Vous êtes sur la page 1sur 9

Lion King Workshop

Piano/Vocal Circle Of Life


[Rev. 9/16/13] Music by
ELTON JOHN and LEBO M
SATB + soloist
Arranged By
BEN COHN
Freely (in 4)

# 41 U
œ œ 24 œ 44
LION KING SOLOIST*

& # 4 ˙. œ. œ œ œ œ œ. 4 œ Ó ∑
2 3 5

œ œ œ œ œ œ œ
Nan ts'n go - nya ma ba ki - thi ba - ba ta le la

#
& # 44 ∑ ∑ 24 Œ
œ œ
‰ 44
˙˙
j
œœ œœ œj ww
CHOIR WOMEN œ œ œ
CHOIR MEN f
? ## 4 2 Œ ‰ œ œ 4 ˙
œ œ 4 œ œ œœ ww
Si- thi hu ngo- nya - ma

4 ∑ ∑ 4 œ œ J
˙ J
#
& # 44 ∑ ∑ 24 ∑ 44 j
˙˙˙ œœœ œœœ œœj ww
œ w
? # # 44 ∑ ∑ 24 ∑ 44 j
˙ œ œ œJ w

#
& # ˙ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ nœ 24 8 œ œ œ œ œ 44 9 œ œ œ œ œ ‰ œj œ œ œ œ Œ ‰ œ œ
6 7 10

j
Nan ts'n - go - nya ma ba - ki - thi a - bo hi - ya hi ya la la hoi yo

# 24 Π4 j
& # ∑ ∑ ‰
œœ œœ 4 ˙˙
j
œœ œœ œœj ˙˙ œœ œœ œœ

œ œ œœ œœ œœ œœ
? ## 24 Œ ‰ œœ œœ 44 ˙˙ ˙˙
Si- thi hu ngo - nya - ma ngo - nya - ma
∑ ∑ œ œ J J J
J
# 24 44 j
& # ∑ ∑ ∑
˙˙
j
œœœ œœœ œœ
j
˙˙
j
œœ œœ œœœ
˙ œ ˙ œ œ
? ## ∑ ∑ 24 ∑ 44 j j j
˙ œ œ œJ ˙
œ œ œ

TRANSLATION GUIDE PRONUNCIATION GUIDE:


Nants ingonyama bagithi Baba [Here comes a lion, Father] Sih-tee-hoo n'goh-nyah-mah
Sithi uhm ingonyama [Oh yes, it's a lion]
Ee-n'goh-nyah-ma-neng-way-nah-mah-bah-lah
Nants ingonyama bagithi baba
Sithi uhhmm ingonyama Ee-n'goh-nyah-ma-neng-way-way-mah
Ingonyama

Siyo Nqoba [We're going to conquer]


*The "Lion King Soloist" part will be sung by a LION KING
Ingonyama cast member at the workshop.
Ingonyama nengw' enamabala [A lion and a leopard come to this open place] This vocal line is for rehearsal only.
Choir should learn the parts that are labeled
"Choir Women" and "Choir Men"
Piano/Vocal –2– Circle Of Life

# 11
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Ó ‰ œ œ ˙
12 13

œ œ œ œ œ œ

j
si zo ngco ba - ba - ba - hi hi - ya - ya si - zo - ngco ba - ay

# j j j
& # ˙˙ œœ œœ
œ
j
˙ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ
œ
j
˙˙ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ ˙˙ œœ œœ œœ
? ##
ngo - nya ma ngo - nya - ma ngo - nya - ma

J J J J
J J
# j j
& # ˙˙ j
œœ œœ œœ
j
˙˙
j
œœœ œœœ œœœ ˙˙˙ œœ œœ œœ
j
˙ œ œ œ œ
? ## ˙ j œ ˙ j j j œ
œ œ J œ œ œ ˙ œ œ J

»85
##
q

& ‰ ‰ ‰
14 15 16

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
I - ngo - nya - ma neng - w'e - na - ma - ba - la I - ngo - nya - ma neng - w'e - na - ma - ba - la I - ngo - nya - ma neng - w'e - na - ma - ba - la

#
& # ˙. Œ ‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
F I- ngo-nya - ma neng-w'e -na -ma - ba - la
? # # ˙˙ .. ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
I - ngo- nya - ma neng-w'e - na - ma - ba - la
Œ

#
& # w œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ .. œœœ œœœ œœœ œœœ
w œ œ. œ œ œ œ .
? ## w
˙. œ œ ˙. œ œ

# 17
& # ‰ Ó Œ
18

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
I - ngo - nya - ma neng - w'e - na - ma - ba - la From
œ the

#
& # ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

? ## ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
I - ngo - nya - ma neng - w'e - na - ma - ba - la I - ngo- nya - ma neng - w'e - na - ma - ba - la
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#
& # œœœ œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ... œœ œœ œœ œœ
œ œ. œ œ œ œ œ œ. œœ œœ œœ œœ
? ## j j
˙ œ. œ œ. œ œ œ
Piano/Vocal –3– Circle Of Life

#
& # j Œ ‰ j j j
19 20 21

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ
day we ar - rive on this pla - net and blink - ing step in - to the sun,

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œœ
P œI-ngo œI-ngo
œ -nya
œ -ma
œ nengw'e
œ œ- œ -naœ -ma
œ -baœ -laœ
? # # ‰ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
-nya-ma nengw'e
- -na-ma -ba - la I-ngo-nya-ma nengw'e
- -na-ma-ba - la
‰œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

#
& # œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ
œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
? ## j j j
œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙

#
& # Œ Œ ‰ ‰
22 23 24

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ there is more to see than can e - ver be seen, more to

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ
? # # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœI-ngo
œœ -nya
œœ -ma
œœ neng
œœ œœ- w'e
œœ -naœœ -ma
œœ -baœœ -laœœ
I -ngo- nya - ma neng-w'e- na - ma - ba - la I-ngo- nya-ma nengw'e
- - na-ma - ba -la

#
& # œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ .. œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ. œ œ œ œ . œ œ. œ œ œ œ
? ## j
j j
œ. œ œ œ œ œ. œ ˙ œ. œ ˙

# 25 j
& # ‰ œ. ‰ œ œ œ
26

œ œ œ œ œ œ ˙ œ
do than can ev - er be done. Mm there is

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

? ## n œI - ngo
œ - nya
œ - ma
œ neng
œ œ- w'e
œ - naœ - ma
œ - baœ - la
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
I - ngo- nya - ma neng - w'e - na - ma - ba - la
œ
‰ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#
& # n œœœ œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ
œ œ. œ œ œ œ
? ## j
j j œ
nœ . œ œ. œ œ. œ œ
Piano/Vocal –4– Circle Of Life

# j j j
& # œ œ œ œ œ œ œ œ œ. Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
27 28 29

œ
far too much to take in here more to find than can ev - er be

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
‰œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
? # # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œI-ngo
œ -nya
œ -ma
œ nengw'e
œ œ- œ -naœ -ma
œ -baœ - laœ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
I -ngo - nya - ma neng-w'e -na - ma - ba - la I- ngo- nya - ma neng-w'e- na -ma - ba - la
‰œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

#
& # œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ
œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
? ## j j j
œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙

# j
& # Œ ‰ œ œ œ œ
30 31 32

˙ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
found. But the sun rol - ling high through the sap- phire sky keeps great and

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ
‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
? # # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
I-ngo-nya-ma nengw'e
- -na-ma- ba-la
œI-ngo
œ -nya
œ -ma
œ nengw'e
œ œ œ -naœ -ma
œ -baœ - laœ œœI-ngo
œœ -nya
œœ -ma
œœ neng
œœ œœ-w'e
œœ -naœœ -ma
œœ -baœœ - laœœ
‰ œ œ œ œœ œœ œ œ œ œ ‰

#
& # œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ .. œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ. œ œ œ œ . œ œ. œ œ œ œ
? ## j
j j
œ. œ œ œ œ œ. œ ˙ œ. œ ˙

# 33 j
& # ‰
3
œ œ œ
34

œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
small on the end - less round. It's the cir - cle of

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
n œI - ngo
œ -nya
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ##
- ma neng - w'e - na - ma - ba - la I - ngo - nya - ma neng - w'e - na - ma - ba - la
‰ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

#
& # n œœœ œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ... œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ. œ œ œ œ
? ## j j j
œ. œ œ œ
nœ . œ œ. œ œ. œ œ œ
Piano/Vocal –5– Circle Of Life

#
& # Œ Œ œ œ œ w
35 36 37

˙. œ œ
life and it moves us all

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ ‰ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ
f I-ngo-nya-ma neng we-we -ma n œI-ngo
œ -nya
œ -ma œ œ weœ -weœ -ma
œ neng œ
? # # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ
œ
I- ngo- nya - ma neng we-we - ma
‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
I- ngo - nya ma neng w'e - na -ma ba - la I- ngo- nya ma neng w'e- na - ma ba - la I- ngo- nya ma neng w'e - na -ma ba - la
#
& # œœœ œ œœœ œœœ ≈⋲ œ œœœ œœ
œ
œ œœ
œ œœ œ
œœ œœ œœ ≈⋲ œœ
œœœ œ œ œ
œœ
œ
œ œ
œ œœ œœ
n œœ œœ œœ ≈⋲ œœ
œ nœ œ œ œ œ
œœ
œ
œœ œœ
œ œ œ
? ## œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j
œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙

# j
& # Œ ‰ œ œ œ. j Œ Œ ‰ j œ.
38 39 40

œ œ œ. œ œœ
œ
through des - pair and hope through faith and

# œœ œœ œœ œœ œœ Œ
& # ‰ n œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ Œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ Œ

n œI-ngo
œ -nya
œ -ma œ œ weœ -weœ -ma
œ neng œ œI-ngo
œ -nya
œ -ma œ œ weœ -weœ -ma
œ neng œ œI-ngo
œ -nya
œ -ma œ œ weœ -weœ -ma
œ neng œ
? ## ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
I-ngo-nya ma neng w'e-na-ma ba-la I-ngo-nya ma nengw'e- na -ma ba -la I-ngo-nya ma neng w'e-na -ma ba-la
#
& # n œœœ n œ œœœ œœœ ≈⋲ œ œœœ œœ œ œ œœ œœ œœ ≈⋲ œœ œœ œœ n œœ œœ œœ œœ ≈⋲ œœ œœ œœ œœ
œ œ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ
? ## œ ‰ j
œ. œ ˙ œ ‰ j œ ‰ j
œ. œ ˙ œ. œ ˙

# j j
& # Œ œ œ œ. œ œ œ Œ
41 42 43

œ œ. ˙ ˙
love till we find our place

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ Œ
œ œ œ œ œ œœ œ
‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ
œ -ma œœ œœ weœœ -weœœ - ma
? # # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœI-ngo
œœ -nya
œœ -ma
œœ neng œœ œ
‰ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ
œ
I- ngo - nya -ma neng we-we I- ngo- nya - ma neng we- we - ma

œ œ ‰ œ œ
I- ngo - nya ma neng w'e - na - ma ba - la I- ngo- nya ma neng w'e - na -ma ba - la I- ngo- nya ma neng w'e - na -ma ba - la
#
& # œœœ œœœ œœœ ≈⋲ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ ≈⋲ œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ ≈⋲ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ
? ##
œ ‰ j œ ‰ j œ
‰ j
œ. œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ ˙
Piano/Vocal –6– Circle Of Life

# j
& # Œ œ œ œ œœœ ˙. Ó œ œ
44 45 46

œ œ J
on the path un - wind - ing in the

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ Œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ Œ ‰ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n œœ œœ Œ

? ## œI-ngo
œ -nya
œ -ma œ œ weœ -nweœ -ma
œ neng œ œI-ngo
œ -nya
œ -ma œ œ weœ -nweœ -ma
œ neng œ A œI-ngo
œ -nya
œ -ma œ œ weœ -nweœ -ma
œ neng œ
‰ #œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰N œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
I-ngo-nya ma nengw'e-na-ma ba-la I-ngo- nya ma nengw'e- na -ma ba -la I-ngo-nya ma nengw'e-na-ma ba-la
#
& # # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œ œ œ œ
œ b œ œœ œœ œœ œ œœ
œœ œœ œœ
œ œ œ œ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ## œ ‰ j œ ‰ j bœ ‰ j j
œ. œ œ œ œ. œ œ œ bœ . œ œ. œ

# 47 j
& # œ. Œ ‰ j œ
48

œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
cir - cle the cir - cle

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœI - ngo
œœ -nya
œœ œœ œœ œœ œœ œœ - ma
œœ
? ## ‰
I - ngo- nya - ma neng we - we - ma - ma neng we - we
œ ‰ œ œ
I - ngo- nya ma neng w'e - na - ma ba - la I - ngo - nya ma neng w'e - na - ma ba - la
##
& œœœ œœœ œœœ ≈⋲ œœ œœœ œœ œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ
? ##
œ ‰ j œ ‰ j
œ. œ œ œ œ. œ ˙

# 49
& # ‰ j ∑
50

œ ˙.
of life

#
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

? ## ‰ œI - ngo
œ -nya
œ œ œ œ œ œ œ œ
- ma neng - w'e - na - ma - ba - la
œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
I - ngo- nya - ma neng - w'e - na - ma - ba - la
œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰

#
& # œœ œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ. œœ œœ œœ œœ
œ œ œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ .. œ œ œ œ
? ## œ œ. ‰ œ œ.
œ. œ œ œ œ œ. œ ˙
Piano/Vocal –7– Circle Of Life

# 51
& # ‰ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
52 53

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
p
? ## ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
I- ngo - nya - ma neng-w'e- na -ma - ba - la
œI-ngo
œ -nya
œ -ma
œ neng
œ œ-w'e
œ -naœ -ma
œ - baœ - laœ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
I - ngo - nya - ma neng-w'e - na - ma - ba - la
œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ

#
& # œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ
œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ
? ## j ˙ j ˙ j ˙
œ œ œ
œ. œ. œ.

# 54
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
55 56

œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
? # # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
I- ngo - nya - ma neng-w'e- na -ma - ba - la
œI-ngo
œ -nya
œ -ma
œ neng
œ œ-w'e
œ -naœ -ma
œ - baœ - laœ œœI-ngo
œœ -nya
œœ -ma
œœ neng
œœ œœ-w'e
œœ -naœœ -ma
œœ -baœœ - laœœ
‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰

#
& # œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ .. œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ .. œœ œœ œœ œœ
œ œ. œ œ œ œ . œ œ. œ œ œ œ
? ## j ˙ j ˙ j œ
œ œ œ
œ. œ. œ. œ

##
LION KING SOLOIST*

& ∑ Œ œ. Œ
57 58 59

œ œ ˙.
œ œ
It's the cir - cle of life

## f
‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ Œ œ. Œ
CHOIR WOMEN

& œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ ˙.
œ œ
n œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ cirœ œ œ - œ œ cleœ of œ
? ## ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ œ
I -ngo - nya - ma neng-w'e -na - ma - ba -la It's the life
‰ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
I-ngo- nya - ma neng - w'e- na -ma - ba - la
f I-ngo-nya ma neng w'e-na-ma ba-la
# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
& # œ œœ ... œœ œœ œœ œœ œœœ œœœ ... œœ œœ œœ œœ œœœ œ œ œ œ œœ œ œ œ
n œœ œ œ œ œ œ œ œ . œœ œœ œœ œœ
? ## j
œ œ nœ œ œ œ ‰ j
nœ . œœ œ œ œ œ. œ ˙
Piano/Vocal –8– Circle Of Life

#
& # Œ œ œ œ w Œ œ œ.
60 61 62

œ œ œ œœ

##
and it moves us all through de - spair and

& Œ œ œ œ œ œ w Œ œ œ œ. œœ

? # # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
and it moves us all
nœ œ œ œ œ œ œ œ œ n œ œthrough œ œ œ œ and
œ deœ -œ spair
‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
I-ngo-nya ma nengw'e-na-ma ba - la I -ngo-nya ma nengw'e-na-ma ba -la I-ngo-nya ma nengw'e-na-ma ba-la
# œ œ œ œ œ œœ œ œ
& # œœ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œœ œœ
n œœ œœ œœ œœ œœ
œ nœ œ œ œ œ œ
œœ
œ
œœ œœ n œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ## œ ‰ j œ ‰ j œ ‰ j
œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ ˙

# 63 j
& # œj Œ Œ ‰ j œ. œ
64

œ. œ œ
# j
hope through faith and

& # œj œ. œ
Œ Œ ‰ j œ. œ
œ
? ## ‰
hope
œ œ œ œ œ œ œ nœ œ œ œ œ œ œ œ œ nœ œ
through faith and
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
I - ngo - nya ma neng w'e - na - ma ba - la I - ngo-nya ma neng w'e - na - ma ba - la
#
& # œœœ œœ œœ œœ
œ œ œ
œœ œœ œœ n œœœ œœ œ œ œ œ
œ œ œœ œœ œœ œ œœ
œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ##
œ ‰ j œ ‰ j
œ. œ ˙ œ. œ ˙

#
& # œ œ. ˙ Œ œ œ œ nœ b w
65 66 67

J
love. till we find our place

#
& # œJ œ . ˙ Œ œ œ œ nœ b w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ our œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
? ## ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
love. till we find place

b ‰
I-ngo- nya ma neng w'e -na - ma ba -la I -ngo- nya ma neng w'e- na - ma ba -la I- ngo- nya ma neng w'e- na - ma ba -la
#
& # œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ
œ
œœ œœ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
? ##
œ ‰ j œ ‰ j b œ
‰ j
œ. œ ˙ œ. œ œ œ œ. œ œ œ œ
Piano/Vocal –9– Circle Of Life

œ œ œœœ ˙. œ œ
& b Œ œ œ œ Ó
68 69 70

J J
on the path un - wind - ing in the

j œœ œœ œœ œ œœ œœ
&b Œ¡ # œœœ œœœ b œœœ n œœœ œ œ œ œœ ˙˙ ..
˙.
Ó œ œ
J
œ œ onœ œ œ œ œ bœ œ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œ œ
-œ œ ing
œ œ b œ œ œ œ œ inœ œ b œ œ the
?b ‰ #œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ ‰N œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
the path un - wind

I-ngo- nya ma neng w'e-na -ma ba -la I- ngo - nya ma neng w'e- na -ma ba - la I-ngo-nya ma nengw'e-na -ma ba -la

& b # œœœ œ œœœ œœœ œœœ œ œœœ œœ


œ
œœ œœ
œ œ œ
œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ
œ œ
œœœ œœ œœ
œ œ œ
b œœ œœ œœ œœ œœ
œ bœ œ œ œ œ œ
œœ
œ
œœ œœ
œ œ œ
? ‰ j
b
œ œ ‰ j bœ .
bœ ‰ j
œ œ. œ
j
#œ . œ œ œ œ. œ œ œ

œ. j
& b œ œ œ Œ ‰ j œ œ œ
71 72

œ œ
3
œ
cir - cle the cir - cle of

j
3

& b œœœ ... œœ


œ
œœ
œ œœ œœ œœ Œ ‰
œ
j œœ
œ
œœ
œ œ
œ œ œ
œœ œœ- œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ œ cirœ œ - œ cleœ
?b ‰ œ œ œ œ
cir cle the of
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
I - ngo - nya ma neng w'e - na - ma ba - la I - ngo- nya ma neng w'e - na - ma ba - la

& b œœœ œ œœœ œœœ œœœ œ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ
œ
œœ œœ
œ œ œ œ œ œ
?b œ ‰ œ ‰
j j
œ. œ œ œ œ. œ ˙

& b w ˙ Ó
73 74

life.

& b www ˙˙
˙
Ó
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
?b ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
life.
‰ Ó

œœœ ... œœ .. œœ >œ


I - ngo - nya ma neng w'e - na - ma ba - la I - ngo - nya ma
œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ
& b œœ œ. œ œ œ œ œœ œœ .. œœ œ Œ

?b ‰ ≈⋲ r ‰ j Œ
œ œ œ
œ. œ œ œ œ. œ œ
>