Vous êtes sur la page 1sur 7

Themabericht 2010/19

De Triple P Monitor: Nederland


vanuit een duurzaam perspectief

Duurzaamheid heeft gaandeweg een bredere in een sociaal, een economisch en een ecolo-
strekking gekregen dan de oorspronkelijke, gisch deel, oftewel People, Profit en Planet. De
puur ecologische betekenis. Naast goed rent- duurzaamheid op deze drie dimensies wordt
meesterschap over onze natuurlijke omgeving gemeten aan de hand van twaalf eigenschap-
behelst duurzaamheid het behoud van welvaart pen die op hun beurt zijn gebaseerd op 45
en sociale samenhang en veiligheid. Deze soci- kenmerken. Bovendien staan de drie dimensies
ale, economische en ecologische dimensies niet los van elkaar maar oefenen ze invloed op
worden doorgaans aangeduid als Triple P: elkaar uit. Zo is economische duurzaamheid
people, profit en planet. afhankelijk van sociale eigenschappen van een
Duurzaamheid is voor iedereen van belang. regio en vice versa. Denk daarbij aan het ge-
Ook banken hebben veel raakpunten met bruik van arbeidskrachten (people) door het
duurzaamheid. Deze vinden we onder andere bedrijfsleven (profit) en het gebruik dat de be-
bij de eigen bedrijfsvoering, in het investe- volking (people) maakt van voorzieningen zo-
rings- en financieringsbeleid en bij het groei- als winkels (profit). De aard en omvang van
ende aanbod van duurzame producten en dien- deze invloed komen tot uiting in de zogenaam-
sten. Voor de Rabobank is bovendien de sa- de connectoren. Onderstaand schema geeft de
menwerking met en versterking van lokale dimensies en bijbehorende eigenschappen
gemeenschappen een belangrijk duurzaam- weer.
heidsaspect. Niet alleen in ontwikkelingslan- In de Triple P Monitor krijgt een regio een sco-
den, maar ook dichterbij, waar het gaat om het re voor elk kenmerk. De score voor een eigen-
versterken van duurzaamheid in de regio’s schap is de gemiddelde score van alle kenmer-
waarin de lokale banken opereren. ken binnen die eigenschap. Vervolgens worden
de scores van de eigenschappen gemiddeld om
De Triple P Monitor de score voor de betreffende dimensie te bepa-
Om de duurzaamheid van een regio te meten, len. De finale score voor de Triple P is het ge-
heeft het regioteam van directoraat Kennis en middelde van de scores van de drie dimensies.
Economisch Onderzoek (KEO) de Triple P Moni- Zo kun je in één oogopslag zien in welk opzicht
tor ontwikkeld. Het instrument onderscheidt de de regio duurzamer of juist minder duurzaam
kwaliteit van de leefomgeving in een gebied is dan de rest van Nederland.

Figuur 1: Triple P Monitor

Kennis en Economisch Onderzoek


www.rabobank.com/kennisbank R 1
Themabericht 2010/19: De Triple P Monitor: Nederland vanuit een duurzaam perspectief

Hoewel in de praktijk iedereen een regio op heid dan ook aan de beschikbaarheid van werk
een eigen manier beleeft en waarde toekent en voorzieningen en de kwaliteit van het ge-
aan de eigenschappen van een regio, is in de bied als woonomgeving. In de regio Utrecht
Triple P Monitor een keuze gemaakt voor ken- komt daar de hoge ecologische duurzaamheid
merken waaraan op basis van een ‘objectief' nog eens bij.
gemiddelde een gelijk belang is toegekend en
waarbij een afweging is gemaakt of ze positief Tabel 1: Ranglijst Triple P
dan wel negatief bijdragen aan de betreffende Corop People Profit Planet 3P
Agglomeratie Haarlem 3 15 4 1
dimensie van duurzaamheid.
Aggl. 's-Gravenhage 1 5 27 2
Groot-Amsterdam 4 2 17 3
Duurzaamheid in ruimtelijk perspectief Utrecht 9 3 10 4
Leiden en Bollenstreek 2 9 24 5
Welke Nederlandse regio’s zijn het meest Zuidoost-Zuid-Holland 11 8 15 6
duurzaam en waarom? In dit Themabericht Zuidwest-Friesland 40 39 1 7
Delfzijl en omgeving 39 29 2 8
laten we zien hoe de kaart van Nederland eruit
Het Gooi en Vechtstreek 6 13 28 9
ziet wanneer meer telt dan alleen de econo- Delft en Westland 7 1 38 10
mie. Tabel 1 toont de ranglijst van Nederland- Oost-Zuid-Holland 12 6 29 11
Zaanstreek 8 7 34 12
se COROP-regio’s1 op basis van hun scores op
Noord-Overijssel 26 22 7 13
de drie dimensies van duurzaamheid: People, Noord-Drenthe 30 28 5 14
Zuidwest-Gelderland 22 11 22 15
Profit en Planet. De regio Haarlem haalt over
Groot-Rijnmond 10 4 39 16
de drie P’s gemiddeld de hoogste score. De Alkmaar en omgeving 15 21 20 17
regio dankt deze positie aan de hoge sociale IJmond 5 10 40 18
Flevoland 27 14 19 19
duurzaamheid gecombineerd met een hoge
Zuid-Limburg 13 32 16 20
ecologische duurzaamheid. Op de tweede Noord-Friesland 35 40 3 21
plaats in de Triple P-ranglijst staat de regio Arnhem/Nijmegen 14 18 30 22
Veluwe 17 20 25 23
Den Haag. Deze regio dankt haar hoge score Zuidoost-Brabant 19 12 35 24
aan de hoge sociale en economische duur- Zuidwest-Drenthe 34 36 6 25
Zuidwest-Overijssel 21 23 23 26
zaamheid in het gebied. Dit gaat echter wel
Noordoost-Brabant 16 17 32 27
sterk ten koste van de ecologische duurzaam- Oost-Groningen 37 34 9 28
heid die in dit gebied juist laag is. Bij de num- Midden-Brabant 18 19 31 29
Zuidoost-Friesland 31 37 8 30
mer drie op de ranglijst – de regio Utrecht –
Zeeuwsch-Vlaanderen 38 27 11 31
zijn de drie dimensies een stuk beter in balans. Overig Groningen 29 25 18 32
De regio Utrecht staat met alle drie dimensies Twente 23 24 26 33
Achterhoek 28 30 21 34
in de top 10. In de staart van de tabel vinden West-Brabant 20 16 37 35
we een aantal regio’s in Zuidwest-Nederland Zuidoost-Drenthe 36 35 13 36
Overig Zeeland 33 33 14 37
(Zeeland en West-Brabant), Noord- en Midden-
Kop van Noord-Holland 32 38 12 38
Limburg, Zuidoost-Drenthe en de Kop van Noord-Limburg 25 26 33 39
Noord-Holland. Midden-Limburg 24 31 36 40

Opvallend is dat drie van de vier grootstedelij- Bron: Rabobank

ke regio’s in de top vijf van de ranglijst staan.


Bovendien bestaan COROP-regio’s uit meerde-
Zij blijken alledrie hun duurzaamheid niet tot
re gemeenten die allen verschillend kunnen
de economische dimensie te beperken, maar
scoren op de onderliggende kenmerken maar
onderscheiden zich ook door hun sociale duur-
gezamenlijk de duurzaamheid van de regio
zaamheid. In regio’s waar het economisch
bepalen. Zo zullen in dit opzicht de voorsteden
goed gaat is het immers vaak ook goed wonen.
een belangrijke bijdrage leveren aan de duur-
De steden danken hun hoge sociale duurzaam-
zaamheid van grootstedelijke regio’s.

1
Ook in figuur 2 zien we dat de stedelijke re-
De COROP-indeling is een regionale indeling die ligt
tussen gemeenten en provincies in. gio’s niet alleen economisch sterk zijn, maar

augustus 2010 Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek 2


Themabericht 2010/19: De Triple P Monitor: Nederland vanuit een duurzaam perspectief

ook over een hoge sociale duurzaamheid be- Sociale duurzaamheid - people
schikken. Niet stedelijke regio’s zijn juist in Sociale duurzaamheid geeft aan in hoeverre de
ecologisch opzicht het duurzaamst terwijl de regio beschikt over die kenmerken die nodig
stedelijke regio’s hierop fors achterblijven. zijn om de samenleving in stand te houden.
Het zijn in de eerste plaats de samenstelling en
Figuur 2: Duurzaamheid naar stedelijkheid de onderlinge verbondenheid van de bevolking
Zeer sterk die bepalen in hoeverre onze samenleving in
stedelijk
2,0 de huidige vorm kan blijven voortbestaan. De
1,5
sociale duurzaamheid van een regio is echter
1,0
Niet stedelijk Sterk stedelijk
ook afhankelijk van wat de ecologische en eco-
0,5
nomische dimensies aan de samenleving te
0,0

bieden hebben. Voor de eerste eigenschap –


de bevolkingssamenstelling – kijken we naar
Weinig stedelijk Matig stedelijk een aantal ‘harde’ kenmerken, namelijk het het
aantal bijstandsuitkeringen, het opleidingsni-
People Planet Profit 3P
veau, het aantal jongeren en de demografische
Bron: Rabobank
dynamiek (bevolkingsgroei). Een samenleving
die zorgt voor een volgende generatie en in-
In figuur 3 staan de Triple P-scores (de gemid-
vesteert in opleiding is immers duurzamer dan
delde waarde van People, Planet en Profit) voor
een samenleving die wordt gekenmerkt door
de veertig COROP-regio’s in kaart gebracht.
sociale achterstanden en vergrijzing. De eigen-
Hierbij (en ook bij de andere kaarten) geldt:
schap sociale cohesie gaat in op de maat-
hoe donkerder, hoe duurzamer. Opvallend is
schappelijke samenhang in de regio. Hierbij
dat de meeste regio’s die hoog staan in de
gaat het om de wat meer ‘zachte’ indicatoren
Triple P-ranglijst, in de Randstad liggen. De
die aangeven hoe de mens in het leven staat.
enige uitzondering is Delfzijl en omgeving.
Sociale cohesie geeft de mate van binding tus-
Deze regio dankt haar duurzame karakter vol-
sen de individuen weer. Kenmerken van sociale
ledig aan de hoge ecologische duurzaamheid
cohesie, zoals het aandeel van de bevolking
van het gebied. In sociaal en economisch op-
dat participeert in vrijwilligerswerk en de op-
zicht doet de regio het beduidend minder goed.
komst bij Tweede Kamerverkiezingen, geven
inzicht in de mate waarin de inwoners betrok-
Figuur 3: Gemiddelde Triple P-score
ken zijn bij hun samenleving. Maar bij sociale
cohesie gaat het ook om de wijze waarop men-
sen samenleven. Daarvoor vormen het aantal
misdrijven en het aantal stemmen op protest-
partijen een indicatie.
Het bedrijfsleven vervult voor de inwoners van
een gebied twee verschillende rollen. De eco-
nomische dimensie heeft daardoor op twee
manieren invloed op de sociale duurzaamheid
van een regio. In de eerste plaats voorzien
bedrijven en instellingen in de behoefte aan
producten en diensten op allerlei gebied. Daar-
voor is gekeken naar het aanbod van winkels
en vrijetijdsvoorzieningen in de regio. Daar-
naast biedt het bedrijfsleven werkgelegenheid
aan de beroepsbevolking. Daarvoor is gekeken
Bron: Rabobank

augustus 2010 Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek 3


Themabericht 2010/19: De Triple P Monitor: Nederland vanuit een duurzaam perspectief

naar de gemiddelde bedrijfsomvang en de be- Figuur 4: Sociale duurzaamheid


reikbaarheid van arbeidsplaatsen in de regio.
Deze kenmerken zijn ondergebracht in de ei-
genschap ‘werk en voorzieningen’.
Voor de inwoners van een gebied is de fysieke
ruimte (ecologische dimensie) vooral van be-
lang als woonomgeving. Inwoners van een
gebied gebruiken hun omgeving om te wonen
en te recreëren. Bovendien bepaalt de beschik-
baarheid van fysieke ruimte de intensiteit van
het ruimtegebruik (stedelijkheid) en de gemid-
delde WOZ-woningwaarde. Deze vormen dan
ook de indicatoren voor de mate waarin de
fysieke ruimte bijdraagt aan de sociale duur-
zaamheid van een regio.

‘People’ in regionaal perspectief


De sociale duurzaamheid in Nederland is het Bron: Rabobank

grootst in de Randstad. De Randstad dankt


deze hoge score niet zozeer aan de samenstel- Economische duurzaamheid - profit
ling of de maatschappelijke betrokkenheid van Bij de economische duurzaamheid van een
bevolking. Inwoners van stedelijke gebieden gebied gaat het om de vraag of de regio over
profiteren wel van wat de economie in deze die eigenschappen beschikt die ervoor zorgen
regio’s te bieden heeft zoals een grote be- dat de welvaart in stand gehouden kan wor-
schikbaarheid van arbeidsplaatsen en een den. Het bedrijfsleven in het gebied is de be-
groot aanbod van consumentenvoorzieningen. langrijkste drager van de economische duur-
Daarnaast biedt ook de fysieke omgeving het zaamheid en draagt hieraan bij door welvaarts-
nodige aan inwoners van stedelijke gebieden creatie en economische vernieuwing. Maar eco-
zoals relatief veel ruimte om te wonen en te nomische duurzaamheid is ook afhankelijk van
recreëren. de bevolking als afzet- en arbeidsmarkt (socia-
Het zijn de noordelijke regio’s die juist een lage le dimensie) en de mogelijkheden die de fysie-
sociale duurzaamheid hebben. Hoewel in deze ke ruimte biedt voor het ontplooien van eco-
regio’s de sociale cohesie over het algemeen nomische activiteiten (ecologische dimensie).
sterk is, is de bevolkingssamensteling niet erg
duurzaam. Dit heeft te maken met het lagere De eerste eigenschap – welvaartscreatie - be-
opleidingsniveau en het relatief kleine aandeel staat uit een aantal bedrijfseconomische indi-
jongeren in de bevolking. De lage score wordt catoren zoals arbeidsproductiviteit, rendement
echter het sterkst bepaald door de achterblij- en solvabiliteit. Een gezond bedrijfsleven is
vende bijdrage van de economie en de fysieke immers productief, zodat het welvaart tot
omgeving aan een duurzame samenleving. Dit stand brengt en kan investeren in producten
zien we terug in eigenschappen als de beperkte en activiteiten die in de toekomst tot welvaart
bereikbaarheid van arbeidsplaatsen, de relatief kunnen leiden en het ‘vlees op de botten’ heeft
beperkte woon- en recreatieruimte en het be- voor mindere tijden.
perkte aanbod van vrijetijdsvoorzieningen voor De eigenschap ‘vernieuwing’ geeft de mate
de bevolking. Juist op de punten waar de weer waarin het bedrijfsleven zich aanpast aan
Randstad veel te bieden heeft aan haar inwo- de voortdurend veranderende omstandighe-
ners, blijft Noord-Nederland achter. den. Dit ‘fit’ zijn van het bedrijfsleven uit zich

augustus 2010 Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek 4


Themabericht 2010/19: De Triple P Monitor: Nederland vanuit een duurzaam perspectief

in het algemeen in investeringen. Investeren stad met een goed presterend en innovatief
staat immers gelijk aan het uitstellen van het bedrijfsleven, gecombineerd met een grote
uitkeren van bedrijfsopbrengsten ten behoeve afzet- en arbeidsmarkt en veel fysieke ruimte
van toekomstige opbrengsten. In het bijzonder die in gebruik is voor economische activiteiten.
vinden investeringen plaats in activiteiten die Maar ook Zuidoost-Brabant met haar innova-
op speur- en ontwikkelingswerk zijn gericht. tieve bedrijfsleven rondom Eindhoven doet het
Daarnaast is ook de creatie van een geheel in economisch opzicht goed. Het tuinbouwge-
nieuwe onderneming een vorm van vernieu- bied Delft en Westland voert de economische
wing. Indicatoren voor ‘vernieuwing’ zijn daar- ranglijst aan en scoort op alle eigenschappen
om het aandeel van speur- en ontwikkelingsac- ruim boven het gemiddelde. Hoewel de tuin-
tiviteiten in de werkgelegenheid, het aantal bouwsector het op dit moment moeilijk heeft,
starters ten opzichte van de omvang van de beschikt de regio wel over die eigenschappen
beroepsbevolking, de omvang van investerin- die de economie in structurele zin nodig heeft
gen ten opzichte van de omzet (investeringsra- om de welvaart in stand te houden. De regio
tio) en het saldo van vestiging/oprichting en Delft en Westland heeft veel ruimte voor eco-
vertrek. nomische activiteiten met een grote beroeps-
Economische duurzaamheid is ook afhankelijk bevolking binnen handbereik en een innovatief
van de bevolkingsamenstelling in een regio bedrijfsleven waarin veel aan onderzoek en
(sociale dimensie). In de eerste plaats vormt ontwikkeling wordt gedaan.
de bevolking in een gebied de afzetmarkt voor In economisch opzicht minder duurzame re-
het regionale bedrijfsleven. Naarmate de koop- gio’s zijn meer perifeer gelegen, zoals een
kracht van de inwoners groter is, speelt dat groot deel van de provincies Drenthe en Zee-
gebied een belangrijkere rol als afzetmarkt. land, Oost-Groningen, de kop van Noord-
Daarnaast voorziet de bevolking in arbeids- Holland en de provincie Friesland als hekken-
krachten die voor economische activiteiten sluiter. Deze regio’s scoren op nagenoeg alle
noodzakelijk zijn. Voor de rol die een gebied eigenschappen ondergemiddeld.
speelt als arbeidsmarkt zijn de bereikbaarheid
van de beroepsbevolking en de arbeidspartici- Figuur 5: Economische duurzaamheid

patie in de regio belangrijke kenmerken.


Ten slotte is economische duurzaamheid af-
hankelijk van de mate waarin een regio ruimte
biedt voor economische activiteiten (ecologi-
sche dimensie). In dit verband is de ruimte die
het bedrijfsleven en de agrarische sector in be-
slag nemen relevant. Daarnaast hebben bedrij-
ven infrastrucuur nodig voor transport en be-
reikbaarheid voor werknemers, klanten en toe-
leveranciers. Hiervoor kijken we naar de op-
pervlakte spoor- en hoofdwegen. De beschik-
baarheid van fysieke ruimte bepaalt ook de
waarde van het zakelijk onroerend goed in een
regio.

‘Profit’ in regionaal perspectief


Bron: Rabobank
Het regionale beeld van economische duur-
zaamheid is grotendeels zoals verwacht: de Ecologische duurzaamheid - planet
hoogst scorende gebieden liggen in de Rand- Bij ecologische duurzaamheid gaat het erom in

augustus 2010 Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek 5


Themabericht 2010/19: De Triple P Monitor: Nederland vanuit een duurzaam perspectief

hoeverre een regio beschikt over de kenmer- milieu. Deze belasting kan worden weergege-
ken die nodig zijn om de ruimtelijke kwaliteit in ven door de werkgelegenheidsdichtheid en het
stand te houden. Natuur en cultuur in een re- ruimtebeslag dat gepaard gaat met de aanwe-
gio zijn de primaire dragers van de ecologische zigheid van bedrijven. Verder zijn bedrijven
duurzaamheid. Maar voor het voortbestaan van ook door hun gedrag van invloed op de ecolo-
onze beschaving is het ook noodzakelijk dat de gische duurzaamheid bijvoorbeeld door het
huidige generatie de aarde op zodanige wijze gebruik van machines en het transport van
bewoont, dat dit niet ten koste gaat van de goederen. Deze milieubelasting meten we aan
leefbaarheid voor toekomstige generaties. Dit de hand van de CO2-uitstoot per baan en per
‘goed rentmeesterschap’ is afhankelijk van de kilometer weg.
aanwezigheid en het gedrag van zowel bevol-
king (sociale dimensie) als bedrijfsleven (eco- ‘Planet’ in regionaal perspectief
nomische dimensie). Terwijl Noord-Nederland een lage sociale duur-
De eigenschap ‘natuur’ geeft de mate aan zaamheid laat zien, springt dit deel van Neder-
waarin in een gebied sprake is van duurzaam- land er juist in positieve zin uit als het gaat om
heid qua natuur en landschap. Hiervoor kijken de ecologische duurzaamheid. De regio’s met
we in de eerste plaats naar het grondgebruik de hoogste ecologische duurzaamheid zijn in
waarbij de oppervlakte natuur en de ontwikke- de provincie Friesland te vinden. De provincie
ling daarvan relevant zijn. Daarnaast speelt de dankt deze hoge score onder meer aan het het
kwaliteit van natuurlijke omgeving een rol. aantal beschermde stads- en dorpsgezichten
Hiervoor kijken we naar de flora in het gebied (zo zijn tien van de elf Friese steden aangewe-
op basis van het aanwezige aantal (bedreigde) zen als beschermd stadsgezicht) en de monu-
plantensoorten. menten in het gebied, gecombineerd met een
Behalve de natuur dragen culturele elementen lage milieubelasting door bevolking en bedrijfs-
bij aan de ruimtelijke kwaliteit en daarmee de leven.
ecologische duurzaamheid van een regio. Hier- De ecologische duurzaamheid wordt minder
voor brengen we het aantal beschermde ge- naarmate men verder naar het zuiden gaat.
zichten en de aanwezigheid van monumenten Het zal geen verrassing zijn dat de gebieden
en cultuurhistorische elementen in beeld. met een hoge bevolkingsdichtheid en veel eco-
Daarnaast is de ecologische duurzaamheid af- nomische bedrijvigheid garant staan voor een
hankelijk van de druk die de bevolking en het grote druk op de ruimte en een hoge CO2-
bedrijfsleven leggen op de natuurlijke omge- uitstoot door bedrijven en verkeer. De ecologi-
ving. Enerzijds vormt de mens alleen al door sche duurzaamheid is dan ook het kleinst in de
zijn aanwezigheid een belasting voor het mili- industriële regio’s van ons land zoals in de
eu. Deze belasting kan worden weergegeven regio Rijnmond en in Zuidoost-Brabant. De
door de bevolkingsdichtheid en het ruimtebe- Randstad laat een wisselend beeld zien.
slag dat gepaard gaat met de aanwezigheid Rondom Rotterdam en Den Haag laat de eco-
van deze bevolking. Maar ook het menselijk logische duurzaamheid te wensen over.In
gedrag is van invloed op het milieu bijvoor- Utrecht daarentegen is de ecologische duur-
beeld door autobezit en stroomverbruik. Dit zaamheid veel groter dan gemiddeld. Hoewel
meten we aan de hand van de CO2-uitstoot per de bevolking hier wel een hoge druk op het
inwoner. milieu legt is de milieudruk vanuit het bedrijfs-
Ten slotte wordt de ecologische duurzaamheid leven beperkt. Dit is te danken aan de relatief
beïnvloed door de aanwezigheid en het gedrag lage CO2-uitstoot van het bedrijfsleven (CO2-
van het bedrijfleven. Net als een individueel uitstoot per baan). Bovendien dankt de regio
mens vormt een onderneming door zijn aan- Utrecht haar hoge ecologische kwaliteit aan
wezigheid alleen al een belasting voor het wat het gebied qua natuur en cultuur te bieden

augustus 2010 Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek 6


Themabericht 2010/19: De Triple P Monitor: Nederland vanuit een duurzaam perspectief

heeft. Het cultuuraanbod in de regio is groot evenwicht tussen de drie dimensies kan de
met veel monumenten, cultuurhistorische ele- regio Utrecht met recht de meest duurzame
menten en beschermde stadsgezichten. Behal- regio van Nederland worden genoemd.
ve de stad Utrecht hebben ook de kleine ker-
nen in deze regio (zoals Abcoude en Loenen) Het is interessant om te zien tot welke keuzen
het nodige te bieden. Bovendien wordt het de regionale verschillen in duurzaamheid zou-
stedelijk gebied omgeven door veel groen zoals den kunnen leiden. Zo zou het aantrekkelijk
op de Utrechtse Heuvelrug, in de Vechtstreek kunnen zijn om te wonen in Zuidwest-Friesland
en het Groene Hart. Ten slotte vormt de regio (nummer 1 op Planet) en te werken in Amster-
Haarlem een positieve ecologische uitschieter dam (nummer 1 op Profit), een keuze die we in
binnen de Randstad dankzij de aanwezigheid de praktijk herkennen. Op iets lagere ruimtelij-
van Nationaal Park de Kennemerduinen. ke schaal vertaalt dit zich naar de bekende
pendelstromen tussen de centrale (werk)ste-
Figuur 5: Ecologische duurzaamheid den en hun omliggende meer groene gebied.
Als deze lijn wordt gevolgd kan de kracht van
individuele gemeenten toenemen als ze omge-
ven zijn of samenwerken met andere gemeen-
ten die over complementaire Triple P kwalitei-
ten beschikken.

Ten slotte: met de Triple P monitor is het mo-


gelijk om vaak moeilijk meetbare en op meer
manieren uitlegbare duurzaamheidsbegrippen
zo objectief mogelijk weer te geven en te
plaatsen tegen een nationale achtergrond.
Daarmee ontstaat een breed gedragen vertrek-
punt, dat niet alleen inzicht geeft in de actuele
stand van zaken, maar ook aanknopingspunten
biedt voor gesprek, verdere actie en gericht
beleid, zowel van gemeenten, regio’s als van
Bron: Rabobank
andere regionale actoren. Op deze manier kan
gezamenlijk worden gewerkt aan een duurza-
Conclusie
i
mere regio .
Sociale, economische en ecologische duur-
zaamheid gaan doorgaans niet gelijk op. Re-
augustus 2010
gio’s met een hoge economische duurzaamheid
Anouk Smeltink-Mensen (030 – 2166404)
hebben doorgaans een beperkte ecologische
A.H.H.M.Smeltink@rn.rabobank.nl
duurzaamheid en andersom. De Randstad is,
Frits Oevering (030 – 2164439)
met een hoge economische duurzaamheid, niet
F.J.Oevering@rn.rabobank.nl
alleen het centrum van de Nederlandse eco-
www.rabobank.com/kennisbank
nomie maar beschikt ook over een hoge sociale
duurzaamheid, zonder dat dit sterk ten koste i
Een voorbeeld van een regio waarvoor de Triple P
gaat van de ecologische waarden. De regio Monitor onlangs effectief is ingezet en waar de studie
Utrecht spant hierbij de kroon en laat zien dat met contrete vervolgstappen regiobreed een vervolg
is gegeven, is de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.
economie, ecologie en maatschappij elkaar niet
Hierin staat ook meer achtergrondinformatie over de
in de weg hoeven te staan en gelijktijdig kun- gebruikte eigenschappen en kenmerken. Voor de
nen bijdragen aan een duurzame samenleving. volledige rapportage van deze Triple P Monitor zie:
www.rabobank.com/kennisbank
Op grond van de scores op de Triple P én het

augustus 2010 Rabobank Kennis en Economisch Onderzoek 7