Vous êtes sur la page 1sur 46

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.

com/
ெவள ேய அைட மைழ! உ ேள இ மைழ! பாக 1 !!

சமப லஒ ெப மைழ அ ச ல , நவ ப ல , அ ல யா எ ன
லாப ந டேமா , என ஒ ந ல அ பவ கிைட ச !

எ ெபய காமரா ! வ ல நா அ மா , அ கா , த ைக , அ பா நா
ேப தா ! த ல அ பா! ேப ராமநாத ! ேவைல தி சில பா கி
ெதாழி சாைலல! வ ப லா ெச ைனல! ஒ
வார க ெகா ைற வ வ வா ! அவ ேவைல ெச வ பா கி
ெதாழி சாைல , ஆனா அவேராட பா கி ேவைல க மிதா ! ப ேன!
இர வார தி ஒ ைறதா வரா ! அ றெம ப ! ? ஆனா
ேதா டா கைள வணா காம இ பா ேபால ஆ ந லாேவ இ பா !
வய 44 தா !

அ மா! மா ஜ இ பா க! சி ன வய லேய க யாண !


அ த ழ ைதக ! அ ற அ பா ரா ப ! வய 40! ஆனா
ப கள மதி க த க , இளைமேயா இ பா க! எ க ேம ெரா ப
பாச ேதா இ பா க! ேப உமா!ஆ அ சமா ,அ ைமயான ெப த
வைள கேளா !எ கேளா ேச வ தா அ கா மாதி இ பா க!
பபா கா அழகான க ேதா , ெப சா கன கேளா , சி ன ம
வ த வய பரா இ பா க!

அ கா! ப ப பட ேசானா மாதி ய பா! அச த கல !ேப பா !


சமப ல க யாண ஆ ! மாமா அவேளாட அழகி ெசா கி ெரா ப
பாசமா இ கிறா ! எ க வ ப க லேய வ ! அ க வ வ
ேபாவ மா ஷியா இ ப ! ஆனா என ெகா ச ேதக ! மாமா இ
வ அ மாைவ , ஒ வ த ெஜா ேலா ரசி பா ! அ கா , அ மா
க ெகா வதி ைல! இ ேக சா ப ேபா அ மா ன
ப மா ேபா , ஏதாவ ெத மா அவேராட க க ேம !
அ மாவ இ ரசி பா ! என வய எ ! ஆனா எ ன
ப வ ! ? அ கா எ லாேம அ சமா தாேன இ ? மா பழ
ைலக ,ப த தாேன இ கா ? ஏ மாமா
?ச ர ைன ஆகாதவைர ஓேக!

த க சி யா! ராசி ர ல ேபா ல ப றா! + 2! வய 18!


ஆய ! இ அவ இ ேக இ தா , மாமா , எ ன ப வாேரா ?
ஆ இ பேவ காத ச தியாமாதி , ெப சா ல ைலகைள
வ சி பா! அ மாேவ ரகசியமா அவைள , ேகலி ப வா க! எ ன
இ பேவ எ ைடயைதவ ட ெப சா இ !எவ
வ சி ேகா ?ந ல கால ! அவ இ ேக , இ ைல! ஆனா
ேபா ேடா லா பா அ காவ டேம! ெஜா ேலா மாமா வழிவா !

எ ைன ப றி ெசா லேவ இ ைலேய! நா கி ச ைகேயா


ேவைல கிைட , இர ஷி ல ேவைல ெச யேற !ஆப ,வ
இ த எ ைன! இ த ெப மைழ பாடா ப தி எ ட ! எ க வ
இ ப ச ேற ேமடான ப தி! நா அ மா , அ கா வ வ தா
இ ேதா ! மைழ அதிகமான அ கா மமாைவ எ கேளாட வ ேக
வர ெசா லி டா , ெச ேபான ! நா ைந ஷி ேபாற ஐ யாவ
இ ைல! வ அ மா , அ காேவா ேகர ஆ ெகா ேதா ! நா
ேவகமா அ த ஒ காய , ேபா ைடவ எகிறி அ காவ
பாவாைட ட !அேத ேநர , அ மா ! "ஏ டா! ேபா ல
இ ஓ ைடல ேபா டா னா! அவேளாட ஓ ைட ேளேய!!" ப
உத க வா ெகா டா ! என ச ஒ
மாதி யா ட ! ஆ ட ைத ெதாட ேதா ! ஆனா என அ த ஓ
வா ைதகேள ெகா ச உண சிேயறி வ ட !

ெத வ யாேரா அ காவ இ த ப தில வ கள மைழ த ண க


ெதாட கியா , ெசா ல நா க வ ெவள ேய பா தா ,
ேமேலேய த ண இ மள இ க , அ கா , அ மா பதறினா க !
"ஏ பா ! உ க வ ல எ லா ப திரமா இ மா ? கீ
ேபா ஷனா ேச ? எ ன ப ணலா ?" " ஆமா மா! , ப சி , கிைர ட
எ லாேம தைர ெலவ லதா இ மா! இ ேகேய இ ேளா
த ண னா! எ க வ ேபாய ! நா ேபா பா
வ ட மா மா ?" உடேன நா " அ கா! ஒ பய படாேத , நா
வேர ! எ ன ஆய நைன சா , காயவ சா ச யா கர ெட லா
நா கிள ப ேன !

மைழ சா வ டைல! வான இ , ெப மைழ கான அறி றி ெத ய!


அ மா ைட ,எ கைள ப திரமா ேபாக ெசா லி அ ப னா ! ஒேர
ைட அ காைவ ஒ ,ஒ ைகயா ைட ப ெகா ,
ழ கா அள க, அ காைவ ேச ப ெகா ேபாேனா !
அவ வ ெந க ெந க ேமேலேய த ண இ க, அ கா
எ இைடைய க ெகா டா ! வான இ , ெவள சேம இ ைல
எனேவ நா அ காவ ேதா ப ைடைய எ ேனா அைண ெகா
ெம ல ேனறிேனா ! "ேட ! ெம வாடா! இ த ம ஷ ,
ேபாென கேவ மா ேட றா !" அ கா ெம ல ல ப னா ! அவைள
ேத வ தமா ேம எ ேனா இ கி "அ கா! ஏ ல பேற? அவ
மைழல, எ கியாவ மா ெகா பா , பய படாேத கா! வ வ
ேபா ப வா ! ல பாம, ெக யா ப சி ேகா!" அ கா கன ச
மா கன க எ வ லாவ அ த என , அ த சி வான ைலய ,
உட ேலசாக ஏறிய !

எ ப அ காைவ ேம இ கி அைண க! அ கா ,
சி கினா . "ேட ! ந ல கால , ெவள ல எ த நா இ ேல! இ தா
நா இ ப க ெகா , ெத வ ல ேபாக மா?" நா ட
அ காைவ பா க! அவ ,எ க ைண பா ,ப ன
ெகா டா ! "இ ைல கா! யா ெவள ல வ தா ,இ ல ெத யா ! ந,
பய படாேம, ந லா க ப ேகா கா!" அவ ம னமாக, எ ைன
த வ ேபால, இ ப கைள எ ேனா அ த, அ ப பா! எ ன
க ?? "அ கா! மாமா ெரா ப ெகா வ சவ கா!" அ கா எ ைன
பா க! நா க ண ெசா ல! " சீ!ேபாடா! ேபா கி ! உ . ைன!"
ஒ ைகயா அ தி கி ள னா ! நா ெபா யா அலறிேன ! அவேளாட
வ வ த !

வ ெகா ச த ண தி த ! ஆனா ஏ பய த அள
நைனயைல! நா ைடைய வ ! அ காவ அ கி வ ! "அ கா!
பா தியா, ஒ ேம ஆகைல! அ ப பய ேபான ேய!?" உடேன அ கா
எ ைன க ப க ன ல ஒ கி அ க! ஏ அ ப ெச சாேளா
ெத யைல! இ ெப ப க எ மா ப அ தி, அ ம மா, அ த
எ தா வவ க இயலவ ைல! நா அவள இ ப
ைகேபா அைண ெகா ேட ! "ெரா ப ேத டா! த ப ! ந
இ ேபா நா ஏ கவைல பட டா?" அவ இ வைர இ த அள
ெந கமா எ ேனா இ ததி ைல! நா ெகா ச ண சேலா
அவேளாட க ன ல, ெபா ஒ த க! " !ேட !
ர மைச டா!" எ ன டமி வ லகினா !

ஆனா என ெக னேவா, ெரா ப ெந கினா ேன ேதாண ய !


"இ ைல கா! உ க ன ப மாதி ெம ைமயா இ ! அதா எ
மைச உன !" "அ ேயா! ேபா ஆரா சி! வாடா இ த
த ண லா த ள , நா கிள ேவைலைய பா ேபா ! த ல உ
ெர மா , மாேவாட கி ஏதா க ேகாடா?" "அ கா! இ ேபா
ேவ டா ,ந நைன சி ேக! த ண ெய லா த ள ,
மா தி கலா " கடகட த ப ண, ெவள ேய மைழ ேம பல
ெப ய ெதாட கிய ! கர ேபா ! வ த ண வராம ,
ெகா ச மண ைடெய லா ெர ப ண அ கிேன ! அ கா ,
நா எ லா ெபா கைள ச அளவ , கி வ ேடா !

அேத ேநர அ மா ேபா ப ண னா ! "ேட ! ராசா! ப திரமா ேபா


ேச த களாடா!? உ ேனாட மாமா ெதா பலா நைன சி, இ ேபாதா
வ ேச தா ! அவ பா கி ேட ேட ?" அவ ேபாைன வா கி! " மா!
ெசா மா! ஓ, ந ல கால அவ அ ேகேய வ டாரா மா! இ ேக
எ நைனயைல, உ ெபா , ைள தா நைன சி ேடா !
இ ேபா எ னப வ ெத யைல? அவ கி ேட ேபாைன ேட !"
" !எ னா க! ந லா நைன சி களா? உ க அ ைதகி ேட டவ
வா கி ந லா ெதாைட சிகி அ ேகேய ந ல ப ைளயா இ க! நா
த ப , மைழ நி ன வேரா ! எ ன? ந ல ப ைளயா இ க ?
ஏதா அ ேக அ ப இ ப ! எ க மா தன யா இ பைத வ !
ெசா லி ேட ! ஆமா?"

நா கவன பைத க ப ேப ைச மா தி வ டா . நா
ேக வ றிேயா அவைள கவன க! "ேட ! உ கி ேட அ றமா
ெசா ேற !எ ன? இ தா கி க ேகாடா! நா ெகா ச உ மா
ப ண டேற !" அவ மா ைட எ ெகா பா ெச ல! எ
அ கா, மாமாைவ ஏ எ ச ெதாண ய ேபசினா !
ஒ ேவைள அ ேக அவ அ மாவ ட ஏதா சி மிஷ ெச வாேரா?
அேத ேநர உ ேளய அ காவ ர ! "ேட ! த ப , அ த டா
ைல டாவ எ எ கி ேட, டா! இ த இ ல ரா எ ேகா
வ ட !" என ம ைட ெவள ச வ த ! டா எ
அவள ட க! அ கா ைக ம ந வா கி ெகா , கதைவ தா
ேபா ெகா டா !

என ச ஆய ட ! ஆனா அவ க வ பா மி ெவள ச
இ க ெவள ேய லா இ தாேன! பா ச னலி ச வாக
ெச கிய தக ணா ல ஒ மி ஸி ! ஆஹா! மன
மைழய க! அ ேக ேபாேன ! யா பா காத இட தி ச ன
இ கேவ அ த உைட த க ணா ைய மாமாேவா, அ காேவா க
ெலா ளைல, இ தைன நாளா? என ப ப இதய அ க, ைன நைட
ேபா தைலைய ந பா தா ! அ த ம கிய ெவள ச தி அ கா!
பாவாைடைய இ ப க ெகா , மா பழ கைள
கா ெகா தா ! ெப சா வ டமா, ைனல க வ ட ல
கா ,, !அ ப பா! என ,த ப கி ட ! அ த கன கைள
ப சிெகா கீ ேழ னா! எ ப இ ! ட பற த
அ காவா ேச! அெத லா ஞாபக லேய இ ைல! அ ள அ கா
ராைவ மா ட அத அட க ம த ப கைள, நா அ தி ப ைச
அட கலாேம மன க, உைட மா றி ெவள ேய வர நா ந ல
ப ைளயா, த எ க த த யைன, ெதாைட ந வ அ தி, உ ேள
உ கா தி ேத !

ந க உ கேளாட த கிய தா, அ கிகி அ த பாக


வ வைர கா தி க !! ந றி!!

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


ச கிைட த அ காவ தி ய த சன தி நிைல ைல ,
த யைன அ திெகா அம தி த எ ைன அ கா கவன காம ,
சைமய அைற ெச றா ! நா உடேன பா ேபா அவ
கழ ேபா ட ராைவ எ வாச ப க, அ ெப க ேக உ ய
வாசைனேயா என ேம கி ஏ றிய ! கர ேவ இ ைல! ெம
வ தி ெவள ச ல அ கா உ ேள ம லா கி தா! நா
ேபா ட ைனயா ட ைல ைகய ப சிகி அ மி
அைல ேத ! "ேட ! காமராஜு! சா ப டலா வாடா!" உ ேளய
அ காவ பாச ர ! "இேதா வ ேட கா!" அர க பர க வ ைர த
த யைன மைற ெகா சா ப ட ெச ேற ! தைரெய லா ஈரமா
இ ததா க லி ேமேலேய அம சா ப ட ெதாட கிேனா !

ெம வ தி ெவள ச தி ! நா உ மாேவா அ காவ அ க


அைச கைள ேச வ க! என ைர ஏறிய ! அ கா பதறி எ
தைலல த ெகா ேட! "ேட ! அ மா ந சா ப ேயா இ ைலேயா
நிைன சி பா க" "அ கா! மாமா உ ைன நிைன சி க மா டாரா? உன
ைரேய ஏறைல!?" "ேட !அ த ஆ ப றி ேபசாேத? என வய எ !"
"அ கா!மாமாவ ேம உன ேக இ ேளா ேகாப ? ேபான ட
தி னா ?" "ேட ! இ ேக இ ேளா மைழல அவ ைத ப றேம, வரலாமி ல!
அ ேக எ ன ெகா கிட ?எ கி ேட இ லாத ெத யைல! இ
ஒ க ட டா? ந சா ப , உன யறமாதி அ றமா
ெசா ேற ! இ த மைழ சன ய வ டதா பா ?" ேப ைச மா றினா .
ேப சா ப வ எ ேத ! ெவள ய பா "அ கா! மைழ
இ வ டைல கா! நா இ ேகதா க மா?" "ஆமா டா! என
ஒேர கவைலயாய டா? பயமாய டா?" "அ கா நா இ ேகேன? ந
ஏ பய ப ேற?" "அட! ந ேவற அதி ைலடா! ப ெசா ேற !" பட
க லி ப ேடா ! ஒேர க லி தா ! ஏ னா வெட லா ஒேர ஈர !
நா பன ய எ லா கழ கிேயா ப ேத ! ச த ள ப த
அ கா! ச ேநர தி ெகா ச ெந கி ப ! "ேட ! நா உன
ஒ ெசா ேவ ! அைத யா ெசா ல மா ேட ச திய
ெச வ யடா?" கி ேட ெந கி ேக ட ! "அட! எ ன கா! தி ேபா க!
உ ேமல ச தியமா யா ெசா ல மா ேட ேபா மா?" அவேளாட
தைலல அ சி ச திய ப ண ேன !
அ ேபா எ ைகைய த க தி ப ட அ கா!அைத த க தி
அ திெகா "ேட ! ெகா ச அ ப ேய இ டா! என உ ேனாட
வ ய ைவ ெம டா!" ேம ெகா ச ெந கினா ! என
ஆஹா! இ ன இர ந ம தலிர தா ஷிேயா அ காைவ
ெந கிேன ! ஆனா அைத ெவள கா டாம "அ கா! இ காகவா
ச தியெம லா ேக ேட?" அவேளாட ெந றிய ெபா ஒ கி அ க!
"அ கா! சில ேப ெப ேரா ெம , சிகெர ெம ,
ெம ப ! என உ ேனாட வாசைன ெரா ப ப கா"
" சீ! சீ! அதி ைலடா! அ உ க மாமா ேம ட டா!" ெசா லிெகா ேட எ
மா ப த க ைத அ திெகா ள! அ த மைழ டா இ !
நா எ ஆைச அ காைவ அைண ெகா ேட ! சா! எ த ேயா
வ ைர அவேளாட ெதாைடகள ெம ல ட ெதாட கி சி! "ேட !
உ ேனாட மாமா! ச யான ெஜா ேப வழிடா!" "இ க ேம கா!
த ெப ன? உ ேமல ஆைசயா தா இ கா ?" க ைத எ மா ப
அ தி வாச ப தா ! "ேட ! நாைள அ ேக ேபா அ மாகி ேட,
அ காைவ ேந ரா தி க ப ேச ! அ இ ெசா லிடாேதடா!
உ மாம எ ேமேல ஆைசயா தா இ கா ! ெச ல ெவறி சி
அைலயறா ! அசி க அசி கமா ேப கிறா !"

நா ெம ல அவ ெந றிய நா ைக ந ந கிெகா ேட! "அ கா!


என உ ெம ம மி ேல கா, ைவேய கா!"
க ெகா ேட !" ! சீ! ேட !ேபா !! உ மாமா எ ட
இ கி ேட, அ மாைவ ப றிேய ெச ஸியா கெம அ பா !
! ேச ேட ! எ னடா இ த ந ந கேற? !ஆஆஆஆ!"
சி கினா ! நா வ டாம அைண ெகா ேட! "அ கா!மாமா ெகா ச
யான ஆ ! அதா உ கி ேய அ ப ேபசிய கா ! அவ அ ப
ேபசாம, உ மனசிலேய வ சி த உன ெத யேவ ெத யா ேல!
அதனா ச ேதக படாேத கா?" "ந ெசா ற ச தா டா! ஆனா ெரா ப
ஓவரா ேப வா டா" அ காவ இ மா கன க ேம எ வ த மா ப
அ தி!! ! ஸா "அ ப யா கா? எ த அள ?" " சீ ! ந ேவேற
வ ள கமா ேக கி ! ! !எ ப னா! ரா தி ஒ ஆ ட
த , நா ஆயாசமா அவைர பா ேபாேத! இர ைட
ப சிகி தினா எ ப இ பா ? அதா
?அ ேயா! உ ைன இ ைல ! உ க மாைவ நிைன சி
பா ேத ெசா வா டா!! என எ ேளா எ சலாய ?"
"அட பாவ ! மாமா அ ப யா ேப வா ? அ கா! அ மா அழ தா ,த ப ேல!
ஆனா உன ெக ன கா ைற? ஜ இ ேக? ஆனா இ ெனா கா!
எ ன னா, அ தர ள சவ இ ேல! ஆைச தர ஓ தவ
இ ேல ெசா வா க கா!!" அ காைவ ேம இ கி
அைண ெகா ேட ! " சீ! சீ! நாேய, அசி கமா ேப
அ காகி டேய!என எ ன ைற என ெத யைலடா!! சா
உன ெத சா, க ப ெசா டா! இர க ேத ெசா ேல "
அவேளாட ரலி காம கிற க ட ெசா ல! நா அவைள அ கி
அைண இ ப ைகேபா அ திெகா ேட !

அவ ெகா ச ட எதி ேப கா டாம , "ெம ல அைண ேகாடா!


இ ன கி ரா தி ேவற, அ ேக அ மா தன யா இ கா க ேல! அதா
கல கமா இ டா! ேபாதா ைற அ மா ட, ெகா ச அைலவ ேபால
என ேதா டா! இ ன நா ேகர ஆ ேபா ட கவன சயா?"
என ெத யாத ேபால! "எ ன கா! ெசா ேற! காைலல எ ன நட த !"
அ காவ ரா தடவ! " !ஆஆ!ேட ! ,எ னடா!ந, ஞாபகமி ேல?
ந ஒ காய ைன அ சி, எ பாவாைட ேள ேபா ேச! அ ேபாடா?!"
அ ேபா தா என ஞாபக வ வ ேபால!! "ஆமா கா! உ ேனாட
ஓ ைட ேள ேபா ேற ெசா ன தாேன!? இ ேபாதா ஞாபகேம
வ கா? அ கா!! அ மா , இளைமேயா தாேன இ கா க? அ பா 15
நாைள ஒ வா தாேன வ கிறா ? அ த கவைலேயா எ னேமா?"
"அதா டா! எ ேக எ ேனாட ஆைள, மட கி வா கேளா , ெகா ச
பத டமாேவதா இ ?" நா அ காவ கி ைககைள
ஓடவ ெகா ேட! "நா ,எ ேக மாமா, ந ம யாைவ, மட கி ஆ ைடைய
ேபா வாேரா பய ேத கா. உ க யாண ஆன ல!" எ
உத கைள, அ காவ க ன கள , க தி உரா ேத ! அவ
இைச ெகா ேட! "ஆமா டா! ந ல கால அவ, இ ேக இ ேல!
ேபாதா ைற அவ மா , ெர ேம ெகா ெகா ெப சா,
கவ சியா தா இ பா? இவ பா ைவ, அவ ெமாைலையவ எ ேக
ேபாகா ! அவ எ பா கா கி தி வா ல!" "அ கா! ஆ டவ
ேமல பழிைய ேபா , கவைலபடாேம இ கா! ஒ ஆவா !
ஆனா நா எ ன ப ண ? இ த ெபா
யாகி ேட நாேன ெசா ல நிைன ேப , வ ேல ப டா
ேபா !" "ச டா! ந ம ேவைலைய பா ேபா !" ச ேற ம லா ப க,
நா அவ ேமேலறியவா சாய! எ அவ ெதாைடகைள , ட!
அவ ச னமா !ஆஆ!ஆஆ! க தினா !

"ேட ! எ ெதாைட ேலசாக வலி டா!" நா பத வ ேபால! "அ கா!


எ ன கா! ஏ வலி ?எ ேக கா ? ஒ ேவைள ேகர ேபா காய
உ ேள , ேவகமா ப சா கா! ?" " !ஆஆ!ேட ! இ கலா டா!"
ேமேல ைக ைவ தடவ னா ! "அ கா! இ கா! பா டேர !
டா ைல இ கி ேல ?" தைல மா இ த டா ைச எ எ ,
அ காவ கால ய அமர! அ கா! " !ேட ! எ னடா! டா
ேவணா டா! ைகயாலேய தடவ பா டா! க ைத , அ கா பாவாைட கி!!
டா அ க ேபாரானா ? சீ! சீ!" நா ச , பாவாைடைய ெம ல
ேம கிவ , கா கைள தடவ ெகா ேட!அ ப பா!
வழவழ ,எ த கிேர மாதி க!அ கா ெநள தா !
" !ஆஆ!ேட ! !எ னடா! ?" " அ கா! உ கா கேள , வழவழ
வா ன ன வாைழ த டா ட இ கா!" வழி தவாேற தடவ! அ கா
சி கிெகா ேட ம லா நா தடவ கா ெகா ! "ேட ! ேபா கி
நாேய! அ ப கா பா னா ? எ ன ைத பா கிேரடா! ? ப ன!
!ஆஆஆ!ேட !"

நா ேம ைககைள உ ேள ெச தி ெதாைடகைள தடவ! பாவாைட


ேமேலறிய !" !ஆஆ!ேட ! எ லா ஆ பைள நா
இ ப தா இ மாடா!ஆஆஆ! ! சா கிைட சா! !ஆஆ!
மா! !ஆஆ! !ஆ !" சி கினாேள தவ ர தி டேவா, த ளேவா
இ ைல! " ஏ கா! உன எ தைன ஆ பைள நாைய ெத ?இ ல ேவர ,
எ ைன உ கி ேட எ ன ைற க ப க ெசா லிய ேக ?"
ஏ க ட ேக க! "அ ேயா! ச தா ! அ ேக எ ன நட ேதா நா
பய தா , இ ேகேய எ ைன , எ டேவ ப லா ழி ஆ ேவ
ேபாலி ேகடா!ஆஆ! !ேட ! ஏ கி ேரடா! ?அ ேயா! !" நா
காதிேலேய ேபா ெகா ளாம ! "அ கா! இ லேய , உ ைன
,எ ேளா ெசாகமா இ ெத மா கா!? இ த
மாம க ெத ல, ரசி க ெத யைல! ெகா ச இ கா!
உன ஏதா அ கி ப கா பா திடேற ! அ ப ேய
உ கி ேட ஏதா ைறய கா பா திடேறேன?" ப அ கா
எ அம ! " சீ!ேட ! க ைத!எ னடா ஆ உன ?" எ ைன
இ த மா ப அ தி அைண ெகா ! தமி டவ ! "ஏ டா!
ெசா டா? க ைத, அ ேளா ஆைசயா அ காேமல?"

நா ெவறி ெகா அவைள அைண க ன ல மாறி மாறி கி


அ ! "அ கா! நா வ ேபாேத, உ ேனாட ப த பழ கைள எ ேனா
அ கி என ,உ ேபறி சி கா! உ ைன க ப சேபாேத என
ேலாக ெசா கேம ெத சேத கா! ள கா?" எ ைன உ பா ,
இ க பழகிய த ,ேலசாக சி தவ ! ப ேம க
ெகா டா ! "எ ெச ல ராசாேவ! என உ ேனாட பர வ த
மா ப பட ேபாேத! உண சிக கிள ப ட டா! மாமா
வர டா , மைழ ேம வ க ஆ டவைன
ேவ ேன ! !ஆஆ! வாடா! உன கி லாததாடா! எ ேகாடா! எ
ெச லேம!" ம லா எ ைன த ேம ஏ றிெகா டா ! நா அவ
ேமேலறிெகா , உத கைள க வ உறி ச! ேதனாக இன க! அ கா
சி க க , என ேம ேபாைதேய ற!ெவள ேய மைழ ேஜா ,
ெப ச த ேக ட ! அ காவ ஆர உத கைள ச ப ெகா ேட!
"அ கா! இ த மைழ இ ப ெப ேத, ம த ண உ ேள வ ேமா கா?"
"இ ைலடா! நா சைம ேபாேத ந ம ெத வ ஏேதா கா வாைய
ெவ த ண ேவெர ேகா ேபா ப தி பவ டா களா ! அ ேயா! ந
எ னடா, இ ப அ கா உத கைள க ேச தி வா
ேபாலி ேகடா! !ஆஆ!" "அ கா!ேபா கா! உ உத க ேட ,
ெவெர ேம இ ைல! இ த மாமா ெரா ப ேவ ! நா பா
ெபாறாைம ப ெர ேப மாமா ஒ த !" "அ!ஆஆ!அ ேயா! க சி
ப சி எ டாேத! மாம ெகா ச ைவடா! ந பா ெபாறாைம
ப யா, மாம ேமேல ஏ ?அ த ஒ ேனா ஆ யா டா!அ ேயா, இ த
ைபய வ ெஜா ேல, வ ெரா ப ேபாலி ேக?" "மாமாதா ஏனா?
இ ேளா ேபரழகிைய, தின அ ல அ லமா ைவ சி பா ேல!
அதா !" " சீ! !ேபா கி ைபயேல! அதா இ ேபா ேமேலறி டேய?

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


இ ேனா ஆ யா டா?"

" ! ஹ¥ , இ ேபாைத ெசா ல மா ேட ,அ கா! உ உட


கதகத இ த ள , இதமா!ஆஆஆ!" " சீ! சீ! ேபசிேய
ரா தி ேபா டா!" எ த ைய ெம ல தடவ யவ ! அத
ப மைன நள ைத உண "அட பாவ ! எ னமா
வள வ சி ேகடா! தின ம கா ேசாளமா ட !! வாய ல வ டா
ெதா ைட காலி! கீ ேழ வ டா ைட காலி!" காம கிற க தி அ கா
உளற!! " !அ கா! ந லா கா கா எ ேனாட பா கி ?" "அட நாேய! எ ன
ேக ேட ? ந லா காவா ? பாவ க ைத லா ட வ கி , தட ேபாேத
என ! உ மாம ைல கா , ந ேமாட அ பா
ைல கா ெப டா!" எ த ைய அ தி ப உ வ னா !
"அ கா! அ பாேவாட ைல எ ேபா கா பா ேத?" அ காவ ப த
பழ கள ெம ைமைய ைககளா ப ைச ெகா ேட ேக க! " சீ!அ பா
ைல ஏேத ைசயா தா டா பா ேத ! உ ேனாட த ல, பாதிதா
இ ! மாம இ ெகா ச ெப ! ஆனா உன உல ைக
த டா!" அத எ ேனாட ைக அ காவ பாவாைட ேனறி
அவேளாட ெகா த ைட ேம ெச , இ
மய கா ைழ !!

அ ப பா! இதமா இள டா , ெம ெம சரவணபவ ெம வைட


கண கா , டா இ க , அ கா , ெநள தா ! கா வ , ேதாதாக கா னா !
"அ கா! உ ேனாட ஜா கி ஜ இ கா! அ ேயா! மாமா எ ேளா
வ சவ ?" "அ ேயா! !ஆஆஆ!ேட ! உ வர ப ேட எ
ைட டா! ஆஅ மா! !ேட ! எ ைன ெகா லாேத! சீ கிரமா ,
ஏதா ப டா! !மா" எ ைன த ேனா ேச தைண தா ! எ
வர க அ காவ தி ஓ ைட க தயாராக! அேத ேநர அவேளாட
ஜா ெக ெகா கிக ெத வ பட ெதாட க! மா கன கள
ெவ ைம திர சி ெத ய , எ ேம வ ைர க! ம ற
ெகா கிகைள அ காேவ கழ வ டா ! நா தைலமா லி த டா
ைல ைட ஆ ெச வ றி அ க அ த ம கிய ெவள ச தி அ கா ,
ராேவா ெதாைட ெத ய கிய பாவாைடய , பாதி க க ேவ
, பா பத ப பராக ெத ய! நா ப எ
கிைய கழ வ , மதி பாவாைடைய ெமா தமாக கிவ ,
எ ைல அ காவ ஆ ப தி ைவ தவா ப கன கைள எ
மா ப அ திெகா ! வ ரகதாப ல அவேளாட உத கைள
க வ ச ப! அ கா, ஆஆ! !ஆஆ! அன திெகா ேட! எ ைன த
ேமேல றிெகா ! "த ப! உ த க க ப யாேல, அ காைவ
டாஆஆஆஆ! !" கா கைள வ மட க, எ ேலா
அ காவ ஆ ப ஓ ைட ேநேர வ அத வாசலி ப ட !

நா ேபா எ அ காவ ராைவ கழ ! க


வ தள த அவேளாட ப த ெப த கன கைள ைக ெகாறாக ப றி
ெகா !இ ைப கி, எ ேனாட எ ட ல த யா அ காவ ஆ ப
ஓ ைடைய ேதட, அ காேவ எ ைல ப ,த தி வாய லி ைவ !
கா னா ! ஜூ நிர ப வழி அ கா தி அ திெகா ேட,
அவேளாட கன கைள ர தனமாக ப ைச ெகா ேட, த! ச
அவெளாட தி ேள எ ேனாட டா த ,ச த !!
"ஆஆ!ஆஆஆ! !! மா!ஆஆ !ஆஆ!அ ப தா டா!ஆ!" ப
இ கமா எ க த அ காவ இ ப ரங ேபாக,
என த அ பவம லவா? இ ப தாளாம ,
"அ கா!அ ேயா! !அ கா! எ னமாய கா!" ன அவள
கன கள கா கைள ச ப ெகா ேட! ெம ல ஆ ட ெதாட கிேன
இ ைப! "ஆஆ!ஆஆ! !ஆஆ!அ ப தா , ெம வாடா! ெம ல
ஆ டா!ஆஆ!கா ைப க காம ச ப உறி சி எ டா! !ஆ !ஆ டா!"

நா ெகா ச ேவக எ க, எ ைல கா வாசி இ அ க!


அ கா தி ஜூ ெப கி, என ஆ ேராஷ கைள, அ கா
ஆன தமாக, இ ப ேவதைனய அலறிெகா ேட, உ வா க ெதாட கினா !
நா இ ைலகைள ப கச கிெகா ேட, ந ந இ க! அ கா
க! பள ெவள ச ! ஆ கா டா வ டா ! (கர வ ட )
அ காவ ேமன ைல ெவள ச ல பளபள இ க! அவ
ேம க ைண இ க ெகா !ஆஆ! சீ! ெவ கப டா
ெதாட எ ேனாட கைள வா கி த ேனாட இ ைப கி
ஓ ைழ தா !! ப நிமிட ஓயாம திேகா ேட! அ கா! கா!
கா! ப கா! ஆஆஆ! நா கதறிெகா ேட! ப எ
,க சி அ காவ தி ேள
ெகா ட!!ஆஆஆஆஆஆஆஆஆ! !ஆ எ ைன த ேனா
அைண !

க க தமா ெகா , ெகா ேடடா!


அைண ெகா டா ! அவ ேமேலேய சா மய கிேன ! கமா அ ?
ெசா க ! ெகா ச ேநர கழி ,க வ ழி க அ கா! எ ைன
த ேமலி எ ைன ப க தி த ள க ெகா "ேட ! த ஆ டேம
ப ேஜாரா ெச ேச! உன திக ட திக ட தின ெசா லிதேர டா!
மாமா ஆப ேபான வ டா!எ ன ?" " ச கா! அ கா உ ேனாட ப தா
எ ன கமாய ? அ கா ந ேலாக ெசா க கா! தின ந என
ேவ கா! மாமா ேவ மி னா அ மா டேவ
ப ெகா ள !அ ப பா! ப க ?" அவள கன கைள ெம ல
ப ைச ஆ ேன ! அ கா எ அைன ஆைடகைள கைள !
நி வாணமாக எ ன கி அைண எ பாதி, வ ைர ப ழ த
ைல ஆ ட அ இர நிமிட திேலேய வ ைர ட நிமி
ைற க! "ேட ! அ ேள அ த ஆ டதி ேக ெர யா டேதடா!
வாடா!" எ ைன த ேமேல ற! நா அவேளாட பலா ைள ,எ
கட பைரைய வ ட வ கிெகா க பரமா உ ேள ேபா எ லேய
இ க! க ள த அ கா! "ேட ! எ க ப ைபைய டா! உ
! எ ெளா ெப ! ஆ ! தி கிழி அ கா ைடைய!" அ காவ
கா ெர ைட ேதா ேம ேபா ெகா , வா டமா இ
ெகா ேட இ க! அ கா எ ைன ஆைசயா தடவ ெகா ேட! "ேட !
!ஆஆஆ!ேபான ப றவ ல ெச ச ண ய தா , இ த ப றவ ல ந
என த ப யா வ உ க ப ைய வ !!ஆஆஆ!!எ னமா
தேர!ஆஆஆ! ேட !ெச லேம! அ த இ ேனா ஆ யா டா! ந
ெபாறாைம ப ஆ ெசா ன ேய ? ெசா டாஆஆ! அ காகி ேட
ெசா க ணா!ஆஆஆ! ஆ கி ேட ெசா டா! !! படா
!ஆஆஆ! !" "அ கா!அ கா!ஆஆஆ! !அ ேவற யா
இ ேல கா! ந ெசா னா த பா எ க மா ேய ?" ந ந தி ெகா ேட
ேக க! " சீ! சீ!ெசா நாேய! !ஆஆ!" எ ைய த
அ கா!
"அ !அ ! ேவற யா இ ேல ந ம அ பாதா கா!" அ காைவ பா காம
த! "அடெபா கி நாேய! உன அ மா ேமேலேய க ணா!
சீ! சீ! ! ஆஆ! ேட ! இ த நள த ைய வ அ மாைவ சீ கிரேம,
ெசா க ேபாடா! மா! இ ேபா எ ைன கவன "எ ைன
இ க நா இைடவ டாம த ய நட தி த ண பா சி ஓ ேத !

அ காவ அ ஆ ப ைத ெதாட இர ைற ஆழ உ த கைள ப ,


அவள அரவைண ப ெகா ச அச இ வ ேம கி ேடா !
எ வள ேநர கிேனா . ெத யைல! அ கா எ ைன க
அைண க ல தமா ெகா க, அ ேபா தா வ ழி ேத ! அ கா
ெம ல சி தா ! "எ னடா! ெரா ப ைடய டா இ காடா? எ ப இ டா!
த அ பவமா ேச!?" நா அவள ப கைள ெம ல ப ப ைச
ெகா ேட! "அ கா! ப கா! உ உட அ ய ேயா? ெவ ெண க
மாதி இ ேக கா! அ கா! நா ந லா ேவைல ெச ேசனா கா? ந லா
இ ததா. இ ைலயா கா? எ த நள ேபா மா கா?" அவள நி வான
கைள ப ைச ெகா ேட ேக க!! "அட க ைத! உ ,
க ைத இ கிற மாதி ெரா ப ெப டா! ந ஜ றி ேடடா!
இ ேல னா, நா அ ப காைல வ சி கா ய ேபனாடா? எ இ ேப
ஒ , ெசைமயான டா! உ ேனாட இ ஒ ெனா பரா
இ சிடா! இ ேல னா, இ ேபா எ வ ய காைலல, இ ேனா
ஷா எ ேவனாடா!?" த ேனாட அ த ஆ ட தி கான ஆைசைய
ெவள ப த! நா எ அழகிய அ காைவ கி! க லி ன ய ைவ ,
ெத த ஆ ப ஓ ைடய என ப த த யைன ெச தி ஆ ட ேபாட,
கிய கன கைள கி சா ப றி ப ைச ெகா ேட இ க!
ஒ ெவா , அ கா! "ஆஆ! ஆஆஆ! ேட !
!ெம லடா!அ ேயா!ஆஆ!" க தாளாம அன தினா .

ப னா இ தினா ெரா ப உ ேள ேபாவ ேபால இ த !


அ வ லாேம ெர இ ேபா பா , கண கா இ க,
தி ஓ ைட இ ெகா ச ைட டா இ க, என உ வேவா,
இ ல இ கம நி தேவா மனேச வரைல! அ கா க தாளாம
For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
அலற(இ ப லதா )
ெசா கேலாக தா ! ப நிமிட இைடவ டாத க பற த ண
எ லிலி அ காேவாட, அதிரச ல இற க! அ ப ேய அவேளாட
லேய சா சி ேட ! அ ப ேய அைண ெகா ேட ெகா ச ேநர
ெர பற ,இ வ எ பா தா ஏற ைறய
வ வ த ! எ க சி க அ காேவாட தில
வழி சி த ! இ வ அவசர அவசரமா பா ேபா ,
க வ ெகா வ ேதா ! எ ைன அைண க ப த அ கா! "ேட !
தின வாடா! அ கா உன அ தைன வ ைதைய க தேர !"
"மாமா ெத சா?" அவைள ெகா சி ெகா ேட ேக க! "ேட ! அவைர
ப றி கவைல படாேதடா! ேந ரா தி ம அ மாைவ, அவ ஓ
வ தா . என ெத சா, அவ கி டேய ெசா லி, உ ேனாட ப க
ப மிஷேன வா கி ேவ டா! அைத அ ற பா கலா " ெவ க ேதா
றினா !

நா அ கி எ கேளாட வ கிள ப தயாராேன !


அ கா,எ ன ட ! "ேட ! அ ேக மாமா ஏதா உள கிறாரா. பா டா!"
"அ கா! ச கா, ஒ த ேபாக டா கா?" "அட நாேய! ரா தி
க, இ . இ எ இ ைப ஒ சி எ னடா தய க ?எ ேக
ேவனா .டா?" ப அவேளாட பாவாைடைய கி, அ காேவாட ேத
க ைத க! சீ! சீ!ஆஆ!எ தைலல ,த திேயா
அ திெகா ள! அ ப இ ப க ைத ேத ெபா . ெபா .
கி அ கிள ப ேன ! வர வழி ரா ெவ ள வ சி தா ,
மைழ ேலசாக றி ெகா தா இ த ! எ மன ரா அ காைவ
ேபா ட ச ேதாஷ ! ஒ ப க ! ம ப க வய ! எ ப நட ேன
ெத யைல! உட ப ள அைன சகல உ க ெரா ப ஷிேயா
இ க! அ மாைவ எ ப எதி ெகா ளேபாகிேறா . ஒ படப ! இ த
மாமா எ ன ெச தி பாேரா? ெம ல வ ட கி வ ேபா மாமா எதிேர
த ேமா டா ைச கிள வர! எ ைன பா ! "ேட ! ம சா , நி டா!
அ ேக உ அ கா ப திர தாேன! வ ேள த ண ெரா ப
ேபாகைலேய!" நா சி ெகா ேட! "மாமா! ஒ பய படாத ேகா?
வ ேள த ண ேபாகைல! நா தா டேவ இ ேதேன?(அவேளாட
தி ேளதா ெமா த த ண ேபா , ெசா ல நிைன ,
ெசா லைல)! மாமா! அ ேக ஒ ர ைனய லேய?"
"ஒ மி ைலடா! அ தா நா இ ேதேன?" ைமயமா சி க! என
அவ , வழிவ ேபாலி க!

ச வ ேபா பா கலா . நிைன க! "வாடா! நாேன உ ைன


உ கவ ல வ ேபாய ேற , மைழ. ல நைன சா சள கிள
" நா ச அவேராட ைப லேய, வ வர! மாமா
அ ப ேய கிள ப அவைர உ ேள அைழ க! அவ , அவ க வ அ கா
தன ேய இ பா . கிள ப டா ! வ அ மா ள சி தைல. ல
ஈர இ க, அவேளாட க திலி ஒ ேம க ப க
யைல! "வா பா! அ ேக பா வ ஒ ர ைனய ைலேய!"
க இ லாம க க ர த சிவ பா உ ளேதா! "இ ைல. மா! ந ல
கால ! ரா தி ேய கா வா ெவ த ண வ ய ஏ பா ெச சி டா க.
மா! ஆனா, எ னா ேமா , க தா இ ேல!" அ மா ஏதா
ெசா வாளா பா ெத ! ஒ சலன மி ைல! "ச டா! இ ன
ல தாேன! ந லா சா ப ேக டா! ள சி வா! டா இ லி
ெச சி ேக ! சா ப ப டா!" நா ள சி வ ேத !

அத தயாராய த பைன சி சா ப ட வாேற, அ மாைவ


உ பா ேத ! ெச க ெசேவ . சா த தாமைர ேபா பள . ,
ேரா நிற ல! ெப த ப த கன கைள, தாைன ய க! க
சா ப ேட ! அ மா சா ப ,ப க ல உ ள ேசாபாவ
அம ேத !ச ேநர தி அ மா சா ப எ ன கி வ தவ !
ெபா ,எ கால கி கீ ேழ அம தவ ! தைலய க ய த
அவ வ ழ! "ேட ! த ப ! நா ப ேமாச ேபா ேடா டா! நா
ெச ய டாத ெசயைல ெச சி ேட டா! என ம ன ேப
கிைடயா " கதறியவாேற, எ ழ கா கள க ைத , அழ
ஆர ப க! என ஷில ேப ேச வரைல! ஆனா ெவள கா டாம
பத ற ேதா ! அ மாவ க ன கைள இ ைககளா அ ள எ !
"அ மா! எ னா . மா! ஏ அ ைக? எ னா . மா? ெசா மா?"
அவைள அ ப ேய ேமேல க ய சி க! அ மா ேம கல கி! "ேட !
என ம ன பாயாடா? ேந ரா தி , உ ேனாட மாம ,எ ேனாட
தன ைமைய, பய ப தி க பழி டா டா!அ ேயா! இைத எ ப தா
உ கி ேட ெசா ேனேனா?" நா (அ மாவ ெத யாம ) சி ட ,
அ ப ேய அ ள எ ! மா ேபா அைண , அவள கல க கள
தமி ! "அ மா!அ த நா அ ப யா ெச சா ? ெகா ச
ெபா ைமயா இ க. மா? அவேனாட பா ைவ ஆர ப ல இ ேத
உ ேமல ஒ ெஜா ேலா தா வழிவா ! இைத எ ப எதி ெகா வ ?
ேபா நா சா சா திவ வ டவா?" "அ ேயா! ேவண டா! அ ற
நம ெத ச இ த வ ஷய ஊ ரா ெத ேகவலமா டா?! உ
அ கா எ ன நிைன பா ? அவ எ ன ைற?" அேத ேநர ,எ ைகக
அ மாவ க ன கைள ைட சா கி அவேளாட இத க , ைலக ,
ேதா ப ைடக . வல வ த !

"அ மா! எ ப மா? ரா தி யா இ ேல இ த கா ய ைத


ப ண டானா? ெபா கி நா ! அவைன?" மன நிைற ச மகி சி!
ஆனா ெவள ல கா ெகா ளைல! "இ ைலடா! இ ல எ த உ டா!
உ க ப ந ம டேவ இ தா, அ த நாேயாட நா ஏ த க வா
வ தி க ேபா !எ லா எ தைல வ தி!" நா அ மாவ க ைத
தடவ ெகா ேட! "அ மா! இ ேக பா க, சிவ ேபா ,எ ப இ ,
க சி கா ?!" தாைன ெகா ச வ லகி, அ மாவ ெப ய ெகா பைர
ேத கா க , ஜா ெக அட க ம பழ கள ப கி ெகா ச
ெத ய!அ மா! "ேட !இ ன ள சி ராேவ ேபாட ட யைலடா!
இைத நா எ ேக ெசா லி ைறய ட ! உ அ பா ெத சா எ ன
ெசா வா ! எ ன ெச வா ேன என ெத யைலடா?" கல அவள
ைலக எ மா ப அ அளவ அைண ெகா ! " ! மா!
அ பா ெத யாம இ க மா! இ த பாழா ேபான மைழயால, இ ப
ஒ ேசாக மா! மா! நா ேபா எ அ காகி ேட, ெசா லி
மாமாைவ ந நா வா ைத ேக வர மா மா?"
"ேவணா டா! நா தா எ ேமேல த இ ெசா ேரேனடா?
ஆஆஆ! !ேட !! எ மாெர லா வலி டா! உ ெவ ட
தா கைலடா!" நா உடேன வ லக, அ மாவ தாைன ெமா தமா
வ ழ! அவள ப கிய ப க , பள சிவ தி க!

நா பத வ ேபால ைலகைள பா ெகா ேட! "அ மா! எ ன மா,


இ ப சிவ தி ! ெரா ப பலா காரமா ப ண டானா?" அவள ெப த
ைலகைள ெம ல தடவ ெகா ேட ேக க! அ மா ெநள ெகா ேட!
"அ ேயா! அைத ஏ ேக கிேற? ரா தி ெர வா வ டாம ப ைச சி
For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
எ ைன நி வாணமா கி
தறி டா டா!ஆஆ!ேட ! ந! !ந! ெம ல ெதா பா டா!" அ மா எ
ம ய சா டா! நா ேவகமா அவேளாட ஜா ெக ெகா கிகைள
கழ றி, ப கன கைள ெதாட! எ ைககைள அ மா ப ெகா !
"ேட ! ெச ல ! அ மாைவ ம ன சி டா! உ ேனாட மாம எ ைன
ெக ேபா ,எ னா ெரா ப ேநர எதி க யாம ஒ க ட தி ,
க இ ேட டா! அ த ப ைலயா?" நா அ ப ேய அவேளாட
ைலகள ந வ ஒ த ேபால, வாைய ைவ அ தி, ேலசாக
எ வ ேட !எ மைச தியதி அ மா ெநள தா !

"அ மா! ச . மா! இைத ஒ ெக ட கனவா நிைன சி மற க மா!


மாமா காைல. ல எ ைன பா தேபா ட ெகா ச ட ெவள ல ெத யாம,
அல ெகா ளாேம ேபா டாேர?" "அ தா டா! அவ நா க
இ கேவ, ஒ ெகா ேட . நிைன சாேனா எ னேமா? இ ெனா டா!
நி சய எ ைன த பா எ க. ைல னா! தவறா எ காேதடா! அ ேயா,
எ ப ைளகி டேவ ெசா ல மன டா!" "அ மா! பய படாேம
ெசா க! நா த பா எ க மா ேட !" "ேட ! அவ எ ைன
ர தனமா , ஆ கிரமி சி ேமேலறி ப , த ெதாட கிய , நாேன,
சீ! சீ! க ப சி அ மதி ெகா ேட டா! உ க பா ேராக
ப ண ேட ! அ வ லாேம, இர ைற, த ண கழ , அ ப ேய
கினவைன! வ ய காைலல, எ ேபா , கைல த உைடகேளாடேவ
இ ேத ! அ ேபா, அவ ணாவதா எ ைன ம லா க த ேபா !
நா ! நா !ெகா ச ட எதி காம, க காைல வ ேட !
எ ைன ம ன பா!" அ மாவ இைடைய த வ ெகா ! "அ மா!
வ மா! அ பா உ ேனாட இளைம பசி ச யான தன ேபாடைல! மாமா
அ த ச த ப ைத ந லப உபேயாகி ெகா டா ! அ மா! எ ைன
த பா எ காம , நா ேக ேக வக பதி ெசா க மா!
க பா தவறா எ க டா எ ன மா?"

"ேட ! நா ஏ உ ைன தவறா எ க ேபாேற ! ேக பா? ஆஆஆ!ேட !


எ இ ட உ ைகப இட கள எ . பா!" உடேன நா
எ ! அ மாவ ட ! "அ மா! வா க உ ேள ேபா ேபசலா ! உ க
உட ேப, அதிக அதி சி ஆ ப மா! க லி ப க மா! யா
வர ேபாரா? மைழ இ ன இ கா ! ேலசாக ேப ெகா தா
, அவைள ஆதரவா அைண ெகா , வ ைர த
த யைன மைற உ ேள ேபான க லி அ மா ம லா ப க,
நா அம வத வசதியா , அவ உ ேள ர வ ேறார ெச ல!
தாைன அ ப ேய வ த ! அவ ச ெச யைல! நா அவள
தாைன ேமேலெய அம அ கி ப , அைண ெகா ேட !
ெகா கிக கழ , கா வாசி கன க ெவள ேய ெத வைத ப றி
கவைலபடாத அ மா! எ கி அைண ெகா ள! அவள ெந றிய
நா ஒ த ைவ க! அவ எ ைன உ பா ! எ ன
ேக கேபாேரேனா ற மாதி பா க! "அ மா! மாமா உ ேனாட
இ தேபா ,ந கத க யாம ஏ கி க. ல! அ ேபா ஏ
மாமாைவ தி ட !உ க கமா இ சா இ ைலயா மா?"

அ மா எ மா ப த க ைத ைத ெகா ! " சீ! சீ! நாேன எ


ைளகி ேடேய! அ ேயா!ஆமா டா! இ ைல னா, வ ய காைலல
கி ெதா கிய ேபேன! அவ ,உ ேனாட அ பாைவ கா
அதிகமா க ைத ெகா டாேன!அ ேயா, நா மய கி ேட டா!"
அ மாவ க தி ஒ இ . கி ைவ ! "அ மா! அ றமா எ
ல ப க மா!? அ பா இ லாத சமய கள உ க ேதைவ ப
சமய கள மாமாைவ ப ,எ சா ப க! அ வ லாம
அவ தா உ க ேமல ைப தியமா இ கா ேல? நா ஏ க
ெகா ளாம இ டேர ! என ெத சதா
கா ெகா ளாத க மா! ள மா! எ ைன தவறா எ காம, ேயாசைன
ப கேள !?" " சீ! சீ! எ னடா ெசா ேர. ந!? அ ேயா! சீ! ேபாடா! அ
பா ெச ேராகமி ைலயாடா!? சீ! ேபாடா?" நா அ மாவ
க ைத பா க ச ப அவள ைலகைள ந வ க
ைத ெகா ேட ! "ேட !உ மைச ர தனமா டா!
என சமாய டா! சீ!ெச லமி ேல, ெம ல ேத டா!" சி க!
சி க! நா அ தி ேத ெகா ேத ! எ ைன தா
வ தமா ஒ கள ப ! எ தைல ைய ேகாதிெகா ேட இ க!
நா ெம ல தைலைய க! கா கைள அ மாவ இ ப ேபா
அைண ெகா !

"அ மா! உ க வயெச ன? மாமா வயெச ன? அவேர மய அளவ


இ பைத நிைன சி ெப ைம ப க மா! நாேன இ ப
ெசா ேரேன த பா எ காத க!" அ மா எ க ல ெபா .
ெபா ,, கி அ ெகா ேட! " சீ! சீ! ந ெரா ப ேமாசமான
ைபய டா! நா எ ன ெசா வாேயா பய ேத !" எ தைலைய
ம த ைலகள ந வ அ திெகா டா ! நா ண ச ட !
"அ மா! ந க தவறா எ க டா !இ ெனா ெசா ல மா மா!
என ம இ த மாதி மாமியா . னா! இ ைல, மாமா இட ல நா
இ தி தா, எ பேவா உ கைள! கவ தி ேப ! மா!அ வள அழ மா
ந க!" உடேன அ மா, எ க ன க இர ைட கி ள !! " சீ! சீ! ப ன!
ெபா கி நாேய! நா தா அ ப , ெபாற த ெகா ச நா லேய, ஆ தாைளேய
ேபா மா ! சீ! சீ! ஏ டா! நா எ ன அ வள கவ சியாவா இ ேக !?
அட பாவ பயேல!" அ மா ேகாவேம படாம ,எ ைன தி னா !
" !அ மா! வலி மா! உ கேளாட அழ கவ சி ,இ த
கால ெப கள ட கிைடயா மா! அதா மாமா உ ைன, உ ேம
ெவறிெகா , ஆைசைய தி ெச ெகா டா !"

அேத ேநர ல எ ைகக அ மாவ பழ கைள ெம ல ப ைசய!


" !ேட !ஆஆ!ெம ல ப டா! உ மாம தா , ர தனமா
இ தா . னா ந மா? ஏ டா! இ த கால ெபா க ,உ அ கா
த க சிக எ னடா ைற? !ஆஆ! உ மைச ெரா ப
ர தனமா டா!" "அ மா!அவ பா , அழ தா இ ைல
ெசா லைல! உ ைன ேபாலேவ ந ல கல ! ஆனா உ அளவ ெப சா,
ைல க இ ைல மா! அவ மா பழ ைச தா " ெகா ச
அ திேய ப ைசய! "ஏ டா! ந எ ேபா டா அவைள அள பா ேத?
ேபா கி நாேய!" "ேந ரா தி , ஒேர க லி தாேன ப தி ேதா மா!
அ ேபா தா !!" "ேட ! அ ப னா ந, ரா தி அவ ட?? ேவெர ென ன
பா ேத? ெசா டா!! சி ன பச கமாதி யா இ கீ க!" ேபசிெகா ேட,
எ ைன த ேமேல றிெகா டா ! "ேபா மா! ந கஎ லா ைத
ேக ப க ேபாலி ேக?!" "ேட ! கால ெரா ப ெக ேபாய டா!
அ ப ேய ப டா! ெம வா உட ரா சி வ பா! வலி ப ராண
ேபாற டா! ேட ! ந பா ைலகைள ப ச அவ, கா னாளாடா!"
"அ மா! அவ வ ேபாகிற வழிய ேலேய, க ப சிகி தா
ேபாேனா ! எ க ெர ேப , அ பேவ ஏறி சி! மா! ரா தி
க க நா ! நா க! ெர ேப , ெசா க தி உ சி ேக
ேபாேனா மா!!" அ மாவ ெதாைடகைள அ கிெகா ேட ெசா ல!
" சீ! சீ! ெபாற ேபா நா கடா ந க! எ தின வா , அ காைவ
ஏ ேன? ச படாேம ெசா லி ெதாைல!"

"ெர வா ம லா க ேபா மா! ெவ கால , னய வ


ப னாேல திேன !" "ப ன !ப ன! வா , ட ெபாற த
அ காைள, ஓ ! இ ேபா ,அ ேள அ மா ெதாைட. ல, உ த
ேதடா! க ைத பயேல!பா எ னடா ெசா னா ?" "அ மா! எ ேனாட
த மாமா த ையவ ட ெரா ப ெப ெசா னா மா! தின வாடா!
திக ட திக ட வ ைவ கிேர ெசா னா மா!" " சீ! சீ! அவ
ெக ட சி கியா இ காேளடா! ெபா கி ைட! உ த
ர தனமா ேத!அ ேயா! உ மாம த ேய ெப ,
நிைன ேச ! ஆனா பா ெசா றைத பா ேபா ,உ ேனாட ,
வதிலி ந இ ர தனமாக
வ சி ப ேயா !ஆஆ!பயமாய டா!" அத எ ைகக அ மாவ
வழ வழ இ ைப ப தடவ ெகா ேட, ப க ல ப ,எ
வள த நிைலய , அ மாவ ைகைய ப அதி ைவ !
"அ மா!ஏ ச ேதக ?ந கேள பா கேள !" ெசா லிெகா ேட! அவேளாட
ஆ ப ைத ெகா தாக பாவாைட ேமலாக ப க!

"ஆஆ!ஆஆ! !ேட ! ெம ல அ டா! அ ேயா இ எ னடா? உன


ெப க ப ைச வாைழயா ட அ ேயா? ேட நிஜமா ேம உ அ காைவ,
இ த லா ஓ டயா? எ ப தா கினா !"நா கா லேய ேபா
ெகா ளாம !அ மாவ திைய ப ைச ெகா ேட! " மா!அ மா, உ க
தி ெரா ப ெகா , அ கா திையவ ட ெம ைமயா இ மா?
அதா மாமா உ கைள அ வª ெவறிேயா ஓ தி கிறா ! ந க ெரா ப
ப க ைட. மா! உ கைள ஓ த அ பா , மாமா தா உலகிேலேய
ெரா ப அதி டசாலிக !" அ மா எ ைகைய அவேளாட தில இ
வ ல க, இ பா யாம ேபாகேவ, அ திெகா ேட, எ ைல
ண ேயா அ தி உ வ ெதாட கினா ! "பாவ பச களா! நா ெபாற டா
ந க! ட ப ற த அ காைவ ஓ ! அ மாைவ
ெப டாள கிற, ச டாள ைபயா! ைல பா ! கட பாைரயா ட !
உல ைகயா டமா இ டா!" "அ மா! பா ரா கா னா ! த
,இ ைப கி கி கா னாேள மா!"

அ மா எ கிைய ெநகி தி, எ ைல ப றினா ! நா


அ மாேவாட, இ ப இ ைகைய ேச ராேவாட ெகா கிகைள
ந க, அத ஏ ப ைக கி ஒ ைழ தா !ப ரா வ லகிய !
இ கன க ெவ ணற ய களா ெபா ெவள ய வ
எ க தி ய ! அத ெம ைமைய அ பவ ெகா ேட,
ஒ ைகயா பாவாைடைய கிெகா ேட! ெவ ெதாைடகைள வ ட!
அவ ,ஒ ைகயா ைல உ வ ெகா ேட! ராைவ வ ல கி, கா கைள
எ சி ேநராக கா ட, க வ ேன !
" !ஆஆ! !ேட ! ெம ல ெம வா ச டா!
க காேதடா!ெச லமி ேல! ! !" எ ைக அ மாவ ஆ ப ைத
அைட அவள உ பய ைய ெதா அ த,ஆஆஆ! ச னமா
க தினா ! "அ மா! உ க பா ப மா! பா அ காவ
இ ப ய ேல! ந ம யாவ ேவ மி னா, இ ப வள .
நிைன கிேற !" அ மா! எ கைள அ தி கி ள யவ ! "அ பாவ !
அவேளாட ைலகைள எ ேபா டா ப சி பா ேத, எவைள ேம வ
ைவ கைலயா ந!" " மா! சீ!ந க ேவற! அவ ேபானதடைவ ல . ல
வ த ப, ேலசாக க ப ேதேன,

அ ேபாேத, அவ 34' அ ல ரா ெப ய " " ைச க ரா ேபா தா !


அைத வ சிஅவ இ வள . கண சி ெசா ேன மா!
அவைள பா ேத எ வள மாசமா மா!" அ மாவ பாவாைடைய
இ வைர கி ேட ! ெதாைடகள பளபள க ேண சிய ! தி
. ேயா ப ளேவ ெத யாம ெகா இ த !
அவேளாட இ ெதாைடகைள பள ந வ ர வ ட, அ மா
கா வ , ெகா ச கி, மட கி, எ அவேளாட ேத ல
ப ைவ ெகா டா ! "ேட ! இ ெரா ப அநியாய டா! ப ட
பக . ல! ேச !" நா மாறி மாறி அவேளாட இளந கைள ப ைச ச ப
ெகா ேத ! வ ைர , தி ப ளைவேதட! நா ேபா எழ!
அ மா! எ ைன த மா ப அ தி எ க ன கள தமி !
கா கைள வ மட கி 'வ ' ேஷ ல கா ட, அவெளாட ெசா க வாச
பள ,எ த ய ைன வரேவ க கா தி த ! த ய ைன, ேரா நிற
தி ப ளவ ப ,எ ேனாட உட ல அதி வைலகைள உ டா க!

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


ெகா ச இ ைப அ த க த கன த எ த , அ மாேவாட
ஆ ப ேள இ கமா ப ரேவசி க! அ மா, க ! !
உ வா கினா ! ேம ெகா ச அ த ள . ெமா த உ ேள
ேபா ட !

அ ப பா! எ ன க ? ஆடாம ஆ டாம அ மாவ பாதி


ெச கிய தக கள , தமி ேட ! க க ெபா . ெபா .
ெம ல தமிட அவ , ஆஆ!ஆஆ! னகிெகா ேட பதி கி
அ க! இ ைப ெம வா இ கி இ க ெதாட கிேன ! அ மா
தி. ல ஜூ ெப கிய க! வ .வ எ உ ேள ேபா வர!
"ேட !ெச லேம, அ பா! இ ெகா ச ேவகமா
டா! ! !ஆஆ!ஆஆஆ!" இ ைலகைள ைக ெகா றாக
ப ெகா , ேவக ைத ேன ! அ மாவ அன த க
னக க அதிகமாக, என கி ப க! ந . ந எ பர
ேவகெம ேத ! "ஆஆ!அ ப தா , ேபா ராசா!இ !இ !இ ! டா
க னா! ! ஆஆஆஆ! மா! ெத வேமயாஆஆ! நி தாம இ டா
ெச லேம! அ மா ெசா க ல இ ேக டா! வ டாேத! எ ேனாட தி
கிழி சா பரவாய ேல! ஆஆ! ஆஆ!" க தி கதறி எ ைன
இ கியைண ,இ ப ல தி கா னா , அ மா! சீரான ேவக ல
ெகா ச ேநர இ ச ,எ உட அதிர, அ மா அலற! அேத ேநர
எ ைன த ேனா இ க! எ லிலி க சி, அ மா தில இற க!
இ வ உட உதறேலா அதிர!!ஆஆஆஆ! இ வ ேம க தி,
க ெகா அ மா ேமேலேய சா சி ேட !

அ மா, எ ைன க டப கி அ ! அைண ெகா டா ! ச ேநர


கழி தா , ய நிைன ேக வ ேதா ! "ேட ! அ மா ைட எ ப டா!?"
"அ ேயா மா! ப ப மா! அ கா ைடையவ ட உ ேனாட ப
ப மா! எ னமா க ைல, உ க ைட! மாமா எ ன
ெசா னா மா! உ கைள ஓ !" "அவ இைதேயதா ெசா னா !
ஆனா அவைனவ ட உ க அ பவாைவவ ட, உ ேனாட ேவக , க
அ ேயா! ெபா ணா இ தா, காலிதா !" அேத ேநர எ ேனாட
ெச ேபா ஒலி க, ந ல கால அ க லி எ கள கிேலேய இ க!
பா தா அ கா! அ மா எ னட ெகா , ேட ! எ ேனாட
ச காள திதா , ப கைர ஆ ப ண ேப டா! நா சி ெகா ேட,
ைல அ மாேவாட தில இ உ வாமேல! "அ கா! ெசா கா!"
"ேட எ ைம, எ ேகடா இ ேக?" "ஆப ல கா! ஆனா ெவள ய
இ ேக ெசா கா!" "ேட ! எ இ ைப ஒ சி , ெசா னா
எ ன ைத ெசா வ ?" "அ கா! ெரா ப வலி தா கா! என த
ெகா ச எ கா?" "ேட ! உ மாம ேந ரா தி அ மாைவ ஏ
ஓ ய கா ! அவ வ உடேன ஆப ேபா என ேபா ப ண,
தய கமா ெசா னா டா!" "அ ேயா!அ கா அ ப யா? ந எ ன ெசா ேன?"
" !தி ேன ! ெக சினா ! உன இ ஒ மாச ப ன தா
ெசா லி ம ன ப ேபால ம ன ேட !" "ஏ கா?" "அட!மடயா,
அ ேபா தா , ந ம வ ஷய தி அவ டேம ஓேக வா ேவ !ேட !
என ந எ ேபா ேவ டா! ரா தி வ எ ன?"

இ ேக எ ைன கி ள அ மா! ேவணா ைசைக ப ண னா ! "அ கா!


என ட தா உ திலேய, ஊறவ சிகி ேட இ க . ேதா !
ரா தி மாமாைவ எ ப சமாள ப கா?" "பா கலா டா! அவ அ ப
அ ேக அ மாகி ேட ேபாக . ெசா லி அ ேக வ தா, ந ப
கிள ப இ ேக வ ! எ ைட, உ த காக ஏ டா!" "ச கா!
அ மாவ மி கி வர ய சி கிேற ! எ ன?" ேபாைன ஆ
ப ணய அ மா! எ கா கைள தி கிெகா ேட! "ேட ! அ த தி
அ ெப த ைட, உ ைன வைள சி டா! ந ேபா வ யா? ரா தி
க நா தா உன எ னடா?" நா சி ெகா ேட! அேத ேநர
அ ேமாட ெச ஒலி க! பா தா மாமா! அ மா சி ெகா ேட,
எ ைன மா இ க ெசா லி ! ப கைர ஆ ெச தா ! "அ ேத!
நா தா ! சா அ ைத! ெரா ப வலி சதா? ெரா ப சா அ ைத!" "அெத லா
இ ைல. பா! உ ெபா டா ெத சா, இ ேல எ ைபய ேகா,
இ ேல அவ ெத சா எ ன ஆ . பயமாய பா?"
"அெத லா கவைலபடாத க அ ைத! ரா தி வ டவா?" " சீ! சீ! ந க
ெரா ப ேமாச ! எ ெபா ைட ெகா ச க சி ைவ க!
அவ ச ேதக வ தா ந ம அேதாகதிதா ! சீ! சீ!ெரா ப ேமாச . பா
ந க! நாேன ெரா ப பய தி ேக ! காைல. ல, எ ைபயேன எ ன மா!
க ெண லா சிவ தி ச ேதகமா ேக டா ? அவ க ைத
பா கேவ பயமாய ! ெர நா ல வ க! என ர
த ய லி ெகா ச ெர ேவ ! நா எ ன சி ன ெபா ணா!
உ கேளாட மா கைள தா க! எ இ ேப கழ ேபா ! சீ!
ேபாைன ைவ ெச ல ! யாராவ ரா டா ேக க ேபா ! !"

அ மா சி ெகா ேட! எ ன ட ! "அ பா! ேட ! இ ன ரா தி நா


மதி ஆ ட ைத வ கலா ,எ தி டா! தாேயாள மகேன! " நா
சி ெகா ேட ைல அ மாவ அதிரச ல இ உ வ! அைத
ைகய ல ப ச அ மா! எ ேளா ெப வய பாரா னா !

அ மாவ இ ப ர க ல, ல இற கி ேவைல பா த
கைள லக ெசா கிய ! ேந ரா தி அ காேவா ைற
ஆ ன ஆ ட ேவற! அ மா, எ ைன ம ஒ ைற ள க
ெசா னா . அவ பா வரேவ( என ேத க) அ ப இ ப
அ மாைவ த ண ல நைன சி, நி வாணமாகி நி ற நிைலய ேலேய
ஒ வா ெசா க ேபாேனா ! அ ற க அச ேட ! ந ல க !
பக ெர மண , தி . ழி வ எ தா, அ மாைவ காேனா !
சைமய ல அ அ கி இ தா , அவேளாட இ ஜ
இ க, கி ேட ேபா ப ற க ப க பதறிவ லகி! "ைச தாேன! ஒ
நிமிஷ பய ேத ேபாேன !" எ ைககைள த இ ப க ெகா டவ ,
எ த க ஏ ப சி கினா ! "அ மா! இ ேக மா!
ப ப க பா ேபா அ லேய உ ஆ ட ேதா !"

" சீ! சீ! ெபா கி நா ரா தி வைர ெபா க யைலயா?


ரா தி எ ேக ேவணா வ ஆ !இ ேபா ேபாடா, இ ேகய ,
எவளாவ வர ேபாரா. க! கத திற கிட டா!ேட ! வ டா!"
வர னா ! நா வ லகி வ வ பா க ெதாட கிேன ! அ மா
சைம ,ஒ னா உ கா சா ப ேடா ! வல ெவ ளகா சிகளா
கா யைத, பா ெகா ேட, ப க வ மாமி வ டேவ, ஒ
சி மிஷ ப ண யைல! மன க, அ மா எ ப , உடேன எ ைன
ஓ க வ டா ! ெகா ச ட ப ப ணேல! ஆ ச ய தா ! ஒ ேவைள
அ த அள கா சி ேபா கிட தாேளா? இ ைல, அ பா அவைள கவன பேத
இ ைலேயா? ச இ ேமல மகன ட ,ம மகன ட மா தி மா தி
வா க ேபாரா. அ ேக அ கா வ ல எ ன ஆ ேசா? அவ ேவற
தில வ ட . ,
இ ேகா? இ த மாமி சன ய அ மாகி ேட, அ ப கைத அள கி !
ேபசாம அ ேள, அ காவ ேபா , மாமா வர ேள, சி ப ளா
ஒ ஷா ேபா வ டலாமா? அ ப எ ண அைலக மனதி ஓட!
அ மா கி த ேபால எ தைலய ஒ னா ! மாமி
ேபா டா !

அ த ேநர பா வ ேபா அ கேவ எ தா , அ பா! அ மாதா


எ ேபசி எ னட வ ! "ேட ! உ க பாதா , இ தவார
வர யாதா ! அ ேகேய கிட க ெசா லி ேட " நா அ மாைவ
இ க அைண கி அ சி! " மா! அ ேபா ஜாலி, இ த சன , ஞாய
ஓவ ைட ெச ய ேவ ய தா " " சீ! என இ ன ேக இ
வலி! இ லஓ ெச சா, நா எ ன ெகௗ ஆேவ ? ேட ! உ ேனாட
மாம ேவற, ரா தி கி வரவா ேக கிறா !! எ ன ெசா ல ?"
"அ மா! உ க எ ேதா அைத ெச க மா! மாமாைவ ரா தி
இ ேக வரவைழ டா, நா எ ேக?" அ ப இ க! " சீ! சீ!நாேய,
இ ன ரா தி ந எ ேனாட தா இ க ! மாமாைவ இ ன
வரேவணா . ெசா லிடலா ! க ப ெகா சி
தமி ெகா ேடா !

நா சிறி ேநர கழி , அ காவ ேபா ேபா , அ மாவ ஆ ப ைத


சி த கைதைய ெசா லி ேட ! "ேட !த ப , ந ம சகார ல டா!
அ ப னா, ைந அ மா திலதா ேவைலயா? அ மாகி ேட ந ம
வ ஷய ைத ெசா லி டயா?" "ெசா லி ேட கா! ஆனா அ மா அவ க
வ ஷய ைத உ கி ேட ட ெசா ல ேவணா . ெசா னா க!" "அ ப யா
ெசா னா க!கணவ , மக , அதி லாேம எ வ கார த ,!!
அ ெப த தி ைட! ேட ! என ெத ச மாதி கா டாேத? நா
அ றமா வ கிேற !" அ மாைல மாமா வ அ மாைவ
சைமயலைற ேள, க ப சி கச சா ப ண ேபா டா ! நா
ஏ அறியாதவ ேபால எ அைறய ேலேய இ ேட !அ றிர
அ மாைவ, ஏற ைறய இ ப தி உ சி ேக ேபா அைன
உ ச கைள ெதா ேடா !ம லா க ேபா , ன ய ைவ , நா கீ ேழ
ப அவ ஏறி ேத கா உறி ைற இ ப தி அைன
உ ச கைள ெதா ேடா . அ மா அ , அைண எ ைன க
ம நா காைலய ேலேய, த ைக யா ப ள , கன த மைழைய ன
காலவைரய ற வ ைறய வ தா !அ க ேக நைன உட ப
ஒ ய தாேரா வ தா . ஏ கனேவ அவேளாட கன க ெப ! ப ,
அ மாவ அளவ கா வாசி ேத ! கா க ட வ ைர
ைற தன! ப ப டாைவ ர ேபா டவைள! அ மா! இ
அைண ெகா ! "ஏ ! மைழல நைன ஏ வ ேத? ப
ேட லி ேபா ப ணய தா, அ ண வ கி
வ தி பான ேல! எ ப நைன சி ேட பா ! சள கிள ப க ேபா !
சீ கிர ெர மா ! நா டா காப ேபா ெகா வேர !" அவ
ேகாப ட ," மா!ேபா மா! அ ண ேபாைன எ கேவ இ ைல. மா!
கால கா தாேல எவைள க பைன ப ண கி தேதா? எ தைன வா
ேபா ப வ ? சீ!ேபா ணா!" உடேன நா பத ற ட !
"அ ேயா!அ ப யா? எ ென ேன ெத யைலேய , என ஒ ேம
ேக கைலேய, அ மா உன ஏதா ெச ேபா ேக டதா?"

அ ப ேய ேபாைன ேதட, அதி ஏெழ மி கா க ! அ ப ேய த ைக


யாவ அ கி ேபா , அவைள க ெகா , ெக ெதாண ய , "சா
க னா! ேந சாய கால ைசல ேமா ல ேபா டைத கவன கேவ
இ ைல ெச லேம! அ ணைன ெரா ப ேகாவ காேத க ! எ
ெச லமி ேல? ள . !!" ெமா தமா அைண ெகா ேட ! அவேளாட
பழ க ெர சி எ ெவ மா ப அ த, ஆஆ! எ வள
ெப ? அேத ேநர அவ எ ப இ ேசா ெத யைல! எ னட
இ வ லகி! "ச ணா! ஓேக, ஆனா ப ணத த டைன உ !
ச யா?" எ மன ஷி! எ வானா ஓேக ெசா லி இவைள
ய சீ கிரேம கவ காலி ப ண டேவ ய தா
நிைன ெகா "ஓேக யா, ந எ ன ெசா னா ஓேகதா ,எ ைன
தி டாேத !" "அ ணா! என ம ப எ ேபா திற பா க
ெத யைல! அ வைர நிைறய பட சீ . க வா கிெகா வா ணா!
மைழ க எ ேபாக யா ஓேக. வா ணா!?" "அ ேளாதாேன, ந
ேபா ேபா . ெசா வைர வா கிதேரேன!"

அவ எ க ன ைத அ தி கி ள உ ேள ேபானா . நைன த

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


ேயா ஒ அத அளைவ அ ப ேய ெசா ல, அைத
பா த என ,ப ளய ! அ ேயா! ஆ எ னமா
வள தி கா? ப க ைட! இ த மாம க ல மா னா
அ ேளாதா ! எ ன ப ணேபாேரா ேன ெத யைலேய? அ ேபா அ மா,
வ ! "எ ேகடா அவ ? தைலைய வ னாளா? பா சள ?!" யா
உ ேள வ , மா உைட பன ய மி ேயா வர! நா அவ
அ கி ெச , அவேளாட தைலைய ெதா பா , ஈரமா இ பைத
பா " யா, சீ கிர வ ,இ ேல னா இ ப உ கா நாேன
வ டேர " அவைள நா காலி. ல அம தி ப ற ேபா அவெளாட
தைலைய ெம ல வ ெகா ேட, பா ைவைய அவேளாட பன ய ேள
ெச த, அவள ப த ப பாள க ராைவ வ ப கி!!!அவ த
ைககைள இைடய ைவ க ெகா ள, என ப வ ேமலி !
ஆஹா! எ னமா இ ?ஆ டவா, இவைள பத பா க வழி
கா பா ேவ ெகா ேட, தைல வ ட! அ மா ெகா வ த
காப ைய க, நா வ லகி அ கி அம ேபசிெகா ேட இ ேத !

எ த ெகா ச வ ைர ேபா தா இ த ! யாேவாட ரா ம


மா தேவ இ ைல ேபால, அ ம நைன சி ந லா ெத யேவ, நா
"ஏ ! யா! ராைவ மா தேல அ ஈரமா!! ெந ல சள க , கழ
ேவற ேபா ேகா ! அ மா அவகி ேட ெசா கேள !"அ மா
"அ பாவ இ மா தேல! ேபா!ேபா காப ச கழ ேவற
ேபா ேகா !அ ண ெசா ரா ேல!?" அவ உ ேள ேபா டா !
"ேட ! இ ன ரா தி , எ ப டா? இவ ேவற வ நி கரா! ேட ! ந ைக
காைல வ சிகி மா இ டா? அவ ெத சா ேவற ெவைனேய
ேவ டா உ மாமைன க ேராலா இ க ெசா ல ! இ
எ ன லா நட க ேபா ேதா? ஆ டவா!" ல ப னவள வாைய ெபா .
க ப கி அ க! பதறி வ லகினா ! ஓ வ டா
சைமயலைற ! நா சி ெகா ேட, யாைவ பா க உ ேள
ேபாேன ! தைல ைய ேஹ ைரய ல உல திெகா தா !
ரா கழ வ ேவெர ேபாடைல கன கள ல ,
வ ைர த கா கள ல ெத த ! அவேளாட ைலகைள நா
கவன பைத க ட அவ ! "அ ணா! கழ ேட ணா! உடேன க தாேத,
அ மா ேக கிரா மாதி ! ச யா?"
நா சி ெகா ேட ப க ல அம ேத ! தைல ெதா பா
கா சி ட ெத த ! "அ ணா! எ ேனாட பைழய ெப ஒ ,இ ேக
இ தேத அ எ ேக ணா? அ ல பைழய கைத ெக லா ேபா
வ சி ேத ! அ மா எ பைழய ேப ப கார
ேபா வ டாளா ணா?" "அ வா! நா தா கி ேமேல ேபா ேட , கீ ேழ
இட ைத அைட சிகி த , அேதா ெத ேத அ தாேன?" ஆற
பேரா ேமலி த ெப ைய கா ட! "ஆமா ணா! ள . ணா அைத
எ ேட ! ள ணா!" ெக சினா ! "ச இ யா! , ெப
எ லா மைழ. ல நைன சி ெவள ல கிட ! நா ேபா எ வ
ேபா எ தேரேன!" ெவள ல மைழ ேவற ேலசாக றி கி தா
இ கேவ! "அ ணா! ேவணா , மைழ ெகா ! அ மா, ெத சா
க வா க!அ ப ேய எ எ க யாதா ணா? ள ணா!" எ
தாவா க ைடைய ப ெகா ச, ச ேற ன த நிைலய அவள
பன பழ க ெகா சமா ெத ய, பாழா ேபான மன ேக தா? " ஹ¥ !
எ எ க யா ! ேவ மி னா எ ைன ! ய சி ப ேற !"
ேகாபமா எ ைன ைற த த ைக! "அ ணா!உ ைன நானா? சா ேஸ
இ ேல! ந ேவ மி னா எ ைன ேக ?" ஆஹா,

இைத தாேன நா எதிபா ேத ! ெகா ச ன ,த க சி யாவ


கீ இ ப பாதி ல அைண அவைள அ ப ேய க! அவ
ேம எ ட, எ க அவேளாட அ ய ைற தா
ம மதப ரேதச ல அ க, ஆஹா!!!ைககள அவள ெப த க
அ த, எ ர மைச க அவேளாட மி ைய தா ேப
உ பலி ப கி கி யேதா எ னேவா ெத யலயாவ
ெநள தவாேற! " !ஆஆ!அ ணா! வ ட ேபாேற ணா! ! உ
சி! சீ!" க ட ப அ த சி ன ேகைஸ எ தா ! என ேகா,
அவள உ ப ய பண யார தி ெம ைமைய ேம உணர, ெகா ச
அ திேன எ க ைத, ப ேபால இ க, த வ ைர ட (
ஜ ேவற ேபாடைலேய) டரம அவேளாட கா கைள யைத,
உண ! "அ ணா!சீ கிர ெம ல இற கிவ க ணா! அ மா வ
தி வா க ணா!" " ! !இற கேர ! அவசர படாேத!"

அவைள எ ேபா ேச வ கிெகா ேட கீ ேழ இற க, அவேளாட


பன கா ப க எ க தி அ தி ேம இற கி க தி
For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
அ த! !ஆஆ!எ ன க ?எ ன க ?எ வ ைர த த அத
ப கி , அவேளாட ெதாைட இ ட! த ைக, ெவ க தி ,
ேவ வழி ெத யாம எ க ைத க ப தாகேவ ய க,
அைண ெகா டா ! "அஆ! ணா!அ மா வ ட ேபாரா க ணா! உ
மைச க ட இட ல ! சீ! சீ!" ெவ க ப டாேள ஒழிய, வ லகேவா,
த ளேவா, தி டேவாய ைல! நா ஜ அைண ெகா ேட, அ த
ஆன த க ைத அ பவ ெகா ேட! "ஏ ! யா! ப மாதி , ெம
ெம இ ேக ! சி இ உட ெப லா , ேப ட
ஈரமாய சி ேபால, அைத மா தைலயா ந இ ?" அைத ேக ட அவ
ேம ெவ க ப !" சீ! சீ! ேபா ணா! ராதா கழ ேன ,
அ ேளதா நவ ேட! உ உட க மாதி டா
இ ணா!வ ணா! !அ ணா! ந ஆப
ேபாக மா ணா?"" சீ! சீ! ேபா ணா! ராதா கழ ேன ,
அ ேளதா ந வ ேட! உ உட க மாதி டா
இ ணா!வ ணா! !அ ணா! ந ஆப ேபாக மா ணா?"
அ த மைழ இதமா இ தேதா எ னேவா? "இ த மைழ. ல எ ப ?ந
ேவற ல . ல வ தி ேக, நா ல தா !"

ப என ெகா கி அ சி எ ைன வ வ லகி!
"அ ணா!வ ணா! அ மா வ தா த பா எ க ேபாறா க ணா!" ப
அ த ேகைஸ வ சி ன எ எதி ேலேய மி ைகவ ,
த ேனாட ஈர ேப ைஸ உ வ , ைகய எ "அ ணா! உடேன
மா திகிேற , அ மாகி ேட ெசா லிடாேத ேபா மா?" நா அவேளாட தைல.
ல ெச லமா ஒ ைவ க! ேப ைச அ ேகேய ேபா
ஓ வ டா ! அைத ைகய ெல ெகா நா பா ேபா ப
பா க, ேரா நிற ேப ,எ த ைகய ைகயகல ஆ ப ைத
எ ேபா ெதா ெகா , அ த இட ைத க பா க, ப
ர மியமான வாச வசிய ! யாவ ஆ திலி ஈர கசி அதி
ப ,ப கி கான வாச ,எ த ைய ேம ேக றிய !அேத ேநர ,
யா பா கதைவ த ! "அ ணா!நயா உ ேள இ ேக? எ ேனாட ஈர
ண ெய லா வ சி ேதேன பா தியா?" "இ ைல ! உ ேனாட ேப
ம தா பா நா வ ேபா எ வ இ ேகேய
ேபா ேட ! மதி ண ெய லா நா பா கைலேய?" " சீ!அைதேய ந
எ ேத? அைத அ ேகேய ேபா வ வா ணா! உன ெரா ப
ெகா ணா?"

இ ேக யா ெகா அ மா ேக ெகா ேட வ தா !
இ வ ேம வழி ேதா ! "அ மா! நா ெவள ேய கிள பேற . மா! ெகா ச
ேவைலய !" நா கிள ப, "ேட ! இ த மைழ. ல எ ேக கிள பேற? ஜுர
வ ெசா னா ேக டா! வ ேலேய கி ெர எ !" அ மா
தி னா ,த த க சி பா காத ேநர தி ெம ல க ண
சி தா ! அைனவ சா ப ெகா ச ேநர ெர எ ேதா ! என
அ மாவ ட சி மிஷ ப ண யைலேய ஏ க ! அைத ரசி தா
அ மா! அேத ேநர யாவ ப வ ப க , ெகா த மத த ம மத
ேமைட எ ைன ேம உ ேப றி, அவ ஊ ேபா அவள
ஆ ப தி ஓ ைட ேபா வட . மன யா த !
அ காவ டமி ெச ேபா ஒலி க! அ மாதா எ , அ காவ ட
ேபசி ,எ னட தா ! நா த ைக ெத யாம , ெவள ேய வ
ேபச, அ கா! "ேட ! த ப! ட யா இ ைலேய? ந ன ல, என
நா நா கழி சி வரேவ ய ர இ ன ேக ஆய ட டா! ந பா
மன ல ஆைசைய வ சிகி , த ைய ப சிகி வ டாேத, ஏ னா
இ ன ரா தி மாமா அ ேகதா வ வா ! எ ன ப ண ேபாேர?
அ மா இ ன ரா தி காலியா? எ ன ஆ ேமா?"

ேபசி ெகா ேட இ க, அ மா எ ன கி வ எ ெதாைடைய கி ள!


ைசைகய எ னடா ெசா றா ேக டா ! நா சி ெகா ேட!
" மா! இ ன ரா தி மாமா இ ேகதா வ வா !" வ ஷய ைத
ெசா ல! ெந சி ைக ைவ பய தா ! "அ ேயா! சாமி, இ த யாேவற
இ கிறா, சா ேஸ இ ேலடா! நா மா ேட ேபாடா!" உ ேள ஓ டா !
நா உ ேள வர, யா பள. பள. க க வ பள . த ேனாட
ப த கன கைள பாவாைட தாவண ய மைற ெகா க க
ைமய ெகா தா ! அ கி வ அவேளாட சி ன இைடைய
த வ ெகா ள! "அ ணா!அச காேத ணா! அ மா பா தா எ ன
நிைன பா க ணா! உன ைககாெல லா ெரா ப ந ணா!
அ மாகி ேடேய ெசா லி உ ைன மா ைவ கிேற
ெசா லிெகா ேட, க ணா பா ைம ைவ தா . அ மா உ ேள
வ தா , நா அவைள அைண பைத நி தாம ேம அ க! யா,
அ மாைவ பா , "அ மா! பா மா இ த அ ணைன! அ தி அ தி
இ கி ப ! என இ ேப வலி ெசா னா ேக க
மா ேட றா !" அ மா சி ெகா ேட, எ தைலய ெகா ெகா ேட!
"ேட ! த க சி ேமல ஆைச இ கேவ ய தா ,அ இ ப யா
வலி கிறமாதி ப ேப! அ ேய , யா, ந ல கால உ அ ண
உ ேமல இ ேளா பாசமா இ காேன சேதாஷ ப !அவ
இ ப ஒேர த க சிதாேன?" "அ மா!ேபா க மா! ந க ேவற ச ேபா டா?"

ெசா லி ைவ தா ேபால அ மாவ ெச சி கிய ! மாமாதா ேவற


யா ? அ மா அைத எ ெகா சைமய அைற ெச ல, நா
க ெகா ளாம , யாவ இ ப லி ைககைள ெகா ச ேமேல றி,
அவள கன கள கீ ப க ப மா ைவ , அவேளாட க தி ஒ
கி அ க! " !ஆஆஆ!ஆ ணா! வ ணா! நா எ ன உ
ல வரா? இ த அ மா ெகா ச ட வவ ைதேய இ ேல? உன
அ மா ஒ தாேன, அவைள
க ேகா ணா! !அ ணா! ள ணா!இ த ஆ பைளகேள ெரா ப
ேமாச பா!" க டப ைககைள வ ல க! "அ ப யா!? உன எ ப யா
எ லா ஆ பைள ெத ?" " சீ! சீ!ேபா ணா! அ றமா ெசா ேற !
ர , ர நா ,எ இ வலி ணா!" "சா ! யா! சா
க " ெம ல த வ அவ உரா ெகா டா ! அ மா
ெச ேபாைன எ ெகா உ ேள சிவ த க ேதா வ தா !நா
வேலா ! "எ ன மா!? யா ேபா . ல, அ பாவா?" "இ ைலடா! அ த
ஆ ச யாய தா ஏ ?" அவேளாட ேகாவ ைத பா நா யாைவ
அ ேகேய வ வ ெவள ேய வர, அ மா ப னா ேய வ "ேட ! உ
மாம கார ரா தி இ ேக க டாய வ றா !எ னடா ப வ ?"
பய தி அ மாமி மிர சி ட அழகா தா இ த !

" மா!அவ யா வ த ெத யா . ேல!?" "நா ெசா லைலடா!


அவ எ ேக எ ைன ேபச வ டா , ெகா ச வ டா ேபா ேலேய
ெல தி வா ேபால இ !" "அ மா! பய படாத க. மா!
அ தா வர நா யா அ காவ ேக ேபாகிேறா !" "அ ேயா!
ேவணா . பா! ந அ ேக ேபா அவகி ேட ஏதா சி மிஷ ப ணா,
அைத இவ பா டா ேகவலமா ெபாைழ !" "அ ேபா ஒ
ெச யலா ! மாமாகி ேட ேல டா வர ெசா ! யா கின நா
For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
ேபா த கிடேற ! மாமா வ த
உ கைள, உ ேள த ள ெகா ேபாக தா பா ! ேபா க! காைல.
ல, அவ ேபான யாைவ எ க! அவ க ல இவ மா னா, ஒ
வழி ப ணாம வ ட மா டா !" "ஆமா டா! அ தா வழி! யா ேவற தள.
தள இ கா? அவ மா ெர எ ப கி இ
பா தியாடா?" "ஆமா மா! கவன ேச ! உ க ைசஸ¤ சீ கிரேம
வள !" எ அ மாவ பழ ைத ப க! " சீ! சீ! ேபாடா த மா !
அவ ல சி ேபாகர ேள, உ கி டேய மா பாேளா
என தி . தி அ டா!" எ ைன த ள எ ல ஒ கி
கி ள உ ேள ேபா டா . என ஜி . ஜி . ஆய ட ! ஆனா
அவசர பட தா மனைச அட கிெகா உ ேள வ ! " யா!
இ ன ம நா ரா தி ஆப ேபாகிேற , நாைலய லி
உ டேவ இ ேக , ஓேகவா?" அவ ச ேற ைற ட , "எ ேக
ெக ெதாைல! வ ேபா ஏதா பட சீ ெர வா கி வ
எ ன ணா?" சி ெகா ேடா !

ெகா ச ேநர தி க ற இர சா பா , நா அ மாைவ சைமய


மி அைண , கி அ கிள ப, அவ பய பதறி ஒ ைழ
வ லகினா ! நா கிள ேபா த க ஆ த உற க தி
ேபா டா ! அவ பயண கைள ! மாமா வ த ட நா ஏ
ெத யாத ேபால கிள ப ேட ! மாமா , நா கிள ப னா ேபா .
இ தி பா ! யாவ வ ைக அவ ெத யைல! அ கா வ
ேபான அ காைவ அைண க ப ெகா சிெகா ேட! இர
ப ேதா ! அ காவ ைலகைள ச ப உறி சி ப ைச தேதா ச ேகா
ேபாட யவ ைல! அ கா எ ைல ந ஊ ப ச ப ேக றி,
ைககளா உ வ உ ச வ ேபா க சிைய தா !
அ காவ லஇ க மா ேக டத ! அ ேயாடா! உ
தில ேபானாேல, என வலி உய ேபா ! னா, அ ேளாதா
கிழி ைதய தா ேபாட ம டா ! அ ப ேய அைண ெகா
கி ேடா ! காைலய ேலேய எ த என யாவ நிைன
வ த ! அ எ ன ஆ ேச? அ காவ ட ெசா லி கிள ப ேன .
வழிய ேலேய மாமாவ ைப ! அவ ைடய வழிச சி ! அ மாைவ
ேபா த ளய பா கி ேத !வ வ தா யா இ
, பய ேபா ! "ேட ! ேந ெரா ப
அ டகாச ப ண ேபா டா டா! ைல ேபா ேட க ேச !
பயமாய டா!எ ேக ேபா ேமா ெத யைலடா?"

பத அ மாைவ அைண கன கைள ப றி! "அ மா! பய படாத க. மா!


ெவ ள தைல ேமேல ேபாயா ! வ க! ந லா எ சா ப ண களா
இ ைலயா? அைத ெசா க!?" " சீ! ேபாடா! ப ன ! அெத லா
ைறய ேல, ேபா , ேபா ற வைர ேபா டா !" எ ைன
த வ ெகா டா ! "அ றெம ன கவைல! வ க மா! இ த யா
இ மா கரா?" "அ தா டா! அவ ெத ய டாேத தா
பய டா? பா கவனமாக இ க ேம?" உ ேள ேபா ப தி த
அவள ேபா ைவைய வ ல க, அல ேகாலமா ப தி தா !தாவான
வ லகி கன க ஜா ெக லி ப கி , ெதாைடக ஏறிவ ட
பாவாைடயா பள. பள ெதாைடக மனைச மய க, அ மா காப
ெகா வ தா , யா க கைல எ தா ! கைல த
உைடகைள ச ப ண ெகா ைககைள ேமேல கி ெகா டாவ
வ ேபா , சி ன இ ப , ெப த கன க தாவன ேயா ஒ ப
ெச சியா இ க!அ மா! "ஏ ! எ ன ,இ மா க
கைலயைல!எ ம ற ேவைலகைள கவன !" அவேளாட ெச ஸியா
ேபா கள னா எ கவன அவ ம ப வைத அ மா ெபாறாைம ட
த க யாத அவ ைதைய ரசி ேத ! கட. கட எ ேவைலகைள
ப சா ப ேடா !ெகா ச ேநர தி யா! "அ ணா! இ ேக
வாேய !உ ! ச த ேபாடாம வா ணா?" உத வர ைவ
எ ச கேவ அ கி ெச ப றமா அவ இைடைய ெம ல
த வ ெகா "எ ன ! அ ேளா ரகசிய ?" "அ ணா! க கி
ப காேத, அ மா த பா எ கமா டா க?" "அெத லா மா டா க, ஏ
அ றமா ெசா ேற ! எ ன வ ஷய ெசா ?"

அ ேபாேத அ மா வ டா! ப யா அ மாவ ட ! "அ மா! இ த


அ ணைன பா மா! எ இ ேப அ கி ப சி சி னதா
ேபாலி மா?" ற ெசா வைத ேபால ெசா ல, அ மா
சி ெகா ேட "ேட அ கி ப காேதடா, அ கி சைதெய லா
ேவெர காவ ேபா ! ஏ கனேவ அவ இெத லா ெப ?"
அவேளாட கன கைள ெதாட த ைக எ மைலயா டா ! அ மாைவ ந .
இைடய லி
ைகெய கேவய ைல! உடேன அ மா! "அ ண கார தாேன !
அ ஜ ப ண ேகா !" ம ேபா டா . த க சி யாவ க
சிவ ேபான ! "அ ணா! எ ன ணா இ ? அ மா ெரா ப
ேமாச ணா!" "வ !எ னேமா ெசா ல . ப டேய!" எ
ைகக ெம ல ேமேலறி அவேளாட ப இ த கன கள ெகா சமா
ெதாட! "அ ணா! அ றமா ெசா ேற , இ ேபா வ சமா
இ ணா!" ச நா வ லகிேன ! மனசி எ னமா
இ . ஒேர ைட ச ச ேநர தி வ த அ மா! "ேட !
ெகா ச ெவய வ தி டா! இ ன ெவ ள கிழைம ேகாய
ேபா வரலாமா! ந வரயா !" ப யா! "அ மா! நா வரைல! ந
ம ேபாேய !அ ண வரமா டா !ேந ைந ஷி . ல,
கேவணா ?" எ ைன பா ேபாகாேத ைசைக ப ண, அைத
அ மா கவன ,ஒ ெசா லாேம கிள ப னா !என எ ன
ெசா ல வரா இவ . , மா க லி ப வ ேபால பா லா
ப ண ேன .

அ மா கிள ேபா , யாவ அ கி வ ! "ஏ ! உன இ ப ய


ைட இ ேல. ல, எ ேபா?" "அ இ நா நா
இ மா! ஏ ேக ேட? ேகாய வரைலேய னா? ைடய டா
இ மா?" அ மா ேபா டா ! ச ேநர தி எ ன ேக வ த யா,
க லி எ ேனாட ப க ல அம எ க திலி த ேபா ைவைய
வ ல கி! "சா ணா! கி டயா ணா! சா !" எ தைல ேள
வர கைள ைழ ஆ ட, நா எ அவள இ ைப க ெகா
ம ல க ைத , "இ ைல யா! பரவா ேல, ெசா ! எ ன
ெசா ல வ தா ?" அவ அ ப ேய க லி சா ெகா ,எ ைன
இ க, நா ேம எ தைலைய கி, அவேளாட ெப த மா பழ தி
அ த, அ ேயா! எ ன க ?க கண கா , அ மாேவாட இளந கைள
வ ட, அ காேவாட பன கா கள ெம ைமையவ ட இவேளாட கன க
தி , ஷி எ த ! ஒேர ெகா டா ட தா , வ ைர வ டா !
அ ப ேய அவைள பா க! அவ எ க ைத க ெகா ! அ த
க ைத தாள யாம !" !ஆஆ! மா!அ ணா! எ ப
ெசா வ ேன ெத யைல! அ ணா! ேபா ணா, ந இ ப க ப சா,
என ேப ேச வரமா ேட ! !அ ேயா கடா தைலயா?" நா ேம
அவைள என வசதியா தி ப,இ ைலக ந வ க
ைத க!அவ அத க தாளாம , அன தினா ! அலறினா !!

"எ ன ! யா ெசா ?" க ேபாைதேயறிவ ட ! அவ எ க ைத


த ைலகள ந வ லி எ எ க கைள உ பா ,
எ ேனாட ெந றிய ஒ கி அ ! "அ ணா!எ ைன
உ ேப றாேத ணா!! நா உ ட தாேன இ கேபாேற அ மாைவ
ப றி எ ன நிைன கிேற?" நா அவைள ேம அைண ெகா ,
ண ஒ பழ ைத எ ைககளா ப ெம ல ப ைசய!!
" !ஆஆ! !அ ணா! அ றமா இெத லா வ ேகா? என
ெசா ல வ தைதேய மற க க வ ேவ ேபாலி ேக! சீ!ெரா ப
ேமாச ணா! சீ! ட பற த த ைகையேய!! சீ!ஆ !! !ெம ல
ப சி ேகா ணா? !அ மாைவ ப றி ேக ேடேன?" "ஏ
அவ க ெக ன?" இ ேபா அவ கீ ேழ ப க எ ேதக அவள ேம
ஏறிய ! அவள ப க ன தி எ உத க உரா ெப
ெவ ப ைத உ வா கிெகா க!! "அ ணா! ேந ரா தி நா
சீ கிரேம கி ேடன ேல! ந ேவைல ேபா ேட! ந ரா தி ஒேர
த ண தாக !! எ ேபா ேபா அ மா மில ைல
எ ச ணா!அ ேக!அ ேக! !அ ேக!அ மா மாமா
நி வாணமா க ப சிகி இ தா க ணா!என பய ல எ ன
ெச வ ேன யாம ெகா ச ேநர பா வ
ப ேட ணா!அ எ ப ணா!அ மா ேபா !அவ ட!!" நா ெகா ச
ட பதறாம அவேளாட ேத சி , பத ற ல பய ேபசின இத கைள
ெம ல க சி உறிய!

"அ ணா! !ஆஆ!அ ணா! எ ன ணா? எ ெளா ெப ய வ ஷய ைத


ெசா லிய ேக ,ந எ னடா னா, ச லாப லேய
றியாய கேயடா!அ ணா உ ெவ எ னாேல தா க
யைல ணா! நா ேமேல ப கிேற " எ ைன த ேமலி த ள
அவ எ ம ஏறி வ ைர த த ைய அ கிெகா ப க, இ
கன க எ மா ப அ த, யாவ கைள ெம ல
ப ைச ெகா ேட! " ! யா, என னேம ெத ! அ மா ,
மாமா உ ள க ள கென !!!" அ ப யா பய எ ைன
த வ!என ெசா க ெவ அ கி ெத த !

அ மா மாமா உ ள க ள உற என ெத
ேக வ ப ட யா அதி தா . அவள பா ெசா க எ மா ப
அ க ைத மறி அவள அதி சி ெத த . நா எைத
ச ைட ெச யாம அவைள இ ெகா ச உ ேப றி ஓ க மன
க, அத அவ ஈ ெகா ெகா ேட

"அ ணா. அ ணா. நிஜமாவா ெசா ேற? இ எ ேளா நாளா நட ?


உன ெத ேகாப வரைலயா?" ேக வ ேமல ேக வ ேக டா .
அத ஏ பதிேல ெசா லாம அவேளாட ப ேபா ற கைள
ெம ல அ த ப ைச ெகா ேட

"ஏ . யா இ த வ ஷய என ம மி ேல, அ காவ ெத .


ஆனா அவ ெத அ மா ெத யா . "

"அ ணா. என இைத ேக ட தைலேய . ந எ ப மா


இ கிேற?"

" . எ ன ப ண ெசா ேற? அ ன ஒ நா ரா தி அ மா ,


மாமா ேபா ட ஆ ட ைத பா எ ேனாட க ப கி நி ,
அைத அட க நா ப ட பா என தா ெத "

" சீ. சீ. அ ணா. ந ேமாச அ மா ெரா ப ேமாச . ெகா ச


ட ெவ கமி லாேம த க சிகி டேய எ னமா ேபசேற?"

அவேளாட உட எ ேனாட உட ல அ தி, அவள பா


ெம ைத க மா என ெத ய எ ேனாட த எ , வ ைர
அவேளாட ெதாைடகள ட, அைத அ பவ ெகா ேட
ெநள தா எ த ைக யா.

"எ ைன ேவற எ ன ப ண ெசா ேற? இ த வார மைழல மாமா மா


வ ைளயா டா . ந ல கால ந வ த இ அவ
ெத யைல. ெத சா ம ஷ எ ன ப வாேரா அ கா ட ேந

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/


என அ மா, மாமா ேம ட ெத த ெரா ப
ேகாபமா தா வ த . ஆனா அ மா நி வாணமா பா த ேகாப
ைற சி சி. அ வ லாேம அ மா ெரா ப கவ சியா, அ சமா
தி இ கிறா க ேல. அ பா இ ேக இ ேல. தின எ ேதா
எ னேவா? அ தா காேம ெவள ல எ காவ ேபாய டாேம மா ப ைள
கி டேய தாேன ேபாகிறா க. அ ப சமாதான ஆய ேட ." அ ப ேய
யாைவ ம லா க த ள ேமேலறி ப ேட .

" . ஆ. அ ணா. ந ெரா ப ர . உ ெவ நா எ ப தா ேவ


?"

ெகா ச ச எ தைலைய அ ேளாட ஒ பழ தி ைவ ப க


அைண ெகா டா .

" த ல அ பாவ ேராக ப வைத க ெகா ச ேகாப


வ த ."

உடேன யா ச ேற உர த ரலி "அ ணா. அ பாைவ ப றி ேபசாேத.


என வ ேகாப தி . ேவணா ெசா லி ேட . அ பா ெரா ப
ேமாச ணா."

இவ எ னடா தி ேபா கிறா நிைன "ந ஏ ,இ ேளா


ேகாப ப ேற? ஏ ஏதா உ கி ேட வ ப ணாரா? ெசா ."

அவேளாட ஒ கன ய க ைத அ ப இ ப ேத க. " .
. ஆஆ. ஆ ணா. அ பாவா. அ ேயா, ந ேவற. அவ ேபான மாச
எ ைன ஹா ட ல வ ட வ தா ேல. அ ேபா எ ேனாட ேம ,
அ ேவாட அ பா வ தா அவைள வ ட. அ ேக ரா தி ஆகிவ டேவ
நா க வா டன ட ப மிஷ வா கி இ வைர எ கேளாட மிேல
த க ைவ ேதா ."

வார யமா ேக ப ேபால அவேளாட க தி க ைத , "அ ற


எ னா ? ரா தி எ ன நட சி. உ ைன? "

ஒ காைல அவேளாட இ ப ேபா அ தி ெகா ேட எ வ ைர த


த யைன அவேளாட இ ப அ க, அத வ ய ைத உண , ெநள
"அ ேயா ணா. அ ன இ த ஒேர க லி அ பா க
ெர ேபைர ப க வ சி , நா அவ கீ ேழ பா ேபா
ப ேடா . ஆனா இவ க ெர ேப த ண ேபா வ டா க
ேபால. ெகா ச ேநர தி அ ேவாட அ பா. கீ ேழ வ இற கி எ ேனாட
ப க ல ப கி .க லி கி பழ கேமய ைல றா .
அத ேக றா ேபால அ கீ ேழ க யாம ெநள யேவ. அவ ஏறி
ந மேளாட அ பா ப க ல ப க அ ேவாட அ பாேவ ெசா லேவ அவ
ஏறி ப டா . என ெகா ச சமாேவ இ த . ெகா ச ேநர ல
ம ஷ ெம ல இ ப ைக ேபா டா . ச . ெப த ெபா தா
ப க லேய இ ேக. எ ன ெச வா வ ேட .இ
க பழகிய பா தா அ பா, அ ைவ ெமா தமா க ப
கி அ ஜா ேவைல ெதாட கி க, என எ ன ெச வ ேன
ெத யைல. அ ேவாட அ பா ைக எ ைலகைள அ தேவ க
அ பாவ ெச ைககைள பா ெகா ேட, இவேராட சி மிஷ க
ஈ மா இ ேத . அ அ பா நா க இ ப ைதேய
ெபா ப தாம தைலகீ ழா ப , அ பாவ த ைய அ ச த
ேபா ச ப ெதாட கி டா. அ பா அவேளாட ேத ல நா
ேபாட, என ஜி உட ஏற, அ ேவாட அ பாைவ இ க
க ெகா ேட ."

நா இ ேபா யாவ இ ெப த மா பழ கைள ப ெகா ச


அ த ப ைச ெகா ேட "அ ய ேயா. எ ன . சாதாரணமா
ெசா ேற? அ தா உ ைன ேர ஏதா ப ண டானா?"

த ேனாட கன கைள ப ைச எ ைககைள ப ெகா " . ஆஆ.


. அ ணா. ெம ல ணா. வலி ணா. ெம வா தா ப ேய .
ேர அளவ வ ேவனா? ஆனா அவ ெபா ைமயா தா ப சி
வ எ ேனாட ேப ஸ¤ வர வ ேத தா . நா
ஓரளவ ேம எ ைல தா டாம காைல வ கா ெகா
தா இ ேத . அவேராட த ெகா ச ர தனமா எ ைன த,
அைத ப ெகா ச ேவகமா ஆ ட. அ லேய அவ ெசா கி ேபா ,
க சிைய ெகா டா . அேத ேநர க ேமேல ,ச ப ஊ ப
ேவைலகள உ ச அைட வ டனேரா எ னேவா. , இ வ எ
உைடகைள ச ெச ய எ த ச த கள அ ேவாட அ பா , நா

மாதி ஆய ட ணா. காைல ெவள ச வ டேவ உடேன
கிள ப டன . அவ க ேபான ,அ ைவ நா பா த ேம. அவ ப
எ க ன ைத கி ள க ெகா ேட. அ ேய . யா. இைத ெப
ப ணாேத. உ க பா ைக வ ச ேம நா ெம ஆய ேட . எ ேனாட
அ பா உ ைன, எ னப ண னா ? வ ஏேதா ெகா ச க
அைட ேசா ல. இைத ப றி ேபச ேவ டா ெசா லிவ டா . ஆனா,
அ த வார ஊ ேபா வ ,எ னட அவேளாட அ மாவ ,
சி த பாவ உ ள க ள ெதாட ைப ப றி , அவ க வ
ேவைல கா அ பாவ உ ள க ள உறைவ ப றி ேபசினா .
நா அவேளாட அ ைப அவேளாட ஏ க ைத எ ப த கிறா
ேக டத பதி ெசா லாம ம வா ணா".

உடேன நா யாவ ேகாைவ இத கள தமி ெகா ேட,


இவ எ ேனா த ேனாட அ ைப. " யா, அ த அ எ ப இ பா ?
ஒ ேபா ேடாவ கா னேய, ச ைப ப கரா, ஒ லியா அவளா? க
தாவண ய ?"

" சீ. சீ. அவ இ ேபா அழகா ஆய டா ணா. ஆ ப , தி


பழெம லா ப ெப சா இ ணா. "

நா உடேன அவள பழ ைத ப "இைத வ டவா ெப ? இைதவ ட


தி இ மா?"

" சீ. சீ. ஆ . அ ணா. ந ெரா ப ேமாச . ேபாடா ணா". ெவ க ப


ெகா ேட எ ைன க ெகா ளஅ த ப ைசய,ப ைசய ஆன த .
ஆன த .

"ஆ. அ ணா. ெவள ல ெத சா அசி க . ேபா ணா. வ க. அ மா


ெத சா ெகா ேபா வா க ணா. ஆ . . சீ . அ ணா. உ
ேவக தி எ னா ஈ க மா ெத ல. அட. ஆ. ெம வா
ப ணா. மா. ." னகினா . ெச ல த ைக யா.

ேம அவள ட ேப ெகா ெகா ேட, அவைள எ க பா


ெகா வ ேத .
" யா. அ பாவ அ மா ெச வ ேராக இ ைல. ெசா ேற
இ ைலயா, ந? ஆமா ணா. ஆனா. அ மா அ கா பா வ ேராக
ப றா க ேல. அ ச . மாமா ம மாவா இ கா ?உ ைன
மாதி பக கிைட சா ம ஷ எ னமா வ ைளயா வாேரா?"

" சீ. சீ. ேபா ணா. ந ம ேயா கியமா? உ ெபா டா தாேன


ேராக ெச ேற?" ேம அவைள ேபச வ டாம அவேளாட ேத சி
இத கைள க வ ெகா ேட " . யா. ெச லேம. நெய லா
ப ர மேதவ ஓவ ைட ேபா தயா க ப ட பக க . உ ைன க டா
எ ேப ப ட னவ நா கி ெஜா ர ெத மா?"

" சி. சீ. ேபா ணா. ந ெரா ப ேமாச . அ ப னா. அ மா , அ கா


ட எ ைனவ ட அழ தாேன?"

"அ ேயா. ஆமா . யா இ ேல. ெசா னா? அ மா உ ைன


ெப றவ ஆ ேச. ச யான க ைடதா . அ மாமா உ ச க டேவக ல
இ ேபா எ ப இ ைப கி கா னா க ெத மா?"

ேபசி ெகா ேட. அவேளாட பாவாைட நாடாைவ ேத இ க. ப


அவ த . உடேன த ைக அைத ப ெகா ேட.

"அ ணா. அ ப னா, ஏதாவ சா கிைட சா அ மாைவ ட ந... ந க.


தய காேம. ெசா ணா. அ கா ஆைச ப டா, ப பா
ேபாலி ேக ணா."

அவள ேகாப க தி எ நா ைக ஓட வ ெகா ேட " யா.


ஒ ெசா ல டா? யா ேம இ த வ ஷய ல ராம இ ேல. அ ன
ரா தி அ ேவாட அ பா உ ப க ல ப , வ ரைல வ டா ேல.
அேத ேபால அ பாேவ வ தா ந கா டாமலா இ க ?
அ பா அ மாதி இ ேனா சா கிைட சா உ ைன, நி சயமா
ைவ க ய சி ெச வா . அ கா ட அ ன ரா தி நா க மைழல
நைன சி, இர ஒ னா ஒேர க லி கிய ேபா ,இ ேக மாமா,
அ மாைவ த தலா கபளகர ப ேபா அ கா ல ப
For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
,எ ைன ெகா ச அள கதிகமாகேவ அ மதி தா . நா
ெகா ச ட தய காம இ ேத . அ தா உ ைம. ஆ
ெப ெந கமா இ ேபா , உற க மைற , உட ற க
ஏ பட தா வா க அதிக . இ தா உ ைம"

"அ ணா. அ ப னா. பா அ காேவா ந எ வள ர ெந கமா


இ தி கிறா . ெசா ணா."

எ தைல ைய ெகா தாக ப கேவ. நா ச ேற பய . " .


யா. உ ைமைய ெசா லிடேறேன. அ காவ ராேவா பழ கைள
கச கிய கிேற . அவேளாட ஆ ப ல க ைடவ ரைல வ டா ,
வ ரைல ச ப ய கிேற . உ ேனாட இ த இளைம த , உடலி ம
ஆைணயா , இ த மா பழ கள ேம ஆைணயா ,இ த க
திரா ைசகள ம ஆைணயா ,இ வள ஆைசேயா , காம ேதா
உ ேனா தா இ கிேற " சாம ெபா ெசா லி யாவ
திைய ேப ேமேலேய அ த

"ஆ. அ ணா. ேபா நா ந கிேற . ெம ல ெச ணா. அ மா


ெத யாம நா எ ப ேவ மி னா இ கலா . என உ ேமல.
உ க டான உட ல ஒ க தா ணா." ெசா லி ெவ கினா யா.

ேவகமாக அவேளாட பாவாைடைய உ வ ேபாட " . சீ. சீ"


ெசா னாேள தவ ர, பாவாைட கழ ட எ ைன க ெகா , "அ ணா.
அ மா வர மா டா கேள ணா. என ெகா ச உதறலாேவ
இ ணா"

அவேளாட பள ெதாைடகைள ெம ல தடவ ெகா ேட. "அ ேயா.


க . பய படாேத. அ மா வர மா டா க. வ தா ந க ேயா கியமா?
மாமாேவா ந க ப ண ன மஜாைவ பா தா நா க, அ ண
த ைகஇ ப ஆய ேடா . ெசா லிடலா . ந வா ெச லேம"

ஜா ெக ெகா கிக ஒ ெவா றாக ெதறி க. அவேளாட இள ப வ


ப க , ராவ அட க ம திமி கா சி, கா க ேகா
ேவ . க ெகா ளா கா சி. இ ப க இைடய க
ைத அ தி ஒ கி அ க "ஆஆஆ. ஆஆ .
சி கேல, என மகா
ெட பரா எ த வ ைர க எ தைலைய ேம த பழ தி அ தி
ெகா

"அ ேயா ணா. மைச . சமாய ேக ணா. ஆஆஆஆ. ஆ ."

அ ப ேய கி ைக வ , ராவ ெகா கிைய கழ ட, கி


ஒ ைழ தவ , ெகா கி கழ ட பட ப க லஸாக. க ைத
அ ப இ ப ேத , வ ைர த ெச நிற கா கைள ச ப. ஆஆஆ.
எ ன க ?எ ன க ?

"ஆஆ. அ ணா. ெம ல ணா. ஆஆ. ச ணா. ஆஆ. . மா. மா.


. ேய ணா. ஆ" க தி கதறினா த ைக யா. கா கைள மா றி
மா றி ச ப ெகா ேட, ஒ வ ரலா அவேளாட ேப ைஸ உ வ,
அத இ ைப கி உதவ னா . அத எ கி கழ
எ ேனாட பா கி சா க த கட பாைரயா ட அவேளாட ைககள
படேவ அைத ப றி ெகா ேட "அ ேயா அ ணா. இ எ ன இ ப
இ ?அ ேவாட அ பா, ந ம அ பா, ஏ மாமாவ ட இ வள
ெப சி ேல ணா. இ எ ப ணா? நா இ ன ெதாைல ேதனா?"
ல அவள அவஸைதைய ரசி ெகா ேட அவேளாட ட
க நிைற த திைய எ உ ள ைகயா அ தி,

"பய படாேத யா. உ ேனாட ஆ ப ஜ தா . எ வள


ஜ ெகா எ த ைய உ வா க தயாரா இ பாேர .
அ காேவாட திைய வ ட அ சமா இ , ெச லேம. அ மாேவாட
திைய நா ச ர லஇ தா பா தி ேக க .
பய படாேத. வா . அ ணா வலி காேம ெச யேற ."

அவைள ம லா க த ள கா கைள மட க ெச ேபா இ


ெதாைடகைள வ ந வ அம எ ேனாட வ ைர த
கட பாைரைய, அவேளாட தி ப ளவ ேத க "ஆஆ. ஆஆ. .
அ ணா. ஆஅ" னகினா . ம லா க ப கன கைள கா
ெகா கா கைள வ , காம க ைத ஏ றி ெகா க இ
பழ கைள ைக ெகா றாக ப ெகா ைல அ தி தி
,அ ேக ர தி த ஜூ ெப கி எ ேனாட ெப தக த
த யைன உ ேள வா க "ஆஆ. ஆஆ. . ெம ல ணா" க த,
ேம ஒ த, உ ேள ேபா ட . யா
"அ ணா. ஆஆஆஆ. அ ணா" க தயவேளாட ப
இ கமா எ ேனாட த ைய க வ உ ேள வா க, ெசா க பா.
ஆன த , யாவ இ க க ெசா கி ெகா டன.

நா ெம ல உ வ "ஆஆ. ஆஅ ணா. அ ப ேய இ ணா. ேவணா .


வலி ணா" அவேளாட ல பைல ெபா ப தாம கா வாசி
உ வ அ க நாைல க ,ஒ த கிைட க சள சள
ச த ட ஆ ட ெதாட க அத ேக றா ேபால "ஆஆ. அ ணா. மா. ஆ.
ஆஅ. . ெம ல. மா. அ ணா. . . ஆ. அ ப தா ெம வா
ச ணா. சீ."

நா இ ப கைள அ த ப ைச ெகா ேட, ேவக


ேவகமா இ ேத . கா கைள எ இ ைப றி ேபா ெகா டவ ,
இ ப ேவதைனய க தி ெகா ேட " டா. அ ணா. டா. ேவகமா
இ ணா. பரா இ ணா. அ மா அ பா மாமா இ த
க தி கா தா ேபா ேபா ெகா ேவைல ெச ரா க ேபால. இ .
இ . கிழி. டா. ணா. ணா. ணா. ணா.
ணா. ணா. ஆஆ. ஆஆஆ. ஆஆஆ" எ ைன த
மா ேபா அைண க, என உ ச க ட ஏ ப இ வ ேம ஆஆஆ
கதறி ெகா ேட, எ க சி எ ெச ல அழகிய த ைகய ஆ ப தி
ெகா ட. அைண ெகா டா த ைக.

"அ ணா. ப ணா" க ெசா கி அ ப ேய க ெகா


வ ேடா . ெகா ச ேநர கழி ,எ கெம தமி ட யா
"அ ணா. எ தி ணா. அ மா வ ட ேபாறா க".

பா ேபா வ ேவக ேவகமா உைட அண உற கி ேடா .


ெகா ச ேநர திேலேய அ மா வ கதைவ த ட நா தா ேபா திற ேத .
கதைவ திற த உடேன எ ைன பா த அ மா எ ப னா யா
இ ைலெயன உ தி ெச ெகா ேட, எ க கைள உ பா க. நா
ச அவைள க ெகா . அவேளாட இத கள கி அ க. க
யா எ ேகடா?" அத பதி
ெசா லாம அ மாவ கன கைள ப ,க ண க ைட வ ரைல
உய தி ச ஸ எ ப ேபால கா ட " சீ. சீ. நாேய. அ ப யா?
அ ளாகவா க ன ெபா ைண க பழி ேட?" எ க ன கைள
கி ள ெகா ேட "ேட . எ ைம. ந ம வ ஷய ெத யா ேல. ெபா கி
நா . ெரா ப சம டா ந. எ ப டா உ ேனாட உ க ைடைய தா கினா
எ ெபா ?"

"அ மா. ேபா மா. ெகா ச ேநர நா அவைள ஓ க ஆர ப கைலனா


அவேள எ ைன த ள ேர ப ணய பா. மா. அ ேளா ைக மா
உ ெபா ணா ேச. மா. "

அ மா எ ைன அ க ைக ஓ க நா வ லகி ஓ ேன . வ ைளயா டா
யா எ ர லினா ேவக ேவகமா க வா கி ைடய
நிஜமா ேம கிய க, அ மா அ கி வ கைல த ஓவ யமா
அவைள பாச ட பா வ ,எ ைன த ள ெகா
ெவள ேய வ தவ எ ன ட . "ேட . ம ச கார லா. உ உ
க ைடைய அவேளாட சி ன தி கிழியாம தினயாடா. " எ த ைய
ப றி உ வ ெகா ேட ேக க "ேபா மா. ஐ நிமிஷ வலிய
கதறினா . அ றமா, வலி பற இ ப ேலாக லச சார ெச ேசா .
இைத எ ப ெதாட வ ந க தா மா ஐ யா ெசா ல " க
ெகா ள, அ மா "ெபா கி ைட. அ மா கி ேடேய ஐ யா ேக ேத.
இ த ெபாற ேபா . எ லா வ தி வச . ந நட டா. எ லா ப னா
பா கலா ".

அ றிர மாமா இ ேக வ அ மாேவா ஜ சா ப ணேவ, நா க


அ காவ வ ேபா அவேளாட காலி வ நட தைத ெசா ல,
அவேள எ க தலிர ேபால ெச அ ெச ஓ க வ டா .
காைலய எ க வ வ அ மாேவா ஆ ட , இரவ த ைகேயா
அ கா வ தா ட . அ காவ ப ய ச , அவைள
யாவ எதி லிேய அ மணமா கி ஒேர ஓ க தா . மாமாவ
வ ஷய ெத , அ காவ அ மதிேயா யாைவ அவ ைவ க.
அவ அ மதிேயா அ கா என கா வ க, அ பா வ த
அவ அ கா அ ைம த ைக யாைவ
அ பா நி சய
ஒ ெகா வா . அவ வ டா யாைவ அவ ெர அ ைவ
ேச ேத ஓ பாேர? இ ேபா நா க ெரா ப ஷியா நக கி றன.

மைழ எ வள ெப ய ந ைமகைள ெச தி கிற பா க .

For more stories in Tamil, visit: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/