Vous êtes sur la page 1sur 17

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG ARCTOOLBOX

 • 1. Giôùi thieäu toång quaùt veà ArcToolbox Geoprocessing laø moät quaù trình xöû lyù thoâng tin khoâng gian, moät chöùc naêng cô

baûn cuûa GIS. Noù cung caáp moät caùch ñeå taïo thoâng tin môùi bôûi aùp duïng nhöõng thao taùc treân döõ lieäu coù saün. Baát kyø söï thay ñoåi hoaëc trích thoâng tin ta muoán thöïc hieän treân döõ lieäu ñeàu coù lieân quan ñeán moät coâng vieäc Geoprocessing. Noù coù theå laø moät coâng vieäc ñôn giaûn, nhö laø chuyeån ñoåi ñònh daïng döõ lieäu khoâng gian sang moät ñònh daïng khaùc. Hoaëc noù cuõng coù theå bao goàm nhieàu coâng vieäc thöïc hieän lieân tieáp, nhö laø Clip, Select, Interset treân taäp caùc döõ lieäu. Trong ArcGIS ta coù theå thöïc hieän caùc coâng vieäc Geoprocessing baèng nhöõng caùch:

 • - thöïc hieän moät coâng cuï söû duïng hoäp thoaïi cuûa noù. Trong hoäp thoaïi naøy, ñieàn giaù trò vaøo caùc oâ. Nhaáp Ok ñeå thöïc hieän noù

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ
 • - thöïc hieän moät coâng cuï taïi moät doøng leänh. Nhaäp teân cuûa coâng cuï vaø caùc thoâng soá keøm theo phuø hôïp vôùi cuù phaùp coâng cuï treân moät doøng leänh. Nhaán Enter ñeå thöïc hieän coâng cuï naøy

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

- xaây döïng vaø thöïc hieän moät Model ñeå thöïc hieän moät loaït caùc coâng
-
xaây
döïng
vaø
thöïc
hieän
moät
Model
ñeå thöïc
hieän
moät loaït
caùc coâng

cuï

Geoprocessing lieân tieáp trong qui trình coâng vieäc cuûa ta. Thay ñoåi giaù trò caùc

tham soá sau ñoù chaïy laïi moâ hình naøy chæ baèng moät Click ñôn giaûn

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - xaây döïng
 • - taïo vaø thöïc hieän moät Script ñeå thöïc hieän caùc coâng cuï Geoprocessing. Söû duïng nhöõng ñoaïn caâu leänh xöû lyù cho nhöõng coâng vieäc laëp ñi laëp laïi

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox 2. Moät soá
 • 2. Moät soá ñònh nghóa trong ArcToolBox

  • - Geodatabase laø moät moâ hình döõ lieäu ñoái töôïng coù höôùng moâ taû caùc ñoái töôïng ñòa lyù, ñoái töôïng thuoäc tính, vaø quan heä giöõa caùc ñoái töôïng. Noù chöùa caùc ñoái töôïng Feature Dataset, Feature Class, baûng vaø quan heä giöõa caùc ñoái töôïng.

  • - Feature Dataset laø taäp hôïp caùc Feature Class ñöôïc löu tröõ chung vôùi nhau vaø cuøng nhau chia seõ thoâng gian tham chieáu. Coù nghóa laø chuùng coù cuøng moät heä thoáng toaï ñoä vaø caùc ñoái töôïng cuûa Feature Class ñöôïc naèm trong moät khu vöïc ñòa lyù chung

  • - Feature Class laø taäp hôïp caùc ñoái töôïng coù cuøng moät kieåu hình hoïc, cuøng caùc thuoäc tính, cuøng khoâng gian tham chieáu. Feature Class coù theå ñöùng ñoäc laäp trong moät Geodatabase. Feature Class coù theå laø moät Shapefile hoaëc moät lôùp ñoái töôïng trong Feature Dataset hoaëc moät lôùp ñoái töôïng trong Coverage

  • - Input Feature laø nhöõng Feature Class.

  • - Output Feature cuõng laø nhöõng Feature Class. Nhöng neáu ta muoán xuaát sang ñònh daïng shapefile thì chæ ñònh moät Folder vaø nhaäp teân Feature Class vaøo. Neáu ta muoán xuaát sang ñònh daïng Geodatabase thì chæ ñònh moät file Geodatabase vaø taïo moät Feature Class ñoäc laäp hoaëc chæ ñònh moät Feature Dataset vaø taïo moät Feature Class tham chieáu cuøng khoâng gian maø Feature Dataset chöùa noù.

  • - Cluster Tolerance laø khoaûng caùch hai Vertex gaàn nhau ñöôïc xem laø truøng nhau.

   • 3. Caùc coâng cuï chuyeån ñoåi ñònh daïng

Conversion Toolbox chöùa caùc coâng cuï chuyeån ñoåi döõ lieäu giöõa caùc ñònh daïng khaùc nhau. Trong ArcToolbox coù moät soá coâng cuï chuyeån ñoåi ñònh daïng nhö sau:

Toolset

Moâ taû

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

From Raster toolset

Caùc coâng cuï Convert döõ daïng khaùc

lieäu Raster sang caùc ñònh

To CAD toolset

Chöùa caùc coâng cuï ñeå chuaån bò vaø chuyeån ñoåi caùc ñoái

To Coverage toolset

töôïng sang ñònh daïng CAD Chöùa caùc coâng cuï chuyeån ñoåi caùc lôùp ñoái töôïng sang

To dBASE toolset

ñònh daïng Coverage Chöùa caùc coâng cuï chuyeån ñoåi caùc baûng sang ñònh daïng dBase

To Geodatabase toolset

Chöùa caùc coâng cuï ñeå chuyeån ñoåi caùc ñoái töôïng vaø file CAD sang caùc lôùp ñoái töôïng Geodatabase

To Raster toolset

 

To Shapefile toolset

Chöùa caùc coâng cuï ñeå chuyeån ñoåi döõ lieäu sang Raster Chöùa caùc coâng cuï ñeå chuyeån ñoåi caùc ñoái töôïng sang Shapefile

3.1 Chuyeån ñoåi sang ñònh daïng CAD Trong ArcGIS, baûn veõ CAD bao goàm hai ñònh daïng sau: AutoCAD (*.dwg) vaø MicroStation(*.dgn)

 • 3.1.1 Theâm Field ñaëc tröng cuûa CAD

Trong moät baûn veõ CAD caùc ñoái töôïng hình hoïc coù nhöõng thuoäc tính ñaëc tröng cuûa noù nhö laø Layer, ñoä roäng, maøu saéc… Khi chuyeån ñoåi töø baûn veõ CAD sang nhöõng ñònh daïng cuûa GIS caùc thuoäc tính cuûa ñoái töôïng hình hoïc naøy ñöôïc giöõ laïi baèng nhöõng Field trong baûng thuoäc tính. Ñieàu naøy giuùp cho baûng veõ CAD ñöôïc duy trì gaàn nhö nguyeân veïn khi hieån thò hoaëc xuaát chuùng vaøo trong ArcGIS Coâng cuï naøy duøng ñeå theâm caùc Field ñaëc tröng cuûa baûn veõ CAD. Khi ta coù moät baûn veõ theo ñònh daïng cuûa ESRI neáu muoán xuaát sang ñònh daïng CAD. Thoâng thöôøng, ta coù theå xuaát moät Feature Class sang ñònh daïng CAD chæ caàn giöõ laïi caùc ñoái töôïng khoâng gian nguyeân veïn veà vò trí laø coù theå chaáp nhaän. Nhöng trong ArcGIS, coù vieäc xuaát sang ñònh daïng CAD khoâng döøng laïi ôû giöõ nguyeân veïn vò trí khoâng gian maø noù coøn coù theå phaân lôùp, ñònh daïng caùc thuoäc tính veõ cuûa caùc ñoái töôïng ngay khi xuaát maø khoâng caàn phaûi thoâng qua moät chöông trình AutoCAD naøo. Coâng cuï naøy duøng ñeå chuaån bò döõ lieäu cho coâng cuï Export to CAD

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - trong hoäp
 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Conversion Tools

 • - trong Conversion Tools choïn To CAD vaø choïn Add CAD Fields

 • - trong hoäp thoaïi Add CAD Field nhaäp vaøo ñöôøng daãn cuûa baûng thuoäc tính hoaëc choïn Button Browse ñeå choïn Table treân oå ñóa

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - trong hoäp
 • - choïn vaøo caùc Checkbox ñeå ñònh caùc thuoäc tính muoán theâm vaøo

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

moät soá Field ñaëc tröng cuûa baûn veõ CAD
moät soá Field ñaëc
tröng cuûa baûn veõ
CAD
 • 3.1.2 Xuaát sang ñònh daïng CAD

Coâng cuï naøy duøng ñeå xuaát döõ lieäu töø caùc ñònh daïng khaùc sang CAD. Ta coù theå löïa choïn Version cuûa baûn veõ CAD seõ xuaát ra. Vôùi AutoCAD, ArcGIS hoã trôï tôùi Version

AutoCAD 2004. Vôùi MicroStation, ArcGIS hoã trôï tôùi Version 8

 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Conversion Tools

 • - trong Conversion Tools choïn To CAD vaø choïn Export to CAD

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox moät soá Field
 • - choïn caùc Feature Class ñöa vaøo. Coù theå nhieàu Feature Class cuøng chöùa vaøo baûn veõ CAD

 • - choïn kieåu döõ lieäu xuaát ra vaø Version cuûa chuùng

 • - ta coù theå löïa choïn vieäc xuaát sang baûn veõ môùi hay laø noái vaøo moät baûn veõ ñaõ coù saün baèng vieäc choïn vaøo Checkbox Append to existing File

 • - Nhaáp OK 3.2 Coâng cuï chuyeån ñoåi sang ñònh daïng Coverage

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Trong nhieàu naêm, ñònh daïng Coverage laø moät chuaån cho vieäc hieån thò döõ lieäu Vector. Ñònh daïng Coverage ñaõ ñöôïc söû duïng bôûi vì noù löu tröõ khoâng gian hieäu quaû vaø döõ lieäu quan heä Topology. Döõ lieäu thuoäc tính ñöôïc löu trong nhöõng baûng quan heä maø coù theå tuyø bieán vaø noái vôùi caùc cô sôû döõ lieäu khaùc

 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Conversion Tools

 • - trong Conversion Tools choïn To Coverage vaø choïn Feature Class to Coverage

 • - trong Textline cuûa Input ta coù theå nhaäp nhieàu Feature Class hoaëc Layer vaøo ñeå xuaát thaønh Coverage

 • - moät vaán ñeà caàn quan taâm laø cluster tolerance. Ñoù laø khoaûng caùch nhoû nhaát ñeå hai Vertex xem nhö ñöôïc noái vôùi nhau

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox Trong nhieàu naêm,

3.3 Chuyeån sang ñònh daïng dBase Coâng cuï naøy duøng ñeå chuyeån caùc baûng dBASE, INFO, geodatabase, hoaëc OLE DB table sang baûng daïng dBase

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - trong hoäp
 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Conversion Tools

 • - trong Conversion Tools choïn To dBase vaø choïn Table to dBase

 • - ta coù theå choïn nhieàu Table ñeå chuyeån sang dBase

 • - Nhaáp OK

3.4 chuyeån saïng ñònh daïng Geodatabase Geodatabase cung caáp moät khung cô baûn cho döõ lieäu khoâng gian vaø hoã trôï Feature Classes giao tieáp Topology. Caùc döõ lieäu naøy löu tröõ, phaân tích vaø truy vaán töông töï nhö nhöõng Layer cuûa Coverage vaø Shapefile. Geodatabase cuõng môû roäng nhöõng moâ hình naøy cho maïng löôùi phöùc taïp, nhöõng quan heä topology, quan heä giöõa

caùc ñoái töôïng cuûa Feature Classes, ñoái töôïng coù höôùng. Geodatabase hoã trôï cho döõ lieäu daïng vector vaø raster. Caùc ñoái töôïng cuûa Geodatabase coù thuoäc tính, haønh vi vaø quan heä Vôùi Toolset Geodatabase ta coù theå söû duïng moät soá coâng cuï sau

Tool

Moâ taû

Feature class to Feature class

Coâng cuï duøng ñeå chuyeån caùc Feature Class thaønh caùc Feature class

Feature class to Geodatabase

 

Import CAD Annotation

 

Import Coverage Annotation

 
   
   

2.4.1 Feature class to Feature class Coâng cuï naøy duøng ñeå chuyeån ñoåi moät Shapefile, Feature class cuûa Coverage, Feature class cuûa Geodatacase(person vaø SDE) thaønh moät Shapefile hoaëc Feature class cuûa Geodatabase(person hoaëc SDE) Trong coâng cuï naøy coù theå duøng moät chuoãi SQL ñeå loïc ñoái töôïng tröôùc khi chuyeån ñoåi

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - trong hoäp
 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Conversion Tools

 • - trong Conversion Tools choïn To Geodatabase vaø choïn Feature Class to Feature class

 • - trong hoäp thoaïi naøy, nhaäp ñöôøng daãn cuûa moät Feature Class vaøo trong Input Features hoaëc coù theå nhaán button

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - trong hoäp

ñeå choïn ñöôøng daãn trong oå ñóa

 • - choïn thö muïc chöùa Shapefile hoaëc moät Geodatabase trong Output Feature vaø teân cuûa Feature class trong Output Feature Class Name

 • - choïn Button

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - trong hoäp

hoaëc nhaäp vaøo Expression ñeå loïc ñoái töôïng

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - Thay ñoåi
 • - Thay ñoåi teân Field vaø choïn Field ñöôïc xuaát vaøo Feature Class cho phuø hôïp. Maëc ñònh, taát caû caùc Field seõ ñöôïc xuaát vaøo

 • - Nhaáp OK

  • 2.4.2 Feature to Geodatabase

coâng cuï naøy coù chöùc naêng töông töï nhö coâng cuï Feature class to Feature class. Nhöng noù coù khaû naêng chuyeån moät loaït Feature Class sang Geodatabase

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - Thay ñoåi

töông töï nhö Feature Class to Feature Class, Feature Class to Geodatabase ñöôïc

khôûi ñoäng trong nhaùnh To Geodatabase. Caùc teân cuûa Feature class ñöa vaøo seõ ñöôïc giöõ nguyeân trong Geodatabase

 • 2.4.3 Import CAD Annotation

Coâng cuï naøy duøng ñeå chuyeån ñoåi caùc Annotation cuûa CAD sang Annotation cuûa Geodatabase

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Ta coù theå chuyeån ñoåi moãi lôùp treân baûn veõ CAD thaønh caùc lôùp Annotation ñoäc laäp hoaëc goäp chuùng laïi thaønh moät Annotation Choïn moät tæ leä tham chieáu cho Annotation. Ñieàu naøy laøm cho Annotation khoâng thay ñoåi kích thöôùc khi thay ñoåi theo tæ leä baûn ñoà. Kích thöôùc cuûa ñoái töôïng treân Annotation töông öùng vôùi tæ leä maø noù tham chieáu seõ baèng kích thöôùc cuûa noù khi ta in baûn ñoà ñuùng vôùi tæ leä maø noù tham chieáu

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox Ta coù theå
 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Conversion Tools

 • - trong Conversion Tools choïn To Geodatabase vaø choïn Import CAD Annotation

 • - choïn Input Feature ñeå ñöa moät CAD Annotation vaøo. Ta coù theå choïn nhieàu Annotation ñeå ñöa vaøo

 • - choïn Output Feature Class ñeå ñöa vaøo Geodatabase ta muoán chöùa Annotation

 • - Nhaäp vaøo tæ leä tham chieáu

 • - Choïn vaøo Create Annotation Classes from Leves ñeå check. Ñieàu naøy giuùp cho annotation trong Geodatabase ñöôïc phaân lôùp vôùi lôùp töông öùng cuûa CAD

 • - Choïn Feature Link neáu muoán Annotation taïo ñöôïc lieân keát vôùi moät Feature khoâng gian

 • - Nhaáp OK

3.5 chuyeån sang ñònh daïng ShapeFile Feature class to Shapefile Coâng cuï naøy duøng ñeå chuyeån caùc Feature Class hoaëc Layer thaønh Shapefile. Teân cuûa Shapefile ñöôïc xuaát ra seõ cuøng teân vôùi Feature Class ñöa vaøo. Löôùi chieáu cuûa Shapefile seõ laø löôùi chieáu cuûa Feature ñöa vaøo

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - trong hoäp
 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Conversion Tools

 • - trong Conversion Tools choïn To Shapefile vaø choïn Feature class to Shapefile

 • - choïn döõ lieäu vaøo trong Input Features. Ta coù theå nhaäp nhieàu Feature Class

 • - Choïn thö muïc maø Shapefile ñöôïc chöùa vaøo

 • - Nhaáp OK

  • 4. Caùc coâng cuï quaûn lyù döõ lieäu

4.1 Create Feature Class Coâng cuï naøy duøng ñeå taïo moät Feature Class roãng

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - trong hoäp
 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Data Management Tools

 • - trong Data Management Tools choïn Feature Class vaø choïn Create Feature Class

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

 • - kieåu cuûa ñònh daïng Feature Class phuï thuoäc vaøo ñöôøng daãn Output Location. Neáu ta chæ ñònh moät Folder treân oå ñóa thì coâng cuï seõ taïo ra moät Shapefile. Neáu ta chæ ñònh moät ñöôøng Personal Geodatabase hay SDE thì coâng cuï seõ taïo ra moät Geodatabase Feature class

 • - coâng cuï naøy chæ taïo caùc ñoái töôïng khoâng gian ñôn giaûn. Neáu muoán taïo Annotation hay Dimension trong Geodatabase thì coù theå taïo trong ArcCatalog

 • - khoâng gian tham chieáu cho Feature Class taïo ra raát quan troïng trong vieäc löu tröõ döõ lieäu. Neân caàn thieát chæ ñònh roõ raøng ñeå taêng toác hôn trong vieäc truy caäp. Noù seõ aûnh höôûng ñeán noäi dung döõ lieäu löu tröõ vaø ñoä chính xaùc cuûa döõ lieäu

 • - thaønh phaàn giôùi haïn X, Y quan troïng trong vieäc taïo ñoái töôïng. Trong Geodatabase, khoâng ñöôïc taïo ñoái töôïng ngoaøi vuøng khoâng gian maø ta ñaõ qui ñònh. Ví duï: neáu ta taïo moät Feature Class coù khoâng gian treân truïc X laø - 10000,10000 thì ta khoâng theå taïo ñieåm coù toaï ñoä laø -10001,0

 • - Template Feature Class ñöôïc duøng ñeå laøm maãu cho Feature Class ñöôïc taïo ra. Feature Class taïo ra seõ coù teân Field vaø khoâng gian töông öùng vôùi Feature Class maãu

  • 4.2 Multipart to Singlepart

Coâng cuï naøy duøng ñeå phaù vôõ ñoái töôïng nhieàu thaønh phaàn (Multipart) thaønh caùc thaønh phaàn caùch bieät nhau

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox - kieåu cuûa
 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Data Management Tools

 • - trong Data Management Tools choïn Features vaø choïn Multipart to Singlepart

 • - nhöõng ñoái töôïng chæ coù moät thaønh phaàn thì coâng cuï naøy seõ khoâng coù hieäu löïc

 • - ñoái töôïng cuûa Output Feature Class seõ coù cuøng thuoäc tính vôùi ñoái töôïng Input Feature Class

 • - söû duïng coâng cuï Dissolve ñeå taïo nhöõng ñoái töôïng moät thaønh phaàn thaønh nhieàu thaønh phaàn thoâng qua thuoäc tính

  • 5. Caùc coâng cuï phaân tích thöôøng duøng

   • 5.1 Append

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox coâng cuï naøy

coâng cuï naøy duøng ñeå noái caùc baûn ñoà naèm lieàn nhau thaønh moät.

 • - taát caû caùc ñoái töôïng cuûa nhöõng baûn ñoà seõ ñöôïc chöùa trong moät Feature Class

 • - caùc ñoái töôïng phaûi cuøng chung moät kieåu khoâng gian (point, line, polygon)

 • - khoâng gian tham chieáu cuûa caùc baûn ñoà phaûi ñöôïc xaùc ñònh

 • - Feature Class xuaát ra phaûi ñöôïc taïo saün hoaëc hieän höõu.

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox coâng cuï naøy
 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Data Management Tools

 • - trong Data Management Tools choïn General vaø choïn Append

 • - trong hoäp thoaïi Append, choïn caùc Feature Class Input

 • - trong hoäp thoaïi Append, choïn Feature Class Output

 • - trong Schema Type. Ta choïn Test neáu muoán kieåm tra döõ lieäu ñaàu vaøo coù töông öùng vôùi döõ lieäu ñaàu ra veà thuoäc tính khoâng. Chöông trình seõ bò loãi neáu khoâng töông öùng

 • - nhaáp OK 5.2 Buffer

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox coâng cuï naøy

coâng cuï naøy duøng ñeå taïo Polygon vuøng ñeäm theo khoaûng caùch chæ ñònh treân caùc Feature Class ñöa vaøo. Ta coù theå löïa choïn ñeå boû ñi vuøng ñeäm choàng laáp leân nhau

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox coâng cuï naøy
 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Analysis Tools

 • - trong Analysis Tools choïn Proximity vaø choïn Buffer

 • - moät ñoái töôïng seõ khoâng bò thöïc hieän ñeäm neáu khoaûng caùch chæ ñònh laø 0

 • - coù theå chæ ñònh khoaûng caùch aâm ñoái vôùi ñoái töôïng ñeäm Polygon. Khoaûng caùch aâm seõ taïo vuøng ñeäm beân trong Polygon. Ta coù theå duøng Field ñeå chæ ñònh khoaûng caùch ñeäm cho töøng ñoái töôïng

 • - Söï löïa choïn Left, Right ñöôïc duøng cho Polyline. Vuøng ñeäm coù theå ñöôïc taïo beân traùi hay beân phaûi neáu ta choïn Left hay Right. Neáu muoán taïo vuøng ñeäm cho caû hai beân thì choïn Full

 • - Söï löïa choïn End Type cuõng chæ ñöôïc duøng cho Polyline. Söï löïa choïn naøy duøng ñeå xaùc ñònh hình daïng cuûa ñieåm cuoái cuøng cuûa Line. Maëc ñònh chöông trình seõ löïa choïn Round ñeå taïo moät nöûa ñöôøng troøn cho ñieåm cuoái cuøng.

 • - Kieåu Dissolve xaùc ñònh kieåu phaân raõ seõ ñöôïc thöïc hieän ñeå xoaù boû vuøng ñeäm choàng laáp leân nhau. None neáu muoán caùc vuøng ñeäm seõ ñoäc laäp vôùi nhau. All neáu muoán taát caû caùc vuøng ñeäm ñöôïc gheùp laïi thaønh moät vuøng ñeäm vaø boû baát kì vuøng

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

ñeäm naøo choàng laáp. Ta cuõng coù theå löïa choïn vaøi Field ñeå Dissolve neáu ta choïn LIST trong Dissolve Type . Nhöõng ñoái töôïng coù thuoäc tính gioáng nhau treân Field chæ ñònh seõ Dissolve

 • 5.3 Clip

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox ñeäm naøo choàng

coâng cuï naøy duøng ñeå trích moät soá ñoái töôïng maø choàng laáp vôùi ñoái töôïng Clip

 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Analysis Tools

 • - trong Analysis Tools choïn Extract vaø choïn Clip

 • - ñoái töôïng Input Feature coù theå baát kì ñoái töôïng khoâng gian naøo. Nhöng ñoái töôïng Clip thì phaûi ôû daïng Polygon

 • - neáu Input feature vaø Clip Feature ñöôïc choïn töø trong Map cuûa ArcMap thì chæ caùc ñoái töôïng choïn ñöôïc söû duïng trong coâng cuï CLIP

  • 5.4 Dissolve

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox ñeäm naøo choàng

Coâng cuï naøy duøng ñeå goäp caùc ñoái töôïng coù chung moät hay nhieàu thuoäc tính thaønh moät

 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Data Management Tools

 • - trong Data Management Tools choïn Genaralization vaø choïn Dissolve

 • - keát quaû cuûa Dissolve coù theå laø nhöõng ñoái töôïng Multipart

 • - caùc field daïng soá coù theå duøng ñeå toùm taét

 • - neáu Input feature ñöôïc choïn töø trong Map cuûa ArcMap thì chæ caùc ñoái töôïng choïn ñöôïc söû duïng trong coâng cuï Dissolve

  • 5.5 Intersect

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox ñeäm naøo choàng

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM

Baøi giaûng ArcToolbox

Coâng cuï naøy duøng ñeå tính toaùn söï giao nhau trong khoâng gian cuûa caùc ñoái töôïng Input. Taát caû caùc phaàn chung giöõa caùc Feature Class ñöôïc giöõ laïi trong file Output

 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Analysis Tools

 • - trong Analysis Tools choïn Overlay vaø choïn Intersect

 • - Input Feature phaûi laø ñoái töôïng hình hoïc nhö: ñieåm, ñöôøng, vuøng. Caùc ñoái töôïng Annotation, Dimension, Network khoâng ñöôïc söû duïng

 • - Moät ñieàu quan troïng trong vieäc xaùc ñònh chieàu cuûa ñoái töôïng xuaát ra. Trong ArcMap, polygon laø 2 chieàu, Polyline laø 1 chieàu, Point laø 0. Neáu nhöõng ñoái töôïng Input coù daïng hình hoïc khaùc nhau thì maëc ñònh seõ choïn kieåu ñoái töôïng Output coù soá chieàu nhoû nhaát trong caùc ñoái töôïng Input.

5.6 Union

Phoøng Döõ lieäu vaø Heä thoáng thoâng tin - CEM Baøi giaûng ArcToolbox Coâng cuï naøy
 • - trong hoäp thoaïi ToolBox, choïn Analysis Tools

 • - trong Analysis Tools choïn Overlay vaø choïn Union

 • - taát caû caùc ñoái töôïng Input phaûi coù daïng hình hoïc laø Polygon