Vous êtes sur la page 1sur 7

SULIT

Nama Tahun

Bahasa Malaysia
OKTOBER
2015
1 Jam

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI BAKAU


14320 NIBONG TEBAL
SEBERANG PERAI SELATAN

PENTAKSIRAN 2
2015

BAHASA MALAYSIA

PENULISAN

TAHUN 3

1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Jawab semua soalan.


2. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan dalam kertas soalan.

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH: DISAHKAN OLEH:

……………………. ………………………… ……………………………


(MUHAMAD ADLI BIN JAKARIA ) (ROBAYAH BINTI ABDULLAH)
GURU BAHASA MALAYSIA KETUA PANITIA BAHASA
MALAYSIA
A.

1. _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2
(10 markah)

B.

1. ______________________________________________________________

2. ______________________________________________________________

3. ______________________________________________________________

4. ______________________________________________________________

5. ______________________________________________________________

6. ______________________________________________________________

(12 markah)

3
C.

4
(8 markah)

D.

5
(10 markah)

6
7