Vous êtes sur la page 1sur 3

Dosarul nr.

3ra-998/18
ÎNCHEIERE

25 iunie 2018 mun. Chişinău

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ
al Curţii Supreme de Justiţie

în componenţa:
Preşedintele completului, judecătorul Tatiana Vieru
judecătorii: Iuliana Oprea
Maria Ghervas

examinând cererea de recuzare înaintată de către Andrei Năstase judecătorilor
Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de
Justiţie Ion Druţă, Luiza Gafton şi Victor Burduh,
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către Consiliul
Electoral al Circumscripției Electorale municipale Chișinău nr. 1 cu privire la
confirmarea legalității alegerilor locale noi ale primarului general al municipiului
Chișinău, din 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II) și validarea
mandatului primarului ales în municipiul Chișinău,

CONSTATĂ:

La data de 25 iunie 2018 Andrei Năstase a depus cerere de recuzare a
judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie Ion Druţă, Luiza Gafton şi Victor Burduh
de la examinarea cauzei civile la cererea de chemare în judecată depusă de către
Consiliul Electoral al Circumscripției Electorale municipale Chișinău nr. 1 cu
privire la confirmarea legalității alegerilor locale noi ale primarului general al
municipiului Chișinău, din 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II) și
validarea mandatului primarului ales în municipiul Chișinău.
În motivarea acesteia, invocând prevederile art. 50, alin. (1), lit. e) din Codul
de procedură civilă, Andrei Năstase a indicat că există circumstanțe care bun la
îndoială obiectivitatea și nepărtinirea acestora. Relevă că în privința judecătorului
Ion Druță el a formulat mai multe plângeri penale, deconspirându-l în careva
acțiuni ilegale, iar cu referire la judecătorii Luiza Gafton şi Victor Burduh, a
considerat promovarea acestora la Curtea Supremă de Justiție, ca fiind dubioasă.
Totodată, Andrei Năstase a formulat o cerere prin care a solicitat examinarea
cererii de recuzare în ședință publică, cu invitarea participanților la proces.
Examinând demersul lui Andrei Năstase de examinare a cererii de recuzare a
judecătorilor Ion Druță, Luiza Gafton și Victor Burduh în ședință publică, Colegiul
consideră necesar de a-l respinge, invocând în acest sens procedura de examinare a
recursului împotriva deciziei instanței de apel. Astfel, pe margine chestiunii
privind admisibilitatea recursului, inclusiv şi a cererilor depuse la etapa respectivă,
prin prisma art. 440 alin. (2) Codul procedură civilă se decide fără prezența
participanților la proces.
1

Slovacia. Colegiul judiciar invocă jurisprudenţa constantă a Curții Europene a Drepturilor Omului. 24 februarie 1993. parag. (1) lit. Colegiul Curţii Supreme de Justiție consideră necesar a o respinge din motivele ce se succed. Italy. 42). e) din Codul de procedură civilă. în cadrul căruia se stabileşte dacă instanţa în sine şi. parag. legislatorul a prevăzut în mod expres cazurile în care magistratul. 35. dar nu decisiv. Luiza Gafton şi Victor Burduh formulată de Andrei Năstase. În sensul articolului 52 alin. parag. între altele. 10 ianuarie 2017. parag. e) din Codul de procedură civilă. nu există nicio delimitare clară între imparţialitatea subiectivă şi cea obiectivă. care statuează că atunci când se hotărăşte dacă într-o anumită cauză există motive legitime de a bănui că un complet nu este imparţial. componenţa acesteia. dacă judecătorul a dat dovadă de preferinţe personale sau părtinire într-o cauză. Conform jurisprudenţei constante a Curţii. pentru a asigura deplina obiectivitate în înfăptuirea actului de justiţie şi de a proteja drepturile părţilor. printre alte aspecte. parag. CEDO 2005 . CEDO 2000 . 49. direct sau indirect. având în vedere că comportamentul unui judecător poate nu doar să genereze îndoieli obiectiv justificate în ceea ce priveşte imparţialitatea sa din punctul de vedere al unui observator extern (testul obiectiv). 2 . Colegiul Curții Supreme de Justiție notează că. Mai mult. Ceea ce este decisiv este dacă această bănuială poate fi obiectiv justificată (a se vedea cauza Ferrantelli and Santangelo v. datorită unor împrejurări de natură personală sau profesională. judecătorul care judecă pricina urmează a fi recuzat dacă are un interes personal. 24 iulie 2012. parag.XIII. Totuşi. Indra v.XII. există împrejurări pertinente care pot ridica îndoieli cu privire la imparțialitatea acestuia (a se vedea. dar şi formele procesuale de rezolvare a unei astfel de situaţii. De regulă. este necesar să se stabilească dacă în afară de comportamentul personal al unuia dintre judecători. (2) din Codul de procedură civilă propunerea de recuzare şi de abţinere de la judecată se face oral sau în scris pentru fiecare în parte. Astfel. aplicând ambele teste combinat. existenţa imparţialităţii în sensul art. Polonia. 119). şi Wettstein vs. în cadrul căruia trebuie să se ţină seama de convingerile personale şi comportamentul unui anumit judecător – cu alte cuvinte. în soluţionarea cauzei ori există alte împrejurări care pun la îndoială obiectivitatea şi nepărtinirea lui. 7 august 1996. (1) lit. imparţialitatea denotă lipsa preferinţelor sau a favorizării. Korzeniak v. 1 februarie 2005. punctul de vedere al celor care pretind că acesta nu este imparţial este important. au oferit garanţii suficiente pentru excluderea oricărui dubiu legitim în legătură cu imparţialitatea acesteia (a se vedea. Cu referire la cererea de recuzare a judecătorilor Ion Druţă. După cum rezultă din cererea formulată de Andrei Năstase. 50 alin. Polonia. 6 § 1 trebuie să se stabilească în funcţie de: (i) un test subiectiv. În conformitate cu art. Toziczka v. temeiurile de recuzare rezultă din prevederile articolul 50 alin. 49). 28 şi 30. ci poate viza şi chestiunea convingerilor sale personale (testul subiectiv) (a se vedea Kyprianou vs Cipru (MC). şi (ii) un test obiectiv. Elveţia. nu poate participa la judecarea sau instrumentarea unui dosar. Fey vs Austria. trebuie să fie motivată şi prezentată pînă la începerea dezbaterii cauzei în fond.

Victor Burduh.parag. orice parte ar avea posibilitatea de a-şi alege după bunul ei plac judecătorii. (1) lit. în special. înaintată de către Andrei Năstase. cauza Tocono şi profesorii Prometeişti v. Luiza Gafton și Victor Burduh în ședință publică. Preşedintele completului. 50 alin. instanța de judecată subliniază că Andrei Năstase nu a demonstrat că judecătorii vizați au dat dovadă de motive serioase. 26 septembrie 2007. conducându-se de art. Argumentele lui Andrei Năstase referitor la judecătorul Ion Druță precum că în privința acestuia a formulat mai multe plângeri penale. primind aprecierea corespunzătoare. Din această perspectivă. e) din Codul de procedură civilă. din care să rezulte interesul acestora în cauza civilă supusă judecății. parag. pentru a admite propunerea de recuzare. Luiza Gafton și Victor Burduh. formulată de Andrei Năstase. Încheierea nu se supune niciunei căi de atac. prevăzute la art. judecătorul are obligația profesională ca în cauzele ce le judecă. 50-53 şi 269-270 din Codul de procedură civilă. Moldova. supremația legii. 58. ori acești judecători au fost promovați în urma unui concurs public și transparent. asigurând prin tot ce face. În subsidiar. Colegiul le apreciază ca fiind neîntemeiate. e) din Codul de procedură civilă și nu sunt niște temeiuri care ar pune la îndoială obiectivitatea și nepărtinirea judecătorilor Curții Supreme de Justiție. 29). Considerațiile de mai sus sunt suficiente pentru a permite instanței să conchidă că nu există motive legitime. Nu constituie temei de admitere a cererii de recuzare nici argumentul cu privire la modul de numire a judecătorilor Luiza Gafton și Victor Burduh la Curtea Supremă de Justiție. În temeiul celor expuse. s-ar ajunge la o situație la fel de nelegală. conform procedurii stabilite. comercial şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie D I S P U N E: Se respinge demersul lui Andrei Năstase de examinare a cererii de recuzare a judecătorilor Ion Druță. Ion Druță. Se respinge cererea de recuzare a judecătorilor Curţii Supreme de Justiţie Ion Druță. judecătorul Tatiana Vieru judecătorii Iuliana Oprea Maria Ghervas 3 . ori aceste plângeri au fost examinate de către organele competente. În acest sens. Luiza Gafton. Colegiul civil. să afle adevărul şi să pronunțe o hotărâre legală şi întemeiată. deconspirându-l în careva acțiuni ilegale. împrejurările analizate nu se încadrează în limitele articolului 50 alin. (1) lit. dacă pentru orice bănuială de imparțialitate magistratul ar putea fi recuzat. Totodată.