Vous êtes sur la page 1sur 1

அேராகரா எ ன்� நா அல� �த்�ேவா..!

ம�ைர ேம�ர் மைலக


கிைரனட் கற்களாக...
�ம்ைபவ�ட்� வாைல ப��க
மக்கேளா� ஐஏஎஸ் சகா...
ேதாைகமைல,நார்த்தாம...தைரமட்ட...பாதாளம...
நம்மிடம் ேபச்��ச்ச.
ஒ�ஸாவ�ல் நியாம்கி� மைலய
பாக்ைஸட் கற்கைள ெகாள்ைள
ேவதாந்தா நி�வனத்
பழங்�� மக் ஓடஓட வ�ரட்�ய�த்த.
ஏற்காட்�ே… ேவதாந்தா நி�வன
அ�மின�ய பாைறகைள ெவட்� ெகாள்ைளய�ப்
த�ப்ேபன் என ெசால்வ
யா�ேம இங்கில்....
இன� பழன� ��கேன
மைலையவ�ட் தைரக்ேக வந்தா
அேராகரா என்� நா அல� �த்�ேவா..!
வளர்ச்சிப் பாைத
தைரமட்டமா� தாய் தமிழ்ந.
-அ�ள்ச -05-05-2016