Vous êtes sur la page 1sur 4

ప|| తొలలల్లింటి వలె గావు తుమమ్మెదా యల్లింక | వొలలవుగా మమమ్మెవో తుమమ్మెదా ||

చ|| తోరల్లింపు రచనల తుమమ్మెదా కడు | దూరేవు గల్లిందులే తుమమ్మెదా |

దూరినా నెఱుగవు తుమమ్మెదా మమమ్మె | వోరగా చూడకు వో తుమమ్మెదా ||

ప్రా యపు మల్లిండ తుమమ్మెదా కడు | తొలచేవు చేగలే తుమమ్మెదా |


చ|| తొల ప

తొలకరి మరుగువే తుమమ్మెదా ఇల్లింక | ఉలకేవు మమగని వో తుమమ్మెదా ||

చ|| దొరవు వేల్లింకటగిరి తుమమ్మెదా మా | తురుమేల చెనకేవు తుమమ్మెదా |

దొరకెనీ చనవులు తుమమ్మెదా ఇల్లింక | ఒరులెఱల్లింగిరి గదవో తుమమ్మెదా ||

ప|| సిరుత నవువ్వులవాడు సినెన్నెకా వీడు | వెరపెరుగడు సూడవే సినెన్నెకా ||

చ|| పొలసు మేనివాడు బోరవీపు వాడు | సెలసు మోరవాడు సినెన్నెకా |

గలుసుల వల్లింకల కోరలతోబూమ | వెలసినాడు సూడవే సినెన్నెకా ||

చ|| మేటి కురుచవాడు మడమీది గడడ్డల | సీటకాలవాడు సినెన్నెకా |

ఆటదానిబాసి అడవిలో రాకాశి | వేటలాడీ జూడవే సినెన్నెకా ||

చ|| బల్లింకపు మోతల పిలలగోవివాడు | సిల్లింక సూపులవాడు సినెన్నెకా |

య కసరి కూడె ననన్నె | వేల్లింకటేశుడు సూడవే సినెన్నెకా ||


కల్లింకక కలకియ

ప|| సల్లిందెకాడ బుటిట్టినటిట్టి చాయల పల్లింట | యల్లింత-చల్లిందమాయ చూడరమమ్మె చల్లిందమామ పల్లింట॥

చ|| మనప పలవెలల మొలచి పల్లిండినపల్లింట | నినపెయ దేవతలకు నిచచ్చపల్లింట

గనకని హరికనన్నె గనచూపులపల్లింట | వినవీధి నెగడిన వెనెన్నెలల పల్లింట॥

చ|| వలరాజు పల్లింపున వలపు వితత్తిన పల్లింట | చలువెయ పునన్నెమనాటి జాజరపల్లింట


కలమ కామని తోడ కారుకమమ్మెనపల్లింట | మలయుచు తమలోని మరిర్రిమాని పల్లింట॥

చ|| విరహుల గుల్లిండెలకు వెకక్కసమయ న పల్లింట | పరగచుకక్కలరాసి భాగగ్యమ పల్లింట

అరుదెయ తూరుపుకల్లిండ నారగబల్లిండినపల్లింట | యరవెయ శర్రి వేల్లింకటేశునిల్లింటిలోని పల్లింట॥

ప|| కలని దోపరికి గబబ్బిళళ్ళో యదు | కుల సవ్వుమకిని గబబ్బిళళ్ళో ||

చ|| కల్లిండ గడుగుగా గోవుల గాచిన | కల్లిండొక శిశువునకు గబబ్బిళళ్ళో |

దల్లిండగల్లింపు దెయతుగ్యల కెలలన తల | గుల్లిండు గల్లిండనికి గబబ్బిళళ్ళో ||

ట్టి ల | కోపగానికిని గబబ్బిళళ్ళో |


చ|| పప విధుల శిశుపలుని తట

యేపున కల్లింసుని యడుమల బెటిట్టిన | గోప బాలునికి గబబ్బిళళ్ళో ||

చ|| దల్లిండివెయరులన తరిమన దనజుల | గుల్లిండె దిగులునకు గబబ్బిళళ్ళో |

వెల్లిండిపెయడి యగు వేల్లింకట గిరిపెయ | కల్లిండలయగ్యకున గబబ్బిళళ్ళో ||

ప : వలపులు వలపులు వయగ్యళ | చలమరి మరుడున సమేళ ||

చ : నెలత మోమనకు నీ కనచూపులు | నిలువున మతగ్యపు నివాళ

కలదికి మీరిన గురుకుచమలకున | తొలకు నీ మనసు దువావ్వుళ ||

చ : వనిత నిల్లిండుజవవ్వున గరవ్వుమనకు | ఘనమగు నీ రత కరాళ

వెనకమల్లిందరల వెలది మేనికిని | పెనగు గోరికన పిసళ ||

చ : పడత కోరికల భావల్లింబునకున | కడు కడు నీతమ గయగ్యళ

చిడిమడి మగువకు శర్రివేల్లింకటపత | విడువని కూటపు విరాళ ||

ప : ఎల్లిండగాని నీడగాని ఏదెయన గాని కల్లిండల రాయడె మాకు కుల దెయవమ


చ : తేలుగాని పమగాని దెవపటట్టైన గాని గాలగాని ధూళగాని గాని ఏమయనా

కాలకూట విషమయ న గర్రికుక్కన మల్లింగిన నాటి నీలవరు


ర్ణు డే మా నిజ దెయవమ

చ : చీమగాని దోమగాని చెలది ఏమయ నా గాని గామగాని నామగాని గాని ఏమయ నా

పమలనిన్నెటి మమ ల్లింగే బలు తేజిపెయ ననన్నె ధూమకేతువే మాకు దొర దెయవమ

చ : పిలలగాని నలలగాని పినన్నె ఎలుకెయన గాని కలలగాని పొలలగాని గాని ఏమయనా

బలలతుడెయ వేల్లింకటాదిప్రా పెయననన్నెయతడే మమమ్మెలల కాలమననేలే ఇల్లింటి దెయవమ

ప : తమమ్మెరెడిడ్డ మాకునిచెచ్చ దిషట్టిమయ న పొలమ | బొమమ్మెరెడిడ్డ కపప్పగిల్లించి పోదిసేసెసెఁ బొలమ||

చ : నిల్లిండినటిట్టిమడుగుల నీరువల్లింకపొలమ | కల్లిండలుమోచిన పెదద్దగబబ్బిరపుసెఁబొలమ

అల్లిండనే పొలమరాజులుల్లిండేటి పొలమ | చెల్లిండివేసి మాకులెలా


ల సెలగిన పొలమ||

చ : ఆసపడి వరదానమడిగిన పొలమ | బాసలతోసెఁ గడు నెతు


త్రు పటట్టిమయ నపొలమ

రాసికెకేక్క మనలకు రచెయచ్చనపొలమ | వేసరక నాగేట వేగిలెయన పొలమ||

చ : మల్లించి గురుతయన రావిమేనిచేనిపొలమ | వల్లించిన గుఱఱ్ఱమసెఁ దోలే వయగ్యళ పొలమ

యల్లించగ శర్రివేల్లింకటేశు నిరవెయన పొలమ | పల్లించుకని లోకులెలా


ల బప్రాదికేటిపొలమ||

ప|| సువివ్వు సువివ్వు సువివ్వు సువవ్వుని | సుదతులు దల్లించెద రోలాల ||

చ|| వనితలు మనసులు కుల్లిందెన చేసిట | వలపులు తగనిల్లించోలాల |

కనచూపు లనెడు రోకల్లిండలన | కనెన్నెలు దల్లించెద రోలాల ||

చ|| బల్లింగరు చెరుగుల పట


ట్టి పుటట్టిమలు | కల్లింగులు దూలగ నోలాల |

అల్లింగనలల్లిందరు నతవేడుకతో | సల్లింగడి దల్లించెద రోలాల ||

చ|| కురులు దూలగ మల్లించి గుబబ్బిచనలపెయ | సరులు దూలాడగ నోలాల |


అరవిరి బాగుల నతవలు మదు
ద్ద లు | గురియుచు దల్లించెద రోలాల ||

చ|| ఘలు
ల ఘలు
ల మన కల్లింకణరవమల | పలలవపణుల నోలాల |

అలలన నడుమలు అసియడుచు సతు | లొలలనె దల్లించెద రోలాల ||

చ|| కపుప్పరగల్లింధులు కమమ్మెనిపువువ్వుల | చపప్పరమలలో నోలాల |

తపప్పలుగా రత దేలుచు గోనే- | టపప్పని బాడెద రోలాల ||