik ergens echt goed in ben, omdat het altijd samenwerken, ik kan om
beter kan in mijn ogen. Ik sta niet op de voorgrond en hoef ook niet in het middelpunt van de belangstelling te staan, ik kijk altijd liever de kat uit de boom zomaar. Ik overschat hulp vragen en ik ben
mezelf niet, onderschat andere mensen niet snel, kijk naar sterke punten van anderen en ik ben niet afhankelijk van bewondering en waardering van andere mensen. Mijn val- zekerder over mijzelf en
kuil is dat ik onzichtbaar word, anderen geen beeld hebben van wat ik nou eigenlijk doe en mensen kunnen mij over het hoofd zien. Mijn allergie zijn mensen die arrogant zijn, mijn werk.
mensen die zich boven anderen verheffen en veel geschreeuw en drukte om me heen zonder dat dat enige waarde heeft.
- afspraak is afspraak, dit uit zich doordat ik altijd op tijd wil zijn en mijn afspraken wil nakomen. Ik ben liever te vroeg, dan dat ik net te laat aankom. Ook als ik afspraken met
anderen maak kan ik die van mezelf niet meer afzeggen of niet nakomen. Ik hou van heldere en duidelijke afspraken, ik hou me dus aan mijn gemaakte afspraken, ik wijs ande-
ren op gemaakte afspraken, ik hou anderen aan gemaakte afspraken en ik vind het vervelend als anderen zich niet aan de gemaakte afspraken houden. Mijn valkuil is dat ik
minder flexibel ben en in de stress raak als een afspraak veranderd of als ik telaat kom. Mijn allergie zijn mensen die hun afspraken niet nakomen, afspraken proberen te om-
zeilen of mensen waar ik niet op aan kan.
- creatief, ik vind het superleuk om geïnspireerd te raken en creatief bezig te zijn. Ik kom bij nieuwe ideeën, durf out of de box te denken, kijk naar nieuwe oplossingen en kan
vrijdenken. Mijn valkuil is dat ik chaotisch kan worden en structurele taken aanhouden is moeilijk. Ik gebruik in mijn werk altijd een planning, maar zelfs dan is het moeilijk om
me aan die planning te houden.
- einzelgänger, dit uit zich doordat ik tijd alleen nodig heb. Een lange dag school kan al snel mijn tol nemen en dan ben ik moe en humeurig. Ik hou van rust en orde, doe graag
mijn eigen ding, geen grote behoefte aan sociale contacten, sta liever niet in het middelpunt, praat gemakkelijk met een persoon dan tegen een groep, beslissingen neem ik bij
voorkeur alleen, ik hou van vrijheid en zelfstandigheid, ik vermijd discussies en gezeur, droom graag weg in mijn eigen fantasiewereld, ik durf af te wijken van groepsnormen, ik
laat niet snel iets van mezelf aan anderen zien, ben een gesloten boek en een introvert. Mijn valkuilen zijn dat ik het moeilijk vind om contact te maken (terwijl ik dat soms wel
graag wil), ik stap niet zomaar op anderen af, ik zonder mezelf snel af van anderen en ik durf soms mensen niet aan te spreken. Verder ben ik een harde werker, ik ben eigenlijk
altijd bezig met mijn werk.
- sensitief, dit uit zich doordat ik het snel te druk in mijn hoofd heb. Ik ben gevoelig en vat dingen vaak anders op dan dat ze bedoeld zijn. Mijn valkuilen zijn dat ik teveel mee-
leef met anderen, raak snel overprikkeld door alles om me heen en ik weet sommige signalen geen plek te geven. Ik ben hoog sensitief, dit betekent dat ik in een hoge mate
sensitief ben. Als HSP (Hoog Sensitief Persoon) ben ik heel erg perfectionistisch, wat ook in mijn nadeel werkt. Verder ben ik begrijpend en invoelend, heb ik een sterk rechtvaar-
digheidsgevoel en ben ik erg gevoelig. Dit is heftig en intens, tot op een punt waar ik er soms erg last van heb. Ik kan gereserveerd en terughoudend overkomen, ben conflict
vermijdend, overgevoelig en ben perfectionistisch.

6 7
what
WAT ZIJN MIJN KWALITEITEN?

Louis: Je bent creatief, extreem zorgvuldig, je hebt


altijd alles heel goed geplant, kan goed in een team
werken, je bent altijd wel bezig om je ontwikkelen.

other
Marieke: Je hebt veel creativiteit. Je kan goed plan-
nen en dat vind je leuk. Je bent leergierig.

Alex: De kwaliteiten dat ze heeft is haar zelfvertrou-


wen, leergierigheid, doorzettingsvermogen en haar
tijdsgebondenheid.

peop-
Of het alleen met Louis bespreken. Dat voelt namelijk weer eens met mij en marieke kan afspreken.
Lisa: Vriendelijk, realistisch, rustig, creatief, gevoelig, niet goed. Je moet weten dat ik je nooit zou willen
eerlijk, bescheiden en luisteren. kwetsen of verdriet zou willen doen. Nynke: Je moet wat zekerder van jezelf zijn: je doet
het echt wel goed.
Nynke: Creatief, geduldig, toegewijd. Nynke: Meer feedback vragen, je planning van de
dag aanhouden: niet de hele week, beter versprei- Francisca: Lastig, vind dat je eigenlijk alles goed
Francisca: Je kan goed luisteren, helpen & advies

le say
den. doet alleen je soms iets minder bezig kan zijn met
geven. school enzo.
Francisca: niet alles hoeft perfect te zijn, maar ge-
Ynske: Bedachtzaam, behulpzaam, betrouwbaar, cre- woon goed genoeg. Ynske: Trots zijn op jezelf en jezelf niet naar beneden
atief, eigenzinnig, gevoelig, teamspeler en zorgzaam. halen.
Ynske: Kleine stapjes zetten iets kleins proberen,
kijken naar wat wel lukt, de boel de boel laten en ge-

about
WAT ZIJN MIJN VALKUILEN? woon je eigen route volgen, niet teveel op je valkuilen
focussen en je grenzen aangeven. HOE ZIE JE ME IN DE TOEKOMST?
Louis: Te zorgvuldig, kan er niet tegen als iets niet
volgens je eigen planning gaat, vind het lastig om Louis: Samen met mij in een huisje, is succesvol
buiten de banen te gaan die je zelf kent, hulp vragen aan het werk binnen een bedrijf waar je voornamelijk
vind je lastig, kan soms te erg in je zelf gekeerd zitten. WAT ZIJN KARAKTER EIGENSCHAPPEN VAN MIJ? bezig zal zijn met flyers, poster, teksten en lay-outs.

me
Marieke: Met plannen als je dan iets niet af krijgt Louis: Introvert, alternatief, stil, perfectionistisch, Marieke: Ik zie jou als een succesvolle vrouw die alles
raak je vaak in paniek of in de stress, Je bent een pessimitisch, flapuit. op een rijtje heeft en als nog plezier heeft in het
perfectionist soms kan dat je lastig maken. Want je leven. Je bent gelukkig en dat je houd van het werk
wilt alles goed hebben terwijl het al goed is. Marieke: Je bent erg behulpzaam. Je bent fijn om wat je doet.
mee te praten.
Alex: Haar valkuil is omgaan met stress. Alex: Ik zie in haar toekomst dat ze later gelukkig is
Alex: Haar karaktereigenschappen zijn leerzaam, en succesvol met een blij leven.
Lisa: Soms kan je je erg verlegen voor doen, ook kan vriendelijk, volwassen, plezierig en gezellig.
je wat onverschillig overkomen. Sentimenteel als Lisa: Een lief persoon met een gezinnetje. Je hebt
ik bijvoorbeeld iets zeg op een manier dat het een Ynske: Soms onzeker, voor jezelf opkomen, perfectio- Lisa: Bescheiden, slim, bijzonder, creatief, ingewikkeld een goede baan in de richting van media vormge-
grapje is, maar het woord dat ik gebruik is misschien nistisch, niet opvallen, conflicten en ruzies uit de weg soms, kwetsbaar, leergierig, doorzettend, vaak eerlijk, ving. Je hebt waarschijnlijk katten en een hondje niet
een vervelend woord. Maar dat bedoel ik dan hele- gaan. gehoorzaam, gezellig, soms gesloten, kalm, nieuws- een hele grote. Je gaat graag op vakantie maar niet
maal niet zo, maar jij wordt dan meteen gekwetst bij gierig, verstandig. heel vaak. Ik denk dat je een kleine tot middelgrote
dat ene woordje. Terwijl ik je nooit zou willen kwetsen.  tuin hebt met een gemiddeld huis. Je bent gewoon
Nynke: Aardig, behulpzaam, leuk, gezellig. jezelf, maar soms raak je dat even kwijt. Je bent ook
Nynke: Feedback vragen, raakt snel gestrest, te af- WAT ZOU IK KUNNEN DOEN OM MIJN VALKUILEN TE bezig met je hobby’s denk ik.
hankelijk van de planning. VERBETEREN/VERMINDEREN? Francisca: Je bent eerlijk, zorgzaam, meelevend.
Nynke: Creatieve logo’s en huisstijlen maken, maar
Francisca: Soms een beeeetje te perfectionistisch. Louis: Je kan wat losser worden zeker rondom werk, Ynske: Doorzetter, humor, bescheiden, nuchter, zorg- ook nog tekenen.
je kan wat minder gaan aantrekken van wat anderen zaam en enthousiast.
vinden en wat beter kijken naar wat ze nou precies Francisca: Qua baan en carrière denk ik dat je wel
bedoelen, ook moet je meer kijken naar wat je van iets gaat doen wat je leuk vind, omdat je heel gedre-
anderen zou kunnen leren. ven bent om te gaan doen wat je leuk vind en daar
WAAR ZOU IK MEER AANDACHT MOETEN BESTE- ben je ook goed in.
Marieke: Met het stress of in paniek raken kan je
eerst zelf kalmeren en dan een oplossing zoeken. DEN?
Ynske: In de toekomst zie ik je werken in een team,
Klinkt misschien stom omdat je het vaak hoort maar ding en ontwerpen en regelen. Misschien meer de
feedback vragen aan mensen. Dat kan je misschien Louis: Social skills, je zou kunnen proberen om min-
der te plannen en meer chaotisch te werken dan zou organisatorische kant op. Verder ben je natuurlijk
meer helpen. heel gelukkig en heb je twee meiden... ben ik Beppe
je niet meteen in paniek raken als de planning niet
Alex: Wat Imre kan verbeteren is om een beetje gedul- goed gaat. Ynske hahaha.
dig te zijn, dan komt er ook geen stress.
Marieke: Minder stressen. Misschien meer mensen
Lisa: Weten dat je echt goed bent zoals je bent. Je vragen hoe je werk eruit ziet. Probeer veel op school
moet niet verlaat jezelf willen veranderen. Jij bent te doen zodat je nog vrije tijd voor je zelf hebt.
uniek en super leuk als je bent. Het is wel goed om te
leren over jezelf, door na te denken wie ben ik eigen- Alex: Wat ik aan haar kan aanraden is als ze aan het
lijk en wat wil ik doen en vind ik het echt leuk wat ik werk gaat om niet eerst naar het grote geheel te
nu doe. Weten dat wij er voor je zijn, dat marieke en kijken, eerst een stukje bij beetje en dan kom je later
ik je ook graag willen helpen. Met je onzekerheden verder.
en andere dingen. Dus als we jou iets vragen over ge-
voelige onderwerpen,  dat je dan niet koud reageerd. Lisa: Dat weet ik zo niet. Ik denk wel dat je ook wel

8 9
INSTALLATIETECHNIEK TOTAAL B.V. DYSENO

Stiens Leeuwarden en Groningen(stad)

Dit bedrijf levert installatie techniek producten, het is Dit is een bedrijf dat internationaal werkt, ze zijn nog
een allround installatiebedrijf. Het bedrijf bestaat al een vrij jong bedrijf en ze werken vooral met branding.
40 jaar en werkt in de omgeving van Leeuwarden. Ze lijken heel relaxed en geven je stap voor stap hulp.
Eigenlijk vind ik vrij werken heel fijn, en ik denk dat ik
Ze zoeken een mediavormgever om waarschijnlijk de op deze manier meer leer.
reclame te maken en de website te designen. Het lijkt
mij leuk om bij dit bedrijf stage te lopen omdat de Ook vind ik het supercool dat ze internationaal wer-
mediavormgeving er nog niet up to date uitziet, en als ken, is iets wat later misschien ook nog leuk is. Ook
ik daar mee bezig zou mogen gaan zal dat een leuke is aan hun site te zien dat ze niet formeel zijn en dat
uitdaging worden. hoeft voor mij ook zeker niet. Ik wil relaxed kunnen
werken.
Verder maak je daar waarschijnlijk geen logo’s, maar
dat is ook niet wat ik wil gaan doen. Ik vind reclame Huisstijlen maken is iets wat ik leuk vind, de thema's
maken leuker dan aparte dingen ontwerpen. Ik zou van bedrijven bepalen. Dan lijkt mij het het leukst om
graag boekjes wil leren maken, zoals dit magazine, de magazines te gaan maken.
dus reclameboekjes.

PLAZAXL

Leeuwarden

Dit is een online marketing bedrijf dat zich focust


op studenten die op stage willen. Ze nemen zowel
mbo als hbo studenten aan. Het bedrijf bestaat

intern
sinds 1995 en ze verzorgen de online marketing voor
meer dan 200 bedrijven.

Het lijkt me leuk om hier stage te lopen omdat je


hier veel vrij gelaten wordt, net zoals op school. Je
moet het zelf uitvinden en ze lijken heel relaxed. Ook

ship
maken ze hier veel soorten reclame, en dat is iets
wat ik wil gaan leren.

MUSICGROUP

Flevodruk Harlingen B.V. Leeuwarden


Harlingen
dit bedrijf bestaat al 160 jaar. Zij zijn begonnen met de Harlinger Dit bedrijf organiseert evenementen voor bijvoorbeeld
Courant en die geven ze nog steeds uit. Na de tweede wereldoor- concerten en festivals in en rondom Leeuwarden. Dit
log groeide de Harlinger Courant uit tot een huis-aan-huis krant. wordt vanaf het beginpunt georganiseerd, dus van pos-
het is later groter geworden door de bekendheid en nu is het een terontwerp tot website.
allround grafisch bedrijf.
Dit lijkt me superleuk om te gaan doen en ik ben ook gek
Ik zou hier graag stage willen lopen omdat ik meer de drukwerk op muziek, dus dit combineert twee dingen. Om samen te
kant op wil en wil leren magazines en boekjes maken. Het lijkt mij moeten overleggen en iets samen te maken lijkt me erg
superleuk om hier meer over te leren. leuk.

10 11
t
Als je een typografische stijl gebruikt, gebruik je letters in je vormgeving. Je
probeert met je letters een bepaald gevoel over te brengen of een reactie op te
roepen. De lettertypes zijn vaak apart vormgegeven en geen standaard letterty-
pe.
Ik vind dit een leuke vorm van designen omdat je met een blik op het design de

y
boodschap overbrengt. Ook kun je met deze soort heel creatief zijn en op veel
verschillende manier doen.
Later lijkt het mij superleuk om veel met typografie te werken.

p
o
g
r
Hier staan een paar voorbeelden van soorten typografie die ik leuk vind:
- Als wat het woord zegt, dat dat al gebeurt. Bijvoorbeeld bij het woord
tired. Dan wordt er bijvoorbeeld in plaats van een staande i een liggende
i gebruikt.
- Als de vorm van wat er staat in het woord zit. Bijvoorbeeld je hebt het

a
woord gezicht en in dat woord zit dan een gezicht.
- Of als de letters gemaakt zijn van wat het woord zegt dat het is. Bijvoor
beeld het woord boeken dat gemaakt is van boeken.
-Verder vind ik de hele opvallende en dikke letters ook heel leuk. Met felle
kleuren erbij en sterk contrast.

p
- De rommelige letters zijn ook leuk. de letters die door elkaar staan, op
een aparte volgorde staan en die allemaal aparte lettertypes en vormen
hebben. Wat misschien helemaal niet bij elkaar past maar dat maakt het
uniek.
-Ook is typografie wat op posters zit ook iets wat ik superleuk vind. Het
brengt snel de boodschap over en valt op.

h
y

13
Ik heb over scrum geleerd op school. Al vrij snel kre-
gen we daar uitleg over en moesten we allemaal een
burndownchart gaan gebruiken. Ik ben dit blijven
gebruiken omdat dit goed voor mij werkt. Ik maak
voor mezelf een scrumbord en gebruik ook een eigen
burndownchart. Ik loop eigenlijk altijd goed qua tijd

tre
en stress veel minder dan eerst.
KLEUR
Scrum is een hulpmiddel voor plannen. Je werkt met
Het Pantone Color Insti- behulp van een scrumboard samen als team aan een
tute heeft Ultra Violet ver- project. Scrum helpt je met het inplannen van taken,
kozen tot de kleur van het geeft je overzicht in wat je nog moet doen, of je op

nds
jaar. Dit is een opvallende, schema loopt en ook geeft het de klant/werkgever
maar donkere kleur. De inzicht hoe ver het team met het project is en hoelang
kleur wordt gebruikt in dat nog gaat duren.
boekomslagen, huisstijlen
of als een accentkleur. Een scrumboard is een hulpmiddel bij het plannen.
Het wordt meestal gebruikt bij projecten die langer
TYPOGRAFIE duren en die samen in een team gedaan worden.
In 2018 wordt het minima-
listische aan de kant ge-
gooid, hoe rommeliger en Een scrumboard is verdeeld in 5 vakken: product Scan de GR-code hierboven voor een uitgebreidere
gedurfder hoe beter. De backlog, to do, doing, verify en done. uitleg over scrum met behulp van een filmpje die
typografie wordt steeds ik samen met een paar andere klasgenoten heb
speelser en creatiever. Het hele grote project wordt opgedeeld in zo speci- gemaakt. Verder staan daar ook nog al onze maga-
Chaotische typografie EFFECTEN fiek mogelijk taken, dus van een grote taak worden er zines op.
wordt een groot ding dit bijvoorbeeld 5 kleinere taken gemaakt. Al die kleine
jaar. Geen uitlijnen en wel De effecten die dit jaar taken worden op memoblaadjes geschreven en in Wij hebben als teamnaam DINAX gekozen, dit zijn
een aparte en onconventi- populair zijn passen ook de product backlog geplaatst. Op die memoblaad- alle eerste letters van onze namen. Dagmar, Imre,
onele volgorde van letters bij het chaotische thema, jes staan de taak, de einddatum, de punten en stuk Nynke, Alex en Xiao nan.
en woorden. Ook blijven ze zijn allemaal opvallend open ruimte waar je de dagen en tijden wanneer je er
sommige dingen die in en worden met heel ande- aan werkt opschrijft. Dan maak je automatisch een
2017 al populair waren, re effecten gecombineerd. logboek en dan kan je aan het einde van de sprint
zoals cropped typografie. Metalen effecten bijvoor- gemakkelijk alles verwerken in het eindverslag.
Dit is het weglaten van beeld. Kleuroverlopen
delen van letters zonder worden ook steeds po- In de product backlog staan eerst meestal niet alle
de leesbaarheid op te pulairder. Kleuroverlopen taken, omdat dat er superveel kunnen zijn. Daarom
offeren. zorgen voor een speels wordt er eerst gekeken naar een bepaalde periode
effect terwijl het best sim- binnen je project en wordt daar alles van opgeschre-
pel is. ven. Die periode heet een sprint.
FOTOBEWERKING/ILLUS- Al die kleine taken krijgen allemaal een bepaald aan-
TRATIES tal punten. Die punten bepaal je door eerst te schat-
ten hoeveel tijd je voor die taak nodig hebt, elk kwar-
Dubbel belichting duo- tier is een punt. Als die punten bepaald zijn door de
toon zal dit jaar veel ge- Product Owner sorteerd hij/zij de taken van belang-
bruikt worden. Deze af- rijk naar minder belangrijk, dus de taken die boven-
beeldingen worden erg fel aan staan moeten eerst gedaan worden. De taken die
en opvallend, heel mooi bovenaan staan worden in de to do geplaatst, daarin
voor een poster of recla- staat alles wat in die week gedaan moet worden. Vlak
me. Voor handgemaakte voor het einde van een sprint zorgt de Product Owner
en organische producten ervoor dat er weer een nieuw deel klaarstaat wat er
wordt vintage een nieuwe in de to do geplaatst kan worden zodat het team me-
trend. Deze illustraties teen verder kan.
hebben veel details en
een klassiek gevoel. Om Als de taak gedaan wordt, word hij verplaatst van to
extra op te vallen kun je je do naar doing. En als de taak klaar is gaat hij naar
handgemaakte illustraties verify. Dit betekent dat je om feedback of voor de
combineren met andere check naar een collega gaat. Als dat gedaan is ver-
trends. Dit is altijd al een plaats je hem naar done.

scrum
opvallend ding geweest,
maar dit jaar extra veel.
Iets wat goed past bij de
rommelige typografie
trend is het combineren
van foto’s met digitale
tekeningen. Dit verhoogt
het effect van de foto en
geeft het een edgy look.

14 15
Voor het maken van een goede Product Backlog
kun je het ezelsbruggetje DEEP gebruiken. SWIS begint met het maken van een backlog. Daar-
in staan al de wensen en de eisen van de klant. Het
Detailed – een Product Backlog heeft voldoende maken van een backlog, stellen ze op bij een strate-
items om ten minste twee Sprints te vullen. Items gische sessie.
mogen minder gedetailleerd, maar ze moeten dan
wel sprint klaar zijn. Als de backlog af is, beginnen ze met de sprints.
Een burndown chart is een grafische weergave van SWIS maakt gebruik van een team met 3 tot 5 per-
Emergent – een Product Backlog wordt tijdens het het werk dat nog gedaan moet worden bij de tijd. sonen die voor een klant aan de gang gaat. Bij
project verder ontwikkeld, het is juist beter om een De punten staan op de verticale as, en de dagen SWIS is het zo dat een sprint bestaat uit 1 of 2 we-
niet helemaal uitgestippelde Product Backlog te op de horizontale as. De blauwe lijn is de ideale lijn ken waardoor de klant snel resultaat ziet.
hebben aan het begin van het project. die gevolgd moet worden. Als alles op schema zou
liggen, zou je werkelijke lijn zo lopen. Als je onder de Elke week heeft de klant een sprintmeeting met Het bedrijf ELEPHANT begon met hun nieuwe pro-
Estimated – de taken zijn ingeschat. blauwe lijn zit weet je dat je voor op schema loop het scrumteam. Met elkaar gaan ze overleg. In die ject met het Scrum proces waarbij ze leerde dat ze
en omgekeerd werkt het hetzelfde. De rode lijn is je meeting praten ze over de backlog taken die de niet veel taken moesten plannen in 1 sprint. Ze had-
Prioritized - de items staan op de goede volgorde werkelijke lijn, dit geeft aan hoe je voortgang werke- hoogste prioriteiten hebben. Die worden dan ver-
van belangrijk naar minder belangrijk. den gezien dat ze niet zoveel taken moesten zetten
lijk gaat. Een burndownchart helpt met het zien of volgens in de sprint opgepakt. Het kan zo zijn dat in 1 sprint waardoor er tijd was voor tests en debug-
je op schema loopt of niet. Want je punten die in je er wensen van de klant of eisen vervallen of bijko- ging.
Je begint elke dag met een stand-up. Dit is een kor- product backlog staan worden opgeteld en gedeeld
te vergadering waarin er bespreekt wordt wie wat men. Doordat dat op sommige momenten gebeurt,
door de dagen dat je er mee bezig bent. Je moet blijft het team wel flexibel. Bij het maken van hun eindproduct, hebben ze er-
doet, hoelang die daar mee bezig zal zijn, of diege- elke dag hetzelfde aantal punten afronden en zo voor gezorgd dat het maken van de ‘homepagina’
ne ook hulp nodig heeft etc. dit houdt je actief bezig kun je gemakkeijl zien hoeveel je nog moet en of je Het scrumteam start elke dag met een meeting van tijd moet hebben. Ze hebben er voor gekozen om 1
met je taak en hou je mooi overzicht van wat je aan bijvoorbeeld voor op schema loopt. 15 minuten. Elk teamlid krijgt daarin 3 vragen. De sprint alleen die taak te geven. Het beste is om de
het doen bent. Ook bespreek je de dag ervoor, of vragen zijn als volgt: ‘Wat heb je gisteren gedaan?’ homepage op laatst te doen.
alles af is gemaakt en zo niet, waarom niet? Naast je burndownchart zit een tabel waarin de ‘Wat ga je vandaag doen?’ ‘Loop je ergens tegen
dagen staan, je begin aantal punten, je sprintduur, aan?’ Dankzij de meeting, weet iedereen van elkaar een van de waardevolle uitvoeringen binnen Scrum,
Bij scrum zijn er drie hoofdrollen. Ook al heeft ieder hoeveel punten er per dag bijgekomen en afgegaan waren de demo’s. Na iedere sprint lieten ze het
z’n eigen rol, is samenwerking een belangrijk iets. de status waar ze op dit moment in zitten, en wat
zijn en het eindtotaal aantal gemaakte punten. hun te verwachten staat. gemaakt werk zien aan iemand die niet van het ge-
De Scrum Master. Diegene ondersteunt het pro- plande project af wist. Met andere woorden een test
ces van scrummen. Wat ook belangrijk is, is dat de SWIS sluit elke sprint af met een ‘demomeeting’. persoon. Tijdens de demo die het proefkonijn kreeg,
Scrum Master klaar staat voor het team. De Scrum Daar presenteren ze het resultaat van de sprint. kon hij feedback geven aan het team waardoor fou-
master begeleidt het team. Dat doet hij door er voor Vaak combineren ze de demomeeting met de ten eruit konden worden gehaald.
te zorgen dat het juiste proces wordt gevolgd. Als sprintmeeting. Zo kunnen ze gelijk voor met de vol-
er meer momenten zijn waarbij het team bij elkaar gende sprint.
moet komen om te bespreken over de taken die
iedereen doet, zorgt hij ervoor dat die momenten
er komen. De Scrum Master moet er ook voor zor-
gen dat de vergaderingen goed in orde is en dat er
voorzieningen aanwezig zijn als het team dat een-
maal nodig moet hebben. De Scrum Master zorgt er
voor dat er dingen goed wordt verlopen en dat er
foutloze dingen gebeuren binnen het Scrumteam. De overeenkomsten van deze twee bedrijven zijn
dat ze allebei werken met sprints en meetings
De Product Owner. Diegene vertelt de wensen van waarbij ze bespreken wat er allemaal is gedaan
de klant aan het team. De Product Owner zorgt er- binnen het team. Als je zo kijkt, zijn de belangrijk-
voor dat het eind product er tip top in orde eruit ste dingen het zelfde. Alleen is het verschil van
ziet. Hij bepaald of beheerd ook over de backlog. Hij deze twee bedrijven, dat de één moest leren van
bepaald wie wat gaat doen. De belangrijkste taken scrum en de ander wist al aardig wat scrum is en
staan boven aan omdat die het meeste opleveren. wat het in houdt.
Ook maakt diegene het logboek in het uiteindelijke-
verslag.
Het Scrum Team. Het Scrum Team is samengesteld
en verantwoordelijk voor het maken en afleveren van
het product. Ze zorgen ervoor dat het product vol-
doet aan de wensen die de klant heeft. Meestal be-
staat het team uit 3 tot 9 personen. Wat belangrijk is
van het team, is dat ze zichzelf kunnen organiseren.

16 17
Check out www.pusheen.com for the Pusheen shop!

A F
surrealisme en de textuur - Ride Snowboards
van vervaagde print. Vaak - Wired
werkt hij met een beperkt
kleurenpalet. Ook hint - Jack Daniels
Andrew vaak naar de nos- - Mr Black

N A
talgie en de ‘tactiliteit’ (hoe
materialen aanvoelen en - Universal Records
de reactie die dat geeft) - Penguin
van bestaande kunst, ter- - Random House
wijl hij iets nieuws maakt.
- Woolworths
Begin 2016 heeft hij True
The Globe And

D I
Grit Texture Supply opge- -
Mail
richt. Dit is een winkel voor
hoogwaardige texturen, - Mens Health
Photoshop penselen en - Playboy Italia
Andrew Fairclough staat hulpmiddelen.
MAGAZINES
in Los Angeles bekend CLIËNTEN

R R
onder de naam Kindred Dit zijn een paar maga-
Studio. Hij is Illustrator, Dit is lijst van een paar van zines die hij gepubliceerd
Designer en Art Director. zijn huidige en eerdere heeft:
Hij heeft eerst een zake- cliënten: - No Cure Maga-
lijke opleiding gedaan, - Adidas zine
maar is daarna skate- en
snowboards gaan desig- - Rolling Stone - Illusive 4 by Ge-

E C
nen. Dit deed hij als een - Pixies stalten
deel zelfstudie en verder - American Express - Alternate Movie
werkte hij fulltime bij een Posters II
ontwerpbureau. - Miller Lite
- Little White Lies - Desktop Maga-
Het werk van Andrew is zine
- Nike
geïnspireerd door mid-

WL
den -eeuwse spot illus- - Billabong - Computer Arts
Magazine
traties en designs, o.a. - Penguin
vintage, scifi, comics, - Empty Magazine

Ik vind het werk heel

typografie maar dat


werk eigenlijk alleen
gebruikt zorgt er bij

dus een thema aan.


bekende maar toch
designers. Door die

is wordt dat minder

thetic die hij creërt


omdat dat moeilijk

hangend en houdt
Dat beperkte kleu-
het viel meteen op
toen ik zocht naar

mij voor dat ik zijn

maar mooier vind.


authentieke stijl is

met mensen doet,

bijzonder. De aes-

met zijn art is ook


O

mooi gemaakt en

Andrew doet ook


het opvallend en

Het is zo samen-

vond ik niet heel


leuk dat hij veel

renpalet dat hij


OVER ANDREW

Ook vind ik het


MIJN MENING

heel mooi.
gedaan.
uniek.
U
G
H
pusheen 19
p f
FOTOGRAAFIE ZELFPORTRETSCHETS

Ik heb voor een fictief bedrijf een huisstijl bedacht. Ik heb het logo In een van de eerste lessen moesten wij
bedacht door eerst onderzoek te doen, daarna te gaan schetsen een zelfportret schets maken. We de-
en toen in illustrator begonnen. Het is een fotografiebedrijf dat veel den dit in Illustrator en we moesten een
foto’s maakt van natuur. Ik heb de kleuren bepaald, lettertypes uit- foto van ons zelf overtrekken. Ik vond dit

o o
gezocht en logo variaties gemaakt. Ik heb deze opdracht gedaan destijds een moeilijke opdracht en als ik
omdat ik dit zelf leuk vond en ook om mijn skills te verbeteren. Dit daar nu op terugkijk zal er ooit nog wel
is iets wat mij later ook leuk lijkt om te doen dus ik moet dit wel een een willen maken, alleen al om mijn skills
beetje gaan oefenen. Ik werd geïnspireerd door een pin op Pinterest te vergelijken.
waar ze op ongeveer dezelfde manier bezig zijn geweest.

r l
OVERVLOEIEN
SPACE PIZZA Op deze pagina staan
een paar dingen die Een opdracht die we iets later
Deze tekening heb ik gemaakt ik tot nu toe tijdens moesten doen was overvloei-
voor een vriendin van mij, zij mijn opleiding heb ge-

t i
en. We leerden zo hoe over-
wilde een tattoo design hebben maakt. Er zitten dingen vloeien werkt en we moesten
en die mocht ik ontwerpen. Ze tussen die ik op school daar een bloem mee maken. Ik
wilde iets met planeten, ruimte heb gemaakt en een heb er zelf een steel en blade-
en aliens. Ik ben dus eerst op paar dingen die ik heb ren aan toegevoegd.
Pinterest op zoek gegaan naar gemaakt uit eigen ini-
inspiratie. Daarna ben ik gaan tiatief. mijn volledige
tekenen, eerst met potlood en portfolio staat op mijn

o
daarna met fineliner. Met fineliner instagram account,
heb ik zonder schets de patronen hier staan ook andere
gemaakt. Ik was eerst van plan dingen tussen zoals
om er echt een alien in te stop- mijn borduur- en strijk-
pen, maar dat kreeg ik niet voor kraalwerkjes.
elkaar, dus inplaats daarvan heb
ik ufo’s gebruikt. Ik vind het leuk
om tekeningen te maken en ik
werk ook het liefst met fineliner.

@imrelautenbachdesigns TEKENINGEN

Ik heb nog wat tekeningen gemaakt,


sommige zijn wat ouder en sommige heb
ik tijdens dit schooljaar gemaakt.
De schattige figuurtjes heb ik eerst
getekend met potlood en toen overtrok-
ken met fineliner. Daarna heb ik het met
kleurpotlood ingekleurd. De handen
zijn getekend met potlood, de bloemen
zijn ook getekend met potlood en meer
geschetst dan de andere tekeningen. En
Ariel van de Kleine Zeemeermin heb ik
getekend met potlood, daarna met fine-
liners en dan met kleurpotloden de kleur
toegevoegd.

IISTEMPEL FESTIVAL
Op school ben ik bezig geweest met het ontwerpen
van een zelfbedacht festival. Ik heb hiervoor een logo
bedacht, lettertypes en kleuren bepaald, plattegrond
gemaakt, cds en lps ontworpen,briefpapier en enve-
loppen gemaakt, een poster gemaakt, een program-
maboekje gemaakt en daar de tekst voor geschreven,
een app gemaakt, flyer gemaakt etc. . Hier hebben we
10 weken aan gewerkt en uiteindelijk hebben we ook
feedback gekregen van professionals. Ik vond dit een
leuke opdracht omdat we dus een huisstijl moesten
ontwerpen. Tijdens deze opdracht ben ik er achter
gekomen dat ik dat heel leuk vind om te doen. Verder
was het 10 weken werken aan een opdracht soms wel
zwaar, maar ik vind het wel leuker dan steeds losse
opdrachten.

20 21
GESCHIEDENIS VAN BORDUREN
Borduren bestaat al sinds dat de mensheid stoffen
gebruikt. In de middeleeuwen werd er op kleding
geborduurt dat mensen naar de kerk aan hadden.
Dit werd toen nog met een zijden draad gedaan.
Voor de burgers werd er ook geborduurd op bij-
voorbeeld kleine tasjes. De motiefen en patronen
waren toen ingewikkeld en met veel detail. Tijdens
de renaissance droeg de adel en leden van het ko-
ninklijk huis vaak versierde kleding. In de 17de eeuw
begonnen ze met meubels borduren en in 1850
werd de borduurmachine uitgevonden. Borduren
kostte vroeger veel kracht omdat er veel karton en
wol tussen borduurstof zat, dus alleen sterke man-
nen deden het doen.
Later in de tijd leerden meisjes op school bordu-
ren, hier maakten ze speciale borduurlapjes om
het te leren. Meisjes werden tot huisvrouwen opge-
leid en daar zat handwerken ook bij. Hiernaast zie
je hoe zo’n lapje er dan uitzag.
Nu is het meer een hobby voor wat oudere mensen,
waarschijnlijk omdat het veel tijd kost en oudere Ik ben zelf eerst begonnen niet meer.
mensen hebben over het algemeen wat meer tijd. met kleine borduurwerkjes
die ik op de handwerk- Omdat dat project mij
beurs gekocht heb. Dit was te lang duurt ben ik kort
een cupcake. Daar heb ik geleden begonnen met
denk ik een half jaar over een nieuw project. Dit is
Borduren kun je op twee verschillende manieren een wolf met wat kleinere
doen. Je kunt het met de hand doen door een naald gedaan. Dit kwam door-
dat ik het nog nooit zelf kruisjes dan normaal.
en draad te gebruiken of met een borduurmachine. Ook ga ik met dit project
Ik werk zelf niet met een borduurmachine, maar dan gedaan had, het patroon
was daarom ook klein. wat nieuwe steken leren
moet je de machine instellen en dan maakt de ma- en daarom wou ik hem
chine het borduursel. Ik vind met de hand werken Daarna ben ik begonnen
met een donut, maar ik nu ook al doen.
veel leuker omdat je dan ook het gevoel hebt dat je
het zelf maakt. Je houdt dan de speciale stof vast, weet niet zeker of ik die af
heb gemaakt. Ik heb eerst Ik ben nog niet van plan
daar ga je met je naald en draad dan doorheen en je om hiermee te stoppen
volgt een patroon. Je hebt verschillende knopen en deze kleinere projectjes
gemaakt om te oefenen en en ook lijkt het me super-
technieken, maar degene die ik het meeste gebruik is leuk om later superrealis-
de kruissteek. Om een gelijk resultaat te krijgen kun ook omdat ik snel wat af
wilde hebben. tische dingen te maken.
je een borduurring gebruiken, dit is een ring waar je Deze zou ik ook willen
delen van je stof in kan opspannen. Daarna had ik genoeg verkopen en verzoeken
met kleine projectjes en van mensen te maken.
ben ik begonnen met een Dat mensen bij mij ko-
Mijn grootste hobby is borduren, dit doe ik nu on- groot project. Dit is een men met een foto en ik
geveer 2 jaar. Borduren helpt mij met stress en zor- afbeelding met een quote die voor ze maak in de
gen. Het is net zoals met dat kleuren voor volwas- van de band Bring Me The ruil voor geld.
senen, het heeft hetzelfde idee erachter. Doordat Horizon. Ik ben hier nog
ik me moet concentreren op een ding vergeet ik de steeds mee bezig, al bijna
rest heel even, stress gaat even weg en ook mijn ge- een jaar. Dit komt omdat
dachtes denken alleen maar aan niks eigenlijk. Ik ik door school minder tijd
heb het borduren ontdekt door mijn moeder. Mijn voor borduren heb en het
moeder is erg creatief en dat veel aan handwerken, project is ook heel groot.
vooral haken. Maar soms borduurt ze en ze heeft Het heeft me rond de 40
het mij ook uitgelegd en vanaf dat moment doe ik euro gekost, en dat is
het vaak als ik bijvoorbeeld geen huiswerk meer alleen het materiaal. Dit
heb of als ik even tijd voor mezelf nodig heb. vond ik destijds heel duur
maar nu ik er al een jaar
overdoe is het dat totaal

cross stitch
22
1+1 gratis
op alle Hama strijkkralen

OP=OP!
alle combinaties mogelijk

www.zomerspeelgoed.com