Vous êtes sur la page 1sur 29

Bosna i Hercegovina

JU Mješovita srednja škola


Školska 2017/18. godina
Smjer: Ekonomski tehničar

MATURSKI RAD
Poslovanje proizvodnog preduzeća "Lejla - commerc"

Mentor: Prof. Izeta Selimović Učenik: Aldina Bašagić


Stanje sredstava na kontima proizvodnog preduzeća "Lejla-commerc" na dan 01.01.
(obračunski period od 01.01. do 30.06.) je sljedeće:
- 021 Građevine 350 000 KM
- 0290 I.V građevina 50 000 KM
- 022 Oprema 310 000 KM
- 0291 I.V opreme 60 000 KM
- 101 Sirovine i materijal 100 000 KM
- 102 Rezervni dijelovi 4 000 KM
- 103 Sitan inventar 18 000 KM
- 200 Žiroračun 120 000 KM
- 202 Blagajna 2 000 KM
- 502 Dugoročni krediti 50 000 KM
- 541 Dobavljači u zemlji 150 000 KM
- 400 Kapital

PROMJENE:

1) 03.01. Po fakturi br.1 nabavljen je sljedeći materijal


- 1000 m2 bukovi furnira po cijeni 5 KM/m2
-
500 m2 šperploče po cijeni 10 KM/m2
Troškovi prevoza su 150 KM, a ostali troškovi 100 KM, koji su plaćeni sa žiroračuna.
2) 08.01. Na naš zahtjev Raiffaisen banka nam je odobrila dugoročni kredit u iznosu od 20
000 KM na 3 godine uz polugodišnji obračun kamata sa kamatnom stopom 5% i jednakim
polugodišnjim anuitetima. Kredit je doznačen na naš žiroračun.
3) 15.01. Po trebovanju br.1 izdato je materijala izrade za Rn1 u iznosu od 20 000 KM, a za
Rn2 u iznosu od 25 000 KM, pomoćnog materijala u iznosu 1 000 KM, materijala za
održavanje u pogonu u iznosu od 500 KM.
4) 22.01. Primljena je faktura br.2 za utrošenu el.energiju u iznosu 2 000 KM, faktura
isplaćena sa žiroračuna (pogon 1500, zajedničke službe 500)
5) 02.02. Izmirene su komunalne usluge u iznosu od 400 KM (pogon 200, zajedničke službe
200)
6) 09.02. Primljena je faktura br.3 za popravku mašine u iznosu od 500 KM.
7) 12.02. Plate za tekući mjesec iznose 30 838.23 KM (Rn1 10 000, Rn2 10 000, pogon 5
000, zajedničke službe 5 838.23)
8) 20.02. Neto plate radnika za tekući mjesec su isplaćene sa žiroračuna, a uz to i porezi i
doprinosi
9) 06.03. Amortizacija za tekući mjesec iznosi sa građevinske objekte 1.5%, a uz opremu
10%. Obračunati i knjižiti amortizaciju (pogo-građ. objekti, zajedničke službe-oprema)
10) 25.03. Prodali smo mašinu sa sljedećim podacima 3 500 KM - nabavna vrijednost,
ispravka vrijednosti 1 500 KM,a prodajna vrijednost 2 500 KM.
11) 01.04. Kupac je izvršio uplatu preko žiroračuna.
12) 10.04. Izdato je sitnog inventara u upotrebu u iznosu od 1 500 KM, a otpis 100%
(pogon).
13) 20.04. Isplaćena je akontacija za službeni put u iznosu od 2 000 KM.
14) 25.04. Radnik J.H. se vratio sa službenog puta i podnosi putni obračun u iznosu od 1 500
KM, razlika vraćena u blagajnu.
15) 04.05. Sastaviti POL i zaključiti kontra klase 3. Obračunati cijenu za Rn1 u kojoj je
proizvedeno 500 kom školskih stolova za Rn2 u kojem je proizvedeno za 1 000 kom školskih
stolica. Rasporediti opšte troškove na nosioce prema materijalu izrade.
16) 12.05. Knjižiti prenos na proizvodnju.
17) 20.05. Proizvodnja po Rn1 i Rn2 je završena. Po primci br.1 je uskladišteno 300 kom
školskih stolica po cijeni od 46.81 KM, a za Rn2 150 kom školskih stolova po cijeni od 78.89
KM za 1 kom.
18) 28.05. Prodano je 200 školskih stolica po cijeni od 70 KM/kom i 100 kom školskih
stolova po cijeni od 120 KM za 1 kom. Razdužiti skladište.
19) 06.06. Kupac je izvršio uplatu kupljenih proizvoda.
20) 15.06. Utvrđen je višak gotovine u blagajni u iznosu od 250 KM.
21) 30.06. Obračunati i knjižiti financijski rezultat, izdvojiti 10% poreza na dobit, a ostatak u
interne dionice.
KNJIGOVODSTVO
Aktiva Bilans(0) Pasiva
Rb. k-to OPIS Iznos Rb. k-to OPIS Iznos
I TEKUĆA SREDSTVA I Kratkoroćne obaveze
1 200 Žiroračun 120 000.00 Dobavljači 150 000.00
2 202 Blagajna 2 000.00 Ukupno kratkor. Oba. 150 000.00
3 101 Sirovine i materijal 100 000.00 1 541 II Dugoročne obav.
4 102 Rezervni dijelovi 4 000.00 Dugoročni kredit 50 000.00
Sitan inventar 18 000.00 Ukupno dugoroč. Obav.50 000.00
Ukupno tekuća sredstva 244 000.00 2 502 III Kapital
5 103 II STALNA SREDSTVA Kapital 594 000.00
6 21 300 000.00 Ukupno kapitala 594 000.00
250 000.00
Ukupno st. Sredstava 550 000.00
7 22 UKUPNO AKTIVA 794 000.00 3 400 UKUPNO PASIVA 794 000.00
DNEVNIK STR. 1
Redni Konto Iznos
broj Datum D P OPIS D P
0 1.01 200 Žiroračun 120 000.00
202 Blagajna 2 000.00
101 Sirovine i materijal 100 000.00
102 rezervni dijelovi 4 000.00
103 Sitan inventar 18 000.00
21 Građevinski objekti 350 000.00
22 Oprema 310 000.00
290 I.V. Građevinskih objekata 50 000.00
291 I.V. Opreme 60 000.00
541 Dobavljači 150 000.00
502 Dugoročni kredit 50 000.00
400 Kapital 594 000.00
POČETNO STANJE NA KONTIMA
1 3.01 1000 N.V. Sirovine i materijala 10 000.00
260 Ulazni PDV 1 700.00
541 Dobavljači 11 700.00
ZA NABAVLJEN MATERIJAL
1a. 3.01 1001 Zavisni troškovi nabavke 250
260 Ulazni PDV 42.5 292.5
1b. 3.01 541 Dobavljači 11 992.50
200 Žiroračun 11 992.50
ZA PLAĆENU FAKTURU I ZTN
1c. 3.01 101 Sirovine i materijal 10 250.00
1000 N.V. Sirovine i materijala 10 000.00
1001 ZTN 250
ZA USKLADIŠTENJE
2 8.01 200 Žiroračun 20 000.00
502 Dugoročni kredit 20 000.00
ODOBREN KREDIT
3 15.01 3000 Osnovne sirovine i materijal 45 000.00
101 Sirovine i materijal 45 000.00
UTROŠENO MATERIJALA IZRADE
3a. 15.01 3001 Pogonski i pomoćni materijal 1 000.00
3003 Materijal za čišćenje i održavanje 500
101 Sirovine i materijal 1 500.00
UTROŠEN OSTALI MATERIJAL
4 22.01 3010 Utrošena el. Energija 2 000.00
541 Dobavljači 2 000.00
UTROŠENA EL. ENERGIJA
4a. 22.01 541 Dobavljači
200 Žiroračun
ISPLATA FAKTURE
5 2.02 339 Komunalne usluge 400.00
202 Blagajna 400.00
ISPLATA KOMUNALNIH USLUGA
PRENOS: 1009135 1009135
DNEVNIK STR. 2
Konto Iznos
D P OPIS D P
DONOS: 1009135 1009135
Usluge održavanja 500
332
541 Dobavljači 500
FAKTURA ZA POPRAVKU MAŠINE
320 Plate 30838.23
5450 Obaveze za neto plate 18 000.00
5480 Obaveze za porez na platu 1 323.53
5481 Obaveze doprinosa iz plata 3 044.12
5482 Obaveze doprinosa na platu 8 470.58
OBRAČUN PLATA
5450 Obaveze za neto plate 18 000.00
5480 Obaveze za porez na platu 1 323.53
5481 Obaveze doprinosa iz plata 3 044.12
5482 Obaveze doprinosa na platu 8 470.58
200 Žiroračun 30 838.23
ISPLATA PLATA
310 Amortizacija 3 020.83
290 I.V. Građevinskih objekata 437.5
291 I.V. Opreme 2 583.33
OBRAČUN AMORTIZACIJE
211 Kupci 2 925.00
560 Izlazni PDV 425
633 Vrijednost prodane mašine 2 500.00
PRODANA MAŠINA
650 Troškovi prodatih proizvoda 2 925.00
120 Proizvodi u skladištu 2 925.00
Razduženje skladišta
200 Žiroračun 2 925.00
211 Kupci 2 925.00
NAPLATA OD KUPCA
103 Sitan inventar 1 500.00
1033 Sitan inventar u upotrebi 1 500.00
IZDATO U UPOTREBU
303 Troškovi vrijednosti sitnog inv. 1 500.00
1092 I.V. Sitnog inventara 1 500.00
OTPIS 100%
224 Potraživanja od zaposlenih 2 000.00
202 Blagajna 2 000.00
ISPLATA PUTNE AKONTACIJE
3400 Dnevnice za službeni put 500
3401 Troškovi prijevoza za službeni put 1 000.00
202 Blagajna 500
224 Potraživanja od zaposlenih 2 000.00
OBRAČUN AKONTACIJE
PRENOS: 1087182.29 1087182.3
DNEVNIK STR. 3
Redni Konto Iznos
broj+L5:R Datum D P OPIS D P
DONOS: 1087182.29 1087182.29
15 04.05. 370 Raspored troškova 86 259.06
3000 Osnovne sirovine i materijal 45 000.00
3001 Pogonski i pomoćni materijal 1 000.00
3003 Materijal za čišćenje i održavanje 500
301 Utrošena el. Energija 2 000.00
303 Troškovi sitnog inventara 1 500.00
310 Amortizacija 3 020.83
320 Plate 30 838.23
332 Usluge održavanje 500
339 Komunalne usluge 400
3400 Dnevnice za službeni put 500
3401 Troškovi prevota za sl. Put 1 000.00
ZAKLJUČENJE KLASE 3
16 12.05. 110 Proizvodnja u toku 86 259.06
370 Raspored troškova 86 259.06
PRENOS NA PROIZVODNJU
17 20.05. 120 Proizvodi u skladištu 25 876.50
110 Proizvodnja u toku 25 876.50
ZAVRŠENA PROIZVODNJA
18 28.05. 211 Kupci 30 420.00
560 Izlazni PDV 4 420.00
600 Prihodi od prodaje 26 000.00
ZA PRODANE PROIZVODE
18a. 28.05. 650 Troškovi prodanih proizvoda 26 000.00
120 Proizvodi u skladištu 26 000.00
RAZDUŽENJE SKLADIŠTA
19 06.06. 200 Žiroračun 30 420.00
211 Kupci 30 420.00
KUPCI IZMIRILI OBAVEZE
20 15.06. 202 Blagajna 250
6327 Viškovi gotovine 250
UTVRĐEN VIŠAK GOTOVINE
21 30.06. 600 Vrijednost prodatih proizvoda 26 000.00
633 Vrijednost prodatih st.proizvoda 2 500.00
6327 Viškovi gotovine 250
7001 Prihodi 28 750.00
PRENOS UKUPNIH PRIHODA
21a. 30.06. 7000 Rashodi 26 000.00
650 Troškovi prodatih proizvoda 26 000.00
PRENOS UKUPNIH RASHODA
21b. 30.06. 7001 Prihodi 2 750.00
7000 Rashodi 2 750.00
FORMIRANJE DOBITI
PRENOS 1430166.91 1430166.91
DNEVNIK STR. 4
Redni Konto Iznos
broj+L5:R Datum D P OPIS D P
DONOS: 1430167
21.c 30.06. 7010 Dobit 2 750.00
7100 Porez na dobit 275
7130 Neto dobit poslovne godine 2 475.00
RASPORED DOBITI
21d. 30.06. 7100 Porez na dobit 275
7130 Neto dobit poslovne godine 2 475.00
546 Obaveze poreza na dobit 275
460 Dobit tekuće godine 2 475.00
ZA ZATVARANJE RAČUNA KLASE 7
21e. 30.06. 460 Dobit tekuće godine 2.475.00
470 Vlastite dionice 2 475.00
PRENOS DOBITI NA DIONICE
21f. 30.06. 546 Obaveze poreza na dobit 275
200 Žiroračun 275
PLAĆEN POREZ NA DOBIT
UKUPNO: 1438417 1438417
D 200 P D 202 P D 101 P
St 120 000.00 11 992.50 (1b) St. 2 000.00 400.00 (5) St. 100 000.00 45 000.00 (3)
(2) 20 000.00 2 000.00 (4a) (20) 250.00 2 000.00 (13) (1c) 10 250.00 1 500.00 (3a)
(11) 2 500.00 30 838.23 (8) So 650.00 500.00 (1a) 63 750.00 So
(19) 30 420.00 275.00 (21f) 2 900.00 2 900.00 110 250.00 110 250.00
127 814.27 So
172 920.00 172 920.00

D 102 P D 103 P D 021 P


St. 4 000.00 4 000.00 So St. 18 000.00 19 500.00 So St 350 000.00 350 000.00 So
4 000.00 4 000.00 (12) 1 500.00 350 000.00 350 000.00
19 500.00 19 500.00

D 022 P D 0290 P D 0291 P


St. 310 000.00 310 000.00 So So 50 437.50 50 000.00 St So 62 583.33 60 000.00 St
310 000.00 310 000.00 437.50 (9) 2 583.33 (9)
50 437.50 50 437.50 62 583.33 62 583.33

D 541 P D 502 P D 400 P


(1b) 11 992.50 150 000.00 St So 70 000.00 50 000.00 St So 594 000.00 594 000.00 St
(4a) 2 000.00 11 700.00 (a) 20 000.00 (2) 594 000.00 594 000.00
So 150 500.00 292.50 (1a) 70 000.00 70 000.00
(19) 30 420.00 2 000.00 (4)
500.00 (6)
164 492.50 164 492.50

D 1001 P D 1000 P D 260 P


(1a) 250.00 250.00 (1c) (1) 10 000.00 10 000 (1c) (1) 1 700.00 1 742.50 So
250.00 250.00 10 000.00 10 000.00 (1a) 42.50
1 742.50 1 742.50

D 3003 P D 3010 P D 3000 P


(3a) 500.00 500.00 (15) (4) 2 000.00 2 000.00 (15) (3) 45 000.00 45 000.00 (15)
500.00 500.00 2 000.00 2 000.00 45 000.00 45 000.00

D 3001 P D 332 P D 339 P


(3a) 1 000.00 1 000.00 (15) (6) 500.00 500.00 (15) (5) 400.00 400.00 (15)
1 000.00 1 000.00 500.00 500.00 400.00 400.00

D 320 P D 5450 P D 5480 P


(7) 30 838.2330 838.23 (15) (7) 18 000.00 18 000.00 (15) (7) 1 323.53 1 323.53 (15)
30 838.23 30 838.23 18 000.00 18 000.00 1 323.53 1 323.53

D 5481 P D 5482 P
(7) 3 044.12 3 044.12 (15) (7) 8 470.58 8 470.58 (15)
3 044.12 3 044.12 8 470.58 8 470.58
D 310 P D 211 P D 560 P
(9) 3 020.83 3 020.83 (15) (10) 3 020.83 2 500.00 (11) So 4 845.00 425.00 (10)
3 020.83 3 020.83 (18) 30 420.00 30 420.00 (19) 4 420.00 (18)
425.00 So 4 845.00 4 845.00
33 345.00 33 345.00

D 633 P D 650 P D 120 P


(21) 2 500.00 2 500.00 (10) (10a) 2 500.00 26 000.00 (21a) (17) 2 500.00 26 000.00 (10a)
2 500.00 2 500.00 (18a) 26 000.00 2 500.00 So So 26 000.00 2 500.00 (18a)
28 500.00 28 500.00 28 500.00 28 500.00

D 1033 P D 303 P D 1092 P


So 1 500.00 1 500.00 (12) (12a) 1 500.00 1 500.00 (15) So 1 500.00 1 500.00 (12a)
1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00 1 500.00

D 224 P D 3400 P D 3401 P


(13) 2 000.00 2 000.00 (14) (14) 500.00 500.00 (15) (14) 1 000.00 1 000.00 (15)
2 000.00 2 000.00 500.00 500.00 1 000.00 1 000.00

D 370 P D 110 P D 600 P


(15) 86 259.06 86 259.06 (16) (16) 86 259.06 25 876.50 (17) (21) 26 000.00 26 000.00 (18)
86 259.06 86 259.06 86 259.06 60 382.56 SO 26 000.00 26 000.00
86 259.06

D 6327 P D 7000 P D 7001 P


(21) 250.00 250.00 (20) (21 a)26 000.00 2 750.00 (21b) 2 750.00 (21b) 26 000.00
250.00 250.00 23 250.00 So 23 250.00 So
26 000.00 26 000.00 26 000.00 26 000.00

D 546 P D 460 P D 470 P


(21f) 275.00 275.00 (21d) (21e) 2 475.00 2 475.00 (21d) So 2 475.00 2 475.00 (21e)
275.00 275.00 2 475.00 2 475.00 2 475.00 2 475.00
POMOĆNE RADNJE
1 Promjena
Kalkulacija br.1
1. F.V
- bukovi furnira 1000 m2 x 5 KM/m2 = 5 000.00
- šperploče 500 m2 x 10 KM/ m2 = 5 000.00 +
10 000 x 17
PDV = 100 = 1700 10 000
PDV = 17% 1700.00 +
11 700.00

2. ZTN 250.00 KM

- troškovi prevoza 150.00 KM


- ostali 100.00 KM

250 x 17
PDV = 17% 42.50 KM PDV = = 42.5
100

3. N.V (1+2) 11 992.50 KM

7 Promjena
Neto plate x 1,470588 = 1 800 x 1.470588 = 26 470.584
1. Neto plate 18 000.00
26 470.584 x 32
2. Doprinos na plate = = 8 470.586
100
26 470.584 x 11.5
3. Doprinosi iz plata = = 3 044.117
100
26 470.584 x 5
4. Porezi = = 1 323.529 +
100

5. Bruto plate 30 838.33


9 Promjena
350 000 𝑥 1.5
Amortizacija za građanske objekte = = 437.50
1200
310 000 𝑥 10
Amortizacija za opremu = = 2 583.33 +
1200

3 020.83
10 Promjena
1. Nabavna vrijednost 3500 KM
2. Ispravka vrijednosti 1500 KM
3. Stvarna vrijednost 2 000 KM
4. Prodajna vrijednost 2 500 KM
2 500 x 17
+ PDV 425 KM = = 425
100

2 925 KM

16 Promjena
Pogonski obračunski list
Red Broj Iznos klase Direktni troškovi Opšti troškovi
3
Broj Kont NAZIV RN1 RN2 POGON Zajed.službe
a KONTA
1 3000 45 000.00 20 000.00 25 000.00
2 3001 1 000.00 500.00 500.00
3 3003 500.00 500.00
4 303 2 000.00 1 500.00 500.00
5 301 1 500.00 1 500.00
6 310 3 020.83 437.50 2 583.33
7 320 30 838.232 10 000.00 10 000.00 5 000.00 5 838.232
8 332 500.00 500.00
9 339 400.00 200.00 200.00
10 3400 500.00 500.00
11 3401 1 000.00 1 000.00
12 370 86 259.062 30 000.00 35. 000.00 8 637.50 12. 621.562

Red Materijal izrade Iznos % OPŠTI TROŠKOVI


Broj POGON ZAJEDNIČKE SLUŽBE
1 RN1 20 000.00 44.44 3 838.505 5 609.02
2 RN 2 25 000.00 55.56 4 987.995 7 012.54
3 SVEGA 45 000.00 100.00 8 637.50 12 621.56
Materijal izrade RN1 20 000
% RN1 = Ukupni materijal izrade x 100 = 45 000 x 100 = 44.44 %

Materijal izrade RN2 25 000


% RN2 = Ukupni materijal izrade x 100 = 45 000 x 100 = 55.56 %

OTI (opšti troškovi izrade)


Opšti troškovi x % RN1
Iznos opštih troškova za RN1 = = 3 832.505
100
Opšti troškovi x % RN2
Iznos opštih troškova za RN2 = = 4 798.995
100

OTUP (opšti troškovi uprave)


Opšti troškovi z.službi x % RN1 12 621.562 x 44.44
Iznos opštih troškova za RN1 = = = 5 609.02
100 100
Opšti troškovi z.službi x % RN2 12 621.562 x 55.56
Iznos opštih troškova za RN2 = = = 7 012.54
100 100

OBRAČUN PROIZVODNJE

RN1 RN2 Ukupno


1) Direktni troškovi 30 000.00 35 000.00 65 000.00
a) Materijal izrade 20 000.00 25 000.00
b) Plate izrade 10 000.00 10 000.00
2) Opšti troškovi izrade 9 447.525 11 811.535 21 259.06
a) Pogon 3 838.505 4 798.995
b) Zajedničke službe 5 609.02 7 012.54
3) Cijena koštanja 39 447.525 46 811.535 86 259.06
39 447.525
4) Cijena koštanja za RN1 po komadu (stolovi) = = 78.89
500
46 811.535
za RN2 (stolice) = = 46.81
1000

17 Promjena
STOLICE
300 kom a 46.81 KM/kom = 14 043.00
STOLOVI
150 kom a 78.89 KM/kom = 11 833.50
25 876.50
18. promjena
STOLICE
200 kom a 70 KM/kom = 14 000
14 000 x 17
+ PDV 2 380 = = 2 380
100
16 380
STOLOVI
100 kom a 120 KM/kom = 12 000
12 000 x 17
+ PDV 2 040 = = 2 040
100
14 040

21. promjena
1. 600 26 000 KM
2. 633 2 500 KM
3. 6327 250 KM .
Ukupni prihodi 28 750 KM
4. 650 26 000 KM
Ukupni rashodi 26 000 KM .
5. Financijski rezultat 2 750 KM
6. Porez na dobit - 10% 275 KM
7. Ostalo na dionice - 90% 2 475 KM

2 750 x 10 = 275
100
PRIVREDNA
MATEMATIKA
1 Po fakturi br. 1 nabavljen je sljedeći materijal:
1000 m2 bukovi furnira po cijeni 5 KM/m2
500 m2 šperploče po cijeni 10 KM/m2
Troškovi prevoza su 150 KM, a ostali troškovi 100 KM, koji su plaćeni sa žiroračuna.
Planska cijena 11000
Količina Cijena Iznos ZTN Nabavna Marža Prodajna
vrijednost 20% vrijednost
1 000 5 5 000 125 4 875 975 5 850
500 10 5 000 125 4 875 975 5 850
1500 10 000 250 9 750 1 950 11 700

Raspored troškova
Svođenjem na jedinicu
5 000 : 5 000
10 000 dijelova = 250 KM 1 bukovi furniri 5 000 x 0.25 = 125
250
1 dio = 1 000 = 0.025 2 šperploča 5 000 x 0.25 = 125

Pravilo trajno
bukovi furniri šperploča
10 000 250 10 000 250
5 000 x 5 000 x

X : 250 = 5 000 : 10 000 X : 250 = 5 000 : 10 000


X x 10 000 = 5 000 x 250 X x 10 000 = 5 000 x 250
5 000 x 250 5 000 x 250
X= X=
10 000 10 000

X = 125 X = 125

Verižni račun

bukovi furniri šperploča


X kom 5 000 m2 X kom 5 000 m2
10 000 m2 250 KM 10 000 m2 250 KM

5 000 x 250 5 000 x 250


X= X=
10 000 10 000

X = 125 X = 125
FINANCIJSKA
MATEMATIKA
Na naš zahtjev ABS banka nam je odobrila dugoročni kredit u iznosi od 20 000 KM na 3
godine uz polugodišnji obračun kamata sa kamatnom stopom 5% i jednakim polugodišnji
anuitetima. Kredit je doznačen na naš žiroračun.
K = 20 000 KM a=KxV
n = 3 god. a = 20 000 x V
p = 5% a = 20 000 x V
m=2 . a = 20 000 x 0.181549971081
a=2 a = 3 630.998

OTPLATNI PLAN
Stanje na I polugodištu prve godine
Kxp 20 000 x 2.5%
I1 = = = 500
100 100

b1 = a - I1 = 3 630.998 - 500
K1 = K - b1 = 20 000 - 3 130.998 = 16 869.002
Stanje na kraju prve godine
Kxp 16 869.002 x 2.5%
I2 = = = 421.725
100 100

b2 = a - I2 = 3 630.998 - 421.725 = 3 209.273


K2 = K - b2 = 16 869.002 - 3 209.273 = 13 659.729
Stanje na I polugodištu druge godine
K
2 13 659.729 x 2.5%
I3 = 100 = = 341.493
100

b3 = a - I3 = 3 630.998 - 341.493 = 3 289.5048


K3 = K2 - b3 = 16 869.002 - 3 289.5048 = 10 370.225
Stanje na kraju druge godine
𝐾3 𝑥 𝑝 10 370.225 𝑥 2.5%
I4 = = = 259.225
100 100

b4 = a - I4 = 3 630.998 - 259.225 = 3 371


K4 = K3 - b4 = 10 370.225 - 3 371 = 6 998.483
Stanje na I polugodištu treće godine
𝐾4 𝑥 𝑝 6 998.483 𝑥 2.5%
I5 = = = 174.962
100 100

b5 = a - I5 = 3 630.998 - 174.962 = 3 456.036


Ks = K4 - bs = 6 998.483 - 3 456.036 = 3 542.447
Stanje na kraju treće godine
K3 xp 3 542.477 x 2.5%
I6 = = = 88.561
100 100

b6 = a - I6 = 3 630.998 - 88.561 = 3 542.447


K6 = Ks - b6 = 3 542.447 - 3 542.447 = 0

Na kraju Ostatak Kamata Otplata


god duga 5%
N Ki li bi
0 20 000.000
1 16 869.002 500.000 3 130.998
2 13 659.729 421.725 3 209.273
3 10 370.225 341.493 3 289.508
4 6 998.483 295.255 3 371
5 3 542.557 174.962 3 456.036
6 0 88.561 3 542.447
71.439.886 1821.996 20 000.000

Konačna kontrola
1)∑ Kb6 = K 2) b6 =
20 000 = 20 000 3 542.447 = 3 542.447

Kxp
3) n x a = ∑ li + ∑ bi 4) ∑ 100 = ∑ li
6 x 3 630.998 = 1 821.996 + 20 000
21 780.998 = 21 780.998 1 821.996 = 1 821.996
POSLOVNA
KORESPODENCIJA
Proizvodno preduzeć "Lejla-commerc"
Ul. Otočkih heroja 15
77244 Bos. Otoka, BiH
Tel/fax: 037/477/105
Ž-R: 004572002158341

Pilana "UNA"
Ul. Bihaćka 25
77240 Bosanska Krupa
Tel: 037/472/540
Ž-R: 0421000228859963

Bihać, 27.12.2007.g.

PREDMET: Upit
Poštovana gospođo
Pošto do sada nismo bili u poslovnoj suradnji s Vama željeli bismo da nas obavijestite o
uslovima nabave sljedećih proizvoda:
- bukovi furnira
- šperploča

Nadamo se da ćete nas u skorom vremenu obavijestiti o spomentim proizvodima

Pozdrav!

DIREKTOR NABAVNE SLUŽBE


M.P
_____________________________
Fahira Bešić
Proizvodno preduzeće "Lejla-commerc"
Ul. Otočkih heroja 15
77244 Bos. Otoka, BiH
Tel/fax: 037/477/105
Ž-R: 004572002158341

Pilana "UNA"
Ul. Bihaćka 25
77240 Bosanska Krupa
Tel: 037/472/540
Ž-R: 0421000228859963

Bihać, 27.12.2007.g.

PREDMET: Ponuda robe


Poštovana gospođo
Primili smo vaš upit o našim proizvodima. Stoga vas obavještavamo o našim cijenama
traženih proizvoda:
- bukovi furniri po cijeni od 5 KM/m2
-
šperploča po cijeni od 10 KM/m2

Nadamo se da ćete biti zadovoljni našom ponudom robe i uslovima.

S poštovanjem!

DIREKTOR KOMERCIJALNE SLUŽBE


M.P
_________________________________
Zerina Bešić
Proizvodno preduzeće "Lejla-commerc"
Ul. Otočkih heroja 15
77244 Bos. Otoka, BiH
Tel/fax: 037/477/105
Ž-R: 004572002158341

Pilana "UNA"
Ul. Bihaćka 25
77240 Bosanska Krupa
Tel: 037/472/540
Ž-R: 0421000228859963

Bihać, 03.01.2008.g.

PREDMET: Narudžba robe


Poštovana gospođo
Primili smo vašu ponudu robe i zbog toga vam javljamo da nam uslovi koje ste nam ponudili
odgovaraju.
Pa prema tome naručujem:
- 10 000 m2 bukovi furnira po cijeni od 5 KM/m2
- 5 000 m2 šperploče po cijeni od 10 KM/m2

Robu ćemo platiti odmah po primitku robe preko žiroračuna.

Pozdrav!

DIREKTOR NABAVNE SLUŽBE


M.P
_____________________________
Fahira Bešić
Proizvodno preduzeće "Lejla-commerc"
Ul. Otočkih heroja 15
77244 Bos. Otoka, BiH
Tel/fax: 037/477/105
Ž-R: 004572002158341

D.D Raiffeisen Bank


Ul. Ivana Pavla II
77000 Bihać,BiH
Ž-R: 001352621130054

Bihać, 08.01.2008.g.

PREDMET: Zahtjev za odobrenja dugoročnog kredita za nabavku sirovina i materijala

Obraćamo Vam se sa zahtjevom da nam odobrite kredit u iznosu od 20 000 KM


(dvadesethiljadakonvertibilnihmaraka)

Zajam namjeravamo vratiti u jednakim polugodišnjim anuitetima u roku od 3 godine s


kamatnom stopom 5%.

Nadamo se da ćete razmotriti naš zahtjev i u skoro vrijeme odobriti traženi kredit.
Srdačan pozdrav!

DIREKTOR
M.P
____________________________
Ivana Bašić
D.D Raiffeisen Bank
Ul. Ivana Pavla II
77000 Bihać,BiH
Ž-R: 001352621130054

Proizvodno preduzeće"Lejla-commerc"
Ul. Otočkih heroja 15
77244 Bos. Otoka, BiH
Tel/fax: 037/477/105
Ž-R: 004572002158341

Bihać, 09.01.2008.g.

PREDMET: Odgovor na zahtjev kredita


Nakon što smo razmotrili Vaš zahtjev za odobrenje kredita donijeli smo pozitivnu odluku.
Odlučili smo Vam odobriti kredit u iznosu od 20 000 KM
(dvadesethiljadakonvertibilnihmaraka)

Kamata se obračunava po stopi 5% polugodišnje. Kredit se odobrava iz sredstava banke,


kamate se vraćaju jednakim polugodišnjim anuitetima u roku od 3 godine. Ugovor o kreditu
zaključit će se u skladu sa ovom odlukom i drugim pravnim aktima banke.

DIREKTOR D.D Raiffeisen Bank


M.P
_____________________________
Amira Hodžić
D.D Raiffeisen Bank
Ul. Ivana Pavla II
77000 Bihać,BiH
Ž-R: 001352621130054

Proizvodno preduzeće"Lejla-commerc"
Ul. Otočkih heroja 15
77244 Bos. Otoka, BiH
Tel/fax: 037/477/105
Ž-R: 004572002158341

Bihać, 10.01.2008.g

PREDMET: Ugovor o dugoročnom kreditu


Zaključak ugovora između: D.D Raiffeisen Bank s jedne strane i proizvodnog preduzeća
"Lejla-commerc" s druge strane.
ČLAN 1.
D.D Raiffeisen Bank Bihać odobrava proizvodnom preduzeću "Lejla-commerc" Bihać
dugoročni kredit u iznosu od 20 000 KM (dvadesethiljadakonvertibilnihmaraka).

ČLAN 2.
Kredit iz člana 1. ovog ugovora odobrava se iz sredstava banke i može se isključivo koristiti
za nabavku sirovina i materijala potrebnih za rad proizvodnog preduzeća "Lejla-commerc".

ČLAN 3
Iskorišteni kredit po ovom ugovoru korisnik je dužan vratiti u toku 3 godine.

ČLAN 4.
Korisnik kredita se obavezuje da će na iznos iskorištenog kredita po ovom ugovoru platiti
banci kamatu po stopi 5% uz polugodišnji obračun kamata.

ČLAN 5.
Korisnik kredita je obavezan da:
- koristi kredit isključivo za namjene za koje je i odobren
- iskorišteni kredit vrati s kamatama na način i rokom utvrđenim ovim ugovorom
- obavijesti banku o eventualnim promjenama

ČLAN 6.

U slučaju raskida ugovora banka će obračunati i naplatiti zatezne kamate godišnje od


utvrđenih kamatnih stopa.
ČLAN 7.
Kao garanciju korisnik je dužan dati mjenicu

ČLAN 8.
Ugovor u cjelosti kao i pojedine odredbe u slučaju spora nastojat će se riješiti u skladu sa
aktivom banke.

ČLAN 9.

Ugovor je zaključen u 4 primjerka od kojih se po 2 primjerka uručuju svakoj ugovorenoj


stranki.

KORISNIK KREDITA: KREDITOR:


P.P "Lejla-commerc" Bihać D.D Raiffeisen Bank, Bihać
Direktor: M.P M.P Direktor:
_________________ ___________________
Aldina Bašagić Amira Hodžić