Vous êtes sur la page 1sur 1

ANEXA 29

MODEL
DECIZIE DE RETRAGERE ACREDITARE SERVICIU SOCIAL

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR


VÂRSTNICE
CABINET MINISTRU
DECIZIE
Nr. …………………din (zi, lună, an)………………………..

Având în vedere:
Prevederile art.22 și ale art.27 alin.(2) din Legea nr.197/2012 privind asigurarea calității în
domeniul serviciilor sociale, cu modificările ulterioare
Propunerea de retragere a acreditării serviciului social prevăzută în Raportul de constatare
al misiunii de inspecție efectuată în data de …………, precum și propunerea Comisiei de
evaluare a propunerilor de suspendare/retragere a acreditării serviciilor sociale din cadrul
Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, înaintată prin adresa nr…….. din
data de ……
Se retrage acreditarea serviciului social, respectiv licența de funcționare Seria ………….
nr ……eliberată la data de……………….., pentru serviciul social (denumire, adresă):……
…………………………………………………………………………………………………………………
Din următoarele motive:…………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Prezenta decizie se poate contesta potrivit Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu
modificările și completările ulterioare.

Ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice