Vous êtes sur la page 1sur 36

Winners

magazine
jaargang 4 - editie 1

• Mijn gedacht
• Aan het woord Kenneth Ulenaers
• Voorbeschouwing
• Restaurantdagen
VERABEL doet alles ….
VERABEL
VERABEL doet
doet alles
alles ….….

…. VERABEL VERANDAS
VERABEL VERANDAS
ZONING
ZONING INDUSTRIEL
INDUSTRIEL — RUE
— RUE DESDES TROIS
TROIS FONF
TEL.
TEL. 010/81.52.00
010/81.52.00 — FAX
— FAX 010/81.52.01
010/81.52.01 —
— E-m
VERABEL
WWW.verabel.be
WWW.verabel.be
VERANDAS
ZONING INDUSTRIEL — RUE
TEL. 010/81.52.00 — FAX 010
WWW.verabel.be

UE DES TROIS FONTAINES 2 — 137


010/81.52.01 — E-mail:VER
INFO@vera
ABEL do
VERABEL doet alles ….

oet alles ….
VERABEL VERANDAS
ZONING INDUSTRIEL — RUE DES TROIS FONTAINES 2 — 1370 GELDENAKEN
TEL. 010/81.52.00 — FAX 010/81.52.01 — E-mail: INFO@verabel.be
WWW.verabel.be
011 / 25 16 48

HEEREN Bvba
Veldstraat 165 - 3511 Kuringen

Tankstation
Steenkolen
*www.bvba-heeren.be

Boomschors
Center Limburg
www.boomschorscenter.be*
Diestersteenweg 150 - 3510 Kermt
011 37 94 00
Mijn gedacht
Op 18 augustus werd de aftrap zouden een sleutelrol kunnen en
van het nieuwe seizoen gegeven. moeten spelen in het nieuwe KSK
Dat onze club – alweer – uitkomt Hasselt, aangezien ze de centrale
in een op het eerste zicht onaan- as van de ploeg vormen.
trekkelijke reeks, met veel verre Een aangename vaststelling is al-
verplaatsingen hoeft geen betoog. vast het feit dat KSKH tot dusver
Dat zijn we inmiddels al gewend. een ongeslagen thuisreputatie kan
En door de degradatie van Ton- voorleggen. In vorige edities van
geren en Veldwezelt zijn de Lim- dit Winners Magazine werd meer-
burgse onderonsjes bovendien maals aangehaald dat een stevige
nog eens gereduceerd tot twee thuisreputatie vaak al het halve
schamele duels, uit en thuis tegen werk voor een goed en zorgeloos
Bocholt vv. Hoe dan ook zullen we seizoen vormt. Een les die blijkbaar
uiteindelijk onze Waalse en Brus- is doorgedrongen, want de mooie
selse tegenstanders aan de kant 9 op 9 heeft ervoor gezorgd dat
moeten zetten, willen we ooit de de ongelukkige verliesmatchen
poort naar tweede nationale open- in Diegem en Bertrix geen al te
beuken. zware gevolgen in de tussenstand
opleverden. Laat ons hopen dat
Of die fel begeerde promotie dit die thuisreputatie zo lang mogelijk
jaar al een feit kan worden moe- overeind kan blijven, zodat iedere
ten we afwachten. De ploeg werd tegenstrever met knikkende knie-
immers sterk herschikt. Een re- ën naar het Stedelijk Sportstadion
sem spelers verliet de club, en zal afzakken!
13 nieuwe gezichten namen hun
plaats in. Dat er een kwaliteitsin- Verder willen we in onze eerste
jectie plaatsvond, zal niemand editie van het nieuwe seizoen ver-
ontkennen. Maar iedereen die loren zoon Peter Persoons terug
iets van voetbal kent, weet dat welkom heten binnen onze club.
je zoveel nieuwe spelers niet op Onze T2 is een werkmier, die
een korte periode op elkaar in- weet hoe hij een groep op elkaar
gespeeld krijgt. Het vergt tijd om afgestemd krijgt. Zijn terugkomst
de nieuwkomers aan elkaar te la- is alleszins een meerwaarde voor
ten wennen, om automatismen te de club. Hopelijk is de tandem De
kweken, om een band tussen de Bolle – Persoons in staat de ploeg
spelers onderling te creëren. In dat naar goede resultaten, liefst ge-
opzicht kan de ploeg dus nog heel paard met mooi voetbal, te leiden.
wat vooruitgang boeken. Je kunt Maar laten we in deze beginfase
dus verwachten dat het elftal pas van de competitie vooral niet ver-
verderop dit seizoen op zijn sterkst geten dat de ploeg – met al haar
zal zijn. nieuwkomers – nog steeds in een
opbouwfase zit.
Toch konden we tijdens de thuis-
matchen vaststellen dat het ver- Tot slot richt de redactie zich ook
nieuwde Hasselt vooral een tech- graag tot het Blauw-Wit-Groene
nisch onderlegde ploeg is, die het legioen. Want ook supporters
van haar voetballend vermogen vormen een wezenlijk bestand-
moet hebben. Tegen Verviers deel van een club, en kunnen
toonde Adolph Tohoua zijn vista door middel van hun steun een
met twee heerlijke assists. En ook bijdrage leveren aan de resultaten
topschutter Kenneth Ulenaers be- en het imago van onze club. La-
vestigde tot dusver zijn status van ten we daarom als één blok achter
goaltjesdief. Centraal achterin is de de ploeg staan – zowel in goede,
komst van Tom Weerts – trouwens als misschien minder goede tij-
meteen gebombardeerd tot kapi- den. En help de nieuwkomers met
tein – ook een grote meerwaarde hun integratie in onze club door
voor het team. Deze drie spelers ze wekelijks te steunen. Als ieder
Vervolg
Mijn gedacht
individu – dat zich een Hesseleir ted we stand, devided we fall’, laat
in hart en nieren noemt – op een ons dus liever samen sterk staan!
positieve manier wil bijdragen aan Wij wensen u alvast veel leesple-
de ondersteuning van onze club, zier met het vernieuwde maga-
dan staan er ons ongetwijfeld nog zine, dat voortaan tijdens iedere
mooie momenten te wachten. Zo- thuismatch aan de ingang gratis
als een Engelse spreuk zegt: ‘Uni- uitgedeeld wordt.

Kritische kijk, door Koen Berger


Een zucht van opluchting in het ste- na amper 3 minuten al 1-0 en ook
delijk sportstadion twee weken ge- het 10-koppige RE Bertrix (2-1) ken-
leden. KSK Hasselt toonde veel ka- de weinig moeite met de Hasselaren:
rakter in de thuiswedstrijd tegen WS 0 op 6 is het harde verdict! Waar ze
Woluwe en sleepte met 10 en nadien in de thuiswedstrijden nog dominant
zelfs met 9 man een schitterende voetbal brachten, maakten onze jon-
2-1 overwinning uit de brand. Onze gens op beide verplaatsingen kennis
club neemt hierdoor met 9 op 15 met een veel sterkere tegenstander.
(deze column werd geschreven vóór Ligt dit nu aan de individuele kwali-
de wedstrijd tegen URS Centre van teiten van de nieuwe spelers? Zeker
vorige week) geen slechte, maar ook niet, want deze zijn op papier zelfs
geen bijster goede competitiestart beter dan die van vorig jaar, maar
want, laten we wel wezen, 60% is als je ziet dat er na de grote schoon-
simpelweg te weinig voor een ploeg maak van vorig seizoen tijdens iede-
met titelambities! re wedstrijd nog hooguit vier ‘oud-
gedienden’ op het veld staan, dan
Als we de geleverde resultaten even lijkt het me niet onlogisch dat er met
onder de loep nemen, valt onmiddel- de nieuwe groep na 5 competitie-
lijk op dat KSK Hasselt tot nog toe matchen nog steeds gezocht moet
alle punten thuishield en er van op worden naar vaste patronen en au-
verplaatsing geen enkel mee terug- tomatismen om zo naar de toekomst
bracht. Met 6 doelpunten en slechts toe een samenhangend geheel te
1 tegengoal speelt het de tegen- vormen. Misschien stelden we als
stand in eigen huis schijnbaar moei- supporters wel te hoge eisen en
teloos van de mat, de waarheid ligt mochten we van deze nieuwe groep
echter anders. In de openingsmatch niet verwachten dat ze vanaf match
tegen Verviers (3-0) kon KSKH de één de pannen van het dak zou
score pas openen nadat de be- spelen. Langs de andere kant, als
zoekers met 10 kwamen te staan je meer dan de helft van je spelers
en twee weken later kende het de de laan uitstuurt om het jaar nadien
grootste moeite om de bal tegen de een ‘kampioenenploeg’ te bouwen,
netten te krijgen tegen een ontstel- dan schep je als bestuur uiteraard
lend zwak FC Bleid (1-0). In de wed- extreem hoge verwachtingen bij je
strijd tegen WS Woluwe (2-1) was er supporters. Om deze verwachtingen
dan weer een licht toegekende straf- in te lossen en iedereen tevreden te
schop nodig om ons, met 10 man houden, zullen de nodige ‘automa-
weliswaar, onverhoopt de drie pun- tismen’ toch niet te lang meer mo-
ten te bezorgen. Van een leien dakje gen uitblijven.
liep het tot hiertoe dus niet en ook
het zogeheten champagnevoetbal Maar, de gewonnen wedstrijd tegen
kregen we (nog) niet te zien, maar de WS Woluwe bewijst dat we op de
9 op 9 in eigen huis is een feit en dan goede weg zijn. Er werd gestreden
ziet de trouwe voetbalsupporter het voor elkaar en dat zien supporters
voorgaande al eens graag door de altijd graag! Hopelijk wordt deze lijn
vingers. Buitenshuis is het echter an- doorgetrokken en gaan we alsnog
dere koek. In Diegem (2-1) stond het een schitterend seizoen tegemoet!
Aan het woord: Kenneth Ulenaers
Een opvallende nieuwkomer in onze rangen is ongetwij-
feld aanvaller Kenneth Ulenaers. Vorig seizoen werd hij
topschutter in derde klasse met maar liefst 23 doelpunten
achter zijn naam. Menig Hasselaar zal zich ongetwijfeld de
late gelijkmaker in Bocholt (3-3, nvdr) herinneren. En ook
thuis werden we onder de voet gelopen door een goal-
tjesdief pur sang. Killer van dienst: Kenneth ‘Uli’ Ulenaers!
Een jonge gast met een duidelijke neus voor goals.
In de voorbereiding liet hij tegen nieuwbakken tweede-
klasser KSK Heist (3-1 winst, nvdr) met twee fraaie doel-
punten zijn kunsten aan het thuispubliek zien. De hoogste
tijd dus voor uw reporter om bij ons nieuwe goudhaantje
te peilen naar diens verwachtingen voor het nieuwe sei-
zoen.

Als één van de vele nieuwko- Welke doelen worden met het
mers, stel jezelf eens voor. Wie is hele team vooropgesteld?
Kenneth Ulenaers? Zoals ik al zei is KSK Hasselt een
Ik ben 24 jaar en woon in Eksel. In club met veel gezonde ambitie.
het verleden heb ik gespeeld voor Vandaar dat we zeker naar een
Kvsk United, Kfc Hamont, Heus- eindrondeticket moeten streven. En
den (Berkenbos), Leopoldsburg en alles wat meer is, zou mooi meege-
afgelopen seizoen bij reeksgenoot nomen zijn. Per slot van rekening is
Bocholt vv. met deze kern alles mogelijk.

Vorig seizoen vond je aan de lo- Een speler met jouw statistieken
pende band de weg naar de net- moet gegeerd wild geweest zijn
ten. Welke doelen stel je voor op de transfermarkt. Welke re-
jezelf bij je nieuwe club? denen hebben je voor onze club
Ik ben terechtgekomen bij een zeer doen kiezen?
ambitieuze club, die graag een Er was inderdaad redelijk veel in-
stapje hogerop wil zetten. Als diepe teresse van andere clubs. Maar tij-
spits zou ik graag mijn steentje wil- dens de gesprekken die ik voerde
len bijdragen door eventueel veel met de voorzitter, TD Decoster en
doelpunten te scoren. Maar toch trainer De Bolle had ik meteen een
blijft het collectief voor mij belang- goed gevoel bij deze club. Naast
rijker dan het individu. de ambitie die hier leeft, is het voor
een speler altijd aangenamer in een
Hoe belangrijk waren spelers als club terecht te komen die tijdens
Janssen en De Condé voor jou, de competitie een rol van beteke-
en vind je gelijklopende profie- nis kan spelen, en meedoet voor de
len terug in de huidige kern van prijzen.
KSKH?
Dergelijke spelers waren vorig In welk systeem speel je het
seizoen heel belangrijk voor mij. liefst, kom je het beste aan je
We voelden elkaar zeer goed aan trekken?
tijdens de wedstrijd. Bovendien Het type systeem maakt mij eigenlijk
wisten ze me met al hun ervaring niet zo veel uit. Ik krijg de bal graag
steeds zeer goed te bedienen voor in de voet aangespeeld. Dan is het
de goal. Ik ben ervan overtuigd dat belangrijk dat je rondom je snelle
die bediening bij Hasselt ook zal spelers hebt staan. Dat kan zowel
vlotten. We hebben op beide flan- in een 4-3-3 met twee snelle flan-
ken immers spelers lopen met veel ken als in een 4-4-2 met een snelle
snelheid en een individuele actie in spits naast me. Vorig jaar speelde ik
de benen. met Bocholt in een 4-3-3-systeem,
Vervolg
Aan het woord: Kenneth Ulenaers
en dat bleek te renderen. Mijn vriendin is er tot hiertoe altijd bij
geweest, en voor mij is dat toch wel
Wat verwacht je van de Hasselt- belangrijk, ja. Ook mijn broer is trou-
se supporters? wens altijd aanwezig, tenminste als
Supporters zijn heel belangrijk voor hij zelf niet moet spelen, want ook
de ploeg. Ze kunnen de ploeg over hij voetbalt. Daarnaast zijn ook mijn
moeilijke momenten heen helpen ouders steeds van de partij. Het is
door middel van hun steun. Ik vind fijn als je weet dat er langs de lijn
het belangrijk dat ze ook in mindere een groep staat die volledig achter
periodes achter hun ploeg blijven de ploeg staat, zoals in Hasselt het
staan. Maar dat zal hier wel geen geval is. Die vocale ondersteuning
probleem zijn zeker? helpt je als speler echt om moeilijke
momenten te overwinnen.
Spelen tegen Galatasaray, wat
bracht dat bij jou teweeg? Welke interesses heb je nog bui-
Tegen zo’n topploeg spelen is schit- ten het voetbal?
terend om mee te mogen maken. In het tussenseizoen speel ik heel
Tijdens de match heb ik vooral graag tennis, maar uiteraard is dat
genoten, want zoiets zal ik waar- tijdens het seizoen absoluut uit den
schijnlijk nooit meer meemaken. En boze. Voor het overige besteed ik
tijdens zo een match zie je toch dui- ook graag tijd aan mijn vriendin en
delijk het verschil in klasse, dingen mijn vrienden.
waaraan we nog kunnen werken
om beter te worden. Als je één wens mocht doen die
gegarandeerd uitkomt, wat zou je
Je vriendin stond tot nog toe dan wensen?
steevast langs de zijlijn om je aan Dat we dit seizoen kampioen wor-
te moedigen. Ben je iemand die den!
nood heeft aan mentale of vocale
ondersteuning?

KSK Hasselt op de hobbybeurs


Het weekend van 11 en 12 sep- teur zelf zijn uitleg doen over dit
tember vond in het Cultureel evenement.
Centrum van Hasselt de jaar-
lijkse Hobby- en Cultuurbeurs Hoe is het idee eigenlijk ont-
plaats. Meer dan 80 verenigin- staan om onze club op de hob-
gen pakten uit met indrukwek- bybeurs te stallen?
kende stands, in de hoop bezoe- Met de ambitieuze plannen die
kers aan te trekken en voor hun KSK Hasselt momenteel koes-
vereniging te doen kiezen. Een tert, vond ik dat we onze club
opvallende nieuwkomer tijdens op een andere manier – via deze
deze editie was zeker en vast hobby- en cultuurbeurs – in het
de stand van KSK Hasselt. Be- daglicht moesten stellen, met
zieler van het idee om onze club drie doelstellingen voor ogen:
via deze beurs te promoten was ten eerste de algemene promo-
voorzitter van de Business Club tie van KSKH als zijnde dé ambi-
Roger Nickmans. Aan de hand tieuze voetbalploeg van Hasselt.
van enkele vragen laten we de Met als achterliggende bedoe-
voormalige Fortis - bankdirec- ling onze club eens voor te stel-
Vervolg
KSK Hasselt op de hobbybeurs
len aan een ander publiek. We werd, is de promotie van onze
zagen dan ook heel wat mensen Sportingborrel. We hebben de
die geboeid waren door onze ar- mensen gratis een degustatie-
chieffoto’s van de ‘goede, oude borreltje aangeboden. Daarmee
tijd’. Mensen die fervent suppor- konden we de bezoeker niet al-
ter waren toen de club in haar leen onze exclusieve borrel laten
natuurlijke biotoop van tweede proeven, maar tegelijk een ge-
klasse acteerde. Reacties als sprek op gang brengen om onze
“blij dat we nog eens iets horen club te promoten.
van ‘de Sporting’ – want voor
velen wordt de club die nu KSK Wat heb je allemaal moeten
Hasselt heet toch nog steevast doen om een stand te kunnen
‘de Sporting’ genoemd”, kre- bemachtigen?
gen we veelvuldig. Het was voor De beurs heet officieel ‘Cultuur-
ons als standuitbaters dan ook beurs’ maar staat open voor alle
plezant om verschillende straffe Hasseltse verenigingen die zich
verhalen te horen die de voorbij- openstellen voor vrijwilligers die
gangers oprakelden, en op die aan hun vrije tijd een zinvolle
manier ook de historiek van de invulling willen geven. Hoewel
club uit een andere invalshoek te we als allerlaatste vereniging
leren kennen. ingeschreven hadden, konden
we toch over een ruime stand
De tweede reden om op deze van 5 meter breed op 2.5 meter
beurs vertegenwoordigd te zijn diep beschikken. Als blikvanger
was om een selectieve aanwer- hadden we een aantal mooie
ving van nieuwe medewerkers archieffoto’s en affiches uit de
en bestuurslui op gang te bren- ‘goeie, ouwe tijd’ opgehangen,
gen. Zoals in vele clubs zien we maar ook een DVD-opname
ook bij ons dat een deel van van de galamatch KSKH-Gala-
de medewerkers een dagje ou- tasaray werd continu uitgezon-
der wordt. Onze vaste kern van den via een flatscreen. De twee
vrijwilligers uitbreiden is dan staantafeltjes dienden om onze
ook één van de uitdagingen die sportingborrel uit te stallen, en
voor ons ligt, toch zeker met de mensen uit te nodigen voor
de gedachte in het achterhoofd een gesprekje, gekoppeld aan
dat we op termijn een reeks ho- een degustatie. Ten slotte be-
ger willen spelen, en bijgevolg schikten we nog over een laptop
meer toeschouwers mogen waarlangs we de vernieuwde
verwachten. Hierdoor zullen de website van KSKH voorstelden.
veiligheidsnormen en horecabe- Voeg daarbij nog enkele outfits,
hoeften veeleisender en groter een voetbal, enkele sjaals en
worden, dus moeten we ons petjes met het KSKH-logo en
daar tijdig tegen proberen te een splinternieuwe reuzenfoto
wapenen. Tevens kan ook ons van het A-elftal, en onze stand
bestuur nog enkele dynamische, mocht echt wel gezien worden.
gemotiveerde mensen met ver-
antwoordelijkheidsgevoel en ge- Ben je achteraf gezien tevreden
dreven inzet gebruiken. over het resultaat, en waarom?
Ik denk dat we onze club op
Een laatste reden waarom KSKH een aangename manier voor
op de beurs ten toon gesteld heel wat mensen terug onder
Vervolg
KSK Hasselt op de hobbybeurs
de aandacht hebben gebracht. ben op een dynamische manier
We hebben meer dan 500 voet- de kleuren en geest van onze
balkalenders uitgedeeld en het club vertegenwoordigd. Hun en-
zou zeer mooi zijn moesten we thousiasme was zo groot, dat ze
een bepaald percentage van die zich nu zelfs al opnieuw kandi-
bezoekers terugzien op de thuis- daat gesteld hebben indien onze
wedstrijden. We hebben ook een club ook volgend jaar aan dit
aantal kandidaat-medewerkers evenement deelneemt.
en kandidaat-bestuursleden
kunnen warm maken voor onze Wat wens je naar volgend jaar
club. Op onze thuismatch dat- toe te veranderen of verwezen-
zelfde weekend (match tegen lijken indien onze club opnieuw
Woluwe nvdr) hadden we al het zou deelnemen?
genoegen om 2 van die kandi- Ik ben van mening dat we onze
daat-vrijwilligers in te schakelen club nog meer op dergelijke
in club 37. Verder werd ook onze manifestaties moeten vertegen-
Sportingborrel op zeer positieve woordigen. Onze aanwezigheid
reacties onthaald waardoor mis- creëert heel wat goodwill bij be-
schien enkele echte jeneverlief- zoekers, omstaanders en reeds
hebbers vaker naar onze kan- actieve medewerkers van de
tines kunnen afzakken om van club, een uitstraling die iedere
deze lekkernij te genieten. vereniging goed kan gebruiken.
Niet alleen op de hobbybeurs,
Wat had de KSKH stand zoal te maar ook op andere evenemen-
bieden? ten in Hasselt – zoals daar zijn
Zoals eerder al aangehaald de jeneverfeesten en winterland
konden we de bezoekers een – zou onze club toch zeker een
kalender met de wedstrijden belangrijke representatieve roe-
van KSKH meegeven. En naast ping moeten invullen. Maar dan
onze Sportingborrel verdeelden moet je uiteraard over voldoende
we ook uitnodigingen waarin vrijwilligers beschikken, die met
een oproep naar kandidaat- veel enthousiasme en fierheid
vrijwilligers gedaan werd. Nu, onze club willen vertegenwoor-
je kan deze attributen gewoon digen.
passief op een tafeltje leggen, in En dat is zeker niet altijd even
de hoop dat de passanten deze gemakkelijk…
spontaan zullen meegraaien ter-
wijl je zelf achter je stand blijft Zo sloot deze prestigieuze beurs
staan. Maar je kan de mensen zondagavond 12 september
ook actief aanspreken en uitno- haar deuren voor deze jaargang,
digen om onze borrel te komen en konden de medewerkers van
proeven – zoals we dus gedaan de KSKH-stand opgelucht en
hebben – en op die manier een zelfvoldaan ademhalen! Het was
gesprek over voetbal en onze een geslaagd weekend, waarin –
club op gang brengen. Ik wens naast de drie punten van het eer-
dan ook graag de medewerkers ste elftal - zeer veel bezoekers
te bedanken die onze club op (opnieuw) konden kennismaken
de beurs mee vertegenwoordigd met de hoogst spelende Has-
hebben. Jan Nuyttens, Kristof seltse voetbalclub: KSK Hasselt
Nickmans, Elke Vermeyen, Pa- – of zoals de meeste passanten
trick Ackermans en ikzelf heb- lieten ontglippen: de Sporting!
Stats & Facts door Bert Vananderoye

uitslagen 6e speeldag
za 18/09/10 Diegem Sport - Union Sint-Gillis 0 - 1
za 18/09/10 URS du Centre - KSK Hasselt 1 - 0
za 18/09/10 White Star Woluwe - KSC Grimbergen 5 - 2
za 18/09/10 RE Bertrix - KV Woluwe-Zaventem 2 - 2
zo 19/09/10 FC Bleid-Gaume - UR Namur 0 - 4
zo 19/09/10 Olympic Charleroi-March - Excelsior Virton 0 - 2
zo 19/09/10 KSKL Ternat - RJS Heppignies-Lamb.-FL. 3 - 0
zo 19/09/10 RFC Liège - Bocholt VV 1 - 0
zo 19/09/10 RCS Verviers - RFC Huy 4 - 2
0-0

Programma 7e speeldag
za 25/09/10 20u00 RFC Huy - Diegem Sport
za 25/09/10 20u00 KSK Hasselt - KSKL Ternat
za 25/09/10 20u00 UR Namur - RE Bertrix
za 25/09/10 20u00 Excelsior Virton - RJS Heppignies -Lamb.-FL.
zo 26/09/10 15u00 Olympic Charleroi-March - RFC Liège
zo 26/09/10 15u00 Union Sint-Gillis - FC Bleid-Gaume
zo 26/09/10 15u00 Bocholt VV - RCS Verviers
zo 26/09/10 15u00 KSC Grimbergen - URS du Centre
zo 26/09/10 15u00 KV Woluwe-Zaventem - White Star Woluwe

algemene rangschikking
1. Union Sint-Gillis 6 - 16 10. RCS Verviers 6 - 7
2. RE Bertrix 6 - 16 11. KSKL Ternat 6 - 6
3. Excelsior Virton 6 - 15 12. Bocholt VV 6 - 6
4. KV Woluwe-Zaventem 6 - 14 13. KSC Grimbergen 6 - 5
5. White Star Woluwe 6 - 12 14. RFC Liège 6 - 5
6. Diegem Sport 6 - 11 15. RFC Huy 6 - 4
7. URS du Centre 6 - 9 16. UR Namur 6 - 4
8. KSK Hasselt 6 - 9 17. RJS Heppignies-Lamb.-Fl. 6 - 4
9. Olympic Charleroi-Marchienne 6 - 8 18. FC Bleid-Gaume 6 - 3

Volgende Thuiswedstrijd
10e speeldag

KSK HASSELT - GRIMBERGEN


zondag 17 oktober 2010
15u00
Stedelijk Sportstadion Hasselt
Voorbeschouwing door Bert Vananderoye

KSK HASSELT - KSKL TERNAT


Scheidsrechter: Dhr. Jan Robeyn (°02-12-1981)
aangesloten bij Bl. Oevel (prov.Antwerpen)
Assistent 1: Dhr. Gerry Saenen (°21-01-1972)
aangesloten bij Veerle Sp. (prov.Antwerpen)
Assistent 2: Mevr. Anne Cheron (°18-06-1974)
aangesloten bij Arquet FC (prov.Namen)

ALGEMENE CLUBINFO KSKL Ternat


Opgericht: 2000 (fusie Sporting Ternat & SK Lombeek)
Stamnummer: 5368
Clubkleuren: Blauw-Rood
Vorig seizoen: 14e in derde klasse A
Website: www.ksklternat.be

Klassementen
2007-2008 6e in 4e klasse A
2008-2009 4e in 4e klasse B + promotie via eindronde
2009-2010 14e in 3e klasse A

Kern
Trainer: VAN DE VELDE Stef (1e seizoen) - Verbroedering Meldert

Naam Voornaam Geb.datum Vorig Seizoen


BUTERA Jonathan 14-05-1980 KFCO Wilrijk
CALICCHIO Joao Olivio 29-09-1974 FC Duffel
COBBAERT Dries 30-11-1990 KSKL Ternat
COENEN Martijn 22-08-1990 KSKL Ternat
DAMIANI Fabio 30-03-1989 KSKL Ternat
DANDOIS DEVOS Camilo 01-06-1991 RSC Anderlecht
DE NEVE Michael 03-08-1991
DESAEGHER Steve 17-04-1981 KSKL Ternat
DESMET Tom 21-07-1985 KSKL Ternat
DEVOS Mike 13-07-1991
DURANG Bart 27-06-1974 KSKL Ternat
GEEROMS David 07-07-1978 KSV Temse
Vervolg
Voorbeschouwing
Naam Voornaam Geb.datum Vorig Seizoen
GUNER Umit 13-01-1987 Dilbeek Sport
HEGELMEERS Rory 04-04-1983 Berchem Sport
HEYMANS Jasper 29-07-1989
HUYLEBROECK Sam 24-02-1990
KEROMEST Remy 13-02-1983 Union Sint-Gillis
POPPE Bart 14-11-1986 KVC Willebroek-Meerhof
RAMPELBERGH Kevin 18-02-1982 KSKL Ternat
RONGERE Nicolas 21-09-1985 KSKL Ternat
ROSSEL Marco 12-09-1990 KSKL Ternat
SCHOUKENS Philip 28-10-1989 KSKL Ternat
VAN DEN EYNDE Yannick 12-01-1989 KSKL Ternat
VANDERPUTTEN Dennis 20-03-1990 KSKL Ternat

Huidig seizoen

KSKL Ternat – FC Bleid-Gaume 3-2


RE Bertrix - KSKL Ternat 4-2
KSKL Ternat – WS Woluwe 1-2
URS du Centre - KSKL Ternat 5-0
Excelsior Virton - KSKL Ternat 5-0
KSKL Ternat – RJS Heppignies-Lamb.-Fl. 3-0
Onze club KSK Hasselt
organiseert...
Restaurantdagen KSK Hasselt
Zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010.
Beste spelers en ouders,
Beste trainers, afgevaardigden
Beste bestuur- en businessclubleden
Beste vrijwillige medewerkers
Beste supporters en sponsors

Aan de aanspreektitels kan u het reeds merken:


de KSK Hasselt-familie heeft een uitgebreide werking met talrijke leden die
op verschillende wijzen hun steentje bijdragen. Binnen een levendige club
worden er ook talrijke activiteiten opgezet waar mensen elkaar ontmoeten,
genieten van het gezellig samenzijn … of van iets anders. Ook dit jaar willen
we iedereen daarom van harte welkom heten op de traditionele
restaurantdagen.

Inderdaad, op zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010 heten de kookploeg


en de organisatoren u van harte welkom in zaal De Biekaar te 3511 Tuilt-
Kuringen, p/a St Jozefsplein voor een ongetwijfeld culinaire voltreffer. U
dient te reserveren voor deelname aan deze restaurantdagen en tevens
dagen we u uit om ook familieleden, vrienden, buren, kennissen, … uit te
nodigen. Doorgaans is dit ook een uitstekende gelegenheid om bestuur
en spelers van onze eerste ploeg op een informele manier te ontmoeten.

Diverse menu-mogelijkheden aan volgende kostprijzen


en met aangepaste dranken:

Mosselen natuur 17 euro


Kinderportie mosselen 12 euro
Biefstuk (natuur, champignonroom, peperroom) 15 euro
Vidé-friet à 12 euro, Kindervidé 7 euro
Hamburger-friet 6 euro
De eetmomenten (aan te duiden op de voorverkoopkaart)

Zaterdag 2 oktober 2010 :


van 17u45 tot 21u30

Zondag 3 oktober 2010 :


van 11u15 tot 13u en van 13u tot 14u45
van 17u15 tot 19u en van 19u tot 20u30
Vervolg
Onze club KSK Hasselt
organiseert...
Voorverkoopkaarten zijn in omloop via spelers/bestuursleden en geven ook
kans op iets meer ! We belonen immers de individueel best verkopende
speler (met een fiets!), verloten enkele prijzen tijdens de restaurantdagen én
…. de ploeg die gemiddeld het meest aantal kaarten kan verkopen (met de
gehele ploeg gratis naar een thuiswedstrijd van KRC Genk
met goedkoper tarief voor de ouders/familie)!!!

Welke ploeg schiet het meest in de roos?


Wie schiet vol in de roos?

De voorverkoopkaarten bestaan uit twee luiken: één deel is


bestemd voor de eter, het andere deel dient de verkoper(je naam noteren!)
terug te bezorgen aan de jeugdwerking, die de organisatie op zich neemt
van de restaurantdagen. We sluiten de voorverkoop af op dinsdag 28 sep-
tember 2010.

Voor meer inlichtingen, bijkomende voorverkoopkaarten of af te rekenen


kaarten kan u terecht bij Erik Conings (0476/668770), erik.conings@pan-
dora.be of bij Patrick Knuts (0475/404362), patrick.knuts@gmail.com

Jeugdspelers: bezorg de betalingen én de onverkochte kaarten tijdig aan


de afgevaardigden zodat we een goed overzicht blijven behouden van de
voorverkoop.

Uiteraard bent u er ook!?


Met sportieve groeten
Namens de jeugdwerking en de hoofdwerking van KSK Hasselt

Patrick Knuts Erik Schildermans


Voorzitter Jeugd Voorzitter KSK Hasselt

Nice 2 know
Vrijdag is Happy Hour-tijd op KSK Hasselt!
Vanaf vrijdag 08/10 zal er in "Plein6", de kantine aan de oefenpleinen,
voortaan iedere vrijdag een "happy hour" georganiseerd worden van
18u tot 20u. U ontvangt dan 2 consumpties voor de prijs van één! Ie-
dereen, en dit geldt voor zowel onze medewerkers, bestuursleden als al
onze trouwe supporters, is van harte welkom.

In de toekomst willen we ook geregeld op vrijdag activiteiten organise-


ren, zoals een praatcafé waar supporters de gelegenheid krijgen om
zich bijkomend te informeren en te dialogeren met onze sportieve en
technische staf. Bedoeling is om de informatie en de communicatie tus-
sen technische staf en supporters te verbeteren. U hoort hier binnenkort
zeker nog meer van.

Dus afspraak vanaf 8 oktober elke vrijdagavond van 18u tot 20 u in


Plein6 om het weekend goed in te zetten...en om het laatste nieuws
over KSK Hasselt te weten te komen!
TRAINERS en AFGEVAARDIGDEN JEUGD- en DOORSTROOMPLOEGEN 2010-2011
Ploeg en Trainer Mailadres Afgevaardigden Mailadres
Beloften - Eric Renaers eric.reenaers@hotmail.com Hermans Alain alain.hermans@pandora.be

Erik Conings

Steven Goris
Swyngedouw Dirk dirk.swijngedouw@pandora.be

Geert Coenen

Eric Reenaers
COÖRDONATIE
U19 - Alain Hermans alain.hermans@pandora.be Valkenborg Dirk ericvalkenborg@hotmail.com
Geraerts Danny y.geraerts@evapco.be
U17 - Dominic Dendas d.dendas@zender.be Hermans Benny bennyhermanskrcgenk@skynet.be
Yeboah Willie willie.yeboah@gmail.com
Lormans Johan johan.lormans@telenet.be
U16 - Guido Roussard guidoroussard@hotmail.com Smets Ronny smets.ronny@skynet.be
Opde Beeck Marc opdebeeckmarc@skynet.be
Trainers en

U15 - Angelo Celea celea-angelo@hotmail.com Reynders Fabien fabien.reynders@telenet.be


Vanheusden Herman herman.vanheusden@telenet.be
U14 - Kurt Rotty kurt.rotty@pandora.be Hoobergs Kris kris.Hoobergs@telenet.be
Vandormael Kris Krisvandormael@telenet.be
Magic Foot U14/U15 - Danny Brans brans.d@telenet.be Reynders Inge ireynders1971@gmail.com

U13 - Wilfried Gijbels gijbels_wilfried@hotmail.com Meynen Rene /


Loix Yannic yannic.loix@telenet.be
U12/U13 S - Thierry Sleypen / Secci Roberto roberto-secci@hotmail.com
Laverge Dick dick.laverge@niscayah.be
U12 - Nicky Lelievre nickylelievre@yahoo.com Swinnen Ronny ronny.swinnen@telenet.be

sportieve coördinatie
alg. jeugdcoördinatie
onderbouwcoördinatie

doorstroomcoördinatie
Van de Paar Pascal pascal.van.de.paar@skynet.be
Afgevaardigden Jeugd

U11 A - Yannick Geraerts y.geraerts@evapco.be Thomas Benny bthomas@polyvision.com


Schalley Marc marc-katty1@telenet.be
U11 B - Christophe Michon barthez.21@hotmail.com Haspeslagh Christian christian@somers.be
Roussard Mark markroussard@hotmail.com
U10 - Johan Driesen / Patrick Meynen johan-driesen@hotmail.com Cuypers Patrick patrick.cuypers2@telenet.be
Goddet Joel goddet.joel@telenet.be
U10 S - Freddy Vos freddy.vos@telenet.be Bertes Rob robbertels@pandora.be
Huysmans Ronny ronny.huysmans@pandora.be
U9 - Brunilde Sacre brunild@scarlet.be Gevers Geert hildekuckx@hotmail.com
Quintens Pascal Pascal.quintens@telenet.be
U9 S - Peter Verheyen peter.verheyen4@mil.be Achten Marc achten.m@skynet.be
Coenen Kris kris_C74@hotmail.com
U8 - Sander Conings sanderconings11@hotmail.com Raemaekers Rita rita.ramaekers1@telenet.be
El Boubsi Aziz walid.chaimaa@hotmail.com
JEUGD HASSELT

U8 S - Dave Buvens daffi_dave007@hotmail.com Vanlommel David vanlommel.berden@telenet.be


De Prins Serge serge.de.prins@telenet.b
U7 - Bram Vanholsbeek brammos13@hotmail.com Peeters Nadia peeters-nadia@hotmail.com
Wandt Gunther/Kirsten gwandt@gleason.com
U6 - Peter vande Bosch peter.lieze@pandora.be Belkheyat Abder belk_57@hotmail.com

eric.reenaers@hotmail.com
stevengoris@hotmail.com
geert.coenen2@telenet.be
eric.conings@pandora.be
Afgelopen thuiswedstrijd was er onze traditionele
jeugdploegenvoorstelling! Alle jeugdploegen werden samen
trainers en afgevaardigden op foto vastgelegd …

Jeugdploegenvoorstelling
Jeugdploegenvoorstelling van 11 september
Jeugdploegenvoorstelling van 11 september
Afgelopen thuiswedstrijd was er onze traditionele jeugdploegenvoorstelling!
Alle jeugdploegen
Afgelopen werden
thuiswedstrijd samen
was er met trainers en afgevaardigden op foto
onze traditionele
vastgelegd …
jeugdploegenvoorstelling! Alle jeugdploegen werden samen met
trainers en afgevaardigden op foto vastgelegd …

Voorafgaand bewezen Marc Bosmans, Sandra, Karine, Patricia en andere


Zumba dancers
Voorafgaand bewezen/spelers dat deze
Marc Bosmans, Dance
Sandra, Fitness
Karine, eenenmooie aanvulling kan
Patricia
betekenen
andere Zumba op ons /spelers
dancers trainingsaanbod ... Fitness een mooie
dat deze Dance
aanvulling kan betekenen op ons trainingsaanbod ...
What else ... JEUGD HASSELT


Al gepasseerd in 2010 - 2011
Al gepasseerd in 2010 - 2011

15 augustus: KSK Hasselt jeugd wint Youthcup 2010 en mag de


trofee nog een jaartje bijhouden …
• 15 augustus: KSK Hasselt jeugd wint
Youthcup 2010 en mag de
trofee nog een jaartje bijhouden …

Al gepasseerd in 2010 -
• 22 augustus: Openingsbarbeque jeugdwerking
• • 15 augustus: KSK Hasselt jeugd wint Yo
29 augustus: Lotto Street Soccer (met regen en zon) & Coca
• 22 augustus:
cola cup Openingsbarbeque jeugdwerking
trofee Weldra
nog… een jaartje bijhouden …
• 29 augustus: Lotto Street Soccer (met regen en zon)
& Coca cola cup

Beste KSKH-betrokkenen,

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010 vinden de jaarlijkse

Weldra …
eetdagen plaats in Zaal De Biekaer te Tuilt- Kuringen.
Zaterdagavond kan iedereen terecht vanaf 17u en zondag voorzien we
eetmogelijkheden ’s middags en ’s avonds. Met de lekkerste
mosselen, de meest malse biefstukken, een leuke kipvidé en
kinderaangepaste menu’s belooft dit wederom een smakelijke en
bo venal gezellige happening te worden.

Beste KSKH-betrokkenen,
Uiteraard nodigen we u dus van harte uit op dit clubevenement!

Voorverkoopkaarten kunnen gekocht worden bij de jeugdspelers en de


bestuursleden of telefonisch/mail t.a.v. erik.conings@telenet.be

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010


(0476/668770).

vinden de jaarlijkse eetdagen plaats in Zaal De Biekaer


te Tuilt- Kuringen.
Zaterdagavond kan iedereen terecht vanaf 17u
en zondag voorzien we eetmogelijkheden ’s middags en ’s avonds.
Met de lekkerste mosselen, de meest malse biefstukken,
een leuke kipvidé en kinderaangepaste menu’s belooft
dit wederom een smakelijke en boVenal gezellige
happening te worden.

Uiteraard
• 22 nodigen we u dus van
augustus: harte uit op dit clubevenement!
Openingsbarbeque jeugdwer
Voorverkoopkaarten
• 29 augustus: Lotto worden
kunnen gekocht Street bij de jeugdspelers
Soccer (met
en de bestuursleden
cola cupof telefonisch/mail
t.a.v. erik.conings@telenet.be - (0476/668770).
Weldra …

Beste KSKH-betrokkene

Op zaterdag 2 en zondag 3 oktober 2010 vinde


eetdagen plaats in Zaal De Biekaer te Tuilt-
Dank u wel
KSK Hasselt Jeugdwerking bedankt IEDERE medewerker!
Hierbij ook volgende sponsers ...
ISUS
Implant Supra Structures
VERABEL doet alles ….

VERABEL doet alles ….


VERABEL VERANDAS
ZONING INDUSTRIEL — RUE DES TROIS FONTAINES 2 — 1370 GELDENAKEN
ROISTEL.
FONTAINES
010/81.52.00 — 2
FAX— 1370 GELDENAKEN
010/81.52.01 — E-mail: INFO@verabel.be
2.01 WWW.verabel.be
— E-mail: INFO@verabel.be
VERABEL doet alles ….

VERABEL
VERABEL doet alles ….
VERANDAS
VERABEL VERANDAS
ZONING INDUSTRIEL — RUE DES TROIS FONTAINES 2 — 1370 GELDENAKEN
TEL. 010/81.52.00 — FAX 010/81.52.01ZONING INDUSTRIEL — RUE
— E-mail: INFO@verabel.be
WWW.verabel.be
TEL. 010/81.52.00 — FAX 010
WWW.verabel.be

VERABEL VERANDAS
ZONING INDUSTRIEL — RUE DES TROIS FONTAINES 2 — 1370 GELDENAK
TEL. 010/81.52.00 — FAX 010/81.52.01 — E-mail: INFO@verabel.be
WWW.verabel.be
Een glimlach
kan uw leven
veranderen

Vraag uw tandarts
naar ISUS en geef uzelf
een glimlach cadeau !

excellent
in strength
ISUS
Implant Supra Structures