Vous êtes sur la page 1sur 4

Sopa de Cabra

L'EMPORDÀ Reducc.: P.M.X

Rock = 144 MM
## j j j j j j j j
& c œœ˙ œœ œœ œœœ œœ
œ
œœ œœ œœ ˙˙ œ
œœ œœ œœ œœ
˙ ˙ œœ œœ œœ œœ ˙˙
œ ˙
˙ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ
Piano
? ## c œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ ˙ œ. œ ˙
J
œ. œ
J
˙ œ. œ ˙
J J

# j j j j j j j j
& # œœ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
5

œœ ˙˙ œœ œœœ œ Œ
œ œ ˙ œ œ ˙ œœ œœ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ ˙ œ. œ ˙
J
œ. œ
J
˙ œ. œ ˙
J J
# j j œœ œœ j
& # œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
9

1a œ œ œ œ ˙
J J œœ œœ œœ œœ ‰
toj- cat taj
## j
Nas - cut en - tre Bla - nes i Ca - da - qués
j molt per la
œœ ..
tra - mun -
œœ œœ
na .
œœ .. œœ ˙˙
9

& œœœ .. œœœ ˙˙˙ œœœ ... œœ œœ œœ œ. œ ˙ œ. œœ œœ œœ


. œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? ## œ œ œ
œ. œ œ œ ˙ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ. œ ˙ œ œ
œ. œ œ œ ˙ œ
œ œ
J J J J
# œœ ‰ œœ œ œ œ
& # œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ
13

œ œ œ ˙ œ œ œ œœ ‰
1a J
j de l'aj
## j
D'u - na so - la co - sa pots es - tar se - gur
j : quan més vell més to -
œœ ..
cat
œœ œœ
la .
œœ .. œœ ˙˙
13

& œœœ .. œœœ ˙˙˙ œœœ ... œœ œœ œœ œ. œ ˙ œ. œœ œœ œœ


. œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? ## œ
œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ ˙ J J œ. œ ˙
J J

# j j
& # œ
17

1a œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ ∑

## j j j j
œœ .. œœœ ˙˙œ œ œ œœ ..
Sem - pre de ia que_a la ma - ti - na - da_es ma - ta - ri - a
œœ .. œœ .. œœ ˙˙
17

& œœ ˙˙ œœ ˙˙ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ ˙ œ. œ ˙ J J
? ## œ œ œ œ œ œ œœ œ œ
Pno.

œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ
œ. œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ ˙
œ œ œ œ
J J J J
## j j
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ .. œœ œœ œœ Œ
21

& œ œ Ó
1a J J J J J J J
#
alj naj j j j
œœ ..
Prô cap - mig - di a_a - va ben tor - rat

& # œœœ ... œœ ˙˙ œœ .. œœ ˙˙ œœ ˙˙ œœ œ œœ


21

œ. œ ˙ œ œ œœ œœ
œ ˙ œ. œ ˙ œ œ
fl fl
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˘œœ ˘œ
? ## œ œ œ œ œ œ
Pno.
œ
œ. œ ˙ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ. œ ˙ œ. œ œ
œœ
J J J J

## j j j
j œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ
25

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ Œ
1a œ œ œ œ J J J œ œ
## œ œ ˙.
Som - riu i diu que no té pres sa, "Nin - gú m'es pe - ra_a llà dalt,

V ∑ Ó œ œ œ ˙. œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ
Cor J J
# . j j j j
Ou - ri - a oh oh oh oh

& # œœœ .. œœ .. œœ ..
25

œœ ˙˙ œœ .. œœ ˙˙ œ. œœ ˙˙ œœ œœ œ
> œ ˙ œ. œ ˙ œ ˙ œ. œ œ œ
> j j j j
? # # œœœ ... œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
Pno.

œ œ œ œœ .. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
œ.

## j j
j œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ
29

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ
1a œ J J J J J J
## œ œ ˙˙ . œ œ œœ œœ œœ œœ œœ
I_a - nâ_a l'in - fern no m'in te - res sa, és molt més bo nic l'Em por - dà."

Cor V ∑ Ó œ œ œ . œ œ Œ
j j j j
Ou - ri - a ri - a oh oh oh
# . œœ ..
& # œœœ .. œœ ..
29

œœ ˙˙ œœ .. œœ ˙˙ œ. œœ ˙˙ œœ œœ œ
œ ˙ œ. œ ˙ œ ˙ œ. œ œ œ
j j j j
? # # œœœ ... œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
Pno.
œ œ œ œœ .. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
œ.

# # œj œ j j j j j j j
œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
33

& ˙œ œ œœ ˙˙ œœ œœ œ Œ
œ œ ˙ œ œ ˙ œ œœ œœ œœ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ ˙
J
œ. œ ˙
J œ. œ œ œ ˙ œ
J J

# j
& # œj œ j ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
37

œ œ. œ œ œ œ ˙ œ œœ œœ œ ‰
1a J J J œ
Sij- set en guan - taj
##
Va - ren
j
pas - sâ_am po - lles i anys
j i_en - ca - ra_a -
œœ .. œœ œœ
va ,
œœ .. œœ ˙˙
37

& œœ .. œœ ˙˙ œœœ ... œœ œœ œœ œ. œœ œœ œœ


œ. œ ˙ œ œ œ œ. œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? ## œ
œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ ˙ J J œ. œ ˙
J J
-2-
# j
& # ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
41

œœ œœ œœ œ ‰
1a J J œ
##
dor mint la
j
mo - na_a la vo - ra del
j
Ter,
j
prô ell mai no s'hi ti - ra
j va .

œœ .. œœ ˙˙ œœ .. œœ œœ
41

& œœœ .. œœœ ˙˙˙ œœœ ... œœ œœ œœ œ. œ ˙ œ. œœ œœ œœ


. œ œ œ
Pno.
? ## œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ ˙ J J œ. œ ˙
J J
# j j
& # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ
45

œœ œœ œœ œœ œœ Ó ∑
1a œ
# j j j j
. .
Sem - pre de ia que_a la ma - ti - na - da_es ma - ta - ri - a

& # . . œ
œœ . œ œœ ˙œ œ œ œœ . œ œœ ˙˙œ œ œ
œ ˙ œ œ
45

œœ . œœ ˙˙ œœ . œœ ˙˙
œ. œ ˙ œ. œ ˙ J J
œ œ œ œ œœ œ œ
Pno.
? ##
œ. œ ˙ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ
œ . œ
œ œ œ œ œ œ œ
˙ œ . œ
œ œ œ œ
˙
J J J J
# j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j
œ ˙ . œ œ
& # . œ
49

œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ œ œ œ Œ
œ œ Ó
1a J J J J J J J
#
prô cap al
j mig - di a_a - na
j va - ben
j tor - rat
j , j
œ . œ ˙ œ
& # œœ .. œœ ˙˙ œœ .. œœ ˙˙ œ
49

œ
œ.. œ
œ ˙ ˙ œ
œ œ œ œ
œ œœœ œœ
œ. œ ˙ œ. œ ˙
fl fl
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˘œœ ˘œœ
Pno.
? ## œ. œ ˙
œ. œ ˙ œ. œ ˙ œ. œ œ œ
J J J J

# j j j
& # .. ‰ œ œ œ œ j œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ
53

œ œ œ œ œ ‰ Œ
1a œ œ œ J J J œ œ œ
# œ œ ˙˙ .
Som - riu i diu que no té pres sa: "Nin - gú m'es pe - ra_a llà dalt - - -

V # .. ∑ Ó œ œ œ . œœ œœ œœ œœ œœ œœ Œ
Cor J J
j j j j
Ou - ri - a oh oh oh oh
# . œœ ..
& # .. œœœ .. œœ ..
53

œœ ˙˙ œœœ .. œœ ˙˙ œ. œœ ˙˙ œ. œœ œœ œ
> œ ˙ . œ ˙ œ ˙ œ œ œ
> j j j j
? # # .. œœœ ... œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
Pno.

œ œ œ œœ .. œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
œ.

## j j
j œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ Œ
57

& ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œœ œ J J
1a J J J J
## œ œ ˙. œ œ œ œœ œ œ œ
i_a - nâ_a l'in - fern no m'in te - res sa, és molt més bo nic l'Em por - dà."

Cor V ∑ Ó œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ Œ

j j j j
Ou - ri - a ri - a oh oh oh
# . œœ ..
& # œœœ .. œœ ..
57

œœ ˙˙ œœœ .. œœ ˙˙ œ. œœ ˙˙ œ. œœ œœ œ
œ ˙ . œ ˙ œ ˙ œ œ œ
j j j j
? # # œœœ ... œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
Pno.
œœ .. œ. œ. œ
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ
-3-
SOLO INSTR.
j j ‰ j œ œ œ œ œ
# 1ªj œ œ œœ .. œœ œœ j j œ œ œ˙˙
& # œ˙ œœ œœ œœ œ˙ œ œ œ˙˙
61

œ œœ ˙ ˙ œœ ˙ œ
˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? # # 1ªœ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ
J
˙ œ. œ ˙
J œ. œ ˙ œ œ
J J
j
# j
œ˙ œœ œœ œœ œ œ œ˙ œ œ œœ ˙ œ œ œ œ œœ ‰ j
..
& # ˙˙ ˙˙ œœ . œœ
65

˙ œ œœ œœ
J ‰ œJ ˙
Pno.
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ ..
œ. œ ˙
J œ. œ ˙ œ œ œ. œ ˙
J
œ. œ œ
J
œ
J
CODA
## j
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ j Œ
69

‰ œ œ œ œ œ œ œ œ
2a

1a & J J J œ œ
# # 2a‰ œ"I œ œ
quan veig
œ œ œ
lallum
œ l'al
de
œ œ ba
œ œ ‰ œ œ œ œJ œ
se'm tre les ga - nes
œ
de
œ œ
mar - xar,
œ œ Œ
Cor V J J J J
"I quan veig la llum de l'al ba se'm treu les ga - nes de mar - xar,"

# # 2aœ . j j œœ .. j j
œœ ..
69

& œœ .. œœ ˙˙ œœœ .. œœ ˙˙ œ. œœ ˙˙ œ. œœ œœ œ
œ ˙ . œ ˙ œ ˙ œ œ œ
j j j j
? # # œœœ ... œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
Pno.
œœ ..
2a

œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ œ
œ.

## j j j
j j œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ ‰ Œ
73

œ œ œ œ œ ‰
1a & ‰ œ œ œ œ œ œ J J J J œ J J
## pot - ser que_a - vui no_em
∑ Ó
suï ci di,
œ œ ˙.
pot - sê_ho dei xi
œ fins
œ œ œœ œ œ œ
de - mà."
Œ
Cor V œ œ œ ˙. œ œ œ œ œ œ
Ou - ri - a ri - a oh oh oh
# . j j œœ .. j j
& # œœœ .. œœ ..
73

œœ ˙˙ œœœ .. œœ ˙˙ œ. œœ ˙˙ œœ œœ œ
œ ˙ . œ ˙ œ ˙ œ. œ œ œ
j j j j
? # # œœœ ... œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ .. œœ œœ œœ
Pno.
œœ .. œ. œ. œ
œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

# j j j j j j j j
& # œœ˙ œœ œœ œœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
77

œ œœ ˙˙ œ ˙ ˙ œœ œœ œœ œ ˙
˙ œ ˙
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Pno.
? ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ. œ œ œ ˙ œ œ. œ ˙
J
œ. œ
J
˙ œ. œ ˙
J J
# j j j j j j j
j
& # œœ˙ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
81

œ œœ ˙˙ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙
œ ˙ œ œ ˙ œ œ
œ œ œ œ œ œ
Pno.
? ## œ
œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ ˙ œ œ œ. œ ˙ œ œ œ œ œ ˙
œ. œ ˙ J J œ. œ ˙
J J
-4-

Vous aimerez peut-être aussi