Vous êtes sur la page 1sur 964

สารบัญ

หน้า

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น………………………………………………………………………………….……….………………………..ก
สารจากคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์………………………………………………………………………………………….….……………..…………..ข
โครงการจัดประชุมวิชาการ……………………………………………………………………………………………………….….…….……………………..จ
คณะกรรมการพิจารณาบทความ……………………………………………………………………………………………….………….…….……………..ช
แผนผังการจัดงานประชุมวิชาการ………………………………………………………………………………………..………………….….……………..ฌ
กำหนดการจัดประชุมวิชาการ………………………………………………………………………….……………………..………………….……………..ญ
กำหนดการการนำเสนอผลงานวิชาการ…………………………………………………………………………..………………………….………………..ฐ
บทความกลุ่มทัศนศิลป์และการออกแบบ การนำเสนอแบบบรรยาย…………………………………………………………….………………1
FAR 101 การออกแบบครัวสำหรับผู้สูงอายุในภาคอีสานที่พักอาศัยในอาคารชุด
สุรกานต์ รวยสูงเนิน,ฑิตาพร พลราชม …………………………………………………………………………………….…….…….. 2-12
FAR 102 การออกแบบสิ่งทอจากวัสดุเหลือใช้เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นประกอบเครื่องแต่งกาย
พีรดนย์ ก้อนทอง,ชนัษฎา จุลลัษเฐียร ………………………………………………………………………….……….……………..13-20
FAR 103 การศึกษาบทบาทผ้าซิ่นในวิถีชีวิตชาวลาว เพื่อออกแบบ หนังสือภาพประกอบ เรื่อง “ซิ่นกับแม่หญิงลาว”
พยุงศักดิ์ วันอุดม,ภัทร คชภักดี ……………………………………………………………………………………………….….……….21-33
FAR 104 การศึกษาสุนทรียภาพท้องถิ่นผ่านศิลปกรรมสินไซภายใต้ปรากฏการณ์การผลิตซ้ำทางศิลปกรรม
ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ……………………………….……………………………………………………….…….………………………..34-46
FAR 105 ผลิตภัณฑ์ชุมชน สังคมเมืองศิลา จังหวัดขอนแก่น อย่างยั่งยืน : คุณค่า ความพอเพียง การมีภูมิคุ้มกัน
ดวงจันทร์ นาชัยสินธุ์ …………………………………………………………………………………………….…………………………..47-57
FAR 106 ตุ๊กตาดีไซเนอร์ทอย: ความเป็นมา กระบวนการผลิต รูปแบบและคุณค่า
วีรยุทธ โกศัลวัฒน์,ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร …………………………………………………………….………….……..…………..58-75
FAR 107 พระพุทธปฏิมาเกสรดอกไม้: การสร้างสรรค์พุทธศิลป์เพื่อการสืบสานภูมปิ ัญญาล้านนา
ทิพวรรณ ทั่งมั่งมี ……………………………………………………………………………………………….……….……………………..76-87
FAR 108 การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัยเพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
อรพิมพ์ สุขสุวรรณ ………………………………………..………………………………………………………….……………………..88-103
FAR 109 การออกแบบผลงานสร้างสรรค์เพื่อใช้ในกิจกรรมและโอกาสต่างๆของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระหว่างปี พ.ศ.2550-2560
สุดารัตน์ สุกาพัฒน์ ………………………………………………………………………………………………………………………..104-114
FAR 110 การออกแบบคาแรคเตอร์ในงานโฆษณาเทศกาลเงาะ-ทุเรียน จังหวัดศรีสะเกษ ที่ส่งผลต่อการจดจำ
สินค้าของผู้บริโภค
กิจติพงษ์ ประชาชิต …………………………………………………………………………………………………………………….….115-122
FAR 111 คาแรคเตอร์ : แนวคิด องค์ประกอบในการออกแบบ และ แนวทางในการใช้งานด้านต่างๆ
พรชนก ปลัดกอง,ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร,ขาม จาตุรงคกุล …………………………………………………………..……123-137
FAR 112 สภาวะแห่งความสงบ
สุชาติ สุขนา …………………………………………………………………………………………………..……………………………..138-146
หน้า
FAR 113 ความทรงจำในวิถีชีวิตชนบท
เรืองศักดิ์ ปัดถาวะโร ……………………………………………………………………………………………………………………..147-156
FAR 114 การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้สอดคล้องกับหลักทางตลาด กรณีศึกษา : น้ำพริกหมูหยอง
ภายใต้ตราสินค้า ตั้ง ฮั่ง เชียง สามดาวสามห่วง
ภาคินี เปล่งดีสกุล………………………………………………………………………………………………….………………………. 157-168
FAR 115 การจัดการเรียนการสอนเรื่องการออกแบบเพื่อคนทั้งมวลโดยรูปแบบร่วมมือแบบปริศนาความคิด
สุรกานต์ รวยสูงเนิน,รัตติกร ศิริขันธุ์ บุตรลา,ชนัษฎา จุลลัษเฐียร,อภิญญา อาษาราช …………………………….169-179
FAR 116 แสงแห่งพุทธบารมี
ฉลองเดช คูภานุมาต ………………………………………………………………………………………………………………………180-190
FAR 117 สัญญะแห่งสี: สีกับการนำเสนอภาพแทนธรรมชาติในนวนิยายจินตนิมิตของไทย
อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร ………..………………………………………………………………………………………………………………191-200
FAR 118 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการและผลงานออกแบบที่สอดคล้องกับการตลาดของวิสาหกิจชุมชนไทย
ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ……………………………………………………………………………………………………….201-214
FAR 119 นวัตกรรมใหม่ย้อมสีกกด้วยสีธรรมชาติ โครงการออกแบบผลิตภัณฑ์โคมไฟเพดานจากกกย้อมสีธรรมชาติ
เมธาวี วรรณภักดี,ธนสิทธิ์ จันทะรี…………….…………………………………………………………………………………….. 215-222
FAR 120 ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สู่กระบวนการพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น
กัมพล แสงเอี้ยม …………………………………………………………………………………………………………………………….223-231
FAR 121 การสร้างสรรค์ภูมิศิลป์ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ชี มูล
ธวัชชัย หอมทอง …………………………………………………………….………………………………………………………………232-239
FAR 122 แอนิเมชันลาว: สภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมและแนวทางการพัฒนาโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ปิติพงศ์ พิมพ์พิเศษ …………………………………………………….…………………………………………………………………..240-248
FAR 123 การออกแบบอัตลักษณ์ตราสินค้า “สมุนไพร ไท่-ไท่”
ขาม จาตุรงคกุล ……………………………………………………………………………………………………………………………..249-255
FAR 124 การพัฒนากระบวนการผลิตและออกแบบเซรามิกก่อผนังสาหรับสวนแนวตั้ง
จิระศักดิ์ สายทอง,ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร ………………………………………………………………………………………..256-262

การนำเสนอแบบโปสเตอร์…………………………………………………………………………………………………………………………………….263
FAR 125 การสร้างสรรค์จิตรกรรมร่วมสมัย : มารผจญ
บุรินทร์ เปล่งดีสกุล …………………………………………………………………………………………………………………………264-274
FAR 126 วัฒนธรรมการปรับปรนในชนบทอีสาน : กรณีศึกษาบ้านผาสะนา อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย
วรรณนิสา ถามะนาศาสตร์, ปรีชาวุฒิ อภิระติง …………….……………………………………………………………………275-290
FAR 127 บันไดงู : งานสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนปัญหาการค้าประเวณี จากแรงบันดาลทางศิลปะของ รอย ฟอกซ์
ลิกเทนสไตน์
จีรเดช เจริญชนม์ ……………………………………………………………………………………………………………………………291-292
FAR 128 จินตภาพในจังหวัดขอนแก่น
ปรียารัตน์ วิชัด,ปรีชาวุฒิ อภิระติง ……………………………………………………………………………………………………293-305
หน้า
FAR 129 การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย : จากการศึกษาสภาวะพิจารณาสังขารตามหลักไตรลักษณ์
พายุ แฝงทรัพย์,ปรีชาวุฒิ อภิระติง ………………………………………………………………………………………………….306-318
FAR 130 การพัฒนาหลักสูตรการจัดค่ายศิลปะ ของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
อนุศาสตร์ โคตรเพชร, วัชรินทร์ ศรีรักษา ………………………………………………………………………………………….313-279 319-327
FAR 131 จิตรกรรมประยุกต์บนไม้เก่าเล่าเรื่องดอกไม้งามนามพื้นถิ่นอีสาน
อำพร แสงไชยา …………………………………………………………………………………………………………………………….328-339
FAR 132 คติความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ในฮูปแต้มอีสาน
วารุณี บุปผาชาติ, สิปป์ สุขสำราญ ………………………………………………………………………………………………….340-348
FAR 133 จิตรกรรมสีน้ำ เพื่ออนุรักษ์โบราณสถานในภาคอีสาน
เดชา ศิริภาษณ์ ……………………………………………………………………………………………………………………………349-361
FAR 134 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเหลือใช้จากกระบวนการผลิตเสื่อพลาสติกรีไซเคิล
เบญจพร ครุฑกุล, ธีระยุทธ์ เพ็งชัย…………………….……………………………………………………………………………. 362-371
FAR 135 คติความเชื่อและพิธีกรรม ของชุมชนในประเพณีบวงสรวงปราสาทภูมิโปน อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
ทิพย์วรรณ สินโสด,บุรินทร์ เปล่งดีสกุล ……………………………………………………………………………………………372-380
FAR 136 อินโฟกราฟิค“สื่อสมัยนิยม” กับการสร้างสรรค์เครื่องมือเพื่อวัดทัศนคติต่อการสื่อสารทีวีดิจิตอลจาก
รัฐบาลสู่ประชาชน
ธำรงชาติ วงศ์อารีย์ …………………………………………………………………………………………………………………………381-390
FAR 137 การสร้างสรรค์ประติมากรรมร่วมสมัย: โครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ “ชีวิตบนปลายไม้ กลิ่นไอของพื้นดิน”
บัญชา ควรสมาคม ………………………………………………………………………………………………………………………….391-399

บทความกลุ่มดนตรีและการแสดง การนำเสนอแบบบรรยาย…………………………………………………………………………………400
FAR 201 การแต่งหน้าโขนและละครไทยในรูปแบบของกรมศิลปากร
เจษฎากรณ์ เอี่ยมอุไร ……………………………………………………………………………………………………………………..401-413
FAR 202 การแสดงพื้นบ้านสุรินทร์ถิ่นอีสานใต้
กฤติกา ธรรมวิเศษ ………………………………………………………………………………………………………………………….414-423
FAR 203 แนวทางการอนุรักษ์และพัฒนารูปแบบการแสดงวงโปงลางของวิทยาลัยนาฏศิลปะภาคอีสาน
บุษบา คนยงค์, นิยม วงศ์พงษ์คำ ……………………………………………………………………………………………………..424-428
FAR 204 แนวคิดการสร้างสรรค์งานนาฏยศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดอุดรธานี
ปิ่นเกศ วัชรปาณ …………………………………………………………………………………………………………………………..429-438
FAR 201 การพัฒนาทักษะการคิดประดิษฐ์ท่ารำนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์
ก้องเกียรติ ใจเย็น …………………………………………………………………………………………………………………………..439-448
FAR 205 การแสดงชุดลีลาบ่าวขาลาย
วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ………………………………………………………………………………………………………………449-451
FAR 206 งานวิจัยสร้างสรรค์เชิงวิชาการ บทประพันธ์เพลง: บทอัญเชิญเทวดา
ศุภชัย สุริยุทธ,วีรชาติ เปรมานนท์…………………………………………………………………………………………………… 452-470
หน้หน้
าา
FAR
FAR207207รูปรูแบบวงดนตรี
ปแบบวงดนตรี ประกอบพิ
ประกอบพิ ธีบธวงสรวงผี
ีบวงสรวงผี เจ้าเจ้นายในภาคอี
านายในภาคอี สานสาน
ทวิทวิ
ทย์ทย์สิทสิธิท์ทธิองสี ์ทองสี,ภัท,ภัร์ทคชภั
ร์ คชภั กดีกดี……………………………………………………………………………………………………….471-477
……………………………………………………………………………………………………….471-477
FAR
FAR208208บทบาทของพระเจนดุ
บทบาทของพระเจนดุ ริยรางค์
ิยางค์ในฐานะนั
ในฐานะนั กวิกชวิาการทางดนตรี
ชาการทางดนตรี ที่มทีอี่มิทีอธิิทพธิลต่
พลต่อลูอกลูศิกษศิย์ษย์
กรณีกรณี ศึกศษา ึกษาชลหมู ชลหมู ่ ชลานุ
่ ชลานุ เคราะห์
เคราะห์
บพิบพิ
ตรตเค้ ร าเค้หัานหั,เฉลิ
น,เฉลิมศัมกศัดิก์ ดิพิ์ กพิุลกศรี
ุลศรี
,ไพศาล
,ไพศาลสุวสุรรณน้ วรรณน้ อยอ……………………………………………..…………………………478-491
ย ……………………………………………..…………………………478-491
FAR
FAR209209การปรั
การปรั บปรนของนาฏกรรมที
บปรนของนาฏกรรมที ่ปรากฏในฮี
่ปรากฏในฮี ตสิตบสิสอง บสอง
สิทสิธิทรธิัตรน์ัตน์ภู่แภูก้่แวก้…………………………………………………………………………………………………………………..………..492-504
ว …………………………………………………………………………………………………………………..………..492-504
FAR
FAR210210ประวั
ประวั ติคตวามเป็
ิความเป็ นมาและพั
นมาและพั ฒนาการของเพลงลู
ฒนาการของเพลงลู กทุก่งทุสองฝั
่งสองฝั
่งโขง
่งโขง
คำพัคำพันธ์นยะปะตั
ธ์ ยะปะตั ง,สุงเ,สุนตร
เนตรโพธิโพธิ สารสาร,สิท,สิธิทศธิักศดิัก์ ดิจำปาแดง
์ จำปาแดง…………………………………………………………….…………505-519
…………………………………………………………….…………505-519
FAR
FAR211211วิเคราะห์
วิเคราะห์ เพลง เพลงMiMiCosa Cosaโดยโดยเวสเวสมอนท์ มอนท์ โกเมอรี
โกเมอรี ่ (Wes
่ (WesMontgomery)
Montgomery)
กฤษฎา
กฤษฎาวงศ์วงศ์ คำจัคำจั
นทร์นทร์………………………………………………………………………………………………………….…………..520-529
………………………………………………………………………………………………………….…………..520-529
FAR
FAR212212Minuet
Minuetin inG G: วรรณกรรม : วรรณกรรมบาโรค บาโรคบทวิ บทวิ
เคราะห์
เคราะห์สำหรั สำหรั
บเปีบเปี
ยโนยโน
อัศอัวิศนวินนาดี นาดี………………………………………………………………………………………………………………..………………..530-540
………………………………………………………………………………………………………………..………………..530-540
FAR
FAR213213ปัจปัจัจยจัทีย่สที่ง่สผลให้
่งผลให้วงขัวงขั
บร้บอร้งประสานเสี
องประสานเสี ยงระดั
ยงระดั บประถมศึ
บประถมศึ กษาได้
กษาได้ รับรรางวั ับรางวั ล ล เหรีเหรี ยญทองจากการประกวด
ยญทองจากการประกวด
วงขัวงขั
บร้บอร้งประสานเสี
องประสานเสี ยงในงานศิ
ยงในงานศิ ลปหัลปหั
ตถกรรมระดั
ตถกรรมระดั บภาค บภาค: กรณี
: กรณี ศึกศษาโรงเรี
ึกษาโรงเรี ยนระดั
ยนระดั บประถมศึ
บประถมศึ
กษาใน
กษาใน
ภาคตะวั
ภาคตะวั นออกเฉี
นออกเฉี ยงเหนื
ยงเหนื ออ
เอกลั
เอกลั กษณ์ กษณ์เตอร์ เตอร์ตู ต………………………………………………………………………………………………………………………..
ู ………………………………………………………………………………………………………………………..541-559 541-559

การนำเสนอแบบโปสเตอร์
การนำเสนอแบบโปสเตอร์ ……………………………………………………………………………………………….…………………………………..560
……………………………………………………………………………………………….…………………………………..560
FAR
FAR214214สะล้
สะล้ อ อซอซอปินปินวงพ่วงพ่ อคำผาย
อคำผายนุปนุิงปิง
หิรหิัญรัญจักจัรเสน
กรเสน………………………………………………………………………………….…………………….……………………..
………………………………………………………………………………….…………………….……………………..561-573
561-573
FAR
FAR215215ดนตรี
ดนตรี ศึกศษาในศตวรรษที
ึกษาในศตวรรษที ่ 21่ 21ในมิในมิ
ติดตนตรี
ิดนตรี
ชุมชชน
ุมชน
คณิคณิ เทพเทพปิตปิุภตูมุภินูมาค
ินาค………………………………………………………………………………………..……………………………..
………………………………………………………………………………………..……………………………..574-585
574-585

บทความกลุ
บทความกลุ ่มวั่มฒวันธรรม
ฒนธรรมการนำเสนอแบบบรรยาย………………………….……………………………………………………………………586
การนำเสนอแบบบรรยาย………………………….……………………………………………………………………586
FAR
FAR301301ตำนานอุ
ตำนานอุ รังรคธาตุ
ังคธาตุ: ภาพสะท้ : ภาพสะท้ อนวั อนวั
ฒนธรรมลุ
ฒนธรรมลุ ่มแม่
่มแม่
น้ำนโขง
้ำโขง
ยุทยุธพงศ์
ทธพงศ์มาตย์ มาตย์ วิเศษ วิเศษ……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..587-606 587-606
FAR
FAR302302การผลิ
การผลิ ตหนั
ตหนังสืงอสืภาพถ่
อภาพถ่ ายาขนบธรรมเนี
ย ขนบธรรมเนี ยมประเพณี
ยมประเพณีวัฒวันธรรม ฒนธรรมจังจัหวังหวั
ดพัดทพัลุทงลุง
อาคี
อาคี
รารราชเวี
า ราชเวี ยง,ยง,คมสั คมสั นต์นต์ทับทัชับยชั, ยวี,รวีวัรฒวัน์ฒน์เพ็เพ็
งช่งวช่ยว………………………………..…………………………………………
ย ………………………………..…………………………………………607-614 607-613
607-614
FAR
FAR303303เกณฑ์
เกณฑ์ การตั
การตัดสิดนสินศิลศิปะในคั ลปะในคั มภีมรภี์มรัง์มคลัังคลัตถที
ตถทีปนีปนี
หอมหวล
หอมหวลบัวบัระภา วระภา…………………………………………………………………………………………………….…………………..
…………………………………………………………………………………………………….…………………..614-621 614-621
FAR
FAR304304การพลิ
การพลิ กฟืก้นฟืคื้นนคืวินถวิียถ่าียนเมื
่านเมื
องเก่
องเก่
าปัาตปัตานี ตตานี ด้วดยมิ
้วยมิ
ติทตางศิ
ิทางศิ
ลปะและวั
ลปะและวั
ฒนธรรม
ฒนธรรม: กรณี : กรณี
ชุมชชนจี
ุมชนจี
นกืนอกืดาจี
อดาจี
นอนอ
นภดล
นภดลทิพทิยรั พยรัตน์ตน์……………………………………………………………………………………………………….…………………..
……………………………………………………………………………………………………….…………………..622-634 622-634
FAR
FAR305305การวิ
การวิเคราะห์
เคราะห์ เนืเ้อนืหาของรายงานการวิ
้อหาของรายงานการวิ จัยจด้ัยาด้นภู
านภู
มิปมัญิปญาข้
ัญญาข้
าวไทย
าวไทย
โชคธำรงค์
โชคธำรงค์จงจอหอ,มาลีจงจอหอ,มาลีกาบมาลา กาบมาลา………………………………………………......…………………………………………..
………………………………………………......…………………………………………..635-648 635-648
หน้า
FAR 306 ประวัติและพัฒนาการของธนบัตรลาว
ผการัตน์ เต็มเปี่ยม ……………………………………………………………………………………………………………………….. 649-666
FAR 307 ทุนทางวัฒนธรรมผู้ไทย : การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์
ณฐญา มังคละคีรี …………………………………………………………………………………………..…………………………….. 667-680
FAR 308 กู่แคน สคูล : การธำรงอัตลักษณ์อีสานผ่านเพลงร่วมสมัย
พิมพิไล แสงทัพ …………………………………………………………………………………………………………..……………….. 681-692
FAR 309 อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น สปป.ลาว สู่การสร้างสรรค์ภาพยนตร์เรื่อง “ครูของข้อย”
นิยม วงศ์พงษ์คำ กิตติสันต์ ศรีรักษาและคณะ ……………………………………………………………………………………693-705
FAR 310 ภาพสะท้อนวัฒนธรรมทางภาษาในมหาเวสสันดรชาดกฉบับภาษาไทยและภาษาเขมร
พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์, หอมหวล บัวระภา, อุบล เทศทอง, กังวล คัชชิมา ……………………………………………..706-715
FAR 311 เปรียบเทียบปรากฏการณ์การผลิตเครื่องปั้นดินเผาตำบลนานวล จังหวัดร้อยเอ็ด
และตำบลกุดปลาค้าว จังหวัดกาฬสินธุ์
คมสัน เหมือนชาติ,วราวุฒิ ทิวะสิงห์…………………………………………………...………………………………………….. 716-727
FAR 312 พัฒนาการของหนังปลัดตื้อเมืองจำปาสักแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ธวัชชัย ศิลปะโชค,ภัทร คชภักดี ……………………………………………………………..…………………………………….. 728-739
FAR 313 พัฒนาการของภาพประกอบหนังสือใน สปป.ลาว
ภานุพงศ์ ธนะโคตร………………………………………………………………………………………………….…………………….. 740-750
FAR 314 การเปลี่ยนแปลงประเพณีแห่น้ำสรงหอเจ้าปู่หอเงินในชุมชนตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
สุดารัตน์ มาศวรรณา ………………………………………………………………………………………………….……………….. 751-760
FAR 315 พัฒนาการกลอนลำของหมอลำราตรี ศรีวิไล ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2512-2560
บุญจันทร์ เพชรเมืองเลย, ภัทร คชภักดี ……………………………………………………………….…………………………761-772
FAR 316 พระพิมพ์ดินเผาดินเผายุคทวารวดีนครจําปาศรี : รูปแบบทางศิลปกรรมและคติสัญลักษณ์ที่ซ่อนเร้น
ณัฐวัชร เดชมาลา ………………………………………………………………………………………………………………..……….. 773-788
FAR 317 เครื่องปั้นดินเผาบ้านหนองน้อย : ภูมิปัญญาอันเลือนลางสู่การบูรณาการในชั้นเรียน
วราวุฒิ ทิวะสิงห์,คมสัน เหมือนชาติ …………………………………………………………………………………………………789-799
FAR 318 เอกลักษณ์เครื่องประดับชนเผ่าแลนแตนบ้านน้ำดี เมืองหลวงน้ำทา แขวงหลวงน้ำทา สปป.ลาว
มัณฑนา ทองสุพล…………………………………………………………………………………………………………..……………..800-809
FAR 319 บ้านไม้ชายโขงชุมชนเชียงคาน : การผลิตซ้ำอัตลักษณ์วฒ ั นธรรมท้องถิ่นเพื่อบริโภคความเป็นอดีต
ในกระแสโลกาภิวัตน์
นิคม ชมภูหลง ………………………………………………………………………………………….…………………………………..810-826
FAR 320 พัฒนาการของผ้าซิ่นชัยภูมิ
คมกฤช ฤทธิ์ขจร, ภัทร์ คชภักดี ……………………………………………………………………………………………………..827-836
FAR 321 ชีวาศิลป์ : โรงละครที่ทุกคนมีส่วนร่วมแสดง
เศกสันต์ วิชัยพล ………………………………………………………………………………………………………………………….. 837-842
หน้า
การนำเสนอแบบโปสเตอร์…………………………………………….………………………………………….…………………………………………..843
FAR 322 คติสัญลักษณ์ในประติมากรรมปูนปั้นวัดโพธาราม ตำบลดงบัง อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม
ศรีพัฒน์ เทศารินทร์ …………………………………………………….………………………………………..……………………..844-854 844-856
FAR 323 เอกลักษณ์ลวดลายแห่งความเชื่อในชุดประจำชาติพันธุ์ลาหู่มณฑลยูนนานประเทศจีน
She Bingying ……………………………………………………………….…………………………………………………….………..857-864
FAR 324 ลักษณะเสียงวรรณยุกต์บังคับในฉันทลักษณ์วรรณกรรมค่าวซอ
ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี ……………………………………………………………….…………………………………………..……………..865-869
FAR 325 สื่อสัจนิยมใน สปป.ลาว ภายใต้ยุคจินตนาการใหม่
อัครครา มะเสนา …………………………………………………………………………………………………………….………….. 870-883
FAR 326 พัฒนาการทางอุตสาหกรรมการผลิตนิตยสารลาว
ประพนธ์ เนียมสา ………………………………………………………………………………………………….…………………….. 884-894
FAR 327 ความหมายของศาสนสัญลักษณ์กับรูปประติมาสันนิษฐาน และการปรับปรนทางวัฒนธรรมของชุมชน
ต่อปราสาทขอมในแขวงจำปาสัก สปป.ลาว
ไพจิตร ทองพันธ์,นิยม วงศ์พงษ์คำ ,บัญญัติ สาลี ……………………………………………….……………………………895-913
FAR 328 การศึกษาภูมิปัญญาและคติความเชื่อในประเพณีแห่ต้นดอกไม้บ้านแสงภา
ทศพล นทีวชิรมงคล ……………………………………………………………………………………………………………………..914-929

ภาคผนวก ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..……..930
คณะกรรมการดำเนินงาน……………………………………………………………….……………………………………………………………………..931
ÿćøÝćÖĂíĉÖćøïéĊǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî

�������ง��������������ง��ข�ง�������������������� ��������� ���������โ�ง��� �������������������


�����ง� ��� �������� �� ������� ���� ���� ������������������ง� ������ �������� ����������������������������������
����������������� �����������ข������ ������������ง�������������ง�����������������������������โขง
�������������������������ง�������ง�������������������������������������������������ง����ง����������� ���
������������� ������� ����������ข�ง����������������������� ��������� �������� ���������� ���
�������� ��������������������ข���ข�ง��ง������� ������������������������ �����������������������ง��
����������ง��������� ������ ����� ���ข��������������ง����������� ������������������� ��ง���������ง������ง���
������ง����������������������ง����������ข�ง�����������ง����� ����������� ��ง���������������ข�ง���
�������������������ง����������������������������������������� ����������ง�������������ง��������
��ง���� ��������������ง�������������������ง������������������ง����������������������ง�����
��������������������������������� �������� ���������� ����������� ���ง��������ง����������������
����������� โ������โ�����������������������������������ง����������ง������ง����� �����������ง���������
���������� ��������������ง��������� ���������ง�����ข����������������ง������� ��������������������������
����������โ���������ง�� ����ง�����������������������������������������ง����������� �������������������
������������������ง����� ������ง����������ง��������ง�������������ง����� ������ง���������ง����������������
����������ข�ง����������� ���������ง���������������ข�ง�������ง��ง��������� ������ง������� ���
ง������ง������������������ง�����������งข��� ������������โ������������������������������ง�������โ����
������������������������������������� ���โ��ง�������������������������ง��������������ง�����
������������� ����ง��� � �������������ง������� �������� ���� ��������ง������ �� � �� ������� ���� ข���
�����ข�ง�����������ข������ ����������� ���ข������������������������������������������ง���
������������������� ���ง���������ง����������������������ง������ง�����������������������โ������ข�ง
����������� ������ง��ง����������ง��������������ง������������ข��������ง� ��������������������โ�������
��������ง����������ง ���������������������������������� �������ข���������������������ง���������������������
������������������ข������������งข��� ������ง��������ง���ง�������ข������������������������������โ���� ���
������������������������������ง�������������������������������������������������

��ง����������� ����������� ��������������


��������������������ข������

ÿćøÝćÖÙèïéĊÙèąýĉúðÖøøöýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî

��รจ���ร����������ร���เ����������จ�� ร�������� �����รร���จ�� เ�����ร���รท��� �������รร�����ร�


�����ท������������ ���จ������เ��� �ร���ท�� � �������� �เ�ร����จ�ร����รร������������ ���� เ�����������
�����ร��������ร�����รเร�����ร��������ร��จ��ท�����������รร� ���เ����������������ร �����จ�� ���จ�ร��
������������� ������ท����จ�������������เ��������������ร�� �ร�����ร�� ���เ����������จ��ท��จ������
���� ���เ���เ���ท��������ร������ร���������� ร�������ร�ร����รร�������������ร����������ท��� �� � � ����������
������รจ���ร����������ร���เ����������จ��ร�����������ร������ ��������รร�����ร� �����ท������������
ร����������เ�ร������ท�����������รร�ท������ร�เท���������ร�เท� �� ���� ���เ�����ร�ร�������เ�����็�
ท��������รร������ ����จ�����������ร�����������������ร�����������จ��
��รจ��������ร������ ��������รร�����ร� �����ท���������������ร������ร������จ�����เ�����������
���ทร���������������������������ร�ร�จ�����ร�เ������������������� ���� ������ ������������ท���������
��เ����ร�ร��� � �� � ���ร��� จ� � เ�� � ����� จ� � ท�� �� �� � �������� � ���ร�ร�เ�� � จ���� � ท ร��� � �� �� � �� � ท�� � ��� �
��������รร�����ร� �����ท������������ ����เ��������������� ��รจ���ร����������ร���ร������จ�เ����ร������
������เ���ร����ร����������ท����จท��ท��� เ����จ�����������ร�����ร������������เ����ร����������� �����������
���ทร�������� �������� ������ เ����������จ�� ����เ�ร������ ท��� �� ���� ������เ���ร����ร����ท��ท��� ท��������ร���
ท�������ร�ร����������ร�ร�������ร����������เร็จ

ร������ร�จ�ร�� �ร����� �����������


�������������รร�����ร� �����ท������������


����������������������������� ������������� �������� �
����������������������������� ����

����������������
����������������� �������������น���น ������ �น������ ���น���� ��น�������������น���� �����น��������
�น����� ���ุ�� น��� ��� �������������������������������������บ� �ุ����������น���� �น�น�������� �������������
������น�������� ����น�น�ุน������น��������น���������������������� ������น�����������น�ุ ���น��บ������
�������������������น��������นุบ���ุ��������น���������บ�ุ��น�������� ���������������������������������
���น���� �������������������น����น���� ������� ����� ������� ������������������น�บ�นุน�������
บ�������������������น������������������บ�������������������น�������� �����น���������� ���น�������
������������������������น�����������������������������น������������น����น�������������น�������� ���
�������������บ�น����������น�������������น��บ�� �����น�� �.�
������ุ���������������������������������������� �������������น���น ������บ ����������������
���น������������ �น������������������������� ���บ�น����� �������������� ��������������������������น����
�������� � ����������� ����� � ���� � ��น��� น � ����� � ����������� ����� � ���� � �����น��� น ��� �
����������������� �����������บ����� �������������������� �����������น������ �������น�����
������������������� ��������������������������������� ������������������� ��������������
����� � ���� � ��� � ����� � ����� � ����������� ����� � ���� � ���������� ����� � น����������
��������������������� ����นุ���������������������� ����������������น�ุ�� ����นุ�����������
����������� ������������������ุ����น�� ����นุ������������������������������������������น���
�����ุ������ �������������������������� ����นุ���������������������� ��������������������������
����นุ���������������������� �����������������บุ�������� �����ุ������ �����������������บุ��������
����นุ���������������������� ��������������������������� ����นุ����������������������
��������������������� ����นุ���������������������� ������������������ุ��น���� ���������ุ�����������
��������������������� ��������น������������น�ุ� ��������� ������ �������������ุ�������������น�����น�����
����บ���� ������������� ����� ��� � ��������������������น�������� �.�� ��น� ����� ��บ�น�����������น�������น
�������น�����น�����������������น�������� ��������น��������� น������� �������� น����น������� ���������น��
������ ������������� น����������� ����บ����� น���น�����น����� ���� ����น����� ������น���������������น������
��น������ �����������������������น�����������������������ุ����������น�น���

������������
1. �������บ�����������������น����� ����น�����น��น�� ����น���������� ���น��������� น�������
�������� น����น������� ���������น������������
2. ����� ����������น�� ������� น������� �������� น���� น������� ������� �� น��น����น����������� ���� ������


3. ������������������������������������������������������������������� ���������� ���������
�������������������������������������������
4. ��������������������������������������������������������������������������

ผู้รับผิดชอบ
1. ����������������������
����������������� ������������������

�ัน�เ�ลา���านที��นการด�าเนินโครงการ
��������������� 13 - 14 ������� 25�0 � ���������������������� ����������� ��������������

ผู้เ�้าร่���ระช��
�������� ������� ������������������������������������ ������ 100 ��

ค่าลงทะเบียน
- �������, �������, ����������� 1,500 ���
- �������� 800 ���
��������� � ���������
- ����������� 500 ���
- �������� 500 ���
�������� ������������������������ � ������������������������������ ����������������������

�ิ�ีด�าเนินการ
1. ��������������
2. �����������������������������
3. �������������������������������

�ระโยชน�ที�คาด�่า�ะ�ด้รับ
1. ���������������������������� ����������������������������������������
2. ������������������������������������������������ ������������� ������������������������������
3. ��������������������������������������������������������������������������


ÙèąÖøøöÖćøñĎšìøÜÙčèüčçĉóĉÝćøèćïìÙüćö
�������������� ������� ����������� ������������������
�������������� ������� ��������� ������������������
�������������� ���������� �������� ������������������
�������������� ��������� ����������� ��������������������
�������������� ���������� ����������� ��������������������
�������������� �������� �������� �����������������
�������������� ��������� ������ ��������������������
�������������� �������� ���������� �������������������������
������������������ �������� ������� �������������������������
������������������ ���������� ������� �������������������������
������������������ ��������� ����� ��������������������
������������������ ���������� ���� ��������������������
������������������ ��������� ���������� ��������������������
������������������ �������������� �������� ��������������������
������������������ ����������� ����������� ��������������������
������������������ ����������� ������������ ��������������������
������������������ ��������� ������� ��������������������
������������������ �������� ���� ��������������������
������������������ ������������� �������� ������������������
������������������ �������� ������� ������������������
������������������ ������� �������������� ������������������
������������������ ������������ �������� �������������������������
������������������ �������� �������������� ����������������������
������������������ ������� ������������ �����������������
������������������ ��������������� ��������� ����������������
������������������ ������� ���������� ����������������
������������������ �������� ���������� �����������������
������������������ ������� ��������� �����������������
������������������ �������� ���������� �����������������������
������������������ �������� ����������������� ������������������
������������������ ����������� ����������� ������������������
������������������ ������� ���������� ������������������
������������������ �������� ������ ������������������
������������������ ������� �������� ������������������


�����������ร���ร�์ �ร���ง����ร์ ����������์ ม�����������������
�����������ร���ร�์ �ร��ง��� ���ม��� ม�����������������
�ร����ง�ม ค�������ร ม����������������ร
�ร���ม��รร� �������� ม������������ร��
�ร����ร���ร์ �������มรงค์ ม������������ค������ร��มงค������
�ร���ร�ร���์ ����������ร���� ������������������������์
�ร���ร�� ���������์ ม�����������������
�ร����������์ �ร�ร���� ม�����������������
�ร��ร�รร� ��������ร����์ ม�����������������
�ร��ร������� ���ร���ง ม�����������������
�ร���ม �ม������ ม�����������������


ĒñîñĆÜÖćøÝĆéÜćîðøąßčöüĉßćÖćøøąéĆïßćêĉǰĶýĉúðÖøøöüĉÝĆ÷ķǰÙøĆĚÜìĊęǰ
đýøþåÖĉÝÿøšćÜÿøøÙŤõć÷Ĕêšǰ5IBJMBOEǰ

ĀšĂÜ×ćöĒÖŠîǰǰ ĀšĂÜĒÖŠîîÙøǰ ĀšĂÜéĂÖÙĎèǰǰ

ĀšĂÜîĈđÿîĂ
ÖúčŠöéîêøĊĒúąÖćøĒÿéÜ

ĀšĂÜîĚĈ

Poster Presentation

ĀšĂÜîĈđÿîĂ ĀšĂÜîĈđÿîĂ
ÖúčŠöüĆçîíøøö ÖúčŠöìĆýîýĉúðşĒúąÖćøĂĂÖĒïï

ĀšĂÜýøĊÝĆîìøŤǰǰ ĀšĂÜýøĊÝĆîìøŤǰǰ

SWIMMING POOL

ĀšĂÜýøĊÝĆîìøĒÖøî鍍ïĂúøĎö

4th FLOOR
แผนผังการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ“ศิลปกรรมวิจัย” ครั้งที่ 3
�ศร��กิจ�ร�าง�รรค��าย�ต� �������� ���
วันที่ �3 � �� กรก�าคม ���� � �รงแรม�จริ��านี��นแก�น ������ม��ง จัง�วัด��นแก�น


ก�า�น�การ
โ�รงการ�ร���ม�ิ�าการร�����า�ิ ��ิ��กรรม�ิจ��� �ร��ง�ี� �
เ�ร��กิจ�ร�าง�รร���า���� �������� ���
��น�ี� �� � �� กรก�า�ม ����
ณ โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น อ�าเ�อเม�อง จ�ง����ขอนแก่น

��น�ี� �� กรก�า�ม ����


8.00-9.00 น. �ง������น
9.00-9.30 น. ��������ง�น �����ร��ง�น��� ร�ง����ร���ร�� �ร.น��� �ง���ง�����
�������������รร�����ร� ���������ง�น ��� �ร.�รง����� ���ร��ร��
น�������������������น���น
9.30-10.30 น. ����������� �ร���ง ��ร������ร��ง�รร�������� �������� 4.0
��� �ร.�รง����� ���ร��ร�� น�������������������น���น
10.30-10.45 น. ���ร���ร���น����ร���ง
10.45-12.00 น. �� � ง�ร��ุ � 1 �รร����� � �� �ร�� � ง ���ร�ร� � ง�รร�� �� � น�� � �� � ����ร������������
�น������ร������ร��ง�รร���น�����น�� 4.0�
��� ����ร���ร������� �ุ������ �����น���ง�����������น����� ����ร���ร��������
�������น����� ������ร�รร� �ร������รร������������ �����������������ร ���
ร�ง����ร���ร�� �ร.��ง�� ��น�ร���� ����ร���ร����������������น������ง����ร
�����������รร�����ร� ���������������ร����ร� �������น����น�������� �� �ร������
����������ุ ���ง�ร��ุ� 2 �รร�������� �ร��� ง ���ร����� �ร��ง�รร����ง�น�ร������ร���ง�
��� ����ร���ร�� �ร.�� � �� �� น �ุ � ��ร� � ����ร�� � ร��� � ����� � ��ุ ร� � �ง��� � ��
��������รร�����ร� �ุ���ง�ร������������� ��� ����ร���ร���รร��น� ���รุง
����ร���ร�����������������ร���ร �������ร����ร� �ุ���ง�ร�������������
12.00-13.00 น. ���ร���ร���น����ร���ง��น
13.00-14.30 น. น����น���ง�น�ร���� ���� ������������ �������ง�����ุ�������
���ง�ร��ุ� 1 ��ุ���������น����������ร������
����รร���ร����รง�ุ��ุ��
ร�ง����ร���ร�� �ร.น� ร� � �ุ � �� ง �� ����ร�� � ร��� � ����� � ��� � �����
��ร������ �����������รร�����ร� �����������น�ร��ร
�� � � � � �����ร���ร�� �ร.��ร� � ง�� � ��� ��� � ���� ง ����ร�� � ร��� � ������ � �
��������������� ��������รร�����ร� �������������ร��


�้�������� � ����������น�������������
����������ผู้����������
����������� � ��� �� � �� ��� � �� � น� ������� � ���� � ����� � �น����� � �� �
�������������� ������������������
�������������� ��.������� �������� �����������������������������
������� ����������������� �������������น���น
�้�������� 3 ������������น����
����������ผู้����������
��������������������
� ��.��น�� ��������� ���������������������������� ��������
����������� ������������������
��������������������� ��.���� น�น������� ������������������������น����
�������������������� ����������������� �������������น���น
น����น�ผ���น������ ������ ������������ �
(ผู้น����น����้����ู���������������
���น����น������้����������ผู้��้�������น���ผู้���น���
14.30-14.45 น. �����������น���������
14.45-16.30 น. น����น�ผ���น (����

üĆîìĊęǰǰÖøÖãćÙöǰǰ
8.00-9.00 น. ��������น
9.00-10.30 น. น����น�ผ���น������ ���� ������������ (����้���������������
�้�������� 1 ������������น�����������������
����������ผู้����������
�������������� ��.น� �� � �� � �� � �� ������� � ���� � ����� � ��� � �����
��������� �������������������� �����������น�����
ผู้��������������� ��.������������ ��������� ���������������������������
ผ�������� ����������������� ������������ู���
�้�������� � ����������น�������������
����������ผู้����������
����������� � ��� �� � �� ��� � �� � น� ������� � ���� � ����� � �น����� � �� �
�������������� ������������������
�������������� ��.������� �������� �����������������������������
������� ����������������� �������������น���น
�้�������� 3 ������������น����


����������ผู้����������
��������������������
� ��.��น�� ��������� ���������������������������� ��������
����������� ������������������
��������������������� ��.���� น�น������� ������������������������น����
�������������������� ����������������� �������������น���น
น����น�ผ���น������ ������ ������������ �
(ผู้น����น����้����ู���������������
���น����น������้����������ผู้��้�������น���ผู้���น���
10.30-10.45 น. �����������น���������
10.45-12.00 น. น����น�ผ���น (����
12.00-13.00 น. �����������น�����������น
13.00-14.30 น. น����น�ผ���น (����
14.30-14.45 น. �����������น���������
14.45-16.00 น. น����น�ผ���น (����
16.00-16.30 น. ���������������������������น


������������ง��โ��ง�����������������������ต� ��������������� ����ง��� 3
������������ง���������ต� �������� 4.0
������ 13 - 14 ������� 2��0 � โ�ง������������ข������ ����������ง ��ง����ข������

������������������� ���� ������������


������ 13 ������� 2��0
���� ��������������������� ��ต�����������ง ��������
���ง��������� 1 ���ง ������� ���ง��������� 2
�����ง�������� ��ง���ต������� ��.����� �����งข� �����ง�������� ���ต��������ง������� ������ต�� �����ง�������� ���ต������������ต���� ��.���ต� ������ข��
����������ต������� ��.�����ง������ �ข������ง ��ง���ต������� ��.������� ��ง��ต�� ���ต������������ต���� ��.���� ����������
������� ������������� ����ง������ ������� ���������ต����ต� �������������� ������� �������������ต� �������
���� ���������ง �������� ���� ���������ง �������� ���� ���������ง ��������
13.00-13.20 FAR101 ������������ง�������������� ������ต� �����ง���� FAR 201 ����ต�ง����โข����������� ��������� ���������� FAR 301 ต���������ง���ต� � ��������� �����ง�� ��ต�������
��ง������������������������ ��������ข�ง���������� ������������������โขง

13.20-13.40 FAR102 ������������ง����� ������� ������ง FAR 202 ������ง���������������� ��ต��� ��������� FAR 302 ������ต���ง���������� ������ �������ง
���������������������������� ����������ต� ข������������������
���ต����������������� ������ ����������� �������� ��ง���������ง
������ง�ต�ง���

13.40-14.00 FAR103 �������������������������� ���ง������ ������� FAR 203 �����ง�������������� ����� ���ง�� FAR 303 ��������ต����� ������� ������ �������
����ต������ ����������� �����������������ง�ง ���������ง���ต������
���ง�����������������ง ����� โ�ง��งข�ง���������������
���������ง���� ��������
14.00-14.20 FAR104 ����������ต��������� ��ง����� ���������� FAR 204 �������������ง�����ง�� ������� ������� FAR 304 ��������������������������ง���� ���� ������ต��
�����ข�ง���������������� ����������������ง����ง����� ��ตต���������ต���ง��������
�������� ��ง��������������������� �������� � ������������
��ง������������ ��������������������������������
14.40-15.00 FAR105 ���������ช��ช� ���ค������ ��������� ��ช�����ธ�� FAR 205 ����������������ค�� ����������� ������ FAR 305 ������ค��������������� โชคธ����ค� ������
���� �������������� ����� ������������������������� ���������������������������
������� � ค��ค�� ค���������� ��������ค� �������
���������ค�����
15.00-15.20 FAR106 ������������������ � ค��� ������ธ โ��������� FAR 206 �������������ค��������ช�� ���������������������ธ�� FAR 306 ������������������� �������� ����������
������ ������������� ������������� ธ�����
���������ค��ค��
15.20-15.40 FAR107 ������ธ���������������� ������� ���������� FAR 307 ����������ธ��������� ���� ���ค��ค���
�����������ค����ธ����������
��������������������������
15.40-16.00 FAR108 �����������ค������������ ������� ��������� FAR 308 ����ค� �ค�� � ���ธ������� ������� �������
���������������������������� ���������������������������
�����������������
FAR 109 ����������������������ค� ��������� ��������� FAR 309 ����������������ธ������� ���� ��������ค��
������ช�������������โ���� ���� ���.��� ��������������ค�
������������������������ �������������� �ค���������� ���������� ��������
�ค������ ���������
�.�. 2550 - 2560
������ 14 �����ค� 2560
09.00-09.20 FAR 110 ���������ค���ค����� ��������� ���ช�ช�� FAR 207 ����������������ค� �� ����ช�� ��������ธ FAR 310 �������������ธ�������ช� �������� ��������ธ��
�����โ����������� ������ธ������ ������ช�� �����������������ช���
��������������� ����������� ����� ����������������������
�����������ค�����������โ�ค
09.20-09.40 FAR 111 ค���ค����� � ���ค�� ��ช�� ������� FAR 208 ���������������������ธ� ������ ���ธ������� FAR 311 ��������������������� ค���� ������ช���
��ค������� ��� ������ ��������������������ค �ค����������������.������
������ช������������� ����� ค��� �.������ธ�� ��� �.�����
�.��������
09.40-10.00 FAR 112 ���������ค������ ��ช��� ����� FAR 209 ���������������������ค� ����� �ค����� FAR 312 ���������� ������������ ธ��ชช�� ����โชค
��������ธ�������������� ������������� ���������
��� ��������ธ������
���ช�ธ��������ช�ช����
10.00-10.20 FAR 113 ค���������������ช����ช��� ����������� �������โ� FAR 210 �������������������� ���ธ������ ������� FAR 313 �������������������� �������� ธ��โค��
������������������� ����������
��กร��ปร�ท�น����ร���ง
10.40-11.00 FAR 114 ก�ร���น��ลิ������เ������ง ��คินี เปล�ง�ี�ก�ล FAR 211 เ�ลงลูกท��ง � �����ท��น ค����นธ� ย�ป���ง FAR 314 ���น���รง��เจ��ปู���เงิน � ����ร��น� ม���รร��
เ�ริม���ล�ก��� กร�ี��ก�� ��งคม�ล����นธรรม��ง���งโขง ก�รเปลี�ยน�ปลงข�งปร�เ��ี
���ง ���ง เชียง จ.ข�น�ก�น ปร��ิ���
11.00-11.20 FAR 115 ก�รจ��ก�รเรียนก�ร��นเร���ง ��รก�น�� ร�ย�ูงเนิน FAR 212 ก�ร�ร��ง�รรค��ทเ�ลง����ร�� กฤ��� �ง��ค��จ�นทร� FAR 315 ���น�ก�รกล�นล��ข�ง�ม�ล�� ���จ�นทร� เ�ชรเม��ง
ก�ร��ก���เ����คนท��งม�ล กี��ร��จ��ช�� �eet West ร��รี �รี�ิ�ล �นช��งร�����งปี เลย
โ�ยรูป���ร��มม�����ปริ�น� Wesmontgomery �.�. 2512-2560
ค��มคิ�
11.20-11.40 FAR 116 ��ง���ง��ทธ��รมี �ล�งเ�ช คู��น�ม�� FAR 213 ��n�et �n � � �รร�กรรม ����ิน น��ี FAR 316 �ร��ิม���ินเ���ินเ��ย�ค �����ชร เ�ชม�ล�
��โรค �ท�ิเคร���� จ�ก ท��ร��ี�นนครจ��ป��รี � รูป
เปียโน ����ท�ง�ิลปกรรม�ล�ค�ิ
���ล�ก���ที����นเร�น
11.40-12.00 FAR 117 ��������ง�ี� �ีก��ก�รน��เ�น� �ร�รร� ฤทธิ์�รีธร FAR 214 ป�จจ�ยที���ง�ล����งข��ร��ง เ�กล�ก��� เ��ร��ู FAR 317 เคร���งป��น�ินเ�����น�น�งน��ย �ร����ิ ทิ���ิง��
����ทนธรรมช��ิ�นน�นิย�ย ปร���นเ�ียงร����ปร��ม � �ูมิป������นเล��นล�ง�ู�ก�ร�ู
จิน�นิมิ�ข�ง�ทย ��ก�����ร��ร�ง��ลเ�รีย� ร��ก�ร�นช��นเรียน
ท�งจ�กก�รปร�ก���งข��
ร��งปร���นเ�ียง�นง�น
�ิลป����กรรม � กร�ี��ก��
โรงเรียนร����ปร��ม��ก���น
��ค����น��กเ�ียงเ�น��
��กร��ปร�ท�น����รกล�ง��น
13.00-13.20 FAR 118 ก�ร��ก��เปรีย�เทีย� ชล���ิ �ร�ม��ข� FAR 318 เ�กล�ก���เคร���งปร����ชน ม���น� ท�ง���ล
กร���นก�ร�ล��ลง�น � �กลนคร เ����ลน��น���นน����ี เม��ง
��ก���ที����คล��งก��ก�ร �ล�งน���ท� �ข�ง�ล�งน���ท�
�ล��ข�ง�ิ���กิจช�มชน�ทย �ปป.ล��
13.20-13.40 FAR 119 น���กรรม��ม�ย��ม�ีกก���ย�ี เมธ��ี �รร���ก�ี FAR 319 ���น�ม�ช�ยโขงช�มชนเชียงค�น นิคม ชม�ู�ลง
ธรรมช��ิ � ก�ร�ลิ��������ล�ก���
���นธรรมท��ง�ิ�น

เ�����ริโ�คค��มเป�น��ี� �น
กร���โลก��ิ���น�
13.40-14.00 FAR 120 ช�มชนก�รเรียนรู�ท�ง�ิช�ชี� �ู� ก�ม�ล ��งเ�ี�ยม FAR 320 ���น�ก�รข�ง����ิ�นช�ย�ูมิ คมกฤช ฤทธิ์ขจร
กร���นก�ร���น���กย���


ช�มชนท��ง�ิ�น
14.00-14.20 FAR 121 ก�ร�ร��ง�รรค��ูมิ�ิลป��น ธ��ชช�ย ��มท�ง FAR 321 ���นชี���ิลป� เ�ก��น�� �ิช�ย�ล
�ริเ��ล��ม�ม�น��โขง ชี มูล

���������������������
14.40-15.00 FAR 122 ������������� ������������ �������� ����������
����������������������
��������������������
������������������
15.00-15.20 FAR 123 ������������������ ��� ����������
��������� �������� ��-���
15.20-15.40 FAR 124 ��������������������� ���������� ������
�����������������������
�����������������
15.40-16.00 FAR 125
��รน��เ�น�������เต�ร์ ����e� ��e�en���i�n
��น�ี� 13-14 �ร����ม 2560
เ��� ���น�ิ��������ร������ ดนตรี�����ร��ด� ���น�รรม
�น�������รีจ�น�ร์ 1 �น�������รีจ�น�ร์ 1 �น�������รีจ�น�ร์ 1

09.00-17.00 ร��� ช���เร���� น���ิจ�� ร��� ช���เร���� น���ิจ�� ร��� ช���เร���� น���ิจ��
FAR 125 ��ร�ร����รร�์จิตร�รรมร��ม �ุริน�ร์ เ����ดี��ุ� FAR 215 ����� �� ��น �ิร�ญ จ��รเ�น FAR 322 �ติ��ญ�����์ใน �รี���น์ เ���ริน�ร์
�ม���ม�ร�จญ ����������� นุ��� �ร�ติม��รรม��น���น
��ด����ร�ม ต����ด����
���เ��น�ด�น
จ�����ดม����ร��ม
FAR 126 ���น�รรม��ร�ร���รนใน �รร�นิ�� ��ม�น����ตร์ FAR 216 ดนตรี�����ใน�ต�รร��ี� ��ิเ�� ��ตุ��มิน�� FAR 323 เ�������์��ด������� Bingying She
ชน���ี��น � �ร�ี����� 21 ในมิติดนตรีชุมชน ���มเช���ในชุด�ร�จ��
���น����น� ���เ��เ�ร���� �รีช��ุ�ิ ��ิร�ติ� ช�ติ��น�ุ์�����ม�����น
จ�����ดเ�� น�น�ร�เ��จีน
FAR 127 ��น�ด�� � ��น�ร����รร�์เ���� จีรเดช เจริญชนม์ FAR 324 ������เ�ี���รร��ุ�ต์ ������์ ��ญจ�ุรี
�����น��ญ����ร����ร�เ��ี ������ใน��น������์
จ���ร���นด������ิ������ �รร��รรม������
ร�� ����์ �ิ�เ�น��ตน์
FAR 128 จินต���ในเม�����น���น �รี��ร�ตน์ �ิช�ด FAR 325 ������จนิ�มใน ���.��� ���ร�ร� ม�เ�น�
���ใต���ุ จินตน���รใ�ม�
�รีช��ุ�ิ ��ิร�ติ�
FAR 129 ��ร�ร����รร�์����น�ิ��� ���ุ ����ร��ร���์ FAR 326 ���น���ร��� �ร��น�์ เนี�ม��
ร��ม�ม���จ����ร����� �ุต����รรม��ร��ิต
������ิจ�ร�������รต�ม �รีช��ุ�ิ ��ิร�ติ� นิต���ร���
�����ตร�����์
FAR 130 ��ร���น�������ตร��ร �นุ���ตร์ ��ตรเ�ชร FAR 327 �ม�� � ���น�ร���� �รีช��ุ�ิ ��ิร�ติ�
จ�ด�����ิ��� ���น��เรี�น ���เ������ร จ��ร��
�ร�เรี�น���ิตม���ิ������ ��������ต��รรม���
��น���น จ������ในเ�ม��ิน�ม��
���ร�ดี�ี��น
FAR 131 จิตร�รรม�ร��ุ�ต์�น�ม�เ��� ����ร ����ช�� FAR 328 ร������ิ��� �ร�ติ ��จิตร �����น�์
เ���เร����ด���ม���มน�ม���น ม�น�ิ��� �����ร�ร��
�ิ�น�ี��น �รน������น�รรม���
ชุมชนต���ร�����ินใน
����จ�������
FAR 132 �ติ���มเช��������ต�์�ี� ��รุ�ี �ุ���ช�ติ FAR 329 ��ร�������มิ��ญญ� ���� น�ี�ชิรม���
�ร����น����ต�ม�ี��น ����ติ���มเช���ใน
�ร�เ��ี���ต�นด���ม�


���น�����
���� ��������������������� ��������������� ����ธ���
����������������� 1 ����������������� 1 ����������������� 1

���� ���������� �������� ���� ���������� �������� ���� ���������� ��������


FAR 133 ������������� ������������ ���� ���������
�������������������
FAR 134 ������������������ ธ������ธ� �������
������������������
��������������������������
FAR 135 �����������������ธ����� ��� ��������� ������
���������������������
������������� ����������� ����� ��� �����������
���������������
FAR 136 ����������� �������������� ธ�������� ����������
��������������������������
������������������������ ���
����������������
FAR 137 ������������������������ ����� ��������
��������� ����������������
���������� ���������������
������������������

1
�า�������������า�����������า�����า����า��������า������า�า����
Kitchen Design for Isan Elderly Living in Residential Complex
�����น�� �������น�น1,
������ ������2

��ค�ด���
จ����������������������จ���ค��������น������������� ��������������������������������น�����
จ������������������น��������ค����น��น�น�����������������น���������� �ด�������น��ค����น �������
�น��จจ���น���������น��������������������ค����ด�����������น �ด�������น������������� �������������ค����น�จ
�น������������น���������������ค����ด��������น �น����จ�� จ����������������� ���ค� ค�����ด������
����ด�น��� ���ด�������� ���ค�����จ��� ค����������น�������������������จ�������น��������� ����������
�น���ด���น�น��������จ����น�������������จ��������น����������������������������จ���������ด��ด�� จ��ค������������
�����������������น�ด������� ������������� ��������น����ค����น��������������ด�น����� ���������ด�����
�น��������น��ดค����น�ด������น �������������������น������น ��������������ด����น�������จ���ด��น����จ��
������น����ด �������� ���น��������������� �ด���������������������������������น��ค����น ���จ��น�น�����
��������� น��� ���� ���� ����จ���น���������ด�����ค�����ค��������ค�������� ���น ��ดน������� ค�� ���จ�ด�����ค���������
������������ ����ค���������จ���������น�������ด����������������น��ค�����������ด� �ด���������ค����น��
����� �������ค�ค�� 1.����� �������จจ������ ���� ������น���������ค�������������� �� �����น��ค����น���� �� ������น��ค����ด
2. น����น������������ค���������������������น��ค������น���������น��ค����ด
�������������������ค�������������� �� �����น��ค����น���� �� ������น��ค����ด �������จจ������ ���� ��������
�����������ดค�������� ���� �� ������� �����น��ค����ด�น��ค����น ������ด��� ค����������น����ด���จ����ด���
ด��น������� �������������� ����น������������� ���������จ���ค���� �����น���� ��������������� ด��������������
���น�������� �����ด��น ���������� ด���ค�����������น ����ค�����ด�ค������������� ��ด��������������������
������������น����� ��ค������������� ����� ��. ��ค�������� �� ��. �������ค������������ ด��น����ค��จ�����
�����ค������นค��������������ค��� ������������ด� ��ดค���ค������น��ค���������������น����������ด����
���น���������น�� ������ดค�����������น�น���นค��������จ�ด������ด��������������������ด��������������������
�ด����น�������������ค�� ���������จ�ด�����น� ���� �������น�ด�ค��น�������จ���������น������ค����น����������
���� �ดค��������น��� ���น �ด����� ����น�����������น�ด���ด���น����ค���� น���� น������น� ��น ��������������������
��������ค�����������������������น�ด���ด���ด����������น���น�������น���น��������������ค��������� �ด����
������ด���������ค������น�ด�� ������������������������น�ด����� ��������������น�ด����ค�������������������น���
จดจ�������������� ������นค����������นจ�����น �� ��น�������������������������������������������น ค�������������
���น�����������ค�����ค��������������������������น ���น ค�� ������� �����ดน�������
ค�����ค�� � ค���, ����������, �ค���������น�����������������,��ค����ด

1
�������������จ����, ด�., ��จ�������จ����������������������������� ค������������������� �������������น���น
2
����น��� ���������นด��������� จ����ด จ�����ดนน�����
��ค���น�����น���น�น�������ค�������������ดค���������จ����������������������������น���จ����ด������ค�น�ด���น�������������������น��ค����น.
ค������������������� �������������น���น
2
"CTUSBDU
&DPOPNJDǰ HSPXUIǰ BOEǰ NFEJDBMǰ UFDIOPMPHZǰ BEWBODFǰ FYUFOEǰ QFPQMFǰ MJGFǰ BTǰ Bǰ SFTVMUǰ JO
DSFBTFǰQPQVMBUJPOǰJOǰFBDIǰBSFBǰ4JNJMBSMZǰUPǰPUIFSǰQBSUǰPGǰUIFǰDPVOUSZ ǰJODSFBTJOHǰOVNCFSTǰPGǰ&TBSOǰǰ
FMEFSMZǰIBWFǰNPWFEǰUPǰTUBZǰJOǰUIFǰSFTJEFOUJBMǰDPNQMFY ǰFTQFDJBMMZǰUIPTFǰXIPǰMJWFǰJOǰCJHǰDJUJFTǰ-JWJOHǰ
JOǰSFTJEFOUJBMǰCVJMEJOHǰJODSFBTFTǰDPOWFOJFODFǰGPSǰUSBOTQPSUBUJPOǰBOEǰBDDFTTǰUPǰIFBMUIDBSFǰTFSWJDF ǰ
BTǰXFMMǰBTǰTBWFǰUSBOTQPSUBUJPOǰDPTUǰ%FDMJOFǰQIZTJDBMǰGVODUJPOǰEVFǰUPǰBHJOHǰQSPDFTTǰMJNJUTǰEBJMZǰǰ
BDUJWJUJFTǰBNPOHǰUIFǰFMEFSMZǰ1IZTJDBMǰDIBOHFǰJNQBJSTǰNPCJMJUZ ǰEFDSFBTFTǰNPWBCMFǰBOHMFT ǰBOEǰǰ
MJNJUTǰSFBDIJOHǰEJTUBODFǰ$POTFRVFOUMZ ǰNPTUǰPGǰUIFǰFMEFSTǰIBWFǰQSPCMFNTǰVTJOHǰTUBOEBSEǰLJUDIFOǰJOǰ
UIFǰCVJMEJOHT ǰFWFOUVBMMZ ǰJODSFBTFǰMJWJOHǰEFQFOEFODZǰ"HJOHǰQFPQMFǰBWPJETǰDPPLJOHǰGPSǰUIFNTFMWFTǰ
UPǰQSFWFOUǰBDDJEFOUǰGSPNǰGBMMTǰBOEǰEJ[[JOFTTǰJOǰUIFǰLJUDIFOǰ%BJMZǰDPPLJOHǰTUZMFTǰJOǰUIFǰOPSUIFBTUǰ
DPNQPTFǰPGǰCPJM ǰTUFBN ǰHSJMM ǰBOEǰQPVOEǰXJUIǰNPSUBSǰ5IFSFGPSF ǰLJUDIFOXBSFǰUIBUǰBSFǰDPNNPOMZǰ
VTFEǰJODMVEFǰXFBWFEǰTUFBNFSǰ )PBE
ǰNPSUBS ǰBOEǰTFBTPOJOHǰBOEǰESJFEǰGPPEǰTUPSBHFǰ3FBEZNBEFǰ
LJUDIFOXBSFǰBOEǰLJUDIFOǰTFUǰXIJDIǰNFFUǰUIFǰOFFETǰGPSǰFMEFSMZǰQFPQMFǰBSFǰVOBWBJMBCMFǰJOǰUIFǰǰ
NBSLFUǰ5IJTǰTUVEZǰBJNTǰUPǰJOWFTUJHBUFǰGBDUPSTǰBTTPDJBUFEǰXJUIǰLJUDIFOǰEFTJHOǰGPSǰUIFǰFMEFSMZǰXIPǰ
MJWFǰJOǰUIFǰMJWJOHǰDPNQMFYǰJOǰUIFǰOPSUIFBTUǰPGǰ5IBJMBOEǰBOEǰUPǰQSFTFOUǰLJUDIFOǰEFTJHOǰBOEǰQSPUPUZQFǰ
GPSǰFMEFSMZǰQFPQMFǰMJWJOHǰJOǰUIFǰDPNQMFYǰ
'JOEJOHTǰ TIPXǰ UIBUǰ GBDUPSTǰ BTTPDJBUFEǰ XJUIǰ LJUDIFOǰ EFTJHOǰ GPSǰ UIFǰ FMEFSMZǰ MJWJOHǰ JOǰ UIFǰǰ
SFTJEFOUJBMǰDPNQMFYǰJOǰUIFǰOPSUIFBTUǰJODMVEFǰUIFǰBCJMJUZǰUPǰBTTJTUǰQIZTJDBMǰJNQBJSNFOUǰQSPCMFNT ǰUIFǰ
EFTJHOǰUIBUǰJTǰOPUǰDPOUSBTUǰXJUIǰPUIFSǰGVSOJUVSF ǰBOEǰUIFǰVTFǰPGǰNBUFSJBMǰBOEǰDPOUSBTUǰUFYUVSFǰDPMPSǰǰ
5IFǰIFJHIUǰPGǰUIFǰLJUDIFOǰUBCMFǰBOEǰEJOJOHǰUBCMFǰTIPVMEǰCFǰCFUXFFOǰǰDFOUJNFUFSTǰXJUIǰUIFǰ
XJEUIǰPGǰǰDFOUJNFUFSTǰ4IBSQǰDPSOFSTǰPGǰUIFǰUBCMFǰTIPVMEǰCFǰSFNPWFEǰXJUIǰPQFOǰVOEFSOFBUIǰ
5PǰBTTJTUǰXJUIǰFMEFSMZǰQPTUVSFǰPSǰNPWFNFOU ǰUIFǰUBCMFǰTIPVMEǰCFǰųSNǰBOEǰTUBCMFǰ,JUDIFOǰTFUǰ
TIPVMEǰTVQQPSUǰNVMUJGVODUJPOǰVTFǰXJUIPVUǰUBLJOHǰUPPǰNVDIǰTQBDFǰ5IFǰųOEJOHTǰBSFǰDPOTJTUFOUǰXJUIǰ
SFDPNNFOEFEǰTBGFǰBOEǰBQQSPQSJBUFǰMJWJOHǰEFTJHOǰGPSǰUIFǰFMEFSMZǰ*UǰJTǰSFDPNNFOEFEǰUIBUǰLJUDIFOǰ
EFTJHOǰGPSǰUIFǰFMEFSMZǰTIPVMEǰTVQQPSUǰCPEJMZǰNPWFNFOUǰGSPNǰPOFǰQPTJUJPOǰUPǰBOPUIFSǰXIJMFǰDPPL
JOHǰ5IFǰFMEFSMZǰTIPVMEǰCFǰBCMFǰUPǰNPWFǰGSFFMZǰJOǰFWFSZǰTUFQǰ5IFǰTUPSBHFǰGPSǰTFBTPOJOHǰBOEǰESJFEǰ
GPPEǰTIPVMEǰCFǰEFTJHOFEǰGPSǰFBTFǰPGǰVTFǰBTǰESBXFSTǰXJUIǰEJWJEFSǰGPSǰFBDIǰDBUFHPSZǰ5SBOTQBSFOUǰ
BDSZMJDǰJTǰQSFGFSSFEǰNBUFSJBMǰUPǰJODSFBTFǰWJTJCJMJUZǰ&BDIǰTFBTPOJOHǰTIPVMEǰIBWFǰDPMPSǰMBCFMǰUPǰIFMQǰ
XJUIǰNFNPSZǰ3FGSJHFSBUPSǰTIPVMEǰCFǰSBJTFEǰGSPNǰUIFǰŴPPSǰBQQSPYJNBUFMZǰǰDFOUJNFUFSTǰUPǰBWPJEǰ
CFOEJOHǰQPTJUJPOǰ-BTUMZ ǰUIFǰLJUDIFOǰTQBDFǰTIPVMEǰCFǰEFTJHOFEǰUPǰLFFQǰDPNNPOMZǰVTFǰJUFNTǰTVDIǰ
BTǰNPSUBS ǰHSJMMFǰBOEǰDPMBOEFS ǰBOEǰXFBWFEǰTUFBNFSǰ
,FZXPSEǰǰǰǰLJUDIFO ǰ&MEFSMZ ǰ'VSOJUVSFǰ%FTJHOǰGPSǰ&MEFSMZ ǰ3FTJEFOUJBMǰ$PNQMFY

3
ïìîĞć ñĎšÿĎÜĂć÷čðøąöćèøšĂ÷úąǰ ǰ ÝćÖÝĞćîüîðøąßćÖø
ÝćÖך Ă öĎ ú øć÷ÜćîÖćøÙćéÖćøèŤ ð øąßćÖø ìĆĚÜĀöéǰǰúšćîÙîǰÙćéÖćøèŤüŠćðŘǰǰðøąđìýĕì÷
ĕì÷ĔîðŘǰ ǰ ıǰ ǰ ×ĂÜÿĞćîĆÖÖøøöÖćøóĆçîć ÝąđךćÿĎǰŠ ĶÿĆÜÙöñĎÿš ÜĎ Ăć÷čēé÷ÿöïĎøèŤķǰđîČĂę ÜÝćÖöĊÿéĆ ÿŠüî
đýøþåÖĉÝĒúąÿĆÜÙöĒĀŠÜßćêĉǰ óïüŠćðøąđìýĕì÷ĕéšđךćÿĎŠǰ ×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čÿĎÜëċÜøšĂ÷úąǰ ǰ ÝćÖÝĞćîüîðøąßćÖø
ĶÿĆÜÙöñĎÿš ÜĎ Ăć÷čķǰöćĒúšüêĆÜĚ ĒêŠðǰŘ ǰēé÷öĊÿéĆ ÿŠüî×ĂÜ ìĆĚÜĀöéǰǰúšćîÙîǰéĆÜõćóìĊęǰ

õćóìĊęǰǰǰÖøćôĒÿéÜÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïĂĆêøćÖćø×÷ć÷êĆü×ĂÜðøąßćÖøêŠĂĂĆêøćÖćø×÷ć÷êĆü×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷č

ðŦâĀćìĊęóïÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷čĔîðŦÝÝčïĆîÙČĂúĎÖ ĀøČĂêúćéßčößîǰ ìĞćĔĀšÿćöćøëêĂïēÝì÷ŤñĎšóĆÖĂćýĆ÷ÿĎÜ


ĀúćîöĆÖÝąĒ÷ÖÙøĂïÙøĆüĂĂÖĕðǰ ēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜ Ăć÷čĕéš
ëšćĀćÖúĎÖĀúćîĒêŠÜÜćîöĊúĎÖÖĘĂćÝÝąĂĂÖĕðàČĚĂïšćîĂ÷ĎŠ ìĊę ñ Š ć îöćêúćéĂÿĆ Ü Āćøĉ ö ìøĆ ó ÷Ť Ĕ îõćÙ
ÖĆîđĂÜìĞćĔĀšÝćÖïšćîìĊđę Ù÷öĊÿöćßĉÖÝĞćîüîöćÖÖúć÷đðŨî ĂĊÿćîÝćÖÖćøÿĞćøüÝóïüŠćǰ Ĕîĕêøöćÿǰ ǰ ìĊęñŠćîöćǰǰ
üŠćñĎšÿĎÜĂć÷čêšĂÜĂ÷ĎŠÖĆîđóĊ÷ÜúĞćóĆÜǰ ñĎšÿĎÜĂć÷čÖĘÝąđøĉęöđĀÜćǰ öĊÝĞćîüîēÙøÜÖćøìĊęøĂÖćø×ć÷Ă÷ĎŠðøąöćèǰ ǰ÷Ďîĉêǰ
ĕöŠöÿĊ ÜĆ ÙöǰĕöŠÙĂŠ ÷öĊĔÙøÙč÷éšü÷ǰÙĉéöćÖǰđÖĉéĂćÖćøàċöđýøšćǰ ĒïŠÜđðŨîĒîüøćïǰ ǰ ÷Ďîĉêǰ ĒúąĒîüÿĎÜǰ ǰ ÷Ďîĉêǰ
ĒúąēĀ÷ĀćúĎ Ö Āúćîǰ Ēúą÷ĆÜêšĂÜðøąÿïðŦâ ĀćÝćÖǰ öĎúÙŠćøüöǰ ǰ úšćîïćìǰ ìĆĚÜîĊĚǰ öĊ÷Ăé×ć÷ĕéšĒúšü
ÙüćöđÿČęĂö×ĂÜøŠćÜÖć÷ìĞćĔĀšÖćøìĞćÖĉÝÖøøöĔîïšćîêšĂÜ ðøąöćèǰ ǰ ÙćéüŠćíčøÖĉÝĂÿĆÜĀćøĉöìøĆó÷ŤĔîõćÙ
ĔßšđüúćîćîöćÖ×ċîĚ ǰĕöŠüćŠ ÝąđðŨîÖćøđéĉîĕð÷ĆÜóČîĚ ìĊêę ćŠ Üėǰǰ ĂĊÿćî÷ĆÜöĊĒîüēîšö×÷ć÷êĆüđóĉęö×ċĚîǰ ēé÷đÞóćąĀĆüđöČĂÜ
õć÷Ĕîïšćîǰ ÖćøìĞćÙüćöÿąĂćéǰ ìĞćĔĀšñĎšÿĎÜĂć÷čÝĞćîüî ĔĀâŠĒúąÝĆÜĀüĆéêćöĒîüßć÷ĒéîöĊĂčðìćîøüöÝĞćîüîǰ
Āîċę Ü ÷š ć ÷ĂĂÖÝćÖïš ć îöćĂ÷Ď Š Ĕ îĂćÙćøßč é óĆ Ö ĂćýĆ ÷ǰ ǰĀîŠü÷ǰöĊÖćø×ć÷ĕðĒúšüǰ ǰĀîŠü÷ǰĀøČĂǰ
àċęÜöĊÿĉęÜĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖöćÖÖüŠćĒúą÷ĆÜöĊǰ ĀšĂÜĂĂÖ ìĊøę Ăš ÷úąǰǰēé÷ĂćÙćøßčéÝą×ć÷éĊĔîĀĆüđöČĂÜĀúĆÖǰĕéšĒÖŠǰ
ÖĞćúĆÜÖć÷ǰ ÿøąüŠć÷îĞĚćǰ øšćîÙšćêŠćÜėǰ öĊñĎšÙîǰ öĊÿĆÜÙöǰǰ ×ĂîĒÖŠîǰ îÙøøćßÿĊöćǰ ĒúąĂčéøíćîĊǰ ÖĞćúĆÜàČĚĂìĊęóĆÖ
öĊóîČĚ ìĊÿę üŠ îÖúćÜĔĀšĕéšóïðąñĎÙš îÿćöćøëöĊđóČĂę îĔĀöŠêćŠ Ü ĂćýĆ÷ÖĆîÖúčŠöñĎšÿĎÜĂć÷čÿŠüîöćÖöćÝćÖđÜĉîđÖĘïÿąÿööć
üĆ÷ĀøČĂüĆ÷đéĊ÷üÖĆîĕéšǰ îĂÖÝćÖîĆĚîĂćÙćøßčé÷ĆÜöĊ×îćé ÝćÖÖćøìĞćÜćîÖŠĂîđßšćÿĎŠüĆ÷ßøćǰ ĀøČĂĕéšÝćÖđÜĉîðŦîñú
đúĘÖÖüŠćïšćîǰìĞćĔĀšéĎĒúøĆÖþćÜŠć÷ǰÿćöćøëéĎĒúìĞćÙüćö ĔîúĆÖþèąêŠćÜėǰđߊîǰđÜĉîïĞćîćâǰđÜĉîïĞćđĀîĘÝǰđÜĉîÝćÖ
ÿąĂćéĕéšéšü÷êĆüđĂÜĒúą÷ĆÜđðŨîÖćøĂĂÖÖĞćúĆÜÖć÷ĕðĔî ÖćøúÜìčîǰÝćÖĀčšîǰĀøČĂĒöšĒêŠÝćÖúĎÖĀúćîǰĒúąóČĚîåćî
êĆüìĊęĕöŠđĀîČęĂ÷đÖĉîĕðǰîĂÖÝćÖîĆĚîĂćÙćøßčéöĆÖÝąĂ÷ĎŠĔî ÙøĂïÙøĆüìĊęÙŠĂîךćÜöĊåćîąĂ÷ĎŠĒúšüǰìĞćĔĀšðøąßćÖøñĎšÿĎÜ
ìĞćđúìĊÿę ąéüÖÿïć÷ǰĔÖúšÖïĆ ēøÜó÷ćïćúǰĀšćÜÿøøóÿĉîÙšćǰ Ăć÷čĔîðøąđìýĕì÷öĊÖĞćúĆÜàČĚĂĂ÷ĎŠĕöŠîšĂ÷đú÷ǰ ÝćÖךĂöĎú

4
ÖćøÿĞćøüÝøć÷ĕéš×ĂÜñĎÿš ÜĎ Ăć÷č×ĂÜÿĞćîĆÖÜćîÿëĉêĒĉ ĀŠÜßćêĉ ìĊęÙŠĂîךćÜÝĞćÖĆéǰ éšü÷đÙøČęĂÜĔßšǰ đÙøČęĂÜđøČĂîǰ êŠćÜėǰ Ēúą
ðŘǰ ǰ ēé÷đúČĂÖÖúčŠöñĎšöĊøć÷ĕéšêĆĚÜĒêŠǰ ǰ ïćìǰ øüöĕðëċÜđÙøČęĂÜÙøĆüìĊęÝĞćđðŨîêšĂÜöĊ×îćéÝĞćÖĆéđóČęĂÙüćö
êŠĂðŘ×ċĚîĕðǰĀøČĂǰ ǰïćìêŠĂđéČĂî×ċĚîĕðǰàċęÜöĊÿĆéÿŠüî đĀöćąÿöĒúąÙčšöÙŠćĔîóČĚîìĊęĔßšÿĂ÷
øüöøšĂ÷úąǰ ǰ öćÙĞćîüèÖĆïðøąßćÖøñĎšÿĎÜĂć÷čĕì÷ ÙüćöÿĎÜĂć÷čöĆÖîĞćöćàċęÜðŦâĀćÿč×õćóĀúć÷
ìĆĚÜĀöéǰ óïüŠćðøąđìýĕì÷ǰ öĊñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęöĊÖĞćúĆÜàČĚĂìĊęĂ÷ĎŠ ðøąÖćøēé÷đÞóćąĂ÷Š ć Ü÷ĉę Ü ÖćøđÙúČę Ă îĕĀüøŠ ć ÜÖć÷ǰ
ĂćýĆ÷éšü÷øć÷ĕéšðøąÝĞć×ĂÜêîđĂÜđÞúĊę÷êŠĂðŘǰ ÝĞćîüîǰ ìĊęìĞćĕéšúĞćïćÖöćÖ×ċĚîǰ ĀøČĂÙüćöóĉÖćøìćÜÖć÷ĂČęîėǰǰ
 ǰÙîìĆüę ðøąđìýǰĒúąÝąđóĉöę ×ċîĚ đðŨîǰǰúšćîÙîǰǰ àċęÜúšüîđðŨîñúöćÝćÖÙüćöđÿČęĂöĀîšćìĊę×ĂÜĂüĆ÷üąêŠćÜė
ĔîðŘǰ ǰ ĒêŠĀćÖÙĆéđúČĂÖđÞóćąÖúčŠöñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęđðŨî ÝćÖÖøąïüîÖćøßøćõćóǰðŦâĀćìĊóę ïĔîÖćøéĞćđîĉîßĊüêĉ
ĂĉÿøąĕöŠóċęÜóćĀøČĂÖúčŠöìĊę÷ĆÜÿč×õćóéĊǰ ÿćöćøëêĆéÿĉîĔÝ ðøąÝĞćüĆî×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čÝċÜöĆÖđðŨîÿĉęÜìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøǰ
ĔîÖćøàČĚĂìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĕéšéšü÷êîđĂÜÝąöĊÝĞćîüîðøąöćèǰ ìĞćÖĉÝÖøøöêŠćÜĕéšúéúÜǰ ìĞćĔĀšêšĂÜóċęÜóĉÜñĎšĂęČîöćÖ×ċĚîǰ
 ǰÙîǰĀøČĂøšĂ÷úąǰǰ×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čìĆĚÜĀöéĔîðŘǰ ðŦÝÝĆ÷ÿĞćÙĆâĔîÖćøéĞćøÜßĊüêĉ ×ĂÜñĎÿš ÜĎ Ăć÷čìöĊę ÙĊ üćöÿĞćÙĆâ
ǰĒúąđóĉęö×ċĚîđðŨîǰǰúšćîÙîǰĔîðŘǰǰ öćÖĂ÷ŠćÜĀîċÜę ÖĘÙĂČ đøČĂę ÜĂćĀćøǰēé÷đÞóćąñĎÿš ÜĎ Ăć÷čìêĊę Ăš Ü
đîČęĂÜÝćÖÖćø×÷ć÷êĆüìćÜđýøþåÖĉÝĒúąÙüćö ðøąÖĂïĂćĀćøøĆïðøąìćîđĂÜǰàċÜę ĔîÖćøðøčÜĂćĀćø×ĂÜ
ÖšćüĀîšćìćÜÖćøĒóì÷Ťǰ ìĞćĔĀšðøąßćÖøöĊĂĆêøćÖćøđÿĊ÷ ñĎÿš ÜĎ Ăć÷čĔîõćÙĂĊÿćîîĆîĚ öĊúÖĆ þèąđÞóćąêĆüǰìĊöę ÖĆ Ýąđîšîǰ
ßĊüĉêîšĂ÷úÜǰ ÝċÜÿŠÜñúĔĀšðøąßćÖøĔîðøąđìýöĊÙüćö ĂćĀćøðøąđõìêšöǰ îċęÜǰ ðŗŪÜǰ ÷ŠćÜǰ ēé÷ĔßšđÙøČęĂÜÙøĆüìĊęöǰĊ
ĀîćĒîŠ î Ēúąđóĉę ö êĆ ü ÿĎ Ü ×ċĚ î ìĆę ü ðøąđìýĒúąøüöëċ Üǰ ÙüćöđÞóćąǰ đߊîǰ ĀüéîċęÜךćüǰ ÙøÖǰ øüöëċÜÖćøÝĆéđÖĘï
ĔîõćÙĂĊÿćîéšü÷ǰ ìĞćĔĀšöĊóČĚîìĊęìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷Ă÷ĎŠĂ÷ŠćÜÝĞćÖĆéǰ đÙøČęĂÜðøčÜđÞóćąĀøČĂĂćĀćøĒĀšÜǰ ìĊęÝĞćđðŨîÝąêšĂÜöĊ
ÝćÖðŦâĀćéĆÜÖúŠćüÝċÜóïüŠćðøąßćÖøĔîðŦÝÝčïîĆ óĆÖĂćýĆ÷ ĂčðÖøèŤĒúąóČĚîìĊęìĊęđĀöćąÿöĒÖŠÖćøðøčÜĂćĀćøĕöŠüŠćÝą
ĔîìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ðøąđõìĂćÙćøßčéđóĉęööćÖ×ċĚîǰĒúąÝćÖñú ÿŠüîÝĆéđÖĘïǰÝĆéđêøĊ÷öǰÿŠüî×ĂÜđêćĔîÖćøðøčÜĀčÜêšöĀøČĂ
ÿĞćøüÝóïüŠćðøąđìýĕì÷öĊÿëĉêĉÖćøđêĉïēê×ĂÜÖćøóĆÖ ÿŠüîàĆÖúšćÜìĞćÙüćöÿąĂćéìĊÝę ćĞ đðŨîìĊÝę ąêšĂÜöĊÖćøÝĆéÖćø
ĂćýĆ÷ĔîĂćÙćøßčéđóĉęö×ċĚîĒúąÝąöĊĒîüēîšöđóĉęö×ċĚîìčÖðŘǰ ×îćéĒúąóČĚîìĊęÖćøĔßšÜćîĔĀšđĀöćąÿöǰ àċęÜđôĂøŤîĉđÝĂøŤǰ
ñĎ š đßĊę ÷ üßćâéš ć îíč ø Öĉ Ý ĂÿĆ Ü Āćøĉ ö ìøĆ ó ÷Ť ĕ éš ð øąđöĉ î üŠ ćǰ ßč é ÙøĆ ü ÿĞ ć đøĘ Ý øĎ ð ìĊę öĊ Ĕ îìš Ă Üêúćé÷Ć Ü ĕöŠ ÿ ćöćøëêĂï
íčøÖĉÝĂćÙćøßčéĔîđöČĂÜĕì÷Ýąđêĉïēê×ċîĚ ÝćÖðŘǰóýǰǰǰ ÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćøĕéšǰ ĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜ×ćéÙüćöđĀöćąÿöǰ
đóĉę ö ×ċĚ î ëċ Ü ǰ ǰ ēé÷đÞóćąĔîđöČ Ă ÜĀúüÜĒúąǰ ĔîÖćøĔßšÜćîǰÙüćöðúĂéõĆ÷ĔîÖćøĔßšÜćîǰÖćøéĎĒúøĆÖþćǰǰ
đóĉę ö öćÖ×ċĚ î đøČę Ă ÷ėǰ ĔîđöČ Ă ÜĔĀ⊠ė ìĆę ü ðøąđìýĒúąǰ ÙüćöÿąĂćéǰ ĒúąÖćøïĞćøčÜøĆÖþćĀćÖđÖĉéÙüćößĞćøčé
ĔîõćÙĂĊ ÿ ćîéš ü ÷ǰ ÷Ć Ü óïĂĊ Ö üŠ ć öĊ ñĎ š ÿĎ Ü Ăć÷č Ā úć÷Öúč Š öǰ đÿĊ÷Āć÷ǰǰǰ
ēé÷đÞóćąǰ ÖúčŠöñĎšÿĎÜĂć÷čüĆ÷đÖþĊ÷èìĊęêšĂÜ÷šć÷ÖćøĂ÷ĎŠ ÖćøĂĂÖĒïïßčéÙøĆüÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęĂćýĆ÷ǰ
ĂćýĆ÷ÝćÖïšćîóĆÖךćøćßÖćøǰĒúąêšĂÜÖćøĀćìĊĂę ÷ĎĔŠ ĀöŠîîĆĚ ĔîĂćÙćøßčéÙøĆĚÜîĊĚĔßšĒîüÙĉéĔîÖćøĂĂÖĒïïđÙøČęĂÜđøČĂîǰ
đøĉęöĔĀšÙüćöÿîĔÝĔîÖćøóĆÖĂćýĆ÷ĔîìĊęĂ÷ĎŠðøąđõìĂćÙćø êćöÙüćöêš Ă ÜÖćø×ĂÜñĎ š ÿĎ Ü Ăć÷č Ĕ îßč ö ßîõćÙĂĊ ÿ ćîǰ
ßčéđóĉęö×ċĚîǰ đîČęĂÜÝćÖǰ ÝćÖÿõćüąìćÜøŠćÜÖć÷ǰ ÿĆÜÙöǰǰ Ĕîðøąđìýĕì÷ǰ ÿčøÖćîêŤ ǰ
ǰàċęÜݹߊü÷ĔĀšñĎšÿĎÜĂć÷č
Ēúąøć÷ĕéš×ĂÜñĎšĂć÷čǰ ÝċÜđðŨîđĀêčĔĀšöĊÙüćöêšĂÜÖćøǰ ìĊęĂćýĆ÷ĔîĂćÙćøßčéĔîóČĚîìĊęõćÙĂĊÿćîàċęÜÿŠüîĔĀâŠĂ÷ĎǰŠ
đúČĂÖìĊęóĆÖĂćýĆ÷ìĊęǰ đĀöćąÿöéšćîÙüćöÿąéüÖÿïć÷ǰǰ ēé÷úĞćóĆÜĒúąêšĂÜðäĉïĆêĉÖĉÝüĆêøðøąÝĞćüĆîéšü÷êîđĂÜǰ
ÖćøđéĉîìćÜǰ ÖćøéĎĒúøĆÖþćǰ ĒúąÙŠćĔߚ݊ć÷ǰ ĒêŠéšü÷Öćø ēé÷đÞóćąÖćøðøąÖĂïĂćĀćøéšü÷êîđĂÜìĊęĂćÝđÖĉé
óĆÖĂćýĆ÷ìĊđę ðŨîĒïïĂćÙćøßčéÝċÜöĊóîČĚ ìĊìę öĊę ĂĊ ÷ĎĂŠ ÷ŠćÜÝĞćÖĆéǰ ĂĆîêøć÷ÝćÖĂćÖćøĀîšćöČéǰđÿĊ÷ĀúĆÖǰìĊîę ćĞ ĕðÿĎÖŠ ćøĀÖúšöǰ
ÖćøðøąÖĂïÖĉ Ý üĆ ê øðøąÝĞ ć üĆ î Ýċ Ü đðŨ î ĕðĔîóČĚ î ìĊęǰ ÖćøĂĂÖĒïïßčéÙøĆüÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷čìęĊĂćýĆ÷ĔîĂćÙćøǰ

5
ßč é ìĊę ê øÜêćöÙüćöêš Ă ÜÖćøĔßš ÿ Ă÷×ĂÜñĎ š ÿĎ Ü Ăć÷č Ē úąǰ ǰ đúČ Ă ÖñĎ š ÿĎ Ü Ăć÷č Ö úč Š ö êĆ ü Ă÷Š ć ÜìĊę ê øÜêćö
đךćÖĆîĕéšÖĆïïøĉïìÖćøéĞćđîĉîßĊüĉêĔîÿĆÜÙöĔîĒêŠúąüĆîǰ đÖèæŤ đ óČę Ă ìĞ ć ÖćøÿĆ ö õćþèŤ đßĉ Ü úċ Ö ǰ êćöĒîüÙĞ ć ëćöǰ
Ýąÿćöćøëߊü÷ĔĀšñĎšÿĎÜĂć÷čóċęÜóćêîđĂÜĕéšöćÖ×ċĚîĒúąǰ ðúć÷đðŗéǰ đóČęĂýċÖþćðŦâĀćÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜÿõćó
ÿŠÜđÿøĉöÙüćöøĎšÿċÖöĊÙčèÙŠćĔîêîđĂÜ éšćîøŠćÜÖć÷ĒúąÙüćöêšĂÜÖćøĔßšÜćîÙøĆüĔîßĊüêĉ ðøąÝĞćüĆîǰ
ëĂéךĂöĎúĒúąüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúđßĉÜđîČĚĂĀćǰ đóČęĂĔĀšĕéš
üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøýċÖþć ðøąđéĘîĀúĆÖėǰ Ĕî×èąđéĊ÷üÖĆîìĞćÖćøÿĆöõćþèŤêŠĂĕð
ÝîÖüŠćĕöŠĕéš×šĂöĎúĔĀöŠėǰ đÖĉé×ċĚîǰ îĞćךĂöĎúìĊęĕéšÝćÖÖćø
ǰ đóČę Ă ýċ Ö þćðŦ Ý ÝĆ ÷ ìĊę đ ÖĊę ÷ üך Ă ÜĔîÖćø
üĉđÙøćąĀŤĕðđÿîĂĒÖŠñĎšÿĎÜĂć÷čđóČęĂøĆïôŦÜךĂÙĉéđĀĘîĒúą
ĂĂÖĒïïÙøĆüÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷čĔîõćÙĂĊÿćîìĊęóĆÖĂćýĆ÷
êøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜךĂöĎúìĊęüĉđÙøćąĀŤ
ĔîĂćÙćøßčé
ǰ óĆçîćĒîüÙĉéĒúąÿøšćÜĒîüìćÜÿĞćĀøĆï
ǰ îĞćđÿîĂĒïïêĆüĂ÷ŠćÜÙøĆüÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷č
ÖćøĂĂÖĒïïÙøĆüđóČĂę ñĎÿš ÜĎ Ăć÷čìĂĊę ćýĆ÷ĔîĂćÙćøßčéĔîõćÙ
ĔîõćÙĂĊìĊęÿćîóĆÖĂćýĆ÷ĔîĂćÙćøßčé
ĂĊÿćîǰēé÷ÖćøÿøšćÜÝćÖךĂöĎúđßĉÜÙčèõćóÝćÖñĎšÿĎÜĂć÷čǰ
ǰ ĂĂÖĒïïßčéÙøĆüêšîĒïïêćöĒîüÙĉéìĊęĕéš
üĉíĊÖćøýċÖþć ǰ ÿøč ð ĒúąĂõĉ ð øć÷ǰ ÖćøÙĆ é đúČ Ă ÖóČĚ î ìĊę
ðøąßćÖøìĊę Ĕ ßš ýċ Ö þćÙøĆĚ Ü îĊĚ ǰ ÙČ Ă ǰ ñĎ š ÿĎ Ü Ăć÷čǰ ìĊęìĞćÖćøýċÖþćǰĒúąÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜ
ÝĞ ć îüîǰ ǰ Ùîǰ ĒúąÖćøÿĆ ö õćþèŤ đßĉ Ü úċ Ö ÝćÖñĎ š ÿĎ Ü
Ăć÷čìĊęóĆÖĂćýĆ÷ĔîìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĂćÙćøßčéÝĞćîüîǰ ǰ Ùîǰǰ ñúÖćøýċÖþć
ēé÷üĉ íĊ ÿč Š ö êĆ ü Ă÷Š ć ÜĒïï÷ÖÖúč Š ö ǰ "SFBǰ TBNQMJOH
ǰǰ
ǰ ðŦÝÝĆ÷ìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøĂĂÖĒïïßčéÙøĆüǰ
ēé÷đúČ Ă ÖóČĚ î ìĊę Ĕ îđ×êđìýïćúđöČ Ă ÜÝĆ Ü ĀüĆ é ×ĂîĒÖŠ îǰ
đóČę Ă ñĎ š ÿĎ Ü Ăć÷č ìĊę Ă ćýĆ ÷ ĔîĂćÙćøßč é ĔîõćÙĂĊ ÿ ćîǰǰ
đîČę Ă ÜÝćÖöĊ éĆ ß îĊ Ö ćøÿĎ Ü üĆ ÷ ÿĎ Ü ìĊę ÿč é ĔîõćÙĂĊ ÿ ćîÙČ Ăǰ
ðøąÖĂïéšü÷ǰ øŠćÜÖć÷ñĎšÿĎÜĂć÷čĒúą×îćéđÙøČęĂÜđøČĂîǰ
øšĂ÷úąǰ ǰ ÖøąìøüÜóĆçîćÿĆÜÙöĒúąÙüćööĆęîÙÜ
øą÷ąĒúąđîČĚĂìĊęĔßšÿĂ÷×ĂÜđÙøČęĂÜđøČĂîÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷čǰ
×ĂÜöîčþ÷Ť
ǰ ēé÷ĒïïÿĂïëćöĒïŠÜđðŨîǰ ǰ ÿŠüîǰ
ÙüćöđĀöćąÿö×ĂÜüĆÿéčĒúąÿĊ×ĂÜđÙøČęĂÜđøČĂîÿĞćĀøĆïǰ
ÙČĂǰ 
ǰ ךĂöĎúóČĚîåćîéšćîðøąßćÖøǰ 
ǰ ךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆï
ñĎšÿĎÜĂć÷čǰàċęÜÿćöćøëÿøčðĕéšéĆÜîĊĚǰ
óùêĉÖøøöéšćîÙüćöëĊęĔîÖćøìĞćÙøĆüǰ 
ǰ ךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆï
ǰ ǰ ÙĞćîċÜëċÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćøúéךĂ
úĆÖþèąÖćøìĞćÜćîÙøĆüǰ 
ǰ ךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïðŦâĀćìćÜ
ÝĞćÖĆéìćÜéšćîøŠćÜÖć÷ǰ ēé÷ÿŠÜđÿøĉöĔĀšñĎšÿĎÜĂć÷čÿćöćøë
ÿč×õćóêŠĂÖćøìĞćÙøĆüǰ
ǰøÿîĉ÷öđÖĊę÷üÖĆïĂćĀćøǰüĉíĊÖćø
ĔßšÜćîĕéšđĂÜĔîßĊüĉêðøąÝĞćüĆîǰúéÖćøóċęÜóćñĎšĂČęîǰöĊÙüćö
ðøąÖĂïĂćĀćøĒúąúĆÖþèąßčéÙøĆü
ðúĂéõĆ÷ǰĒúąĔßšÜćîĕéšÜŠć÷ǰÙüćööĆęîÙÜǰĒ×ĘÜĒøÜĔîÖćø
ĔßšÜćîǰìîêŠĂÖćøĔßšÜćîÿćöćøëĔßšó÷čÜĀøČĂøĆïîĞćĚ ĀîĆÖêĆüǰ
×ĆĚîêĂîĔîÖćøüĉÝĆ÷ đöČęĂñĎšÿĎÜĂć÷čöĊĂćÖćøĀîšćöČéǰĀøČĂđÿĊ÷ĀúĆÖĔîÖćøìøÜêĆüǰ
ǰ đÖĘïךĂöĎú×ĆĚîêšîÝćÖĒïïÿĂïëćöǰ Ēúą ÿćöćøëߊü÷úéðŦâĀćđøČęĂÜÖćøĀÖúšöĔîìĊęóĆÖĂćýĆ÷×ĂÜǰ
ÖćøúÜóČîĚ ìĊĔę îßčößîđÖĊ÷ę üÖĆïǰúĆÖþèąìĆüę ĕðìćÜÖć÷õćóǰ ñĎšÿĎÜĂć÷č
ÿĆÜÙöĒúąüĆçîíøøö×ĂÜñĎÿš ÜĎ Ăć÷čǰđóČĂę îĞćöćĔßšđðŨîךĂöĎú ǰ ǰ đúČĂÖĔßšøĎðĒïïĔîÖćøĂĂÖĒïïìĊęĕöŠ
óČĚîåćîĔîÖćøĂĂÖĒïïÙøĆüìĊęêĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćøǰ ĒðúÖĒ÷ÖÝćÖđÙøČęĂÜđøČĂîðÖêĉǰ øüöëċÜÖćøĔßšüĆÿéčĒúąÿĊ
ĔßšÜćî×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷č ìĊęđĀöćąÿöđîČęĂÜÝćÖðŦâĀćìćÜÿć÷êćđöČęĂĂć÷čöćÖ×ċĚî

6
đúîÿŤÿć÷êćÝą×čŠî×ċĚîǰ ĒúąĂćÝöĊēøÙìćÜÿć÷êćêŠćÜė đ×ĘîǰĒúąöĊÙüćööĆîę ÙÜĒ×ĘÜĒøÜÿćöćøëÙĞćĚ ǰĀøČĂó÷čÜêĆüĕéšǰ
ìĞćĔĀšñĎšÿĎÜĂć÷čöĂÜđĀĘîÿĉęÜêŠćÜėǰ ĕöŠÙößĆéǰ øüöëċÜÖćøøĆï ÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷čǰ ÖćøÝĆéüćÜìĊęÿĞćøĆïìĊęøĆïðøąìćîĂćĀćø
øĎšÿĊÿĆîêŠćÜėǰ ÝąéšĂ÷úÜǰ ÝċÜêšĂÜđúČĂÖÿĊ×ĂÜóČĚîñĉüêŠćÜėǰǰ ÙüøúéÖćøÖšöėǰ đÜ÷ėǰ ×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čǰ ĒúąÙüøĂ÷ĎŠĔÖúš
ìĊęêĆéÖĆîǰ $POUSBTU
ǰéšü÷ÙüćöđךöĂŠĂîǰĀøČĂÙüćööČé ÖĆïïøĉđüèðøčÜĂćĀćøǰ đóČęĂÙüćöÿąéüÖĔîÖćøÝĆéǰ Ēúąǰ
ÙüćöÿüŠćÜ×ĂÜÿĊǰ đÖĘïÿĞćøĆïĂćĀćø
ǰ ǰ ÙøĆüĒúąÿŠüîøĆïðøąìćîĂćĀćøǰÙüø ǰ ǰ ×îćéøŠ ć ÜÖć÷ĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ
ĔĀšøąéĆï×ĂÜēêŢąðøąÖĂïĂćĀćøǰĀøČĂøĆïðøąìćîĂćĀćøǰǰ đîČęĂÜÝćÖñĎšÿĎÜĂć÷čöĊÙüćöÿĎÜìĊęúéúÜĒúąÖĞćúĆÜ×ĂÜÖúšćö
öĊÙüćöÿĎÜøąĀüŠćÜǰ ǰ àöǰ öĊÙüćöÖüšćÜǰ ǰ àöǰǰ đîČĚĂúéúÜǰ øą÷ą×ĂÜÖćøđÙúČęĂîĕĀüǰ đĂČĚĂöÝĆïĀøČĂìĞć
×ĂïēêŢąÙüøöĊÖćøúïöčöǰéšćîúŠćÜÙüøÝąēúŠÜǰđóČęĂÙüćö ÖĉÝÖøøöêŠćÜėÝąđðúĊę÷îĒðúÜĕðêćöøąéĆïÙüćöđÿČęĂöǰ
ÿąéüÖĔîÖćøúčÖǰ îĆęÜǰ ĀøČĂÿĞćĀøĆïÖćøđךćĂĂÖ×ĂÜøë éĆÜõćóìĊęǰǰĒúąêćøćÜìĊęǰǰ

õćóìĊęǰǰǰøą÷ąÖćøĔßšÜćîìĊęĒîąîĞćÿĞćĀøĆïÿŠüîøĆïðøąìćîĂćĀćøǰúšćÜÝćîǰĒúąđÖĘï×ĂÜǰ ÿčøÖćîêŤ ǰ

ǰǰǰǰǰǰǰ

õćóìĊęǰǰǰǰÿĆéÿŠüî×îćéøŠćÜÖć÷ñĎšÿĎÜĂć÷čĔîßčößîēîîöŠüÜĔîìŠć÷ČîǰĒúąìŠćîĆęÜǰ ÿčøÖćîêŤ ǰ

7
êćøćÜìĊęǰǰǰǰǰÿĆéÿŠüî×îćéøŠćÜÖć÷×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čĔîõćÙĂĊÿćîǰ ÿčøÖćîêŤ ǰ
ǰ
ßć÷ ĀâĉÜ
øć÷úąđĂĊ÷éÿĆéÿŠüîǰ àö

êĞęćÿčé ÿĎÜÿčé đÞúĊę÷ êĞęćÿčé ÿĎÜÿčé đÞúĊę÷


 ÙüćöÿĎÜ   
 øąéĆïÿć÷êć   
 øąéĆïĕĀúŠ   
 øąéĆïýĂÖ   
 øąéĆïךĂöČĂ   
 øąéĆïòśćöČĂ   
 øąéĆïðúć÷îĉĚü   
 øą÷ąðúć÷îĉĚüëċÜĕĀúŠ   
 øą÷ąòśćöČĂëċÜĕĀúŠ   
 øą÷ąĀúĆÜëċÜòśćöČĂ   
 øą÷ą÷ČéÿčéĒ×î   
 øą÷ąÖćÜĒ×î   
 øą÷ą×šĂýĂÖ×èąÖćÜĒ×î   
 ìĊęîĆęÜëċÜÿąēóÖ   
 ìĊęîĆęÜëċÜđĂü   
 ìĊęîĆęÜëċÜĕĀúŠ   
 ìĊęîĆęÜëċÜìšć÷ìĂ÷   
 ìĊęîĆęÜëċÜĀĆü   
 ìĊęîĆęÜÖĆïĒ×î   
 óČĚîëċÜîŠĂÜǰ đĀ÷Ċ÷é×ć
   
 ÿšîđìšćëċÜêšî×ćóĆï   
 ÖšîëċÜðúć÷đìšćǰ đĀ÷Ċ÷é×ć
   
 ÖšîëċÜđ׊ć   
 ÖšîëċÜךĂóĆï   
 ךĂýĂÖëċÜòśćöČĂ   
 ĕĀúŠëċÜýĂÖ   

8
 Ùüćöêš Ă ÜÖćøĔîÖćøĔßš ð øąē÷ßîŤ ĔĀšöĊÙüćöđøĊ÷ïÜŠć÷ǰ ĕöŠàĆïàšĂîĔîÖćøĔßšÜćîöćÖîĆÖ
ÝćÖßčéÙøĆüđóČĂę đóČĂę êĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćøĔßšÜćîĀúć÷ đóČĂę ߊü÷ĔĀšñĂšĎ ć÷čđךćëċÜÖćøĔßšÜćîĕéšÿąéüÖǰéĆÜõćóìĊǰę ǰ
Ă÷ŠćÜēé÷ĔßšóČĚîìĊęĕöŠöćÖîĆÖǰđߊîǰĔßšĔîÖćøđêøĊ÷öĂćĀćøǰ ēé÷öĊĒîüìćÜÖćøĂĂÖĒïïéĆÜîĊĚ
ÖćøðøčÜǰ øüöëċÜÖćøÝĆéđÖĘïĂčðÖøèŤÙøĆüǰ éšü÷đĀêčñú đ îČę Ă Ü Ý ć Ö ñĎ š ÿĎ Ü Ă ć ÷č öĊ ð Ŧ â Ā ć
ĀúĆÖÙČĂǰ úéÖćøđÙúČęĂîĕĀüđîČęĂÜÝćÖìĞćĕéšúĞćïćÖǰ Ēúą éš ć îÿč × õćóđÖĊę ÷ üÖĆ ï ǰ ÖćøìøÜêĆ ü ǰ øąïïÖúš ć öđîČĚ Ăǰ
ðøąĀ÷ĆéóČĚîìĊęĔßšÿĂ÷ øąïïðøąÿćìǰ øąïïÖøąéĎÖĒúąĕ×ךĂǰ éšü÷đĀêčðŦÝÝĆ÷
 ĒïïêĆüĂ÷ŠćÜÙøĆüÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷čĔîõćÙ éĆ Ü ÖúŠ ć üÿŠ Ü ñúĔĀš đ Öĉ é Ùüćö÷ćÖúĞ ć ïćÖĔîÖćø÷Č é êĆ ü
ĂĊìĊęÿćîóĆÖĂćýĆ÷ĔîĂćÙćøßčéǰÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúìĊę ĀøČĂ÷ŠĂêĆüĔîÖćøđÙúČęĂîìĊęĀ÷ĉïÿĉęÜ×ĂÜĒúąđÿĊę÷ÜêŠĂÖćø
ĕéšÝćÖĒïïÿĂïëćöóïüŠćñĎšÿĎÜĂć÷čðøąöćèøšĂ÷úąǰ ǰ đÖĉéĂčïĆêĉđĀêčǰ ÝċÜĂĂÖĒïïǰ ĶßĆĚîđúČęĂî×ċĚîìĊęÿĎÜķǰ đóČęĂĔĀš
êšĂÜÖćøßčéÙøĆüìĊęöĊøĎðúĆÖþèŤéĎđĀöČĂîßčéÙøĆü×ĂÜÙî ñĎšÿĎÜĂć÷čúéÙüćöđÿĊę÷ÜéĆÜÖúŠćüĒúąÿćöćøëìĞćÙøĆüĕéš
ĔîüĆ÷ĂČęîėìĆęüĕðǰ ĕöŠĒðúÖĒ÷ÖĀøČĂÝĞćđóćąđÝćąÝÜüŠć ÿąéüÖÿïć÷÷ĉęÜ×ċĚîǰéĆÜõćóìĊęǰ
đðŨî×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čǰ ēé÷ÖĞćĀîéĒîüìćÜÖćøĂĂÖĒïïǰ

ǰǰ
õćóìĊęǰǰĒÿéÜĒïïêĆüĂ÷ŠćÜÙøĆüÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷čĔîõćÙĂĊìĊęÿćîóĆÖĂćýĆ÷ĔîĂćÙćøßčé

õćóìĊęǰǰĒÿéÜÖćøĔßšÜćîßĆĚîđúČęĂî×ċĚîìĊęÿĎÜǰēé÷ĔßšøćÜđúČęĂîßîĉéúĉôêŤđóČęĂÙüćöÿąéüÖĔîÖćøĔßšÜćî×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷č

 ÖćøÝĞćÖĆéøĆýöĊÖćøĔßšÜćîǰēé÷ĂĂÖĒïï ĂĂÖĒïïߊĂÜÿĞćĀøĆïüćÜĒúąđÖĘïđÙøČęĂÜ


ÖćøÝĆ é üćÜóČĚ î ìĊę Ö ćøĔßš Ü ćîēé÷ÙĞ ć îċ Ü ëċ Ü üÜÝøÖćøĔßš ðøčÜĔĀšÿćöćøëĔßšÜćîĕéšÿąéüÖēé÷ĂĂÖĒïïđðŨîúĉĚîßĆÖ
ÜćîÖćøìĞćÙøĆüĔîïøĉïìêŠćÜėìĊęÿĂéÙúšĂÜêŠĂđîČęĂÜÖĆîǰ õć÷ĔîđðŨîߊĂÜĒ÷ÖðøąđõìđÙøČĂę ÜðøčÜǰēé÷ìĊĔę ßšüÿĆ éčðøą
ēé÷ñĎšĔßšÜćîÿćöćøëĔßšÜćîĕéšÿąéüÖĔîÖćøđÙúČęĂîìĊę đõìĂąÙøĉúĉÖßîĉéĔÿǰđóČęĂĔĀšÿćöćøëöĂÜìąúčñŠćîĕéšÜŠć÷ǰ
ĔîìčÖėǰ×ĆĚîêĂîǰ ĒúąöĊÿĊÖĞćÖĆïßîĉé×ĂÜđÙøČęĂÜðøčÜđóČęĂߊü÷ĔîÖćøÝéÝĞć
×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷ǰéĆÜõćóìĊęǰ

9
ǰǰ
õćóìĊęǰǰǰúĉĚîßĆÖđÙøČęĂÜðøčÜĒúąĂčðÖøèŤǰìĊęÿćöćøëöĂÜđĀĘîǰĒúąĔßšÜćîĕéšÜŠć÷

ǰ ǰ Öćø÷ÖøąéĆïÙüćöÿĎÜ×ĂÜßĆîĚ üćÜêĎđš ÷Ęîǰ ÖøąßĆïöČĂǰøĎðìøÜÖúööîǰüĆÿéčĒ×ĘÜĒøÜìîÖćøÖĆéÖøŠĂîǰ


ēé÷ĂĂÖĒïïߊ Ă ÜüćÜêĎ š đ ÷Ę î ìĊę ÷ ÖÿĎ Ü ×ċĚ î ÝćÖóČĚ î ìĊęǰ ìĞćÙüćöÿąĂćéÜŠć÷ǰ ĒúąöĊêĞćĒĀîŠÜĒúą×îćéìĊęĔßšÜćî
ǰ đàîêĉđöêøđóČęĂñĎšÿĎÜĂć÷čĕöŠêšĂÜ÷ŠĂêĆüđüúćĔßšÜćîǰǰ ĕéšÿąéüÖǰ ĀøČĂĂĂÖĒïïĔĀšöĊúĉĚîßĆÖßîĉéóĉđýþǰ ìĊęßĆĚîüćÜ
ߊü÷úéÙüćöđÿĊę÷ÜĔîÖćøðüéđöČęĂ÷ÖúšćöđîČĚĂĀøČĂÖćø õć÷ĔîêĎšÿćöćøëđúČęĂîĂĂÖöćĕéšđóČęĂĔßšÜćîĀ÷ĉïÝĆïךćü
đÖĉéĂčïĆêĉđĀêčéšü÷ðŦâĀćÝćÖÙüćöđÿČęĂö×ĂÜøąïïךà ×ĂÜĕéšÜŠć÷×ċĚîǰ
ĒúąÖøąéĎÖǰ ǰ ǰ đóČęĂÖćøðøąÖĂïĂćĀćøĂĊÿćîǰ Ēúą
ǰǰ ǰ ÖćøĂĂÖĒïï×ĂïöčöēêŢąéšćîêŠćÜėǰ ÙüćöÙčšîđÙ÷ĔîÖćøĔßšđÙøČęĂÜÙøĆüđÞóćąĂ÷ŠćÜ×ĂÜñĎšÿĎÜ
ìĊĂę ĂÖĒïïĔĀšöÙĊ üćöēÙšÜöîǰĀøČĂöĊÖćøúïöčöđóČĂę ðŜĂÜÖĆî Ăć÷č Ĕ îõćÙĂĊ ÿ ćîǰ Ýċ Ü ÙüøĂĂÖĒïïĔĀš öĊ óĚČ î ìĊę ÿĞ ć ĀøĆ ïǰ
ÖćøïćéđÝĘïÝćÖÖćøÖøąĒìÖĀøČĂĂčïĆêĉđĀêč đÙøČę Ă ÜÙøĆ ü îĆĚ î ėǰ ĔîÖćøĔßš Ü ćîǰ ĒúąÖćøÝĆ é đÖĘ ïǰ
ǰ ǰ ÖćøđúČĂÖĔßšĂčðÖøèŤÙøĆüǰ ÙüøđúČĂÖ ìĊęÿąéüÖǰðúĂéõĆ÷ǰđߊîǰÙøÖǰêøąĒÖøÜǰĒúąĀüéîċęÜךćüǰǰ
ĔßšĂčðÖøèŤìĊęöĊĔîìšĂÜêúćéēé÷đúČĂÖĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÖćøǰ éĆÜõćóìĊęǰ
ĔßšÜćî×ĂÜñĎÿš ÜĎ Ăć÷čǰđߊîǰöČĂÝĆïǰÙüøđúČĂÖđðŨîĒïïìĊÝę ïĆ ĕéš

ǰǰ
õćóìĊǰę ǰóČĚîìĊęĔßšÜćîÙøÖ

ǰ ǰ ÖćøðøĆïđðúĊ÷ę îÖćøĔßšÜćîĔîĀîċÜę đéĊ÷üǰǰ ĒúąÖćøêĉéêĆĚÜǰ àċęÜĔîĒêŠúąÿŠüîÿćöćøëëĂéðøąÖĂïĕéšǰ


đîČęĂÜÝćÖóČĚîìĊęìĊęÝĞćÖĆéǰ ÝċÜÙüøĂĂÖĒïïđÙćîŤđêĂøŤÙøĆü đóČę Ă ĔĀš Ü Š ć ÷êŠ Ă Öćø×î÷š ć ÷êĉ é êĆĚ Ü ǰ ēé÷ìĊę ñĎ š Ĕßš ÿ ćöćøëǰ
ìĊęðøąÖĂïéšü÷êĎšïćîđðŗéǰ ĒúąúĉĚîßĆÖìĊęÿćöćøëÝĆéđÖĘï ðøĆïđðúĊę÷îÖćøÝĆéüćÜÖćøĔßšÜćîĕéšêćöÙüćöêšĂÜÖćøǰ
ĕüšõć÷ĔîđÙćîŤđêĂøŤǰ éċÜĂĂÖöćĕéšđöČęĂêšĂÜÖćøĔßšÜćîǰǰ ĒúąĔßšüĆÿéčìĊęöĊîĞĚćĀîĆÖđïćÿąéüÖĒÖŠÖćø×î÷šć÷ĂĊÖéšü÷
éĆÜõćóìĊǰę ǰĒúąÙĞćîċÜëċÜÖćøëĂéðøąÖĂïĒ÷ÖßĉîĚ ÿŠüîǰ

10
õćóìĊę ǰĒÿéÜÖćøĔßšÜćîßčéÙøĆüêĆüĂ÷ŠćÜìĊęìĞćÖćøĂĂÖĒïï

ǰ ǰ øć÷úąđĂĊ÷éđÖĊę÷üÖĆïÖćøđúČĂÖĔßšÿĊ đðŨîíøøößćêĉÿąìšĂîÙüćöđðŨîóČîĚ ëĉîę ĒúąéĎÿïć÷êćǰĒúąǰ


Ēúąúüéúć÷ǰ đúČĂÖĔßšÿĊìĊęöĊÙŠćîĞĚćĀîĆÖêŠćÜÖĆîđóČęĂÖćø ÿĊ×ćüÙøĊöǰ ÿĊ×ćüìĊęéĎÿüŠćÜêćߊü÷ĔĀšĀšĂÜéĎÖüšćÜ×ċĚîĒúąǰ
öĂÜđĀĘîÙüćöĒêÖêŠćÜ×ĂÜóČĚîñĉüĕéšÜŠć÷ǰ ĒúąđúČĂÖēìî đðŨ î ÿĊ ìĊę đ ĀöćąÖĆ ï ÖćøĔßš Ü ćîĔîóČĚ î ìĊę ìęĊ ê š Ă ÜÖćøÙüćö
ÿĊÿšöđîČęĂÜÝćÖđðŨîÿĊìĊęǰ ߊü÷ĔîÖćøđÝøĉâĂćĀćø×ĂÜñĎšÿĎÜ ÿąĂćéĂ÷ŠćÜßčéÙøĆüǰēé÷öĊ×îćéǰĒúąóČĚîìĊęĔîÖćøĔßšÜćî
Ăć÷čǰ đðŨîēìîÿĊÿéĔÿߊü÷ÖøąêčšîĔĀšøĎšÿċÖÿéĔÿöĊßĊüĉêßĊüćǰǰ ßčéÙøĆüîĊĚéĆÜõćóìĊęǰ
ÿúĆïÖĆïÿĊîĞĚćêćúĂŠĂîúć÷ĕöšǰ đðŨîÿĊìĊęĔĀšÙüćöøĎšÿċÖĂïĂčŠî

õćóìĊęǰǰǰĒïïßčéÙøĆüÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷č

Ăõĉðøć÷ñúÖćøýċÖþć ÙüøöĊ Ö ćøúïöč ö ǰ éš ć îúŠ ć ÜÙüøÝąēúŠ Ü ǰ ĒúąöĊ Ù üćö


ñúÖćøýċÖþćÖćøĂĂÖĒïïÙøĆüÿĞćĀøĆïñĎšÿĎÜĂć÷čǰ öĆęîÙÜĒ×ĘÜĒøÜÿćöćøëÙĞĚćǰ ĀøČĂó÷čÜêĆüĕéšǰ ßčéÙøĆüÙüø
ĔîõćÙĂĊ ÿ ćîìĊę óĆ Ö ĂćýĆ ÷ ĔîĂćÙćøßč é ǰ óïüŠ ć ðŦ Ý ÝĆ ÷ǰ êĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćøĔßšÜćîĀúć÷Ă÷ŠćÜēé÷ĔßšóČĚîìĊǰę
ìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøĂĂÖĒïïßčéÙøĆüđóČęĂñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęĂćýĆ÷ ĕöŠöćÖîĆÖǰ ǰ ēé÷öĊĒîüìćÜÖćøĂĂÖĒïïÙČĂǰ ĂĂÖĒïï
ĔîĂćÙćøßčéĔîõćÙĂĊÿćîǰ ðøąÖĂïéšü÷ǰ Ùüćöÿćöćøë ÖćøÝĆ é üćÜóČĚ î ìĊę Ö ćøĔßš Ü ćîēé÷ÙĞ ć îċ Ü ëċ Ü üÜÝøÖćøĔßš
ĔîÖćøúéךĂÝĞćÖĆéìćÜéšćîøŠćÜÖć÷ǰ ÖćøđúČĂÖĔßšøĎðĒïï ÜćîÖćøìĞćÙøĆüĔîïøĉïìêŠćÜėìĊęÿĂéÙúšĂÜêŠĂđîČęĂÜÖĆîǰ
ĔîÖćøĂĂÖĒïïìĊę ĕ öŠ Ē ðúÖĒ÷ÖÝćÖđÙøČę Ă ÜđøČ Ă îðÖêĉǰ ēé÷ñĎšĔßšÜćîÿćöćøëĔßšÜćîĕéšÿąéüÖĔîÖćøđÙúČęĂîìĊǰę
øüöëċÜÖćøĔßšüĆÿéčĒúąđúČĂÖÿĊ×ĂÜóČĚîñĉüêŠćÜėǰ ìĊęêĆéÖĆîǰ ĔîìčÖė×ĆĚîêĂîǰĂĂÖĒïïߊĂÜÿĞćĀøĆïüćÜĒúąđÖĘïđÙøČęĂÜ
$POUSBTU
ǰéšü÷ÙüćöđךöĂŠĂîǰĀøČĂÙüćööČéÙüćöÿüŠćÜ ðøčÜĔĀšÿćöćøëĔßšÜćîĕéšÿąéüÖēé÷ĂĂÖĒïïđðŨîúĉĚîßĆÖ
×ĂÜÿĊǰøąéĆï×ĂÜēêŢąðøąÖĂïĂćĀćøǰĀøČĂøĆïðøąìćîĂćĀćøǰ õć÷ĔîđðŨîߊĂÜĒ÷ÖðøąđõìđÙøČĂę ÜðøčÜǰēé÷ìĊĔę ßšüÿĆ éčðøą
öĊÙüćöÿĎÜøąĀüŠćÜǰǰàöǰöĊÙüćöÖüšćÜǰǰàöǰ×ĂïēêŢąǰ đõìĂąÙøĉúĉÖßîĉéĔÿǰđóČęĂĔĀšÿćöćøëöĂÜìąúčñŠćîĕéšÜŠć÷ǰ

11
ĒúąöĊÿĊÖĞćÖĆïßîĉé×ĂÜđÙøČęĂÜðøčÜđóČęĂߊü÷ĔîÖćøÝéÝĞć ñĎšÿĎÜĂć÷čĔîßčößîßîïìÖċęÜđöČĂÜķĔîǰ Ķìýüøøþ
×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷ǰêĎšđ÷ĘîÙüø÷ÖÿĎÜ×ċĚîÝćÖóČĚîǰǰđàîêĉđöêø êŠ Ă ĕðǰ ÖĆ ï Öćøüĉ ÝĆ ÷ ĒúąóĆ ç îćñĎ š ÿĎ Ü Ăć÷č Ē úą
đóČęĂñĎšÿĎÜĂć÷čĕöŠêšĂÜ÷ŠĂêĆüđüúćĔßšÜćîǰ ÙüøĂĂÖĒïïĔĀš ÿĆÜÙöÿĎÜüĆ÷ķÖćøÿĆööîćđóČęĂđøĊ÷îøĎšǰĒúąøĂÜøĆï
öĊóČĚîìĊęÿĞćĀøĆïđÙøČęĂÜÙøĆüđóČęĂÖćøðøąÖĂïĂćĀćøĂĊÿćîǰ ÿĆ Ü ÙöÿĎ Ü üĆ ÷ õćÙĂĊ ÿ ćîǰ đÙøČ Ă ×Š ć ÷üĉ ÝĆ ÷ ǰ Ēúą
đߊîǰÙøÖǰêøąĒÖøÜǰĒúąĀüéîċęÜךćüǰǰǰ óĆ ç îćÿĆ Ü ÙöÿĎ Ü üĆ ÷ ǰ ÿëćïĆ î üĉ ÝĆ ÷ ĒúąóĆ ç îćǰ
ßč é ÙøĆ ü ìĊę Ă ĂÖĒïïêćöĒîüÙĉ é éĆ Ü ÖúŠ ć ü öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠîǰĀîšćǰ
ÿĂéÙúšĂÜÖĆïךĂĒîąîĞćĔîÙĎŠöČĂÖćøÝĆéÿõćóĒüéúšĂö ÿĞćîĆÖÿŠÜđÿøĉöĒúąóĉìĆÖþŤñĎšÿĎÜĂć÷čǰǰĶÙĎŠöČĂÖćøÝĆé
ìĊę đ ĀöćąÿöĒúąðúĂéõĆ ÷ ÿĞ ć ĀøĆ ï ñĎ š ÿĎ Ü Ăć÷č ìĊę Ö úŠ ć üëċ Üǰ ÿõćóĒüéúšĂöìĊęđĀöćąÿöĒúąðúĂéõĆ÷ÿĞćĀ
ÙüćööĆę î ÙÜ×ĂÜđÙøČę Ă ÜđøČ Ă îìĊę ÿ ćöćøëĔßš ó ÷č Ü êĆ üǰ øĆïñĎšÿĎÜĂć÷čķǰ ÿČïÙšîǰ ǰ óùþõćÙöǰ ǰǰ
×îćéìĊę ÿ ĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï øŠ ć ÜÖć÷ìĊę đ ðúĊę ÷ îĒðúÜĕð×ĂÜǰ ÝćÖǰ IUUQXXXOBLIPOOBZPLNTPDJFUZ
ñĎÿš ÜĎ Ăć÷čĕöŠüćŠ ÝąđðŨîÙüćöúċÖĀøČĂÙüćöÿĎÜ×ĂÜđÙøČĂę ÜđøČĂîǰǰ HPUIXQDPOUFOUVQMPBET
øüöëċÜöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøúéךĂÝĞćÖĆéìćÜøŠćÜÖć÷ĕéšéǰĊ "NFSJDBOǰ(FSJBUSJDTǰ4PDJFUZ ǰ#SJUJTIǰ(FSJBUSJDTǰ4PDJFUZ ǰ
ÿćöćøëêĂïÿîĂÜêŠ Ă Öĉ Ý ÖøøöÖćøðøąÖĂïĂćĀćøǰ "NFSJDBOǰ "DBEFNZǰ PGǰ 0SUIPQFEJDǰ 4VSHFPOTǰ
1BOFMǰ0Oǰ'BMMTǰ1SFWFOUJPOǰĶ(VJEFMJOFǰGPSǰUIFǰ
ĔîßĊ üĉ ê ðøąÝĞ ć üĆ î êćöÙüćöêš Ă ÜÖćø×ĂÜñĎ š ÿĎ Ü Ăć÷čǰ
1SFWFOUJPOǰ PGǰ GBMMǰ JOǰ 0MEFSǰ 1FSTPOTķǰ +ǰ "Nǰ
úéÖćøóċęÜóćñĎšĂČęîǰ ÿćöćøëîĞćĕððøą÷čÖêŤĔßšÖĆïñĎšÿĎÜĂć÷č
(FSJBUSǰ4PDǰǰ 
ǰQQ
ÖúčŠöĂČęîėìĊęöĊÙüćöêšĂÜÖćøĀøČĂÿõćóøŠćÜÖć÷ìĊęĒêÖêŠćÜ
#BSUZǰ 1IJMMJQTǰ ǰ Ķ.JOJNVNǰ 4QBDFǰ .BYJNVNǰǰ
ÖĆîĕéšǰ Ă÷ŠćÜĕøÖĘêćöĔîÖćøĂĂÖĒïïÙøĆüđóČęĂñĎšÿĎÜĂć÷č -JWJOHķǰ-POEPOǰ.JUDIFMMǰ#FB[MFZ
÷ĆÜÙÜöĊðŦÝÝĆ÷ĂĊÖöćÖìĊęđÖĊę÷üךĂÜǰ ĕöŠüŠćÝąđðŨîךĂÝĞćÖĆé
ìćÜÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜñĎšÿĎÜĂć÷čìĊęöĊÙüćöĒêÖêŠćÜÖĆîǰ
ÖćøĔßšĂčðÖøèŤßŠü÷đéĉîǰ üĊúĒßøŤǰ øüöëċÜñĎšìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷øŠüö
ÖĆïñĎšÿĎÜĂć÷čǰ ìĊęđðŨîðŦÝÝĆ÷ìĊęÿŠÜñúÿĞćÙĆâêŠĂÖćøĂĂÖĒïïǰ 3VBJTVOHOPFO ǰ4ǰǰĶ5IBJǰ*TBOǰ&MEFSMZĴTǰ/FFETǰGPSǰ
ĒúąÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷êŠĂĕð )PVTFIPMEǰ 'VSOJUVSFǰ UPǰ "TTJTUǰ %BJMZǰ -JWJOHķǰ
0SBMǰQSFTFOUBUJPOǰPOǰ%FDFNCFSǰ ǰǰJOǰ
đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ 5IFǰ UIǰ "TJBOǰ *OUFSOBUJPOBMǰ $POGFSFODFǰ POǰ
)VNBOJ[FEǰ)FBMUIǰ$BSFǰǰ "*$))$ǰ
ǰ
ĔîïìÙüćöđøČęĂÜǰĶêúćéìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ÖĆïñĎšÿĎÜĂć÷čķǰ 
ǰǰ BUǰ*OOBǰ(BSVEBǰ)PUFM ǰ:PHZBLBSUB ǰ*OEPOFTJB
ÿČïÙšîǰǰöĉëîč ć÷îǰ ǰÝćÖǰIUUQUIJOLPŴJWJOHǰ QQǰ
DPN
ÿč ø ÖćîêŤ ǰ øü÷ÿĎ Ü đîĉ î ǰ ǰ ĶÖćøóĆ ç îćÖøĂï
ĒîüÙĉéĔîÖćøĂĂÖĒïïđÙøČęĂÜđøČĂîêćöÙüćö
êš Ă ÜÖćø×ĂÜñĎ š ÿĎ Ü Ăć÷č Ĕ îßč ö ßîõćÙĂĊ ÿ ćîĔî
ðøąđìýĕì÷×ĂîĒÖŠîķǰ üćøÿćøýĉúðÖøøö
ýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠîǰðŘìĊęǰǰÞïĆïìĊęǰǰ
ǰĀîšćǰ
ÿč ø ÖćîêŤ ǰ øü÷ÿĎ Ü đîĉ î ǰ ĶđÙøČę Ă ÜđøČ Ă îÿĞ ć ĀøĆ ïǰ

12
ÖćøĂĂÖĒïïÿĉÜę ìĂÝćÖüĆÿéčđĀúČĂĔßšđóČĂę ĒðøøĎðđðŨîñúĉêõĆèæŤĒôßĆîę ðøąÖĂïđÙøČĂę ÜĒêŠÜÖć÷ǰ
5FYUJMFTǰEFTJHOǰGSPNǰSFVTFǰNBUFSJBMTǰUPǰEFWFMPQǰJOUPǰBDDFTTPSJFT
óĊøéî÷ŤǰÖšĂîìĂÜ
ßîĆþãćǰǰÝčúúĆþđåĊ÷ø

ïìÙĆé÷ŠĂõćþćĕì÷
ÖćøĂĂÖĒïïóĆ ç îćüĆ ÿ éč đ ĀúČ Ă Ĕßš Ý ćÖ÷ćÜĔîøëÝĆ Ö ø÷ćî÷îêŤ Ē úąđÿČĚ Ă ñš ć đÖŠ ć ìĊę ĕ öŠ ĕ éš Ĕßš ð øąē÷ßîŤ Ē úš üǰ
ēé÷ĔßšđìÙîĉÙÖćøìĂĒìøÖÖĆïđÿšîĔ÷ĕĀöĂĊøĊęđóČęĂÿøšćÜöĉêĉĔĀšÖĆïóČĚîñĉüñúÜćîǰēé÷ēÙøÜÖćøýċÖþćÙøĆĚÜîĊĚÝąîĞćüĆÿéčđĀúČĂ
ĔßšÿĂÜðøąđõìîĊöĚ ćĔßšĂĂÖĒïïĒúąóĆçîćøŠüöÖĆîǰēé÷øŠüöÖĆïóČîĚ ìĊÖę účöŠ ìĂñšćïšćîĀîĂÜĀâšćðúšĂÜđðŨîóČîĚ ìĊđę ðŜćĀöć÷ǰ
ĔîÖćøìéúĂÜǰ ĒúąîĂÖÝćÖüĆ ÿ éč ÿ ĂÜðøąđõìîĊĚ Ē úš ü ÷Ć Ü öĊ Ö ćøîĞ ć đÿš î Ĕ÷ĕĀöĂĊ øĊę ìĊę öĊ Ýč é đéŠ î éš ć îóČĚ î ñĉ ü đÞóćąǰǰ
đÿšîĔ÷öĊìÜĆĚ ÙüćöîčöŠ ĒúąĒ×ĘÜĒøÜǰàċÜę ëĎÖÙĆéĂĂÖĒúąđĀúČĂìĉÜĚ Ēúą÷šĂöÿĊíøøößćêĉöćñÿöñÿćîĔîÖćøìĂǰĒúąîĞćöćĒðøøĎð
đðŨîñúĉêõĆèæŤÖøąđðŞćĒúąøĂÜđìšćìĊêę Ăš ÜÖćøìĆÜĚ ÙüćöĒ×ĘÜĒøÜĒúąÿü÷Üćöǰēé÷ĔßšĒîüÙĉé×÷ąđĀúČĂýĎî÷Ťǰ ;FSPǰ8BTUF
ǰ
ÖćøÝĆéÖćøéšćî×÷ąđóČęĂĔĀš×÷ąÖúć÷đðŨîÖćøýĎî÷Ťǰēé÷ĀúĆÖǰ3TǰĕéšĒÖŠǰ3FEVDFǰĔßšîšĂ÷ǰ3FVTFǰĔßšàĞĚćǰĒúąǰ3FDZDMFǰ
ĔĀšÖúĆïöćĔßšĕéšĔĀöŠǰđðŨîÖćøĀöčîđüĊ÷îìøĆó÷ćÖøĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿÜĎ ÿčéǰóøšĂöìĆÜĚ ĕéšĒîüÙĉéĔîÖćøĂĂÖĒïïĔîøĎðĒïï
øŠüöÿöĆ÷ǰ DPOUFNQPSBSZ
ǰđóČęĂĔĀšđĀöćąÿöÖĆïöĉêóĉ îČĚ ñĉü×ĂÜüĆÿéčǰĒúąÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜÖúčöŠ đðŜćĀöć÷
ÙĞćÿĞćÙĆâǰǰ ×÷ą ǰ×÷ąđĀúČĂýĎî÷Ť ǰđìÙîĉÙìĂĒìøÖ ǰĕĀöĂĊøĊę

"CTUSBDUǰ
5IJTǰSFTFBSDIǰQSFTFOUǰUIFǰSFTVMUTǰPGǰBǰTUVEZǰJOUPǰUIFǰDPNCJOBUJPOǰCFUXFFOǰUISFFǰEJGGFSFOUǰ
SFDZDMFEǰNBUFSJBMTǰUIFǰTUVEZǰXFSFǰJOǰ/POHǰZBǰQPOHǰUIBUǰPSEJOBSJMZǰEPǰOBUVSBMǰEZFǰGSPNǰMPDBMǰQMBOUTǰ
GPSǰTJMLǰUIFǰQSPEVDUTǰXFSFǰNBEFǰGSPNǰ 
ǰUIFǰJOOFSǰUVCFǰPGǰNPUPSǰCJDZDMFǰXIFFMTǰ 
ǰTFDPOEǰIBOEǰ
DMPUIFTǰ 
ǰ&SJǰTJMLǰXJUIǰBSFǰDPOUJOVPVTǰųMBNFOUǰUIFǰUFYUVSFǰPGǰUIJTǰGBCSJDǰJTǰDPBSTFǰųOFǰBOEǰEFOTFǰ
VOMJLFǰPUIFSǰTJMLTǰ5IFǰDPODFQUǰPGǰUIJTǰSFTFBSDIǰJTǰ;FSPǰXBTUFǰǰXBTUFǰNBOBHFNFOUǰUIBUǰBJNTǰGPSǰ
BǰNBTTJWFǰDIBOHFǰUPǰSFTVMUǰJOǰPOǰXBTUFǰGPSǰUIFǰQSPEVDUTǰ ǰUIFZǰIBWFǰCFFOǰEFTJHOFEǰVOEFSǰUIFǰ
DPOUFNQPSBSZǰGPSǰUIFǰSFRVJSFNFOUǰPGǰUBSHFUǰHSPVQ
,FZXPSEǰǰ (BSCBHF ǰ;FSPǰ8BTUF ǰ8FBWJOHǰ5FDIOJRVF ǰ&SJǰ4JML

ǰîĆÖýċÖþćðøĉââćēìǰÿć×ćüĉßćÖćøĂĂÖĒïïĂčêÿćĀÖøøöǰÙèąÿëćðŦê÷ÖøøöýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
ïìÙüćöđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜēÙøÜÖćøüĉÝĆ÷đøČęĂÜǰÖćøĂĂÖĒïïñšćöĆéĀöĊęĔîïøĉïìÿĆÜÙöøŠüöÿöĆ÷ĒúąÿøšćÜÙčèÿöïĆêĉóĉđýþđóČęĂĒðøøĎñúĉêõĆèæŤĒôßĆęî
ǰĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćǰǰÿć×ćüĉßćÖćøĂĂÖĒïïĂčêÿćĀÖøøöǰÙèąÿëćðŦê÷ÖøøöýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî

13
ïìîĞćǰǰ ×îćéüĆÿéč÷ćÜĔîìĊęöĊ×îćéđúĘÖÝċÜÿŠÜñúĔĀšöĊךĂÝĞćÖĆéĔî
ĒîüÙĉé×÷ąđĀúČĂýĎî÷Ťǰ;FSPǰ8BTUFǰđðŨîĒîüÙĉéǰ ÖćøĒðøøĎðđóČęĂĔßšĔîøĎðĒïïĂČęîǰǰ
ÖćøÝĆéÖćø×÷ąÙČĂÖćøîĞćđĂć×÷ąöĊöĎúÙŠćìćÜđýøþåÖĉÝǰ éĆÜîĆĚîǰ ÖćøîĞćđĂćüĆÿéčđĀúČĂĔßšđߊîđÿČĚĂñšćđÖŠćǰ
ÿćöćøëîĞćÖúĆïöćĔßšĔĀöŠǰ úéÖćøđÖĉé×÷ąǰ ÖćøìĞćĔĀš Ēúą÷ćÜĔîøëÝĆ Ö ø÷ćî÷îêŤ Ö úĆ ï öćĔßš Ĕ ĀöŠ Ýċ Ü đðŨ î ÿĉę Üǰ
×÷ąöĊÝćĞ îüîđĀúČĂîšĂ÷ìĊÿę éč ǰĒúąÖćøÝĆéÖćø×÷ąìĊđę ĀúČĂǰ ìĊę ÿ ĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï ĒîüÙĉ é ×ĂÜÖćøĔßš ð øąē÷ßîŤ Ý ćÖ
Ă÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰ ĀøČĂđðŨîÖćøúéðŦâĀćÖćøÝĆéÖćø ìøĆó÷ćÖøĂ÷ŠćÜöĊðøąÿĉìíĉõćóǰ ÖćøĒðøøĎðüĆÿéčđĀúČĂĔßšǰ
×÷ąÝîđĀúČĂýĎî÷Ťǰēé÷ĔßšĀúĆǰÖǰ3TǰĕéšĒÖŠǰ3FEVDFǰĔßšîĂš ÷ǰǰ đÿČĚĂñšćđÖŠćĒúą÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤĔîøĎðĒïïÖćø
Öćøúéðøĉöćè×÷ąĔĀšđÖĉé×ċĚîîšĂ÷ìĊęÿčéǰ 3FVTFǰ ĔßšàĞĚćǰ ìĂđðŨîÖćøÙĞćîċÜëċÜðøąē÷ßîŤìĊęĕéšÝćÖÖćøĔßšÜćîüĆÿéč
ĀćÖđÖĉéüĆÿéčđĀúČĂĔßšîĞćöćĔßšàĞĚćĀöčîđüĊ÷îĔßšĔĀöŠÖŠĂîìĉĚÜǰ đĀúČĂĔßšĒúąđĀúČĂđýþüĆÿéčîšĂ÷ìĊęÿčéĔîÖøąïüîÖćøñúĉêǰ
3FDZDMFǰîĞćöćĔßšĔĀöŠǰÝćÖðŦâĀć×÷ąïîēúÖĔîðŦÝÝčïîĆ îĆîĚ ǰ àċę Ü üĉ íĊ Ö ćøîĞ ć öćìĂ÷Ć Ü ßŠ ü ÷úéðŦ â Āćך Ă ÝĞ ć ÖĆ é ×îćéǰ
öĊÝĞćîüîöćÖöć÷öĀćýćúǰ ēé÷đÖČĂïìĆĚÜĀöéđÖĉéÝćÖǰ ×ĂÜüĆ ÿ éč ǰ ìĞ ć ĔĀš ĕ öŠ öĊ × š Ă ÝĞ ć ÖĆ é ĔîøĎ ð Ēïï×ĂÜßĉĚ î Üćîǰ
ÿĉę Ü ĂĞ ć îü÷ÙüćöÿąéüÖ×ĂÜöîč þ ÷Ť àċę Ü öĊ Ā úćÖĀúć÷ ÖćøĒðøøĎ ð ǰ Ùč è ÿöïĆ êĉ × ĂÜüĆ ÿ éč đ ĀúČ Ă Ĕßš ìĊę îĞ ć ÖúĆ ïǰ
ðøąđõìǰđߊîǰđÙøČęĂÜĔßšĕôôŜćĂĉđúĘÖìøĂîĉÖÿŤǰ÷ćîóćĀîąǰ öćĒðøøĎðĔßšÜćîǰÙČĂǰ÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤöĊÙčèÿöïĆêĉ
đÿČĂĚ ñšćđÙøČĂę ÜĒêŠÜÖć÷ǰïøøÝčõè Ć æŤǰđðŨîêšîǰàċÜę ×÷ąđĀúŠćîĊǰĚ øĂÜøĆïîĞĚćĀîĆÖĕéšéĊǰ ÷ČéĀ÷čŠîǰ ìîìćîǰ ĒúąđÿšîĔ÷đÿČĚĂñšć
öĊðøĉöćèđóĉęö×ċĚîĔîìčÖėüĆîǰ ×÷ąïćÜðøąđõìÿćöćøë đÖŠćöĊÙčèÿöïĆêĉîčŠöĒêŠĕöŠÙŠĂ÷öĊÙüćöĒ×ĘÜĒøÜǰ đðŨîêšîǰ
îĞ ć ÖúĆ ï öćĔßš Ĕ ĀöŠ ĕ éš Ē úą÷Ć Ü öĊ ÿ õćóìĊę éĊ Ă ÷Ď Š é š ü ÷ǰ đߊ îǰ øüöëċÜöĊÖćøĔßšđÿšîĔ÷íøøößćêĉøŠüöìĂÖĆïüĆÿéčđĀúČĂ
÷ćÜĔîøëöĂđêĂøŤĕàÙŤǰ öĊÙčèÿöïĆêĉøĂÜøĆïîĞĚćĀîĆÖĕéšéĊǰ Ĕßš đ óČę Ă ÿøš ć ÜÙč è ÿöïĆ êĉ óĉ đ ýþ×ĂÜóČĚ î ñĉ ü ÙČ Ă ĕĀöĂĊ øĊęǰ
÷Č é Ā÷č Š î ǰ Ēúąìîìćîǰ Ĕî×èąđéĊ ÷ üÖĆ î đÿČĚ Ă ñš ć đÖŠ ćǰ àċę Ü öĊ Ù üćöîŠ ć ÿîĔÝēé÷ĕĀöĂĊ øĊę öĊ Ýč é đéŠ î ÙČ Ă đÿš î Ĕ÷ǰ
ìĊęöĊÙčèÿöïĆêĉîčŠöĒêŠ×ćéđøČęĂÜÙüćöĒ×ĘÜĒøÜđöČęĂîĞćüĆÿéč öĊóČĚîñĉüđÞóćąǰ öĊÙüćöîčŠöǰ Ē×ĘÜĒøÜǰ ĕĀöĂĊøĊęđúĊĚ÷ÜÜŠć÷ǰǰ
ÿĂÜðøąđõìîĊĚöćñÿöñÿćîÖĆîÝąÿćöćøëĒÖšĕ×ĔîÿŠüîǰ ēêđøĘüǰĔĀšđÿšîĔ÷đ÷ĂąǰêĆüĀîĂîĕĀöÝąÖĉîĔïöĆîÿĞćðąĀúĆÜǰ
ìĊę ï ÖóøŠ Ă Üĕéš ǰ ÝćÖך Ă öĎ ú ĀîĆ Ü ÿČ Ă óĉ ö óŤ Ö øč Ü đìóíč ø Öĉ Ý àċęÜêćöðÖêĉĔîÿŠüî×ĂÜĔïöĆîÿĞćðąĀúĆÜÝąĕöŠĕéšîĞćĕð
øć÷ÜćîüŠćìĆęüēúÖöĊ×÷ąÝćÖđÿČĚĂñšćđÖŠćöĊÝĞćîüîöćÖÖüŠćǰ Ĕßšðøąē÷ßîŤìćÜÖćøđÖþêøǰ ÖćøĒðøøĎðüĆÿéčđĀúČĂĔßšǰ
 ǰ êĆîǰ àċęÜđÿČĚĂñšćïćÜÿŠüîđÖĉéÝćÖðŦâĀćøĎðĒïïǰ ēé÷Ĕßš øĎ ð ĒïïÖćøìĂüĆ ÿ éč đך ć ÖĆ ï đÿš î Ĕ÷íøøößćêĉ
Ĕßš Ü ćîìĊę × ćéÙüćöøŠ ü öÿöĆ ÷ ×ĂÜđÿČĚ Ă ñš ć ĀøČ Ă đÿČĚ Ă ñš ćǰ đóČę Ă ÿøš ć ÜÙüćöĒ×Ę Ü ĒøÜĒúąóČĚ î ñĉ ü ×ĂÜüĆ ÿ éč Ĕ ĀöŠǰ
ïćÜÿŠüîĕéšøĆïÙüćöđÿĊ÷Āć÷ǰ ĒêŠđÿšîĔ÷×ĂÜđÿČĚĂñšćđĀúŠć ĔîÖøąïüîÖćøÖćøĒðøøĎðĕéšöĊÖćøóĆçîćÖćøìĂñšćǰ
îĆĚî÷ĆÜöĊÙüćöĒ×ĘÜĒøÜÿćöćøëîĞćöćĔßšÜćîĕéšĔîøąéĆïìĊęéĊǰ ĔîóČĚîìĊęßčößîǰ ēé÷ĔßšõĎöĉðŦââćÖćøìĂñšćöćÿøšćÜÿøøÙŤ
êĆüĂ÷ŠćÜđߊîĔîðøąđìýÝĊîđÿČĂĚ ñšćđÖŠćöĊÝćĞ îüîǰǰúšćîêĆîǰ ĔîÖøąïüîÖćøÖćøĒðøøĎðĒúąñúĉêüĆÿéčǰ îĞćđĂćüĆÿéčǰ
àċÜę ÝćÖÖćøÙĆéĒ÷ÖöĊđóĊ÷ÜđðĂøŤđàĘîìĊÿę ćöćøëîĞćÖúĆïöć ìĊęđĀúČĂĔßšĔîóČĚîìĊęßčößîñÿöÖĆïđÿšîĕĀöĂĊøĊęîĞćöć÷šĂöÿĊǰ
ĔßšÜćîÿŠüöĔÿŠĕéšǰ øŠüöëċÜ×÷ąÝćÖ÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤ éšü÷üĆêëčéĉïÝćÖíøøößćêĉĔîßčößîǰ đóČęĂÿøšćÜđìÙîĉÙǰ
àċęÜöĊÝĞćîüîöćÖĔîðŦÝÝčïĆîǰ ÝćÖÿëĉêĉÖøö×îÿŠÜìćÜïÖǰ óČĚîñĉü×ĂÜüĆÿéčĔĀšöĊÙüćöĒêÖêŠćÜǰ ÿøšćÜöčööĂÜĔĀöŠǰ
ĔîðŘǰǰöĊÝćĞ îüîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤöćÖÖüŠćǰǰúšćîÙĆîǰ ĔĀšÖĆïđìÙîĉÙÖćøĒðøøĎðüĆÿéčđĀúČĂĔßšÝćÖđÿČĚĂñšćđÖŠćĒúą
àċÜę Ăć÷čÖćøĔßšÜćî×ĂÜ÷ćÜĔîøëÝĆÖ÷ćî÷ćî÷îêŤđÞúĊ÷ę Ă÷ĎìŠ Ċęǰ ÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤǰēé÷óČîĚ ìĊìę éúĂÜĒúąĒðøøĎðüĆÿéč
ǰðŘǰÝćÖךĂöĎúÝąóïüŠć×÷ąÝćÖ÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤ ĔîßčößîÙČĂǰ ÖúčŠöìĂñšćĔîóČĚîìĊęïšćîĀîĂÜĀâšćðúšĂÜǰ
öĊÝĞćîüîöćÖĒúą×÷ąÝćÖ÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤĕöŠĕéš êĞ ć ïúēóîđóĘ Ö ǰ ĂĞ ć đõĂöĆ â ÝćÙĊ øĊ ǰ ÝĆ Ü ĀüĆ é ×ĂîĒÖŠ îǰ
ëĎÖîĞćĕðĔßšĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤđìŠćìĊęÙüøǰ éšü÷ךĂÝĞćÖĆé×ĂÜ àċÜę öĊóîČĚ ìĊĂę éč öÿöïĎøèŤǰÙîĔîóČîĚ ìĊßę öč ßîðøąÖĂïĂćßĊóìĞćîćǰǰ

14
ìĞćĕøŠöîĆ ÿĞćðąĀúĆÜĒúąìĂñšćǰÖúčöŠ ìĂñšćĀîĂÜĀâšćðúšĂÜ üĉíĊÖćøýċÖþć
îĉ÷öđúĊĚ÷ÜĕĀöĂĊøĊęǰ ēé÷ĕéšøĆïÖćøÿîĆïÿîčîĒúąĔĀšÙüćöøĎšǰ ÖøĂïĒîüÙĉ é ĔîÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ñ úÜćîǰ ÙČ Ăǰ
ÝćÖÖøööŠ Ă îĕĀöøŠ ü öÖĆ ï öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ×ĂîĒÖŠ îǰ ÖćøîĞćđĂćüĆÿéčđĀúČĂĔßšÝćÖ÷ćÜĔîøëÝĆÖ÷ćî÷îêŤǰđÿČĂĚ ñšćđÖŠćǰ
àċęÜÖúčŠöìĂñšćĀîĂÜĀâšćðúšĂÜ÷ĆÜöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćø ĒúąüĆ ÿ éč Ĕ îßč ö ßîǰ öćìĞ ć ÖćøĒðøøĎ ð üĆ ÿ éč ē é÷Ĕßšǰ
ìĂñšćǰ öĊÙüćöøĉđøĉöÿøšćÜÿøøÙŤĒúąóĆçîćÖøąïüîÖćøǰ ìčîìćÜüĆçîíøøöõĎĎöĉðŦââćÖćøìĂñšćǰ ëŠć÷ìĂéñŠćî
ÖćøìĂìĊęîŠćÿîĔÝǰǰ ÖøąïüîÖćøÖćøìĂüĆ ÿ éč đ ĀúČ Ă Ĕßš ÖĆ ï đÿš î Ĕ÷ĕĀöĂĊ øǰĊę
ñĎšüĉÝĆ÷ÝċÜđĀĘîëċÜýĆÖ÷õćóòŘöČĂýĉúðş×ĂÜßćüïšćîǰ Ĕîßčößîēé÷Öćø÷šĂöÿĊÝćÖüĆêëčéĉïíøøößćêĉĔîßčößîǰ
Öúč Š ö ìĂñš ć ĀîĂÜĀâš ć ðúš Ă ÜĔîđøČę Ă ÜÙüćöøĉ đøĉę ö ÿøš ć Ü ĒúąĔßš Ē îüÙĉ é Ùĉ Ù ×÷ąđĀúČ Ă ýĎ î ÷Ť ǰ ;FSPǰ 8BTUF
ǰǰ
ÿøšćÜĔîÖćøðøą÷čÖêŤđìÙîĉÙĔîÖøąïüîÖćøìĂǰ Ēúąǰ ĔßšüÿĆ éčĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿÜĎ ÿčéĒúąĒðøøĎðñúĉêõĆèæŤĒôßĆîę ǰ
ÙüćöîŠćÿîĔÝĔîüĆÿéčĔîßčößîìĊęÝąîĞćöćĔßšÜćîøŠüöìĂ ìĊęđðŨîöĉêøêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöǰǰ
ÖĆïüĆÿéčđĀúČĂĔßšÝćÖ÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤĒúąđÿČĂĚ ñšćđÖŠćǰ
ÝćÖךĂöĎúךćÜêšîñĎüš Ýĉ ÷Ć ÖćøĂĂÖĒïïÿĉÜę ìĂÝćÖ÷ćÜĔîøë ǰ øąđïĊ÷ïüĉíĊÖćøüĉÝĆ÷ǰ
ĒúąđÿČĚĂñšćđÖŠćđóČęĂĒðøøĎðñúĉêõĆèæŤĒôßĆęîðøąÖĂïÖćø ÖćøĂĂÖĒïïÿĉÜę ìĂÝćÖüĆÿéčđĀúČĂĔßšđóČĂę ĒðøøĎð
ĒêŠÜÖć÷ðøąđõìøĂÜđìšć ÖøąđðŞćǰ đîČęĂÜÝćÖÙčèÿöïĆêĉ đðŨîñúĉêõĆèæŤĒôßĆęîðøąÖĂïđÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷ǰ öĊךĂöĎúǰ
×ĂÜüĆÿéčìĊęöĊÙüćöĒ×ĘÜĒøÜǰ ÷ČéĀ÷čŠîǰ øĂÜøĆïîĞĚćĀîĆÖĕéšǰ ìĊęđÖĊę÷üךĂÜǰ đóŠČĂîĞćöćóĆçîćđìÙîĉÙÝćÖüĆÿéčđĀúČĂĔßšǰ
ĒúąÿĉęÜ×ĂÜðøąđõìÖøąđðŞćǰ øĂÜđìšćǰ đðŨîÿĉęÜìĊęĔßšĔîßĊüĉê ēé÷öĊÖćøđÖĘïךĂöĎúÝćÖĒĀúŠÜêŠćÜėǰ đóČęĂîĞćöćóĆçîćǰ
ðøąÝĞćüĆîĔîĀúćÖĀúć÷üćøąēĂÖćÿǰ đߊîĔßšĔÿŠÿĉęÜ×ĂÜ ÖćøĂĂÖĒïïǰàċÜę đðŨîÖćøîĞćõĎöðĉ âŦ âćđĂćêŠĂ÷ĂéĒúąóĆçîćǰǰ
óÖóćĒúąĔßšĔîÖćøđéĉîìćÜǰ ÝćÖÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜüĆÿéčÖĆï ēé÷đÖĘïךĂöĎúÝćÖĒĀúŠÜêŠćÜėǰ îĞćöćüĉđÙøćąĀŤđóČęĂĔßšĔî
úĆÖþèą×ĂÜÖćøĔßšÜćîñúĉêõĆèæŤðøąÖĂïđÙøČĂę ÜĒêŠÜÖć÷ ÖćøĂĂÖĒïïǰēé÷öĊøć÷úąđĂĊ÷éüĉíĊÖćøüĉÝĆ÷éĆÜîĊĚǰ
ðøąđõìÖøąđðŞćǰøĂÜđìšćǰñĎüš Ýĉ ÷Ć ÝċÜđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâĔîÖćø Öćøüĉ ÝĆ ÷ đßĉ Ü Ùč è õćóēé÷Öćøýċ Ö þćך Ă öĎ úǰ
ĂĂÖĒïïĒúąóĆçîćđìÙîĉÙÖćøĒðøøĎðüĆÿéčđĀúČĂĔßšÝćÖ ÿõćóĒüéúšĂöÝćÖóČĚîìĊìĊęýċÖþćǰēé÷öĊÖćøđÖĘïךĂöĎúêć
÷ćÜĔîøëÝĆÖ÷ćî÷îêŤĒúąđÿČĂĚ ñšćđÖŠćǰēé÷ĔßšÖćøĂĂÖĒïï ìùþäĊåćîøćÖĔîÖćøøüïøüöךĂöĎúÝćÖóČĚîìĊęĂ÷ŠćÜđðŨî
ĒúąÖøąïüîÖćøìĂñšćđóČęĂĒðøøĎðüĆÿéčǰ đóČęĂĔßšĒðøøĎð øąïïǰ (SPVOEFEǰ5IFPSZǰ4UVEZ
ǰĒúąöĊÖćøđÖĘïךĂöĎú
ñúĉêõĆèæŤĒôßĆîę ÝćÖüĆÿéčđĀúČĂĔßšǰēé÷ĔßšĒîüÙĉÙ×÷ąđĀúČĂ ÝćÖĒĀúŠÜêŠćÜėǰöĊ×ĆĚîêĂîéĆÜîĊĚǰ
ýĎî÷Ť ;FSPǰ 8BTUF
ǰ ĔßšüĆÿéčĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéĒúą ǰ ýċÖþćÙüćöđðŨîöć×ĂÜðŦâĀćǰĒúąÖĞćĀîé
ĒðøøĎðñúĉêõĆèæŤĒôßĆęîìĊęđðŨîöĉêøêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöǰ ×Ăïđ×ê×ĂÜÖćøĒÖšðŦâĀć
ǰ ýċ Ö þćÙš î Ùüš ć Ēúąøüïøüöך Ă öĎ ú ìĊę Ĕßšǰ
ĔîÖćøĂĂÖĒïï
üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøýċÖþć
ǰ üĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÝćÖÖćøøüïøüöךĂöĎúǰ
ǰǰ đóČę Ă ĂĂÖĒïïĒúąóĆ ç îćüĆ ÿ éč đ ĀúČ Ă Ĕßšǰ đóČęĂÿøšćÜĒîüÙĉéĒúąÖćøĂĂÖĒïï
ÝćÖ÷ćÜĔîĒúąđÿČĚĂñšćđÖŠćĔîøĎðĒïïÖćøìĂ ǰ ÖćøĂĂÖĒïïĒïïøŠćÜǰ ēé÷ĔߚךĂöĎúÝćÖ
ǰǰ đóČę Ă ĒðøøĎ ð ñúĉ ê õĆ è æŤ Ý ćÖüĆ ÿ éč đ ĀúČ Ă Ĕßšǰ ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÝćÖÖćøøüïøüïǰ ĔîøĎðĒïïÖćø
ĔîøĎðĒïïñúĉêõĆèæŤĒôßĆęîøĂÜđìšćĒúąÖøąđðŞćǰ ĂĂÖĒïïĒïïøŠćÜđóČęĂÙĆéđúČĂÖĒîüìćÜĔîÖćøêŠĂ÷Ăé
óĆçîćĒïïøŠćÜ

15
ǰ óĆçîćĒïïĒúąÙĆéđúČĂÖĒïïøŠćÜ đÙøČęĂÜöČĂìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷
ǰ ÿøčðĒïïøŠćÜ ǰǰ ýċÖþćøüïøüöךĂöĎúđïČĚĂÜêšîÝćÖĒĀúŠÜ
ǰ ìéúĂÜüĆÿéčđĀúČĂĔßšéšü÷đìÙîĉÙìà ךĂöĎúüĉÝ÷Ć ìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜǰךĂöĎúđĂÖÿćøǰךĂöĎúÿČĂę ĂĉđúĘÙēìîĉÙ
ǰ îĞćüĆÿéčđĀúČĂĔßšìĊęĕéšÝćÖÖćøìĂǰ ĒðøøĎð êŠćÜėǰđðŨîÖćøđÖĘïøüïøüöךĂöĎúđïČĚĂÜêšî
đðŨîñúĉêõĆèæŤĒôßĆęî ǰǰ ĒïïÿĞćøüÝǰđðŨîÖćøđÖĘïךĂöĎúĔîúĆÖþèą
ǰ ÿøčðñúÖćøéĞćđîĉîÜćîĒúąÝĆéĒÿéÜñúÜćî ÖćøïĆ î ìċ Ö đÿĊ ÷ ÜĒúąÖćøëŠ ć ÷õćóĔîóČĚ î ìĊę Ö úč Š ö ìĂñš ć
êšîĒïï ĀîĂÜĀâšćðúšĂÜǰ ēé÷üĉíĊÖćøÿĞćøüÝךĂöĎúÖøąïüîÖćø
êŠćÜėǰđóČęĂđÖĘïđðŨîךĂöĎúĒîüìćÜĔîÖćøìéúĂÜ
ðøąßćÖøĒúąÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜ
ǰǰ ĒïïÿĆ ö õćþèŤ Ē ïïĕöŠ öĊ ē ÙøÜÿøš ć Üǰǰ

ǰǰ ךĂöĎúìĊęĔßšĔîÖćøüĉÝĆ÷
đóČĂę đÖĘïךĂöĎúĔîéšćîêŠćÜėǰÖĆïñĎîš ćĞ ĒúąÿöćßĉÖÖúčöŠ ìĂñšć
ǰ ǰ ך Ă öĎ ú đÖĊę ÷ üÖĆ ï đìÙîĉ Ù ǰ üĆ ê ëč éĉ ïǰ
ĀîĂÜĀâšćðúšĂÜǰÿĆöõćþèŤǰñĎîš ćĞ ÖúčöŠ ĒúąÿöćßĉÖÖúčöŠ ìĂ
ÖøąïüîĒðøøĎðüĆÿéčđĀúČĂĔßšǰ àċęÜđðŨîÖøąïüîÖćøĀúĆÖ
ñšćĀîĂÜĀâšćðúšĂÜǰēé÷ÿĂïëćöëċÜđìÙîĉÙÖćøìĂǰĒúą
×ĂÜÖćøêŠĂ÷ĂéĒúąóĆçîćđìÙîĉÙĔîÖćøüĉÝĆ÷
ĒîüìćÜÖćøìĂüĆÿéčđĀúČĂĔßš
ǰ ǰ ךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜđÿšîĔ÷
ĒúąÙčèÿöïĆêĉ×ĂÜüĆÿéčđĀúČĂĔßš
ǰ ǰ ךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïñúĉêõĆèæŤðøąÖĂï ñúÖćøýċÖþć
đÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷ Ĕî×ĆĚîêĂî×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷×ĆĚîîĊĚǰ đîšîĀîĆÖĕðìćÜ

ǰǰ óČĚîìĊęĔîÖćøýċÖþćǰ éšćîÖćøìéúĂÜđóČĂę ĀćÙüćöđĀöćąÿöĔîÖćøđúČĂÖĔßšüÿĆ éč
ǰ óČĚîìĊęìęĊĔßšĔîÖćøđøĊ÷îøĎšǰ ĒúąĒðøøĎðüĆÿéč ÿĞćĀøĆïîĞćĕðêŠĂ÷ĂéđóČęĂóĆçîćĒðøøĎðđðŨîñúĉêõĆèæŤǰ
đĀúČ Ă Ĕßš é š ü ÷đìÙîĉ Ù ÖćøìĂǰ óČĚ î ìĊę ì ĂüĆ ÿ éč đ ĀúČ Ă Ĕßš
ǰ êŠĂĕðǰ ìĆĚÜîĊĚĕéšÙĉéÙšîĀćüĉíĊÖćøĔîÖćøĔßšÜćîüĆÿéčđĀúČĂĔßš
óČĚîìĊęýċÖþćÖúčŠöìĂñšćĀîĂÜĀâšćðúšĂÜǰ ĂĞćđõĂöĆâÝćÙĊøĊǰ ÝćÖđÿČĚĂñšćđÖŠćĒúą÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤǰ øŠüöÖĆïÖćø
ÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠî ĔßšđÿšîĕĀöĂĊøĊęĒúąÖćøìĂñšćóČĚîđöČĂÜēé÷ñĎšñúĉêßčößîǰǰ

ǰǰ ðøąßćÖø àċę Ü ĕéš ñ ú×ĂÜÖćøìéúĂÜÝćÖÖćøĔßš üĆ ÿ éč đ ĀúČ Ă Ĕßšǰ
ǰ ÖúčŠöñĎšĔĀš×šĂöĎúđÖĊę÷üךĂÜÖĆïךĂöĎúìĊęîĞć éĆÜÖøąïüîÖćøêŠĂĕðîĊĚǰǰ
öćóĆ ç îćüĆ ÿ éč đ ĀúČ Ă Ĕßš ǰ đìÙîĉ Ù ÖćøìĂǰ Öúč Š ö ìĂñš ć 
ǰǰ ÖćøîĞćüĆÿéčöćÙĆéĒ÷ÖĒúąêĆéĒêŠÜǰǰ
ĀîĂÜĀâšćðúšĂÜǰ ĂĞćđõĂöĆâÝćÙĊøĊǰ ÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰ ǰ ÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤǰ ìĞćÖćøÙĆéĒ÷Ö
đðŨîñĎšĔĀš×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïđìÙîĉÙÖćøìĂ đÞóćąÿŠüî÷ćÜĔîÿĊéĞćìĊęöĊ×îćé÷ćüǰ ēé÷êĆéĒêŠÜÿŠüîìĊęöĊ
ÖćøßĞćøčéđðŨîøĎĂĂÖĕðìĞćÙüćöÿąĂćééšü÷ñÜàĆÖôĂÖĒúą
ÖøèĊýÖċ þćñĎïš øĉēõÙđðŜćĀöć÷ìćÜÖćøĂĂÖĒïï
îĞĚćÿąĂćéǰ óċęÜĔĀšĒĀšÜǰ ĒúšüìĞćÖćøêĆéßĉĚîÿŠüîĔĀšđðŨîđÿšî
ĕéšĒÖŠǰ đóýßć÷ĀâĉÜǰ Ăć÷čǰ ǰ ðŘǰ ßČęîßĂï
đúĘÖėǰ×îćéðøąöćèǰǰđàîêĉđöêøđóČęĂđêøĊ÷öÿĞćĀøĆï
ñúĉêõĆèæŤìĊęđðŨîöĉêøêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöǰ ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïǰ
ÖćøîĞćĕðìĂ
ÿĉę Ü Ēüéúš Ă öǰ ßĂïĒêŠ Ü êĆ ü ĔîøĎ ð ĒïïĒôßĆę î øŠ ü öÿöĆ ÷ǰ
ǰ đÿČĂĚ ñšćđÖŠćǰǰđóČĂę ÝąìĞćÖćø÷šĂöÿĊíøøößćêĉǰ
öĊÙüćößČîę ßĂïÜćîýĉúðąøŠüöÿöĆ÷ǰîĉ÷öĔßšÿÜęĉ ×ĂÜìĊìę ćĞ öČĂǰ
êćöĒîüÙĉ é ×ĂÜÖćøĂîč øĆ Ö þŤ ì øĆ ó ÷ćÖøĒúąÖćøĔßš
ÜćîĀĆêëÖøøöòŘöĂČ ßćüïšćîĔîìšĂÜëĉîę êŠćÜėĒêŠ÷ÜĆ ßČîę ßĂï
ðøąē÷ßîŤÝćÖóČîĚ åćîõĎöðĉ â Ŧ âć×ĂÜÖúčöŠ ìĂñšćđðŜćĀöć÷ǰǰ
đìÙēîēú÷ĊĔîÖćøéĞćøÜßĊüêĉ ðøąÝĞćüĆîǰĔîóČîĚ ìĊĂę ćĞ đõĂđöČĂÜ
ÝċÜìĞćÖćøÙĆéĒ÷ÖđĂćđÞóćąđÿČĚĂñšćìĊęöĊđÿšîĔ÷ìĊęìĞćÖćø
ÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰ

16
โด ยต ัด แต ่ง ส ่ว น ท ี่ม ีก ารช ำรุด เป ็น รูอ อ ก ไป ท ำค วาม ส ะอ าด ด ้ว ยผ งซ ัก ฟ อ ก แล ะน ้ำ ส ะอ าด พ ึ่ง ให ้แ ห ้ง
แล้วทำการตัดชิ้นส่วนให้เป็นเส้นเล็กๆ ขนาดประมาณ 0.5 เซนติเมตรเพื่อเตรียมสำหรับการนำไปทอ
เ ส ื้อ ผ ้า เ ก ่า : เ พ ื่อ จ ะ ท ำ ก า ร ย ้อ ม ส ีธ ร ร ม ช า ต ิ
ตามแนวคิด ของการอนุร ัก ษ์ท รัพ ยากรและการใช้ป ระโยชน์จ ากพื้น ฐานภูม ิป ัญ ญาของกลุ่ม ทอผ้า เป้า หมาย
จึงทำการคัดแยกเอาเฉพาะเสื้อผ้าที่มีเส้นใยที่ทำการธรรมชาติเพื่อให้สามารถย้อมสีติดได้ เช่น เส้นใยฝ้าย เป็นต้น
íøøößćêĉđóČęĂĔĀš(2)
ÿćöćøë÷š
การย้อมสีĂธöÿĊ êĉéĕéšǰ đߊîǰ đÿšîĔ÷òŜć÷ǰǰ îĞ ć ñš ć ìĊę ÙĆ é Ē÷Öĕéš ĕ ðàĆ Ö ĔĀš ÿ ąĂćéđóČę Ă ĔĀš ÿ ćöćøëǰ
รรมชาติ
đðŨîêšî ÷šĂöêĉéÿöĞęćđÿöĂ×ċĚîĒúąēé÷ĕöŠêšĂÜìĉĚÜĔĀšĒĀšÜǰ îĞćöć
ทดลองนำเสื

ǰǰ Öćø÷š้อĂผ้าöÿĊ เหลืíอøøößćêĉ
ใช้ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติที่แยกได้ไปทำการย้ ĒߊúÜĔîîĞ อมสีดĚć้วยมะเกลื
öąđÖúČอĂซึ่งÝîđðŘ
เป็นสีธ÷รรมชาติ
ÖßčŠöĒúš ที่เลืüอîĞกใช้ ในลำดั ĒĀšÜǰ
ćĕðêćÖĔĀš
บǰǰǰǰǰǰìéúĂÜîĞ
แ ร ก เน ื่อ ง จ าćกđÿČใหĂĚ ñš้ส ćีทđĀúČ
ี่เ ป ็นĂอĔßšมìตñĊę ะúĉสêาÝćÖđÿš
ม า ร ถîใชĔ÷้ไ ด ้ใ นÝćÖîĆ
ร ะ ย ะĚîยîĞาćวÖúĆเป ็น ส ีทĂี่ไöàĞ
ïöć÷š ด ้รĚćับĂĊÖค ðøąöćèǰǰÙøĆ
ว า ม น ิย ม ต ่อ เน ื่อ งĚÜǰÿčéìšć÷
ส อ ด ค ล ้อ ง ก ับ แ น ว ค ิด ใ น ก า ร น ำ ว ัส ด ุเ ห ล ือ ใ ช ้ก ล ับ ม า แ ป ร ส ภ า พ เ พ ื่อ ใ ช ้ใ ห ม ่ไ ด ้
íøøößćêĉ ìĊę Ē ÷Öĕéš ĕ ðìĞ ć Öćø÷š Ă öÿĊ é š ü ÷öąđÖúČ Ă àċę Ü îĞ ć öćĀöĆ Ö éš ü ÷îĞĚ ć ēÙúîđóČę Ă ĔĀš ĕ éš ÿĊ ìĊę đך ö ×ċĚ î ēé÷Ĕßš
โ ด ย ม ีก ร ะ บ ว น ก า ร ย ้อ ม ม ะ เ ก ล ือ ม ีข ั้น ต อ น ด ัง น ี้ค ือ ก า ร น ำ ผ ล ม ะ เ ก ล ือ จ ำ น ว น 1
đðŨ î ÿĊ í øøößćêĉ ìĊę đ úČ Ă ÖĔßš Ĕ îúĞ ć éĆ ï ĒøÖđîČę Ă ÜÝćÖĔĀš ÿĊ đüúćĀöĆÖðøąöćèǰ ǰ ÙČîǰ ÝćÖîĆĚîîĞćñšć÷šĂööąđÖúČĂ
ส ่ว น ม า ต ำ ใ ห ้แ ป ล ก ล ะ เ อ ีย ด ด ้ว ย ค ร ก แ ล ะ ส า ก แ ล ้ว น ำ ไ ป ผ ส ม ก ับ น ้ำ จ ำ น ว น 2 ส ่ว น
ìĊęđðŨîĂöêąÿćöćøëĔßš
น ำ ผ ้า ท ี่ค ัด แ ย ก ĕไดéš้ไĔปîøą÷ą÷ćüǰ
ซ ัก ให ้ส ะ อ า đðŨ ìĊęĕ้สéšาøมĆïา ร ถ ยìĊ้อęĕมéšตöิดćìĞส มćÖćøîċ
ด เพîื่อÿĊให ่ำ เส ม อęÜขéšึ้นü÷ÿöč
แ ล ะ îโดĕóøßîĉ
ย ไม ่ต ้อéงทêŠćิ้งÜėǰ
ให ้แđߊห î้ง ǰ Ĕïđê÷ǰǰ
Ùüćöîĉ ÷นำมาแช่
öêŠ Ă đîČลę Ăงในน้Üǰ ÿĂéÙúš
ำ มะเกลืĂอ จนเปี ÜÖĆ ï ĒîüÙĉ
ย กชุ่ม แล้ é ĔîÖćøîĞ
ว นำไปตากให้ ć แ ห้ĔïđöĊ ง จากนั ę÷Üǰ êąĕÙøš
้น นำกลัǰบöąÖøĎ มาย้อéมซ้ ǰ đðŨำ อีîกêšประมาณ
îǰ ēé÷îċ3-4 ęÜĔÿŠครั
Āüééš ้ง ü÷îĞĚć
üĆ ÿ éč đ ĀúČสĂุดĔßšทÖ้าúĆยïนöćĒðøÿõćóđóČ
ำ ม า ห ม ัก ด ้ว ย นę Ă ้ำĔßšโ คĔ ĀöŠ ใ ห ้ไ ด ้ส ีทđéČี่เ ขĂ้มéÝĆข éึ้นêšโ öด đêćòŚ
ล นĕเéšพǰ ื่อēé÷öĊ ย ใ ช ้เîว đêĉ
ล าöหòŚมîักÿĂÜÙøĆ ป ร ะ มĚ Üาǰ Ĕßš
ณ đüúćðøąöćèǰ
1 ค ืน ǰ
ÖøąïüîÖćø÷š จากนั้นนำผ้ Ă ööąđÖúČ
าย้อมมะเกลื Ă öĊอ×ทีĆĚ î่ได้êĂîéĆ Ü îĊĚ Ù่งČ Ăด้วǰยสมุ
มาทำการนึ ÖćøîĞ ć ดǰ
นไพรชนิ ต่างๆ ßĆเช่ęüēöÜǰ น ใบเตย Öćøîċใบเมี
ęÜđߊ่ยîงîĊตะไคร้
ĚÝąìĞćĔĀšมะกรู ĕéšÿดĊ÷เป็ šĂöéĞ
นต้นćđךöĒúąǰ
ñúöąđÖúČ โ ดĂยÝĞนćึ่งîüîǰ
ใ ส ่ห วǰด ดÿŠ้วüยîöćêĞน ้ำ เดćือĔĀšด Ēจ ðúÖúąđĂĊ
ัด ต ้ม เต า ฝ÷ืนéเต ิม ฝöĊืนđÜćÜćöǰ ส อ ง ค รĒúą÷Ć ั้ง ใ ชÜ้เöĊวÖลúĉาęîปĀĂöÿöčร ะ ม า ณîĕóøÙÜĂ÷Ď1-2 ช ั่ว โ มŠøงą÷ąĀîċęÜǰ
การนึ่งเช่นนี้จะทำให้
éšü÷ÙøÖĒúąÿćÖĒúš üîĞćไĕðñÿöÖĆ
ด้สีย้อมดำเข้ ïîĞมและมี
ĚćÝĞćîüîǰเงางามǰและยั ÿŠüîǰ งมีǰกลิ่นĀúĆ
หอมสมุ ÜÖćøîċนไพรคงอยู
ęÜĂĊÖéš่รüะยะหนึ
÷ ่งหลังการนึ่งอีกด้วย

6
6

õćóìĊęǰภาพที
ภาพที่ 1่ 1Ăการย้
ǰÖćø÷š öéšüออมด้
การย้ มด้วíวยสี
÷ÿĊ ธธรรมชาติ
รรมชาติÝจćÖöąđÖúČ
øøößćêĉ
ยสี จากมะเกลื
ากมะเกลืออĂและการนึ
ĒúąÖćøîċ
และการนึ ่ง่งผ้ผ้าาด้ęÜด้ñšววยสมุ
ยสมุ
ćéšüนน÷ÿöč
ไพรในหวด
îĕóøĔîĀüé
ไพรในหวด


ǰǰ ÖćøìĂ (3)(3)การทอ
การทอ ǰ
ǰ éšü÷ÖćøÖĞćĀîéēìîÿĊéćĞ ĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤǰ ǰ
ñúÜćîÝċด้วด้Üยการกำหนดโทนสี
วìĞยการกำหนดโทนสี
ć ÖćøđêøĊ ÷ öđÿš ดดำในการสร้
î ÷Č î ÿĞาćางสรรค์
ำในการสร้ ĀøĆ ïผผÖćøìĂéš
งสรรค์ ลงานจึ
ลงานจึงงทำการเตรี
ทำการเตรีü ÷ǰ ยยมเส้ ìĞćนนÖøąđðŞ
มเส้ ยืยืนนสำหรั
สำหรัćบบǰ การทอด้การทอด้
ĕéšĒÖŠǰววÖćøìĂÿúĆ ยเส้นนด้ด้าายสี
ยเส้ ยสีดดำด้
ïำด้øąĀüŠ
ววยและทำการทอ
ยและทำการทอ
ćÜđÿšîĕĀöĂĊøĊęÖĆïǰ
đÿš î éš ćส÷ÿĊ
สล ลับéับกĞ ćกันéšันระüระ÷ĒúąìĞ
หหวว่า่างเส
งเส้นć้นไห
ไหมมออีรีรี่ ี่ เสเสื้อïื้อผÖĆผ้า้าîเกเกøąĀüŠ
ÖćøìĂÿúĆ ่า่าทที่ยี่ย้อ้อćมมÜǰสส ีดีด ำม
ำมđÿšะะîเก ลล ือือ แแ ลล ้ว้ว Öแแø÷ćî÷îêŤ
เก÷ćÜĔîøëÝĆ ลล ะะ เส เส้น้นยยางใน
างใน รถจจักักรย
ǰÿŠüîÖćøìĂÿĞ
รถ รยานćานĀøĆยยนïนตìĞต์ ć์ øĂÜđìšćǰ
โดยแบ่
đÿšîĕĀöĂĊ øĊęǰ đÿČง เป็
โดยแบ่ งĚ Ăเป็ñšนนćการทอสำหรั
đÖŠćìĊę÷šĂöÿĊบบทำกระเป�
การทอสำหรั ĞćöąđÖúČาาĂได้Ēúš
éทำกระเป� ได้แแก่üก่ǰ Ēúąǰการทอสลั
การทอสลัĕéš บบระหว่
ระหว่
ĒÖŠǰ ÖćøìĂÿúĆ าา งเส้
งเส้นนไหมอี ไหมอีรรี่กี่กับับเส้
ïøąĀüŠ เส้นนยางในรถจั
ćยางในรถจั
ÜđÿšîĕĀöĂĊ กกรยานยนต์
รยานยนต์
øĊęĒúąđÿČĚĂñšćđÖŠćǰ
ส่วส่นการทอสำหรั
ว นการทอสำหรั บบทำรองเท้
ทำรองเท้ าา ได้ได้แแก่ก่ การทอสลั
การทอสลั บบระหว่
ระหว่ าางเส้
งเส้ นนไหมอี
ไหมอี รรี่แี่และเสื
ละเสื อ
้ ้อผ้ผ้าาเก่
เก่าาทีที่ย่ย้อ้อมแล้
มแล้วว
đÿšî÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤǰ ēé÷ĒïŠÜđðŨîÖćøìĂÿĞćĀøĆïǰ ìĊę÷šĂöĒúšü

õćóìĊęǰภาพที
ǰÖćøđêøĊ ÷öüĆยยÿมวัมวัéčสĒสดุúąñš
ภาพที่ 2่ 2การเตรี
การเตรี ćาìĂìĊ
ดุแและผ้
ละผ้ ทอทีęĕ่ได้éšจÝากการทอสลั
าทอที ćÖÖćøìĂÿúĆ
บวัสïดุทüĆอทั
ÿéč้งìสองชนิ
ĂìĆĚÜÿĂÜßîĉ
สองชนิ ดด é

17
ภาพที่ 2 การเตรียมวัสดุและผ้าทอที่ได้จากการทอสลับวัสดุทอทั้งสองชนิด

7
õćóìĊ ęǰǰÿøč
ภาพที ่ 3 ðสรุÖćøđêøĊ
ปการเตรี÷öüĆ
ยมวัÿสéčดุĒแúąÖćøìĂĒìøÖüĆ
ละการทอแทรกวัสดุÿจนเป็ éčÝîđðŨ
นผืนîผ้ñČา îñšć
(4) การออกแบบและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ǰ
ใ น ก า ร ข ั้น ต อ น ก าðรñúĉ

ǰǰ ÖćøĂĂÖĒïïĒúąĒðøøĎ อ อêกõĆè แ บæŤ บ แ ล ะ ท ำĒúąÙúČ
ต ้น แ บę îบìąđúǰ
ผ ล ิต ภàċัณę Ü ĔîÙüćöøĎ
ฑ ์จ า ก ว ัสš ÿดċ ÖุเëċหÜลÙüćöĕöŠ
ือ ใ ช ้ไ ด Ā้แ ÷čกé่ îĉę Üǰ
เสื้อผ้ǰาเก่าและยางในรถจั
Ĕ î Ö ć ø ×ĆĚ î êกรยายนต์
Ă î Ö ć ø ได้
Ă Ăแก่Ö Ēการกำหนดแรงบั
ï ï Ē ú ąǰ ĒêŠ นดาลใจในการออกแบบ
öĊ ÝĆ Ü ĀüąÿĆĚ î ÷ćüǰ đøĘ üการร่ßš ć ǰาìĞงแบบ
ć ĔĀš đ Öĉการพั ฒนาแบบ
é ÙüćöêŠ Ă đîČę Ă Üǰ
แ ล ะ ก า ร จ ัด ท ำ ต ้น แ บ บ ผ ล ิต ภ ัณ ฑ ์
ìĞ ć êš î Ēïïñúĉ êõĆè æŤÝćÖüĆÿéčđ ĀúČĂĔßšĕ éšĒÖŠǰ đÿČĚ Ă ñš ć ßüîĔĀš êĉ é êćöìŠ ü ÜìĞ ć îĂÜ×ĂÜúĊ ú ćÖćøđÙúČę Ă îĕĀüǰ
โดยการกำหนดแรงบัน ดาลใจในการออกแบบได้น ำความประทับ ใจจากจัง หวะการเคลื่อ นไหวของคลื่น ชนิด ต่า งๆ
đÖŠćĒúą÷ćÜĔîøëÝĆ Öø÷ć÷îêŤǰ ĕéšĒÖŠǰ ÖćøÖĞćĀîéĒøÜ ×ĂÜđÿĊ÷ÜĒúąøĎðõćóñŠćîÙúČęîìĆĚÜìĊęöĂÜđĀĘîĒúąĕéš÷ĉîǰ
ท ั้ง ค ล ื่น เส ีย ง แ ล ะ ค ล ื่น ท ะ เล ซ ึ่ง ใน ค ว า ม ร ู้ส ึก ถ ึง ค ว า ม ไม ่ห ย ุด น ิ่ง แ ต ่ม ีจ ัง ห ว ะ ส ั้น ย า ว เร ็ว ช ้า
ïĆîéćúĔÝĔîÖćøĂĂÖĒïïǰÖćøøŠćÜĒïïǰÖćøóĆçîćĒïïǰǰ đÖĉéđðŨîÜćîĂĂÖĒïïìĊęîĞćÝĆÜĀüąĒĀŠÜÙúČęîöćÿĎŠÝĆÜĀüą
ทำให้เกิดความต่อเนื่องชวนให้ติดตามท่วงทำนองของลีลาการเคลื่อนไหวของเสียงและรูปภาพผ่านคลื่นทั้งที่มองเห็นและได้
ĒúąÖćøÝĆéìĞćêšîĒïïñúĉêõĆèæŤǰ ēé÷ÖćøÖĞćĀîéĒøÜ ĒĀŠÜÖćøìĂĒúąÖćøĒìøÖüĆÿéčĔîøą÷ąĀŠćÜëĊǰę ÿĆîĚ ǰ÷ćü×ĂÜ
ยิน เกิด เป็น งานออกแบบที่น ำจัง หวะแห่ง คลื่น มาสู่จ ัง หวะแห่ง การทอและการแทรกวัส ดุใ นระยะห่า งถี่ สั้น
ïĆ î éćúĔÝĔîÖćøĂĂÖĒïïĕéš îĞć ÙüćöðøąìĆ ï ĔÝÝćÖǰ üĆÿéčìĊęñÿćîÖĆîïîÖĊęìĂñšć
ยาวของวัสดุที่ผสานกันบนกี่ทอผ้า
ÝĆÜĀüąÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜÙúČęîßîĉéêŠćÜėǰ ìĆĚÜÙúČęîđÿĊ÷Üǰ

õćóìĊภาพที
ǰę ǰõćóĒøÜïĆîéćúĔÝÝćÖķÙúČ
่ 4 ภาพแรงบั îę ķǰĒúąõćóĒïïøŠ
นดาลใจจาก"คลื ่น" และภาพแบบร่ćÜÖćøĂĂÖĒïïÖćøìĂúć÷ñš
างการออกแบบการทอลายผ้าด้ćวéšยแรงบั
ü÷ĒøÜïĆ îéćúĔÝÝćÖǰĶÙúČ
นดาลใจจาก "คลื่น" îę ķ
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้กำหนดผลิตภัณฑ์เบื้องต้นสำหรับการทดลองวัสดุได้แก่ รองเท้าและกระเป�า
โดยทำการออกแบบร่า งรองเท้า สำหรับ สวมใส่ไ ด้ท ั้ง ผู้ห ญิง และผู้ช าย (Unisex) โดยเป็น รองเท้า คัท ชูล ำลอง
18 สำหรับ สวมใส่ในโอกาสพัก ผ่อ น เดิน ทางท่อ งเที่ย วแบบลำลอง หรือ สวมใส่ในชีว ิต ประจำวัน ที่ไม่เป็น ทางการ
แ ล ะ แ บ บ ก ระ เป �า ใน ล ัก � ณ ะ ถ ือ แ ล ะ ส ะ พ าย ค ล ้อ งไห ล ่แ บ บ ส ั้น (Tote) (Emily blumenthal: 2011, 10)
ÖćøĂĂÖĒïïñúĉêõĆèæŤǰ ĕéšÖĞćĀîéñúĉêõĆèæŤ ĒúąĒïïÖøąđðŞćĔîúĆÖþèąëČĂĒúąÿąóć÷ÙúšĂÜĕĀúŠ
đïČĚ Ă Üêš î ÿĞ ć ĀøĆ ï ÖćøìéúĂÜüĆ ÿ éč ĕ éš Ē ÖŠ ǰ øĂÜđìš ć Ēúą ĒïïÿĆĚîǰ 5PUF
ǰ &NJMZǰ CMVNFOUIBMǰ ǰ 
ǰǰ
ÖøąđðŞćǰ ēé÷ìĞćÖćøĂĂÖĒïïøŠćÜøĂÜđìšćÿĞćĀøĆïÿüöĔÿŠǰ àċęÜđðŨîøĎðìøÜìĊęÿćöćøëĔßšÜćîĕéšîćîǰ öĊÙüćöøŠüöÿöĆ÷
ĕéšìĆĚÜñĎšĀâĉÜĒúąñĎšßć÷ǰ 6OJTFY
ǰ ēé÷đðŨîøĂÜđìšćÙĆìßĎ Ă÷ĎŠđÿöĂǰĔßšÜćîÜŠć÷đĀöćąÖĆïÖćøëČĂïøøÝčÿĉęÜ×ĂÜĔîßĊüĉê
úĞćúĂÜǰÿĞćĀøĆïÿüöĔÿŠĔîēĂÖćÿóĆÖñŠĂîǰđéĉîìćÜìŠĂÜđìĊ÷ę üǰ ðøąÝĞćüĆîĕéšĀúć÷ēĂÖćÿǰéĆÜĒÿéÜĔîõćóìĊęǰ 8
ĒïïúĞćúĂÜǰĀøČĂÿüöĔÿŠĔîßĊüêĉ ðøąÝĞćüĆîìĊĕę öŠđðŨîìćÜÖćøǰ 8

ภาพที่ 5 ภาพร่างกระเป�าและรองเท้าจากผ้าทอด้วยวัสดุเหลือใช้
õćóìĊภาพที ęǰǰõćóøŠ ่ 5 ภาพร่ ćÜÖøąđðŞ
างกระเป�ćĒúąøĂÜđìš
าและรองเท้าćจากผ้ ÝćÖñš าทอด้ćìĂéš วยวัüส÷üĆ ÿéčอđใช้ĀúČĂĔßš
ดุเหลื
ǰ
หลั ง จากการพั
ĀúĆงจากการพั
ÜÝćÖÖćøóĆ ฒ นาแบบร่
çîćĒïïøŠ า งจนได้ แ
ćÜÝîĕéš บบที พ
่ ง
ึ พอใจโดยผ่
ĒึงïïìĊ óę Üċ óĂĔÝǰ า นการพิ จ ารณาจากผู
đÖŠ ćĒúą÷ćÜĔîøëÝĆ ้เชี่ยวชาญทางการออกแบบแล้
Öø÷ćî÷îêŤøŠüöÖĆ วจึïงÖćøìĂĒìøÖéš
ทำการแปร ü÷
หลั
รูปผลิตภัณฑ์ ฒ นาแบบร่ า งจนได้ แ บบที พ
่ พอใจโดยผ่ า นการพิ จ ารณาจากผู เ
้ ชี ย
่ วชาญทางการออกแบบแล้ ว จึ ง ทำการแปร
ēé÷ñŠćîÖćøóĉ
รูได้
ปผลิ ภัÝณćøèćÝćÖñĎ šđßĊę÷üßćâìćÜÖćøĂĂÖĒïï ĕĀöĂĊøĊęàċęÜđðŨîĕĀöìĊęÖĉîĔïöĆîÿĞćðąĀúĆÜàċęÜđðŨîüĆÿéčđĀúČĂ
เป็นตผลิ ตฑ์ภัณฑ์ต้นแบบกระเป�าและรองเท้าจากผ้าทอจากวัสดุเหลือใช้ทั้งเสื้อผ้าเก่าและยางในร�จักรยานยนต์ร่วมกับกา
ĒúšüÝċÜìĞได้ćÖćøĒðøøĎ
เป็นผลิตภัวณðยไหมอี
ฑ์ñúĉ
ต้นêแบบกระเป�
õĆèæŤǰĕéšาđและรองเท้
ðŨîñúĉêõĆาèจากผ้ æŤêาîš ทอจากวั
Ēïï สดุเĔßš ìอใช้ćÜÖćøđÖþêøǰĕéš đðŨîñúĉêกõĆรยานยนต์
èæŤêšîĒïïéĆ ÜõćóìĊęǰ
รทอแทรกด้ รี่ซึ่งเป็นไหมที ่กินใบมันสำปะหลั งซึ่งเป็นวัสดุหลืเหลื อใช้ทั้งทเสืางการเกษตร
้อผ้าเก่าและยางในร�จั ร่วมกับกา
ÖøąđðŞćรทอแทรกด้
ĒúąøĂÜđìš ćณÝćÖñš
ได้เป็นผลิตวภัยไหมอี
ćี่ซìĂÝćÖüĆ
ฑ์ต้นรแบบดั ไหมทีÿ่ก่ 6éčินđใบมั
ึ่งเป็นงภาพที ĀúČนĂสำปะหลั
ĔßšìÜĆĚ đÿČงĂĚ ซึ่งñšเป็ćǰนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ได้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบดังภาพที่ 6

õćóìĊภาพที
ęǰǰõćóêš îĒïïñúĉ
่ 6 ภาพต้ นแบบผลิêตõĆภัèณæŤฑ์แĒปรรู
ðøøĎปðจากวั
ÝćÖüĆสดุÿเหลื
éčđอĀúČ
ใช้ ĂĔßš
��������ภ���า��� ภาพที่ 6 ภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้
��������ภ�ก��า���า ร น ำ แ น ว ค ิด � ย ะ เ ห ล ือ � ูน ย ์(Zero Waste)
ก า ร น สำูงสุดแและแปรรู
โดยใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์ น วปผลิคตภัณิดฑ์แฟชั
� ่นทีย่เป็นะมิตรต่เ อหสิ่งแวดล้
ล อือม ด้ว�ยการนำเสื
ูน ย้อผ้า์(เก
Zero Waste)
โดยใช้วัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแปรรูปผลิตภัณฑ์แฟชั่นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำเสื้อผ้าเก
19
ÿøčðĒúąĂõĉðøć÷ñú éšü÷ÿöčîĕóøǰđðŨîÖćøîĞćđĂćõĎöĉðŦââćóČĚîëĉęîöćêŠĂ÷Ăéǰ
ÖćøîĞćĒîüÙĉé×÷ąđĀúČĂýĎî÷Ťǰ ;FSPǰ 8BTUF
ǰ éĆ Ü đߊ î ìĊę ß ćüßč ö ßîïš ć îĂćøĊ ǰ ĒĀŠ Ü ĂĞ ć đõĂÿĞ ć ēøÜìćïǰǰ
ēé÷ĔßšüĆÿéčĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéĒúąĒðøøĎðñúĉêõĆèæŤ ÝĆ Ü ĀüĆ é ÿč øĉ î ìøŤ ǰ ĕéš öĊ Ö ćøÿČ ï ìĂéõĎ öĉ ð Ŧ â âćéĆ Ü ÖúŠ ć ü
ĒôßĆęîìĊęđðŨîöĉêøêŠĂÿĉęÜĒüéúšĂöǰéšü÷ÖćøîĞćđÿČĚĂñšćđÖ öćÝîëċÜðŦÝÝčïĆîǰ "457ñĎšÝĆéÖćøĂĂîĕúîŤǰ ĂĂîĕúîŤ
ǰ
øŠüöÖĆïÖćøĔßšüĆÿéčđĀúČĂēé÷îĞćöćìĂĒìøÖÖĆïĕĀöĂĊøĊęàċęÜ
öĊÙüćöìîìćîêŠĂÿõćóĂćÖćýøšĂîĒúąÖĉîüĆÿéčđĀúČĂ
ĔßšìćÜÖćøđÖþêøĕéšĒÖŠĔïöĆîÿĞćðąĀúĆÜđðŨîĂćĀćøìĞćĔĀš
đÖĉéđðŨîüÜÝø×ĂÜÖćøĔßšüĆÿéčĔĀšđÖĉéðøąē÷ßîŤÿĎÜÿčéÝćÖ
ñúĉêõĆèæŤìĊęĕéšÿøšćÜÿøøÙŤ×ċĚîǰǰ

đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ÖúčŠöÿëĉêĉǰ ÖĂÜĒñîÜćîǰÖøö×îÿŠÜìćÜïÖǰǰÿëĉêĉ
ÝĞćîüîøëĔîðøąđìýĕì÷ǰ ÿČïÙšîÝćÖǰ IUUQ
XXXNPUHPUITUBUNPUIUNM JE
ìĊö׊ćüđÿćøŤÿüĆÿéĊǰǰǰĒôßĆîę úĞćĚ ×÷ąúšîǰǰĀîĆÜÿČĂóĉöóŤ
ÖøčÜđìóíčøÖĉÝǰǰÿČïÙšîÝćÖ IUUQXXXCBOH
÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤǰ öćìĂøŠüöÖĆïđÿšîĕĀö
LPLCJ[OFXTDPNOFXTEFUBJM
ĂĊøĊęàċęÜđðŨîĕĀöìĊęÖĉîĔïöĆîÿĞćðąĀúĆÜìĊęđðŨîüĆÿéčđĀúČĂĔßš
ÿčéćøĆêîŤǰÝĆîìîŤđÿîǰǰĒîüÙĉéǰ;FSPǰ8BTUFǰĀøČĂ
ìćÜÖćøđÖþêøǰēé÷đÿČĂĚ ñšćđÖŠćĒúą÷ćÜĔîøëÝĆÖø÷ćî÷îêŤ
×÷ąđĀúČĂýĎî÷ŤǰÖøöðøąßćÿĆöóĆîíŤǰÿČïÙšîÝćÖ
öćìĞćÖćøÙĆéĒ÷ÖĒúąêĆéđðŨîđÿšîǰ đÿČĚĂñšćđÖŠćîĞćĕð÷šĂö
IUUQDPOUFOUDFOUFSQSEHPUIDPOUFOU
éšü÷öąđÖúČĂǰ đðŨîÖćø÷šĂöÿĊíøøößćêĉĒúąìĞćÖćøîċęÜ
WJFXGVMMQBHFBTQY GPMEFSTVCGPME
đóČę Ă ĔĀš ĕ éš ÿĊ ìęĊ éĞ ć ÿîĉ ì ĒúąđðŨ î đÜćéĎ öĊ Ù üćöĔĀöŠ Ē úą
FSDPOUFOUTǰ
öĊÿĊÿöĞęćđÿöĂǰ àċęÜđöČęĂìĞćÖćøìĂÿúĆïøąĀüŠćÜđÿČĚĂñšćđÖŠć
"457ǰ ñĎšÝĆéÖćøĂĂîĕúîŤǰ ǰ Ķñšć÷šĂööąđÖúČĂķǰ
ÖĆïđÿšîĕĀöĂĊøĊęÿĞćĀøĆïÖćøìĞćÖøąđðŞćàċęÜĔĀšÙüćöìîìćî
Ēúąǰ Ķñš ć îċę Ü ÿöč î ĕóøķǰ õĎ öĉ ð Ŧ â âćóČĚ î ëĉę îǰ
ĔîÖćøĔßšÜćîǰðŜĂÜÖĆîÙøćïÿÖðøÖĕéšǰ ĔßšÜćîÜŠć÷ĕöŠêšĂÜ
ÝćÖÿöčîĕóøóČĚîïšćîǰ ÿČïÙšîǰ ÝćÖǰ IUUQT
øąüĆÜöćÖÝćÖÿĉęÜÿÖðøÖǰ ĒúąÖćøìĂÿúĆïøąĀüŠćÜđÿšî
XXXNBOBHFSDPUI5SBWFM7JFX/FXT
øĉĚüìĊęĕéšÝćÖđÿČĚĂñšćđÖŠć÷šĂöÿĊéĞćöąđÖúČĂÖĆïđÿšîĕĀöĂĊøĊę
BTQY /FXT*%
ÿĞćĀøĆïÖćøìĞćøĂÜđìšćǰ óïüŠćǰ ÿćöćøëîĞćĕðĒðøøĎðĕéš
&ǰ #MVNFOUIBMǰ ǰ )BOECBHǰ EFTJHOFSǰ ǰ
đðŨîñúĉêõĆèæŤìĊęöĊýĆÖ÷õćóìćÜđýøþåÖĉÝǰ öĊÙüćöĔÖúš
7PZBHFVSǰ1SFTTǰ64"
đÙĊ÷ÜÖĆïñúĉêõĆèæŤĔĀöŠǰĒúąÿćöćøëÿøšćÜöĎúÙŠćđóĉöę ĔĀšÖïĆ
üĆÿéčđĀúČĂĔßšĕéšĂĊÖÙøĆĚÜǰ ìĆĚÜîĊĚÖćø÷šĂööąđÖúČĂĒúąÖćøîċęÜ

20
การ��ก�าบทบาท��า��่�������������า��า� เพื่อออกแบบ
��ัง�ือ�าพ�ร�กอบ เรื่อง “��่�กับแ�่�ญ�ง�า�”
A STUDY OF ROLE SINH AND WAY OF LIFE IN LAOS FOR DESIGN
ILLUSTRATION BOOK IN THE TITLE SINH OF LAOS WOMEN
�ย�ง������ ��น����1
��ท� ������ี2

บทคัดย่อ
�� ท ย�น� � น�� นี� �ี �� � �� ป ���ง�� เ ��่ � �� � ���ท��ท�� � ��่ น �น�� �ี �ี �� � ���ล�� แล�เ��่ � ���แ���น� ง �� �
���ป����� เ���่ ง “��น่ ���แ�����งล��”. ��ย��������ลที่ ���เ�����แล����ลง����น�� ��ย�ี��� �ี �� เน�น��� ������
��งเ�� �������� แล�น�������ล������ลง����น������เ������เ��ง������ น��เ�น��ล�������ยแ������น�
��เ������ �ล���เป�����ยป�����ไป���ย �ล�������� �ล������ป������แล��ล������เ�ี่ย����ง �น���นที่��ง�������ย����งนี����
น���ล�งเ�ียง��นทน� ���������ป������ปไ�ยป�����นล��
�ล����� �� ย ���� � �� � ��่ น �ี � ท��ท�� � �� �ี �ี �� � ���ล�� แล�������แ�� ง �ท��ท�� � ��่ น ไ�� �� ง นี�
1) �ท��ท�����่น�น���เ���แล���ย 2) �ท��ท�����่น�น���น���แ��ง��ย�น�น��ที่���ง�น 3) �ท��ท�����่น���
เ������� 4) �ท��ท�����่น�����ลป���น���� �ท��ทท��ง���นี���ท��น���เ��น��ง�����������ป����เ��ล�����
��ง���แ��ง��ยที่ง�ง�� แ��ง���เ��น��ง���น����แล�����เ������ง��ง�� ท����ล�ง���แ��ล�������น�
ที่เปลี่ยนแปลงไป �นป������น���น��ง��่น��งแ�����งล��น�������เ��่����น��ง��� ����เ�ียงแ���ี�������น���น
เ�������เท��น��น แ��ย�งเป�น���������น�����ี��ย��ง�น�่ง��งแ�����ง����ล������น��งท����นนี� ���น��ง��่น
��งแ�����งล�� ไ���ล�ยเป�นเ��ล������น�ง่ ��ง���น����ล�� ��ง��ย�งย�ย��งแ�����งล��ทีน่ ง� ��น่ ���� �� ย� ไ��������
�����ล��ง�ล��� ����ง�����เป�น���ป����� �นป��เ�ท������ล�ยเ��น��น��ลง�ีน�� น�������แ��เป�น�น�ง���
���ป���������ล����นท�ีย������ แล�แน����������แ�� ������ป��เ��น��ย��เ� �ีย่ ����ท�ง���นเน��� �� แล�
������แ���น�ง������ป����� �ลง�นที่�ล�����น�ี����น���น�� ������เ���ป���ย�น����������นไ��เป�น�ย��ง�ี
ค�า��าคัญ : �ท��ท,�����่น,���ี�ี���,���ล��,������แ���น�ง������ป�����,��่น���แ�����งล��

Abstract
The objectives of this thesis are to the role sinh and way of life in laos and design
illustration book in the title “sinh of laos women”, This datasarefrom survey, observation,
interview, then analysis of the data to present describe in the thesis. The Researcher chose the
target groups, nemely experts, and executors from Vientiane Province. This study found that can
distribution roleis 10 role thus 1) role sinh andthe born and the Death. 2) rolesinh and works.
3) rolesinh andEconomy laos education. 4) rolesinh in Art and culture. Researchers have put the

น��������ล��������ลป������������������ ������������ย��ลป�แล����น���� �����ลป���������� �����ทย�ล�ย��นแ��น


1

��., �����ย�ป����������������น���� ��ลป����แล�������แ�� �����ลป���������� �����ทย�ล�ย��นแ��น


2

21
JOGPSNBUJPOǰJOUPǰUIFǰųFMEǰBOEǰUBLFǰBQJDUVSFǰ5IFǰBQQSPBDIǰVTFTǰUIFǰDPODFQUǰPGǰEPDVNFOUBSZǰǰ
QIPUPHSBQIZǰBOEǰEFTJHOǰCPPLTǰ&WBMVBUJPOǰCZǰFYQFSUTǰPGǰUIFǰDPOUFOUǰ5IFǰQIPUPHSBQIZǰBOEǰEFTJHOǰǰ
$POUSJCVUJPOTǰ BSFǰ NBEFBUUSBDUJWFǰ CZǰ UIFǰ CFBVUZǰ PGǰ BFTUIFUJDTǰ BOEǰ VTFGVMǰ ,OPXMFEHFǰ BOEǰǰ
VOEFSTUBOEJOHǰPGǰDVMUVSBMǰSFMJDTVOEFSǰUIFǰQFPQMFǰ*ǰXPSTIJQǰUIFǰDMPVEǰBTǰXFMM
,FZXPSETǰǰǰ3PMF TJOI ǰ-BPT XBZǰPGǰMJGF EFTJHOǰ*MMVTUSBUJPOǰ#PPL
ǰ
ïìîĞć ÿõćó×ĂÜñĎšĔßšĔîÿĆÜÙöđìŠćîĆĚîǰĒêŠ÷ĆÜïĂÖđúŠćëċÜóĉíĊÖøøö
ĒúąïĆîìċÖđĀêčÖćøèŤìćÜðøąüĆêĉýćÿêøŤìĊęÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜ
öîčþ÷ŤđøĉęöÙĉéÙšîđÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷ĒúąöĊÖćøĒêŠÜ
ĀîċęÜǰ àċÜđðŨîöøéÖüĆçîíøøöĂĆîēééđéŠî×ĂÜßćüúćüǰ
Öć÷ǰêĆĚÜĒêŠ÷čÙĀĉîđÖŠćöćÖŠĂîÙøĉÿêÖćúǰÖćøĒêŠÜÖć÷îĆĚî
7JFOHLIBNǰ/BOUIBWPOHEPVBOTZ ǰ

ĕéšđøĉęö×ċĚîĔîĂćø÷íøøöēïøćèǰ éĉîĒéî×ĂÜĂćøć÷íø
üĆçîíøøöÖćøĒêŠÜÖć÷×ĂÜßćüúćüǰ îĆïüŠćđðŨî
øöđöēÿēðđêđöĊ÷ǰ ìĞćĔĀšÖćøĒêŠÜÖć÷ìĊęĀúćÖĀúć÷ǰ Ēúąǰ
üĆçîíøøöìĊúę ąđĂĊ÷éĂŠĂîđóøćąüŠćđðŨîüĆçîíøøöìĊöę ÖĊ ćø
ĕéšĒóøŠÖøąÝć÷ĕðĂ÷ŠćÜøüéđøĘüǰĕðìĆüę ìčÖìüĊðǰēé÷ĔîđÞóćąǰ
ñÿöñÿćîĒïïñĊǰ óøćĀöèŤǰ óčìíǰ öćîćîĒúšüǰ àċęÜÖćø
ĔîēúÖ÷čÙĔĀöŠǰ đߊîǰ ìüĊð÷čēøðǰ ìüĊðĂĂÿđêøđúĊ÷ǰ Ēúąǰ
ĒêŠÜÖć÷ÝċÜÿĂéÙúšĂÜđÖĊę÷üÖĆïóčìíýćÿîćǰ ïčâðøąđóèĊǰ
ìüĊðđĂđßĊ÷ǰëċÜĕéšüŠćöĊÖćøĒêŠÜìĊęēééđéŠîĒúąöĊđĂÖúĆÖþèŤǰ
üĆ ç îíøøöéĆĚ Ü đéĉ ö ĕüš Ă ÷Š ć ÜđĀîĊ ÷ üĒîŠ î ǰ öĊ ĂĆ ê úĆ Ö þèŤ
ÝćøčóøøèǰìøĆó÷ŤðøčÜ ǰ
ǰ
Ă÷Š ć ÜßĆ éđÝîÝîÖúć÷đðŨ îÿŠ üîĀîċę Ü ĔîßĊ üĉêðøąÝĞ ćüĆ îǰ
ñš ć Āč š ö ÙîĒúąüĆ ç îíøøöêĆĚ Ü ĒêŠ đ Öĉ é Ýîêć÷ǰǰ
ÿčđîêøǰ ēóíĉÿćø ǰ 
ǰ üĆçîíøøöÖćøĒêŠÜÖć÷Ēïï
ñš ć Ýċ Ü öĉ Ĕߊ đ óĊ ÷ ÜđÙøČę Ă ÜĒêŠ Ü Öć÷ĀŠ Ă Āč š ö øŠ ć ÜÖć÷öîč þ ÷Ť
éĆÜĚ đéĉö×ĂÜÙîúćü÷ĆÜÙÜĔßšđÙøČĂę ÜĒêŠÜÖć÷ìĊÜę éÜćöǰðøąèĊêǰ
đìŠ ć îĆĚ î ǰ ĒêŠ Ē ìš Ý øĉ Ü Ēúš ü ñš ć îĆĚ î ĕéš ē ÷ÜĔ÷đך ć ÖĆ ï ÿć÷
ßčéđÝšćÿćüìĂéšü÷ĕĀöđÿšîúąđĂĊ÷éǰÿĂéĒìøÖǰàĉîę ĒúąêĊîàĉîę ǰ
üĆ ç îíøøöĒúąüĉ ëĊ ßĊ üĉ ê ×ĂÜÿĆ Ü ÙöîĆĚ î ėǰ Ùč è ÙŠ ć ×ĂÜ
ÝąöĊÿĊĒúąúüéúć÷øĆïÖĆîǰñĎšĀâĉÜúćüǰÝąîĉ÷öîčŠÜàĉęîĀøČĂ
ñš ć Ýċ Ü ÿąìš Ă îĔĀš đ ĀĘ î ëċ Ü đĂÖúĆ Ö þèŤ ìĊę Ē êÖêŠ ć Ü×ĂÜ
ñšćëčÜìĂöČĂÝćÖòŜć÷úüéúć÷×ĉéǰ öĆéĀöĊęĀøČĂúć÷ìćÜǰǰ
ĒêŠ ú ąÖúč Š ö ßćêĉ óĆ î íč Ťǰ ßîĉ é ćǰ êĆĚ Ü ëćüøýĉ øĉ Öč ú ǰ 
ǰǰ
đßĉÜñšćêÖĒêŠÜđðŨîĒëïÿĊêŠćÜėĂ÷ŠćÜÜéÜćöǰ éĆÜÙĞćÖúŠćüǰǰ
ÖćøĒêŠ Ü Öć÷ĔîìüĊ ð đĂđßĊ ÷ ǰ ēé÷đÞóćąĔîĒëïđĂđßĊ ÷
ìĊęüŠć ǰ ĶöĊúćüĂ÷ĎŠĒĀŠÜĔéǰ öĊöĆéĀöĊęĒúúć÷ÝÖĂ÷ĎŠìĊęîĆĚî ķǰǰ
êąüĆîĂĂÖđÞĊ÷Üĕéšǰ öĊüĆçîíøøöÖćøĒêŠÜÖć÷ìĊęÙúšć÷ÙúċÜ
üĉì÷ŤǰïĆçæĉêÖčú ǰ

ÖĆî ǰ đîČę ĂÜéš ü ÷ïćÜðøąđìýöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆîĔîìćÜ


ĶàĉęîķĀøČĂķñšćàĉęîķǰ ìĊęßćüúćüøüöĕðëċÜßćü
ðøąüĆêĉýćÿêøŤöć÷ćüîćîǰ ĒúąöĊßčéðøąÝĞć×ĂÜĒêŠúą
õćþćĂĊÿćîđøĊ÷Öǰ Āöć÷ëċÜǰ ĶñšćëčÜķĀøČĂķÖøąēðøÜķǰ
Öúč Š ö ßćêĉ óĆ î íŤ ìĊę öĊ Ö ćøĒêŠ Ü Öć÷Ùúš ć ÷Ùúċ Ü ÖĆ ï ßćüúćüǰǰ
đߊîǰ ñšćĕĀöǰ öĆéĀöĊęǰ öĆé÷šĂöǰ êĊîÝÖǰ óĉöóŤúć÷ǰ ĄúĄǰǰ
óüÜñÖćǰ Ùč ēøüćì ǰ 
ǰ đóøćąÙîúćüĔĀš Ù üćö
ëšćđĂćöćîčÜŠ ÖĘđøĊ÷ÖüŠćķàĉîę ķĀöéÿöĆ÷ÖŠĂîǰñĎĀš âĉÜÝąîčÜŠ àĉîę
ÿĞćÙĆâöćÖÖĆïÖćøĒêŠÜÖć÷ǰ àċęÜîĆïüŠćđðŨîđĂÖúĆÖþèŤìćÜ
ÖĆîĀöéǰđðŨîñšćàĉęîöĆéĀöĊęìĊęìĂǰñšćîčŠÜëČĂđðŨîüĆçîíøøööĊ
üĆçîíøøöìĊęÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜĀîċęÜ×ĂÜúćüǰÙüćöÿü÷Üćö×ĂÜ
öćêĆĚÜĒêŠÿöĆ÷ìüćøüéĊǰ óĆçîćøĎðĒïïÖćøñúĉêöćđøČęĂ÷ėǰ
úüéúć÷ñšćàĉęîǰ ñšćđïĊę÷ÜĒêŠúąñČîđÖĉéÝćÖòŘöČĂÖćøêĞęćĀĎÖǰ
ÝîëċÜðŦÝÝčïĆîǰÙĞćÖúŠćüìĊęüŠćǰĶĂ÷ćÖøĎšÝĆÖîćøĊĔĀšđøĉęööĂÜìĊę
×ĂÜĒöŠ÷ĉÜúćüǰ ìĊęÿČïìĂéöćÝćÖïøøóïčøčþàĉęîïćÜĒïï
ĀîšćĒêŠĀćÖĂ÷ćÖĕéšõøø÷ćêšĂÜéĎÝćÖñšćàĉęîķÙĞćÖúŠćüîĊĚǰ
ëĎÖÖĞćĀîéĕüšĂ÷ŠćÜđÙøŠÜÙøĆéđóČęĂĔßšîčŠÜđÞóćąĔîÜćîïčâ
ÙÜîĉ÷ćöÙüćöĀöć÷ñšćàĉîę ĕéšđךćĔÝöćÖ×ċîĚ ǰàċÜę ĔîÿöĆ÷ÖŠĂî
ðøąđóèĊĂ÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜđìŠćîĆĚîǰ àċęÜàĉęîĒïïĂČęîĕöŠ
ñšćàĉîę ÿĞćĀøĆïßćüúćüĀøČĂßćüĕì÷ìćÜúšćîîćĒúąĂĊÿćî
ÿćöćøëĔßšĒìîÖĆîĕéšǰñČîàĉîę ĕöŠđóĊ÷ÜĒêŠÝąÿąìšĂîĔĀšđĀĘî
ëČĂüŠćñšćàĉîę đðŨîđÙøČĂę ÜĒêŠÜêĆüĀúĆÖ×ĂÜñĎĀš âĉÜìĊïę ÜŠ ïĂÖëċÜǰ
üĉüçĆ îćÖćøìćÜýĉúðąĀĆêÖøøöǰÙüćöđßČĂę ëČĂǰĒúąïŠÜïĂÖǰ

22
êĆ ü ïč Ù Ùúĕéš Ă ÷Š ć ÜéĊ ǰ ĒóìøĊ đàĊ ÷ ǰ ĒîŠ î Āîć ǰ 
ǰǰ đÖĊ÷ę üÖĆïñšćǰĔîúćüĕüšÝćĞ îüîĕöŠîĂš ÷ǰđߊîǰýčõùÖþŤǰÖčúÿčǰ 
ǰǰ
ìćÜĂÜÙŤ Ö ćøýċ Ö þćüĉ ì ÷ćýćÿêøŤ Ē úąüĆ ç îíøøöĒĀŠ Ü ĕéš ýċ Ö þćÖćøđðúĊę ÷ îĒðúÜ×ĂÜúüéúć÷ñš ć ìĂĕìĒéÜǰǰ
ĂÜÙŤÖćøÿĀðøąßćßćêĉ 6/&4$0
ǰ ĕéšÖúŠćüüŠćÖćøĒêŠÜ ïš ć îĀîĂÜïĆ ü ìĂÜǰ Ē×üÜđüĊ ÷ ÜÝĆ î ìîŤ ǰ ÿćíćøèøĆ å
Öć÷éšü÷ñšćàĉęîÙČĂöøéÖüĆçîíøøöøŠüöÿöĆ÷ǰ àċęÜñšćàĉęîǰ ðøąßćíĉðĕê÷ðøąßćßîúćüǰßîĉéćǰêĆÜĚ ëćüøÿĉøÖĉ úč ǰ ǰ
ǰ
ëČ Ă ĕéš ü Š ć đðŨ î üĆ ç îíøøöøŠ ü öÿöĆ ÷ Ă÷Š ć ÜĀîċę Ü ìĊę öĊ Ö ćø ĕéšýċÖþćúüéúć÷ñšćǰǰÿČęĂÿĆâúĆÖþèŤ×ĂÜúćüđüĊ÷Üǰ ÝĆîìŤ
ǰ
ëŠć÷ìĂéĒúąðøĆïđðúĊę÷îĂ÷ĎŠêúĂéđüúćǰ ÖøöýĉúðćÖø ǰ ÙĞćǰîĆîìąüÜéüÜÿĊǰ 
ǰĕéšýċÖþćǰàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüǰǰ

ǰàċÜę đöČĂę ÖúŠćüëċÜÙüćöÿĆöóĆîíŤ×ĂÜñšćàĉîę ìĊöę ïĊ ìïćì 4JOIǰ 0Gǰ -BPǰ 8PNFO
ǰ ÝćÖÜćîüĉÝĆ÷ìĊę÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜ
ĔîüĉëĊßĊüĉêßćüúćüîĆĚîǰ ñšćàĉęî÷ĆÜĒòÜĂ÷ĎŠìčÖéšćî×ĂÜßĊüĉê öćךćÜêšîĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćǰ ñšćúćü÷ĆÜöĊÙüćöîŠćÿîĔÝǰ
ßćüúćüǰ ĂĆîðøćÖäßĆéĔĀšđĀĘîìĆĚÜøĎðíøøöĒúąîćöíøøöǰ ĂĊÖÝĞćîüîöćÖǰĒúą÷ĆÜöĊñćš ĂĊÖĀúć÷ßîĉéìĊ×ę ćéÖćøýċÖþćǰǰ
Öćøîč Š Ü àĉę î Ýċ Ü ĕöŠ Ĕߊ đ óĊ ÷ ÜđÙøČę Ă ÜĀŠ Ă Āč š ö øŠ ć ÜÖć÷đìŠ ć îĆĚ îǰ ñĎ š üĉ ÝĆ ÷ Ýċ Ü öĊ Ù üćöÿîĔÝìĊę Ý ąýċ Ö þćĔîéš ć îüĉ ëĊ ßĊ üĉ ê Ēúą
ĒêŠđðŨîøćÖåćîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜßĊüĉê×ĂÜñĎšĀâĉÜúćüĒúą üĆçîíøøöÖćøîčŠÜñšćàĉęîìĊęöĊïìïćìÿĞćÙĆâĔîÖćøéĞćđîĉî
ëŠć÷ìĂéÝĉîêîćÖćøĒúąÙüćöđðŨîöć×ĂÜÿĆÜÙöĔîÿõćó ßĊüĉê×ĂÜßćüúćüǰàċęÜöĊüĉëĊßĊüĉêìĊęđøĊ÷ïÜŠć÷ǰÙîđçŠćǰÙîĒÖŠǰ
ÿĆÜÙöēúÖõĉüĆçîŤĔîðŦÝÝčïĆîÖćøêĉéêŠĂÿČęĂÿćøìĞćĕéšĂ÷ŠćÜ üĆ÷øčŠîĀîčŠöÿćüǰ ĀøČĂÖøąìĆęÜđéĘÖǰ ÖĘ÷ĆÜÙÜîĉ÷öîčŠÜàĉęîÖĆîǰ
øüéđøĘüĒúąÿąéĂÖÿïć÷ǰñĎšÙîÿćöøëêĉéêŠĂĒúÖđðúĊę÷î êćöìš Ă Üëîîǰ ïš ć îđøČ Ă îǰ Āš ć Üÿøøóÿĉ î Ùš ć ǰ Üćîïč â
üĆçîíøøöÖĆîĕéšÜŠć÷ǰÝċÜÿŠÜñúĔĀšÖćøĒêŠÜÖćøðøĆïđðúĊę÷î ðøąđóèĊǰóĉíÖĊ øøöǰđøĊ÷ÖĕéšüćŠ đÖČĂïìĆÜĚ ïøĉïì×ĂÜđöČĂÜúćüǰǰ
ĕðêćö÷čÙÿöĆ÷ǰ ñšćàĉęîÖĘđðŨîđÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷ìĊęĕéšøĆïÖćø ÿćöćøëóïđĀĘîüĆçîíøøöǰÖćøîčÜŠ ñšćàĉîę ìĊđę ðŨîđĂÖúĆÖþèŤ
ðøą÷čÖêŤĔßšÜćîĔĀšđĀöćąÿöÖĆïÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜöćđøČĂę ÷ėǰ ēééđéŠîĒúąÿü÷ÜćöïîñČîñšćàĉęîìĊęĒòÜĕðéšü÷Ùüćö
ÖĉêêĉÙčèüĆçîąǰÝĎæąüĉõćê ǰ
ǰ ÙüćöđðŨîĂĆêúĆÖþèŤđÞóćąêî×ĂÜßćüúćüǰ ÝćÖךĂöĎú
ĔîðŦÝÝčïĆîǰ øĆåïćúúćüÖĞćĀîéïĆÜÙĆïđðŨîÖã ךćÜêšîĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜÙüćöÿĆöóĆîíŤ×ĂÜìĆĚÜñšćàĉęîĒúą
øąđïĊ÷ïÖćøĒêŠÜÖć÷ǰ %SFTTǰ DPEF
ǰ ñĎšĀâĉÜìĊęÝąêĉéêŠĂ ýĉúðüĆçîíøøöÿąìšĂîĔĀšđĀĘîõćóìĊđę ĀöćąÖĆïÖćøïĆîìċÖǰ
øćßÖćøêšĂÜîčŠÜàĉęîǰ ñĎšĀâĉÜìĊęÝąđךćüĆéêšĂÜîčŠÜàĉęîđìŠćîĆĚîǰ đøČę Ă ÜøćüìćÜüĉ ëĊ ßĊ üĉ ê ǰ ñŠ ć îÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ñ úÜćîǰ
đðŨ î ÖćÜđÖÜ×ć÷ćüĀøČ Ă ÖøąēðøÜ÷ćüÖøĂöđìš ć ĕöŠ ĕ éšǰ õćóðøąÖĂïǰøüöëċÜÿąìšĂîëċÜïìïćì×ĂÜñšćàĉęîĔîüĉëĊ
ĒúąđÙøČęĂÜĒïïîĆÖđøĊ÷îîĆÖýċÖþćĀâĉÜìčÖøąéĆïßĆĚîêšĂÜǰ ßĊüĉêßćüúćüǰ õćóðøąÖĂïöĊÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂÖćøđøĊ÷îøĎš
đðŨîñšćàĉîę ǰךćøćßÖćøĀøČĂóîĆÖÜćîÖĘêĂš ÜîčÜŠ àĉîę ĕðìĞćÜćîǰ ×ĂÜöîčþ÷Ťöć÷ćüîćîǰđðŨîđÙøČęĂÜïŠÜßĊĚëċÜýĉúðüĆçîíøøö
ñĎšĀâĉÜìĊęĂĂÖēìúąóćïúćüǰ öĆÙÙčđìýÖŤǰ ýĉúðŗîǰ óĉíĊÖøǰ ÙüćöđðŨîĕð×ĂÜöîčþ÷Ťǰ öĊÙüćöÿĞćÙĆâêŠĂðøąüĆêĉýćÿêøŤ
ñĎšðøąÖćý׊ćüǰĒ×ÖøĆïđßĉâǰóîĆÖÜćîêšĂÜøĆïïîÿć÷Öćø đÖČĂïìčÖéšćîǰ đðŨîđÿöČĂîđìðïĆîìċÖĂéĊêǰ đðŨîøćÖåćî
ïĉîúćüÖĘêšĂÜîčŠÜàĉęîǰ ĀøČĂñĎšĀâĉÜìĊęêšĂÜĂĂÖÜćîøĆïĒ×Ö ×ĂÜÖćøÿøšćÜÜćîĂéĊêÿĎŠðŦÝÝčïĆîǰ éĆÜîĆĚîõćóðøąÖĂïÙČĂ
đöČĂÜÖĘêšĂÜîčŠÜàĉęîǰøüöĕðëċÜĔîÖćøéĞćøÜßĊüĉêĔîðøąÝĞćüĆîǰ êĆüïĂÖÙčèÿöïĆêĉǰ đúŠćđøČęĂÜÿĉęÜìĊęêšĂÜÖćøßĊĚĒîąǰ ïĂÖđúŠć
àċÜę ßćüúćü÷ĆÜÙÜöĊüëĉ ßĊ üĊ êĉ ìĊđę øĊ÷ïÜŠć÷ǰìĆÜĚ ïøĉïì×ĂÜđöČĂÜúćüǰǰ ĔĀšøĎšÖøąÝŠćÜǰìĊęñĎšéĎǰ éĎĒúšüÿćöćøëøĎšđøČęĂÜđךćĔÝÖøąÝŠćÜßĆé
ÿćöćøëóïđĀĘ î üĆ ç îíøøöÖćøîč Š Ü ñš ć àĉę î ìĊę đ ðŨ î ĕéšĔîìĆîìĊǰ đðŨîÿĉęÜÿĞćÙĆâēîšöîšćüǰ ĔĀšñĎšéĎđÖĉéÙüćöøĎšÿċÖǰ
đĂÖúĆ Ö þèŤ ē ééđéŠ î Ēúąÿü÷Üćöǰ 7JFOHLIBNǰ êĂïÿîĂÜǰ ïćÜÖøèĊǰ õćóðøąÖĂïÝąĔĀšÙüćöđךćĔÝĕéš
/BOUIBWPOHEPVBOTZ ǰ
éĊÖüŠćÖćøóøøèèćêĆüĂĆÖþøǰ Ýćøčóøøèǰ ìøĆó÷ŤðøčÜ ǰ
ÖćøîčŠÜñšćàĉęîǰ îĆïüŠćđðŨîüĆçîíøøöìĊęÿĆęÜÿööć 
ǰĒúąÖćøĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïǰĀöć÷ëċÜǰ
êĆĚÜĒêŠïøøóïčøčþìĊęÿČïìĂéÖĆîöćĒúąÿĆöóĆîíŤÖĆïüĉëĊßĊüĉê õćóóĉöóŤìóĊę öĉ óŤðøąÖĂïĀîĆÜÿČĂêŠćÜėǰđóČĂę ߊü÷ĔĀšñĂšĎ ćŠ îǰǰ
öćĂ÷ŠćÜßšćîćîǰđĀêčîĊĚÝċÜöĊÜćîüĉÝĆ÷Āúć÷ßĉĚîìĊęýċÖþćüĉÝĆ÷ ĂŠ ć îđøČę Ă ÜøćüÝćÖĀîĆ Ü ÿČ Ă ĔĀš đך ć ĔÝđøČę Ă Üøćüĕéš éĊ ×ċĚ îǰ

23
ìĞćĔĀšÿĉęÜóĉöóŤÿü÷ÜćöǰîŠćÿîĔÝǰߊü÷ĔĀšđøČęĂÜøćüöĊøÿßćêĉ ñš ć àĉę î îĆĚ î đðŨ î đĂÖúĆ Ö þèŤ × ĂÜßćüúćüĕðĒúš ü ǰ Ēúąǰ
öćÖ×ċĚîǰ ߊü÷đÿøĉöÿøšćÜĔĀšđîČĚĂĀćöĊÙüćöÿöÝøĉÜöć×ċĚîǰ ĔßšõćóðøąÖĂïđðŨîđÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøïĆîìċÖĂÜÙŤÙüćöøĎš
àċęÜÙčèõćó×ĂÜõćóðøąÖĂïìĊęéĊÝąêšĂÜðøąÖĂïÖĆîÖĆï ĒúąëŠć÷ìĂéĔĀšđĀĘîëċÜÙüćöÜćöĒúąõćóÙüćöÿĆöóĆîíŤ
đîČĂĚ ĀćìĊéę éĊ üš ÷ǰđóøćąëċÜõćóðøąÖĂïÝąÿü÷ÜćöđóĊ÷Üĕøǰǰ ×ĂÜñšćàĉęîĔîüĆçîíøøöúćü
ĀćÖđîČĚ Ă đøČę Ă ÜĕöŠ éĊǰ ÖĘ ìĞ ć ĔĀš × ćéøÿßćêĉ Ĕ îÖćøĂŠ ć îĕéšǰ
ßćâèøÜÙŤ ǰ éĉ þ åćîîìŤ ǰ 
ǰ ĂćÝÖúŠ ć üĕéš üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷
üŠ ć ÖćøĂĂÖĒïïĀîĆ Ü ÿČ Ă õćóðøąÖĂïǰ öĊ ÿ Š ü îÿĞ ć ÙĆ â
ǰǰ đóČĂę ýċÖþćïìïćìñšćàĉîę ĔîüĉëßĊ üĊ êĉ ßćüúćüǰǰ
ĔîÖćøìĞ ć Üćîüĉ ÝĆ ÷ ǰ àċę Ü õćóðøąÖĂïöĊ Ā îš ć ìĊę Ā úĆ Ö ÙČ Ăǰ
îÙøĀúüÜđüĊ ÷ ÜÝĆ î ìîŤ ǰ ÿćíćøèøĆ å ðøąßćíĉ ð ĕê÷
ߊ ü ÷đÿøĉ ö đîČĚ Ă đøČę Ă Ü×ĂÜÜćîüĉ ÝĆ ÷ ĔĀš öĊ Ù üćöîŠ ć ÿîĔÝǰǰ
ðøąßćßîúćü
àċęÜĂ÷ĎŠĔîēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜĂÜÙŤðøąÖĂïýĉúðąǰ đߊîǰ đÿšîǰ ÿĊǰ
ǰǰ đóČę Ă ĂĂÖĒïïĀîĆ Ü ÿČ Ă õćóðøąÖĂïǰǰ
øĎ ð ìøÜǰ Ùüćöÿöéč ú ǰ ÙüćöÖúöǰ ÖúČ î ǰ ÖćøÝĆ é ĂÜÙŤ
đøČęĂÜǰĶàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüķ
ðøąÖĂïǰ đðŨîêšîǰ đýøþåöĆîêøŤÖćâÝîÖčú ǰ 
ǰǰ
ñŠćîÖøąïüîÖćøüćéđÿšîǰ %SBXJOH
ǰ àċęÜđðŨîóČĚîåćîǰ
×ĂÜÜćîýĉúðÖøøöêúĂéÝîëċÜÜćîĂĂÖĒïïìčÖßîĉéǰÙČĂ üĉíĊÖćøüĉÝĆ÷
Öćøüćéđ×Ċ÷îĀøČĂüćéđÿšîàċÜę ñĎÿš øšćÜÜćîÿćöćøëëŠć÷ìĂé ǰǰ ÖúčŠöđðŜćĀöć÷
ÙüćöøĎšÿċÖÝĉîêîćÖćøǰ ĒúąÙüćöÙĉéÿøšćÜÿøøÙŤĂĂÖöć ǰ ÖćøýċÖþćüĉÝĆ÷ĔîÙøĆĚÜîĊĚñĎšüĉÝĆ÷đîšîýċÖþć
ĔîúĆÖþèą×ĂÜÜćîüćéđÿšîǰ ĔĀšđðŨîøĎðíøøöìĊęßĆéđÝîǰǰ ÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜïìïćìñšćàĉęîĔîǰ îÙøĀúüÜđüĊ÷ÜÝĆîìîŤǰ
îĂÖÝćÖîĊĚ Ö ćøüćéđÿš î ÷Ć Ü ÿćöćøëǰ ëŠ ć ÷ìĂéÝĉ ê îć ÿćíćøèøĆåðøąßćíĉðĕê÷ðøąßćßîúćüǰ ÖúčŠöñĎšøĎšĕéšĒÖŠǰ
Öćø×ĂÜñĎ š ü ćéǰ úÜĕðĔîÜćîýĉ ú ðąĕéš ĂĊ Ö éš ü ÷ǰ îĆĚ î ÙČ Ă ñĎđš ßĊ÷ę üßćâéšćîñšćúćüǰđÝšć×ĂÜóĉóíĉ õĆèæŤǰñĎđš ×Ċ÷îĀîĆÜÿČĂ
ÖćøüćéđÿšîÿøšćÜÿøøÙŤ ǰ ìĊęñĎšüćéÝąĒêŠÜđêĉöõćóđéĉöǰ đÖĊę÷üÖĆïñšćúćüǰ ߊćÜìĂñšćñĎšöĊÙüćöøĎšđÖĊę÷üÖĆïñšćúćüǰǰ
ĔĀšöĊÙüćöîŠćÿîĔÝǰ êćöđîČĚĂĀćǰ ĀøČĂđøČęĂÜøćüìĊęñĎšüćéǰ ÖúčŠöñĎšðãĉïĆêĉǰ ĕéšĒÖŠǰ ñĎšöĊÙüćöøĎšéšćîÖćøĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂ
ÝąÿČę Ă úÜĕðǰ øŠ ü öÖĆ ï ÖćøĔßš ÿĊ îĞĚ ć ǰ XBUFSǰ DPMPS
ǰǰ õćóðøąÖĂïǰĒúąÖúčŠöñĎšđÖĊę÷üךĂÜĒ÷ÖĂĂÖđðŨîǰǰÖúčŠö
ĔîÖćø×ĆïđîšîñšćàĉęîìĊęöĊÙüćöÿéĔÿĒúąēééđéŠîđóČęĂđîšîǰ ÙČĂǰ
ǰñĎšđÖĊę÷üךĂÜéšćîđîČĚĂĀćǰ
ǰñĎšđÖĊę÷üךĂÜéšćîĀîĆÜÿČĂ
ĔîÿĉęÜìĊęêšĂÜÖćøÿČęĂÿćøǰ đîČĚĂĀćïćÜĂ÷ŠćÜđߊîÖćøïĂÖ õćóðøąÖĂïĀöć÷ëċÜñĎšïøĉēõÙĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂï
đúŠ ć ĀøČ Ă đøČę Ă ÜđúŠ ć êŠ Ă ÖĆ î öćĂćÝĕöŠ ÿ ćöćøëĂíĉ ï ć÷ĕéšǰ ǰǰ đÙøČęĂÜöČĂ
éšü÷õćþćđ×Ċ÷îĀøČĂõćóëŠć÷ǰ àċęÜõćóðøąÖĂïìĞćĔĀš ǰ đÙøČęĂÜöČĂĔîÖćøđÖĘïøüïøüöךĂöĎúǰ ĕéšĒÖŠǰ
đîČĚĂĀćöĊÙüćößĆéđÝîĒúąÿöïĎøèŤöćÖ÷ĉęÜ×ċĚîǰ ÿćöćøë ĒïïÿĞćøüÝǰ ĒïïÿĆöõćþèŤǰ ĒúąĒïïðøąđöĉîÙčèõćó
Ăíĉ ï ć÷ÙüćöÙĉ é ìĊę Ā úćÖĀúć÷ǰ đøČę Ă ÜøćüêŠ ć Üėĕéš éĊǰ ×ĂÜĀîĆÜÿČĂ
ÖüŠćÖćøîĞćđÿîĂđøČęĂÜøćüđóĊ÷ÜêĆüĂĆÖþøđóĊ÷ÜĂ÷ŠćÜđéĊ÷ü ǰǰ ÖćøđÖĘïøüïøüöךĂöĎú
ÝćÖÙüćöđðŨîöćĒúąÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜðŦâĀćéĆÜÖúŠćüǰǰ ǰ ÖćøđÖĘ ï øüïøüöך Ă öĎ ú ÷ċ é ĀúĆ Ö ×š Ă öĎ úǰ
ñĎšüĉÝĆ÷ÝċÜöĊÙüćöÿîĔÝìĊęÝąýċÖþćïìïćìñšćàĉęîĔîüĉëĊßĊüĉêǰ ìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćööčŠÜĀöć÷×ĂÜÜćîüĉÝĆ÷Ēúąÿćöćøë
ßćüúćüǰ đóČę Ă ĂĂÖĒïïĀîĆ Ü ÿČ Ă õćóðøąÖĂïǰ đøČę Ă Üǰǰ êĂïÙĞćëćöêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤìÜĊę ćîüĉÝ÷Ć ÖĞćĀîéĕüšàÜċę ĒïŠÜ
ĶàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüķǰ àċęÜñšćàĉęîëČĂđðŨîüĆêëčéĉïÿĞćÙĆâǰ ÖćøđÖĘïךĂöĎúĂĂÖđðŨîǰǰúĆÖþèąÙČĂǰ
ǰÖćøđÖĘïךĂöĎúǰ
ĔîüĆçîíøøöÖćøĒêŠÜÖć÷×ĂÜßćüúćüǰ Ēúą÷ĆÜëĎÖñĎÖ đĂÖÿćøÜćîüĉ ÝĆ ÷ ǰ ìĊę Ö ćøöĊ Ö ćøÝéïĆ î ìċ Ö ĕüš ǰ đÖĊę ÷ üÖĆ ïǰ
êĉéĂ÷ĎŠÖĆïüĆçîíøøö×ĂÜñĎšÙîǰ ÝîÿćöćøëÖúŠćüĕéšüŠćǰ ÙüćöÿĆ ö óĆ î íŤ × ĂÜñš ć àĉę î ÖĆ ï üĉ ëĊ ßĊ üĉ ê ǰ ÖćøĂĂÖĒïï

24
ĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïǰ ÝćÖĀîŠü÷ÜćîÿëćïĆîÖćøýċÖþć ǰǰ ÖćøîĞćđÿîĂךĂöĎú
ĀîĆÜÿČĂǰ êĞćøćüĉßćÖćøǰ üĉì÷ćîĉóîíŤǰ ÿČęĂÿĉęÜóĉöóŤêŠćÜėǰǰ ǰ đðŨîÖćøîĞćđÿîĂךĂöĎúđßĉÜïøø÷ć÷éšü÷Öćø

ǰ ÖćøđÖĘ ï øüïøüöךĂöĎúõćÙÿîćöǰ ñĎšüĉÝĆ÷ĕéš Ĕßš üĉ íĊǰ üĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúìĊęĕéšÝćÖךĂöĎúîĞćđÿîĂñúÖćøüĉÝĆ÷ǰĔîøĎð
ÖćøÿĞćøüÝǰÿĆÜđÖêÿĆöõćþèŤÖúčöŠ đðŜćĀöć÷ǰĒúąÖćøëŠć÷õćóǰ Ēïï×ĂÜÖćøøć÷ÜćîđßĉÜóøøèîćüĉđÙøćąĀŤóøšĂöìĆĚÜîĞć
đóČęĂđÖĘïïøĉïìǰ ÝéïĆîìċÖǰ ĒúąÖćøïĆîìċÖđÿĊ÷ÜđóČęĂĔĀšĕéš đÿîĂñúÜćîđðŨîĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïķàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜ
ךĂöĎúìĊęÿöïĎøèŤĒúąßĆéđÝî úćüķöćđñ÷ĒóøŠ
ǰǰ ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎú
ǰ ēé÷ÖćøîĞćךĂöĎúìĊęĕéšìĆĚÜĀöéöćÝĆéđðŨî ñúÖćøüĉÝĆ÷
ĀöüéĀöĎŠđóČęĂĀćÙĞćêĂïêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷ǰ
üĉì÷ćîĉóîíŤđøČęĂÜǰ ÖćøýċÖþćïìïćìñšćàĉęîĔî
ìĊęüćÜđĂćĕüšÝćÖîĆĚîìïìüîÙüćöÿöïĎøèŤ×ĂÜךĂöĎúìĊęĕéšǰ
üĉëĊßĊüĉêßćüúćüǰđóČęĂĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïđøČęĂÜǰ
öćÝćÖÖćøđÖĘïךĂöĎúìĆĚÜõćÙđĂÖÿćøĒúąÿîćö
ĶàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüķñĎšüĉÝĆ÷ĕéšúÜóČĚîìĊęđÖĘïךĂöĎúõćÙ
îĞ ć ך Ă öĎ ú ìĆĚ Ü ĀöéöćÿĆ Ü đÙøćąĀŤ ê ćöÖøĂï
ÿîćöēé÷îĞćđÿîĂÖćøüĉđÙøćąĀŤêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤéĆÜîĊĚǰ
ĒîüÙĉéÖćøüĉÝĆ÷ǰ ĒúąìùþãĊìĊęđÖĊę÷üךĂÜÝĆéÖøąìĞćךĂöĎúǰ
ÙČ Ă ǰ ǰ đóČę Ă ýċ Ö þćïìïćìñš ć àĉę î Ĕîüĉ ëĊ ßĊ üĉ ê ßćüúćüǰǰ
ĔîđßĉÜóøøèîćǰ üĉđÙøćąĀŤǰ îĞćךĂöĎúöćêøüÝÿĂïÙüćö
ǰđóČęĂĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïǰđøČęĂÜǰĶàĉęîÖĆïĒöŠ
ÿöïĎøèŤÙüćöëĎÖêšĂÜ×ĂÜךĂöĎúöćÝĆéđøĊ÷ÜđðŨîĀöüéĀöĎŠ
ĀâĉÜúćüķǰéĆÜîĊĚ
ĔĀšđøĊ÷ïøšĂ÷ǰ đóČęĂÜŠć÷êŠĂÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÿøčðךĂöĎú
ñĎšüĉÝĆ÷ĕéšĒïŠÜïìïćìñšćàĉęîĔîüĉëĊßĊüĉêßćüúćü
ÝćÖđÙøČęĂÜöČĂĒêŠúąÖúčŠöîĞćךĂöĎúìĊęĕéšöćđøĊ÷ïđøĊ÷Üêćö
ÝćÖÖćøøüïøüöđĂÖÿćøìćÜüĉßćÖćøĒúąÝćÖÖćøóČĚîìĊę
ÙüćööčÜŠ Āöć÷×ĂÜÖćøýċÖþćđßĉÜóøøèîćĀúĆÜÝćÖÖćøÝĆé
ÿĆöõćþèŤǰ ÿćöćøĒïŠÜĂĂÖđðŨîÖúčŠöėêćöÙüćöĀöć÷
ÖøąìĞćךĂöĎúđøĊ÷ïøšĂ÷ĒúšüǰÝćÖîĆĚîñĎšüĉÝĆ÷ĕéšîĞćךĂöĎúöć
×ĂÜÙĞćüŠćüĉëßĊ üĊ êĉ Ĕîîĉ÷ćöýĆóìŤ×ĂÜüĉÝ÷Ć ÙøĆÜĚ îĊǰĚ àċÜę Āöć÷ëċÜǰ
êøüÝÿĂïĒúšüÝċÜîĞćךĂöĎúöćüĉđÙøćąĀŤđßĉÜǰÙčèõćóĂ÷ŠćÜ
ĒïïĒñîĀøČ Ă ÖćøéĞ ć đîĉ î ßĊ üĉ ê ×ĂÜßćüúćüìĊę öĊ Ù üćö
đðŨîøąïïǰđóČĂę ĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝ÷Ć ǰ
ÿĆöóĆîíŤÖĆïñšćàĉęîǰ àċęÜðøąÖĂïéšü÷ǰ 
ǰ ïìïćìñšćàĉęîǰ
đóČęĂĀćĒîüìćÜĔîÖćøìĞćüĉÝĆ÷đøČęĂÜÖćøýċÖþćïìïćìǰ
ĔîÖćøđÖĉ é Ēúąêć÷ǰ 
ǰ ïìïćìñš ć àĉę î Ĕîéš ć îÖćøǰ
ñšćàĉęîĔîüĉëĊßĊüĉêßćüúćüǰĔĀšïøøúčñúǰ
ĒêŠÜÖć÷ĔîĀîšćìĊęÖćøÜćîǰ
ǰïìïćìñšćàĉęîÖĆïđýøþåÖĉÝǰ
ÝćÖîĆĚ î îĞ ć ïìïćìñš ć àĉę î ÝćÖÖćøüĉ đ ÙøćąĀŤ

ǰ ïìïćìñšćàĉęîÖĆïýĉúðüĆçîíøøöǰ àċęÜöĊøć÷úąđĂĊ÷éǰ
đïČĚ Ă Üêš î öćđðŨ î ĒîüìćÜĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ ēé÷öĊ
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ
ÖøąïüîÖćøĂĂÖĒïïǰ ēé÷øüïøüöך Ă öĎ ú ÝćÖÖćø
ǰ ïìïćìñšćàĉęîĔîÖćøđÖĉéĒúąêć÷óïüŠć
üĉ đ ÙøćąĀŤ Ö úč Š ö đðŜ ć Āöć÷ǰ ÿĆ ö õćþèŤ ñĎ š đßĊę ÷ üßćâéš ć î
ÿćöćøëĒïŠÜĕéšǰéĆÜîĊĚ
ĂĂÖĒïïǰ Ēúą×š Ă öĎ ú ÝćÖÖćøúÜóČĚ î ìĊę õ ćÙÿîćöǰ
ǰ ǰ ǰ ïìïćìñšćàĉęîéšćîÖćøđÖĉéǰ óïüŠćǰ
đóČęĂÖĞćĀîéĒîüìćÜÖćøĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïǰ
ÙüćöđßČęĂìĊęñšćàĉęîĕéšđךćöćöĊïìïćìĀîšćìĊęĔîÖćøÖĞćđîĉé
ĒúąìéÿĂïÿöǰ öč êĉ å ćîÖćøüĉ ÝĆ ÷ ēé÷Ĕßš Ē ïïìéÿĂïǰ
×ĂÜßćüúćüĔîÿöĆ÷ÖŠĂîǰ ìĆĚÜÖćøìĊęÙüøđĂćñšćàĉęî×ĂÜĒöŠ
1SF5FTUǰ ĒúąéĞćđîĉîÖøąïüèÖćøĂĂÖĒïïõć÷Ĕêš
ìĊëę ĂČ üŠćđðŨîǰĶöĎúöĆÜķ öøéÖ
ǰöćîčÜŠ êĂîÙúĂéǰàċÜę öĊÙüćö
ĒîüÙĉéÖćøĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóǰ ðøąÖĂïàĉęîÖĆïĒöŠ
đßČęĂüŠćÝąìĞćĔĀšÙúĂéúĎÖÜŠć÷ǰ îĆĚîđðŨîÿĉęÜÝĎÜĔÝĒúą×üĆâ
ĀâĉÜúćüǰÝćÖÖćøÖĞćĀîéĔîđïČĂĚ ÜêšîîĞćöćĂĂÖĒïïǰĒúą
ÖĞćúĆÜĔÝĔĀšÖĆïĒöŠĀâĉÜĕéšöĊÙüćööčŠÜöĆęîǰ øĞćúċÖëċÜïčâÙčè
ÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïǰ
×ĂÜĒöŠñĔšĎ ĀšÖćĞ đîĉéĔîđüúćÙúĂéǰĀøČĂïćÜÙîĔßšêîĊ àĉîę ×ĂÜ
ĀúĆÜÝćÖĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂđÿøĘÝÿöïĎøèŤ
ĒöŠöćúšćÜîĞćĚ ĒúšüéČöę ÖĉîđßČĂę üŠćÝąìĞćĔĀšÙúĂéÜŠć÷ǰîĊÖę đĘ ðŨî

25
ĂĊÖĀîċęÜðŦÝÝĆ÷ǰ đðŨîÖćøéČęöđóČęĂ×üĆâĒúąÖĞćúĆÜĔÝĔîÖćø ĒöšĒêŠđüúćîĂî÷ĆÜêšĂÜîčÜŠ àĉęîǰĒöŠĀâĉÜúćüĕöŠĕéšóċÜüŠćÖćø
ÙúĂéúĎÖǰëċÜĒöšîüŠćîĞĚćñšćàĉęî×ĂÜĒöŠĔîìćÜüĉì÷ćýćÿêøŤ ĕöŠîčŠÜàĉęîĔîÖĉÝüĆêøđðŨîÿĉęÜìĊęñĉéǰ ĒêŠÙÜêøąĀîĆÖĂ÷ĎŠđÿöĂ
ĒúšüÝąöĊñúêŠĂÖćøÙúĂéúĎÖĀøČĂĕöŠǰ ĒêŠîĆęîÙČĂǰ ÖĞćúĆÜĔÝǰ üŠćÖćøîčŠÜàĉęîÙČĂÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜßĊüĉêìĊęêĉéêĆüĒúą×ćéĕöŠĕéš
ìĊęéĊÝćÖñšćàĉęî×ĂÜñĎšđðŨîĒöŠǰ øüöëċÜĔîđüúćìĊęĀöĂêĞćĒ÷ đĀöČĂîéĆÜìĊđę Ù÷ðãĉïêĆ ÿĉ ïČ êŠĂÖĆïöćêĆÜĚ ĒêŠÖĂŠ îǰēé÷đÞóćą
ĀöéõćøÖĉÝÝćÖÖćøìĞćÙúĂéĒúšüǰ đóČęĂ×ĂïÙčèñĎšìĊęöć ĒöŠĀâĉÜúćüêćößîïìÝąđĀĘîĕéšßĆéĒúąĒêÖêŠćÜÝćÖĒöŠ
ìĞćÙúĂéĔĀšéüš ÷ÖćøöĂïñšćàĉîę ǰđðŨîÖćøêĂïĒìîĔîÖćø ĀâĉÜĔîêĆüđöČĂÜĀúüÜìĊđę øĉöę ĀĆîöćîĉ÷öĒêŠÖć÷êćö÷čÙÿöĆ÷ǰ
ìĞćÜćîǰàċęÜàĉęîÖĘëČĂĕéšüŠćđðŨî×ĂÜêĂïĒìîìĊęöĊÙčèÙŠćĒúą êćöÖøąĒÿîĉ÷öìĊęđðúĊę÷îĕð
ÿĎÜÿŠÜêŠĂĒöŠĀâĉÜúćü ǰ ǰǰïìïćìñšćàĉîę ĔîéšćîÖćøýċÖþćǰóïüŠćǰ
ǰ ǰǰïìïćìñšćàĉęîĔîéšćîÖćøêć÷ǰóïüŠćǰ úćüđðŨîđóĊ÷ÜǰǰĔîǰǰðøąđìýĔîēúÖǰìĊęöĊÖćøïĆÜÙĆïĔßš
ÖćøđÿĊ÷ßĊüêĉ ǰđðŨîđøČĂę ÜìĊìę Öč ÙîêšĂÜóïđÝĂĂ÷ŠćÜĀúĊÖđúĊ÷ę Ü đÙøČęĂÜĒïïîĆÖđøĊ÷îÝîëċÜîĆÖýċÖþćøąéĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ
ĕöŠĕéšǰ àċęÜÖćøđÿĊ÷ßĊüĉêǰ ÿĉęÜìĊęêćööćÙČĂóĉíĊÖøøöÖćøêć÷ǰǰ îĆÖđøĊ÷îǰ îĆÖýċÖþćúćüìĊęđðŨîñĎšĀâĉÜìčÖøąéĆïßĆĚîǰ øüöÙøĎ
àċęÜĔîĒêŠúąßîßćêĉǰ ýćÿîćǰ ÝąöĊÙüćöĒêÖêŠćÜÖĆîĕð ĒúąïčÙúćÖøìćÜÖćøýċÖþćǰÝąÿüöĔÿŠàĉęîĕðÿëćîýċÖþćǰ
êćöÙüćöđßČęĂ×ĂÜüĆçîíøøöìĊęÿĉïêŠĂÖĆîǰ éĆÜßćüúćü êćöÖãøąđïĊ÷ïǰ đóøćąÖćøöĊđÙøČęĂÜĒïïìĞćĔĀšñĎšÿüö
ìĊę öĊ Ù üćöđßČę Ă đÖĊę ÷ üÖĆ ï đøČę Ă Ü×ĂÜÙüćöêć÷ìĊę ñ š ć àĉę î đך ć êøąĀîĆÖëċÜïìïćìêîđĂÜǰ ÖćøÿüöĔÿŠĕüšìčÖüĆîêúĂé
öćöĊ ï ìïćìĀîšćìĊęĔîéšćîÙüćöđßČęĂ×ĂÜĒöŠĀâĉ Ü úćüǰǰ đüúćǰ ëċÜĒöšüŠćÖãøąđïĊ÷ïĔîÖćøĔÿŠßčéîĆÖýċÖþć×ĂÜßćü
ìĊêę ćŠ ÜĀćĀîìćÜĒĀŠÜÙüćöÿč×ĀúĆÜÙüćöêć÷ǰÖćøîčÜŠ ñšćàĉîę úćüÝąđךöÜüéǰ ĒêŠîĆÖýċÖþćßćüúćüøüöëċÜîĆÖýċÖþć
ìĊêę îđĂÜøĆÖǰēðøéðøćîǰđðŨîĂĊÖĀîċÜę ÿĉÜę ìĊÿę ćöćøëïĂÖĕéšüćŠ ǰ ßćüêŠćÜßćêĉìĊęĕéšöĊēĂÖćÿĔÿŠßčéîĊĚǰ êŠćÜÖĘöĊÙüćöõĎöĉĔÝǰ
ñšćàĉęîĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøĔîđøČęĂÜÙüćöđßČęĂìĊęüŠćÝąĕéšĕðóï Ĕîßč é ìĊę ó üÖđ×ćÿüöǰ àĉę î ÙČ Ă öøéÖìćÜüĆ ç îíøøöǰǰ
đÝĂâćêĉóĊęîšĂÜìĊęđÿĊ÷ßĊüĉêĕðĒúšüĔîßĊüĉêĀúĆÜÙüćöêć÷ǰ ìĊÿę ąìšĂîđĂÖúĆÖþèŤĒúąêĆüêî×ĂÜßćêĉǰàċÜę đĀúŠćĂćÝćø÷Ť
ĀøČĂĒöšÖćøìĊîę ćĞ ñšćàĉîę ×ĂÜĒöŠêéĉ êĆüĕðĂĂÖøïĔîÿöĆ÷ÖŠĂî ÖĘ öĊ Ù üćöđך ć ĔÝĔîéš ć îÙüćöêš Ă ÜÖćøêćöĒôßĆę î ×ĂÜ
×ĂÜìĀćøǰàċęÜñšćàĉęîîĂÖÝćÖöĊïìïćìĔîÖćøÿüöĔÿŠĒúšüǰ îĆÖýċÖþćǰ ÝċÜñŠĂîðøîĔĀšïšćÜđðŨîÙøĆĚÜÙøćüìŠćöÖúćÜ
÷ĆÜìĞćĀîšćìĊęðÖðŦÖøĆÖþćßĊüĉêĔĀšøĂéóšîÝćÖõĆ÷ĂĆîêøć÷ ÖøąĒÿēúÖćõĉüĆçîŤǰ ìĊęüĆçîíøøöđÖĉéÙüćöñÿöñÿćîǰǰ
êŠćÜėêćöÙüćöđßČęĂ×ĂÜßćüúćü ĒêŠßčéîĆÖýċÖþćĒïïéĆĚÜđéĉö×ĂÜúćüǰ ÖĘëČĂđðŨîÿĆâúĆÖþèŤ
ǰ ïìïćìñšćàĉîę ĔîéšćîÖćøĒêŠÜÖć÷ĔîĀîšćìĊę Ă÷Š ć ÜĀîċę Ü ìĊę Ē ÿéÜĔĀš đ ĀĘ î ëċ Ü ĂĆ ê úĆ Ö þèŤ ì ćÜÿĆ Ü Ùöǰǰ
ÖćøÜćîóïüŠćÿćöćøëĒïŠÜĕéšǰéĆÜîĊĚ ĒÿéÜĂĂÖĕéšĂ÷ŠćÜÿÜŠćÜćöĒúąđĀîĊ÷üĒîŠîǰđðŨîêĆüêî×ĂÜ
ǰ ǰǰïìïćìñšćàĉęîÖĆïÖĉÝüĆêøðøąÝĞćüĆîǰ ßîßćêĉúćüǰìĊęĕöŠĂŠĂîĕĀüĕðÖĆïÖøąĒÿ×ĂÜēúÖêąüĆîêÖǰ
óïüŠ ć ǰ ĒöŠ Ā âĉ Ü úćü÷Ć Ü ÙÜ÷ċ é ëČ Ă Ēúąðãĉ ïĆ êĉ ê ćö Ēúą÷ĆÜÙÜÙüćöÜéÜćöĕüšÿČïĕð
×îïðøąđóèĊìĊęÿČïìĂéêŠĂÖĆîöćǰ üĉëĊßĊüĉê×ĂÜÙîúćü ǰ ǰǰïìïćìñšćàĉîę ĔîÖĆïĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøǰǰ
üĆîîĊĚđøć÷ĆÜÙÜđðŨîüĉëĊßĊüĉêĒïïđéĉöėđĀöČĂîĔîĂéĊêĂ÷ĎǰŠ øĆåüĉÿćĀÖĉÝĒúąđĂÖßîǰ óïüŠćǰ ìĀćøǰ êĞćøüÝǰ óîĆÖÜćî
÷Ć Ü ĕöŠ đ ðúĊę ÷ îĒðúÜĕðêćöÖøąĒÿēúÖöćÖîĆ Öǰ øšćîÙšćǰ ÖĉÝÖćøêŠćÜėǰ íîćÙćøǰ ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâĒÖŠÖćø
ÖĉÝüĆêøðøąÝĞćüĆî×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüǰ êĆĚÜĒêŠêČęîđßšć×ċĚîöćǰǰ ĒêŠÜÖć÷đðŨîĂ÷ŠćÜđĀîĊ÷üĒîŠîǰêćöÙüćöđĀöćąÿöǰĒúąǰ
Ýąîĉ÷öîčŠÜàĉęîĒïïÖøąēÝöĂÖǰ đóČęĂÙüćöÿąéüÖĔîÖćø đðŨîüĆçîíøøöÖćøĒêŠÜÖć÷ìĊęĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïñšćàĉęîǰ
đéĉîĕðöćǰìĞćÙüćöÿąĂćéïšćîǰîċÜę ךćüǰìĞćĂćĀćøđßšćǰĒúą đðŨîĂ÷ŠćÜöćÖǰ àċęÜÿČęĂëċÜĂÜÙŤÖøìĊęöøÙüćöđðŨîøąđïĊ÷ïǰǰ
đêøĊ÷öêĆüĂćïîĞĚćǰ đóČęĂĂĂÖĕðìĞćÜćîêćöĀîšćìĊę×ĂÜêîǰǰ îŠćđßČęĂëČĂǰøüöëċÜǰÖćøîčŠÜàĉęî×ĂÜøćßÖćøǰêĞćøüÝǰìĀćøǰ
ïćÜÙîîčÜŠ àĉîę ĕðìĞćĕøŠìćĞ îćĕðìĞćÜćîĔîđöČĂÜǰđÖČĂïìčÖĂ÷ŠćÜǰǰ àċę Ü đðŨ î ÜćîìĊę đ ÖĊę ÷ üך Ă ÜÖĆ ï Öćøïøĉ Ā ćøðøąđìýßćêĉǰ

26
ÖćøðÖÙøĂÜǰ ĒúąđðŨîĀîšćêć×ĂÜðøąđìýǰ úćü÷ĆÜöĊÖã ǰ ǰǰïìïćìñšćàĉęîÖĆïîĆÖĂĂÖĒïïđÿČĚĂñšćǰ
Ă÷ŠćÜđÙøČęĂÜÙĆéĔîÖćøĒêŠÖćøéšü÷àĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüǰǰ óïüŠ ć ǰ ĂćßĊ ó îĆ Ö ĂĂÖĒïïǰ ëČ Ă üŠ ć đðŨ î ĂćßĊ ó ĔĀöŠǰ
ëČ Ă đðŨ î đøČę Ă ÜéĊ ìĊę îĞ ć đĂÖúĆ Ö þèŤ ìĊę ē ééđéŠ î ×ĂÜêîǰǰ ×ĂÜßćüúćüǰ ìĊęđðŨîêĆüÖĞćĀîéÖøąĒÿîĉ÷öĔîÖćøÿüöĔÿŠ
îĞ ć öćđñ÷ĒóøŠ ĔĀšĒÖŠßćüēúÖĕéšøĆïøĎšĀ îšćìĊę×ĂÜñš ć àĉę îǰ ñšćàĉęîǰĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜߊü÷ÿŠÜđÿøĉöĔĀšñšćàĉęîÙÜĂ÷ĎŠǰîĞćüĆçîíøøö
ÝċÜđðøĊ÷ïđÿöĂđðŨîìĆĚÜÿĉęÜìĊęÿČęĂëČĂÙüćöđðŨîøąđïĊ÷ïìćÜ ìĊöę ĂĊ ÷ĎöŠ ćêŠĂ÷ĂéìćÜÙüćöÙĉéǰđÖĉéđðŨîĂćßĊóÿøšćÜøć÷ĕéšǰ
øćßÖćøÙüćööĆęîÙÜǰ ÙüćöîŠćđßČęĂëČĂǰ ñšćàĉęî÷ĆÜöĊïìïćì ìĆĚ Ü îĊĚ ÿĆ Ü Ù ö ú ć ü Ĕ î ð Ŧ Ý Ýč ïĆ î ÷Ć Ü ÷ Ö ÷ Š Ă Ü Ē ö Š Ā âĉ Üǰǰ
ÖĆïđÙøČęĂÜĒïï×ĂÜóîĆÖÜćîøĆåüĉÿćĀÖĉÝǰ óîĆÖÜćîïøĉþĆì ìĊę îĉ ÷ ößößĂïĔîÖćøÿüöĔÿŠ ñ š ć àĉę î üŠ ć đðŨ î ñĎ š ìĊę øĆ Ö þć
đĂÖßîǰíîćÙćøǰēøÜĒøöǰóĉóíĉ õĆèæŤǰĀîŠü÷ÜćîìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜǰ đĂÖúĆ Ö þèŤ üĆ ç îíøøö×ĂÜêîĕüš Ă ÷Š ć ÜđĀîĊ ÷ üĒîŠ îǰ
Ă÷ŠćÜíîćÙćøĀøČĂĒöšĒêŠóîĆÖÜćîĔîēøÜÜćîĂčêÿćĀÖøøöǰ õć÷Ĕêš Ö øąĒÿēúÖìĊę đ ðúĊę ÷ îĒðúÜĕðĂ÷Š ć ÜøüéđøĘ üǰ
øüöëċÜÖćøĒêŠÜÖć÷×ĂÜóîĆÖÜćîêšĂîøĆï×ĂÜÿć÷Öćøïĉî ñĎšìĊęöĊÿŠüîĔîÖćøĂĂÖĒïïđøĊ÷îøĎšǰ ÙĉéÙšîǰ Ă÷ŠćÜđߊîîĆÖ
øąéĆïßćêĉǰ ìĊęñšćàĉęîúćü÷ĆÜöĊĀîšćìĊęđðŨîÿČęĂÖúćÜĔîÖćøǰ ĂĂÖĒïïđÿČĚĂñšćßćüúćüĀúć÷Ùîǰ ÷ĆÜÙÜĔßšñšćĕĀöĔî
đñ÷ĒóøŠüĆçîíøøöÖćøîčŠÜñšćàĉęîǰ ÙüćöðøąèĊêÿü÷Üćöǰ ÖćøĂĂÖĒïïđÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷ǰ ēé÷ðøą÷čÖêŤĔĀšÿĂéÙúšĂÜǰ
ïŠÜïĂÖëċÜÙüćööĊĂćø÷ąíøøöìĊęēééđéŠî ǰ àċęÜëČĂĕéšüŠć ÖĆïêĆüêî×ĂÜñĎšïøĉēõÙĔî÷čÙðŦÝÝčïĆîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜ
öĊ Ù üćöÿĞ ć ÙĆ â đðŨ î Ă÷Š ć ÜöćÖĔîÖćøøĆ Ö þćđĂÖúĆ Ö þèŤ ǰǰ ïìïćìñš ć àĉę îÖĆ ïýĉ ú ðüĆ ç îíøøöóïüŠ ć
üĆçîíøøöĔĀšÙÜĂ÷ĎŠǰ ëċÜĒöšüŠćēúÖđøćöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ ÿćöćøëĒïŠÜĕéšǰéĆÜîĊĚ
óĆ ç îćđìÙēîēú÷Ċ Ē úąÿĉę Ü êŠ ć Üėǰ ĔĀš ìĆ î ÿöĆ ÷ ĕðđøČę Ă ÷ėǰǰ ǰ ǰǰïìïćìñšćàĉîę ÖĆïýĉúðąÖćøĒÿéÜúćüǰǰ
öĊÖćøĒêŠÜÖć÷ìĊęÿöĆ÷öćÖ×ċĚîǰ ĒêŠÖúĆïÖĆîǰ ÖćøĒêŠÜÖć÷ óïüŠ ć ǰ ýĉ ú ðąéîêøĊ Ē úąĒÿéÜǰ éîêøĊ Ē úąÖćøĒÿéÜǰ
×ĂÜóîĆÖÜćîêšĂîøĆïïîÿć÷Öćøïĉîúćüǰ ÷ĆÜÙÜĒêŠÜÖć÷ǰ đðŨîÿĉęÜìĊęÿąìšĂîëċÜÙüćöđðŨîßćüúćüĕéšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîǰǰ
ìĊęïŠÜïĂÖëċÜđĂÖúĆÖþèŤüĆçîíøøöǰàċęÜđðŨîđøČęĂÜìĊęéĊÜćö öĊ Ùč è ÙŠ ć ǰ ĒúąđĂÖúĆ Ö þèŤ ē ééđéŠ î ×ĂÜüĆ ç îíøøöúćüǰǰ
ǰǰ ïìïćìñšćàĉęîÖĆïđýøþåÖĉÝóïüŠćÿćöćøë ÖćøôŜ Ă îúĞ ć îćãýĉ ú ðş ú ćüđéĉ ö ÖĘ ëČ Ă üŠ ć đðŨ î éîêøĊ
ĒïŠÜĕéšǰéĆÜîĊĚ ðøąüĆêĉýćÿêøŤìĊęøćßÿĞćîĆÖĔßšÖĆîǰ üÜéîêøĊ×ĂÜúćüÙČĂǰ
ǰ ǰǰïìïćìñšćàĉęîĔîéšćîÖćøÙšćǰ óïüŠćǰ üÜĀöĂúĞćǰĒúąĀöĂĒÙîǰìŠüÜìĞćîĂÜ×ĂÜÖćø×ĆïúĞćǰĒúąǰ
ÖćøÙšć×ć÷ñšćàĉęîǰ ĒúąÖćøìĂñšćàĉęîǰ ëČĂüŠćĂćßĊóìĊęÿøšćÜ öĊ øĞ ć üÜïĆ é ÿúïǰ 1BTMPQǰ %BODF
ǰ àċę Ü đðŨ î Öćøđêš îǰ
øć÷ĕéš Ĕ Āš ÖĆ ï ßćüúćüǰ öĊ ï ìïćìÖĆ ï đýøþåÖĉ Ý ÖćøÙš ćǰ ìŠ ć êćöÝĆ Ü ĀüąđóúÜǰ ēé÷Ýąđêš î óøš Ă öǰ ÖĆ î ĕðĂ÷Š ć Ü
Ĕîéš ć îñĎ š ï øĉ ē õÙǰ ñĎ š ñ úĉ ê ǰ ĒúąđðŨ î ÿøš ć ÜĂćßĊ ó ĔĀš ÖĆ ïǰ đðŨîøąđïĊ÷ïǰ ëČĂđðŨîÖćøøŠüöÿîčÖÖĆî×ĂÜßćüúćüĔîǰǰ
ĒöŠĀâĉÜúćüĔîéšćîÖćøìĂñšćǰ ñšćàĉęîöĊÖćøñúĉêöćÝćÖ ÜćîöÜÙúêŠćÜėÝąĒêÖêŠćÜÖĆîĕðǰêćöìšĂÜëĉîę ǰÖúŠćüĕéšüćŠ
Öúč Š ö ĒöŠ Ā âĉ Ü úćüǰ öĊ ï ìïćìĀîš ć ìĊę Ĕ îÖćø×Ć ï đÙúČę Ă î ÙüćöđÝøĉâöĉĂćÝóøćÖǰĶñšćàĉîę ķǰĂĂÖÝćÖýĉúðüĆçîíøøö
đýøþåÖĉÝúćüöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰ ßćüúćüöĊÖćøàČĚĂ×ć÷ñšć ×ĂÜßćüúćüĒúąĒöŠĀâĉÜúćüĕéšǰ ÖćøĒÿéÜǰ ÜćîîĆÖøšĂÜǰ
êúĂéìĆÜĚ ðŘǰēé÷đÞóćąĔîߊüÜĔÖúšëÜċ üĆîÿĞćÙĆâǰĒöŠĀâĉÜúćüǰ ĀöĂúĞćǰ îćäýĉúðşĔîðøąđìýúćüǰ àċęÜÖúŠćüĕéšüŠćñšćàĉęî
öĊ Ö ćøàČĚ Ă Āćñš ć ñČ î ĔĀöŠ đ óČę Ă đך ć øŠ ü öÜćîǰ ÷Ć Ü đðŨ î Öćøǰ öĊïìïćìĀîšćìĊęÿĞćÙĆâǰ ìĊęöĊÖćøÿČïìĂéÖĆïöć÷ćüîćîǰ
ÿøšćÜøć÷ĕéšĔĀšÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüǰàċęÜđÜĉîìĂÜÖĘÝąĀöčîđüĊ÷î ĒöšĒêŠîĆÖøšĂÜǰ îĆÖĒÿéÜǰ ìĊęöĊÖćøĒêŠÜÖć÷ĔîÖćøĂĂÖÜćî
õć÷Ĕîðøąđìýǰ ĒúąîĞćøć÷ĕéšđךćÿĎŠðøąđìýðŘúąĀúć÷ êŠćÜėêšĂÜÿüöĔÿŠàĉęîǰ đóČęĂĒÿéÜëČĂÙüćöđðŨîĒöŠĀâĉÜúćüǰ
úšćîïćì ìĊę öĊ Ù üćöøĆ Ö þćÿĉę Ü ìĊę éĊ Ü ćöđĂćĕüš ǰ ĀöĂúĞ ć ǰ îćäýĉ ú ðşǰ
ĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïÖćøĒêŠÜÖć÷

27
ǰ ǰǰïìïćìñšćàĉîę ÖĆïÿČĂę ïĆîđìĉÜúćüǰóïüŠćǰ úÜóČĚ î ìĊę õ ćÙÿîćöéš ü ÷ÖćøÿĆ Ü đÖêǰ ÿĆ ö õćþèŤǰ
ÿČę Ă êŠ ć ÜėĔîúćüǰ ĕöŠ ü Š ć ÝąđðŨ î ǰ ēìøìĆ ý îŤ ǰ îĉ ê ÷ÿćø đóČęĂĔßšđðŨîĂÜÙŤðøąÖĂïĔîÿŠüî×ĂÜđîČĚĂĀćǰĒúąÖćøüćé
ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤǰ ÿČęĂÿĉęÜóĉöóŤêŠćÜėǰàċęÜñšćàĉęîöĊïìïćìĔîÖćø õćóðøąÖĂïéšü÷đìÙîĉÙǰ%SBXJOHǰĒúąǰ8BUFSǰDPMPSǰ
đðŨîÿČęĂñŠćîÖøąïüîÖćøĒêŠÜÖć÷ǰ ìĊęĒÿéÜĂĂÖĔĀšđĀĘî đóČęĂĔßšĔîÖćøÝĆéĂÜÙŤðøąÖĂïđóČęĂîĞćöćĂĂÖĒïïđðŨî
ëċÜÙüćöđðŨîßćêĉúćüĒúąöĊĂĉìíĉóúêŠĂÖćøéĞćđîĉî×ĂÜ ĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïǰēé÷ĂćýĆ÷ĒîüìćÜĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ
ĒöŠĀâĉÜúćüĔîéšćîÖćøĒêŠÜÖć÷ǰ ēé÷đÞćąÖćøĒêŠÜÖćø ĕéš Ē ÖŠ ǰ ÖćøĂĂÖĒïïÖøĂïĒîüÙĉ é ĔîÖćøĂĂÖĒïï
×ĂÜéćøćóĉíĊÖøĀøČĂĔîðäĉìĉîúćüĔîĒêŠúąðŘǰ öćÿüöĔÿŠ úĆÖþèą×ĂÜêĆüĂĆÖþøìĊęĔßšĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ ÖćøÝĆéüćÜ
ßčéðøąÝĞćßćêĉđóČęĂëŠć÷úÜðäĉìĉîúćü×ĂÜìčÖėðŘǰ àċęÜđðŨî ĂÜÙŤðøąÖĂï×ĂÜĀîĆÜÿČĂĒúąõćóðøąÖĂïǰ -BZPVU
ǰǰ
ìĊęêĉéêćö×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüǰ üŠćÖćøĒêŠÜÖć÷ÝąĂĂÖöćǰ ÖćøĂĂÖĒïïðÖĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïǰ ñĎšüĉÝĆ÷ĔßšĒîüÙĉé
ìĉýìćÜĕĀîǰĒôßĆęîĔîðŘîĆĚîđðŨîĂ÷ŠćÜĕøǰàċęÜđøĊ÷ÖĕéšüŠćÖćø ĔîÖćøüćéõćóðøąÖĂïǰ ēé÷ĒîüÙĉéĒïïǰ đøĊ÷úúĉÿöŤǰ
ĒêŠÜÖć÷ǰ Öć÷îčŠÜàĉęîúüéúć÷êŠćÜėǰ ÝąđðŨîìĊęîĉ÷öêćöć 3FBMJTN
ǰ ĒúąìùþãĊÿĊìćÜìĆýîýĉúðşǰ àċęÜĔîÖćøüćé
ĀúĆÜÝćÖðäĉìĉîúćüĕéšüćÜÝĞćĀîŠć÷ǰ øüöëċÜÖćøðøąÖüé õćóðøąÖĂïǰÝąðøąÖĂïĕðéšü÷ǰìĆĚÜõćóüĆêëčǰ PCKFDU
ǰ
îćÜÿćüúćüǰ .JTTǰ-BPT
ǰìĊęÝĆé×ċĚîìčÖðŘǰ đðŨîđĂÖúĆÖþèŤ ĂčðÖøèŤìĂñšćǰĔ÷ĕĀöǰĀĎÖǰüĆÿéčêŠćÜėǰìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćø
ìĊęēééđéŠîĒúąöĉéßĉéǰ ÖćøðøąÖüéîćÜÿćüúćü÷ĆÜÙÜ ìĂñšćǰõćóñĎÙš îǰ ǰ1PSUSBJUǰ
ǰđðŨîõćóìĊĒę öŠĀâĉÜúćüÖĞćúĆÜ
đĂÖúĆ Ö þèŤ ìĊę ÿĞ ć ÙĆ â ÙČ Ă ǰ ĕöŠ Ē êŠ Ü Öć÷ìĊę ú Š Ă ĒĀúöǰ ĀøČ Ăǰ ÿüöĔÿŠñćš àĉîę ĔîïìïćìêŠćÜėǰõćóÿëćîìĊǰę -BOETDBQF
ǰ
ĒêŠÜÖć÷îšĂ÷ßĉĚîǰ ÷ĆÜÙÜĒêŠÜÖćøöĉéßĉéǰ êćöĒïïÞïĆïǰ üĆéÿëćîìĊøę ćßÖćøǰēøÜĒøöǰĒúąÿëćîìĊêę ćŠ ÜėǰìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜ
ĒöŠĀâĉÜúćüìĊęÿČïÖĆîöć ÖĆïïìïćìñšćàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüǰ õćóÖĉÝÖøøöêŠćÜėǰ
ǰ ǰǰïìïćìñšćàĉęîÖĆïðøąđóèĊóĉíĊÖøøöǰ BDUJWJUJFT
ǰĂ÷ŠćÜđߊîǰðøąđóèĊǰÖćøìĂñšćǰÖćøĒÿéÜêŠćÜėǰǰ
óïüŠćǰĕöŠüćŠ ÝąđðŨîðøąđóèĊǰăĊêÙúĂÜǰóĉíÖĊ øøöǰìčÖĂ÷ŠćÜ êćöĀúĆÖÿčîìøĊ÷ýćÿêøŤđóČĂę đðŨîĒîüìćÜĔîÖćøĂĂÖĒïï
ìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïýćÿîćĔîúćüǰ ĒöŠĀâĉÜúćüÝąøŠüöĔÝÖĆîǰ ĀîĆÜÿČĂõćóõćóðøąÖĂïĔîÙøĆĚÜîĊĚǰēé÷ñĎšüĉÝĆ÷ÝąđîšîÖćø
îčÜŠ ñšćàĉîę ìčÖÙîǰêćöíøøöđîĊ÷öìĊðę ãĉïêĆ Öĉ îĆ öćēé÷ĕöŠö×Ċ Ăš ÜĒöšǰ ÝĆéüćÜĂÜÙŤðøąÖĂïĒúąđîČĚĂĀćĔîïøĉïììĊęđĀöćąÿöǰ
ĕöŠöĊÖćøïĆÜÙĆïĒêŠđÖĉéÝćÖÝĉêĔêšÿĞćîċÖ×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüǰ đîšîÖćøđúŠćđøČęĂÜéšü÷øĎðõćóðøąÖĂïìĊęÿćöćøëÿČęĂÿćøǰ
ìčÖÙîǰÜćîĒêŠÜǰÜćîïüßǰÜćîìĞćïčâðøąÝĞćðŘǰÜćîöÜÙúǰ ĕéšĂ÷ŠćÜđêĘöìĊęǰñĎšüĉÝĆ÷öĊ×ĆĚîêĂîǰéĆÜîĊĚ
ìčÖĂ÷ŠćÜǰ ñšćàĉęîëČĂĕéšüŠćöĊïìïćìÿĞćÙĆâÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüǰ ǰ ñĎ š üĉÝĆ÷ ĕéš üĉđ ÙøćąĀŤ Ā îĆ Ü ÿČ Ă Ĕîìš Ă Üêúćé
îĂÖÝćÖÖćøÿüöĔÿŠàîĉę öćøŠüöÜćîđóČĂę ĒÿéÜÖćøĔĀšđÖĊ÷øêĉ óïüŠćĀîĆÜÿČĂÿŠüîĔĀâŠēé÷đÞóćąìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïÖćøǰ
ĒÖŠñđšĎ ðŨîđÝšć×ĂÜÜćîĒúšüǰĒúą÷ĆÜđðŨî×ĂÜÿööćĔîÜćîéĂÜǰǰ ĒêŠÜÖć÷îĆĚîǰ ÷ĆÜ×ćéÙüćöÿîĔÝĔîđøČęĂÜđÞóćąđÝćąÝÜǰǰ
đóČęĂĒÿéÜÙüćöđ×ćøóĒÖŠĒ×ÖñĎšöćøŠüöÜćîǰ ĒöŠĀâĉÜúćüǰ öĊÖćøÝĆéìĞćĀîĆÜÿČĂìĊęđîČĚĂĀćÖüšćÜǰ ĀøČĂĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜ
÷ĆÜóøšĂöđóøĊ÷Üǰ óøšĂöĔÝÖĆîđúČĂÖñšćàĉęîìĊęêîÙĉéüŠćÿü÷ ýĉúðüĆçîíøøöĔîúćüǰ ÝċÜđðŨîđøČęĂÜìĊęñĎšüĉÝĆ÷ǰ ÿîĔÝìĊęÝą
ìĊęÿčéîĞćöćÿüöĔÿŠøŠüöÜćîǰ đóøćąĒöŠĀâĉÜúćüĔĀšÙüćö ĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïǰđøČęĂÜǰàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüǰǰ
ÿĞćÙĆâêŠĂÖćøîčŠÜàĉęîĔîÜćîöÜÙúĂ÷ŠćÜöćÖ àċę Ü ÷Ć Ü ĕöŠ öĊ ñĎ š Ĕ éìĞ ć ×ċĚ î öćÖŠ Ă îǰ đóČę Ă đðŨ î ÖćøĔĀš Ù üćöøĎ ǰš
ǰ ÖćøĂĂÖĒïïĀîĆ Ü ÿČ Ă õćóðøąÖĂïǰǰ ĒÖŠñĎšìĊęÿîĔÝǰ ĒúąøüïøüöךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïǰ ïìïćìñšćàĉęîǰ
đøČęĂÜǰĶàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüķǰ ĔîüĉëĊßĊüĉêßćüúćüĕüšĔĀšöćÖìĊęÿčé
ǰ ĔîÖćøĂĂÖĒïïĀîĆ Ü ÿČ Ă õćóðøąÖĂï ǰ ñĎšüĉÝĆ÷ĕéšÖĞćĀîéĒîüÙĉéĔîÖćøĂĂÖĒïïǰǰ
đøČę Ă Üǰ Ķàĉę î ÖĆ ï ĒöŠ Ā âĉ Ü úćüķǰ ñĎ š üĉ ÝĆ ÷ îĞ ć đĂćך Ă öĎ ú ìĊę ĕ éšǰ ÙČĂǰ ÖĞćĀîéÝčéðøąÿÜÙŤĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ đóČęĂĔĀšÙüćö
ÝćÖÖćøýċÖþćǰïìïćììĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïüĉëßĊ üĊ êĉ ×ĂÜßćüúćüǰǰ øĎšĒúąîĞćđÿîĂđøČęĂÜìĊęñĎšüĉÝĆ÷ĕéšýċÖþćǰ ñŠćîõćóðøąÖĂïǰ

28
ĔîöčööĂÜìĊîę ćŠ ÿîĔÝēé÷õćóüćéÿĞćĀøĆïñĎìš ÿĊę îĔÝǰïčÙÙú àċÜę ðøąÖĂïĕðéšü÷ǰïìïćìñšćàĉîę ÖĆïÖĉÝüĆêøðøąÝĞćüĆîǰóïüŠćǰ
ìĆüę ĕðǰÖĞćĀîéøąéĆïñĎĂš ćŠ îÖúčöŠ đðŜćĀöć÷ǰĀîĆÜÿČĂìĊÝę éĆ ìĞć ĒöŠĀâĉÜúćüîčŠÜàĉęîĕðìĞćĕøŠìĞćîćǰĕðìĞćÜćîĔîđöČĂÜǰđÖČĂï
×ċĚîđóČęĂĔĀšñĎšìĊęÿîĔÝÙČĂïčÙÙúìĆęüĕðǰđߊîǰÖúčŠöîĆÖüĉßćÖćøǰ ìčÖėĂ÷ŠćÜǰĒöšĒêŠđüúćîĂî÷ĆÜêšĂÜîčÜŠ àĉîę ǰĒöŠĀâĉÜúćüĕöŠĕéš
ÙøĎǰĂćÝćø÷ŤǰĒúąðŦââćßîǰàċÜę öĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøĂŠćîǰ óċÜüŠćÖćøĕöŠîčŠÜàĉęîĔîÖĉÝüĆêøđðŨîÿĉęÜìĊęñĉéǰ ĒêŠÙÜêøąĀîĆÖ
ÖĞćĀîéđîČĚĂĀćĀøČĂĀĆüđøČęĂÜǰ ñĎšüĉÝĆ÷đúČĂÖđîČĚĂĀćìĊęñĎšüĉÝĆ÷ Ă÷ĎŠđÿöĂüŠćÖćøîčŠÜàĉęîÙČĂÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜßĊüĉêìĊęêĉéêĆüĒúą
ĕéšĕðýċÖþćĒúąúÜóČĚîìĊǰę ñŠćîÖøąïüîÖćøüĉđÙøćąĀŤǰ ÝĆé ×ćéĕöŠĕéšđĀöČĂîéĆÜìĊęđÙ÷ðãĉïĆêĉÿČïêŠĂÖĆïöćêĆĚÜĒêŠÖŠĂîǰǰ
đøĊ÷ÜđîČĚĂĀćđøČęĂÜøćüĔĀöŠǰ ÖĞćĀîéßČęĂđøČęĂÜǰïìïćìñšćàĉęîǰ êŠ Ă öćÙČ Ă ïìïćìñš ć àĉę î Ĕîéš ć îÖćøýċ Ö þćǰ îĆ Ö đøĊ ÷ îǰ
Ĕîüĉ ëĊ ßĊ üĉ ê ßćüúćüǰ àċę Ü ÝćÖÖćøìĊę ĕ éš ú ÜóČĚ î ìĊę ǰ ÙČ Ă ßČę Ăǰ îĆ Ö ýċ Ö þćúćüìĊę đ ðŨ î ñĎ š Ā âĉ Ü ìč Ö øąéĆ ï ßĆĚ î ǰ øüöÙøĎ Ē úą
Ķàĉîę ÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüķǰêćöìĊßę ćüúćüđøĊ÷ÖñĎĀš âĉÜĔîúćüüŠćǰ ïč Ù úćÖøìćÜÖćøýċ Ö þćǰ ĒêŠ ßč é îĆ Ö ýċ Ö þćĒïïéĆĚ Ü đéĉ öǰ
ĶĒöŠ Ā âĉ Ü ķǰ ĒúąñĎ š üĉ ÝĆ ÷ ĕéš ÖĞ ć ĀîéēÙøÜÿøš ć ÜđîČĚ Ă Āćǰ ×ĂÜúćüǰ ÖĘëČĂđðŨîÿĆâúĆÖþèŤĂ÷ŠćÜĀîċęÜǰ ìĊęĒÿéÜĔĀšđĀĘî
ĒîüìćÜÖćøđ×Ċ ÷ îïøø÷ć÷ĔîõćóðøąÖĂïǰ ēé÷üĉ íĊ ëċÜĂĆêúĆÖþèŤìćÜÿĆÜÙöǰ ĒÿéÜĂĂÖĕéšĂ÷ŠćÜÿÜŠćÜćöĒúą
ÖćøđøĊ ÷ ïđøĊ ÷ Üך Ă ÙüćöĔĀš ÿ ĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï đîČĚ Ă ĀćđøČę Ă Üǰǰ đĀîĊ÷üĒîŠîǰ đðŨîêĆüêî×ĂÜßîßćêĉúćüǰ Ēúąïìïćìǰ
ÝîñĎ š Ă Š ć îÿćöćøëĂŠ ć îǰ Ēúąđך ć ĔÝĔîÿćøąìĊę ñĎ š đ×Ċ ÷ î ñšćàĉęîĔîÖĆïĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøǰ øĆåüĉÿćĀÖĉÝĒúąđĂÖßîǰ
êš ĂÜÖćøÝąÿČę ĂÿćøñŠćîđîČĚĂĀćǰ ñĎšüĉÝĆ÷đúČĂÖÖćøđ×Ċ ÷ îǰ óïüŠćǰïìïćì×ĂÜñšćàĉîę ÖĆïóîĆÖÜćîøćßÖćøǰøĆåüĉÿćĀÖĉÝǰ
ìĊęöĊÙüćöđךćĔÝÜŠć÷ ìĀćøǰ êĞćøüÝǰ óîĆÖÜćîøšćîÙšćǰ ÖĉÝÖćøêŠćÜėǰ íîćÙćøǰǰ
ǰ ñĎ š üĉ ÝĆ ÷ ĕ é š Ă Ă Ö Ē ï ï × î ć é Ā îĆ Ü ÿČ Ăǰ øüöĕðëċ Ü ÿć÷Öćøïĉ îðøąÝĞ ć ßćêĉ ǰ ĔĀš Ù üćöÿĞ ćÙĆ â ĒÖŠǰ
õćóðøąÖĂïǰ ÝĆ é óĉ ö óŤ Ĕ îøĎ ð ĒïïĀîĆ Ü ÿČ Ă ēé÷ÿŠ Üǰ ÖćøĒêŠÜÖć÷đðŨîĂ÷ŠćÜđĀîĊ÷üĒîŠîǰ êćöÙüćöđĀöćąÿöǰ
ĔĀš ñĎ š đßĊę ÷ üßćâìćÜéš ć îÖćøĂĂÖĒïïǰ êøüÝÿĂïǰ ĒúąđðŨîüĆçîíøøöÖćøĒêŠÜÖć÷ìĊĔę ĀšÙüćöÿĞćÙĆâÖĆïñšćàĉîę
ÙüćöëĎ Ö êš Ă Üǰ ĒîąîĞ ć ǰ ĒúąðøĆ ï ðøč Ü ǰ ĒÖš ĕ ×ǰǰ đðŨîĂ÷ŠćÜöćÖǰ
ǰïìïćìñšćàĉîę ÖĆïđýøþåÖĉÝǰðøąÖĂïéšü÷ǰǰ
đóČęĂÿĎŠ×ĆĚîêĂîóĉöóŤǰ ĒúąîĞćĒïïðøąđöĉîÙüćöóċÜóĂĔÝ ïìïćìñšćàĉęîĔîéšćîÖćøÙšćǰ óïüŠćǰ ÖćøÙšć×ć÷ñšćàĉęîǰ
ÿĂïëćöÖúčŠöđðŜćĀöć÷ǰ üĉđÙøćąĀŤÙüćöóċÜóĂĔÝ×ĂÜǰ ĒúąÖćøìĂñšćàĉęîǰ ×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüĂćÝöĊĂčðÿøøÙêŠćÜė
ñϚÊćîĀîĆÜÿČĂǰĶàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüķǰàċęÜöĊÖúčŠöđðŜćĀöć÷ǰ ìĊęÖøąìïìĞćĔĀšüĆçîíøøöÖćøìĂñšćĂćÝìøčéēìøöúÜĕð
ÙČĂđ÷ćüßîĒúąïčÙÙúìĆęüĕðǰÝĞćîüîǰǰÙî ïšćÜĒêŠĒöŠĀâĉÜúćü÷ĆÜÙÜðøąÙĆïðøąÙĂÜýćÿêøŤÙüćöøĎš
ìćÜéšćîÖćøìĂñšćöćĕüšĕéšǰ ĒúąëČĂüŠćĂćßĊóìĊęÿøšćÜøć÷
ÿøčðñúÖćøýċÖþć ĕéšĔĀšÖĆïßćüúćüǰ öĊïìïćìÖĆïđýøþåÖĉÝÖćøÙšćĔîéšćî
ñĎšïøĉēõÙǰ ñĎšñúĉêǰ ĒúąđðŨîÿøšćÜĂćßĊóĔĀšÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüǰ
ÝćÖÖćøýċÖþćüĉÝ÷Ć đøČĂę ÜÖćøýċÖþćïìïćìñšćàĉîę
ĔîéšćîÖćøìĂñšćǰ ĒúąïìïćìñšćàĉęîÖĆïîĆÖĂĂÖĒïï
ĔîüĉëĊßĊüĉêßćüúćüǰ đóČęĂĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂï
đÿČĚĂñšćóïüŠćǰ ĂćßĊóîĆÖĂĂÖĒïïǰ ëČĂüŠćđðŨîĂćßĊóĔĀöŠ
đøČęĂÜǰĶàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüķǰÝćÖÖćøýċÖþćïìïćìñšćàĉęîǰ
×ĂÜßćüúćüǰ ìĊęđðŨîêĆüÖĞćĀîéÖøąĒÿîĉ÷öĔîÖćøÿüöĔÿŠ
ĔîüĉëĊßĊüĉêßćüúćüǰ óïüŠćǰ ñšćàĉęîöĊïìïćìêŠĂüĉëĊßĊüĉêǰ
ñšćàĉęîǰĂĊÖìĆĚÜ÷ĆÜߊü÷ÿŠÜđÿøĉöĔĀšñšćàĉęîÙÜĂ÷ĎŠǰîĞćüĆçîíøøö
ßćüúćüǰÿćöćøëĒïŠÜïìïćìñšćàĉęîĕéšǰ éĆÜîĊĚǰ 
ǰïìïćì
ìĊöę ĂĊ ÷ĎöŠ ćêŠĂ÷ĂéìćÜÙüćöÙĉéǰđÖĉéđðŨîĂćßĊóÿøšćÜøć÷ĕéšǰ
ñšćàĉęîĔîÖćøđÖĉéĒúąêć÷àċęÜĕéšĒÖŠÖćøÙúĂéúĎÖìĊęñšćàĉęî

ǰ ïìïćìñšćàĉęîÖĆïýĉúðüĆçîíøøöǰ ðøąÖĂïĕðéšü÷ǰ
öĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜìćÜéšćîÙüćöđßČęĂǰ ĒúąÖćøêć÷×ĂÜǰ
ïìïćìñšćàĉîę ÖĆïýĉúðąÖćøĒÿéÜúćüǰóïüŠćǰýĉúðąéîêøĊ
ĒöŠĀâĉÜúćüìĊđę ßČĂę ĔîđøČĂę ÜõćóõĎöìĉ ñĊę ćš àĉîę đךćöćöĊïìïćìǰ
ĒúąĒÿéÜǰéîêøĊĒúąÖćøĒÿéÜđðŨîÿĉęÜìĊęÿąìšĂîëċÜÙüćö

ǰ ïìïćìñšćàĉęîĔîéšćîÖćøĒêŠÜÖć÷ĔîĀîšćìĊęÖćøÜćîǰǰ

29
đðŨîßćüúćüĕéšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîǰ öĊÙčèÙŠćǰ ĒúąđĂÖúĆÖþèŤǰ ĔîđøČęĂÜ×ĂÜïìïćìñšćàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüǰ ÿČïìĂéöøéÖ
ēééđéŠî×ĂÜüĆçîíøøöúćüǰÖćøôŜĂîúĞćîćãýĉúðşúćüđéĉöǰ ìćÜüĆçîíøøöǰ ĒúąđðŨîÖćøđñ÷ĒóøŠđĂÖúĆÖþèŤìĊęēéđéŠîǰ
üÜĀöĂúĞćǰöĊĀöĂúĞćǰĒúąĀöĂĒÙîǰìŠüÜìĞćîĂÜ×ĂÜÖćøǰ ×ĂÜßćüúćüĂĊÖéšćîĀîċęÜǰđóČęĂĂîčßîøčŠîĀúĆÜÿČïĕð
×ĆïúĞćǰĒúąöĊøćĞ ǰüÜïĆéÿúïǰ 1BTMPQǰ%BODF
ǰéšćîêŠĂöćÙČĂǰ ÝćÖñúÖćøüĉđÙøćąĀŤóïüŠćÙüćöóċÜóĂĔÝêŠĂ
ïìïćìñšćàĉęîÖĆïÿČęĂïĆîđìĉÜúćüǰ óïüŠćǰ ÿČęĂêŠćÜėĔîúćüǰǰ ĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïǰ àĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüǰ ÿøčðĕéšüŠćǰ
ĕöŠüŠćÝąđðŨîǰēìøìĆýîŤǰîĉê÷ÿćøǰĀîĆÜÿČĂóĉöóŤǰÿČĂę ÿĉÜę óĉöóŤ ñúÖćøðøąđöĉ î öĊ Ù üćöóċ Ü óĂĔîĂ÷Ď Š Ĕ îøĆ ï éĆ ï éĊ ö ćÖǰǰ
êŠćÜėǰàċÜę ñšćàĉîę öĊïìïćìĔîÖćøđðŨîÿČĂę ñŠćîÖøąïüîÖćøĒêŠÜǰ đöČęĂóĉÝćøèćđðŨîøć÷ךĂöĊÙüćöóċÜóĂĔÝöćÖìĊęÿčéÙČĂǰ
ĒúąǰïìïćìñšćàĉęîÖĆïðøąđóèĊóĉíĊÖøøöǰóïüŠćǰĕöŠüŠćÝą éšćîÖćøĂĂÖĒïïĀîšćðÖǰ éšćîÖćøĂĂÖĒïïøĎðđúŠöǰ
đðŨîðøąđóèĊǰăĊêÙúĂÜǰóĉíĊÖøøöǰìčÖĂ÷ŠćÜìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆï éšćîÖćøĂĂÖĒïïõćóðøąÖĂïǰ éšćîđîČĚĂĀćǰ õćþćìĊęĔßšǰ
ýćÿîćĔîúćüǰ ĒöŠĀâĉÜúćüÝąøŠüöĔÝÖĆîîčŠÜñšćàĉęîìčÖÙî éšćîÙčèÙŠćĒúąðøąē÷ßîŤìĕĊę éšøïĆ ÝćÖĀîĆÜÿČĂǰÝćÖñúÖćøüĉÝ÷Ć ǰ
êćöíøøöđîĊ÷öìĊęðãĉïĆêĉÖĆîöćēé÷ĕöŠöĊךĂÜĒöšǰ ĕöŠöĊÖćø ךćÜêšîēé÷øüïøüöñĎöš ÙĊ üćöóċÜóĂĔÝĂ÷ĎĔŠ îđÖèæŤóÜċ óĂĔÝ
ïĆÜÙĆïǰĒêŠđÖĉéÝćÖÝĉêĔêšÿĞćîċÖ×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüìčÖÙî öćÖêŠĂĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂï
ïìïćììĆĚ Ü ĀöéîĊĚ ÿ ąìš Ă îĔĀš đ ĀĘ î ëċ Ü ÙüćöøĎ š
õĎöĉðŦââćđĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜÖćøĒêŠÜÖć÷ìĊęÜéÜćöǰ ĒÿéÜĔĀš Ăõĉðøć÷ñú
đĀĘîëċÜóĆçîćÖćøĒúąÙüćöđÝøĉâ×ĂÜÿĆÜÙöǰ ìŠćöÖúćÜ
ñš ć àĉę î öĊ ï ìïćìêŠ Ă üĉ ëĊ ßĊ üĉ ê ĒúąüĆ ç îíøøöǰǰ
ÖøąĒÿēúÖćõĉüêĆ îŤìđĊę ðúĊ÷ę îĒðúÜĕðǰĔîðŦÝÝčïîĆ ÖćøîčÜŠ àĉîę ǰ
ìĊę ÿ ąìš Ă îĔĀš đ ĀĘ î ëċ Ü ÙüćöøĎ š õĎ öĉ ð Ŧ â âćđĂÖúĆ Ö þèŤ × ĂÜ
×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüîĂÖÝćÖÝąđóČęĂÖćøîčŠÜĀŠöǰ ĀøČĂđóĊ÷Ü
ÖćøĒêŠ Ü Öć÷ìĊę Ü éÜćöĒÿéÜĔĀš đ ĀĘ î ëċ Ü óĆ ç îćÖćøĒúą
ĒêŠöĊÙčèÙŠćĔîéšćîđýøþåÖĉÝđìŠćîĆĚîǰ ĒêŠ÷ĆÜđðŨîõćøÖĉÝ
ÙüćöđÝøĉâ×ĂÜÿĆÜÙöǰ ĔîðŦÝÝčïĆîÖćøîčŠÜàĉęî×ĂÜĒöŠĀâĉÜ
üĆçîíøøöĂĊÖĂ÷ŠćÜĀîċęÜ×ĂÜĒöŠĀâĉÜßćêĉúćüÝüïÝîëċÜǰ
úćüîĂÖÝćÖÝąđóČęĂÖćøîčŠÜĀŠöǰ Ùšć×ć÷ǰ ĀøČĂđóĊ÷ÜĒêŠ
ìč Ö üĆ î îĊĚ ǰ Öćøîč Š Ü àĉę î ǰ ×ĂÜĒöŠ Ā âĉ Ü úćüǰ ĕéš Ö úć÷đðŨ î
öĊÙčèÙŠćĔîéšćîđýøþåÖĉÝđìŠćîĆĚîǰ ĒêŠ÷ĆÜđðŨîķõćøÖĉÝ
đĂÖúĆ Ö þèŤ Ā îċę Ü ×ĂÜüĆ ç îíøøöúćüǰ ÿĆ Ü Ùö÷Ć Ü ÷Ö÷Š Ă Üǰ
üĆçîíøøöķĂĊÖĂ÷ŠćÜĀîċęÜ×ĂÜĒöŠĀâĉÜßćêĉúćüÝüïÝîëċÜ
ĒöŠĀâĉÜúćüìĊęîčŠÜàĉęîǰ
ìčÖüĆîîĊĚǰ ÖćøîčŠÜàĉęîǰ ×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüǰ ÿĆÜÙö÷ĆÜ÷Ö÷ŠĂÜǰ
ĔîÖćøĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïđøČęĂÜàĉęî
ĒöŠ Ā âĉ Ü úćüìĊę îč Š Ü àĉę î ǰ ĒöŠ Ā âĉ Ü úćüđðŨ î ìĆĚ Ü ñĎ š ñ úĉ ê Ēúąǰ
ÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüǰ ĔîÖćøĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂï
ñĎ š ï øĉ ē õÙÿĉę Ü ìĊę ê îđĂÜñúĉ ê ǰ ĒöŠ Ā âĉ Ü úćüÝċ Ü đøĊ ÷ Öĕéš ü Š ćǰ
đøČę Ă Üǰ Ķàĉę î ÖĆ ï ĒöŠ Ā âĉ Ü úćüķǰ ēé÷Öćøýċ Ö þćïìïćìǰ
đðŨ î ñĎ š Ē ïÖøĆ ï õćøąüĆ ç îíøøöîĊĚ đ Ăćĕüš ǰ Ēúąñš ć àĉę îǰ
ìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïüĉëĊßĊüĉê×ĂÜßćüúćüǰ úÜóČĚîìĊęõćÙÿîćöǰ
÷ĆÜöĊïìïćìĔîđÖČĂïìčÖėéšćîǰ ĔîÖćøéĞćđîĉîßĊüĉê×ĂÜǰ
éšü÷ÖćøÿĆÜđÖêǰ ÿĆöõćþèŤǰ đóČęĂĔßšđðŨîĂÜÙŤðøąÖĂïǰ
ĒöŠĀâĉÜúćüǰĒúąÖćøîčÜŠ àĉîę ĒöŠĀâĉÜúćüëČĂĕéšüćŠ öĊïìïćì
ĔîÿŠüî×ĂÜđîČĚĂĀćǰ îĞćöćÿøšćÜĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïǰǰ
êŠĂüĉëĊßĊüĉêĒúąÖćøéĞćđîĉîßĊüĉê ǰ àċęÜđðŨîĕðêćöìùþãĊ
đĂĔĀšñĎšìĊęÿîĔÝìĊęêšĂÜÖćøýċÖþćǰ ïìïćìñšćàĉęîĔîüĉëĊßĊüĉê
ēÙøÜÿøšćÜĀîšćìĊęîĉ÷öǰ 4USVDUVSBMǰ 'VODUJPOBMJTN
ǰǰ
ßćüúćü
ìĊęĂĂÖčÿêŤǰ ÖšĂÜêŤǰ "VHVTUFǰ $PNUF
ǰ ÖúŠćüüŠćÿĆÜÙöǰ
ñĎ š üĉ ÝĆ ÷ ĕéš ÖĞ ć ĀîéĒîüÙĉ é ĔîÖćøĂĂÖĒïïǰǰ
öĊÙüćöÿĆöóĆîíŤÖîĆ ĒúąöĊÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïìćÜÿĆÜÙöĔîđøČĂę Ü
ēé÷ÖćøüćéõćóõćóðøąÖĂïìĆĚÜđìÙîĉÙǰ üćéđÿšîǰ Ēúą
×ĂÜÖćøĒïŠÜÜćîÖĆîìĞćǰ ìčÖÙîĕöŠêšĂÜìĞćđĀöČĂîÖĆîĀöéǰ
ÿĊ îĞĚ ć ǰ ĒúąîĞ ć öćĂĂÖĒïïđðŨ î ĀîĆ Ü ÿČ Ă õćóðøąÖĂïǰǰ
ÙČĂÖćøÖĞćĀîéüŠćĔÙøöĊïìïćìĀîšćìĊęĂ÷ŠćÜĕøĔîÿĆÜÙöǰǰ
ēé÷ĔßšĀúĆÖĒîüÙĉéìćÜÿčîìøĊýćÿêøŤǰ ĒúąĒîüÙĉéÖćø
àċę Ü ÖćÝĆ é øąđïĊ ÷ ïìćÜÿĆ Ü ÙöîĆĚ î Āöć÷ëċ Üǰ ÖćøìĊę ÿĆ Ü Ùö
ĂĂÖĒïïǰ đóČę Ă đðŨ î ÖćøøüïøüöÙüćöøĎ š Ù üćöđך ć ĔÝǰ
ĒïŠ Ü ĀøČ Ă öĂïĀöć÷Āîš ć ìĊę Ĕ Āš Ā îŠ ü ÷êŠ ć ÜėĔîÿĆ Ü Ùöǰǰ

30
öĊÖćøÖĞćĀîéđðŨîÿëćïĆîêŠćÜėǰ đߊîǰ ÿëćïĆîÖćøýċÖþćǰ ĔîìćÜêøÜÖĆîךćöǰ ñĉéĒðúÖĕðÝćÖîĊĚǰ ĂćÝëĎÖÖúŠćüüŠćǰ
ÙøĂïÙøĆüǰýćÿîćǰđðŨîêšîǰđóøćąÞąîĆĚîǰÖćøÝĆéøąđïĊ÷ï đðŨîñĎšĕöŠøĆÖþćüĆçîíøøö×ĂÜßćêĉǰ ìĆĚÜîĊĚĒöŠĀâĉÜúćüđðŨîǰ
ìćÜÿĆÜÙöǰÝċÜøüöëċÜĒïïĒñîóùêĉÖøøöéšü÷ǰđߊîĔîĀîŠü÷ ìĆĚÜñĎšñúĉêĒúąñĎšïøĉēõÙÿĉęÜîĊĚǰ ĒöŠĀâĉÜúćüÝċÜđøĊ÷ÖĕéšüŠćǰ
ÜćîøćßÖćøǰ öĊÖãïĆÜÙĆïĔĀšĒöŠĀâĉÜúćüîčŠÜàĉęîöćìĞćÜćîǰ đðŨîñĎšĒïÖøĆïõćøąüĆçîíøøöîĊĚđĂćĕüšéšü÷ÙüćöÿĞćîċÖǰ
đðŨîêšîǰ ÿĉęÜìĊęǰ ĂĂÖčÿêŤǰ ÖšĂÜêŤǰ ÖúŠćüöćîĊĚǰ ÖćøĒïŠÜÜćîǰ øŠüöÖĆî×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüǰøüöĕðëċÜÖćøîčÜŠ ñšćàĉîę ÖĆïÜćîïčâǰ
ĀøČĂöĂïĀöć÷ĀîšćìĊÖę ÙĘ ĂČ ÿŠüîĀîċÜę ĔîÖćøÝĆéøąđïĊ÷ïÿĆÜÙöǰǰ ðøąđóèĊ Ē úąóĉ íĊ Ö øøöĒúąǰ ïìïćìñš ć àĉę î ÖĆ ïǰ
ìĞ ć ĔĀš Ù îÿćöćøëìĞ ć Ĕîÿĉę Ü ìĊę ê îđĂÜëîĆ é ǰ Ēúąǰ ýĉúðüĆçîíøøöÖćøĒÿéÜǰ óïüŠćǰ ĕöŠüŠćÝąđðŨîðøąđóèĊǰ
óċęÜóćÖĆîĕéšǰ ĒúąêšĂÜöĊÙüćöđßČęĂǰ ĒúąÿĞćîċÖøŠüöÖĆîǰ ăĊêÙúĂÜǰÜćîìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜÖĆïýćÿîćǰøüöĕðëċÜÜćîÿĆÜÿøøÙŤǰ
àċęÜđߊîđéĊ÷üÖĆïÖćøîčŠÜàĉęî×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüǰ ïìïćìñšć øČęîđøĉÜǰ ĀöĂúĞćǰ îĆÖĒÿéÜîćäýĉúðşúćüǰ ĒöŠĀâĉÜúćüǰ
àĉęîÖĆïĀîŠü÷ÜćîøćßÖćøǰ øĆåüĉÿćĀÖĉÝǰ êĞćøüÝǰ ìĀćøǰǰ ÝąøŠüöĔÝÖĆîîčŠÜñšćàĉęîìčÖÙîǰ êćöíøøöđîĊ÷öìĊęðäĉïĆêĉǰ
Öćøýċ Ö þćǰ ìĊę ñ š ć àĉę î öĊ ï ìïćìĀîš ć ìĊę Ĕ îĒêŠ ú ąÿŠ ü îǰ ÖĆ î öćēé÷ĕöŠ öĊ × š Ă ÜĒöš ǰ ĕöŠ öĊ Ö ćøïĆ Ü ÙĆ ï ǰ ĒêŠ đ Öĉ é ÝćÖ
ĒêÖêŠćÜÖĆîĕðǰ êćöÙüćöđĀöćąÿöǰ ×ĂÜÖćøĔßšÜćîĒúą Ýĉ êĔêš ÿĞ ć îċ Ö ×ĂÜĒöŠ Ā âĉ Ü úćüìč Ö Ùîǰ ĒúąÿĆ Ü ÙöÝąßČę î
ÿëćîìĊęǰ ÷ĆÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïǰ éüÜđéČĂîǰ ïč÷ąüÜǰ 
ǰǰ ßîĒöŠĀâĉÜúćüìčÖÙîìĊęøĆÖþćÿĉęÜîĊĚđĂćĕüšǰ àċęÜÿĂéÙúšĂÜǰ
ìĊęÖúŠćüüŠćǰ ÖćøîčŠÜàĉęî×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüǰ öĊêĆĚÜĒêŠēïøćèǰ ÖĆïÜćîüĉÝĆ÷ǰ×ĂÜǰÿčöćú÷ŤǰēìöĆÿǰ 
ǰìĊęĕéšýċÖþćǰñšćîčŠÜǰ
Ýîëċ Ü ðŦ Ý Ýč ïĆ î ǰ ĒöŠ Ā âĉ Ü úćüÝąøĎ š Ā îš ć ìĊę × ĂÜêîđĂÜǰǰ ך Ă ÿĆ Ü đÖêđÖĊę ÷ üÖĆ ï ñš ć ìĂöČ Ă Ĕîðøąđìýĕì÷Ēúąǰ
ĒöŠĒêŠÖćøîčŠÜàĉęîĕðìĞćÜćîǰ ĕðđøĊ÷îǰ ÝąøĎšĀîšćìĊę×ĂÜêîǰ ðøąđìýđóČĂę îïšćîǰóïüŠćñšćîčÜŠ đðŨîđÙøČĂę ÜĒêŠÜÖć÷ìĊÿę ćĞ ÙĆâ
üŠćêšĂÜîčŠÜñšćàĉęîǰàċęÜđðŨîĀîšćìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćü ×ĂÜðøąßćßîĔîðøąđìýĕì÷ǰ ĒúąðøąđìýđóČęĂîïšćîǰǰ
îĂÖÝćÖîĊĚ ñ š ć àĉę î ÷Ć Ü ïìïćìïìđÖĊę ÷ üך Ă Üǰ óïüŠ ćǰ êŠ ć ÜÖĘ ĔĀš ÙüćöÿĞ ćÙĆ â ÖĆ ïÙüćöÿćöćøëĔîÖćøǰ
ÖĆïÖćøđÖĉéǰ ÷ĆÜóïüŠćǰ ÖćøđĂćñšćàĉęî×ĂÜĒöŠìĊęëČĂüŠćđðŨîǰ ìĂñšć×ĂÜÿêøĊđðŨîĂ÷ŠćÜöćÖǰ ÿêøĊÿćüìĊęöĊÙüćößĞćîćâǰ
öøéÖ×ĂÜĒöŠ ö ćîč Š Ü êĂîÙúĂéǰ øüöìĆĚ Ü îĞ ć ĕðêš ö Öĉ îǰ ĔîÖćøìĂñšćǰ ÝąĕéšøĆïÖćø÷Ö÷ŠĂÜĔîÿĆÜÙöǰ ĒúąđðŨîìĊę
àċęÜöĊÙüćöđßČęĂüŠćÝąìĞćĔĀšÙúĂéúĎÖÜŠć÷ǰ Ēúąïìïćìǰ Āöć÷ðĂÜ×ĂÜßć÷ĀîčöŠ ĔîÿĆÜÙöđĀúŠćîĆîĚ ǰîĂÖÝćÖÙüćö
ĔîÖćøêć÷ǰìĊęóïüŠćÖćøîčŠÜàĉęîìĊęêîøĆÖêĂîêć÷ǰÝąìĞćĔĀš ÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøìĂñšćìĊęìĞćĔĀšÿëćîõćó×ĂÜÿêøĊÿĎÜ×ċĚîǰ
ĕðđÖĉéĔîóïõĎöĉìĊęéĊǰ óïđÝĂâćêĉìĊęîšĂÜìĊęúŠüÜúĆïĕðĒúšüǰ ĔîÿĆÜÙö
àċęÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïǰ đĂöĉúǰ éĎĕÙöŤǰ ǰ &NJMFǰ %VSLIFJN
ǰǰ ïìïćìñšćàĉęîÖĆïÿČęĂïĆîđìĉÜĔîúćüǰ ÿČęĂêŠćÜėǰ
îĆÖÿĆÜÙöüĉì÷ćǰ ÖúŠćüüŠćǰ ÿĆÜÙöêšĂÜöĊÖćøÿĞćîċÖøŠüöÖĆîǰ Ĕîúćüǰ ĕöŠüŠćÝąđðŨîǰ ēìøìĆýîŤǰ îĉê÷ÿćøǰ ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤǰ
ÙČĂǰ ÙüćöđßČęĂĒúąÙüćöøĎšÿċÖìĆĚÜĀöé×ĂÜÿöćßĉÖĔîÿĆÜÙö ÿČęĂÿĉęÜóĉöóŤêŠćÜėǰ àċęÜñšćàĉęîöĊïìïćìĔîÖćøđðŨîÿČęĂñŠćî
øŠüöÖĆîǰ ÿĉęÜđĀúŠćîĊĚìĞćĔĀšđÖĉéøąïïìĊęöĊúĆÖþèąđÞóćąǰ ÖøąïüîÖćøĒêŠÜÖć÷ǰ ìĊęĒÿéÜĂĂÖĔĀšđĀĘîëċÜÙüćöđðŨî
×ĂÜöĆ î đĂÜǰ đóøćąöĊ Ù üćöēééđéŠ î ǰ ĕöŠ Ĕߊ Ù üćöđßČę Ă ßćêĉúćüǰ ĒúąöĊĂĉìíĉóúêŠĂÖćøéĞćđîĉî×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüǰ
ĒúąÙüćöøĎšÿċÖÝćÖðŦÝđÝÖǰ ĒêŠđðŨî×ĂÜìčÖÙîĔîÿĆÜÙöǰǰ ĔîéšćîÖćøĒêŠÜÖć÷ĔîïćÜÿŠüîǰ ðäĉìĉîúćü×ĂÜìčÖėðŘǰ
ÿĞ ć îċ Ö øŠ ü öÝąĕöŠ Ē ðøñĆ î ĕðêćößĆę ü Ăć÷č Ù îǰ ĒêŠ Ý ąëĎ Öǰ àċęÜÿĂéÙúšĂÜÖĆï ǰ 5BMDPUUǰ 1BSTPOǰ ÖĆïǰ ,.FSUPOǰ
ÿŠÜñŠćîêŠĂėÖĆîĕðǰ àċęÜÿĂéÙúšĂÜÖĆîÖĆïǰ ÖćøîčŠÜàĉęîĔî îĆÖìùþãĊēÙøÜÿøšćÜĀîšćìĊęǰ ĕéšđÿîĂüŠćǰ îĂÖÝąÿĆÜÙö
ÿĆÜÙöĒöŠĀâĉÜúćüĔîÖĉÝüĆêøðøąÝĞćüĆîǰìĊóę ïüŠćÖćøîčÜŠ àĉîę ǰ ĀîċęÜìĊęéĞćøÜĂ÷ĎŠĕéšêšĂÜöĊēÙøÜÿøšćÜđóČęĂðäĉïĆêĉĀîšćìĊęêŠćÜėǰǰ
ĕéšÿŠÜñŠćîüĆçîíøøöÖĆîöćǰđÖĉéđðŨîÙüćöÿĞćîċÖǰñĎšðãĉïĆêĉ êćöÙüćöđĀöćąÿöĔîÿĆÜÙöîĆĚîėĒúšüǰ ÖćøðäĉïĆêĉĀîšćìĊę
ÝċÜÝąĕéšßČęĂüŠćđðŨîñĎšøĆÖþćýĆÖéĉĝýøĊøĆÖþćđĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜǰ ÷ĆÜĕöŠđóĊ÷ÜĒêŠöĊĀîšćìĊęēé÷êøÜǰ NBOJGFTUǰ GVODUJPO
ǰ
ßćüúćüĒúąüĆçîíøøöĂĆîéĊÜćö×ĂÜßćêĉ ǰ ĀćÖðäĉïĆêĉǰ đìŠćîĆĚîǰĒêŠ÷ĆÜöĊĀîšćìĊęĒòÜǰ MBUFOUǰGVODUJPO
ǰĂĊÖéšü÷

31
ĔîÖøąĒÿēúÖǰ÷čÙēúÖćõĉüêĆ îŤǰĒúąđìÙēîēú÷ĊǰÖćø ìĆýîíćêčìĊęðøąÖĂïĕðéšü÷ǰđÿšîǰÿĊǰîĞĚćĀîĆÖǰĒÿÜđÜćêŠćÜėǰ
ÿČĂę ÿćøìĊøę üéđøĘüǰđðŨîĂĊÖðŦÝÝĆ÷ĀîċÜę ǰìĊĒę ôßĆîę ÖćøĒêŠÜÖć÷ǰ ĒúąÿčîìøĊ÷ąêšĂÜĂćýĆ÷ÙüćöøĎšǰ ÖćøđøĊ÷îøĎš×ĂÜÙîêšĂÜ
đךćöćöĊĂĉìíĉóúǰ ĒúąĒóøŠÖøąÝć÷ÿĎŠÖĆîĕéšÜŠć÷ǰ àċęÜñšćàĉęîǰ ĂćýĆ÷ðøąÿïÖćøèŤ ǰ ĒúąÿčîìøĊ÷ąđðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜ
öĊïìïćìÖĆïîĆÖĂĂÖĒïïđÿČĚĂñšćĒúąĒôßĆęîÖćøĒêŠÜÖć÷ǰ ðøąÿïÖćøèŤǰ ÙüćöøĎšǰ ÙüćöđךćĔÝđðŨîðøąÿïÖćøèŤǰ
Ĕîúćüǰ óïüŠćǰ ßćüúćüđúČĂÖìĊęÝąĕöŠĀ÷ĉï÷ČöĒúąðäĉđÿí ìĊÿę ćöøëĒ÷ÖĒ÷ąĀøČĂüĉđÙøćąĀŤǰÖćøîĞćöćðøąêĉéðøąêŠĂǰ
üĆ ç îíøøöêŠ ć Üėđך ć öćĒúąñÿöñÿćîüĆ ç îíøøöǰ ĀøČĂÖćøÿĆÜđÙøćąĀŤǰ Öćøÿøčðøüï÷Ăéǰ ÖćøÝĆéĀöüéĀöĎŠǰ
ÖćøĒêŠÜÖć÷×ĂÜßćüêąüĆîêÖǰ àċęÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïǰ ìùþãĊ ĀøČĂĒöšĒêŠÖćøðøąđöĉîñúǰÿĉęÜđĀúŠćîĊĚĂćýĆ÷ðøąÿïÖćøèŤ
ÖćøĒóøŠÖøąÝć÷ìćÜüĆçîíøøöǰ ìĊęüŠćǰ đøćĕöŠÿćöćøë ÙüćöøĎ š Ùüćöđך ć ĔÝđðŨ îêĆ üÿĞ ćÙĆ â ǰ àċę Ü ĔîÖćøüćéõćó
óĉ ÿĎ Ý îŤ ĕ éš ü Š ć ǰ üĆ ç îíøøöÝćÖÿĆ Ü ÙöĀîċę Ü ÖøąÝć÷ĕð ðøąÖĂïǰ đøĉę ö ÿĎ Š ×ĆĚ î êĂîÖćøǰ ĂĂÖĒïïĀîĆ Ü ÿČ Ă õćó
÷Ć Ü ĂĊ Ö ÿĆ Ü ÙöĀîċę Ü ĕéš Ă ÷Š ć Üĕøǰ ĀøČ Ă ĒĀúŠ Ü ĔĀöŠ ÷ ĂöøĆ ïǰ ðøąÖĂïǰàċÜę ÿĂéÙúšĂÜÖĆïÜćîüĉÝ÷Ć ǰ×ĂÜǰðøąßćíĉðǰöćÖöĎúǰ
øüöìĆĚÜðäĉđÿíǰ ĒúąñÿöñÿćîüĆçîíøøöìĊęĒóøŠÖøąÝć÷ 
ǰ ìĊęĕéšýċÖþćǰ ÖćøĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóëŠć÷đßĉÜ
đךćöćĔĀöŠÖĆïüĆçîíøøöđÖŠćǰ àċęÜ×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïÖćø÷ĂöøĆïǰ ÿćøÙéĊÿąìšĂîüĉëĊßĊüĉêǰ ÙüćöđßČęĂǰ ÙüćöýøĆìíćǰ êŠĂÖćø
"EPQUJPO
ǰ ÿĉęÜĔé×ĂÜÿĆÜÙöîĆĚîėǰ ÿĆÜÙöÝąđúČĂÖÿĉęÜ ìĞćïčâîöĆÿÖćøóøąíćêčĀúüÜǰ đøČęĂÜǰ Ķïčâǰ ÿïć÷éĊķǰ
ìĊęéĊìĊęÿčéĔĀšÖĆïêĆüđĂÜǰ ĒúąðãĉđÿíÖćøĒóøŠÖøąÝć÷ĕéšǰ ñĎ š üĉ ÝĆ ÷ ĕéš îĞ ć ך Ă öĎ ú éĆ Ü ÖúŠ ć üĒúąÖćøúÜõćÙÿîćöǰ
ēé÷íøøößćêĉ×ĂÜÿĆÜÙöǰ ÝąöĊÖøąïüîÖćøǰ 1SPDFTT
ǰ đóČęĂëŠć÷õćóǰ ēé÷ĔßšĒîüìćÜĔîÖćøëŠć÷õćóđßĉÜÿćøÙéĊǰ
Ùúšć÷ėǰÖĆî ĒúąĔßšĒîüÙĉéđøČĂę ÜÖćøĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂǰñúÜćîìĊñę úĉê×ċîĚ
ïìïćìéš ć îđýøþåÖĉ Ý ǰ ñš ć àĉę î öĊ Ö ćøñúĉ ê öć öćöĊÙüćöÿü÷ÜćöîŠćÿîĔÝêćöĀúĆÖ×ĂÜÿčîìøĊ÷õćóǰĒúą
ÝćÖÖúčŠöĒöŠĀâĉÜúćüǰ öĊïìïćìĀîšćìĊęĔîÖćø×ĆïđÙúČęĂî đðŨîðøąē÷ßîŤǰÿøšćÜÙüćöøĎšÙüćöđךćĔÝĔîüĆçîíøøöÖćø
đýøþåÖĉÝúćüöćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰ ßćüúćüöĊÖćøàČĚĂ×ć÷ñšć ìĞćïčâîöĆÿÖćøóøąíćêčĀúüÜ×ĂÜÙîúćüĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ
êúĂéìĆÜĚ ðŘǰĒúą÷ĆÜđðŨîÖćøÿøšćÜøć÷ĕéšĔĀšÖïĆ ĒöŠĀâĉÜúćüǰǰ ÖćøĂĂÖĒïïĀîĆÜÿČĂõćóðøąÖĂïîĆĚîǰÖĞćĀîé
àċę Ü đÜĉ î ìĂÜÖĘ Ý ąĀöč î đüĊ ÷ îõć÷Ĕîðøąđìýǰ ÿŠ Ü đÿøĉ ö ÝčéðøąÿÜÙŤĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ ĔĀšñĎšìĊęÿîĔÝǰ ïčÙÙúìĆęüĕðǰ
ĔĀšĒöŠĀâĉÜúćüöĊøć÷ĕéšàċęÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïÜćîüĉÝĆï×ĂÜǰǰ ÖĞćĀîéøąéĆïñϚÊćîÖúčŠöđðŜćĀöć÷ǰ ĀîĆÜÿČĂìĊęÝĆéìĞć×ċĚî
ĒĂÜÿøǰýøĊÿöóøǰ 
ǰìĊĕę éšýÖċ þćǰĂĆêúĆÖþèŤĀâĉÜìĂñšćǰ đóČęĂĔĀšñĎšìĊęÿîĔÝÙČĂïčÙÙúìĆęüĕðǰ đߊîǰ ÖúčŠöîĆÖüĉßćÖćøǰǰ
ÖøèĊýċÖþćñĎšĀâĉÜìĂñšćĔîēøÜÜćîĒĀŠÜĀîċęÜǰ ìĊęîÙøĀúüÜ ÙøĎ ǰ ĂćÝćø÷Ť ǰ ĒúąðŦ â âćßîǰ àċę Ü öĊ Ù üćöÿćöćøëǰ
đüĊ÷ÜÝĆîìîŤǰÿððúćüǰóïüŠćñĎĀš âĉÜìĂñšćÿŠüîöćÖöćÝćÖ ĔîÖćøĂŠćîǰ ñĎšüĉÝĆ÷ĕéšÖĞćĀîéēÙøÜÿøšćÜđîČĚĂĀćǰ ĒîüìćÜ
ßîïìǰ ìĊęĒöŠĀâĉÜđךćĕðìćÜćîìĊęēøÜÜćîìĂñšćĕéšìĞćĔĀš Öćøđ×Ċ÷îïøø÷ć÷ĔîõćóðøąÖĂïǰēé÷üĉíĊÖćøđøĊ÷ïđøĊ÷Ü
ßĊüĉêÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠìĆĚÜêîđĂÜǰ ĒúąÙøĂïÙøĆüéĊ×ċĚîøüöëċÜ ×šĂÙüćöĔĀšÿĂéÙúšĂÜÖĆïđîČĚĂĀćđøČęĂÜǰ ÝîñϚÊćîÿćöćøë
ÿëćîõćóìćÜéšćîđýøþåÖĉÝ×ĂÜĒöŠĀâĉÜúćüǰ ĂŠćîĒúąđךćĔÝĕéšéĊëċÜÿćøąìĊęñĎšđ×Ċ÷îêšĂÜÖćøÝąÿČęĂĒúąǰ
ĔîÖćøĂĂÖĒïïĀîĆ Ü ÿČ Ă õćóðøąÖĂïđøČę Ă Üǰǰ öĊÖćøüćÜĒñîĂ÷ŠćÜđðŨî×ĆĚîêĂîǰ êćöÙüćöÙüćöÙĉéǰ
ĶàĉęîÖĆïĒöŠĀâĉÜúćüķǰ ñĎšüĉÝĆ÷ĕéšÖĞćĀîéĒîüÙĉéĔîÖćø ìĊñę üšĎ Ýĉ ÷Ć ÝąîĞćđÿîĂǰàċÜę ÿĂéÙúšĂÜÖĆïǰĒîüÙĉéÖćøĂĂÖĒïïǰ
ĂĂÖĒïïǰ ēé÷ÖćøüćéõćóõćóðøąÖĂïìĆĚ Ü đìÙîĉ Ùǰ ÖćøĂĂÖĒïïǰ EFTJHO
ǰ ýĉøĉóÜýŤǰ óą÷ĂöĒ÷šöǰ 
ǰ
üćéđÿšîǰ ĒúąÿĊîĞĚćàċęÜÿćđĀêčìĊęñĎšüĉÝĆ÷đúČĂÖĔßšÖćøÖćøüćéǰ ÖúŠ ć üüŠ ć ǰ ÖćøëŠ ć ÷ìĂéøĎ ð ĒïïÝćÖÙüćöÙĉ é ĂĂÖöć
đîČęĂÜéšü÷đĀêčÖćøèŤǰ ÿëćîìĊęĒúąÖĉÝÖøøöǰ êŠćÜėĔîđøČęĂÜ đðŨîñúÜćîǰ ìĊęñĎšĂČęîÿćöćøëöĂÜđĀĘîǰ øĆïøĎšǰ ĀøČĂÿĆöñĆÿĕéšǰ
ïćïćìñšćàĉęîǰ öĊÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ×ċĚîđóČęĂðøąÖĂïđîČĚĂĀćǰǰ đóČęĂĔĀšöĊÙüćöđךćĔÝĔîñúÜćîøŠüöÖĆîǰ éĆÜîĆĚîǰ ĂćÝëČĂüŠćǰ
àċęÜÿĂéÙúšĂÜÖĆïǰ ÿčîìøĊ÷ýćÿêøŤǰ ìĊęüŠćǰ ÙüćöÜćöĔîéšćî ÖćøĂĂÖĒïïǰ ÙČĂǰ ÖćøüćÜĒñîÖćøìĞćÜćîÖĘĕéšǰ ĔîĒÜŠ

32
×ĂÜÖćøîĞćđÿîĂñúÜćîîĆĚîǰ ñúÜćîĂĂÖĒïïݹߊü÷ĔĀšǰ óüÜñÖćǰ Ùčēøüćìǰ 
ǰ ÙĎŠöČĂðøąüĆêĉđÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷ǰ
ñĎšđÖĊę÷üךĂÜöĊÙüćöǰđךćĔÝêøÜÖĆîĂ÷ŠćÜßĆéđÝîǰéĆÜîĆĚîÿøčð øüöÿćÿîŤǰóĉöóŤÙøĆĚÜìĊęǰǰÖøčÜđìóĄ
ĕéšüŠćǰ đðŨîÿČęĂÙüćöĀöć÷ǰ đóČęĂÙüćöđךćĔÝøąĀüŠćÜÖĆîǰ ĒóìøĊđàĊ÷ǰ ĒîŠîĀîćǰ 
ǰ ñšćúšćîîć÷üîǰ úČĚĂúćü
đðŨ î ÿĉę Ü ìĊę ǰ Ăíĉ ï ć÷øć÷úąđĂĊ ÷ éđÖĊę ÷ üÖĆ ï Üćîǰ ñúÜćî đßĊ÷ÜĔĀöŠǰ ēÙøÜÖćøÿŠÜđÿøĉöýĉúðąüĆçîíøøö ǰ
ĂĂÖĒïïݹߊü÷ĔĀšñđšĎ ÖĊ÷ę üךĂÜǰĒúąñĎóš ïđĀĘîöĊÙüćöđךćĔÝ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đÖþêøýćÿêøŤ
ìĊęßĆéđÝî×ċĚîǰ ĀøČĂĂćÝÖúŠćüĕéšüŠćǰ ñúÜćîĂĂÖĒïïǰ ÙČĂ üĉ ì ÷Ť ǰ ïĆ è æĉ ê Öč ú ǰ 
ǰ øĎ š ÝĆ Ö ðøąßćÙöĂćđàĊ ÷ î
êĆüĒìîÙüćöÙĉé×ĂÜñĎšĂĂÖĒïïǰĕéšìĆĚÜĀöé ÖøčÜđìóĄǰǰÿëćóøïčŢÙÿŤ
đýøþåöĆîêøŤÖćâÝîÖčú ǰ 
ǰ đÿšîÿć÷úć÷ĕì÷
đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ ÖøčÜđìóĄǰǰđýøþåýĉúðş
ßćâîøÜÙŤǰéĉþåćîîìŤǰ 
ǰǰðŘǰÿöđéĘÝóøąđÝšćôśćǰ
ÖøöýĉúðćÖøǰ 
ǰüĆçîíøøöǰĂćø÷ąíøøöǰõĎöðĉ â Ŧ âć
ÝčæćíčßǰÖøčÜđìóĄ
ĒúąđìÙēîēú÷ĊǰÖøčÜđìóĄÖìö
ÿčđîêøǰ ēóíĉÿćøǰ ǰ 
ǰ 4BMPOHǰ %JTDPVSTFTǰ BOEǰ
ÖĉêĉÙčèüĆçîąǰ ÝĎæąüĉõćÙǰ 
ǰ ýĉúðąÖćøĂĂÖĒïï
UIFǰ $VMUVSBMǰ $BQJUBMǰ $POUSJCVUJPOTǰ UPǰ
êÖĒêŠÜõć÷ĔîǰÖøčÜđìóĄǰüĉì÷óĆçîŤ
$PNNVOJUJFTǰ JOǰ /PSUIFBTUǰ 5IBJMBOEǰ
ÝćøčüøøèǰìøĆó÷ŤðøčÜǰ 
ǰÖćøđ×Ċ÷îõćóðøąÖĂïǰ
öĀćÿćøÙćöǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćö
ÖøčÜđìóǰǰēĂđéĊ÷îÿēêøŤ
7JFOHLIBNǰ /BOUIBWPOHEPVBOTZǰ 
ǰ 4JOIǰ
ßîĉéćǰ êĆĚÜëćüøÿĉøĉÖčúǰ ǰ 
ǰ ÿČęĂÿĆâúĆÖþèŤǰ ñšćúćüǰ
BOEǰ-BPǰ8PNFOǰ7JFOUJBOF1IBFOHǰ.BJǰ
đüĊ ÷ ÜÝĆ î ìøŤ ǰ Öøč Ü đìóĄǰ óĉ ö óŤ úĆ Ö þèŤ ǰ
(BMMFSZ
öĀćüĉì÷ćúĆ÷íøøöýćÿêøŤ

33
การ��ก�า���ทร�ย�า�ท�อ��ิ��ผ่า��ิล�กรร��ิ��ซ�าย�ต��ราก�การ��
การผลิตซ�้าทา��ิล�กรร�1
�������� ����������2

บทคัดย่อ
����������น��������������น���น����������น�����ใ�����������������น��� ���น������������
������ ��������������������������น��������������น���น����������น�� �����������������น������������น
������������������น�� ������������������������������น�� �������������ใ��ใน������������� ����������
��������� ����� � ��� ����� � ����� �������น�น���� � � ��� � � ���������� �� � �� �������� � �
����� �����น��น� ���น น��������� ������� �������น� ���น ���������น���� �� �� น����ใน��������������ใ����� �����
��น�� � ��น� ���น�� 1. ������� ���������� 2. ������ �. �น���������� �. �น��� ��� �. น������� ใน������น���
����น���� � ������� ��� ��น���น �������� ������������
�����������������������น������ � น�������������������������������������������������� ����
น��������������น����� ����� ������������� ���������������� ������� ����
� ���ใน��������������� �น�����น������������ ใน
��������������������� �������ใน����������� �� ���������� ������� ���������� ������ �น���������� �น���
���น������� ใน���น��น��������������น�����น�����ใน������������������น���������น������������������น
�������������������������������������������������������� ������น 2 ����� ���
1. ������������ ���น��น�������� �น�น������� �����ใน���������น���น���น����� ����� ใ����� ���������
ใน��������������������������������
2. ����������� ���น��น�������� �น�น������น���� ���������� ��������น�� �น���������� น�������
����น��� �������น��������������น �����ใ����������น���ใน�������นน��น �
��น��������������น���น��น����������������น������������������������������น�����������น����
���น��น����������������� ��น�น���� ������น������������น ����ใ���������������������ใ���������
�������น� ���น��น����������น�� ���ใ���������������น�������ใน������������ ��������� ��������น�����
�������������������������น��������น��น�น ��น���น������������ใ����������น���ใน����������น������น����น
ใน������� �� ������น��น����� ���������น�������น����ใน����������น�����������น��������น�������ใ���
�������น����น����น���ใน����������น���������น��น������น�������น
ค�า��าคัญ : ��น��������������น� ����������น��� ����������������������

1
������น�����น���น�น������������������������ ����������น��������������น���น����������น�����ใ�����������������น��� ������������น�น���น�น
������น����น�������น������������ ����������น����
2
������������������� ��.� ������������������������น����� ����������������� �������������น���น

34
ïìîĞć ĒúąđðŨîøŠĂÜøĂ÷ìćÜðøąüĆêĉýćÿêøŤÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜĀîċęÜǰ
ĶÙüćöÜćöķǰđðŨîðŦÝÝĆ÷óČîĚ åćîìĊöę öĊ ćÙĎÖŠ ïĆ öîčþ÷Ť ÙČĂǰ üøøèÖøøöǰ ĀøČĂüøøèÙéĊǰ üøøèÖøøöìĊęÿĞćÙĆâĕéš
ïîēúÖĔïîĊĚǰ ÝćÖðøąÿïÖćøèŤÿĆöñĆÿøĆïøĎšĒúąàċöàĆï đÖĉé×ċĚîÝćÖÙüćöøčŠÜđøČĂÜ×ĂÜýĎî÷ŤÖúćÜĂćèćÝĆÖøĒĀŠÜîĊǰĚ
ÙüćöÜćöìĊęöĊĂ÷ĎŠĔîíøøößćêĉǰ ĒúąÿĉęÜÿøšćÜÿøøÙŤêŠćÜėǰǰ Ēúą×÷ć÷êĆüĂĂÖĕðÿĎŠĀĆüđöČĂÜîšĂ÷ĔĀâŠǰ üøøèÖøøöìĊę
ìĞćĔĀšöîčþ÷ŤóĆçîćêîđĂÜēé÷ĂćýĆ÷óČĚîåćîéĆÜÖúŠćüîĊǰĚ ÿĞćÙĆâàċęÜëČĂüŠćđðŨîüøøèÖøøöđĂÖìĊęöĊÙüćöÜéÜćöđðŨî
÷ÖøąéĆïÝĉêĔÝǰđßćüŤðâ Ŧ âćǰ *OUFMMJHFODF
ǰĔĀšÿÜĎ ×ċîĚ ĒöšüćŠ ǰ Ă÷ŠćÜ÷ĉęÜđøČęĂÜĀîċęÜ×ĂÜÖúčŠöüĆçîíøøöîĊĚÙČĂđøČęĂÜǰ Ķÿĉîĕàķǰǰ
ĶÙüćöÜćöķǰ đðŨîÙîúąĂ÷ŠćÜÖĆïÙüćöÝøĉÜǰ ĒúąÙüćöéĊǰ ēé÷đÞóćąÞïĆïĀúüÜ×ĂÜǰ ĶìšćüðćÜÙĞćķǰ àċęÜĕéšøÝîć
ĒêŠÙüćöÜćöÖĘđðŨîÿĉÜę ÿîĆïÿîčîđÖĊ÷ę üē÷ÜÿĆöóĆîíŤđךćĀćÖĆîǰ ×ċĚîĂ÷ŠćÜúąđöĊ÷éúąĕöǰ ÝîĕéšøĆïÖćøÖúŠćü×üĆâüŠćđðŨî
đóČęĂߊü÷óĆçîćöîčþ÷ŤĂ÷ŠćÜđðŨîĂÜÙćó÷óǰ ÙüćöÜćöÝċÜ üøøèÖøøößĆĚîÿĎÜǰ éšü÷öĊÙüćöÜéÜćöìćÜõćþćǰ Ēúą
đðŨîÙčèÙŠćìĊęÿĞćÙĆâĂ÷ŠćÜĀîċęÜìĊęöîčþ÷ŤÝą×ćéđÿĊ÷ĕöŠĕéšǰ đßĉÜßĆĚîĔîÖćøðøąóĆîíŤĂ÷ŠćÜđðŨîđĂÖǰ ĂĆîĒÿéÜëċÜÙüćö
ĒöšüŠćÙüćöÜćöîĆĚîÝąöĊúĆÖþèąđðŨîîćöíøøöĒêŠđøć ÿćöćøë×ĂÜÖüĊǰ ĂĊÖìĆĚÜĒÖŠîÿćøąĔîüøøèÖøøöđøČęĂÜîĊĚ÷ĆÜ
ÿćöćøëöĊðøąÿïÖćøèŤøŠüöÖĆïÙüćöÜćöĕéšÝćÖÖćø đðŨîìĊ÷ę ĂöøĆï×ĂÜÿĆÜÙöĔîüÜÖüšćÜǰđóøćąÿćöćøëÝøøēúÜ
ÿĆöñĆÿÖĆïíøøößćêĉǰ ĒúąýĉúðÖøøöéšü÷öĉêĉÖćøÿĆöñĆÿìĊę ÙčèÙŠćìćÜÿĆÜÙöǰđÿøĉöÿøšćÜÿĆÜÙöĔĀšđÖĉéÙüćöÿÜïÿč×õć÷
ĀúćÖĀúć÷ǰĕöŠüŠćÝąéĎéšü÷êćǰôŦÜéšü÷ĀĎǰ ÿĆöñĆÿéšü÷Öć÷ǰ ĔêšĀúĆÖÙčèíøøöǰ Ýøĉ÷íøøöǰ ìĊęÿĂéĒìøÖĂ÷ĎŠêúĂĂéđîČĚĂ
ĀøČĂÖøąìĆÜę øĆïøĎñš ćŠ îâćèÿĆöñĆÿǰ 4FOTPSZǰQFSDFQUJPO
ǰ đøČęĂÜǰ ìĞćĔĀšüøøèÖøøöđøČęĂÜĶÿĉîĕàķđðŨîÙüćöîĉ÷öĒĀŠÜ
ēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉÜę ÙüćöÜćöĂĆîđÖĉéÝćÖÖćøøĆÜÿøøÙŤéüš ÷ ÷čÙÿöĆ÷ǰ ĒúąĒóøŠÖøąÝć÷àċęÜÙüćöîĉ÷öĂĂÖĕðÿĎŠìšĂÜëĉęî
òŘöČĂöîčþ÷ŤìĊęđøĊ÷ÖüŠćǰ Ķýĉúðąķǰ ýĉúðąöĊÿčîìøĊ÷õćóĂĆî êŠćÜėđðŨîĂĆîöćÖǰ ēé÷đÞóćąĔîóČĚîìĊęòŦũÜ×üć×ĂÜúĞćîĞĚć
ðøąÖĂïéšü÷ÙčèÙŠćéšćîđßćüŤðŦââćĒúąÝĉêüĉââćèǰ ē×Ü õćÙĂĊÿćî×ĂÜĕì÷ĔîðŦÝÝčïĆî
ǰüøøèÖøøöđøČęĂÜîĊĚĕéš
ĂĆîđðŨîÿćøĆêëąìĊęàŠĂîĒìøÖðøąÿćîǰ àċęÜĒêÖêŠćÜÝćÖ øĆïÙüćöîĉ÷öÿĎÜÿčé
ÙüćöÜćöĔîíøøößćêĉǰ đóøćąÙüćöÜćöĔîýĉúðÖøøöǰ ÖüĊĂĊÿćîĕéšîĞćđĂćēÙøÜđøČęĂÜöćðøąóĆîíŤêćö
öĊÙüćöđßČęĂǰ #FMJFG
ǰÙüćöÙĉéǰ 5IJOL
ǰĒúąÝĉîêîćÖćøǰ ĒïïÞĆîìúĆÖþèŤ×ĂÜìšĂÜëĉęîđøĊ÷ÖüŠćǰ ĶÖúĂîúĞćķǰ ĀøČĂǰ
*NBHJOF
ǰĂĆîđðŨîđÝêÙêĉǰ "UUJUVEF
ǰìĊęöîčþ÷ŤĔßšÖĞćÖĆïǰ ĶēÙøÜÿćøķǰđóČęĂĔßšĔîÖćøĂŠćîĔîǰĶÜĆîđăČĂîéĊķ Üćîýó
ǰǰ
ĒúąÖĞćĀîéÙüćöđðŨîĕðĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîǰéĆÜîĆĚîǰ đîČĚ Ă đøČę Ă Ü×ĂÜÿĉ î ĕàĒóøŠ Ā úć÷öćÖĔîÙüćöìøÜÝĞ ć
ñúÜćîýĉ ú ðÖøøöìĊę Ā öć÷ëċ Ü ǰ Ķÿĉę Ü ìĊę ö îč þ ÷Ť ÿ øš ć Ü×ċĚ î ķǰǰ ×ĂÜßćüĂĊ ÿ ćîÿöĆ ÷ ÖŠ Ă îǰ Ēúąîĉ ÷ öîĞ ć öćđúŠ ć ĔĀš úĎ Ö
ÝċÜöĊÙčèÙŠćđßĉÜÿčîìøĊ÷õćóǰ ïšćÜÖĘđøĊ÷ÖÿĉęÜîĊĚüŠćđðŨîÙüćö ĀúćîôŦ Ü ǰ íüĆ ß ǰ ðč è ēèìÖǰ ģĦģĦ
ǰ öēîìĆ ý îŤ ì ćÜ
úċ Ö úĆ ï ǰ .ZTUJDT
ǰ ĂĆ î đðŨ î đÿîŠ Ā Ť × ĂÜýĉ ú ðąìĊę Ù üøÙŠ ćǰ ÿĆ Ü ÙöÝąđĀĘ î ĕéš ü Š ć ǰ ðöđøČę Ă Üĕéš ÷ċ é đĂćĒîüÙüćöđßČę Ă
êŠĂÖćøÙšîĀć ×ĂÜìš Ă Üëĉę î ǰ ĒúąÙêĉ îĉ ÷ ö×ĂÜĂĊ ÿ ćîēïøćèǰ ìĊę đßČę Ă
ĔîìšĂÜëĉęîĂĊÿćîÿčîìøĊ÷õćóìĊęðøćÖäĔîýĉúð ĔîđøČę Ă ÜēßÙĒúąúćÜÿĆ Ü ĀøèŤ ìĊę đ Öĉ é ×ċĚ î ǰ đßČę Ă đøČę Ă ÜõĎ êĊ
üĆçîíøøöéĞćđîĉîĕðõć÷ĔêšăĊêÙĂÜìĊęøĆïđßČęĂÖĆîöćÝćÖ ñĊ üĉ â âćèǰ đßČę Ă ĔîđøČę Ă Üđìóǰ Ēúąǰ đßČę Ă ÖãĒĀŠ Ü Öøøöǰǰ
÷čÙÿĎŠ÷čÙõć÷ĔêšÙüćöđßČęĂǰ ÙŠćîĉ÷öǰ ĂčéöÖćøèŤìćÜóčìí üøøèÖøøöĂĊÿćîǰģĦĥĪ
ǰîĂÖÝćÖîĊüĚ øøèÖøøöÿĉîĕà
ýćÿîćǰ ĂĆîđðŨîÿĉęÜ÷ċéē÷ÜĔĀšÿćöćøëéĞćđîĉîĒúąéĞćøÜüĉëĊ ĕéšÿąìšĂîĔĀšđĀĘîĒîüÙĉéǰ ĔîéšćîÖćøđöČĂÜÖćøðÖÙøĂÜǰ
×ĂÜìšĂÜëĉęîĔĀšÙÜĂ÷ĎŠĕéšǰ ÝċÜĂćÝëČĂüŠćÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉęî ýĉúðüĆçîíøøöǰøüöëċÜĒîüÙĉéĔîÖćøĂ÷ĎŠøŠüöÖĆîĔîÿĆÜÙöǰ
ìĊęðøćÖäĔîøĎð×ĂÜýĉúðÖøøöìšĂÜëĉęîǰ öĊÙüćöÿĆöóĆîíŤ îĂÖÝćÖîĆĚîđøČęĂÜÿĉîĕà÷ĆÜĕéšÿąìšĂîĂĆêúĆÖþèŤ×ĂÜìšĂÜ
ÖĆïÙüćöýøĆìíćĔîóčìíýćÿîćĂĆîđðŨîÿĉęÜìĊęÿćöćøëøĎšÿċÖ ëĉęîĔîéšćîÙêĉǰ ÙčèÙŠćǰ ÙüćöĀöć÷ĔîüĉëĊßîǰ ìĊę÷ċéē÷Ü
ĒúąøĆïøĎšøŠüöÖĆîĕéšǰ øĎðĒïïýĉúðÖøøöìĊęĕéšøĆïÙüćöîĉ÷ö ÙčèÙŠćĔîìćÜóčìíýćÿîćđךćĕüšÖïĆ ÿĆÜÙöĂĊÿćîĂ÷ŠćÜĒîï

35
ĒîŠîǰéšü÷Ùüćöîĉ÷öÿĎÜÿčéĔîĂéĊêǰÝċÜìĞćĔĀšđøČĂę ÜÿĉîĕàđðŨî üĉíĊÖćøýċÖþć
üøøèÖøøöìĊöę ÖĊ ćøîĞćöćñúĉêàĞćĚ ĔîýĉúðÖøøöĀúćÖĀúć÷ ÖćøýċÖþćÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉęîñŠćîýĉúðÖøøö
øĎðĒïïĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜöćÖìĊęÿčéđøČęĂÜĀîċęÜǰ îĆïĒêŠăĎðĒêšöǰ ÿĉîĕàõć÷ĔêšðøćÖäÖćøèŤÖćøñúĉêàĞĚćýĉúðÖøøöÿĉîĕàǰ
õćóđ×Ċ÷î
ǰ ĀöĂúĞćǰ ĀîĆÜðøąēöìĆ÷ǰ ĀîĆÜêąúčÜĂĊÿćî
ǰ đðŨîÖćøýċÖþćđßĉÜÙčèõćóǰēé÷ÖćøýċÖþćÝćÖđĂÖÿćøĒúą
Ēúąðøą÷čÖêŤöćÿĎŠîćäýĉúðşǰĒúąéîêøĊ ךĂöĎúõćÙÿîćöǰēé÷ĔßšđÙøČęĂÜöČĂǰǰÖćøÿĆöõćþèŤĒïï
ĔîðøąđéĘ î ÿĞ ć ÙĆ â ×ĂÜÖćøýċ Ö þćÙøĆĚ Ü îĊĚǰ ĕöŠöēĊ ÙøÜÿøšćÜǰ 6OTUSVDUVSFEǰ*OUFSWJFX
ǰǰÖćøÿĆÜđÖê
ĕéšìćĞ ÖćøýċÖþćÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉîę ìĊðę øćÖäĔîýĉúðÖøøö ĒïïöĊÿŠüîøŠüöǰ 1BSUJDJQBOUǰPCTFSWBUJPO
ǰǰÖćøĔßšǰ
ÿĉîĕàõć÷ĔêšÖøĂïÙĉéǰ ĒúąēúÖìĆýîŤĒïïìšĂÜëĉęîĂĊÿćîǰǰ ĒïïÿĂïëćöǰ 2VFTUJPOOBJSF
ǰ ĒúąÖćøÿîìîć
àċęÜñĎšýċÖþćđßČęĂüŠćēúÖìĆýîŤǰĒúąßĊüìĆýîŤ×ĂÜñĎšÙîĔîĒêŠúą Öúč Š ö ÖĆ ï Öúč Š ö êĆ ü Ă÷Š ć Üǰ ðøąÖĂïéš ü ÷ǰ Öúč Š ö ýĉ ú ðŗ îǰ
ëĉęîđðŨîêĆüĒðøÿĞćÙĆâìĊęÿŠÜñúĔĀšđÖĉéÿčîìøĊ÷õćóĔîĒïï ðøćß⍠ó øąÿÜÛŤ ǰ îĆ Ö üĉ ß ćÖćøéš ć îýĉ ú ðüĆ ç îíøøöǰǰ
đÞóćąìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰ ĀøČĂĂćÝÝąđøĊ÷ÖüŠćĂĆêúĆÖþèŤìćÜ îĆÖðøąüĆêĉýćÿêøŤǰ ĒúąðøąßćßîàċęÜöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜ
ÙüćöÜćöǰ ĀøČĂÿčîìøĊ÷õćóĔîĒïïđÞóćąìĊęöĊĒêÖêŠćÜ ÖĆ ï ýĉ ú ðÖøøöÿĉ î ĕàĔîúĆ Ö þèąĔéúĆ Ö þèąĀîċę Üǰ
ÖĆîǰĒêŠđîČęĂÜéšü÷ÖćøýċÖþćĔîðŦÝÝčïĆîöĆÖĔßšÖøĂïÙĉéÝćÖ ēé÷ÖćøýċÖþćìĆýîÙêĉǰéšćîÙüćöîĉ÷öǰĒúąÙčèÙŠćìĊęöĊêŠĂ
õć÷îĂÖîĞćöćêĊÙćŠ đðøĊ÷ïđìĊ÷ïÖĆïÿĉÜę ìĊđę ðŨîÙčèÙŠćõć÷Ĕîǰ ÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉęî×ĂÜÖúčŠöêĆüĂ÷ŠćÜĔîßčößîìĊęðøćÖä
ÝċÜĕöŠÿĂéÙúšĂÜÖĆïÙüćöđðŨîÝøĉÜǰǰ ýĉúðÖøøöÿĉîĕàĔîđ×êóČĚîìĊęǰ ǰ ÝĆÜĀüĆéǰ ðøąÖĂïéšü÷ǰ
éĆ Ü îĆĚ î Öćøýċ Ö þćÿč î ìøĊ ÷ õćóìš Ă Üëĉę î Ýċ Ü ĕéšǰ øšĂ÷đĂĘéǰöĀćÿćøÙćöǰĒúąǰ×ĂîĒÖŠîǰÝćÖýĉúðÖøøöÿĉîĕàǰǰ
ÙĞ ć îċ Ü ëċ Ü øąïïÙüćöÿĆ ö óĆ î íŤ Ĕ îđßĉ Ü óČĚ î ìĊę ìĆĚ Ü óČĚ î ìĊǰę ǰÿć×ćǰðøąÖĂïéšü÷ǰǰăĎðĒêšöǰ ÝĉêøÖøøö
ǰǰĀöĂúĞćǰ
ìćÜÙüćöÙĉéǰóČĚîìĊęìćÜÙüćöđßČęĂǰĒúąóČĚîìĊęìćÜÖć÷õćó ǰĀîĆÜðøąēöìĆ÷ǰǰîćäýĉúðşǰĒúąǰéîêøĊǰǰñúÖćøüĉÝĆ÷
ÙČ Ă ÿĉę Ü Ēüéúš Ă öĔîßč ö ßîĂĆ î đðŨ î ÿćøąÿĞ ć ÙĆ â ǰ àċę Ü đðŨ î ßĉĚîîĊĚéĞćđîĉîĕðêćöÖøĂïÖćøüĉđÙøćąĀŤĔîðøąđéĘîÖćø
ÿĉę Ü ìĊę öĊ Ù üćöÿĆ ö óĆ î íŤ đ ÖćąđÖĊę ÷ üÖĆ î Ă÷Ď Š ǰ ĂĊ Ö ìĆĚ Ü ÷Ć Ü Ýąĕéš ýċÖþćǰǰðøąđéĘîǰéĆÜîĊĚ
ýċ Ö þćüĉ üĆ ç îćÖćøĔîýĉ ú ðÖøøöÿĉ î ĕàǰ Ĕîéš ć îÙč è ÙŠ ćǰ ǰ ðøąđéĘ î éš ć îÿč î ìøĊ ÷ õćóĔîñúÜćî
ÙüćöĀöć÷ǰÙüćöÿĞćÙĆâǰêúĂéëċÜðŦÝÝĆ÷ìĊęÖŠĂĔĀšđÖĉéÖćø ýĉúðÖøøöǰđðŨîÖćøýċÖþćúĆÖþèą×ĂÜÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉîę ǰ
ñúĉêàĞĚćýĉúðÖøøöÿĉîĕàÝćÖĂéĊêÝüïëċÜðŦÝÝčïĆîǰ ĂĆîđðŨî üĉđÙøćąĀŤđðøĊ÷ïđìĊ÷ïÿčîìøĊ÷õćóĒïïýĎî÷ŤÖúćÜǰđóČĂę îĞć
éĆÜę õćóÿąìšĂîÙčèÙŠćìćÜÙüćöÜćöĒĀŠÜ÷čÙÿöĆ÷×ĂÜÿĆÜÙö öćüĉđÙøćąĀŤđßČęĂöē÷ÜĀćÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆïÿčîìøĊ÷õćóǰ
ĂĊÿćîĔîĂéĊêǰìĊÝę ąÿćöćøëđßČĂę öøšĂ÷ÙčèÙŠćÿĎÿŠ ÜĆ ÙöøŠüöÿöĆ÷ǰ ĔîýĉúðÖøøöÿĉîĕàǰ
ĔĀš đ ðŨ î ìĊę ð øąÝĆ Ö þŤ ëċ Ü Ùč è ÙŠ ć ìĊę öĊ Ă ÷Ď Š Ĕ îìš Ă Üëĉę î ĂĊ ÿ ćîǰǰ ǰ ðøąđéĘîéšćîÖćøñúĉêàĞćĚ ýĉúðÖøøöǰđðŨîÖćø
ĔĀšÿćöćøëøĆïøĎǰš ĒúąđךćĔÝĔîÿĉÜę ìĊđę ðŨîĂĆêúĆÖþèŤ×ĂÜĂĊÿćîǰ ýċ Ö þćðŦ Ý ÝĆ ÷ ìĊę ÿ Š Ü ñúêŠ Ă Öćøñúĉ ê àĞĚ ć ýĉ ú ðÖøøöÿĉ î ĕàǰǰ
ĒúąÿćöćøëîĞćöćðøĆïðøą÷čÖêŤǰ ĒúąïĎøèćÖćøøŠüöĔî êúĂéëċÜÙüćöîĉ÷ö×ĂÜðøąßćßîìĊöę êĊ ĂŠ üøøèÖøøöÿĉîĕàǰǰ
ÖøąïüîÖćøÖćøóĆçîćêŠĂĕðǰ ēé÷Ĕßš × š Ă öĎ ú đßĉ Ü ðøąüĆ êĉ ý ćÿêøŤ ǰ Ēúą×š Ă öĎ ú đßĉ Ü ÿëĉ êĉǰ
öćðøąÖĂïĔîÖćøüĉđÙøćąĀŤ
üĆêëčðøąÿÜÙŤÖćøýċÖþć ēé÷ñúÖćøýċ Ö þćÝąîĞ ć đÿîĂĔîøĎ ð ĒïïÖćø
ǰǰ đóČę Ă ýċ Ö þćÿč î ìøĊ ÷ õćóìš Ă Üëĉę î ñŠ ć î óøøèîćüĉđÙøćąĀŤǰ %FTDSJQUJWFǰ"OBMZTJT

ýĉúðÖøøöÿĉîĕà
ǰǰ đóČęĂýċÖþćðŦÝÝĆ÷ĔîÖćøñúĉêàĞĚćýĉúðÖøøö
ÿĉîĕà

36
ñúÖćøýċÖþć êŠćÜėǰĔîìĊÿę éč ÖĘđðŨîòść÷ßîąǰÝċÜđðŨîìĊßę îČę ßĂï×ĂÜìĆÜĚ đéĘÖ
óïüŠćÿčîìøĊ÷õćóĔîýĉúðÖøøöÿĉîĕàöĊÙüćö ĒúąñĎšĔĀâŠ
ÿĆöóĆîíŤÖĆïÿčîìøĊ÷õćóĔîüøøèÖøøöóčìíýćÿîćđðŨî ǰǰ đðŨîđøČęĂÜìĊęÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜÙčèíøøöĒúą
đïČĚĂÜêšîǰ ĂĆîđÖĉéÝćÖÖćøÿîĂÜéšćîÙüćöýøĆìíć×ĂÜ Ýøĉ÷íøøöĔîĂÜÙŤóøąēóíĉÿĆêüŤñŠćîêĆüúąÙøÿĉîĕà
ðøąßćÙöñĎšÿøšćÜìĊęêšĂÜÖćøĔĀšüøøèÖøøöóČĚîïšćîĕéšøĆï ǰǰ đðŨîüøøèÖøøöìĊöę ÙĊ üćöÜéÜćöĔîéšćîÖćø
Ùüćöîĉ÷öĒúąđÖĉéýøĆìíćĔîïøøéćðøąßćßîßćüïšćîǰǰ ĔßšõćþćĒúąöĊúĊúćĔîÖćøðøąóĆîíŤìĊęđðŨîđúĉýǰ ßćüïšćî
Ýċ Ü îĞ ć üøøèÖøøöóČĚ î ïš ć îìĊę đ ðŨ î öč × ðćåąĒêŠ đ éĉ ö öć ÿŠüîĔĀâŠÝċÜîĉ÷öôŦÜĒúąîĉ÷öîĞćĕðĂŠćîÿĎŠÖĆîôŦÜĔîēĂÖćÿ
ðøąóĆ î íŤ ×ċĚ î ĔĀöŠ ē é÷đúĊ ÷ îĒïïđøČę Ă ÜøćüĔîßćéÖǰǰ óĉđýþǰ
àċęÜđðŨîđøČęĂÜìĊęóøąÿÜÛŤÙĆéÿøøîĞćöćđñ÷ĒóøŠĔîēĂÖćÿ àċęÜÙüćöîĉ÷öĔîüøøèÖøøöóčìíýćÿîćĕéšÿŠÜ
Üćîïč â ðøąđóèĊ ÿĞ ć ÙĆ â ǰ ēé÷đÞóćąßŠ ü Üđך ć óøøþćǰǰ ñúĔĀšđÖĉéÖćøñúĉêàĞĚćĔîýĉúðÖøøöĀúćÖĀúć÷øĎðĒïï
ÝîÖúć÷đðŨ î üøøèÖøøö÷Ăéîĉ÷ö×ĂÜìšĂÜëĉęîĂĊ ÿ ćîǰ êćööćǰðøąÖĂïéšü÷ǰÝĉêøÖøøöǰĀöĂúĞćǰĀîĆÜðøąēöìĆ÷ǰ
ĔîÖćúêŠ Ă öćǰ ÝćÖćøÿĞ ć øüÝđĂÖÿćøóïüŠ ć öĊ Ĕ ïúćî éîêøĊǰĒúąǰîćäýĉúðşǰéĆÜñúÖćøüĉđÙøćąĀŤêŠĂĕðîĊĚ
đøČęĂÜÿĉîĕàÖøąÝć÷Ă÷ĎŠĔîóČĚîìĊęõćÙĂĊÿćî×ĂÜĕì÷ǰ Ēúąǰ ǰǰ ăĎðĒêšöÿĉîĕàǰ ĀøČĂǰ ÝĉêøÖøøöìĊęîĞćđÿîĂ
ĔîÿćíćøèøĆ å ðøąßćíĉ ð ĕê÷đðŨ î ÝĞ ć îüîöćÖǰǰ đøČęĂÜÿĉîĕàǰ đðŨîýĉúðÖøøöìĊęîĞćđÿîĂéšü÷õćóǰ ÿŠüîĔĀâŠ
ĒÿéÜĔĀšđĀĘîüŠćÙüćöîĉ÷öéĆÜÖúŠćüĕéšÿŠÜñúĔĀšđÖĉéÖćø îĉ÷öîĞćöćđ×Ċ÷îđĂćĕüšïîñîĆÜÿĉöǰ ēïÿëŤ
ǰìĆĚÜõć÷ĔîĒúą
ñúĉêàĞĚćüøøèÖøøöĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰ éšü÷đßČęĂüŠćÖćøìĞćïčâ õć÷îĂÖǰ ăĎðĒêšöđøČęĂÜÿĉîĕàßćüïšćîĂĊÿćîîĉ÷öîĞćöć
ēé÷ÖćøÿøšćÜĔïúćîÝąĕéšøĆïĂćîĉÿÜÙŤñúïčâöćÖǰ Ēúą đ×Ċ÷îøĂÜÝćÖóøąđüÿÿĆîéøßćéÖǰ đóøćąđßČęĂüŠćÿĉîĕà
ĒîŠîĂîüŠćñĎšÿøšćÜêšĂÜđúČĂÖđøČęĂÜìĊęêîđĂÜöĊÙüćöìøÜÝĞć đðŨîĂéĊêóøąóčìíđÝšćßćüïšćîÝċÜĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâđìĊ÷ïĕéš
øŠüöǰĀøČĂđðŨîđøČęĂÜìĊęüĆéĒúąßčößîöĊÙüćöêšĂÜÖćøÝċÜđðŨî ÖĆïßćéÖđøČęĂÜĂČęîǰėǰÝćÖćøÿĞćøüÝăĎðĒêšöĔîóČĚîìĊęĂĊÿćî
đĀêčðŦÝÝĆ÷ìĊęÿĆöóĆîíŤÖĆîìĞćĔĀšüøøèÖøøöÿĉîĕàĕéšøĆïÖćø ÖúćÜǰóïüŠćăĎðĒêšöđøČĂę ÜÿĉîĕàðøćÖäĂ÷ĎöŠ ćÖÖüŠćǰǰüĆéǰ
ñúĉêàĞĚćĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰ ĒúąÖüŠćǰǰüĆéǰóïĔîóČîĚ ìĊÝę ÜĆ ĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰöĀćÿćøÙćöǰ
ÿĞćĀøĆïðŦÝÝĆ÷ìĊÖę ĂŠ ĔĀšđÖĉéÖćøñúĉêàĞćĚ üøøèÖøøö ĒúąøšĂ÷đĂĘéêćöúĞćéĆïǰ ăĎðĒêšöÿĉîĕàìĊęÿöïĎøèŤìĊęÿčé
ÿĉîĕàǰðøąÖĂïéšü÷ óïĔîóČĚîìĊęÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰ ÙČĂǰ üĆéĕß÷ýøĊǰ ïšćîÿćüąëĊǰ
ǰǰ đðŨ î đøČę Ă ÜøćüÞúĂÜóøąïćøöĊ × ĂÜ ĂĞćđõĂđöČĂÜǰĒúąüĆéÿîüîüćøĊóĆçîćøćöǰïšćîĀĆüĀîĂÜǰ
óøąóčìíđÝšćǰÙČĂǰóøąðŦââćíĉÙčèǰóøąÖøčèćíĉÙčèǰĒúą ĂĞćđõĂïšćîĕñŠǰ ēé÷đ×Ċ÷îđĂćĕüšìĆĚÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ
óøąïøĉÿčìíĉÙčèǰ éšü÷ßćüïšćîđßČęĂüŠćÿĉîĕàđðŨîĂéĊêßćêĉ ñîĆÜÿĉöǰ
×ĂÜóøąóčìíđÝšć ăĎ ð Ēêš ö ÿĉ î ĕàüĆ é ĕß÷ýøĊ ǰ öĊ Ă ć÷č ø Š ü öøš Ă ÷ðŘǰ
ǰǰ đðŨ î đøČę Ă ÜìĊę ß ćüïš ć îÝéÝĞ ć ÖĆ î Ýî×ċĚ î ĔÝǰ đ×Ċ ÷ î×ċĚ î ðøąöćèðúć÷øĆ ß ÖćúìĊę ǰ ǰ ÖŠ Ă îìĊę Ý ąĕéš øĆ ï
đóøćąîĂÖÝćÖÙüćöÿîčÖÿîćîĒúąĀúĆÖíøøöÙĞćÿĂî üĉ ÿč Ü ÙćöÿĊ ö ćĔîðŘ óč ì íýĆ Ö øćßǰ ǰ ߊ ć Üđ×Ċ ÷ îßČę Ăǰ
ĒúšüøĎðĒïïÖćøîĞćđÿîĂÖĘĕöŠàïĆ àšĂîàŠĂîđÜČĂę îǰìĞćĔĀšÜćŠ ÷ îć÷ìĂÜǰìĉó÷ŤßćǰßćüĂĞćđõĂïøïČĂǰÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöǰ
êŠĂÖćøÝéÝĞćǰĒúąîĞćĕðëŠć÷ìĂéêŠĂǰ óøąÙøĎïčâß÷ćÖøǰ ÿĆöõćþèŤ
ǰ đÝšćĂćüćÿüĆéĕß÷ýøĊǰ
ǰǰ đðŨ î đøČę Ă ÜìĊę öĊ Ù üćöđðŨ î ìš Ă Üëĉę î îĉ ÷ öÿĎ Üǰ øĎððŦÝÝčïĆîǰ ÖúŠćüëċÜđĀêčñú×ĂÜÖćøîĞćđĂćüøøèÖøøö
đóøćąđðŨîđøČĂę ÜìĊêę üĆ úąÙøđĂÖÙČĂÿĉîĕàǰàċÜę đðŨîñĎöš ïĊ â č âćíĉ đøČęĂÜÿĉîĕàöćđ×Ċ÷îđĂćĕüšïîñîĆÜÿĉöüŠćîŠćÝąđðŨîÖćøéĞćøĉ
ÖćøöćđÖĉéǰ ĕéšĂĂÖéĉîìćÜñÝâõĆ÷êŠĂÿĎšÖĆïõĆ÷ĂĆîêøć÷ ×ĂÜĀúüÜðĎĂś ĂŠ îÿćǰđÝšćĂćüćÿĔî×èąîĆîĚ ǰàċÜę ìŠćîöĊÙüćö

37
ÿćöćøëĔîÜćîߊćÜóČĚîïšćîđðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰ ĂĊÖìĆĚÜĒêÖÞćîǰ ÿŠüîăĎðĒêšöüĆéÿîüîüćøĊóĆçîćøćöǰ đßČęĂüŠćǰ
ĔîüøøèÖøøöóČĚîïšćîǰ ñîüÖÖĆïđøČęĂÜîĊĚđðŨîđøČęĂÜìĊęßćü îŠ ć Ýąđ×Ċ ÷ î×ċĚ î ìĊ Ā úĆ Ü üĆ é ĕß÷ýøĊ ǰ ÿĆ Ü đÖêÝćÖõćþćǰ
ïš ć îēé÷ìĆę ü ĕðîĉ÷öǰ ÝċÜîŠćÝąđÖĉéÝćÖöêĉø ŠüöÖĆ î×ĂÜ ìĊę îĞ ć öćđ×Ċ ÷ îĂíĉ ï ć÷õćóĔîêĂîêŠ ć Üėǰ Ýąđ×Ċ ÷ îéš ü ÷ǰ
ßćüïšćîǰ ĒúąßćüüĆéǰ ĔîÖćøđ×Ċ÷îöĊÙøĎïćĂŠĂîÿćđðŨîǰ ĂĆÖþøĕì÷ÖúćÜǰêŠćÜÝćÖăĎðĒêšöìĊüę éĆ ĕß÷ýøĊÝąđ×Ċ÷îéšü÷
ñĎ š ÖĞ ć ÖĆ ï éĎ Ē úĔîÿŠ ü î×ĂÜđøČę Ă ÜøćüĂ÷Š ć ÜĔÖúš ßĉ éǰ ĂĆÖþøĕì÷îšĂ÷ǰ ĒúąĂĆÖþøíøøöđðŨîÿŠüîĔĀâŠÝċÜđßČęĂüŠćǰ
Ýċ Ü ìĞ ć ĔĀš đøČę Ă Üøćü×ĂÜÿĉ î ĕàĔîăĎ ð Ēêš ö ×ĂÜüĆ é ĕß÷ýøĊǰ îŠćÝąđ×Ċ÷î×ċĚîÖŠĂîđúĘÖîšĂ÷ǰ ÿĞćĀøĆïÖćøúĞćéĆïđøČęĂÜøćüǰ
öĊÙüćöúąđĂĊ÷éÿöïĎøèŤÙøïìčÖêĂîǰ øüöëċÜêĂîÝïǰ ìĊęüĆéîĊĚÝąöĊÙüćöđðŨîøąïïöćÖÖüŠćǰ ĒöšüŠćÝąĕöŠúąđĂĊ÷é
ìĊęđøĊ÷ÖüŠćïìöšüîßćéÖÖĘðøćÖäĔĀšđĀĘîìĊęñîĆÜÿĉöüĆéîĊĚǰ đìŠćĒêŠÖĘĕéšđúČĂÖÞćÖÿĞćÙĆâîĞćöćđ×Ċ÷îđĂćĕüšÙøïǰǰ
ēé÷ߊ ć Üĕéš đ×Ċ ÷ îđĂćĕüš é š ć îĀúĆ Ü ×ĂÜóøąðøąíćîǰǰ
ĔîÖćøúĞćéĆïđøČęĂÜøćüÝąđøĉęöđøČęĂÜÝćÖñîĆÜéšćî×üćĒúšü
üîĕðēé÷øĂïǰ ĒêŠ ÖĘ ÿ úĆ ï ĕðöćĕöŠ đ ðŨ î øąïïöćÖîĆ Öǰ
ĂćÝđðŨîđóøćąÖćøüćÜĒñîĕöŠßĆéđÝîêĆĚÜĒêŠĒøÖǰ ñĎšßöǰ
ìĊę ĕ öŠ đך ć ĔÝđøČę Ă ÜøćüĂ÷Š ć ÜéĊ Ýċ Ü đÖĉ é ÙüćöÿĆ ï ÿîĕéš Ü Š ć ÷ǰǰ
ĒêŠëćš ñĎßš öÿćöćøëĂŠćîêĆüĂĆÖþøĕì÷îšĂ÷ǰĒúąĂĆÖþøíøøö
ĕéšÖĘÝąđךćĔÝĕéšüŠćđðŨîêĂîĔéǰ

ǰ
õćóìĊǰę ǰǰăĎðĒêšöÿĉîĕàïîñîĆÜÿĉöüĆéÿîüîüćøĊóç
Ć îćøćöǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰĂïšćîĕñŠǰÝ×ĂîĒÖŠî
ǰ
õćóìĊęǰ ǰ ăĎðĒêšöÿĉîĕàïîñîĆÜÿĉöüĆéĕß÷ýøĊǰ ĂđöČĂÜǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÝ×ĂîĒÖŠî

38
ÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤÿčîìøĊ÷õćóĔîăĎðĒêšöđøČęĂÜ đøČęĂÜìĊęĕöŠÜŠć÷đú÷ǰ đóøćąêšĂÜĔßšìĆĚÜĒøÜĔÝĒúąĒøÜýøĆìíćǰǰ
ÿĉîĕàĔîóČĚîìĊęĂĊÿćîÖúćÜǰóïüŠćđÖĉé×ċĚîÝćÖÙüćöýøĆìíćǰ ìčÖÙîêšĂÜĕéšöĊÿŠüîߊü÷Ă÷ŠćÜĔéĂ÷ŠćÜĀîċęÜǰ ÝċÜđĀĘîüŠćÿĉö
×ĂÜßč ö ßîìĆĚ Ü ïš ć îĒúąüĆ é ĔîÖćøìĊę Ý ąđÞúĉ ö ÞúĂÜǰ đðŨîĀĆüĔÝǰĒúąđðŨîìĊøę üöýøĆìíć×ĂÜßčößîēé÷Ēìšǰđóøćą
óøąóč ì íýćÿîćǰ ÙČ Ă Öćøđ×Ċ ÷ î×ċĚ î ĔîēĂÖćÿÿĞ ć ÙĆ â Ĕî đÖĉéÝćÖìĊęìčÖÙîöĊÿŠüîøŠüöÝċÜøĎšÿċÖëċÜÙüćöđðŨîđÝšć×ĂÜ
ìćÜóč ì íýćÿîćĂ÷Š ć ÜĔéĂ÷Š ć ÜĀîċę Ü ǰ ĒúąđúČ Ă Öđ×Ċ ÷ î øŠüöÖĆîǰ ÿĞćĀøĆïĔîÖøąïüîÖćøđ×Ċ÷îõćóߊćÜđ×Ċ÷î÷ĆÜ
đĂćĕüšĔîóČĚîìĊęÿĞćÙĆâìćÜóčìíýćÿîćǰ îĆĚîÙČĂÿĉöìĊęđðŨî êšĂÜÙĞćîċÜëċÜïøĉïì×ĂÜóČĚîìĊęîĆïĒêŠÖćøĔßšüĆÿéčìĊęĀćĕéšǰ
ĀĆ ü ĔÝ×ĂÜüĆ é ĀøČ Ă ýĎ î ÷Ť Ö úćÜ×ĂÜüĆ é Ēúąßč ö ßîîĆĚ î đĂÜǰǰ ĔîìšĂÜëĉęîöćĔßšĔîÖćøÿøšćÜÜćîǰ Ăćìĉǰ ÿĊǰ óĎŠÖĆîǰ êúĂé
ēé÷đúČĂÖđøČęĂÜÿĉîĕàìĊęßćüïšćîđßČęĂüŠćđðŨîđøČęĂÜøćüĂéĊê ëċÜõĎöĉðŦââćìĊęđÖĉéÝćÖÖćøĒÖšðŦâĀćĔîđßĉÜߊćÜêŠćÜėǰǰ
ßćêĉ×ĂÜóøąóčìíđÝšćĔîÖćøïĞćđóĘâêïąïćøöĊöćđðŨî ēé÷ðøą÷čÖêŤîĞćÿĉęÜìĊęĔßšĂ÷ĎŠĔîßĊüĉêðøąÝĞćüĆîöćðøĆïĔßšǰ
ÿćøąĔîÖćøîĞ ć đÿîĂǰ ēé÷đÞóćąüĆ é ĕß÷ýøĊ ǰ ìĊę đ×Ċ ÷ î ìĊęßĆéđÝîǰÙČĂǰÿĊìĊęîĞćöćĔßšĕéšöćÝćÖóČßǰÿĆêüŤǰĒúąĒøŠêŠćÜėǰ
đÞóćąđøČęĂÜÿĉîĕàđøČęĂÜđéĊ÷üǰ ĕöŠîĆïøüöÞćÖîøÖõĎöĉ
ǰ ìĊęēééđéŠîǰ ÙČĂǰ ÿĊÙøćöǰ ÝćÖêšîÙøćöǰ ÿĊđĀúČĂÜÝćÖêšîđ×ǰǰ
ĒÿéÜĔĀš đ ĀĘ î üŠ ć ðøąßćßîĔîĒëïîĊĚ îĉ ÷ öđøČę Ă ÜîĊĚ ö ćÖǰǰ ÿĊĒéÜÝćÖêĆüÙøĆęÜǰđðŨîêšîǰ
ÿŠüîüĆéÿîüîüćøĊóĆçîćøćöǰ ÷ĆÜöĊđøČęĂÜóøąđüÿÿĆîéø àċęÜñúÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïÿčîìøĊ÷
đ×Ċ÷îđĂćĕüšéšü÷ǰ ĒúąîĂÖÝćÖÿĂÜüĆéîĊĚĒúšü÷ĆÜöĊăĎðĒêšöǰ õćóĔîăĎðĒêšöÿĉîĕàǰÿćöćøëÿøčðĕéšéĆÜîĊĚ
đøČĂę ÜÿĉîĕàǰüĆéēóíćøćöǰĂĞćđõĂîćéĎîǰÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöǰ ǰ ÿčîìøĊ÷õćóĔîĒîüÙĉé
üĆ é ðøąêĎ ßĆ ÷ ǰ ĂĞ ć đõĂđöČ Ă Üǰ Ēúąǰ üĆ é ÝĆ Ö øüćúõĎ öĉ îĉ öĉ êǰ ǰ ǰ ÿąìšĂîĒîüÙĉéüŠćéšü÷ÖćøđÞúĉö
ĂĞćđõĂĂćÝÿćöćøëǰÝĆÜĀüĆéøšĂ÷đĂĘéǰìĊęđ×Ċ÷îđĂćĕüšÝøĉÜÝĆÜ ÞúĂÜóøąóčìíýćÿîć
óĂÿöÙüøĒêŠðøąÖĂïđĂćĕüšÖïĆ đøČĂę ÜĂČîę ǰėǰÝċÜđĀĘîüŠćđøČĂę Ü ǰ ǰ ÿąìšĂîđÝêÙêĉĔîÖćøÿøšćÜđóČęĂĔĀš
ÿĉîĕàđðŨîøĂÜÖĘĒêŠđÞóćąđøČęĂÜóøąđüÿÿĆîéøđìŠćîĆĚî ĕéšøĆïĂćîĉÿÜÙŤñúïčâĕðđÖĉéĔîēúÖ÷čÙóøąýøĊĂćøĉ÷Ť
ÿĞ ć ĀøĆ ï ÿč î ìøĊ ÷ õćóĔîéš ć îøĎ ð ĒïïìćÜ ǰ ǰ ÿąìš Ă îÿĞ ć îċ Ö Ĕîüĉ ëĊ ï øøóïč øč þǰ
ýĉ ú ðÖøøöǰ ăĎ ð Ēêš ö ÿĉ î ĕàĔîĒêŠ ú ąüĆ é ÝąöĊ úĆ Ö þèąǰ ÿČ ï ÿćîđøČę Ă ÜøćüÙüćöéĊ Ü ćöìĊę đ Ù÷đßČę Ă ëČ Ă ÖĆ î öćǰǰ
ìĊęĒêÖêŠćÜÖĆîǰ ĒêŠ×èąđéĊ÷üÖĆîÖĘöĊúĆÖþèąïćÜĂ÷ŠćÜ éšü÷Öćøđ×Ċ÷îǰ đøČęĂÜǰ ßćéÖǰ óčìíðøąüĆêĉǰ Ùêĉǰ ÙĞćÿĂîǰǰ
øŠüöÖĆîǰ ìĊęÿĆÜđÖêđĀĘîĕéšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîÙČĂúĊÖþèą×ĂÜÖćø ăĊêÙĂÜǰðøąđóèĊǰǰìĊęđøĊ÷ÖøüöüŠćǰăĊêđÖŠćÙĂÜđéĉö
ĒÿéÜĂĂÖìĊęöĊÙüćöđðŨîíøøößćêĉÿĎÜǰ ēé÷ĕöŠ÷ċéêĉé×îï ǰ ÿčîìøĊ÷õćóĔîøĎðĒïï
éšćîøĎðĒïïǰ ĒöšüŠćÝąĕéšøĆïĂĉìíĉóúøĎðĒïïýĉúðąÝćÖ ǰ ǰ ĒÿéÜĂĂÖéš ü ÷ÖćøĔßš ǰ đÿš î ǰ ÿĊǰ
õć÷îĂÖïšćÜǰĒêŠĕöŠöøĊ ðĎ Ēïïêć÷êĆüǰéĆÜđߊîýĉúðąøćßÿĞćîĆÖǰ ìĊđę øĊ÷ïÜŠć÷ǰöĊÙèč úĆÖþèąđÞóćą×ĂÜìšĂÜëĉîę Ă÷ŠćÜïøĉÿìč íĉĝǰ
ÝċÜđĀĘîüŠćøĎðĒïï×ĂÜăĎðĒêšöÿĉîĕàĔîĒêŠúąüĆéöĊÙüćö àČęĂêøÜǰìøÜóúĆÜ
ĂĉÿøąĕöŠ÷ċéêĉéøĎðĒïïĔéĒïïĀîċęÜǰ ĒöšüŠćïćÜüĆéĂćÝ ǰ ǰ ĂÜÙŤ ð øąÖĂïõćóĕöŠ Ē îŠ î Ăîǰ
ÝąđðŨîߊćÜÖúčŠöđéĊ÷üÖĆîđ×Ċ÷îÖĘêćöǰ éĆÜîĆĚîøĎðĒïïÖćø ĒðøđðúĊę÷îĕðêćööēîõćóǰĒúąÝĉîêîćÖćø
ĒÿéÜĂĂÖÝċÜĕöŠĕéšëĎÖÖĞćĀîéđðŨîĒïïêć÷êĆüĒêŠ×ċĚîÖĆï ǰ ǰ Ăĉ ÿ øąÝćÖ×îïǰ éĞ ć đîĉ î ĕðêćö
ÝĉîêîćÖćø×ĂÜߊćÜđðŨîÿĞćÙĆâǰēé÷öĊýøĆìíćđðŨîóČĚîåćîǰ íøøößćêĉ×ĂÜߊćÜđ×Ċ÷î
Ĕî×èąđéĊ÷üÖĆîÖĘöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆïÖøąïüîÖćøĔîÖćø ǰ ǰ đðŨîòŘöČĂóČĚîïšćîǰ ĔßšüĆÿéčđìŠćìĊęöĊ
ÿøšćÜéšü÷ǰ ēé÷đÞóćąÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜßčößîĔîÿöĆ÷ ÙüćöÝĞćđðŨîǰĒêŠöĊðøąÿĉìíĉõćóĔîÖćøÿČęĂÿćø
ÖŠĂîÿĎÜöćÖǰ đóøćąÖüŠćÝąÿøšćÜÿĉö×ċĚîöćÿĆÖĀîċęÜđðŨî

39
ǰ ǰ øĆïĂĉìíĉóúĒïïĂ÷ŠćÜýĉúðşöćÝćÖǰ øĆ ï Ùüćöîĉ ÷ öĔîߊ ü ÜđüúćĂĆ î ÿĆĚ î ÖĘ đ ÿČę Ă öÙüćöîĉ ÷ öúÜǰ
ìšĂÜëĉęîĂČęîöćñÿöñÿćîĂ÷ĎŠïšćÜǰ ĒêŠúĆÖþèąēé÷øüö đóøćąÿČęĂïĆîđìĉÜÿöĆ÷ĔĀöŠđךćöćĒìîìĊęǰ ĀöĂúĞćÖĘðøĆïêĆüǰ
öĊ úĆ Ö þèąđðŨ î êĆ ü ×ĂÜêĆ ü đĂÜÿĎ Ü ǰ Ýċ Ü éĎ Ē ðúÖĔĀöŠ đ ðŨ î öĊÖćøðøą÷čÖêŤđðŨîĀöĂúĞćĔîúĆÖþèąìĊìę îĆ ÿöĆ÷÷ĉÜę ×ċîĚ ǰđߊîǰ
íøøößćêĉ ĀöĂúĞćđóúĉîǰĀöĂúĞćđøČęĂÜêŠĂÖúĂîǰĀöĂúĞćàĉęÜǰÝîđðŨî
ǰ ÿčîìøĊ÷õćóĔîÖøąïüîÖćø ĀöĂúĞćĔîøĎðĒïïĂĉîÙĂîđÿĉøŤêǰđðŨîêšî
ǰ ǰ ĒÿéÜëċÜÙüćöÜćöìĊđę ÖĉéÝćÖÖćøĔßš
üĆÿéčìšĂÜëĉęîǰÿĆöóĆîíŤÖĆïøąïïîĉđüýüĆçîíøøö
ǰ ǰ ĒÿéÜëċÜÙüćöđðŨîýĉúðąÿćíćøè
ÖčýúìĊęÿøšćÜ×ċĚîÝćÖÖøąïüîÖćøÖćøöĊÿŠüîøŠüö×ĂÜÙîǰ
ĔîßčößîǰìĆĚÜǰóøąǰßćüïšćîìčÖøąéĆïǰĒúąßŠćÜđ×Ċ÷îǰ
ǰǰ ĀöĂúĞ ć ÿĉ î ĕàǰ ÙČ Ă ǰ ĀöĂúĞ ć ðøą÷č Ö êŤǰ
øĎ ð ĒïïĀîċę Ü ǰ đðŨ î ìĊę îĉ ÷ öĂ÷Š ć ÜöćÖĔîߊ ü ÜÖŠ Ă îðŘǰ
óýǰǰìĊęđøĊ÷ÖüŠćĀöĂúĞćÿĉîĕàǰđóøćąúĞćđÞóćąđøČęĂÜ
ÿĉîĕàđóĊ÷ÜđøČęĂÜđéĊ÷üǰ ÝćÖćøÿĞćøüÝךĂöĎúĔîóČĚîìĊęĂĊÿćî
ÖúćÜóïüŠćĔîïøøéćýĉúðÖøøöÿĉîĕàǰ ĀöĂúĞćÿĉîĕàđðŨî
øĎðĒïïýĉúðÖøøöìĊęĕéšøĆïÙüćöîĉ÷ööćÖìĊęÿčéǰ đóøćą
đðŨîöĀøÿóìĊęðøą÷čÖêŤĔĀšëĎÖĔÝÙîøčŠîĔĀöŠĔî÷čÙÿöĆ÷îĆĚîǰ
ĂĊÖìĆÜĚ ÷ĆÜĔĀšìÜĆĚ ÙüćöïĆîđìĉÜĒúąÿćøąÙčèíøøöĕðóøšĂöÖĆîǰ
ēé÷đÞóćąÙüćöïĆîđìĉÜǰ ëČĂđðŨîđðŜćĀöć÷ÿĞćÙĆâĀúĆÖ
×ĂÜÖćøĒÿéÜĀöĂúĞćǰ ĔîĂéĊêöĊĀöĂúĞćĀúć÷ðøąđõì
ìĊę îĞ ć đøČę Ă Üÿĉ î ĕàĕðĒÿéÜǰ ĒêŠ ĕ öŠ öĊ úĆ Ö þèąđÞóćąđߊ îǰ
õćóìĊęǰǰǰ ÙèąĀöĂúĞćÿĉîĕàǰ ĶïčâêćðøąóĆîíŤýĉúðşķǰ
ĀöĂúĞćÿĉîĕàǰ ÿĆîîĉþåćîüŠćĀöĂúĞćÿĉîĕàđÖĉé×ċĚîĔîߊüÜ
ǰǰ ×èąìĞćÖćøĒÿéÜÿćíĉêǰ ðŦÝÝčïĆîđúĉÖĒÿéÜǰ
øĂ÷êŠĂ×ĂÜÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìćÜÿĆÜÙöǰ ĂćÝđÖĉéÝćÖ
ǰ ĕðĒúšü
ÖćøĒÿüÜĀćĒîüìćÜǰ ĀøČĂÖćøðøĆïêĆü×ĂÜĀöĂúĞćđĂÜǰ
ÖćøñÿöñÿćîìćÜøĎðĒïïýĉúðąìĆĚÜǰ úĉđÖǰ øĞćēìîǰ Ēúą
ñúÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉęîñŠćî
ĀöĂúĞćÝċÜđÖĉé×ċĚîǰ øüöëċÜÙüćöÙĉéĒïïìĆîÿöĆ÷Ĕî÷čÙ
ĀöĂúĞćÿĉîĕàǰóïüŠć
øĆåïćúǰ ÝĂöóúǰ ðóĉïĎúÿÜÙøćöǰ ÖĘÿŠÜĂĉìíĉóúĕöŠîšĂ÷ǰǰ
ǰǰÿčîìøĊ÷õćóĔîĒîüÙĉé
ēé÷đÞóćąĂĆ ê úĆ Ö þèŤ Ĕ îÖćøĒêŠ Ü Öć÷ìĊę Ē ÿéÜúĆ Ö þèą
ǰ ǰ ÿąìšĂîĒîüÙĉéđÖĊ÷ę üÖĆïÙéĊēúÖĒúą
ÙüćöìĆîÿöĆ÷ǰ îĆïĒêŠÖćøĔÿŠđÿČĚĂđàĉĚêÿĊ×ćüǰ ÿüöĀöüÖ
ÙéĊíøøöĂ÷ŠćÜñÿćîÖúöÖúČî
ðŘÖÖüšćÜǰ ÿüöëčÜđìšć÷ćüđĀîČĂđ׊ćǰ ĒúąĔÿŠÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚîǰ
ǰ ǰ ÿąìš Ă îÿĞ ć îċ Ö Ĕîüĉ ëĊ ï øøóïč øč þǰ
ÝîëĎÖđøĊ÷ÖĂĊÖĂ÷ŠćÜüŠćǰĶĀöĂúĞćÿĉîĕàÖÖ×ć×ćüķĀöĂúĞć
ēé÷ÖćøÿČïÿćîđøČęĂÜøćüÙüćöéĊÜćöìĊęđÙ÷đßČęĂëČĂÖĆîöć
ÿĉ î ĕàÙèąĒøÖǰ ÙČ Ă ǰ Ùèąïč â êćðøąóĆ î íŤ ýĉ ú ðşǰ
ñŠćîüćìýĉúðşĔîÖúĂîúĞćǰ
ĒĀŠÜïšćîēÙÖÖúćÜǰĂĞćđõĂēÖÿčöóĉÿ÷Ć ǰÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöǰǰ
ǰ ǰ ÿąìšĂîüĉíĊÙĉéĔîÖćøðøĆïðøą÷čÖêŤ
đéĉö×ċĚîÖĆïêĞćïúìŠćóøąǰ ÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰ ĀúĆÜÝćÖĕéš
đךćÖĆïÿöĆ÷îĉ÷öĂ÷ŠćÜÿĆöóĆîíŤ

40
ǰǰÿčîìøĊ÷õćóĔîøĎðĒïï
ǰ ǰ ǰĒÿéÜĂĂÖéšü÷ìŠüÜìŠćǰ ÖćøôŜĂî
ǰ
ÖćøúĞćǰìĊęÖøąßĆïǰđøšćĔÝñĎšßöǰ
ǰ ǰ ìŠćôŜĂîöĊĒïïĒñîìĊęđðŨîøąđïĊ÷ïǰ
ÿü÷ÜćöĂ÷ŠćÜđðŨîøąïï
ǰ ǰ ÖúĂîúĞćǰĒÿéÜÖćøÿĆöñĆÿìĊęÜéÜćöǰ
ĔĀšÝĆÜĀüąÿĎÜêĞęć
ǰ ǰ éîêøĊðøąÖĂïǰĒÙîǰÖúĂÜǰđîšîĔĀš
đÖĉéÙüćöđøšćĔÝ
ǰ ǰ ĒÿéÜëċÜÙüćöÿćöćøëĔîÖćøðøĆï
ðøą÷čÖêŤĂĉìíĉóúøĎðĒïïõć÷îĂÖĔĀšđðŨîĒïï×ĂÜìšĂÜ
ëĉęîĂ÷ŠćÜðøąÿćîÖúöÖúČî
ǰǰÿčîìøĊ÷õćóĔîÖøąïüîÖćø
ǰ ǰ ÖćøøŠüöÖĆîÿøšćÜÿøøÙŤĂ÷ŠćÜđðŨîǰ
ÖøąïüîÖćøǰ ĀöĎ Š Ù èą
ǰ ĒÿéÜĂĂÖëċ Ü ÙüćöÿćöĆ Ù ÙĊǰ õćóìĊęǰǰǰ ĀîĆÜðøąēöìĆ÷ǰ ÿĆèîĉþåćîüŠćĕéŠøĆïĂĉìíĉóúǰ
ĒêÖêŠćÜÝćÖĀöĂúĞćĔîĂéĊêìĊęöĆÖĒÿéÜĒïïđéĊ÷üǰ ĀøČĂǰ ǰ øĎðĒïïÝćÖõćóđ×Ċ÷îïîñîĆÜÿĉö
ĒÿéÜîšĂ÷Ùîǰ ìĊęêšĂÜĂćýĆ÷ÙüćöđßĊę÷üßćâđÞóćąêĆüÿĎÜǰ
ĒêŠĀöĂúĞćÿĉîĕàÙČĂÖøąïüîÖćøìĊêę Ăš ÜĂćýĆ÷ÙüćöÿĆöóĆîíŤǰ ñúÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉęîñŠćî
đðŨîĀîċęÜđéĊ÷ü×ĂÜêĆüĒÿéÜêŠćÜė ĀîĆÜðøąēöìĆ÷ÿĉîĕàǰóïüŠć
ǰǰ ĀîĆÜðøąēöìĆ÷ǰ ñúÝćÖÖćøÿĞćøüÝóïüŠćǰ ǰǰÿčîìøĊ÷õćóĔîĒîüÙĉé
đøČę Ă Üÿĉ î ĕàĕéš ëĎ Ö îĞ ć öćðøą÷č Ö êŤ Ē ÿéÜĔîøĎ ð ĒïïĀîĆ Üǰ ǰ ǰǰöĊ Ē îüÙĉ é ĔîÖćøðøĆ ï ðøą÷č Ö êŤ
ðøąēöìĆ÷ǰ ĀîĆÜêąúčÜĂĊÿćî
ǰ ēé÷ñÿöñÿćîìĆĚÜÖćøúĞć đךćĀćÿĆÜÙöǰǰ
ĒúąÖćøđßĉéêĆüĀîĆÜǰđøČĂę ÜÿĉîĕàđðŨîđøČĂę ÜìĊîę ÷ĉ öîĞćöćĒÿéÜǰ ǰ ǰǰöĊ Ē îüÙĉ é đÖĊę ÷ üÖĆ ï ÿĞ ć îċ Ö Ĕîüĉ ëĊ
ĔîøĎ ð ĒïïĀîĆ Ü ðøąēöìĆ ÷ øĂÜÝćÖđøČę Ă ÜøćöđÖĊ ÷ øêĉĝǰ ïøøóïč øč þ ǰ ÿČ ïÿćîđøČę Ă ÜøćüÙüćöéĊ Ü ćöìĊę đ Ù÷đßČę Ă ëČ Ăǰ
đóøćąđðŨîđøČęĂÜìĊęßćüïšćîÙčšîđÙ÷öćÖŠĂîǰ ĒöšüŠćĀîĆÜǰ ÖĆîöć
ðøąēöìĆ ÷ ÝąĕöŠ ĕ éš øĆ ï Ùüćöîĉ ÷ öđìĊ ÷ ïđìŠ ć ĀöĂúĞ ćǰ ǰ ǰǰöĊĒîüÙĉéĔîÖćøðøĆïĒêŠÜñÿöñÿćî
ĒêŠ ÖĘ ÷Ć Ü öĊ Ö ćøĒÿéÜĂ÷Ď Š Ĕ îïćÜóČĚ î ìĊę ē é÷đÞóćąĔîđ×êǰ đÖŠćĔĀöŠ
ĂĞćđõĂîćéĎîǰÝĆÜĀüĆéöĀćÿćøÙćöǰĒúąđ×êĂĞćđõĂðìčöøĆêîŤǰ ǰǰÿčîìøĊ÷õćóĔîøĎðĒïï
ÝĆÜĀüĆéøšĂ÷đĂĘéǰ ÝćÖÖćøÿĆöõćþèŤĀĆüĀîšćÙèąǰ ÿÿĞćúĊǰ ǰ ǰǰĒÿéÜĂĂÖǰ éšü÷ÖćøúĞćǰ úĊúćÖćøǰ
ĒĀŠ Ü ïš ć îéÜïĆ Ü ǰ ĂĞ ć đõĂîćéĎ î ǰ ÝĆ Ü ĀüĆ é öĀćÿćøÙćöǰǰ đßĉ é ĀîĆ Ü ǰ đîš î Ùüćöÿîč Ö ÿîćîǰ ðîêúÖǰ ÿĂéĒìøÖ
ĕéš×Ăš ÿøčðüŠćǰĒöšüćŠ ÙèąĀîĆÜðøąēöìĆ÷Ýą÷ĆÜìĞćÖćøĒÿéÜĂ÷ĎǰŠ Ùêĉíøøö
ĒêŠÙüćöîĉ÷öÖĘúéîšĂ÷úÜöćÖǰĀúć÷ÙèąÝċÜêšĂÜĔßšüíĉ ÖĊ ćø ǰ ǰǰĒÿéÜĂĂÖëċÜÙüćöÜéÜćöǰđøĊ÷ïÜŠć÷
ĒÿéÜĒúÖךćüǰ đóČęĂĔĀšÙÜĕüšàċęÜĂćßĊóĒúą÷ĆÜøĆÖþćöøéÖ ǰ ǰǰéîêøĊðøąÖĂïǰĒÙîǰÖúĂÜǰđîšîĔĀš
õĎöĉðŦââć×ĂÜìšĂÜëĉęîđĂćĕüšĕéšĂĊÖéšü÷ đÖĉéÙüćöđøšćĔÝ

41
ǰ ǰǰøĆ ï Ăĉ ì íĉ ó úÝćÖýĉ ú ðąÖćøĒÿéÜ ñúÝćÖÖćøüĉđÙøćąĀŤÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉęîñŠćî
Āúć÷ĒïïĒêŠÿćöćøëðøĆïĔĀšđðŨîĒïï×ĂÜìšĂÜëĉęî îćäýĉúðşǰĒúąéîêøĊÿĉîĕàǰóïüŠć
ǰǰÿčîìøĊ÷õćóĔîÖøąïüîÖćø ǰǰÿčîìøĊ÷õćóĔîĒîüÙĉé
ǰ ǰ ÿąìšĂîÖøĆïüîÖćøìćÜÙüćöÜćöǰ ǰ ǰ ÿąìš Ă îëċ Ü Öćøðøą÷č Ö êŤ Ùč è ÙŠ ćǰ
ìĊęđÖĉéÝćÖÖćøĔßšüĆÿéčìšĂÜëĉęî ĔîĂéĊêÖĆïðŦÝÝčïĆîĕéšĂ÷ŠćÜÖúöÖúČî
ǰ ǰǰÿąìšĂîÖøąïüîÖćøÖćøöĊÿüŠ îøŠüö ǰ ǰǰÿąìšĂîĒîüÙĉéÖćøôŚîŪ ôĎõöĎ ðĉ â Ŧ âć
ĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤĒïïĀöĎŠÙèą ×ĂÜìšĂÜëĉęî
ǰǰ îćäýĉúðşǰ ĒúąéîêøĊǰ ñúÝćÖÖćøÿĞćøüÝ ǰǰÿčîìøĊ÷õćóĔîøĎðĒïï
óïüŠ ć öĊ Ö ćøîĞ ćìŠćôŜĂîĒúąìĞćîĂÜ×ĂÜĀöĂúĞ ć ÿĉ î ĕàǰ ǰ ǰǰöĊøąđïĊ÷ïĒïïĒñîǰđðŨîøąïï
ĔîĂéĊêöćðøĆïðøą÷čÖêŤđךćđðŨîìŠćôŜĂîǰ øĞć
ǰĒúąìĞćîĂÜ úć÷
ǰǰ ǰ ǰǰöĊ úĊ ú ćÝĆ Ü ĀüąÖøąßĆ ï ǰ ĀîĆ Ö ĒîŠ îǰ
éîêøĊöćêøåćîǰ đóČęĂĔßšĔîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîĒúąÖćø đøšćĔÝǰ
ĒÿéÜ×ĂÜüĉì÷ćúĆ÷îćäýĉúðşøĂš ÷đĂĘéǰÝîÖúć÷đðŨîìĊîę ÷ĉ ö ǰ ǰǰÿąìš Ă îÝĉ î êîćÖćøđÖĊę ÷ üÖĆ ï
ĕðìĆęüõćÙĂĊÿćîǰ đóøćąöĊÙüćöÿü÷ÜćöúÜêĆüǰ ÖøąßĆï íøøößćêĉĕéšĂ÷ŠćÜÿü÷Üćö
ÿąìšĂîÝĉîêîćÖćøĔîüøøèÖøøöđøČęĂÜÿĉîĕàêĂîÿĉîĕà ǰǰÿčîìøĊ÷õćóĔîÖøąïüîÖćø
đéĉîéÜĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰ ĒöšüŠćÝąĔîøą÷ąĒøÖÝąđñ÷ĒóøŠ ǰ ǰǰÖćøøŠüöÖĆîÿøšćÜÿøøÙŤĂ÷ŠćÜđðŨîǰ
Ă÷ĎŠĔîĒüéüÜÝĞćÖĆéǰ ĒêŠđöČęĂĕéšöĊÖćøîĞćđÿîĂđñ÷ĒóøŠĂĂÖ Öøąïüîøąïïǰ ĀöĎŠÙèą
ǰÖŠĂđÖĉéÙüćöÿćöĆÙÙĊ
êćöÿČęĂĒúąÖĉÝÖøøöêŠćÜėĔîøą÷ąêŠĂöćìĞćĔĀšîćäýĉúðş ñúÖćøýċ Ö þćÝċ Ü óïüŠ ć ÿč î ìøĊ ÷ õćóìš Ă Üëĉę îǰ
ĒúąéîêøĊÿĉîĕàđðŨîìĊęÝéÝĞć×ĂÜðøąßćßîÝĞćîüîöćÖǰ đÖĉéÝćÖÙüćöÝĞćđðŨî×ĂÜđĀêčðÝŦ ÝĆ÷ìĊđę Öĉé×ċîĚ ĔîßčößîîĆîĚ ėǰǰ
éšü÷ðŦÝÝĆ÷óČĚîåćîĒúąÖćøöĊĂ÷ĎŠ×ĂÜÿĉęÜêŠćÜėìĊęöĊúĆÖþèą
ÿĂéÙúš Ă ÜÿĆ ö óĆ î íŤ ÖĆ î ǰ ýĉ ú ðŗ î óČĚ î ïš ć îđðŨ î êĆ ü Ēìîǰ
ĔîÖćøëŠ ć ÷ìĂéđøČę Ă Üøćüÿĉ î ĕàñŠ ć îÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ
ðøą÷č Ö êŤ Ĕ îøĎ ð Ēïïýĉ ú ðÖøøöêŠ ć Üėǰ ìĊę ð øąÿćîìĆĚ Ü
ÙüćöÙüćöÜćöǰ ÙüćöÝøĉÜǰ ĒúąÙüćöéĊǰ ĔîĒïïÙéĊēúÖǰ
ĒúąÙéĊ í øøöĂ÷Š ć ÜÖúöÖúČ î ǰ àċę Ü Ùč è ÙŠ ć ìĊę ð øćÖäǰ
ñŠćîÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉęîîĆĚîÿćöćøëüĉđÙøćąĀŤĂĂÖđðŨîǰ
ǰøąéĆïǰéĆÜîĊĚǰ
ǰ ÿčîìøĊ÷õćóĔîøąéĆïēúÖĊ÷ąǰ ÿąìšĂîĂĂÖ
öćĔîøĎðĒïïÿčîìøĊ÷øö÷Ťǰ đîšîÙüćöïĆîđìĉÜǰ ÝøøēúÜ
ÝĉêĔÝǰ öĊúĆÖþèąýĉúðąđîšîöüúßîǰ đðŨîÖćøðøą÷čÖêŤ
đךćĀćÙüćöìĆîÿöĆ÷ǰ ēé÷ñÿćîÙüćöÜćöêćöÿöĆ÷îĉ÷öǰǰ
ĂĆîđÖĉéĒêŠÙüćöđðúĊ÷ę îĒðúÜǰðøĆïêĆüǰđîšîÙüćöĒðúÖĔĀöŠǰ
ĒêŠÙÜĕüšàċęÜđîČĚĂĀćÿćøąĕöŠöćÖÖĘîšĂ÷êćöÖćøđøĊ÷ÖøšĂÜ
×ĂÜñĎšđÿóǰ ÿčîìøĊ÷õćóĒïïóČĚîïšćîîĊĚöĆÖîĞćđÿîĂñŠćîǰ
ĀöĂúĞćǰĀîĆÜðøąēöìĆ÷ǰĒúąîćäýĉúðşǰéîêøĊ
õćóìĊęǰǰǰ ìŠćôŜĂîÿĉîĕàǰ éšćîàšć÷
ǰĒïïðøą÷čÖêŤđðŨîîćäýĉúðşǰ
ǰ éšćî×üć
ǰĒïïéĆÜđéĉöÝćÖĀöĂúĞćÿĉîĕà

42
ǰ ÿčîìøĊ÷õćóĔîøąéĆïēúÖčêøąǰ öĊúĆÖþèą îĊĚǰ đðŨîđĀêčñúÿĞćÙĆâìĊęìĞćĔĀšüøøèÖøøöđøČęĂÜîĊĚĕéšøĆïÖćø
đðŨîÿčîìøĊ÷íøøöǰđîšîîĞćđÿîĂÙêĉíøøöìĊÿę öĆ óĆîíŤÖïĆ ĀúĆÖ ÝćøċÖúÜđðŨîõćóđ×Ċ÷îïîòćñîĆÜÿĉöǰ đߊîđéĊ÷üÖĆïóčìí
óčìííøøöǰöĆÖîĞćđÿîĂĔîóČîĚ ìĊýę ćÿîíøøöǰđߊîǰēïÿëŤǰüĉĀćøǰǰ ðøąüĆêĉǰĀøČĂßćéÖìĊęîĉ÷öđ×Ċ÷îÖĆîĂ÷ĎŠēé÷ìĆęüĕðǰ
ýćúćíøøöǰ íøøöćÿîŤǰ đðŨîêšîǰ ñĎšëŠć÷ìĂéÿŠüîĔĀâŠǰ ÿŠüîýĉúðÖøøöÿĉîĕàĒ×îÜĂČęîǰ ðøąÖĂïéšü÷ǰ
öĊÙüćöøĎđš ÖĊ÷ę üÖĆïüøøèÖøøöĒúąĀúĆÖíøøöĔîóčìíýćÿîćǰ ĀöĂúĞ ć ǰ ĀîĆ Ü ðøąēöìĆ ÷ ǰ îćäýĉ ú ðş ǰ ĒúąéîêøĊ ǰ đðŨ î
đðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰ ÿčîìøĊ÷õćóóČĚîïšćîîĊĚöĆÖîĞćđÿîĂñŠćîăĎð ñúĉêÖøøöìĊęđÖĉé×ċĚîöćĔî÷čÙĀúĆÜëĆéÝćÖÙüćöîĉ÷öìĊęöǰĊ
ĒêšöÿĉîĕàîĆĚîđĂÜ ĔîüøøèÖøøööćÖŠĂîǰàċęÜđðŨîÖćøñúĉêàĞĚćìćÜüĆçîíøøö
éĆÜîĆĚîđöČęĂóĉÝćøèćēé÷õćóøüöǰ ÿčîìøĊ÷õćó ĂĆîđðŨîñúÝćÖÙüćöîĉ÷öìĊęöĊĔîüøøèÖøøöÿĉîĕàǰ đߊî
ìšĂÜëĉęîđÖĉéÝćÖǰĶÖøąïüîÖćøýĉúðşķǰöćÖÖüŠćÙüćöđðŨîǰ đéĊ÷üÖĆïüøøèÖøøö×ĂÜõćÙÖúćÜìĊĕę éšøïĆ Ùüćöîĉ÷ööćÖǰ
ĶüĉÝĉêøýĉúðşķǰ đðŨîÿĉęÜìĊęñĎšÙîĔîßčößîđךćëċÜĕéšǰ đóøćąöĊ đߊîǰđøČęĂÜøćöđÖĊ÷øêĉĝǰìĊęöĊÖćøîĞćöćìĞćđðŨîē×îǰúąÙøǰúĉđÖǰ
ÙčèúĆÖþèąøŠüöÖĆîǰÙČĂǰÙüćöđÿöĂõćÙĔîìćÜíøøöǰĒúą ÝîëċÜÿČĂę ÿöĆ÷ĔĀöŠĔî÷čÙÿöĆ÷ĀúĆÜǰéšü÷üŠćüøøèÖøøöÿĉîĕàǰǰ
öĊÝêĉ đðŨîÖčýúøŠüöÖĆîǰÙüćöđßČĂę ĒúąýøĆìíćĂ÷ĎĔŠ îÙøøúĂÜ ÿćöćøëêĂïÿîĂÜÙüćöêš Ă ÜÖćø×ĂÜìš Ă Üëĉę î êćö
đéĊ÷üÖĆîǰ ìĊęõćþćĂĊÿćîđøĊ÷ÖüŠćǰ ÙüćöÜćöĂĆîđÖĉéÝćÖǰ ÙêĉßćüïšćîĂĊÿćîìĊęøĆïđßČęĂĔîđøČęĂÜïčâÖøøöǰ ÿĉęÜđĀîČĂ
ăĊêǰıǰÙĂÜǰ×ĂÜßčößîîĆęîđĂÜ íøøößćêĉ ǰ ăĊ ê ÙĂÜǰ àċę Ü đðŨ î ÿč î ìøĊ ÷ íøøöǰ ĒúąîĞ ć öć
ðøąéĉþåŤÿøšćÜĔĀšđÖĉéǰÿčîìøĊ÷øö÷Ťǰ ÙČĂǰÙüćöÿîčÖÿîćîǰ
ÿøčðǰĂõĉðøć÷ñú ÝøøēúÜÝĉ ê ĔÝǰ ÿĂéÙúš Ă ÜÖĆ ïîĉ ÿĆ ÷ øĆ Ö Ùüćöÿîč Ö ÿîćî
×ĂÜßćüïšćîĂĊÿćîǰ éĆÜîĆĚîߊćÜĀøČĂýĉúðŗîñĎšÿøšćÜÿøøÙŤ
éĆÜîĆîĚ ÝċÜÿøčðĕéšüćŠ ÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉîę öĊúÖĆ þèąǰ
ÝċÜĕéšóĉÝćøèćðøĆïđðúĊę÷îĔĀšđĀöćąÿöÖĆïēúÖìĆýîŤĒúą
đÞóćąĂĆ î ×ċĚ î Ă÷Ď Š ÖĆ ï ðŦ Ý ÝĆ ÷ Ēüéúš Ă öìćÜÙüćöđßČę Ăǰ
üĉëĊìĆýîŤ×ĂÜßćüĂĊÿćîêćö÷čÙÿöĆ÷ǰ ĀöĂúĞćÿĉîĕàǰ Ēúąǰ
ÿĆ Ü Ùöǰ üĆ ç îíøøöǰ đýøþåÖĉ Ý ǰ ðŦ Ý ÝĆ ÷ éš ć îÙüćöđßČę Ăǰ
ĀîĆÜðøąēöìĆ÷ǰîĆîĚ ëČĂđðŨîÖćøđÖĉé×ċîĚ ĔĀöŠĔîĒïïðøą÷čÖêŤǰ
ÙüćöýøĆ ì íćǰ óïüŠ ć ýĉ ú ðÖøøöÿĉ î ĕàöĊ ÿč î ìøĊ ÷ õćóǰ
ÙČĂǰđðŨîĀöĂúĞćðøą÷čÖêŤǰöĊøĎðĒïïđÞóćąìĊęĒêÖêŠćÜÝćÖ
ìĊęñĎÖē÷ÜÿĆöóĆîíŤĂ÷ĎŠÖĆïăĊêđÖŠćÙĂÜđéĉö×ĂÜÿĆÜÙöìĊęøĆïđßČęĂ
ĀöĂúĞćĔîĂéĊêǰÿŠüîĀîĆÜðøąēöìĆ÷đðŨîÖćøðøą÷čÖêŤÝćÖ
ÖĆîöć÷ćüîćîǰÙČĂǰăĊêǰÙĂÜǰǰÖúŠćüÙČĂüøøèÖøøö
ĀîĆÜêąúčÜĂĊÿćîìĊęîĉ÷öĒÿéÜđøČęĂÜøćöđÖĊ÷øêĉĝǰ öćđðŨîÖćø
ÿĉîĕàđðŨîßćéÖîĂÖîĉïćêìĊęßćüïšćîÿëćðîćÝćÖìĊęđðŨî
ĒÿéÜđøČęĂÜÿĉîĕàĒìîǰ đóČęĂÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜÙî
đøČęĂÜĂĆýÝøø÷ŤđĀîČĂíøøößćêĉǰ êćööēîõćó×ĂÜÖüĊöć
ÖúčŠöìĊęîĉ÷öüøøèÖøøöìšĂÜëĉęîǰàċęÜñĎšîĉ÷öÿĉîĕàîŠćÝąöĊĂ÷ĎŠ
Ă÷ĎŠĔîðøĉöèæú×ĂÜóčìíýćÿîćǰ ÙČĂđðŨîðŦââćÿßćéÖǰ
öćÖĔî÷čÙÿöĆ÷îĆĚîǰ ÿŠüîĀîċęÜÙÜđðŨîÖćøđøĊ÷ÖøšĂÜÝćÖñĎšéǰĎ
óøąđÝšćǰ ǰ ßćêĉ
ǰ đðŨîđøČęĂÜìĊęĒêŠÜ×ċĚîđóČęĂđÞúĉöÞúĂÜǰ
ĀøČĂĀöĂúĞćđðŨîñĎšÙĉéÿøšćÜêćöìĊęđĀĘîüŠćßćüïšćîîĉ÷öǰǰ
óčìíýćÿîćǰ ÿĂéĒìøÖÙčèíøøöǰ Ýøĉ÷íøøöǰ ÙüćöđßČęĂǰ
àċęÜđðŨîđĀêčñúÿĂÜìćÜìĊęöĊÙüćöđðŨîĕðĕéšóĂÖĆîǰ ñú×ĂÜ
ïč â ÖøøöêćöĒïï×ĂÜßćüïš ć îǰ ߊ ć Üđ×Ċ ÷ îĕéš îĞ ć đĂć
ÖćøðøĆïđðúĊę÷îéĆÜÖúŠćüÝċÜìĞćĔĀšüøøèÖøøöÿĉîĕàĕéšøĆï
ÿćøĆêëąéšćîÙüćöéĊÜćöǰ öćïøøÝÜĒêšöđĂćĕüšìĊęýćÿîć
Ùüćöîĉ÷öÿĎÜÿčéĂĊÖÙøĆĚÜĀîċęÜ
ÿëćîǰïîñîĆÜÿĉöǰ ēïÿëŤ
ǰðøąÖĂïĂĆÖþøïøø÷ć÷đîČĂĚ Āć
ēé÷đÞóćąĀöĂúĞ ć ÿĉ î ĕàǰ ĕéš đ îš î øĎ ð Ēïïǰ
ĔîêĂîêŠćÜėǰ đóČęĂĔĀšÖćøýċÖþćÿĞćĀøĆïóøąĒúąÛøćüćÿǰ
ÖćøîĞćđÿîĂöćÖÖüŠćđøČęĂÜøćüĔîåćîąìĊęđðŨîüøøèÖøøö
ĔĀš đ Öĉ é ÙüćöàćïàċĚ Ü Ĕîíøøöąǰ ĒúąđðŨ î üøøèÖøøöǰ
ìĊÿę ĂéĒìøÖíøøööąĂ÷ŠćÜĔîĂéĊêǰýĉúðÖøøöđßĉÜðøą÷čÖêŤ
ìĊęóøąÿÜÛŤĕéšîĞćöćđìýîŤĔîïčâðøąđóèĊìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜ
îĊĚ Ýċ Ü đðŨ î ìĊę îĉ ÷ öĂ÷Š ć ÜøüéđøĘ ü ǰ ëċ Ü Ēöš ü Š ć ÝąöĊ Ă ć÷č Ă ÷Ď ǰŠ
ßćüïšćîǰÙČĂïčâđךćóøøþćǰđðŨîêšîǰéĆÜîĆĚîĔîÙüćöéĊđéŠîǰ
ĕöŠ÷ćüîćîîĆÖÖĘêćöǰĒêŠÿćöćøëêĂïÿîĂÜÙüćöêšĂÜÖćø
ìĊę đÖĊę ÷ üÖĆ ï óč ì íýćÿîćìĊęöĊĂ÷ĎŠöćÖĔîüøøèÖøøöđøČę Ă Ü

43
ìćÜÿčîìøĊ÷øö÷Ťǰ ĔîøąéĆïßćüïšćîǰ ĔĀšÙüćöÿîčÖÿîćîǰ ×üćÜđߊîđéĊ÷üÖĆïøĎðĒïï×ĂÜĀöĂúĞćÿĉîĕàǰ ðøćÖäóïǰǰ
Ēúąđך ć ëċ Ü ßćüïš ć îĕéš éĊ Ö üŠ ć ÿČę Ă ĂČę î ėĔî÷č Ù đéĊ ÷ üÖĆ îǰ ÖüŠćǰǰüĆéǰĔîǰǰÝĆÜĀüĆéǰóČĚîìĊęìĊęóïöćÖìĊęÿčéĂ÷ĎŠĔîđ×ê
đóøćąđðŨîÖćøðøĆïðøą÷čÖêŤđךćĀćÙüćöìĆîÿöĆ÷ǰ đߊîǰ ĂĊÿćîÖúćÜǰÙČĂǰöĀćÿćøÙćöǰĒúą×ĂîĒÖŠîǰĒêŠĔîÿöĆ÷
ÖćøñÿöøĞćēìîǰ Ă÷ŠćÜìĊęîĉ÷öĔîõćÙÖúćÜǰ ÖćøĒêŠÜÖć÷ ĀúĆÜĕöŠðøćÖäüŠćöĊÖćøîĞćđøČĂę Üÿĉîĕàöćđ×Ċ÷îïîòćñîĆÜÿĉöǰ
êćöĂ÷ŠćÜÿöĆ÷ĔĀöŠǰ ÝîìĞćĔĀšßćüïšćîđøĊ÷ÖüŠćĀöĂúĞćǰ ĂĊÖđú÷ǰ ĒöšüŠćÝąöĊÖćøÿøšćÜÿĉö×ċĚîĔĀöŠÖĘêćöǰ ÿŠüîĀîĆÜ
ÖÖ×ć×ćüǰêćöúĆÖþèąÖćøĒêŠÜÖć÷ǰÙČĂîčŠÜÖćÜđÖÜ×ćÿĆĚî ðøąēöìĆ÷îĆĚîëČĂüŠć÷Čî÷ÜìĊęÿčéĔîïøøéćýĉúðÖøøöÿĉîĕàǰǰ
îĆęîđĂÜ đóøćąðŦÝÝčïîĆ îĊ÷Ě ÜĆ ÿćöćøëĀćßöÖćøĒÿéÜĀîĆÜðøąēöìĆ÷
ÿŠüîĀîĆÜðøąēöìĆ÷ìĊęîĞćüøøèÖøøöÿĉîĕàöćǰ đøČęĂÜÿĉîĕàĕéšĔîóČĚîìĊęÝĆÜĀüĆéøšĂ÷đĂĘéǰēé÷óïöćÖìĊęÿčéĔî
đðŨîđîČĂĚ đøČĂę ÜîĞćđÿîĂǰÖĘđðŨîÿĉÜę ìĊĕę éšøïĆ Ùüćöîĉ÷ööćÖđߊî đ×êĂĞćđõĂðìčöøĆêîŤǰ ëċÜǰǰÙèąĄǰĒúą÷ĆÜđðŨîìĊęîĉ÷öĂ÷ĎŠ
ÖĆîđóøćąđðŨîÿŠüîñÿöìĊęîĞćđĂćĀöĂúĞćöćðøą÷čÖêŤđךćǰ ĔîúąĒüÖĔÖúšđÙĊ÷Üǰēé÷đÞóćąóČîĚ ìĊßę ć÷×ĂïìĊĂę ÷ĎøŠ ąĀüŠćÜ
ÖĆ ï Öćøđßĉ é ĀîĆ Ü êąúč Ü ǰ éš ü ÷ÙüćößČę î ßĂïĔîĀöĂúĞ ćǰ øšĂ÷đĂĘéǰöĀćÿćøÙćöǰĒúąÿčøĉîìøŤǰ ĒêŠÿĞćĀøĆïîćäýĉúðş
đðŨ î ìč î đéĉ öǰ ĂĊ ÖìĆĚÜøĎðĒïïĒúąúĊúć×ĂÜÖćøđßĉ é ĀîĆ Üǰ ĒúąéîêøĊîĆĚîđðŨîøĎðĒïï×ĂÜýĉúðÖøøöÿĉîĕàĂĆîđÖĉé
êúĂéëċ Ü ïìóćÖǰ ĒúąÖćøñÿöñÿćîÿČę Ă Āúć÷ßîĉ éǰ ÝćÖÖćøðøą÷čÖêŤđóČęĂîĞćöćĔßšĔîÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰ Ēúąǰ
÷ĉęÜìĞćĔĀšđÖĉéÙüćöêČęîêćêČęîĔÝĕéšđðŨîĂ÷ŠćÜéĊ ÖćøĒÿéÜ×ĂÜüĉì÷ćúĆ÷îćäýĉúðşøšĂ÷đĂĘéǰ đøĉęö×ċĚîđöČęĂǰ
îĆ ï ĒêŠ ð Ř ǰ óýǰ đðŨ î êš î öćǰ Ùüćöîĉ ÷ öǰ óýǰǰđðŨîêšîöćǰĕéšîćĞ ĕðĒÿéÜêćöìĊêę ćŠ ÜėǰÿŠüîĀîċÜę ǰ
ĔîĀöĂúĞćǰĒúąĀîĆÜðøąēöìĆ÷ĕéšúéúÜêćöÙüćöđÝøĉâìĊę ×÷ć÷ĂĂÖĕðêćöēøÜđøĊ ÷ îìĊę öĊ Ù øĎ ìĊę Ý ïÖćøýċ Ö þćÝćÖ
óøĆÜę óøĎđךćöćĔîßîïìǰđöČĂę øĆåïćúÝĂöóúÿùþéĉǰĝ íîąøĆßêŤǰ üĉ ì ÷ćúĆ ÷ îćäýĉ ú ðş ĕ ðÿĂîĂ÷Ď Š ǰ Ĕîéš ć îìĞ ć îĂÜéîêøĊǰ
ðøąÖćýĔßš Ē ñîóĆ ç îćđýøþåÖĉ Ý ĒúąÿĆ Ü ÙöĒĀŠ Ü ßćêĉǰ úć÷ÿĆ Ü ×Ť ýĉ ú ðş ßĆ ÷ ĕéš öĊ ñĎ š îĞ ć ĕðđúŠ î ĒúąïĆ î ìċ Ö đÿĊ ÷ Üǰ
óýǰēé÷đÞóćąÖćøđךćöć×ĂÜēøÜõćó÷îêøŤǰ Ēúą đóČĂę đñ÷ĒóøŠĂ÷ŠćÜÖüšćÜ×üćÜǰïšćÜÖĘïøøđúÜðøąÖĂïìŠćôŜĂîǰǰ
õćó÷îêøŤđøŠǰ÷ĉÜę đðŨîÿĉÜę êĂÖ÷ĞćĚ ĔĀšĀöĂúĞćÿĉîĕàĀć÷ĕðđøĘü ĀøČĂïøøđúÜĂ÷ŠćÜđéĊ÷üÖĘöĊ
÷ĉęÜ×ċĚîǰ öĀøÿóìĊęĕöŠÿćöćøëðøĆïêĆüĕéšÖĘöĊĂĆîêšĂÜúšöĀć÷ ÝćÖćøýċÖþćÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉîę ñŠćîýĉúðÖøøö
êć÷ÝćÖúÜĔîìĊęÿčéǰ ĀøČĂĂćÝđðúĊę÷îøĎðÖúć÷øŠćÜĕðđðŨî ÿĉ î ĕàõć÷Ĕêš Ö ćøñúĉ ê àĞĚ ć ýĉ ú ðÖøøöîĊĚ ǰ ÿćöćøëÿøč ðǰ
Ă÷ŠćÜĂČîę ǰđߊîǰÖúć÷đðŨîĀöĂúĞćđóúĉîǰđðŨîêšîǰĒêŠÿćĞ ĀøĆï ĔîõćóøüöĕéšüŠć
ĀîĆÜðąēöìĆ÷ǰ ÖĘ÷ĆÜîĆïüŠćöĊÙüćöÿćöćøëĔîÖćøðøĆïêĆü ÿčîìøĊ÷õćóìšĂÜëĉęîöĊúĆÖþèąđðŨîĂÜÙŤøüöǰ ÙČĂǰ
ìĞćĔĀš÷ĆÜ÷ČîĀ÷ĆéĂ÷ĎŠĕéšÖøąìĆęÜëċÜðŦÝÝčïĆî ïĎøèćÖćøìĆĚÜÙüćöéĊǰ ÙüćöÝøĉÜǰ ÙüćöÜćöđךćéšü÷ÖĆîǰ
øĎðĒïï×ĂÜýĉúðÖøøöÿĉîĕàìĊęðøćÖäĔĀšđĀĘî ĕöŠĒ÷Ö×ćé
đðŨîÝĞćîüîöćÖìĊęÿčéǰ Ă÷ĎŠĔîøĎðĒïïĀöĂúĞćǰ àċęÜĕéšĒóøŠ ÝćÖÖĆîǰÝċÜđĀĘîüŠćüøøèÖøøöđøČĂę ÜÿĉîĕàÿąìšĂî
ÖøąÝć÷ĂĂÖÝćÖóČîĚ ìĊĂę ÿĊ ćîÖúćÜǰđøĉöę ÝćÖïšćîēÙÖÖúćÜǰ ÿč î ìøĊ ÷ õćóìĊę öĊ Ù üćöÿĆ ö óĆ î íŤ ÖĆ ï ÿč î ìøĊ ÷ íøøöǰ ÙČ Ăǰ
ĂēÖÿčöóĉÿĆ÷ǰ ÝöĀćÿćøÙćöǰ ĒúąÖøąÝć÷ĂĂÖĕðĂ÷ŠćÜ ÙüćöÜćöĂĆîđîČęĂÜÝćÖìćÜíøøöǰ ÿĂéÙúšĂÜÖĆïĒîüÙĉé
ÖüšćÜ×üćÜìĆüę ĂĊÿćîǰĔîøćüðŘǰóýǰǰĕéšøïĆ Ùüćöîĉ÷ö éšćîÿčîìøĊ÷õćó×ĂÜēÖöćêøǰ ÝċÜđÿëĊ÷øìøĆó÷Ťǰ 
ǰ
Ă÷ĎøŠ ćüǰǰðŘǰÖĘÝćÜĀć÷ĕðǰðŦÝÝčïîĆ ĕöŠðøćÖäüŠćöĊÖćøĒÿéÜ ĔîÜćîýċ Ö þćÖøąïüîìĆ ý îŤ ÿč × õćóĔĀöŠ ǰ Ýĉ ê üĉ â âćèǰ
Ă÷ĎŠĂĊÖđú÷ǰ ĒêŠêĆüîĆÖĒÿéÜĀöĂúĞćÿĉîĕàîĆĚîÿŠüîĀîċęÜ÷ĆÜöĊ ÿčîìøĊ÷õćóǰĒúąÙüćöđðŨîöîčþ÷Ťǰ ìĊęöĂÜüŠćÿčîìøĊ÷õćóǰ
ßĊüêĉ Ă÷ĎǰŠ ĒúąÿćöćøëÝéÝĞćÖúĂîúĞćǰĒúąóøšĂöìĊÝę ąĒÿéÜ ĒúąÖćøđךćëċÜßċęÜÙüćöéĊǰ ÙüćöÜćöǰĒúąÙüćöÝøĉÜÿĎÜÿčé
ĔĀšÖĆïñĎšìĊęÿîĔÝĕéšéĎßöǰ ÿŠüîĔîøĎðĒïï×ĂÜÝĉêøÖøøöìĊęöĊ ×ĂÜßĊüêĉ îĆîĚ öĊøćÖåćîöćÝćÖýøĆìíćàċÜę öĊìöĊę ćÝćÖéšćîĔî
ÖćøîĞćđÿîĂđøČęĂÜÿĉîĕàîĆĚîÖĘöĊÖćøÖøąÝć÷Ă÷ĎŠĂ÷ŠćÜÖüšćÜ ×ĂÜßĊüêĉ ǰĒúą÷ĆÜöĂÜüŠćðøąÿïÖćøèŤéćš îýćÿîćđðŨîÿĉÜę ìĊę

44
ߊü÷êĂÖ÷ĞćĚ àċÜę õćüąĒĀŠÜÙüćöđðŨîöîčþ÷ŤìĒĊę ìšǰìĊÿę öïĎøèŤ óĉíĊÖøøöïćÜĂ÷ŠćÜǰ ÝąêšĂÜñŠćîÖøąïüîÖćøðøĆïđðúĊę÷î
óøšĂöĔîìćÜÝĉêüĉââćèǰ ýĉúðÖøøöÿĉîĕàÝċÜëČĂđðŨîÖćø øĎ ð Ēïïēé÷đßČę Ă öē÷ÜÿĆ ö óĆ î íŤ ÖĆ ï ÿëćîÖćøèŤ Ĕ ĀöŠ ėǰ
ĔßšÖøąïüîÖćøýĉúðąĔîÖćøÿČęĂÿćøđßČęĂöē÷ÜđךćÖĆïĀúĆÖ ĔîÿĆÜÙöǰđߊîđéĊ÷üÖĆïýĉúðÖøøöÿĉîĕàìĊ÷ę ÜĆ ëĎÖñúĉêàĞćĚ Ă÷ŠćÜ
íøøöìćÜóčìíìćÜýćÿîćĂ÷ŠćÜĒîïĒîŠîǰ ÿĂéøĆïÖĆï êŠĂđîČęĂÜÝîëċÜ÷čÙ×ĂÜđøćǰ ĒúąÙÜÝąöĊêŠĂđîČęĂÜĕðĂĊÖîćîǰ
ìĊęóčìíĂÜÙŤĕéšêøĆÿđĂćĕüšüŠćǰ đíĂÝÜðøąÖćýóøĀöÝøø÷Ťǰ êøćïđìŠćìĊÿę îĉ ĕà÷ĆÜÙÜöĊóúćîčõćóĒĀŠÜÙčèÙüćöéĊǰÙüćö
ĔĀšöĊÙüćöÜćöĔîđïČĚĂÜêšîǰ ÙüćöÜćöĔîìŠćöÖúćÜǰ Ēúą ÝøĉÜǰÙüćöÜćöǰàċęÜđðŨîìĆĚÜǰÿčîìøĊ÷øö÷ŤǰĒúąÿčîìøĊ÷íøøö
ÙüćöÜćöĔîđïČĚĂÜðúć÷ǰ ēé÷öčŠÜĔĀšöĊÙüćöÜéÜćöĂ÷ĎŠĔî ĀúÜđĀúČĂĂ÷ĎŠ
ÖćøÖøąìĞćìćÜòść÷Ýĉêòść÷üĉââćèöćÖÖüŠćòść÷üĆêëčǰ
óčìíìćÿ ǰ

ǰǰ ÖćøñúĉêàĞĚćìćÜýĉúðÖøøöđÖĉéÝćÖðŦÝÝĆ÷
éšćîÙüćöîĉ÷ö×ĂÜðøąßćßîìĊöę êĊ ĂŠ üøøèÖøøöđøČĂę Üÿĉîĕàöć
ĒêŠĒøÖǰēé÷öĊÿëćîąđðŨîüøøèÖøøöóčìíýćÿîćöćÖŠĂîǰǰ
đöČęĂĕéšøĆïÙüćöîĉ÷ööćÖÝċÜđøĉęööĊÖćøîĞćĂĂÖöćîĂÖüĆéǰ
ĒúąðøĆïĔĀšđðŨîÿčîìøĊ÷ĔŤ îĒïïßćüïšćîǰÙČĂǰđîšîÿîčÖÿîćîǰǰ
ĔĀšđÖĉéÙüćöïĆîđìĉÜǰ öćÖÖüŠćÖćøÿąìšĂîĔîúĆÖþèą
ÿčîìøĊ÷íøøöǰ ĒêŠ×èąđéĊ÷üÖĆîđöČęĂÖøąĒÿēúÖćõĉüĆêîŤ
ìćÜüĆçîíøøöĕéšđךćöćߊüÜßĉÜóČîĚ ìĊìę ćÜüĆçîíøøöǰÙüćö
ìøÜÝĞćĔîĂéĊêÖĘîïĆ üĆîúćÜđúČĂîǰÖćøÖćøôŚîŪ ôĎÙüćöìøÜÝĞćǰ
ēé÷ÖćøñúĉêàĞĚćđøČęĂÜøćüÿĉîĕàĔîøĎðĒïïĀöĂúĞćÿĉîĕàǰǰ
ĀîĆÜðøąēöìĆ÷ǰøüöëċÜîćäýĉúðşǰĒúąǰéîêøĊǰìĊđę Öĉé×ċîĚ úŠćÿčéǰ
ÖĘߊü÷êŠĂúöĀć÷ĔÝĔîöøéÖìćÜüĆçîíøøöÿĞćÙĆâîĊĚĕéšǰ
ēé÷đÞóćąĂ÷Š ć Ü÷ĉę Ü Ĕî÷č Ù ðŦ Ý Ýč ïĆ î ìĊę Ö øąĒÿÖćøôŚ Ū î ôĎǰ
ĔĀšöøéÖìćÜýĉúðüĆçîíøøöÖúć÷đðŨîìčîìćÜüĆçîíøøöǰ
üøøèÖøøöÿĉîĕàÖĘĕéšøĆïÖćøîĞćöćôŚŪîôĎđóČęĂðøą÷čÖêŤ
ĔßšĔĀšđĀöćąÿöÖĆï÷čÙÿöĆ÷ǰ ÖĆïÿëćîÖćøèŤǰ ĒúąóČĚîìĊę
êúĂéëċÜîĞćöćÿøšćÜĂĆêúĆÖþèŤìćÜüĆçîíøøö×ĂÜđöČĂÜǰ
éĆ Ü ìĊę ð øćÖäĔîóČĚ î ìĊę ÝĆ Ü ĀüĆ é ×ĂîĒÖŠ î Ēúąēé÷øĂïǰ õćóìĊęǰǰǰ ÿĉîĕàÖĞćúĆÜĕéšøïĆ ÖćøñúĉêàĞćĚ ĔîøĎðĒïïêŠćÜėǰǰ
Ĕî÷čÙðŦÝÝčïîĆ ǰÿĂéÙúšĂÜÖĆïÖćøýċÖþć×ĂÜǰîĉþåćǰĀøčîŠ đÖþöǰǰ ǰ đóČę Ă ÿøš ć ÜĂĆ ê úĆ Ö þèŤ ì ćÜüĆ ç îíøøöĔĀš ÖĆ ïǰ

ǰđøČĂę ÜÖøąïüîÖćøñúĉêàĞćĚ ĒúąÿøšćÜĔĀöŠĂêĆ úĆÖþèŤ ǰ öĀćîÙø×ĂîĒÖŠî
ìćÜüĆçîíøøöǰ ìĊęüŠćÖøąĒÿēúÖćõĉüĆêîŤÝąÿŠÜñúÖøąìï
ÖøąđìČĂîêŠĂÙüćöđðŨîßčößîǰ ĒúąđÖĉéÖćøđðúĊę÷îĒðúÜ đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ìćÜÿĆ Ü ÙöüĆ ç îíøøöĂ÷Š ć ÜĕöŠ Ă ćÝĀúĊ Ö đúĊę ÷ Üĕéšǰ ēÖöćêøǰ Ýċ Ü đÿëĊ ÷ øìøĆ ó ÷Ť ǰ ǰ ÙČ î ÿč î ìøĊ ÷ õćóǰ
ĒêŠìćŠ öÖúćÜÙüćöđðúĊ÷ę îĒðúÜéĆÜÖúŠćüǰßčößîÖĘ÷ÜĆ øĆÖþć ĔĀšÿč×õćóǰ óĉöóŤÙøĆĚÜìĊęǰ ǰ ÖøčÜđìóöĀćîÙøǰ
ÙüćöđßČĂę óČîĚ ïšćîǰðøąđóèĊóíĉ ÖĊ øøöǰĒúąõĎöðĉ âŦ âćóČîĚ ïšćîǰ đôŚũĂÜôŜćǰóøĉĚîêĉĚÜ
ĔĀšÿïČ ìĂéêŠĂöćĕéšǰĒöšüćŠ õĎöðĉ â Ŧ âćìšĂÜëĉîę ĀøČĂðøąđóèĊ

45
ēÖÿčöǰǰÿć÷ĔÝǰĒúąÙèąǰǰÿčîìøĊ÷õćó×ĂÜßĊüĉêǰ üĉïúĎ ÷ŤǰǰúĊÿĚ üč øøèǰǰýĉúðßćüïšćîǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰǰ
óĉöóŤÙøĆĚÜìĊęǰ ǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ îĞćĂĆÖþøÖćøóĉöóŤ
øćßõĆäÿüîéčÿĉê ÿéĔÿǰ ×Ć î êĉ ü øóÜýŤ ǰ ǰ êš î ĕöš ÿ ć÷Ĕ÷ßĊ üĉ ê ǰǰ
đ×öćîĆîìąǰ ǰ đîČęĂÜĔîÙüćöÜćöǰ ïìÿîìîćĒúą ýĉúðąÖĆïÙüćöýĆÖéĉĝÿĉìíĉĝǰ ÖøčÜđìóöĀćîÙøǰ
ÿĆöõćþèŤǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰĂöøĉîìøŤóøĉĚîêĉĚÜ ĒðúîóøĉĚîìŤêĉĚÜ
ĒĂîéŤóĆïúĉßßĉęÜ ÿößćêĉǰǰöèĊēßêĉǰǰÝĉêøÖøøöĕì÷ǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰ
Ýĉîéćǰ éüÜĔÝǰ ǰ îĉìćîÿĆÜ׍ýĉúðşßĆ÷ǰ ×ĂîĒÖŠîǰǰ ēĂđĂÿóøĉĚîêĉĚÜđăšć
ÙúĆÜîćîćüĉì÷ć ÿöĆÙøǰǰïčøćüćýǰǰóčìíðøĆßâćǰöĂÜóčìíðøĆßâć
ÝÖùþèöĎ ø êĉ ǰ ǰ ýćÿîćĒïŠ Ü Ē÷Ööîč þ ÷Ť ǰ éšü÷ìøøýîąüĉì÷ćýćÿêøŤǰ ÖøčÜđìóöĀćîÙøǰ
ÖøčÜđìóöĀćîÙøǰ ĂöøĉîìøŤóøĉĚîìŤêĉĚÜĒĂîéŤ ý÷ćö
óĆïúĉßßĉęÜ ÿčöćúĊǰđĂÖßîîĉ÷öǰǰăĎïĒêšöĔîÿĉöĂĊÿćîǰÜćîýĉúðş
éüÜöîǰǰÝĉêøŤÝĞćîÜÙŤǰǰÿčîìøĊ÷õćóĔîõćþćĕì÷ǰ ÿĂÜòŦũÜē×ÜǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰöêĉßî
óĉöóŤÙøĆĚÜìĊęǰǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰý÷ćö ÿčøĉ÷ćǰ ÿöčìÙčðêĉĝǰ ĒúąÙèąǰ ǰ ĀîĆÜðøąēöìĆ÷×ĂÜ
íĊ ø ÷č ì íǰ ǰ ïč â öĊ ǰ ǰ ÙüćöÙĉ é ĀúĆ Ü êąüĆ î êÖǰ ĂĊÿćîǰ ÖćøĒóøŠÖøąÝć÷ĒúąÖćøðøĆïđðúĊę÷î
ÖøčÜđìóöĀćîÙøǰÿć÷íćø ìćÜüĆ ç îíøøöĔîĀöĎ Š ï š ć îĂĊ ÿ ćîǰ ×ĂîĒÖŠ î ǰ
îĉþåćǰ ĀøčŠîđÖþöǰ 
ǰ ǰ ÖøąïüîÖćøñúĉêàĞĚćĒúą Āš Ă Üðäĉ ïĆ êĉ Ö ćøìćÜöćîč þ ÷üĉ ì ÷ć×ĂÜĂĊ ÿ ćîǰ
ÿøšćÜĔĀöŠĂĆêúĆÖþèŤìćÜüĆçîíøøöǰÙšîđöČęĂǰǰ õćÙüĉ ß ćÿĆ Ü Ùöüĉ ì ÷ćĒúąöćîč þ ÷üĉ ì ÷ćǰǰ
óùýÝĉÖć÷îǰ ǰ ÝćÖǰ IUUQTPOHLIMB Ù è ą ö îč þ ÷ ý ć ÿ ê ø Ť Ē ú ą ÿĆ Ü Ù ö ÿ ć ÿ ê ø Ťǰ
IFBMUPSHQBQFS öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
ðøąöüúǰóĉöóŤđÿîǰĀöĂúĞćĀöĎüŠ ćì×ĂîĒÖŠîǰóĉöóŤ ÿčüìĉ ÷ŤǰǰíĊøýćýüĆêǰĒúąéćøćøĆêîŤǰǰđöêêćøĉÖćîîìŤǰǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰǰ×ĂîĒÖŠîǰĀÝÖ×ĂîĒÖŠîÖćøóĉöóŤ ðøąüĆêýĉ ćÿêøŤĂÿĊ ćîĀúĆÜÿÜÙøćöēúÖÙøĆÜĚ ìĊÿę ĂÜǰǰ
@@@@@@@ǰ ǰ õćþćĒúąüøøèÖøøöìšĂÜëĉęîĂĊÿćîǰ óĉöóŤÙøĆĚÜìĊęǰ ǰ ×ĂîĒÖŠîǰ ēøÜóĉöóŤÙúĆÜîćîć
×ĂîĒÖŠîēøÜóĉöóŤóøąíøøö×ĆîêŤ üĉì÷ć
ðøąđüýǰ üąÿĊ ǰ ǰ üĉ ëĊ ö îč þ ÷Ť Ĕ îýêüøøþìĊę ǰ ǰǰ ÿčđîéǰēóíĉÿćîǰǰđĂÖÿćøðøąÖĂïÖćøÿĆööîćđøČĂę Ü
ÿĎŠõóõĎöĉĔĀöŠĒĀŠÜÖćøóĆçîćǰ óĉöóŤÙøĆĚÜìĊęǰ ǰ åćîìĊęöĆęîüĆçîíøøöĒĀŠÜ÷čÙÿöĆ÷ǰöĀćÿćøÙćöǰ
ÖøčÜđìóöĀćîÙøöĎúîĉíĉÿéýøĊÿùþéĉĝüÜýŤ ÿëćïĆ î üĉ ÝĆ ÷ ýĉ ú ðąĒúąüĆ ç îíøøöĂĊ ÿ ćîǰǰ
ĕóēøÝîŤǰÿēöÿøǰǰÝĉêøÖøøöòćñîĆÜĂĊÿćîǰ×ĂîĒÖŠîǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷öĀćÿćøÙćö
ēÙøÜÖćøÿĞćøüÝĒúąëŠć÷õćóÝĉêøÖøøöòćñîĆÜ ÿč đ ìóǰ ÿč î ìøđõÿĆ ß ǰ ǰ ĀöĎ Š ï š ć îĂĊ ÿ ćî÷č Ùǰ
ĂĊ ÿ ćîǰ ýĎ î ÷Ť üĆ ç îíøøöĂĊ ÿ ćîǰ öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ Ķ ÷č Ù ÿ Ü Ù ø ć ö đ ÷Ę î ķ ǰ óĉ ö ó Ť Ù øĆĚ Ü ìĊę ǰ ǰǰ
×ĂîĒÖŠî ÖøčÜđìóöĀćîÙøǰóĉöóŤéĊ
öēîǰóĉÿìč íĉøêĆ îćîîìŤǰǰÿčîìøĊ÷üĉÝÖĆ þŤĔîÝĉêøÖøøö Ăčìĉîǰǰïčî÷ćüÜǰǰÿĉîĕàǰ ēé÷ǰðćÜÙĞć
ǰđúŠöǰ ǰǰ
ĕì÷ǰÖøčÜđìóöĀćîÙøǰēĂđĂÿóøĉĚîêĉĚÜđăšć đüĊ÷ÜÝĆîìøŤǰēøÜóĉöóŤîĆîìćêčúćé

46
�����ั�������� �ั�ค����อ����า �ั���ัด�อ���่� อย่า�ยั��ย�� :
ค��ค่า ค�า��อ���ย� �า�������ค���ั�
Mueang Sila Community,Khon Kaen Province sustainable urban Society Products develop-
ment : Value, Sufficiency, and Immunity
��������� �����������

บทคัดย่อ
���������� ������������ ��� �������������������������� �� �������������������������������������������
���������� �������� ����������������������� ���������� �������������������� ����� �� �� ��������� ���� ����
�������������������� �������������������������������������������������������� ������������ ����� ����������
��� � ��� � ����� � ��� � ���� � �� � ��� � ���� � ����� � ����� �� � �� � ����� � ��� � �� � �� � ����� � � �������� �� �� �� � �� �
����������������� ������ ���������������������������� ���� ����� ����������������� ������� ����������������
���������������������������������������� ��������������������������������������������� �������������
����������������������������������������������� ���������������������������� ���������� �����������������
����������������� ���������������������������������� ��������������� ����������������������������
����������������� ��������������������������������������������������������������� ���� ��������������
����������� ����������������������������������������������������������������� ���������������������
������������������������������������������������� �������������������������������� ����������
������������������������������ ���������������������������������� ������������������ ���������������������
���������������������������������������������������� ����������������������������������������
�������������������� ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������� �����
������������ ������������������������ � ��������������� ����������� �������������� ����������������������
���������������������� ���������������������������� ���������������������������������������������
������������� ��������������������������������� ��������������������������������������� ������������
����������� �� �� ��������� ������������������������ ������������������������ ��������� �����������������
������������������������������� �������������������� ����������������������������������� �������
������ �������������������������������� ����������� ���������������� �������������������������������
��������������������� �� ����� ����������������� ������� �������������������� ����������������������� �����
���������������
ค�า��าคัญ : ����������,��������������,�����������

������������������, ���, ������������������������������ ����������������� ������������������


1

47
"CTUSBDU
5IJTǰBSUJDMFǰJTǰBǰQBSUǰPGǰBOǰBDBEFNJDǰTFSWJDFǰGPSǰUIFǰTPDJFUZǰDPOEVDUFEǰCZǰUIFǰ#VSFBVǰPGǰǰ
"DBEFNJDǰ4FSWJDFTǰJOǰUIFǰDPPQFSBUJPOǰXJUIǰUIFǰ'BDVMUZǰPGǰ'JOFǰBOEǰ"QQMJFEǰ"SUT ǰ,IPOǰ,BFOǰ6OJWFSTJUZǰǰ
VOEFSǰUIFǰVSCBOǰTPDJFUZǰQSPKFDUǰOBNFEǰij*TBOǰ$VJTJOF ǰ$POTFSWBUJPOǰPGǰ5SBEJUJPOBMǰ$FMFCSBUJPOT ǰ
8BZǰPGǰ-JGFǰJOǰ/BNǰ1IPOHǰ3JWFSǰ8BUFSTIFEĴǰBTǰJUTǰTVCQSPKFDUǰUPǰFTUBCMJTIǰUIFǰFOUFSQSJTFǰOFUXPSLǰJOǰ
PSEFSǰUPǰJNQSPWFǰPMEǰQSPEVDUTǰUPǰEFWFMPQǰUIFǰQSPEVDUTǰUIBUǰIFMQǰEFWFMPQǰUIFǰDPNNVOJUZǰ*UǰJTǰUPǰ
NBLFǰ.VFBOHǰ4JMBǰDPNNVOJUZǰBǰUPXOǰPGǰTVTUBJOBCMFǰEFWFMPQNFOUǰCZǰTUJDLJOHǰUPǰUIFǰQSJODJQMFǰPGǰ
WBMVF ǰTVGųDJFODZ ǰBOEǰJNNVOJUZǰCZǰUSZJOHǰUPǰNJOJNJ[FǰBOZǰSJTLTǰBOEǰDSFBUJOHǰQPTTJCJMJUZǰPGǰIBSNMFTTǰ
MJWJOHǰXIJDIǰJTǰBQQSPQSJBUFǰGPSǰPOFĴTǰMJGFǰ*UǰGPDVTFTǰPOǰUIFǰXBZǰPGǰMJGFǰDBQJUBMǰBOEǰUIFǰDVMUVSFǰPGǰ
UIFǰBHSJDVMUVSJTUTǰPGǰFBDIǰDPNNVOJUZǰ5IJTǰIFMQTǰDSFBUFǰNPSFǰPQQPSUVOJUJFTǰBOEǰEJTUSJCVUFǰNPSFǰ
JODPNFǰUPǰUIFǰDPNNVOJUZǰ*UǰQSPNPUFTǰMFBSOJOHǰQPUFOUJBM ǰVOEFSTUBOEJOH ǰBOEǰUIFǰVTFǰPGǰCPEZǰPGǰ
LOPXMFEHFǰBOEǰOFXǰUFDIOPMPHJFTǰUPǰEFWFMPQǰQSPEVDUTǰBOEǰTFSWJDFTǰXIJDIǰBSFǰJOǰBDDPSEBODFǰXJUIǰ
UIFǰXBZ ǰDVMUVSF ǰBOEǰVOJRVFOFTTǰPGǰUIFǰDPNNVOJUZǰ*OǰBEEJUJPO ǰJUǰBMTPǰQSPWJEFTǰSFBEJOFTTǰUPǰGSFFǰ
USBEFǰBSFBǰBHSFFNFOUTǰBOEǰQSPWJODJBMǰBOEǰOBUJPOBMǰUSFOETǰPGǰDPNNVOJUZǰNBSLFUǰXJUIǰDSFBUJWFǰJEFBTǰ
BOEǰFOWJSPONFOUBMǰGSJFOEMJOFTTǰBOEǰCBMBODFǰ*UǰDPNFTǰXJUIǰUIFǰQPUFOUJBMǰUPǰEFWFMPQǰUIFǰTUBOEBSEǰ
PGǰQSPEVDUTǰBOEǰTFSWJDFTǰUPǰDPPQFSBUFǰJOǰUIFǰEFWFMPQNFOUǰPGǰSFMBUFEǰMPDBMǰQSPEVDUTǰBOEǰTFSWJDFTǰ
BDDPSEJOHǰUPǰUIFǰJEFBǰPGǰJNQSPWJOHǰPMEǰQSPEVDUTǰUPǰEFWFMPQǰUIFǰQSPEVDUTǰUIBUǰIFMQǰEFWFMPQǰUIFǰǰ
DPNNVOJUZǰBOEǰUIFǰQSPNPUJPOǰPGǰMPDBMǰFOUSFQSFOFVSTĴǰDBQBCJMJUZǰPGǰQSPEVDJOH ǰQSPDFTTJOH ǰBOEǰǰ
NBSLFUJOHǰBHSJDVMUVSBMǰQSPEVDUT$POTFRVFOUMZ ǰUIJTǰXJMMǰTUSFOHUIFOǰUIFǰDPNNVOJUZǰBOEǰTPDJFUZ ǰNBLFǰ
UIFNǰUIFǰCBTJTǰPGǰDSFBUJWFǰFDPOPNZǰXJUIǰUIFǰQPUFOUJBMǰUPǰDSFBUFǰBEEJUJPOBMǰWBMVFǰBOEǰDPNQFUJUJWFOFTT ǰǰ
BOEǰMFBEǰUPǰUIFǰEFWFMPQNFOUǰPGǰRVBMJUZǰJOGSBTUSVDUVSFǰBOEǰTVTUBJOBCMFǰDPNNVOJUZǰ5IFǰBSFBǰPGǰ
UIFǰTUVEZǰJTǰBUǰ.VFBOHǰ4JMBǰ.VOJDJQBMJUZ ǰ.VFBOHǰ%JTUSJDU ǰ,IPOǰ,BFOǰ1SPWJODFǰ5IFǰTUVEZǰIBTǰCFFOǰǰ
DPOEVDUFEǰ VTJOHǰ BSFBCBTFEǰ BOBMZTJTǰ UPǰ JEFOUJGZǰ NVUVBMǰ OFFETǰ BOEǰ UPǰ TQFDJGZǰ UPPMTǰ GPSǰ EBUBǰǰ
DPMMFDUJPOǰ 5IFǰ VOEFSTUBOEJOHǰ PGǰ QIZTJDBMǰ HFPHSBQIZ ǰ FDPOPNZ ǰ BOEǰ TPDJFUZǰ MFBETǰ UPǰ UIFǰǰ
BDLOPXMFEHFNFOUǰPGǰQSPCMFNT ǰMJNJUBUJPOT ǰBOEǰPQQPSUVOJUJFTǰUPǰCFǰVTFEǰJOǰUIFǰEFWFMPQNFOUǰǰ
QMBOOJOH ǰXIJDIǰJTǰNBEFǰCZǰDPNNVOJUZǰQPUFOUJBMǰBOBMZTJT ǰEBUBǰDPNQBSJTPOǰUPǰEJTDSJNJOBUFǰTJNJMBSJUJFTǰ
BOEǰEJGGFSFODFT ǰEBUBCBTFǰTFUVQ ǰBOEǰGPSNBUJPOǰPGǰUIFǰEFWFMPQNFOUǰQMBOǰ*UǰJTǰUPǰDSFBUFǰUIFǰJEFBǰ
PGǰij#&55&3ǰ63#"/ĴǰUIBUǰJTǰTVTUBJOBCMFǰXJUIǰWBMVF ǰTVGųDJFODZ ǰBOEǰJNNVOJUZǰCZǰUSZJOHǰUPǰNJOJNJ[Fǰ
BOZǰSJTLTǰBOEǰDSFBUJOHǰQPTTJCJMJUZǰPGǰIBSNMFTTǰBOEǰBQQSPQSJBUFǰMJWJOHǰJOǰUIFǰDIBOHJOHǰFOWJSPONFOU
,FZXPSEǰǰ6SCBO 4PDJFUZǰ1SPEVDUT 4VGųDJFODZ

48
ïìîĞć ðøĆßâć×ĂÜđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Üǰ îĂÖđĀîČĂÝćÖ
Ķßč ö ßîđöČ Ă ÜķđðŨ î ýĎ î ÷Ť Ö úćÜÙüćöđÝøĉ âǰ ÙčèúĆÖþèąéšćîÙüćöóĂðøąöćèĒúąéšćîÙüćööĊđĀêčñúǰǰ
đðŨîýĎî÷Ťøüö×ĂÜíčøÖĉÝÖćøÙšć×ć÷ǰÖćøýċÖþćǰǰÖćøðÖÙøĂÜǰǰ ÖćøöĊøąïïõĎöÙĉ öšč ÖĆîĔîêĆüìĊéę ǰĊ Āöć÷ëċÜǰÖćøÝĆéĂÜÙŤðøąÖĂïǰ
êúĂéÝîÖćøÙöîćÙö×îÿŠ Ü ǰÖćøÿČę Ă ÿćøǰĒúąǰ ×ĂÜÖćøéĞ ć đîĉ î Üćîǰ ĔĀš öĊ ÿ õćóóøš Ă öøĂÜøĆ ï êŠ Ăǰ
ÖćøïøĉĀćøêŠćÜėǰìĆÜĚ ĂÜÙŤÖøĔîõćÙøĆåĒúąđĂÖßîýĎî÷Ťøüö ñúÖøąìïĔéėǰĂĆîđÖĉéÝćÖÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìĆĚÜõć÷îĂÖ
×ĂÜñĎšÙîìĊęöĊÙüćöǰĒêÖêŠćÜìćÜóČĚîđóǰēé÷ßčößîđöČĂÜĔî Ēúąõć÷ĔîĕéšđðŨîĂ÷Š ćÜéĊǰ ÖćøÿøšćÜøąïïõĎöĉ ÙčšöÖĆîǰ
đ×êđöČĂÜĀøČĂđìýïćúǰÿĆÜÙöđöČĂÜöĊúÖĆ þèąÙüćöÿĆöóĆîíŤ ĔîêĆüìĊęéĊǰ ÝċÜÿćöćøëĒïŠÜĕéšđðŨîÿĂÜÖøèĊǰ ÙČĂǰÖćøÿøšćÜ
ìĊöę êĊ ĂŠ ÖĆî×ĂÜïčÙÙúĔîđöČĂÜǰúĆÖþèąđðŨîÙøĂïÙøĆüđéĊ÷ę üǰ ÝćÖõć÷ĔîĕéšĒÖŠǰ ÖćøÝĆéĂÜÙŤðøąÖĂïêŠćÜėǰ ĔîĂÜÙŤÖø
ÿõćóĒüéúšĂöÿŠüîĔĀâŠÝąđðŨîĂćÙćøïšćîđøČĂîǰǰöĊÙüćö ĔĀšđĂČĚĂêŠĂÖćøðøĆïêĆüđöČęĂöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜǰ đðŗéēĂÖćÿ
ìĆîÿöĆ÷ĒïïêąüĆîêÖǰöĊÿÜĉę ĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖĂ÷ĎøŠ ĂïêĆüǰ ĔĀš đøĊ ÷ îøĎ š ÿĉę Ü ĔĀöŠ ė ǰ øüöëċ Ü ÖćøĔĀš ñ úêĂïĒìîìĊę đ ðŨ î
ĒúąöĊÖćøđðúĊę÷îĒðúÜìćÜÿĆÜÙöđðŨîĕðĂ÷ŠćÜøüéđøĘüǰ íøøöǰ ÖĉÝÖćøÖĘÝąÿćöćøëđêĉïēêĕéšĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜöĆęîÙÜǰǰ
Öćø×÷ć÷êĆü×ĂÜßćîđöČĂÜǰ đðŨîúĆÖþèą×ĂÜ ëČ Ă đðŨ î Öćøÿøš ć ÜõĎ öĉ Ùč š ö ÖĆ î Ĕîéš ć îìøĆ ó ÷ćÖøïč Ù Ùúǰǰ
ÖćøđðúĊę ÷ îĒðúÜìĊę đ Öĉ é ÝćÖÖćø×÷ć÷êĆ ü ×ĂÜđöČ Ă Üǰǰ ÿŠüîÖćøÿøšćÜõĎöĉÙčšöÖĆîìĊęõć÷îĂÖǰ ÝĆéĂÜÙŤðøąÖĂïǰ
đöČęĂßćîđöČĂÜöĊðøąßćÖøđÙúČęĂî÷šć÷đךćĕðêĆĚÜëĉęîåćî ìĊę Ă ÷Ď Š ø ć÷øĂïĂÜÙŤ Ö øĔĀš đ ĂČĚ Ă êŠ Ă ÖćøéĞ ć đîĉ î Üćîǰ đߊ îǰ
ĀîćĒîŠîöćÖ×ċĚîǰ öĊÙüćöđÝøĉâìĆĚÜéšćîÿćíćøèĎðēõÙǰ ÖćøÿŠ Ü đÿøĉ ö ĒúąÿîĆ ï ÿîč î ÙĎ Š Ù š ć đóČę Ă ĔĀš ÿ ćöćøëÝĆ é ÿŠ Ü
ĒúąĂčðēõÙǰÿĉęÜđĀúŠćîĊĚđðŨîđÙøČęĂÜßĊĚÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜúĆÖþèą üĆêëčéïĉ ĒúąðŦÝÝĆ÷ĔîÖćøñúĉêĀøČĂÖćøïøĉÖćøìĊöę ÙĊ è č õćó
ÖøąïüîÖćøÖúć÷đðŨîđöČĂÜîĆęîđĂÜǰ øćßïĆèæĉê÷ÿëćîǰ ĔĀšĒÖŠÖĉÝÖćøéšü÷ÖćøĔĀšÙüćöøĎšĒúąìøĆó÷ćÖøìĊęÝĞćđðŨî
ǰǰ 
ǰ Ăíĉïć÷üŠćǰ ÙüćöđðŨîđöČĂÜǰ Āöć÷ëċÜǰ êŠ ć Üėǰ ÖøąïüîÖćøðøĆ ï êĆ ü ǰ "EBQUJWFǰ 1SPDFTT
ǰǰ
ÖøąïüîÖćøìĊßę öč ßîÖúć÷đðŨîđöČĂÜǰĀøČĂÖćøđÙúČĂę î÷šć÷ǰ Ĕîíč ø Öĉ Ý đðŨ î ÿĉę Ü ÝĞ ć đðŨ î êŠ Ă ÖćøêĂïÿîĂÜõćüÖćøèŤǰ
×ĂÜñĎ š Ù îĀøČ Ă ÖćøéĞ ć đîĉ î Öĉ Ý ÖćøÜćîđך ć ÿĎ Š ï øĉ đ üè ìĊęđðúĊę÷îĒðúÜìŠćöÖúćÜÖøąĒÿēúÖćõĉüĆêîŤǰ đĀĘîĕéšÝćÖǰ
đöČ Ă ÜĀøČ Ă Öćø×÷ć÷êĆ ü ×ĂÜđöČ Ă ÜĂĂÖĕðìćÜóČĚ î ìĊęǰ üĆ ä ÝĆ Ö ø×ĂÜíč ø Öĉ Ý ĀøČ Ă øĂïĂć÷č × ĂÜñúĉ ê õĆ è æŤǰ
Öćøđóĉöę ÝĞćîüîðøąßćÖøǰĀøČĂĔîÖćøéĞćđîĉîÖĉÝÖćøÜćîêŠćÜėǰǰ ēé÷ÿŠüîĔĀâŠǰöĊÙćïđüúćìĊÿę îĆĚ úÜǰĔî×èąìĊöę ÙĊ üćöñĆîñüî
öćÖ×ċîĚ ÿëĉê÷Ťǰîĉ÷öâćêĉǰ ǰǰ
ǰĂíĉïć÷üŠćǰÙüćöđðŨîđöČĂÜǰǰ đóĉöę ×ċîĚ ǰìĞćĔĀšÙüćö÷ČéĀ÷čîŠ ĒúąÖćøðøĆïêĆüĂ÷ŠćÜøüéđøĘü
đðŨîÖøąïüîÖćø×ĂÜǰĶÖćøÖúć÷ÿõćóķǰ "ǰQSPDFTTǰPGǰ ĕéšÖúć÷đðŨîÙčèúĆÖþèąìĊęÖĉÝÖćøêšĂÜÿøšćÜĔĀšđÖĉé×ċĚîǰ
CFDPNJOH
ǰĂ÷ŠćÜĀîċÜę ǰÖúŠćüÙČĂǰđðŨîÖćøđðúĊ÷ę îÿõćóÝćÖ ÿĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï Ùč è úĆ Ö þèąéš ć îÖćøöĊ ø ąïïõĎ öĉ Ùč š ö ÖĆ î
ÿõćüąìĊĕę øšÙüćöđðŨîđöČĂÜĕðÿĎÿŠ õćüą×ĂÜÙüćöđðŨîđöČĂÜǰǰ ìĊęéĊĔîðøĆßâć×ĂÜđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Üǰ ׊ćüđýøþåÖĉÝǰ
ĀøČĂĕöŠÖđĘ ðúĊ÷ę îÿõćüąÝćÖÖćøÖøąÝčÖìĊöę ÙĊ üćöĀîćĒîŠîöćÖǰǰ ÿĞćîĆÖ׊ćüĂĉîēôđÙüÿìŤ
îć÷ÿöÙĉéǰ ÝćêčýøĊóĉìĆÖþŤǰ
ÝĎ đ úĊ ÷ ÿǰ ēÖúŤ é ǰ Ēúąüĉ ú đúĊę ÷ öǰ ĒĂúǰ ēÙúŤ ï ǰ (PVMEǰ ø Ă Ü î ć ÷ Ö øĆ å ö î ê øĊ ǰ ð ć å Ö ë ć óĉ đ ý þ ǰ ĀĆ ü × š Ă ķǰǰ
BOEǰ ,PCCǰǰ 
ǰ Ăíĉïć÷üŠćǰ ÙüćöđðŨîđöČĂÜǰ ÖøąìøüÜóćèĉß÷ŤÖĆïÖćøÿøšćÜÙüćöđךöĒ×ĘÜđýøþåÖĉÝ
öĊ Ā úć÷ÙüćöĀöć÷ǰ ĂćÝĀöć÷ëċ Ü ÖćøÖøąÝć÷ǰǰ ìšĂÜëĉęîǰ -PDBMǰ &DPOPNZǰ ķǰ üŠćǰ ĕéšĔĀšĒîüÙĉé
%JGGVTFE
ǰ ×ĂÜĂĉìíĉóúÿĆÜÙöđöČĂÜĕðÿĎŠÿĆÜÙößîïìǰǰ ÖĆ ï ÖøąìøüÜóćèĉ ß ÷Ť ǰ ēé÷đÞóćąóćèĉ ß ÷Ť ÝĆ Ü ĀüĆ éǰ
ÖúŠćüÙČĂǰ ÖćøðäĉüĆêĉìćÜéšćîüĆçîíøøöĔîđ×êßîïìǰ đøŠÜđéĉîĀîšć×÷ć÷êúćéÿĉîÙšćßčößîǰ ĀøČĂǰ ĀøČĂêúćé
ĕéšÖúć÷đðŨîüĆçîíøøöĒïïÿĆÜÙöđöČĂÜǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ ÿĉîÙšćđÞóćąĂ÷ŠćÜĔîĒêŠúąìšĂÜëĉęîǰ óøšĂöìĆĚÜÿŠÜđÿøĉöǰ

49
ÖćøìŠĂÜđìĊę÷üĔîßčößîǰ ēé÷öĊĒîüÙĉéĔĀšîĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü đìýïćúđöČĂÜýĉúćēé÷ĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷üךĂÜǰ ĕéšÿŠÜđÿøĉöǰ
đךćĕðìŠĂÜđìĊę÷üĔîĒĀúŠÜÿĉîÙšćēĂìĂð×ĂÜĒêŠúąßčößöǰ ĒúąóĆ ç îćñúĉ ê õĆ è æŤ ǰ 0501ǰ ÿøš ć Üêøć×ĂÜÿĉ î Ùš ćǰ
ĀøČĂǰĀöĎŠïšćîēĂìĂðǰđóČęĂĔĀšĒêŠúąßčößîöĊøć÷ĕéšöćÖ×ċĚîǰ #SBOE
ǰ ߊ Ă ÜìćÜÖćøÝĞ ć ĀîŠ ć ÷ĔîøĎ ð ĒïïêŠ ć Üėǰǰ
ĂĊ Ö ìĆĚ Ü ÖøąìøüÜóćèĉ ß ÷Ť ǰ ñúĆ Ö éĆ î ßĎ ÿĉ î Ùš ć ǰ 0501ǰǰ ÝĆéòřÖĂïøöǰ ÝĆéòřÖĂïøöĔĀšĒÖŠñĎšñúĉêĒúąđÝšćĀîšćìĊęǰ
óĆ ç îćđýøþåÖĉ Ý ßč ö ßîǰ đßČę Ă öē÷ÜÖćøÙš ć ßć÷Ēéîǰ đóČęĂđךćÿĎŠÖćøÖĞćĀîéöćêøåćîǰ öñßǰ ĒúąÖćøøĆïøĂÜǰ
ĶÖøąìøüÜóćèĉ ß ÷Ť ǰ ÖøąìøüÜđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤǰ öñßǰöĊÖćøóĆçîćñúĉêõĆèæŤĒúąïøøÝčõè Ć æŤìĕĊę éšÙè
č õćó
íîćÙćøđóČęĂÖćøđÖþêøĒúąÿĀÖøèŤÖćøđÖþêøǰ íÖÿ
ǰ ĒúąöćêøåćîǰǰđóČĂę ĔĀšñðšĎ øąÖĂïÖćøÿćöćøë×ċîĚ ìąđïĊ÷î
ĒúąÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ǰ ëČĂđðŨîĀîŠü÷ÜćîĀúĆÖĔîÖćø đðŨîñĎšñúĉêÿĉîÙšćǰ Ķ×ĂÜéĊëĉęîýĉúćķǰ ēé÷ÝąöčŠÜđîšîĕðìĊęǰ
ߊü÷ñúĆÖéĆîĔĀšđÖĉéÖĉÝÖøøöđýøþåÖĉÝǰ àċęÜêšĂÜđךćĕðéĎüŠć ñĎñš úĉêñúĉêõĆèæŤßöč ßîđðŨîĀúĆÖǰēé÷öĊÖúčöŠ ñúĉêõĆèæŤÿîĉ Ùšćǰ
ĔîĒêŠúąóČĚîìĊęÿćöćøëÝąñúĉêÿĉîÙšćĂąĕøïšćÜǰ ēé÷ÙĞćîċÜ ðøąÖĂïéšü÷ǰ ñúĉêõĆèæŤǰ ÖúčŠöíčÜĂĊÿćîǰ ÖúčŠöÿöčîĕóø
ëċÜÖćøđóĉöę öĎúÙŠćÿĉîÙšćĒúąÖćøóĆçîćÙčèõćóĔĀšöćÖ×ċîĚ ǰ ðúĂéÿćøóĉ þ ǰ Öúč Š ö ך ć üĂĉ î ìøĊ ÷ Ť ǰ Öúč Š ö ðúćÖąóÜǰǰ
ĒúąÝĞćđðŨîêšĂÜöĊñĎšîĞćđÖþêøǰ ĀøČĂÿöćøŤìôćøŤöđöĂøŤǰ ÖúčŠööćúĆ÷ýøĊēóíĉĝìĂÜǰ
öćߊü÷ĔîÖćøëŠć÷ìĂéĒîüÙĉéÖćøìĞćđÖþêøĒîüĔĀöŠǰ éĆÜîĆĚîǰ ñúĉêõĆèæŤßčößîÿĆÜÙöđöČĂÜǰ ǰ đóČęĂđðŨîǰ
ĔĀšÙüćöøĎÖš ïĆ đÖþêøÖøđóČĂę îĞćĕðêŠĂ÷ĂéĕéšķǰàċÜę ÿĂéÙúšĂÜ Öćøýċ Ö þćëċ Ü ÖćøéĞ ć đîĉ î ÜćîĒúąÙüćöêš Ă ÜÖćøìĊę Ĕ Āšǰ
ÖĆïìĉýìćÜóĆçîćđöČĂÜ×ĂîĒÖŠîĔîÖćøđðŨîǰ.*$&ǰ$*5:ǰ đÖĉéÙčèÙŠćǰÙüćöóĂđóĊ÷ÜǰÖćøöĊõĎöĉÙčšöÖĆîǰĔîÖćøóĆçîć
ÖćøđðŨîđöČĂÜĒĀŠÜÖćøðøąßčöÿĆööîćǰ ÖćøÝĆéĒÿéÜ ÖúčöŠ ñĎñš úĉêñúĉêõĆèæŤßöč ßî×ĂÜÿĆÜÙöđöČĂÜǰđìýïćúđöČĂÜ
îĉìøøýÖćøǰÖćøìŠĂÜđìĊ÷ę ü
ǰ 4."35ǰ$*5:ǰ đöČĂÜĂĆÝÞøĉ÷ąǰ ýĉúćǰĂĞćđõĂđöČĂÜ×ĂîĒÖŠîÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîĔĀšÿĂéÙúšĂÜ
öĊøąïïìĊęđßČęĂöē÷ÜëċÜÖĆîǰēé÷ēÙøÜÿøšćÜóČĚîåćî×ĂÜđöČĂÜǰ ÖĆïÿõćóÙüćöđðŨîÝøĉÜêćöìĊÖę účöŠ ñĎñš úĉêñúĉêõĆèæŤßöč ßî
đóČęĂĔĀšïøĉÖćøìĊęöĊðøąÿĉìíĉõćóÿĎÜÿčéĔĀšÖĆïñĎšĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ǰ êćöÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜêúćéñĎšïøĉēõÙĒúąÙüćöêšĂÜÖćø
đðŨîøĎðĒïïÖćøðøą÷čÖêŤđìÙēîēú÷ĊéĉÝĉêĆúǰ ĀøČĂךĂöĎú ×ĂÜßčößîÿĂéÙúšĂÜÖĆïÿõćóÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜĒúąÙüćö
ÿćøÿîđìýǰ ĒúąÖćøÿČęĂÿćøĔîÖćøđóĉęöðøąÿĉìíĉĒúą êšĂÜÖćøìĊęĒìšÝøĉÜǰ đóČęĂĔĀšđÖĉéðøąÿĉìíĉõćóðøąÿĉìíĉñú
Ùčèõćó×ĂÜïøĉÖćøßčößîǰđóČĂę ߊü÷ĔîÖćøúéêšîìčîǰĒúą ÿĎÜÿčéêŠĂÖćøóĆçîćǰ öčŠÜđîšîĔĀšöĊÖćøóĆçîćĒïï÷ĆęÜ÷Čîǰ
úéÖćøïøĉēõÙ×ĂÜðøąßćÖøǰēé÷÷ĆÜÙÜđóĉöę ðøąÿĉìíĉõćó ĂĊÖìĆĚÜÿîĆïÿîčîîē÷ïć÷ÿĞćÙĆâ×ĂÜøĆåïćúǰ ēÙøÜÖćøǰǰ
ĔĀšðøąßćßîÿćöćøëĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĕéšĔîÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ×ċĚî
ǰǰ ĀîċęÜêĞćïúǰ ĀîċęÜñúĉêõĆèæŤǰĔîÖćøĒÖšĕ×ðŦâĀćÙüćö
àċę Ü ÿĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï îē÷ïć÷øĆ å ïćúǰ 5)"*-"/%ǰ ǰǰ ÷ćÖÝî×ĂÜßčößîǰ ēé÷öčŠÜĔĀšÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜÖćøîĞć
ÖćøđðŨ î đöČ Ă ÜìĊę Ĕßš đ ìÙēîēú÷Ċ Ē úąîüĆ ê Öøøööćߊ ü ÷ǰ õĎ öĉ ð Ŧ â âćßćüïš ć îǰ ĒúąìøĆ ó ÷ćÖøìĊę öĊ Ă ÷Ď Š Ĕ îìš Ă Üëĉę îǰ
ĔîÖćøìĞćÜćî
ǰĀøČĂǰ.&%*$"-ǰ)6#ǰ ýĎî÷ŤÖúćÜìćÜÖćø öćóĆ ç îćĒúąÿøš ć ÜöĎ ú ÙŠ ć ×ĂÜñúĉ ê õĆ è æŤ Ĕ Āš ÿĎ Ü ×ċĚ îǰ
Ēóì÷ŤìĊęìĆîÿöĆ÷
ǰàċęÜÿĉęÜìĊęÿĞćÙĆâìĊęÿčéǰÙČĂǰÖćøĕéšøĆïÙüćö öĊ Ùč è õćóǰ öĊ Ýč é đéŠ î ǰ öĊ đ ĂÖúĆ Ö þèŤ ǰ êúĂéÝîÿøš ć Ü
øŠüööČĂÝćÖìčÖõćÙÿŠüî×ĂÜ×ĂîĒÖŠîǰìĆÜĚ ǰĂÜÙŤÖøðÖÙøĂÜ ßčößîĔĀšđךöĒ×ĘÜǰ óċęÜêîđĂÜĕéšǰ ÿøšćÜÜćîǰ ÿøšćÜøć÷ĕéš
ÿŠüîìšĂÜëĉîę ǰĀîŠü÷ÜćîõćÙøĆåǰđĂÖßîǰĒúąðøąßćßîßćü Ēïï÷ĆęÜ÷Čîǰ ēé÷÷ċéĀúĆÖĶÙčèÙŠćǰ ÙüćöóĂđóĊ÷Üǰ Öćø
×ĂîĒÖŠîǰ đóČęĂðøĆïêĆüĔĀšìĆîÖĆï÷čÙ×ĂÜÖćøđðúĊę÷îñŠćî öĊ õĎ öĉ Ùč š ö ÖĆ î ķÖŠ Ă đÖĉ é ÙüćöđðŨ î ĕðĕéš × ĂÜßĊ üĉ ê àċę Ü Ă÷Ď Š
ìĊęøüéđøĘüǰ ĂĆîÿŠÜñúëċÜÖćøóĆçîćñúĉêõĆèæŤÿĉîÙšćßčößî Ă÷ŠćÜĕöŠđïĊ÷éđïĊ÷îǰ đĀöćąÿöǰ óĂðøąöćèÖĆïêîđĂÜǰǰ
ñúĉêõĆèæŤǰ0501ǰđðŨîñúĉêõĆèæŤìöĊę ÖĊ ćĞ đîĉéöćÝćÖßčößîǰǰ đîšîÖćøéĞćđîĉîÖćøÝćÖêšîìčîüĉëßĊ üĊ êĉ ßčößîǰĒúąüĆçîíøøö
ēé÷õĎöĉðŦââćßćüïšćîìĊęĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜøćÖåćîìćÜ üĉëĊßĊüĉê×ĂÜđÖþêøÖøĔîĒêŠúąìšĂÜëĉęîǰ ÿøšćÜēĂÖćÿĒúąǰ
üĆçîíøøöǰ üĉëĊßĊüĉêÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠ×ĂÜÙîĔîßčößîîĆĚîėǰ ߊ ü ÷ÖøąÝć÷øć÷ĕéš ÿĎ Š ßč ö ßîĒúąìš Ă Üëĉę î đóĉę ö ×ċĚ î éš ü ÷ǰǰ

50
đÿøĉöÿøšćÜýĆÖ÷õćóÖćøđøĊ÷îøĎšǰ ÙüćöđךćĔÝǰ ÖćøĔßšĂÜÙŤ ×ĂÜìčÖõćÙÿŠüîǰ
ÙüćöøĎšĒúąđìÙēîēú÷ĊĔĀöŠėǰ ĔîÖćøóĆçîćñúĉêõĆèæŤ ǰ ǰǰǰÿćĞ øüÝóČîĚ ìĊõę ćÙÿîćöǰìĆÜĚ îĆÖüĉßćÖćøǰ
ÿĉ î Ùš ć Ēúąïøĉ Ö ćøǰ ÿĂéÙúš Ă ÜÖĆ ï üĉ ëĊ ǰ üĆ ç îíøøöĒúą ĒúąñĎ š đßĊę ÷ üßćâǰ ĂĂÖÿĞ ć øüÝóČĚ î ìĊę Ĕ Āš đ ĀĘ î ÿõćóÝøĉ Üǰ
đĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜßčößî êøüÝÿĂïÙüćöëĎÖêšĂÜǰ ĒúąĀćךĂöĎúđóĉęöđêĉöĔîÿŠüîǰ
ìĊ÷ę ÜĆ ĕöŠßéĆ đÝîǰóĉÝćøèćøŠüöÖĆîךĂöĎúìĆÜĚ ×ĂÜđéĉö×ĂÜĔĀöŠ
üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøýċÖþć ǰǰǰ ǰǰðøąßčöüĉđÙøćąĀŤĒúąÿĆÜđÙøćąĀŤǰ îĆÖ
üĉßćÖćøĒúąñĎšđßĊę÷üßćâǰ ðøąßčöüĉđÙøćąĀŤǰ ÿĆÜđÙøćąĀŤǰ
đóČę Ă ÖćøóĆ ç îćđÙøČ Ă ×Š ć ÷üĉ ÿ ćĀÖĉ Ý ǰ óĆ ç îć
ךĂöĎúìčêĉ÷õĎöĉǰ Ēúą×šĂöĎúðåöõĎöĉǰ ÝĆéìĞćךĂöĎúüĉđÙøćąĀŤ
ñúĉêõĆèæŤđÖŠćǰ ĒúąêŠĂ÷ĂéÿĎŠñúĉêõĆèæŤǰ éšü÷ÖćøÿøšćÜ
ýĆÖ÷õćóßčößîǰđðøĊ÷ïđìĊ÷ïךĂöĎúǰóĉÝćøèćìĞćךĂöĎú×ċîĚ ǰ
ĒîüÙĉéǰ Ķ#&55&3ǰ 63#"/ķǰ đöČĂÜìĊęéĊ×ċĚîĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čîǰ
ĒúąÖĞ ć ĀîéĒñîóĆ ç îćǰ đøĊ ÷ ÜúĞ ć éĆ ï ÙüćöÿĞ ć ÙĆ âǰ
×ĂÜéĊ đ öČ Ă Üýĉ ú ćǰ ĔĀš đ ðŨ î đöČ Ă ÜĒĀŠ Ü ÖćøóĆ ç îćìĊę ÷Ćę Ü ÷Č îǰ
ĔîÖćøĒÖšðâ Ŧ ĀćǰēĂÖćÿǰàċÜę đîšîÝčéøŠüö×ĂÜßčößîǰðøąÿćî
ēé÷÷ċéĀúĆÖĶÙčèÙŠćǰ ÙüćöóĂđóĊ÷Üǰ ÖćøöĊõĎöĉÙčšöÖĆîķǰǰ
ĂÜÙŤÙüćöøĎšåćîÝćÖćøüĉÝĆ÷ǰ ÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠîǰ
đîš î ÖćøéĞ ć đîĉ î ÖćøÝćÖêš î ìč î üĉ ëĊ üĆ ç îíøøößĊ üĉ êǰ
ÝćÖýĆÖ÷õćóßčößîĒúąĒñîóĆçîćìšĂÜëĉęîǰ ĔĀšđðŨîĕðǰ
đĂÖúĆÖþèŤĒĀŠÜßčößîǰ
ĔîìĉýìćÜđéĊ÷üÖĆî
ǰ ǰ ǰ ÖćøÿąìšĂîñúǰ ÖćøîĞćđÿîĂךĂöĎú
üĉíĊÖćøýċÖþć ÷š Ă îÖúĆ ï ǰ đóČę Ă êøüÝÿĂïÙüćöëĎ Ö êš Ă Ü×ĂÜך Ă öĎ úǰ
ýċÖþćĒúąøüïøüöךĂöĎúÝćÖĀîŠü÷ÜćîĀøČĂ ĒúąúÜÙüćöđĀĘ î ßĂïêŠ Ă ĒñîÖćøóĆ ç îćøŠ ü öÖĆ îǰ
ÝćÖĒĀúŠÜìĊęöĊñĎšøüïøüöĕüšĒúšüǰ øć÷ÜćîñúÖćøýċÖþć êćöđðŜ ć ÷č ì íýćÿêøŤ ǰ êĆĚ Ü ĒêŠ ð Ŧ â Āćǰ ĒúąĂč ð ÿøøÙǰ
ïøĉÖćøüĉßćÖćøǰ ñúÖćøüĉÝĆ÷ìĊęđÖĊę÷üךĂÜǰ đðŨîåćîךĂöĎú Ùüćöêš Ă ÜÖćøǰ ĒúąĒîüìćÜðøĆ ï ðøč Ü ǰ ĒÖš ð Ŧ â Āćǰ
ĀøČĂüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúǰ đðŨîÖćøÖĞćĀîéđÙøČęĂÜöČĂߊü÷Ĕî àċę Ü ïćÜóČĚ îìĊę Ĕßš å ćî×ĂÜÖćøüĉ ÝĆ÷ ǰ Öćøïøĉ Ö ćøüĉ ß ćÖćøǰ
ÖćøđÖĘïךĂöĎúĒúąêĆĚÜðøąđéĘîÙĞćëćöǰ đóČęĂĔĀšĕéš×šĂöĎúìĊę ìĊęöčŠÜđîšîñúÿĞćùìíĉĝđßĉÜðøąÝĆÖþŤêćöÖøĂïđüúćìĊęÖĞćĀîé
Ùøïëšüîǰ ĒúąîĞćđÿîĂךĂöĎúĔĀšÙèąìĞćÜćîøĆïøĎšøŠüöÖĆîǰ ĕüšđóČęĂđðŨîêšîĒïï×ĂÜÖćøéĞćđîĉîÜćî×ĂÜēÙøÜÖćøìĊęéĊ
êúĂéÝîÖøąïüîÖćøìĞ ć ÜćîđðŨ î ìĊ ö ǰ àċę Ü ÝąìĞ ć ĔĀš ǰǰ ĒîüÙĉéÖćøÿøšćÜÙčèÙŠćßčößî
đךćĔÝóČĚîìĊęđïČĚĂÜêšîĕéšøąéĆïĀîċęÜǰ ēé÷Ē÷ÖðøąđéĘîéĆÜîĊĚǰ ǰ ĶÿĆ Ü ÙöđöČ Ă ÜķđðŨ î ýĎ î ÷Ť Ö úćÜ×ĂÜÙüćö
ǰðøąđéĘîĀúĆÖéĆÜîĊĚǰ đÝøĉâêŠćÜėǰÿĆÜÙöĕöŠđĀöČĂîĔîÿĆÜÙößîïìöĊúÖĆ þèąđðŨî
ǰ ÖćøýċÖþćĒúąøüïøüöךĂöĎú ÙøĂïÙøĆü×îćéđúĘÖǰ ÙøĂïÙøĆüđéĊę÷ü
ǰđóĉęöðøąÿĉìíĉõćó
ǰǰǰ ǰ ðøąßčöøąéöÿöĂÜĒúąÙšîĀćÙüćö ĔĀšðøąßćßîÿćöćøëĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĕéšĔîÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ×ċĚîǰ
êš Ă ÜÖćøßč ö ßîǰ îĆ é Āöć÷ðøąßč ö ĒúąÿĆ ö õćþèŤ Ö úč Š öǰ éšü÷ĒîüÙĉéĶ#&55&3ǰ63#"/ķǰđöČĂÜìĊęéĊ×ċĚîĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čîǰ
ñĎšïøĉĀćøìšĂÜëĉęîǰĀĆüĀîšćÿŠüîøćßÖćøǰïšćîǰüĆéǰēøÜđøĊ÷îǰ ĶÙčèÙŠćǰÙüćöóĂđóĊ÷ÜǰÖćøöĊõĎöĉÙčšöÖĆîķǰÙüćöó÷ć÷ćö
ñĎšîĞćßčößîǰ êĆüĒìîÖúčŠößčößîǰ ìčÖõćÙÿŠüîǰ ēé÷Öćø úéÙüćöđÿĊę÷ÜêŠćÜėǰ ÙüćöđðŨîĕðĕéš×ĂÜÖćøĔßšßĊüĉêĂ÷ĎŠ
ÿĆöõćþèŤǰ ĒïïÖċęÜēÙøÜÿøšćÜǰ ÙČĂǰ öĊĀĆüךĂ÷ŠĂ÷ðøąÖĂï Ă÷ŠćÜĕöŠđïĊ÷éđïĊ÷îǰđĀöćąÿöǰóĂðøąöćèÖĆïêîđĂÜîĆîĚ ǰ
ÖćøëćöêćöüĆêëčðøąÿÜÙŤìĊęĕéšêĆĚÜĕüšǰ đîšîÖćøöĊÿŠüîøŠüö õć÷ĔêšÙüćöñĆîñüî×ĂÜÿĉęÜêŠćÜėìĊęöĊĂ÷ĎŠøĂïêĆü

51
øŒ
ÑÍ î “î û̊Ñ

2559
“è‰
æö–æï ẾóœÑËûÑÍ õœî “ÒñƒØ â®
œÑ…øŒ ÑÍ î ‡î “®ùî û̊æ†æøŒ
ÑÍ î Ôæçäî ó̂Œ
Ê÷ à ı
“è‰æÍ ñûçÍ ñŒ
õËæœá“ó‰Ê ) Í ñûçÍ ñŒ
õ“ላï õ *

Í à̃ Í ®œ
“î ˚û Ñä ‹áˆ Ë̂ˇæ
› ûï ®œÑï ‹Œ
Ñï ˚æ
“Í à̃ Í ®œÍ õœî ë û“ë ï̂ Ñ Êœñ î ˆ
æ” Í õœî ë ï œï œî óá
í –î ƒÍ ˜î̄ ÊŒ
BETTER Í õœî “øˆ‹ï Ñâ® œÑ…Í õœî “è‰
æ‡è‡á¯
Í õœî ë û
Ëû ÑÊœñ†Ô¯Ôˆõƒâ û ï ®–û ï ®œÑ‡î ®
URBAN è ñı î œà
“ çˆï á “ çˆï æ “ ù î œı ø î
ë û è ñı î œà ÊŒ ç â æ“û Ñ挛æ
Êœñ î ˆ

ǰ ǰ ǰ
í œï †âÍ̄ õœî éŒ æé õæËûÑøƒ‹Ñ
í –î ƒÍ ˜î̄ ÊŒ
æ ⮜х䈋î û̂ï ñ®–ûç⌠õ

ǰ ǰ
õćóìĊęǰǰĒÿéÜðøąđéĘîÖćøýċÖþćøüïøüöךĂöĎúĒúąĒîüÙĉéÖćøÿøšćÜÙčèÙŠćßčößî
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ

ñúÖćøýċÖþć ìĆĚÜñĎšðøąÖĂïǰ îĆÖýċÖþćǰ ÙèćÝćø÷Ťǰ ðøćßâŤßćüïšćîǰ


ÖćøéĞćđîĉîÖćøēÙøÜÖćøïøĉÖćøüĉßćÖćøĒÖŠÿÜĆ Ùöǰ ñĎšîĞćßčößîǰ đÖĉéđðŨîßčößîêšîĒïïĔîÖćøĔĀšñĎšđÖĊę÷üךĂÜǰ
ÿĞ ć îĆ Ö ïøĉ Ö ćøüĉ ß ćÖćøøŠ ü öÖĆ ï Ùèąýĉ ú ðÖøøöýćÿêøŤǰ ÿĂéÙúš Ă Üêćö÷čìíýćÿêøŤ× ĂÜÝĆ Ü ĀüĆ é ǰ ×ĂÜðøąđìýǰǰ
ðŘÜïðøąöćèǰ óýǰ ǰ õć÷ĕêšēÙøÜÖćøÿĆÜÙöđöČĂÜǰ đðŨîøćÖåćîìĊÿę øšćÜÙüćööĆęÜÙĆęÜ×ĂÜđýøþåÖĉÝÿøšćÜÿøøÙŤ
ĶÙøĆüĂĊÿćîǰ ÿČïÿćîüĆçîíøøöÜćîïčâǰ üĉëĊßĊüĉêßčößîǰ ìĊęöĊýĆÖ÷õćóĒúąÿćöćøëĒ׊Ü×ĆîĕéšĔîêúćéøąéĆïßčößîǰ
účŠöîĞĚćóĂÜķǰ ĔîēÙøÜÖćøÖĉÝÖøøö÷ŠĂ÷ǰ ÖćøóĆçîćđÙøČĂ øąéĆïðøąđìýǰēé÷öĊÖøąïüîÖćøóĆçîćéĆÜîĊĚ
׊ć÷üĉÿćĀÖĉÝóĆçîćñúĉêõĆèæŤđÖŠćĒúąêŠĂ÷ĂéÿĎñŠ úĉêõĆèæŤ ǰǰ ÖćøÙšîÙüšćĒúąýċÖþćךĂöĎúÝćÖđĂÖÿćø
ĔĀöŠǰđóČęĂóĆçîćßčößîǰÿøšćÜßčößîđöČĂÜýĉúćĔĀšđðŨîđöČĂÜ ÖćøÝćÖÖćøÿĆöõćþèŤÖúčŠöĒúąÖćøÙšîÙüšćךĂöĎúìćÜ
ĒĀŠÜÖćøóĆçîćìĊę÷ĆęÜ÷Čîǰēé÷÷ċéĀúĆÖÙčèÙŠćǰóĂđóĊ÷ÜǰĒúą ĂĉîđêĂøŤđîĘêóøšĂöÖćøÿĆöõćþèŤđßĉÜúċÖǰ ðøąđéĘîðŦâĀć
ÖćøöĊõĎöĉÙčšöÖĆîéšü÷ĒîüÙĉéĶ#&55&3ǰ 63#"/ķǰ đöČĂÜìĊęéĊ đÖĊę ÷ üÖĆ ï ñúĉ ê õĆ è æŤ đ éĉ ö ǰ øüïøüöøć÷úąđĂĊ ÷ éðŦ â Āćǰ
×ċĚîĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čîǰ ÖćøÿøšćÜÙüćöĒêÖêŠćÜĔĀšÖĆïñúĉêõĆèæŤ éšćîêŠćÜėǰÝčéĒ×ĘÜǰÝčéĂŠĂîǰÖúčöŠ đðŜćĀöć÷éšćîÖćøêúćé
ÿĉîÙšć×ĂÜßčößîǰéšü÷đÙøČĂ׊ć÷üĉÿćĀÖĉÝóĆçîćñúĉêõĆèæŤ éšćîüĆêëčéïĉ éšćîÖćøñúĉêÖćøïøĉĀćøÝĆéÖćøõć÷ĔîÖúčöŠ ǰ
đÖŠćĒúąêŠĂ÷ĂéÿĎñŠ úĉêõĆèæŤǰēé÷ÖćøñÿöñÿćîõĎöðĉ â Ŧ âć ǰǰ ÖćøüĉđÙøćąĀŤǰ ÿĆÜđÙøćąĀŤÝćÖÖćøøąéö
ìš Ă Üëĉę î đðŨ î øćÖåćî×ĂÜÖćøêŠ Ă ÷ĂéđðŨ î ñúĉ ê õĆ è æŤ ÙüćöÙĉéđĀĘîéšü÷ÖøąïüîÖćøǰÖćøìéúĂÜǰÖćøÿĆöõćþèŤǰ
ÿøšćÜÿøøÙŤǰ ĶÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÙčèÙŠćķđóČęĂÿøšćÜöĎúÙŠćđóĉęö Öćøðøąđöĉ î ñúÖćøÿĆ Ü đÖêǰ ÖøąïüîÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤǰ
ñúĉêõĆèæŤßöč ßîĔĀšöÙĊ üćöēééđéŠîǰĒêÖêŠćÜǰÖćøêŠĂ÷Ăéǰ ÖćøóĆ ç îćñúĉ ê õĆ è æŤ Ý ćÖÖćøÿĞ ć øüÝõćÙÿîćöǰǰ
ÝćÖÿĉîÙšćđéĉöĔĀšéĊ×ċĚîĔĀšđðŨîÿĉîÙšćĔĀöŠǰ øüöìĆĚÜóĆçîć ēé÷Öćøýċ Ö þćĒúąüĉ đ ÙøćąĀŤ ǰ ĂĆ î îĞ ć öćÿĎ Š Ö ćøóĆ ç îć
ÙîĔîßčößîĔĀšöìĊ ÖĆ þąǰÖćøðøĆïđðúĊ÷ę îÖøąïüîÖćøÖćø ÿøš ć ÜøĎ ð Ēïïñúĉ ê õĆ è æŤ Ē úąïøøÝč õĆ è æŤ ìĊę đ Āöćąÿöǰǰ
đóĉöę ñúñúĉêǰÿĂéÙúšĂÜêøÜÖĆïÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎïš øĉēõÙǰ ÿćöćøëÿøšćÜöĎúÙŠćđóĉęöĕéšǰ
ÿćöćøë×ĆïđÙúČĂę îĔĀšđÖĉéÖćøóĆçîćñĎðš øąÖĂïÖćøíčøÖĉÝ ǰǰǰ ÖćøĂĂÖĒïïǰ Öćøÿøš ć ÜĒøÜïĆ î éćúĔÝ
ÿøšćÜÿøøÙŤñúĉêÿĉîÙšćĔîßčößîđóĉęö×ċĚîǰ đúĘÜđĀĘîÙčèÙŠć ĒîüÙĉé×ĂÜÖćøĂĂÖĒïïñúĉêõĆèæŤßčößîÿĆÜÙöđöČĂÜǰǰ
ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜìøĆó÷ćÖøìĊöę ĂĊ ÷ĎǰŠ ÿćöćøëîĞćöćóĆçîć×ċîĚ ǰ ĔĀšöđĊ ĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜßčößîǰĒúąÿČĂę ëċÜÙüćöđðŨîüĆçîíøøö
ēé÷ñÿćîĀúĆÖìćÜüĉßćÖćøåćîĂÜÙŤÙüćöøĎǰš ÖćøöĊÿüŠ îøŠüöǰ ìšĂÜëĉęîǰ êćöÖøąïüîÖćøĂĂÖĒïïǰ éšü÷ÖćøÝĆéøąïï

52
ÙüćöÙĉéǰ ÖćøÿøšćÜÿøøÙŤðøąÿćîÖĆïĂÜÙŤðøąÖĂïÖćø ×Ăïđ×êÙüćöÙĉéđéĉöĂĂÖĕðîĂÖÖøĂïÙüćöÙĉéĒĀŠÜÖćø
ĂĂÖĒïïǰĔîøĎðĒïïìĊęđĀöćąÿöǰÿü÷ÜćöđðŨîǰĂĆêúĆÖþèŤ đøĊ÷îøĎǰš ÖćøîĞćđĂćÙüćöøĎÙš üćöÿćöćøëĒúąðøąÿïÖćøèŤ
×ĂÜßčößîǰ ìĊęÿĆęÜÿöĕüšöćóĆçîćǰ ÙšîĀćüĉíĊÖćøǰ øĎðĒïïìĊęÿĂéÙúšĂÜǰ
ǰǰ ÖćøÿøšćÜêšîĒïïñúĉêõĆèæŤßöč ßîÿĆÜÙöđöČĂÜǰǰ ÖĆïìĆÖþąìĊęöĊĂ÷ĎŠđêĘöýĆÖ÷õćó
ìĊÿę ćöćøëǰǰǰîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĕéšĔîđßĉÜóćèĉß÷ŤÖćø×÷ć÷

ǰ ǰ

ǰ ǰ
õćóìĊęǰǰĒÿéÜÖĉÝÖøøöÖćøéĞćđîĉîÖćøēÙøÜÖćøïøĉÖćøüĉßćÖćøĒÖŠÿĆÜÙöÖćøóĆçîćñúĉêõĆèæŤǰïøøÝčõĆèæŤ
ǰ
ñúĉêõĆèæŤÖúčŠöíčÜĂĊÿćîǰǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖúčŠöÿöčîĕóøðúĂéÿćøóĉþ

ǰǰǰǰ

53
ÖúčŠöךćüĂĉîìøĊ÷Ťǰ ǰ ǰ ǰ ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖúčŠöðúćÖąóÜ

ǰ ǰǰǰǰ
ǰ ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰÖúčŠööćúĆ÷ýøĊēóíĉĝìĂÜ

õćóìĊęǰǰǰñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïñúĉêõĆèæŤßčößîÿĆÜÙöđöČĂÜǰđìýïćúđöČĂÜýĉúćǰĂĞćđõĂđöČĂÜǰÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠî
ĂĂÖĒïïēé÷ǰîýßĆĚîðŘìĊęǰǰēðøĒÖøöïøøÝčõĆèæŤĒúąîĉìøøýÖćøǰÙèąýĉúðÖøøöýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî

54
ÖćøÿøčðǰĂõĉðøć÷ñú ĔîÖĉÝÖøøöÖćøóĆçîćñúĉêõĆèæŤđßĉÜÿøšćÜÿøøÙŤǰñúĉêõĆèæŤ
ĶÿĆÜÙöđöČĂÜķđðŨîýĎî÷ŤÖúćÜ×ĂÜÙüćöđÝøĉâêŠćÜėǰǰ ÿĉîÙšćÝćÖìčîìćÜüĆçîíøøö×ĂÜÖúčŠöüĉÿćĀÖĉÝßčößîǰǰ
ÿĆÜÙöĕöŠđĀöČĂîĔîÿĆÜÙößîïìöĊúĆÖþèąđðŨîÙøĂïÙøĆü đÖĉ é ÙüćöøĆ Ö ĒúąõćÙõĎ öĉ ĔÝøŠ ü öĒøÜøŠ ü öĔÝÿČ ï ÿćîǰ
×îćéđúĘ Ö ǰ ÙøĂïÙøĆ ü đéĊę ÷ ü
ǰ đóĉę ö ðøąÿĉ ì íĉ õ ćóǰ Ăîč øĆ Ö þŤ ǰ óĆ ç îćǰ ĔĀš đ Öĉ é ñúðøąē÷ßîŤ ø Š ü öÖĆ î ìĊę éĊ Ü ćöǰǰ
ĔĀšðøąßćßîÿćöćøëĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ĕéšĔîÙčèõćóßĊüĉêìĊęéĊ×ċĚîǰ Ùč è ÙŠ ć öĊ ð øąē÷ßîŤ ǰ öĎ ú ÙŠ ć ÿĎ Ü ÿč é Ýċ Ü đðŨ î ĀúĆ Ö ÖćøĔî
éšü÷ĒîüÙĉéĶ#&55&3ǰ63#"/ķǰđöČĂÜìĊęéĊ×ċĚîĂ÷ŠćÜ÷ĆęÜ÷Čîǰ ÖćøéĞ ć đîĉ î ßĊ üĉ ê ìĊę éĊ Ü ćöǰ ĶÙüćöóĂđóĊ ÷ ÜķÙüćööĊ ó Ă
ĶÙčèÙŠćǰÙüćöóĂđóĊ÷ÜǰÖćøöĊõĎöĉÙčšöÖĆîķǰÙüćöó÷ć÷ćö ÿĞćĀøĆïÖćøéĞćøÜßĊüĉêǰ ĀúĆÖðøĆßâćđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Üǰǰ
úéÙüćöđÿĊę÷ÜêŠćÜėǰ ÙüćöđðŨîĕðĕéš×ĂÜÖćøĔßšßĊüĉêĂ÷ĎŠ ÝċÜđðŨîÖćøúéøć÷ÝŠć÷đÿøĉöøć÷ĕéšĔîßčößîĔĀšóĂĂ÷ĎóŠ ĂÖĉîǰ
Ă÷ŠćÜĕöŠđïĊ÷éđïĊ÷îǰđĀöćąÿöǰóĂðøąöćèÖĆïêîđĂÜîĆîĚ ǰ ôŚîŪ ôĎÿõćóĒüéúšĂöǰĒïŠÜðŦîìøĆó÷ćÖøøŠüöÖĆîíøøößćêĉ
õć÷Ĕêš Ù üćöñĆ î ñüî×ĂÜÿĉę Ü êŠ ć ÜėìĊę öĊ Ă ÷Ď Š ø ĂïêĆ üǰ ĕöŠëĎÖìĞćúć÷ÿøšćÜÙüćöÿöéčúǰøąĀüŠćÜǰÙîǰÿĆÜÙöǰĒúą
ÿĂéÙúšĂÜÖćøóĆçîćìĊęÿöéčúĒúą÷ĆęÜ÷Čîǰ óøšĂöøĆïêŠĂ íøøößćêĉĶÖćøöĊõöĎ Ùĉ öšč ÖĆîķìćÜÿć÷ÖúćÜǰĒïïóĂðøąöćè
ÖćøđðúĊę÷îĒðúÜĔîìčÖéšćîǰ ìĆĚÜéšćîđýøþåÖĉÝǰ ÿĆÜÙöǰǰ ĔîìčÖĂ÷ŠćÜǰ ÙüćöóĂéĊĕöŠöćÖĀøČĂüŠćîšĂ÷ÝîđÖĉîĕðǰ
ÿĉęÜĒüéúšĂöǰ ÙüćöøĎšĒúąđìÙēîēú÷ĊķéĆÜîĆĚîǰ ñúĉêõĆèæŤ ēé÷êš Ă ÜĕöŠ đ ïĊ ÷ éđïĊ ÷ îêîđĂÜĒúąñĎ š ĂČę î ǰ öĊ đ Āêč ñ úǰǰ
ßč ö ßîÿĆ Ü ÙöđöČ Ă Üǰ Ĕîéš ć îķÙč è ÙŠ ć ķÝċ Ü đðŨ î Öćøÿøš ć Ü ÖćøđêøĊ÷öêĆüĔĀšóøšĂöøĆïñúÖøąìïĒúąÖćøđðúĊ÷ę îĒðúÜ
ÿĆ Ü ÙöĒĀŠ Ü ÖćøđøĊ ÷ îøĎ š ø Š ü öÖĆ î ǰ øŠ ü ööČ Ă øŠ ü öĔÝóĆ ç îć éšćîÖćøêŠćÜėǰ ÝċÜđðŨîÖćøÿøšćÜÙüćöđךöĒ×ĘÜøĎšÝĆÖĂĂö
éšćîÜćîïøĉÖćøüĉßćÖćøĒÖŠÿĆÜÙöéšü÷åćî×ĂÜÜćîüĉÝĆ÷ǰ đÿøĉöÿøšćÜÙüćööĆęîÙĆęÜ×ĂÜđÙøČĂ׊ć÷ÖúčŠöüĉÿćĀÖĉÝßčößîǰ
øąĀüŠćÜđìýïćúđöČĂÜýĉúćǰĒúąǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠîǰ ÿŠÜđÿøĉöñĎšðøąÖĂïÖćøĒïïđÖČĚĂÖĎúÖĆîĔĀš÷ĆęÜ÷Čî

ǰǰ

ǰǰ

55
ǰ ǰ

ǰ ǰ
õćóìĊęǰǰǰÖćøÿŠÜöĂïêšîĒïïñúĉêõĆèæŤßčößîÿĆÜÙöđöČĂÜǰđìýïćúđöČĂÜýĉúćǰĂĞćđõĂđöČĂÜǰǰ
ÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîĒúąÖćøîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤǰêŠĂ÷ĂéÖćøÿøšćÜøć÷ĕéšǰÖĉÝÖøøö÷ŠĂ÷ǰǰ
ĶÖćøóĆçîćđÙøČĂ׊ć÷üĉÿćĀÖĉÝóĆçîćñúĉêõĆèæŤđÖŠćĒúąêŠĂ÷ĂéÿĎŠñúĉêõĆèæŤĔĀöŠķ

ÖĉêêĉÖøøöðøąÖćýǰ îĆÖüĉßćÖćøǰÿĞćîĆÖïøĉÖćøüĉßćÖćøǰĒúąîĆÖýċÖþćßĆîĚ ðŘìǰĊę ǰǰ


× Ă × Ă ï Ùč è î ć ÷ ÷ Ă é ÷ĉę Ü ǰ ÝĆ î ì î óĉ ö ó ǰŤ ēðøĒÖøöïøøÝčõè Ć æŤĒúąîĉìøøýÖćøǰÙèąýĉúðÖøøöýćÿêøŤǰ
îć÷ÖđìýöîêøĊđöČĂÜýĉúćǰđìýïćúđöČĂÜýĉúćǰĂĞćđõĂđöČĂÜǰǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠîǰðøąÖĂïéšü÷ǰîćÜÿćüýĉøðĉ øąõćǰßČîę ĔÝ ǰǰ
ÝĆÜĀüĆé×ĂîĒÖŠîǰñĎßš üŠ ÷ýćÿêøćÝćø÷ŤǰéøøĆÖóÜþŤǰǰđóßøÙĞćǰ îć÷ìýóøǰ ÙĞćöčÜÙčú îćÜÿćüǰ Ýĉéćõćǰ đúĉýüčçĉßĆ÷Öčú ǰ
ñĎšĂĞćîü÷ÖćøÿĞćîĆÖïøĉÖćøüĉßćÖćøǰÿĞćîĆÖïøĉÖćøüĉßćÖćøǰǰ îćÜÿćüǰ ĂćøĊ÷ćǰ đîČĚĂîćÝĆîìøŤ îćÜÿćüÖćâÝîćǰ øćßøĊǰ
ïĆîìċÖךĂêÖúÜÙüćöøŠüööČĂ .06
ǰ ēÙøÜÖćøïøĉÖćø ĒúąîćÜÿćüÿč í ćøĆ Ö þŤ ǰ ïč ê éćóÜýŤ ǰ Ēúąÿĉę Ü ÿĞ ć ÙĆ âǰ
üĉ ß ćÖćøĒÖŠ ÿĆ Ü Ùöǰ ÿĞ ć îĆ Ö ïøĉ Ö ćøüĉ ß ćÖćøøŠ ü öÖĆ ïǰ ×Ă×ĂïÙč è ǰ Öúč Š ö üĉ ÿ ćĀÖĉ Ý ßč ö ßîǰ ñĎ š ð øąÖĂïÖćøǰǰ
Ùèąýĉ ú ðÖøøöýćÿêøŤ ǰ ðŘ Ü ïðøąöćèǰ óýǰ ǰǰ Ö úč Š ö íč Ü ĂĊ ÿ ć î ǰ Ö úč Š ö ÿ öč î ĕ ó ø ð ú Ă é ÿ ć ø óĉ þǰǰ
õć÷ĕêš ē ÙøÜÖćøÿĆ Ü ÙöđöČ Ă Üǰ ĶÙøĆ ü ĂĊ ÿ ćîǰ ÿČ ï ÿćî ÖúčŠöךćüĂĉîìøĊ÷Ťǰ ÖúčŠöðúćÖąóÜǰ ÖúčŠööćúĆ÷ýøĊēóíĉĝìĂÜǰ
üĆ ç îíøøöÜćîïč â ǰ üĉ ëĊ ßĊ üĉ ê ßč ö ßîúč Š ö îĞĚ ć óĂÜķǰǰ àċęÜךĂöĎúìĆĚÜĀöéÝąđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÖćøóĆçîćßčößîǰ
ĔîēÙøÜÖćøÖĉÝÖøøö÷ŠĂ÷ǰ ÖćøóĆçîćđÙøČĂ׊ć÷üĉÿćĀÖĉÝ ìšĂÜëĉęîÙüćöÖšćüĀîšćìćÜüĉßćÖćøĒúąÿøšćÜĂÜÙŤÙüćöøĎš
óĆ ç îćñúĉ ê õĆ è æŤ đ ÖŠ ć ĒúąêŠ Ă ÷ĂéÿĎ Š ñ úĉ ê õĆ è æŤ Ĕ ĀöŠǰ ĔĀöŠĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜǰ đðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÖćøđøĊ÷îÖćøÿĂîǰ
×Ă×ĂïÙčèÖúčöŠ ÜćîïøĉÖćøüĉßćÖćøǰîćÜÿćüđÿćüúĆÖþèŤǰøćßĞćǰ ÖćøïøĉÖćøüĉßćÖćøĒÖŠÿĆÜÙöêŠĂĕð

56
đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ éüÜÝĆ î ìøŤ ǰ îćßĆ ÷ ÿĉ î íč Ť 
ÙüćöøĎ š óČĚ î åćîÖćø
îć÷ÿöÙĉ é ǰ Ýćêč ý øĊ óĉ ìĆ Ö þŤ ǰ øĂÜîć÷ÖøĆ å öîêøĊǰ ĂĂÖĒïïïøøÝčõĆèæŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠîǰ
׊ ć üđýøþåÖĉ Ý ǰ ÿĞ ć îĆ Ö ×Š ć üĂĉ î ēôđÙüÿìŤ
ǰ ēøÜóĉöóŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷×ĂîĒÖŠî
ðćåÖëćóĉđýþǰ ĀĆüךĂǰ ĶÖøąìøüÜóćèĉß÷ŤÖĆï +FOOJGFSǰ )VETPO 
130$&44ǰ ǰ 130%6$5ǰ
ÖćøÿøšćÜÙüćöđךöĒ×ĘÜđýøþåÖĉÝìšĂÜëĉîę ǰ-PDBMǰ %&4*(/ǰ'30.ǰ$0/$&15ǰ50ǰ."/6'"$
&DPOPNZǰķǰǰÿČïÙšîǰǰóùþõćÙöǰ 563&ǰ-BVSFODFǰ,*/(ǰ1VCJTIJOH
ÝćÖǰIUUQXXXSZUDPNUBH 8PSETǰBOEǰ7JTVBMTǰ1SFTT 
&$0ǰ1"$,"(*/(ǰ
ÿëćïĆîĕì÷óĆçîŤǰ öĎúîĉíĉïĎøèąßîïìĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ %&4*(/ǰ'JSTUǰ"TJBOǰFEJUJPO FYDFQUǰ+BQBO
ĔîóøąïøöøćßĎðëĆöõŤķßčößîđöČĂÜķÿČ ïÙš îǰ
ǰ óÙǰ ǰ ÝćÖǰ IUUQTTJUFTHPPHMF
DPNTJUFTPDJBMCUIUIJ
IBXLIYZYZUIJ
ÖøöÖćøóĆçîćßčößîǰ ÖøąìøüÜöĀćéĕì÷ǰĶĀîċęÜêĞćïúǰ
ĀîċęÜñúĉêõĆîæŤǰ 0501
ķÿČïÙšîǰǰóÙǰǰǰ
ÝćÖǰ IUUQXXXPUPQUPEBZDPNǰ
PUPQDBUBMPHXXXNFEJBXJLJǰ
,OPXMFEHFǰ PGǰ BOǰ VSCBOǰ QPQVMBUJPOǰ
4PDJBMǰDPOUSPMǰ3FUSJFWFEǰ.BZǰǰ ǰ
GSPNǰIUUQTUIXJLJCPPLTPSH8JLJQFEJB
4PDJBM@DPOUSPM

57
������ด�����อ��ทอย� ค��������� ���บ��������� ����บบ���ค��ค่�
History Production Style and Value of Designer Toy
�ี���ท� ��������น�1
�������� ���������2

บทคัดย่อ
�ท����นี��ี������������เ��่����������เ��น�� �����น�����ิ� ������������������������ดี��เน���
ท���ด�ท���������������������น����� นิ����� ��่��ินเ����เน�� ����������น����������������น��������
3 ท��น���ท������ิเ��������� ��ดี��เน����ด����เ����่ �����ิ��� �������������������ี �����������������เ�����
����ี���น���� �����ด�ด��นี�
1. ����เ��น�� ดี��เน���ท�� ��� ��������������� ���เ��น �������ที่ท�����นเ���ด��ิ���น
น�������� ������������น������ิน�น��������น�������นด�����������น��� ���������น������น���������
�ี������������ที่เ��นเ�����������������������������������������ิ����น���น��น�นที่����ด �น�������น
���� ��ดี��เน���ท��เ��น���� ���ี����เ�ท�น��่ ที�่ �� ����ด���� ����นิ���������� �นเ��������� �ด�เ���่ ��น����ี�น� ���เนิด
ที่���เท��ีน������เท��ี่��น�น����������� �� ������������������� ������� ��� �ิ���น���������������
���������������ดี��เน���ท�������ิ��ท ������� ��� ���เท��ี่��น เ�ิด�������������น����������ดี��เน���
������������น����นี���ท�่�����ด����น��่��ินเ����เน�� ท�����เ�ิด�ิ���น น��������������ดี��เน����ิ���������
���เ��������������ดี��เน����น���เท��ท�����ี�������ที่��ดเ�น �น�������น�ี�����เ��นที่����� ���������
�น���เ��นที่เ�ี����� ท��เ��น เ��น�������น�ดเ���ที่�����������������น�น�ท�ท��น����เ��่��ี��่��ิ่��ิ���นิ�����
ที่น��เ�น�เ��่��������������������� ���เ��น ������� ที่��่� ����� ���� ท�����เ�ิด���������������เ��น
�น���เท��ท����เ���่ ��ิ�ท� เ��น���� ��ิ����� ��ดี��เน���ท�������เ���่ �� �.�. 2��� ���เ��น��ดเ�ิ�่ ��น��������
������ดี��เน���ท������น�ท�ที่��ดเ�น����ี���น����เ��่�����น����������น
2. �����น�����ิ�������ดี��เน���ท���ี 2 ������ ��� �����ิ��น����������������������ิ�
�น�����������น��������
3. ���������������ดี��เน���ท���ีท�����������ที่����น������ิด�����น�������������������น
���ด�����ี�น������ิด�������เ��เ�ี�����������������น��เท��น��น�ด��ี������������น���น��������������
�น��������� เ��น ���������น���ด����เ��ี่�น���ด������������� �����������������ด��� ����ดท�น
�����เ�ี�ด�������เ��������เ�ี�ดที่����ิ� �������������������น��� �ิ���น น��������������นด��ิน�������
ท�����น���น���น�น�����ด������ิ����นเ�ี���ิ�นเดี�� ����������������ดี��เน���ท�����เ��น 2 ������ ด��นี�
3.1 ������ �������� ��� �ี�������������������ท��ที่�������น�����������น���������
�����������ด����น���������นิ����ิ��น��������������

1
น��������������������������������������ิ� �����ิ��������������������� �������������������� ����ิท�������น���น
�ท����นี�เ��น���น�น�่������������ิ���เ��่�� ���������������เ���่��เ�����ดินเ��������ดี��เน���ท�������นด����������เ��น���เ�ท������
2
ด�.� �����������ิ��������������������� �������������������� ����ิท�������น���น

58
3.2 ������ Individual Toy ������������������������������������������������������������
������������ ����������������������� �������������������������������������������
4. ����������������������������������������������������� ����������������������������������
������������������������������������������������������������ ��������� �����������������������������
������������������� �������� ���������������������������� �������������������������� ����� ���������� ������
����������������������������������������������������������������������������������
ค�า�าค����� ������������, ������������, �������, �������, ������, ������

Abstract
This Journal is aim to study about history, production, style and value of Designer Toy.
The informants were collected from books, magazines, internet and came from interview with 3
designers. Data were analyzed by unstructured interviewing form and non-participant observation.
The findings were as follows
1. The history of Designer Toy was beginning from designers who design toys or dolls by
themselves. They create by their imagination or were inspired by movies and comics. Their toys
were unique and limited production. In currently Designer Toy is popular in niche target group.
There are believed that have origin in China and Japan in Mid 90s by Michael Lau, artist from Hong
Kong and Medicom Toy, Japan toy company. There made phenomenon of Designer Toy forward to
global culture by internet and effect to have a lot of new designers. The beginning of Designer Toy
in Thailand had been unclear specifying. In the past there had playing with “Toy-sen”. It is small
doll was inspired by character in television comic. And then, when magazine published stories
of toy named “Hobby Game”, It caused the start of toy collectors in Thailand. In 2004, Lenarai
company made first Designer Toy It caused the start of Designer Toy officially in Thailand and have
developed until now.
2. The Production Process of Designer Toy have 2 ways are Industrial production and craft
production.
3. Designer Toy is designed with creating concept or no concept but have to create some
interests as material mixed or new material, pattern design, details reduction or increase details to
get more realistic, collaboration of artist, designer and product brand to make in limited or only
one masterpiece of Designer Toy. Designer Toy could classification in 2 types.
3.1 Platform Toy, there is one block style figures but different patterns and often
produce in industrial system.
3.2 Individual Toy, there was designed and made by designer in all process. There is
also craft work with multiple materials and processes.

59
4. The values of Designer Toy are created by designer as art object. There is craft
work which have to made with skillfulness. The Designer Toy send concept idea and tell about
history to user by design. It makes happiness and mental value for user and give career for designer.
The values of Designer Toy are different by independent affection of each user.
Keyword : Designer Toy, Decorative Dolls, Toy, Collectible Toys, Style, Value

บทน�า ����������������า�������
�� � � ���� ������� � �� �� � �� � � ����� � ����� 1. ���������������������� ��������������
�������������������������������� ������������ 2. ������������������������������� ��
������������� �� � ���� �� � ����� � ���������� ������������
(����� ���������, 2��6) ����������������������� 3. ��������������������������������
���� �� ���� ������������������� ���������� ������������ ������������������
������� ��������������������������������
����������������������������������������� �����า�����า
��������������� �������������������������������
������� �� � ��� � ��� �� � ����� � ���� � ��� �� � ��� �
���������������������������������������������� ��
����������������������������������������������� ���
(Paul Budnitz, 2006)
������������������������������������ �������������
������������������������������������������
�������������������������� 3 �������������������
���������������������� �������� ���� ������������������
������������������� Thailand Toy ��po 201�
��� � ��� � ����� � � ��� � ������ �� � ������ � ���� � ��� ��
�������������������������� 4 � � ������� �.�. 2�60
������������������������������������������������
� ������������������������� ����������������������
�����������������������������������������������
���������������������� ������� ���������������� ��
������������������ ��������������������������������
��������������������������������������������������
�������������������������������� ����������
��������� �������������������� �����������
����������� �� ������������������������������������
����� ���������������������� �����������������
������������������������������������
�����������������������
�����������������������������������������
���������� ������������� ������������������
�� � � ���� �������� �� ������������������������� � �� �
������������������������������������������������
���������������������

60
4
ñúÖćøýċÖþć éĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰ ēé÷îĞćêčŢÖêć×ĂÜđúŠîìĀćøǰ (*ǰ +PFTǰǰ
ǰǰñúÖćøýċ Öþć:îöć×ĂÜêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷óïüŠć öćéĆéĒðúÜßĉĚîÿŠüîïøĉđüèÿŠüîĀĆüǰ öČĂĒúąêÖĒêŠÜéšü÷
ÙüćöđðŨ
ǰ êš î ÖĞ ć1.đîĉÙüćöđðŨ é ×ĂÜêčîöć×ĂÜêč ŢÖêćéĊĕàđîĂøŤ
Ţ Ö êćéĊ ĕàđîĂøŤ ìĂ÷óïüŠ
ì Ă÷îĆ Ě î đÿČć ĚĂñšćĒïïăĉðăĂðĔî×îćé÷ŠĂÿŠüîúÜĕðĔîêĆüêčŢÖêćǰǰ
ĕöŠ öĊ × š Ă öĎ ú ìĊę ø ąïč ĕüšêšĒîîŠÖĞćßđîĉĆ ééĒêŠ
×ĂÜêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷îĆĚîĕöŠöĊךĂöĎàċúęÜìĊüĆęøç
öĊ × š Ă öĎ ú ÿĆ î îĉ þ åćîüŠ ć öĊǰ ąïčîíøøöăĉ
ĕüšĒîŠßĆéĒêŠ öĊךĂöĎúÿĆîîüĆîĉçþîíøøöìĊ
ðăĂðđðŨ åćîüŠćöĊêšîęĕéšÖĞćøđîĉĆïéÙüćöîĉ
ìĊęðøąđìýÝĊ
÷öǰîĒúą
êšîÖĞćđîĉéìĊðøąđìýâĊ
ęðøąđìýÝĊ ęðčśîĔîߊüÜÖúćÜ×ĂÜ÷čÙǰ90 ĔîߊüÜđüúćìĊęĕúŠđúĊę÷Ĕî÷č
îĒúąðøąđìýâĊęðčśîĔîߊüÜÖúćÜ ÖĆî Ù(Paul ǰ ǰBudnitz, 2006)
ìĞ ć Öćøñúĉ ê êčđßČŢ ÖęĂêćéĊ
ÖĆîüŠĕćàđîĂøŤ
ñĎšìĊęÿøšćÜêčìŢÖĂ÷×ċ
êćéĊĚ ĕîàđîĂøŤ
öćĔîǰìĂ÷Ùî
ĒøÖđÖĉéÝćÖÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜ Michael Lau ýĉúðŗîßćüăŠĂÜÖÜöĊßČęĂđÿĊ÷ÜÝćÖÖćøđ×Ċ÷îÖćøŤêĎîđøČęĂÜǰ The Gardeners îĞć
×ĂÜ÷čÙǰ ǰ ĔîߊüÜđüúćìĊęĕúŠđúĊę÷ÖĆîǰ 1BVMǰ #VEOJU[ ǰ ÝĞ ć îüîÝĞ ć ÖĆ é ĒúąîĞ ć ĕðÝĞ ć ĀîŠ ć ÷ĔîÜćîĒÿéÜÿĉ î Ùš ćǰ
ÙćĒøÙđêĂøŤĔîÖćøŤêĎîöćÿøšćÜÿøøÙŤđðŨîêčŢÖêćéĊ ĕàđîĂøŤìĂ÷ǰēé÷îĞćêčŢÖêć×ĂÜđúŠîìĀćøǰGI Joes öćéĆéĒðúÜßĉĚîÿŠüîïøĉđüè

ǰđßČĂę ÖĆîüŠćñĎìš ÿĊę øšćÜêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ÙîĒøÖđÖĉé ÜćîĒÿéÜ×ĂÜđúŠîĒúąÜćîĀîĆÜÿČĂÖćøŤêĎîĔîìüĊðđĂđßĊ÷
ÿŠüîĀĆüǰöČĂĒúąêÖĒêŠÜéšü÷đÿČĚĂñšćĒïïăĉðăĂðĔî×îćé÷ŠĂÿŠüîúÜĕðĔîêĆüêčŢÖêćǰàċęÜüĆçîíøøöăĉðăĂðđðŨîüĆçîíøøöìĊęĕéšøĆï
ÝćÖÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜǰ.JDIBFMǰ-BVǰýĉúðŗîßćüăŠĂÜÖÜ àċęÜĕéšøĆïÖćøêĂïøĆïđðŨîĂ÷ŠćÜéĊĒúąđðŨîÝčéđøĉęöêšî×ĂÜ
Ùüćöîĉ÷öĔî÷čÙǰ90 ìĞćÖćøñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷×ċĚîöćĔîÝĞćîüîÝĞćÖĆéĒúąîĞćĕðÝĞćĀîŠć÷ĔîÜćîĒÿéÜÿĉîÙšćǰÜćîĒÿéÜ×ĂÜ
öĊßČęĂđÿĊ÷ÜÝćÖÖćøđ×Ċ÷îÖćøŤêĎîđøČęĂÜǰ 5IFǰ (BSEFOFSTǰǰ ðøćÖäÖćøèŤüĆçîíøøöêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷
đúŠîĒúąÜćîĀîĆÜÿČĂÖćøŤêĎîĔîìüĊðđĂđßĊ÷àċęÜĕéšøĆïÖćøêĂïøĆïđðŨîĂ÷ŠćÜéĊĒúąđðŨîÝčéđøĉęöêšî×ĂÜðøćÖäÖćøèŤ üĆçîíøøöêčŢÖêćéĊ
îĞ ć ÙćĒøÙđêĂøŤ Ĕ îÖćøŤ êĎ î öćÿøš ć ÜÿøøÙŤ đ ðŨ î êč Ţ Ö êć
ĕàđîĂøŤìĂ÷

1 2
3 4
õćóìĊęǰǰ.JDIBFMǰ-BVǰýĉúðŗîßćüăŠĂÜÖÜǰÙšîđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰ
õćóìĊǰę 1 Michael Lau ýĉúðŗîßćüăŠĂÜÖÜ. ÙšîđöČęĂǰ5 öÖøćÙöǰ2560 ǰÝćÖǰhttp://www.toy-people.com/?p=24036
ÝćÖǰIUUQXXXUPZQFPQMFDPN Q
õćóìĊǰę 2 êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰThe Gardener ēé÷ǰMichael LauǰÙšîđöČęĂǰ5 öÖøćÙöǰ2560 ǰÝćÖǰ
õćóìĊęǰǰêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰ5IFǰ(BSEFOFSǰēé÷ǰ.JDIBFMǰ-BVǰÙšîđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰ
http://www.eloquence.co.kr/index.php/issue-60-michael-lau/
ÝćÖǰIUUQXXXFMPRVFODFDPLSJOEFYQIQJTTVFNJDIBFMMBV
õćóìĊǰę 3 êčŢÖêćĀčŠîǰGI JoesǰÙšîđöČęĂǰ5 öÖøćÙöǰ2560, ÝćÖ http://www.neatorama.com/2010/04/30/10neat-facts-
õćóìĊęǰǰêčŢÖêćĀčŠîǰ(*ǰ+PFTǰÙšîđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰ
about-g-i-joe/36
ÝćÖǰIUUQXXXOFBUPSBNBDPNOFBUGBDUTBCPVUHJKPF
õćóìĊǰę 4 ÖćøŤêĎîđøČęĂÜǰThe Gardener üćéēé÷ǰMichael LauǰÙšîđöČęĂǰ23 öÖøćÙöǰ2560 ǰÝćÖǰ
õćóìĊęǰǰÖćøŤ êĎîđøČęĂÜǰ5IFǰ(BSEFOFSǰüćéēé÷ǰ.JDIBFMǰ-BVǰÙšîđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰ
http://www.freshnessmag.com/2009/09/03/michael-lau-gardener-the-early-years/
ÝćÖǰIUUQXXXGSFTIOFTTNBHDPNNJDIBFMMBVHBSEFOFSUIFFBSMZZFBST
ïøĉþĆìñúĉê×ĂÜđúŠîǰMedicom Toy ðøąđìýâĊęðčśîĕéšÿøšćÜêčŢÖêćǰPlatform Toy ×ċĚîöćǰßČęĂüŠćǰKubrick êčŢÖêćøĎðìøÜ
đĀúĊę÷öǰ Block Style Figures
ǰđðŨîÖćøĂĂÖĒïïøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜ Tatsuhiko Akashi ÖĆïĂéĊêóîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþĆìêĆüêŠĂǰLego
ÝċÜöĊúĆÖþèąìĊęÙúšć÷ÙúċÜÖĆïĀčŠî Lego êŠĂöćĕéšìĞćÖćøðøĆïðøčÜĒúąóĆçîćđðŨîêčŢÖêćìĊęöĊßČęĂüŠćǰBearbrick đðŨîêčŢÖêćìĊöę ĊúĆÖþèą
øĎðøŠćÜìĊęÙúšć÷öîčþ÷ŤĒêŠöĊÿŠüîĀĆüđðŨîĀöĊ öĊÙüćöÙúšć÷ÙúċÜÖĆîìčÖêĆüÝąĒêÖêŠćÜÖĆîêøÜúĆÖþèąÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîúÜĕðĔîêĆü
êčŢÖêćǰBearbrick êĆüĒøÖÖĞćđîĉé×ċĚîĔîüĆîìĊęǰ 27 óùþõćÙöǰóýǰ2544 ÿøšćÜ×ċĚîđóČęĂđðŨî×ĂÜìĊęøąúċÖĔîÜćîǰWorld Character
Convention ÙøĆĚÜìĊęǰ12 ìĊęđöČĂÜēêđÖĊ÷üǰðøąđìýâĊęðčśî đðŨîêčŢÖêćĀöĊÿĊ×ćüóĉöóŤēúēÖšǰ@ ÿĊĒéÜ ĀúĆÜÝćÖñúĉêĂĂÖöćÖĘĕéšøĆïÙüćö
îĉ÷öĂ÷ŠćÜöćÖĔîðøąđìýâĊęðčśîĒúąðøąđìýÝĊîǰéšü÷ÙüćöóĉđýþìĊêę čŢÖêćÿćöćøëîĞćöćĂĂÖĒïïĕéšđĂÜêćöÙüćöêšĂÜÖćøĒúąĕöŠ
61
ïøĉþìĆ ñúĉê×ĂÜđúŠîǰ.FEJDPNǰ5PZǰðøąđìýâĊðę îśč ǰ ǰóùþõćÙöǰóýǰǰÿøšćÜ×ċĚîđóČęĂđðŨî×ĂÜìĊęøąúċÖ
ĕéšÿøšćÜêčŢÖêćǰ 1MBUGPSNǰ 5PZǰ ×ċĚîöćǰ ßČęĂüŠćǰ ,VCSJDLǰ ĔîÜćîǰ 8PSMEǰ $IBSBDUFSǰ $POWFOUJPOǰ ÙøĆĚÜìĊęǰ ǰǰ
êčŢÖêćøĎðìøÜđĀúĊę÷öǰ #MPDLǰ 4UZMFǰ 'JHVSFT
ǰ đðŨîÖćø ìĊę đ öČ Ă ÜēêđÖĊ ÷ üǰ ðøąđìýâĊę ðč ś î ǰ đðŨ î êč Ţ Ö êćĀöĊ ÿĊ × ćüǰ
ĂĂÖĒïïøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜǰ 5BUTVIJLPǰ "LBTIJǰ ÖĆïĂéĊê óĉ ö óŤ ē úēÖš ǰ !ǰ ÿĊ Ē éÜǰ ĀúĆ Ü ÝćÖñúĉ ê ĂĂÖöćÖĘ ĕ éš øĆ ï
óîĆÖÜćî×ĂÜïøĉþìĆ êĆüêŠĂǰ-FHPǰÝċÜöĊúÖĆ þèąìĊÙę úšć÷ÙúċÜ Ùüćöîĉ÷öĂ÷ŠćÜöćÖĔîðøąđìýâĊęðčśîĒúąðøąđìýÝĊîǰ
ÖĆïĀčŠîǰ -FHPǰ êŠĂöćĕéšìĞćÖćøðøĆïðøčÜĒúąóĆçîćđðŨî éšü÷ÙüćöóĉđýþìĊêę ÖŢč êćÿćöćøëîĞćöćĂĂÖĒïïĕéšđĂÜêćö
êčŢÖêćìĊęöĊßČęĂüŠćǰ#FBSCSJDLǰđðŨîêčŢÖêćìĊęöĊúĆÖþèąøĎðøŠćÜ ÙüćöêšĂÜÖćøĒúąĕöŠǰ đÙ÷öĊêčŢÖêćĔîúĆÖþèąîĊĚöćÖŠĂîǰ
ìĊęÙúšć÷öîčþ÷ŤĒêŠöĊÿŠüîĀĆüđðŨîĀöĊǰ öĊÙüćöÙúšć÷ÙúċÜÖĆî ÝċÜđðŨîìĊęêšĂÜÖćø×ĂÜîĆÖÿąÿöǰ ýĉúðŗîǰ îĆÖĂĂÖĒïïǰǰ
ìčÖêĆüÝąĒêÖêŠćÜÖĆîêøÜúĆÖþèąÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćî đöČęĂîĞćöćÝĞćĀîŠć÷ÖĘ×ć÷ĀöéĔîđüúćĂĆîøüéđøĘüÝîìĞćĔĀš
úÜĕðĔîêĆüêčŢÖêćǰ #FBSCSJDLǰ êĆüĒøÖÖćđîĉé×ċĚîĔîüĆîìĊęǰ ÿĉîÙšć×ćéêúćé
ĂĆîøüéđøĘüÝîìĞćĔĀšÿĉîÙšć×ćéêúćé

ǰǰǰǰ ǰ
5 6 7 8

õćóìĊęǰǰēúēÖšïøĉþĆìǰ.FEJDPNǰ5PZǰÙšîđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰ
ÝćÖIUUQTDPMMFDUBOEEJTQMBZDPNDPMMFDUJPOTNFEJDPNUPZ
õćóìĊęǰǰ5BUTVIJLPǰ"LBTIJǰÙšîđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰ
ÝćÖǰIUUQXXXWJTVBMPHVFDPNTQFBLFSTBLBTIJ@FIUNM
õćóìĊęǰǰêčŢÖêćǰ,VCSJDLǰÙšîđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰ
ÝćÖǰIUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ,VCSJDL@ UPZ

õćóìĊęǰǰêčŢÖêćǰ#FBSCSJDLǰÙšîđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰ
ÝćÖǰIUUQTXXXQJOUFSFTUDPNTJMLSPBECFBSCSJDL

đöČęĂüĆçîíøøöéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĕéšøĆïÙüćöîĉ÷ö đÖĉéýĉúðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïïĂĉÿøą×ċĚîöćÖöć÷øüöĕðëċÜ
ĔîðøąđìýÝĊîĒúąâĊęðčśîÝćÖÖøąĒÿîĉ÷öîĊĚìĞćĔĀšýĉúðŗîǰ ýĉúðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïïìĊęöćÝćÖÿć×ćĂćßĊóĂČęîÖĘöćøŠüö
îĆÖĂĂÖĒïïĂĉÿøąñúĉêêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĂĂÖöćöćÖ×ċîĚ ìĞćÖćøĂĂÖĒïïêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰ đߊîǰ îĆÖĂĂÖĒïï
đðŨîüĆçîíøøöĔĀöŠìđĊę Öĉé×ċîĚ ĔîìüĊðđĂđßĊ÷ĒúąüĆçîíøøöîĊǰĚ Öøćôôŗ Ö ǰ îĆ Ö ĂĂÖĒïïĒôßĆę îǰ îĆ Ö üćéõćóðøąÖĂïǰǰ
ĒóøŠ Ö øąÝć÷đך ć ÿĎ Š ð øąđìýĂđöøĉ Ö ćĒúąìüĊ ð ÷č ēøðǰ îĆÖüćéÖćøŤêĎîǰýĉúðŗîÖøćôôŗêĊĚ
ēé÷ñŠ ć îÿČę Ă Ăĉ î đêĂøŤ đ îĘ ê ìĊę đßČę Ă öêŠ Ă ÿČę Ă ÿćøÖĆ î ìĆę ü ēúÖǰǰ

62
ĒñîõćóÿøčðÝčéÖĞćđîĉé×ĂÜêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷

ÿĆîîĉþåćîüŠćđÖĉé×ċĚîÖúćÜ÷čÙǰ90 Ĕîðøąđìý Michael Lau ïøĉþĆìǰMedicom Toy


ÝĊîĒúąðøąđìýâĊęðčśî ýĉúðŗîßćüăŠĂÜÖÜ ðøąđìýâĊęðčśî

ĒóøŠÖøąÝć÷üĆçîíøøö
đÖĉéüĆçîíøøöĔĀöŠĔîìüĊðđĂđßĊ÷ ĂđöøĉÖć ìüĊð÷čēøð
ñŠćîÿČęĂĂĉîđêĂøŤđîĘê

Ýčéđøĉęöêšî×ĂÜêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤĔîðøąđìýĕì÷ ĒúąđðŨ î ĂćßĊ ó ĔĀöŠ ìĊę ÿ ćöćøëÿøš ć Üøć÷ĕéš Ĕ Āš ÖĆ ï Ùî


ÝćÖñúÖćøøüïøüöךĂöĎúÿøčðĕéšüŠćǰ Ýčéđøĉęöêšî Ĕî÷č Ù îĆĚ î ǰ ēé÷ÝĞ ć úĂÜĒïïöćÝćÖêĆ ü ÖćøŤ êĎ î ìćÜ
đÖĉéÝćÖêčŢÖêć×ĂÜđúŠîìĊęđÖĉé×ċĚîĔîÿĆÜÙöĕì÷ǰóýǰǰ ēìøìĆýîŤđðŨîúĆÖþèąÜćîìĊðę øąéĉþåŤ×îċĚ đĂÜÝćÖÖćøÝéÝĞć
ÖŠĂîÝąóĆçîćöćđðŨîêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĔîðŦÝÝčïĆîǰ ÿĆÜđÖêÝćÖēìøìĆýîŤĒúąîĉê÷ÿćøǰêčÖŢ êćìĊĕę éšøïĆ Ùüćöîĉ÷öǰ
÷čÙîĊĚöĊÖćøúąđúŠî×ĂÜđéĘÖìĊęđøĊ÷ÖüŠćǰ ìĂ÷đÿšîǰ đðŨîÖćø ÙČĂǰ êčŢÖêć÷ĊęĀšĂǰ "OUǰ đîČęĂÜÝćÖêčŢÖêćìĞć×ċĚîÝćÖüĆÿéčìĊęéĊǰ
îĞ ć êč Ţ Ö êć÷ćÜĀøČ Ă êč Ţ Ö êćóúćÿêĉ Ö öćđðŨ î ÿŠ ü îĀîċę Ü öĊ ø ć÷úąđĂĊ ÷ éìĊę ð øąèĊ ê ÿü÷ÜćöĒúąöĊ đ ĂÖúĆ Ö þèŤ
ĔîÖćøúąđúŠ î đðŨ î êč Ţ Ö êćìĊę öĊ × îćéđúĘ Ö Ýċ Ü öĊ ßČę Ă đøĊ ÷ Ö ĔîÖćøÝéÝĞćǰÙČĂǰÖćøóĉöóŤîĎîøĎðöéǰǰ×ćìĊęĂ÷ĎŠéšćîĀúĆÜ
ĂĊÖßČĂę üŠćǰêčÖŢ êčîŠ ǰêčÖŢ êć×ĂÜđúŠîĔîÿöĆ÷îĊđĚ ÖĉéÝćÖüĆçîíøøö êĆüêčŢÖêćǰ ñĎšÿøšćÜÿøøÙŤǰ ÙČĂǰ ÙčèüÿĆîêŤǰ üĉßßčÖøöćîîìŤǰ
øć÷ÖćøÖćøŤêĎîìćÜēìøìĆýîŤǰ ìĞćĔĀšđéĘÖđÖĉéÖćøĂ÷ćÖĕéš đöČę Ă öĊ Ö ćøîĞ ć ÖãĀöć÷đøČę Ă Üúĉ × ÿĉ ì íĉĝ đ ך ć öćĔßš Ĕ î
×ĂÜđúŠîìĊęìĞćöćÝćÖêĆüÖćøŤêĎîĔîēìøìĆýîŤǰ ĒêŠ×ĂÜđúŠî ðøąđìýĕì÷ìĞćĔĀšĕöŠÿćöćøëñúĉêêčŢÖêćĕéšđĀöČĂîđéĉö
đĀúŠćîĊĚÿŠüîĔĀâŠñúĉêĔîêŠćÜðøąđìýÝċÜöĊøćÙćĒóÜǰìĞćĔĀš ðøąÖĂïÖĆïÖćøîĞćđךć×ĂÜđúŠîÝćÖăŠĂÜÖÜĒúąðøąđìýâĊðę îśč
óŠĂÙšćßćüĕì÷đÖĉéĒîüÙĉéìĊęÝąñúĉêêčŢÖêć×ċĚîöćÝĞćĀîŠć÷ àċęÜöĊÙčèõćóĒúąÙüćöÿü÷ÜćööćÖÖüŠćÝċÜìĞćĔĀšêčŢÖêć
đĂÜĔîøćÙćìĊđę éĘÖÿćöćøëàČ
ĒúąÙüćöÿü÷ÜćööćÖÖüŠ ćÝċÜìĞćĂĚ ĔĀšĕéšêǰčŢÖđÖĉêćðøąđõìîĊ
éÖćøñúĉêĚđêčøĉÖęöŢ ĕöŠ
êćđÖĉ
ĕéšøéĆï×ċÙüćöîĉ
îĚ ÷ðøąđõìîĊ
öĒúąđúĉÖñúĉĚđøĉêęöĕðǰ
ĕöŠĕéšøĆïÙüćöîĉ÷öĒúąđúĉÖñúĉêĕð

ǰǰ ǰǰ
9 10 11
ǰǰǰǰ
õćóìĊęǰǰêčŢÖêć÷ćÜǰóúćÿêĉÖǰóýǰǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
ÝćÖIUUQTLBKBSQXPSEQSFTTDPNUPZTFOE
õćóìĊęǰǰêčŢÖêć÷ĊęĀšĂǰ"OUǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
ÝćÖǰIUUQKVO[PBOJNBUFCMPHTQPUDPNBOUIUNM
õćóìĊęǰǰÙčèüÿĆîêŤǰüĉßßčÖøöćîîìŤǰñĎšñúĉêêčŢÖêć÷ĊęĀšĂǰ"OUǰÙšîđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰ
ÝćÖǰIUUQTLBKBSQXPSEQSFTTDPNBOU

63
ÿČęĂÿĉęÜóĉöóŤðøąđõìîĉê÷ÿćøđðŨîÿČęĂĂĊÖðøąđõì ëČĂüŠćđðŨîÿĉÜę ìĊĒę ðúÖĔĀöŠĔîüÜÖćøÿĉÜę óĉöóŤĔîÿöĆ÷îĆîĚ ĕéšøïĆ
ĀîċęÜìĊęìĞćĔĀšđÖĉéüĆçîíøøöêčŢÖêćǰ ×ĂÜđúŠîǰ ×ĂÜÿąÿöǰ ÖćøêĂïøĆïđðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰêĊóĉöóŤĂĂÖöćǰǰđúŠöÖŠĂîìĊęÝą
Ĕîðøąđìýĕì÷ǰ óýǰ ǰ ïøĉþĆìǰ "OJNBUFǰ (SPVQǰǰ Ē÷ÖđðŨîîĉê÷ÿćøìĊęîĞćđÿîĂđøČęĂÜøćüđÞóćąìćÜēé÷ĒïŠÜ
ĕéšìĞćÖćøêĊóĉöóŤîĉê÷ÿćøǰ )PCCZǰ (BNFǰ ĂĂÖüćÜǰ ĂĂÖđðŨîǰǰđúŠöǰÙČĂǰîĉê÷ÿćøǰ)PCCZǰ.PEFMǰìĊîę ćĞ đÿîĂ
ÝĞćĀîŠć÷đðŨîîĉê÷ÿćøìĊęîĞćđÿîĂđøČęĂÜøćüĒúą×ŠćüÿćøìĊę đøČęĂÜøćüđÖĊę÷üÖĆïêčŢÖêćǰ×ĂÜđúŠîǰ×ĂÜÿąÿöĒúąîĉê÷ÿćøǰ
đÖĊ÷ę üÖĆï×ĂÜđúŠîǰêčÖŢ êćĒúąđÖöÿŤÙĂöóĉüđêĂøŤÝćÖìĆüę ēúÖǰ (BNFNBHǰìĊęîĞćđÿîĂđøČęĂÜøćü×ĂÜđÖöÿŤÙĂöóĉüđêĂøŤ
ìĊęîĞćđÿîĂđøČęĂÜøćü×ĂÜđÖöÿŤÙĂöóĉüđêĂøŤǰ

ǰǰǰǰǰ
12 13
ǰǰǰ
õćóìĊęǰǰîĉê÷ÿćøǰ)PCCZǰ(BNFǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰÝćÖǰIUUQTQBOUJQDPNUPQJD
õćóìĊęǰǰîĉê÷ÿćøǰ)PCCZǰ(BNFǰđúŠöǰǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
ÝćÖǰIUUQXXXUIBJSFUSPDPNGPSVNJOEFYQIQ UPQJDE

ĔîðŘǰ óýǰǰïøĉþĆìǰđúŠîĂąĕøǰïøĉþĆìñúĉê ðøąđìýĕì÷öćĂĂÖĒïïëČĂđðŨîÝčéđøĉęöêšî×ĂÜêčŢÖêć


×ĂÜđúŠî×ĂÜÙîĕì÷ìĊęĕéšøĆïĒøÜïĆîéćúĔÝöćÝćÖêĆüêŠĂǰ éĊĕàđîĂøŤìĂ÷Ĕîðøąđìýĕì÷ìĊßę éĆ đÝîđðŨîñĎïš Öč đïĉÖüÜÖćø
-FHPǰ ĕéšìĞćÖćøñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷×ċĚîöćǰ ñúÜćî êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷Ĕîðøąđìýĕì÷ĒúąìĞćĔĀšđÖĉéýĉúðŗîǰ
ßĉĚîĒøÖìĊęđðŨîìĊęøĎšÝĆÖñúĉêĂĂÖöćĔîßČęĂßčéǰ .PEFSOEPHǰǰ îĆÖĂĂÖĒïïêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĂĉÿøąöćÖ×ċĚîǰ ĒêŠÖĘ÷ĆÜ
đðŨ î ÖćøîĞ ć ÙćĒøÙđêĂøŤ îĆ Ö éîêøĊ ìĊę ßČę Ă đÿĊ ÷ Ü×ĂÜ đðŨîêčŢÖêćìĊęîĉ÷ö×ĂÜÙîđÞóćąÖúčŠöđìŠćîĆĚî
×ĂÜÙîđÞóćąÖúčŠöđìŠćîĆĚîǰ

ǰǰǰ
14 15
ǰǰǰǰǰǰ
õćóìĊęǰǰēúēÖšïøĉþĆìǰđúŠîĂąĕøǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
ÝćÖIUUQXXXUDEDDPOOFDUDPNMFOBSBJQSPKFDU-FOBSBJ$P-UE
õćóìĊęǰǰêčŢÖêćǰ1MBUGPSNǰ5PZǰßčéǰ.PEFSOEPHǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
ÝćÖǰIUUQXXXUDEDDPOOFDUDPNMFOBSBJQSPKFDU-FOBSBJ$P-UE

64
õćóìĊǰę 14ǰēúēÖšïøĉþĆìǰđúŠîĂąĕøǰÙšîđöČęĂǰ22 óùþõćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
http://wwwtcdcconnectcom/lenarai/project/10487/Lenarai-Co-Ltd
õćóìĊǰę 15ǰêčŢÖêćǰPlatform ToyǰßčéǰModerndogǰÙšîđöČęĂǰ22 óùþõćÙöǰ2560,ǰÝćÖǰ
http://wwwtcdcconnectcom/lenarai/project/10487/Lenarai-Co-Ltdǰ
ÖøąĒÿÙüćöîĉ÷ö×ĂÜêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤđðŨîìĊîę ÷ĉ ö đÖĉéÖøąĒÿÙüćöîĉ÷öêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĂĊÖÙøĆĚÜĒúąǰ
ĂĊÖÙøĆĚÜĔîðŘǰ óýǰǰĕéšöĊÖćøÝĆéĒ׊Ü×ĆîÖćøðøąÖüéǰ ĔîðŘǰ óýǰ ǰ êčŢÖêćǰ $&ǰ ĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖÝćÖÜćîǰǰ
ÖøąĒÿÙüćöîĉ÷ö×ĂÜêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤđðŨîìĊęîĉ÷öĂĊÖÙøĆĚÜĔîðŘǰ óýǰ2553 ĕéšöĊÖćøÝĆéĒ׊Ü×ĆîÖćøðøąÖüéǰCE Custom
$&ǰ$VTUPNǰ5PZǰ%FTJHOǰ$POUFTUǰđðŨîÖćøĂĂÖĒïï %FTJHOFSǰ5PZǰ"XBSETǰÜćîĂĂÖĒïï×ĂÜđúŠîøąéĆïēúÖ
Toy Design ContestǰđðŨîÖćøĂĂÖĒïïúüéúć÷ïîêĆüêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰCE đðŨîÜćîðøąÖüéêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ìĊęĕéšøĆï
úüéúć÷ïîêĆ üêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰ$&ǰđðŨîÜćîðøąÖüé ìĊęðøąđìýĂđöøĉÖćǰêĉéĂĆîéĆïđðŨîǰǰĔîǰǰđךćßĉÜøćÜüĆúǰ
ÖćøêĂïøĆïÝćÖßćüĕì÷ĒúąßćüêŠćÜßćêĉǰ êčŢÖêćǰCEǰĀøČĂǰêčŢÖêćàĊǰđðŨîêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷×ĂÜÙîĕì÷ĔîøĎðĒïïǰ Platform
êčŢÖToy
êćéĊìĊĕàđîĂøŤ ìĂ÷ìĊęĕéšøĆïÖćøêĂïøĆïÝćÖßćüĕì÷Ēúą Ĕîÿć×ćǰ #FTUǰ %*:ǰ 1MBUGPSNǰ Ēúąÿć×ćǰ .PTUǰǰ
ęßĆéđÝîìĊęÿčéđðŨîêčŢÖêćìĊęÿćöćøëîĞćĕðêÖĒêŠÜêćöÙüćöêšĂÜÖćø×ĂÜñĎšïøĉēõÙĀøČĂ đøĊ÷ÖüŠćǰCanvas Toy ĀøČĂ DIY Toyǰ
ßćüêŠ(èõĆćÜßćêĉ ǰêčŢÖêćǰ$&ǰĀøČ
ìøǰóøĀöóùÖþŤ ĂǰêčÝćÖÜćîðøąÖüéîĊ
, 2555) ŢÖêćàĊǰđðŨîêčŢÖêćéĊĚìĞćĕĔĀš
àđîĂøŤ *OŴVFOUJBMǰ
đÖĉéÖøąĒÿความนิ ยมêčŢÖêćéĊ &WFOǰ ÝčéđéŠ
ĕàđîĂøŤ î×ĂÜêč
ìĂ÷ĂĊ ÖÙøĆĚÜŢÖĒúąĔîðŘ
êćǰ $&ǰǰóýǰ2554
đðŨîêčŢÖêćǰ
ìĂ÷×ĂÜÙîĕì÷ĔîøĎ
êčŢÖêćǰCE ĕéšøĆïÙĆéđúČðĂĒïïǰ 1MBUGPSNǰ 5PZǰ
ÖÝćÖÜćîǰDesigner Toy Awards 1MBUGPSNǰ5PZǰìĊ
ìĊęßĆéđÝîÜćîĂĂÖĒïï×ĂÜđúŠ îøąéĆïęöēúÖìĊ
ĊßĉĚîÿŠęðüîöćÖìĊ
øąđìýĂđöøĉęÿčéÖĔîēúÖÿćöćøëðøĆ
ćǰêĉéĂĆîéĆïđðŨîǰ1ǰï
ìĊÿę Ĕîǰ5
éč đðŨîđךêčÖŢ ć êćìĊ ÿę ćöćøëîĞ
ßĉ Ü øćÜüĆ ćĕðêÖĒêŠDIY
ú Ĕîÿć×ćǰBest ÜêćöÙüćöêš
Platform ĂĒúąÿć×ćǰMost
ÜÖćø đðúĊ÷ę îëĂéßĉInfluential îĚ ÿŠüEven
îĕéšĀÝčúćÖĀúć÷ĒúąöĊ
é đéŠ î ×ĂÜêčŢ Ö êćǰCEÖćøĔßšđðŨÜîćîìĊ Ēę êÖ
êčŢ Ö êćǰ
×ĂÜñĎ šïøĉēõÙĀøČ
Platform ToyĂìĊđøĊęö÷ĊßÖüŠ
ĉĚîÿŠćüǰ$BOWBTǰ5PZǰĀøČ Ăǰ%*:ǰ5PZǰ
îöćÖìĊęÿčéĔîēúÖÿćöćøëðøĆ ïđðúĊ êŠćÜÝćÖǰ1MBUGPSNǰ5PZǰêĆ
ǰ ę÷îëĂéßĉ ĚîÿŠüîĕéšĀúćÖĀúć÷ĒúąöĊ üĂČîę ėǰñúĉ
ÖćøĔßšêÜ×ċćîìĊ
îĚ ēé÷òŘ öĂČ ć×ĂÜÙî
ęĒêÖêŠ ÜÝćÖǰ
èõĆPlatform
ìøǰ óøĀöóùÖþŤ ǰ 
ǰ ÝćÖÜćîðøąÖüéîĊ
Toy êĆüĂČęîėǰñúĉê×ċĚîēé÷òŘöČĂ×ĂÜÙîĕì÷ĔîìčÖ×ĆĚîêĂî Ě ì Ğ ć ĔĀš ĕì÷Ĕîìč Ö ×Ć î
Ě êĂî

ǰǰǰǰ

ǰǰ
16 17
18 19
ǰǰǰǰ
õćóìĊõćóìĊ ęǰǰÖćøðøąÖüéǰ$&ǰ$VTUPNǰ5PZǰ%FTJHOǰ$POUFTUǰǰÙš
ǰę 16ǰÖćøðøąÖüéǰCE îđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
Custom Toy Design Contestǰ2010ǰÙšîđöČęĂǰ24 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖ
ÝćÖIUUQTUPZTSFWJMCMPHTQPUDPNDFDVTUPNUPZEFTJHOVQEBUFGPSDMFBIUNM
https://toysrevilblogspotcom/2010/01/ce-custom-toy-design-update-for-cleahtml
õćóìĊęǰǰēúēÖšÜćîǰ%FTJHOFSǰ5PZǰ"XBSETǰðøąđìýĂđöøĉÖćǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
ÝćÖǰIUUQBGUJNFTDPNǰDMVUUFSBGUOPNJOBUFEGPSCFTUCMPH
EFTJHOFSUPZBXBSETWPUFOPX
õćóìĊęǰǰêčŢÖêćǰ1MBUGPSNǰ5PZǰ$&ǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
ìĊęöćǰǰIUUQXXXUDEDPSUIBSUJDMFTCVTJOFTTJOEVTUSJBM$&1MBUGPSN5PZ
õćóìĊęǰǰêčŢÖêćǰ$&ǰìĊęĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖĔîÖćøðøąÖüéǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
ÝćÖǰIUUQXXXDFQMBOFUOFUXIBUXFBSFIUNM

65
ðŦ Ý Ýč ïĆ î êč Ţ Ö êćéĊ ĕàđîĂøŤ × ĂÜĕì÷đðŨ î ìĊę øĎ š ÝĆ Ö êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷Ĕîðøąđìýĕì÷ĕéšøĆïÙüćö
Ēúąĕéš øĆ ï Öćø÷ĂöøĆ ï öćÖ×ċĚ î ñúĉ ê ×ċĚ î ēé÷ïøĉ þĆ ì ǰ +1ǰ îĉ÷ööćÖ×ċĚîÿĆÜđÖêĕéšÝćÖöĊÖćøÝĆéÜćîǰ 5IBJMBOEǰ 5PZǰ
5PZTǰ ïøĉþĆìîĞćđךć×ĂÜđúŠîøć÷ĔĀâŠ×ĂÜðøąđìýĕì÷ &YQPǰ ×ċĚîĂ÷ŠćÜêŠĂđîČęĂÜĔîìčÖėðŘđðŨîöĀÖøøöÜćîĒÿéÜ 8
ĕéšÝĆéêĆĚÜēÙøÜÖćøìĊęßČęĂüŠćǰ +19ǰ ×ċĚîàċęÜđðŨîēÙøÜÖćøñúĉê ×ĂÜđúŠîìĊęĔĀâŠìĊęÿčéĔîðøąđìýĕì÷ĒúąđðŨîǰ ǰ Ĕîǰ ǰ
õćóìĊìǰę 17
êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤ ēúēÖšÜćî
Ă÷ēé÷îĆ Designer Toy Awards
ÖĂĂÖĒïïĕì÷đóČ ęĂÝĞćĀîŠðøąđìýĂđöøĉ ÖćǰÙšîđöČęĂǰ24 óùþõćÙöǰ2560,
ć÷ öĀÖøøöÜćîĒÿéÜ×ĂÜđúŠ ÝćÖìĊę ÿhttp://aftimescom/
îìĊęĔĀ⊠čéĔîēúÖǰ öĊÿëĉêǰĉ
ĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìýǰ 2013/05/clutter-aft-nominated-for-best-blog-2013-designer-toy-awards-vote-now/
đóČęĂñúĆÖéĆîñúÜćî×ĂÜ ñĎđš ךćßööćÖëċÜǰ ǰÙîǰìĆÜĚ ßćüĕì÷ĒúąßćüêŠćÜßćêĉǰ
õćóìĊđ ðŨǰę 18
ýĉ ú ðŗ î ĕì÷ĔĀš î ìĊêčę øŢÖĎ šêćǰPlatform
ÝĆ Ö ĔîøąéĆ ïToy ÿćÖúǰ CEǰÙš
öĊ ìîđöČ
ĆĚ Ü ìĊęĂę ǰ19
ñ úĉ êóùþõćÙöǰ2560,
ðŦÝÝčïĆîĔîðŘìĊǰęöóýǰǰÝĆ
ćǰǰhttp://wwwtcdcorth/articles/business-
é×ċĚîđðŨîÙøĆĚÜìĊęǰǰĒÿéÜĔĀšđĀĘî
×ċĚ î đĂÜõć÷Ĕîðøąđìýēé÷îĆ industrial/16502/#-CE-Platform-Toy
Ö ĂĂÖĒïïÙîĕì÷Ēúąǰ ëċÜÖøąĒÿÙüćöîĉ÷öĒúąÖćøêĂïøĆïêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷
õćóìĊ ǰ
ę 19 êč Ö
Ţ
øŠüöìĞćÜćîÖĆïïøĉþìĆ ñúĉêêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤêćǰCE ìĊ ęĕéšøĆïÙĆìéĂ÷ÝćÖêŠ
đúČĂÖĔîÖćøðøąÖüéǰÙš
ćÜßćêĉìöĊę Ċǰ îìĊđöČęöęĂćÖ×ċ ǰ24ĚîóùþõćÙöǰ2560,
ĔîÿĆÜÙöĕì÷ǰ úĆÖÝćÖ þèąõć÷ĔîÜćîđðŨîÜćîìĊęÝĆé
http://wwwceplanetnet/whatwearehtml
ßČęĂđÿĊ÷Üǰēé÷îĞćÙćĒøÙđêĂøŤìĊęöĊÙüćöđðŨîđĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜ ĒÿéÜêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ÝćÖìĆęüēúÖĒúąóïðąóĎéÙč÷
ĕì÷ĕðĂĂÖĒïïǰ đߊîǰ Ùüć÷ǰ ,XBJJ
ǰ đðŨîÖćøĂĂÖĒïï ÖĆïýĉúðŗîǰ îĆÖĂĂÖĒïïéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ēé÷êøÜđóČęĂĒúÖ
êčŢÖêćøŠüöÖĆîøąĀüŠćðŦÜïøĉ ÝÝčïþĆîêčĆìŢÖǰêćéĊ
+19ǰĕàđîĂøŤ
Ēúąïøĉ×ĂÜĕì÷đðŨ
þĆìǰ $PBSTFǰîìĊęøĎšÝĆÖĒúąĕéš øĆïę÷Öćø÷ĂöøĆ
đðúĊ îÙüćöøĎïšǰöćÖ×ċ Ěîñúĉ
ÙüćöÙĉ ê×ċîĚîǰÖćøîĞ
éđĀĘ ēé÷ïøĉćþđÿîĂêč
ĆìǰJP Toys
ŢÖêćéĊïøĉĕàđîĂøŤ
þĆìîĞćđךć×ĂÜ
ðøąđìýđ÷ĂøöĆ đúŠîøć÷ĔĀâŠ
îǰ êčŢÖêćéĊ ×ĂÜðøąđìýĕì÷ĕéš
ĕàđîĂøŤÙüć÷ǰÝĆé ,XBJJ
ǰ
êĆĚÜēÙøÜÖćøìĊ ĕéšøĆïę ßČęĂüŠć JPX
ìĂ÷ßč×ċĚîéàċĔĀöŠ
ęÜđðŨĒîúąÖćøđÝøÝćìćÜéš
ēÙøÜÖćøñúĉêêčŢÖêćéĊćĕîíčàđîĂøŤ
øÖĉÝìǰöĊĂ÷ēé÷îĆ
ÖćøñúĉÖêĂĂÖĒïïĕì÷
êčÖŢ êć
đóČęĂÝĞćĀîŠć÷ĔîðøąđìýĒúąêŠćÜðøąđìýǰđóČęĂñúĆÖéĆîñúÜćî×ĂÜýĉ úðŗîĕì÷ĔĀšđðŨîìĊęøĎšÝĆÖĔîøąéĆïÿćÖú öĊìĆĚÜìĊęñúĉê×ċĚ îđĂÜ
Öćø÷ĂöøĆïĒúąđðŨîìĊęêšĂÜÖćø×ĂÜÙîìĆęüēúÖēé÷ÿĆÜđÖê éĊĕàđîĂøŤìĂ÷đÞóćąÖĉÝìĊęñúĉê×ċĚîÝĞćĀîŠć÷đÞóćąĔîÜćî
ÝćÖđüĘïĕàêŤõć÷Ĕîðøąđìýēé÷îĆ
ÝćÖêŠćÜðøąđìýîĞÖćĂĂÖĒïïÙîĕì÷ĒúąøŠ ĕððøąßćÿĆöóĆîíŤĕéšüøöìĞ ĆïǰćÜćîÖĆ đìŠïćïøĉ
îĆĚîþĒúąñúĉ
ĆìñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ÝćÖêŠćÜßćêĉìĊęöĊßČęĂđÿĊ÷Ü ēé÷îĞć
êĔîÝćîüîÝćÖĆéàċęÜđðŨîÝčéđéŠîìĊęÿćÙĆâ
ÙćĒøÙđêĂøŤìĊęöĊÙüćöđðŨîđĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜĕì÷ĕðĂĂÖĒïïǰđߊîǰÙüć÷ (Kwaii) đðŨîÖćøĂĂÖĒïïêčŢÖêćøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜïøĉþĆìǰJPX
ÙĞ ć üĉ Ý ćøèŤ ìęĊ éĊ Ē úąöĊ öĎ ú ÙŠ ć ìĊę ÿĎ Ü ×ċĚ î ìĆ î ìĊę đ öČę Ă êč Ţ Ö êćǰ ×ĂÜÜćîĔîĒêŠúąðŘ
ĒúąïøĉþĆìǰCoarse ðøąđìýđ÷ĂøöĆî êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤÙüć÷ǰ Kwaii) ĕéšøĆïÖćø÷ĂöøĆïĒúąđðŨîìĊęêšĂÜÖćø×ĂÜÙîìĆęüēúÖēé÷
ÝĞćĀîŠć÷Āöéǰ ÿøšćÜöćêøåćîĔĀöŠĔĀšÖĆïüÜÖćøêčŢÖêć
ÿĆÜđÖêÝćÖđüĘïĕàêŤÝćÖêŠćÜðøąđìýîĞćĕððøąßćÿĆöóĆîíŤĕéšøĆïÙĞćüĉÝćøèŤìĊęéĊ ĒúąöĊöĎúÙŠćìĊęÿĎÜ×ċĚîìĆîìĊęđöČęĂêčŢÖêćÝĞćĀîŠć÷Āöé
éĊĕàđîĂøŤìĂ÷×ĂÜðøąđìýĕì÷
ÿøšćÜöćêøåćîĔĀöŠĔĀšÖĆïüÜÖćøêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷×ĂÜðøąđìýĕì÷

20 21

õćóìĊęǰǰēúēÖšïøĉþĆìǰ+19ǰðøąđìýĕì÷ǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
õćóìĊǰę 20 ēúēÖšïøĉþĆìǰJPX ðøąđìýĕì÷ǰÙšîđöČęĂǰ1 óùþõćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
ÝćÖǰIUUQTDSJQUUPEBZTDSJQUOFXT%FUBJM JE
http://scripttoday/script2/newsDetail?id=22562
õćóìĊęǰǰêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰÙüć÷ǰñúĉêøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜïøĉþĆìǰ+19ǰÖĆïǰ$PBSTFǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
õćóìĊǰę 21 êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰÙüć÷ǰñúĉêøŠüöÖĆîøąĀüŠćÜïøĉþĆìǰJPX ÖĆïǰCoarseǰÙšîđöČęĂ 24 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰ
ÝćÖǰIUUQXXXUIFUPZDISPOJDMFDPNOFXTLXBJJZPVNFQJOLCZDPBSTFYKQYUPZT
http://wwwthetoychroniclecom/news/3-5-kwaii-you-me-pink-by-coarse-x-jpx-toys/

êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷Ĕîðøąđìýĕì÷ĕéšøĆïÙüćöîĉ÷ööćÖ×ċĚîÿĆÜđÖêĕéšÝćÖöĊÖćøÝĆéÜćîǰThailand Toy Expo ×ċĚîĂ÷ŠćÜ


êŠĂđîČęĂÜĔîìčÖėðŘđðŨîöĀÖøøöÜćîĒÿéÜ×ĂÜđúŠîìĊęĔĀâŠìĊęÿčéĔîðøąđìýĕì÷ĒúąđðŨîǰ 1 Ĕîǰ10 öĀÖøøöÜćîĒÿéÜ×ĂÜđúŠîìĊęĔĀâŠ
ìĊęÿčéĔîēúÖǰöĊÿëĉêĉñĎšđךćßööćÖëċÜǰ550,000 ÙîǰìĆĚÜßćüĕì÷ĒúąßćüêŠćÜßćêĉǰ ðŦÝÝčïĆîĔîðŘǰóýǰ2560 ÝĆé×ċĚîđðŨîÙøĆĚÜìĊęǰ 5 ĒÿéÜ
ĔĀšđĀĘîëċÜÖøąĒÿÙüćöîĉ÷öĒúąÖćøêĂïøĆïêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ìĊęöćÖ×ċĚîĔîÿĆÜÙöĕì÷ǰúĆÖþèąõć÷ĔîÜćîđðŨîÜćîìĊęÝĆéĒÿéÜ
êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ÝćÖìĆęüēúÖĒúąóïðąóĎéÙč÷ÖĆïýĉúðŗîǰîĆÖĂĂÖĒïïéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ēé÷êøÜđóČęĂĒúÖđðúĊę÷îÙüćöøĎšǰǰǰÙüćö
ÙĉéđĀĘîǰÖćøîĞćđÿîĂêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ßčéĔĀöŠĒúąÖćøđÝøÝćìćÜéšćîíčøÖĉÝǰöĊÖćøñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷đÞóćąÖĉÝìĊęñúĉê×ċĚî
ÝĞćĀîŠć÷đÞóćąĔîÜćîđìŠćîĆĚîĒúąñúĉêĔîÝĞćîüîÝĞćÖĆéàċęÜđðŨîÝčéđéŠîìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜÜćîĔîĒêŠúąðŘǰ

66
9 9

2222 2323 2424 2525

õćóìĊ õćóìĊęǰǰēúēÖšÜćîǰ5IBJMBOEǰ5PZǰ&YQPǰðøąđìýĕì÷ǰÙšîđöČęĂǰǰöĊîćÙöǰ ǰ
õćóìĊǰę 22ǰę 22ēúēÖš
ēúēÖš ÜćîǰThailandToy
ÜćîǰThailand ToyExpo
Expo ðøąđìýĕì÷ǰÙš
ðøąđìýĕì÷ǰÙšîîđöČđöČęĂęĂ1111öĊöĊîîćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
ćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
ÝćÖIUUQXXXCBOHLPLQPTUDPNMJGFTUZMFXIBUTPOUIBJMBOEUPZFYQP
http://www.bangkokpost.com/lifestyle/whats-on/28011/thailand-toy-expo-2015
http://www.bangkokpost.com/lifestyle/whats-on/28011/thailand-toy-expo-2015
õćóìĊ
õćóìĊ
õćóìĊ
ǰę 23ǰę 23ēðÿđêĂøŤ
ēðÿđêĂøŤ ęǰǰēðÿđêĂøŤ
Üćî
Üćî ThailandToy
Thailand
Üćîǰ5IBJMBOEǰ5PZǰ&YQPǰÙøĆ
Toy Expo ÙøĆ
Expo ÙøĆĚÜĚÜìĊìĊęǰęǰ5ǰÙš ĚÜìĊęǰǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
5ǰÙšîîđöČđöČęĂęĂ2424óùþõćÙöǰ2560,
óùþõćÙöǰ2560,ÝćÖÝćÖ
ÝćÖIUUQTXXXGBDFCPPLDPN5IBJMBOE5PZ&YQPQIPUPT
https://www.facebook.com/ThailandToyExpo/photos/a.369436819803846.87014.3692773898197
https://www.facebook.com/ThailandToyExpo/photos/a.369436819803846.87014.3692773898197
B
89/1255986167815569/?type=1&theater
89/1255986167815569/?type=1&theater UZQFUIFBUFS
õćóìĊõćóìĊ
ǰę 24 õćóïøø÷ćÖćýõć÷ĔîÜćîǰThailand
ęǰǰõćóïøø÷ćÖćýõć÷ĔîÜćîǰ5IBJMBOEǰ5PZǰ&YQPǰÙøĆ
Toy Expo ÙøĆĚÜìĊęǰ5ǰÙšîđöČęĂ 24ĚÜóùþõćÙöǰ2560, ìĊęǰǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
Toy Expo ÙøĆĚÜìĊęǰ5ǰÙšîđöČęĂ 24 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖ
õćóìĊǰę 24 õćóïøø÷ćÖćýõć÷ĔîÜćîǰThailand ÝćÖ
https://www.facebook.com/ThailandToyExpo/photos/a.1348085151939003.1073742013.3692773
ÝćÖIUUQTXXXGBDFCPPLDPN5IBJMBOE5PZ&YQPQIPUPT
https://www.facebook.com/ThailandToyExpo/photos/a.1348085151939003.1073742013.3692773
89819789/1348085638605621/?type=3&theater
B UZQFUIFBUFS
89819789/1348085638605621/?type=3&theater
õćóìĊǰę 25 õćóïøĉđüèïĎí×ĂÜýĉúðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïïǰÙšîđöČęĂ 24 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰ
õćóìĊǰę 25 õćóïøĉ õćóìĊ
đüèïĎíęǰǰõćóïøĉ đüèïĎ
×ĂÜýĉúðŗîĒúąîĆ í×ĂÜýĉúðŗîîđöČĒúąîĆ
ÖĂĂÖĒïïǰÙš ęĂ 24ÖóùþõćÙöǰ2560,
ĂĂÖĒïïǰÙšîđöČÝćÖǰ ęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰǰ
https://www.facebook.com/ThailandToyExpo/photos/a.1346359622111556.1073742011.3692773
ÝćÖǰIUUQTXXXGBDFCPPLDPN5IBJMBOE5PZ&YQPQIPUPT
https://www.facebook.com/ThailandToyExpo/photos/a.1346359622111556.1073742011.3692773
89819789/1346359648778220/?type=3&theater
B
89819789/1346359648778220/?type=3&theater UZQFUIFBUFS
ĒñîõćóÿøčðüĉüĆçîÖćøêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷Ĕîðøąđìýĕì÷
Ēñîõćóÿøč
ĒñîõćóÿøčððüĉüĉüüĆçĆçîÖćøêč
îÖćøêčŢÖêćéĊ
ŢÖêćéĊ ĕàđîĂøŤ
ĕàđîĂøŤ ìĂ÷Ĕîðøąđìýĕì÷
ìĂ÷Ĕîðøąđìýĕì÷

ó.ý. 2510 ×ĂÜđúŠîǰ ×ĂÜđúŠîîĞćđךćÝćÖ ó.ý. 2536 îĉê÷ÿćøǰ đÖĉéüĆçîíøøöÖćøÿąÿö


ó.ý. 2510 ×ĂÜđúŠ
êčŢÖêčţîǰêč ŢÖêć îǰ ăŠĂ×ĂÜđúŠ
ÜÖÜĒúąðøąđìýâĊ
îîĞćđךćÝćÖęðčśî Hobby
ó.ý. 2536Game
îĉê÷ÿćøǰ êčŢÖêćǰ×ĂÜđúŠ îǰ×ĂÜÿąÿö
đÖĉéüĆçîíøøöÖćøÿąÿö
êčŢÖêčţîǰêčŢÖêć ăŠĂÜÖÜĒúąðøąđìýâĊęðčśî Hobby Game êčŢÖêćǰ×ĂÜđúŠîǰ×ĂÜÿąÿö

ÖćøđúŠîĒúąÿąÿö×ĂÜđúŠîǰêčŢÖêćǰ ó.ý. 2547 êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰ đÖĉéýĉúðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïï


ÖćøđúŠ×ĂÜÿąÿöÝćÖêŠ ćÜðøąìýǰ
îĒúąÿąÿö×ĂÜđúŠ îǰêčŢÖêćǰ ñúĉê×ċĚîǰēé÷ǰïøĉþĆìǰđúŠîĂąĕøǰ êčŢÖêćéĊđÖĉĕéàđîĂøŤ
ýĉúðŗîĂĒúąîĆ
ĉÿøąđÞóćąÖúč
ÖĂĂÖĒïïŠö
ó.ý. 2547 êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰ
×ĂÜÿąÿöÝćÖêŠćÜðøąìýǰ ñúĉê×ċĚîǰēé÷ǰïøĉþĆìǰđúŠîĂąĕøǰ êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤĂĉÿøąđÞóćąÖúčŠö

ó.ý. 2553 ÖćøðøąÖüéǰCE Custom ó.ý. 2554 êčŢÖêćǰCE ĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖÝćÖđüìĊÖćøĂĂÖĒïï×ĂÜđúŠîøąéĆïēúÖǰ


Toy Design Contest Designer Toy Awards ìĊęðøąđìýĂđöøĉÖć
ó.ý. 2553 ÖćøðøąÖüéǰCE Custom ó.ý. 2554 êčŢÖêćǰCE ĕéšøĆïÙĆéđúČĂÖÝćÖđüìĊÖćøĂĂÖĒïï×ĂÜđúŠîøąéĆïēúÖǰ
Toy Design Contest Designer Toy Awards ìĊęðøąđìýĂđöøĉÖć

ðŘǰó.ý. 2556 JPX ñĎšñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĊęĕéšøĆïÖćø êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷


Thailand Toy Expo ÷ĂöøĆïÝćÖêŠćÜßćêĉ đðŨîìĊęøĎšÝĆÖöćÖ×ċĚî
ðŘǰó.ý. 2556 JPX ñĎšñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĊęĕéšøĆïÖćø êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷
Thailand Toy Expo ÷ĂöøĆïÝćÖêŠćÜßćêĉ đðŨîìĊęøĎšÝĆÖöćÖ×ċĚî

67
10
ǰǰ ÖøąïüîÖćøñúĉêĒúąøĎðĒïïóïüŠć ĀúĆÜÝćÖîĆîĚ îćêšîĒïïìĊđę ðŨîÜćîǰǰöĉêǰĉ öćĒ÷ÖßĉîĚ ÿŠüîîćöć
ÖøąïüîÖćøñúĉ
2. ÖøąïüîÖćøñúĉ êÿćöćøëĒïŠ ÜĂĂÖĕéšćéĆÜîĊĚ
êĒúąøĎðĒïïóïüŠ ÝĆéüćÜĔîúĆÖþèą×ĂÜøĎðĒñÜóúćÿêĉÖǰđóČĂę ÝąîćĕðìćđðŨîǰ
ǰǰÖøąïüîÖćøñúĉ
ÖćøñúĉêêčŢÖêêćéĊ ĕàîŤđîĂøŤ
ÿćöćøëĒïŠ ìĂ÷Ĕîøąïï
ÜĂĂÖĕéš éĆÜîĊĚ ĒöŠóĉöóŤđĀúĘÖēé÷ÖćøđÝćąúÜĕðïîĒñŠîđĀúĘÖǰ ĀúĆÜÝćÖ
ĂčêÿćĀÖøøöǰÙČ ĂǰÖćøîćêč
1. Öćøñúĉ ÖŢ êćĕðĔĀš
êêčŢÖêćéĊ ĕàîŤđîĂøŤ ēøÜÜćîĂč êÿćĀÖøøö
ìĂ÷ĔîøąïïĂč êÿćĀÖøøöǰÙČ ĕéšĒĂöŠǰÖćøîĞ
óĉöóŤćêčđĀúĘ ÖĒúšüēÖĘøÜÜćîĂč
ŢÖêćĕðĔĀš đךćÿĎŠÖêÿćĀÖøøöĀøČ
øąïüîÖćø×ĂÜÖćøÞĊ ĂïøĉþĆìñúĉêé
ĀøČĂ×ĂÜđúŠ
ïøĉþîĆìñúĉñúĉêêĔĀš×ĂÜđúŠ îñúĉêĔĀšǰ đøĉćęÜêč
ǰ đøĉęöÝćÖĂĂÖĒïïøŠ öÝćÖĂĂÖĒïïøŠ
ŢÖêćêšîĒïïìĊęĒÿéÜÿĆ ćÜ éÿŠóúćÿêĉ
üîǰøĎðøŠÖćÜǰĀîš
ǰĒöŠóćêćĒúąøć÷úąđĂĊ
ĉöóŤđĀúĘÖđðŨîĒöŠ÷óéðúĊ ĉöóŤÖì÷ŠĊęöĂĊÙ÷ǰđöČ
üćöìîìćîÿĎ
ęĂÿøčðĒïï Üǰ
êčŢÖêčêćêš îĒïïìĊ
ŢÖêćêš îĒïïĕéšęĒÿéÜÿĆ
ĒúšüÖĘđéךćÿŠÿĎüŠÖîǰ øĎðøŠćÜǰ ĀîšćêćĒúąøć÷
øąïüîÖćøĂĂÖĒïïĔîúĆ đ Ā ö ć ąöĉêÿĉĔćîēðøĒÖøöÙĂöóĉ
Öþèą×ĂÜÜćîǰ3 Ā øĆ ï Ö ć ø ñ úĉüêđêĂøŤ êč Ţ ÖǰàċêęÜĔî×Ć
ć Ĕ îĚ êĂîîĊ
ÝĞ ć î ĚĂüćÝÝąöĊ
î ö ć Öǰǰ
úąđĂĊ ÷éðúĊ
ÖćøðøĆ Ö÷Šĕ×ÝćÖêš
ïĒÖš Ă÷ǰ đöČîęĂĒïïĂćÝÝąĕöŠ
ÿøčðĒïïêčŢÖĕêćêš îĒïïĕéš
éšêćöĒïïìĊ ęÖĞćĒĀîéĕüš êč Ţ Ö êćéĊ
úšüÖĘ đîČęĂÜÝćÖêš ĂÜöĊĕ àđîĂøŤ
ÖćøðøĆïĒÖš ì Ă÷ìĊ
øć÷úąđĂĊę ñ úĉ ÷êé×ĂÜêč
ĔîøąïïĂč ŢÖêćđóČêęĂĔĀš ÿćĀÖøøöǰ
ÿćöćøë
đךćñúĉ
ÿĎŠÖêøąïüîÖćøĂĂÖĒïïĔîúĆ
×ċĚîĕéšÝøĉÜĔîøąïïĂčêÿćĀÖøøöǰĀúĆ Öþèą×ĂÜÜćîǰ
ÜÝćÖîĆĚîîĞćêšîǰĒïïìĊöĉêĉ ęđðŨîöĆÜćîǰ3
ÖöĊÖćøñúĉ êìĊęðøąđìýÝĊ
öĉêĉǰöćĒ÷Ößĉ ĚîÿŠüîîĞćîöćÝĆ đîČéęĂüćÜĔîúĆ
ÜÝćÖêšÖîþèą×ĂÜøĎ ìčîĔîÖćøñúĉ ðĒñÜê
ĔîēðøĒÖøöÙĂöóĉ
óúćÿêĉÖǰđóČęĂÝąîĞüćđêĂøŤ ĕðìĞćđðŨ ǰ àċîęÜĒöŠ
Ĕî×ĆóĉöĚîóŤêĂîîĊ ĚĂćÝÝąöĊÖćø ëĎÖÖüŠ
đĀúĘÖēé÷ÖćøđÝćąúÜĕðïîĒñŠ ćðøąđìýĂČ
îđĀúĘ ÖǰĀúĆÜÝćÖĕéš ęîǰĒêŠĒöŠÖóĘöĉöĊÖóŤćøñúĉ
đĀúĘÖêĒúšĔîðøąđìýâĊ
üÖĘđךćÿĎŠÖøąïüîÖćø ęðčśîÖøèĊ
ðøĆï×ĂÜÖćøÞĊ
ĒÖšĕ×ÝćÖêšéóúćÿêĉ ÖǰĒöŠóĉöóŤđĀúĘÖĕđðŨéšîêĒöŠ
îĒïïĂćÝÝąĕöŠ óĉöóŤìĊęöĊÙęÖüćöìîìćîÿĎ
ćöĒïïìĊ ćĀîé ìĊÜêęđĀöćąÿĞ Ăš ÜÖćøüĆćĀøĆÿéčïìÖćøñúĉ
öĊę ÙĊ èč êõćóìĊ
êčŢÖêćĔîÝĞ
éę ÖĊ üŠććîüîöćÖǰêč ŢÖêćéĊĕàđîĂøŤÖć
ǰÿŠüîĔîðøąđìýĂđöøĉ
ĕüšđìĂ÷ìĊ ęñúĉêĔîøąïïĂč
îČęĂÜÝćÖêš ĂÜöĊÖćøðøĆ êÿćĀÖøøööĆïĒÖšøć÷úąđĂĊÖ öĊÖćøñúĉ÷ é×ĂÜêč
êìĊęðøąđìýÝĊ ŢÖêćǰîđîČęĂîĆÜÝćÖêš îìčÙîĂŠ ĔîÖćøñúĉ
îĚ ÝąĕöŠ ÷öĊÖćøñúĉêëĎêÖđîČÖüŠĂę ćÜÝćÖöĊðøąđìýĂČ ęî ĒêŠÖĘöĊÖćøñúĉ
ÖãĀöć÷Ēúą×š ĂÝĞêćĔîÖĆé
đóČę ĂðøąđìýâĊ ęðčśîÖøèĊêìĊęê×ċšĂĚ îÜÖćøüĆ
ĔĀš ÿ ćöćøëñúĉ ĕéš Ý øĉÿÜéčĔîøąïïĂč
ìĊęöĊÙčèõćóìĊêęéÿćĀÖøøöǰ
ĊÖüŠć ÿŠüîĔîðøąđìýĂđöøĉ
ǰ ìĊęđÖĊę÷üÖĆïÖÿĉćîĆęÜĒüéúš
ĚîÝąĕöŠĂÙöŠĂ÷öĊÖćøñúĉêđîČęĂÜÝćÖöĊ ÖãĀöć÷Ēúą
ךĂÝĞćÖĆéìĊęđÖĊę÷üÖĆïÿĉęÜĒüéúšĂö

26 27 28
ǰǰǰǰǰǰǰ ǰ
õćóìĊęǰǰĒïïøŠćÜêčŢÖêćêšîĒïïǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
õćóìĊǰę 26 ĒïïøŠćÜêčŢÖêćêšîĒïïǰÙšîđöČęĂǰ18 óùþõćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
ÝćÖǰIUUQTJOQJOUFSFTUDPNQJO
https://in.pinterest.com/pin/413346072030767451/
õćóìĊǰę 27 êčŢÖêćêšîĒïïǰ3õćóìĊ
öĉêĉǰÙšęǰîǰêč ŢÖêćêš
đöČęĂǰ18 îĒïïǰǰöĉêĉǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ
óùþõćÙöǰ2560 ǰÝćÖǰhttps://www.wired.com/2012/12/pixar-artists-
ǰÝćÖǰIUUQTXXXXJSFEDPNQJYBSBSUJTUTIBQQZIPCCZ
happy-hobby/
õćóìĊǰę 28 ĒöŠóĉöóŤđĀúĘõćóìĊ
ÖǰÙšîęǰđöČǰĒöŠ óĉöóŤđĀúĘÖǰÙšîđöČÝćÖ
ęĂǰ18 óùþõćÙöǰ2560, ęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰÝćÖǰIUUQT
https://www.facebook.com/1154066407966903/
XXXGBDFCPPLDPNǰQIPUPT
photos/a.1154073747966169.1073741828.1154066407966903/1154073261299551/?type=3&theater
B UZQFUIFBUFS
2. ÖćøñúĉêêčŢÖêćéĊĕàîŤđîĂøŤìĂ÷ĔîúĆÖþèą×ĂÜÜćîĀĆêëÖøøö đðŨîÖćøñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷×ċĚî đĂÜĔîìčÖė
ǰǰ ÖćøñúĉêêčŢÖêćéĊĕàîŤđîĂøŤìĂ÷ĔîúĆÖþèą ĀúĆÜÝćÖîĆĚîîĞćĒöŠóöĉ óŤàĉúĉēÙúîöćĀúŠĂßĉĚîÜćîéšü÷đøàĉîǰ
×ĆĚîêĂîöĊüĉíĊÖćøÿøšćÜÿøøÙŤìĊęĀúćÖĀúć÷ǰĒïŠÜĂĂÖĕéšéĆÜîĊĚ
×ĂÜÜćîĀĆêëÖøøöǰđðŨîÖćøñúĉêêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷×ċîĚ đĂÜǰ ĒöŠóĉöóŤàĉúĉēÙúîöĊĂć÷čÖćøĔßšÜćî×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïÝĞćîüîÙøĆĚÜǰ
Ĕîìč Ö ė×ĆĚ î2.1 đøàĉîǰđðŨîüĉíĊìĊęîĉ÷öìĊęÿčéĔîÖćøìĞćêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰđøĉęöÝćÖĂĂÖĒïïêčŢÖêćêšîĒïïǰ đöČęĂĕéšêčŢÖêćêšîĒïïĒúšü
êĂîöĊ üĉ íĊ Ö ćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ìęĊ Ā úćÖĀúć÷ǰǰ ĔîÖćøĀúŠĂßĉîĚ ÜćîǰđøàĉîđðŨîóúćÿêĉÖÿćđøĘÝøĎðßîĉéĀîċÜę
îĞćĕðìĞćĒöŠóĉöóŤàĉúĉēÙúîǰĀúĆÜÝćÖîĆĚîîĞćĒöŠóĉöóŤàĉúĉēÙúîöćĀúŠĂßĉĚîÜćîéšü÷đøàĉîǰĒöŠóĉöóŤàĉúĉēÙúîöĊĂć÷čÖćøĔßšÜćî×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆï
ĒïŠÜĂĂÖĕéšéĆÜîĊĚ öĊúĆÖþèąđðŨî×ĂÜđĀúüÝąĒ×ĘÜêĆüÖĘêŠĂđöČęĂñÿöÖĆïÿćø
ÝĞćîüîÙøĆĚÜĔîÖćøĀúŠĂßĉĚîÜćîǰđøàĉîđðŨîóúćÿêĉÖÿĞćđøĘÝøĎðßîĉéĀîċęÜöĊúĆÖþèąđðŨî×ĂÜđĀúüÝąĒ×ĘÜêĆüÖĘêŠĂđöČęĂñÿöÖĆïÿćøđÙöĊìĊę
ǰ ǰǰđøàĉîǰ đðŨîüĉíĊìĊęîĉ÷öìĊęÿčéĔîÖćøìĞć đÙöĊìĊęđðŨîêĆüđøŠÜĔĀšđÖĉéðäĉÖøĉ÷ćÖćøĒ×ĘÜêĆüìĊęßČęĂǰ$PCBMUǰ
đðŨîêĆüđøŠÜĔĀšđÖĉéðäĉÖøĉ÷ćÖćøĒ×ĘÜêĆüìĊęßČęĂǰCobalt ĒúąǰHardener
êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰ đøĉęöÝćÖĂĂÖĒïïêčŢÖêćêšîĒïïǰ Ēúąǰ)BSEFOFS
đöČę Ă ĕéš êč Ţ Ö êćêš î ĒïïĒúš ü îćĕðìĞ ć ĒöŠ óĉ ö óŤ àĉ úĉ ē Ùúîǰǰ

68
11

õćóìĊǰę 29 êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷đøàĉîÖĆïĒöŠóĉöóŤàĉúĉēÙúîǰÙšîđöČęĂǰ18 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰ


http://wwwjeremyriadcom/blog/toy-talk/resin/new-resin-toy-art-from-ukrainian-asylum/
õćóìĊǰę 29 êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷đøàĉîÖĆïĒöŠóĉöóŤàĉúĉēÙúîǰÙšîđöČęĂǰ18 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰ
22 ÖøąéćþǰđðŨ îüĉíĊìĊęÜŠć÷ĒúąÿąéüÖìĊęÿčéĔîÖćøñúĉêǰÿćöćøëÿøšćÜÿøøÙŤêšîĒïïÜćîĕéšÝćÖēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤǰ
http://wwwjeremyriadcom/blog/toy-talk/resin/new-resin-toy-art-from-ukrainian-asylum/
đߊîǰPhotoshop, Illustrator đøĊ÷ÖêčŢÖêćðøąđõìîĊĚüŠćǰêčŢÖêćÖøąéćþǰ Paper doll) đðŨîêčŢÖêćĔîúĆÖþèąǰ2 öĉêĉǰ êčŢÖêćđð
đðĂøŤēöđéúǰ Paper22 Model)
ÖøąéćþǰđðŨđðŨîîêčüĉŢÖíêćĔîúĆ Öþèąǰ3 öĉêęÿĉĀčéøČĔîÖćøñúĉ
ĊìĊęÜŠć÷ĒúąÿąéüÖìĊ ĂüĉíĊÖćøìĞêćǰÿćöćøëÿøš
êčŢÖêćđðđðĂøŤćÜÿøøÙŤ
öćđߊ Paper Mache
ǰÝćÖüĆ
êšîĒïïÜćîĕéš ÿéčđĀúČĂĔßš üđêĂøŤǰ
ÝćÖēðøĒÖøöÙĂöóĉ
õćóìĊ õćóìĊ ǰ
ę ǰêč
ǰę 29 êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤ Ö
Ţ êćéĊ ĕ àđîĂøŤ
ìĂ÷đøàĉđøĊî÷ÖĆÖêč ïĒöŠ ì Ă÷đøàĉ î ÖĆ ï
óĉöóŤàĉúĉēÙúîǰÙš ĒöŠ ó ö
ĉ óŤ à ú
ĉ ē
ĉ ÙúîǰÙš î đöČ Ă
ę ǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
đߊîǰPhotoshop, Illustrator ŢÖêćðøąđõìîĊ ĚüŠćǰêčîŢÖđöČêćÖøąéćþǰ Paper
ęĂǰ18 óùþõćÙöǰ2560, doll)ÝćÖǰđðŨîêčŢÖêćĔîúĆÖþèąǰ2 öĉêĉǰ êčŢÖêćđð
ÝćÖǰIUUQXXXKFSFNZSJBEDPNCMPHUPZUBMLSFTJOOFXSFTJOUPZBSUGSPNVLSBJOJBOBTZMVN
http://wwwjeremyriadcom/blog/toy-talk/resin/new-resin-toy-art-from-ukrainian-asylum/
đðĂøŤēöđéúǰ Paper Model) đðŨîêčŢÖêćĔîúĆÖþèąǰ3 öĉêĉĀøČĂüĉíĊÖćøìĞćêčŢÖêćđðđðĂøŤöćđߊ Paper Mache
ǰÝćÖüĆÿéčđĀúČĂĔßš

22 ÖøąéćþǰđðŨîüĉíĊìĊęÜŠć÷ĒúąÿąéüÖìĊęÿčéĔîÖćøñúĉêǰÿćöćøëÿøšćÜÿøøÙŤêšîĒïïÜćîĕéšÝćÖēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤǰ
đߊîǰPhotoshop, Illustrator đøĊ÷ÖêčŢÖêćðøąđõìîĊĚüŠćǰêčŢÖêćÖøąéćþǰ Paper doll) đðŨîêčŢÖêćĔîúĆÖþèąǰ2 öĉêĉǰ êčŢÖêćđð
đðĂøŤēöđéúǰ Paper Model) đðŨîêčŢÖêćĔîúĆÖþèąǰ3 öĉêĉĀøČĂüĉíĊÖćøìĞćêčŢÖêćđðđðĂøŤöćđߊ Paper Mache
ǰÝćÖüĆÿéčđĀúČĂĔßš
30 31 32

õćóìĊǰę 30 êč30 ŢÖêćÖøąéćþǰÙš


31 32 îđöČęĂǰ18 óùþõćÙöǰ2560 ǰÝćÖ https://wwwpinterestcom/pin/39469835481742839
ǰǰǰǰǰǰǰǰ
õćóìĊǰę 31 êčŢÖêćđðđðĂøŤēöđéúǰÙšîđöČęĂ 18 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰhttp://wwwpaper-toyfr/papertoy-de-bob-
õćóìĊęǰǰêčŢÖêćÖøąéćþǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
õćóìĊleponge/
ǰę 30 êčŢÖêćÖøąéćþǰÙšîđöČęĂǰ18 óùþõćÙöǰ2560 ǰÝćÖ https://wwwpinterestcom/pin/39469835481742839
õćóìĊǰõćóìĊ
ę 32 êčŢÖǰę 31
êćđðđðĂøŤ öćđߊÝćÖǰIUUQTXXXQJOUFSFTUDPNQJO
êčŢÖêćđðđðĂøŤ ǰÙšēöđéúǰÙš
îđöČęĂ 18îđöČóùþõćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
ęĂ 18 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰhttp://wwwpaper-toyfr/papertoy-de-bob-
30 31leponge/ 32 õćóìĊ ǰ
ę ǰêč
https://wwwpinterestcom/kinyamaruyama/birds/?lp=true ŢÖêćđðđðĂøŤēöđéúǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
ÝćÖǰIUUQXXXQBQFSUPZGSQBQFSUPZEFCPCMFQPOHF
õćóìĊǰę 32 êčŢÖêćđðđðĂøŤöćđߊǰÙšîđöČęĂ 18 óùþõćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
õćóìĊ23
ǰę 30Custom Kitbash õćóìĊ ęǰǰêč ŢÖêćđðđðĂøŤ
êčŢÖhttps://wwwpinterestcom/kinyamaruyama/birds/?lp=true
êćÖøąéćþǰÙš îÙČĂđöČǰÖćøéĆ
ęĂǰ18 éóùþõćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
ĒðúÜêč öćđߊęöĊĂhttps://wwwpinterestcom/pin/39469835481742839
ŢÖêćêšîĒïïìĊ ǰÙš÷ĎŠĒîúšđöČüēé÷ÖćøÿúĆ
ęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
ïÿĆïđðúĊę÷îßĉĚîÿŠüîǰÿøšćÜßĉĚîÿŠüîêŠĂđêĉö
õćóìĊÜéšǰę 31
ĒúąêÖĒêŠ ñšćđÙøČęĂÝćÖǰIUUQTXXXQJOUFSFTUDPNLJOZBNBSVZBNBCJSET
ü÷đÿČêčŢÖĚĂêćđðđðĂøŤ ÜĒêŠēöđéúǰÙš
ÜÖć÷Ĕî×îćé÷Š îđöČęĂ 18ĂÿŠóùþõćÙöǰ2560, MQUSVF
üîĀøČĂêÖĒêŠÜéšü÷üĆÝćÖǰhttp://wwwpaper-toyfr/papertoy-de-bob-
ÿéčĂČęîėêćöÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜýĉ úðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïï
leponge/
23 Custom Kitbash ÙČĂǰÖćøéĆéĒðúÜêčŢÖêćêšîĒïïìĊęöĊĂ÷ĎŠĒúšüēé÷ÖćøÿúĆïÿĆïđðúĊę÷îßĉĚîÿŠüîǰÿøšćÜßĉĚîÿŠüîêŠĂđêĉö
õćóìĊ ǰę 32 êčÜŢÖéšêćđðđðĂøŤ
ĒúąêÖĒêŠ öćđߊ
ü÷đÿČĚĂñšćđÙøČ ǰÙšîÜÖć÷Ĕî×îćé÷Š
ęĂÜĒêŠ đöČęĂ 18 óùþõćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
ĂÿŠüîĀøČĂêÖĒêŠÜéšü÷üĆÿéčĂČęîėêćöÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜýĉúðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïï
https://wwwpinterestcom/kinyamaruyama/birds/?lp=true

23 Custom Kitbash ÙČĂǰÖćøéĆéĒðúÜêčŢÖêćêšîĒïïìĊęöĊĂ÷ĎŠĒúšüēé÷ÖćøÿúĆïÿĆïđðúĊę÷îßĉĚîÿŠüîǰÿøšćÜßĉĚîÿŠüîêŠĂđêĉö


ĒúąêÖĒêŠÜéšü÷đÿČĚĂñšćđÙøČęĂÜĒêŠÜÖć÷Ĕî×îćé÷ŠĂÿŠüîĀøČĂêÖĒêŠÜéšü÷üĆÿéčĂČęîėêćöÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜýĉúðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïï
õćóìĊǰę 33 Custom Kitbash ēé÷ǰMichael Lau ýĉúðŗîßćüăŠĂÜÖÜǰÙšîúđöČðŗîęĂ ßćüăŠ
õćóìĊęǰǰ$VTUPNǰ,JUCBTIǰēé÷ǰ.JDIBFMǰ-BVǰýĉ 18 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰ
ĂÜÖÜǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
https://hypebeastcom/2009/9/gardener-10th-anniversary-toys-michael-lau
ÝćÖǰIUUQTIZQFCFBTUDPNHBSEFOFSUIBOOJWFSTBSZUPZTNJDIBFMMBV
õćóìĊǰę 33 Custom Kitbash ēé÷ǰMichael Lau ýĉúðŗîßćüăŠĂÜÖÜǰÙšîđöČęĂ 18 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰ
ǰ https://hypebeastcom/2009/9/gardener-10th-anniversary-toys-michael-lau
ǰǰÖøąéćþǰ đðŨîüĉíĊìĊęÜŠć÷ĒúąÿąéüÖ đðđðĂøŤöćđߊǰ 1BQFSǰ.BDIF
ǰÝćÖüĆÿéčđĀúČĂĔßš
ìĊęÿčéĔîÖćøñúĉêǰ ÿćöćøëÿøšćÜÿøøÙŤêšîĒïïÜćîĕéšÝćÖ ǰ ǰǰ$VTUPNǰ,JUCBTIǰÙČĂǰÖćøéĆéĒðúÜ
ēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤǰ đߊîǰ 1IPUPTIPQ ǰ *MMVTUSBUPSǰ êčŢÖêćêšîĒïïìĊęöĊĂ÷ĎŠĒúšüēé÷ÖćøÿúĆïÿĆïđðúĊę÷îßĉĚîÿŠüîǰ
đøĊ÷õćóìĊ
ÖêčŢÖǰęêćðøąđõìîĊ
33 Custom Kitbash ēé÷ǰMichael 1BQFSǰ
ĚüŠćǰ êčŢÖêćÖøąéćþǰ Lau ýĉúðŗEPMM
ǰ
îßćüăŠĂÜÖÜǰÙš
ÿøšćîÜßĉđöČĚîęĂÿŠ18üîêŠ
óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰ
ĂđêĉöĒúąêÖĒêŠ Üéšü÷đÿČĚĂñšćđÙøČęĂÜĒêŠÜ
đðŨîêčŢÖêćĔîúĆ https://hypebeastcom/2009/9/gardener-10th-anniversary-toys-michael-lau
ÖþèąǰǰöĉêĉǰêčŢÖêćđðđðĂøŤēöđéúǰ 1BQFSǰ Öć÷Ĕî×îćé÷ŠĂÿŠüîĀøČĂêÖĒêŠÜéšü÷üĆÿéčĂČęîėǰ êćöÖćø
.PEFM
ǰđðŨîêčŢÖêćĔîúĆÖþèąǰǰöĉêĉĀøČĂüĉíĊÖćøìĞćêčŢÖêć ÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜýĉúðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïï

69
ǰ ǰǰ#PPUMFHǰ %FTJHOFSǰ 5PZTǰ ÙČ Ăǰ ïčÖđïĉÖǰ ÙČĂǰ .PSHBOǰ 1IJMMJQTǰ ýĉúðŗîßćüĂđöøĉÖćĀøČĂ
ÖćøĂĂÖêčŢÖêćìĊęöĊĒøÜïĆîéćúĔÝÝćÖ×ĂÜđúŠîúĂÖđúĊ÷î ßČęĂìĊęĔßšĔîüÜÖćøêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷üŠćǰ 5IFǰ 4VDLMPSEǰ 12
ĒïïđðŨîÖćøĂĂÖĒïïìĊęîĞćĒøÜïĆîéćúĔÝöćÝćÖ×ĂÜǰ úĆÖþèą×ĂÜêčŢÖêćÿøšćÜ×ċĚîÝćÖÖćøéĆéĒðúÜñÿöñÿćî
đúŠîðúĂöìĊ2.4 ęîĉ÷Bootleg
öñúĉêĔî÷čDesignerÙǰǰđðŨ ToysîÙČ÷čĂÙǰÖćøĂĂÖêč
ìĊęöĊÖćøïĆŢÖÜêćìĊ ÙĆï ęöĊĒøÜïĆ êčÖŢ îêć×ĂÜđúŠ
éćúĔÝÝćÖ×ĂÜđúŠ îìĊöę ĂĊ ÷ĎîĔŠ úĂÖđúĊ ÷îĒïïđðŨîÖćøĂĂÖĒïïìĊ
îìšĂÜêúćéÝîđÖĉ éđðŨîÙćĒøĘÙęđêĂøŤ îĞć
ĔßšÖĒøÜïĆ îéćúĔÝöćÝćÖ×ĂÜđúŠ
äĀöć÷Öćøúąđöĉ éÿĉîÙšîćúĉðúĂöìĊ ×ÿĉìíĉęîǰĝ ×ĂÜđúŠ
ĉ÷öñúĉêîĔî÷č
ìĊìę ÙćĞ ǰ80-90
×ċîĚ ÝċÜöĊđðŨî÷čĔĀöŠ ÙìĊęöĒĊÖúąÿøšćøïĆÜÙĆćïÜđøČ ĔßšÖęĂäĀöć÷Öćøúąđöĉ
ÜøćüĔĀöŠĔĀšÖĆïéêčÿĉŢÖîêć Ùšćúĉ×ÿĉìíĉĝǰ ×ĂÜđúŠî
úĆÖìĊþèąìĊ
ęìĞć×ċĚîÝċęÙÜúšöĊćú÷ĒêŠ
ĆÖþèąìĊĕöŠđĀöČęÙúšĂć÷ĒêŠ
î×ĂÜđúŠĕöŠđĀöČ îúĉĂ×î×ĂÜđúŠ
ÿĉìíĉĝǰēé÷ìĞîúĉ×ÿĉćÖćø ìíĉĝǰēé÷ìĞćÖćøđðúĊǰę÷îßČę Ăǰǰ%ǰ ǰđðúĊę÷îÿĊǰ1SJOUJOHǰ
đðúĊę÷îúĆÖþèąïøøÝč ĔîðŦÝÝčïĆîõýĉĆèúæŤðŗĀîøČĒúą Ă
12
đðúĊúĆÖę÷þèąêŠ
îßČęĂǰćÜėĔĀš đðúĊę÷ĕöŠîÿĊ
đĀöČǰ ĂđðúĊ
îĒêŠę÷÷îúĆ ĆÜöĊÙÖüćöÙúš
þèąïøøÝč ć÷ǰĒîüÙĉ õĆèéæŤîĊĚëĀĎÖøČîĞĂćöćĔßšîĆĔîÖćøñúĉ ÖĂĂÖĒïïöĊ êêčŢÖêćéĊ ĕàđîĂøŤìĂ÷đóČÖŢ ęĂêćéĊ
ÖćøĂĂÖĒïïêč ĒÿéÜìĆ ýîąÙêĉ
ĕàđîĂøŤ ïćÜĂ÷Š
ìĂ÷ìĊ øę üéđøĘć Ü üǰ
úĆÖ×ĂÜýĉ
þèąêŠ ú ðŗćîÜėĔĀšĒúąîĆ
2.4 ĕöŠÖđĂĂÖĒïïìĊ
Bootleg îĒêŠ÷ęÿČęĆÜĂöĊÿćøúÜĕðĔîêĆ
ĀöČĂDesigner ÙToys
üćöÙúš ć÷ǰüêčĒîüÙĉ
ÙČĂǰÖćøĂĂÖêč ŢÖêćǰđߊ îĊîǰĚ ǰÖćøúš
ŢÖéêćìĊ ÷ĉę ÜĂî×ċđúĊéćúĔÝÝćÖ×ĂÜđúŠ
ęöĊĒøÜïĆ Ě î÷ÝćÖēðøĒÖøöÙĂöóĉ
îǰÖćøđÿĊ÷éÿĊÿîĆÜúĂÖđúĊ ÙöǰÖćøøąúċ ÖëċÜîĂÖćøĂĂÖĒïïìĊ
ü đêĂøŤ
÷îĒïïđðŨ ĒéĊêúąđìÙēîēú÷Ċ
ǰúĆÖþèąÖćø ęîĞć
ĂĂÖĒïïðøąÖĂïĕðéš
ëĎÖĒøÜïĆ
îĞćöćĔßš ĔîÖćøñúĉêêčŢÖîêćéĊ
îéćúĔÝöćÝćÖ×ĂÜđúŠ ü ÷ǰêč Ţ Ö êćéĊ
ðúĂöìĊ ĕ àđîĂøŤ
ĕàđîĂøŤ ì Ă÷ìĊ
ìĂ÷đóČ
ęîĉ÷öñúĉ ę ì Ğ ć ÝćÖđøàĉ
êĔî÷čÙęĂǰ80-90 î
ę
ĒÿéÜ đðŨî÷čđÙøČ ĀøČ Ă ÝćÖüĆ ÿ
ÙìĊęöę ĂĊÖÜóĉ éč Ă ę Č î ÖĆ
ćøïĆöÜóŤÙĆǰïǰï ïøøÝč õ Ć è æŤ ì
ĔßšÖöĉäĀöć÷Öćøúąđöĉę Ċ
êĉĔîÖćøÿøšćÜêĆ ö ú
Ċ Ć Ö þèąđðŨ î ÖćøŤ é ÖøąéćþìĊ
éÿĉüîêšÙšîćúĉĒïïĒúš
×ÿĉìíĉĝǰ ×ĂÜđúŠüîĞćęöîêĆĊ ü
ìĆýõćóðøąÖĂïÙøĂïéš
ìĊîąÙêĉ
ęìĞć×ċĚîïÝċćÜĂ÷Š
ÜöĊúĆÖćþèąìĊ
Ü×ĂÜýĉ ü÷óúćÿêĉ
ęÙúšúćðŗ÷ĒêŠîĒúąîĆÖïúĉÿđêĂøŤǰýĉú ðŗîęÿìĊČęĂęđðŨÿćø
ĕöŠđĀöČÖĂĂÖĒïïìĊ
îñĎšïčÖđïĉÖǰÙČĒïïöć×Ć
Ăî×ĂÜđúŠîúĉ×ÿĉìíĉĝǰēé÷ìĞêšćîÖćøđðúĊ
ĂǰMorganéêÖĒêŠ Phillipsǰýĉú ðŗîĚîßćüĂđöøĉ
ę÷îßČę ĂǰđðúĊę÷ÜîÿĊÝćÖîĆǰđðúĊę÷îúĆ îĞćÖĕðñúĉ ÖćĀøČ
þèąïøøÝčêêŠĂĂßČĔî×Ć
ęĂìĊęĔßšĔî
õĆèæŤĚîĀêĂî øČĂ
üÜÖćøêč
úÜĕðĔîêĆ Ţ Ö êćéĊ ĕ àđîĂøŤ ì Ă÷üŠ ć ǰThe Sucklord úĆ Ö þèą×ĂÜêč Ţ Ö êćÿøš ć Ü×ċ Ě î ÝćÖÖćøéĆ é ĒðúÜñÿöñÿćîêč Ţ Ö êć×ĂÜđúŠ î ìĊ ðŗîĂĉÿćîÜøąǰ
ę ö Ċ Ă ÷Ď Š Ĕ
úĆÖþèąêŠüêčćÜėĔĀš ŢÖêćǰĕöŠđߊđĀöČîǰĂÖćøúš
îĒêŠ÷ĆÜĂöĊđúĊÙüćöÙúš÷îǰ ÖćøđÿĊ
ć÷ǰĒîüÙĉ÷éÿĊéÿîĊĆĚëÜÙöǰ ĎÖîĞćöćĔßš×ĂÜÜćîòŘ ĔîÖćøñúĉêöêčČĂŢÖǰđðŨ êćéĊîĕìĊàđîĂøŤ
ęîĉ÷öĔîĀöĎ
ìĂ÷đóČŠîęĂĆÖĒÿéÜìĆ ĂĂÖĒïïǰýĉ ýîąÙêĉúïćÜĂ÷Š
ìš×ĂÜýĉ
Öćøøąúċ ĂÜêúćéÝîđÖĉ
ÖúðŗëċÜîĂéĊ êéǰúĆ
ĒúąîĆ đðŨÖÖîĂĂÖĒïïìĊ
ÙćĒøĘÙđêĂøŤęÿČęĂĔĀöŠ
þèąÖćøĂĂÖĒïïðøąÖĂïĕðéš ĒúąÿøšćÜđøČęĂüêčÜøćüĔĀöŠ
ÿćøúÜĕðĔîêĆ ŢÖêćǰđߊ ü÷ǰĔîĀšǰǰÖćøúš
ÖĆïêčĔîðŦ
ŢÖĂêćđúĊÝ÷ÝčîǰÖćøđÿĊ
ïĆ î ǰ ðøąĀ÷Ć ÷éÿĊÿĆÜéÙöǰÖćøøąúċ
đüúćĔî×ĆĚ îÖëċêĂî×ĂÜÖćøìĞ ÜĂ éĊêǰúĆÖþèąÖćø ć êĆ ü
êč Ţ ÖĂĂÖĒïïðøąÖĂïĕðéš
êćéĊ ĕàđîĂøŤ ì Ă÷ìĊüę ì÷ǰêč Ğ ć ÝćÖđøàĉ
ŢÖêćéĊĕàđîĂøŤ ę î ĀøČìĂĂ÷ìĊ
ÝćÖüĆ ÿ éč ĂČę îęîĀøČĂêšÝćÖüĆ
ęìĞćÝćÖđøàĉ îĒïïðøąÖĂïÖĆ
ÿéčĂČęîÖĆïïøøÝčõïĆèöĊæŤñìĎšĔĀšĊęöĊúïĆÖøĉþèąđðŨ ÖćøìćÜéš îÖćøŤćéîđÙøČ
ÖøąéćþìĊęĂÜóĉöę óŤĊ ǰ
ÖĆïõćóðøąÖĂïÙøĂïéš
ïøøÝčõĆèæŤìĊęöĊúĆÖþèąđðŨ ü÷óúćÿêĉ îÖćøŤ
ÖïúĉéÿđêĂøŤÖøąéćþìĊ
ǰýĉú ðŗîęöìĊĊõęđðŨćó îñĎšïčÖđïĉǰÖǰÙČ öĉ êĂĉǰMorgan
ìĊę ö ćÖ×ċĚ îPhillipsǰýĉ
ĒúąøćÙć×ĂÜđÙøČú ðŗîßćüĂđöøĉ ę Ă Üóĉ ö óŤĂǰßČǰ
ÖćĀøČ ęĂìĊöĉęĔßšêĔĉ ìîĊę öǰĊ
ðøąÖĂïÙøĂïéš
üÜÖćøêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤ ü÷óúćÿêĉ ìĂ÷üŠćÖǰThe ïúĉÿSucklord
đêĂøŤǰ ýĉúúĆðŗÖîþèą×ĂÜêč ìĊęđðŨîñĎš ŢÖêćÿøš øćÙćëĎ ćÜ×ċĚîÖÝćÖÖćøéĆ
úÜ éĒðúÜñÿöñÿćîêčŢÖêć×ĂÜđúŠîìĊęöĊĂ÷ĎŠĔî
ìšĂÜêúćéÝîđÖĉéđðŨîÙćĒøĘÙđêĂøŤĔĀöŠĒúąÿøšćÜđøČęĂÜøćüĔĀöŠǰǰǰǰǰ
ĔĀšÖĆïêčŢÖêć
34 35

õćóìĊǰę 34 Bootleg Designer ToysǰÙšîđöČęĂǰ19 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖ


https://www.pinterest.com/pin/425379127288149177/
ǰǰǰǰǰ
34 35
õćóìĊǰę 35 Morgan Phillips ĀøČĂǰThe SucklordǰÙšîđöČęĂǰ19 óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰhttp://www.suckadelic.com/ǰ
ǰǰǰǰǰǰǰ
õćóìĊęǰǰ#PPUMFHǰ%FTJHOFSǰ5PZTǰÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
õćóìĊǰę 342.5Bootleg
3D Printing ĔîðŦÝToysǰÙš
ÝčïĆîýĉúîðŗđöČîĒúąîĆ
ęĂǰ19 ÖóùþõćÙöǰ2560,
ĂĂÖĒïïöĊÖćøĂĂÖĒïïêč
ÝćÖIUUQTXXXQJOUFSFTUDPNQJO
Designer ÝćÖ ŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ìĊęøüéđøĘü÷ĉęÜ×ċĚîÝćÖēðøĒÖøö
ÙĂöóĉüđêĂøŤhttps://www.pinterest.com/pin/425379127288149177/
ĒúąđìÙēîēú÷Ċ đÙøČęĂÜóĉöóŤǰ3 öĉêĉĔîÖćøÿøš
õćóìĊęǰǰ.PSHBOǰ1IJMMJQTǰĀøČ ćÜêĆüêšîĒïïĒúšüîĞćêĆîüđöČêšîęĂĒïïöć×Ć
Ăǰ5IFǰ4VDLMPSEǰÙš éêÖĒêŠÜÝćÖîĆĚîîĞćĕðñúĉêêŠĂĔî
ǰǰóùþõćÙöǰ ǰ
×ĆõćóìĊ
ĚîêĂî×ĂÜÜćîòŘ öČĂǰđðŨ
ǰę 35 Morgan îìĊęîĉ÷ĀøČöĔîĀöĎ
Phillips ĂǰTheŠîĆÖÝćÖǰIUUQXXXTVDLBEFMJDDPN
ĂĂÖĒïïǰ ýĉîúđöČðŗęĂîǰ19
SucklordǰÙš ĂĉÿøąĔîðŦ ÝÝčïĆîǰðøąĀ÷Ć
óùþõćÙöǰ2560, éđüúćĔî×ĆĚîêĂî×ĂÜÖćøìĞćêĆüêš îĒïï
ÝćÖǰhttp://www.suckadelic.com/ǰ
ðøąÖĂïÖĆïöĊñĎšĔĀšïøĉÖćøìćÜéšćîđÙøČęĂÜóĉöóŤǰ 3 öĉêĉìĊęöćÖ×ċĚîĒúąøćÙć×ĂÜđÙøČęĂÜóĉöóŤǰ 3 öĉêĉìĊęöĊøćÙćëĎÖúÜ
2.5 3D Printing ĔîðŦÝÝčïĆîýĉúðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïïöĊÖćøĂĂÖĒïïêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ìĊęøüéđøĘü÷ĉęÜ×ċĚîÝćÖēðøĒÖøö
ÙĂöóĉüđêĂøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČęĂÜóĉöóŤǰ3 öĉêĉĔîÖćøÿøšćÜêĆüêšîĒïïĒúšüîĞćêĆüêšîĒïïöć×ĆéêÖĒêŠÜÝćÖîĆĚîîĞćĕðñúĉêêŠĂĔî
×ĆĚîêĂî×ĂÜÜćîòŘöČĂǰđðŨîìĊęîĉ÷öĔîĀöĎŠîĆÖĂĂÖĒïïǰ ýĉúðŗîĂĉÿøąĔîðŦÝÝčïĆîǰðøąĀ÷ĆéđüúćĔî×ĆĚîêĂî×ĂÜÖćøìĞćêĆüêš îĒïï
ðøąÖĂïÖĆïöĊñĎšĔĀšïøĉÖćøìćÜéšćîđÙøČęĂÜóĉöóŤǰ 3 öĉêĉìĊęöćÖ×ċĚîĒúąøćÙć×ĂÜđÙøČęĂÜóĉöóŤǰ 3 öĉêĉìĊęöĊøćÙćëĎÖúÜ
ǰǰ ǰǰ ǰǰ
ǰǰ ǰǰ
õćóìĊęǰǰÖćøÿøšćÜêčŢÖêćêšîĒïïÝćÖēðøĒÖøöǰǰöĉêĉĒúąđÙøČęĂÜóĉöóŤǰǰöĉêĉǰēé÷ǰ)8ǰ4UVEJPǰðøąđìýĕì÷ǰǰ
õćóìĊǰę 36ǰÖćøÿøšćÜêčŢÖêćêšîĒïïÝćÖēðøĒÖøöǰ3 öĉêĒĉ úąđÙøČęĂÜóĉöóŤǰǰöĉêĉǰǰēé÷ǰHW Studio ðøąđìýĕì÷ǰÙšîđöČęĂǰ20
ÙšîđöČęĂǰǰóùþõćÙöǰ ǰÝćÖǰIUUQTXXXGBDFCPPFDPNQIPUPQIQ
óùþõćÙöǰ2560, ÝćÖǰ GCJE
TFUQCUZQFUIFBUFS
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210979245094403&set=pb.1152341243.-
ǰǰ ǰǰ ǰǰ
ǰǰ2207520000.1494926586.&type=3&theater
ǰǰ
õćóìĊǰę 36ǰÖćøÿøšćÜêčŢÖêćêšîĒïïÝćÖēðøĒÖøöǰ3 öĉêĒĉ úąđÙøČęĂÜóĉöóŤǰǰöĉêĉǰǰēé÷ǰHW Studio ðøąđìýĕì÷ǰÙšîđöČęĂǰ20
3ǰúĆÖþèąÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ
ÝćÖǰøŠüöÖĆîĀøČĂđøĊ÷ÖüŠćǰCollaborationǰøąĀüŠćÜýĉúðŗîǰîĆÖĂĂÖĒïïǰĒïøîéŤÿĉîÙšćǰöĊÖćøñúĉê
70ìĆĚÜĔîøąïïĂčóùþõćÙöǰ2560,
êÿćĀÖøøöĒúąĔîúĆÖþèąÜćîĀĆêëÖøøöǰđߊîǰÖøąđðŞćĒôßĆęîĒïøîéŤǰLeSportsacǰÖĆïǰSimone Legnoǰýĉúðŗî
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10210979245094403&set=pb.1152341243.-
ßćüĂĉêćúĊìĞćÖćøĂĂÖĒïïÖøąđðŞćēé÷îĞćêĆüÖćøŤêĎîǰTokidokiǰìĊę Simone LegnoǰĂĂÖĒïïĕüšǰîĞćöćĂĂÖĒïïđðŨîúüéúć÷ïî
2207520000.1494926586.&type=3&theater
ǰǰ úĆÖþèąÖćøÿøšćÜÿøøÙŤøüŠ öÖĆîĀøČĂđøĊ÷ÖüŠćǰ öĊöĎúÙŠćìĊęÿĎÜĒúąđðŨîìĊęêšĂÜÖćø×ĂÜÖúčŠöúĎÖÙšćìĊęßČęîßĂï
$PMMBCPSBUJPOǰøąĀüŠćÜýĉúðŗîǰîĆÖĂĂÖĒïïǰĒïøîéŤÿîĉ Ùšćǰ ĔîĒïøîéŤÿîĉ ÙšćĒúąêĆüýĉúðŗîĀøČĂúĆÖþèąÖćøĂĂÖĒïï 13
öĊ Ö ćøñúĉ ê ìĆĚ Ü ĔîøąïïĂč ê ÿćĀÖøøöĒúąĔîúĆ Ö þèąǰ êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷øŠüöÖĆî×ĂÜïøĉþĆìǰ+19ǰðøąđìýĕì÷ 13
ÜćîĀĆ
ÖøąđðŞ êëÖøøöǰđߊ
ćĒúąîĞ ćĕðĂĂÖĒïïđðŨ îǰÖøąđðŞ îêčŢÖćêćéĊ
ĒôßĆĕàđîĂøŤ
ęîĒïøîéŤ ìĂ÷ÝĞ ćĀîŠć÷ÙüïÙĎŠÖĆîéšüÖĆ÷ßČïęĂïøĉđÿĊþ÷Ü×ĂÜýĉ
ǰ-F4QPSUTBDǰ Ćìǰ $PBSTFǰ ðøąđìýđ÷ĂøöĆ
úðŗîĒúąĒïøîéŤ ÿĉîÙšćìĞćîÿĉēé÷ìĊîÙšćöĊö13 ęïĎúøĉÙŠþćĆìǰ +19ǰ
ÖøąđðŞ
ìĊęÿÖĆĎÜïĒúąđðŨ
ǰ 4JNPOFǰîćĒúąîĞ
ìĊęêšĂÜÖćø×ĂÜÖúčć-FHOPǰ
ĕðĂĂÖĒïïđðŨ ýĉúŠöðŗúĎÖîîÙšßćüĂĉ
êčćŢÖìĊêćéĊ ĕćúĊ
àđîĂøŤ
ęßČęîêßĂïĔîĒïøîéŤ ìĞćÖćøĂĂÖĒïï ìĂ÷ÝĞćÿĀîŠĉîÙšć÷ÙüïÙĎ ćĒúąêĆŠÖüĂĂÖĒïïĒúąüćÜĒîüÙüćöÙĉ
ýĉĆîúéšðŗü÷ßČ
îĀøČ ęĂđÿĊĂúĆ÷ÖÜ×ĂÜýĉ úðŗîĒúąĒïøîéŤ
þèąÖćøĂĂÖĒïïêč é×ĂÜêĆ ÿĉîÙšüĕêčćàđîĂøŤ
ŢÖêćéĊ ìĞÖŢ ćêćĒúš
ÿĉîÙšìćĂ÷üöĊÿŠöÜĎúêŠÙŠĂćĔĀš
ìĊîęÿ×ĂÜïøĉ
ÖøąđðŞ
øŠüöÖĆ ĎÜĒúąđðŨ
ćēé÷îĞ ĆìîǰJPX
þÖøąđðŞ ćìĊêĆęćêĒúąîĞ
üšĂÖćøŤ
ÜÖćø×ĂÜÖúč
ćê ĕðĂĂÖĒïïđðŨ
ðøąđìýĕì÷ÖĆ ŠöúĎïÖïøĉ
Ďîǰ5PLJEPLJǰìĊ îÙšêčćŢÖþìĊêćéĊ
ĆìęßęǰǰCoarse
ČęîĕàđîĂøŤ
ßĂïĔîĒïøîéŤ
4JNPOFǰ-FHOPǰ ìĂ÷ÝĞ ćĀîŠćÿ÷ÙüïÙĎ
ðøąđìýđ÷ĂøöĆ ĉîÙšćĒúąêĆ ŠÖïøĉ
îĆîēé÷ìĊ üìĆ ýĉǰ$PBSTFǰîĞ
éšþü÷ßČ ęïęĂúđÿĊøĉðŗþ÷îĆìÜ×ĂÜýĉ
ĀøČ
ǰJPXĂúĆúÖðŗćĂĂÖĒïïĒúąüćÜĒîüÙüćöÙĉ
þèąÖćøĂĂÖĒïïêč
îĕðóĆ
ĒúąĒïøîéŤ
çîćðøč ÿĉîÜÙšðøč ŢîÖÙšêćéĊ
ćìĞćÜÿĉĒÖš öĕĎúàđîĂøŤ
ćĕöĊ×đöČ ÙŠéĂĕéšêìîš Ă÷
ę ć×ĂÜ Ēïï
ìĊ ę ÿ Ď Ü ĒúąđðŨ î ìĊ ę êš Ă ÜÖćø×ĂÜÖúč Š ö úĎ Ö Ùš ć ìĊ ę ß ę Č î ßĂïĔîĒïøîéŤ ÿ ĉ î Ùš ć ĒúąêĆ ü ýĉ ú ðŗ î ĀøČ Ă úĆ Ö þèąÖćøĂĂÖĒïïêč Ţ Ö êćéĊ ĕ àđîĂøŤ ì Ă÷
êčŢÖøŠêćĒúš
êĆüĂĂÖĒïïĕüšüöÖĆîü×ĂÜïøĉ
ÿŠÜǰêŠîĞĂćĔĀš þöćĂĂÖĒïïđðŨ
ĆìïǰJPX
øĉþĆìǰCoarse ðøąđìýĕì÷ÖĆ ïïøĉ
îúüéúć÷ïîǰÖøąđðŞ
îĞćĕðóĆ çîćðøčþĆìǰCoarse ÜðøčÜĒÖš ćĒúą ðøąđìýđ÷ĂøöĆ
ĕ×đöČęĂĕéšêčêŢÖšîêćìĊ îēé÷ìĊ
Ēïïêč ęóŢÖċÜêćìĊ ęïøĉþęóĆìċÜǰJPX
óĂĔÝ×ĂÜìĆ ĚÜĂĂÖĒïïĒúąüćÜĒîüÙüćöÙĉ
óĂĔÝ×ĂÜìĆ ÿĂÜòśĚÜÿĂÜòś
ć÷Ēúšćü÷Ēúš ÝċÜìĞüÝċćÜÖćøñúĉìĞćÖćøéê×ĂÜ êčŢÖêć
øŠüöÖĆî×ĂÜïøĉþĆìǰJPX ðøąđìýĕì÷ÖĆïïøĉþĆìǰCoarse ðøąđìýđ÷ĂøöĆîēé÷ìĊęïøĉþĆìǰJPX ĂĂÖĒïïĒúąüćÜĒîüÙüćöÙĉé×ĂÜ
ñúĉîĞêćêčêĆĕðĂĂÖĒïïđðŨ
ŢÖüêćĂĂÖöćÝĞ
êčŢÖêćĒúšüÿŠćÜĀîŠ
êĆüêčŢÖêćĒúš
êŠîĂćêčĔĀš
üÖ Ţ ÿŠïÜêćéĊ
÷Ēúąñúĉ øĉþĆìǰCoarse
êŠĂĔĀšĕàđîĂøŤ
ê×ċĚîĔîÝĞìćĂ÷ÝĞ
ïøĉþĆìǰCoarse
îĞîüîìĊ
ćĕðóĆ
îĞććĀîŠ
ęÝçĞćÖĆîćðøč
éîćðøčÜðøč
ĕðóĆćç÷ÙüïÙĎ ÜðøčÖŠ ÜîĆÜĒÖšĒÖšǰ ĕĕ×đöČ ęĂĕéšêšîĒïïêč
×đöČĂĂÖöćÝĞ
ęĂĕéšêšîĒïïêč ćĀîŠ ŢÖć÷Ēúąñúĉ
ŢÖêćìĊ
êćìĊęóċÜóĂĔÝ×ĂÜìĆ ĔîÝĞĚÜććÿĂÜòś
ê×ċĚîĚÜÿĂÜòś
ęóċÜóĂĔÝ×ĂÜìĆ îüîìĊ
÷Ēúš
ć÷ĒúšÖĆüéÝċÜìĞćÖćø
üÝċÜęÝìĞĞććÖćø
éš üñúĉ÷ßČêêčę ĂŢÖđÿĊêćĂĂÖöćÝĞ
÷ Ü×ĂÜýĉ
ñúĉ êêčŢÖêćĂĂÖöćÝĞ
ćĀîŠ
ú ðŗćî÷Ēúąñúĉ ĒúąĒïøîéŤ
ćĀîŠ
ê×ċĚîĔîÝĞćîüîìĊ
ć÷Ēúąñúĉê×ċĚîÿĔîÝĞ ĉ îćÙšîüîìĊ ć ìĞęÝĞććęÝÖĆĞćÿĉéÖĆîé Ùš ćǰ

õćóìĊõćóìĊ
ǰę 37ǰÖøąđðŞ ćĒôßĆ
ęǰǰÖøąđðŞ
õćóìĊ ęîćǰLeSportsac
ĒôßĆ
ǰę 37ǰÖøąđðŞ ĒúąêčŢÖêćǰTokidoki
ęîǰ-F4QPSUTBDǰĒúąêč
ćĒôßĆ ęîǰLeSportsac ēé÷ǰSimone LegnoǰÙš îđöČîđöČęĂǰ15
ŢÖêćǰ5PLJEPLJǰēé÷ǰ4JNPOFǰ-FHOPǰÙš
ĒúąêčŢÖêćǰTokidoki ēé÷ǰSimone LegnoǰÙš ęĂǰ15öĊöĊîîćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
îđöČęĂǰǰöĊîćÙöǰ ǰ
ćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
õćóìĊhttp://oknation.nationtv.tv/blog/unhit/2007/06/22/entry-ǰ
ǰę 37ǰÖøąđðŞćĒôßĆęîǰLeSportsac ĒúąêčŢÖêćǰTokidoki ēé÷ǰSimone LegnoǰÙšîđöČęĂǰ15 öĊîćÙöǰ2560 ǰÝćÖ
ÝćÖǰIUUQPLOBUJPOOBUJPOUWUWCMPHVOIJUFOUSZ
http://oknation.nationtv.tv/blog/unhit/2007/06/22/entry-ǰ
http://oknation.nationtv.tv/blog/unhit/2007/06/22/entry-ǰ

õćóìĊǰę 38ǰǰêčŢÖêćßčéǰTurn Back Now ×¥¦·¬´šJPX „´¦·¬´šCOARSE‡o œÁ¤ºÉ°24 ¡§¬£µ‡¤2560, ‹µ„


õćóìĊęǰǰêčŢÖêćßčéǰ5VSOǰ#BDLǰ/PXǰēé÷ïøĉþĆìǰ+19ǰÖĆïïøĉþĆìǰ$0"34&ǰǰ
õćóìĊǰę 38ǰǰêčŢÖêćßčéǰTurnhttps://www.facebook.com/jpxbrand/photos/a.1315862728507070.1073741854.816561341770547/
Back Now ×¥¦·¬´šJPX „´¦·¬´šCOARSE‡o œÁ¤ºÉ°24 ¡§¬£µ‡¤2560, ‹µ„
ÙšîđöČęĂǰTurn
ǰǰóùþõćÙöǰ ǰÝćÖIUUQTXXXGBDFCPPLDPNKQYCSBOEQIPUPT
õćóìĊǰę 38ǰǰêčŢÖêćßčé1315862828507060/?type=3&theate
Back Now ×¥¦·¬´šJPX „´¦·¬´šCOARSE‡o œÁ¤ºÉ°24 ¡§¬£µ‡¤2560, ‹µ„
https://www.facebook.com/jpxbrand/photos/a.1315862728507070.1073741854.816561341770547/
B UZQFUIFBUF
https://www.facebook.com/jpxbrand/photos/a.1315862728507070.1073741854.816561341770547/
1315862828507060/?type=3&theate
ĒñîõćóÿøčðÖøąïüîÖćøñúĉê×ĂÜêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷
1315862828507060/?type=3&theate
ĒñîõćóÿøčðÖøąïüîÖćøñúĉê×ĂÜêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷
ĒñîõćóÿøčðÖøąïüîÖćøñúĉê×ĂÜêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷óúćÿêĉÖ, üĆÿéčÿĆÜđÙøćąĀŤĂČęîė
ĒñîõćóÿøčðÖøąïüîÖćøñúĉ
øąïïĂčêÿćĀÖøøöê×ĂÜêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷
Collaboration
óúćÿêĉ Ö, üĆÿéčÿĆÜđÙøćąĀŤĂČęîė
đøàĉîǰ
ÖøąïüîÖćøñúĉê øąïïĂčêÿćĀÖøøö óúćÿêĉÖ, üĆÿéčÿĆÜđÙøćąĀŤĂČęîė
øąïïĂčêÿćĀÖøøö Collaboration
Öøąéćþ
êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷
Collaboration
Custom
đøàĉîǰ Kitbash
ÖøąïüîÖćøñúĉê ÜćîĀĆêëÖøøö
ÖøąïüîÖćøñúĉê BootlegđøàĉDesigner
Öøąéćþ îǰ Toys
êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ Öøąéćþ
êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ đÙøČęĂÜóĉKitbash
Custom öóŤǰ 3 öĉêĉ
ÜćîĀĆêëÖøøö Custom Kitbash
Collaboration
ÜćîĀĆêëÖøøö Bootleg Designer Toys
Bootleg Designer Toys
đÙøČęĂÜóĉöóŤǰ 3 öĉêĉ 71
đÙøČęĂÜóĉöóŤǰ 3 öĉêĉ
Collaboration
14
14
øĎðĒïï×ĂÜêč
øĎðĒïï×ĂÜêč ŢÖêćéĊŢÖĕêćéĊ ĕàđîĂøŤ
àđîĂøŤ ìĂ÷óïüŠ
ìĂ÷óïüŠ ćć ÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîúÜïîêĆüêčŢÖêćǰ đߊîǰ úĆÖþèąǰ
øĎðĒïï×ĂÜêčŢÖŢÖêćéĊ
ÖćøĂĂÖĒïïêč êćéĊĕàđîĂøŤ
ĕàđîĂøŤìĂ÷îĆ
ìĂ÷óïüŠ
ĚîĕöŠöćĊךĂÝĞćÖĆéĔîÖćøĂĂÖĒïïöĊìĆĚÜÖćøÿøšćÜĒîüÙüćöÙĉé×ċĚîöćÖŠĂîĂĂÖĒïïđðŨî
ÖćøĂĂÖĒïïêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷îĆĚîĕöŠöĊךĂǰ ×ĂÜÿĊÿĆîǰ úüéúć÷ĀøČĂÖćøĔÿŠĒîüÙüćöÙĉé×ĂÜýĉúðŗîǰ
êčŢÖêćǰÖćøìĞÖćøĂĂÖĒïïêč
ćêčŢÖêć×ċĚîöćēé÷ĕöŠ ŢÖêćéĊĕĕéšàđîĂøŤ ìĂ÷îĆĚîĕöŠöéĊ×ĔéĀøČ
ĂĉÜÖĆïĒîüÙüćöÙĉ šĂÝĞćÖĆĂéîĞĔîÖćøĂĂÖĒïïöĊ
ćÿĉęÜøĂïêĆüöćĔßšđìðŨĆĚÜîÖćøÿøš ĒøÜïĆîćÜĒîüÙüćöÙĉéćúĔÝĔîÖćøÿøš é×ċĚîćöćÖŠ
ÜÿøøÙŤ ĂîĂĂÖĒïïđðŨ
ñúÜćîǰĒïŠÜ î
ÝĞćÖĆéĔîÖćøĂĂÖĒïïöĊ
êčŢÖêćǰÖćøìĞ
ìĚ Ć Ü Öćøÿøš ć ÜĒîüÙüćöÙĉ é ×ċ Ě î öć îĆ Ö ĂĂÖĒïïúÜĕðĔîêĆ ü êč Ţ Ö êćǰ öĊ Ö ćøîĞ ć êč Ţ Ö êćøĎ ðĒïï
ĂĂÖĕéš đðŨîǰ2ǰøĎćðêčŢÖĒïïǰéĆêć×ċĚîöćēé÷ĕöŠ
ÜîĊĚ ĕéšĂĉÜÖĆïĒîüÙüćöÙĉéĔéĀøČĂîĞćÿĉęÜøĂïêĆüöćĔßšđðŨîĒøÜïĆîéćúĔÝĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîǰĒïŠÜ
ÖŠĂîĂĂÖĒïïđðŨ
ĂĂÖĕéšđðŨ1ǰøĎ
îêčŢÖðêćǰ
îǰ2ǰøĎ ĒïïǰéĆ
ÖćøìĞ
ÜîĊĚ
ćêčŢÖêć×ċĚîöćēé÷ĕöŠĕéš đéĉ ö öćóĆ ç îćđðŨ î êč Ţ Ö êćøĎ ð ĒïïĔĀöŠ Ē úąĔßš üĆ ÿ éč ĂČę îǰ
ðĒïïêč ŢÖêćǰPlatform Toy öĊúĆÖþèąøĎðøŠćÜĒúąìŠ ćìćÜìĊęđĀöČĂîÖĆîÝąĒêÖêŠćÜÖĆî ìĊęúĆÖþèąÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ
ĂĉÜÖĆïĒîüÙüćöÙĉ é ĔéĀøČ
1ǰøĎüêčðŢÖĒïïêč Ă îĞ ć ÿĉ ę Ü øĂïêĆ üöćĔßšöĊđúðŨĆÖîþèąøĎ
ĒøÜ øŠćìĊÜĒúąìŠ ęĕöŠĔߊćóìćÜìĊ
úćÿêĉÖöćÿøš ĂîÖĆúîðŗćÝąĒêÖêŠ
ÜÿøøÙŤĒćêŠÜÖĆ÷îĆÜÙÜđĂÖúĆ ÖþèŤđéĉćöÜÿøøÙŤ
ĕüšǰ
ñúÜćîúÜïîêĆ êćǰđߊŢÖîêćǰPlatform
ǰúĆÖþèą×ĂÜÿĊToy ÿĆîǰúüéúć÷ĀøČĂðÖćøĔÿŠ ĒîüÙüćöÙĉęđéĀöČ ×ĂÜýĉ îǰîĆÖĂĂÖĒïïúÜĕðĔîêĆ ìĊęúĆÖþèąÖćøÿøš üêčŢÖêćǰöĊÖćø
ïĆîéćúĔÝĔîÖćøÿøš üćêčÜÿøøÙŤ ñǰúĆúÜćîǰ ĒïŠÜĂĂÖĕéš đðŨîǰ ĂÖćøĔÿŠ êčŢÖêćïćÜêĆüëĎÖéÿøš ćÜ×ċúðŗĚîîđóĊǰîĆ÷ÖÜßĉĂĂÖĒïïúÜĕðĔîêĆ
ĚîđéĊ÷üĔîēúÖēé÷ýĉ úðŗî
îĞćñúÜćîúÜïîêĆ
êčŢÖêćøĎðĒïïđéĉ ŢÖöêćǰđߊ
öćóĆçîîćđðŨ Öþèą×ĂÜÿĊ
îêčŢÖêćøĎðÿĒïïĔĀöŠ
Ćîǰúüéúć÷ĀøČ ĒúąĔßšüĆÿ éčĂĒČęîîüÙüćöÙĉ
ìĊęĕöŠĔߊóúćÿêĉ ×ĂÜýĉ
ÖöćÿøšćÜÿøøÙŤĒêŠ÷ĆÜÙÜđĂÖúĆÖüþèŤ êčŢÖêćǰöĊ
đéĉö ĕüšÖćø ǰ
ǰøĎðĒïïǰéĆ Ü îĊ Ě ĒúąîĆ Ö ĂĂÖĒïïìĊ ę ö Ċ ß ę Č Ă đÿĊ ÷ ÜÝċ Ü đðŨ î ìĊ ę ê š Ă ÜÖćø×ĂÜǰ
êčŢÖîĞêćïćÜêĆ
ćêčŢÖêćøĎüðëĎĒïïđéĉ
ÖÿøšćÜ×ċöĚîöćóĆ đóĊ÷çÜßĉîćđðŨ
ĚîđéĊ÷îüĔîēúÖēé÷ýĉ
êčŢÖêćøĎðĒïïĔĀöŠ
úðŗîĒúąîĆ ĒúąĔßš üĆÿ éčĂČęîìĊęĕęööŠĊßĔČęĂߊđÿĊóúćÿêĉ
ÖĂĂÖĒïïìĊ ÷ÜÝċÜđðŨÖöćÿøš
îìĊęêšĂćÜÖćø×ĂÜîĆ
ÜÿøøÙŤĒêŠ÷ÖĆÜÿąÿöĒúąöĊ
ÙÜđĂÖúĆÖþèŤ öĎúđÙŠéĉćöìĊĕüšę ǰ
êčŢÖǰǰ
öćÖÖüŠ
øĎðĒïïêč
êćïćÜêĆ
ćêčŢÖêćìĆ üëĎęüÖĕðÿøšćŢÖÜ×ċ
êćǰ1MBUGPSNǰ5PZǰöĊ
ĚîđóĊ÷ÜßĉĚîđéĊ÷üĔîēúÖēé÷ýĉ úĆÖþèąúðŗîĒúąîĆîĆÖÖĂĂÖĒïïìĊ ÿąÿöĒúąöĊ ęöĊßČęĂöđÿĊĎú÷ÙŠÜÝċćìĊÜđðŨęöćÖÖüŠ
îìĊęêšĂćÜÖćø×ĂÜîĆ
êčŢÖêćìĆęüÖĕðÿąÿöĒúąöĊöĎúÙŠćìĊę
øĎðøŠćÜĒúąìŠ
öćÖÖüŠććìćÜìĊ
êčŢÖêćìĆęđĀöČ ęüĕðĂîÖĆîÝąĒêÖêŠćÜÖĆîìĊęúĆÖþèą

39 40
39 40
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
õćóìĊõćóìĊ
ǰę 39ǰêčŢÖęǰêćǰPlatform ToyǰBearbrick ñúĉêēé÷ǰïøĉþĆìǰMedicom
ǰêčŢÖêćǰ1MBUGPSNǰ5PZǰ#FBSCSJDLǰñúĉ êēé÷ǰïøĉþĆìToy ðøąđìýâĊęðčśîǰÙšîđöČęĂǰ3 öĊîćÙöǰ2560,
ǰ.FEJDPNǰ5PZǰðøąđìýâĊ ęðčśîǰ
õćóìĊǰę 39ǰêč ŢÖêćǰPlatform ToyǰBearbrick ñúĉêēé÷ǰïøĉþĆìǰMedicom Toy ðøąđìýâĊęðčśîǰÙšîđöČęĂǰ3 öĊîćÙöǰ2560,
ÝćÖǰhttps://caliroots.com/medicom-toy/s/206
ÙšîđöČęĂǰǰöĊîćÙöǰ ǰÝćÖǰIUUQTDBMJSPPUTDPNNFEJDPNUPZT
ÝćÖǰhttps://caliroots.com/medicom-toy/s/206
õćóìĊǰę 40 Bearbrick -ǰKarimoku Walnut Woodǰñúĉê×ċĚîöćÝćÖĕöšüĂúîĆìǰÙšîđöČęĂǰ4 öĊîćÙöǰ2560,
õćóìĊ ǰ
ę ǰ#FBSCSJDLǰǰ,BSJNPLVǰ8BMOVUǰ8PPEǰñúĉê×ċĚîöćÝćÖĕöšüĂúîĆìǰ
õćóìĊǰę 40ÝćÖhttp://www.soul4street.com
Bearbrick -ǰKarimoku Walnut Woodǰñúĉê×ċĚîöćÝćÖĕöšüĂúîĆìǰÙšîđöČęĂǰ4 öĊîćÙöǰ2560,
ÙšîđöČęĂǰǰöĊîćÙöǰ ǰÝćÖǰIUUQXXXTPVMTUSFFUDPN
ÝćÖhttp://www.soul4street.com
ǰǰ øĎ2ǰøĎ ðĒïïêč
ðĒïïêč ŢÖêćǰIndividual Toy đðŨîîêčêčŢÖŢÖêć
ŢÖêćǰ*OEJWJEVBMǰ5PZǰđðŨ êćìĊęđÖĉéđĂÜĀøČ
×ċĚîÝćÖÝĉĂîĞîćêîćĀøČ
ĒøÜïĆîĂéćúĔÝöćÝćÖõćó÷îêøŤ
ÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñ úÜćî×ĂÜýĉǰúêĆðŗüîÖćøŤ ĒúąîĆ êĎîÖ
×ċĚ î ÝćÖÝĉ î2ǰøĎ
ìĊę đ Öĉ éĂĂÖĒïïēé÷êøÜǰúĆ ðĒïïêč
êîćĀøČ ŢÖêćǰIndividual
Öþèą×ĂÜñúÜćîöĊ
Ă Öćøÿøš đĂÖúĆToy
ć ÜÿøøÙŤ đðŨđîÞóćąêĆ
ñÖúÜćî×ĂÜ
þèŤ êčŢÖêćìĊüēé÷ÿøš
ęđÖĉé×ċĚîćÝćÖÝĉ îêîćĀøČŢÖĂêć×ċ
ÜđøČęĂÜøćü×ĂÜêč
öćñÿöñÿćîÖĆ Öćøÿøš
ïĒîüÙüćöÙĉ ćÜÿøøÙŤĂñîĞúÜćî×ĂÜýĉ
ĚîöćđĂÜĀøČ
é×ĂÜñĎšĂćĒøÜïĆ ú ðŗîĒúąîĆ Ö
îéćúĔÝöćÝćÖ
ĂÖĒïïøüöĕðëċ Ü
ĂĂÖĒïïēé÷êøÜǰúĆ Ö þèą×ĂÜñúÜćîöĊ đ ĂÖúĆ Ö þèŤ đ ÞóćąêĆ ü ēé÷ÿøš ć ÜđøČ Ă
ę Üøćü×ĂÜêč Ţ Ö êć×ċ Ě îöćđĂÜĀøČ Ă îĞ ć ĒøÜïĆ î éćúĔÝöćÝćÖ
ýĉúðŗîõćó÷îêøŤ ǰêĆüÖćøŤêĎîöćñÿöñÿćîÖĆ
ĒúąîĆÖĂĂÖĒïïēé÷êøÜǰ ïĒîüÙüćöÙĉé×ĂÜñĎšĂĂÖĒïïøüöĕðëċ
úĆÖþèą×ĂÜñúÜćîöĊ ÖćøîĞćêčŢÖêć×ĂÜđúŠ ÜÖćøîĞćêčîŢÖöćéĆ
êć×ĂÜđúŠ îöćéĆĂéđêĉ
éĒðúÜêŠ ĒðúÜêŠ ĂđêĉîöêčÝîđðŨ
öÝîđðŨ ŢÖêćǰî
õćó÷îêøŤ ǰ êĆ ü ÖćøŤ êĎ î öćñÿöñÿćîÖĆ ï ĒîüÙüćöÙĉ é ×ĂÜñĎ š Ă ĂÖĒïïøüöĕðëċ Ü ÖćøîĞ ć êč Ţ Ö êć×ĂÜđúŠ î öćéĆ é ĒðúÜêŠ Ă đêĉ ö ÝîđðŨ î
đĂÖúĆÖêčŢÖþèŤ êćìĊđÞóćąêĆ
ęöĊđĂÖúĆÖüþèŤ êćöÖćøĂĂÖĒïï×ĂÜñĎ
ēé÷ÿøš ćÜđøČęĂÜøćü×ĂÜêčšÿøšŢÖćêć×ċ
ÜÿøøÙŤĚîöć ìĊęöĊđĂÖúĆÖþèŤêćöÖćøĂĂÖĒïï×ĂÜñĎšÿøšćÜÿøøÙŤ
êčŢÖêćìĊęöĊđĂÖúĆÖþèŤêćöÖćøĂĂÖĒïï×ĂÜñĎšÿøšćÜÿøøÙŤ

ǰǰǰǰǰǰ
41 42 ǰǰǰǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ 41 42
õćóìĊęǰǰ%VNCǰ-VDLǰēé÷ǰ(BSZǰ#BTFNBOǰýĉúðŗîßćüĂđöøĉÖćǰÙšîđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰ
õćóìĊǰę 4ǰDumb Luck ēé÷ǰGary Baseman ýĉúðŗîßćüĂđöøĉÖćǰÙšîđöČęĂǰ2ǰöÖøćÙöǰǰ2560 ǰÝćÖ
õćóìĊ ǰ
ę 4ǰDumb Luck
ÝćÖǰIUUQHBSZCBTFNBODPNXPSLEVNCMVDLUPZ
ēé÷ǰGary Baseman ýĉúðŗîßćüĂđöøĉÖćǰÙšîđöČęĂǰ2ǰöÖøćÙöǰǰ2560 ǰÝćÖ
http://garybaseman.com/work/dumb-luck-toy/
õćóìĊęǰǰ4VMMFZǰ%JTTFDUFEǰēé÷ǰ+BTPOǰ'SFFOZǰýĉúðŗîßćüĂđöøĉÖćēé÷ÖćøîĞćêčŢÖêćöćéĆéĒðúÜ
http://garybaseman.com/work/dumb-luck-toy/
õćóìĊ ǰę 42ÙšSulley Dissectedǰēé÷ǰJason Freeny ýĉúðŗîßćüĂđöøĉÖćēé÷ÖćøîĞćêčŢÖêćöćéĆéĒðúÜ.
îđöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰÝćÖǰIUUQHBSZCBTFNBODPNXPSLEVNCMVDLUPZ
õćóìĊǰę 42
ÙšîSulley Dissectedǰēé÷ǰJason Freeny ýĉúðŗîßćüĂđöøĉÖćēé÷ÖćøîĞćêčŢÖêćöćéĆéĒðúÜ.
đöČęĂǰ5ǰöÖøćÙöǰǰ2560,ǰÝćÖǰhttp://garybaseman.com/work/dumb-luck-toy
ÙšîđöČęĂǰ5ǰöÖøćÙöǰǰ2560,ǰÝćÖǰhttp://garybaseman.com/work/dumb-luck-toy
72
15

êćøćÜõćóÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ðøąđõìǰPlatform ToyǰĒúąǰIndividual Toy


êćøćÜõćóÖćøđðøĊ÷ïđìĊ÷ïêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ðøąđõìǰ1MBUGPSNǰ5PZǰĒúąǰ*OEJWJEVBMǰ5PZ
ĒîüÙüćöÙĉé Platform Toy Individual Toy

ǰǰ ÙčǰÙč
èÙŠèćÙŠ×ĂÜêčć×ĂÜêčŢÖŢÖêćéĊêćéĊĕĕàđîĂøŤ
àđîĂøŤììĂ÷óïüŠ Ă÷óïüŠ ćć ǰ ǰǰÙčèÙŠćéšćîÙüćöÙĉéǰÖćøĒòÜĒîüÙĉé
ǰ êč Ţ Ö êćéĊ ĕ àđîĂøŤ đ ðŨ î êč Ţ Ö êćìĊę ñ úĉ ê ×ċĚ îǰ úÜĕðĔîêĆüêčêàĚÖŢ ĞćêćđðŨ
êč Ţ Ö êćéĊ ĕ àđîĂøŤ đ ðŨ î êč Ţ Ö êćìĊ ę ñ úĉ ê ×ċ Ě î ĔîÝĞ ć îüîìĊ ę Ý Ğ ć ÖĆ é ĒúąĕöŠ ö Ċ Ö ćøñúĉ ǰđöČęĂđìĊ ÷ïĂĆêøćÿŠ
îÖćøëŠ üîøąĀüŠćÜêčŢ ÖêćÖĆ
ć÷ìĂéĂćøöèŤ ïîĆ Ö ÿš Öċ
ĒúąÙüćöøĎ
ÿąÿöĒúšüĕöŠÿĂéÙúšĂÜÖĆîǰÿĉîÙšćöĊÝĞćîüîîšĂ÷ĒêŠñĎšïøĉēõÙöĊÝĞćîüîìĊęöćÖÖüŠćìĞćĔĀšđÖĉéÙüćöêšĂÜÖćøĔîÿĉîÙšćìĊęöćÖÖüŠćðÖêĉǰ
ĔîÝĞćîüîìĊÝę ćĞ ÖĆéĒúąĕöŠöÖĊ ćøñúĉêàšćǰđöČĂę đìĊ÷ïĂĆêøćÿŠüî ×ĂÜýĉúðŗîđĀöČĂîÖĆïÖćøüćéõćóýĉúðąàċęÜđðŗéēĂÖćÿǰ
Ĕîêúćé×ĂÜîĆÖÿąÿöêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷öĊÖćøÿąÿöêčŢÖêćđóČęĂĔßšĔîđßĉÜíčøÖĉÝđöČęĂêčŢÖêćëĎÖÝĞćĀîŠć÷ĀöéĒúšüÖĘÝąöĊÖćøîĞćêčŢÖêć
øąĀüŠćöć×ć÷êŠ
ÜêčŢÖêćÖĆ ïîĆÖÿąÿöĒúšüĕöŠÿĂéÙúšĂÜÖĆîǰ ÿĉîÙšć ĔĀšñĎšßöÿćöćøëêĊÙüćöĕéšêćöìĆýîÙêĉ×ĂÜĒêŠúąïčÙÙúǰ
ĂĔîøćÙćìĊęÿĎÜ×ċĚîđðŨîđìŠćêĆüĒúąöĊÙčèÙŠćĂČęîėìĊęĒòÜĂ÷ĎŠĔîêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰéĆÜîĊĚ
öĊÝĞćîüîîšĂ÷ĒêŠ 3.1ǰÙčñĎšïèøĉÙŠēćõÙöĊ ÝĞćîüîìĊ
ÙüćöÜćöǰêč ŢÖêćéĊęöĕćÖÖüŠ
àđîĂøŤìćĂ÷đðŨ ìĞćĔĀšîÜćîýĉ
đÖĉé úðąēé÷Ēìš ÖŠĂĔĀšđđöČÖĉęĂéüĉđÙêĉ ǰךĂÝÙĉćÖúĆ
ÙøćąĀŤ éĒúąÙüćöÝøøēúÜêŠ
Öþèą×ĂÜÖøąïüîÖćøĂĂÖĒïï ĂÝĉêĔÝ
ÙüćöêšđÖĉĂéÜÖćøĔîÿĉ
ÝćÖÖćøîĞćîĀúĆÙšÖćÖćøìćÜýĉìĊęöćÖÖüŠúðąöćĔßš
ćðÖêĉǰĔîÖćøÿøš Ĕîêúćé×ĂÜîĆ ćÜÿøøÙŤǰđߊÖîǰđÿšîǰÿĊǰøĎðøŠćÜǰøĎǰðìøÜǰóČ ǰǰÙč èÙŠúćĆÖđÖĊþèąÙúš
ĚîñĉüĒúąöĊ ę÷üÖĆïć÷Ùúċ
ðøąüĆÜÖĆïêÜćîðą
ĉýćÿêøŤĒúą
ÿąÿöêčêĉŢÖöêćéĊćÖøøö÷ŠĕàđîĂøŤ ìĂ÷öĊÙÖǰÿčćøÿąÿöêč
ĂÿŠüîǰ(ĕêøõĆ õüĆçîć, 2559) ŢÖêćđóČęĂĔßšĔîđßĉÜ üĆçîíøøöǰêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷öĊÖćøïĆîìċÖðøąüĆêýĉ ćÿêøŤ
íčøÖĉÝđöČęĂêčŢÖêćëĎ3.2ǰÙč ÖÝĞèćĀîŠ ć÷ĀöéĒúš
ÙŠćÜćîĀĆ êëÖøøöǰêč üÖĘŢÖÝêćéĊąöĊÖĕàđîĂøŤ êć ĒúąüĆ
ćøîĞćđêčÖĉŢÖéÝćÖÖćøÿøš ćÜÿøøÙŤçîíøøöĒêŠ
Ēúąñúĉê×ċĚîúđĂÜ×ĂÜýĉ
ąßŠüÜđüúćĕüšúðŗîǰîĆǰÖúĆĂĂÖĒïïÝćÖÖćø
ÖþèąÖćøĂĂÖĒïï
öć×ć÷êŠđøĊ÷ĂîøĎĔîøćÙćìĊ
šéšü÷êĆüđĂÜđðŨ ęÿĎÜî×ċÜćîòŘ
ĚîđðŨöîČĂìĊđìŠęĂćýĆ
ćêĆ÷üðøąÿïÖćøèŤ
ĒúąöĊÙčèǰÙŠÖćøÿĆ ćĂČęîÜđÖêǰÝéÝĞ
ėǰ êčćŢÖĒúąÖćøòř êćǰüĆÿéčÖǰòîÝîđÖĉ éÙüćößĞćîćâĔîÖćøÿøš
ÿĊÿĆîǰúüéúć÷ïŠ ÜïĂÖëċÜúĆÖćÜÿøøÙŤ Ă÷ŠćÜ ëĊßĊüĉêǰ
þèą×ĂÜüĉ
ìĊęĒòÜĂ÷ĎĒ욊ĔÝîêč
øĉÜǰŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰéĆÜîĊĚ ÙüćöđßČęĂǰ ÙŠćîĉ÷öĒúąđìÙēîēú÷ĊĒêŠúą÷čÙÿöĆ÷đðŨîÖćø
3.3ǰÙčèÙŠć éšćîÙüćöÙĉé ǰ ÖćøĒòÜĒîüÙĉé úÜĕðĔîêĆ ü êčŢÖ êćđðŨ î ÖćøëŠć ÷ìĂéĂćøöèŤ ĒúąÙüćöøĎšÿċ Ö×ĂÜýĉ ú ðŗ î
ǰ ǰǰÙč è ÙŠ ć ÙüćöÜćöǰ êč Ţ Ö êćéĊ ĕàđîĂøŤ đøĊ÷îøĎšðøąüĆêĉýćÿêøŤĒúąüĆçîíøøöñŠćîêĆüêčŢÖêć
đĀöČĂîÖĆïÖćøüćéõćóýĉúðąàċęÜđðŗéēĂÖćÿĔĀšñĎšßöÿćöćøëêĊÙüćöĕéšêćöìĆýîÙêĉ×ĂÜĒêŠúąïčÙÙúÖŠĂĔĀšđÖĉéÙêĉǰ ךĂÙĉéĒúąÙüćö
ìĂ÷đðŨÝøøēúÜêŠ
îÜćîýĉĂÝĉúêðąēé÷ĒìšĔÝ
đöČęĂüĉđÙøćąĀŤÝćÖúĆÖþèąǰ ǰ ǰǰÙč è ÙŠ ć ìćÜÝĉ ê ĔÝǰ đðŨ î Üćîýĉ ú ðąǰ
×ĂÜÖøąïüîÖćøĂĂÖĒïïđÖĉ 3.4ǰÙčèÙŠćđÖĊę÷üÖĆïéðøąüĆ ÝćÖÖćøîĞêĉýćÿêøŤćĒĀúĆ îíøøöǰêčŢÖêćéĊìĊĕàđîĂøŤ
úąüĆÖçÖćøìćÜ ęÿøšćÜÙüćöÿč
ìĂ÷öĊÖćøïĆ ×ĔĀš
îìċÖÖĆïðøąüĆ
ÝĉêêĔÝēé÷Ĕßš ÙüćößĂïÿŠ
ĉýćÿêøŤĒúąüĆ çîíøøöĒêŠüúîêĆ ą ü×ĂÜ
ýĉúðąöćĔßš ĔîÖćøÿøš
ߊüÜđüúćĕüš ćÜÿøøÙŤǰđߊîǰđÿšŢÖîêćǰüĆ
ǰ úĆÖþèąÖćøĂĂÖĒïïêč ǰÿĊǰÿøĎéčðǰÿĊøŠÿćĆîÜǰøĎ ðìøÜǰǰÜïĂÖëċ
ǰúüéúć÷ïŠ ĒêŠÜúúĆÖąïč ÙÙúĔîÖćøêĆ
þèą×ĂÜüĉ éÿĉîÙčęĂèǰييććîĉ×ĂÜêč
ëĊßĊüĉêǰÙüćöđßČ ÖŢ êćĒúąßŠĒüêŠ÷øąúċÖ
÷öĒúąđìÙēîēú÷Ċ
óČĚ î ñĉ ü ĒúąöĊ
úą÷čÙÿöĆú÷Ć ÖđðŨþèąÙúš
îÖćøđøĊ÷îøĎćšð÷Ùúċ øąüĆêÜĉýÖĆćÿêøŤ
ï Üćîðąêĉ
ĒúąüĆçîíøøöñŠ ćîêĆüêčŢÖêćëċÜÙüćöìøÜÝĞćìĊęÿîčÖÿîćîĔîüĆ÷đéĘÖ
ö ćÖøøöǰ
÷ŠĂÿŠüîǰ ĕêøõĆÙ3.5ǰÙč ìćÜÝĉêĔÝǰđðŨîÜćîýĉúðąìĊęÿøšćÜÙüćöÿč×ĔĀšÖĆïÝĉêĔÝēé÷Ĕßšǰ ÙüćößĂïÿŠ
ǰÿčõèüĆçÙŠćîć ǰ
ǰǰÙčüè îêĆÙŠüć×ĂÜĒêŠ
ÖćøÿøšúąïčćÜĂćßĊ óǰêčÖŢ êćéĊ
ÙÙúĔîÖćøêĆ éÿĉîĕàđîĂøŤ
Ùčèǰ ÙŠć×ĂÜêč ŢÖêćĒúąßŠ
ǰǰÙč èÙŠćüÜćîĀĆ÷øąúċÖêëċÜëÖøøöǰêč
ÙüćöìøÜÝĞÖŢ ćìĊêćéĊ ęÿîčÖĕÿîćîĔîüĆ
àđîĂøŤ ÷đéĘÖđðŨ îÜćîýĉ ú ðąĔîđßĉ Ü íč ø Öĉ ÝìĊę ÿ ćöćøëìĞ ćøć÷ĕéš ĔĀš Ē ÖŠǰ
đÖĉ é ÝćÖÖćøÿøš3.6ǰÙč èÙŠćÖćøÿøš
ć ÜÿøøÙŤ ćÜĂćßĊóêǰêč
Ē úąñúĉ ×ċĚŢÖîêćéĊ ĕàđîĂøŤđðŨúîðŗ
đĂÜ×ĂÜýĉ ÜćîýĉîǰúðąĔîđßĉ ñĎšÿøšÜćíčÜÿøøÙŤ
øÖĉÝìĊęÿćöćøëìĞ
Üćîĕéšćøć÷ĕéšĔĀšĒÖŠñĎšÿøšćÜÿøøÙŤÜćîĕéš
îĆ Ö ĂĂÖĒïïÝćÖÖćøđøĊ ÷ îøĎ š é š ü ÷êĆ ü đĂÜđðŨ î ÜćîòŘ öČ Ăǰ
ìĊęĂćýĆ÷ðøąÿïÖćøèŤǰ ÖćøÿĆÜđÖêǰ ÝéÝĞćĒúąÖćøòřÖòîǰ
ÝîđÖĉéÙüćößĞćîćâĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤĂ÷ŠćÜĒìšÝøĉÜ

73
ÖćøÿøčðǰĂõĉðøć÷ñúǰĒúąǰךĂđÿîĂĒîąǰ ǰǰ øĎðĒïïêčŢÖêćǰ1MBUGPSNǰ5PZǰöĊúĆÖþèą
Öćøÿøčðǰ êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĕöŠöĊĀúĆÖåćîøąïč øĎ ð øŠ ć ÜĒúąìŠ ć ìćÜìĊę đ ĀöČ Ă îÖĆ î ÝąĒêÖêŠ ć ÜÖĆ î êøÜìĊę
ךĂöĎúìĊęßĆéđÝîĒêŠöĊךĂÿĆîîĉþåćîüŠćđÖĉé×ċĚîóøšĂöÖĆîǰ úĆÖþèąÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîúÜĕðĔîêĆü×ĂÜêčŢÖêćĒúą
ìĊę ð øąđìýÝĊ î ĒúąðøąđìýâĊę ðč ś î Ĕîߊ ü ÜÖúćÜ÷č Ù ǰ ǰǰ éšü÷úĆÖþèąìĊęđøĊ÷ïÜŠć÷ÿćöćøëîĞćĕðÿøšćÜÿøøÙŤđðŨî
öĊ Ù üćöđßČę Ă üŠ ć ǰ .JDIBFMǰ -BVǰ ýĉ ú ðŗ î ßćü㊠à ÜÖÜǰǰ êčŢÖêćĕéšĀúćÖĀúć÷
đðŨ î ñĎ š ïč Ö đïĉ Ö ÖćøìĞ ć êč Ţ Ö êćéĊ ĕàđîĂøŤ ì Ă÷Ēúąïøĉ þĆ ìǰ ǰǰ øĎðĒïïêčŢÖêćǰ*OEJWJEVBMǰ5PZǰđðŨîêčŢÖêćǰ
.FEJDPNǰ5PZǰðøąđìýâĊęðčśîĕéšñúĉêêčŢÖêćǰ1MBUGPSNǰǰ ìĊę đ Öĉ é ×ċĚ î ÝćÖÝĉ î êîćĀøČ Ă ÖćøîĞ ć ĒøÜïĆ î éćúĔÝǰ
5PZǰ ×ċĚ î ēé÷ĕéš Ē îüÙüćöÙĉ é öćÝćÖêč Ţ Ö êćǰ -FHPǰǰ ÝćÖÿĉęÜøĂïêĆüöćÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîǰ úĆÖþèą×ĂÜñú
đöČĂę üĆçîíøøöéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĕéšøïĆ Ùüćöîĉ÷öĔîðøąđìýÝĊîǰ ÜćîÝąöĊđĂÖúĆÖþèŤđÞóćąêĆüǰ øüöĕðëċÜÖćøîĞćêčŢÖêć ǰǰ
ĒúąâĊę ðč ś î üĆ ç îíøøöÖĘ ëĎ Ö ÿŠ Ü êŠ Ă ĕðìĆę ü ēúÖēé÷ñŠ ć îǰ ßĉĚ î ÿŠ ü î×ĂÜđúŠ î öćéĆ é ĒðúÜêŠ Ă đêĉ ö ÝîđðŨ î Üćîǰ
ÿČęĂĂĉîđêĂøŤđîĘêìĞćĔĀšđÖĉéýĉúðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïïêčŢÖêć ìĊę đ ðŨ î đĂÖúĆ Ö þèŤ × ĂÜîĆ Ö ĂĂÖĒïïĒúąýĉ ú ðŗ î đĂÜǰǰ
éĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĂĉÿøąđÖĉé×ċîĚ öćÖöć÷ǰÖćøđךćöć×ĂÜêčÖŢ êć öĊÖćøĔßšüĆÿéčĔîÖćøñúĉêìĊęĀúćÖĀúć÷×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïúĆÖþèą
éĊĕàđîĂøŤìĂ÷Ĕîðøąđìýĕì÷îĆĚîĕöŠöĊÖćøøąïčìĊęĒîŠßĆéǰ ×ĂÜßĉĚîÜćîǰ ĔîðŦÝÝčïĆîýĉúðŗîĒúąîĆÖĂĂÖĒïïĂĉÿøą
öĊÖćøóĆçîćÝćÖêčÖŢ êć×ĂÜđúŠîĕðđðŨîêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ǰǰ ÿćöćøëìĞćÜćîêšîĒïïĕéšøüéđøĘü÷ĉęÜ×ċĚîÝćÖēðøĒÖøö
đøĉę ö ÝćÖêč Ţ Ö êćĔîÿöĆ ÷ ēïøćèìĊę đ øĊ ÷ ÖüŠ ć ǰ êč Ţ Ö êč ţ îǰ ÙĂöóĉüđêĂøŤĒúąđìÙēîēú÷ĊđÙøČęĂÜóĉöóŤǰǰöĉêĉ
ìĊđę éĘÖĕì÷îĉîöîĞćöćđúŠîÖĆïÖćøúąđúŠîìĊßę ĂČę üŠćǰÖćøìĂ÷đÿšîǰ êčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷öĊÙčèÙŠćĔîéšćîÙüćöÜćö
đöČĂę üĆîđüúćñŠćîöćöĊîêĉ ÷ÿćøǰ)PCCZǰ(BNFǰìĊîę ćĞ đÿîĂ đðøĊ÷ïĕéšÖïĆ ÜćîýĉúðąĂĊÖðøąđõìĀîċÜę ǰĒòÜĒîüÙüćöÙĉéǰ
׊ćüÿćøđÖĊę÷üÖĆï×ĂÜđúŠîǰ êčŢÖêćǰ ×ĂÜÿąÿöđðŨîÝčéìĊęìĞćǰ ìĆýîąÙêĉđóČęĂĔĀšđÖĉéÖćøêĊÙüćö×ĂÜñĎšßöǰ öĊđøČęĂÜøćü
ĔĀšđÖĉéüĆçîíøøöÖćøÿąÿö×ĂÜđúŠîđÖĉé×ċĚîǰ öćßĆéđÝîǰ ×ĂÜðøąüĆêĉýćÿêøŤĒúąüĆçîíøøöàŠĂîĂ÷ĎŠĔîêĆüêčŢÖêć
đöČęĂïøĉþĆìǰ đúŠîĂąĕøǰ ìĞćÖćøñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ ñŠćîÖćøĂĂÖĒïïǰ öĊÙčèÙŠćêŠĂÝĉêĔÝǰ ÿćöćøÿøšćÜøć÷ĕéšǰ
×ċĚîöćĒúąđöČęĂöĊÖćøÝĆéÜćîðøąÖüéǰ$&ǰ$VTUPNǰ5PZǰ ĔĀšÖĆïñĎšÿøšćÜÿøøÙŤđóøćąöĊúĆÖþèąđðŨîÜćîýĉúðąĔîđßĉÜ
%FTJHOǰ $POUFTUǰ ðŦÝÝčïĆîêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĕéšøĆï íčøÖĉÝĒêŠÙè č ÙŠćìĊĒę ìšÝøĉÜ×ĂÜêčÖŢ êćđÖĉéÝćÖÙüćößĂïĒúąǰ
Ùüćöîĉ÷ööćÖ×ċĚîǰēé÷ÿĆÜđÖêÝćÖÖćøÝĆéÜćîǰ5IBJMBOEǰ ÖćøêĆéÿĉîÙčèÙŠć×ĂÜêčŢÖêćĔîĒêŠúąïčÙÙú
5PZǰ&YQPǰÜćîĒÿéÜêčŢÖêćǰ×ĂÜđúŠîǰ×ĂÜÿąÿöĔîìčÖė
ðŘðøąÖĂïÖĆïÿČęĂĂĉîđêĂøŤđîĘêìĊęìĞćĔĀšđךćëċÜךĂöĎúĕéšÜŠć÷ ךĂđÿîĂĒîąǰ
×ċĚîĔîðŦÝÝčïĆî đîČĂę ÜÝćÖêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷đðŨîüĆçîíøøöĔĀöŠ
ìĊęóċęÜđÖĉé×ċĚîǰ ÷ĆÜöĊךĂöĎúǰ ÙüćöøĎšĒúąðøąüĆêĉýćÿêøŤđÖĊę÷ü
ÖćøĂõĉðøć÷ñúǰ ÖĆïêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĂĊÖöćÖìĊĕę öŠĕéšïîĆ ìċÖĕüšǰÙüøöĊÖćø
ÖćøÿŠÜêŠĂüĆçîíøøö×ĂÜêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ ÝéïĆîìċÖךĂöĎúĒúąđñ÷ĒóøŠĂÜÙŤÙüćöøĎšìĊęöćÖ×ċĚîđóøćąǰ
đðøĊ÷ïđìĊ÷ïĕéšÖïĆ ìùþãĊÖćøĒóøŠÖøąÝć÷ìćÜüĆçîíøøöǰǰ ĔîĂîćÙêêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĂćÝđðŨîÿĉîÙšćýĉúðąĔîđßĉÜ
đðŨîÖćøÖøąÝć÷êĆü×ĂÜĒïïĒñîüĆçîíøøöÝćÖóČîĚ ìĊĀę îċÜę ǰ íčøąÖĉÝìĊęÿćöćøëÿøšćÜĂćßĊóĕéšĒúąöĊïìïćìĔîøąïï
ĕð÷ĆÜĂĊÖóČĚîìĊęĀîċęÜĒúąóïüŠćêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤöĊÙčèÙŠćǰ đýøþåÖĉÝǰÙüćöøĎĒš úą×šĂöĎúêŠćÜėÖĘöðĊ øąē÷ßîŤĔîÖćøîĞć
ìćÜéšćîÜćîĀĆêëÖøøöđöČĂę óĉÝćøèćÝćÖÖøąïüîÖćøñúĉêǰ ĕððøą÷čÖêŤĔßšĕéšÝċÜÙüøöĊÖćøÙšîÙüšćĒúąïĆîìċÖךĂöĎúǰ
ìĊöę ÖĊ ćøĔßšìÖĆ þąìćÜéšćîÜćîòŘöĂČ ǰÿćöćøëĒïŠÜøĎðĒïï×ĂÜ ìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤĔîĂîćÙêêŠĂĕð
êčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĕéšǰǰøĎðĒïïǰÙČĂ

74
ÖĉêĉÖøøöðøąÖćý 5PZT#PZTǰǰ%FTJHOFSǰ5PZǰ3FUSJFWFEǰ+BOǰ ǰ
ĂéøèĆäåóÜýŤǰóøĀöóÜýíøǰìĊðę øċÖþćēÙøÜÖćøüĉÝ÷Ć ǰ ǰ GSPNǰ IUUQXXXNFUSPOPNFHB
Ùčèüøüĉì÷Ťǰ ĀćâìüĊǰ îĆÖĂĂÖĒïïÿêĎéĉēĂǰ )8ǰ 4UVEJPǰ [FUUFDPNEFTJHOFSUPZTIUN
ĂîčđÙøćąĀŤ×Ăš öĎúÖøąïüîÖćøñúĉêǰÙčèëüĆú÷Ťǰđ×Ċ÷üđðŘ÷ũ öǰǰ 5$%$ǰǰđÝćąúċÖíčøÖĉÝÙćĒøÙđêĂøŤéĊĕàîŤǰǰÖú÷čìíŤ
îĆ Ö ĂĂÖĒïïÿêĎ éĉ ē Ăǰ 5PQ[UPZǰ 5(6ǰ Ăîč đ ÙøćąĀŤ Öćøēðøēöìǰ ĶéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ķǰ ÿĎŠêúćéÿćÖúǰ
ךĂöĎúÖøąïüîÖćøñúĉêǰ ÙčèßĆ÷üĆçîŤǰ đÿøĉöÿčíĊĂîčüĆçîŤǰ ÿČïÙšîđöČęĂǰ ǰ öÖøćÙöǰ ǰ ÝćÖǰ IUUQ
îĆÖĂĂÖĒïïÿêĎéĉēĂǰ 5BCVOǰ 4UVEJPǰ ĂîčđÙøćąĀŤ×šĂöĎú XXXUDEDPSUIBSUJDMFTCVTJOFTTJOEVT
ÖøąïüîÖćøñúĉ ê ĒúąøĎ ð Ēïïǰ "ENJOǰ 'BOǰ 1BHFǰǰ USJBM
5IBJMBOEǰ7JOZMǰ5PZTǰ$PNNVOJUZǰĂîčđÙøćąĀŤ×šĂöĎú 6OIJUǰǰ"SUǰ5PZTǰǰ/PUǰPOMZǰBǰ5PZǰÿČïÙšî
ÙüćöđðŨîöćǰ"ENJOǰ'BOǰ1BHFǰ%F[JHO5PZǰĂîčđÙøćąĀŤ đöČęĂǰǰöÖøćÙöǰ ǰÝćÖǰIUUQPLOBUJPOǰ
ךĂöĎúÙüćöđðŨîöć OBUJPOUWUWCMPHVOIJU
FOUSZ
8JLJQFEJBǰǰ%FTJHOFSǰ5PZǰ3FUSJFWFEǰ+BOǰ ǰ
ïøøèćîčÖøö
 ǰGSPNǰIUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ
ßĆ÷üĆçîŤǰ đÿøĉöÿčíĊĂîčüĆçîŤǰ ĕêøõĆÙǰ ÿčõüĆçîćǰ ǰ %FTJHOFS@UPZ
-FUĴTǰ $VTUPNJ[Fǰ ǰ ÖøčÜđìóĄǰ ǰ ēøÜóĉöóŤǰ üøüĉì÷Ťǰ ĀćâìüĊǰ ñĎšĔĀšÿĆöõćþèŤ
ǰ üĊø÷čìíǰ ēÖýĆúüĆçîŤǰ
đĂÿđÙđĂÿǰĂĉîđêĂøŤóøĉĚî ñĎšÿĆöõćþèŤ
ǰǰöÖøćÙöǰǰ$BUFHPSZǰ
$PNQVUFSǰ"SUTǰ5IBJMBOEǰǰ$PNQVUFSǰ"SUTǰ ÖøąïüîÖćøñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷
1SPKFDUTǰ *TTVFǰ ǰ ÖøčÜđìóĄǰ ǰ ēøÜóĉöóŤǰ ëüĆú÷Ťǰ đ×Ċ÷üđðŘũ÷öǰ ñĎšĔĀšÿĆöõćþèŤ
ǰ üĊø÷čìíǰ ēÖýĆúüĆçîŤǰ
ÙĂöôĂøŤö ñĎšÿĆöõćþèŤ
ǰǰöÖøćÙöǰǰ$BUFHPSZǰ
1BVMǰ#VEOJU[ǰǰ*ǰ"Nǰ1MBTUJDǰ5IFǰ%FTJHOFSǰ5PZǰ ÖøąïüîÖćøñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷
&YQMPTJPOǰ$IJOBǰǰ)BSSZǰ/ǰ"CSBNT ǰ*OD ßĆ÷üĆçîŤǰđÿøĉöÿčíĂĊ îčüç Ć îŤǰ ñĎĔš ĀšÿöĆ õćþèŤ
ǰüĊø÷čìíǰēÖýĆúüĆçîŤǰ
ĕì÷øĆåĂĂîĕúîŤǰǰ4.&ǰöĊĒüüǰ$&ǰ1MBUGPSNǰ5PZǰ ñĎšÿĆöõćþèŤ
ǰǰöÖøćÙöǰǰ$BUFHPSZǰǰ
×ĂÜđúŠîǰ %*:ǰ ĂćøŤêøąéĆïēúÖǰ ÿČïÙšîđöČęĂǰ ǰ ÖćøĀćךĂöĎúêčÖŢ êćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷ĒúÖøąïüîÖćøǰ
öÖøćÙöǰ ǰÝćÖǰIUUQXXXUIBJSBUI ñúĉêêčŢÖêćéĊĕàđîĂøŤìĂ÷
DPUIDPOUFOU
ĀîĆÜÿČĂóĉöóŤĕì÷ēóÿêŤǰǰüĉëĕĊ ì÷ǰìĂ÷đÿšîǰêčÖŢ êčîŠ ăĊēøŠǰ
×ĂÜđúŠ î ÿč é ăĉ ê đéĘ Ö ÷č Ù ÖŠ Ă îǰ ÿČ ï Ùš î đöČę Ăǰ
ǰ öÖøćÙöǰ ǰ ÝćÖǰ IUUQXXXSZU
DPNTUQE
#SJDLFSǰ5IBJǰ#SJDLǰ$MVCǰǰ.FEJDPNǰ,VCSJDLǰ
#MPDL4UZMFǰ'JHVSFT
ǰıǰ/PUǰ"ǰ5PZǰÿČïÙšî
đöČęĂǰ ǰ öÖøćÙöǰ ǰ ÝćÖǰ IUUQXXX
UIBJCSJDLDMVCDPNGPSVNJOEFYQIQ UPQ
JD

75
�����ท�����า����ดอ����: �า����า����ค���ท����������อ�า���บ�า�������ญญา��า��า
Pollen Buddha Image: Creation of Buddhist Art for Heritage
of the Lanna wisdom
������� ����������1

บทคัดย่อ
������������������������������ ������������������������������������ ����������������
����������� ���������������������������� ������������ ������ ��������������������������������
���������������� ������������������������������������� ��������������� ���������������������
���������� ������������������������������������������������������������������������� ��������������������
������������ �������������������������� ���������������������������������������������������������
���������� �������� ���������������������� ��������������� �������������� �� �������������� ����������������
���������� ������ �������������� ������ ���������������������� ��������������������������� ����������
����������� ������������������� ������������ ����������������� ����������������� ������������������
�������������� ���� ������������������������������� ��������� ���� �� ������������������������� ����������
���������������������������������� �����������������������������������������������������������������������
��������������������������� ������������������������������������������������������� ������������������
���������������������� ���� ������������������������������������������������ � � ������������������������
ค�า��าคัญ : ����������������������, ����������������������, ������������������������

Abstract
The creation of the pollen Buddha images is the creation of Buddhist art by synthesis
of knowledge of the history, beliefs, concepts and forms of such kinds of images in Lanna
culture as the means to conserve and carry on the Buddhist art. The study found that the beliefs
concerning pollen Buddha image making were related to the belief in the gaining or making merit
that appears in several palm leaf texts and those related to Buddha image making. This reflected
the thinking, meanings and value given to the symbolic objects of faith and Buddhist faith passed
down for a long time. Those concepts of Buddha image creation involved the concepts of the
Great Man, the posture/gestures and attitudes of the images as well as the characteristics of the
Buddha. Regarding the art forms, those involved Lanna art and Burmese art of the Mandalay and
Tai Yai Schools of various techniques according to the names given to the images. This researcher
also went through the creation process of pollen Buddha image making from flower offerings the

�������������� ���������������������� �������������� ��������������������


1

76
Buddhist devotees brought to the temples. The creation applied the lacquerware art of Buddhist
image making together with modern sculptural creation, connecting the ancient wisdom of Bud-
dhist art and the current visual art creation as a way to reflect the value and significance of the
wisdom as a cultural substance.
Keywords : pollen Buddha image, Buddhist art creation, Lanna cultural wisdom heritage

บทน�า ��ง���ด����ร����น� ���ง����������ร ��ด�ร�โดง��ง


������� น ��ข�ง��ร�ร� � ง�ร��� � �ร� � �� ง ��� ด �ร�น�ร�ร� � �� � �� โด��������� � ง�ิ� ง
�น�ร������� �����������น���������น���ง����ร����ิ �น�ข����น�รร����นน��ร�������น����น�น �����
��ร�����ร��ข����ข�ง�ร��������น��น���ง�������ง� ����ิ��ร�ร��ง�ร�����ร��ด������รด����� �ร���ร�����
��ง�����ร�� ���ข�ง�ร�����ร������� ���������ง��น�� ���ด����� �ร�������� ���น�������น���ง� ����� ��� ���ิ
�����ิ � ������� � ����� น �ร� � ����น��� � ��� � ��� � �ร�����ร��������ร ��ด����น���น �ร�����ร��������ร
โด����������������ร���ง��นิ�ง����ร�ร��ง�ร�����ร�� ��ด��น��� �ร�����ร�����ด����� ��ดด����� �ร�����ร��
ด������รด������น�ร������� ��ง� ���น��� ���ร�������� น ���ด����� ��ด�ร���������ง �ร�����ร�����ด�����
�����ร�����น������������ ���งน�� น�������������� ��ด������� �ร���ง ����� ��ด���ข�� ����ร������งิน
��น���นน����������ง�ร���ร ��������น��ง���น�รร� �ข��ง�น���น���� ��ด�ร���������ง ���น��น น�����น��
�ิ �� �ิ ด �น��ร�� � �นด�� � �� � ��� �� � �� �� � � � น�ิ �� � รร� ��ง���ร�����ร�����รด������ิ�����������ร�ดิ���น
�� น �� � ดิ� �ิ � �ิ� ��� ง ��� น ��� � �� � �� � ��� � ����ร� � ��ข�ง ����� ���น�ิ��ร�����ิ ���������-��������� ���น�น�น�ง�
������� �����ิ��������� ���� �� ��������� �ร�ง� ����������� ���ิ �� ด �� � น�� � ��น ����� ด �ร� �� � �� ง ��� ด �� � ��ง
��ิ��รร� ��ง� ��ง� ��, ���� � ���� ���ข�����������น��ร ��ด�ร�����ด����ง�� �����ด�ร�น�น ��ง���ด������ ง��น
�ร��ง�ร�����ร���นดิน�ดน���ง� �น���ิ�������น���โขง �����ดน�น��ร�� ��ง���ด����� ���น��น ���ง��นนิ���น
��������ิน ����� �����น�รร��ร�������ร�ร��ง ���น����น���ข����ดิน�ดน���นน�โด������������ข����
�ร��� � �ร� � ด� � ����รด����� � ร������ � � ��� ���ิ �� � ข�� ����� � �� � ���น�� � ��� ร � � ��� � ����� ง ���
��ร�ร��ง�ร���������น��ง�������ง�น ����ง��������� � น ร � � � � � ง �� � � �� � �ิ � � � � � � น น � �� � � �� ง ร � �
�ร�����ร���รง��ร���ง�������ง������ ����ร�����ข�� ��น�������รร���� �� ���ร�� ด��ริ�����, ���� � ����
�น��������ิน�� ����ง��ง�� �ร�����ร����ร���ง�ขิน �ร���น��ร�ร� � ง�ร��� � �ร� � ���รด�����
��ด��ง��� ����ง����ง��ง �นร����นข�ง���� น�����น�� �ริ�������รร��ร�����รด����� �ร��ด��������������
��ง���ร����รด����������ด������น��ง�ร�����น�งิน น���������ร�����ร������ด โด�น��������ดด������ง
����ด�น������น�ง���ร�����ร�� �ร������ �ร����� �นิ� �����ด���น�ง������ด������น���ร�� ���น�� ��น��,
��� � �� � ง���ง�ร���ง ��� � ง�� น �น� ����� � ���� � ���� � ���� �ร��น����� ���น� �ง ����ง� ���� �ิด�����ร���
�น�ร������� ���รด����� ���ด��������ง������น���� น������������ง
���น�น�ร�������น��น �������น�ร�����ร�� ร��������น� ���น�ร�����ร�� ��ร��ร��น� �ิ����ร�ข���, ����
���รด����� � ด� �� � �� � �� �ิ � �� ���ิ ���ง�� � ���ร � ��� �ิ�น��นิ���งร����ด��ง �ร������ด����งิน ���ริด
�� ด ��� � ง��ร��� �� ง ��� ด �� � �� � ���ง�� � � ��� � ��ร �����ง�� � �ร� � ��� � �ร���� � �� � น�ร��� � �ร� �
��ดโนน�ร� ��ง���ด��ดร��น� �ร����รด����� ��ด��ร��ดน�� ���รด�������� ��น�ข����น�รร����นน��ร�������น��

77
��������� ����������������������������� ��� ������� 2 �����������������������������
����� � ����� � ������� ��� � ��� � ����� � ��� � ด����� �ด��� � ���� � ����� � �� � ด� �� � �������� � �����
����ด����� �� � ���� � ��� ���� �� � ����� � �� � ��� ����������������������ด����������������������
�����ด���� ������������������ด�������������� ���ด���� ��������������������������ด������������
���� � ������ � �������� � ���������� � ������� ��������������������������������������������
�����ด�������� ��������� ���������ด��������������� �����
������������������ ������������ด���������������� ��� ìĊęöć×ĂÜĒîüÙüćöÙĉéĒúąĒøÜïĆîéćúĔÝ
�����������ด���������ด ���ด��������� ������������
1. �����������������ด��������������
�������������������������������������������������
������ � �� � ����� � ������ � �� � ������� � �����
��������������ด���� ��������������� ������������
�� � ��� � �� �� � ����������� � ��� � ����� � ���� � �
��ด������������� ��������������ด��������������
��������������������������������������ด��������������
����������������������� ��������������������������
�������������������������������� �������������
����������������������������� ����� �����������
���������ด��������������������������� ����������
2��� � ��� ด������ �������������������������������
������������� 2 ������ ��� ��������������ด����
ด����� ��������������������ด�������������������
�� � � ���������������� � �������� � ���� � �� � ���� �
��������������������������� ���ด��������������
���� �� ���������������������������� ����� ����� �������� ������
����������������ด��������������������� ������ด�
2��� � ��� ���������ด������������������������
�����������
����������� ��ด���������������������������������
��������������������������������������������
üĆêëčðøąÿÜÙŤ �������������� ���ด����������������� �2 ������ ���
1. ����� ��������������������������ด����� ���������� �� ������ ��������������
����������������ด ������ ����������������� 2. �� � �� � ��� � ���������� � ��� � �� �
��������������ด������������� ��� ����� ������� ��������������������� ��������
2. ���� � ������ �� � �� � ���� � ����� �� � � � �� ���������� � ���� � ���� �� � �� � ���� � ������ �� � ��
��������������������������������������ด����� ����������������������������������������� �������
���������������� ��������������������������ด��������������������
���� � ��� � �� � �� � ��� �� � �� � ������ �� � ���ด������� �
üĉíĊÖćøýċÖþć ���������� �������������� 2��� � ��� ����������������
��� � ����� �� � �� �� � ����� � �������� � �������
ด� � ��� � ������ � ������ � ด���� �� �� �� �� � ��� �
��� � �ด��� �� � ����� � ����� � �� �ด��� � ���� � ����� � �
��������������� ���� �������� ��������� ����
��� � ���������� � � ��� � ������ � ������ �� � ��� ���
�������������������������� 2 ���� ด�����
�������������������������ด� ��������������������
������� 1 ����������������ด ������ ���
����������� � ��� � ����ด����� � ��� � ��� ���� �
������ �� � ����� � ������ � ��� � ����ด����� � ����
��������������ด���������������� ������������
�������������������������������
����������� ����������� ������������������ด�����

78
��������ม������������������������� น��ม��������มี ���น���������������� ��������������������������
�������������น�������������������� ����������� มี�����������น ����������� ����น�������น����
����ม����ี �� � น��มี �� � ������� � �� � ��� ����������� � ���
3. �� � �� � ��� � ����ี � �� � ��จ� � �ม���� � ����ี�� ����������น����ม�����น��������������������
����น�������น��ี�����������������จ���ี���������น��� ���จ��ี �� � ����น� � �นมี � �� � ��ม���� � �� � ������ � �
มน�������น��������������ม ������������จ������ ����������น��น น��จ��จ����น��������������น���
��จจ��น� ������ ��น������� 254� : �1) ��ม������ม����� �� � �������� � ����น���� � �น�� จ จ� �� น �� � มี �� น� � ม
�น����������น� �������������������������������จ�� �����������������������น�������������������������
�น��ี�จ��น�นม��ม���ี�� ���จม��������� �� น��������จ�� ���������น������น���������������������น���นน�
������จจ���น ��������จ���ี�����จม���������น���������� �������� �จ�������������������������������������
มีจ��น�น��น�����ม��ม���� ���ี����ม��น�ม������ ���������น� จ����������������น�ม����น����ม���
�นม���ม��� ��น���น������ม������������น�น������จ�� �����ม������������� ��น���น��������������������
��������น� ����ี����ี��� 2554 : �1) ��������จ������ �� � ��� � ������ � �� �ี� ��� � �� � � ������������� � ��� �
��จจ���น ���น�ม���������ม�����จ�� ���น�ี�จ�����จ �ี������จ��������ม���มน������จ�มี��น���������������
ม���������������น�จ���������������������จ��� ���น��������น�น��� 1�� ��� ��������� ��ี�������
�น��จน�������������น��������จ���น���������นี� �น��ี� 2554 : 141)
������������������������น������������ �น����ม��
��ี���������จ����������ม����น �น������ี��������� ĒîüÙüćöÙĉéǰ $PODFQU

��ี������จ���������น��������จ��นี� มี����������น
�������น�ม����น����������น������� ����น���� ������ � ������ � ���� � ���� ม ���������ม�
������น��น����������������จ���น��ี�มีจ��น�นม��ม�� ������������ม����ม��ี��������น���นน��ม�������
น���ม���� น ���ม�ี ����ี������จ�������������น�น� �ีม� �ี ��ม ���������������ี���� �������น������ม������ี������น����
���������น����� ������ี���������ม��น���น���������น��� ���ม�����������������ี�มีม�����น��ี� ����จน
���������ม ��������จ�������จ� จ��น� ���น ��������จ�� ������น���������������ี������������������������
5 ��������ี�����จม��������น���������ี����น ������ ���������� ����������ี�มี������������ม�ม�� ��น���น
��������น�� �����น��ม ��������� ������ม ���������������มี���น���ม������������������น
��������ี � ��� � ��ม����� ��� � �����ี � �� � ��จ� � �������� � �� ��� � ��ม�� �ี � ����� � ������ � ��� � �� � ��
24 ������� ��������ี � �� � ��จ� � 2� ������� ����� � ���� น ��ม���น�� � �����น������ � ���น
���ม���� ���������� 253� : 3�) ���น��น ����� ม ����ม�ม� � ��ม� ��� � �� น ��� � ��� � ��� � น� � ���
4. �� � �� � ��� จ ���� � �� �ี� � �� � น������ � � ���ม�������น���������������ี���������������
����� � ��� � จ������� � ������ � ��� � ����� � � �� � ��������ม� � น�� � นน� ����จน���� � ����� � ��น
������������������ม��น���นน� จ����������ม����� จ���������������น������น��������
����������ม�น��ม�������� �������������ี�����น��
น��ม���ม����������น���������น����������ี����������น
���������������

79
6
 

ñúÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ

ภาพทีH 1 ตัวอย่างดอกไม้แห้งชนิดต่างๆ ทีHผา่ นการสักการบูชาพระแล้วนํามาตากแห้ง


õćóìĊęǰǰêĆüĂ÷Š ćÜéĂÖĕöšĒĀšÜßîĉéêŠćÜėǰìĊęñŠćîÖćøÿĆÖÖćøïĎßćóøąĒúšüîĞćöćêćÖĒĀšÜ

ǰǰǰ
ภาพทีH 2 ผสมมวลสารกับนํRามนต์หรื อนํRาสะอาด ภาพที 3 มวลสารทีHผสมเข้าเป็ นเนืRอเดียวกัน
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰõćóìĊęǰǰñÿööüúÿćøÖĆïîĞĚćöîêŤĀøČĂîĞĚćÿąĂćéǰǰǰõćóìĊęǰǰöüúÿćøìĊęñÿöđךćđðŨîđîČĚĂđéĊ÷üÖĆî

õćóìĊęǰǰóøąóčìíøĎðĂÜÙŤêšîĒïïǰ

80
ǰ
õćóìĊęǰǰÖćøĀúŠĂóøąóčìíøĎðéšü÷ñÜđÖÿøéĂÖĕöšĒúąñÜéĂÖĕöšĒĀšÜñÿöÖćüĒúąîĞĚćúÜĔîĒöŠóĉöóŤ÷ćÜàĉúĉēÙî

ǰǰǰ
õćóìĊęǰǰÖćøîĞćĂÜÙŤóøąóčìíøĎðĂĂÖÝćÖĒöŠóĉöóŤ

õćóìĊęǰǰÖćøúÜøĆÖðŗéìĂÜÙĞćđðúü

81
ภาพทีH 7 การลงรักปิ ดทอง��าเปลว

ภาพทีH 8 พระพ�ท�รู ปเกสรดอกไม้ ปางมารวิชยั ขนาดหน้าตักกว้าง 12 นิRว สู ง 25 นิRว


õćóìĊęǰǰǰóøąóč ìíøĎðđÖÿøéĂÖĕöšǰðćÜöćøüĉßĆ÷ǰ×îćéĀîšćêĆÖÖüšćÜǰǰîĉĚüǰÿĎÜǰǰîĉĚü
แนวความคิด (Concept)
ĒîüÙüćöÙĉéǰ $PODFQU
÷ĆÜđðŨîÖćøÿČïìĂéðøąđóèĊÖćøÿøšćÜĒúąÖćøÿĆÖÖćø
การสร้างสรร��พระพ�ท�ป�ิมาเกสรดอกไม้ �ดยได้รับแรงบันดาล��มา�ากพระพ�ท�รู ป�ิลปะล้านนา
ïĎßćóøąóčìíøĎðǰ éšü÷üĆÿéčìĊęöĊÙčèÙŠćĒúąÙüćöĀöć÷ǰǰ
�ิ Öćøÿøš
ล ป ćะÜÿøøÙŤ ล้ า óนøąóč ช้ ìาíðäĉ
ง öแćđÖÿøéĂÖĕöš
ล ะ �ิ ล ǰป ะ พ ม่ า ส ก� ล ช่ า ง ไ ท � ห �่
ēé÷ĕéšøïĆ ĒøÜïĆîéćúĔÝöćÝćÖóøąóčìíøĎðýĉúðąúšćîîćǰǰ ĂĆ î đðŨ î ÿĆ â úĆ Ö þèŤ × ĂÜÖćøöĊ ÿ Š ü îøŠ ü ö×ĂÜðøąßćßîǰ
ด้ ว ย ก า ร ร ว บ ร ว ม ด อ ก ไ ม ้ ทีH พ� ท � � า ส นิ ก ช น น� า ม า สั ก ก า ร บู ช า พ ร ะ พ� ท � รู ป
ýĉ ú ðąúš ć îßš ć Üǰ Ēúąýĉ ú ðąóöŠ ć ǰ ÿÖč ú ߊ ć ÜĕìĔĀâŠǰ ĔîìšĂÜëĉęîǰ ēé÷ðøą÷čÖêŤĔßšÖøøöüĉíĊÖćøÿøšćÜóøąóčìí
��H ง เป็ น � ติ � ว า ม เชืH อ ทีH ส ะ ท้ อ น พ ลั ง � ว า ม � รั ทðäĉ
éšü÷ÖćøøüïøüöéĂÖĕöš ìĊęóčìíýćÿîĉÖßîîĞćöćÿĆÖÖćø � าöขćýĉ อ งúชðąđÙøČ
า ว พ� ทę Ă�Üđ×ĉ
ทีH มีîมǰ ñÿöñÿćîÖĆ
า แ ต่ ส มั ย พ� ïทÖøąïüîÖćø
� ก าล
ตลอด�นยั
ïĎßćóøąóč ìíøĎðงǰàċเป็Üę นđðŨการสื
îÙêĉบÙทอดประเพ�ี การสร้
üćöđßČĂę ìĊÿę ąìš
ĂîóúĆางและการสั ÿøšćชÜÿøøÙŤ
ÜÙüćö กการบู าพระพ�Üทćîðøąêĉ öćÖøøöÿöĆ
�รู ป ด้วยวั สด�ทีHมี����่÷าĔĀöŠ ǰ
และ�วามหมาย
ýøĆìíć×ĂÜßćüóčìíìĊęöĊöćĒêŠÿöĆ÷óčìíÖćúǰ êúĂéÝîǰ

ǰ ǰ

82
ǰ ǰ ǰǰ

ǰ ǰ
õćóìĊęǰǰÖøąïüîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤóøąóčìíøĎðđÖÿøéĂÖĕöšǰàċęÜĕéšøĆïĒøÜïĆîéćúĔÝÝćÖýĉúðąóČĚîëĉęîúšćîîć

ǰ ǰ
õćóìĊęǰǰÖćøðøąéĆïÖøąÝÖÿĊìĊęåćîóøąóčìíøĎðđÖÿøéĂÖĕöš

83
õćóìĊęǰǰǰóøąóčìíøĎðđÖÿøéĂÖĕöšǰðćÜöćøüĉßĆ÷ǰ×îćéÖüšćÜǰǰîĉĚüǰÿĎÜǰǰîĉĚü

ǰǰǰ
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰõćóìĊęǰǰóøąóčìíøĎðĂÜÙŤêšîĒïïǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰõćóìĊęǰǰÖćøÿøšćÜĒöŠóĉöóŤ÷ćÜàĉúĉēÙî

84
ǰ
õćóìĊęǰǰǰÖćøĀúŠĂóøąóčìíøĎðéšü÷ñÜđÖÿøéĂÖĕöšñÿöÖćü

ǰǰǰǰǰõćóìĊęǰǰÖćøîĞćóøąóčìíøĎðìĊęĀúŠĂđÿøĘÝĒúšüĂĂÖÝćÖĒöŠóĉöóŤ

85
õćóìĊęǰǰǰÖćøúÜøĆÖðŗéìĂÜĒúąðøąéĆïÖøąÝÖÿĊǰóøąóčìíøĎðđÖÿøéĂÖĕöš

õćóìĊęǰǰǰóøąóčìíøĎðđÖÿøéĂÖĕöšǰðćÜìøÜđÙøČęĂÜǰ ðćÜēðøéóâćßöóĎïéĊ
ǰ
×îćéĀîšćêĆÖǰÖüšćÜǰǰîĉĚüǰÿĎÜǰǰîĉĚü

ÿøčðñúÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ öćĒêŠĔîĂéĊêǰ ĒîüÙĉéĔîÖćøÿøšćÜóøąóčìíøĎðǰ ĕéšĒÖŠǰ


õĎöĉðŦââćÖćøÿøšćÜóøąóčìíøĎðøĎðđÖÿøéĂÖĕöš ĒîüÙĉéöĀćðčøÿĉ úĆÖþèąǰÿĆâúĆÖþèŤðćÜóøąóčìíøĎðǰĒúą
ĔîúšćîîćǰöĊÙüćöđðŨîöćÿĆöóĆîíŤđßČĂę öē÷ÜÖĆïÙêĉÙüćöđßČĂę ǰ ÿĆâúĆÖþèŤóøąĂéĊêóčìíđÝšćǰÿŠüîøĎðĒïïìćÜýĉúðÖøøöǰöĊ
đøČę Ă ÜĂćîĉ ÿ ÜÿŤ Ö ćøÿøš ć Üóøąóč ì íøĎ ð ǰ ìĊę ð øćÖäĂ÷Ď Š Ĕ î ìĆĚÜĒïïýĉúðąúšćîîćǰĒúąýĉúðąóöŠćǰÿÖčúߊćÜöĆèæđú÷Ťǰ
đĂÖÿćøÙĆöõĊøŤĔïúćîǰ ĒúąêĞćøćÖćøÿøšćÜóøąóčìíøĎð ĒúąÿÖčúߊćÜĕìĔĀâŠǰ éšü÷đìÙîĉÙÖćøÿøšćÜöĊÙüćöĀúćÖ
×ĂÜúšćîîćǰ àċęÜöĊđîČĚĂĀćÿąìšĂîëċÜÙêĉĔîÖćøÖĞćĀîé Āúć÷ǰàċÜę ÿąìšĂîñŠćîÙĞćđøĊ÷Ö×ćîóøąóčìíøĎðǰǰîĂÖÝćÖîĊǰĚ
ÙüćöĀöć÷ĒúąÙčèÙŠćĔîüĆêëčĂĆîđðŨîÿČęĂÿĆâúĆÖþèŤ×ĂÜǰ ñĎ š ýċ Ö þćĕéš ìĞ ć Öćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ó øąðäĉ ö ćđÖÿøéĂÖĕöšǰ
ÙüćöýøĆìíćǰ êćöÙêĉÙüćöđßČęĂ×ĂÜßćüóčìíìĊęÿČïìĂé éš ü ÷éĂÖĕöš ìĊę ß ćüóč ì íîĞ ć öćÿĆ Ö ÖćøïĎ ß ćóøąìĊę üĆ éǰ

86
ēé÷îĞćÖøøöüĉíĊÖćøÿøšćÜóøąóčìíøĎðýĉúðąđÙøČęĂÜđ×ĉîöć @@@@@@ǰ ǰ ÖćøýċÖþćÙêĉÖćøÿøšćÜóøąóčìíøĎð
ðøą÷čÖêŤĔßšøŠüöÖĆïÖćøÿøšćÜÜćîðøąêĉöćÖøøöÿöĆ÷ĔĀöŠǰ đÖÿøéĂÖĕöš ýĉ ú ðąóöŠ ć Ĕîúš ć îîćđóČę Ă Öćø
àċęÜđðŨîÖćøđßČęĂöē÷ÜõĎöĉðŦââćÖćøÿøšćÜÜćîóčìíýĉúðş ÿøšćÜÿøøÙŤóøąóčìíðäĉöćøŠüöÿöĆ÷ǰđßĊ÷ÜĔĀöŠǰǰ
ĔîĂéĊêǰ ĕðÿĎŠÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîìĆýîýĉúðşĔîðŦÝÝčïĆîǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
ìĊęÿćöćøëÿąìšĂîĔĀšđĀĘîëċÜÙčèÙŠćĒúąÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜ @@@@@@@ǰ ǰ ĶõĎöĉðŦââćÖćøÿøšćÜóøąóčìíøĎð
õĎöĉðŦââćĂĆîđðŨîĒÖŠî×ĂÜüĆçîíøøöǰǰ đÖÿøéĂÖĕöš Ĕ îúš ć îîćđóČę Ă Öćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ
îĂÖÝćÖîĊĚǰ ñúÿĆöùìíĉĝ×ĂÜÖćøÿøšćÜóøąóčìí óøąóčìíðäĉöćøŠüöÿöĆ÷ķǰüćøÿćøöĀćüĉì÷ćúĆ÷
øĎ ð đÖÿøéĂÖĕöš îĆ ï ĒêŠ Ă éĊ ê ǰ ÖĘ ÙČ Ă Ùč è ÙŠ ć ìĊę đ Öĉ é ÝćÖ ýĉ ú ðćÖøǰ ǰ ǰ ÖøÖãćÙöíĆ î üćÙö
ǰ ǰǰ
óúĆ Ü ÙüćöýøĆ ì íćĂĆ î ïøĉ ÿč ì íĉĝ × ĂÜßćüóč ì íĔîìš Ă Üëĉę îǰ Āîšćǰ
éš ü ÷ÖćøøŠ ü öĒøÜøŠ ü öĔÝÖĆ î ÿøš ć Üóøąóč ì íøĎ ð ×ċĚ îǰ øčŠÜēøÝîŤǰ íøøöøčŠÜđøČĂÜǰ ǰ óøąóčìíðäĉöćÿ÷ćöǰ
ĒúšüĂĆâđßĉâöćðøąéĉþåćîĔîüĆé×ĂÜßčößîǰđóČĂę ìĞćĀîšćìĊęǰ ÖøčÜđìóĄǰǰÿĞćîĆÖóĉöóŤöĉüđàĊ÷öđóøÿ
đðŨîÿČĂę ÿĆâúĆÖþèŤĒìîĂÜÙŤóøąÿĆööćÿĆöóčìíđÝšćǰĒúąóøą üĉëĊǰ óćîĉßóĆîíŤǰ ǰ đÙøČęĂÜđ×ĉîĔîđĂđßĊ÷ĂćÙđî÷Ťǰ
íøøöÙĞćÿĂî×ĂÜóøąĂÜÙŤĔĀšđðŨîđÙøČęĂÜ÷ċéđĀîĊę÷üÝĉêĔÝǰǰ đßĊ÷ÜĔĀöŠǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷đßĊ÷ÜĔĀöŠ
êúĂéÝîđðŨîöĉęÜ×üĆâ×ĂÜñĎšÙîìĊęĂćýĆ÷Ă÷ĎŠßčößîìšĂÜëĉęîǰ üĉúĆÖþèŤǰýøĊðśćàćÜǰǰóøąđÝšćĕöšúšćîîćǰđßĊ÷ÜĔĀöŠǰ
×ĂÜêîđĂÜǰ ēé÷đÞóćąĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜǰ üĆçîíøøöðøąđóèĊ ǰÿĊÿĆîóøøèĕöš
Öćøÿøš ć Üóøąóč ì íøĎ ð ×ĂÜßćüóč ì íîĆ ï ĒêŠ Ă éĊ êǰ ÿčøóúǰǰéĞćøĉĀŤÖčúǰǰúšćîîćǰÿĉęÜĒüéúšĂöǰÿĆÜÙöǰĒúą
îć÷ߊ ć Üðäĉ ö ćÖøñĎ š ÿ øš ć ÜÿøøÙŤ Ý ąĕöŠ ø ąïč î ćöñĎ š ÿ øš ć Ü üĆçîíøøöǰÖøčÜđìóĄǰǰÙĂöĒóÙóøĉîìŤǰÝĞćÖĆé
ĀøČĂðøąÖćýßČęĂ×ĂÜêîđĂÜǰ đóøćąëČĂüŠćđðŨîñúÜćîǰ đÿöĂßĆ ÷ ǰ óĎ ú ÿč ü øøèǰ ǰ ÿĆ â úĆ Ö þèŤ Ĕ îÜćî
ìĊę đ Öĉ é ÝćÖÙüćöđúČę Ă öĔÿýøĆ ì íćǰ đóČę Ă Ăč ìĉ ý ëüć÷đðŨ îǰ Ýĉ ê øÖøøöĕì÷ǰ øąĀüŠ ć Üóč ì íýêüøøþìĊǰę
óč ì íïĎ ß ćǰ ìĆĚ Ü ÷Ć Ü đðŨ î ðøąē÷ßîŤ ÿ ćíćøèąêŠ Ă ßč ö ßîǰ ǰëċÜǰǰÖøčÜđìóĄǰÿĞćîĆÖóĉöóŤöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ĒúąìšĂÜëĉęîǰ éĆÜîĆĚîǰ óøąóčìíøĎðđÖÿøéĂÖĕöšìčÖėĂÜÙŤǰ íøøöýćÿêøŤ
ìĊę ÿ øš ć Ü×ċĚ î éš ü ÷ĂÜÙŤ Ù üćöøĎ š Ý ćÖÖćøýċ Ö þćÙøĆĚ Ü îĊĚǰ ĂøčèøĆêîŤǰ üĉđßĊ÷øđ×Ċ÷üǰ ǰ óøąóčìíøĎðĔîúšćîîćǰ
ÝċÜöĉĕéšđðŨîđóĊ÷ÜñúĉêñúìćÜÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜîć÷ߊćÜ đßĊ÷ÜĔĀöŠǰǰēøÜóĉöóŤêąüĆîđĀîČĂ
ðäĉöćÖøǰĀøČĂðŦÝđÝÖïčÙÙúĔéÙîĀîċęÜđìŠćîĆĚîǰĀćÖĒêŠ÷ĆÜ ăĆîìŤǰ đóîíŤǰ ǰ ÙĞćÝćøċÖìĊęåćîóøąóčìíøĎðĔîîÙø
öĊÙüćöĀöć÷üŠćǰÙČĂǰñúÜćîýĉúðÖøøöìĊęđðŨîñúñúĉê×ĂÜ đßĊ÷ÜĔĀöŠǰÖøčÜđìóĄǰǰǰÿĞćîĆÖîć÷ÖøĆåöîêøĊ
üĆçîíøøö

đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
ìĉóüøøèǰ ìĆęÜöĆęÜöĊǰ ǰ ÖćøÿøšćÜÿøøÙŤóøąóčìí
øĎ ð đÖÿøéĂÖĕöš đ óČę Ă ÖćøĂîč øĆ Ö þŤ Ē úąÿČ ï ÿćî
õĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîǰ đßĊ÷ÜĔĀöŠǰ ǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷
đßĊ÷ÜĔĀöŠ

87
�า����า����ค�������า�����่����ัย����อ��ท�อ��อ��ั����������ญญาท�อ�����
The Creation of contemporary sculptures that express
identity of local wisdom
������� ���������1

บทคัดย่อ
������������������������������������������������������ ������������������������������
��������������������������������� ������������� �������� ��������������� �������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������� �������������������
������������������������������������������������������������������������������������� �����������������
���������������������������������������������������������������������������������������� ��������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������ ������������������������������������������� 2 ���������� ������
��������������������� ���������� ������� ������ ����� ��������� ��������������������� ������
�������������������� ����������������������������������������������������������������������� �������������
���������������������������������������������������������������������
ค�า��าคัญ : ������������� ������������������� ��������� �����������������

Abstract
The local wisdom is the important cultural heritage that expresses the human intelligence
through the selection process and development then tested by human society before inherited to
the new generation. The study upon local wisdom can be investigated from material object in daily
life in the past that made to solve a problem in the environment. Angthong and Phra Nakhon Si
Ayutthaya are the origins of local wisdom handicraft areas of Thailand. The local wisdom handicraft
object that identifies tangible and intangible aesthetics values for creating contemporary sculptures
that express identity of local wisdom and aesthetics value from human creativity and identity of
local wisdom to be the special aesthetics that identify the nation. The contemporary sculptor
considers and analyses the details of Handicraft into 2 terms; tangible elements which described
as shape, form, material, and technique then intangible elements such as feeling, emotion, as well
as the expression of the way of life of people at the time which led to the contemporary sculptor
for identity of local wisdom
Keyword : creation, contemporary sculpture, identity, local wisdom
1
��������������������������������� ������������ �������� ������������ ������������������

88
ïìîĞć ÝĆ Ü ĀüĆ é ìĊę öĊ Ù üćöÿĞ ć ÙĆ â ìćÜðøąüĆ êĉ ý ćÿêøŤ ǰ îĆ ï ĒêŠǰ
õĎ öĉ ð Ŧ â âćìš Ă Üëĉę î îĆ ï đðŨ î öøéÖüĆ ç îíøøö ÖøčÜýøĊĂ÷čí÷ćđðŨîøćßíćîĊđðŨîêšîöćǰÙüćöđÝøĉâøčŠÜđøČĂÜǰ
ìćÜÙüćöÙĉéìĊęÿĞćÙĆâĂĆîđðŨîÿöïĆêĉúĞĚćÙŠć×ĂÜðøąđìýǰ ×ĂÜøćßíćîĊēïøćèðøćÖäđðŨîĀúĆÖåćîìćÜðøąüĆêýĉ ćÿêøŤǰ
õĎ öĉ ð Ŧ â âćĒÿéÜëċ Ü ÿêĉ ð Ŧ â âć×ĂÜïøøóïč øč þ ĔîĂéĊ êǰ Ĕîéšćî×ĂÜÜćîýĉúðĀĆêëÖøøöÝĆÖÿćîĂĆîđðŨîõĎöĉðŦââć
ĔîÖćøÙĉéÿøšćÜÿøøÙŤǰÖćøĒÖšðâ Ŧ ĀćìĊÙę éĉ ÙšîüĉíÖĊ ćøðøĆïêĆüǰ ìšĂÜëĉîę ìĊöę úĊ ÖĆ þèąđÞóćąêĆüìĊëę ÖĎ ÿøšćÜÿøøÙŤ×îċĚ ĔĀšđĀöćąÿö
ĔîÖćøĂ÷ĎŠøŠüöÖĆïíøøößćêĉéšü÷ÖćøÙĉéðøąéĉþåŤđÙøČęĂÜ ÖĆïÖćøĔßšÜćîĔîÿõćóĒüéúšĂöóČîĚ ìĊǰę ÿąìšĂîëċÜÙüćöđßČĂę ǰ
öČĂđÙøČęĂÜĔßšĔîøĎðĒïï×ĂÜÜćîýĉúðĀĆêëÖøøöìĊęöĊÙüćö ĒúąÙŠ ć îĉ ÷ öĔîéš ć îÙüćöÜćö×ĂÜìš Ă Üëĉę î ìĊę ñ Š ć î
ÿĆöóĆ îíŤÖĆï üĉëĊßĊüĉêǰ õĎöĉðŦââćÝċÜđðŨîÿĉęÜ÷ċéē÷ÜÙüćö ÖøąïüîÖćøðøĆïðøčÜǰóĆçîćǰĒúąđúČĂÖÿøøǰÖćøìéúĂÜ
ÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜÙîĔîÿĆÜÙöìĊïę ÜŠ ïĂÖëċÜđĂÖúĆÖþèŤđÞóćąëĉîę ǰ ĔßšĀúć÷ÙøĆĚÜÝîđðŨîìĊę÷ĂöøĆïÝćÖßčößîǰ ĒúąÿČïìĂéǰ
ĒúąđðŨîÿĉÜę ìĊĒę ÿéÜëċÜĂćø÷íøøöÙüćöđÝøĉâÖšćüĀîšć×ĂÜ đðŨîõĎöĉðŦââćêŠĂđîČęĂÜöćÝćÖøčŠîÿĎŠøčŠî
õĎöõĉ ćÙîĆîĚ ǰñŠćîøĎðĒïï×ĂÜÜćîýĉúðĀĆêëÖøøöìĊđę ðŨîךćü ÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜĒúąÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
×ĂÜđÙøČĂę ÜĔßšǰìĊĂę ÷ĎĂŠ ćýĆ÷ǰĀøČĂüĉëÖĊ ćøéĞćøÜßĊüêĉ ìĊëę ćŠ ÷ìĂé Ă÷ĎĔŠ îđ×êõćÙÖúćÜ×ĂÜðøąđìýĕì÷ǰǰúĆÖþèąõĎöýĉ ćÿêøŤ
ÿČïêŠĂÖĆîöćđðŨî×îïíøøöđîĊ÷ö×ĂÜÿĆÜÙöǰ õĎöĉðŦââć đðŨîìĊęøćïúčŠöìĊęöĊÙüćöĂčéöÿöïĎøèŤÝċÜìĞćĔĀšðøąßćÖøĔî
ìš Ă Üëĉę î Ýċ Ü đðŨ î ÿĉę Ü ÷Č î ÷Ć î ëċ Ü ÙüćööĊ êĆ ü êî×ĂÜßîßćêĉǰ óČîĚ ìĊðę øąÖĂïĂćßĊóđÖþêøÖøđðŨîÿŠüîĔĀâŠǰđöČĂę ìĊéę îĉ ÿŠüî
ĒÿéÜÙčèÙŠćðøąüĆêĉýćÿêøŤǰ ýĉúðüĆçîíøøö×ĂÜìšĂÜëĉęîǰ ĔĀâŠĔßšìĞćÖćøđÖþêøǰ ÝċÜÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšđÙøČęĂÜöČĂđÙøČęĂÜ
ĒÿéÜĔĀš đ ĀĘ î óĆ ç îćÖćøìćÜÿêĉ ð Ŧ â âćÙüćöÙĉ é ×ĂÜ ĔßšÝĆÖÿćîĀúć÷ßîĉéđךćöćߊü÷ĔîÖćøðøąÖĂïĂćßĊóǰ
ÙîìĊęñŠćîÖćøìéúĂÜĔßšǰ ñŠćîÖćøðøĆïðøčÜóĆçîćÝîĕéšǰ đÙøČęĂÜÝĆÖÿćîõćÙÖúćÜÿŠüîĔĀâŠÝċÜÿĆöóĆîíŤÖĆïÿõćó
ÿĉę Ü ìĊę đ ĀöćąÿöìĊę ÿč é ĔîÖćøéĞ ć øÜßĊ üĉ ê ìŠ ć öÖúćÜǰ õĎ öĉ ý ćÿêøŤ ì š Ă Üëĉę î Ēúą×îïðøąđóèĊ × ĂÜðøąßćßîǰ
ÿõćóĒüéúšĂöîĆĚîėǰ Ĕîìš Ă Üëĉę î ǰ ēé÷đÞóćąïøĉ đüèìĊę ø ćïúč Š ö đÝš ć óøą÷ćǰǰ
àċę Ü đðŨ î ìĊę ē úŠ Ü ðøąßćßîîĉ ÷ öðúĎ Ö ĕöš ĕ ñŠ ĕüš ê ćöïøĉ đüè
ĀöĎŠïšćîĒúąêćöĀĆüĕøŠðúć÷îćǰ ÝćÖúĆÖþèąéĆÜÖúŠćü
õĎöĉðŦââćÿąìšĂîđĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜìšĂÜëĉęî
ìĞćĔĀšßćüïšćîöĊÖćøìĞćđÙøČęĂÜÝĆÖÿćîĂ÷ŠćÜĒóøŠĀúć÷
ĔîÖćøýċÖþćõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîîĆĚîǰ ĔîđïČĚĂÜêšî ĒêŠÖĘöĊđÙøČęĂÜÝĆÖÿćîÿŠüîìĊęìĞćéšü÷üĆêëčéĉïĂ÷ŠćÜĂČęîïšćÜǰǰ
ÿćöćøëýċÖþćĕéšÝćÖĀúĆÖåćîðøąđõìđÙøČęĂÜöČĂđÙøČęĂÜ ĕéšĒÖŠǰĔïúćîǰĔïêćúǰĀüć÷ǰñĆÖêïßüćǰđðŨîêšîǰǰúĆÖþèą
ĔßšĔîßĊüĉêðøąÝĞćüĆî×ĂÜÙîìĊęĔßšĔîÖćøéĞćøÜßĊüĉêĒúąÖćø õĎ öĉ ð øąđìýéĆ Ü ÖúŠ ć üđðŨ î ĂÜÙŤ ð øąÖĂïÿĞć ÙĆ â ĔîÖćø
ðøąÖĂïĂćßĊóìĊę÷ĆÜĀúÜđĀúČĂĂ÷ĎŠìĊęìĞćĔĀšÿćöćøëÿČïÙšî ðøąÖĂïĂćßĊóǰ đÖþêøÖøøöǰ àċęÜÝĞćđðŨîêšĂÜĔßšđÙøČęĂÜ
÷šĂîĀúĆÜĕðëċÜüĉíĊÙĉéǰ ÖćøéĞćøÜßĊüĉêǰ ĀøČĂÿõćóÿĆÜÙöǰ ÝĆ Ö ÿćîĔîßĊ üĉ ê ðøąÝĞ ć üĆ î ǰ îĂÖÝćÖîĊĚ ǰ ×îïðøąđóèĊǰ
ĔîĂéĊê×ĂÜßîßćêĉîîĆĚ ėǰĕéšǰđóøćąĀúĆÖåćîìćÜüĆêëčđĀúŠćîĊĚǰ üĆçîíøøöÙüćöđßČęĂ×ĂÜìšĂÜëĉęîǰ ÖĘđðŨîđÙøČęĂÜÖĞćĀîé
đðŨîðøąÝĆÖþŤó÷ćîÿĞćÙĆâìĊęÿćöćøëÿČęĂÿćøǰĀøČĂÿąìšĂî øĎ ð ĒïïđÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîéš ü ÷ǰđÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîõćÙÖúćÜ
ëċÜÙüćöđÝøĉâøčŠÜđøČĂÜǰ ÙüćöÖšćüĀîšć×ĂÜđìÙēîēú÷Ċǰ ÿŠ ü îöćÖìĞ ć ÝćÖĕöš ĕ ñŠ ö ćÖÖüŠ ć üĆ ÿ éč ĂČę î ǰ àċę Ü ĒïŠ Ü ĂĂÖ
ĔîÖćøéĞćøÜßĊüĉê×ĂÜÙîìŠćöÖúćÜïøĉïìÿõćóĒüéúšĂö êćöĀîšćìĊęĔßšÿĂ÷đðŨîðøąđõìêŠćÜėǰ ĕéšéĆÜîĊĚǰ 
ǰ đÙøČęĂÜ
ìćÜíøøößćêĉĔîߊüÜđüúćêŠćÜėǰ ǰ ĔîïìÙüćöüĉßćÖćøîĊĚ ÝĆÖÿćîĕöšĕñŠìĊęĔßšđðŨîõćßîąǰ
ǰ đÙøČęĂÜÝĆÖÿćîĕöšĕñŠìĊęĔßš
öčŠÜîĞćđÿîĂÖćøýċÖþćõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîĔîøĎðĒïï×ĂÜ đðŨîđÙøČęĂÜêüÜǰ
ǰ đÙøČęĂÜÝĆÖÿćîĕöšĕñŠìęĊĔßšĔîÙøĆüđøČĂîǰ
đÙøČęĂÜÝĆÖÿćîĔîđ×êóČĚîìĊęõćÙÖúćÜ×ĂÜðøąđìýĕì÷ǰ 
ǰđÙøČĂę ÜÝĆÖÿćîĕöšĕñŠìĔĊę ßšđðŨîđÙøČĂę ÜðøąÖĂïĂćÙćøïšćîđøČĂîǰǰ
ÖøèĊ ýċ Ö þćõĎ öĉ ð Ŧ â âćÝĆ Ö ÿćîÝĆ Ü ĀüĆ é ĂŠ ć ÜìĂÜǰ Ēúąǰ 
ǰ đÙøČęĂÜÝĆÖÿćîĕöšĕñŠìĊęĔßšđðŨîđÙøČęĂÜÝĆïéĆÖÿĆêüŤĒúąǰ
ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ćǰ àċęÜìĆĚÜÿĂÜÝĆÜĀüĆéîĊĚîĆïđðŨîǰ

89
×ĆÜÿĆêüŤîĚĞćǰ
ǰ đÙøČęĂÜÝĆÖÿćîĕöšĕñŠìĊęĔßšđðŨîđÙøČęĂÜĔßšĂČęîėǰǰ ìĊęÿĂéÙúšĂÜÖĆïüĉëĊÖćøéĞćđîĉîßĊüĉê×ĂÜÙîĔîìšĂÜëĉęîîĆĚîǰ
îĂÖÝćÖđÙøČĂę ÜÝĆÖÿćîĕöšĕñŠàÜċę đðŨîđÙøČĂę ÜÝĆÖÿćîìĊìę ćĞ ÖĆî ÜćîÝĆÖÿćîîĆïđðŨîÜćîýĉúðĀĆêëÖøøöàċęÜöĊÖøąïüîÖćø
ĒóøŠĀúć÷Ēúšüǰ÷ĆÜöĊđÙøČęĂÜÝĆÖÿćîìĊęìĞćÝćÖüĆÿéčĂČęîėǰĂĊÖǰ ÿøšćÜÿøøÙŤìĊęöĊÙüćöĒêÖêŠćÜÝćÖÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîǰ
ĕéšĒÖŠǰĀüć÷ǰĔïúćîǰĔïêćúǰđðŨîêšîǰ ÿćøćîčÖøöĕì÷Ą ǰ ìćÜýĉúðÖøøöǰÜćîýĉúðÖøøöîĆîĚ đîšîÖćøĒÿéÜÙüćöøĎÿš Öċ ǰ

ĒîüÙĉéÖøąïüîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤìĊęđðŨîúĆÖþèąđÞóćąêî
đÙøČęĂÜÝĆÖÿćîìĊęñúĉê×ċĚîĔîõćÙêŠćÜėǰ îĆĚîöĆÖĔßš ×ĂÜýĉúðŗîǰĔî×èąìĊęÜćîýĉúðĀĆêëÖøøöǰߊćÜĀĆêëÖøøö
üĆêëčéïĉ ĔîìšĂÜëĉîę ìĊĒę êÖêŠćÜÖĆîĕðǰéšü÷üĉíÖĊ ćøÿĂé×ĆéĒúą ĒúąßŠćÜýĉúðşìĔĊę ßšðøąÿïÖćøèŤĒúąÙüćöÿćöćøë×ĂÜêîǰǰ
ÿćîÖĆî×ĂÜüĆêëčéĉïìĊęđðŨîđÿšîǰ đðŨîøĉĚüǰ ēé÷ÿøšćÜøĎðìøÜ ĔîÖćø×Ć éđÖúćǰ óĆ ç îćÜćîĀĆ ê ëÖøøöĂ÷Š ć ÜÙŠ Ă ÷đðŨ îǰ
×ĂÜÿĉęÜîĆĚîêćöÙüćöðøąÿÜÙŤĔîÖćøĔßšÿĂ÷ìĞćĔĀšđÙøČęĂÜ ÙŠ Ă ÷ĕðÝîĕéš Ü ćîĀĆ ê ëÖøøöǰ ĀøČ Ă ýĉ ú ðĀĆ ê ëÖøøöǰǰ
ÝĆÖÿćîìĊìę ćĞ ×ċîĚ đðŨîøĎðĒïïìĊĒę êÖêŠćÜÖĆîĕðêćöðøąđõì öĊÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆïßĊüĉêÙüćöđðŨîĂ÷ĎŠǰ ÙüćöđßČęĂǰ Ēúą
×ĂÜüĆêëčéĉïǰ ðøąē÷ßîŤĔßšÿĂ÷ǰ ÿõćóÖćøéĞćøÜßĊüĉêĒúą üĆçîíøøö×ĂÜñĎšñúĉêĒúąñĎšĔßšǰ ìĞćĔĀšßŠćÜĀĆêëÖøøöĒúą
ÿõćóõĎöýĉ ćÿêøŤǰÙüćöîĉ÷öêćö×îïðøąđóèĊǰÙüćöđßČĂę ǰ ߊćÜýĉúðşĕöŠÿćöćøëĒÿéÜĂĂÖĕéšĂ÷ŠćÜĂĉÿøąđĀöČĂîýĉúðŗî
ýćÿîćǰ ĒúąüĆçîíøøö×ĂÜĒêŠúąìšĂÜëĉęîǰ ÿĉęÜđĀúŠćîĊĚǰ ñĎšÿøšćÜÜćîüĉÝĉêøýĉúðşǰ üĉïĎú÷ŤǰúĊĚÿčüøøè ǰ
ǰǰǰ
đðŨ î ĂÜÙŤ ð øąÖĂïÿĞ ć ÙĆ â ìĊę ìĞ ć ĔĀš đ ÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîĒêŠǰ ÝąđĀĘîĕéšüćŠ ǰÖćøđÖĉé×ċîĚ ×ĂÜÜćîýĉúðĀĆêëÖøøö
úąõćÙĒêŠúąìšĂÜëĉęî×ĂÜĕì÷öĊøĎðĒïïĒêÖêŠćÜÖĆîĕðǰ ÝĆÖÿćîĂĆîđðŨîõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîĒúąÜćîýĉúðÖøøöîĆĚîǰ
Ă÷Š ć ÜîŠ ć ÿîĔÝǰ ēé÷üĆ ê ëč éĉ ï ÝćÖíøøößćêĉ ìĊę îĞ ć öćĔßš öĊ Ù üćöĒêÖêŠ ć ÜÖĆ î ǰ ĀćÖĒêŠ ñ úÜćîýĉ ú ðĀĆ ê ëÖøøöǰ
ìĞ ć đÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćî×ĂÜĕì÷öĊ ö ćÖöć÷Āúć÷ßîĉ éǰ ÝĆÖÿćîîĆĚîÖúĆïĒÿéÜÙčèÙŠćÙüćöÜćöìĆĚÜĔîđßĉÜøĎðíøøö
êĆĚÜĒêŠĕöšĕñŠóĆîíčŤêŠćÜėǰìĊę×ċĚîĂ÷ĎŠìĆęüĕðǰàċęÜĕöšĕñŠđðŨîüĆêëčéĉï ĒúąîćöíøøöìĊĔę ĀšĒøÜïĆîéćúĔÝĒÖŠñÿšĎ øšćÜÿøøÙŤÜćîýĉúðąǰǰ
ìĊöę ÙĊ è
č ÿöïĆêđĉ ĀöćąÿöÖĆïÖćøìĞćđÙøČĂę ÜÝĆÖÿćîöćÖìĊÿę éč ìĆĚÜìĊęÜćîÝĆÖÿćîÖĞćđîĉéöćÝćÖÖćøĒÖšðŦâĀć×ĂÜöîčþ÷Ť
ßîĉéĀîċęÜǰ îĂÖÝćÖĕöšĕñŠĒúšüÖĘ÷ĆÜöĊóČßìĊę×ĚċîĂ÷ĎŠĔîïøĉđüèǰ ìĊęÝąÿøšćÜđÙøČęĂÜöČĂđÙøČęĂÜĔßšêŠćÜėǰ ēé÷ĔßšđìÙîĉÙÖćø
ìĊę öĊ ÿ õćóõĎ öĉ ý ćÿêøŤ Ē êÖêŠ ć ÜÖĆ î ĂĊ Ö Āúć÷ßîĉ é ǰ đߊ îǰ ÝĆÖÿćîöćÿøšćÜñúĉêõĆèæŤêŠćÜėêćöúĆÖþèąðøąē÷ßîŤ
êšîĕöšêøąÖĎúðćúŤöàċÜę ÿćöćøëĔßšĔïöćìĞćđÙøČĂę ÜÝĆÖÿćîĕéšéĊǰ ĔßšÿĂ÷ǰ đߊîǰ ÖøąïčÜǰ ÿĞćĀøĆïĔÿŠ×šćüðúĎÖǰ ÖĘöĊøĎðìøÜǰ
ĕéšĒÖŠǰ Ĕïêćúǰ Ĕïöąóøšćüǰ Ĕïúćîǰ đðŨîêšîǰ îĂÖÝćÖîĊĚǰ ìĊę ÿ ćöćøëĂč š ö ĀøČ Ă ÿąóć÷Ĕßš Ü ćîĕéš Ü Š ć ÷ǰ ÜćîÝĆ Ö ÿćîǰ
÷ĆÜöĊóüÖóČßìĊę×ċĚîêćößć÷ìąđúǰ đߊîǰ êšîúĞćđÝĊ÷ÖĀøČĂ Ýċ Ü ĒÿéÜõĎ öĉ ð Ŧ â âć×ĂÜöîč þ ÷Ť Ĕ îÖćøÙĉ é ðøąéĉ þ åŤǰ
ðćĀîĆîǰđê÷ìąđúǰàċęÜüĆêëčéĉïðøąđõìîĊĚîĉ÷öĔßšìĞćđÙøČęĂÜ đÙøČĂę ÜöČĂđÙøČĂę ÜĔßšđóČĂę ĒÖšðâ
Ŧ ĀćǰĀøČĂĂĞćîü÷ÙüćöÿąéüÖ
ÝĆ Ö ÿćîÖĆ î öćÖĔîÖúč Š ö ßîìĊę Ă ćýĆ ÷ êćöđÖćąĒúąêćö ĔĀšÖĆïöîčþ÷ŤĔîÖćøìĞćÜćîêŠćÜėǰ Ĕî×èąìĊęÙîĔîĂéĊêǰ
ßć÷òŦÜũ ìąđúǰîĂÖÝćÖîĊÖĚ öĘ óĊ ßČ ĂĊÖĀúć÷ßîĉéìĊöę ÙĊ è č ÿöïĆêĉ öčŠÜÿøšćÜñúĉêõĆèæŤÝĆÖÿćîđóČęĂðøąē÷ßîŤĔßšÿĂ÷đðŨîĀúĆÖǰ
đĀöćąÿöĔîÖćøîĞ ć öćìĞ ć đÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîǰ đߊ î ǰ Āüć÷ǰǰ ēé÷ĂćÝöĉ ĕ éš ÙĞ ć îċ Ü ëċ Ü ÙüćöÜćöǰ ĒêŠ ñ úÜćîìĊę Ă ĂÖöćǰ
ÙúšćǰÙúčšöǰĒÿÖǰÖÖǰÖøąÝĎéǰ÷ŠćîúĉđõćǰĀøČĂĀâšćïćÜßîĉéǰ ÖúĆïöĊđÿîŠĀŤ×ĂÜÜćîÝĆÖÿćîêĆĚÜĒêŠüĆÿéčǰ đìÙîĉÙÖćøÿćîǰǰ
đðŨîêšî óĉóĉíõĆèæŤíøøöýćÿêøŤđÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉ ǰ
øĎ ð ìøÜìĊę öĊ úĆ Ö þèąđÞóćąêćöÿõćóĒüéúš Ă öĒúąǰ
ÖćøĔßšÜćîǰĀúć÷ÙøĆĚÜìĊęđøćöĆÖóïüŠćýĉúðŗîǰîĆÖĂĂÖĒïïǰ
õĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîÖĆïÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ ĀøČ Ă îĆ Ö ÿøš ć ÜÿøøÙŤ ýĉ ú ðąǰ öĆ Ö Ĕßš đ ÿîŠ Ā Ť × ĂÜđÙøČę Ă Ü
ÝĆ Ö ÿćîđðŨ î ĒøÜïĆ î éćúĔÝĔîÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ñ úÜćîǰǰ
ÜćîÝĆ Ö ÿćîîĆ ï đðŨ î õĎ öĉ ð Ŧ â âćìš Ă Üëĉę î ìĊę đ Öĉ é
ÿĞćĀøĆïïìÙüćöüĉßćÖćøÞïĆïîĊǰĚ ñĎđš ×Ċ÷îđúĘÜđĀĘîÙüćöÿĞćÙĆâǰ
öćÝćÖÿõćóĒüéúš Ă öǰ øĎ ð ĒïïÜćîÝĆ Ö ÿćîìĊę đ Öĉ é ×ċĚ îǰ
×ĂÜõĎöĉðŦââćÝĆÖÿćîǰ ÝċÜöčŠÜîĞćđÿîĂĒîüìćÜĔîÖćø
ÝċÜöĊÙüćöĒêÖêŠćÜÖĆîĔîĒêŠúąìšĂÜëĉîę ǰĒúąöĊüíĉ ÖĊ ćøĔßšÜćî

90
ÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîðøąêĉöćÖøøöøŠüöÿöĆ÷ÝćÖÙčèÙŠć ǰ ×Ăïđ×êéšćîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ
õĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîĔîÜćîýĉúðĀĆêëÖøøöÝĆÖÿćîĔîđ×ê ǰ ǰǰÿøšćÜÿøøÙŤðøąêĉöćÖøøöøŠüöÿöĆ÷ǰ
óČĚîìĊęÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜǰ ĒúąÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ćǰǰ ßč é ǰ ĶúĂïķǰ ðøąÖĂïéš ü ÷ǰ ×îćéǰ YYǰ àöǰǰ
Ĕîéš ć î×ĂÜÙüćöÜćöđßĉ Ü øĎ ð íøøöǰ ĕéš Ē ÖŠ ǰ øĎ ð ìøÜǰǰ ÝĞćîüîǰǰßĉĚîǰĒúąǰYYǰàöǰÝĞćîüîǰǰßĉĚî
üĆÿéčǰÿĊÿîĆ ǰúüéúć÷ǰĒúąÙčèÙŠćÙüćöÜćöĔîđßĉÜîćöíøøöǰ ǰ ǰ ÿøš ć ÜÿøøÙðş ð øąêĉ ö ćÖøøöøŠ ü ö
ĕéšĒÖŠǰÙčèÙŠćÙüćöÜćöìĊĒę ÿéÜĂĂÖñŠćîĂćøöèŤÙüćöøĎÿš Öċ ǰ ÿöĆ÷ßčéǰĶÜĂïķǰðøąÖĂïéšü÷ǰ×îćéǰYYǰàöǰǰ
àċę Ü öĊ Ùč è úĆ Ö þèąđÞóćąêĆ ü ×ĂÜìš Ă Üëĉę î öćêŠ Ă ÷Ăéǰ ÝĞćîüîǰǰßĉîĚ ǰĒúąǰǰ×îćéǰYYǰàöǰÝĞćîüîǰǰßĉîĚ
ĕðÿĎŠñúÜćîýĉúðąĔîøĎðĒïï×ĂÜðøąêĉöćÖøøöøŠüöÿöĆ÷ǰ ǰ ×Ăïđ×êéšćîøĎðĒïï
ìĊę ÿ ĂéÙúš Ă ÜÖĆ ïüĉëĊßĊüĉêñĎšÙîðŦÝÝčïĆîëŠć÷ìĂéĂĂÖöćǰ ǰ ǰǰîĞ ć đÿîĂĔîøĎ ð Ēïïðøąêĉ ö ćÖøøö
ĔîøĎðĒïïðøąêĉöćÖøøöøŠüöÿöĆ÷đóČĂę ÿąìšĂîđĂÖúĆÖþèŤ øŠüöÿöĆ÷đóČęĂÿąìšĂîđĂÖúĆÖþèŤõĎöĉðŦââćđÙøČęĂÜÝĆÖÿćîǰ
õĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîǰ ēé÷öĊÖćøÖĞćĀîéüĆêëčðøąÿÜÙŤĒúą ĔîóČĚîìĊęÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜ
×Ăïđ×ê×ĂÜÖćøÿøšćÜÿøøÙŤǰéĆÜîĊĚ ǰ ǰǰîĞćđÿîĂøĎðĒïïðøąêĉöćÖøøöøŠüö
ÿöĆ ÷ đóČę Ă ÿąìš Ă îđĂÖúĆ Ö þèŤ õĎ öĉ ð Ŧ â âćđÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîǰ
üĆêëčðøąÿÜÙŤ Ĕîđ×êóČĚîìĊęÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ïìÙüćöîĊĚ × ĂîĞ ć đÿîĂÖøèĊ ýċ Ö þćđóČę Ă đðŨ î
ǰ đ óČę Ă ýċ Ö þ ć đ Ă Ö úĆ Ö þ è Ť õĎ öĉ ð Ŧ â â ć
ĒîüìćÜÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ð øąêĉ ö ćÖøøöøŠ ü öÿöĆ ÷ǰ
é š ć î ÝĆ Ö ÿ ć î Ĕ î đ× ê óČĚ î ìĊę ÝĆ Ü Ā üĆ é Ă Š ć Ü ì Ă Ü Ē ú ąǰ
đóČĂę ÿąìšĂîđĂÖúĆÖþèŤõöĎ ðĉ â Ŧ âćìšĂÜëĉîę ĂĂÖđðŨîǰǰÖøèĊǰ
ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
ĕéšĒÖŠǰÖøèĊýÖċ þćìĊǰę ǰÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜǰĒúąÖøèĊýÖċ þćìĊǰę ǰǰ
ǰ đóČę Ă ÿøš ć ÜÿøøÙŤ ð øąêĉ ö ćÖøøöøŠ ü öÿöĆ ÷ǰ
ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć
đóČęĂÿąìšĂîđĂÖúĆÖþèŤõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîĔîđ×êóČĚîìĊę
ÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜĒúąÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć ÖøèĊ ýċ Ö þćìĊę ǰ ǰ Öćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ð øąêĉ ö ćÖøøöøŠ ü ö
ÿöĆ ÷ đóČę Ă ÿąìš Ă îđĂÖúĆ Ö þèŤ õĎ öĉ ð Ŧ â âćìš Ă Üëĉę îǰ
×Ăïđ×ê×ĂÜÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ ÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜ
ǰ ×Ăïđ×êéšćîđîČĚĂĀć ÖćøýċÖþćךĂöĎúÖŠĂîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ
ǰ ǰ ǰ îĞ ć đÿîĂÖćøýċ Ö þćđĂÖúĆ Ö þèŤ ÝćÖÖćøýċ Ö þćך Ă öĎ ú õĎ öĉ ð Ŧ â âćìš Ă Üëĉę î éš ć î
õĎöĉðŦââćÝćÖđÙøČęĂÜÝĆÖÿćîĔîđ×êóČĚîìĊęÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜǰǰ ÝĆ Ö ÿćîõćÙÖúćÜÝĆ Ü ĀüĆ é ĂŠ ć ÜìĂÜǰ óïüŠ ć ǰ đÙøČę Ă ÜöČ Ă
ðøąđõìđÙøČĂę ÜÝĆïÿĆêüŤîćĞĚ ǰ úĂï
ÿĎøŠ ðĎ ĒïïÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ đÙøČęĂÜĔßšìĊęîŠćÿîĔÝĒúąöĊÙüćöÿĆöóĆîíŤÖĆïüĉëĊßĊüĉêǰ Ēúą
ÜćîðøąêĉöćÖøøöøŠüöÿöĆ÷ǰ üĉëĊđÖþêøÖøøöìĊęðŦÝÝčïĆî÷ĆÜöĊÖćøñúĉêđóČęĂÖćøĔßšÜćîĂ÷ĎŠǰ
ǰ ǰ îĞ ć đÿîĂÖćøýċ Ö þćđĂÖúĆ Ö þèŤ ĕéšĒÖŠǰ đÙøČęĂÜÝĆÖÿćîðøąđõìđÙøČęĂÜÝĆïÿĆêüŤîĞĚćìĊęđøĊ÷ÖüŠćǰ
õĎ öĉ ð Ŧ â âćÝćÖđÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîĔîđ×êóČĚ î ìĊę ÝĆ Ü ĀüĆ é ĶúĂïķǰ àċęÜĒêŠúąóČĚîìĊęÝąöĊÙüćöĒêÖêŠćÜÖĆîêćöÿõćó
óøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ćǰ ðøąđõìđÙøČęĂÜĔßšǰ ÜĂï
ǰ ÿĎŠøĎðĒïï õĎöĉðøąđìýǰ
ÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîðøąêĉöćÖøøöøŠüöÿöĆ÷ǰ

91
ĶúĂïǰõĎ
“ลอบ ภูöมĉðิปŦâ
ัญâćìĊ
ญาที่ยę÷ังĆÜหายใจอยู
Āć÷ĔÝĂ÷Ď่”Šķ

õćóìĊęǰǰúĂï÷ČîõćÙÖúćÜǰÝĂŠćÜìĂÜ

úĂïǰ đðŨîđÙøČęĂÜÝĆïÿĆêüŤîĞĚćìĊę÷ĆÜöĊñĎšñúĉêĒúą ĒîüÙĉéĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ


ñĎĔš ßšĂ÷ĎĔŠ îðŦÝÝčïîĆ ǰëċÜĒöšüćŠ ÝąúéîšĂ÷úÜöćÖĒúšüÖĘêćöǰĔî ÝćÖÖćøýċÖþćõĎöðĉ â Ŧ âćđÙøČĂę ÜÝĆÖÿćîõćÙÖúćÜǰ
óČîĚ ìĊĂę ćĞ đõĂēóíĉìĝ ĂÜǰÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜǰðŦÝÝčïîĆ đĀúČĂïšćîìĊę ÝǰĂŠćÜìĂÜǰēé÷đîšîýċÖþćìĊđę ÙøČĂę ÜÝĆÖÿćîðøąđõìđÙøČĂę Ü
ìĞćúĂïÝćÖĕöšĕñŠǰĂ÷ĎŠĒÙŠǰǰïšćîĒúąßŠćÜìĊęìćĞ ÖĘöĊĂć÷čöćÖǰ ÝĆïÿĆêüŤîćĞĚ ǰĕéšĒÖŠǰúĂïǰǰóïüŠćǰúĆÖþèąøĎðìøÜĒúą×îćé
ĒúąĂćÝÝąđúĉÖðøąÖĂïĂćßĊóîĊĚĔîĂĊÖĕöŠîćîǰ đîČęĂÜÝćÖ ×ĂÜúĂïõćÙÖúćÜëĎÖÿøšćÜ×ċĚîöćÝćÖÿõćóĒüéúšĂö
ĕöŠ öĊ Ù îøč Š î ĀúĆ Ü ÿîĔÝÝąÿČ ï êŠ Ă ÙüćöøĎ š ǰ ðøąÖĂïÖĆ ï ìĊę úĆ Ö þèąđðŨ î ìĊę ø ćïúč Š ö öĊ Ē öŠ îĞĚ ć ǰ úĞ ć ÙúĂÜĕĀúñŠ ć îǰ
Ùüćöîĉ÷öĔßšìĊęúéúÜđîČęĂÜÝćÖöĊĂčðÖøèŤÝĆïÿĆêüŤîĞĚćĔîøĎð öĊìÜŠč îćøć÷úĂïǰúĆÖþèą×ĂÜøĎðìøÜ×ĂÜúĂïÝąđÖĉéÝćÖ
ĒïïìĊęĔßšüĆÿéčÿöĆ÷ĔĀöŠĀćàČĚĂÜŠć÷öćìéĒìîǰ Ĕîïøøéć ÖćøđøĊ÷ÜêĆü×ĂÜàĊĕę öšĕñŠđðŨîÝĆÜĀüąđìŠćėǰÖĆîĒúšüđĂćöć×éǰǰ
đÙøČęĂÜÝĆïÿĆêüŤîĞĚćìĊęđðŨîĕöšĕñŠìĚĆÜĀöéîĆĚîǰ ðŦÝÝčïĆîđĀúČĂ ēé÷ߊüÜêĆüúĂïÝąđðŨîđÿšîêøÜĒúšüÿĂï×ċĚîêøÜðúć÷
đóĊ÷ÜúĂïìĊę÷ĆÜöĊñĎšÿĆęÜìĞćǰ đóČęĂîĞćĕðĔßšÜćîǰ ēé÷ñĎšÿĆęÜìĞć éšćîïîǰĀćÖđðŨîúĂïéĆÖÖčÜš ÝąöĊúÖĆ þèą×ĂÜÖćøĔßšßĂŠ ÜìćÜ
ÝąđðŨîñĎšðøąÖĂïĂćßĊóÝĆïÿĆêüŤĔîđ×êóČĚîìĊęǰ Ýǰ ÿĉÜĀŤïčøĊǰ ìĊöę úĊ ÖĆ þèąđðŨîàĂÖĀúČïĔĀšÿêĆ üŤĕĀúñŠćîđךćĕðǰĔî×èąìĊę
ÝǰĂŠćÜìĂÜǰÝǰóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ćǰĒúąǰÝǰÿčóøøèïčøĊǰ úĂïéĆÖðúćĔĀâŠÝąöĊÖćøđüšîߊĂÜìćÜđךćĔĀâŠÖüŠćǰ Ēúą
ēé÷ÿćđĀêčìúĊę Ăï÷ĆÜöĊÙîîĉ÷öĔßšĂ÷ĎïŠ ćš ÜđîČĂę ÜÝćÖÿćöćøë ĔßšǰĶÜćķǰÖĆĚîĕöŠĔĀšðúćĕĀúĂĂÖǰéĆÜîĆĚîǰĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ
ÝĆïÿĆêüŤîćĞĚ ĕéšðøĉöćèöćÖǰǰĔî×èąìĊđę ÙøČĂę ÜöČĂǰÝĆïÿĆêüŤîćĞĚ ñúÜćîðøąêĉöćÖøøöðøą÷čÖêŤÝćÖõĎöĉðŦââćÝĆÖÿćî
ìĊęöĊ×îćéđúĘÖĕöŠđðŨîìĊęîĉ÷öÝîđúĉÖñúĉêĕðĔîìĊęÿčéǰ õćÙÖúćÜǰ ÝąđîšîĔßšúĆÖþèąÖćøđøĊ÷ÜêĆü×ĂÜàĊęĕöšĕñŠìĊęĔßš
ĔîÖćøÖĆÖ×ĆÜÿĆêüŤǰ ĒúąúĆÖþèąÙüćöđðŨîàĂÖĀúČïìĊęđðŨî
õĎöðĉ â Ŧ âćĔîÖćøìĞćĔĀšÿêĆ üŤĕĀúöćđךćöćĔîúĂïĒúšüĂĂÖ
ĕðĕöŠĕéšǰ éĎõćóìĊęǰ

92
ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÖŠĂîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ

õćóìĊęǰǰúĆÖþèąúĂï÷ČîõćÙÖúćÜǰÝĂŠćÜìĂÜ

ÖćøüĉđÙøćąĀŤĒîüÙĉéÿĎŠÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ õćóìĊęǰ 


ǰ ĒúąöĊđÿšîĀüć÷öĆéĔîĒîü×üćÜđóČęĂÙüćö
ÝćÖĒîüÙĉééĆÜÖúŠćüךćÜêšîǰ ñĎšÿøšćÜÿøøÙŤĕéš Ē×ĘÜĒøÜǰ öĊìŠĂîĕöšĕñŠÙĎŠìĊęĔßšĔîÖćøðŦÖéĉîĔîđüúćĔßšÜćîǰ
đúČĂÖđĂćúĆÖþèą×ĂÜúĂïéĆÖÖčšÜìĊęîĉ÷öĔßšĒóøŠĀúć÷Ĕî ēé÷ñĎšÿøšćÜÿøøÙŤĕéšđúČĂÖđĂćúĆÖþèąđĀúŠćîĊĚǰ öćĔßšĔîÖćø
ìšĂÜëĉęîõćÙÖúćÜǰ ēé÷đÞóćąĔîïøĉđüèìĊęđðŨîîćךćüǰǰ ÿøšćÜÿøøÙŤǰēé÷üĉíÖĊ ćøøČĂĚ ēÙøÜÿøšćÜĒúšüîĞćöćðøąÖĂïĔĀöŠǰ
ēé÷ÖĞćĀîéđĂćúĆÖþèąøĎðíøøöìĊđę ðŨîàĂÖĀúČïìćÜđךćìĊę ēé÷ĔßšúÖĆ þèąđÿšîêøÜ×ĂÜàĊĕę öšĕñŠǰđÿšîîĂî×ĂÜđÿšîĀüćé
đÖĉéÝćÖÖćø×éêĆü×ĂÜĒñÜàĊĕę öšĕñŠǰ ×ċîĚ đðŨîøĎðìøÜÙúšć÷×üéǰ ìĊęøĆéêĆüúĂïǰ ĒúąđÿšîēÙøÜÿøšćÜĕöšĕñŠìĊęĔßšĔîÖćøðŦÖéĉîǰ
ēé÷đðŗéðćÖéšćîïîĕüšǰĒúąúĆÖþèąîćöíøøöìĊđę ðŨîàĊêę øÜ ēé÷îĞćöćÝĆéĂÜÙŤðøąÖĂïĔĀöŠǰ ĕðÿĎŠÜćîÿøšćÜÿøøÙŤēé÷
×ĂÜĕöšĕñŠìĊęđøĊ÷ÜêĆüÖĆîǰ ĒÿéÜĂĂÖëċÜÖćøÖĆÖ×ĆÜǰ ðŗéúšĂöǰǰ ÷Ć Ü ÙÜúĆ Ö þèąÿĞ ć ÙĆ â ĔîúĆ Ö þèąàĂÖĀúČ ï ìćÜđך ć ĕüšǰ
àċę Ü đðŨ î úĆ Ö þèąđÞóćąêĆ ü ×ĂÜúĂïìĊę ĕ öŠ öĊ Ĕ îđÙøČę Ă Üǰ ñÿćîÖĆïúĆÖþèąüĉíĊĔßšÜćîìĊęêšĂÜĔßšĔîîĞĚćǰ ÝċÜöĊÖćøîĞć
ÝĆïÿĆêüîĞĚćĂČęîėǰ õćóìĊęǰ
đĂćđÿšîēÙšÜĒïïÙúČęîîĞĚćđךćøŠüöǰ ĒúąõćóðúćìĊęđðŨî
êĆüĒìî×ĂÜÿĆêüŤîĞĚćǰēé÷îĞćöćúéìĂîøĎðìøÜĒúšüĔßšđðŨîǰ
ĂÜÙŤðøąÖĂïøŠüö×ĂÜêĆüøĎðìøÜĀúĆÖ×ĂÜñúÜćî
ÖćøüĉđÙøćąĀŤøĎðĒïï
úĆÖþèą×ĂÜúĂïéĆÖÖčÜš ǰöĊööč éšćîĀîšćÙúšć÷ìøÜ
ÖøąïĂÖĒòéǰ ìĊęøüöðúć÷ÿĂïđךćéšćîïîǰ õćóìĊęǰ 
ǰǰ
öč ö éš ć îïîđðŨ î úĆ Ö þèą×ĂÜđÿš î óč Š Ü đך ć ÿĎ Š ýĎ î ÷Ť Ö úćÜǰǰ

93
4

3 4 5

õćóìĊęǰǰøĎðéšćîĀîšćǰéšćîĀúĆÜǰĒúąéšćîïî×ĂÜúĂïéĆÖÖčšÜõćÙÖúćÜǰÝĂŠćÜìĂÜ

ÖćøüĉđÙøćąĀŤüĆÿéč ÖøąïüîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ
üĆ ÿ éč ìĊę Ĕßš Ĕ îÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ñ úÜćîǰ đðŨ î üĆ ÿ éč ×ĆĚ î ÖćøìĞ ć õćóøŠ ć ÜđóČę Ă ëŠ ć ÷ìĂéÙüćöÙĉ é
éĆÜĚ đéĉöìĊĔę ßšĔîÖćøìĞćúĂïǰðøąÖĂïéšü÷ĕöšĕñŠÿÿĊ Öč ǰĀüć÷ǰàċÜę *EFBǰ4LFUDI

đðŨîüĆÿéčóîČĚ ëĉîę ìĊöę ÙĊ è č ÙŠćÙüćöÜćöĔîêĆüđĂÜÝćÖúĆÖþèą ÝćÖĒîüÙĉéĔîÖćøÿøšćÜñúÜćîðøąêĉöćÖøøö


×ĂÜñĉüĒúąÿĊÿĆîêćöíøøößćêĉǰ ēé÷îĞćöćÿøšćÜÿøøÙŤđðŨî ìĊę đ îš î Ĕßš úĆ Ö þèąÖćøđøĊ ÷ ÜêĆ ü ×ĂÜàĊę ĕ öš ĕ ñŠ ìĊę Ĕßš Ĕ îÖćø
øĎðìøÜðøąêĉöćÖøøöÝĆÖÿćîǰēé÷ĔßšÖćøêĆéǰêĂÖǰêĉéǰöĆéǰ ÖĆ Ö ×Ć Ü ÿĆ ê üŤ ǰ ĒúąúĆ Ö þèąÙüćöđðŨ î àĂÖĀúČ ï ìĊę đ ðŨ î
ēé÷ĔßšĀüć÷éĆéđÿšîĔĀâŠđðŨîēÙøÜÿøšćÜĀúĆÖđóČęĂÙüćö õĎöĉðŦââćĔîÖćøÖĞćĀîéìĉýìćÜĔĀšÿĆêüŤĕĀúöćđךćöć
Ē×ĘÜĒøÜǰĒúąĔßšĕöŠĕñŠđĀúćđðŨîđÿšîêĆĚÜêøÜ÷ćüǰöćđøĊ÷ÜêĆü ĔîúĂïĒúšüĂĂÖĕðĕöŠĕéšǰ ðøąÿćîÖĆïÙüćöøĎšÿċÖ×ĂÜ
đðŨîàĊęǰ đðŨîðøąÖĂïđðŨîøĎðìøÜǰ ēé÷öĊĒÿÜĕôðøąÖĂï ÿĆêüŤìĊęëĎÖÖĆÖ×ĆÜĂ÷ĎŠõć÷Ĕîǰ îĞćĕðÿĎŠÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîǰ
đóČęĂÿøšćÜïøø÷ćÖćýĂĆîđÖĉéÝćÖÙüćöÜćö×ĂÜĒÿÜĕô ēé÷îĞćđĂćñúÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúÖŠĂîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤǰ
ìĊęÿŠĂÜúĂéĂĂÖÝćÖàĊęĕöšĕñŠĂĂÖöćÖøąìïóČĚîĒúąñîĆÜǰ öćĔßšĔîÖćøìĞćõćóøŠćÜĀúć÷øĎðĒïïđóČęĂ×÷ć÷ĒîüÙĉéǰǰ
ĒúąĒÿÜĕôÝćÖđÿšî×Ăï×ĂÜøĎðìøÜìĊęߊü÷đÿøĉöÙčèÙŠć
ÙüćöÜćöĒúąĔĀšïøø÷ćÖćýĂïĂčŠîǰ ÿćöćøëĔßšĔîÖćø
ðøąéĆïêÖĒêŠÜïøĉđüèöčöĀšĂÜêŠćÜėǰĕéš

õćóìĊęǰǰĒîüÙĉéĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ

94
ēé÷ìĞćÖćøĂĂÖõćóøŠćÜ×ĆĚîêšîìĆĚÜĀöéǰ ǰ Ēïïǰ øĎðìøÜéšćîïî×ĂÜúĂïǰöćñÿćîÖĆïüĉíÖĊ ćøÝĆïÿĆêüŤĔîîĞćĚ ǰ
õćóìĊęǰ
ǰÝćÖîĆĚîÙĆéđúČĂÖöćǰǰĒïïǰđóČęĂîĞćöćóĆçîć ēé÷ĔßšđðŨîúĆÖþèą×ĂÜđÿšîÙúČęîîĞĚćÝćÖîĆĚîǰ îĞćĕðóĆçîć
øĎ ð Ēïï×ĂÜðøąêĉ ö ćÖøøöĒúąÖĞ ć Āîéøć÷úąđĂĊ ÷ éǰ øĎðĒïïēé÷đóĉęöÙüćöĀîćøąĀüŠćÜßĆĚîĒúšüĔÿŠúĆÖþèąàĊę
ìĊęßĆéđÝîǰ ĒúąÿöïĎøèŤöćÖ×ċĚîǰ ēé÷đúČĂÖõćóøŠćÜĒïïìĊęǰ ×ĂÜúĂïđךćĕðǰ ĒúąđóĉęöĀ÷ĆÖìĊęøŠĂÜêøÜÖúćÜǰ ìĊęđðŨîÖćø
 ǰǰĒúąǰǰöćóĆçîćøĎðĒïïĔĀšßĆéđÝîĒúąÿöïĎøèŤ×ċĚîǰ úéìĂîöćÝćÖÖćø×éêĆüđðŨîìćÜđךćúĂïǰ õćóìĊęǰ

ēé÷õćóøŠćÜìĊęǰ ǰ îĞćúĆÖþèąđÿšîóčŠÜđךćýĎî÷ŤÖúćÜêćö

õćóìĊęǰǰÖćøóĆçîćøĎðĒïïðøąêĉöćÖøøöÝćÖõćóøŠćÜìĊęǰ

õćóøŠćÜìĊęǰ ǰöĊúĆÖþèą×ĂÜÖćøĔßšøĎðìøÜĂĉÿøą đĀöČ Ă îÖĆ ïðúćìĊę ĕ Āúüîđך ć ĕðĔîúĂïǰ ÝćÖîĆĚ îîĞ ć ĕð


Ùúš ć ÷Ā÷éîĞĚ ć ÖúĉĚ Ü ïîĔïĕöš ǰ ēé÷îĞ ć đÿš î êĆĚ Ü öćÝĆ é đðŨ î óĆçîćøĎðĒïïēé÷÷ČéøĎðìøÜĔĀšđðŨîìøÜÿĎÜđĀöČĂîÖĆïǰ
ÝĆÜĀüąđðŨîßčéėǰ ĒúšüđüšîߊĂÜüŠćÜǰ đÿšîîĂîđðŨîÖćøîĞć úĂï÷ČîǰĒúąĔÿŠđÿšîîĂîđðŨîÝĆÜĀüąǰĒúąöĊÖćøïĉéøĎðìøÜ
đÿšîēÙšÜđúĘÖîšĂ÷Ùúšć÷ñĉüîĞćĚ öćđðŨîĂÜÙŤðøąÖĂïǰēé÷đüšîǰ ïćÜÿŠüîǰ ÝćÖîĆĚîđóĉęöĀ÷ĆÖêøÜÖúćÜìĊęđðŨîÖćøúéìĂîǰ
éšćîïîđðŨîߊĂÜüÜÖúöÙúšć÷ÖĆïöčöéšćîïî×ĂÜúĂïǰ öćÝćÖìćÜđךćúĂïéĆÖÖčšÜǰ õćóìĊęǰ

éĆ Ö Öč š Ü ǰ öĊ ú ć÷đÿš î ðúćĒïïúéìĂîüîĂ÷Ď Š ē é÷øĂïǰǰ

õćóìĊęǰǰÖćøóĆçîćøĎðĒïïðøąêĉöćÖøøöÝćÖõćóøŠćÜìĊęǰ

95
õćóøŠćÜìĊęǰ ǰđðŨîðøąêĉöćÖøøöìøÜÖúöìĊęĒïŠÜ Ùúš ć ÷ÖĆ ï àĊę ĕ öš ĕ ñŠ × ĂÜúĂïǰ ÝćÖîĆĚ î óĆ ç îćøĎ ð Ēïï
đðŨîĒÞÖǰ ēé÷ÖćøĔßšēÙøÜđÿšîêĆĚÜìĊęüęĉÜÝćÖ÷Ăééšćîïî ēé÷ÙĉéĔĀšĒêŠúąĒÞÖöšüîêĆüđךćĀćÖĆîǰđĀöČĂîÖĆïìćÜđךć
öćÿĎŠéšćîúŠćÜǰ đĀöČĂîÖĆïēÙøÜ×ĂÜúĂïǰ öčöéšćîïîđðŨî ×ĂÜúĂïìĊęĕöšĕñŠ×éđךćĀćÖĆîđðŨîߊĂÜìćÜđךćǰ ēé÷ìĊęöčö
úĆÖþèąđÿšîóčŠÜđךćýĎî÷ŤÖúćÜÙúšć÷ÖĆïéšćîïî×ĂÜúĂïǰ éš ć îïî÷Ć Ü öĊ úĆ Ö þèąđÿš îóč Š Ü đך ć ýĎ î÷Ť Ö úćÜđĀöČ Ăîöč ö
õć÷ĔîĒÞÖĒêŠúąĒÞÖĔßšđÿšîêøÜÝćÖïîúÜúŠćÜđøĊ÷ÜêĆüǰ éšćîïî×ĂÜúĂïǰ õćóìĊęǰ

õćóìĊęǰǰÖćøóĆçîćøĎðĒïïðøąêĉöćÖøøöÝćÖõćóøŠćÜìĊęǰ
ภาพร่างที่ 4 และภาพร่างที่ 7 จำนวน 2 ชิ้น
ñúÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ
ÝćÖĒîüÙĉéĔîÖćøÿøšćÜñúÜćîðøąêĉöćÖøøö
ìĊę đ îš î Ĕßš úĆ Ö þèąÖćøđøĊ ÷ ÜêĆ ü ×ĂÜàĊę ĕ öš ĕ ñŠ ìĊę Ĕßš Ĕ îÖćø
ÖĆ Ö ×Ć Ü ÿĆ ê üŤ ǰ ĒúąúĆ Ö þèąÙüćöđðŨ î àĂÖĀúČ ï ìĊę đ ðŨ î
õĎöðĉ â Ŧ âćĔîÖćøìĞćĔĀšÿêĆ üŤĕĀúöćđךćöćĔîúĂïĒúšüĂĂÖ
ĕðĕöŠĕéšǰ îĞćĕðÿĎŠÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîǰ ēé÷đúČĂÖîĞćøĎð
ĒïïìĊęóĆçîćÝćÖõćóøŠćÜìĊęǰǰĒúąõćóøŠćÜìĊęǰǰÝĞćîüîǰ
ǰßĉĚîǰéĆÜîĊĚ
นำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงาน โดยเลือกนำรูปแ��ที่พ��นาจากภาพร่าง
õćóìĊęǰǰðøąêĉöćÖøøöǰĶúĂïǰķ

ñúÜćîðøąêĉöćÖøøößĉĚîìĊęǰǰĶúĂïǰķ
đðŨîÖćøîĞćõćóøŠćÜìĊęǰ ǰ öćÿøšćÜÿøøÙŤđðŨî
ñúÜćîðøąêĉ ö ćÖøøöÝćÖõĎ öĉ ð Ŧ â âćđÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćî
õćÙÖúćÜǰÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜǰēé÷ÖĞćĀîéĔĀšēÙøÜÿøšćÜ×ĂÜêĆü
ðøąêĉöćÖøøöǰđðŨîĀüć÷đÿšîĔĀâŠǰĒúąĕöšĂéĆ ðøąÖĂï×ċîĚ
êćöĒïïēé÷öĊúĆÖþèą×ĂÜÙüćöĀ÷ĆÖēÙšÜìĊęÙúĊęÙúć÷
ǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
öćÝćÖÙúČîę îĞćĚ ǰēé÷öĊÖćøđÿøĉöđÿšîēÙøÜÿøšćÜđóĉöę ïćÜÿŠüî
õćóìĊęǰǰðøąêĉöćÖøøöǰĶúĂïǰķǰǰǰǰǰǰǰǰǰ
đóČĂę ÙüćöĒ×ĘÜĒøÜ×ĂÜñúÜćîǰǰđöČĂę ×ċîĚ ēÙøÜÿøšćÜđÿøĘÝĒúšü

96
ÝąĔßšđÿšîĕöšĕñŠöćêĆéĒúąðøąÖĂïđךćĕðĔîÜćîĔîúĆÖþèą ÿøčðñúÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîðøąêĉöćÖøøöǰĶúĂïǰķǰ
×ĂÜÖćøđøĊ÷ÜêĆüđðŨîÝĆÜĀüąìĊÿę öĞćę đÿöĂđĀöČĂîàĊ×ę ĂÜúĂïǰ ĒúąǰĶúĂïǰķ
ÝćÖîĆîĚ êĉéêĆÜĚ ĀúĂéĕôõć÷ĔîǰñúÜćîĒÿéÜĂĂÖëċÜÖćøĔßš ÜćîðøąêĉöćÖøøöǰĶúĂïķǰǰĒúąǰĶúĂïǰķǰǰ
úĂïìĊęêšĂÜĂ÷ĎŠÖĆïÿõćóĒüéúšĂöìĊęêĆĚÜĂ÷ĎŠĔîîĞĚćǰ ēé÷Ēìî đðŨ î ñúöćÝćÖýċ Ö þćõĎ öĉ ð Ŧ â âćđÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîǰ
ÙŠćéšü÷đÿšîĀ÷ĆÖēÙšÜìĊęĒñŠĂĂÖéšćîךćÜǰ đĂÖúĆÖþèŤÙüćö ĂĞćđõĂēóíĉìĝ ĂÜǰÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜǰðøąđõìđÙøČĂę ÜÝĆïÿĆêüŤîćĞĚ ǰ
đðŨîàĂÖĀúČïìćÜđךć×ĂÜúĂïǰ ĒúąÙüćöøĎšÿċÖëĎÖÖĆÖ×ĆÜǰ ĶúĂï÷Čîķǰ ēé÷đÖĉéÝćÖÖćøîĞćàĊęĕöšĕñŠöćöĆéđøĊ÷ÜđðŨî
ÝćÖđÿšîêĆĚÜ×ĂÜàĊęĕöšĕñŠǰĒúąđîšîÙüćöøĎšÿċÖéšü÷ĒÿÜĕô ĒñÜĒúšü×éđךćĀćÖĆîÙúšć÷ìøÜÖøąïĂÖĒòéǰðúć÷éšćî
ïîÿĂï×ċĚîǰ đóČęĂĔĀš÷ÖëČĂĕéšÜŠć÷ǰ ĒúąÿćöćøëđìđĂćÖčšÜǰ
ñúÜćîðøąêĉöćÖøøößĉĚîìĊęǰǰǰĶúĂïǰķ ðúćǰ ĂĂÖìćÜéšćîïîĕéšÜŠć÷ǰ ĒîüÙĉéĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤǰ
đðŨîÖćøîĞćõćóøŠćÜìĊęǰ ǰ öćÿøšćÜÿøøÙŤđðŨîǰ îĞćđĂćđĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜõĎöĉðŦââćìĊęđðŨîøĎðíøøöǰ ĕéšĒÖŠǰ
ñúÜćîðøąêĉ ö ćÖøøöÝćÖõĎ öĉ ð Ŧ â âćđÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîǰ úĆÖþèą×ĂÜàĂÖĀúČïÝćÖÖćø×éêĆü×ĂÜĒñÜàĊĕę öšĕñŠìđęĊ ðŨî
ĂĞć đõĂēóíĉĝ ì ĂÜǰ ÝĆÜĀüĆéĂŠćÜìĂÜǰ ēé÷ĔßšĀ üć÷éĆ é ×éǰ ìćÜđךć×ĂÜÿĆêüŤîĞĚćǰ ñÿćîÖĆïøĎðìøÜ×ĂÜúĂïìĊęđÖĉéÝćÖǰ
đðŨîēÙøÜđÿšîîĂî×îćéêŠćÜėǰ ĕúŠÝćÖåćîĕðĀć÷Ăéǰǰ àĊĕę öšĕñŠöćðøąÖĂïøüöÖĆîǰĒúšüîĞćöćÝĆéĂÜÙŤðøąÖĂïĔĀöŠǰ
ēé÷×éĔĀšöĊúĆÖþèąĀ÷ĆÖđךćêćöúĆÖþèąìćÜđךć×ĂÜ ēé÷Ĕßš üĉ íĊ Ö ćøøČĚ Ă ēÙøÜÿøš ć ÜĒúš ü Ēúš ü ðøąÖĂïĔĀöŠǰ
úĂïǰēÙøÜđÿšîêĆĚÜĔßšĕöšĕñŠđĀúćđðŨîàĊęėǰÝćÖîĞćöćêĂÖêĉé ēé÷ÜćîðøąêĉöćÖøøöǰĶúĂïǰķǰîĞćúĆÖþèąđÿšîóčŠÜđךć
ÖĆïēÙøÜđÿšîîĂîǰÙúšć÷ÖĆïúĆÖþèą×ĂÜàĊęúĂïǰēé÷đÿøĉö ýĎî÷ŤÖúćÜêćöøĎðìøÜĔîöčöéšćîïî×ĂÜúĂïǰ öćñÿćîǰ
đÿšîēÙøÜÿøšćÜõć÷ĔîđóČĂę ÙüćöĒ×ĘÜĒøÜǰÝćÖîĆîĚ ĔßšêĂÖöĆé ÖĆ ï üĉ íĊ Ö ćøÝĆ ï ÿĆ ê üŤ Ĕ îîĞĚ ć ēé÷Ĕßš đ ðŨ î úĆ Ö þèą×ĂÜǰ
øąĀüŠćÜøĂ÷êŠĂĒêŠúąÝčéǰ ĒúąîĞćĕöšĕñŠöćéĆéđðŨîøĎððúć đÿš î ÙúČę î îĞĚ ć ÝćÖîĆĚ î ǰ îĞ ć ĕðóĆ ç îćøĎ ð Ēïïēé÷đóĉę öǰ
ĒïïúéìĂîĒúšüîĞćöćöĆéêĉéēé÷øĂï×ĂÜðøąêĉöćÖøøöǰǰ ÙüćöĀîćøąĀüŠćÜßĆĚîĒúšüĔÿŠúĆÖþèąàĊę×ĂÜúĂïđךćĕðǰ
ÝćÖîĆîĚ êĉéêĆÜĚ ĀúĂéĕôõć÷ĔîǰǰñúÜćîĒÿéÜĂĂÖëċÜÙüćö ĒúąđóĉęöĀ÷ĆÖìĊęøŠĂÜêøÜÖúćÜǰ ìĊęđðŨîÖćøúéìĂîöćÝćÖ
ÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜđÿšîêĆĚÜĒúąđÿšîîĂîìĊęÖŠĂêĆüđðŨîøĎðìøÜ Öćø×éêĆ ü đðŨ î ìćÜđך ć úĂïǰ ĒúąÜćîðøąêĉ ö ćÖøøöǰǰ
ìĊę ïĉ é ñĆ î đðŨ î ך Ă ðúš Ă Üǰ øĎ ð ìøÜÿĂï×ċĚ î Ùúš ć ÷úĂï÷Č îǰ ĶúĂïǰ ķǰ öĊ úĆ Ö þèąøĎ ð ìøÜÿĎ Ü ĒïïúĂï÷Č î ǰ Ēúąǰ
ñŠćîđìÙîĉÙÖćøêĂÖöĆéǰ ēé÷øĎððúćìĊęĀöčîüîĂ÷ĎŠøĂï ĔÿŠđÿšîîĂîđðŨîÝĆÜĀüąǰ ĒúąöĊÖćøïĉéøĎðìøÜïćÜÿŠüîǰ
úĂïĒÿéÜëċÜìĉýìćÜìĊęðúćĕĀúđךćõć÷ĔîñŠćîđÿšîìćÜǰ ÝćÖîĆĚ î đóĉę ö Ā÷Ć Ö êøÜÖúćÜìĊę đ ðŨ î ÖćøúéìĂîöćÝćÖ
ìĊđę ðŨîĀúČïéšćîĀîšćĂĆîđðŨîđĂÖúĆÖþèŤõöĎ ðĉ â Ŧ âć×ĂÜúĂï ìćÜđך ć úĂïéĆ Ö Öč š Ü ĂĆ î đðŨ î đĂÖúĆ Ö þèŤ × ĂÜõĎ öĉ ð Ŧ â âćǰǰ
ēé÷đüš î éš ć îïîđðŨ î ߊ Ă ÜüÜÖúöÙúš ć ÷ÖĆ ï öč ö éš ć îïîǰ
×ĂÜúĂïéĆ Ö Öč š Ü ǰ öĊ ú ć÷đÿš î ðúćĒïïúéìĂîüîĂ÷Ď ǰŠ
ēé÷øĂïǰ đĀöČ Ă îÖĆ ï ðúćìĊę ĕ Āúüîđך ć ĕðĔîúĂïǰǰ
ÝćÖîĆĚîÿøšćÜïøø÷ćÖćýéšü÷ÖćøêĉéêĆĚÜĀúĂéĕôõć÷Ĕî
ðøąêĉöćÖøøöǰ đöČęĂđðŗéĕôĒÿÜìĊęÿŠĂÜúĂéĂĂÖöćÝćÖ
ðøąêĉöćÖøøöìĊęìćïúÜÖĆïóČĚîĀšĂÜĒúąñîĆÜǰ ÝąÖŠĂĔĀš
đÖĉéïøø÷ćÖćýđÿöČĂîñĎšßöĕéšđךćĕðĂ÷ĎŠĔîúĂïǰ àċęÜđðŨîǰ
ÖćøÿøšćÜĂćøöèŤÙüćöøĎšÿċÖøŠüöøąĀüŠćÜñĎšßöǰ ÖĆïÿĆêüŤǰ
ǰǰ ìĊęëĎÖÖĆÖ×ĆÜĔîúĂïĂĆîđðŨîđĂÖúĆÖþèŤĔîéšćîîćöíøøöǰ
õćóìĊęǰǰðøąêĉöćÖøøöǰĶúĂïǰķĒúąǰĶúĂïǰķ ĒúąêćöĒøÜïĆîéćúĔÝĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤǰ

97
ÖøèĊýċÖþćìĊęǰǰÖćøÿøšćÜÿøøÙŤðøąêĉöćÖøøöøŠüöÿöĆ÷ ĕöšĕñŠĒúąĔïúćîñÿćîøŠüöÖĆîǰ ĶÜĂïķǰ đðŨîđÙøČęĂÜÿüö
đóČęĂÿąìšĂîđĂÖúĆÖþèŤõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîǰ ýĊøþąÿĞćĀøĆïÖĆîĒééÖĆîòîǰ õć÷ĔîđðŨîēÙøÜĕöšĕñŠÿćîǰ
ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć éš ü ÷êĂÖÖøč é š ü ÷ǰ Ĕïúćîǰ øĎ ð øŠ ć ÜÙúš ć ÷ÖøąÝćéÙüĞę ćǰ
ÖćøýċÖþćךĂöĎúÖŠĂîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ öĊøÜĆ ÜĂïÿĞćĀøĆïÿüöýĊøþąǰĔßšđߊîđéĊ÷üÖĆïĀöüÖǰÜĂïöĊĔßš
ÜćîÝĆÖÿćîÜĂïîĆïüŠćđðŨîìĊęøĎšÝĆÖÖĆîöćßšćîćîǰ ÖĆîöćÖĔîßîïìõćÙÖúćÜǰ ĔîĀöĎŠßćüĕøŠßćüîćßćüÿüî
đðŨîÜćîýĉúðĀĆêëÖøøöìĊęìĞć×ċĚîđóČęĂĔßšðøąē÷ßîŤĔîÖćø ĒúąÿćöĆâßîìĆęüĕðǰ ÜĂïöĊðøąē÷ßîŤĔîÖćøĔßšÿĂ÷đߊî
ðøąÖĂïĂćßĊ ó ×ĂÜßćüĕì÷ēé÷êøÜǰ ÞąîĆĚ î ǰ ÜĂïÝċ Üǰ đéĊ÷üÖĆïĀöüÖǰ ĒêŠÜĂïöĊúĆÖþèąĒúąÙčèÿöïĆêĉìĊęóĉđýþ
îĆ ï üŠ ć đðŨ î ×ĂÜĔßš ìĊę Ù üïÙĎ Š ÖĆ ï ÖćøðøąÖĂïĂćßĊ ó ÖüŠćĀöüÖǰ ÙČĂǰ ÜĂïöĊ×îćéĔĀâŠÖüŠćǰ ÖĆîĒééÖĆîòîǰ
đÖþêøÖøøöÝîëċÜðŦÝÝčïĆîǰ ýĉúðąÖćøìĞćÜĂïêšĂÜĔßš ĕéšéĊÖüŠćǰ öĊîĞĚćĀîĆÖđïćǰ øĆÜÜĂïǰ ÿćîéšü÷ĕöšĕñŠÿĞćĀøĆï
ÙüćößĞćîćâĒúąÙüćöðøćèĊêúąđĂĊ÷éĂŠĂîđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉÜę ǰ ÿüöýĊøþąǰöĊúĆÖþèąēðøŠÜøąïć÷ĂćÖćýĕéšéĊǰ đĀöćąÿö
ĕöŠ Ē óš Ü ćîÝĆ Ö ÿćîðøąđõìĂČę î ėǰ ÿĞ ć ĀøĆ ï ÖćøìĞ ć ÜĂïǰ ÿĞćĀøĆïĔßšÜćîÖúćÜĒÝšÜǰ ßćüĕøŠǰ ßćüîćǰ ÝċÜîĉ÷öĔÿŠÜĂï
ìĞćÜćîÖĆîöćÖÖüŠćÖćøĔßšĀöüÖǰ ĀøČĂĔßšñšćēóÖýĊøþąǰ
ĔîÝĆ Ü ĀüĆ é óøąîÙøýøĊ Ă ÷č í ÷ćǰ ÖĘ îĆ ï ĕéš ü Š ć đðŨ î ĒĀúŠ Ü
ñúĉ ê ÜĂïìĊę ÿĞ ć ÙĆ â ìĊę ÿč é ĒĀŠ Ü Āîċę Ü ×ĂÜðøąđìýìĊǰę ÖøąìøüÜüĆçîíøøö ǰ 
ǰ øĎðìøÜ×ĂÜÜĂïđÖĉéÝćÖ
ĂĞćđõĂïćÜðąĀĆîǰßćüïćÜðąĀĆîðøąÖĂïĂćßĊóîĊÖĚ îĆ öćÖǰ õĎ öĉ ðŦ â âć×ĂÜïøøóïč øč þ ĔîÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ đ ÙøČęĂ ÜĔßšǰ
Ýċ Ü ëČ Ă ĕéš ü Š ć ĂćßĊó ìĞćÜĂïöĊÙüćöÿĞćÙĆâìćÜđýøþåÖĉ Ýǰ ìĊęđÖĉéÝćÖÖćøÿĆÜđÖêÿõćóĂćÖćýíøøößćêĉ×ĂÜóČĚîìĊęǰ
×ĂÜßćüïćÜðąĀĆîđðŨîĂ÷ŠćÜöćÖǰēé÷îć÷íćøćüčçǰĉ ÝčúüÜýŤǰ õćÙÖúćÜìĊÖę úćÜüĆîĒééøšĂîÝĆéǰĂćßĊó×ĂÜÙîìĊÿę üŠ îöćÖ
ßćüêĞćïúïćÜîćÜǰøšćǰĂĞćđõĂïćÜðąĀĆîǰđðŨîǰñĎšĀîċęÜìĊęöĊǰ đðŨîđÖþêøÖøêšĂÜìĞćÜćîĂ÷ĎŠÖúćÜĒééǰ øĎðìøÜ×ĂÜÜĂïǰ
ñúÜćîðøąéĉþåŤÜĂïìĊÿę ü÷Üćöǰđøĉöę ÖćøìĞćÜĂïêĆÜĚ ĒêŠü÷Ć đéĘÖǰ ÝċÜÙúšć÷ÖøąÝćéÙüĞęćìĊęöĊúĆÖþèą÷ĂéÿĂïðúć÷ïćî
ĒúąöćøéćðøąÖĂïĂćßĊ ó ìĞć ÜĂïǰ êĆĚ Ü ĒêŠ ï øøóïč øč þǰ ìĞćĔĀš×Ăï×ĂÜÜĂïÖĉîóČîĚ ìĊÖę üšćÜēé÷øĂïýĊøþąßŠü÷ïĆÜĒééǰ
ÞąîĆĚîǰ öćøéćÝċÜđðŨîñĎšëŠć÷ìĂéĒúąòřÖòîÜćîòŘöČĂîĊǰĚ ĕéš ĕ éš éĊ ǰ Ĕî×èąđéĊ ÷ üÖĆ î éš ć îïî×ĂÜÜĂïöĊ úĆ Ö þèąǰ
ĔĀšĂ÷ŠćÜĔÖúšßĉéǰ öćēé÷êúĂéǰ đöČęĂÝïÖćøýċÖþćĕéšđĀĘî đðŨîóČîĚ ìĊüę ÜÖúöìĊîę îĎ êøÜÖúćÜđðŨî÷ĂéĒĀúöđêĊ÷Ě ėǰÿŠÜñúĔĀšǰ
ÙčèÙŠć×ĂÜÜćîĔîĂćßĊóîĊĚüŠćÿćöćøëĔßšđúĊĚ÷ÜêĆüđĂÜĕéš đöČęĂÿüöÜĂïĒúšüÝąđÖĉéóČĚîìĊęõć÷ĔîöćÖÖüŠćÜĂï÷Ăé
đðŨîĂ÷ŠćÜéĊǰÝċÜìčöŠ đìóúĆÜÖć÷ĒúąóúĆÜÿêĉðâ Ŧ âćđóČĂę ÜćîǰĒĀúöĒïïđüĊ ÷ éîćöǰ àċę Ü đðŨ î ðøąđìýìĊę öĊ ò îêÖßč Öǰ
Ă÷ŠćÜđêĘöìĊöę ćÝîìčÖüĆîîĊǰĚ ĂĊÖìĆÜĚ ÷ĆÜêøąĀîĆÖëċÜĂîćÙêüŠć đðŨîÿŠüîĔĀâŠǰ ĒúąĂćÖćýĀîćüđîČęĂÜÝćÖöĊõĎđ×ćöćÖǰ
ĂćßĊóÖćøìĞćÜĂïÝąÿĎâĕðĀćÖĕöŠöĊÖćøëŠć÷ìĂéĔĀšÖĆïǰ îĂÖÝćÖîĊĚ õ ć÷ĔîÜĂï÷Ć Ü öĊ ÿ Š ü îìĊę đ øĊ ÷ ÖüŠ ć ǰ øĆ Ü ÜĂïǰǰ
ÙîøčŠîĀúĆÜǰ ÿĞćĀøĆïñĎšöĊĔÝøĆÖýĉúðąÙÜìĞćĕéšĕöŠđÖĉîÙüćö àċÜę ðøąÖĂïêĉéÖĆïÿŠüîēÙøÜÜĂïđóČĂę ĔßšÿüöýĊøþąìĊìę ćĞ öć
ÿćöćøëǰ ëšćöĊÙüćöó÷ć÷ćöǰ öćÖóĂǰ ñúÜćîÝąÿĞćđøĘÝ ÝćÖĕöšĕñŠđÿšîđúĘÖöćđøĊ÷ÜøüöÖĆîĒúą×éàšĂîÿćîêĆüÖĆî
ÿöïĎøèŤĂ÷ĎŠĔîǰ×ĆĚîöćêøåćîǰ Ùúšć÷êøąÖøšĂǰ ìĞćĔĀšöĊÙüćö÷ČéĀ÷čŠîÿćöćøëðøĆïĔĀšđךć
ÖĆï×îćéýĊøþąĕéšǰǰÜĂïđðŨîõĎöĉðŦââćđÙøČęĂÜĔßšìĊęîĞćüĆÿéč
íøøößćêĉìĊęöĊéĆĚÜđéĉöĔîìšĂÜëĉęîöćĔßšǰ ĕéšĒÖŠǰ ĕöšĕñŠǰ Ĕïúćîǰ
ĒîüÙĉéĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤðøąêĉöćÖøøö
üĆÿéčíøøößćêĉđðŨî×ĂÜĀćÜŠć÷ĔîìšĂÜëĉęîǰ ĔßšÜćîĕéšéĊöĊîĞĚć
ĒîüÙĉéĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤðøąêĉöćÖøøöđðŨîÖćø ĀîĆÖđïćǰÿćöćøëĔßšđìÙîĉÙóČĚîïšćîĔîÖćøÿćîêĆü×ċĚîøĎðǰ
îĞ ć õĎ öĉ ð Ŧ â âćđÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîõćÙÖúćÜǰ Ĕîđ×êóČĚ î ìĊǰę ÖćøÖøčǰÖćøđ÷ĘïǰÖćø×ĆéǰöćñúĉêÜĂïĕéšÜŠć÷ĔîÙøĆüđøČĂîǰ
ĂĞ ć đõĂïćÜðąĀĆ î ǰ ÝĆ Ü ĀüĆ é óøąîÙøýøĊ Ă ÷č í ÷ćǰǰ
ēé÷đúČĂÖÝćÖÖúčŠöđÙøČęĂÜĔßšǰ ĶÜĂïķǰ ìĊęđðŨîÜćîÝĆÖÿćî

98
õćóìĊęǰǰǰõćóĒÿéÜĀúĆÖÖćøìĞćÜćî×ĂÜÜĂï
ìĊęöćǰTDHCVJMEJOHNBUFSJBMTDPN

ÖćøüĉđÙøćąĀŤ×šĂöĎúĔîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ

 
ǰǰǰǰ ǰǰǰǰǰ
õćóìĊęǰǰǰēÙøÜÿøšćÜõć÷ĔîĒúąõć÷îĂÖ×ĂÜÜĂï

ÖćøüĉđÙøćąĀŤĒîüÙĉéÿĎŠÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ ×ĂÜđÿšîóčŠÜĂĂÖÝćÖýĎî÷ŤÖúćÜđöČęĂöĂÜÝćÖöčöéšćîïîǰ
đðŨîÖćøîĞćøĎðìøÜõć÷îĂÖ×ĂÜÜĂïõćÙÖúćÜ ĒúąöčöéšćîúŠćÜǰ ĔîÜćîðøąêĉöćÖøøöîĊĚöčŠÜĔßšēÙøÜÿøšćÜ
ĔîóČĚîìĊęĂĞćđõĂïćÜðąĀĆîǰ ÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć đÿšîēÙšÜǰ ĒúąđÿšîóčŠÜÝćÖýĎî÷ŤÖúćÜĔîÖćøðøąÖĂïøĎð
ìĊę öĊ đ ĂÖúĆ Ö þèŤ đ ÞóćąêĆ ü đðŨ î øĎ ð ìøÜÖøąÝćéÙüĞę ć ìøÜ×ĂÜðøąêĉöćÖøøöǰ ĒúąöčŠÜĔßšđÿšîēÙšÜđóČęĂĒìîÙŠć
öĊ ÷ ĂéĒĀúöêøÜÖċę Ü ÖúćÜǰ ðøąÖĂïøŠ ü öÖĆ ï ĒîüÙĉ é ÖćøđÙúČę Ă îĕĀü×ĂÜÿć÷úöìĊę óĆ é ñŠ ć îĔêš êĆ ü ÜĂï
đßĉ Ü îćöíøøöđøČę Ă ÜÙüćöēðøŠ Ü đïćǰ ÙüćöđøĊ ÷ ïÜŠ ć ÷ǰ đóČęĂÙüćöđ÷Ęîÿïć÷×ĂÜñĎšÿüöĔÿŠ
Ùüćöÿöéč ú ǰ ÖćøÙč š ö ÖĆ î ǰ ēé÷ĔĀš Ù üćöøĎ š ÿċ Ö ëċ Ü Ùüćö
đÙúČęĂîĕĀü×ĂÜÿć÷úöìĊęóĆéñŠćîǰ đóČęĂëŠć÷ìĂéöćÿĎŠÜćî ÖćøüĉđÙøćąĀŤüĆÿéč
ðøąêĉöćÖøøöìĊęÿąìšĂîëċÜõĎöĉðŦââćÝćÖÜĂïõćÙÖúćÜǰ ĔîÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ñ úÜćîðøąêĉ ö ćÖøøöîĊĚǰ
ĔîóČĚîìĊęĂĞćđõĂïćÜðąĀĆîǰÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ć đðŨîÖćøîĞćøĎðìøÜĒúąõĎöðĉ â
Ŧ âćĒïïéĆÜĚ đéĉöǰöćîĞćđÿîĂ
ĔîøĎðĒïïüĆÿéčÿöĆ÷ĔĀöŠǰÙČĂǰđĀúĘÖǰēé÷đîšîÖćøðøąÿćî
ÖćøüĉđÙøćąĀŤøĎðĒïï đÿšîđðŨîøĎðìøÜéšü÷đÿšîēÙšÜìĊęîčŠöîüúēé÷úéìĂîöć
ĶÜĂïķǰ öĊ úĆ Ö þèąøĎ ð ìøÜìĊę öĊ Ù üćöÿöéč úǰ ÝćÖøĎðìøÜ×ĂÜÜĂïǰ ĒúąÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜÖøąĒÿúöǰ
ÿööćêøǰ ĒúąöĊÙüćöđøĊ÷ïÜŠć÷ǰ đðŨîøĎðìøÜÖøąÝćéÙüĞćę đðŨîÖćøÿøšćÜÙüćö×ĆéĒ÷šÜĔĀšđÖĉé×ċîĚ ēé÷îĞćđĀúĘÖìĊöę ÙĊ üćö
ðøąÖĂïéšü÷đÿšîēÙšÜđðŨîĀúĆÖǰ ĒúąðøąÖĂïéšü÷đÿšî Ē×ĘÜĒøÜöćëŠć÷ìĂéĔîéšćîÙüćöîčŠöîüúǰ ĒúąîĞćđĀúĘÖ
ìĊęöĊÝĆÜĀüąÿöĞęćđÿöĂđðŨîøąđïĊ÷ïǰ ĕéšĒÖŠǰ ĒîüđÿšîēÙøÜ ìĊęđðŨîüĆÿéčÿöĆ÷ĔĀöŠöćëŠć÷ìĂéÙčèÙŠćĒìîüĆÿéčéĆĚÜđéĉö
ÜĂïõć÷ĔîǰĒîüÖćøđøĊ÷ÜêĆü×ĂÜđÿšîĔïúćîǰÖćøđøĊ÷ÜêĆü

99
ÖøąïüîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤ ĒïïēÙøÜÿøšćÜǰ Ēúąøć÷úąđĂĊ÷éÿŠüîêŠćÜėǰ ×ĂÜÜĂï
ÖćøìĞćõćóøŠćÜđóČęĂëŠć÷ìĂéÙüćöÙĉéǰ *EFBǰ ìĊęđðŨîøĎðíøøöēé÷óĉÝćøèćÝćÖĂÜÙŤðøąÖĂïýĉúðşǰ Ēúą
4LFUDI
ĒîüÙĉéìĊęđðŨîîćöíøøöêćöõĎöĉðŦââćÖćøìĞćÜĂïǰĕéšĒÖŠǰ
ĀúĆ Ü ÝćÖýċ Ö þćך Ă öĎ ú ÙüćöđðŨ î öć×ĂÜÜĂïǰ ÙüćöēðøŠÜđïćǰ ÙüćöđøĊ÷ïÜŠć÷ǰ Ùüćöÿöéčúǰ ÖćøÙčšöÖĆîǰ
õĎöĉðŦââćĔîÖćøìĞćÜĂïìĊęđÖĉéÝćÖÙüćöÿĆöóĆîíŤøąĀüŠćÜ îĞ ć öćðøąöüúך Ă öĎ ú ĔîÿŠ ü îêŠ ć ÜėìĊę ĕ éš ýċ Ö þćĒúš ü
ÿõćóĒüéúš Ă öÖĆ ï ÖćøĔßš Ü ćî×ĂÜöîč þ ÷Ť ǰ ýċ Ö þćøĎ ð öćÿĆÜđÙøćąĀŤĒúšüëŠć÷ìĂéñŠćîõćóøŠćÜ

õćóìĊęǰǰõćóøŠćÜ×ĆĚîêšîÝćÖõĎöĉðŦââćǰĶÜĂïķ
ÖćøóĆçîćõćóøŠćÜ×ĆĚîìĊęǰ
îĞćõćóøŠćÜđóČęĂëŠć÷ìĂéÙüćöÙĉéöć×÷ć÷đóČęĂĔĀšĒîüÙĉéßĆéđÝî×ċĚîǰ

19

18 ǰǰǰǰ
õćóìĊęǰǰǰõćóøŠćÜ×ĆĚîóĆçîćøĎðĒïï

100
õćóøŠćÜ×ĆĚîÿöïĎøèŤǰ ÙüćöÿĞćÙĆâ×ĂÜĂÜÙŤðøąÖĂïĀúĆÖìĊęĔßšĔîðøąêĉöćÖøøö
õćóøŠ ć Ü×ĆĚ î ÿöïĎ ø èŤ đ ðŨ î Öćøÿøč ð ×ĆĚ î ÿč é ìš ć ÷ǰ ßč é îĊĚ ǰ ÝąðøąÖĂïéš ü ÷ÜĂïǰ ǰ ĔïìĊę öĊ Ù üćöÿĆ ö óĆ î íŤ
đóČęĂîĞćĕðÿĎŠÖćøÿøšćÜñúÜćîÝøĉÜǰ ēé÷đúČĂÖîĞćñúÖćø ĔîúĆ Ö þèą×ĂÜÖćøóċę Ü óĉ Ü ǰ ĀøČ Ă óċę Ü óćĂćýĆ ÷ ÖĆ îǰ
óĆçîćõćóøŠćÜìĊǰę ǰ ǰǰĔî×ĆîĚ ìĊǰę ǰöćóĉÝćøèćđóČĂę ðøĆï àċęÜđðŨîøĎðĒïï×ĂÜÿĆÜÙöđÖþêøÖøĒïïéĆĚÜđéĉöìĊęóċęÜóć
ÿĎÙŠ üćöÿöïĎøèŤĔîéšćîøĎðĒïïĒúąÙüćöÙĉéìĆÜĚ ĔîéšćîøĎð ĒøÜÜćîÙîéš ü ÷ÖĆ î đĂÜǰ ĔîÖćøđóćąðúĎ Ö ĀøČ Ă
íøøöĒúąîćöíøøöǰ ēé÷đîšî×÷ć÷øć÷úąđĂĊ÷éđóČęĂîĞć đÖĘïđÖĊę÷üñúñúĉêìćÜÖćøđÖþêøàċęÜõćóúĆÖþèŤ×ĂÜÜĂï
ĕðÿĎŠÖćøìĞćĒïïđóČęĂÖćøÿøšćÜñúÜćîðøąêĉöćÖøøöÝøĉÜǰ Ĕîđßĉ Ü Ăč é öÙêĉ ìĊę ÿ ąìš Ă îÙüćöđðŨ î êĆ ü Ēìî×ĂÜ
õć÷ĀúĆÜÝćÖÖćøóĆçîćõćóøŠćÜĒêŠúą×ĆîĚ ǰìĞćĔĀšöĂÜđĀĘî ÿĆÜÙöđÖþêøÖøøöĕì÷

ĒïïðøąêĉöćÖøøöǰÜĂïǰ ĒïïðøąêĉöćÖøøö ÜĂïǰ

õćóìĊęǰǰõćóøŠćÜ×ĆĚîÿöïĎøèŤ

21 22
ǰǰǰǰǰ
õćóìĊęǰǰñúÜćîðøąêĉöćÖøøöǰĶÜĂïǰķ

101
ñúÜćîðøąêĉöćÖøøöÜĂïǰ ÝĆ Ü ĀüĆ é óøąîÙøýøĊ Ă ÷č í ÷ćìĊę öĊ đ ĂÖúĆ Ö þèŤ đ ÞóćąêĆ üǰ
ñúÜćîðøąêĉöćÖøøöǰÜĂïǰǰîĞćøĎðìøÜ×ĂÜÜĂïǰ öĊÙüćöÿöéčúǰðøąÖĂïøŠüöÖĆïĒîüÙĉéđßĉÜîćöíøøöđøČĂę Ü
ēé÷úéìĂîđĀúČ Ă ĒêŠ đ ÿš î ēÙš Ü ǰ Ēúąđÿš î ēÙøÜÿøš ć ÜìĊęǰ ÙüćöēðøŠÜđïćǰ ÙüćöđøĊ÷ïÜŠć÷ǰ Ùüćöÿöéčúǰ ÖćøÙčšöÖĆîǰ
óčÜŠ đךćĀćýĎî÷ŤÖúćÜǰöćðøąÖĂïđðŨîìøÜÜĂïĒïïđøĊ÷ïÜŠć÷ǰǰ ēé÷ĔĀšÙüćöøĎÿš Öċ ëċÜÙüćöđÙúČĂę îĕĀü×ĂÜÿć÷úöìĊóę éĆ ñŠćîǰ
đîšîÝĆÜĀüąÖćøđøĊ÷ÜêĆü×ĂÜđÿšîìĊęöĊÙüćöÿöéčúǰ Ēúąǰ öčŠÜĔßšēÙøÜÿøšćÜđÿšîēÙšÜǰĒúąđÿšîóčŠÜÝćÖýĎî÷ŤÖúćÜĔîÖćø
đÿšîìĊęóčŠÜđךćĀćåćîìĊęđðŨîđÿšîēÙšÜìĊęĒÿéÜÖćøđÙúČęĂîĕĀü ðøąÖĂïøĎðìøÜ×ĂÜðøąêĉöćÖøøöǰ ĒúąöčŠÜĔßšđÿšîēÙšÜǰ
×ĂÜÿć÷úöìĊę óĆ é ñŠ ć îĔêš Ü Ăïǰ ĒúąîĞ ć øĎ ð ìøÜÜĂïìĆĚ Ü đóČęĂĒìîÙŠćÖćøđÙúČęĂîĕĀü×ĂÜÿć÷úöìĊęóĆéñŠćîĔêšêĆü
ÿĂÜßĉĚîìĊęöĊ×îćéđìŠćÖĆîöćÝĆéĂÜÙŤĂÜÙŤðøąÖĂïøŠüöÖĆîǰ ÜĂïđóČęĂÙüćöđ÷Ęîÿïć÷×ĂÜñĎšÿüöǰ ĒúąîĞćđÿîĂĔîøĎð
ĔîúĆÖþèą×ĂÜÖćøîĞćÝčéÖċęÜÖúćÜéšćîïî÷ĂéÿčéöćüćÜ ĒïïüĆÿéčÿöĆ÷ĔĀöŠǰ ÙČĂǰ đĀúĘÖǰ ēé÷đîšîÖćøðøąÿćîđÿšî
êŠĂÖĆîĒïïđĂĊ÷ÜêĆüǰ ĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜÖćøóċęÜóćĔîøĎðĒïï đðŨîøĎðìøÜéšü÷đÿšîēÙšÜìĊęîčŠöîüúēé÷úéìĂîöćÝćÖǰ
ìĊęߊü÷ÿŠÜđÿøĉöÖĆî øĎ ð ìøÜ×ĂÜÜĂïǰ ĒúąÖćøđÙúČę Ă îĕĀü×ĂÜÖøąĒÿúöǰ
đðŨîÖćøÿøšćÜÙüćö×ĆéĒ÷šÜĔĀšđÖĉé×ċĚîēé÷îĞćđĀúĘÖìĊęöĊǰ
ÙüćöĒ×ĘÜĒøÜöćëŠć÷ìĂéĔîéšćîÙüćöîčöŠ îüúǰĒúąîĞćđĀúĘÖǰ
ñúÜćîðøąêĉöćÖøøöǰÜĂïǰ
ìĊęđðŨîüĆÿéčÿöĆ÷ĔĀöŠöćëŠć÷ìĂéÙčèÙŠćĒìîüĆÿéčéĆĚÜđéĉö
ñúÜćîðøąêĉöćÖøøöǰ ÜĂïǰ ǰ îĞćøĎðìøÜ×ĂÜ
ÜĂïēé÷úéìĂîđĀúČĂĒêŠđÿšîēÙšÜǰ ĒúąđÿšîēÙøÜÿøšćÜìĊǰę
óčÜŠ đךćĀćýĎî÷ŤÖúćÜǰöćðøąÖĂïđðŨîìøÜÜĂïĒïïđøĊ÷ïÜŠć÷ǰǰ
đîšîÝĆÜĀüąÖćøđøĊ÷ÜêĆü×ĂÜđÿšîìĊęöĊÙüćöÿöéčúǰ Ēúąǰ
đÿš î ìĊę óč Š Ü đך ć ĀćåćîìĊę đ ðŨ î đÿš î ēÙš Ü ìĊę Ē ÿéÜÖćø
đÙúČę Ă îĕĀü×ĂÜÿć÷úöìĊę óĆ é ñŠ ć îĔêš Ü Ăïđߊ î đéĊ ÷ üÖĆ ïǰ
ðøąêĉöćÖøøöǰ ÜĂïǰ ǰ ĒúąîĞćøĎðìøÜÜĂïìĆĚÜÿĂÜßĉĚîǰ
ìĊę öĊ × îćéúéĀúĆę î ÖĆ î öćÝĆ é ĂÜÙŤ Ă ÜÙŤ ð øąÖĂïøŠ ü öÖĆ îǰ
ĔîúĆÖþèą×ĂÜÖćøüćÜàšĂîêĆüĒïïđĂĊ÷ÜêĆüǰĒÿéÜĔĀšđĀĘî
ëċÜÖćøóċęÜóćĔîøĎðĒïïìĊęëšĂ÷ìĊëšĂ÷ĂćýĆ÷ÖĆî

ÿøčðñúÖćøÿøšćÜÿøøÙŤǰðøąêĉöćÖøøöǰÜĂïǰǰĒúąǰÜĂïǰ õćóìĊęǰǰñúÜćîðøąêĉöćÖøøöǰĶÜĂïǰķ
ÜćîðøąêĉöćÖøøöǰÜĂïǰǰĒúąÜĂïǰǰđÖĉéÝćÖǰ
ÖćøýċÖþćõĎöðĉ â Ŧ âćĔîÖćøìĞćÜĂïìĊđę ÖĉéÝćÖÙüćöÿĆöóĆîíŤǰ ïìÿøčð
øąĀüŠćÜÿõćóĒüéúšĂöÖĆïÖćøĔßšÜćî×ĂÜöîčþ÷ŤǰýċÖþćøĎðĒïïǰ Öćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ð øąêĉ ö ćÖøøöøŠ ü öÿöĆ ÷ǰ
ēÙøÜÿøšćÜǰ Ēúąøć÷úąđĂĊ÷éÿŠüîêŠćÜėǰ ×ĂÜÜĂïìĊęđðŨî đóČęĂÿąìšĂîđĂÖúĆÖþèŤõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęîǰđðŨîÖćøýċÖþć
øĎ ð íøøöēé÷óĉ Ý ćøèćÝćÖĂÜÙŤ ð øąÖĂïýĉ ú ðş ǰ Ēúą õĎöðĉ â
Ŧ âćìšĂÜëĉîę éšćîÝĆÖÿćîĔîđ×êóČîĚ ìĊÝę ÜĆ ĀüĆéĂŠćÜìĂÜ
ĒîüÙĉéìĊęđðŨîîćöíøøöêćöõĎöĉðŦââćÖćøìĞćÜĂïǰĕéšĒÖŠǰ ĒúąÝĆ Ü ĀüĆ é óøąîÙøýøĊ Ă ÷č í ÷ćđóČę Ă Ĕßš đ ðŨ î ĒîüìćÜǰ
ÙüćöēðøŠÜđïćǰ ÙüćöđøĊ÷ïÜŠć÷ǰ Ùüćöÿöéčúǰ ÖćøÙčšöÖĆîǰ ĔîÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ǰ ēé÷Ĕßš Ö øèĊ ýċ Ö þćÝćÖǰ ĶúĂïķǰ
îĞ ć öćÿĎ Š Ö ćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ ē é÷đðŨ î ÖćøîĞ ć øĎ ð ìøÜ õćÙÖúćÜÝĆ Ü ĀüĆ é ĂŠ ć ÜìĂÜĒúąǰ ĒúąÖøèĊ ýċ Ö þćÝćÖǰ
õć÷îĂÖ×ĂÜÜĂïõćÙÖúćÜĔîóČĚîìĊęĂĞćđõĂïćÜðąĀĆîǰ ĶÜĂïķõćÙÖúćÜÝĆÜĀüĆéóøąîÙøýøĊĂ÷čí÷ćǰ ēé÷ĔßšüĉíĊ

102
ÖćøýċÖþćךĂöĎú×ĆĚîêšîÖŠĂîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤǰ óĉÝćøèć đĂÖÿćøĂšćÜĂĉÜ
üĉđÙøćąĀŤĒîüÙĉéǰ øĎðìøÜǰ ĒúąüĆÿéčÝćÖĂÜÙŤðøąÖĂï ÿćøćîčÖøöĕì÷ÿĞćĀøĆïđ÷ćüßîǰ 
ǰ đÙøČęĂÜÝĆÖÿćî
đßĉ Ü øĎ ð íøøö×ĂÜêĆ ü đÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîǰ Ēúąüĉ đ ÙøćąĀŤ ëċ Üǰ õćÙÖúćÜǰ ÿČ ï Ùš î ÝćÖǰ IUUQLBODIBO
ĂÜÙŤðøąÖĂïĔîđßĉÜîćöíøøöĕéšĒÖŠǰ ĂćøöèŤÙüćöøĎšÿċÖǰ BQJTFLPSUILQǰ TVCCPPLCPPLǰ
ĒúąÖćøÿČęĂ ÙüćöĀöć÷ĔîđÙøČęĂÜÝĆÖ ÿćîìĊęÿąìš Ă îëċ Üǰ QIQ CPPLDIBQQBHFUǰ
üĉëĊßĊüĉêĔîߊüÜđüúćîĆĚîǰ đóČęĂÙšîĀćđĂÖúĆÖþèŤõĎöĉðŦââć JOGPEFUBJMIUNM
ìšĂÜëĉęîǰ ēé÷ìĊęđÙøČęĂÜÝĆÖÿćîĒêŠúąßîĉéÝąöĊđĂÖúĆÖþèŤǰ üĉ ïĎ ú ÷Ť ǰ úĊĚ ÿč ü øøè 
ǰ ýĉ ú ðĀĆ ê ëÖøøöóČĚ î ïš ć î
ìĊĒę êÖêŠćÜÖĆîìĊĒę ÿéÜĂĂÖñŠćîìćÜøĎðíøøöĔîéšćîøĎðìøÜǰ ÖøčÜđìóĄǰǰêšîĂšĂǰĒÖøööĊę
üĆÿéčǰĒúąđìÙîĉÙĔîÖćøÝĆÖÿćîǰàċÜę öćÝćÖÿõćóĒüéúšĂö óĉ óĉ í õĆ è æŤ í øøöýćÿêøŤ đ Þúĉ ö óøąđÖĊ ÷ øêĉ ǰ 
ǰǰ
ĒúąüĉëĊßĊüĉêđðŨîĀúĆÖǰ ĒúąĒÿéÜĂĂÖĔîđßĉÜîćöíøøöǰ đÙøČę Ă ÜÝĆ Ö ÿćîĔîðøąđìýĕì÷ǰ ÿČ ï Ùš î ÝćÖǰ
ñŠćîÖøąïüîÖćøøĆïøĎš×ĂÜñĎšÿøšćÜÿøøÙŤĔîéšćîĂćøöèŤ IUUQNVTFVNTPDBOUIUVǰ BDUIǰ
ÙüćöøĎšÿċÖǰ ĒúąÖćøÿČęĂÙüćöĀöć÷ìĊęĒòÜĂ÷ĎŠĔîđøČęĂÜøćü JNBHFTQBHF0OMJOF&YIJCJUJPO
ÙüćöđðŨî×ĂÜÿĆÜÙöĔîĂéĊêǰ ñŠćîÖøąïüîÖćøêĊÙüćö BTLFUXPSLCBTLFUXPSLIUNM
ëŠć÷ìĂéöćÿĎõŠ ćóøŠćÜÙüćöÙĉéĔî×ĆîĚ êšîǰĒúąóĆçîćÝîëċÜǰ
×ĆĚ î ÿöïĎ ø èŤ ǰ ĒúąîĞ ć ĕðÿĎ Š Ē îüìćÜĔîÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤǰ
ñúÜćîðøąêĉöćÖøøöøŠüöÿöĆ÷ĂĆîđðŨîñúöćÝćÖÖćø
ñÿćîÙüćöøĎ š ì ćÜéš ć îýĉ ú ðąĒúąõĎ öĉ ð Ŧ â âćìš Ă Üëĉę îǰ
ĂĆîđðŨîöøéÖüĆçîíøøöìĊęÿĞćÙĆâ×ĂÜßćêĉ

103
ÖćøĂĂÖĒïïñúÜćîÿøšćÜÿøøÙŤđóČęĂĔßšĔîÖĉÝÖøøöĒúąēĂÖćÿêŠćÜė
×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰøąĀüŠćÜðŘǰóýǰ
5IFǰEFTJHOǰPGǰDSFBUJWFǰXPSLTǰGPSǰVTFǰJOǰBDUJWJUJFTǰBOEǰPQQPSUVOJUJFTǰPGǰ
1SJODFǰPGǰ4POHLMBǰ6OJWFSTJUZǰ %VSJOHǰUIFǰZFBSǰ

ÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤ
4VEBSBUǰ4VLBQIBUǰ

ïìÙĆé÷ŠĂ
ĔîߊüÜøą÷ąđüúćǰðŘóýǰǰđðŨîđüúćǰǰìĊñę ćŠ îöćǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤĕéšöÖĊ ćøÝĆéÖĉÝÖøøö
ìĊđę ðŨîðøąē÷ßîŤêĂŠ ÿĆÜÙöêŠćÜėöćÖöć÷ǰìĆÜĚ ÜćîĔîøąéĆïìšĂÜëĉîę ǰøąéĆïßćêĉǰĒúąîćîćßćêĉǰǰĀúć÷ÙøĆÜĚ ìĊñę úÜćîýĉúðÖøøö
ÜćîĂĂÖĒïïǰĕéšöÿĊ üŠ îëĎÖîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĔîÖĉÝÖøøöüćøąēĂÖćÿêŠćÜė×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷Ă÷ŠćÜöćÖöć÷ǰĀúć÷ñúÜćîǰ
ìĊęךćóđÝšćĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔĀšìĞćÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîĂĂÖĒïïđóČęĂÿøšćÜõćóúĆÖþèŤ×ĂÜÖĉÝÖøøöǰǰ
ĂĆîđðŨîñúÜćîĔîøĎðĒïïêŠćÜėǰđߊîǰñúÜćîêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ-PHPǰ ǰêĆüÖćøŤêĎî.BTDPUǰ ǰñúĉêõĆèæŤ×ĂÜìĊęøąúċÖǰđðŨîêšîǰ
ñúÜćîđĀúŠćîĊĚǰ đðŨîñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïǰ ìĊęöĊÖøąïüîÖćøìĞćÜćîĂ÷ŠćÜöĊøąïïǰ öĊ×ĆĚîêĂîǰ àċęÜÝąĔßšĒîüÙĉéĀúĆÖǰ ÙČĂǰ
ÖćøÿøšćÜõćóúĆÖþèŤìéĊę ǰĊ ÿČĂę đøČĂę ÜøćüđÖĊ÷ę üÖĆïÙüćöđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰêćöüćøąēĂÖćÿ×ĂÜÖĉÝÖøøöêŠćÜėǰǰ
ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïìĊęÿĞćđøĘÝĕéšëĎÖîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĂ÷ŠćÜđðŨîøĎðíøøöǰĒúąđïČĚĂÜĀúĆÜÖćøìĞćÜćîìĊęöĊÖøąïüîÖćøÖćø
ÿøšćÜÿøøÙŤĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïîĊĚǰ ÷ĆÜÿćöćøëĔßšëŠć÷ìĂéÖøąïüîÖćøìĞćÜćîĔîÖćøÝĆéđøĊ÷îÖćøÿĂîĔĀšÖĆïîĆÖýċÖþćýĉúðąǰ
ĂĂÖĒïïĕéšǰ đóČęĂêŠĂ÷ĂéÖćøĂĂÖĒïïĔîßĆĚîđøĊ÷îÿĎŠÖćøóĆçîćÖćøĂĂÖĒïïÖćøÿøšćÜÿøøÙŤĔĀšÖĆïðøąđìýßćêĉǰ
êćöîē÷ïć÷ǰ5IBJMBOEǰǰêŠĂĕðĕéš

"CTUSBDU
%VSJOHǰUIFǰQFSJPEǰPGǰUIFǰǰGPSǰǰZFBSTǰBHP ǰ1SJODFǰPGǰ4POHLMBǰ6OJWFSTJUZǰ 146
ǰǰ
PSHBOJ[FEǰBDUJWJUJFTǰUIBUǰBSFǰCFOFųDJBMǰUPǰTPDJFUZ ǰJODMVEJOHǰMPDBM ǰOBUJPOBM ǰBOEǰJOUFSOBUJPOBMǰFWFOUTǰ
.BOZǰUJNFTǰUIBUǰUIFǰBSUǰXPSLTǰIBWFǰCFFOǰVUJMJ[FEǰJOǰWBSJPVTǰPDDBTJPOTǰPGǰBDUJWJUJFTǰ.BOZǰXPSLTǰ
UIBUǰBTTJHOFEǰCZǰ146ǰJTǰEFTJHOǰUPǰUIFǰJNBHFǰPGǰUIFǰBDUJWJUJFTǰJOǰ146 ǰJUǰXJMMǰCFǰUIFǰSFTVMUTǰJOǰWBSJPVTǰ
GPSNBUTǰTVDIǰBTǰUIFǰ-PHP ǰUIFǰ.BTDPU ǰBOEǰUIFǰ4PVWFOJSTǰ5IFTFǰBSFǰUIFǰNBTUFSQJFDFTǰPGǰEFTJHOǰUPǰ
XPSLǰQSPDFTTǰFGųDJFODZǰXIJDIǰXJMMǰVTFǰNBJOǰDPODFQUǰUPǰDSFBUFǰBǰHPPEǰJNBHFǰPGǰ146ǰUPǰDPNNVOJDBUFǰǰ
BOZǰTUPSJFTǰBCPVUǰUIFǰ146ǰJTǰCBTFEǰPOǰBOZǰPDDBTJPOTǰ5IFǰEFTJHOǰIBTǰCFFOǰTVDDFTTGVMMZǰXJMMǰCFǰ
BQQMJFEǰUPǰBǰNBUFSJBMǰBOEǰCFIJOEǰUIFǰXPSLǰPGǰUFBDIJOHǰUPǰTUVEFOUTǰPGǰBSUǰEFTJHOǰUPǰCVJMEǰBǰDMBTTǰ
EFTJHOFEǰUPǰEFWFMPQǰBOEǰDSFBUJWFǰQPMJDJFTǰUPǰUIFǰOBUJPOǰ5IBJMBOEǰǰJOǰGVSUIFS

ĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćÿć×ćýĉúðąðøą÷čÖêŤǰÙèąýĉúðÖøøöýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ


104
ïìîĞć ǰǰǰ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ
Ĕîøą÷ąđüúćߊüÜǰ ǰ ìĊęñŠćîöćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ -PHPǰ ĒúąõćóÖćøŤ êĎ î ǰ .BTDPUǰ ǰ ßîĉ é ÖĊ ā ćǰǰ
ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤĕéšöĊÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂ ðøąÝĞćÖćøÝĆéÖćøĒ׊Ü×ĆîÖĊāćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰǰ
ÿĆÜÙöêŠćÜėöćÖöć÷ìĆĚÜÜćîĔîøąéĆïìšĂÜëĉęîǰ øąéĆïßćêĉǰ ÙøĆĚÜìĊęǰ ǰ ĶÿÜ×úćîÙøĉîìøŤđÖöÿŤķǰ ēé÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷
ĒúąîćîćßćêĉǰĀúć÷ÙøĆÜĚ ìĊñę úÜćîýĉúðÖøøöÜćîĂĂÖĒïïǰ ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤĕéšøïĆ đðŨîđÝšćõćóÝĆéÖćøĒ׊Ü×ĆîǰøąĀüŠćÜ
ĕéšöĊÿŠüîëĎÖîĞćĕðĔßšðøąē÷ßîŤĔîÖĉÝÖøøöüćøąēĂÖćÿ üĆîìĊęǰǰıǰǰóùþõćÙöǰ
êŠ ć Üė×ĂÜöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ Ă÷Š ć ÜöćÖöć÷ǰ Āúć÷ñúÜćî ǰǰǰǰ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ
ìĊęñĎšđ×Ċ÷îĕéšøĆïöĂïĀöć÷ÝćÖöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĔĀšìĞćÖćø -PHPǰ ǰ ðŘǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ đîČęĂÜĔî
ÿøš ć ÜÿøøÙŤ Ü ćîĂĂÖĒïïđóČę Ă ÿøš ć ÜõćóúĆ Ö þèŤ × ĂÜ ēĂÖćÿÙøïøĂïǰ ǰ ðŘǰ ĔîðŘǰ óýǰ ǰ üĆîÿëćðîćöǰ
ÖĉÝÖøøöǰÝąđðŨîñúÜćîĔîøĎðĒïïêŠćÜėǰđߊîǰêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ Āćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ
-PHPǰêĆüÖćøŤêîĎ ǰ.BTDPUǰñúĉêõĆèæŤ×ĂÜìĊøę ąúċÖǰđðŨîêšîǰ ǰǰǰǰ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïýĉ ú ðÖøøöǰ
ñúÜćîđĀúŠćîĊǰĚ đðŨîñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïǰìĊöę ÖĊ øąïüîÖćø ñšćïćêĉÖǰ ö×öĂǰ đóČęĂĔßšđðŨî×ĂÜìĊęøąúċÖĔîÖĉÝÖøøö
ìĞćÜćîĂ÷ŠćÜöĊ×ĚĆîêĂîǰ ĔßšĒîüÙĉéĀúĆÖÙČĂÖćøÿøšćÜõćó ĒúÖđðúĊę ÷ îđøĊ ÷ îøĎ š ê ćöïĆ î ìċ Ö ×š Ă êÖúÜÙüćöøŠ ü ööČ Ăǰ
úĆÖþèŤìĊęéĊǰ ÿČęĂđøČęĂÜøćüđÖĊę÷üÖĆïÙüćöđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ üŠćéšü÷ÖćøĒúÖđðúĊ÷ę îđøĊ÷îøĎðš øąđóèĊǰö×öĂǰÙøĆÜĚ ìĊǰę ǰ
êćöüćøąēĂÖćÿĒúąÖĉÝÖøøöêŠćÜė ÝĆé×ċĚîøąĀüŠćÜüĆîìĊęǰǰêÙǰǰèǰēøÜĒøöǰ4FOUJEPǰ
ĔîךĂđ×Ċ÷îîĊĚñĎšđ×Ċ÷îĔÙøŠ×ĂîĞćđÿîĂñúÜćîÖćø (SBDFMBOEǰ,IBPMBLǰ3FTPSUǰBOEǰ4QBǰĂǰêąÖĆęüðśćǰ
ĂĂÖĒïï×ĂÜñĎ š đ×Ċ ÷ îđĂÜǰ đðŨ î êĆ ü Ă÷Š ć ÜðøąÖĂïÖćø ÝǰóĆÜÜć
Ăíĉïć÷ëċÜÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîĂĂÖĒïïĔîĀúć÷øĎðĒïïǰǰ ǰǰ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤ
ÝćÖĒîüÙĉéĒøÜïĆîéćúĔÝǰÝćÖåćîךĂöĎúĀúĆÖìĊđę ÖĊ÷ę üךĂÜ ĒúąÖćøŤêĎîǰ .BTDPUǰ ĶîšĂÜÿøšćÜÿč×ķǰ 146ǰ )BQQZǰǰ
ÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰǰđߊîǰðøąüĆêÙĉ üćöđðŨîöćǰǰ 8PSLQMBDFǰ ĂÜÙŤ Ö øĒĀŠ Ü Ùüćöÿč × öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ǰ
êøćÿĆ â úĆ Ö þèŤ ö Āćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ǰ ÿĊ ð øąÝĞ ć öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ǰ ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰüĉì÷ćđ×êðŦêêćîĊ
éĂÖĕöš ð øąÝĞ ć öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ǰ đðŨ î êš î ǰ îĞ ć ÿĉę Ü êŠ ć Üėǰ ǰǰǰ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ
öćðøą÷čÖêŤÿøšćÜÿøøÙŤđðŨîñúÜćîýĉúðąĂĂÖĒïïìĊĔę ßšĔî -PHPǰ ĒúąđÿČĚ Ă ÝĆ Ö ø÷ćîìĊ ö ïč Ù úćÖøöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ǰ
ÖćøÿČęĂđøČęĂÜøćüÙüćöđðŨîöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ ĔîēÙøÜÖćøǰ Ķ6.,146ǰ $ZDMJOHǰǰ
ĔîÖĉÝÖøøöüćøąēĂÖćÿêŠćÜėĕéšǰ àċęÜñĎšđ×Ċ÷îĕéšĔߚךĂöĎú 1SPKFDUǰ UPǰ $PNNFNPSBUFǰ UIFǰ 2VFFOĴTǰǰ
đĀúŠćîĊĚöćðøąÖĂïÖĆïÖćøìĞćÜćîÿøšćÜÿøøÙŤđÿöĂöćǰǰ #JSUIEBZǰPGǰ5IBJMBOEǰBOEǰUIFǰ*OEFQFOEFODFǰ%BZǰ
éĆÜêĆüĂ÷ŠćÜñúÜćîìĊđę Ù÷ÿøšćÜÿøøÙŤ×ĂÜñĎđš ×Ċ÷îđĂÜêĆÜĚ ĒêŠðŘǰ PGǰ.BMBZTJBķǰ
óýǰǰëċÜǰóýǰîĊĚ ǰǰǰǰ ñúÜćîĂĂÖĒïïúć÷óĉöóŤñćš ǰđÿČĂĚ ìĊö
ǰǰǰǰ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïǰ .BTDPUǰǰ ìĞćÜćîïčÙúćÖøǰöĂðŦêêćîĊǰ
êčŢÖêćîćÜÿćüýøĊêøĆÜ
ǰ đîČęĂÜĔîēĂÖćÿÙøïøĂïǰ ǰ ðŘǰ ǰǰǰ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïÿøšĂ÷ÿĆÜüćú÷Ť
üĆîÿëćðîćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰǰöĊÙǰ ðøąéĆïÙøč÷îć÷ÖÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ
ǰ ǰ ǰ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ úĆÖþèąñúÜćîìĊęñĎšđ×Ċ÷îĕéšÿøšćÜÿøøÙŤĔĀšÖĆï
-PHPǰ ǰ öĂǰ öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ĒĀŠ Ü Öćøüĉ ÝĆ ÷ øąéĆ ï ēúÖǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ öĆÖÝąĀ÷ĉï÷ÖøĎðìøÜÙüćöđðŨîĂĆêúĆÖþèŤ
Ķ146ǰ 5)&ǰ /"5*0/"-ǰ 3&4&"3$)ǰ 6/*7&34*5:ķǰǰ ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰöćĔßšĔîÖćøÿČĂę ĒîüÙĉé
×ĂÜÿĞćîĆÖüĉÝĆ÷öĂ đøČĂę Üøćü×ĂÜñúÜćîǰÿĞćĀøĆïñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïìĊÝę ą×Ă

105
÷ÖêĆüĂ÷ŠćÜîĊǰĚ đðŨîñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïýĉúðąðøą÷čÖêŤìĕĊę éš
øĆïĒøÜïĆîéćúĔÝÝćÖÙüćöÜćö×ĂÜøĎðìøÜêćöíøøößćêĉ
×ĂÜéĂÖýøĊêøĆÜǰàċÜę đðŨîéĂÖĕöšðøąÝĞćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úć
îÙøĉîìøŤǰđðŨîøĎðìøÜĀúĆÖĔîÖćøĂĂÖĒïïǰøüöëċÜÖćøîĞć
ÿĊÿĆîøĎðìøÜĂČęîėìĊęđÖĊę÷üךĂÜÖĆïךĂöĎú×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ öćĔßšđðŨîÿŠüîðøąÖĂïĔîÖćøÿøšćÜÜćîǰ
đóČęĂĔßšÿČęĂÙüćöĀöć÷ǰ ÿČęĂđøČęĂÜøćüĒîüÙĉéĔîñúÜćîêćö
üćøąēĂÖćÿêŠćÜėǰ ñúÜćîìčÖßĉĚîĕéšǰ öĊÖøąïüîÖćøÖćø
ìĞćÜćîĂĂÖĒïïĂ÷ŠćÜđðŨî×ĆĚîêĂîǰ àċęÜðøąÖĂïéšü÷Öćø
ýċÖþćøĎðìøÜêćöíøøößćêĉ×ĂÜéĂÖýøĊêøĆÜǰýċÖþćךĂöĎú
đÖĊ÷ę üÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ đóČĂę îĞćךĂöĎúđĀúŠćîĊĚǰ
öćđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ ĒúąÿČęĂÙüćöĀöć÷ǰ
ĕéšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîĒúąëĎÖêšĂÜǰ îĞćöćðøą÷čÖêŤĔßšĂĂÖĒïïǰ
ĔĀšñúÜćîÿćöćøëîĞćĕðĔßšÜćîĕéšÝøĉÜǰëĎÖĔßšðøąē÷ßîŤđñ÷ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆ â úĆ Ö þèŤ ǰ -PHPǰǰ
ĒóøŠĂĂÖÿĎŠÿćíćøèąǰ êćöïìïćìĀîšćìĊęǰ ēĂÖćÿêŠćÜėǰǰ öĂǰ öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ĒĀŠ Ü Öćøüĉ ÝĆ ÷ ǰ øąéĆ ï ēúÖĶ146ǰ
×ĂÜĀîŠü÷ÜćîĂÜÙŤÖøĕéšĂ÷ŠćÜđĀöćąÿöǰĒúąĀúĆÜÝćÖîĆîĚ ǰ 5)&ǰ /"5*0/"-ǰ 3&4&"3$)ǰ 6/*7&34*5:ķǰ ×ĂÜ
đöČę Ă ýċ Ö þćך Ă öĎ ú đïČĚ Ă êš î Ēúš ü ǰ ÖĘ Ý ąđðŨ î ×ĆĚ î êĂîÖćø
ÿĞćîĆÖüĉÝĆ÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ ĂĂÖĒïïēé÷ǰ
ÿøšćÜÿøøÙŤëŠć÷ìĂéĒîüÙĉéđðŨîñúÜćîĂĂÖĒïïǰ ǰ öĉêĉǰ
îćÜÿćüÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤǰ
Ēúąǰǰöĉêǰĉ ìĆÜĚ îĊúĚ ÖĆ þèąÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîĒêŠúąßĉîĚ îĆîĚ ǰ
×ċĚîĂ÷ĎŠÖĆïøĎðĒïïúĆÖþèąÖćøîĞćĕðĔßšÜćîǰ đߊîǰ îĞćĕð
ĔßšðøąÖĂïĔîÖćøđñ÷ĒóøŠðøąßćÿĆöóĆîíŤÜćîÖĉÝÖøøöǰǰ
ĔîøĎðĒïïÿĉęÜóĉöóŤǰ ðŜć÷ðøąßćÿĆöóĆîíŤǰ ×ĂÜìĊęøąúċÖǰ
ĀčŠîêĉéêĆĚÜǰ đðŨîêšîǰ éĆÜêĆüĂ÷ŠćÜÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîǰ
éĆÜêŠĂĕðîĊĚ

ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïÿøšćÜÿøøÙŤúć÷ñšćïćêĉÖǰ
ĒúąđÿČĂĚ ǰÙèąìĞćÜćîǰĔîēÙøÜÖćøðøąßčöÿĆööîćüĉßćÖćø
îćîćßćêĉǰđøČĂę ÜǰĶõćüąñĎîš ćĞ ìćÜÖćøýċÖþćǰîüĆêÖøøöÙüćöøĎǰš
ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïǰ .BTDPUǰ êč Ţ Ö êćǰ îüĆ ê ÖøøöđìÙēîēú÷Ċ õ ć÷Ĕêš Ù üćöĀúćÖĀúć÷ìćÜ
îćÜÿćüýøĊ ê øĆ Ü
ǰ đîČę Ă ÜĔîēĂÖćÿÙøïøĂïǰ ǰ ðŘǰ üĆçîíøøöĒúąÿĆÜÙöåćîÙüćöøĎšķǰ×ĂÜÿĞćîĆÖüĉì÷ïøĉÖćøǰǰ
üĆîÿëćðîćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰǰöĊÙǰǰǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰüĉì÷ćđ×êðŦêêćîĊǰǰĂĂÖĒïï
ĂĂÖĒïïēé÷îćÜÿćüÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤ ēé÷ǰîćÜÿćüÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤǰ

106
ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïýĉ ú ðÖøøöñš ć ïćêĉ Öǰ
ö×öĂǰ đóČęĂĔßšđðŨî×ĂÜìĊęøąúċÖĔîÖĉÝÖøøöĒúÖđðúĊę÷î
đøĊ÷îøĎšêćöïĆîìċÖךĂêÖúÜÙüćöøŠüööČĂüŠćéšü÷ÖćøĒúÖ
ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆ â úĆ Ö þèŤ ǰ -PHPǰ đðúĊę÷îđøĊ÷îøĎšðøąđóèĊǰö×öĂǰÙøĆĚÜìĊęǰǰÝĆé×ċĚîøąĀüŠćÜ
ĒúąõćóÖćøŤêĎîǰ .BTDPUǰ ǰ ßîĉéÖĊāćǰ ðøąÝĞćÖćø üĆîìĊęǰǰêÙǰǰèǰēøÜĒøöǰ4FOUJEPǰ(SBDFMBOEǰ
ÝĆ é ÖćøĒ׊ Ü ×Ć î ÖĊ ā ćöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ĒĀŠ Ü ðøąđìýĕì÷ǰǰ ,IBPMBLǰ 3FTPSUǰ BOEǰ 4QBǰ ĂêąÖĆęüðśćǰ Ýǰ óĆÜÜćǰ
ÙøĆĚÜìĊęǰ ǰ ĶÿÜ×úćîÙøĉîìøŤđÖöÿŤķǰ ēé÷öĀćüĉì÷ćúĆ÷ ĂĂÖĒïïÿøšćÜÿøøÙŤǰēé÷ǰîćÜÿćüÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤ
ÿÜ×úćîÙøĉ î ìøŤ ĕ éš øĆ ï đðŨ î đÝš ć õćóÝĆ é ÖćøĒ׊ Ü ×Ć îǰ
øąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ ǰ ıǰ ǰ óùþõćÙöǰ ǰ ĂĂÖĒïïēé÷ǰ
îćÜÿćüÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤǰ

ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤĒúąÖćøŤêĎîǰ
.BTDPUǰ ĶîšĂÜÿøšćÜÿč×ķǰ 146ǰ )BQQZǰ 8PSLQMBDFǰ
ĂÜÙŤÖøĒĀŠÜÙüćöÿč×ǰǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ
üĉì÷ćđ×êðŦêêćîĊǰĂĂÖĒïïēé÷ǰîćÜÿćüÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤ
ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ -PHPǰ ǰ
ðŘǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰđîČęĂÜĔîēĂÖćÿÙøïøĂïǰ
ǰðŘǰǰĔîðŘǰóýǰǰüĆîÿëćðîćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úć
îÙøĉîìøŤǰĂĂÖĒïïēé÷ǰîćÜÿćüÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤ

107
ǰǰ
ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ-PHPǰĒúą ñúÜćîĂĂÖĒïïúć÷óĉöóŤñšćǰ đÿČĚĂìĊöìĞćÜćî
đÿČĚĂÝĆÖø÷ćîìĊöïčÙúćÖøöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ ïčÙúćÖøǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰüĉì÷ćđ×êðŦêêćîĊǰ
ĔîēÙøÜÖćøǰ Ķ6.,146ǰ $ZDMJOHǰ 1SPKFDUǰ UPǰǰ ǰĂĂÖĒïïēé÷îćÜÿćüÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤ
$PNNFNPSBUFǰ UIFǰ 2VFFOĴTǰ #JSUIEBZǰ PGǰǰ
5IBJMBOEǰBOEǰUIFǰ*OEFQFOEFODFǰ%BZǰPGǰ.BMBZTJBķǰǰ
ǰĂĂÖĒïïēé÷ǰîćÜÿćüÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤ

ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïÿøšĂ÷ÿĆÜüćú÷ŤðøąéĆïÙøč÷
îć÷ÖÿõćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰǰĂĂÖĒïï
ēé÷îćÜÿćüÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤ
ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆ â úĆ Ö þèŤ ǰ -PHPǰ
ĒúąđÿČĚĂìĊöÝĆÖø÷ćîǰ ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤ
üĉ ì ÷ćđ×êðŦ ê êćîĊ ǰ ǰ ĂĂÖĒïïēé÷îćÜÿćüǰ
ÿčéćøĆêîŤǰÿčÖćóĆçîŤ

108
ÝćÖêĆüĂ÷ŠćÜñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïÿøšćÜÿøøÙŤ ĒîüÙĉéĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ $PODFQU
ǰ
ìĆĚ Ü Āúć÷ìĊę ÷ ÖêĆ ü Ă÷Š ć Üöćǰ ñĎ š đ×Ċ ÷ î×Ă÷ÖđĂćñúÜćîǰ ÖćøĂĂÖĒïïǰ NBTDPUǰ ĔîÙøĆĚ Ü îĊĚ ǰ ך ć óđÝš ćǰ
ìĊęÿĞćÙĆâǰ ǰ ñúÜćîǰ ÙČĂǰ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïǰ .BTDPUǰ ĕéš ĒøÜïĆ îéćúĔÝÝćÖøĎ ðìøÜ×ĂÜéĂÖýøĊ ê øĆ Ü ǰ àċę Ü đðŨ î
êčÖŢ êćîćÜÿćüýøĊêøĆÜ
ǰđîČĂę ÜĔîēĂÖćÿÙøïøĂïǰǰðŘǰüĆî éĂÖĕöšðøąÝĞćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ øĎðìøÜ×ĂÜǰ
ÿëćðîćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰđöČĂę ðŘǰóýǰǰǰ NBTDPUǰēé÷øüööĊúÖĆ þèąðŜĂöÖúöǰĒÿéÜÙüćöÿöïĎøèŤǰ
Ēúąǰ ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ -PHPǰ Ēúąǰ ÿŠüîìŠĂîĀĆüđðŨîéĂÖýøĊêøĆÜìĊđę ïŠÜïćîǰĀîšćêćđðŨîÖćøŤêîĎ
õćóÖćøŤêĎîǰ .BTDPUǰ ǰ ßîĉéÖĊāćǰ ðøąÝĞćÖćøÝĆéÖćø ìĊę÷ĉĚöĒ÷šöǰ ĒÿéÜëċÜÙüćöÿéĔÿǰ ÖćøöĊĕöêøĊÝĉêêŠĂÖĆîǰ
Ē׊Ü×ĆîÖĊāćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰ ÙøĆĚÜìĊęǰ ǰ ĒúąĔîÿŠüîúĞćêĆüǰ ÝąĒêŠÜÖć÷éšü÷ßčéÿĊ×ćüúć÷ÿĊïúĎǰ
ĶÿÜ×úćîÙøĉ î ìøŤ đ ÖöÿŤ ķ ǰ ēé÷öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ÿÜ×úć àċę Ü ÿĊ ï úĎ đ ðŨ î ÿĊ ð øąÝĞ ć öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ǰ ĒúąðøąéĆ ï êøć
îÙøĉîìøŤĕéšøĆïđðŨîđÝšćõćóÝĆéÖćøĒ׊Ü×Ćîǰ øąĀüŠćÜüĆîìĊęǰ ÿĆâúĆÖþèŤǰǰðŘǰöĂǰìĊęĀîšćĂÖǰǰǰ
ǰıǰǰóùþõćÙöǰǰîĆîĚ ǰîĞćöćĂíĉïć÷ëċÜÖøąïüîÖćø ìŠ ć ìćÜ×ĂÜǰ NBTDPUǰ Ă÷Ď Š Ĕ îìŠ ć ìćÜìĊę ÖĞ ć úĆ Üǰ
ÿøšćÜÿøøÙŤǰøć÷úąđĂĊ÷éÖćøÿøšćÜÿøøÙŤǰ×ĆîĚ êĂîÖćøìĞćÜćîǰǰ Öš ć üđéĉ î ĕðך ć ÜĀîš ć ǰ óøš Ă öìĆĚ Ü ñć÷öČ Ă Ăš ć Ē×îǰ
ÖćøüĉđÙøćąĀŤñúÜćîǰ øüöëċÜĒÿéÜĔĀšđĀĘîëċÜÖćøîĞćĕðĔßš ìĆĚÜÿĂÜךćÜĂĂÖǰĒÿéÜëċÜÙüćöđÝøĉâÖšćüĀîšćǰÖćøđêĉïēê
ðøąē÷ßîŤĕéšÝøĉÜ×ĂÜñúÜćîǰéĆÜîĊĚ ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ ǰ öĊÖćøóĆçîćìĊęĕöŠĀ÷čéîĉęÜǰ óøšĂöđðŗé
øĆïüĉì÷ćÖćøÙüćöøĎšǰðøąÿïÖćøèŤĔĀöŠėǰđóČęĂóĆçîćÜćî
ǰÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîĂĂÖĒïïêĆüÖćøŤêĎîǰ."4$05ǰ üĉÝĆ÷ǰìĊęđðŨîðøąē÷ßîŤêŠĂÿĆÜÙö
ǰðŘǰöĂǰ
ÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîĂĂÖĒïïǰ .BTDPUǰ ÙøĆĚÜîĊĚǰ üĉíĊÖćøéĞćđîĉîÜćîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîÖćøĂĂÖĒïï
öĊÝčéðøąÿÜÙŤĔîÖćøĂĂÖĒïïđóČęĂÿøšćÜđðŨîÿĆâúĆÖþèŤǰ ǰ ýċÖþćíøøößćêĉ×ĂÜéĂÖýøĊêøĆÜǰēé÷ýċÖþć
ĔîÖćøøŠüöđÞúĉöÞúĂÜǰ đîČęĂÜĔîēĂÖćÿÙøïøĂïǰ ǰ ðŘǰ ÝćÖêĆüéĂÖýøĊêøĆÜÝøĉÜėǰýċÖþćÝćÖõćóëŠć÷ǰđÖĘïøüïøüö
üĆîÿëćðîćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰàċÜę êøÜÖĆïüĆîìĊęǰ ךĂöĎúǰĔîđøČęĂÜøĎðìøÜÿĊÿĆîúĆÖþèąìćÜÖć÷õćóǰēé÷Öćø
ǰöĊîćÙöǰǰìĊęñŠćîöćǰàċęÜÿĆâúĆÖþèŤêĆüǰ.BTDPUǰîĊǰĚ ÝéïĆîìċÖǰTLFUDIǰøĎð
ĕéšîĞćĕðĔßšðøąÖĂïĔîÖćøđñ÷ĒóøŠðøąßćÿĆöóĆîíŤÜćî ǰ ýċÖþćøüïøüöךĂöĎúđÖĊ÷ę üÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷
ÖĉÝÖøøöéĆÜÖúŠćüǰĔîøĎðĒïïÿĉęÜóĉöóŤǰðŜć÷ðøąßćÿĆöóĆîíŤǰ ÿÜ×úćîÙøĉ î ìøŤ ǰ ēé÷đÞóćąÿĉę Ü ìĊę đ ðŨ î úĆ Ö þèąđéŠ îǰ
×ĂÜìĊęøąúċÖǰĀčŠîêĉéêĆĚÜǰđðŨîêšîǰǰ đðŨîđĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ đߊîǰ éĂÖĕöšðøąÝĞć
ÖŠĂîìĊęêĆüǰ .BTDPUǰ ĕéšøĆïÖćøĂĂÖĒïïöćîĆĚîǰ öĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ ÿĊðøąÝĞćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ êøćÿĆâúĆÖþèŤǰ
öĊÖøąïüîÖćøÖćøìĞćÜćîĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ Ă÷ŠćÜđðŨî ðèĉíćî×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ đðŨîêšîǰ đóČęĂîĞćךĂöĎúđĀúŠćîĊĚ
×ĆĚîêĂîǰ àċęÜÝąðøąÖĂïéšü÷ÖćøýċÖþćךĂöĎúđÖĊę÷üךĂÜ öćđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ ĒúąÿČęĂÙüćöĀöć÷ĕéš
ÖĆïöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ đóČęĂîĞćךĂöĎúđĀúŠćîĊǰĚ Ă÷ŠćÜßĆéđÝîĒúąëĎÖêšĂÜ
öćđðŨîĒîüìćÜĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ ĒúąÿČęĂÙüćöĀöć÷ǰ ǰ ÝĆéìĞćĒïïøŠćÜǰ ēé÷Öćøđ×Ċ÷îđðŨîúć÷đÿšîǰ
ĕéšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîĒúąëĎÖêšĂÜǰ ĀúĆÜÝćÖîĆĚîÝąđðŨî×ĆĚîêĂî úÜÿĊÙøŠćüėǰĀúć÷ėĒïï
ÖćøëŠć÷ìĂéĒîüÙĉéđðŨîÜćîĂĂÖĒïïǰǰöĉêĉǰĒúąǰǰöĉêĉǰ
ǰ

109
ǰ ÙĆéđúČĂÖĒïïøŠćÜìĊęđĀöćąÿöǰîĞćöćÿĒÖîǰ
ĔĀš đ ðŨ î ĕôúŤ øĎ ð õćóĔîDPNQVUFSǰ đóČę Ă îĞ ć õćóîĆĚ îǰ
öćđðŨîĒïïüćéĔîǰDPNQVUFSǰēé÷ĔßšēðøĒÖøöǰ"EPCFǰ
*MMVTUSBUPSǰüćéĒúąêÖĒêŠÜõćóéšü÷ēðøĒÖøöǰ"EPCFǰ
1IPUPTIPQ
ǰ îĞćĒïïñúÜćîÿĞćđøĘÝǰǰöĉêǰĉ öćÖĞćĀîé×îćéǰǰ
đóČĂę ÿøšćÜđðŨîêšîĒïïǰǰöĉêǰĉ ēé÷ÖćøðŦîŪ đðŨîðøąêĉöćÖøøö õćóĒÿéÜñúÜćîÿĞ ć đøĘ Ý ǰ ĒúąõćóĒÿéÜøĎ ðǰ
ĀúŠ Ă ðĎ î óćÿđêĂøŤ ǰ ĒúąêÖĒêŠ Ü éš ü ÷ÿĊ Ă ąÙøĉ úĉ Öǰ éšćîêŠćÜėǰ ×ĂÜǰ .PEFMǰ ĀčŠîêšîĒïïĀúŠĂðĎîóćÿđêĂøŤǰ
ÖøèĊìĊęñúÜćîêšĂÜëĎÖîĞćĕðĔßšÜćîĔîúĆÖþèąÜćîǰǰöĉêĉ
ĒúąñúÜćîìĊęëĎÖîĞćĕðñúĉêđðŨîêčŢÖêć×ĂÜìĊęøąúċÖǰ
ǰǰ îĞ ćĒïïñúÜćîÿĞć đøĘÝǰ öćðøĆïđðúĊę ÷ îÿĊǰ
×îćéǰ óČĚîĀúĆÜđóČęĂìéúĂÜÙüćöđĀöćąÿöĔîÖćøĔßšÜćîǰǰ ǰǰÖćøÿøšćÜÿøøÙŤÜćîĂĂÖĒïïêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ-PHPǰ
ĔîúĆÖþèąêŠćÜėǰ ÖøèĊìĊęñúÜćîêšĂÜëĎÖ îĞćĕðĔßš Üćîǰ ĒúąõćóÖćøŤêĎîǰ.BTDPUǰǰßîĉéÖĊāćǰðøąÝĞćÖćø
ĔîúĆÖþèąÜćîǰǰöĉêĉǰÿČęĂÿĉęÜóĉöóŤ
ÝĆéÖćøĒ׊Ü×ĆîÖĊāćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰÙøĆĚÜìĊęǰ
ǰĶÿÜ×úćîÙøĉîìøŤđÖöÿŤķǰ

ĒîüÙĉéĀúĆÖĔîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöÖćøĒ׊Ü×ĆîÖĊāć
öĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ǰÙøĆĚÜìĊęǰǰ
ĶÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ đÖöÿŤķǰÝĆé×ċĚîõć÷ĔêšĒîüÙĉéǰ
Ķ$PMPSTǰ6OJUFEǰǰñÿöÿĊÿĆîǰñÿćîóúĆÜķǰàċęÜđðŨîÖćøéċÜ
ÝčéđéŠî×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰìĆÜĚ ǰǰüĉì÷ćđ×êǰ
ĕéšĒÖŠǰ ĀćéĔĀâŠǰ êøĆÜǰ ÿčøćþãøŤíćîĊǰ õĎđÖĘêĒúąðŦêêćîĊǰ
ìĊęöĊÙüćöĀúćÖĀúć÷×ĂÜÿĆÜÙöóĀčüĆçîíøøöǰ öčŠÜÿĎŠÖćø
õćóéĂÖýøĊêøĆÜǰàċęÜđðŨîĒøÜïĆîéćúĔÝĔîÖćøĂĂÖĒïï ÷ĂöøĆïÙüćöĒêÖêŠćÜǰÖćøøŠüööČĂǰñîċÖÖĞćúĆÜǰñÿöñÿćî
ÙüćöĀúćÖĀúć÷ĔĀšÖúć÷đðŨîóúĆÜÿøšćÜÿøøÙŤǰ àċęÜÝąǰ
đøĉęöêĆĚÜĒêŠÙîøčŠîĔĀöŠìĊęđðŨîøćÖåćîǰ ĀúĂöøüöÖĆîéšü÷
đÖöÿŤÖĊāćĒúąÙüćöĀúćÖĀúć÷éšćîüĆçîíøøö

õćóĒÿéÜĒïïøŠćÜđðŨîúć÷đÿšîĒúąúÜÿĊÙøŠćüė
ÖøąïüîÖćøÿøšćÜÿøøÙŤñúÜćîøć÷úąđĂĊ÷é×ĂÜÖćø
ĂĂÖĒïï
ǰ ýċÖþćøüïøüöךĂöĎúđÖĊę÷üÖĆïĒîüÙĉéĀúĆÖ
ĔîÖćøÝĆéÖĉÝÖøøöÖćøĒ׊Ü×ĆîÖĊāćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ĒĀŠÜ
ðøąđìýĕì÷ǰÙøĆÜĚ ìĊǰę ǰàċÜę öĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤđðŨî
đÝšćõćóǰēé÷đÞóćąÿĉęÜìĊęđðŨîúĆÖþèąđéŠîǰđðŨîđĂÖúĆÖþèŤǰ
õćóĒÿéÜÖćøÿøšćÜÿøøÙŤõćóĔîDPNQVUFSǰ
×ĂÜöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ǰ đߊ î ǰ éĂÖĕöš ð øąÝĞ ć öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ǰ
ēé÷ÖćøüćéĒúąêÖĒêŠÜÿĊÿĆîéšü÷ēðøĒÖøöǰ "EPCFǰ
ÿĊðøąÝĞćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ êøćÿĆâúĆÖþèŤǰ êĆüÿĆêüŤîĞćēßÙǰ
*MMVTUSBUPS

110
NBTDPU
ǰ đðŨîêšîǰ đóČęĂîĞćךĂöĎúđĀúŠćîĊĚöćđðŨîĒîüìćÜ ÙŠćÝĞćîüî×ĂÜÖúĊïéĂÖÿĊöŠüÜîĊĚǰ đðøĊ÷ïđĀöČĂîÝĞćîüî
ĔîÖćøĂĂÖĒïïǰ ĒúąÿČęĂÙüćöĀöć÷ĕéšĂ÷ŠćÜßĆéđÝîĒúą üĉì÷ćđ×êǰǰüĉì÷ćđ×êǰ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ
ëĎÖêšĂÜ ĕéšĒÖŠǰ ĀćéĔĀâŠǰ êøĆÜǰ ÿčøćþãøŤíćîĊǰ õĎđÖĘêĒúąðŦêêćîĊǰ
ǰ ÝĆéìĞćĒïïøŠćÜǰ ēé÷Öćøđ×Ċ÷îđðŨîúć÷đÿšîǰ ĒúąÖúĊïĒêŠúąÖúĊïĕéšĂĂÖĒïïĔĀšđðŨîøĎðøŠćÜ×ĂÜĀŠüÜǰ
úÜÿĊÙøŠćüėǰĀúć÷ėĒïïǰ ÿĊöüŠ ÜĒêŠúąĀŠüÜÙúšĂÜêŠĂÖĆîǰēé÷öĊĀüŠ ÜÿĊîćĞĚ đÜĉîǰĀøČĂÿĊïúĎǰ
ǰ ÙĆéđúČĂÖĒïïøŠćÜìĊęđĀöćąÿöǰîĞćöćÿĒÖîǰ àċę Ü đðŨ î ÿĊ ð øąÝĞ ć öĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ǰ đðŨ î ĀŠ ü ÜìĊę Ù úš Ă ÜđßČę Ă ö
ĔĀš đ ðŨ î ĕôúŤ øĎ ð õćóĔîǰ DPNQVUFSǰ đóČę Ă îĞ ć õćóîĆĚ îǰ êŠĂĀŠüÜÿĊöŠüÜĔĀšêĉéÖĆîđðŨîüÜÖúöǰ öĊúĆÖþèąđĀöČĂî
öćđðŨîĒïïüćéĔîǰDPNQVUFSǰēé÷ĔßšēðøĒÖøöǰ"EPCFǰ éĂÖýøĊ ê øĆ Ü ìĊę đ ïŠ Ü ïćîǰ ÿČę Ă ĒÿéÜëċ Ü Öćø÷ĉ î éĊ ê š Ă îøĆ ïǰ
*MMVTUSBUPSǰüćéĒúąêÖĒêŠÜõćóéšü÷ēðøĒÖøöǰ"EPCFǰ ÙüćöÿćöĆÙÙĊǰøŠüööČĂøŠüöĔÝ×ĂÜßćüöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úć
1IPUPTIPQ îÙøĉîìøŤǰ ìĊęÝąđðŨîđÝšćõćóÝĆéÜćîÙøĆĚÜîĊĚǰ ĒúąĕéšĂĆâđßĉâ
ǰ îĞ ć ĒïïñúÜćîÿĞćđøĘÝ ǰ öćðøĆïđðúĊę ÷ îÿĊǰ êøćöĀćüĉ ì ÷ćúĆ ÷ ðøąìĆ ï ĕüš ê øÜÖúćÜ×ĂÜéĂÖđðŨ î ìĊę
×îćéǰ óČĚîĀúĆÜđóČęĂìéúĂÜÙüćöđĀöćąÿöĔîÖćøĔßšÜćîǰ đìĉéìĎîýĎî÷ŤøüöĔÝ×ĂÜßćüöĂǰĔĀšđðŨîĀîċęÜđéĊ÷ü
ĔîúĆÖþèąêŠćÜėǰ
ǰÿŠüîúĞćêĆüéĂÖ

îĞ ć úĆ Ö þèąøĎ ð øŠ ć ÜðŘ Ö îÖǰ đÿš î ĒúąÿĊ ÿĆ îǰ


ĒïïøŠ ć Üúć÷đÿš î ǰ ǰ àċę Ü ýċ Ö þćÝćÖøĎ ð ìøÜǰǰ
ìĊę Ā úćÖĀúć÷×ĂÜ×îîÖđÜČ Ă ÖĂĆ î đðŨ î ÿĆ â úĆ Ö þèŤǰ
úĆÖþèąíøøößćêĉ×ĂÜéĂÖýøĊêøĆÜÝøĉÜǰĒúąìĞćÖćøêĆéìĂîǰ
ÿĆ ê üŤ îĞ ć ēßÙ×ĂÜÖćøĒ׊ Ü ×Ć î ÙøĆĚ Ü îĊĚ ǰ öćĔßš Ē ìîÙŠ ć óúĆ Üǰ
øĎðìøÜǰ ĔĀšđðŨîøĎðøŠćÜĒïïđøĊ÷ïÜŠć÷ǰ ĒúąÿĂéÙúšĂÜÖĆï
ÙüćööčŠÜöĆęîêĆĚÜĔÝ×ĂÜîĆÖÖĊāćÝćÖĀúćÖĀúć÷ÿëćïĆî
ĒîüÙĉéǰĒúąÖćøÿČęĂÙüćöĀöć÷
ÖćøýċÖþćìĊęøŠüöĒ׊Ü×ĆîǰĒúą÷ĆÜÿČęĂĒÿéÜëċÜǰÖćøöčŠÜÿĎŠÖćø
÷ĂöøĆïÙüćöĒêÖêŠćÜǰÖćøøŠüööČĂǰñîċÖÖĞćúĆÜǰñÿöñÿćî
ĒîüÙĉéĔîÖćøĂĂÖĒïïĒúąÖćøÿČęĂÙüćöĀöć÷ ÙüćöĀúćÖĀúć÷ĔĀšÖúć÷đðŨîóúĆÜÿøšćÜÿøøÙŤǰ àċęÜÝąđøĉęö
ĒîüÙĉ é ĔîÖćøĂĂÖĒïïêøćÿĆ â úĆ Ö þèŤǰ êĆĚÜĒêŠÙîøčŠîĔĀöŠìĊęđðŨîøćÖåćîǰ ĀúĂöøüöÖĆîéšü÷đÖöÿŤ
ñĎšĂĂÖĒïïĕéšĒøÜïĆîéćúĔÝÝćÖøĎðìøÜ×ĂÜéĂÖýøĊêøĆÜ ÖĊāćĒúąÙüćöĀúćÖĀúć÷éšćîüĆçîíøøöĂĊÖéšü÷
àċęÜđðŨîéĂÖĕöšðøąÝĞćöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ ēé÷
îĞćöćêĆéìĂîøĎðìøÜĔĀšöúĊ ÖĆ þèąĒúąÿČĂę ÙüćöĀöć÷éĆÜîĊĚ ÖćøðøąÖĂïđðŨîøĎðøŠćÜêøćÿĆâúĆÖþèŤǰ-PHPǰÿĞćđøĘÝ
ÿŠüîÖúĊïéĂÖǰ

îĞćúĆÖþèąēé÷íøøößćêĉ×ĂÜÖúĊïéĂÖ×ĂÜéĂÖ
ýøĊêøĆÜìĊęöĊÝĞćîüîǰǰÖúĊïĒúąöĊÿĊöŠüÜǰñĎšĂĂÖĒïïĕéšĒìî

111
îĞćøĎðøŠćÜìĆÜĚ ÿĂÜÿŠüîöćÝĆéüćÜđßČĂę öêŠĂðøąÖĂï
ðøąÿćîÖĆ î ǰ Ýąĕéš øĎ ð øŠ ć Ü×ĂÜéĂÖýøĊ ê øÜìĊę ñ Š ć îÖćøǰ
êĆéìĂîøĎðìøÜǰ đðŨîêøćÿĆâúĆÖþèŤðøąÝĞćÖćøĒ׊Ü×Ćîǰ
ĒúąöĊךĂÙüćöĒîüÙĉéĀúĆÖ×ĂÜÖćøÝĆéÜćîǰ Ķ$PMPSTǰ
6OJUFEǰǰñÿöÿĊÿĆîǰñÿćîóúĆÜķǰĒúąǰĶÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ
ǰǰ ðøĆ ï Ēïïǰ ĔîÿŠ ü îýĊ ø þą×ĂÜêĆ ü ÖćøŤ êĎ îǰ
đÖöÿŤǰ4POHLMBOBLBSJOǰ(BNFTķǰĂ÷ĎŠĔêšêøćÿĆâúĆÖþèŤ
NBTDPUǰ îÖđÜČĂÖǰ ēé÷ÖćøðøĆï×îćéêćĔĀšđúĘÖúÜĒúą
ĂĂÖĒïïøĎðìøÜ×ĂÜýĊøþąîÖđÜČĂÖĔĀöŠǰ ĔĀšöĊöčööĂÜǰ
ÖøąïüîÖćøÖćøéĞćđîĉîÜćîĂĂÖĒïïêĆüÖćøŤêĎîǰ."4
ìĊęđĀĘîøĎðìøÜéšćîךćÜ×ĂÜÿŠüîýĊøþąêĆüÖćøŤêĎîǰNBTDPUǰ
$05ǰǰßîĉéÖĊāć
îÖđÜČĂÖǰ öćÖ×ċĚîǰ ĒúąîĞćöćðøąÖĂïÖĆïÿŠüîøŠćÜÖć÷ǰ
êćöúĆÖþèąìŠćìćÜ×ĂÜĒêŠúąßîĉéÖĊāć

ǰǰ îĞ ć õćóîÖđÜČ Ă Öđéĉ ö àċę Ü đðŨ î ÿĆ ê üŤ îĞ ć ēßÙǰ


ĔîÖćøĒ׊Ü×Ćîǰ öćĂĂÖĒïïĀîšćêć×ĂÜêĆüǰ ."4$05ǰǰ
îÖđÜČĂÖĔĀöŠǰ đóČęĂĔĀšĒÿéÜÿĊĀîšćìŠćìćÜìĊęéĎÿéĔÿǰ Ēúą
öĊßĊüĉêßĊüćđðŨîêĆüÖćøŤêĎîöćÖ×ċĚîǰ ēé÷ÖćøìĞćõćóøŠćÜǰ
4LFUDIǰöČĂđðŨîúć÷đÿšîéĉîÿĂĒúąúÜÿĊǰÿøšćÜǰ$IBSBDUFSǰ
êŠćÜėêćöðøąđõìßîĉéÖĊāćǰĒúšüîĞćĕðÿĒÖîĒúąüćééšü÷
ēðøĒÖøöÙĂöóĉüđêĂøŤêŠĂĕð

ǰǰ
ǰǰ ÝćÖÜćîüćéTLFUDIúć÷đÿšîéĉîÿĂéšü÷öČĂǰ
îĞ ć öćüćéĒúąêÖĒêŠ Ü éš ü ÷ēðøĒÖøöÙĂöóĉ ü đêĂøŤǰ
îĞćöćüćéúć÷đÿšîĔĀšÙößĆéĒúąêÖĒêŠÜúÜÿĊÿĆîǰ éšü÷
ēðøĒÖøöǰ"EPCFǰ*MMVTUSBUPSǰ

112
ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïìĊęđÿøĘÝÿöïĎøèŤ

ñúÜćîÖćøĂĂÖĒïïìĊęĕéšîĞćĕðĔßšÜćîÝøĉÜ
ÝćÖñúÜćîìĆĚÜĀöéìĊęĕéšÖúŠćüöćǰ ÝąđĀĘîĕéšüŠć
ĔîߊüÜøą÷ąđüúćǰ ðŘóýǰ ǰ ñúÜćîĂĂÖĒïï
ÿøšćÜÿøøÙŤìĊęñĎšđ×Ċ÷îĕéšîĞćđÿîĂǰ ĔîÙøĆĚÜîĊĚîĆĚîǰ öĊđïČĚĂÜĀúĆÜǰ
ÖćøìĞ ć Üćîǰ ĒúąöĊ Ö øąïüîÖćøÖćøÿøš ć ÜÿøøÙŤ Ăǰ
÷ŠćÜöĊøąïïǰ đðŨî×ĆĚîêĂîǰ ēé÷đøĉęöêĆĚÜĒêŠÖćøýċÖþćךĂöĎú
đïČĚĂÜêšî×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ÿÜ×úćîÙøĉîìøŤǰ ÙüćöÿĞćÙĆâ
ÙüćöÿĂéÙúšĂÜÖĆïđøČĂę ÜøćüĔîđĀêčÖćøèŤüćøąēĂÖćÿêŠćÜėǰ
àċÜę ñĎÿš øšćÜÿøøÙŤÝąîĞćךĂöĎúđĀúŠćîĆîĚ öćđðŨîĒøÜïĆîéćúĔÝ
ĔîÖćøĂĂÖĒïïǰĒúąđðŨîåćîךĂöĎúĔîÖćøîĞćöćðøą÷čÖêŤ
ÿøšćÜÿøøÙŤĔîêĆüñúÜćîǰ ĔîÖøąïüîÖćøöĊÖćøîĞćđÿîĂǰ
ñúÜćîêŠĂìĊęðøąßčööĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ öĊÖćøðøĆïðøčÜĒÖšĕ×ǰ
ñúÜćîđóČę Ă ÙüćöđĀöćąÿöǰ ÖŠ Ă îÖćøîĞ ć ĕðĔßš Ü ćîǰǰ

113
ñúĉ ê đðŨ î ñúÜćîÝøĉ Ü ǰ đîČę Ă ÜÝćÖđðŨ î ñúÜćîìĊę îĞ ć ĕðĔßš ĔßšëćŠ ÷ìĂéÖøąïüîÖćøìĞćÜćîĔîÖćøÝĆéđøĊ÷îÖćøÿĂîĔĀš
ðøąē÷ßîŤ ÖĆ ï ÖćøÿČę Ă ðøąßćÿĆ ö óĆ î íŤ ǰ ĒúąÖćøÿøš ć Ü ÖĆïîĆÖýċÖþćýĉúðąĂĂÖĒïïĕéšǰđóČĂę êŠĂ÷ĂéÖćøĂĂÖĒïï
õćóúĆÖþèŤ×ĂÜöĀćüĉì÷ćúĆ÷ǰ ĂĂÖđñ÷ĒóøŠêŠĂÿĆÜÙö ĔîßĆĚîđøĊ÷îÿĎŠÖćøóĆçîćÖćøĂĂÖĒïïÖćøÿøšćÜÿøøÙŤĔĀš
ÿćíćøèßîõć÷îĂÖêŠĂĕðǰ ĒúąĂÜÙŤÙüćöøĎšÝćÖÖćø ÖĆïðøąđìýßćêĉǰêćöîē÷ïć÷ǰ5IBJMBOEǰǰêŠĂĕðĕéš
ìĞćÜćîÿøšćÜÿøøÙŤÖćøĂĂÖĒïïĂ÷ŠćÜđðŨîøąïïîĊǰĚ ÿćöćøë

114
ÖćøĂĂÖĒïïÙćĒøÙđêĂøŤĔîÜćîēÛþèćđìýÖćúđÜćąìčđøĊ÷îǰ
ÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰìĊęÿŠÜñúêŠĂÖćøÝéÝĞćÿĉîÙšć×ĂÜñĎšïøĉēõÙ
ÖĉÝêĉóÜþŤǰðøąßćßĉêǰǰ

ìĊęöćĒúąÙüćöÿĞćÙĆâ
ÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰ đðŨîÝĆÜĀüĆéìĊęÿćöćøëðúĎÖ ðŦÝÝčïĆîóČĚîìĊęðúĎÖìčđøĊ÷îĔîǰ ÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰ
ìčđøĊ÷îĒúąñúĕöšßîĉéêŠćÜėǰĕéšĂ÷ŠćÜöĊÙè č õćóǰēé÷đÞóćą öĊđóĉęööćÖ×ċĚîÝćÖǰ ǰ ĂĞćđõĂǰ ×÷ć÷óČĚîìĊęđóĉęö×ċĚîöćđðŨîǰ
ìčđøĊ÷îǰ àċęÜÿõćóéĉîïćÜóČĚîìĊęìĊęêĉéÖĆïđ×êđìČĂÖđ×ćóîö ǰĂĞćđõĂǰàċÜę đðŨîĂĞćđõĂìĊöę úĊ ÖĆ þèąéĉîìĊđę ðŨîéĉîõĎđ×ćĕôđÖŠćǰ
éÜøĆÖîĆîĚ đÙ÷đðŨîõĎđ×ćĕôđÖŠćöćÖŠĂîǰđîČĂĚ éĉîÝąöĊúÖĆ þèąǰ ĕéšĒÖŠǰĂĞćđõĂÖĆîìøúĆÖþŤǰĂĞćđõĂ×čîĀćâǰĂĞćđõĂýøĊøĆêîąǰǰ
öĊ Ē éÜǰ ßćüïš ć îđøĊ ÷ ÖóČĚ î ìĊę ï øĉ đüèîĆĚ î üŠ ć ǰ õĎ éĉ î ĒéÜǰ ĒúąĂĞ ć đõĂõĎ ÿĉ Ü ĀŤ ǰ öĊ óČĚ î ìĊę ð úĎ Ö ÝĞ ć îüîǰ ǰ ĕøŠǰ
àċęÜöĊÙüćöĂčéöÿöïĎøèŤÿĎÜǰ ÿćöćøëðúĎÖóČßđýøþåÖĉÝ ĔĀšñúñúĉêêŠĂðŘðøąöćèǰ ǰ êĆîǰ ēé÷ìčđøĊ÷îóĆîíčŤ
ÿĞćÙĆâĕéšǰ đ×êõĎéĉîĒéÜđðŨîĒîüõĎđ×ćĕôđÖŠćǰ ìĊęöĊóČĚîìĊę ĀöĂîìĂÜĕéšøĆïÙüćöîĉ÷öÝćÖđÖþêøÖøðúĎÖöćÖìĊęÿčéǰ
ÖüšćÜ×üćÜǰ Ă÷ĎŠúċÖđךćöćÝćÖĒîüđìČĂÖđ×ćóîöéÜøĆÖǰ ñúÝćÖÖćøðøąßčöÙèąÖøøöÖćøÝĆéÜćîđìýÖćúđÜćąǰǰ
ßć÷đ×êĒéîĕì÷ÖĆïÖĆöóĎßćǰđðŨîøĂ÷êŠĂ×ĂÜĂĞćđõĂđïâÝ ìč đ øĊ ÷ îǰ Ēúą×ĂÜéĊ ý øĊ ÿ ąđÖþǰ ðøąÝĞ ć ðŘ ǰ ǰǰ
úĆÖþèŤǰĂĞćđõĂîĞĚćđÖúĊĚ÷ÜǰĂĞćđõĂýøĊøĆêîąǰĂĞćđõĂ×čîĀćâǰ đöČęĂüĆîìĊęǰ ǰđöþć÷îǰǰèǰĀšĂÜðøąßčöÿĞćîĆÖÜćî
ĒúąĂĞćđõĂÖĆîìøúĆÖþèŤǰđ×êîĊĚÝċÜđðŨî÷ŠćîìĊęðúĎÖóČßÿüî đÖþêøÝĆ Ü ĀüĆ é ýøĊ ÿ ąđÖþǰ ēé÷öĊ ǰ îć÷đöíĊ ǰ ÿč ó øøèǰ
ÿĞćÙĆâėǰĕéšñúéĊǰđߊîǰđÜćąǰìčđøĊ÷îǰ÷ćÜóćøćǰàċÜę đÖþêøÖø òść÷øĂÜñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰ đðŨîðøąíćîǰǰ
ßćüÿüîìč đøĊ ÷ îĔîÝĆ Ü ĀüĆ é đøĉę ö öĊ Ö ćøÝĞ ć ĀîŠ ć ÷ìč đøĊ ÷ îǰǰ ĔîìĊęðøąßčöĕéšøć÷ÜćîñúÖćøéĞćđîĉîĔîðŘìĊęñŠćîöćĒúą
êĆĚÜĒêŠðŘǰ óýǰǰàċęÜĔîðŘĒøÖîĆĚî÷ĆÜĕöŠöĊúĎÖÙšćÙîĕĀî đÿîĂĒîüìćÜìĊÝę ąðøąßćÿĆöóĆîíŤđìýÖćúđÜćąǰìčđøĊ÷îðŘîĊĚ
đßČęĂüŠćìčđøĊ÷îìĊę×ć÷îĆĚîđðŨîìčđøĊ÷î×ĂÜÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰ ĔĀšđðŨîìĊøę ÝšĎ ÖĆ ×ĂÜðøąßćßîĔîÝĆÜĀüĆéĂČîę ėǰĕéšøÝšĎ ÖĆ ìčđøĊ÷î
êŠĂöćđøĉöę öĊñúñúĉêöćÖ×ċîĚ ĒúąöĊÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĂ÷ŠćÜ ÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþđóĉęööćÖ×ċĚîǰ àċęÜĔîðŘìĊęñŠćîöćöĊîĆÖìŠĂÜ
êŠĂđîČĂę ÜǰĂĊÖìĆÜĚ ìćÜÝĆÜĀüĆéĒúąĀîŠü÷Üćîøć÷ÖćøĀúć÷ėǰ đìĊ÷ę üìĊöę ćÝćÖêŠćÜÝĆÜĀüĆéđóĊ÷ÜøšĂ÷úąǰǰàċÜę îĆÖìŠĂÜđìĊ÷ę ü
ĀîŠ ü ÷Üćîđך ć öćøŠ ü ööČ Ă ÖĆ î ÝĆ é ÜćîđìýÖćúđÜćąǰǰ ĔîÝĞćîüîîĆĚîìøćï׊ćüÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤÜćîÿŠüîĔĀâŠǰ
ìčđøĊ÷îǰ Ēúą×ĂÜéĊýøĊÿąđÖþ×ċĚîǰ ÙøĆĚÜĒøÖĕéšÝĆé×ċĚîĔîǰǰ øšĂ÷úąǰ ǰ ìøćï׊ćüÝćÖÿČęĂÿĆÜÙöĂĂîĕúîŤǰ ÖćøĔßšÿČęĂǰ
ðŘǰóýǰǰèǰĂĞćđõĂÖĆîìøúĆÖþŤǰĒúąĔîïćÜðŘÝąÝĆéÿúĆïÖĆïǰ 4PDJBMǰNFEJBǰĕéšĒÖŠǰđüĘïĕàìŤǰÿČęĂĂĂîĕúîŤǰ 'BDLCPPL ǰ
ĂĞćđõĂ×čîĀćâǰàċÜę ìĆÜĚ ǰǰĂĞćđõĂǰđðŨîĂĞćđõĂìĊöę óĊ îČĚ ìĊĔę îÖćø -JOF
ǰđñ÷ĒóøŠ×šĂöĎú׊ćüÿćøüÜÖüšćÜ
ðúĎÖìčđøĊ÷îöćÖìĊęÿčéǰÝîöćëċÜðŘǰ óýǰǰîć÷ÿčÝøĉêǰ ìĞ ć ĔĀš ñĎ š đ ìĊę ÷ üßöÜćîøĆ ï øĎ š Ē úąđך ć ëċ Ü ×š Ă öĎ ú
îĆîìöîêøĊǰ ñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰ ĕéšÖĞćĀîéǰ ׊ ć üÿćøÖćøÝĆ é ÜćîđìýÖćúđÜćąìč đøĊ ÷ îǰ Ēúą×ĂÜéĊ
ĔĀš÷šć÷ÖćøÝĆéÜćîöćìĊęĂĞćđõĂđöČĂÜýøĊÿąđÖþǰ ēé÷Ĕßš ýøĊ ÿ ąđÖþǰ ðøąÝĞ ć ðŘ ǰ ǰ ĕéš Ă ÷Š ć ÜÿąéüÖøüéđøĘ üǰ
ÿîćöýćúćÖúćÜđðŨîóČĚîìĊęĔîÖćøÝĆéÜćîǰ ÝîëċÜðŦÝÝčïĆîǰ ÖúčöŠ ÜćîüĉÝ÷Ć ĒúąóĆçîćǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäýøĊÿąđÖþǰ
đóČęĂđðŨîÖćøðøąßćÿĆöóĆîíŤĒúąđðŨîÖćøđóĉęöߊĂÜìćÜǰ 
ǰ àċę Ü ĔîðŘ îĊĚ ǰ ìćÜïøĉ þĆ ì ðøąßćøĆ å øĆ Ö ÿćöĆ Ù ÙĊǰ
ĔîÖćøÝĆéÝĞćĀîŠć÷ìčđøĊ÷îߊü÷đÖþêøÖøßćüÿüîìčđøĊ÷îǰ ýøĊÿąđÖþǰ üĉÿćĀÖĉÝđóČęĂÿĆÜÙö
ÝĞćÖĆéǰĕéšøĆïîē÷ïć÷ÝćÖ
ĔîÝĆÜĀüĆéǰ àċęÜúĎÖÙšćĒúąîĆÖìŠĂÜđìĊę÷üÿŠüîöćÖÝąđðŨî ñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéĔîÖćøđóĉęö×ĊéÙüćöÿćöćøëĔîÖćø
ÙîĔîÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰĒúąÝĆÜĀüĆéĔÖúšđÙĊ÷Üǰ ðøąßćÿĆöóĆîíŤđßĉÜøčÖǰđóČĂę ĔĀšðøąßćßîĔîðøąđìýĕéšøÝšĎ ÖĆ
ìčđøĊ÷îýøĊÿąđÖþǰ ĒúąĔĀšđךćëċÜìčđøĊ÷îÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰ
ñϚߊü÷ýćÿêøćÝćø÷Ť éø ĂćÝćø÷ŤðøąÝĞćÿć×ćýĉúðąĒúąÖćøĂĂÖĒïïǰÙèąöîčþ÷ýćÿêøŤĒúąÿĆÜÙöýćÿêøŤǰöĀćüĉì÷ćúĆ÷øćßõĆäýøĊÿąđÖþ
115
đóĉęööćÖ×ċĚî üĆêëčðøąÿÜÙŤ×ĂÜÖćøüĉÝĆ÷
ðŦÝÝčïĆîÙćĒøÙđêĂøŤǰ öćøŤđÖĘêêĉĚÜǰ $IBSBDUFSǰ ǰ đóČę Ă ĂĂÖĒïïÙćĒøÙđêĂøŤ ìč đøĊ ÷ îǰ Ēúą
.BSLFUJOH
ǰ öĊ Ù üćöÿĞ ć ÙĆ â öćÖêŠ Ă ÖćøéĞ ć đîĉ î íč ø Öĉ Ýǰ ēÛþèćĂĂîĕúîŤǰìčđøĊ÷îǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþ
ĕöŠüŠćÝąđðŨîíčøÖĉÝ×îćéĔéǰĒúąÙøĂïÙúčöĔîíčøÖĉÝđÖČĂïǰ ǰ đóČęĂðøąđöĉîñúÖćøĂĂÖĒïïÙćĒøÙđêĂøŤ
ĶìčÖðøąđõìķǰ ×ĂÜÿĉîÙšćĒúąïøĉÖćøìĊęöĊĂ÷ĎŠöćÖöć÷ǰ ìčđøĊ÷îǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰ
Ĕîêúćéǰ ìĞćĔĀšöĊÙüćöÝĞćđðŨîĂ÷ŠćÜ÷ĉęÜìĊęîĆÖÖćøêúćé ǰ đóČę Ă ðøąđöĉ î ñúÖćøøĆ ï øĎ š × ĂÜñĎ š ï øĉ ē õÙ
ĒúąñĎšìĊęöĊÙüćöđÖĊę÷üךĂÜǰ ĕöŠüŠćÝąđðŨîđÝšć×ĂÜÿĉîÙšćǰ ìčđøĊ÷îǰìĊęöĊêŠĂēÛþèćĂĂîĕúîŤǰìčđøĊ÷îǰÝĆÜĀüĆéýøĊÿąđÖþǰ
ìĊęÝąêšĂÜÿøšćÜÙüćöĒêÖêŠćÜ×ĂÜǰ ÙćĒøÙđêĂøŤđóČęĂÖćøǰ
ēÛþèćÿĉîÙšćǰ ĔĀšēééđéŠîđĀîČĂÙĎŠĒ׊Ü×ĆîìćÜíčøÖĉÝǰ Ēúą
×Ăïđ×ê×ĂÜÖćøýċÖþć
ðøąÿïÙüćöÿĞćđøĘÝ×ĂÜíčøÖĉÝǰöĊðŦÝÝĆ÷ĒúąĂÜÙŤðøąÖĂïǰ
ìĊÿę ćĞ ÙĆâĀúć÷ðøąÖćøǰĕöŠüćŠ ÝąđðŨîǰĶÖćøÿøšćÜïčÙúĉÖõćóķǰǰ ǰ ðøąßćÖøǰ Ēúąǰ Öúč Š ö êĆ ü Ă÷Š ć Üǰ ĔîÖćø
ĀøČĂǰ ÖćøÿøšćÜÙčèúĆÖþèąđéŠîĔĀšñĎšïøĉēõÙÝéÝĞćĕéšÜŠć÷ǰ ðøąđöĉîñúÖćøøĆïøĎš×ĂÜñĎšïøĉēõÙìčđøĊ÷îǰ ìĊęöĊêŠĂēÛþèć
Ăćìĉǰ đøČęĂÜ×ĂÜÖćøĔßšǰ øĎðøŠćÜǰøĎðìøÜǰÿĊìĊęìĞćĔĀšñĎšïøĉēõÙ ĂĂîĕúîŤ ǰ ìč đøĊ ÷ îǰ ÝĆ Ü ĀüĆ é ýøĊ ÿ ąđÖþǰ Öúč Š ö ðøąßćÖøǰ
îċÖëċÜÿĉîÙšćǰĀøČĂǰïøĉÖćø×ĂÜđøćǰÖćøÿøšćÜǰÙćĒøÙđêĂøŤǰ đðŨ î ðøąßćßîìĊę Ĕßš đ