Vous êtes sur la page 1sur 35

 UNOMł ¥ sL¦ «

±¥≥π WM ÊUC— ≤µ b‡_« Âu v —œUB«

WM«  ≤∞±∏ WM WOu ±∞  o«u*« œbF«

‡‡±π± ±≥≥
≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤

œb‡‡F‡ «  U‡¹u‡²‡×‡
WHB« r—

≥ ÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ WM ¥≤± r?— —«d? ∫ WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« …—«“Ë

µ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ WM ±∏ r— —«d ∫ v?u?????????I?« —U?????????L??????????????????????????ô« p?M?

∏ ÆÆÆÆÆÆÆÆ ≤∞±∏ WM ±≤ r— —«d ∫ W??????U???????????BK? W?????O?M u?« W???????????O?????N?«

±±Ë ±∞ ≤∞±∑ WM ∑¥≥Ë ∑≥π UL— Ê«—«d ∫ W??????????????O??K?N??????????????b??« W?E??U????????????????????????????

±∂≠±≤ ≤∞±∏ WM ∏ππË ∑¥∂ UL— Ê«—«d ∫ …d?????????????O??????????????????????????« W?E??U?????????????????????????

v???d?????????????????????????(« ÃU???????????????????????????ù« …—«“Ë


˝
W?d?A WœU?F« d?O? W?UF?« WO?F?L?'« —«d?

≤∞ ÆÆ ¥µØÂ WO?bMN«  UUMBK …d?BF*« vd???(« ÃU????û W???O???u???I?« W??????O???N«

≤π≠≤± ≤∞±∏ WM ¥∑≥Ë ¥∞π UL— Ê«—«d ∫ W????O?U*« W?U????dK? W????U????F?« W????????O?????N«

˝
W?????????????O??u?????????????O??K?I?« W??E?U???????????????????????????
≥± ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WOFL bO qbF —«d
vU?????L?????????ô« s?U????C?????« W?db?????

ÂUE?M«Ë f?O????Q????« b?????I???? h?K v?U??????L?????????????ô« s?U???????C???????« …—«“Ë

≥≥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ WO?FL?' vK«b«


˝ dL_« d?« WEU0 vULô« sU?C« Wdb

≠ `UB*«Ë  UON«Ë  «—«“u«  Uö≈ ∫ W???????????????H??K???????????????????????????????  U??ö???????????????≈

≥¥ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ b?I?  Uö?≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆ  U—U?2Ë  UBUM?  Uö≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ dO?QË lO  Uö≈ ∫

≠ ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ W—«œ≈ ŸuO ≠  «“u ∫


≥ ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

 «—«d‡‡ ‡ ‡
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« …—«“Ë
≤∞±∏ WM ¥≤± r — —«d
WO½«dLF «  UFL²:«Ë o «d*«Ë ÊUJÝù« d¹“Ë
ª töbFË ±π∏± WM ±¥ r— ÊuUIU —œUB« vUJù« ÊËUF« ÊuU vK Ÿö ô« bF

 «b‡?‡‡‡?«e*«Ë  U?‡‡‡?‡B????UM*« Êu?‡‡‡?‡U???? —«b???S? ±ππ∏ WM? ∏π r— ÊuU????I« v?KË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË

ª töbFË …—«“u« qOJA ÊQA ≤∞±µ WM ≥∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË

vK«b« ÂUEM« ÊQA ≤∞±∞ WM ≤¥∑ ¨ ±ππ∑ WM ±¥π vL— 5—«“u« s—«dI« vKË

ª Èed*« vUJù« vËUF« œU%ö

W‡‡‡‡O«d?L?F«  U?F?L?:«Ë o«d*«Ë ÊUJ?ù« …—«“u Èu?H« …—«œ≈ t?O≈ XN?« U? vKË

…—«œ≈ fK ¡UC√ WUz— WOuU? Âb s ≤∞±∑Ø∏Ø≤≤ a—U ≥µ∏π r— U«u v

 «b«e*«Ë  UB?UM*« ÊuU ÂUJ_ U?ÎIË WKJA*« X« ÊUK? Èed*« ÊUJù« vËUF?« œU%ô«

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË ±ππ∏ WM ∏π r—

Èe?d?*« ÊUJù« v‡‡‡ËU?‡‡‡‡F??« œU‡‡%ô« fO?z— ”bMN*« b?O??« t??{d? U? v?K ΡUMË

ª ≤∞±∏Ø≤Ø≤∑ Œ—R*« ±∂≥∂ r— tU Vu0

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡‡*« ®
Èe?d*« vUJù« vËUF?« œU%ö vK«b?« ÂUEM« Wzô s ≤∂ …œU*« ÂUJ√ ‰b??Ô

È—«“u« —«d‡‡‡‡?IU W‡‡‡‡b???*«Ë ±ππ∑ WM ±¥π r‡‡‡?‡— ÊUJù« d‡‡‡“Ë —«d‡‡‡I? …—œU‡‡‡B«

∫ WOü« …œU*U ≤∞±∞ WM ≤¥∑ r—

∫ ©≤∂® …œU‡‡‡
WuM?« W?O?u??L?F« W??O?F?L??'« b?F t ŸU??L??« ‰Ë√ v? œU?%ô« …—«œ≈ fK?? qJAÔò

≠ œU?%ô« fOz— U?Lb?√ ≠ su?C? —U? U?L? qL?F« d?O? s?( W?“ö« W?OMH« ÊU?K«
≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ¥

WOM d?UM s œU%ôU W?OMH« ÊUK« s WM' q ÊuJ?Ë ¨ oOM« WM' v œU?%ô« Êö1

WOuJ(«  U?N'U ¡«d)« s Ë√ œU?%ôU 5KUF« s ¡«u bUF?« WOL√ oË WOuU?Ë WOUË

¨ œU?%ô« …—«œ≈ fK? s —«d? WOM?H« ÊUK?« qOJA? —bBË œU?%ôU 5K?UF« d?O? s

WuC Ë√ WUz— 5Ë Èed*« vUJù« vËUF« œU%ô« …—«œ≈ fK WuC 5 lL'« dEË

±ππ∏ WM? ∏π r—  «b«e*«Ë  U??B??U?M*« ÊuU?? ÂUJ_ U??ÎI???Ë WKJA*« ÊU???K« s È√

Æ åULNöbFË WcOHM« tzôË

© WO½U¦ « …œU‡‡‡‡*« ®
Æ ÁdA a—U s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ

≤∞±∏صر∑ v —b

WO«dLF«  UFL:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë

v uÐb ‰UL vHDB Ø Ɯ Æ√


µ ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

v uI « —UL¦²Ýô« pMÐ
≤∞±∏ WM ±∏ r — —«d
±ππ∞ WM ±∂≥ r— Í—«“u« —«dI« ÂUJŠ√ iFÐ q¹bF²Ð
ÍdB*« wK¼_« pM³« U¼—bB¹ w²« —UL¦²Ýô«  «œUNý ÊQý w
È—«œù« Õö ù«Ë WFÐU²*«Ë jOD ² « …d¹“Ë
v uI « —UL¦²Ýô« pMÐ …—«œ≈ fK− fOz—
U—bB v« —ULô«  «œUN ÊQ v ±π∂µ WM ∏ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF

ª ÈdB*« vK_« pM«

ª vuI« —ULô« pM ¡UA≈ ÊQA ±π∏∞ WM ±±π r— ÊuUI« vKË

U—bB v?« —UL?ô«  «œUN? ÊQ v ±ππ∞ WM ±∂≥ r— È—«“u« —«d?I« vKË

ª t WbF*« W—«“u«  «—«dI«Ë ÈdB*« vK_« pM«

WO?F? qIM ≤∞±≤ WM ≤∏µ r— WK?*«  «uIK vK_« fK:« fOz— —«d? vKË

ª jOD« d“Ë v≈ vuI« —ULô« pM

jOD??« d“Ë iu?H?? ≤∞±≤ WM ±∞∏∞ r— ¡«—“u?« fK? fOz— —«d?? vKË

vË_« …œU‡‡‡‡*« v? tOK ’u?BM*« œU?B??ô« d“Ë ’UB??« …d?U? v vËb« ÊËU?F?«Ë

ª ±π∂µ WM ∏ r— ÊuUI« s

≤∞±∂ ÂU?F W???U?)« t???K v?u‡‡I« —U?L????ô« pM? …—«œ≈ fK? —«d‡‡‡?‡ vKË

ª ≤∞±∂ر±Ø±∂ a—U

ª —ULô«  «œUN h ULO ≤∞±∏ WM ±≤ r— U—«d vKË


≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∂

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
ÈdNA« b?zUF«  «– ÂU …b* » WuL?LK —UL?ô«  «œUN vK bzU?F« VÔ

¡«dA« a—U vU« ÂuO« s bzUF?« …d »U« r Ê√ vK ¨ UÎuM •±µ[∑µ l«u

…œUN?A« œ«œd?U `L ôË W—U?ô«  U‡‡‡?ON« ÊËœ 5O?FOD« œ«d?ú UNz«d?A `LË

Æ U—«b≈ a—U s dN√ W vC bF ô≈

© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
bzUF«  «–  «uM Àö …b* » WuLLK —UL?ô«  «œUN vK bzUF« VÔ

lL??:« bzU?F?«  «– —U?L?????ô«  «œU?N?? bzU? qE?Ë ¨ UÎuM •±µ l«u Èu?M ld«

b‡‡‡‡‡zU?F« …d »U‡‡‡‡?« r Ê√ vK ¨ UÎuM •±∞[∑µ l«u √ W?uL?LK ÕuML*«

W—U?ô«  U?O?N«Ë 5OF?OD« œ«d?ú UNz«d?A `LË ¡«d?A« a‡‡—U vU?« Âu‡‡‡O« s

Æ U—«b≈ a—U s dN√ W vC bF ô≈ …œUNA« œ«œdU `L ôË

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
rO?? ‰Ë«b?? l{u Èd??B*« vK_« pM?«Ë vu??I« —U??L?????ô« pM 5 oO??M?« r

bzU?F«  «– UN?OuM » W?u?L:« —U?L?ô«  «œU?NA? sbb'« s—«b?û Wœ«œd?«

Æ ¡Uu« —«dI« v rU U0 ÈuM ld«Ë ÈdNA«

© WFЫd « …œU‡‡‡*« ®
U?N?O?uM » W?uL?:«  «œU?N? bzU? —U?F√ v?K UN?O≈ —U?A*«  öb?F?« Èd?

—«dI« «c s WU?«Ë WOU«Ë vË_« œ«u*« v UNOK ’uBM*« Wœ«œd?ô« rOI« ‰Ë«bË

≤∞±∏صØ≤∑ a—U s «Î—U« …«dA*«  «œUNA« vK


∑ ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

©W U)« …œU‡‡‡*« ®
√ Wu?LLK  «uM d?A WGU?« UNb ‰«u XU bzU?F —UL?ô«  «œUN? —bB

» W?u‡‡L???LK WM‡‡‡Ë ¨ ÈuM?‡‡‡ l‡‡‡d« b?‡‡‡‡zU?F«  «– » W?u?L??L?K  «uM ÀöË

 «—«bû ÊUBIM« Ë√ …œUeU …b?*« Ë√ bzUF« dF dOOG WU? vË ¨ ÈdNA« bzUF«  «–

Æ —«bù« «c vK dOOG« Èd ô  «œUNAK …bb'«

© WÝœU « …œU‡‡‡*« ®
U?N?b?Ë Ubz«u?? —U?F??√  «c ≤∞±∏صØ≤∑ a—U q?? …«d???A*«  «œU?N??A« qE

Æ UNUI« a—U vË U—«b≈ a—U v …—dI*« Wœ«œdô« UNLO ‰Ë«bË

© WFÐU « …œU‡‡‡*« ®
Æ WdB*« lzUu« v —«dI« «c dAMÔ

≤∞±∏صØ≤¥ a—U —b

È—«œù« Õöù«Ë WFU*«Ë jOD« …d“Ë

pM« …—«œ≈ fK fOz—

bOF‡ « W‡‡‡ U¼ Øœ Æ√
≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ∏

W U×BK WOMÞu « W¾ON «


≤∞±∏ WM ±≤ r — —«d
W U×BK WOMÞu « W¾ON « fOz—
ª —ub« vK Ÿö ô« bF

ª Âöù«Ë WUBK vR*« rOEM« ÊuU —«bS ≤∞±∂ WM π≤ r— ÊuUI« vKË

¡«—“u« fK fOz— —«d?I …—œUB« ≤∞±∂ WM π≤ r— ÊuU?IK WcOHM?« Wzö« vKË

ª ≤∞±∑ WM ≤≥±µ r—

ª ≤∞±∏صØ≤± a—U UNUL« v WON« WI«u bFË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
≤∞±∂ WM π≤ r— ÊuUI« ÂUJ√ UNQ v Èd v« WOuI« WOHB«  UR*« ÂeK

—uú vB_« b?(« bb WcO?HM« tzôË Âöù«Ë W?UBK vR*« rOEM?« ÊuU —«bS

d?¬ V È_ Ë√ …Q?UJ Ë√ d?√ Ë√ Vd W?HB ¡«u? UÎd?N t?OM n√ 5F—√Ë 5M« “ËU? ô U0

…—«œ≈ fU?  UK —u?C qU?I Ë√ ‰b Ë√ WœU d?O œu?N Ë√ vU{≈ d?√ Ë√ eU?

dH ‰b …—u v …«œR? WOKF  UIH qUI ·d?B v« mU*« mK*« «c v qb ôË ÊU' Ë√

Æ UN ‰uLF*« rEM«Ë b«uI« œËb v UNd ÊU v WU≈ Ë√ ‰UI« n—UB Ë√

© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
Ÿu‡‡‡L? ”U‡‡?‡‡√ vK W‡‡‡IU?« …œU*« v tO≈ —U?A*« Èd?NA« vB?_« b(« V?Ô

WU?N v W?U?;« Èd&Ë «Îd?N d?A? vM« vK U?Îu?I ÂU?F« ‰ö? qUF« ÁU?{U?I U?

Æ ÂU q s dLœ dN


π ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
 Uö??ù« ŸUDI …—d??I*«  ôu??L??F« ÂUE?M ÊuKU??F« vË_« …œU*« r?J s vM????

Æ UœULô pc WLEM*« `z«uKU WON« ⁄ö≈ ◊dA WOHB«  UR*U

© WFЫd « …œU‡‡‡*« ®
Æ ÁdA a—U vU« ÂuO« s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUuU —«dI« «c dAMÔ

≤∞±∏صØ≤± v —b

WUBK WOM u« WON« fOz—

d‡‡‡³‡‡‡ł Âd‡‡‡‡
≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∞

WOKN b « WE U×
≤∞±∑ WM ∑≥π r — —«d
WOKN b « k U×
ª —ub« vK Ÿö ô« bF

W?‡‡?‡O?K;« …—«œù« Êu?‡‡?‡‡?U????? —«b‡?‡‡?‡?≈ ÊQ‡?‡‡?‡A? ±π∑π WM? ¥≥ r?— ÊuU?????I?« vK?Ë

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË

ª WcOHM« tzôË töbFË v«—e« ÊËUF« ÊQA ±π∏∞ WM ±≤≤ r— ÊuUI« vKË

…—«œ≈ fK?? Wu??C?? ◊U??I?≈ V?K ÊQ??A W??OKN??bU W??«—e« Wdb?? »U???? vKË

¨ ”UIK ed ≠ —UL« ¨ d?BM« WOM ed ≠  ö« WOUM WO«—e« WOËU?F« WOFL'«

ª ÈË«dA« vHD vU ØbO« ¨ »eF« rOd« b s ØbO« s q s

≤∞±∑Ø∏ر∑ v ≤±∂ r?— Èe??d*« v?«—e« vËU???F???« œU??%ô« vU????? v?KË

ª ≤∞±∑Ø∏ر∑ v ≤±≤Ë

ª ÂUF« `UBK UÎIOI% ÁUMQ—« U vKË

∫ U½—d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
∫ s q s WO«—e« WOËUF« WOFL'« …—«œ≈ fK WuC ◊UI≈ ≠ ± …œU
W‡‡‡O?«—e?« W?OËU?F?« W?O?F?L?'« d?OdJ ≠ »e?F« r?O?d« b?? s?? Øb?O?« ≠ ±

Æ dBM« WOM ed ≠ ÌÊU  ö« WOUM

W‡‡‡‡?O?«—e« W‡‡‡OËU??F?« W?O?F?L??'« d?OdJ ≠ ÈË«d??A?« v‡‡HD vU‡‡? Øb?O?« ≠ ≤

Æ ”UIK ed ≠ —UL« WOUM

Æ WB<« W—«œù« WN'« WdF0 ULNF X9 v«  UIOIU  UHU s ULNO≈ VÔ U*

¨ t‡‡‡‡B? U?L?O? q —«d‡‡‡‡I« «c? c‡‡‡‡O?HM W‡‡‡‡B??<«  U‡‡‡N?'« W?U? vK ≠ ≤ …œU
Æ ÁdA a—U s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v dAMÔË

≤∞±∑ر±Ø±≤ v —b

WOKNb« kU

ÈË«dFA « bLŠ√ bLŠ√ Øœ Æ√


±± ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WOKN b « WE U×
≤∞±∑ WM ∑¥≥ r — —«d
WOKN b « k U×
ª —ub« vK Ÿö ô« bF

W?‡‡?‡O?K;« …—«œù« Êu?‡‡?‡‡?U????? —«b‡?‡‡?‡?≈ ÊQ‡?‡‡?‡A? ±π∑π WM? ¥≥ r?— ÊuU?????I?« vK?Ë

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË

ª WcOHM« tzôË töbFË v«—e« ÊËUF« ÊQA ±π∏∞ WM ±≤≤ r— ÊuUI« vKË

…—«œ≈ fK?? Wu??C?? ◊U??I?≈ V?K ÊQ??A W??OKN??bU W??«—e« Wdb?? »U???? vKË

Øu?C?F« s ¨ …—u?BM*« e?d? ≠ ‘U?L?I« Êu?ö? W‡?‡‡O?UM W?O?«—e« W?OËU?F?« W?O?F?L?'«

ª »«d Wd rO«d≈

ª ≤∞±∑Ø∂رµ v ±µ± r— Èed*« v«—e« vËUF« œU%ô« »U vKË

ª ÂUF« `UBK UÎIOI% ÁUMQ—« U vKË

∫ U½—d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
WO?FL'« …—«œ≈ fK? uC? ¨ »«d Wd? rO«d≈ ØbO?« WuC ◊U?I≈ ≠ ± …œU
 U?HU? s t?O≈ VÔ U* …—u?BM*« e?d? ≠ ‘UL?I« Êu?ö? WO?UM W?O?«—e« WOËU?F?«

Æ WB<« W—«œù« WN'« WdF0 tF X9 v«  UIOIU

¨ t‡‡‡‡B? U?L?O? q —«d‡‡‡‡I« «c? c‡‡‡‡O?HM W‡‡‡‡B??<«  U‡‡‡N?'« W?U? vK ≠ ≤ …œU
Æ ÁdA a—U s t qLFÔË ¨ WdB*« lzUu« v dAMÔË

≤∞±∑ر±Ø±≤ v —b

WOKNb« kU

ÈË«dFA « bLŠ√ bLŠ√ Øœ Æ√


≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±≤

…dO׳ « WE U×
≤∞±∏ WM ∑¥∂ r — —«d
≤∞±∏إر¥ a¹—U²Ð —œU
…dO׳ « k U×
W‡‡‡O?K;« …—«œù« ÂU‡‡‡‡E ÊQ?‡‡‡A ±π∑π WM ¥≥ r?— Êu‡‡‡‡U?I?« vK Ÿö‡‡‡ ô« b‡?‡‡‡F

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË

ª WcOHM« tzôË WOb*« Wb)« ÊQA ≤∞±∂ WM ∏± r— ÊuUI« vKË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË ¡UM« ÊQA ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUI« vKË

j?D<« Y?b?????% œU?????L??????????« ÊQ?????A? ≤∞±µ WM? µπ≥ r?— È—«“u« —«d?????I?« vK?Ë

ª —uNMœ WMb* ÂUF« vO«dô«

≤∞±∂ WM? ±∞π≥ r— WEU???;« —«d??I WK?JA*« WM?K« ŸU‡‡?‡‡L?????« d??C????? vKË

≤∞±∏Ø≥Ø≤π a—U …b?IFM*« UN?K WEU;« Êb?Ë o UM* vKOB?H« jOD« W?F«d*

jOD??« WDd? œU?L???ô W?“ö«  «¡«d?ù« v d?O??« vK W?I?«u*«ò t√ v≈ v?N?M*«Ë

±ππ∂ WM ±±π∑ r— —«d?IU bL?F*« ÈË«d?b« jOD 5 …—uB?;« WIDMLK v?KOBH?«

ÊuU?I?« ÂUJ_ U?ÎI?? p–Ë À ≠   ≠ » ≠ √ “u?dU U??N “u‡‡‡‡?‡d*«Ë nd?A?« W?dË

fK:« vK UN{d? r Ê√ vK ¨ ULNöbFË WcO?HM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r—

ª ÁœUIF« —u h<« vK;« vFA«

ª ÂUF« `UBK ÁUMQ—« U vKË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
bL?F*« ÈË«d?b« jOD 5 …—u?B;« W?IDMLK vKOB?H« jOD?« WDd? bL?FÔ

À ≠   ≠ » ≠ √ “udU U?N “ud*«Ë ndA« W?dË ±ππ∂ WM ±±π∑ r— —«dIU

Æ ULNöbFË WcOHM« tzôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎIË p–Ë —uNMœ WMb0
±≥ ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
rOEM bz«Ë“ od*« vKO?BH« j‡‡?‡D<« vK dL_« ÊuKU W?uK*«  U‡‡‡U‡‡‡*« d?F

œ«“ U‡‡‡‡L?O r?OEM lz«u‡‡‡‡{ d‡‡H?_« ÊuKU WuK*«  U‡‡‡‡U?*«Ë b?_ UN?O?JK X r U?

Æ vuUI« œ«b—ô« s

© W¦ U¦ « …œU‡‡‡*« ®
¨ Wd???B*« lzU??u?U —«d‡‡?‡‡I« d???A —u‡?‡‡NMœ W?‡‡‡M?b??Ë e??d?* W‡‡‡?OK;« …b‡?‡‡‡u?« vK

h?<« vK;« v?F?A« fK:« vK ÷d?F Ê√ vK ¨ Ád?A a—U s «Î—U???« t qL?FÔË

Æ WOzUN WHB ÁœULô ÁœUIF« —u

…dO« kU

Áb³Ž bLŠ√ W¹œU½ ØWÝbMN


≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±¥
±µ ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«
≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∂

…dO׳ « WE U×
≤∞±∏ WM ∏ππ r — —«d
≤∞±∏صØ≥ a¹—U²Ð —œU
…dO׳ « k U×
W‡‡‡O?K;« …—«œù« ÂU‡‡‡‡E ÊQ?‡‡‡A ±π∑π WM ¥≥ r?— Êu‡‡‡‡U?I?« vK Ÿö‡‡‡ ô« b‡?‡‡‡F

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË

ª WcOHM« tzôË WOb*« Wb)« ÊQA ≤∞±∂ WM ∏± r— ÊuUI« vKË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË ¡UM« ÊQA ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUI« vKË

œU???L??????« ÊQ??A? ≤∞±µ WM? µπ≥ r— ÊUJù« d?“Ë ”bMN?*« b??O????« —«d?? v?KË

ª —uNMœ WMb* vO«dô« jD<«

WO?KOB?H«  UDD<« qb?F œUL?« ÊQ?A ≤∞±∂ WM ±¥∂µ r— WEU;« —«d? vKË

ª —uNMœ WMb* œ«bô« o UM*

≤∞±∂ WM? ±∞π≥ r— WEU???;« —«d??I WK?JA*« WM?K« ŸU‡‡?‡‡L?????« d??C????? vKË

≤∞±∏إص a—U …b?IFM*« UN?K WEU;« ÊbË o UM* vKO?BH« jOD« W?F«d*

qbF ŸËdA WDd œULô W“ö«  «¡«dù« v dO« vK WI«u*«ò t√ v≈ vNM*«Ë

—«d‡‡‡I?U b‡‡‡‡L??F*« —u‡?‡‡NMœ WMb0 ±≠± œ«b??ô« W?I?DM* vKO?B?H?« jD<« s? ¡e‡‡‡

≠ ◊ ≠ Õ ≠ “ ≠ Ë ≠ ‡ ≠ œ ≠ à ≠ » ≠ √ “u???dU t “d???d*«Ë ≤∞±∂ WM? ±¥∂µ r—

¨ UL?NöbFË WcO?HM« t?zôË ≤∞∞∏ WM ±±π r— ÊuUI« ÂUJ_ U?ÎI p–Ë ‰ ≠ „ ≠ È

ª ÁœUIF« —u vK;« vFA« fK:« vK t{d r Ê√ vK


±∑ ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
© v Ë_« …œU‡‡‡*« ®
—u?N?Mœ WMb0 ±≠± œ«b???ô« W?ID?M* vKO?B??H?« jD?<« s ¡e? qb??F b?L???FÔ

≠ ‡ ≠ œ ≠ à ≠ » ≠ √ “udU t “ud*«Ë ≤∞±∂ WM ±¥∂µ r— —«dIU ÁœU?L« oU«Ë

≤∞∞∏ WM? ±±π r?— ÊuU????I« ÂUJ?_ U????ÎI???? p–Ë ‰ ≠ „ ≠ È ≠ ◊ ≠ Õ ≠ “ ≠ Ë

Æ ÁœUIF« —u vK;« vFA« fK:« vK t{d r Ê√ vK ¨ ULNöbFË WcOHM« tzôË

© WO½U¦ « …œU‡‡‡*« ®
¨ Wd???B*« lzU??u?U —«d‡‡?‡‡I« d???A —u‡?‡‡NMœ W?‡‡‡M?b??Ë e??d?* W‡‡‡?OK;« …b‡?‡‡‡u?« vK

h?<« vK;« v?F?A« fK:« vK ÷d?F Ê√ vK ¨ Ád?A a—U s «Î—U???« t qL?FÔË

Æ WOzUN WHB ÁœULô ÁœUIF« —u

…dO« kU

Áb³Ž bLŠ√ W¹œU½ ØWÝbMN


≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ±∏
±π ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«
≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∞

vÐd(« ÃU²½ù« …—«“Ë


wÐd(« ÃU²½û WOuI« W¾ON«
W¹œUB²ô«Ë WOU*«  UŽUDI«
W¹œUF « dOſ W UF « WOFL'« —«d
©¥µØ® WOÝbMN«  UŽUMBK …dBF*« WdA
≤∞±∑Ø∂Ø≥∞ w WdA« ‰U ”√— q¹bFðË WOULÝ√d«  ö¹uײ« —«dù
≤∞±∑ر≤Ø≤± WKł
ª ≥≥ …œU ±π∏± WM ±µπ r— ÊuUI« vK Ÿö ô« bF

ª ∑ …dI ≥∂ …œU ±π∏≥ WM π∑ r— ÊuUI« vKË

ª ±µ …œU ±π∏¥ WM ∂ r— ÊuUI« vKË

¨ ≤∞±∑Ø∑ر∞ ¨ ≤∞±∑Ø≤ر≤ a—«u …bIFM*« tUK WON« …—«œ≈ fK WI«u vKË

ª p– vK ≤∞±∑Øπر±

∫ vU« uM« vK ≤∞±∑Ø∂Ø≥∞ v UNU ”√— qbF VK ÊQA WdA« …dc vKË

≤∞±∂Ø∂Ø≥∞ v ‰U*« ”√— tOM ≤∑∞∑≤∂∞∞∞


∫ s q WLOI ‰U*« ”√— …œU“ r

 U?d?? s W??d‡‡‡A« v?≈ Wu‡‡‡‡I?M*« ‰u‡‡‡‡_« W?‡‡‡‡L??O? t??OM ¥∏∏∏∏≤∂[∑≥


Æ WOUL√—  öu ≤∑∞Ø ¨ ØπÂ

Æ ‰U*« ”√— dOHB  UO UOô« s UÎF— tOM ±∑≥[≤∑


Æ ‰U*« ”√— v …œUe« WKL tOM ¥∏∏π∞∞∞
≤∞±∑Ø∂Ø≥∞ v ‰U*« ”√— tOM ≤∑µ∂±µ∞∞∞
∫ vK U WœUF« dO WUF« WOFL'«  —d

¨ t??OM ¥∏∏π∞∞∞ m?K0 W??d??A« ‰U?? ”√— …œU“Ë W??OU??L??√d?«  öu????« —«d??≈

 «¡«d?≈ s - U?? œU?L??«Ë ≤∞±∑Ø∂Ø≥∞ v? t?OM ≤∑µ∂±µ∞∞∞ ‰U*« ”√— `??B?O

Æ  UO UOô« vK

bLF

…—«œù« fK fOz—

ÈË«bM¼ bOL(« b³Ž rFM*« b³Ž Ø”bMN


≤± ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «


≤∞±∏ WM ¥∞π r — —«d
≤∞±∏Ø≥Ø≤π a¹—U²Ð
’U)« 5Q²« ‚ËbM qO−²Ð
ÂUF« s_« ŸUDIÐ 5KUF« œ«d_«Ë ¡UM_«Ë 5O½b*« 5KUFK
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « fOz—
W?U?)« 5Q?« oœUM ÊuU? —«b?S ±π∑µ WM µ¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« b?F

ª UNöbFË WcOHM« tzôË

5Q?« vK? WU?d«Ë ·«d?ù« Êu‡‡‡?‡U? —«b?S ±π∏± WM ±∞ r— Êu?U?I« vKË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË dB v

W‡‡?‡OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u??_« v?K WU??d« rO?EM ≤∞∞π WM? ±∞ r— ÊuU??I?« vKË

ª WOdB*« dO

vU?_« ÂUEM« Öu/ qb?F ÊQ?A ≤∞±µ WM ∑π≤ r— W??O?N« fOz— —«d? vKË

ª WU)« 5Q« oœUMB

W‡‡‡‡‡?O?N« f‡‡O?z— VzU iu‡‡‡‡H? ≤∞±∑ WM ±∞µ∞ r— W??O?N« fOz— —«d? vKË

ª WU)« 5Q« oœUMB WU)«  «—«dI« WU vK WI«u*«Ë œUL« v

¡UM_«Ë 5Ob*« 5KU?FK ’U)« 5Q?« ‚ËbMB vU_« ÂUE?M« Wzô ŸËdA? vKË

ª ÂUF« s_« ŸUDI 5KUF« œ«d_«Ë

W?U? 5Q oœUM ¡U?AS hO?d?«  U?K v X« W?M' ŸUL??« d?C?? vKË

≤∞±∂ WM ≥≥∞ r— W?ON« fOz— —«d?I WKJA*« WOU?_« UN?LE√ qbF  U?K Ë …bb

vU?_« ÂUEM« W?zô q?O?? œU?L??« Õ«d?U? ≤∞±∑ر≤Ø≤∞ v …b?I?FM*« U?N??K

ª —uc*« ‚ËbMBK

W‡‡‡?‡?O??NU W‡‡U??)« 5‡‡‡?‡Q?« o‡?‡‡œU‡‡‡?M h‡‡‡O??d? W?‡‡‡‡U??F« …—«œù« …d?c?? vKË

ª ≤∞±∏Ø≥Ø≤≤ W‡‡‡—R*«
≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤≤

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
œ«d???_«Ë ¡UM?_«Ë 5Ob*« 5?KU???FK ’U???)« 5?Q???« ‚ËbM q????Ô ≠ v Ë√ …œU??
≠ W?OU??F« ≠ ÂU?F« s_« W?KB ŸU?D ∫ vOzd?« ÁdI?Ë ¨ ÂU?F« s_« ŸUDI 5KU?F«

‚ËbMBK ÊuJË ¨ π∂∂ rd W?ONU W?U)« 5Q« oœUM q? ≠ dUI« WEU?

Æ WKI W—U« WOB

¡U‡‡‡?‡C?ú W‡‡‡?‡‡OMO?Q U?‡‡‡‡«e? `‡?‡‡‡M ∫ ‚ËbMB« ¡U??A≈ s ÷d?G« ≠ W?O½UŁ …œU?


Æ vU_« tUE Wzô ÂUJ_ UÎIË

∫  U«dô«Ë ÂULCô« Âu— œ«b b«u ≠ W¦ UŁ …œU


∫ vU« ‰ËbK UÎIË 5R*« ¡UCú fOQ« r— ≠ ±

5R*« ¡UCú fOQ« r— „«dô« bM s«

 tOM'U    «uMU 

±µ∞∞ WM ≤µ s q√

±∑µ∞ ≥∞ s q√Ë ≤µ

≤∞∞∞ ≥µ s q√Ë ≥∞

≤≤µ∞ ¥∞ s q√Ë ≥µ

≤µ∞∞ ¥µ s q√Ë ¥∞

≤∑µ∞ µ∞ s q√Ë ¥µ

≥∞∞∞ dQ µ∞

∫ vU« ‰ËbK UÎIË WdNA« ¡UC_«  U«d« ≠ ≤

ÈdNA« „«dô« „«dô« bM s«

 tOM'U    «uMU 

≥∞ WM ≤µ s q√

≥µ ≥∞ s q√Ë ≤µ

¥∞ ≥µ s q√Ë ≥∞
≤≥ ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

ÈdNA« „«dô« „«dô« bM s«

 tOM'U    «uMU 

¥µ ¥∞ s q√Ë ≥µ

µ∞ ¥µ s q√Ë ¥∞

µµ µ∞ s q√Ë ¥µ

∂∞ µµ s q√Ë µ∞

∑∞ dQ µµ

¨ Uœ«b?? W??N?'« Âe??K UÎuM? t?OM? n√ WzU??L??? vœ√ b?? W?N??'« W??LU??? ≠ ≥

W?IU?« WM« s qUJU œ—«u*« Ác o?OI?% W?OMO?Q?« …eO*« q?U ‚U?I??ô ◊d??AË

‚Ëb‡‡‡‡M?B« …—«œ≈ fK? vK 5‡‡‡‡?F? U?NM ¡e? oO?I?% Âb? Ë√ U?N?I?O?I?% Âb? WU? vË

UœU?L?«Ë vU*« Áe?d? hH W—«u??« W?«—œ œ«b≈Ë «Î—u? W?OMOQ?« U«e*« ·d? nË

 U«d?ô« …œU“ Ë√ U«e*« iOH v≈ W«—b« Ác vNM b?Ë WII;« œ—«u*« ¡u{ v W?ON« s

Æ WOMOQ« U«e*« ·d nË a—U s «Î—U« UÎF ULNOK Ë√

 U«d?ô« œ«b? Vd ÊËb W?U  «“U≈ v?K ÊuKU(« Ë√ ÊË—UF?*« ‚ËbMB« ¡UC√ Âe?KË

Wb?N*« WuM?« œ—«u*« s rNO?B v≈ WU{ùU vU?_« ÂUEM« ÂUJ_ UÎI? …œb;«

œ—«u*« v t?OB v≈ WU?{ùU WI?*«  U«d?ô« qOB?% r dOQ?« WU vË UÎuM UÎb?I

—UL?ô« ‰b?F ju? ‰œUF ÈuM —UL?« bzU? UNO≈ U?ÎUC …d?H« Ác s WuM«

Æ W—«uô« W«—bU œ—«u« …bzUH« ‰bF s qI ô U0Ë ‚ËbMB« ‰«u√ vK oI;«

Á—UD≈ r ¨ 5OU sd?N …b*  U«dô« WLO œ«b s u?CF« dQ WU vË

œ«b?« …—Ëd?C ‚ËbMBU X?*« u?CF« Ê«uM v?K qd q? »UD? ‚ËbMB« od s

dN? UN?U …d? v œ«b‡?‡U uC?F« rI r «–S ¨ Îö?OB?H œ«b t?UO? V«u« mK*«Ë

Æ pc UÎIË tuI ÈuË ‚ËbMBU tuC vNM —UDù« a—U s


≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤¥

∫ vU« ‰ËbK UÎIË WuC r— œ«b ◊dA ‚ËbMBU œb ¡UC√ ‰u “u ≠ ¥

WuCF« r—
ÂULCô« bM s«
 tOM'U 

±µ∞∞ qQ WM ≤≥

±µ∞∞ WM ≤¥

±∑µ∞ WM ≤µ

±∑µ∞ WM ≤∂

±∑µ∞ WM ≤∑

±∑µ∞ WM ≤∏

±∑µ∞ WM ≤π

≤∞∞∞ WM ≥∞

≤∞∞∞ WM ≥±

≤∞∞∞ WM ≥≤

≤∞∞∞ WM ≥≥

≤∞∞∞ WM ≥¥

≤≤µ∞ WM ≥µ

≤≤µ∞ WM ≥∂

≤≤µ∞ WM ≥∑

≤≤µ∞ WM ≥∏

≤≤µ∞ WM ≥π

≤µ∞∞ WM ¥∞

≤µ∞∞ WM ¥±

≤µ∞∞ WM ¥≤

≤µ∞∞ WM ¥≥

≤∏∂µ WM ¥¥

≥µ∂∑ WM ¥µ
≤µ ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WuCF« r—
ÂULCô« bM s«
 tOM'U 

¥≥∑± WM ¥∂

µ≤≤≤ WM ¥∑

∂±≤¥ WM ¥∏

∑∞∏± WM ¥π

∏∞π∑ WM µ∞

∑∏≤≥ WM µ±

∑¥µ∞ WM µ≤

∂π∂∑ WM µ≥

∂≥∂≥ WM µ¥

µ∂≤≤ WM µµ

µ∂≤≤ WM µ∂

µ∂≤≤ WM µ∑

µ∂≤≤ WM µ∏

µ∂≤≤ WM µπ

Æ fOQ« a—UË œöO*« a—U 5 ‚dHU WuCF« a—U v s« VÔ

Æ UÎO s« ‚Ëd VÔ

∫ U«e*« ≠ WFЫ— …œU

∫ UNM q sd …—dI*« WOMOQ« U«e*« WOU«  ôUK ·dBÔ ≠ ô


Î Ë√

∫ V Wb)« ¡UN« WU v  √ 

∫ WOuUI« bUI« s ⁄uK ≠ ±

t?OM WzU?L?L?Ë 5H√ l«u V?% W?OMO?Q …eO? u?C?FK ‚ËbMB« ÈœR

Æ tOM n√ ÊËdAË WL vB√ b ‚ËbMBU „«d« WM q s


≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∂

∫ .b*« vKJ« eF« Ë√ …Uu« ≠ ≤

Æ tOM n√ sdAË WL l«u WOMOQ …eO ‚ËbMB« ÈœR

∫ .b*« vze'« eF« ≠ ≥

W‡‡‡I??*« …e?O*« s •µ∞ l«u W?OMO?Q …e?O u?C?FK ‚ËbMB« ÈœR

u?CF« WKU?F? qUF Ë√ .b??*« vKJ« e?F« V? Wb?)« ¡U?N« WU? v

Æ qC√ ULN√ qOI*«

∫ WUIô« Ë√ qIM« V WOK«b« …—«“Ë s Wb)« ¡UN« WU v ≠ ¥

Æ UNLO s •∑ v≈ WU{ùU tM …œb*«  U«dô« vUL≈ uCFK œdÔ

∫ qBH« V Wb)« ¡UN« WU v ≠ µ

Æ tM …œb*«  U«dô« vUL≈ uCFK œd

ÂU‡‡?‡F« s_« W‡?‡‡KB?? s v?b*« Ë√ œd??H« W??b?? ¡U??N??« WU?? v ≠ ∂

vd« WU? v Ë√ WOK«b« …—«“u Wb)« v —«d?Lô« l È—U?ù« qIM« V

∫ ·dA« ◊U{ —œU Ë√ ◊UC« —œUJ

‚ËbMBU t?u?C? …b? qI? ô Èc« v‡‡b*« Ë√ œd‡‡‡H?« u‡‡‡C?F« d?O?

W‡‡‡?‡OMO??Q??« U‡‡‡‡«e?*« W‡‡‡‡UJ? l?L??U —«d??L???ô« 5 W?KU?  «u?M Àö s

ÂUJ_ U?ÎI?Ë qU?F Ë√ ÂUEMU …œb?;«  U?«d??ô« œ«b? v Á—«dL??« qU?I?

Æ tOU ¥ bM«

—«dLô« l ‚ËbMB« s WUIô« Ë√ qB?H« V WuCF« ¡UN« WU v »

∫ uCF« W— vK ΡUM …—«œù« ×U qIM« Ë√ Wb)« v

Æ UNLO s •∑ v≈ WU{ùU tM …œb*«  U«dô« vUL≈ uCFK œdÔ
≤∑ ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

∫ U«e*« vK WU ÂUJ√ ≠ U OÎ U

 «uM fL s ‚ËbMBU uCF« „«d« …b qI ô√ bUI« …eO ·dB ◊dA ≠ ±

WKLJ*« …b?LK WuC?F« v —«dL?ôU u?CF« Âe?K …b*« Ác —Ëd q? bU?I« WU? vË

Æ  «uM fLK

WL? ×U? WOU WM È_ W?O«c« œ—«u*« vU s u?CF« VOB? bb% r ≠ ≤

¡U‡‡‡?‡C?ú? W‡‡‡‡uM?«  U?«d????ô« v‡‡‡U‡‡?L?≈ vK? …œb?*« Wu?M« u??C?F«  U??«d???«

Æ WbN*« WO«c« œ—«u*« vU v UÎËdC

∫ WOMOQ« U«e*« ·d  «¡«d≈ ≠ U Î U

Wb)« ¡UN« p– v U0 UNUI« V oI% œd0 uCFK WOMOQ« U«e*« ·d r

≠ t?{u??H s Ë√ ≠ u?C??F« s »UD V?u0 p–Ë ¨ vuU?I?« b?U?I??« s ⁄uK V??

¨ W“ö«  «bM*« UN U?ÎId U«e*« ·dB Vu*« V«Ë tUUO t UÎ{u? ‚ËbMBK UÎNu

d?N “ËU?& ô …b ‰ö? uC?FK ÂUEM« «cN W‡‡?{u*« U‡‡‡«e*« ·d‡‡‡? ‚Ëb‡‡‡‡MB« vKË

Æ UÎOu VKD« .bI a—U s

∫ UNM >q sd …œb;«  ôU(« v WOU« WOMOQ« U«e*« ·d b«u ÈdË

∫ …U u « V³ Ð W b)« ¡UN²½« © √ ®
W‡‡‡‡I???*« W‡‡‡‡OM?OQ?« U‡‡‡?«e*« ‚ËbMB« ÈœR …U?u« V? W?b)« ¡U?N?« ÊU? «–≈

¨ Uœb‡‡‡?‡ v« VMUË tU?Ë q? r?œb? b? u?C?F« ÊuJ s v≈ ÂU‡‡?‡EM« «c?N U?ÎI?Ë

uCF« …U?Ë q rb‡‡‡√ …U‡‡‡Ë Ë√ …U‡‡u«  UI? s sb?OH*« bb?% Âb WU vË

u?CFK? 5Od?A« W—u« v≈ U?NM vU?« Ë√  U?I??*« pK ÈœR? t??— qb?F ÊËœË

Æ WOdA« WBú UÎIËË


≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≤∏

∫ Vðd ÊËbÐ W U)«  «“Ułù« Ë√ …—UŽù« …d² ¡UMŁ√ W b)« ¡UN²½« ©»®
U«e*« ·d???B Vd?? ÊËb …“U??ù« Ë√ …—U??ù« …d????? ¡UM√ W??b??)« ¡U??N???« WU?? v

t?O?B v≈ WU?{ùU W?I?*«  U?«d?ô« rB? l ÂUEM« «c ÂUJ_ U?ÎI W?OMOQ?«

Æ UNLO s •∑ UNO≈ UÎUC …dH« Ác s WuM« œ—«u*« s

∫ vŽUL'« ÃËd)« W UŠ v ©‡ł®


 U‡‡‡‡U??ô« Ë√ d‡‡‡‡J*« ‘U‡‡‡‡F*« q‡‡?‡ t?? ÊU? UÎ√ v‡‡‡U‡‡‡L?'« ÃËd)« WU? v

¡UC?_« ¡ôRN  U?I? W√ ·d? Âb ‚ËbMB« vK? 5F WO?UL?'«  ôUI?ô« Ë√

‚ËbMB« Âe??KË ¨ W???O?N« Ub??L??FË ‚Ëb?MB« Ub‡‡‡F? W‡‡‡‡—«u???« W‡‡‡«—œ v?K ΡUM ô≈

U‡‡?‡‡N??O?≈ —U??A*« W??«—b?« œ«b??S VKD?« .b??I a—U? s d????_« v?K d??N??√ W?ö ‰ö??

Æ WONK UNU—≈Ë

≤∞±∑Øπر s «Î—U« U«e*« ·dË  U«dô« qOB% a—U ≠ W Uš …œU


vU?« Âu??O« s t qL?FÔË ¨ Wd??B*« lzU?u« v —«d?I« «c? d?AMÔ ≠ W?ÝœU?Ý …œU?
Æ ÁcOHM WOMF*«  UN'« vKË ¨ dAM« a—U

WON« fOz— VzU

vDF*« b³Ž U{— Ø—UA² *«


≤π ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON «


≤∞±∏ WM ¥∑≥ r — —«d
≤∞±∏إر± a¹—U²Ð
WUe«Ë ’U)« 5Q²« ‚ËbMB wÝUÝ_« ÂUEM« W×zô q¹bFð œUL²ŽUÐ
sDI«  «—U³²š«Ë rOJײK WUF« W¾ONUÐ 5KUFK
WO U*« WÐU dK W UF « W¾ON « fOz—
W?U?)« 5Q?« oœUM ÊuU? —«b?S ±π∑µ WM µ¥ r— ÊuU?I« vK Ÿö ô« b?F

ª UNöbFË WcOHM« tzôË

5Q?« vK? WU?d«Ë ·«d?ù« Êu‡‡‡?‡U? —«b?S ±π∏± WM ±∞ r— Êu?U?I« vKË

ª ULNöbFË WcOHM« tzôË dB v

W‡‡?‡OU*«  «Ëœ_«Ë ‚«u??_« v?K WU??d« rO?EM ≤∞∞π WM? ±∞ r— ÊuU??I?« vKË

ª WOdB*« dO

vzU …œU?« ’U??B??« bb?? ≤∞±∑ WM ±∞µ∞ r— W??O?N?« fOz— —«d? vKË

ª WON« …—«œ≈ fK fOz— —ub« bO«

‚ËbM qO ‰uI ±π∑∏ WM ¥¥ r— 5QK W?UF« WdB*« WON« —«d vKË

ª ≤µ rd sDI«  «—U«Ë rOJK WUF« WONU 5KUFK WUe«Ë ’U)« 5Q«

ª UNöbFË ‚ËbMBK vU_« ÂUEM« Wzô vKË

≤∞±∑إر∞ v …b??I?FM*« ‚Ëb?MBK W?O??u?L??F« W?O??F?L??'« ŸU?L???« d??C??? vKË

ª ≤∞±∑Ø∑ر s «Î—U« vU_« ÂUEM« Wzô œ«u iF qbF vK WI«u*U

W?U? 5Q oœUM ¡U?AS hO?d?«  U?K v X« W?M' ŸUL??« d?C?? vKË

≤∞±∂ WM ≥≥∞ r— W?ON« fOz— —«d?I WKJA*« WOU?_« UN?LE√ qbF  U?K Ë …bb

ª —uc*« ‚ËbMB« s ÂbI*« qbF« œUL« Õ«dU ≤∞±∏Ø≥Ø≤≤ v …bIFM*« UNK

W‡‡‡?‡?O??NU W‡‡U??)« 5‡‡‡?‡Q?« o‡?‡‡œU‡‡‡?M h‡‡‡O??d? W?‡‡‡‡U??F« …—«œù« …d?c?? vKË

ª ≤∞±∏إص W‡‡‡—R*«
≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥∞

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
‚ËbMBK vU*« ÂUEM« YU?« »U« s ≥ØvË√ …œU? ’uBM ‰b?Ô ≠ ± …œU
WOMOQ« U«e*« l«d« »U« s WOMOQ?« U«e*« »U b«u bM s „«dô« d√Ë

∫ WOU« ’uBM«

∫ ‚ËbMBK vU*« ÂUEM« ≠ YU« »U«

∫ ‚ËbMB« œ—«u ≠ vË√ …œU

Æ …b«Ë WFœ Áœ«b - tOM n√ WzUË ÊuOK mK ≠ ≥

∫ WOMOQ« U«e*« ≠ l«d« »U«

∫ WOU« b«uI« WIU« œuM« v WOMOQ« U«e*« »Uô v«dË

∫ „«dô« d√ ≠ ±

≤∞±∂Ø∑ر v WN?'U n u« Wzö WI?d*« —u_« ‰Ë«b' U?ÎIË ÈdNA« vU?_« d_« u

≤∞±± ≠ ±π∏∑  «uM?‡‡« ‰ö?‡‡‡?‡‡ U?—«d??≈ - v?« W???U???)«  «Ëö‡‡?‡‡F?« UÎML???C??????

W—Ëb« …Ëö?F«Ë ≤∞±∑Ø∑ر s «Î—U?« ≤∞±≤ WM …—d?I*« WU?)« …ËöF« t?O≈ UÎU?CË

W—Ëb«  «ËöF?« ·ö  UU?{≈ W√ s «Îœd?Ë ≤∞±∑Ø∑ر s «Î—U?« •∑ l«u

UÎuM •≥ “ËU?‡‡‡‡ ô U?‡‡‡‡0 U??N ‰u‡‡‡L??F*« W??O?F??O???A?«  «Ëö??F«Ë W?O??d?«  «Ëö??Ë

U—«d?≈ bM ÊU UÎ√ d?_« «c vK Èd?√  UU?{≈ WQ b?F ôË ≤∞±∏Ø∑ر s «Î—U??«

Æ WON« s UœUL«Ë ‚ËbMBK vU*« ed*« hH W—«u« W«—œ œ«b≈ bF ô≈

‚ËbMBK W‡‡‡O?uLF« WO?FL'« t—d? U* UÎIË UN?O≈ —UA*«  öbF?« Èd ≠ ≤ …œU

Æ tO≈ …—Uù« nU« UNULU

¨ dAM« a—U? vU« ÂuO« s t qL?FÔË ¨ WdB*« lzUu« v —«d?I« «c dAMÔ ≠ ≥ …œU

Æ ÁcOHM WOMF*«  UN'« vKË

WON« fOz— VzU

vDF*« b³Ž U{— Ø—UA² *«


≥± ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vŽUL²łô« s UC² « W¹d¹b ≠ WOÐuOKI « WE U×


qO−²« …—«œ≈
bO q¹bFð —«d
WOÐuOKI UÐ vŽUL²łô« s UC² « …—«“Ë qO Ë
ª ≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUIK WcOHM« Wzö«Ë ≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« ÂUJ_ UÎI

ª ÊQA« «c v Wdb*U qO« …—«œ≈ …dc vK ΡUMË

∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡
d UMIU W?OO?«Ë WdA« W?OLMK Wd?B*« WOF?LK vU?_« ÂUEM« hK bO? qbF ≠ ÎôË√
W‡‡?‡‡Ou???OKI?U vU???L????ô« s?U??C???« Wdb?0 ≤∞∞¥Ø±∞ر≤ a—U??? π∞≤ r— X%

Æ WOuOKI« WEU ≠ WdO)« d UMI« ≤∞±∏Ø¥Ø≤≤ s «Î—U«

±∞ …œU‡‡‡‡‡*« ÂUJ‡_ U·‡‡‡I W‡‡‡‡d?B*« l‡‡‡‡zU‡‡‡‡‡uU hK*« «c‡‡‡‡‡ d‡‡AM ≠ UÎO½UŁ
≤∞±∑ WM ∑∞ r— ÊuUI« s

≤∞±∏Ø¥Ø≤≤ v «Îdd%

…—«“u« qOË

ÈËUDMÞ ¡UH Ø √

bOI « h K
∫ WOFL'« qL Ê«bO ≠ ±

Æ WœUBô« WOLM«  √ 

Æ WO« WUL »

Æ WOMb«Ë WOLKF«Ë WOUI«  Ub)« ‡

Æ …d_« WU— œ

Æ WuHD«Ë Wu_« WU— ‡

Æ WOB« WDA_« Ë


≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥≤

∫ qbF« »U√ ≠ ≤

Æ WIU« sœUO*« v≈ WœUBô« WOLM« Ê«bO WU{≈

∫ WIU« WDA_« v≈ WDA√ WU{≈

Æ dGB« vUM quL« ≠ ±

Æ WB<«  UN'« WI«u bF  UFU'«Ë bUF*«Ë ”—«b*« ¡UA≈ ≠ ≤

Æ ¡«dIH« d√ WU—Ë WOMOF«Ë WOU*« WOULô«  «bU*« ≠ ≥

WcO?HM« WzöU œ—Ë U?L? WB?<«  U?N'« v≈ Ÿud« b?F ô≈ WDA_« cO?HM r ô

≤∞∞≤ WM ∏¥ r— ÊuUI« s ¥∏ …œU*U

…b‡‡‡‡I?FM*« W‡‡‡‡œUF?« dO W?‡‡‡‡Ou?LF« W?OF?L'« ŸUL?« d?C? vK ΡUM qbF?« -

Æ ≤∞±∏Ø≥Ø≤± a—U

Æ ¡UC√ WF ∫ s ÊuJ …—«œù« fK ≠ ≥

Æ ÂU q s WOu d¬ vNMË WOu v √b ∫ WOFLK WOU*« WM« ≠ ¥

ÊuU?I« ÂUJ√ s? ¥≤ ¨ ¥± 5œU?LK U?ÎI?Ë ∫ U?N«u?√ Wu?K√Ë W?O?F?L?'« q ≠ µ

≤∞±∑ WM ∑∞ r—


≥≥ ≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu«

vŽUL²łô« s UC² « …—«“Ë


dLŠ_« d׳« WEU×0 wŽUL²łô« sUC²« W¹d¹b
vKš«b « ÂUEM «Ë fOÝQ² « bIŽ h K
WOz«cG« œ«u*« eON&Ë nOKGðË W¾³FðË b¹—u² WOłU²½ù« WO½ËUF²« WOFL−K
dLŠ_« d׳« WEU×0 WœdGUÐ d¹bB²«Ë œ«dO²Ýô«Ë
5?R*« ŸU‡?‡‡L??« d?C??Ë ≤∞±∏رØ≤¥ Œ—R?*« vz«b?ô« fO?Q?« b??I?F U?ÎI?Ë

W?OF?L'« fO?Q - b? tS ≤∞±∑ر≤Ø≤≥ a—U? UÎ?R? «ÎuC? ±∏ rœb mU?«

WœdGU db?B«Ë œ«dOô«Ë WOz«c?G« œ«u*« eON&Ë nOKGË W?FË b—u WOUù« W?OËUF«

±π∑µ WM ±±∞ r— vUù« ÊËUF« ÊuU ÂUJ_ UÎI p–Ë dL_« d« WEU0

∏∞µ r— X% vULô« sUC« …—«“u vK«b« ÂUEM«Ë f?OQ« bI qÔ bË

≤∞±∏Ø¥Ø≥∞ a—U

U‡‡‡N U?A …d?U? W?O?FL?K “u?Ë ¨ d?L_« d??« WEU? ∫ W?O?F?L'« qL? W?IDM

Æ Èed*« vUù« vËUF« œU%ô« s ’U hOd UNKL WIDM ×U

Æ  «uM Àö ∫ …—«œù« fK WuC …b

Æ ¡UC√ µ ∫ s ÊuJ …—«œ≈ fK WOFL'« dbË

Æ WM q s dLœ d¬ vNMË dUM ‰Ë√ WOU*« WM« √b

±π∑µ WM ±±∞ r— ÊuUI« s ¥π …œU*U WMO*« WOHOJU  UU(« …—«œù« fK bFË

¨ rN n√ sd?A œbF »U?ôU «uU «Îu?C ±∏ 5R*« ¡UC?_« œb mK

W?œd?G« Ÿd ≠ ÊU?Jù«Ë dO?L?F?« pM mK*« Ÿ«b?≈ - bË ¨ t?OM n√ ÊËd?A? U?N?L?O?

»U?? vK? ≤∞±∏Ø≤Ø≤∑ a—U? m‡‡‡‡K?*« qu?% r— W‡‡b‡?‡‡I Ÿ«b‡‡‡‡?≈ ‰U?B≈ Vu0

Æ ∞∂π∞∞∞∞≤π∞π∂∏ r—

¨ d‡‡‡‡O?G« q‡‡Ó‡‡? t‡‡‡‡ p‡‡‡?L?« sJ1 ô  ö‡‡b‡‡F s W‡?‡‡OF?L?'« vK √d‡‡D U? q

Æ WdB*« lzUuU tM dAÔË qÔ «–≈ ô≈ UÎuU dF ôË

Wdb*« db

bOÝ v u² U{— Ø √
≤∞±∏ WM WOu ±∞ v ±≥≥ œbF« ≠ WdB*« lzUu« ≥¥

b‡‡I‡‡  U½ö‡Ž≈
WOK;« …—«œû W UF « W½U _« ≠ 5K UF « Êu¾A W UF « …—«œù«
Æ WOGK dFË ¨ UN WU)« ≤∑∞≤≥ r— WœuJ« WLB« b‡‡I s sKFÔ

ÂuOH UÐ  UMÐ W¹u½U¦ « 5½U Š WAzUŽ WÝ—b


Æ WOGK dFË ¨ UN ’U)« ≤≤∂∏¥ r— W—uNL'« —UF -U WLB b‡‡I s sKFÔ
W¹dO _« lÐUD*« Êu¾A W UF « W¾ON UÐ XF³Þ

…—«œù« fK fOz—

b‡‡ L× Ãd‡‡ È“u‡‡ œU‡‡ LŽ Ø ”b‡MN


≤∞±∏ WM ≤∂∏ VJ« —«b Ÿ«bù« r—

±≥≥¥ ≠ ≤∞±∏Ø∂ر∞ ≠ ≤∞±∑ Ø ≤∂±∏∞