Vous êtes sur la page 1sur 9

BAHAGIAN A

(60 MARKAH)

JAWAB SEMUA SOALAN.

1. Nyatakan definisi Reka bentuk dan Teknologi. (3M)


______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

2. Padankan produk reka bentuk dengan bidangnya. 1 jawapan telah diberikan. (3M)

PRODUK BIDANG
Komunikasi
Konkrit
Seni
Teknologi
Abstrak
Perkhidmatan

3. Senaraikan 3 elemen reka bentuk. (3M)


a) ___________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________

4. Padankan keterangan berikut dengan prinsip reka bentuk yang betul. (3M)

Keterangan Prinsip reka bentuk

Mempunyai tema yang sama dalam Keringkasan


satu reka bentuk

Dihadkan kepada satu idea Harmoni

Menimbulkan gambaran yang selesa Kesatuan


pada pandangan mata

1
5. Lukiskan 3 bentuk asas seperti yang dinyatakan. (3M)

BENTUK ASAS LUKISAN (3D)


Piramid

Kuboid

Kon

6. Nyatakan 3 kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang reka bentuk dan teknologi. (3M)
a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________

7. Tandakan (√) pada pernyataan yang benar berkaitan inovasi dan (X) pada pernyataan yang tidak
benar. (3M)

a) Inovasi menggabungkan aspek kreativiti dengan pengkormesialan

b) Proses inovasi termasuklah perubahan dan transformasi

c) Produk inovasi tidak dapat dipatenkan

8. Berikan satu contoh prinsip invensi dan inovasi dalam kerjaya reka bentuk. (3M)

BIDANG CONTOH
Pertahanan
Pendidikan
Pembuatan

2
9. Tandakan (√) pada komponen yang perlu dimasukkan dalam mengurus projek reka cipta dan (X)
pada komponen yang tidak berkaitan. (3M)

a) Kos projek

b) Tempoh masa

c) Skop idea

10. Nyatakan 3 cara menjana idea untuk menyelesaikan masalah. (3M)


a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________

11. Berikan satu contoh untuk setiap penjanaan idea yang dinyatakan. (3M)

PENJANAAN IDEA CONTOH

Meniru persekitaran

Menterbalikkan fungsi sesuatu alat

Menterbalikkan kedudukan

12. Tandakan (√) pada carta organisasi pasukan projek di sekolah yang betul dan (X) pada yang tidak
berkaitan. (3M)

a) Pembangun mock-up/model

b) Setiausaha

c) Pereka bentuk

13. a) Berikan 1 tujuan penjadualan dibuat. (1M)


______________________________________________________________________________

b) Nyatakan 2 jenis jadual yang telah dipelajari. (2M)


i) ______________________________________________________________________
ii) ______________________________________________________________________

3
14. Susunkan garis panduan yang perlu dipatuhi terlebih dahulu. Terdapat jawapan yang telah
diberikan kepada anda. (3M)

GARIS PANDUAN

Menentukan aktiviti jadual 1


Menganggarkan sumber yang diperlukan untuk aktiviti 3

Menganggarkan tempoh masa untuk sesuatu aktiviti

Menyusun aktiviti mengikut keperluan


Menganggarkan kos dan menyediakan bajet 6
Membangunkan jadual

15. a) Apakah konsep yang digunakan dalam menentukan anggaran kos keseluruhan projek? (1M)
___________________________________________________________________________

b) Nyatakan dua unsur yang terdapat dalam konsep itu. (2M)


i) ___________________________________________________________________
ii) ___________________________________________________________________

16. Isikan tempat kosong mengenai setiap kos yang terlibat dalam penghasilan produk. (3M)

Kos dalam Penghasilan Produk

a) c)

b)

17. Berikan 3 kelebihan pembentukan kerja kepada individu. (3M)


a) ___________________________________________________________________________
b) ___________________________________________________________________________
c) ___________________________________________________________________________

18. Nyatakan definisi projek brief dan tujuannya. (3M)

4
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

19. Senaraikan 3 ciri-ciri projek brief. (3M)


a) ________________________________________________________________________
b) ________________________________________________________________________
c) ________________________________________________________________________

20. Tandakan (√) pada pernyataan analisis kajian reka bentuk produk dan pasaran yang betul dan (X)
pada yang tidak berkaitan. (3M)

a) Kajian pasaran termasuklah membuat soal selidik

b) Analisis kajian mengandungi 2 perkara, antaranya ialah kajian reka


bentuk produk

c) Lakaran idea mestilah dalam bentuk visual yang menarik

5
BAHAGIAN B
( 40 MARKAH)

JAWAB SEMUA SOALAN.

1. i) Lakarkan sebuah jam meja yang terdiri daripada beberapa objek asas geometri dengan
mengaplikasikan dua elemen reka bentuk dan dua prinsip reka bentuk. (6M)

ii) Nyatakan elemen dan prinsip yang digunakan dalam lakaran tersebut (4M):

1)
Elemen
2)
1)
Prinsip
2)

6
2. Bincangkan peranan reka bentuk kepada:

i) Individu:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(4M)

ii) Masyarakat:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(4M)

iii) Pengeluar dan Negara:


________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(2M)

7
3. Encik Ahmad ialah seorang peniaga. Beliau sering terlupa tempat meletakkan kunci keretanya.
Ini disebabkan oleh beliau mempunyai sebuat kereta dan sebuah motosikal. Beliau selalunya
lambat ke tempat perniagaannya kerana terpaksa mencari kunci keretanya.

Berdasarkan situasi di atas,


i) Nyatakan masalah yang dihadapi oleh Encik Ahmad.
________________________________________________________________________
(1M)

ii) Anda ingin membantu Encik Ahmad. Berikan langkah-langkah penjanaan idea.
a) ____________________________________________________________________
b) ____________________________________________________________________
c) ____________________________________________________________________
d) ____________________________________________________________________
(4M)

iii) Rajah berikut menunjukkan lakaran yang dibuat oleh Encik Ahmad.

Berdasarkan rajah itu, lakarkan kotak kunci baharu agar ia lebih menarik dan menepati
kehendak Encik Ahmad, iaitu kotak kunci serbaguna. (5M)

8
4. Pelajar dikehendaki menyediakan anggaran kos projek yang dilakukan di sekolah. Yang berikut
adalah contoh pengiraan kos membina enam rak kasut.
i) Isikan jumlah harga kos bahan berdasarkan harga yang diberi. (7M)

Bahan Kuantiti Harga seunit Harga kos


a. Papan 10 x 25 x 45 mm 6 keping RM3.50/keping
b. Kayu beroti 10 x 10 x 100 mm 6 keping RM1.80/keping
c. Braket ‘L’ 60 keping RM0.60/keping
d. Paku (1/2”) 500 gram RM2.44/100 g
e. Cat 2 liter RM12.50/liter
f. Lekar 2 liter RM7.50/liter
Jumlah kos bahan

ii) Kirakan kos projek tersebut. Kos upah dan kos overhed telah diberikan. (3M)

Kos upah: RM48.00


Kos overhed: RM12.00

Vous aimerez peut-être aussi