Vous êtes sur la page 1sur 4

INSYIRAH MOHAMAD NOH UKM LAW SCHOOL ‘18

(A) AUTORITI WILAYAH & WAKALAH

KUASA
TERHAD Kuasa untuk mengurus diri & harta sendiri
- Ada kuasa penuh untuk mengurus diri dan harta mereka tanpa terikat
dengan sebarang ikatan

TAK TERHAD Kuasa untuk mengurus diri & harta orang lain
- Ada kuasa untuk mengurus diri & harta orang lain dengan sebab-sebab
tertentu

Kuasa Asal (Autoriti Wilayah) Kuasa Wakil (Autoriti Wakalah)


- Kuasa yang sabit secara semula - Kuasa mengurus bagi pihak
jadi bagi seseorang mengikut orang lain yang diperoleh
hukum syarak sama ada secara
- Sabit dengan sebab pertalian wasiat/diberikan oleh pihak-
darah antara pihak yang pihak tertentu
mengurus dan pihak yang diurus - Kuasa untuk mengurus diri &
- Kuasa ini dimiliki secara semula harta orang lain
jadi melalui hukum syarak tanpa - Kuasa mengurus diri: kuasa
diberikan oleh mana-mana pihak jaga kanak-kanak, kahwinkan
- Contoh: Bapa & datuk dsb.
- Kuasa atas harta: kuasa untuk
urus harta orang lain bagi
pihaknya

(B) KUASA MENGURUS HARTA KANAK-KANAK

ULAMA
PENDAPAT MALIKI &HANBALI1 SYAFI’E2 HANAFI3
1. Bapa 1. Bapa 1. Bapa
2. Orang yang 2. Datuk 2. Orang yang
diwasiatkan 3. Hakim diwasiatkan bapa
bapa 4. Orang yang 3. Datuk/penerima
3. Hakim diwasiatkan wasiat
4. Orang yang hakim 4. Kerajaan/pemegang
diamanahkan wasiat
hakim

1
Al-Dardir, Ibn Qudamah
2
Al-SYarbini al-Khatib
3
Ibn ‘Abidin
INSYIRAH MOHAMAD NOH UKM LAW SCHOOL ‘18

(C) KUASA MENGURUS HARTA ORANG GILA/TERENCAT AKAL

GILA SEJAK KECIL (BELUM BALIGH) GILA SELEPAS BALIGH


Pandangan Imam Hanafi & 4 Pandangan fuqaha 18 Pandangan fuqaha 29
disokong oleh Imam Syafi’e5, Maliki6 - Kuasa dimiliki - Mengikut keputusan
& Hanbali 7 mereka yang mahkamah
- Kuasa dimiliki orang yang sama mengurusnya
sebelum dia menjadi gila semasa orang
tersebut masih
kanak-kanak

(D) KUASA MENGURUS HARTA ORANG BODOH


*sama ada berlaku sebelum/selepas baligh

PENDAPAT FUQAHA 110 PENDAPAT FUQAHA 211


- Kuasa mengurus terletak pada hakim - Kuasa mengurus dimiliki hakim
ATAU orang yang ditentukan hakim

(E) SYARAT PEMEGANG KUASA HARTA (F) SYARAT PENGURUSAN PEMEGANG


ORANG LAIN KUASA
Surah al-An’am (6:152)
1. Ada kelayakan sempurna untuk 1. Tidak berhak melakukan tindakan
mengurus hartanya sendiri yang boleh merugikan pihak yang
2. Amanah diurus
3. Berkebolehan untuk mengurus harta 2. Boleh melakukan perkara yang
yang dijaganya boleh datangkan manfaat &
4. Seagama dengan pihak yang diurus keuntungan kepada pihak yang
harta diurus
3. Boleh melakukan urusan yang ada
kemungkinan untung & rugi (secara
bijaksana & tak terlalu merugikan)

4
Ibn ‘Abidin
5
Al-Syarbini al-Khatib
6
Al-Dardir
7
Ibn Qudamah
8
Al-Zaila’i
9
Al-Dardir
10
Al-Syarbini al-Khatib
11
Abdul-Karim Zaidan
INSYIRAH MOHAMAD NOH UKM LAW SCHOOL ‘18

(G) PERWAKILAN (WAKALAH)


Wakalah: Beri kuasa kepada orang lain untuk urus hal-hal tertentu bawah kuasanya
(Para fuqaha)
Unsur- 1. Ada tawaran & penerimaan
unsur
Penting Tawaran: Buat pelantikan sebagai wakil kepada sesiapa sahaja/pihak
Pelantikan tertentu
Wakil Penerimaan: Pihak yang dilantik menerima tawaran tersebut

2. Boleh dibuat secara bersyarat/tak bersyarat (mutlak)

Bersyarat: Penerima wakil terikat dengan semua syarat yang dibuat &
dipersetujui kedua-dua belah pihak
Tanpa syarat (mutlak): Pihak penerima wakil boleh menjalankan
tugasnya sebagai wakil pada bila-bila masa sahaja

Syarat- Syarat-syarat Syarat-syarat Syarat-syarat


syarat Pemberi Wakil Penerima Wakil Subjek Perwakilan
dalam 1. Seorang 1. Berakal 1. Perkara tersebut telah
Pelantikan yang berhak 2. Mumaiyiz dimaklumkan oleh penerima
Wakil 2. Boleh ATAU wakil dengan jelas
menguruska 3. Sekurang- 2. Perkara yang hendak diwakilkan
n hartanya kurangnya itu dihalalkan syarak
sendiri sudah memiliki 3. Tugas yang hendak diwakilkan
3. Ada kelayakan tidak itu adalah perkara yang boleh
kelayakan & sempurna diwakilkan mengikut hukum
kuasa untuk ATAU syarak
mengurus 4. Belum baligh
tapi dah
mumaiyiz &
berakal

Fuqaha Mazhab
Syafi’e, Hanbali &
Maliki

1. Boleh
mengurus
sendiri sesuatu
perkara tanpa
memerlukan
keizinan
daripada orang
lain
2. Kanak-kanak
yang belum
baligh tapi dah
INSYIRAH MOHAMAD NOH UKM LAW SCHOOL ‘18

mumaiyiz &
berakal 
Boleh

Jenis-jenis Khas Am Bersyarat Mutlak


Pelantikan 1. Melantik 1. Melantik wakil 1. Pemberi 1. Pelantikan
Wakil wakil untuk untuk semua wakil sudah wakil yang
urusan urusan tentukan dibuat tanpa
tertentu 2. Bukan untuk syarat- sebarang
2. Para urusan tertentu syarat & syarat
fuqaha: Sah sahaja cara 2. Penerima
3. Para Fuqaha: pengurusan wakil terikat
- Sah perlu dengan
- Tak sah dilakukan keadaan
sebab akan 2. Pihak (‘uruf)
memudarat penerima 3. Pendapat
kan wakil terikat Abu Hanifah:
pemberi dengan apa Kalau dibuat
wakil kalau yang sudah secara bebas
berlaku ditentukan  penerima
perkara 3. Tidak boleh wakil tak
yang langgar terikat
merugikan syarat & dengan
- Sah dengan ketentuan sebarang
mengecuali kecuali yang syarat  ada
kan beri kebebasan
beberapa kebaikan penuh untuk
tindakan kepada urus hal-hal
yang boleh pemberi yang
merugikan wakil diwakilkan
pemberi kepadanya
wakil

Wakil Atas - Jika dibenarkan oleh pemberi wakil: Wakil yang dilantik untuk urus hal
Wakil tertentu boleh lantik orang lain sbg wakil untuk urusan yang sama
- Jika tidak dibenarkan oleh pemberi wakil: Wakil yang dilantik tidak boleh
lantik orang lain

Pelantikan - Kalau wakil yang dilantik untuk uruskan sesuatu urusan tertentu ramai:
Wakil Kesemua wakil berhak laksanakan urusan tersebut
Secara - Tidak boleh bertindak bersendirian tanpa persetujuan orang lain
Beramai- - Boleh bertindak sendiri kalau urusan tersebut tak perlu persetujuan
ramai ramai
- Boleh bertindak sendiri kalau urusan yang diwakilkan berbeza-berbeza