Vous êtes sur la page 1sur 1

Abstrak

Ang pag-aaral na ito ay tumatalakay sa Antas ng Kaalaman sa Pag-unawa

ng mga Talasalitaan sa Wikang Filipino ng mga Piling Mag-aaral at isinagawa ito

sa deskriptibong pamamaraan. Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga mag-

aaral na kasalukuyang kumukuha ng kursong BS-Engineering at BS-Information

Technology na may bilang na dalawampu’t lima bawat kurso, sa kabuuan mayroon

itong limampung respondent, ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa Holy Cross of

Davao College, Inc. Sa pagsukat sa kaalaman ng mga talasalitaan ng mga piling

mag-aaral, ang mga mananaliksik ay gumamit ng sarbey-kwestyuner