Vous êtes sur la page 1sur 46

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา พระราชบัญญัติ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การขนสงทางบก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. ๒๕๒๒สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหไว ณ วันกทีา่ ๑๕ มีนาคมสํพ.ศ.
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๒๒ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เป นปที่ ๓๔ ในรัชกาลปจจุบัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมสํิพาลอดุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกลาฯ ใหประกาศวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภานิติบกาัญญัติแหงชาติสํานัทํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี หนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี
กา ้ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑ พระราชบัญกญัา ตินี้เรียกวาสํ“านัพระราชบั


กงานคณะกรรมการกฤษฎี ญญัติการขนสกงาทางบก พ.ศ.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๒๒”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตวันประกาศในราชกิ จจานุเบกษาเปนตกนาไป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓ ใหยกเลิ
มาตรา สํากนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) พระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. ๒๔๙๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) พระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๓)กาพระราชบัญสํญัาตนักิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
กา ๒๕๑๘ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข อ บั ง คั บ อื่ น ในส ว นที่ มี บั ญ ญั ติ ไ ว แ ล ว ใน
พระราชบัญญัสํตาินนัี้กหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา งพระราชบั
อซึ่งขัดหรือแยงกับบทแห สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญัตินี้ ใหใชพระราชบัญกาญัตินี้แทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔ ในพระราชบั
มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญญัตินี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) “การขนสง” หมายความวา การขนคน สัตว หรือสิ่งของ โดยทางบกดวยรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) “การขนสงประจําทาง” หมายความวา การขนสงเพื่อสินจางตามเสนทางที่
คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) “การขนสงไมประจําทาง” หมายความวา การขนสงเพื่อสินจางโดยไมจํากัด
เสนทาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการาชกิจจานุเบกษา เลม ๙๖/ตอนที่ ๓๘/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๒๑ มีนาคม ๒๕๒๒
-๒- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔)กา๒ “การขนสงสํโดยรถขนาดเล็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก” หมายความว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา า การขนส
สํางนัคนหรื อสิ่งของหรือ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
คนและสิ่งของรวมกันเพื่อสินจางตามเสนทางที่คณะกรรมการกําหนดดวยรถที่มีน้ําหนักรถและ
น้ําหนักบรรทุกสํารวมกั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นไมเกินสี่พันกิโลกรักมา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕)๓ “การขนสงสวนบุคคล” หมายความวา การขนสงเพื่อการคาหรือธุรกิจของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตนเองดวยรถที่มีน้ําหนักเกินกวาหนึ่งพันหกรอยกิโลกรัม
สํานั(๖) “การขนสงระหวางจั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กางหวัด” หมายความว า การขนสงประจํกาาทาง การขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมประจําทาง หรือการขนสงสวนบุคคลซึ่งกระทําระหวางจังหวัดกับจังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๗)กา “การขนสงระหว งประเทศ” หมายความว
สํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี กา า การขนสงสํประจํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
าทาง การขนสง กา
ไมประจําทาง หรือการขนสงสวนบุคคลซึ่งกระทําระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) “การรั บ จัด การขนส ง” หมายความว า การรับ จ า งรวบรวมคน สัต ว หรื อ
สิ่งของ และจัดใหบุคกคลอื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ่นซึ่งเปนสํผูาไนัดกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
ับใบอนุญาตประกอบการขนส
กา งทําการขนส งจากที่แหงหนึ่ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไปยังที่อีกแหงหนึ่งในความรับผิดชอบของผูรับจัดการขนสง
สํานั(๙) “รถ” หมายความวกาา ยานพาหนะทุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํากนัชนิ ดที่ใชในการขนสงทางบกซึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่งเดินดวย
กําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมตลอดถึงรถพวงของรถนั้นดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทั้งนี้ เวนแตรถไฟ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) “ผูตรวจการ” หมายความวา สํขาานัราชการสั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งกัดกรมการขนสงทางบก ซึ่ง
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐมนตรีแตงตั้งใหมีหนาที่ตรวจการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา “พนักงานตรวจสภาพ
(๑๑) ” หมายความวกาาขาราชการสังสํกัานัดกกรมการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งทาง กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
บก ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหมีหนาที่ตรวจความมั่นคงแข็งแรง ความสะอาด ความเรียบรอย และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความเหมาะสมของสภาพรถที ่นํามาใชในการขนสกา ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๒) “นายทะเบียน” หมายความวา นายทะเบียนกลาง หรือนายทะเบียนประจํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จังหวัด แลวแตกรณี
สํานั(๑๓) “คณะกรรมการ”กาหมายความวสําานัคณะกรรมการควบคุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎี มการขนส
กา งทางบก
กลาง หรือคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัด แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา “อธิบดี” หมายความว
(๑๔) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งทางบกสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
า อธิบดีกรมการขนส
(๑๕) “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๔ พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) การขนสงโดยรถยนตทหารตามกฎหมายวาดวยรถยนตทหาร
สํานั(๒) การขนสงโดย กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔ (๔) แกไ ขเพิ่ มเติม โดยพระราชบัญญัติการขนสง ทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๒๓ สํานั๓กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔ (๕) แกไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๒๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา ๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗
-๓- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ก) รถยนตสํราับนักจงานคณะกรรมการกฤษฎี


างที่บรรทุกผูโดยสารไม
กา เกินเจ็ดคน รถยนต รับจางระหวาง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จังหวัดที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน รถยนตบริการที่บรรทุกผูโดยสารไมเกินเจ็ดคน และ
รถยนตนั่งสวนบุ สํานัคกคลไม
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา
เกินเจ็ดคนตามกฎหมายว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าดวยรถยนต
(ข) รถยนตนั่งสวนบุคคลเกินเจ็ดคนแตไมเกินสิบสองคน และรถยนตสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุ ค คลที่ มี น้ํ า หนั ก รถไม เ กิ น หนึ่ ง พั น หกร อ ยกิ โ ลกรั ม ตามกฎหมายว า ด ว ยรถยนต ซึ่ ง มิ ไ ด ใ ช
ประกอบการขนส สํานักงเพื ่อสินจาง
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ค) รถยนตสามลอ รถจักรยานยนต และรถแทร็กเตอร ตามกฎหมายวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดวยรถยนต กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) การขนสงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖ ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปนนายทะเบียนกลางมีอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หนา ที่ต ามพระราชบัญ ญัติ นี้ในสวนที่เกี่ยวกับ การขนสงระหวา งจังหวัดและการขนสงระหวา ง
ประเทศ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหนายทะเบียนกลางเปนนายทะเบียนประจํากรุงเทพมหานคร มีอํานาจและ
หนาที่ตามพระราชบักญา ญัตินี้ภายในเขตกรุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งเทพมหานคร กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให ข นส ง จั ง หวั ด เป น นายทะเบี ย นประจํ า จั ง หวั ด มี อํ า นาจและหน า ที่ ต าม
พระราชบัญญัตินี้กภายในเขตจั
สํ านั งานคณะกรรมการกฤษฎี
งหวัดของตน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการปฏิ บั ติ ห สํนาานัทีก่ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ต ามพระราชบั ญ ญั ตกิ นาี้ ให น ายทะเบี ย นกลางมี อํ า นาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มอบหมายกิจการอันอยูในอํานาจหนาที่ของตนใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดทําแทนได
สํานัการมอบหมายตามวรรคสี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ่ใหประกาศในราชกิ จจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗ ใหสํราั ฐนัมนตรี ว า การกระทรวงคมนาคมและรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ฐ มนตรี ว า การ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวงมหาดไทย รั ก ษาการตามพระราชบัญ ญัติ นี้ และให มีอํา นาจแตงตั้ งผู ต รวจการและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พนักงานตรวจสภาพกั บออกกฎกระทรวงกํ กา าหนดคาธรรมเนี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ยมไมเกินอัตราทายพระราชบั ญญัตินี้
ยกเวนคาธรรมเนียมและกําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของแตละกระทรวง
สํานักฎกระทรวงนั ้น เมื่อไดปการะกาศในราชกิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี สําจนัจานุ เบกษาแลว ใหใชบังกคัา บได
กงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘ ใหมีคสํณะกรรมการนโยบายการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา งทางบกคณะหนึ ่ง ประกอบดวย กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมเปนประธานกรรมการ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนรองประธานกรรมการ กา
ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดสํากระทรวงมหาดไทย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ปลัดกระทรวงพาณิชย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกระทรวงการคลัง เลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกฤษฎี ก า เลขาธิ ก ารคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห ง ชาติ
-๔- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ผูสํอาํนัานวยการสํ านักงานนโยบายและแผนการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งและจราจร* กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อธิบดีกรมทางหลวงเปนกรรมการ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกินหาคนซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งจากผูมสํีสานััญกชาติ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ไทย และมีความรูหกรืา อความจัดเจนในการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ง การเศรษฐกิกจาหรือกฎหมาย
ใหอธิบดีกรมการขนสงทางบก เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหคณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
ไดตามความจํสําาเป นักนงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๙ ใหกรรมการผู ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาในตําแหนงคราวละสองป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระ
อยูในตํา แหนสํงาไม
นักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
 า จะเปน การแต งตั้ งกเพิา ่มขึ้นหรือแตสํางนัตัก้งงานคณะกรรมการกฤษฎี กาง ตั้ ง นั้ น อยู ใ น
ซอม ใหผูซึ่งได รับแต
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐ ผูมีลักษณะอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ หามมิใหเปนกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
สํานั(๒) ไดรับโทษจําคุกโดยคํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าพิพากษาถึสํานังกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดกวายกฎหมายให
จําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๓)กาเปนบุคคลลสํมาละลาย
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั(๔) เปนกรรมการพรรคการเมื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อง หรือสําเจนัากหน าที่ในพรรคการเมือกงา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๑ นอกจากการพ นจากตําแหนงตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๙ กรรมการผู ทรงคุณวุฒิ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พนจากตําแหนง เมื่อ
สํานั(๑) ตาย
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ลาออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๓)การัฐมนตรีใหอสําอก
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) มีลักษณะตองหามตามมาตรา ๑๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒ ในการประชุมของคณะกรรมการ ถาประธานกรรมการไมมาประชุม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม ถาประธานและรอง
ประธานไมมาประชุ มหรือไมอาจปฏิบัติหกนา าที่ได ใหที่ปสําระชุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มเลือกกรรมการคนหนึ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา่งเปนประธาน
ในที่ประชุมแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓ การประชุมคณะกรรมการตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จํานวนของกรรมการทั กา ประชุม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้งหมด จึงจะเปนองค
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-๕- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

การวิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นิจฉัยชี้ขาดของที ่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา กรรมการคนหนึ ่งมีเสียงหนึ่งใน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๔ คณะกรรมการนโยบายการขนส
มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ง ทางบกมี
สํานัอกํ างานคณะกรรมการกฤษฎี
นาจและหน า ที่ กา
ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กํ า หนดนโยบายการขนส ง ทางบกระยะสั้ น และระยะยาวเสนอต อ
คณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาและดําเนินการสถานีขนสงเสนอต อ
คณะรัฐมนตรีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) กําหนดมาตรการและแผนพัฒนาการขนสงทางบกเสนอตอคณะรัฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสะดวกในการขนสงทาง
บก เพื่อใหคณะกรรมการปฏิ บัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) กําหนดการหามรับจดทะเบียนรถเปนครั้งคราวตามความจําเปนโดยอนุมัติ
คณะรัฐมนตรีเพื่อใหกคา ณะกรรมการปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัติ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ประสานงานที่ เ กี่ ย วข อ งระหว า งกั น ในด า นการขนส ง ทางบก ตลอดจน
สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประสานงานดานการขนส งทางบกกับการขนส กา งทางน้ําและการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งทางอากาศ กา
(๗) ใหคําปรึกษาต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขนสงทางบก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑๕ คณะกรรมการนโยบายการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งทางบกมีอํานาจแตงกตัา้งอนุกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีใหกนาํามาตรา ๑๒สําและมาตรา ๑๓ มาใชบังกคัาบแกการประชุ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํามนักคณะอนุ กรรมการ กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
คณะกรรมการควบคุ มการขนสงกทางบก
า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖ ให มี ค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส ง ทางบกกลางคณะหนึ่ ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกอบดวยปลัดกระทรวงคมนาคมเป นประธานกรรมการ กปลั
า ดกระทรวงมหาดไทยหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อผูแทน กา
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือผูแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือผูแทน* อธิบดีกรม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตํารวจหรือผูแทน อธิบดีกรมทางหลวงหรือผูแทน ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแทนเปน
กรรมการ และผูซึ่งรักฐามนตรีแตงตั้งสํอีานักกไมงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เกินสามคนเปนกรรมการ
กา ทั้งนี้ โดยให
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
ีผูมีความรูและมี กา
ความจัดเจนในการขนสงรวมอยูดวย
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
อธิบดีกรมการขนสงทางบก กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนกรรมการและเลขานุ กา
การคณะกรรมการ
ให ค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส ง ทางบกกลางแต ง ตั้ ง ผู ช ว ยเลขานุ ก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการไดตามความจําเปน
-๖- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


มาตรา ๑๗ ให มี ค ณะกรรมการควบคุ ม การขนส ง ทางบกประจํ า จั ง หวั ด ทุ ก
จังหวัด ยกเวนสํากรุ
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
เทพมหานคร ประกอบด กา วยผูวาราชการจั งหวัดเปนประธานกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อัยการ
จังหวัด ผูกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดเปนกรรมการ และผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งอีกไมเกินหาคน โดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มีนายกเทศมนตรีในจั กางหวัดนั้นรวมอยู
สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
วยหนึ่งคนเปนกรรมการ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหขนสงจังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการไดตามความจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าเปนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑๘ ใหนํามาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๙ มาตรา ๑๐
สํานัมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ กและมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ๑๓
มาใชบังคับแกคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง และคณะกรรมการควบคุมการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางบกประจําจังหวัดกาโดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
๑๙ ใหคณะกรรมการควบคุ มสํการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งทางบกกลางมีอกํานาจและหน
า าที่
ดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กําหนดลักษณะของการขนสงประจําทางและการขนสงไมประจําทาง
สํานั(๒) กําหนดเสนทาง จํากนวนผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ประกอบการขนส ง และจํานวนรถสํกาาหรับการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประจําทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางจังหวัดและระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๓)กากําหนดจํานวนผู
สํานักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระกอบการขนสงและจํกาานวนรถสําหรัสําบนัการขนส งไมประจํา กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทางในเขตกรุงเทพมหานคร ระหวางจังหวัดและระหวางประเทศ
สํานั(๔)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดเสนทาง จํากนวนผู า ประกอบการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ง และจํานวนรถสํกาาหรับการขนสง
โดยรถขนาดเล็ก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) กําหนดจํานวนผูประกอบการรับจัดการขนสง
สํานั(๖) กําหนดอัตราคาขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กางและคาบริกสํารอย างอื่นในการขนสง กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๗) กําหนดอัตราคาบริการในการดําเนินการของสถานีขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๘)กากําหนดสถานที
สํานั่ กจังานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยบเกี่ยวกัสํบาสถานี
ดใหมีหรือจัดตั้ง และระเบี นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขนสง กา
(๙) กําหนดชนิดหรือสภาพรถที่มิใหรับจดทะเบียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) กําหนดประเภทหรือชนิดของรถที่ตองเขาหยุด หรือจอดเพื่อการรับส ง
ผูโดยสารหรือขนถากยสิา นคา ณ สถานี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัขกนส ง
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๑) กําหนดที่หยุดหรือจอดรถเพื่อรับสงผูโดยสาร
สํานั(๑๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
วางมาตรการในการกํ กา าหนด อนุสํญานัาตกงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
เพิกถอนการอนุญาตและการควบคุ ม
กิจการขนสงทางบก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๓) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามมติ
คณะกรรมการนโยบายการขนส งทางบก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การกําหนดตาม (๒) (๓) (๔) (๘) (๙) และ (๑๐) ใหประกาศในราชกิจจา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นุเบกษา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-๗- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


มาตรา ๒๐ ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกประจําจังหวัดมีอํานาจ
และหนาที่ภายในเขตจั งหวัด ดังตอไปนี้ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) กําหนดเสนทาง จํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประจําทาง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) กําหนดจํานวนผูประกอบการขนสงและจํานวนรถสําหรับการขนสงไมประจํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๓)กา กําหนดเสนทาง
สํานักจํงานคณะกรรมการกฤษฎี
านวนผูประกอบการขนส กา งและจํานวนรถสํ าหรับการขนสง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยรถขนาดเล็ก
สํานั(๔)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดอัตราคาขนส กางและคาบริกสํารอย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
างอื่นในการขนสง กา
(๕) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นพระราชบั ญ ญั ติ นี้ และตามมติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบกและคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลาง
สํานัการกํ าหนดตาม (๑) และ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา (๔) เมื่อได
สํารนัับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุมัติจากคณะกรรมการควบคุ
กา มการ
ขนสงทางบกกลางแลวจึงจะใชบังคับได และการกําหนดตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๒๑ คณะกรรมการควบคุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา มสําการขนส ง ทางบกกลางมีกอาํ า นาจแต ง ตั้ ง
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหกนาํามาตรา ๑๒สําและมาตรา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๓ มาใชบังกคัาบแกการประชุ
สํามนักคณะอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กรรมการ กา
โดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๒ ใหรสํัฐามนตรี มีอํานาจหนาที่กํากักบา โดยทั่วไปซึ่งสํกิานัจกการการขนส
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี งทาง กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
บก เพื่อประโยชนในการนี้จะสั่งให คณะกรรมการชี้ แจงขอเท็จจริงแสดงความคิด เห็นหรือทํ า
รายงานหรื อ สํยัาบนัยัก้ งงานคณะกรรมการกฤษฎี
การกระทํ า ใด ๆ ซึ่ กง ขัา ด ต อ นโยบายของรั ฐ บาลหรื อ มติ ข องคณะรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ฐ มนตรี
ตลอดจนมีอํานาจสั่งสอบสวนขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการดําเนินงานได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การประกอบการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๓ หามมิใหผูใดประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจําทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การขนสงโดยรถขนาดเล็ ก หรือการขนสงกสาวนบุคคล เวสํนาแต
นักจงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบี ยน
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๒๔ ผูขอรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง การขนสงไมประจํา
ทางและการขนสงโดยรถขนาดเล็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา กสํตานัอกงมี สัญชาติไทย
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
-๘- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ ผู ข อรั บสํใบอนุ ญาตเปน หา งหุ นสวกนา บริษัทจํา กัสํดานัหรื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี อบริษัทมหาชน กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
จํากัด หางหุนสวนหรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดนั้นตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และมีสํานักงานใหญ ตั้งอยูในราชอาณาจักกรไทย า และ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญจดทะเบียน ผูเปนหุนสวนทั้งหมดตองมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัญชาติไทย
สํานั(๒) ในกรณีที่เปนหางหุกานสวนจํากัด สํผูาเนัปกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี หุนสวนจําพวกไมจํากกัาดความรับผิด
ทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของผูเปนหุนสวนซึ่งกเปา นบุคคลธรรมดาและมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สัญชาติไทย กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓) ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัด กรรมการบริษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สัญชาติไทย และทุนของบริษัทจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดตองเปนของผูถือหุน ซึ่งเปน
บุคคลธรรมดาและมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาสัญชาติไทยสํหรื านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองเปนของหางหุนกสาวนสามัญจดทะเบี ยน หางหุนสวน กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
จํากัด หรือบริษัทจํากัด หรือตองเปนของกระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายวสํานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยวิธีการงบประมาณ หรื กาอองคการของรั สํานัฐกตามกฎหมายว าดวยการจั
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดตั้งองคการ
ของรัฐบาลหรือตามกฎหมายวาดวยการนั้น ๆ และบริษัทจํากัดนั้นตองไมมีขอบังคับ อนุญาตใหมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
การออกหุนชนิดออกให กา แกผูถือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ในกรณีที่เปนบริษัทมหาชนจํากัดสํกรรมการบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ษัทจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตองมีสัญชาติไทย และทุนของบริษัทมหาชนจํากัดนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดตกอา งเปนของผูถสํือานัหุกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาและมี กา สัญชาติไสํทย านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ผูถือหุนบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดเปนหางหุนสวนสามัญจด
สํานั นกสงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทะเบี ย น ห า งหุ วนจํ า กั ด บริ ษั ท จํ า กักดา หรื อ บริ ษั ทสํมหาชนจํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า กัด ผู ถื อหุ น ดังกกล
า า วจะต อ งมี
ลักษณะตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางมีอํานาจยกเวนคุณสมบัติตาม
ความจําเปน หรืสํานัอกมีงานคณะกรรมการกฤษฎี
เหตุพิเศษเปนการเฉพาะรายได กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๕ ห ามมิ
สํานัใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูใดประกอบการขนสกา งระหวา งประเทศเว นแตจะไดรับ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลางโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางและ
ผูไดรับใบอนุญสําาตดั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญญัติทั้งสํหลายแห
งกลาวตองปฏิบัติตามบทบั านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งพระราชบัญญัตินกี้ า ทั้งนี้ เทาที่ไม
ขัดตออนุสัญญาหรือขอตกลงระหวางประเทศในสวนที่เกี่ยวกับการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหนํามาตรา ๒๘ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ มาใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
บังคับแกการประกอบการขนส สํานัากงประเทศโดยอนุ
งระหว งานคณะกรรมการกฤษฎี
โลม กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๒๔ (๓) สํแก
านัไกขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญกญัา ติการขนสงทางบก
งานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๔๒
-๙- สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๖ หามมิ
สํานัใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูใดนํารถที่จดทะเบียกนในต
า างประเทศมาใช ประกอบการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขนสงในประเทศไทย เวนแตเพื่อการขนสงระหวางประเทศและไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
กลางแลว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู ป ระจํ า รถตามมาตรา ๙๒ ซึ่ ง ประจํ า ในรถตามวรรคหนึ่ ง ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทบัญญัติทั้งหลายแหงพระราชบัญญัตินี้ และหรือตามขอตกลงที่มีอยูระหวางรัฐบาลไทยกับ
รัฐบาลของประเทศนั ้น ๆ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๗ ใบอนุ
สําญ
นักาตประกอบการขนส งมีกสาี่ประเภท คือ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตประกอบการขนส กา งไมปสํระจํ
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ทาง กา
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล
สํานัใบอนุ ญาตประกอบการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งประจําทางสํานัใบอนุ ญาตประกอบการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งไมประจํา
ทางหรือใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก ใหใชเปนใบอนุญาตประกอบการขนสง
สวนบุคคลได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หา มมิ ใ หผู ไ ดรับ ใบอนุญ าตประกอบการขนสงใชร ถผิด ประเภทตามที่ ระบุ ไ ว
สํ านั
ขางตน เวนแตจะไดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
รับอนุญาตเปนหนังกสืา อจากนายทะเบี สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี กา กเกณฑและ
นเปนครั้งคราว ตามหลั
วิธีการที่คณะกรรมการควบคุมการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งทางบกกลางกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๒๘ ใบอนุญาตประกอบการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งประจําทางใหมีอายุกเาจ็ดปนับแตวัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ออกใบอนุญาต
ใบอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตประกอบการขนส งไมประจําทาง กใบอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ญาตประกอบการขนส งโดยรถ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขนาดเล็ก และใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ใหมีอายุหาปนับแตวันออกใบอนุญาต
สํานัผูกงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จะขอตสํอาอายุ
ไดรับใบอนุญาตซึ่งประสงค นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตจะตองยื่นกาคําขอเสียกอน
ใบอนุญาตสิ้ นอายุ แตการขอต ออายุใบอนุญาตประกอบการขนสงประจํ าทางและใบอนุญ าต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก จะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาหนึ่งรอย
ยี่สิบวัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดในกฎกระทรวง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๒๙๖ บทบัญญักตา ิมาตรา ๒๓สํามินัใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี


กงานคณะกรรมการกฤษฎี ใชบังคับแกการขนสกงาสวนบุคคลซึ่ง
กระทรวง ทบวง กรม ราชการส ว นท อ งถิ่ น วั ด มู ล นิ ธิ สภากาชาดไทย สถานพยาบาล หรื อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ เปนผูประกอบการขนสง แตผูประกอบการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามาตรา ๒๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒
- ๑๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขนส ง ต อ งปฏิ บั ติ ตกามบทบั


สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ญ ญั ตสํิ อานัื่ นกแห ง พระราชบั ญ ญั ติ นกาี้ เ สมื อ นดั ง เปสํนานัผูก ไงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี ด รั บ ใบอนุ ญ าต กา
ประกอบการขนสงสวนบุคคลทุกประการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๐ ใหนายทะเบียนกลางเปนผูออกใบอนุญาตประกอบการขนสงใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
กรุงเทพมหานคร การขนส งระหวสําางจั
นักงงานคณะกรรมการกฤษฎี กา างประเทศสําและให
หวัด และการขนสงระหว นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นายทะเบียน กา
ประจําจังหวัดเปนผูออกใบอนุญาตประกอบการขนสงในจังหวัดของตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการออกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง ประจํ า ทางจะต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๓๑ ในการออกใบอนุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตประกอบการขนส งประจําทาง กให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า นายทะเบียน
โดยอนุมัติของคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๑)กา จํ า นวนรถทีสํา่ ตนั อกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งใช ใ นการประกอบการขนสกา สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ง ตามเส ทางที่ ใ ช ใ นการ กา
ประกอบการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) สิทธิในรถที่ใชประกอบการขนสงของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๓)กาลักษณะ ชนิสํดานัขนาดและสี ของรถและเครื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา่องหมายของผู
สําปนัระกอบการขนส งที่ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน
สํานั(๔) จํานวนที่นั่ง เกณฑกนา้ําหนักบรรทุกสํและวิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี ธีการบรรทุก
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
(๕) จํานวนผูประจํารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๖)กาเสนทางที่ใชใสํนการประกอบการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั(๗) อัตราคาขนสงและคกาาบริการอยางอื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั่นกในการขนส ง
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา
(๘) สถานที่หยุดและจอดเพื่อขนถายคน สัตว หรือสิ่งของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๙)กาที่ที่รถจะตอสํงหยุานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในระหวางเสนทาง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง
สํานั(๑๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เวลาและจํานวนเทีกา่ยวของการเดิสํนานัรถกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๒) เวลาทํางานประจําวันในการประกอบการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๓) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ
สํานั(๑๔) การประกอบกิจการอื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่นนอกจากการประกอบการขนส งประจํกาาทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑๕) เงื่อนไขอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีผูไกดารับใบอนุญาตประกอบการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งประจํากทางต
า องจัดใหมสําีปนัระกาศเงื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
่อนไขตาม กา
(๖) (๗) (๘) (๙) และ (๑๑) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๒ ในการออกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง ไม ป ระจํ า ทางให น าย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
สํานั(๑) จํานวนรถที่ตองใชใกนการประกอบการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
(๒) ลักษณะ ชนิดและขนาดของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองใหปรากฏประจํกาารถทุกคัน สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ๑๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๓)กาจํานวนที่นั่ง สํเกณฑ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี น้ําหนักบรรทุกและวิกธาีการบรรทุก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๔) จํานวนผูประจํารถ
สํานั(๕)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทองที่ที่ทําการขนสกงา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) มาตรฐานบริการในการประกอบการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
สํานั(๘) สถานที่หยุดและจอดเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่อขนถายคน
สํานักสังานคณะกรรมการกฤษฎี
ตว หรือสิ่งของ กา
(๙) สถานที่เก็บ ซอม และบํารุงรักษารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๑๐) กา เงื่อนไขอื่นสํทีา่กนัํากหนดในกฎกระทรวง
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง ไม ป ระจํ า ทางต อ งจั ด ให มี ก ารประกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงื่อนไขตาม (๗) และ (๘) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๓ ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก ใหนาย
ทะเบียนโดยอนุสํามนักัตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิของคณะกรรมการกําหนดเงื กา ่อนไขไวสํใานใบอนุ ญาตเกี่ยวกับ กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) จํ า นวนรถที่ ต อ งใช ใ นการประกอบการขนส ง ตามเส น ทางที่ ใ ช ใ นการ
ประกอบการขนสง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ลักษณะ ชนิด ขนาดและสีของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่
สํ า
ตองใหปรากฏประจํนั กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารถทุกคัน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) จํานวนที่นั่ง สํเกณฑ น้ําหนักบรรทุก และวิธีการบรรทุก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) เวลาและจํานวนเที่ยวของการเดินรถ
สํานั(๕) เสนทางที่ใชในการประกอบการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานังกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) อัตราคาขนสงและคาบริการอยางอื่นในการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๗)กา เงื่อนไขอื่นทีสํ่กานัําหนดในกฎกระทรวง
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง โดยรถขนาดเล็ ก ต อ งจั ด ให มี ป ระกาศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงื่อนไขตาม (๕) และ (๖) ณ ที่ซึ่งอธิบดีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๔ ๗ ในการออกใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง ส ว นบุ ค คล ให น าย
ทะเบียนกําหนดเงื ่อนไขตามหลักเกณฑทกาี่คณะกรรมการควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มการขนสงทางบกกลางกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าหนดไว
ในใบอนุญาตเกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๑)กาจํานวนรถที่ตสํอานังใช
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการประกอบการขนส กา ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ลักษณะ ชนิด และขนาดของรถและเครื่องหมายของผูประกอบการขนสงที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตองใหปรากฏประจํารถทุกคัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๓)กาสถานที่เก็บ สํซาอนัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
และบํารุงรักษา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔) จํานวนผูประจํารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๓๔ แกไขเพิ
สํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี
มโดยพระราชบัญญัติการขนส
กา งทางบก (ฉบั
สํานับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ กา

มาตรา ๓๔ (๔) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
- ๑๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๕)กา๙ เงื่อนไขอื่นทีสํา่กนัํากหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๓๕ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ


กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญ าตประกอบการขนส ง ตามประเภทที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง ตองจัดใหมีสมุดประจํารถ ประวัติผูประจํารถ และหรือใบกํากับสินคาที่ทําการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และตองทํารายงานเกีกา่ยวกับการขนส
สํางนัและอุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
บัติเหตุที่เกิดจากการขนส สํากนัเกณฑ
งตามหลั กงานคณะกรรมการกฤษฎี
และวิธีการที่ กา
กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๖ ๑๐ ผูไ ด รับ ใบอนุญาตประกอบการขนสงตองจัดใหมีอุปกรณและ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เครื่องมือเครื่องใช และตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการขนสง ทั้งนี้ ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓๗ ใหสํผาู ไนัดกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
ับใบอนุญาตประกอบการขนส
กา งประจํ
สํานัากทางจั ดใหมีที่พัก กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ผู โ ดยสารตามระยะทางโดยมี ลั ก ษณะ ขนาด จํ า นวน และจุ ด ที่ ตั้ ง ของที่ พั ก ผู โ ดยสารตามที่
คณะกรรมการกํ สํานัาหนด
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๓๘ หามมิ
มาตรา สํานัใหกงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนส งสําเพิ
นัก่มงานคณะกรรมการกฤษฎี
ลด หรือยกเวน กา
คาขนสงหรือคาบริการอยางอื่นในการขนสง เวนแตจะไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๙ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ผูไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็ก
หรือผูไดรับใบอนุ
สํานักญงานคณะกรรมการกฤษฎี
าตประกอบการขนสงกสา วนบุคคลใชสํหารืนัอกยอมให บุคคลอื่นใชรถที
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา่ไดรับอนุญาต
ทําการขนสงนอกเสนทาง หรือนอกทองที่ที่ไดรับอนุญาต แลวแตกรณี เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนั ง สื อ จากนายทะเบีกา ย น หรื อ ผูสํา ซนัึ่ งกนายทะเบี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ย นมอบหมายกา ตามหลั กสําเกณฑ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แ ละวิ ธี ก ารที่ กา
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๐ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทางกระทํา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การขนสงอันมีลักษณะเชนเดียวหรืสํอานัคล
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ายกับผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนส งประจําทางหรือ
มีลักษณะเปนสํการแย งผลประโยชนกับผูไกดารับใบอนุญาตประกอบการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี งประจําทางในเส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นทางที่
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางไดรับอนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๑๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๐ ทวิ หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงใชหรือยินยอม
ใหผูใดปฏิบัตสํิหานนักาทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ขับรถที่ใชในการขนสกางหากปรากฏวสําานัขณะใช หรือขณะยินยอมให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ปฏิบัติหนาที่
ขับรถ ผูนั้นมีอาการหรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๑)กาเมาสุราหรือของมึสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นเมาอยางอื่น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๙กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๓๔ (๕) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
๑๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๓๖ แกไขเพิสํานั่มกเติงานคณะกรรมการกฤษฎี
มโดยพระราชบัญญัติการขนส
กา งทางบก (ฉบั
สํานับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ กา
๑๑
มาตรา ๔๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
- ๑๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๒)กาเสพยาเสพติสํดานัใหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี โทษตามกฎหมายวาดกวายยาเสพติดใหสํโาทษ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอจิตและประสาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองคอยดูแลและปองกันไมใหผูซึ่งมีอาการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือกระทําการตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ของวรรคหนึ่งปฏิบัติหนาที่ขับรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๑ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือมีความจําเปนที่จะแกไขสถานการณ
เพื่อใหการขนสงไดรกับา ความสะดวกหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหมีรถเพียงพอแกการขนส
กา ง นายทะเบี สํานัยกนมี อํานาจที่จะสั่ง กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เปลี่ยนแปลงเสนทางการเดินรถ เวลา และจํานวนเที่ยวของการเดินรถหรือใหผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสสํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูใดสงรถที่ตนไดรับอนุกา ญาตไปชวยเหลื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี กา กรณีแลว
เปนการชั่วคราวตามควรแก
ใหรายงานคณะกรรมการโดยเร็ว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๒ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง ต อ งแสดงใบอนุ ญ าต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบการขนสง หรือใบแทนใบอนุญาตไวในที่เปดเผย ณ ที่ตั้งสํานักงานของผูไดรับใบอนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๓ ในกรณีที่ใบอนุญาตประกอบการขนสงสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
ในสาระสําคัญสํานัใหกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนส
กา สํางนัยืก่ นงานคณะกรรมการกฤษฎี
คําขอรับใบแทนใบอนุกา ญ าตต อนาย
ทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุดดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๔ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง ซึ่งประสงคจะเลิก
ประกอบการขนส สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดังกลาวเปนสํหนั
ตองแจงความประสงค านักงงานคณะกรรมการกฤษฎี กา วงหนาไม
สือใหนายทะเบียนทราบล
นอยกวาเกาสิบวันกอนวันเลิกประกอบการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๕ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถขนาดเล็กซึ่งประสงคจะ
เลิกประกอบการขนสงตองแจงความประสงคดังกลาวเปสํนานัหนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งสือใหนายทะเบียนทราบลวงหนาไม
นอยกวาหกสิบวันกอกนวั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า นเลิกประกอบการขนส ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๔๖ เมื่อปรากฏวกาาผูไดรับใบอนุสําญนักาตประกอบการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี ง กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๒)กา ไม ป ฏิ บั ติ หสํรืาอนักปฏิ บั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามเงื
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา่ อ นไขในมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔ หรือไมป ฏิบั ติหรือปฏิบัติไมถูกตองตามขอกํา หนดว าดวยความ
ปลอดภัยของผู สํานัโดยสารตามมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี ๓๖กาหรือไมปฏิบสํัตาิหนัรืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ปฏิบัติไมถูกตองตามบทบั กา ญญัติใน
หมวด ๔ วาดวยการชดใชคาเสียหายที่เกิดจากการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนั้นปฏิบัติให
ถูกตอง หรือจัสํดานัการแก ไขใหถูกตองภายในระยะเวลาที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํ่กาํานัหนด ถาผูไดรับใบอนุญกาตประกอบการ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า
ขนสงไมปฏิบัติหรือไมแกไขใหถูกตอง หรือเปนที่เห็นไดวาผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
สามารถจะดําเนินการตามเงื ่อนไขหรื สํานัอกขงานคณะกรรมการกฤษฎี
อกําหนดนั้น หรือการดํ กา าเนินการนั้นสํานนัากจะเป
งานคณะกรรมการกฤษฎี
นเหตุใหเกิด กา
- ๑๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภยันตรายหรือเสื่อมประโยชน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ตอสํประชาชน ใหนายทะเบียนโดยอนุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา มัติของคณะกรรมการสั ่งเพิก กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถอนใบอนุญาตประกอบการขนสงได แตถาเปนการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการขนสงประจํา
ทางใหเปนอําสํนาจของคณะกรรมการควบคุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามการขนสงทางบกกลางที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่จะพิจารณาอนุกมา ัติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๔๗ ใหผสํูไาดนัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา กา
ใบอนุญาตประกอบการขนส งซึ่งถูกสัสํ่งานัเพิกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กถอนใบอนุญาต กา
ตองสงคืนใบอนุญาตตอนายทะเบียนภายในสิบหาวันนับแตวันที่ถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔๘ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
สํานัคํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
วินิจฉัยของรัฐมนตรีใกหาเปนที่สุด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การอุ ท ธรณ ต ามวรรคหนึ่ ง ไม เ ป น การทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง เพิ ก ถอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาต กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔๙ ใหอธิบดีหการือนายทะเบีสํยานันมี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
อํานาจควบคุมดูแลบรรดากิ จการที่
เกี่ยวกับการขนสงใหเปนไปตามความในพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชนดังกลาวใหอธิบดี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือนายทะเบียนมีอํานาจ
สํานั(๑) เขาไปในสถานที่ดกําาเนินการของผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั ไกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
รับใบอนุ ญาตประกอบการขนส
กา งใน
ระหว างเวลาทํ า งานตามปกติ เพื่ อ ทราบขอเท็ จ จริงและเพื่อตรวจสอบบัญ ชี และเอกสารอื่ น ที่
เกี่ยวของกับการประกอบการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) เรียกผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ผูจัดการและพนักงานของผูไดรับ
สํ านั
ใบอนุญาตประกอบการขนสกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งซึ่งเปนนิติบกุคา คลมาใหถอสํยคํ
านัากหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา อเท็จจริง
อสั่งใหยื่นคําชี้แจงแสดงข
ตามที่ตองการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการปฏิบัติตาม (๑) ใหอธิบดีมีอํานาจมอบหมายใหผูตรวจการหรือพนักงาน
ตรวจสภาพทําสํการแทนได
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในการปฏิบัติการของอธิบดี นายทะเบียน ผูตรวจการหรือพนักงานตรวจสภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามมาตรานี้ ใหบุคกาคลที่เกี่ยวขอสํงซึ านั่กงงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
อยูในสถานที่นั้นอํา นวยความสะดวกหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อชวยเหลือตาม กา
สมควร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๐ ใหผูตรวจการมีอํานาจเรียกรถใหหยุดเพื่อทําการตรวจสอบ และเมื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เชื่อวามีการกระทําอันเปนการฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้เกิดขึ้น ใหผูตรวจการมี
อํานาจจับกุมผูสํฝานัากฝงานคณะกรรมการกฤษฎี
นเพื่อสงใหพนักงานฝกาายปกครองหรืสํอาตํนัการวจดํ าเนินคดีตอไป กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งไมลบลางอํานาจจับกุมของพนักงานฝายปกครองหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตํารวจ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๕๑ ในการปฏิบกาัติหนาที่ตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔๙ และมาตรา ๕๐กาใหผูตรวจการ
และพนักงานตรวจสภาพแสดงบัตรประจําตัวตอผูซึ่งเกี่ยวของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ๑๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

บัตกรประจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า าตัวผูตสํรวจการและพนั กงานตรวจสภาพให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เปนไปตามแบบที ่รัฐมนตรี กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
การชดใช กา ง
า เสียหายที่เกิดจากการขนส สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๒
มาตรา ๕๒ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง ประจํ า ทาง ผู ไ ด รั บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตประกอบการขนส กา งไมปสํระจํ
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ทาง ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนส สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยรถขนาดเล็ก กา
และผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ตองวางหลักทรัพยเปนเงินสด หรือพันธบัตร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รัฐบาลไทยอยางใดอยางหนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกัน หรือเปนสัญญาประกันภัยและกรมธรรม
ประกันภัยซึ่งทํากับบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ษัทประกันภัสํยาทีนั่น ายทะเบียนกลางใหความเห็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นชอบตอสํนายทะเบี ยนกลาง ใน กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กรณีเปนสัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองเปนผู
เอาประกันภัยสําโดยให นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บุคคลภายนอกผูกไาดรับความเสีสํยาหายเนื นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่องจากการขนสงของตนเปกา นผูรับ
ประโยชน สําหรับการชดใชคาเสียหายที่เปนคาใชจายเบื้องตนเพื่อประกันความเสียหายอันเกิดแก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชี วิ ต หรื อ ร า งกายของบุ ค คลภายนอก และซึ่ ง ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง จะต อ ง
รับ ผิดชอบเนืสํ่ อานังจากการขนส งของตน กาทั้งนี้ ตามหลัสํกานัเกณฑ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี วิ ธีการและเงื่อนไขที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จํ ากนวนหรื
า อ มู ล คสํานัของหลั ก ทรั พ ย ต ามวรรคหนึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่ ง ให กํ าสํหนดตามขนาดและ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเภทของการประกอบการขนสงแตตองไมนอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานัในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ผูไดรับใบอนุกญาาตประกอบการขนส สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งวางหลักทรัพยเกปานเงินสดไมวา
ทั้งหมดหรือบางสวนให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดอกผลที่เกิสําดนัจากหลั กทรัพยที่เปนเงินกสดนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ้นตกเปนของผู ไดรับใบอนุญาต กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกอบการขนสงที่วางหลักทรัพย
สํานัให กรมการขนสงทางบกเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นผูรับผิดชอบในการเป ดบัญชีเงินฝาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และการเบิก
จายเงินจากบัญชีหลักทรัพยกับธนาคารตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่หลักทรัพยที่นํามาวางประกันตามมาตรา ๕๒ มีจํานวนหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มู ล ค า ลดน อ ยลง นายทะเบี ย นกลางมีกอาํ า นาจสั่ ง ให ผสําู ไนัดกรงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง นํ า
หลักทรัพยมาเพิ่มเติมใหครบจํานวนหรือมูลคาตามที่กําหนดไดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๔ ในการวางหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง เป น พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย ให ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตประกอบการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งทําหนั
สํางนัสืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
มอบอํานาจใหนายทะเบี
กา ยนกลางมีอสํําานันาจจั ดการจําหนาย กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พันธบัตรนั้น เพื่อชดใชคาเสียหายแทนผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๕๒ วรรคหนึ
สํานัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
กา ญญัติการขนส
สํานังกทางบก (ฉบับที่ ๕) กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๓๕
- ๑๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


มาตรา ๕๕ หลักทรัพยที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงนํามาวางประกัน
ตามมาตรา ๕๒ สํานัไม อยูในความรับผิดแหกงาการบังคับคดีสําเวนักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี แตจะเปนการบังคับคดี
กา เพื่อการชําระ
หนี้ ซึ่งผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองรับผิดชดใชคาเสียหายที่เกิดแกชีวิตหรือรางกาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของบุคคลภายนอกอักานเนื่องจากการขนส สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งของตน กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ไดรับใบอนุสํญานัาตประกอบการขนส
๕๖ เมื่อรถของผู กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งไดกกาอใหเกิดความ
เสียหายแกรางกายหรือชีวิตของบุคคลใดนอกจากความรับผิดตามที่กําหนดไวในมาตรา ๕๙ ผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ได รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง ซึ่ ง เป น เจ า ของรถที่ ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายจะต อ งชดใช
คาใชจายเบื้องต
สํานันกให แกผูเสียหายหรือทายาทในกรณี
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ผสํูเาสีนัยกหายถึ งแกความตาย กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
คาใชจายเบื้องตนซึ่งจะตองจายใหแกผูเสียหาย ใหจายตามความรายแรงของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความเสียหาย ทั้งนีก้ ตามอัา ตราที่กําสํหนดในกฎกระทรวง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ คาใชจายเบื้องตนหมายถึง คาใชจายที่ตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใชในการรักษาพยาบาล รวมทั้งคาใชจายอื่น ๆ ระหวางการรักษาพยาบาลและหรือคาปลงศพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๗ เมื่ อ ผู เ สี ย หายหรื อ ทายาทในกรณี ที่ ผู เ สี ย หายถึ ง แก ค วามตาย
ประสงคจะไดสํราับนักชดใช คาใชจายเบื้องตนกาใหยื่นคําขอตามแบบที
งานคณะกรรมการกฤษฎี ่กรมตํารวจกําหนดต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อพนักงาน
สอบสวน โดยแสดงพยานหลักฐานวาผูเสียหายไดรับความเสียหายจากรถของผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนสง กใหา พนักงานสอบสวนพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จารณาจากสํานวนการสอบสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํและเมื ่อเห็นวาความ กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เสียหายไดเกิดขึ้นจากรถของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงคันใด ใหมีหนังสือสั่งใหผูไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตประกอบการขนส กา
งซึ่งเปนเจาของรถคั สํานักคงานคณะกรรมการกฤษฎี
นนั้นชดใช าใชจายเบื้องตนตามจํกาานวนที่กําหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานั๕๖ วรรคสอง ในการนีก้ใาหแ จงใหนายทะเบี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี ยนกลางทราบ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยเร็วดวย
สํานัในการสั ่งของพนักงานสอบสวนตามวรรคหนึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่ง พนักงานสอบสวนต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาองพิจารณาสั่ง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ในการชดใช คาใชสําจนัากยเบื
งานคณะกรรมการกฤษฎี
้องตนตามวรรคหนึ กา่ ง ผูได รับใบอนุ
สํานัญ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
าตประกอบการ กา
ขนสง ตองชําระภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่งจากพนักงานสอบสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๘ ผูเสียหายหรือทายาทของผูเสียหายตองใชสิทธิในการขอรับชดใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คาใชจายเบื้องตนตามมาตรา ๕๗ ภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ความเสียหายเกิดขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕๙ การชดใชคาใชจายเบื้องตนตามหมวดนี้ไมตัดสิทธิผูเสียหายในอันที่
จะเรียกรองคาสินไหมทดแทนเพื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่อสํความเสี ยหายอันเกิดจากการละเมิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดตามประมวลกฎหมายแพ ง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และพาณิชย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๐ บุ ค คลซึ่งมีสิ ทธิ ไ ด รับ ชดใชคา ใชจา ยเบื้อ งตน ตามหมวดนี้ ไ ด แ ก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูเสียหายดังตอไปนีก้ า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ๑๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑)กา ผู เ สี ย หายซึสํ่ งามินักไ ดงานคณะกรรมการกฤษฎี


สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อ ยู ใ นรถคั น ที่ ก อ ใหกเากิ ด ความเสี ยสํหาย แต ไ ด รั บ ความ กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เสียหายจากรถที่กอใหเกิดความเสียหายขึ้น
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา น ที่ กอ ใหสําเนักิกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูเสียหายซึ่งอยูในรถคั ความเสียหาย แตไ มกราวมถึงผูขับรถ
คนงานหรือลูกจางประจํารถซึ่งอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ผูเสียหายซึ่งอยูในรถคันที่ไมไดกอใหเกิดความเสียหาย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงไมเห็นดวยกับคําสั่ง
ของพนักงานสอบสวนตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํา๕๗ ใหอุทธรณคําสั่งดังกกล
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า าวตอคณะกรรมการควบคุ มการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขนสงทางบกกลางภายในสิบหาวันนับแตวันไดรับคําสั่งของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๕๗ และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหพนักงานสอบสวนบั นทึกความเห็นของผูกา ไดรับใบอนุสํญานัาตประกอบการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เห็นดวยไวใน
งซึ่งไม
สํานวนการสอบสวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการควบคุมการขนสงกลางใหเปนที่สุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงอุทธรณคําสั่งของ
พนักงานสอบสวน ถกาาคณะกรรมการควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มการขนสงทางบกกลางมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ความเห็
สํานนัตามความเห็ นของ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พนั ก งานสอบสวน ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง ต อ งชดใช ค า ใช จ า ยเบื้ อ งต น ให แ ก
ผูเสียหายหรือสํทายาทของผู เสียหายเพิ่มขึก้นาจากคาใชจายเบื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัก้องานคณะกรรมการกฤษฎี
งตนที่พนักงานสอบสวนกํกา าหนดไวอีก
รอยละสิบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๓ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมยอมชดใชคาใชจาย
เบื้องตนตามคํสําานัสัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ของพนักงานสอบสวนตามมาตรา สํานักหรื
๕๗ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา
อตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ควบคุมการขนสงทางบกกลางตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๖๑ ในกรณีที่เปนผูกาไดรับใบอนุญสําตประกอบการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ง กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามมาตรา ๕๒ ใหนายทะเบียนกลางมีอํานาจนําหลักทรัพยของผูไดรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงนั้นซึ่งไดสํนานัํามาวางไว เปนประกันชดใช
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา คาใชจายเบืสํ้อางต
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
แทนได กา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๖๔ ในกรณี
สํานัทกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ี่ผูเสียหายไมไดรับชดใช
กา คาใชจายเบืสํ้อางต
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือไดรับชดใช กา
ไมครบตามจํานวนที่พนักงานสอบสวนหรือคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางสั่งไมวา
เพราะเหตุ หลัสํากนัทรั กงานคณะกรรมการกฤษฎี
พ ย ที่ ว างประกั น ไว ไกมาพ อจ า ยค า ใชสําจนั ากยเบื
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา อื่ น ใด เมื่ อ
้ อ งต น หรื อ เพราะเหตุ
ผู เ สี ย หายได ร อ งเรี ย นต อ นายทะเบี ย นกลาง ให น ายทะเบี ย นกลางสั่ ง ให ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกอบการขนสงชําระใหเสร็จสิ้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง ถาผูไดรับใบอนุญาต
ประกอบการขนส สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของนายทะเบี
กา ยสํนกลางดั งกลาว ใหนายทะเบี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยนกลางเพิก
ถอนใบอนุญาตประกอบการขนสง และใหนํามาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการรั
กา บจัดการขนส
สํานังกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


- ๑๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๖๕ ห าสํมมิ
านักใงานคณะกรรมการกฤษฎี
ห ผู ใ ดประกอบการรั
กาบ จั ด การขนส
สํานังกเว น แต จ ะได รั บ กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
สํานัการขออนุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตใหเปนสํไปตามหลั
ญาตและการอนุ านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กเกณฑและวิธีกกาารที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๖ ในการออกใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสง ใหนายทะเบียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กลางโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดเงื่อนไขไวในใบอนุญาต
เกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ทองที่ที่ประกอบการรับจัดการขนสง
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
สถานที่ตั้งสํานักงานของผู สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกอบการรั บจัดการขนสง กา
(๓) สถานที่พักคน สัตว หรือเก็บสิ่งของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิภาพ ความสะดวกและความปลอดภัยในการรับ
จัดการขนสง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๕) อัตราคาบริการรับจัดการขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๖)กาเงื่อนไขอื่นตามที
สํานัก่กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ําหนดในกฎกระทรวงกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงตองจัดใหมีการประกาศเงื่อนไข
สํ
ตาม (๑) (๒) (๓)านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๔) และ (๕) ณ ที่ซกึ่งาอธิบดีกําหนดสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๖๗ ผู ไสํดารนัั บกงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ใบอนุ ญ าตตามมาตรา กา ๖๕ ต อ งวางหลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ก ทรั พ ย ต อ นาย กา
ทะเบียน เพื่อสํเปานันกประกั นการปฏิบัติตามสั
งานคณะกรรมการกฤษฎี กาญญารับจัดการขนส ง ทั้งนี้ ตามจํานวนหลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา กเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๘ ในกรณีที่หลักทรัพยที่นํามาวางประกันตามมาตรา ๖๗ มีจํานวน
หรือมูลคาลดน
สําอนักยลง นายทะเบียนมีอํานาจสั
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่งใหผูไดสํราับนัใบอนุ ญาตนําหลักทรัพกยามาเพิ่มเติมให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ครบจํานวนหรือมูลคาตามที่กําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖๙ ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงใหมีอายุสองปนับแตวันที่
ออกใบอนุญาตสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การขอตออายุใบอนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗๐ ใหนํามาตรา ๒๔ มาตรา ๓๘ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖
มาตรา ๔๗ มาตรากา๔๘ และมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัก๔๙ มาใชบังคับแกการประกอบการรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานับกจังานคณะกรรมการกฤษฎี
ดการขนสงโดย กา
อนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รถ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ๑๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


มาตรา ๗๑ รถที่ใชในการขนสงตองมีสํสานัภาพมั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณและ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนควบถูกตองตามที่กําหนดในกฎกระทรวงกับไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ และเสียภาษีตาม
มาตรา ๘๕ แลว กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถที่ใชในการขนสงที่เสียภาษีตามพระราชบัญญัตินี้แลว ใหไดรับยกเวนไมตอง
สําตนักามกฎหมายว
เสียภาษีรถยนต งานคณะกรรมการกฤษฎี กา
าดวยรถยนต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๒๑๓ รถที


มาตรา สํานั่จกะนํ
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยภาษีตองผสําานการตรวจสภาพรถ
ามาจดทะเบียนและเสี นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
จากพนักงานตรวจสภาพ หรือจากสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตตามมาตรา ๗๔ เวนแตรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเภท หรื อ ชนิ ด ใดที่ ส มควรได รั บ การยกเว น การตรวจสภาพเป น ครั้ ง คราวให กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่ปรากฏว ารถที่นํา มารับการตรวจสภาพนั้น มีสภาพมั่ นคงแข็งแรง มี
สํานัและส
เครื่อง อุปกรณ กงานคณะกรรมการกฤษฎี
วนควบถูกตองตามทีกา ่กําหนดในกฎกระทรวงแล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ว ใหพนักกงานตรวจสภาพ

หรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับการอนุญาตออกใบรับรองให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใบรับรองการตรวจสภาพรถใหทําตามแบบที่อธิบดีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๔ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗๓ เมื่อนายทะเบียนเห็น วา พนั กงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจ
สภาพรถที่ไดรับอนุกญาาตไดตรวจสภาพรถถู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กตองตามที่บัญญักตา ิไวในมาตราสํา๗๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี และมาตรา ๗๒ กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
แลว ใหรับจดทะเบียนและออกหนังสือแสดงการจดทะเบียนพรอมกับแผนปายเลขทะเบียนรถคัน
นั้นใหโดยไมชสํักาชนัากงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๔ ผูใดประสงค
มาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํ่อารันับกรองสภาพรถตาม
จะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถเพื งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียนกลาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปสํนาไปตามหลั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๗๕ ใบอนุญาตจั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาดตั้งสถานตรวจสภาพรถให มีอายุสามปกนาับแตวันที่ออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาต
การขอต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ออายุใบอนุ
สํานัญ าตและการอนุญาตใหกเาปนไปตามหลัสํากนัเกณฑ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี และวิธีการที่ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗๖ ผูไ ดรับ ใบอนุ ญ าตจัด ตั้งสถานตรวจสภาพรถผูใดไม ปฏิบั ติต าม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เงื่ อ นไขที่ กํา หนดในกฎกระทรวงตามมาตรา กา ย นกลางมี
๗๔ ให น ายทะเบี สํานัอกํ างานคณะกรรมการกฤษฎี
นาจสั่ ง เพิ ก ถอน กา
ใบอนุญาตจัดสํตัา้งนัสถานตรวจสภาพรถนั ้นได
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๗๒ แกไสํขเพิ
านั่มกเติ มโดยพระราชบัญญัติกการขนส
งานคณะกรรมการกฤษฎี า งทางบก (ฉบั
สํานับกทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ กา
๑๔
มาตรา ๗๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
- ๒๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ใหกนาํามาตรา ๔๗สํามาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๔๘ และมาตรา ก๔๙
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า มาใชบั งคัสํบานัแก การจัดตั้งสถาน กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาตโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗๗ หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถใหใชไดสี่งวดนับแตงวดที่ออก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนังสือนี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหเดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม เปนเดือน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แรกของแตละงวด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการขอต
กา ออายุทะเบี
สํานัยกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหยื่นคําขอตอนายทะเบี
กา ยนภายในเวลาที ่นายทะเบียนจะ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดประกาศกําหนด
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นํามาตรา ๗๑ มาตรา กา ๗๒ และมาตรา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๗๓ มาใชบังคับแกกกา ารขอตออายุ
ทะเบียนโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๗๘ หามมิใหมีการแกไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงสภาพเครื่องอุปกรณ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือสวนควบของรถใหผิดแผกแตกตางในสาระสําคัญตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตเปนหนักางสือจากนายทะเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ยน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๗๙ ใหผูไดรับกใบอนุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ญาตประกอบการขนส งที่ประสงคจกะเลิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า กใชรถที่จด
ทะเบียนแลว แจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบและนําแผนปายเลขทะเบียนรถคืนแกนาย
ทะเบียนภายในสิบหกาาวันนับแตวันสํทีา่เนัลิกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ใชรถนั้น กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๘๐ ใหผูไดรับกใบอนุ
า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาตประกอบการขนส กา า เป นจะต อง
งซึ่งมีความจํ
ระงับใชรถนั้นชั่วคราวเปนเวลาเกินสิบหาวันแจงเปนหนังสือใหนายทะเบียนทราบกอนวันที่จะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระงับใชรถนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๑ รถที่ยังมิไดจดทะเบียนตามความในพระราชบั ญญัตินี้หรือรถที่เลิก
ใช ต ามมาตรา ๗๙กาถ า จะนํ า มาใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัเ พืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ อ ขายหรื อ เพื่ อ ซ อ ม กตาอ งมี ใ บอนุ ญสําตและเครื ่ อ งหมาย กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยเฉพาะตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานัใบอนุ ญาตและเครื่องหมายดั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งกลาวใชสํไาดนัเกฉพาะรถที ่อยูในความครอบครองของผู
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา 
ไดรับใบอนุญาตโดยสับเปลี่ยนกันได ไมเฉพาะคัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๒ การโอนรถซึ่งไดจดทะเบียนตามมาตรา ๗๓ แลวผูโอนและผูรับโอน
จะตองแจงตอสํนายทะเบี
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยนภายในสิบหากวันา นับแตวันโอนและให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นายทะเบียนจดแจกางการโอนไวใน
หนังสือแสดงการจดทะเบียนรถนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๓ เมื่อผูตรวจการตรวจพบวสําานัรถคั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นใดมีสภาพไมมั่นคงแข็งแรงหรือมี
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เครื่ อ งอุ ป กรณ ห รื อ ส ว นควบไม ค รบถ ว น หรื อ ไม ถู ก ต อ งตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง ให
ผูตรวจการรายงานให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นายทะเบียนทราบ แตถาปรากฏโดยชักดาแจงวาการใชสํรานัถคักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นนั้นตอไปนาจะ กา
- ๒๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เปนเหตุใหเกิดภยันกตรายแก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า การขนส
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหผูตรวจการมีอํานาจสั
กา ่งระงับใชสํไวานัเปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
นการชั่วคราวได กา
และใหรีบรายงานใหนายทะเบียนทราบภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง
สํานัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่งใหผูไดรับใบอนุ
นายทะเบียนมีอํานาจสั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาตประกอบการขนสกางผูเปนเจาของ
รถตามวรรคหนึ่ง จัดการสงรถคันนั้นไปใหพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุญาตตรวจสอบความบกพรองตามรายงานของผูตรวจการภายในเวลาที่กําหนด
สํานัเมื ่อนายทะเบียนมีคําสัก่งาตามวรรคสองแล
กงานคณะกรรมการกฤษฎี ว ใหผูไดรับใบอนุญกาตงดการใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า รถ
ดังกลาวไวจนกวานายทะเบียนจะมีคําสั่งอนุญาตใหใชไดตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๔ เมื่อพนักงานตรวจสภาพหรือสถานตรวจสภาพรถที่ไดรับอนุญาต
เห็นวารถที่นําสํมาให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตรวจตามมาตรา ๘๓กสมควรจะตา สํานัอกมแซม
องซ งานคณะกรรมการกฤษฎี
ปรับปรุง เพื่อใหกราถกลับมีสภาพ
มั่นคงแข็งแรง หรือจะตองแกไขเปลี่ยนแปลงอุปกรณหรือสวนควบใหถูกตองตามที่กําหนดใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ใหแจงใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงดําเนินการซอมแซม ปรับปรุงหรือ
แกไขเปลี่ยนแปลงให ถูกตอง แลวใหพนักกงานตรวจสภาพหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า อสถานตรวจสภาพรถที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา่ไดรับอนุญาต
ตรวจสอบความถูกตองและรายงานใหนายทะเบียนทราบ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี เมื่อกได
า พิจารณาเห็สํนานัสมควรตามรายงานของพนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กงานตรวจสภาพหรื อสถานตรวจ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สภาพรถที่ไดรับอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนอนุญาตใหผูไดรับใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงใชรถคันสํนัานั้นกตงานคณะกรรมการกฤษฎี
อไปได กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๕ เพื่อสํประโยชน
มาตรา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี การถตามพระราชบั
ในการจัดเก็บภาษี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญญัตินี้ กรมการ กา
ขนสงทางบกจะกํ
สํานัากหนดเวลาการชํ าระภาษีการถประจําปสสํําหรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี านักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนส
กา ง
แตละรายก็ได และใหคํานวณภาษีตามน้ําหนักรถตามอัตราในบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ในการคํ
กา านวณน้ําสํหนั รถ ใหรวมน้ําหนักของรถและเครื
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่องอุสําปนักรณ ที่ติดอยูกับตัว กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รถตามปกติแตไมรวมน้ําหนักของน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันเครื่อง น้ําและเครื่องมือประจํารถ เศษ
ของหนึ่งกิโลกรัสํามนัให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปดทิ้ง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เงินภาษีรถตามพระราชบัญญัตินี้ที่จัดเก็บไดในกรุงเทพมหานครใหตกเปนรายได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ของกรุงเทพมหานคร สวนในจังหวัดอื่นใหตกเปนรายไดของราชการสวนทองถิ่นในจังหวัดนั้น
๑๕
โดยใหจังหวัดสํจัาดนัสรรตามหลั กเกณฑ และวิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๖ ภาษีสํรานัถให ชําระลวงหนาเปนรายป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ตอนายทะเบี
สํานัยกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
และจะขอชําระ กา
เปนงวดก็ได แตตองเสียคาธรรมเนียมเพิ่มตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานัรถที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
่จดทะเบียนใหมในงวดใด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหชําระภาษี ตั้งแตงวดนั้นเปนตนไปกา
ถาเจาของรถไมชําระภาษีภายในกําหนดเวลาที่จะตองชําระใหเสียเงินเพิ่มอีกรอย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ละหนึ่งตอเดือน หรือเศษของเดือนของภาษีที่ตองชําระ
สํานัเงิ นเพิ่มตามมาตรานี้ใหกถาือเปนเงินภาษีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๘๕ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญญัติการขนส
สํานังกทางบก (ฉบับที่ ๙) กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๔๒
- ๒๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


มาตรา ๘๖/๑๑๖ รถที่ไดเสียภาษีรถประจําปสําหรับปใด ถาเปลี่ยนเจาของรถ
เจาของใหมไมสํตานัอกงเสี ยภาษีรถประจําปในป
งานคณะกรรมการกฤษฎี กานั้นอีก สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๗
มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๖/๒ สํานัในระหว า งที่ เ จ า ของรถค
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา า งชํ า ระภาษีสํารนัถประจํ า ป ให น าย กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทะเบียนมีอํานาจที่จะไมรับดําเนินการทางทะเบียนจนกวาเจาของรถจะเสียภาษีที่คางชําระให
ครบถวนกอนสํหรื
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ไดมีการดําเนินการตามมาตรา สํานัวรรคสองแล
๘๖/๓ กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ว กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๖/๓ ๑๘สํานัรถที


มาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา า ป ไ ม ถึ ง สามป
่ ค า งชํ า ระภาษี ร ถประจํ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หากเจ า ของรถ กา
ประสงคจะขอเสียภาษีรถประจําปเพื่อใชรถในปนั้น ใหนายทะเบียนรับชําระภาษีนั้นได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สําหรับภาษีรถที่คางชําระ ใหนายทะเบียนกําหนดจํานวนเงิน และระยะเวลาใน
การชําระตามหลักเกณฑ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา วิธีการ และเงื
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
นไขที่อธิบดีประกาศกํกาาหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่เจาของรถผิดนัดไมเสียภาษีรถที่คางชําระตามวรรคสองใหครบถวน
นายทะเบียนมีสํอานัํานาจที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
่จะไมรับดําเนินการทางทะเบี ยนสํจนกว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา รถที่คางชําระ
าเจาของรถจะเสียภาษี
ใหครบถวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๖/๔๑๙ รถที่คางชําระภาษีรถประจําปติดตอกันครบสามป ใหการจด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทะเบียนรถเปนอันระงับไป ในการนี้ใหนายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพรอมทั้งจํานวน
ภาษีที่คางชําระไว ณกา ที่ทําการนายทะเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ยนและในสถานที่ทกี่อา ธิบดีประกาศกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัากหนด และแจงให กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
เจาของรถหรือผูครอบครองรถทราบ และใหบุคคลดังกลาวสงคืนแผนปายเลขทะเบียนรถตอนาย
ทะเบียนและนํสํานัหนั กงานคณะกรรมการกฤษฎี
งสือแสดงการจดทะเบี กายนรถมาแสดงต
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
นายทะเบียนเพื่อบันทึกากหลักฐานการ
ระงับทะเบียนรถภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดแจงและปดประกาศดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ในกรณีที่เจาของรถหรื อผูครองครอบรถมิไดดําเนินการตามวรรคหนึ ่ง ใหนาย
ทะเบียนหรือผูสํตานัรวจการหรื อผูซึ่งอธิบดีมกอบหมายมี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า อํานาจยึ ดแผนปายเลขทะเบียนรถได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ใหภาระภาษีรถประจําปหลังจากปที่สามเปนอันระงับไป แตเจาของรถหรือผู
ครอบครอบรถยังคงต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาองเสียภาษีทสํี่คานัางชํ าระใหครบถวน และให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นํามาตรา ๘๖/๒ และมาตรา ๘๖/ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓ วรรคสอง และวรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๗ รถที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นและเสี ย ภาษี แ ล ว ถ า ต อ มามี ก ารแก ไ ข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปลี่ยนแปลงหรือปรักบา ปรุงเพิ่มเติมสําเป
นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เหตุใหรถมีน้ําหนักเพิกา่มขึ้นจากเดิมสํเจ
านัากของรถจะต
งานคณะกรรมการกฤษฎี
องเสีย กา
ภาษีเพิ่มตามน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นดวย และใหนํามาตรา ๘๖ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๖
สํานั๑๗ มาตรา ๘๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญญัติการขนส งทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๒๕๔๖
มาตรา ๘๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๘๖/๓ เพิสํ่มานัโดยพระราชบั ญญัติการขนสกงทางบก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า (ฉบับทีสํ่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
๑๙
มาตรา ๘๖/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
- ๒๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๐
มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๘๘ รถที
สํานั่ใกชงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในการขนสงสวนบุคคลของกระทรวง
กา สําทบวง กรม ราชการ กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สวนทองถิ่น วัด มูลนิธิ และสภากาชาดไทย ใหไดรับการยกเวนไมตองเสียภาษี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๑
มาตรา ๘๘ ทวิ (ยกเลิก)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๙ รถที่ไดจดทะเบียนแลว ถาไมไดเสียภาษีตามกําหนดตามมาตรา ๘๖
เจ า ของรถต อสํงแจ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อ มกั บ นํสําาแผ
งใหน ายทะเบี ย นทราบพร นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ้ น คื น ต อ นาย
น ป า ยเลขทะเบี ยนรถนั
ทะเบียนภายในสามสิบวันนับแตวันถึงกําหนดเสียภาษีครั้งถัดไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามวรรคหนึ่งจะตองเสียภาษีครั้งถัดไปตามมาตรา ๘๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๙๐ เจาของรถตองติดแผนปายเลขทะเบียนและเครื่องหมายแสดงการ
เสียภาษีที่นายทะเบียกานออกใหไวกสํับาตันัวกรถตามที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ่อธิบดีกําหนดกา
งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๙๑ ในกรณีที่แกผา นปายเลขทะเบี


กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
นหรือเครื่องหมายแสดงการเสี
กา ยภาษี
สูญหาย ถูกทําลาย ชํารุดหรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหเจาของรถยื่นคําขอ ขอรับแผนปายเลข
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทะเบียนหรือเครื่องหมายแสดงการเสี ภาษีตอนายทะเบียน กภายในสิ
า บหาวัสํนานันักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตวันที่ไดทราบ กา
ถึงการสูญหาย ถูกทําลาย ชํารุดหรือลบเลือนดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูประจํารถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๙๒ ผูประจํารถ ไดแก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ผูขับรถ
สํานั(๒) ผูเก็บคาโดยสาร กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) นายตรวจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๔)กาผูบริการตามที
สํานั่กกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนดในกฎกระทรวง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๙๓ ห า มมิ ใ หกาผู ใ ดปฏิ บั ติสํหานนักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ เ ป น ผู ป ระจํ า รถ เวกาน แต จ ะได รั บ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การขออนุญาตและการอนุ ญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑแสํละวิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๒๐
กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๑
มาตรา ๘๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชกํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าหนดแก
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตกิกา ารขนสงทางบก
พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙ ตอมามีประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญักตาิการขนสงทางบก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัพ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙กาในคราวประชุมสํสภาผู
กงานคณะกรรมการกฤษฎี แทนราษฎร ครั้งที่ กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑/๒๕๒๙ (สมัยสามัญ) วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ที่ประชุมไดลงมติไมอนุมัติ
- ๒๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๙๔ ใบอนุ
สําญนักาตสํ าหรับผูประจํารถ มีกา๔ ประเภท คืสํอานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑) ใบอนุญาตเปนผูขับรถ
สํานั(๒)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตเปนผูเก็กบาคาโดยสาร สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ใบอนุญาตเปนนายตรวจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ใบอนุญาตเปนผูบริการ
สํานัใบอนุ ญาตแตละประเภทจะใช
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สับเปลีสํ่ยานันกั นไมได เวนแตใบอนุกญา าตประเภทที่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนึ่ง ประเภทที่สาม และประเภทที่สี่ใชเปนใบอนุญาตประเภทที่สองได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๒
มาตรา ๙๕ ใบอนุญาตเปนผูขับรถมีดังนี้
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชนิด ที่ หนึ่ ง ใบอนุกญา าตเปน ผูขั บสํารถสํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
า หรับ รถที่ มีน้ํ า หนั กกรถและน้
า ํ า หนั ก
บรรทุ ก รวมกั น ไม เ กิ น สามพั น ห า ร อ ยกิ โ ลกรั ม ที่ มิ ไ ด ใ ช ข นส ง ผู โ ดยสาร หรื อ สํ า หรั บ รถขนส ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูโดยสารไมเกินยี่สิบคน
สํานั(๒) ชนิ ด ที่ ส อง ใบอนุกญา าตเป น ผู ขับสํารถสํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า หรั บ รถที่มี น้ํา หนักกรถและน้
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ํ า หนั ก
บรรทุ กรวมกั น เกิน กวาสามพัน หา ร อยกิโลกรัมที่ มิไ ดใชขนสงผูโดยสาร หรือสํ า หรั บรถขนส ง
ผูโดยสารเกินยี่สิบคนกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเปนผูขับรถซึ่งโดยสภาพใชสําหรับลากจูงรถอื่นหรือ
ลอเลื่อนที่บรรทุกกสิงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํ านั ่งใด ๆ บนลอเลื่อนนั้นกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ชนิ ด ที่ สี่ ใบอนุ ญ าตเป น ผู ขั บ รถสํ า หรั บ รถที่ ใ ช ข นสสํางนัวักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถุ อั น ตรายตาม กา
ประเภท หรือชนิดและลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานัใบอนุ ญาตแตละชนิดใชกสาับเปลี่ยนกันสํไม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี านัไกดงานคณะกรรมการกฤษฎี
เวนแตใบอนุญาตชนิกดา ที่สอง ชนิดที่
สาม และชนิ ด ที่ สี่ ใ ช เ ป น ใบอนุ ญ าตชนิ ด ที่ ห นึ่ ง ได ใบอนุ ญ าตชนิ ด ที่ ส ามและชนิ ด ที่ สี่ ใ ช เ ป น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตชนิดที่สองได กา และใบอนุสํญ านัาตชนิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดที่สี่ใชเปนใบอนุญกาาตชนิดที่สามได สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศของอธิบดีตามความใน (๔) ของวรรคหนึ่ง ใหมีผลใชบังคับเมื่อพน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๙๖ ผูขอรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถตามมาตรา ๙๓ ใน
ประเภทการขนส
สํานักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประจํา ทาง การขนสกงาไม ป ระจํ า ทาง สํานัหรื อ การขนสง โดยรถขนาดเล็
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ก ตอ งมี
คุณสมบัติและลักษณะดังตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑)กามีสัญชาติไทยสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) มีความรูและความสามารถตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ไมเปนผูมีรางกายพิการจนเปนที่เห็นไดวาไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดวย
ความเหมาะสม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๔) ไมเปนผูวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
สํานั(๕)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมเปนผูมีโรคติดตกอาอันเปนที่รังเกีสํายนัจกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๒
มาตรา ๙๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕
- ๒๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๖)กาไมเปนผูติดสุสํรานัายาเมาหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี อยาเสพติดใหกโทษ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๗) ไมเปนผูมีใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถประเภทหรือชนิดเดียวกับ
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ไดรับอนุญาตอยู ลว กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๘) ไมเปนผูอยูในระหวางถูกพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประจํารถ เวนแตการเพิกถอนใบอนุญาตนั้นพนกําหนดสามปแลวนับแตวันที่มีคําสั่งเพิกถอน
ใบอนุญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๙) ไมเปนผูเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดหรือคําสั่งที่ชอบดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎหมายใหจําคุก เวกนา แตเปนโทษสํ สําานัหรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
บความผิดอันไดกระทํกาาโดยประมาทที
สํานั่มกิใงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชเกี่ยวกับการใช กา
รถในการกระทําผิดหรือความผิดลหุโทษ หรือไดพนโทษมาแลวเกินสามป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๐) ไมเปนผูเคยถูกควบคุมตัวเพราะมีพฤติการณเปนภัยตอสังคม หรือเปน
อันธพาล เวนแตไดพกานจากการควบคุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัมกตังานคณะกรรมการกฤษฎี
วมาแลวเกินหนึ่งป กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๙๗ ภายใตบังกคัาบมาตรา ๙๖สําผูนัขกอรั


กงานคณะกรรมการกฤษฎี บใบอนุญาตเปนผูขกับา รถตองมีอายุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมต่ํากวาที่กําหนดในกฎกระทรวง และไดผานการศึกษาและจบหลักสูตรจากโรงเรียนการขนสง
ของกรมการขนสงทางบกหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อโรงเรีสํายนันสอนขั บรถที่กรมการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งทางบกรับรอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
การรับรองโรงเรียนสอนขับรถตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ
สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๙๘ ภายใต
มาตรา สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี กาบใบอนุญาตเป
ังคับมาตรา ๙๖ ผูขอรั สํานันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูเก็บคาโดยสาร กา
นายตรวจ และผู
สํานับกริงานคณะกรรมการกฤษฎี
การตองมีอายุไมต่ํากวกาาที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๙๙ ผู ขสํอรั
านับกใบอนุ ญาตปฏิบัติหนากทีา ่เปนผูประจํสําารถในการขนส
งานคณะกรรมการกฤษฎี งสวน กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บุคคลตองมีคุณสมบัติและมีลักษณะตามมาตรา ๙๖ (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) และ
(๑๐) และตอสํงมี
านัอกายุ ไมต่ํากวาที่กําหนดในกฎกระทรวง
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๓
มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๐ สํใบอนุ ญาตปฏิบัติหนาที่เปกนา ผูประจํารถให
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัมกีองานคณะกรรมการกฤษฎี
ายุสามปนับแต กา
วันที่ออกใบอนุญาต
สํานัการต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ออายุใบอนุญาตปฏิกา บัติหนาที่เปสํนานัผูกปงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตปฏิบัติ
ระจํารถ ใหผูไดรับใบอนุ
หนาที่เปนผูประจํารถยื่นคําขอตอนายทะเบียนกอนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่นายทะเบียน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐๑ ในขณะปฏิบัติหนาที่ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํา
รถตองมีใบอนุญาตอยู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา กับตัวและตสํอางแสดงต อนายทะเบียนหรืกอา ผูตรวจการเมืสํา่อนัขอตรวจ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๑๐๐ แกสําไนัขเพิ ่ม เติ ม โดยพระราชบั ญกญัาติก ารขนส ง ทางบก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับ ที่ ๗) พ.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๓๗
- ๒๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๒ ในขณะปฏิ บัติหนาที่ ผูไดรับกใบอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ญาตปฏิบสําัตนัิหกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
าที่เปนผูประจํา กา
รถตอง
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แตงกายสะอาดเรียกบร
า อยตามแบบที
สํานั่กกํางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนดในกฎกระทรวง กา
(๒) ไมแสดงกิริยาหรือใชถอยคําเปนการเสียดสี ดูหมิ่น กาวราว รังแก รบกวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือหยาบหยามผูหนึ่งผูใ ด หรือแสดงกิริยาวาจาหรือสงเสียงดวยประการหนึ่ งประการใดใน
ลักษณะไมสมควรหรื อไมสุภาพ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) ไมเสพหรือเมาสุราหรือของมึนเมาอยางอื่น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า )๒๔ ไมเสพยาเสพติ
(๓กทวิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าดวยยาเสพติ
ดใหโทษตามกฎหมายว สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดใหโทษ กา
๒๕
(๓ ตรี) ไมเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๔)กาตองปฏิบัติตสํามข อกําหนดวาดวยความปลอดภั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยในการขนส งตามที่กําหนด กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๖
มาตรา ๑๐๒ ทวิ ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อวาผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่
เปนผูประจํารถผูใดกาในขณะปฏิบสํัตาิหนันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าที่นั้นมีสารอยูในรางกายอั
กา นเกิดจากการเสพสุ ราหรือของ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มึนเมาอยางอื่น หรือยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ใหผูตรวจการหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พนักงานฝายปกครอง กา
หรือตํารวจมีอํานาจตรวจหรื สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อทดสอบหรื กา อทดสอบวา
อสั่งใหรับการตรวจหรื
ผูนั้นมีสารนั้น ๆ อยูในรางกายหรือสําไมนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจาพนักงานผูมีอํานาจ วิธีการตรวจหรือทดสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิ สํานัธกีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิ
กา สํานักจงานคณะกรรมการกฤษฎี
จานุเบกษา กา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๓ ผูไสํดารนัับกใบอนุ ญาตเปนผูขับรถนอกจากจะต
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา อสํงปฏิ บัติตามที่บัญญัติ กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไวในมาตรา ๑๐๒ แลว จะตอง
สํานั(๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมขับรถในเวลาที่รกาางกายหรือจิตสํใจหย
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนความสามารถ กา
(๒) ไม รั บ บรรทุ ก บุ ค คลที่ เ ป น โรคเรื้ อ นหรื อ โรคติ ด ต อ ที่ น า รั ง เกี ย จไปกั บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูโดยสารอื่น
สํานั(๓) ไมรับบรรทุกศพ สักตา ว หรือสิ่งของที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
าจเกิดอันตรายหรือเปกานที่พึงรังเกียจ
ไปกับผูโดยสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๔)กา๒๗ ไมรับบรรทุ
สํากนักน้งานคณะกรรมการกฤษฎี
ํามันเชื้อเพลิง ระเบิดกหรืา อวัตถุอันตรายโดยฝ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
าฝนขอหาม กา
ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๔
กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐๒ (๓ ทวิ) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๕
มาตรา ๑๐๒ (๓ ตรี) เพิก่มา โดยพระราชบัสํญาญั
สํานั๒๖กงานคณะกรรมการกฤษฎี นักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิการขนสงทางบก (ฉบับทีก่ า๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๑๐๒ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
๒๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๑๐๓ (๔) สํานัแกกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบักญาญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๓๕
- ๒๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๕)กาตองหยุดหรืสํอาจอดรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ณ สถานีขนสงและปฏิ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บัติตามระเบี
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
บเกี่ยวกับสถานี กา
ขนสงตามมาตรา ๑๙ (๘) และ (๑๐)
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๘
มาตรา ๑๐๓ ทวิ ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานในการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ปฏิบัติหนาที่ขับรถในรอบยี ่สิบสี่ชั่วสํโมง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หามมิใหผูไดรับใบอนุกาญาตเปนผูขับสํรถปฏิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บัติหนาที่ขับรถ กา
ติดตอกันเกินสี่ชั่วโมงนับแตขณะเริ่มปฏิบัติหนาที่ขับรถ แตถาในระหวางนั้น ผูไดรับใบอนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนผูขับรถไดพักติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาครึ่งชั่วโมง ก็ใหปฏิบัติหนาที่ขับรถตอไปไดอีกไม
เกินสี่ชั่วโมงติดตอกักนา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑๐๔ หามมิใหผกาูไดรับใบอนุญสําตปฏิ


กงานคณะกรรมการกฤษฎี บัติหนาที่เปนผูประจํกาารถกระทําการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใด ๆ ใหผูโดยสารจําตองลงจากรถกอนที่จะไดโดยสารถึงจุดหมายปลายทาง โดยที่ไดชําระคา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยสารถูกตองตามอักาตราที่กําหนดแล
สํานัวกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๐๕ หามมิใหกผาูไดรับใบอนุสํญาาตเป
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดรถเพื่อรับ
นผูขับรถละเวนการหยุ
หรือสงผูโดยสาร ณ ที่ที่มีเครื่องหมายใหรถนั้นหยุด ในเมื่อปรากฏวามีผูโดยสารตองการใหหยุด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถเพื่อรับหรือสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐๖ ในขณะปฏิบัติหนาที่หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถกระทํา
การใด ๆ อันเปนการละทิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ้งหนาที่โสํดยไม มีเหตุอันสมควร กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๙
สํานัมาตรา ๑๐๖ ทวิ ในกรณี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ที่ มี ค วามตกลงระหว า งรั ฐ บาลไทยกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บ รั ฐ บาล
ตางประเทศ วาดวยการยอมรับใบอนุญาตขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน คนตางดาวซึ่งไดรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุญาตใหอยูในราชอาณาจักา กรเปนสํการชั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่วคราวตามกฎหมายวกาาดวยคนเขาเมืสําอนังกงานคณะกรรมการกฤษฎี
และมีใบอนุญาต กา
ขับรถที่ออกโดยพนักงานเจาหนาที่หรือสมาคมยานยนตที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศที่มี
ความตกลงดังสํกล
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าวกับรัฐบาลไทย อาจใชใบอนุญาตขับสํารถของประเทศนั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
้นขับรถในราชอาณาจักร
ไดตามประเภทและชนิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ดของรถที่รสํะบุ
านักไวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ในใบอนุญาตขับรถนัก้นา แตตองปฏิสํบาัตนัิตกามอนุ สัญญาและ กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
หรื อ ความตกลงที่ มี อ ยู ร ะหว า งรั ฐ บาลไทยกั บ รั ฐ บาลของประเทศนั้ น ๆ และตามบทบั ญ ญั ติ
ทั้งหลายในสวสํนที
านัก่เกีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ยวกับหนาที่ของผูขับกรถตามพระราชบั
า สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญัตินี้ กา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๗ ในการขนส งประจําทางหรือการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งไมประจํ
สําานัทางระหว างจังหวัด กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรื อ ระหว า งประเทศไทยกับ ต า งประเทศ ห า มมิ ใ ห ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตเปน ผู ขั บ รถรั บ บรรทุ ก
ผูโดยสารเกินจํสําานันวนที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ในใบอนุสํญานัาตกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่นั่งผูโดยสารที่กําหนดไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๘ เมืสํ่อาปรากฏว
มาตรา นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
าผูไดรับใบอนุญกาตปฏิ
า บัติหนาสํทีา่เนัปกนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผูประจํารถผูใด กา
ขาดคุณสมบัตสํิหานัรืกองานคณะกรรมการกฤษฎี
มีลักษณะตามที่บัญญักตา ิไวในมาตราสํา๙๖ มาตรา ๙๗ มาตรา ๙๘ หรือมาตรา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๑๐๓ ทวิสํเพิานั่มกโดยพระราชบั ญญัติการขนส
งานคณะกรรมการกฤษฎี กางทางบก (ฉบับสํทีานั่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
๒๙
มาตรา ๑๐๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐
- ๒๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๙๙ หรือบกพรองไปในภายหลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งเมืสํา่อนัได รับใบอนุญาตแลว ใหกนา ายทะเบียนสัสํ่งาเพิ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี นักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถอนใบอนุญาต กา
ของผูนั้นเสีย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐๙ ถ า ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น ผู ป ระจํ า รถผู ใ ดฝ า ฝ น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือไมปฏิบัติตามบทบั กา ญ ญั ติทั้ งหลายในหมวดนี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
้ ใหผูตรวจการมี อํานาจยึ สําดนักใบอนุ
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาตปฏิบัติ กา
หนาที่เปนผูประจํารถของผูนั้น และสั่งเปนหนังสือใหผูนั้นไปรายงานตนตอนายทะเบียนภายใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจ็ดสิบสองชั่วโมง คําสั่งนั้นใหถือวาเปนใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถชั่วคราวภายใน
กําหนดเวลาดังกลาวนั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ้น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหนายทะเบียนมีอํานาจสั่งพักใชใบอนุญาตนั้นไดไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวัน
หรือจะสั่งเพิกสํถอนใบอนุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาตนั้นเสียก็ไดกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๑๐ ผูไสํดารนัับกงานคณะกรรมการกฤษฎี


มาตรา ใบอนุญาตปฏิบัติหนากทีา่เปนผูประจําสํรถซึ
านัก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
ถูกสั่งพักใชหรือ กา
เพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คําวินิจฉัยของรัฐมนตรีใหเปนที่สุด
การอุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ทธรณตามวรรคหนึ ่งไมเปนการทุเลาการบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งคับตามคํสํานัากสังานคณะกรรมการกฤษฎี
่งพักใชหรือเพิก กา
ถอนใบอนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑๑ ใหนําบทบัญญัติทั้งหลายในกฎหมายวาดวยรถยนตและกฎหมาย
วาดวยจราจรทางบกกา ในสวนที่เกีสํ่ยาวกั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
หนาที่ของผูขับรถ ผูกเาก็บคาโดยสารและนายตรวจมาใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมวด ๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูโดยสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑๒ ผูโดยสารตองชําระคาขนสงและคาบริการอยางอื่นตามอัตราที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑๓ ผูโดยสารตองปฏิบัติตสํามข านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อกําหนดวาดวยความปลอดภัยและ
ความสงบเรียบรอยตามที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่กําหนดในกฎกระทรวง ตลอดเวลาทีก่อา ยูในระหวางการโดยสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองจัดใหมีการประกาศขอกําหนดตาม
วรรคหนึ่งปดไว
สํานัณกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่เปดเผยในรถ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถานีขนสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๑๔ สถานี
สํานัขกนส งมี ๒ ประเภท คือ กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
- ๒๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๑)กาสถานีขนสงผูสํโาดยสาร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) สถานีขนสงสัตวและหรือสิ่งของ
สํานัลักกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ษณะของสถานีขนสงกตามวรรคหนึ
า ่งสํใหานัเกปงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๑๕ ใหสํากนัรมการขนส
มาตรา กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา มั ติ ค ณะกรรมการควบคุ
งทางบกโดยอนุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มการ กา
ขนสงทางบกกลาง จัดใหมีสถานีขนสงขึ้นในเขตทองที่กรุงเทพมหานครและในเขตทองที่จังหวัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อื่น โดยจะดําเนินการเอง หรือจะมอบหมายใหรัฐวิสาหกิจหรือองคการของรัฐเปนผูดําเนินการก็
ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดคาบริการในการดําเนินการของสถานีขนสงไมเกินอัตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่คณะกรรมการควบคุ มการขนสงทางบกกลางกํ กา าหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บุคคลอื่นใดประสงคจะจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสง ตองไดรับอนุญาตจาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายทะเบียนกลางโดยอนุมัติของคณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกอน
สํานัการขออนุ ญาตและการอนุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตใหเปนสํไปตามหลั กเกณฑและวิธีกกาารที่กําหนดใน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี การจั
กา ด ให มี ห รื อสํจัาดนัตักงานคณะกรรมการกฤษฎี
้ ง สถานี ข นส ง ขึ้ น ที่ ใ ดกาเมื่ อ ใด ให เ ปสํานนัไปตามที ่ รั ฐ มนตรี กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑๖ ใหอธิบดีมีอํานาจกํากับและควบคุมการดําเนินการที่เกี่ยวกับสถานี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ขนสงใหเปนไปตามพระราชบั ญญัสํตานัินกี้ งานคณะกรรมการกฤษฎี
และเพื่อประโยชนแหกงาการนี้จะแตงตัสํา้งนัขกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการและหรือ กา
ลู กจา งสังกั ด กรมการขนส ง ทางบก ทํากหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า า ที่ เ ป น นายสถานี แ ละเจา หน า ที่ สถานี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาต ามจํ า นวนที่
เห็นสมควร มีอํานาจกํากับและควบคุมดังกลาวดวยก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑๗ ในการบริหารงานที่เกี่ยวกับสถานีขนสงของกรมการขนสงทางบก
ตามมาตรา ๑๑๕ วรรคหนึ่ง อธิบดีจะแต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งตั้ ง คณะกรรมการคณะหนึ ่งประกอบด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ว ย ประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินแปดคนเพื่อดูแลควบคุมและดําเนินการที่เกี่ยวกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สถานีขนสงก็ได กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการที่ อ ธิ บ ดี แ ต ง ตั้ ง อยู ใ นตํ า แหน ง คราวละสามป กรรมการที่ พ น จาก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตําแหนงตามวาระอาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีใหกคาณะกรรมการเลื
สํานัอกกกรรมการคนหนึ
งานคณะกรรมการกฤษฎี ่งเปนกเลขานุ
า การของคณะกรรมการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใหนํามาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการนี้
โดยอนุโลม สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๑๘ ผูสํขาอรั


มาตรา นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าเนินการสถานี
ใบอนุญาตจัดตั้งและดํ สํานักขงานคณะกรรมการกฤษฎี
นสงตามมาตรา กา
๑๑๕ วรรคสาม ตองมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๒๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๑๙ ใบอนุ ญ าตจั ด ตั้ ง และดํ า เนิ น การสถานี ข นส ง ให มี อ ายุ ต ามที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกลางกําหนดแตไมเกินยี่สิบปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต
- ๓๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ผู ไกดารั บ ใบอนุ ญ าตจั


สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตั้ ง และดํ า เนิ น การสถานี
กา ข นส ง ซึ่ ง ประสงค จ ะขอต อ อายุ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุไมนอยกวาหนึ่งป
สํานัการขอต
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ออายุใบอนุญาตและการอนุ ญสําาตให
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และวิธีการที่
เปนไปตามหลักเกณฑ
กําหนดในกฎกระทรวง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๐ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงมีหนาที่ดูแล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รับผิดชอบกิจการสถานีขนสงรวมทั้งการรักษาความเรียบรอย ความปลอดภัยในบริเวณสถานี
ขนสงนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑๒๑ ผูไดรับใบอนุ


กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตจัดตัสํา้งนัและดํ าเนินการสถานีขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งตองจัดใหมี
เจาหนาที่ฝายชางประจําสถานีขนสงตลอดเวลา โดยใหมีหนาที่ตรวจสอบสภาพรถขนสงประจําทาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ซึ่งตองหยุดหรือจอดเพืกา ่อการขนสงสําณนักสถานี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ขนสงแหงนั้น เพืก่อาใหเกิดความปลอดภั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ย กา
คุณสมบัติและจํานวนเจาหนาที่ฝายชางใหเปนไปตามที่อธิบดีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๒ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมีอู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ซอมรถและบริการซอมรถเพื่อชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกรถที่ใชสถานีขนสงนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๓ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงตองจัดใหมี
บริเวณที่จอดพักรถตามที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่อธิบดีกําสํหนด
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑๒๔ ผูไดรับใบอนุ


กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตจัดตัสํา้งนัและดํ าเนินการสถานีขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งตองจัดใหมี
สมุดทะเบียนการเดินรถที่ผานเขาออกสถานีขนสงตามแบบที่อธิบดีกําหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีสมุกดาทะเบีย นการเดิ
สํานักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
รถตองเก็บ รัก ษาไวใกนที
า ่ ทํ า การของสถานี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ข นส งแห งนั้ น กา
พรอมที่จะใหนายทะเบียน พนักงานตรวจสภาพหรือผูตรวจการตรวจดูไดทุกเวลา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๕ ใหผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงเรียกเก็บ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
คาบริการเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานี ขนสงไดไมเกินอัตราตามที่คณะกรรมการควบคุ มการ
ขนสงทางบกกลางกํ าหนด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หมวด ๑๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทกําหนดโทษ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๒๖ ผูใสํดฝ
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา
กา ๒๓ วรรคหนึ ่ง มาตรา ๒๕ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๖ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกิสํานนัหกางานคณะกรรมการกฤษฎี
ป หรือปรับตั้งแตสองหมื
กา ่นบาทถึงหนึ
สํา่งนัแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาบ

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


- ๓๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๐
มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๒๗ สํผูาไนัดกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
ับใบอนุญาตปฏิบัติหนกาที่เปนผูประจํสําารถผู ใดฝาฝนหรือไม กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปฏิบัติตามมาตรา ๒๖ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ (๑) (๒) หรือ (๔) มาตรา ๑๐๓
มาตรา ๑๐๓ สํทวิ
านักมาตรา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๐๔ มาตรา ๑๐๕กา มาตรา ๑๐๖
สํานักหรื
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา
อมาตรา ๑๐๗ ตองระวางโทษปรั บ
ไมเกินหาพันบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๗ ทวิ๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐๒ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท แตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผู
ขับรถ ตองระวางโทษจํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าคุกไมเกินสํสามเดื อน หรือปรับตั้งแตสกองพั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี า นบาทถึงหนึ สํานั่งกหมื ่นบาท หรือทั้ง กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
จําทั้งปรับ
สํานัผูกไงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดรับใบอนุญาตปฏิบกัตาิหนาที่เปนผูสํปาระจํ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารถผูใดฝาฝนมาตรากา๑๐๒ (๓ ทวิ)
หรือ (๓ ตรี) ตองระวางโทษตามที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือกฎหมายวา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท แลวแตกรณี แตถาผูนั้นเปนผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถ
ตองระวางโทษสูสํานังกกว าที่กําหนดไวในกฎหมายว
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา าดวยยาเสพติ ดใหโทษ หรือกฎหมายว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าดวยวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท แลวแตกรณี อีกหนึ่งในสาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๗ ตรี๓๒ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัตสํิตานัามคํ าสั่งของผูตรวจการ กพนั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า กงานฝายปกครองหรื อตํารวจ ตามมาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๒ ทวิ
ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๗ จัต วา ๓๓ ในกรณีที่ผู ขับรถขับรถที่ ใ ชใ นการขนสงซึ่งก อ ใหเกิ ด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
อันตรายหรือความเสี ยหายแกชีวิตและทรักาพยสินของบุคสําคลอื
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่น ถาปรากฏวาในขณะขั กา บรถ ผูขับรถ
นั้ น กระทํ า การฝ า ฝกนา มาตรา ๑๐๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั(๓) (๓ ทวิ ) หรื อ (๓กา ตรี ) ให ถื อ วสําานัผูก ไงานคณะกรรมการกฤษฎี
กงานคณะกรรมการกฤษฎี ด รั บ ใบอนุ ญ าต กา
ประกอบการขนสงฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ ทวิ วรรคสอง เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิได
มีสวนรูเห็นและได
สํานักใงานคณะกรรมการกฤษฎี
ชความระมัดระวังตามสมควรแล
กา วทีสํ่จาะป
นักองานคณะกรรมการกฤษฎี
งกันไมใหผูขับรถกระทํ กาาการดังกลาว

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๒๘ ผูไสํดานัรับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตประกอบการขนส
กา งผูใดฝาสํฝานันกมาตรา ๒๗ วรรค กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
สาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๒๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทางผูใดไมปฏิบัติตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
เงื่อนไขที่กําหนดตามมาตรา สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓๑ (๑) กา านวนรถที่ขสําดคั
องระวางโทษปรับตามจํ านักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ละไมเกินหาพัน กา
บาทตอหนึ่งวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๑๒๗ แก สําไนัขเพิ ่มเติมโดยพระราชบัญกญัาติ การขนสง ทางบก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๔๒
๓๑
มาตรา ๑๒๗ ทวิ แกไขเพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติการขนสงทางบก ก(ฉบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า บที่ ๘) พ.ศ.
๒๕๔๒
๓๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๑๒๗ ตรีสํเพิานั่มกงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยพระราชบัญญัติการขนส
กา งทางบก (ฉบับสําทีนั่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
๓๓
มาตรา ๑๒๗ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
- ๓๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


มาตรา ๑๓๐ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศผูใ ดไมปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขทีสํ่กาํานัหนดตามมาตรา ๓๑ (๑)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ซึ่งไดนํามาใช
สํานับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ังคับโดยอนุโลมตามมาตรา
กา ๒๕ ตอง
ระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ขาดคันละไมเกินหาพันบาทตอหนึ่งวันจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๑ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดตามมาตรา ๓๑ (๒) (๓) (๔) (๕)กา (๖) (๗) (๘)
สํานัก(๙)
งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑๐) (๑๑) (๑๒) กา (๑๓) (๑๔)
หรือ (๑๕) หรือในอนุมาตราหนึ่ งอนุมาตราใดตามมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ หรือมาตรา ๓๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๓๕ หรือมาตรา ๓๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหมื่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๓๒ ผูสํ ไาดนักรังานคณะกรรมการกฤษฎี
บ ใบอนุญ าตประกอบการขนส
กา ง ระหว
สํานัากงประเทศผู  ใ ดไม กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ปฏิ บั ติ ต ามอนุ ม าตราหนึ่ ง อนุ ม าตราใดตามมาตรา ๓๒ หรื อ มาตรา ๓๔ หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต าม
กฎกระทรวงทีสํ่อาอกตามมาตรา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓๖ ซึ่งไดกนาํามาใชบังคับสํโดยอนุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โลมตามมาตรา ๒๕กตา องระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๓ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
วรรคสอง มาตรา ๓๒ วรรคสอง มาตรา ๓๓ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสอง มาตรา ๔๒ มาตรา
๔๗ หรือมาตรา ๑๑๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา วรรคสอง ตสํอานังระวางโทษปรั บไมเกินหนึ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา่งพันบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑๓๔ ผูไดรับใบอนุ


กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตประกอบการขนส งประจําทางผูใกดไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ปฏิบัติตาม
มาตรา ๓๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๕ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา ๓๘ ตอง
ระวางโทษปรับสําไม
นักเกิงานคณะกรรมการกฤษฎี
นสองหมื่นบาท กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๓๖ ผูไสํดานัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี


มาตรา ใบอนุญาตประกอบการรักา บจัดการขนส
สํานังกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใดฝาฝนมาตรา กา
๓๘ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๗ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดฝาฝนมาตรา ๓๙ ตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระวางโทษปรับตามจํานวนรถที่ใชทสํําานัการขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งนอกเสนทางหรือนอกทองที่ที่ไสํดานัรกับงานคณะกรรมการกฤษฎี
อนุญาตคันละไม กา
เกินหาพันบาทต
สํานัอกหนึ ่งวันจนกวาจะปฏิบัตกาิใหถูกตอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๓๘ ผูสํ ไาดนัรกั บงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส
กา ง ไม ปสําระจํ า ทางผู ใ ดฝ า ฝ น กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๔๐ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


- ๓๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๔
มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๓๘ ทวิสํานักผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดรับใบอนุญาตประกอบการขนส
กา งสํผูาในัดฝ าฝนมาตรา ๔๐ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานัผูกไงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ดรับใบอนุญาตประกอบการขนส งผูสํใาดฝ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
าฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๐ ทวิ
วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่นบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๓๙ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายทะเบียนตามมาตรา ๔๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔๐ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๔๒ หรืสําอนัมาตรา ๔๗ ซึ่งไดนํามาใชกาบังคับโดยอนุสํโาลมตามมาตรา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี ๗๐ หรือมาตรา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๖ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพันบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔๑ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองระวางโทษปรั ไมเกินหนึ่งพันบาท กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๔๒ ผูไสํดารนัับกงานคณะกรรมการกฤษฎี


มาตรา ใบอนุญาตประกอบการรักา บจัดการขนส
สํานังกผูงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใดไมปฏิบัติตาม กา
มาตรา ๔๓ ซึ่งไดนํามาใชบังคับโดยอนุโลมตามมาตรา ๗๐ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งพัน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔๓ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๔
มาตรา ๔๕ มาตรา ๗๙ หรือมาตรา ๘๐ กตาองระวางโทษปรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท กา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๔๔ ผูใสํดขั
านักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขวางหรือไมอํานวยความสะดวกแก
กา สําอนัธิกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดี นายทะเบียน กา
ผูตรวจการ หรือพนักงานตรวจสภาพ ซึ่งปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๔๙ ซึ่งได
นํามาใชบังคับสํโดยอนุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โลมตามมาตรา ๗๐กาหรือมาตรา ๗๖
สํานักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
องระวางโทษปรับไมเกกิานหาพันบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๔๕ ผูไสํดารนัับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา กา
ใบอนุญาตประกอบการขนส งผูใดไมสํปานัฏิกบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัติตามคําสั่งของ กา
นายทะเบียนกลางซึ่งสั่งตามมาตรา ๕๓ หรือมาตรา ๖๘ ตองระวางโทษปรับหนึ่งแสนบาท หรือ
ปรับเปนรายวัสํนาวันันกละห
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าพันบาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกสํตาอนังกงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔๖ ผูไสํดารนัับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตประกอบการรั กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บจัดการขนส งผูใดไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในใบอนุ ญาตประกอบการรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บจัดการขนส ง ในอนุมาตราหนึ่งอนุกามาตราใดตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
มาตรา ๖๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔๗ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสงผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๖๖ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับกไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า เกินหนึ่งพันสําบาท
นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


๓๔
มาตรา ๑๓๘ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒
- ๓๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๔๘ ผูสํ ใาดใช ร ถโดยไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๗๑ สํหรื
านักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ฝ า ฝ น คํ า สั่ ง ของ กา
ผูตรวจการหรือนายทะเบียนตามมาตรา ๘๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔๙ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๘ มาตรา ๘๑ วรรคหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หรือมาตรา ๘๒ ตอกงระวางโทษปรั
า สํบาไม
นักเงานคณะกรรมการกฤษฎี
กินหาพันบาท กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑๔๙/๑๓๕ เจากของรถหรื


กงานคณะกรรมการกฤษฎี า อผูคสํรอบครองรถผู
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใดฝาฝนหรืกอาไมปฏิบัติตาม
มาตรา ๘๖/๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕๐ เจาของรถผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๐ หรือมาตรา ๙๑ ตอง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ระวางโทษปรับไมเกินสองพันบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕๑ ผูใดฝาฝนมาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินสี่หมื่น
บาท แตถาผูฝสําาฝนักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปฏิบัติหนาที่ผูขับรถ กตาองระวางโทษจํ สํานัาคุกงานคณะกรรมการกฤษฎี
กไมเกินสองป หรือปรักบา ไมเกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ผูใกดฝ
า า ฝ น มาตราสํานั๙๓
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
วรรคหนึ่ง และไดกกระทํ า า การใด สํๆานัอักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนความผิด ที่ กา
กํ า หนดไว สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น ผู ป ระจํ า รถตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินี้ นอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดและ
ตองระวางโทษสําหรักาบการกระทํานัสํา้นนัเช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี นเดียวกับผูไดรับใบอนุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตปฏิบัตสํิหานนัากทีงานคณะกรรมการกฤษฎี
่เปนผูประจํารถ กา
๓๖
ดวย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕๒ ผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถผูใดปฏิบัติหนาที่ใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระหวางที่ถูกพักใชหกรืาอเพิกถอนใบอนุ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญาตตามมาตรา ๑๐๙กาหรือปฏิบัติหสํนาานัทีกงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ในระหวางถูกยึด กา
ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินหนึ่งหมืสํ่นานับาท
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แตถาผูนั้นปฏิบัติหนาที่ผูขับรถ ตสํอานังระวางโทษจํ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าคุกไมเกินสองป และปรับ
ไมเกินสี่หมื่นบาท กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑๕๓ ผูโดยสารผู


กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ใดโดยสารรถโดยมี เจตนาไมชําระคาขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งหรือชําระคา
ขนสงไมครบถวนตามอัตราที่กําหนด หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๑๓
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บไมเกิสํนานัหกางานคณะกรรมการกฤษฎี
พันบาท กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑๕๔ ผูใดจัดตัก้งาและดําเนินการสถานี


กงานคณะกรรมการกฤษฎี ขนสง โดยไมไดรับกใบอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ญาตตาม
มาตรา ๑๑๕ วรรคสาม ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บาท หรือทั้งจําทั้งปรักบา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๓๕กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๔๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีมาตรา
กา ๑๕๑ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชบัญกญัา ติการขนสงทางบก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๔๒
- ๓๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


มาตรา ๑๕๕ ผูไดรับใบอนุญาตจัดตั้งและดําเนินการสถานีขนสงผูใดไมปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๒๑สํานักวรรคหนึ ่ง มาตรา ๑๒๒กา มาตรา ๑๒๓สํานัหรืกงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานคณะกรรมการกฤษฎี อมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษปรั
กา บตั้ง
แตสองหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕๖ ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถผูใดไมนํารถเขาหยุดหรือจอดเพื่อ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รับสงผูโดยสารหรื กา ขนสงตามที
อขนถายสินคา ณ สถานี สํา่คนัณะกรรมการควบคุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
มการขนส งทางบก
กลางกําหนด ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาพันบาทถึงสองหมื่นบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕๗ ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถซึ่งนํารถเขาหยุดหรือจอดเพื่อรับสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูโดยสารหรือขนถายสินคา ณ สถานีขนสงผูใดไมชําระคาบริการเกี่ยวกับการดําเนินการของสถานี
ขนสงใหแกสถานีขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กางตามมาตราสํ๑๒๕ ตองระวางโทษปรับตัก้งา แตหาพันบาทถึ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานังกสองหมื ่นบาท
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา

สํานัมาตรา ๑๕๘ ผูไดรับใบอนุ


กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาตจัดตั้งสํสถานตรวจสภาพรถผู ใดโดยทุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จริตหรือจง
ใจออกใบรับรองตรวจสภาพรถโดยไมตรงตามความเปนจริง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
และปรับไมเกินสี่หมืก่นา บาท และนายทะเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยนกลางมีอํานาจสั่งกเพิา กถอนใบอนุสํญานัาตจั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดตั้งสถานตรวจ กา
สภาพรถนั้นเสียได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๕๙ ผู ใ ดเรี ย กเก็ บ ค า ขนส ง ค า บริ ก ารรั บ จั ด การขนส ง ค า บริ ก าร
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกี่ยวกับการดําเนินการของสถานีขนสง หรือคาบริการอยางอื่นผิดไปจากอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนด ตองระวางโทษปรั บไมเกินหนึ่งหมื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา่นบาท สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๖๐ ผูใสํดานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ใชใบอนุญาตหรือเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการออกใหแก
ผูอื่น สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ใชเครื่องหมายอยางหนึ่งอยางใดที่ทางราชการออกใหสําหรับรถคันหนึ่งกับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถอีกคันหนึ่ง
สํานั(๓) ยิ น ยอมให ผู อื่ น ใชกาใ บอนุ ญ าตหรื
กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัอกเครื ่ อ งหมายอย า งหนึ่กงาอย า งใดที่ ท าง
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการออกใหแกตน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี(๔)กาเปลี่ยนแปลงหรื
สํานักองานคณะกรรมการกฤษฎี
ปดบังทั้งหมดหรือแตกาบางสวนไมวาสํโดยวิ ธีใด ๆ ซึ่งแผน กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปายเลขทะเบียนรถ หรือ
สํานั(๕)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใชรถที่ไดรับยกเวนกาภาษีตามมาตราสํานัก๘๘
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหผิดไปจากวัตถุปการะสงคที่ไดรับ
ยกเวน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


- ๓๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มาตรา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๖๑ ผูใสํดฝ
านักางานคณะกรรมการกฤษฎี
ฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบั
กา ญญัติทั้งสํหลายในกฎหมายว า กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ด ว ยรถยนต ห รื อ กฎหมายว า ด ว ยจราจรทางบกในส ว นที่เ กี่ ย วกั บ หน า ที่ ข องผู ขั บ รถ ผู เ ก็ บ ค า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยสาร และนายตรวจตามมาตรา ๑๑๑ กตาองระวางโทษปรั
สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมเกินหาพันบาท กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๖๒ ผูใสํดเปลี
มาตรา านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ยนแปลง ยาย ทําลายกาหรือกระทําใหสําเนัสีกยงานคณะกรรมการกฤษฎี
หายดวยประการ กา
ใด ๆ แกเครื่องหมายหรือสิ่งอื่นใดที่ทางราชการไดทําขึ้นเพื่อประโยชนในการขนสง ตองระวาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ให
อธิบดีหรือผูซสํึ่งาอธิ
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดีมอบหมายมีอํานาจเปรี
กา ยบเทียบปรัสํบ
านัผูกตงานคณะกรรมการกฤษฎี
องหาได เมื่อผูตองหาได
กา ชาํ ระคาปรับ
ตามจํานวนที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กันตามบทบัญญัติแกหางประมวลกฎหมายวิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธีพิจารณาความอาญา กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระคาปรับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ภายในกําหนดเวลาดังกลาวใหดําเนินคดีเพื่อฟองรองตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บทเฉพาะกาล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๔ ในระหวางที่ยังมิไดมีกฎกระทรวง ขอกําหนด หรือระเบียบตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินี้ ใหกฎกระทรวง ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศใด ๆ ที่ออกโดย
อาศัยอํานาจตามพระราชบั ญญัติการขนสกงา พ.ศ. ๒๔๙๗สํานัซึก่งงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั
กา ญญัติการ
ขนสง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๐ และพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ กอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วันที่พระราชบัญญัตกินา ี้ใชบังคับ ซึ่งสํไม
านัขกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ัดหรือแยงกับบทบัญญักาติแหงพระราชบั
สํานัญกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญัตินี้คงใชบังคับ กา
ตอไป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๕๓๗ บรรดาใบอนุญาตที่ไ ดออกใหต ามพระราชบัญญัติการขนส ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ และ
พระราชบัญญัสํตานัิกการขนส งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ใหใชไสํดาตนัอกไปจนกว าจะสิ้นอายุ และถ
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา าจะตออายุ
ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้ ใหยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี บรรดารถที
กา ่ ไ ด จสํดทะเบี ย นตามกฎหมายว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา า ด ว ยรถยนต
สํานักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
ว แ ล ว ก อ นวั น ที่ กา
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถามีการแกไขดัดแปลงโครงรถหรือขนาดสัดสวนของตัวถังกวางหรือ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ยาวกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา สํานัก๗๑ งานคณะกรรมการกฤษฎี
แหงพระราชบัญญักตาิการขนสงทาง
บก พ.ศ. ๒๕๒๒ อยูแลว กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และการแกไขดัดแปลงนั้นกระทําได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกมาตรา
า ๑๖๕ แกสําไนัขเพิ ่ มเติม โดยพระราชบั ญกญัาติ ก ารขนส ง ทางบก
กงานคณะกรรมการกฤษฎี (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒๕๒๓
- ๓๗ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

โดยชอบตามกฎหมายว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา า ด ว ยรถยนต ที่ ใ ช บั ง คั บ ในขณะนักา้ น ให ถื อ ว า เป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานันกรถที ่ ถู ก ต อ งตาม กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๗๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๖ ให ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบการขนส ง ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ประกอบการรับจัดการขนส สํานัากของรถที
ง และเจ งานคณะกรรมการกฤษฎี กา
่ไดรับอนุญาตตามพระราชบั สํญานัญักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ิการขนสง พ.ศ. กา
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ ปฏิบัติการให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานัมาตรา ๑๖๗ รถที่ ไ ดกาเ สี ย ภาษี ต ามกฎหมายว


กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ด ว ยรถยนตกาไ ว แ ล ว ก อ นที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและยังไมถึงกําหนดเสียภาษีครั้งถัดไป ใหไดรับยกเวนไมตองเสียภาษี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามพระราชบัญญัตกินาี้จนกวาจะครบกํ สํานัากหนดเวลาที
งานคณะกรรมการกฤษฎี
่ไดเสียภาษีกไวา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ให อ ธิ บ ดี มี อํ า นาจกํ า หนดให ร ถตามวรรคหนึ่ ง ซึ่ ง จะชํ า ระภาษี ค รั้ ง แรกตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัตินี้ ตองชําระภาษีคราวละกี่งวดก็ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๘ คําขออนุญาตใด ๆ ที่ไดยื่นไวตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ.
๒๔๙๗ ซึ่งแกสํไาขเพิ ่มเติมโดยพระราชบักญาญัติการขนสสํงานั(ฉบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี บที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และยังอยูใน
ระหวางการพิจารณา ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม และถาคําขอ
อนุญาตดังกลาวมีขกอาความแตกตสําางไปจากคํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าขออนุญาตตามพระราชบั
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญสํญัานัตกินงานคณะกรรมการกฤษฎี
ี้ นายทะเบียนมี กา
อํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมคําขออนุญาตเพื่อใหการเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๙ ในเขตทองที่จังหวัดใดในระหวางที่ยังไมมีขนสงจังหวัด ใหอํานาจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และหนาที่ของขนสงจังหวัด เปนอําสํนาจและหน
านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าที่ของนายทะเบียนกลาง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ส. โหตระกิตย
รองนายกรั ฐมนตรี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


- ๓๘ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา บัญสํชีาอนััตกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราภาษีรถตามมาตรา ก๘๕
า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั(๑) รถที่ใชในการขนสกงาประจําทาง สํการขนส


กงานคณะกรรมการกฤษฎี งไมประจําทาง การขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งโดยรถ
ขนาดเล็ก และการขนสงสวนบุคคล ใหจัดเก็บภาษีประจําป ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถที่ใชในการ รถที่ใชในการ รถที่ใชในการ รถที่ใชในการ
สํานัมกงานคณะกรรมการกฤษฎี
น้ําหนักรถเปนกิโลกรั ขนสง กา สํานังกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขนส ขนสงโดยรถกา ขนสงสวนบุคคล
ประจําทาง ไมประจําทาง ขนาดเล็ก
ไมสํมานัากกว
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
า ๕๐๐ กิโลกรัม กา สํานับาท
๓๐๐ กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๔๕๐ บาทกา ๓๐๐สําบาทนักงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๕๐ บาท กา
ตั้งแต ๕๐๑ ถึง ๗๕๐ กิโลกรัม ๔๐๐ บาท ๖๐๐ บาท ๔๐๐ บาท ๓๐๐ บาท
ตั้งแต ๗๕๑ ถึง ๑,๐๐๐ กิโลกรัมสํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี
๕๐๐ บาท ก า สํ านั
๗๕๐ บาท กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๕๐๐ บาท ก า ๔๕๐ บาท
ตั้งแต ๑,๐๐๑ ถึง ๑,๒๕๐ กิโลกรัม ๖๐๐ บาท ๙๐๐ บาท ๖๐๐ บาท ๘๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตั้งแต ๑,๒๕๑ ถึง ๑,๕๐๐ กิโลกรัม ๗๐๐ บาท ๑,๐๕๐ บาท ๗๐๐ บาท ๑,๐๐๐ บาท
ตั้งแต ๑,๕๐๑ ถึง ๑,๗๕๐สํากินัโกลกรั ม ๙๐๐ บาทกา
งานคณะกรรมการกฤษฎี ๑,๓๕๐
สํานักบาท ๙๐๐ บาท กา
งานคณะกรรมการกฤษฎี ๑,๓๐๐ บาท
ตั้งแต ๑,๗๕๑ ถึง ๒,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๑๐๐ บาท ๑,๖๕๐ บาท ๑,๑๐๐ บาท ๑,๖๐๐ บาท
ตั้งสํแต
านัก๒,๐๐๑ ถึง ๒,๕๐๐ กิโลกรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี กาม ๑,๓๐๐
สํานักบาท ๑,๙๕๐ บาท
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑,๓๐๐ สํานับาท ๑,๙๐๐ บาทกา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตั้งแต ๒,๕๐๑ ถึง ๓,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๕๐๐ บาท ๒,๒๕๐ บาท ๑,๕๐๐ บาท ๒,๒๐๐ บาท
ตั้งแต ๓,๐๐๑ ถึง ๓,๕๐๐สํากินัโกลกรั งานคณะกรรมการกฤษฎี
ม ๑,๗๐๐ บาท กา สํานักบาท
๒,๕๕๐ งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ๒,๔๐๐ บาท
ตั้งแต ๓,๕๐๑ ถึง ๔,๐๐๐ กิโลกรัม ๑,๙๐๐ บาท ๒,๘๕๐ บาท ๒,๖๐๐ บาท
สํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตั้งแต ๔,๐๐๑ ถึง ๔,๕๐๐ กิโลกรัม ก า สํ านั
๒,๑๐๐ บาท กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๓,๑๕๐ บาท ก า สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๒,๘๐๐ บาทกา
ตั้งแต ๔,๕๐๑ ถึง ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๓๐๐ บาท ๓,๔๕๐ บาท ๓,๐๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตั้งแต ๕,๐๐๑ ถึง ๖,๐๐๐ กิโลกรัม ๒,๕๐๐ บาท ๓,๗๕๐ บาท ๓,๒๐๐ บาท
ตั้งสํแต
านัก๖,๐๐๑ ถึง ๗,๐๐๐ กิโลกรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี กาม ๒,๗๐๐
สํานักบาท ๔,๐๕๐ บาทกา
งานคณะกรรมการกฤษฎี ๓,๔๐๐ บาทกา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตั้งแต ๗,๐๐๑ กิโลกรัม ขึ้นไป ๒,๙๐๐ บาท ๔,๓๕๐ บาท ๓,๖๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) รถตาม (๑) ที่ใชพลังงานไฟฟา หรือใชพลังงานทดแทน พลังงานอนุรักษ
สิ่งแวดลอม หรือพลักงางานอยางประหยั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง กา ใหจสํัดาเก็
นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ภาษีประจําปใน กา
อัตรากึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดไวตาม (๑)
สํานั(๓)
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รถตาม (๑) ที่ใชกกาาซธรรมชาติซสําึ่งนัเปกงานคณะกรรมการกฤษฎี
นกาซไฮโดรคารบอนที กา่ประกอบดวย
กาซมีเทนเปนสวนใหญเปนเชื้อเพลิง ใหจัดเก็บภาษีประจําป ดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ก) ระบบเชื้อเพลิงที่ใชกาซธรรมชาติดังกลาวเพียงอยางเดียว ใหจัดเก็บ
ในอัตรากึ่งหนึสํ่งาของอั ตราที่กําหนดไวตามกา(๑)
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(ข) ระบบเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช ก า ซธรรมชาติ ดั ง กล า วร ว มหรื อ สลั บ กั บ น้ํ า มั น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ตราสามในสี
เชื้อเพลิงใหจัดเก็บในอั สํา่ขนัองอั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตราที่กําหนดไวตามกา(๑) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกบัาญชีอัตราภาษีรสํถตามมาตรา ๘๕ แกไขเพิ่มเติ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กามโดยพระราชบัสําญนัญักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ติการขนสงทางบก กา
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐
- ๓๙ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อัตราคาธรรมเนียม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง
ตอเสกนาทางหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับละสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๑๕,๐๐๐ บาท กา
(๒) ใบอนุญาตประกอบการขนสง
สํไม
านักปงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระจําทาง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฉบับละ กา ๔,๐๐๐ บาท
(๓) ใบอนุญาตประกอบการขนสงโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถขนาดเล็ก ฉบับละ ๑,๕๐๐ บาท
(๔) สํใบอนุ ญาตประกอบการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งสวนบุคคลสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ฉบับละ กา ๑,๕๐๐ บาท
(๕) ใบอนุญาตประกอบการขนสงระหวางประเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
(ก) ตลอดป สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับละสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๕,๐๐๐ บาท กา
(ข) เฉพาะคราว ฉบับละ ๕๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๖) ใบอนุญาตประกอบการรับจัดการขนสง ฉบับละ ๕,๐๐๐ บาท
(๗) ใบอนุกญา าตจัดตั้งและดํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัากเนิ นการ
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สถานีขนสง ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๘) สํใบอนุ ญาตผูขับรถและใบอนุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายตรวจ ฉบับละ ๒๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ก า สํ
(๙) ใบอนุญาตผูเก็บคาโดยสารและานั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก า สํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา

สํใบอนุ ญาตผูบริการ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ฉบับละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๐ บาท
(๑๐) ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
(๑๑) ใบแทนใบอนุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญาต สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ฉบับละสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๕๐๐ บาท กา
(๑๒) การโอนทะเบียนรถ ครั้งละ ๒๐๐ บาท
สํ านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑๓) แผนปายเลขทะเบียนรถและ ก า สํ านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
เครื่องหมาย แผนละ ๑๐๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑๔) คําขออนุญาตประกอบการขนสง
สํประจํ าทาง
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ฉบับละ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ๑๐๐ บาท
(๑๕) คําขออื่น ๆ ฉบับละ ๒๐ บาท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
(๑๖) การตกอาอายุใบอนุญสําตานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ครั้ ง ละเท สํานัา กกังานคณะกรรมการกฤษฎี
บ ค า ธรรมเนี ย ม กา
สําหรับใบอนุญาตแตละฉบับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


- ๔๐ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผกลในการประกาศใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า พระราชบัญญัติฉบับกนีา้ คือ เนื่องจากกฎหมายว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี าดวยการ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขนสงไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว และสภาพการณในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก
บทบัญญัติทั้งสํหลายที
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา บกาลสมั
่ใชบังคับอยูไมเหมาะสมกั สํายนักสมควรปรั
งานคณะกรรมการกฤษฎี
บปรุงบทบัญกญัา ติกฎหมายวา
ดวยการขนสงเสียใหมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๓๙
พระราชบัญญัสํตาิกนัารขนส ง ทางบก (ฉบั บ
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ที ่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากผลแห
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งการประกาศใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ไดสงผลกระทบถึงบรรดารถบรรทุกขนสงสินคา
ของผูประกอบการขนส งสวนบุคคล คือ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ก. รถบรรทุ ก ที่ ใ ช ร ถมี น้ํ า หนั ก รถต่ํ า กว า หนึ่ ง พั น หกร อ ยกิ โ ลกรั ม ทั่ ว พระ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชอาณาจักรสําหรับกาประกอบการภายในครอบครั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ว ตางไดรับกาความเดือดรอสํนอย านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
างยิ่ง เพราะตอง กา
ไปยื่ น ขอจดทะเบี ย นขนส ง ส ว นบุ ค คล และต อ งใช ใ บอนุ ญ าตขั บ ขี่ ข องกรมการขนส ง ทางบก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นอกเหนือไปจากใบอนุญาตของกรมตํารวจที่มีอยูแลว กอใหเกิดความเดือดรอน เพราะรถบรรทุก
ขนาดเล็กเหลานี้หาจํกาาตองใชความชํ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สําานันาญเชี ่ยวชาญเปนพิเศษไม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เนื่องจากเป สํานนัรถที ่สวนมากใชใน กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ธุรกิจสวนตัว ภายในครัวเรือนและใชในการขนสงพืชผลของเกษตรกร จึงสมควรไดรับการยกเวน
สํานักยงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไมตองไปจดทะเบี นกับกรมการขนสงทางบก กา และการใช สํานัใบขักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บขี่ของกรมการขนสงกทางบก า
ข. สํ า หรั บ รถบรรทุ ก ขนาดใหญ ซึ่ ง ได ป ระกอบการขนส ง ส ว นบุ ค คลตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ใบอนุ ญาตนั้ น การจํา กัด ทองที่ทํา การขนสงนั้น ย อมกอ ใหเกิดความไม สะดวกและเปนธรรม
เพราะผู ป ระกอบการขนส ง ส ว นบุ ค คลก็
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาย อ มหมายถึสํงานัประกอบธุ ร กิ จ ส ว นตั ว นัก่ นา เอง ท อ งที่ ที่
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดใหแนนอนยอมเปนเครื่องกีดขวางการปฏิบัติงาน เพราะการที่จะบรรทุกสินคาของตนไปสง
ยังที่ตาง ๆ การที่จะต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กาองไปขออนุญสําาตเป นครั้งคราวนั้นยอมกกอาใหเกิดภาวะสูสํญ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี านัเปล าทางเศรษฐกิจ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนการเพิ่มราคาทุนโดยไมจําเปน
สํานัค.
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
โดยทั่วไปการตรวจสภาพรถมักา กลสําาชนัากงานคณะกรรมการกฤษฎี
เมื่อนํารถไปขอรับการตรวจแล กา วแต
ปรากฏวารถมีจํานวนมาก ตรวจสภาพไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทันหากนําไปวิ่งขนสงก็จะตองถูกสําจันับกกุงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ม และมีโทษสูง กา
และการที่จอดรอการตรวจสภาพเปนระยะนาน ๆ นั้น ยอมทําใหเศรษฐกิจกระทบกระเทือน จึง
สมควรกําหนดเวลาตรวจไว และหากความล
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าชาเปนเพราะความผิ ดของพนักงานหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อผูมีอํานาจ
ตรวจสภาพ ก็ไ มสมควรเอาโทษแกผูประกอบการขนส งที่ขอตรวจสภาพไวแล ว เพราะโทษมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดสูง กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ง. การตอใบอนุญาตตามบทเฉพาะกาลของใบอนุญาตประกอบการขนสงซึ่งไดรบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
อนุญาตไวแลว กอนใชพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ขนาดและสวนซึ่งพนักงาน
ตรวจสภาพตามกฎหมายเก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา า ทั้งของกรมตํ ารวจและกรมการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งทางบก ไมสําเป นักนงานคณะกรรมการกฤษฎี
ระเบียบเดียวกัน กา
และมีมาตรฐานตางกัน ฉะนั้น การขอตอใบอนุญาตใหมจึงไมสมควรนําเหตุผลของการผิดขนาด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


๓๙
ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๙๗/ตอนที่ ๑๖๐/ฉบับพิเศษ หนา ๑/๑๕ ตุลาคม ๒๕๒๓
- ๔๑ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

และสวนมาเปนขอปฏิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เสธ การขอตสําอนัใบอนุ ญาตเกานั้นอาศัยกเหตุ
กงานคณะกรรมการกฤษฎี า ผลดังกลาวสํานัจึกงงานคณะกรรมการกฤษฎี
จําเปนตองแกไข กา
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พ.ศ. ๒๕๒๙๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕ อัตราภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมสํโดยพระราชกํ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
าหนดนี้ ไมใกชาบังคับแกรถทีสํา่ไนัดกจงานคณะกรรมการกฤษฎี
ดทะเบียนและเสียภาษีการถประจําปไว
แลว หรือที่คางชําระภาษีรถประจําปกอนวันที่พระราชกําหนดนี้ใชบังคับ ทั้งนี้ สําหรับภาษีรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประจําปที่เสียไวแลว หรือที่คางชําระนั้น
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๖ รถที่ไดจดทะเบียนและเสียภาษีรถประจําปไวแลวกอนวันที่พระราช
กําหนดนี้ใชบังคับ หากเป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา นรถที่ไมสําไนัดกรงานคณะกรรมการกฤษฎี
ับการลดภาษีรถประจํกาาปตามพระราชกฤษฎี กาที่ออกตาม กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความในมาตรา ๘๘ ทวิ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
สํานัก้ ให
พระราชกําหนดนี งานคณะกรรมการกฤษฎี
เสียภาษีรถประจําปกสาําหรับปตอไปสําดันังกตงานคณะกรรมการกฤษฎี
อไปนี้ กา
(๑) ปที่หนึ่ง ใหเสียในอัตรากึ่งหนึ่งของอัตราตามที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามมาตรา ๘๕
สํานั(๒) ปที่สอง ใหเสียในอักตา ราสามในสี่ขสํองอั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี านักตงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราตามที่กําหนดในบัญ กาชีอัตราภาษีรถ
ตามมาตรา ๘๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๓)กาปตอไป ใหเสํสีายนัในอั ตราตามที่กําหนดในบั
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ญชีอัตราภาษีสํารนัถตามมาตรา ๘๕
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา

หมายเหตุ :-สํเหตุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผลในการประกาศใชกพาระราชกําหนดฉบั สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บนี้ คือ โดยที่ในปจจุกบา ันมีรถจํานวน
มากใชน้ํามันดีเซลหรือกาซเปนเชื้อเพลิง ทําใหเกิดความจําเปนในการสั่งน้ํามันดีเซลหรือกาซเขา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาในราชอาณาจักร ดังนั้น เพื่อปสําอนังกั
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นมิใหมีการเพิ่มจํานวนรถที่ใชน้ํามัสํนานัดีกเงานคณะกรรมการกฤษฎี
ซลหรือกาซเปน กา
เชื้อเพลิง และเพื
สํานัก่องานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนการประหยัดเงินกาตราตางประเทศในการนํ าเขาน้ํามันเชืก้อาเพลิงดังกลาว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สมควรแกไขพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และโดยที่เปนกรณีฉุกเฉินที่มีความ
จําเปนเรงดวนในอันกาที่จะรักษาความมั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัก่นงานคณะกรรมการกฤษฎี
คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
กา จึงจําสํเป
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตองตราพระราช กา
กําหนดนี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไมอนุมัติพระราชกําหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พ.ศ. ๒๕๒๙ ๔๑ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่คณะรัฐมนตรีไดเสนอขอใหสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภาพิจารณาอนุมัติ
พระราชกําหนดแกไกขเพิ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ่มเติมพระราชบั ญญัติการขนสงทางบกกาพ.ศ. ๒๕๒๒สําพ.ศ.
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ๒๕๒๙ นั้น
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีราชกิ
กา จจานุเบกษา/เล
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๐๓/ตอนที่ ๑๕/ฉบับพิกาเศษ หนา ๓๑/๓๑
สํานักมกราคม ๒๕๒๙
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา
๔๑
ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๐๓/ตอนที่ ๗๕/หนา ๑๑/๖ พฤษภาคม ๒๕๒๙
- ๔๒ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ในคราวประชุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา มสภาผู
สํานักแงานคณะกรรมการกฤษฎี
ทนราษฎร ครั้งที่ ๑/๒๕๒๙
กา (สมัยสามั
สํานัญ ) วันพฤหัสบดีที่ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑ พฤษภาคม ๒๕๒๙ ที่ประชุมไดลงมติไมอนุมัติ
สํานัจึกงงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ประกาศมาตามความในมาตรา สํานัของรั
๑๕๗ กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ฐธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งทางบก (ฉบั
พระราชบัญญัติการขนส สํานักบงานคณะกรรมการกฤษฎี
ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๐๔๒กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :-สํเหตุ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ผลในการประกาศใชพการะราชบัญญัตสํิฉานับักบงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
นี้ คือ โดยที่ประเทศไทยได ทําความ
ตกลงกับประเทศในสมาคมประชาชาติ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตวาดวยการยอมรั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
บใบอนุญาต
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขับรถภายในประเทศซึ่งกันและกัน และโดยที่ประเทศไทยอาจทําความตกลงในทํานองเดียวกันกับ
ประเทศอื่น ๆสํานัดกวงานคณะกรรมการกฤษฎี
ย ซึ่งความตกลงดังกล กาา วจะมี ผลใหสําผนัู มกีใงานคณะกรรมการกฤษฎี
บอนุญาตขับรถที่ออกโดยพนั
กา กงาน
เจาหนาที่หรือสมาคมยานยนต ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลของประเทศในสมาคมประชาชาติแหง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เอเชียตะวันออกเฉียกงใตา หรือจากรัสําฐนับาลของประเทศที
กงานคณะกรรมการกฤษฎี่ประเทศไทยมี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ความตกลงด วย สามารถใช กา
ใบอนุญาตขับรถนั้นขับรถในประเทศไทยได ฉะนั้น เพื่อดําเนินการใหเปนไปตามพันธกรณีที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศไทยมีอยูกับตางประเทศตามความตกลงดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๕๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากผูไดรับใบอนุญาต
ปฏิ บั ติ หน า ที่ เป น ผูก ปาระจํ า รถ โดยเฉพาะผู
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตเป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา น ผู ขั บ รถสสําวนันมากมั ก นิ ย มเสพ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทในขณะปฏิบัติหนาที่ ทําใหเกิดอุบัติเหตุ
สรางความสูญสํเสี านัยกแก
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ชีวิต รางกาย และทรักาพยสินของประชาชนบนท
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
องถนนเปนอักนามาก สมควรมี
บทบัญญัติกําหนดความผิดและกําหนดโทษเกี่ยวกับการเสพยาเสพติดใหโทษ หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตอจิตและประสาทในขณะปฏิบัติหนาที่ดังกลาว และใหอํานาจผูตรวจการ พนักงานฝายปกครอง
หรือตํารวจ สัสํ่งให านักผงานคณะกรรมการกฤษฎี
ูไดรับใบอนุญาตปฏิบกัตาิหนาที่เปนผูสํปาระจํ ารถที่มีเหตุอันควรเชืก่อาวาเมาสุราหรือ
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ของมึนเมาอยางอื่นหรือเสพยาเสพติดใหโทษ หรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท ในขณะ
ปฏิบัติหนาที่รับการตรวจหรื
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา อทดสอบถึ งเหตุดังกลาวได จึงจํกาาเปนตองตราพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา

พระราชบัญญัสํตาิกนัารขนส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานั๔๔
งทางบก (ฉบับทีก่ า๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หมายเหตุ :- เหตุผกลในการประกาศใช
า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติฉบับนีกา้ คือ โดยที่ปรากฏว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
าอุบัติเหตุที่เกิด กา
จากรถที่ใชในการขนสงวัตถุอันตราย ไดกอใหเกิดความเสียหายอยางรายแรงแกรางกาย ชีวิต และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ทรัพยสินของบุ คคลภายนอก แตโดยที่พระราชบัญญัสํตานัิกการขนส
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังไมมี
บทบัญญัติควบคุมการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งวัตถุสํอาันนัตรายไว อยางเพียงพอและเหมาะสม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สมควรแก ไขปรับปรุง กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี

สํานั๔๒กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๐๔/ตอนที่ ๒๗๐/ฉบับพิเศษ หนา ๕๓/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๐
๔๓
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีราชกิ
กา จจานุเบกษา/เล
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๐๙/ตอนที่ ๑๔/หนา ก๑๔/๒๗
า กุมภาพัสํนานัธ ก๒๕๓๕
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔๔
ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๓๘/หนา ๙/๕ เมษายน ๒๕๓๕
- ๔๓ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

พระราชบัญญัติการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งทางบก สํพ.ศ. ๒๕๒๒ ในสวนที่เกี่ยกวกั
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี า บการขนสงสํวัาตนัถุกองานคณะกรรมการกฤษฎี
ันตรายเสียใหม กา
เพื่อความปลอดภัยในการขนสง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๓๗๔๕
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ:- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันมีผูนํารถยนตนั่ง
สวนบุคคลเกิสํนาเจ็นักดงานคณะกรรมการกฤษฎี
คนแตไมเกินสิบสองคนกา หรือรถยนต
สํานัสกวงานคณะกรรมการกฤษฎี กา เกินหนึ่งพัน
นบุคคลที่มีน้ําหนักรถไม
หกรอยกิโลกรัม ซึ่งจดทะเบียนตามกฎหมายว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
าดวยรถยนต ไปใชประกอบการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งเพื่อสินจางใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ลักษณะที่เปนการแกงแยงแขงขันกับผูไดรับอนุญาตประกอบการขนสงประจําทาง โดยมิไดรับ
อนุญาตใหประกอบการขนส งจากนายทะเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยนตามกฎหมายว าดวยการขนสงทางบก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา และโดยที่
บทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกไดบัญญัติยกเวนไวมิใหใชบังคับแกการขนสงโดย
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รถยนตดังกลาว เปนกเหตุ า ใหทางราชการไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สามารถเขาควบคุมกและจั
า ดระเบียสํบการขนส
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
งได จึงเปน กา
อุ ป สรรคต อ การปฏิ บั ติ ก ารให เ ป น ไปตามกฎหมาย สมควรปรั บ ปรุ ง บทบั ญ ญั ติ ดั ง กล า วให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เหมาะสม จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๗๔๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๔ บรรดาใบอนุ ญ าตปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ป น ผู ป ระจํ า รถที่ ไ ด อ อกให ต าม
พระราชบัญญัติการขนส
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา งทางบกสํพ.ศ. ๒๕๒๒ ใหใชไดตอกไปจนกว
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี า าจะสิสํ้นาอายุ และถาผูไดรับ กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใบอนุญาตประสงคจะตออายุใบอนุญาต ใหนําความในมาตรา ๑๐๐ แหงพระราชบัญญัตกิ ารขนสง
ทางบก พ.ศ. สํ๒๕๒๒
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัสําตนัินกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ี้มาใชบังคับ กา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
หมายเหตุ :- เหตุผกลในการประกาศใช
า สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัติฉบับกนีา้ คือ เนื่องจากกฎหมายว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
าดวยการ กา
ขนสงทางบกที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดกําหนดใหใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถมีอายุ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เพียงหนึ่งป ทําใหผูประกอบอาชีพเปนผูประจํารถจะตองมาตอใบอนุญาตทุก ๆ หนึ่งป ซึ่งเปน
ระยะเวลาที่สั้นมากทํกาาใหเกิดความไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักสงานคณะกรรมการกฤษฎี
ะดวกเสียเวลาและคกาาใชจายแกผูปสํระกอบอาชี พดังกลาว กา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนอยางยิ่งในการที่จะตองเดินทางมาตอใบอนุญาตทุก ๆ ป โดยเฉพาะผูที่เดินทางไปทํางานใน
สํานัากหนดระยะเวลาดั
จังหวัดอื่น การกํ งานคณะกรรมการกฤษฎี
งกลากวจึา งเปนการเพิสํ่มานัภาระให
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
แกผูประกอบอาชีกาพดังกลาวโดย
ไมจําเปน จึงสมควรใหมีการขยายอายุของใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถเพิ่มขึ้นจากหนึ่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปเปนสามป จึงจําเปกานตองตราพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ญญัตินี้ กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๔๒๔๗
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานั๔๕กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๑๑/ตอนที่ ๒๖ ก/หนา ๑/๒๑ มิถุนายน ๒๕๓๗
๔๖
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีราชกิ
กา จจานุเบกษา/เล
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๑๑/ตอนที่ ๒๘ ก/หนกาา ๑/๓๐ มิถุนายน
สํานั๒๕๓๗
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔๗
ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หนา ๒๓/๒๕ มีนาคม ๒๕๔๒
- ๔๔ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผกาลในการประกาศใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี พระราชบัญญัติฉบักบา นี้ คื อ โดยทีสํา่ ในันป
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี จจุบั นอุบั ติเหตุ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
รายแรงที่เกิดบนทองถนนอันเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกชีวิตและทรัพยสินของบุคคลตาง ๆ นั้น มี
สาเหตุมาจากการทีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ผูขับรถเมาสุราหรือของมึ กา นเมาอยาสํงอืานั่นกงานคณะกรรมการกฤษฎี
เสพยาเสพติดใหโทษกหรื า อเสพวัตถุที่
ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ขับรถติดตอกันนานเกินไปจนทําใหผูขับรถ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เกิดความตึงเครียด ดังนั้น เพื่อเปนการปองกันการเกิดอุบัติเหตุรายแรงอันเนื่องมาจากกรณี
ดังกลาว สมควรกํสํานักางานคณะกรรมการกฤษฎี
หนดหามมิใหผูไดรับใบอนุ กา ญาตประกอบการขนส งใชหรือยินยอมให
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ผูขับรถซึ่ง
มีอ าการหรื อ กระทํ า การอย า งใดอย า งหนึ่ ง ดั ง กล า วปฏิ บั ติ ห น า ที่ ขั บ รถที่ ใ ช ใ นการขนส ง และ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กําหนดใหมีหนาที่คกวบคุ า มดูแลและป สํานัอกงกั
งานคณะกรรมการกฤษฎี กา อกระทําสํการเช
นมิใหผูขับรถที่มีอาการหรื านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นวานั้นขับรถที่ กา
ใชในการขนสงดวย รวมทั้งสมควรกําหนดใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถปฏิบัติหนาที่ขับรถได
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ไมเกินสี่ชั่วโมงติดตอกัน เพื่อไมใหเกิดความตึงเครียดจนเกินไป นอกจากนั้นสมควรกําหนดใหผู
ปฏิบัติหนาที่เปนผูปการะจํารถโดยไม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี สํานัไดกงานคณะกรรมการกฤษฎี
รับใบอนุญาต และไดกการะทําการใดสํๆานัอักงานคณะกรรมการกฤษฎี
นเปนความผิดที่ กา
กําหนดไวสําหรับผูไดรับใบอนุญาตปฏิบัติหนาที่เปนผูประจํารถ ตองระวางโทษเชนเดียวกับผู
ไดรับใบอนุญสําตปฏิ บัติหนาที่เปนผูประจํกาารถที่กระทําสํความผิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี ดดังกลาวดวย จึงกจําาเปนตองตรา
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔๘
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๔๒
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ยังมิไดบัญญัติใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการ
บริหารสวนตํสําาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อที่กจาะใหมีการจัดสํสรรภาษี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี รถที่จัดเก็บไดใหกเาปนรายไดของ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
องคการบริหารสวนตําบลได นอกจากนี้โดยที่ถอยคําเกี่ยวกับราชการสวนทองถิ่นในกฎหมายวา
ดวยการขนสงทางบกมี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ใชอยูหลายคํ
สําานัตามรู ปแบบของราชการส
กงานคณะกรรมการกฤษฎี กาวนทองถิ่นซึ่งสํมีานัอกยูงานคณะกรรมการกฤษฎี
หลากหลาย โดย กา
เมื่อจัดตั้งราชการสวนทองถิ่นขึ้นใหม ก็จะตองแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกทุก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ครั้ง เพื่อใหราชการส วนทองถิ่นนั้นไดรับกการจั
า ดสรรภาษีสํรานัถกดังานคณะกรรมการกฤษฎี
งเชนในกรณีขององคกกาารบริหารสวน
ตําบลนี้เปนตน ฉะนั้น เพื่อใหองคสํากนัารบริ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หารสวนตําบลไดรับจัดสรรภาษีสํราถนักและเพื
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
่อปรับปรุง
งานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ถ อ ยคํ า เกี่ ย วกั บ ราชการส ว นท อ งถิ่ น ให ค รอบคลุ ม ถึ ง ราชการส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก ประเภท จึ ง
จําเปนตองตราพระราชบั ญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

*พระราชกฤษฎี กาแก
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ไ ขบทบั ญ ญัสําตนัิ ใกหงานคณะกรรมการกฤษฎี
สอดคลองกับการโอนอํ
กา า นาจหน าสํทีา่ ขนัองส วนราชการให กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๙
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๘ ในพระราชบั ญ ญั ติ การขนสง ทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ให แ ก ไ ขคํ า ว า
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
“เลขาธิการเรงรัดพัฒนาชนบทหรือผูแทน” เปน “อธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือผูแทน” และคํา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔๘
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีราชกิ
กา จจานุเบกษา/เล
สํานักมงานคณะกรรมการกฤษฎี
๑๑๖/ตอนที่ ๒๐ ก/หนกาา๒๗/๒๕ มีนาคม
สํานั๒๕๔๒
กงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๔๙
ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕
- ๔๕ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

วา “ผูอํานวยการสํากนัา กนโยบายและแผนมหาดไทย


สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี ” เปน “กผูาอํานวยการสํสําานันักงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี งานนโยบายและ กา
แผนการขนสงและจราจร”
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
กระทรวง ทบวง กรมกา พ.ศ. ๒๕๔๕สําได นักบงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ้นใหมโดยมี
ัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ สํานักภงานคณะกรรมการกฤษฎี
ารกิจใหม ซึ่งได กา
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา าที่ของสวสํนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตํกาาแหนงหรือผูซสํึ่งาปฏิ
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี บัติหนาที่ในสวน กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตาง ๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาที่ทสําี่โนัอนไปด
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
วย ฉะนั้น เพื่ออนุ กาวัติใหเปนไปตามหลั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา
กการที่ปรากฏในพระราชบั ญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สวนราชการ เพื่อใหผูเกี่ยวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนสําานัทีก่วงานคณะกรรมการกฤษฎี
าตามกฎหมายใดไดกมาีการโอนภารกิ สําจนัของส วนราชการหรือผูกราับผิดชอบตาม
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา รัฐมนตรี ผูสํดานัํากรงตํ าแหนงหรือผูซึ่งปฏิกบาัติหนาที่ของสสํวานันราชการให
งานคณะกรรมการกฤษฎี ตรงกับ กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
การโอนอํานาจหนาที่ และเพิ่มผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
โอนจากสวนราชการเดิ มมาเปนของสวนราชการใหมกา สํานั้งกตังานคณะกรรมการกฤษฎี
รวมทั ดสวนราชการเดิมที่มกีกาารยุบเลิกแลว
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบั
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึสํางนัจํกางานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เปนตองตราพระ กา
ราชกฤษฎีกานี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๖๕๐
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
มาตรา ๕ รถที่คางชําระภาษีรถประจําปอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับให
ดําเนินการดังสํนีา้ นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๑) ใหนายทะเบียนประกาศหมายเลขทะเบียนพรอมทั้งจํานวนภาษีคางชําระไว
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ณ ที่ ทํ า การนายทะเบี กา ย นและในสถานที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
่ ที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศกํกาาหนดภายในหกสิสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
บ วั น นั บ แต วั น ที่ กา
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๒) ใหเจาของรถหรือผูครอบครองรถทําความตกลงกับนายทะเบียนในการชําระ
ภาษีคางชําระภายในหนึ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่งรอยแปดสิ
สํานับกวังานคณะกรรมการกฤษฎี
นนับแตวันที่นายทะเบี กา ยนไดมีประกาศตาม (๑) โดยให กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ไดรับยกเวนเงินเพิ่ม หากมีภาษีคางชําระเกินกวาสามป ใหคิดภาษีคางชําระเพียงสามป และให
ผอนชําระเปนสํงวดได
านักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตามระเบียบที่อธิบกดีาประกาศกําหนด สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
(๓) เจาของรถหรือผูครอบครองรถที่มิไดดําเนินการตาม (๒) ตองเสียภาษีคาง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชําระทั้งหมด พรอมทั้งเงินเพิ่มในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือนของจํานวนภาษีที่คางชําระ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


๕๐
ราชกิจจานุเบกษา/เลม ๑๒๐/ตอนที่ ๔๘ ก/หนา ๙/๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๖
- ๔๖ - สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

(๔)กาเมื่อครบกําหนดระยะเวลาตาม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี (๒) รถที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา่คางชําระภาษีสํราถประจํ าปตั้งแตสาม กา
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี
ปขึ้นไป หรือรถที่คางชําระภาษีรถประจําปไมถึงสามป แตตอมาภายหลังคางชําระภาษีติดตอกัน
ครบสามปใหสํถาือนักวงานคณะกรรมการกฤษฎี
าทะเบียนรถเปนอันระงั กา บไป และให
สําเนัจกางานคณะกรรมการกฤษฎี กา
ของรถหรือผูครอบครองรถมี หนาที่
สงคืนแผนปายเลขทะเบียนรถตอนายทะเบียน และนําหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถมาแสดงตอ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
นายทะเบียน เพื่อบันทึกหลักฐานการระงับทะเบียนรถภายในสามสิบวันนับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาตามสํา(๒) หรือนับแตวันคางชํากระภาษี
นักงานคณะกรรมการกฤษฎี า ติดตอกัสํนานัครบสามป แลวแตกรณี กา
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
ใหนํามาตรา ๘๖/๒ มาตรา ๘๖/๓ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๘๖/๔
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
วรรคสอง แห ง พระราชบั กา ญ ญั สํตาิ กนัการขนส
งานคณะกรรมการกฤษฎี
ง ทางบก พ.ศ. กา ๒๕๒๒ ซึ่ งสํแก
านักไงานคณะกรรมการกฤษฎี
ขเพิ่ ม เติ ม โดย กา
พระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับโดยอนุโลม
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เจ าของรถหรื อผู ครอบครองรถผูใ ดไมสงคื น แผน ป ายเลขทะเบียนรถและนํ า
หนังสือแสดงการจดทะเบี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ยนรถมาแสดงต อนายทะเบียนตามความใน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา (๔)สํให
านันกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ําโทษตามมาตรา กา
๑๔๙/๑ แหงพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
นี้มาใชบังคับ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

หมายเหตุ :- เหตุผกลในการประกาศใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี า พระราชบัญญัติฉบับกนีา้ คือ โดยที่ปจสํจุานับกันงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี มีเจาของรถเปน กา
จํานวนมากละเลยหรือหลีกเลี่ยงการชําระภาษีรถประจําป ทําใหมีภาษีรถประจําปคางชําระเพิ่มขึ้น
ทุกป และเมื่อสํมีานักการเปลี
งานคณะกรรมการกฤษฎี
่ยนเจาของรถก็เกกิาดขอโตแยงในภาระภาษี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
รถประจําปที่คกาางชําระ สมควร
ปรับปรุงมาตรการในการจัดเก็บภาษี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รถประจําปที่คางชําระใหไดผลอยางจริงสํจัางนักจึงานคณะกรรมการกฤษฎี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
งจําเปนตองตรา กา
พระราชบัญญัตินี้
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๐๕๑
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปจจุบันสถานการณ
ราคาน้ํามันไดสํปานัรับกงานคณะกรรมการกฤษฎี
ตัวสูงขึ้นอยางตอเนื่องการวมทั้งปญหาทางด านมลภาวะทางอากาศที
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา ่เพิ่มมากขึ้น
และเพื่อเปนการสงเสริมใหมีการใชพลังงานอื่นทดแทนการใชน้ํามันเชื้อเพลิง สนับสนุนการใช
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี
พลังงานอยางประหยักาด และการใชสํพานัลักงงานคณะกรรมการกฤษฎี
งานสะอาดเพื่ออนุรักษกาสิ่งแวดลอม อัสํนานัจะเป
กงานคณะกรรมการกฤษฎี
นการชวยใหมี กา
การใชพลังงานอยางเหมาะสมและคุมคาและกอใหเกิดผลดีตอระบบเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมของ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ประเทศ สมควรสงเสริมการใชรถที่ใชพลังงานดังกลาวโดยกําหนดใหมีอัตราภาษีประจําปสําหรับ
รถเหลานี้เปนการเฉพาะ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎี กา จึงจําเปนสํตานัอกงตราพระราชบั ญญัตินกี้ า
งานคณะกรรมการกฤษฎี สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ณัฐพร/แกไข


วศิน/ตรวจ
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานัก๖งานคณะกรรมการกฤษฎี
ตุลาคม ๒๕๕๓ กา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา


๕๑
ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๔/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐