Vous êtes sur la page 1sur 2

Protocol Avaluació del TDA/H infanto-juvenil (Versió Pares/Professors)

ESCALA DSM-IV-TR per al diagnòstic del TDA/H (ADHD-Ratingscale)

A
A. CRITERIS de INATENCIÓ No
vegades
Freqüent Constant

Puntuació assignada 0 1 2 3
1.- No presta l’atenció suficient als detalls, o be te errades per descuits el
les tasques escolars o altres activitats.
2.-Te dificultats per mantenir l’atenció en diferents tasques o jocs.
3.-Sembla que no escolti quan se li parla directament.
4.- No segueix les instruccions, no acaba les tasques escolars, els
encàrrecs o no duu a terme les seves obligacions.
5.- Te dificultats per organitzar tasques i activitats.
6.- Evita o és reticent a fer tasques que requereixin esforç mental de
forma sostinguda.
7.- Extravia objectes necessaris per a dur a terme tasques o activitats.
8.- Es distreu fàcilment amb estímuls irrellevants.
9.- És descuidat en les activitats diàries.
Puntuacions
Freqüència dels Símptomes: /9

Puntuació en Inatenció: /27

A
B1. CRITERIS de HIPERACTIVITAT No
vegades
Freqüent Constant

Puntuació assignada 0 1 2 3
1.-Mou de forma excessiva mans i peus, o es mou constantment en el
seient.
2.-Abandona el seu seient a classe o quan ha d’estar assegut.
3.-Corre o salta excessivament quan és inapropiat de fer-ho.
4.-Te dificultats per a jugar o dedicar-se a activitats d’oci de
formatranquil-la
5.-Està sempre “en marxa” com si el mogués un motor.
6.-Parla en excés.
Puntuacions

A
B2. CRITERIS de IMPULSIVITAT No
vegades
Freqüent Constant

Puntuació assignada 0 1 2 3
7.-Respon de forma precipitada, sense que se li hagi completat la
pregunta.
8.-Te dificultats per esperar el seu torn.
9.-Interromp o s’interposa en les activitats dels altres.
Puntuacions
Freqüència dels Símptomes: /9

Puntuació en Hiperactivitat+Impulsivitat: /27

Psyc Grup Salut


1.- La FREQÜENCIA dels símptomes és fonamental per veure si compleix el nombre de criteris necessaris
per a diagnosticar el TDA/H. Es comptabilitzen tots els símptomes de conducta que siguin freqüents o
constants, per cada apartat: Inatenció (Es considera patologia a partir de 6/9, amb un màxim de 9/9), i
Hiperactivitat + Impulsivitat (H+I) (Es considera patologia a partir de 6/9, amb un màxim de 9/9).

2.- Puntuació assignada: És útil per veure la intensitat dels símptomes en cada apartat, tant en el
diagnòstic com en posteriors revisions (es valora la resposta conductual al tractament). Va de 0 a 3 punts,
i hi ha una puntuació màxima de 27 punts per cada apartat.

TDAH de subtipus combinat: Compleix 6-9/9 criteris d’inatenció i 6-9/9 en Hiperactivitat+Impulsivitat.

TDAH de predomini Inatent: Compleix 6-9/9 en Inatenció i 0-5/9 en Hiperactivitat + Impulsivitat.

TDAH de predomini Hiperactiu: Compleix 0-5/9 en inatenció i 6-9/9 en Hiperactivitat + Impulsivitat.

http://www.avpap.org/documentos/tdah/correcctdah.pdf

http://www.trastornohiperactividad.com/sintomas-del-tdah

http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/adhd/diagnosis.html

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?pid=S0123-417X2006000100005&script=sci_arttext

http://www.escritosdepsicologia.es/esp/numanteriores/vol3num2/vol3num2_3.html

http://es.scribd.com/doc/65591242/Conductas-adaptativas

Psyc Grup Salut