Vous êtes sur la page 1sur 4

‫من�ش�آت و�شركات القطاع اخلا�ص م�صطحبني معهم البطاقة ال�شخ�صية وال�سرية‬ ‫تعلن وزارة القوى العاملة بالتن�سيق مع الهيئة

‫تعلن وزارة القوى العاملة بالتن�سيق مع الهيئة العامة ل�سجل القوى العاملة‬
‫الذاتية ‪.‬‬ ‫للباحثني عن عمل والواردة ا�سما�ؤهم يف الك�شوفات �أدناه �أن عليهم التواجد يف‬
‫وللأهمية يرجى االلتزام باحل�ضور‪.‬‬ ‫التواريــخ والأماكــن املحـددة‪ ،‬لإجــراء االختبارات واملقابــالت لت�شغيلهم يف‬

‫‪14932445‬‬ ‫زينب بنت علي بن �سعيد ال�سعيدية‬ ‫‪25‬‬ ‫‪13208762‬‬ ‫مازن �سليّم خمي�س ال�صخبوري‬ ‫‪69‬‬ ‫‪13449121‬‬ ‫عهد يو�سف جمعه العامرية‬ ‫‪61‬‬ ‫‪25249212‬‬ ‫ليلى ربيع خمي�س الهدابية‬ ‫‪104‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪7270128‬‬ ‫�سعاد بنت عبدالله بن خمي�س الهنائية‬ ‫‪26‬‬ ‫‪17234276‬‬ ‫حممد حمود حممد االخزمي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪21095605‬‬ ‫عي�سى علي حمد الرحبي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪10002346‬‬ ‫ليلى �سليمان حميد العمريية‬ ‫‪105‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬أبو طالب الدولية‬
‫‪10170868‬‬ ‫�سعيد بن عبدالله بن �سعيد احلجري‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18244476‬‬ ‫حممد خلفان �سيف الكا�سبي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪4855005‬‬ ‫فراهيد عبدالله مداد الهنائي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪62027379‬‬ ‫ليلى عبدالكرمي جامي الزدجالية‬ ‫‪106‬‬
‫‪7515053‬‬ ‫�سعيد بن م�سعود بن �سامل املعا�صبي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪7745359‬‬ ‫حممد خمي�س نا�صر االغربي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪12522819‬‬ ‫فريد عبدالله �سعود ال�شيذاين‬ ‫‪64‬‬ ‫‪10027432‬‬ ‫حممد حمدان حمد العوي�سي‬ ‫‪107‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الغبرة (االفنيوز مول)‬
‫‪10971386‬‬ ‫�سلطان بن �سعيد بن �سيف احلميدي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11126249‬‬ ‫حممد را�شد �سعيد النعماين‬ ‫‪73‬‬ ‫‪4392147‬‬ ‫فهد �سعيد �سليمان الوهيبي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪13590483‬‬ ‫حممد �سامل حممد الوهيبي‬ ‫‪108‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 15 :‬يوليو ‪2018‬م‬
‫‪13246984‬‬ ‫�شيخه بنت علي بن �سعيد املخمرية‬ ‫‪30‬‬ ‫‪24889874‬‬ ‫حممد �سليم خلفان البطا�شي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪20212726‬‬ ‫فهد هالل �سامل املع�شري‬ ‫‪66‬‬ ‫‪15523218‬‬ ‫حممد طالب عبدالله الوهيبي‬ ‫‪109‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪9262412‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن جمعه البلو�شي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪23870163‬‬ ‫حممد �صالح �سليمان الفوري‬ ‫‪75‬‬ ‫‪22017969‬‬ ‫قي�س عبدالله �سعيد العامري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪13577891‬‬ ‫حممد علي حممد الزدجايل‬ ‫‪110‬‬ ‫‪10482434‬‬ ‫ابت�سام يعقوب عبا�س البلو�شية‬ ‫‪1‬‬
‫‪10471612‬‬ ‫مزنة بنت �أحمد بن ربيع البلو�شية‬ ‫‪32‬‬ ‫‪14951026‬‬ ‫عدي حمد الوهيبي‬‫حممد ّ‬ ‫‪76‬‬ ‫‪10137352‬‬ ‫مبارك خلفان مبارك الغزيلي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪11724986‬‬ ‫حممد غامن م�سلم ال�شرجي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪12484055‬‬ ‫ابتهال �أحمد �صالح البلو�شية‬ ‫‪2‬‬
‫‪11286351‬‬ ‫م�صعب بن حممد بن عامر ال�شبلي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪27199591‬‬ ‫حممد علي �سعود العمريي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪26792641‬‬ ‫مبارك �سعيد مبارك الرحبي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪24014134‬‬ ‫حممود �سامل را�شد البو�صايف‬ ‫‪112‬‬ ‫‪10645382‬‬ ‫ابرار عي�سى عبدالرحمن‬ ‫‪3‬‬
‫‪5922715‬‬ ‫يون�س بن �سعيد بن �سامل الفار�سي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪23891878‬‬ ‫حممد علي حممد الوهيبي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪10380977‬‬ ‫حممد حمد �سامل بنى عرابه‬ ‫‪70‬‬ ‫‪27788394‬‬ ‫مروه خليفه خمي�س اجلابرية‬ ‫‪113‬‬ ‫‪14733969‬‬ ‫ابراهيم �أحمد نا�صر ال�سعدي‬ ‫‪4‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪11247811‬‬ ‫حممد فريد حممد اللمكي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪11451007‬‬ ‫حممد �سامل حممد الوهيبي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪8613819‬‬ ‫مروه مطلوب �سيف املعنية‬ ‫‪114‬‬ ‫‪12458562‬‬ ‫احالم عبدالغفور رم�ضان الزدجالية‬ ‫‪5‬‬
‫‪11188593‬‬ ‫حممد مبارك �سبيت ال�سناين‬ ‫‪80‬‬ ‫‪25656257‬‬ ‫حممد �سعيد حمد ال�شنوي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪13349813‬‬ ‫معايل حممد �سعيد ال�سيابية‬ ‫‪115‬‬ ‫‪21680836‬‬ ‫ادري�س �سامل عبدالله الوهيبي‬ ‫‪6‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام‬
‫‪13831155‬‬ ‫حممد حمفوظ علي املع�شري‬ ‫‪81‬‬ ‫‪19719754‬‬ ‫حممد �سعيد علي الوهيبي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪13112633‬‬ ‫معت�صم اقبال ر�سول بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪116‬‬ ‫‪26310333‬‬ ‫اروى �أحمد حممد الغمارية‬ ‫‪7‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي‬ ‫‪14832861‬‬ ‫حممد هالل علي الفزاري‬ ‫‪82‬‬ ‫‪10923147‬‬ ‫حممد �سيف �سعيد ال�سريري‬ ‫‪74‬‬ ‫‪10297266‬‬ ‫معمّر �سعيد ابراهيم الكلباين‬ ‫‪117‬‬ ‫‪20280323‬‬ ‫ا�سحاق �أحمد علي اللزامي‬ ‫‪8‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪24627068‬‬ ‫حممود �سامل حارب البلو�شي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪13803629‬‬ ‫حممد �صالح علي البو�صايف‬ ‫‪75‬‬ ‫‪12972304‬‬ ‫معمر كامل حممود الرئي�سي‬ ‫‪118‬‬ ‫‪13183203‬‬ ‫ا�سراء زايد خمي�س ال�سلطية‬ ‫‪9‬‬
‫الوقت‪ 11 :‬صباح ًا‬ ‫‪13972314‬‬ ‫مروان �سليمان جمعه الوهيبي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪9213861‬‬ ‫حممد علي عبدالله ال�شكيلي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪14159565‬‬ ‫معوّذ �أحمد �سامل الفوري‬ ‫‪119‬‬ ‫‪9143253‬‬ ‫ا�سالم �سامل را�شد الكندي‬ ‫‪10‬‬
‫‪19451832‬‬ ‫مروان مبارك عي�سى اخل�صيبي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪25141709‬‬ ‫حممد نا�صر �أحمد اجلابري‬ ‫‪77‬‬ ‫‪11881518‬‬ ‫مكتوم را�شد �سليم الكلباين‬ ‫‪120‬‬ ‫‪12463638‬‬ ‫احلمد حمود �سامل البلو�شي‬ ‫‪11‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪11980143‬‬ ‫معني �سليمان �سويد املعيني‬ ‫‪86‬‬ ‫‪11149401‬‬ ‫حممود را�شد حمد البو�سعيدي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪27190412‬‬ ‫مالك �سامل مبارك الغمارية‬ ‫‪121‬‬ ‫‪17909533‬‬ ‫امل�ؤيد حمد حممد العامري‬ ‫‪12‬‬
‫‪9218651‬‬ ‫ثرياء بنت خلفان بن م�سعود احلمحامية‬ ‫‪1‬‬
‫‪25057672‬‬ ‫منذر علي �سعود العمريي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪10943073‬‬ ‫م�صعب خلفان �سليمان البو�سعيدي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪13183241‬‬ ‫مالك نا�صر حمد الوهيبية‬ ‫‪122‬‬ ‫‪12790527‬‬ ‫الوليد خمي�س مبارك ال�سيابي‬ ‫‪13‬‬
‫‪12141395‬‬ ‫كوثر بنت عبدالله بن خلفان احلرا�صية‬ ‫‪2‬‬
‫‪10194736‬‬ ‫مهند عبدالله �سامل البو�سعيدي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪12096927‬‬ ‫معاذ �سامل عبدالله العتبي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪14334224‬‬ ‫منى �سامل عبدالله البو�سعيدية‬ ‫‪123‬‬ ‫‪25209347‬‬ ‫امريه �سعيد �سامل النريية‬ ‫‪14‬‬
‫‪14239069‬‬ ‫مازن بن حممد بن �سعيد البجري‬ ‫‪3‬‬
‫‪11006599‬‬ ‫نوح خلفان مبارك احل�سني‬ ‫‪89‬‬ ‫‪9328622‬‬ ‫ملهم �صربي مبارك العنقودي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪14543261‬‬ ‫م�ؤن�س �أكرم بجار البلو�شي‬ ‫‪124‬‬ ‫‪15007331‬‬ ‫امينه �أحمد �شهمري البلو�شية‬ ‫‪15‬‬
‫‪14112887‬‬ ‫حممد بن خليفه بن حممد العامري‬ ‫‪4‬‬
‫‪12840193‬‬ ‫هاين عبدالله م�سعود احل�سني‬ ‫‪90‬‬ ‫‪22380546‬‬ ‫منت�صر را�شد علي املعمري‬ ‫‪82‬‬ ‫‪14607232‬‬ ‫خي ابراهيم احل�ساوية‬ ‫ميان ّ‬ ‫‪125‬‬ ‫‪19730337‬‬ ‫انوار عبدالله حمد الغدانية‬ ‫‪16‬‬
‫‪21510381‬‬ ‫مرمي بنت را�شد بن �سعيد احلرا�صية‬ ‫‪5‬‬
‫‪14510861‬‬ ‫هيثم حممد �سعيد العبديل‬ ‫‪91‬‬ ‫‪23632547‬‬ ‫منذر حمود �سامل البطا�شي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪12592252‬‬ ‫ميمونه جمعه حيدر الرئي�سية‬ ‫‪126‬‬ ‫‪21293464‬‬ ‫اني�سه جنيب ا�سكيه البلو�شية‬ ‫‪17‬‬
‫‪8385429‬‬ ‫مرمي بنت �سعيد بن را�شد العدوية‬ ‫‪6‬‬
‫‪26965066‬‬ ‫وليد �سامل حمد احلديدي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪9271699‬‬ ‫مهلب حمفوظ حمد املحروقي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪21292902‬‬ ‫نادر علي �سعود احلب�سي‬ ‫‪127‬‬ ‫‪12782735‬‬ ‫اميان عبدالرحيم الل بخ�ش البلو�شية‬ ‫‪18‬‬
‫‪22420419‬‬ ‫مزون بنت �سامل بن خلفان الغافرية‬ ‫‪7‬‬
‫‪11897721‬‬ ‫يا�سر حمود خالد العامري‬ ‫‪93‬‬ ‫‪20281569‬‬ ‫مهند جمعه عبدالله ال�صبحي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪15424209‬‬ ‫نايف مال الله جمعه الوهيبي‬ ‫‪128‬‬ ‫‪89772737‬‬ ‫اميان نا�صرعلي دو�ست حممد‬ ‫‪19‬‬
‫‪24234611‬‬ ‫مكتوم بن را�شد بن حممد البادي‬ ‫‪8‬‬
‫‪24364255‬‬ ‫يحيى جمعه حممد املقيمي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪18928649‬‬ ‫ن�صر خلفان حممد الوهيبي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪28114325‬‬ ‫جنية �سعيد حممد الناعبية‬ ‫‪129‬‬ ‫‪28168483‬‬ ‫ايه حممد خمي�س الغزيلية‬ ‫‪20‬‬
‫‪5549138‬‬ ‫منريه بنت عبدالله بن �سلمان الهنائية‬ ‫‪9‬‬
‫‪22548992‬‬ ‫يو�سف عبدالله رزيق ال�شهيمي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪22019115‬‬ ‫ن�صري �سليمان حريز الرحبي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪20175067‬‬ ‫نورا ابراهيم خمي�س البلو�شية‬ ‫‪130‬‬ ‫‪12317805‬‬ ‫�أحالم عبدالله �سعيد العربية‬ ‫‪21‬‬
‫‪12780291‬‬ ‫مهره بنت ربيع بن �سامل اجلابرية‬ ‫‪10‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪11290599‬‬ ‫نوره �سعيد طالب البلو�شية‬ ‫‪88‬‬ ‫‪28163514‬‬ ‫نورالهدى خلفان �سامل ال�سيابية‬ ‫‪131‬‬ ‫‪12904426‬‬ ‫�أحمد �سامل خلف الناعبي‬ ‫‪22‬‬
‫‪10468873‬‬ ‫ن�صر بن علي بن حميد الزكواين‬ ‫‪11‬‬
‫‪12773336‬‬ ‫نوف خلفان نا�صر الوهيبية‬ ‫‪89‬‬ ‫‪29747795‬‬ ‫نوف �سامل �سعيد ال�شبلية‬ ‫‪132‬‬ ‫‪20240917‬‬ ‫�أحمد عبيد حممد الوهيبي‬ ‫‪23‬‬
‫‪19434233‬‬ ‫نهى بنت يحيى بن �أحمد البطا�شية‬ ‫‪12‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام‬
‫‪14756019‬‬ ‫هاله حممد علي الوهيبية‬ ‫‪90‬‬ ‫‪23739605‬‬ ‫هاجر �سامل �سليمان الرزيقية‬ ‫‪133‬‬ ‫‪10933689‬‬ ‫�أدهم بهرام عثمان البلو�شي‬ ‫‪24‬‬
‫‪24454943‬‬ ‫هناء بنت م�سعود بن عبدالله ال�شريانية‬ ‫‪13‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي‬ ‫‪14406471‬‬ ‫هبه هالل نا�صر ال�شبلية‬ ‫‪91‬‬ ‫‪11160711‬‬ ‫هاله حممد هالل الرواحية‬ ‫‪134‬‬ ‫‪23712745‬‬ ‫�أفراح �صالح خمي�س ال�صوافية‬ ‫‪25‬‬
‫‪11484401‬‬ ‫وائل بن �سليمان بن عبدالله الرواحي‬ ‫‪14‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 15 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪18563024‬‬ ‫ه�شام �سامل �سعيد الوهيبي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪23085819‬‬ ‫هديل عبدالله را�شد املن�صورية‬ ‫‪135‬‬ ‫‪19513181‬‬ ‫�أمرية �سيف علي الرحبية‬ ‫‪26‬‬
‫‪21941448‬‬ ‫وفاء بنت م�سلم بن حممد ال�شحرية‬ ‫‪15‬‬
‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪20282402‬‬ ‫يحيى خلفان �سامل التمتمي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪20867834‬‬ ‫هم�سه ر�شيد عبدالله احلارثية‬ ‫‪136‬‬ ‫‪27745939‬‬ ‫�أنوار �سامل �سليمان الغ�سينية‬ ‫‪27‬‬
‫‪22546383‬‬ ‫ي�سرا بنت جعروف بن جميع البهلولية‬ ‫‪16‬‬
‫‪9624567‬‬ ‫يو�سف عبدالله �سامل االخزمي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪19342155‬‬ ‫هناء يو�سف �سليّم الرحبية‬ ‫‪137‬‬ ‫‪10989199‬‬ ‫بثينه �سيف �سعود احلب�سية‬ ‫‪28‬‬
‫‪21302046‬‬ ‫ي�سرا بنت نا�صر بن حمدان الريامية‬ ‫‪17‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪24335132‬‬ ‫يو�سف حممد �سليمان الهادي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪15888198‬‬ ‫هنيه حممد �سامل الرحبية‬ ‫‪138‬‬ ‫‪9307287‬‬ ‫بالل عبدالله خلفان الرجيبي‬ ‫‪29‬‬
‫‪7304631‬‬ ‫يو�سف بن عي�سى بن خمي�س البلو�شي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9533922‬‬ ‫املناره بنت �أحمد بن حارب البلو�شية‬ ‫‪1‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪12658368‬‬ ‫وداد �شهاب �أحمد البلو�شية‬ ‫‪139‬‬ ‫‪12007601‬‬ ‫بلقي�س بدر �سعيد الدفاعية‬ ‫‪30‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪6980427‬‬ ‫�أبرار بنت �سامل بن خلفان احلو�سنية‬ ‫‪2‬‬
‫‪12228462‬‬ ‫يا�سمني عبداحلكيم ح�سني الزدجالية‬ ‫‪140‬‬ ‫‪22994651‬‬ ‫تركيه �سليمان �سعيد العبدلية‬ ‫‪31‬‬
‫‪17883732‬‬ ‫احمد بن �سامل بن �أحمد ال�سيابي‬ ‫‪3‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬يونيكاي وشركائها‬
‫أسم الشركة‪ :‬يونيكاي وشركائها‬ ‫‪5514626‬‬ ‫يحيى �سيف �سامل البو�سعيدي‬ ‫‪141‬‬ ‫‪10821798‬‬ ‫ت�سنيم حمود �سامل العلوية‬ ‫‪32‬‬
‫‪8079538‬‬ ‫�أحالم بنت �سيف بن مبارك العامرية‬ ‫‪4‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الوادي الكبير‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الوادي الكبير‬ ‫‪20816674‬‬ ‫يحيى حممد �سامل ال�شبلي‬ ‫‪142‬‬ ‫‪9554742‬‬ ‫جلند حممد حمود ال�صباحي‬ ‫‪33‬‬
‫‪7323053‬‬ ‫�أ�سماء بنت �صالح بن خمي�س العلوية‬ ‫‪5‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 15 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪25798175‬‬ ‫يقظان نا�صر حمد احلديدي‬ ‫‪143‬‬ ‫‪25852463‬‬ ‫جنيده عبدالله علي الزدجالية‬ ‫‪34‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪10294799‬‬ ‫�أمل بنت يو�سف بن علي الوهيبية‬ ‫‪6‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12035225‬‬ ‫مينى يعقوب علي البلو�شية‬ ‫‪144‬‬ ‫‪22834127‬‬ ‫جهينه حمد ثاين الوائلية‬ ‫‪35‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪9030603‬‬ ‫با�سمه بنت �صالح بن ربيع البلو�شية‬ ‫‪7‬‬
‫‪10085645‬‬ ‫احمد �سعيد �سليمان الوهيبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22824842‬‬ ‫يو�سف را�شد �سامل ال�سوطي‬ ‫‪145‬‬ ‫‪7793616‬‬ ‫ح�سن علي فا�ضل البلو�شي‬ ‫‪36‬‬
‫‪28435731‬‬ ‫احمد خلفان �سامل الغزيلي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18129761‬‬ ‫بدر بن حممد بن حمد احلجري‬ ‫‪8‬‬
‫‪11546875‬‬ ‫احمد نعيم جمعه احلديدي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10981032‬‬ ‫يو�سف يعقوب علي البلو�شي‬ ‫‪146‬‬ ‫‪20175118‬‬ ‫حليمه ابراهيم خمي�س البلو�شية‬ ‫‪37‬‬
‫‪27135927‬‬ ‫احل�سن مرزوق مبارك الغداين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18159731‬‬ ‫خال�صه بنت �أحمد بن �شام�س املالكية‬ ‫‪9‬‬
‫‪21411048‬‬ ‫خديجه بنت ابراهيم بن �سليمان العامرية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20181122‬‬ ‫ا�سماعيل �سامل من�صور الوهيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪9040212‬‬ ‫حمد �سيف حمد الهنائي‬ ‫‪38‬‬
‫‪10078771‬‬ ‫املعتز حممد را�شد العامري‬ ‫‪3‬‬
‫‪15086594‬‬ ‫دعاء بنت عبدالله بن حممد العمريية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪15654141‬‬ ‫املنت�صر نا�صر �سامل العامري‬ ‫‪4‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬أيس لوساطة التامين‬ ‫‪26305922‬‬ ‫حمدان عبدالله خلفان البلو�شي‬ ‫‪39‬‬
‫‪14435486‬‬ ‫املعت�صم حمود �سامل العامري‬ ‫‪4‬‬
‫‪18735985‬‬ ‫�ساره بنت �سليمان بن ابراهيم الزعابية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪15462474‬‬ ‫�أحمد خمي�س حممد الدرمكي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪19576592‬‬ ‫حنان حممد را�سم الرحبية‬ ‫‪40‬‬
‫‪13429847‬‬ ‫الوليد خالد �سليمان الوهيبي‬ ‫‪5‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي (الحي التجاري)‬
‫‪10479254‬‬ ‫�سيف بن حممد بن �سيف الربا�شدي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13461728‬‬ ‫�أحمد را�شد علي الغزايل‬ ‫‪6‬‬ ‫‪27677364‬‬ ‫حنني �سعود علي الروتانية‬ ‫‪41‬‬
‫‪13841504‬‬ ‫�أحمد خلفان عبدالله اجلرداين‬ ‫‪6‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 15 :‬يوليو ‪2018‬م‬
‫‪9691513‬‬ ‫�شيماء بنت �سعيد بن �سامل ال�سيابية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪20233987‬‬ ‫�أحمد علي جمعه امل�شريف‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11374209‬‬ ‫ختام �سعيد را�شد البطا�شية‬ ‫‪42‬‬
‫‪18500968‬‬ ‫�أحمد �سامل خلفان الفراجي‬ ‫‪7‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪6302701‬‬ ‫فاطمه بنت عي�سى بن �صالح العجمية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11211711‬‬ ‫�أ�سعد �سامل حممد الدرمكي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪24294655‬‬ ‫خديجه عبدالله حممد العلوية‬ ‫‪43‬‬
‫‪20268433‬‬ ‫�أحمد �سامل نا�صر الرقادي‬ ‫‪8‬‬
‫‪13958697‬‬ ‫في�صل بن حمود بن حميد احل�ضرمي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12514095‬‬ ‫�أ�سعد عبدالله �سعيد احل�سني‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11515495‬‬ ‫ابراهيم خليل ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪11903382‬‬ ‫خلود خالد عبدالر�سول الزدجالية‬ ‫‪44‬‬
‫‪21381895‬‬ ‫�أحمد �سعيد خمي�س البلو�شي‬ ‫‪9‬‬
‫‪8541737‬‬ ‫ليلى بنت �سعيد بن خلفان الرحبية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪8704399‬‬ ‫�أ�سلم خمي�س �سليّم النبهاين‬ ‫‪10‬‬ ‫‪24913376‬‬ ‫احمد نا�صر حمد الفراجي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪22046478‬‬ ‫خريازاد �صالح خمي�س البطا�شية‬ ‫‪45‬‬
‫‪27524465‬‬ ‫�أحمد حممد خمي�س ال�سناين‬ ‫‪10‬‬
‫‪11648135‬‬ ‫مروه بنت نا�صر بن حممد املحروقية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪24646362‬‬ ‫�أمري �سعود حممد الهادي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10442241‬‬ ‫ادري�س مبارك عبدالله احلربي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪26647895‬‬ ‫را�شد �سعيد حممد الهادي‬ ‫‪46‬‬
‫‪21990375‬‬ ‫�أحمد حممد عزان االغربي‬ ‫‪11‬‬
‫‪19781619‬‬ ‫وعد بنت حممد بن �سعيد بني عرابه‬ ‫‪19‬‬ ‫‪9841639‬‬ ‫�أمين نا�صر �سيف ال�شنوي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪18519999‬‬ ‫املعت�صم حممد احمد البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪27522948‬‬ ‫رايه خلفان حمد الغزيلية‬ ‫‪47‬‬
‫‪13101736‬‬ ‫�أديب حميد �ساملني الفوري‬ ‫‪12‬‬
‫‪13382448‬‬ ‫�أيوب جمعه خلفان اليو�سفي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11847085‬‬ ‫املهلب علي خيله العامري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13989022‬‬ ‫رزان �أيوب يعقوب الرئي�سية‬ ‫‪48‬‬
‫‪17927159‬‬ ‫�أنور حممد مراد البلو�شي‬ ‫‪13‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪27711623‬‬ ‫با�سل طالب �سامل املب�سلي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14529338‬‬ ‫الوليد خالد �سعيد الوهيبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪13989106‬‬ ‫روان �أيوب يعقوب الرئي�سية‬ ‫‪49‬‬
‫‪13289869‬‬ ‫با�سل �سليمان هالل البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام‬ ‫‪17518462‬‬ ‫جمال خلفان حممد الهادي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8696218‬‬ ‫اليقظان عبدالله �سليمان الهنائي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13277197‬‬ ‫ر�ؤى يو�سف جمعه الرئي�سية‬ ‫‪50‬‬
‫‪29384671‬‬ ‫باطر �سعيد �سامل البطا�شي‬ ‫‪15‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي‬ ‫‪19353441‬‬ ‫جمعه �سعيد م�سعود الغداين‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12804997‬‬ ‫�أحمد جبري عبدالله العذايل‬ ‫‪8‬‬ ‫‪20265863‬‬ ‫رياء �سامل حممد البو�صافية‬ ‫‪51‬‬
‫‪22996317‬‬ ‫بدر �سعيد حممد الفراجي‬ ‫‪16‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 15 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪23863621‬‬ ‫ح�سام علي زايد احلب�سي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪25844239‬‬ ‫�أحمد �سعيد خمي�س اجله�ضمي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22825352‬‬ ‫زكريا حممد خلف العامري‬ ‫‪52‬‬
‫‪12178661‬‬ ‫ب�سام �سامل عبدالله العوي�سي‬ ‫‪17‬‬
‫‪23925992‬‬ ‫ح�سني حامد حمدان العامري‬ ‫‪18‬‬ ‫‪13872022‬‬ ‫�أحمد �سعيد �سيف الهنائي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12227736‬‬ ‫زينب عبداحلكيم ح�سني الزدجالية‬ ‫‪53‬‬
‫‪22785206‬‬ ‫توفيق حممد علي اجلابري‬ ‫‪18‬‬ ‫الوقت‪ 11 :‬صباح ًا‬
‫‪24934636‬‬ ‫ح�سني علي �شوين احلب�سي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪23482449‬‬ ‫�أحمد حممد يو�سف الناعبي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10995484‬‬ ‫�ساره حمفوظ من�صور ال�سيابية‬ ‫‪54‬‬
‫‪11712149‬‬ ‫جا�سم عبدالله علي البلو�شي‬ ‫‪19‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪18672959‬‬ ‫حمد حممد حمد احل�سني‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24319243‬‬ ‫�أحمد نا�صر عي�سى الرحبي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11711911‬‬ ‫�ساره حممد طالب العجمية‬ ‫‪55‬‬
‫‪62593894‬‬ ‫جمال درحممد قا�سم‬ ‫‪20‬‬ ‫‪24578733‬‬ ‫�ساميه بنت عي�سى بن را�شد العربية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14489146‬‬ ‫حمد يحيى �صالح اجلابري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪21604758‬‬ ‫�أ�سامة علي �شيخان العامري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪62228286‬‬ ‫�ساره منري حممد البلو�شية‬ ‫‪56‬‬
‫‪22860417‬‬ ‫جمعه خمي�س جمعه العامري‬ ‫‪21‬‬ ‫‪23112183‬‬ ‫�سعاد بنت حمد بن الذيب العوميرية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪23589559‬‬ ‫حمود خمي�س زايد الو�ضاحي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪14412038‬‬ ‫�أميمه خليل خلفان الرواحية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9318292‬‬ ‫�سامل م�ؤمن علي احلارثي‬ ‫‪57‬‬
‫‪14494424‬‬ ‫جميل علي رهميه البلو�شي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪8835279‬‬ ‫�سعاد بنت �سعيد بن نا�صر الرواحية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19494366‬‬ ‫حميد �سيف حميد الغ�سيني‬ ‫‪23‬‬ ‫‪27417148‬‬ ‫�أن�س مبارك خلفان احلب�سي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪11854667‬‬ ‫�سامر داود عبدالكرمي الرئي�سي‬ ‫‪58‬‬
‫‪22867305‬‬ ‫حارث حممد نا�صر العرجي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪20841081‬‬ ‫�سعديه بنت بطي بن �سامل الهنائية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪24186439‬‬ ‫خالد �أحمد خلفان الفراجي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25137068‬‬ ‫بثينه �سليمان عبدالله البطا�شية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪13283547‬‬ ‫�سعيد حممد حمود العا�صمي‬ ‫‪59‬‬
‫‪13711631‬‬ ‫ح�سان علي عبدالله بني عرابه‬ ‫‪24‬‬ ‫‪5849762‬‬ ‫�سهام بنت �سامل بن را�شد القرينية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪21142363‬‬ ‫خالد حمد حمود اخلربو�شي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪12981169‬‬ ‫متيم �أحمد �سعيد بيت عامر‬ ‫‪17‬‬ ‫‪9011155‬‬ ‫�سلطان �سليمان عبدالله العربي‬ ‫‪60‬‬
‫‪12248097‬‬ ‫حمد زايد حمد العامري‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11593877‬‬ ‫�شريفه بنت ح�سن بن مراد البلو�شية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪23594594‬‬ ‫خالد خلفان حميد الفراجي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪26403179‬‬ ‫جا�سم يعقوب مبارك العلوي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10715117‬‬ ‫�سلطان حممد �سامل الفار�سي‬ ‫‪61‬‬
‫‪11546031‬‬ ‫حمد عبدالله را�شد الرواحي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7306162‬‬ ‫�شيماء بنت علي بن ابراهيم الزعابية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22383862‬‬ ‫خالد �صالح حمدان العبيداين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪20786934‬‬ ‫جواهر �سعيد عامر الرحبية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪13287035‬‬ ‫�سلمى م�سعود �سعيد الرحبية‬ ‫‪62‬‬
‫‪23568285‬‬ ‫حمزه خلفان �سامل الغداين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15299868‬‬ ‫عائده بنت علي بن نا�صر الهنائية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪18472445‬‬ ‫خلفان حممد �سيف الهادي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11027686‬‬ ‫جيهان زايد خلف الريامية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18267056‬‬ ‫�سلوى �سعيد مبارك احلارثية‬ ‫‪63‬‬
‫‪9976964‬‬ ‫خمي�س جمعه خمي�س البلو�شي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪8678593‬‬ ‫عائ�شه بنت حممد بن حميد العلوية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9842276‬‬ ‫زكريا �سعيد �سليمان ال�شبلي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11391598‬‬ ‫ح�سام يو�سف �سامل ال�سيابي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11806133‬‬ ‫�سمر حمفوظ حمد احلديدية‬ ‫‪64‬‬
‫‪22055422‬‬ ‫خمي�س را�شد خمي�س الفراجي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪6567281‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن احمد اجلنيبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪24160853‬‬ ‫�سامل را�شد خلفان الغزيلي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪18995493‬‬ ‫ح�سني �سعيد �سيف النريي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪19808362‬‬ ‫�سناء �ساري �سعيد الطلبية‬ ‫‪65‬‬
‫‪14200558‬‬ ‫دا�ؤود �سليمان دروي�ش احل�سني‬ ‫‪30‬‬ ‫‪18459445‬‬ ‫عبدالله بن �سيف بن عبدالله الهنائي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3302526‬‬ ‫�سامل عايل �سامل البو�سعيد‬ ‫‪31‬‬ ‫‪19707274‬‬ ‫حمد حمود حمد احل�سني‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11813701‬‬ ‫�شذا نزار �شهيل العدوية‬ ‫‪66‬‬
‫‪11868729‬‬ ‫رامي بخيت ن�صيب ال�شحري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪24152761‬‬ ‫عبري بنت عبداملجيد بن جمعه ال�شكيلية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪24854832‬‬ ‫�سامي حمود علي النهدي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪10378171‬‬ ‫حمد حميد حممد الهديفي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25076586‬‬ ‫�شروق �سامل فرحان الغدانية‬ ‫‪67‬‬
‫‪21365987‬‬ ‫�ساملني حمود �ساملني اجلابري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪20074246‬‬ ‫عبري بنت حممد بن عامر الرا�شدية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪23898096‬‬ ‫�سامي �سيف عامر الهادي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪19846049‬‬ ‫حمد حممد نا�صر اجلرداين‬ ‫‪25‬‬ ‫‪22808597‬‬ ‫�شريفه داود �سليمان الوهيبية‬ ‫‪68‬‬
‫‪22805961‬‬ ‫�سعيد �أحمد خلفان الفراجي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18976855‬‬ ‫عذيبه بنت م�صبح بن عامر الدرعية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15668644‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد املقيبلي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪11257237‬‬ ‫حمزه عبدالله جمعه ال�سناين‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19769804‬‬ ‫�شفاء حممد حمود اخلنب�شية‬ ‫‪69‬‬
‫‪19409334‬‬ ‫�سعيد خلفان �سعيد ال�شماخي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪3233933‬‬ ‫فاطمه بنت عبدلله بن �صالح اجلابرية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8680874‬‬ ‫�سعيد �سليمان نا�صر احل�سني‬ ‫‪35‬‬ ‫‪24338462‬‬ ‫حميد �سيف �سامل املقيبلي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18995647‬‬ ‫�شهد �سعيد هالل الوهيبية‬ ‫‪70‬‬
‫‪2236559‬‬ ‫�سعيد �سيف �سعيد الفوري‬ ‫‪35‬‬ ‫‪13629344‬‬ ‫في�صل بن نا�صر بن حمد املب�سلي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪19728337‬‬ ‫�سعيد �صباح را�شد الغداين‬ ‫‪36‬‬ ‫‪8566083‬‬ ‫خالد خمي�س م�سعود الغداين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪13605124‬‬ ‫�شيخه عادل هديب الهدابية‬ ‫‪71‬‬
‫‪27766445‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد احل�سني‬ ‫‪36‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪14690588‬‬ ‫�سعيد عبدالله �سعيد الناعبي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪22643767‬‬ ‫خليل �سيف �سعيد الناعبي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪19270921‬‬ ‫�شيخه نا�صر را�شد احل�سنية‬ ‫‪72‬‬
‫‪27061339‬‬ ‫�سلطان حممد �سعيد الفراجي‬ ‫‪37‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام‬ ‫‪19706126‬‬ ‫�سيف بدر �سيف ال�سيابي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪24904558‬‬ ‫خليل عثمان را�شد الهادي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪18549496‬‬ ‫�صفاء وليد رم�ضان البو�سعيدية‬ ‫‪73‬‬
‫‪21262792‬‬ ‫�سليمان �سعيد عامر النريي‬ ‫‪38‬‬
‫‪8525783‬‬ ‫�شبيب ملنك الل بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪26805499‬‬ ‫ذكرى حمد �سعيد الوهيبية‬ ‫‪31‬‬ ‫‪22463009‬‬ ‫طيبه حمفوظ علي املع�شرية‬ ‫‪74‬‬
‫‪13314289‬‬ ‫�سليمان علي خمي�س البطا�شي‬ ‫‪39‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي‬
‫‪3183049‬‬ ‫�صالح را�شد �سعيد احل�سيني‬ ‫‪40‬‬ ‫‪25256546‬‬ ‫زاهر نا�صر حمود ال�شبلي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪8818571‬‬ ‫عادل �سعيد علي ال�شكريي‬ ‫‪75‬‬
‫‪20950453‬‬ ‫�سليمان م�سلم حنب الغداين‬ ‫‪40‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪14489132‬‬ ‫�صالح يحيى �صالح اجلابري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪22878146‬‬ ‫�سامل خالد �سامل اجله�ضمي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪19482448‬‬ ‫عائ�شه حممد �سعيد الفورية‬ ‫‪76‬‬
‫‪23025068‬‬ ‫�سيف خلفان �سيف القروا�شي‬ ‫‪41‬‬
‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪8114748‬‬ ‫طالل خلفان خمي�س احل�سني‬ ‫‪42‬‬ ‫‪22035853‬‬ ‫�سامل �سويد �سامل احلديدي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪12585035‬‬ ‫عبدالعزيز نا�صر علي العرميي‬ ‫‪77‬‬
‫‪11342535‬‬ ‫�صالح را�شد �سعيد القا�سمي‬ ‫‪42‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12330346‬‬ ‫عادل عبدالله �سيف ال�شبيبي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪18430824‬‬ ‫�سامل مبارك �ساملني البطا�شي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪23062499‬‬ ‫عبدالقادر عبدالله هديب اجلابري‬ ‫‪78‬‬
‫‪10763131‬‬ ‫عبدالرحمن �سليمان نا�صر الرحبي‬ ‫‪43‬‬
‫‪8614048‬‬ ‫احمد بن حامد بن �أبراهيم الفار�سي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪23031123‬‬ ‫عادل عبيد خلفان الوهيبي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪20828957‬‬ ‫�سامل نا�صر �سامل الهطايل‬ ‫‪36‬‬ ‫‪10515171‬‬ ‫عبدالله بدر عبدالله الريامي‬ ‫‪79‬‬
‫‪11363139‬‬ ‫عبدالرحمن �صالح علي البلو�شي‬ ‫‪44‬‬
‫‪10889155‬‬ ‫�أحمد بن �سليمان بن �سعيد الوهيبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3681704‬‬ ‫عبدالرحمن حممد حاجي الزدجايل‬ ‫‪45‬‬ ‫‪24228997‬‬ ‫�سعيد �سامل خلفان الغ�سيني‬ ‫‪37‬‬ ‫‪10379787‬‬ ‫عبدالله حمود �سامل الوهيبي‬ ‫‪80‬‬
‫‪19497639‬‬ ‫عبدالرحمن حممد نا�صر اجلابري‬ ‫‪45‬‬
‫‪22672449‬‬ ‫احمد بن �صالح بن حممد الرواحي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10719449‬‬ ‫عبدالرحيم عبدالله نا�صر النعماين‬ ‫‪46‬‬ ‫‪25840372‬‬ ‫�سعيد علي �سعيد الهاجري‬ ‫‪38‬‬ ‫‪13012739‬‬ ‫عبدالله فهد ابراهيم الهاليل‬ ‫‪81‬‬
‫‪27605538‬‬ ‫عبدالرحيم مو�سى �سيف الهادي‬ ‫‪46‬‬
‫‪21656288‬‬ ‫احمد بن علي بن �سعيد العرميي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10604777‬‬ ‫عبدالعزيز احمد دادرحيم البلو�شي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10624421‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد الوهيبي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪20315472‬‬ ‫عبداملجيد �سليمان حممد احلديدي‬ ‫‪82‬‬
‫‪13986752‬‬ ‫عبدالله عبدالرحمن عبدالله القا�سمي‬ ‫‪47‬‬
‫‪20200987‬‬ ‫احمد بن فايز بن �سبيت العرميي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4178404‬‬ ‫عبدالعزيز حمد �سليمان ال�شبلي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪19421154‬‬ ‫�سعيد نا�صر خلفان احلديدي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪14818198‬‬ ‫عبداملجيد نبيل حممود البلو�شي‬ ‫‪83‬‬
‫‪28155971‬‬ ‫عثمان �أحمد حممد الهنائي‬ ‫‪48‬‬
‫‪15553897‬‬ ‫اخال�ص بنت �أحمد بن حممد ال�سلمانية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10594133‬‬ ‫عبدالله �أحمد دادرحيم البلو�شي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪24865054‬‬ ‫�سلطان �سيف �سامل اجلرداين‬ ‫‪41‬‬ ‫‪11253116‬‬ ‫عروه �أنور مال الله الزدجايل‬ ‫‪84‬‬
‫‪11366769‬‬ ‫عدنان �أكرب عبدال�صمد البلو�شي‬ ‫‪49‬‬
‫‪10598446‬‬ ‫ا�سماء بنت عبيد بن جميل القرينية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10230142‬‬ ‫عبدالله جعفر قادر بخ�ش‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10593918‬‬ ‫�سلطان يحيى را�شد العامري‬ ‫‪42‬‬ ‫‪27026114‬‬ ‫عزه �سعيد مرهون العامرية‬ ‫‪85‬‬
‫‪9977985‬‬ ‫عدنان عبدالله �سيف العامري‬ ‫‪50‬‬
‫‪6647699‬‬ ‫ا�سمهان بنت حممد بن �سيف ال�شيدية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10309834‬‬ ‫عبدالله خمي�س �سعيد ال�سناين‬ ‫‪51‬‬ ‫‪24285031‬‬ ‫�سليمان �سعيد �صالح الغماري‬ ‫‪43‬‬ ‫‪24853914‬‬ ‫علي �سعيد خلفان الوهيبي‬ ‫‪86‬‬
‫‪18681899‬‬ ‫ع�صام خلفان خمي�س ال�سناين‬ ‫‪51‬‬
‫‪12738069‬‬ ‫افلح بن عبدالله بن خليفه املعمري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪23471773‬‬ ‫عبدالله �سامل حمدان الفراجي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪24870562‬‬ ‫�سليمان عبدالله عي�سى الكا�سبي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪10586599‬‬ ‫علي حممد علي العرميي‬ ‫‪87‬‬
‫‪11300882‬‬ ‫علي طالب خلفان ال�شعيبي‬ ‫‪52‬‬
‫‪9956349‬‬ ‫املختار بن ط ّناف بن �شخبوط الهنائي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25905978‬‬ ‫عدنان من�صور را�شد ال�سناين‬ ‫‪53‬‬ ‫‪9209688‬‬ ‫�سمر �سليم �سامل‬ ‫‪45‬‬ ‫‪14385014‬‬ ‫علي يو�سف علي احل�سني‬ ‫‪88‬‬
‫‪22994627‬‬ ‫عمر �سامل �سعيد احلب�سي‬ ‫‪53‬‬
‫‪10593286‬‬ ‫انوار بنت نا�صر بن احمد املرزوقية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3965215‬‬ ‫علي حمد عبدالله احلارثي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪10237503‬‬ ‫�سند را�شد �سامل احلب�سي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪76608654‬‬ ‫عماد عبدالكرمي �أحمد‬ ‫‪89‬‬
‫‪29248301‬‬ ‫في�صل �أحمد �سامل الفراجي‬ ‫‪54‬‬
‫‪12730924‬‬ ‫�أحمد بن مبارك بن خمي�س ال�صلطي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪19411615‬‬ ‫علي م�سلم حنب الغداين‬ ‫‪55‬‬ ‫‪9872987‬‬ ‫�شبيب �أحمد حممد الوهيبي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10955061‬‬ ‫عمر عبدالله مال الله الرئي�سي‬ ‫‪90‬‬
‫‪11829792‬‬ ‫في�صل خالد حممد الزدجايل‬ ‫‪55‬‬
‫‪5536045‬‬ ‫�أ�سعد بن خلفان بن حمد اجلابري‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15289204‬‬ ‫عمّار عبدالله حممد الرواحي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪15075148‬‬ ‫�شبيب حممد هالل النبهاين‬ ‫‪48‬‬ ‫‪11916756‬‬ ‫عمر حممد عي�سى ال�سيابي‬ ‫‪91‬‬
‫‪14392091‬‬ ‫قي�س حمد �سامل الوهيبي‬ ‫‪56‬‬
‫‪18861812‬‬ ‫�أفراح بنت جمعه بن ربيع الوهيبية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪12079703‬‬ ‫عماد �صالح �أحمد ال�شماخي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪24616692‬‬ ‫�شيخة �سرحان حامد الرحبية‬ ‫‪49‬‬ ‫‪19253069‬‬ ‫عي�سى عبدالله عبدالرحمن‬ ‫‪92‬‬
‫‪23677502‬‬ ‫قي�س يحيي حمود املعويل‬ ‫‪57‬‬
‫‪10077178‬‬ ‫�أمال بنت طالب بن حممد الري�سية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪13077826‬‬ ‫فاتك زكي عطي الريامي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪18944787‬‬ ‫�شيماء جمعه �سعيد الغمارية‬ ‫‪50‬‬ ‫‪22391935‬‬ ‫فاطمة را�شد علي املعمرية‬ ‫‪93‬‬
‫‪12204134‬‬ ‫ل�ؤى �سامل �سليم العامري‬ ‫‪58‬‬
‫‪8697296‬‬ ‫�أماين بنت �سامل بن حممد البدواوية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪24106883‬‬ ‫فاتك فايز خمي�س املنذري‬ ‫‪59‬‬ ‫‪25051931‬‬ ‫عبد املجيد عبدالله �سامل الو�ضاحي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪11316386‬‬ ‫فاطمه �سليّم خمي�س البو�صافية‬ ‫‪94‬‬
‫‪15311565‬‬ ‫ماجد �سامل مرهون املعمري‬ ‫‪59‬‬
‫‪19341659‬‬ ‫�أمرية بنت �سعيد بن حممد احلنظلية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪22965856‬‬ ‫فهد حمد عبدالله العامري‬ ‫‪60‬‬ ‫‪10513705‬‬ ‫عبدالعزيز زايد عبدالعزيز البلو�شي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪23898082‬‬ ‫فاطمه �سيف عامر الهادية‬ ‫‪95‬‬
‫‪19576676‬‬ ‫ماجد حممد را�سم الرحبي‬ ‫‪60‬‬
‫‪14629424‬‬ ‫�أمريه بنت �سعيد بن عبود ال�شكيلية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪61924077‬‬ ‫فهد فريحممد �شريحممد البلو�شي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪17861568‬‬ ‫عبدالعزيز �سامل عبدالله الناعبي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪27582312‬‬ ‫فاطمه حممد عبدالله النبهانية‬ ‫‪96‬‬
‫‪18516571‬‬ ‫مازن �سعيد عبدالله العامري‬ ‫‪61‬‬
‫‪6580824‬‬ ‫�أميمة بنت �سامل بن �سعيد الوهيبية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11897632‬‬ ‫فهد قا�سم عبدالله احلمادي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪12488354‬‬ ‫عبدالله حممد �سعيد احلارثي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪19577167‬‬ ‫فتحية حممد را�سم الرحبية‬ ‫‪97‬‬
‫‪23099146‬‬ ‫مازن مبارك بخيت البطا�شي‬ ‫‪62‬‬
‫‪21873492‬‬ ‫�أميمه بنت �سعيد بن علي الهنائية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪13301993‬‬ ‫قي�س زايد خليفه املقبايل‬ ‫‪63‬‬ ‫‪27191152‬‬ ‫عذاري علي حمد ال�سنانية‬ ‫‪55‬‬ ‫‪10718325‬‬ ‫فراهيد حمفوظ حممد الوهيبي‬ ‫‪98‬‬
‫‪10663612‬‬ ‫مالك م�سلم عدمي الوهيبي‬ ‫‪63‬‬
‫‪6950227‬‬ ‫�أنوار بنت جا�سم بن حممد املعمرية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪24875277‬‬ ‫قي�س �صالح ح�سن البلو�شي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪27312609‬‬ ‫علي �سعيد �سيف الأخزمي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪19512047‬‬ ‫فوزية �سيف علي الرحبية‬ ‫‪99‬‬
‫‪11980598‬‬ ‫مبارك عبدالله مبارك الربخي‬ ‫‪64‬‬
‫‪23061431‬‬ ‫حامت بن �سامل بن حمد احلامتي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18458068‬‬ ‫قي�س حمفوظ عبدالله اجلابري‬ ‫‪65‬‬ ‫‪10915177‬‬ ‫عمار �سيف حمود ال�سيابي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪17945081‬‬ ‫قب�س �صالح خلفان الغماري‬ ‫‪100‬‬
‫‪14441766‬‬ ‫حممد خمي�س خلفان احلب�سي‬ ‫‪65‬‬
‫‪11104362‬‬ ‫خديجه بنت �سامل بن را�شد الغيثية‬ ‫‪23‬‬ ‫‪11037098‬‬ ‫مازن ا�سحاق رحمةالله البلو�شي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪10896489‬‬ ‫عمار عمري حميد اخل�صيبي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪20790732‬‬ ‫كامل �سليمان علي الهطايل‬ ‫‪101‬‬
‫‪11425041‬‬ ‫حممد ربيع مرزوق الربعاين‬ ‫‪66‬‬
‫‪20793902‬‬ ‫خلفان بن �سيف بن را�شد الفراجي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪12759737‬‬ ‫مازن حمود دروي�ش الهنائي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪13775041‬‬ ‫عمر �سامل حميد الغ�سيني‬ ‫‪59‬‬ ‫‪4368822‬‬ ‫كرمي عبدالله احمد البحراين‬ ‫‪102‬‬
‫‪26354558‬‬ ‫حممد �سامل خمي�س العلوي‬ ‫‪67‬‬
‫‪25195689‬‬ ‫مازن خمي�س ثاين الهاروين‬ ‫‪68‬‬ ‫‪8348041‬‬ ‫عمر عبدالله يون�س اجلابري‬ ‫‪60‬‬ ‫‪22789473‬‬ ‫لقمان عبدالله خلفان الوهيبي‬ ‫‪103‬‬
‫‪18526442‬‬ ‫حممد �سعيد �سرحان الناعبي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪26742131‬‬ ‫مازن يعقوب خلفان النريي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪19846973‬‬ ‫منذر �أحمد �شعبان البلو�شي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪23980997‬‬ ‫فاطمه خمي�س �سعيد الوهيبية‬ ‫‪77‬‬ ‫‪26520118‬‬ ‫حممد �سامل را�شد البو�صايف‬ ‫‪68‬‬
‫‪28870794‬‬ ‫حممد �سيف را�شد النريي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪26663381‬‬ ‫مالك عدي فار�س البطا�شي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪18461286‬‬ ‫مهند حديد فرحان الغداين‬ ‫‪85‬‬ ‫‪19754262‬‬ ‫فاطمه خمي�س �شام�س العامرية‬ ‫‪78‬‬ ‫‪22813242‬‬ ‫حممد �سليمان حممد احل�سني‬ ‫‪69‬‬
‫‪15453872‬‬ ‫حممد عبدالله حميد الر�صادي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪19029309‬‬ ‫ماهر �سامل �ساملني اجلابري‬ ‫‪73‬‬ ‫‪11160547‬‬ ‫مو�سى ابراهيم �سعيد العامري‬ ‫‪86‬‬ ‫‪10450206‬‬ ‫فاطمه خمي�س نواب الزدجالية‬ ‫‪79‬‬ ‫‪13423736‬‬ ‫حممد �صالح عبدالله الها�شمي‬ ‫‪70‬‬
‫‪28538748‬‬ ‫حممد عبدالله را�شد امل�شريف‬ ‫‪70‬‬ ‫‪14283538‬‬ ‫جمد حممد حميد العامري‬ ‫‪74‬‬ ‫‪24832138‬‬ ‫ميثم ب�شري ربيع العامري‬ ‫‪87‬‬ ‫‪27267055‬‬ ‫فوزيه �أحمد �سامل الفراجية‬ ‫‪80‬‬ ‫‪13604685‬‬ ‫حممد عبدالله م�سعود الهنائي‬ ‫‪71‬‬
‫‪13041637‬‬ ‫حممد يحيى �سلطان البطا�شي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪13101211‬‬ ‫حممد �أحمد �سليمان الدغي�شي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪11888866‬‬ ‫نا�صر �سعيد العكمه ال�سعدي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪15516982‬‬ ‫كوثر را�شد �سعيد الهادية‬ ‫‪81‬‬ ‫‪18513306‬‬ ‫حممد علي حممد احلب�سي‬ ‫‪72‬‬
‫‪10353155‬‬ ‫مروان جمال خمي�س العامري‬ ‫‪72‬‬ ‫‪19021232‬‬ ‫حممد �أحمد حممد اوالدثاين‬ ‫‪76‬‬ ‫‪14607532‬‬ ‫نا�صر �سلطان حممد اجلنيبي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪10318488‬‬ ‫لبنه حمد �سعود احلب�سية‬ ‫‪82‬‬ ‫‪29232206‬‬ ‫حممد عي�سى �سامل امل�شريف‬ ‫‪73‬‬
‫‪23082354‬‬ ‫م�صعب علي مبارك ال�شبلي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪19031366‬‬ ‫حممد حمدان �سامل ال�سلماين‬ ‫‪77‬‬ ‫‪26826904‬‬ ‫نا�صر �سيف �سليمان املع�شري‬ ‫‪90‬‬ ‫‪25714403‬‬ ‫مروة خلفان جمعه اجله�ضمية‬ ‫‪83‬‬ ‫‪25553568‬‬ ‫حممد نا�صر را�شد احل�سني‬ ‫‪74‬‬
‫‪15006292‬‬ ‫م�صعب مو�سى جمعه البلو�شي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪18951155‬‬ ‫حممد �سعيد �سامل النريي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20202625‬‬ ‫هزاع نا�صر جميل الغنبو�صي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪19722245‬‬ ‫مزنه تعيب خلفان اليحيائية‬ ‫‪84‬‬ ‫‪27517689‬‬ ‫حممود خلفان حمود الغزيلي‬ ‫‪75‬‬
‫‪11484115‬‬ ‫معتز مال الله خلفان احلب�سي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪12340452‬‬ ‫حممد �سيف �سعيد اليحيائي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪17910189‬‬ ‫هود �سعود �سليمان احلميدي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪13641694‬‬ ‫مزون خمي�س �سعيد اجلابرية‬ ‫‪85‬‬ ‫‪20183445‬‬ ‫حممود مبارك �سامل اجلنيبي‬ ‫‪76‬‬
‫‪12015778‬‬ ‫معتز حممد عبدالله العامري‬ ‫‪76‬‬ ‫‪12556264‬‬ ‫حممد �سيف علي العي�سري‬ ‫‪80‬‬ ‫‪11717314‬‬ ‫هود عبدالله �سامل القا�سمي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪7060535‬‬ ‫منى �سامل خمي�س البحرية‬ ‫‪86‬‬ ‫‪19460064‬‬ ‫معتز رم�ضان �سامل الكثريي‬ ‫‪77‬‬
‫‪12991401‬‬ ‫منت�صر نا�صر خمي�س اجلرادي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪10354284‬‬ ‫حممد �صالح حممد الرم�ضاين‬ ‫‪81‬‬ ‫‪13532462‬‬ ‫هود مقبول عي�سى البلو�شي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪18500954‬‬ ‫موزه �سامل خلفان الفراجية‬ ‫‪87‬‬ ‫‪15122276‬‬ ‫معتز يحيى خمي�س القي�ضي‬ ‫‪78‬‬
‫‪22862304‬‬ ‫منذر خلفان �سامل الوهيبي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪13473365‬‬ ‫حممد عامر حمد العامري‬ ‫‪82‬‬ ‫‪23072586‬‬ ‫يا�سر امني منني الكا�سبي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪23097367‬‬ ‫مي�ساء �سليمان �سيف اجلابرية‬ ‫‪88‬‬ ‫‪25719583‬‬ ‫منذر طالب خمي�س احلب�سي‬ ‫‪79‬‬
‫‪11520402‬‬ ‫مهند �أحمد حممد الزدجايل‬ ‫‪79‬‬ ‫‪10401706‬‬ ‫حممد عبداملجيد مراد البلو�شي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪12278245‬‬ ‫يا�سني �إ�سماعيل يو�سف البلو�شي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪17964805‬‬ ‫ميقات عبدالرزاق خليفه اخل�صيبية‬ ‫‪89‬‬ ‫‪20755127‬‬ ‫مهند �سعيد �سامل ال�ساملي‬ ‫‪80‬‬
‫‪12546144‬‬ ‫مهند دروي�ش حممد احل�سني‬ ‫‪80‬‬ ‫‪18746328‬‬ ‫حممد علي خمي�س اجله�ضمي‬ ‫‪84‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪15006113‬‬ ‫جنالء علي من�صور البكرية‬ ‫‪90‬‬ ‫‪22869014‬‬ ‫مهند هديب عبدالله القرطوبي‬ ‫‪81‬‬
‫‪27184676‬‬ ‫مو�سى حممد �سامل اجلرادي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪22841414‬‬ ‫حممد مبارك حمدان العوي�سي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪12374346‬‬ ‫جنمه خمي�س �سامل احل�سنية‬ ‫‪91‬‬ ‫‪28002486‬‬ ‫مو�سى �سيف احمد الرحبي‬ ‫‪82‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام‬
‫‪12897342‬‬ ‫نا�صر �صالح نا�صر الطائي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪13999934‬‬ ‫حممد نبيل حممد اليو�سفي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪13597947‬‬ ‫ن�سيبه خمي�س مبارك احل�سنية‬ ‫‪92‬‬ ‫‪20283507‬‬ ‫نا�صر �سعيد عبيد ال�سيابي‬ ‫‪83‬‬
‫‪27796026‬‬ ‫نواف خ�صيب �سامل الرحبي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪23093387‬‬ ‫حممود خليفه حممد الهاجري‬ ‫‪87‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬روي‬ ‫‪18985546‬‬ ‫ن�ضال �سامل خمي�س اجلابرية‬ ‫‪93‬‬ ‫‪27705657‬‬ ‫نا�صر عامر م�سعود الناعبي‬ ‫‪84‬‬
‫‪12897201‬‬ ‫نواف �سعيد مبارك الغزايل‬ ‫‪84‬‬ ‫‪11405429‬‬ ‫حممود را�شد علي احلب�سي‬ ‫‪88‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪11299158‬‬ ‫نوره داود عبدالله البلو�شية‬ ‫‪94‬‬ ‫‪22827553‬‬ ‫نا�صر حممد �سعيد الفراجي‬ ‫‪85‬‬
‫‪12828987‬‬ ‫نوح �سليمان �سعيد اليحيائي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪26748753‬‬ ‫حممود �سامل �سلوم امل�شريف‬ ‫‪89‬‬ ‫الوقت‪ 10 :‬صباح ًا‬ ‫‪12619796‬‬ ‫نورهان حمبوب عبدالله البلو�شية‬ ‫‪95‬‬ ‫‪22833871‬‬ ‫نربا�س �أمني مو�سى البلو�شي‬ ‫‪86‬‬
‫‪29327033‬‬ ‫هاين �أحمد نا�صر الهادي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪22540253‬‬ ‫حممود �سعيد هديب الفار�سي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪20258027‬‬ ‫هاجر من�صور حارب احلرا�صية‬ ‫‪96‬‬ ‫‪22855266‬‬ ‫ن�صر عبدالله علي الكا�سبي‬ ‫‪87‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪12937042‬‬ ‫ه�شام ناجي عبدالر�سول الرئي�سي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪27316384‬‬ ‫م�سعود �سعيد م�سعود الناعبي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪10629722‬‬ ‫هدى علي خمي�س بني عرابه‬ ‫‪97‬‬ ‫‪12497734‬‬ ‫نوفل نا�صر علي احلب�سي‬ ‫‪88‬‬
‫‪24301406‬‬ ‫جواهر بنت حميد بن خمي�س ال�شبيبية‬ ‫‪1‬‬
‫‪28503974‬‬ ‫هالل �سليمان عي�سى الرحبي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪23537889‬‬ ‫معاذ طالب حممد احل�سني‬ ‫‪92‬‬ ‫‪27452791‬‬ ‫و�ضحه يو�سف �صالح البطا�شية‬ ‫‪98‬‬ ‫‪11593539‬‬ ‫ها�شل حممد ها�شل الريامي‬ ‫‪89‬‬
‫‪22955793‬‬ ‫حمد بن حمود بن علي اخلاطري‬ ‫‪2‬‬
‫‪22792934‬‬ ‫و�ضاح نا�صر �سيف الو�ضاحي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪10188578‬‬ ‫معاذ حممد ثاين العامري‬ ‫‪93‬‬ ‫‪14519383‬‬ ‫وعد �سعيد �سعيّد الأخزمية‬ ‫‪99‬‬ ‫‪19342103‬‬ ‫هاين يو�سف �سليّم الرحبي‬ ‫‪90‬‬
‫‪8837874‬‬ ‫حمزة بن حمد بن عبيد احلرملي‬ ‫‪3‬‬
‫‪13726696‬‬ ‫وقا�ص جميل نا�صر ال�سيابي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪9560193‬‬ ‫ملهم �صالح حممد الوهيبي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪25238475‬‬ ‫وعد حممد خمي�س ال�سنانية‬ ‫‪100‬‬ ‫‪27784395‬‬ ‫ه�شام بدر عبدالله الرقادي‬ ‫‪91‬‬
‫‪22525844‬‬ ‫حمود بن عبدالله بن نا�صر الكيومي‬ ‫‪4‬‬
‫‪22738664‬‬ ‫وليد منني �سامل الهطايل‬ ‫‪91‬‬ ‫‪21797344‬‬ ‫منت�صر حمد �سعيد الوهيبي‬ ‫‪95‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪12341402‬‬ ‫ه�شام خمي�س مبارك ال�شهيمي‬ ‫‪92‬‬
‫‪21568916‬‬ ‫خالد بن �سعيد بن علي الغافري‬ ‫‪5‬‬
‫‪14640959‬‬ ‫يا�سر را�شد عبيد البطا�شي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪10663964‬‬ ‫منذر ثاين �سعيد التميمي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪11123313‬‬ ‫ه�شام عياد م�سعود احل�سني‬ ‫‪93‬‬
‫‪7755057‬‬ ‫خلود بنت را�شد بن �سليمان ال�صقرية‬ ‫‪6‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬يونيكاي وشركائها‬
‫‪18964107‬‬ ‫يعرب ا�سحاق �صالح احلب�سي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪3882166‬‬ ‫منذر �سيف �سليمان الوهيبي‬ ‫‪97‬‬ ‫‪11247417‬‬ ‫وائل �سعيد عبدالله الها�شمي‬ ‫‪94‬‬
‫‪12877749‬‬ ‫ر�شا بنت را�شد بن العبد البو�سعيدية‬ ‫‪7‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الوادي الكبير‬
‫‪18616558‬‬ ‫يو�سف حمود م�سلم العامري‬ ‫‪94‬‬ ‫‪22654589‬‬ ‫مهند نا�صر �سعيّد الناعبي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪11188128‬‬ ‫يحيى نا�صر حممد البلو�شي‬ ‫‪95‬‬
‫‪5278796‬‬ ‫رقيه بنت �سامل بن �سعيد العلوية‬ ‫‪8‬‬
‫‪26462896‬‬ ‫يو�سف را�شد �سعيد العامري‬ ‫‪95‬‬ ‫‪10459647‬‬ ‫م�ؤيد جمال �أحمد امليمني‬ ‫‪99‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪28129216‬‬ ‫يو�سف خلفان �سليمان احل�سني‬ ‫‪96‬‬
‫‪26140066‬‬ ‫رمي بنت خلفان بن جمعه احل�سنية‬ ‫‪9‬‬
‫محافظة مسقط‬ ‫‪18939181‬‬ ‫نا�صر �أحمد نا�صر الرحبي‬ ‫‪100‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪13992268‬‬ ‫يو�سف �سعيد �سامل الرزيقي‬ ‫‪97‬‬
‫‪10242617‬‬ ‫رمي بنت نا�صر بن عبدالله املع�شرية‬ ‫‪10‬‬
‫‪19587376‬‬ ‫نا�صر عبدالله خلفان الوهيبي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪19386136‬‬ ‫ابراهيم هالل جمعه احلب�سي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪27408476‬‬ ‫يون�س �سامل علي البطا�شي‬ ‫‪98‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬أبو طالب الدولية‬ ‫‪23580461‬‬ ‫زاهر بن �أحمد بن �سامل ال�سعدي‬ ‫‪11‬‬
‫‪11391827‬‬ ‫ن�صر ثاين �سعيد الناعبي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪15537497‬‬ ‫احمد خلفان عبدالله العامري‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الغبرة (االفنيوز مول)‬ ‫‪12104704‬‬ ‫زمزم بنت علي بن �سامل الربيكية‬ ‫‪12‬‬
‫‪19755001‬‬ ‫نواف عامر �سامل ال�شبلي‬ ‫‪103‬‬ ‫‪22198426‬‬ ‫ادري�س حممد عبدالله البلو�شي‬ ‫‪3‬‬
‫‪4058013‬‬ ‫زينب بنت خليفه بن �أحمد البلو�شية‬ ‫‪13‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الفيصل‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪18665133‬‬ ‫نوح �سليمان عبدالله الهنائي‬ ‫‪104‬‬ ‫‪15542137‬‬ ‫اخلليل احمد حمود اجلرداين‬ ‫‪4‬‬
‫‪5021095‬‬ ‫�ساره بنت �سامل بن نا�صر احل�سنية‬ ‫‪14‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية (روي)‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪25193258‬‬ ‫هارون حممد زايد احلديدي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10333464‬‬ ‫املعتز حمود حمد العامري‬ ‫‪5‬‬
‫‪11719553‬‬ ‫�ساره بنت عبدالله بن حميد العربية‬ ‫‪15‬‬
‫‪13784192‬‬ ‫ابراهيم �أحمد �سعيد الوهيبي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪19748666‬‬ ‫هيثم طالل عبدالله الها�شمي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪19501141‬‬ ‫املعت�صم �سامل خمي�س احلب�سي‬ ‫‪6‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬يوليو ‪2018‬م‬
‫‪5912188‬‬ ‫�سامل بن حمد بن �سامل الكندي‬ ‫‪16‬‬
‫‪20280291‬‬ ‫ابراهيم �أحمد علي اللزامي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8579743‬‬ ‫هيثم حممد نا�صر املغدري‬ ‫‪107‬‬ ‫‪12397526‬‬ ‫املنت�صر حمود �سامل النظريي‬ ‫‪7‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪14346072‬‬ ‫وليد عبدالله حممد امل�شريف‬ ‫‪108‬‬ ‫محافظة مسقط‬
‫‪18121317‬‬ ‫احمد �سعيد �سليمان الوهيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪19748263‬‬ ‫املنت�صر �سامل �صابر الغداين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12055451‬‬ ‫ابت�سام �سعيد حمفوظ الق�صابية‬ ‫‪1‬‬
‫‪12427641‬‬ ‫ادري�س �سعيد �ساعد احلارثي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪21313876‬‬ ‫يا�سر �سليمان �أحمد اجلابري‬ ‫‪109‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬الفيصل‬ ‫‪13350211‬‬ ‫املهند ح�سني عبدالله البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12034204‬‬ ‫اخلن�ساء علي يو�سف البلو�شية‬ ‫‪2‬‬
‫‪12325738‬‬ ‫ا�سعد ربيع عبدالله الفار�سي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12124409‬‬ ‫يق�ضان حممود �سامل الرقادي‬ ‫‪110‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للرعاية العمالية (روي)‬ ‫‪28125522‬‬ ‫امري حممد �سعيد الغ�سيني‬ ‫‪10‬‬ ‫‪27685194‬‬ ‫ال�شعثاء خمي�س �سامل القي�ضية‬ ‫‪3‬‬
‫‪10481638‬‬ ‫ال�صلت مالك يعرب اليعربي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪24183082‬‬ ‫يو�سف جمعه زايد احلديدي‬ ‫‪111‬‬ ‫‪11126362‬‬ ‫�أحمد �سلطان حميد احلبي�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪10314756‬‬ ‫الهام عي�سى �سامل ال�سيابية‬ ‫‪4‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬
‫‪11149997‬‬ ‫املهلب عبدالله حممد الرم�ضاين‬ ‫‪7‬‬ ‫محافظة مسقط‬ ‫‪11750146‬‬ ‫�أحمد �سلطان علي البلو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7197348‬‬ ‫امريه خمي�س �سعيد الوهيبية‬ ‫‪5‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪15624433‬‬ ‫امل�ؤيد �سعيد خلفان البكري‬ ‫‪8‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬يونيكاي وشركائها‬ ‫‪18941073‬‬ ‫�أحمد عبداللطيف �أحمد الوهابي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14406274‬‬ ‫انوار �سامل مبارك الروتانية‬ ‫‪6‬‬
‫‪9472624‬‬ ‫احمد طالب ربيع ال�سيابي‬ ‫‪1‬‬
‫‪11169069‬‬ ‫امل�ؤيد علي �سيف ال�سليماين‬ ‫‪9‬‬ ‫‪12842801‬‬ ‫�أ�سماعيل عمران علي العامري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13181973‬‬ ‫اميان �صربوخ باروت احلرا�صية‬ ‫‪7‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الوادي الكبير‬ ‫‪27316435‬‬ ‫احمد عامر م�سعود الناعبي‬ ‫‪2‬‬
‫‪28017888‬‬ ‫اجمد حممد عبدالله القروا�شي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20271773‬‬ ‫�أمين �سامل �سيف الريامي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪26177084‬‬ ‫�أختيار عي�سى عبدالله اجلابرية‬ ‫‪8‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪26812467‬‬ ‫ا�سماعيل �سامل خلفان الغ�سيني‬ ‫‪3‬‬
‫‪24924113‬‬ ‫�إبراهيم �سامل را�شد البطا�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20296981‬‬ ‫�أمين �سليّم �سعيد اجلابري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪23013014‬‬ ‫�أروى ابراهيم �سامل الأخزمية‬ ‫‪9‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪25556762‬‬ ‫ا�صيل حبيب خلفان البطا�شي‬ ‫‪4‬‬
‫‪25291316‬‬ ‫�أحمد �سامل �سعيد البلو�شي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪71825944‬‬ ‫�أيهم ب�شري الهي بخ�ش البلو�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18457371‬‬ ‫�أروى �أ�سعد �سامل الرحبية‬ ‫‪10‬‬
‫‪13411575‬‬ ‫القا�سم �أحمد جمعه البلو�شي‬ ‫‪5‬‬
‫‪19809804‬‬ ‫�أحمد �سليمان رزيق الرحبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪13594369‬‬ ‫ابراهيم عي�سى حمدان امليمني‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22974566‬‬ ‫بدر حممد عبدالله املعويل‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23277698‬‬ ‫�أروى علي را�شد العامرية‬ ‫‪11‬‬
‫‪26925121‬‬ ‫املهلب يحيى حممد البطا�شي‬ ‫‪6‬‬
‫‪19365621‬‬ ‫�أحمد عدي �سيف البطا�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪14862742‬‬ ‫ا�سامه �سامل �سليمان العامري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13992005‬‬ ‫جمعه عبدالله جمعه احلرا�صي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪11556273‬‬ ‫�أ�سماء �سامل خمي�س احل�سنية‬ ‫‪12‬‬
‫‪25538812‬‬ ‫الوليد جمعه �سويلم ال�صلتي‬ ‫‪7‬‬
‫‪18262533‬‬ ‫�أحمد عزان حمدون الفزاري‬ ‫‪15‬‬ ‫‪18237826‬‬ ‫االزهر �سعيد �صالح الهنائي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪27484619‬‬ ‫حبيب علي حبيب اجلرداين‬ ‫‪20‬‬ ‫‪20289497‬‬ ‫�أ�سماء عي�سى خلفان احل�سنية‬ ‫‪13‬‬
‫‪12857552‬‬ ‫اجمد �صالح حممد العزري‬ ‫‪8‬‬
‫‪27064514‬‬ ‫�أحمد مبارك �صالح الهاجري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪10897177‬‬ ‫الأجمد �أحمد خلفان البلو�شي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11220027‬‬ ‫ح�سن فار�س ح�سن الرئي�سي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22793425‬‬ ‫�أفنان فايز خمي�س املنذرية‬ ‫‪14‬‬
‫‪13211248‬‬ ‫�أبوبكر ابراهيم حممد البلو�شي‬ ‫‪9‬‬
‫‪12930792‬‬ ‫�أفلح �سامل مبارك البو�سعيدي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪12714965‬‬ ‫املعت�صم �سعيد �ساعد ال�سيابي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11224167‬‬ ‫حمد حممد حمد الفرقاين‬ ‫‪22‬‬ ‫‪19931366‬‬ ‫�أنفال را�شد �سعيد اجلابرية‬ ‫‪15‬‬
‫‪11609188‬‬ ‫�أحمد �سامل خمي�س الوهيبي‬ ‫‪10‬‬
‫‪19834174‬‬ ‫�أن�س عبدالله خمي�س ال�سناين‬ ‫‪18‬‬ ‫‪14626343‬‬ ‫املقداد مبارك جمعه ال�سناين‬ ‫‪6‬‬ ‫‪14345079‬‬ ‫حمزة طالب �سيف الوهيبي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7326345‬‬ ‫�أنفال �سعيد عبدالله الوهيبية‬ ‫‪16‬‬
‫‪15315859‬‬ ‫�أحمد يو�سف حممد البلو�شي‬ ‫‪11‬‬
‫‪11821653‬‬ ‫�أن�س علي �سعيد الوهيبي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪27215122‬‬ ‫�إ�سماعيل �ساعد ربيع الرحبي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪21964793‬‬ ‫حمزه طالب احمد اجلابري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25006071‬‬ ‫�آمال �سيف �سامل احلو�سنية‬ ‫‪17‬‬
‫‪11694276‬‬ ‫�أ�صيل خلفان عبدالله الرا�سبي‬ ‫‪12‬‬
‫‪19846002‬‬ ‫با�سم حممد نا�صر اجلرداين‬ ‫‪20‬‬ ‫‪22812695‬‬ ‫�أحمد �سعيد عبدالله العلوي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11182336‬‬ ‫حميد �سامل حميد العربي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪23488968‬‬ ‫�آمال غريب عياد اخلرو�صية‬ ‫‪18‬‬
‫‪25893396‬‬ ‫�أجمد عبدالله را�شد احل�سيني‬ ‫‪13‬‬
‫‪28040112‬‬ ‫توفيق علي �ساملني البطا�شي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪27658342‬‬ ‫�أحمد �سليمان حبيب النريي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪61933354‬‬ ‫خالد علي اكرب خدابخ�ش البلو�شي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪10759877‬‬ ‫�آيه حمد �سامل التوبية‬ ‫‪19‬‬
‫‪24051049‬‬ ‫�أيوب �سامل جمعه ال�سيابي‬ ‫‪14‬‬
‫‪23285621‬‬ ‫جابر �سامل �سعيد النظريي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪11843418‬‬ ‫�أحمد عمر �سامل الذهب‬ ‫‪10‬‬ ‫‪14824337‬‬ ‫خليل ابراهيم جمعه البلو�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪12610847‬‬ ‫�آيه نا�صر زايد املخينية‬ ‫‪20‬‬
‫‪15036168‬‬ ‫جلند ن�صر حمد العامري‬ ‫‪15‬‬
‫‪27685226‬‬ ‫جا�سم حممد �أحمد الغزيلي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪14443437‬‬ ‫�أنور خلفان جمعه ال�سلماين‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11446034‬‬ ‫داود ح�سن حممد الزدجايل‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10785623‬‬ ‫بثينه حميد حمدان العامرية‬ ‫‪21‬‬
‫‪25284212‬‬ ‫ح�سام �سعيد حممد الوهيبي‬ ‫‪16‬‬
‫‪21323785‬‬ ‫جا�سم حممد خلفان التمتمي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪13769131‬‬ ‫با�سل خمي�س را�شد الها�شمي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪29289229‬‬ ‫را�شد �سعيد حمدان الفراجي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪18433081‬‬ ‫بثينه خلفان �صالح اجلردانية‬ ‫‪22‬‬
‫‪19049202‬‬ ‫ح�سن علي �سعود املحرزي‬ ‫‪17‬‬
‫‪14220057‬‬ ‫جلند عبدالرحيم حممد البلو�شي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪27692762‬‬ ‫بدر خلفان �سيف الناعبي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪28023484‬‬ ‫را�شد عبدالله را�شد الفراجي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪12988868‬‬ ‫بثينه خمي�س بلو�شي العامرية‬ ‫‪23‬‬
‫‪27953144‬‬ ‫حمزه را�شد �سامل ال�سناين‬ ‫‪18‬‬
‫‪10211256‬‬ ‫جمال �سليمان �سامل احل�سني‬ ‫‪26‬‬ ‫‪10999801‬‬ ‫بندر �سالم �سامل احلارثي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18222902‬‬ ‫را�شد يو�سف را�شد العامري‬ ‫‪31‬‬ ‫‪12251722‬‬ ‫بيان �سامل �سليمان ال�سيابية‬ ‫‪24‬‬
‫‪11691616‬‬ ‫خالد �سليمان خلفان الوهيبي‬ ‫‪19‬‬
‫‪23492447‬‬ ‫جمال م�صبح را�شد اجللنداين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10778688‬‬ ‫ثاقب علي غالم البلو�شي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪28018365‬‬ ‫�سامل حديد �سامل ال�سناين‬ ‫‪32‬‬ ‫‪21287554‬‬ ‫ثريا عامر عبدالله احلديدية‬ ‫‪25‬‬
‫‪27616238‬‬ ‫خالد حممد علي املع�شري‬ ‫‪20‬‬
‫‪10138916‬‬ ‫حجي عبدالله حجي الرواحي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪12010111‬‬ ‫ح�سني علي يو�سف البلو�شي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18721936‬‬ ‫�سامل خلفان �سامل الناعبي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪11354223‬‬ ‫جواهر جمعه تعيب امل�شايخية‬ ‫‪26‬‬
‫‪26103357‬‬ ‫خالد هالل حممد ال�سيابي‬ ‫‪21‬‬
‫‪12353615‬‬ ‫ح�سن حمد حممد الهنائي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12542197‬‬ ‫ح�سني مو�سى ح�سني البلو�شي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪20844813‬‬ ‫�سامح �سامل هالل املع�شري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪10047578‬‬ ‫جواهر �سعيد علي احل�سنية‬ ‫‪27‬‬
‫‪21320371‬‬ ‫خلفان نا�صر خلفان البو�صايف‬ ‫‪22‬‬
‫‪21366797‬‬ ‫ح�سن علي خلفان البطا�شي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪17938183‬‬ ‫حمد خلفان �سيف النريي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪20767467‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد املرزوقي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪11367813‬‬ ‫حليمه �أحمد جمعه البلو�شية‬ ‫‪28‬‬
‫‪28422371‬‬ ‫خليل خلفان حممد الرحبي‬ ‫‪23‬‬
‫‪21366759‬‬ ‫ح�سني علي خلفان البطا�شي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪18999543‬‬ ‫حمد �سعود �ضحي الرحبي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15203105‬‬ ‫�سعيد �سندي �سعيد امل�سلمي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪15420056‬‬ ‫حليمه نا�صر حمود الوهيبية‬ ‫‪29‬‬
‫‪19530691‬‬ ‫�سامل حمد �صالح الرحبي‬ ‫‪24‬‬
‫‪12855149‬‬ ‫ح�سني علي �سعيد ال�سيابي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪14725244‬‬ ‫حمزة عبدالله �سامل اليحيائي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10067096‬‬ ‫�سعيد عبدالر�سول �سامل الزدجايل‬ ‫‪37‬‬ ‫‪23061661‬‬ ‫خديجه مر�شد �أحمد احل�سنية‬ ‫‪30‬‬
‫‪5311561‬‬ ‫�سامل خمي�س �سامل املقيمي‬ ‫‪25‬‬
‫‪27579962‬‬ ‫حمود �سليمان عي�سى الرحبي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪19628894‬‬ ‫حمود �سيف �سعيّد ال�شبلي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪13474353‬‬ ‫�سعيد فايل �سامل العمري‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12231197‬‬ ‫خلود خالد �سعيد ال�سيابية‬ ‫‪31‬‬
‫‪27373895‬‬ ‫�سامل نا�صر �سيف اجلابري‬ ‫‪26‬‬
‫‪12299079‬‬ ‫خالد حممد مبارك الغماري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪25457683‬‬ ‫خلفان خمي�س حممد الوهيبي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪18761112‬‬ ‫�سلطان حممد عبدالله البو�صايف‬ ‫‪39‬‬ ‫‪18529378‬‬ ‫خلود خليفه خلفان الرا�شدية‬ ‫‪32‬‬
‫‪26382154‬‬ ‫�سامح خمي�س خلفان الوهيبي‬ ‫‪27‬‬
‫‪12799349‬‬ ‫خلفان ح�سن خلفان اليعربي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪13449116‬‬ ‫خليفه �سامل خليّف الرحبي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22996922‬‬ ‫�سيف م�سلم حنب الغداين‬ ‫‪40‬‬ ‫‪20792788‬‬ ‫خوله حميد نا�صر احل�سنية‬ ‫‪33‬‬
‫‪20783431‬‬ ‫�سعد �سعيد �سامل العامري‬ ‫‪28‬‬
‫‪13003837‬‬ ‫خلفان �سيف خلفان النريي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪12726601‬‬ ‫خمي�س �صالح خمي�س امل�ؤتي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25386265‬‬ ‫�شاذان �سامل خلفان العمراين‬ ‫‪41‬‬ ‫‪11830447‬‬ ‫دالل عبدالعزيز مبارك البلو�شية‬ ‫‪34‬‬
‫‪19467041‬‬ ‫�سعيد مالك حممد املكيني‬ ‫‪29‬‬
‫‪5081635‬‬ ‫خلفان عدمي خلفان الندابي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪27797366‬‬ ‫را�شد عبدالله �سامل البلو�شي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪11712121‬‬ ‫�شهاب �أحمد خلفان ال�ساملي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪27691506‬‬ ‫ذكرى خليفه �سويد اجلابرية‬ ‫‪35‬‬
‫‪12876963‬‬ ‫�سعيد مبارك علي ال�صلتي‬ ‫‪30‬‬
‫‪27712414‬‬ ‫خليل خمي�س نا�صر الوهيبي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪28598407‬‬ ‫زكريا �سليمان حمد البو�سعيدي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11600793‬‬ ‫�صالح �سعيد �سامل اليحيائي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪26579211‬‬ ‫رحمه علي نا�صر البطا�شية‬ ‫‪36‬‬
‫‪22170437‬‬ ‫�سعيد حممد حمد املنحي‬ ‫‪31‬‬
‫‪23089631‬‬ ‫داود �سليمان حمد اجلابري‬ ‫‪39‬‬ ‫‪11783638‬‬ ‫زكريا طالب حممد البلو�شي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪13030253‬‬ ‫�صهيب حمد عبدالوهاب الزدجايل‬ ‫‪44‬‬ ‫‪8909042‬‬ ‫رزان عامر ت�سكر العويره‬ ‫‪37‬‬
‫‪19834863‬‬ ‫�سلطان �سيف عدي البطا�شي‬ ‫‪32‬‬
‫‪22153016‬‬ ‫را�شد خمي�س �سبيح ال�شبلي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪27214753‬‬ ‫زكريا عبدالله خ�صيب الرا�سبي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11307381‬‬ ‫طارق عبدالله نا�صر اخلرو�صي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪13761517‬‬ ‫رفاء �سامل فا�ضل الربيكية‬ ‫‪38‬‬
‫‪22775462‬‬ ‫�سلطان �سيف حممد البطا�شي‬ ‫‪33‬‬
‫‪61948423‬‬ ‫ر�ضا حممد جان حممد البلو�شي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪20785013‬‬ ‫زيد عبدالله نا�صر الرزيقي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪8362957‬‬ ‫طالل علي ح�سني الفار�سي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪7419711‬‬ ‫رقيه عبداللطيف عبدالوهاب‬ ‫‪39‬‬
‫‪22350149‬‬ ‫�سلطان حممد خمي�س العامري‬ ‫‪34‬‬
‫‪19791725‬‬ ‫زايد حممد �سعيد الرواحي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪18201483‬‬ ‫�سامل خلفان �سامل املقيبلي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪24346605‬‬ ‫عبداجلليل عبدالله را�شد املن�صوري‬ ‫‪47‬‬ ‫‪14492261‬‬ ‫رهف عي�سى علي الزدجالية‬ ‫‪40‬‬
‫‪61938693‬‬ ‫�سلمان حممد جمعه البلو�شي‬ ‫‪35‬‬
‫‪20320497‬‬ ‫�سامل خلفان حميد البطا�شي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪27967085‬‬ ‫�سامل خمي�س �سامل ال�سناين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪12482679‬‬ ‫عبدالرحمن عبدالله حارب ال�شعيلي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪12703773‬‬ ‫روان يحيى �سامل الهنائية‬ ‫‪41‬‬
‫‪23638241‬‬ ‫�سليمان �ساعد حمود الوهيبي‬ ‫‪36‬‬
‫‪27129469‬‬ ‫�سامل �صبيح خمي�س امل�شريف‬ ‫‪44‬‬ ‫‪14883524‬‬ ‫�سامل مرهون �سامل �أوالدثاين‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12269924‬‬ ‫عبدالعزيز حممد جمعه احلب�سي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪11845592‬‬ ‫ر�ؤى حممد �سامل اجله�ضمية‬ ‫‪42‬‬
‫‪10782523‬‬ ‫�سليمان �سامل خمي�س العلوي‬ ‫‪37‬‬
‫‪10499864‬‬ ‫�سامح حميد �سعيد �آل عزان‬ ‫‪45‬‬ ‫‪10811242‬‬ ‫�سعود علي �سعود ال�سلطي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪23063421‬‬ ‫عبدالله حمد نا�صر الرحبي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪10971526‬‬ ‫ريان خالد �سامل املع�شرية‬ ‫‪43‬‬
‫‪27128256‬‬ ‫�سيف �سعيد خلفان الغ�سيني‬ ‫‪38‬‬
‫‪22035867‬‬ ‫�سامي �سويد �سامل احلديدي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪18232099‬‬ ‫�سليّم �سعيد �سليّم العامري‬ ‫‪34‬‬ ‫‪10368824‬‬ ‫عبدالله �سامل خمي�س احل�سني‬ ‫‪51‬‬ ‫‪27773549‬‬ ‫رميا حممد را�شد اجلابرية‬ ‫‪44‬‬
‫‪15453253‬‬ ‫�سيف �سعيد حممد احلالوي‬ ‫‪39‬‬
‫‪14240991‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد احل�سني‬ ‫‪47‬‬ ‫‪23076247‬‬ ‫�سند حممد علي الرواحي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪27664674‬‬ ‫عبدالله حممد علي اليو�سفي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪21965457‬‬ ‫زمزم مبارك �سامل ال�سيابية‬ ‫‪45‬‬
‫‪19368632‬‬ ‫�سيف عامر حممد ال�سيابي‬ ‫‪40‬‬
‫‪21428956‬‬ ‫�سعيد �سامل �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪12138603‬‬ ‫�شبيب �أحمد �سلمان البلو�شي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪10754651‬‬ ‫عبدالله نا�صر عبدالله العامري‬ ‫‪53‬‬ ‫‪24502805‬‬ ‫زمزم مرزوق مبارك امل�شيفرية‬ ‫‪46‬‬
‫‪13603575‬‬ ‫�سيف عبدالله �سعود احلربي‬ ‫‪41‬‬
‫‪9933155‬‬ ‫�سعيد �سيف حم�سن الهادي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪11602286‬‬ ‫�صالح خمي�س را�شد الدوحاين‬ ‫‪37‬‬ ‫‪13508443‬‬ ‫عرفان عبدالله علي ال�ساملي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪27582237‬‬ ‫زهور مبارك جمعه الكليبية‬ ‫‪47‬‬
‫‪21268462‬‬ ‫�صدام علي حمدان احلامتي‬ ‫‪42‬‬
‫‪21376092‬‬ ‫�سعيد �صالح عائل ال�شماخي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪71345773‬‬ ‫طائف عبدالباقي دين حممد البلو�شي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪11826302‬‬ ‫علي جمال جمعه البلو�شي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪19717637‬‬ ‫�ساره �سعيد هديب اجلابرية‬ ‫‪48‬‬
‫‪10605432‬‬ ‫طه مقبول حممد الرئي�سي‬ ‫‪43‬‬
‫‪29117416‬‬ ‫�سعيد حممد �سعيد الأخزمي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪13349232‬‬ ‫طه خليفه عبدالله ال�سيابي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪20214187‬‬ ‫علي خلفان علي الوهيبي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪19705443‬‬ ‫�سامله حممد �سويلم ال�صوافية‬ ‫‪49‬‬
‫‪11017955‬‬ ‫عادل هالل �سامل الرواحي‬ ‫‪44‬‬
‫‪12589278‬‬ ‫�سليّم علي �سليّم ال�سيابي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪23043917‬‬ ‫عبدالرحيم �سعيد حميد ال�شبلي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪13591593‬‬ ‫عي�سى جول حممد عي�سى البلو�شي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪27599761‬‬ ‫�سحر را�شد خلفان الغزيلية‬ ‫‪50‬‬
‫‪10561996‬‬ ‫عامر �سامل عامر اال�سماعيلي‬ ‫‪45‬‬
‫‪22848021‬‬ ‫�سليمان �سامل عي�سى ال�سيابي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪27954892‬‬ ‫عبدالله �صالح علي اجلرداين‬ ‫‪41‬‬ ‫‪21398335‬‬ ‫عي�سى حممد �سعود املع�شري‬ ‫‪58‬‬ ‫‪24432235‬‬ ‫�سعاد خلفان حممد الوهيبية‬ ‫‪51‬‬
‫‪9704019‬‬ ‫عبدالرحمن ثاين �سليمان املعويل‬ ‫‪46‬‬
‫‪10263067‬‬ ‫�سمري �سعود �أحمد احلب�سي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪19029882‬‬ ‫عبدالله حممد عبدالله اجلرداين‬ ‫‪42‬‬ ‫‪25423502‬‬ ‫عي�سى حممد �سعيد ال�شبلي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪9336274‬‬ ‫�سعاده بنت حممد بن �سامل الوهيبية‬ ‫‪52‬‬
‫‪10326496‬‬ ‫عبدالعزيز حامد حممد احلب�سي‬ ‫‪47‬‬
‫‪11941552‬‬ ‫�سند عبدالله �سامل الرقادي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪21295135‬‬ ‫عبدالله مو�سى عبدالله الزدجايل‬ ‫‪43‬‬ ‫‪19793397‬‬ ‫غ�سان خلفان علي املع�شري‬ ‫‪60‬‬ ‫‪26100927‬‬ ‫�سلوى �سامل حميد البطا�شية‬ ‫‪53‬‬
‫‪12472442‬‬ ‫عبدالعزيز علي عبدالله احلميدي‬ ‫‪48‬‬
‫‪10563259‬‬ ‫�سند علي خمي�س احل�سني‬ ‫‪56‬‬ ‫‪13775509‬‬ ‫عدنان �سيف �سامل الفوري‬ ‫‪44‬‬ ‫‪15210758‬‬ ‫فهد خلفان زايد احلديدي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪21990918‬‬ ‫�سليمة �سعيد حنب الغدانية‬ ‫‪54‬‬
‫‪25486702‬‬ ‫عبدالله حمد علي ال�شنوي‬ ‫‪49‬‬
‫‪14335878‬‬ ‫�سهيل يحيى �سيف الوهيبي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪13113392‬‬ ‫علي دادكرمي عبدالله البلو�شي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪9681075‬‬ ‫فهد م�شعل عبدالله الزدجايل‬ ‫‪62‬‬ ‫‪8855204‬‬ ‫�سماح �سعيد حممد الريامية‬ ‫‪55‬‬
‫‪11450779‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله العامري‬ ‫‪50‬‬
‫‪22322469‬‬ ‫�سيف خلفان خمي�س العمري‬ ‫‪58‬‬ ‫‪12654852‬‬ ‫عمار يا�سر علي املنذري‬ ‫‪46‬‬ ‫‪10232662‬‬ ‫في�صل �سامل يو�سف الهادي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪10810868‬‬ ‫�سماهر حبيب �سعيد الغ�سينية‬ ‫‪56‬‬
‫‪11288725‬‬ ‫عبدالله حممد �سلمان املو�سوي‬ ‫‪51‬‬
‫‪11165272‬‬ ‫�صالح حممود را�شد الرندي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪11658771‬‬ ‫عمر خلفان جمعه احلب�سي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪19849013‬‬ ‫قي�س خلفان عبدالله احل�سني‬ ‫‪64‬‬ ‫‪7618815‬‬ ‫�سهام عبدالله حممد البلو�شية‬ ‫‪57‬‬
‫‪21396889‬‬ ‫عبدامللك �سيف ها�شم الها�شمي‬ ‫‪52‬‬
‫‪11182622‬‬ ‫�صهيب �سعيد حمد احل�سني‬ ‫‪60‬‬ ‫‪26821106‬‬ ‫عمر علي نا�صر الرحبي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪11147022‬‬ ‫قي�صر في�صل حمد احل�سني‬ ‫‪65‬‬ ‫‪25687656‬‬ ‫�شاديه خليفه حمود العامرية‬ ‫‪58‬‬
‫‪14629443‬‬ ‫عبدالوهاب عبدالله جمعه ال�شق�صي‬ ‫‪53‬‬
‫‪9690966‬‬ ‫طارق �سامل �سعيد الغماري‬ ‫‪61‬‬ ‫‪25184267‬‬ ‫عمر حممد �سامل املع�شري‬ ‫‪49‬‬ ‫‪15079799‬‬ ‫ماجد عبدالرزاق مراد البلو�شي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪21807055‬‬ ‫�شروق جمعه دروي�ش الهادية‬ ‫‪59‬‬
‫‪26293438‬‬ ‫عدي علي الوهيبي‬ ‫عزيز ّ‬ ‫‪54‬‬
‫‪27523622‬‬ ‫طالب علي حممد الرحبي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪19379402‬‬ ‫عمران �سعيد نا�صر ال�سناين‬ ‫‪50‬‬ ‫‪22058185‬‬ ‫مالك �سامل حنب الغداين‬ ‫‪67‬‬ ‫‪12889864‬‬ ‫�شريفه نا�صر �سعيد الوهيبية‬ ‫‪60‬‬
‫‪11322793‬‬ ‫عفان عبدال�سالم �صالح الزدجايل‬ ‫‪55‬‬
‫‪12895633‬‬ ‫طالل �سعود عبدالعزيز البلو�شي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪9947269‬‬ ‫عي�سى ح�سن حمد الزدجايل‬ ‫‪51‬‬ ‫‪20130595‬‬ ‫حممد دروي�ش �سامل ال�ضامري‬ ‫‪68‬‬ ‫‪9990985‬‬ ‫�شهد عبدالله من�صور الرئي�سية‬ ‫‪61‬‬
‫‪15210369‬‬ ‫علي �أكرب علي ال�شيهاين‬ ‫‪56‬‬
‫‪28852047‬‬ ‫عادل ابراهيم حممد الناعبي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪28091981‬‬ ‫فار�س عدي فار�س البطا�شي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪15637283‬‬ ‫حممد ربيع �سامل احلرا�صي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪10305868‬‬ ‫�شهالء �سامل علي القا�سمية‬ ‫‪62‬‬
‫‪19829406‬‬ ‫علي را�شد �سامل ال�سباعي‬ ‫‪57‬‬
‫‪12513425‬‬ ‫عادل را�شد املر الغماري‬ ‫‪65‬‬ ‫‪14044733‬‬ ‫فار�س حممود مو�سى الرئي�سي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪12472648‬‬ ‫حممد �سعيد حممد الهادي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪14868389‬‬ ‫�شيخة نا�صر حممد الغمارية‬ ‫‪63‬‬
‫‪25585458‬‬ ‫علي حممد �سلطان ال�سناين‬ ‫‪58‬‬
‫‪27870708‬‬ ‫عادل عامر خلفان اجلابري‬ ‫‪66‬‬ ‫‪20317762‬‬ ‫فهد عبدالعزيز ابراهيم الفار�سي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪12405055‬‬ ‫حممد �سيف �سامل العامري‬ ‫‪71‬‬ ‫‪13797182‬‬ ‫�صفاء ابراهيم نا�صر احلارثية‬ ‫‪64‬‬
‫‪12501615‬‬ ‫عماد �سعيد �سليمان اخلرو�صي‬ ‫‪59‬‬
‫‪13148203‬‬ ‫عادل حممود غالم الزدجايل‬ ‫‪67‬‬ ‫‪15698685‬‬ ‫في�صل مراد نورحممد الهوتي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪23047462‬‬ ‫حممد عبدالله حممد الوهيبي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10841329‬‬ ‫�صفاء حمد �سعيد احلارثية‬ ‫‪65‬‬
‫‪17990336‬‬ ‫عمار �سعيد خمي�س البو�صايف‬ ‫‪60‬‬
‫‪15253578‬‬ ‫عبداحلميد خليفه حممد احلديدي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪13240732‬‬ ‫ق�صي جمعه �سليمان الهادي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪14297957‬‬ ‫حممد فهد �أحمد البلو�شي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪20766849‬‬ ‫�صفاء مقبول ب�شر احل�ضرمية‬ ‫‪66‬‬
‫‪15203124‬‬ ‫فايز �سندي �سعيد امل�سلمي‬ ‫‪61‬‬
‫‪13803142‬‬ ‫عبدالرحمن خالد عبدالرحمن الزرايف‬ ‫‪69‬‬ ‫‪14034627‬‬ ‫قي�س �سليمان عامر العربي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪12527352‬‬ ‫حممد حمفوظ خلفان املحرمي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪20207889‬‬ ‫�ضحى �سامل �سعيد العلوية‬ ‫‪67‬‬
‫‪24976768‬‬ ‫في�صل جمعه عبدالله الغاوي‬ ‫‪62‬‬
‫‪12945148‬‬ ‫عبدالرحمن مبارك را�شد البطا�شي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪18431015‬‬ ‫ل�ؤي مبارك �ساملني البطا�شي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪12440444‬‬ ‫حممد مرهون جمعه احلب�سي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪15174443‬‬ ‫طيف حمود علي اجلابرية‬ ‫‪68‬‬
‫‪12482121‬‬ ‫في�صل علي عبيد ال�سيابي‬ ‫‪63‬‬
‫‪22332804‬‬ ‫عبدالعزيز را�شد علي اجلرداين‬ ‫‪71‬‬ ‫‪18658892‬‬ ‫ماجد حميل خ�صيب احل�سني‬ ‫‪59‬‬ ‫‪28499914‬‬ ‫حممود �سليمان را�شد البلو�شي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪23640011‬‬ ‫عايده حمود حممد احل�سنية‬ ‫‪69‬‬
‫‪27054179‬‬ ‫قابو�س �سعيد �أحمد احل�سني‬ ‫‪64‬‬
‫‪14508607‬‬ ‫عبدالله �أحمد عبدالله احل�سني‬ ‫‪72‬‬ ‫‪12815997‬‬ ‫مازن �أحمد �سهيل قطن‬ ‫‪60‬‬ ‫‪12116669‬‬ ‫حممود عبدالله �ساملني الكليبي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪21917715‬‬ ‫عبري خالد فري�ش املحرزية‬ ‫‪70‬‬
‫‪27704917‬‬ ‫قي�س خلفان حممد امل�شريف‬ ‫‪65‬‬
‫‪23461137‬‬ ‫عبدالله حمدان �سليمان الوهيبي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪21995254‬‬ ‫مازن حمد خمي�س املهمويل‬ ‫‪61‬‬ ‫‪19502687‬‬ ‫مروان خالد خلفان احل�سني‬ ‫‪78‬‬ ‫‪25823462‬‬ ‫عذاري ربيع حممد الرحبية‬ ‫‪71‬‬
‫‪21995235‬‬ ‫ماجد حمد خمي�س املهمويل‬ ‫‪66‬‬
‫‪22781915‬‬ ‫عبدالله �صالح حمدان ال�سيفي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪8285091‬‬ ‫مازن حمود را�شد ال�سابقي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪12049977‬‬ ‫معتز حممد خلفان احلب�سي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪19451813‬‬ ‫عنود مبارك عي�سى اخل�صيبية‬ ‫‪72‬‬
‫‪9927442‬‬ ‫ماجد �سعيد نا�صر الرحبي‬ ‫‪67‬‬
‫‪10852672‬‬ ‫عبدالله من�صور علي البلو�شي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪11174614‬‬ ‫مازن من�صور بالل البلو�شي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪27700956‬‬ ‫معت�صم حمود �سعيد احلرا�صي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪27012741‬‬ ‫عهود علي �سعيد الرحبية‬ ‫‪73‬‬
‫‪26298758‬‬ ‫ماجد �سيف �سعيد الناعبي‬ ‫‪68‬‬
‫‪18951422‬‬ ‫عبدالهادي ثني مبارك الهاجري‬ ‫‪76‬‬ ‫‪20756218‬‬ ‫مثري حممد غريب املنذري‬ ‫‪64‬‬ ‫‪12979788‬‬ ‫معت�صم الل بخ�ش مياه الزدجايل‬ ‫‪81‬‬ ‫‪11989105‬‬ ‫عهود حممد عبدالله البلو�شية‬ ‫‪74‬‬
‫‪5753296‬‬ ‫ماجد عبدالله حمد املخيني‬ ‫‪69‬‬
‫‪12127317‬‬ ‫عثمان بدر �سعيد الوهيبي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪18985349‬‬ ‫حممد �أحمد ن�صيب القرين‬ ‫‪65‬‬ ‫‪19810587‬‬ ‫معت�صم حممد را�شد ال�سناين‬ ‫‪82‬‬ ‫‪27121724‬‬ ‫غالية �سيف جميل ال�شبلية‬ ‫‪75‬‬
‫‪12823301‬‬ ‫مازن �سامل عبدالله الربا�شدي‬ ‫‪70‬‬
‫‪19774342‬‬ ‫عدنان حمد �سيف الكا�سبي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪14070086‬‬ ‫حممد �سعيد خمي�س ال�شحي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪14162623‬‬ ‫منذر �أحمد �سعيد الكلباين‬ ‫‪83‬‬ ‫‪24588145‬‬ ‫فاطمة را�شد حامد احلديدية‬ ‫‪76‬‬
‫‪13482515‬‬ ‫مازن حممد را�شد الغ�ساين‬ ‫‪53‬‬ ‫‪23001894‬‬ ‫حممد يو�سف حمد املعمري‬ ‫‪43‬‬ ‫‪11148772‬‬ ‫عبدالعزيز بن خلفان بن علي ال علي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪27229536‬‬ ‫�أحمد حممد علي الري�سي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪10715717‬‬ ‫عدنان خلفان جمعه الزهيمي‬ ‫‪79‬‬
‫‪20191912‬‬ ‫حممد بن حبيب بن عبدالله ال عبدال�سالم‬ ‫‪54‬‬ ‫‪13063623‬‬ ‫حممود جمعه �سامل املقبايل‬ ‫‪44‬‬ ‫‪22856343‬‬ ‫عبدالعزيز بن عبدالله بن �شمبيه البلو�شي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12835533‬‬ ‫�أحمد يا�سر �سامل الزعابي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪11054401‬‬ ‫ع�صام خلف عبدالله الريامي‬ ‫‪80‬‬
‫‪19624468‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن عبيد الربيكي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪25354591‬‬ ‫حممود حمد حممد ال�شيدي‬ ‫‪45‬‬ ‫‪20178842‬‬ ‫عبدالعزيز جمعه را�شد الربيكي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪28573148‬‬ ‫�أ�شرف يو�سف خمي�س ال�سعدي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪27100961‬‬ ‫علي خ�صيف حممد اليحيائي‬ ‫‪81‬‬
‫‪11393058‬‬ ‫حممد بن �سامل بن علي احلمداين‬ ‫‪56‬‬ ‫‪13929311‬‬ ‫حممود �سامل خمي�س العلوي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪12603092‬‬ ‫عبدالله بن ابراهيم بن حممد البلو�شي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪13408038‬‬ ‫�أجمد خليفه �سامل الربيعي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪20274605‬‬ ‫علي �سعيد خلفان الرزيقي‬ ‫‪82‬‬
‫‪8914226‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن را�شد ال�صاحلي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪19746151‬‬ ‫خملد مبارك �سعيد ال�سناين‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10423941‬‬ ‫عبدالله بن جمعه بن خلفان اجلابري‬ ‫‪43‬‬ ‫‪25553249‬‬ ‫بدر علي �سامل الرديني‬ ‫‪43‬‬ ‫‪12323012‬‬ ‫علي �شام�س يعقوب الزدجايل‬ ‫‪83‬‬
‫‪8717131‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن قا�سم اجلابري‬ ‫‪58‬‬ ‫‪4234167‬‬ ‫مروان بن عبدالله بن �شمبيه البلو�شي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪9200828‬‬ ‫عبدالله بن ح�سن بن حممد البلو�شي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪19795124‬‬ ‫تركي خليل خ�صيف ال�سعدي‬ ‫‪44‬‬ ‫‪20866335‬‬ ‫علي عبدالله حممد احلمحامي‬ ‫‪84‬‬
‫‪22644211‬‬ ‫حممد بن علي بن �سليمان القطيطي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪12697067‬‬ ‫مروان عبدالله �سعيد احلمداين‬ ‫‪49‬‬ ‫‪11474788‬‬ ‫عبدالله بن خلفان بن عبدالله القريني‬ ‫‪45‬‬ ‫‪8633696‬‬ ‫ثابت بن زيد بن علي العمراين‬ ‫‪45‬‬ ‫‪8089311‬‬ ‫علي حممد علي الوهيبي‬ ‫‪85‬‬
‫‪13049673‬‬ ‫حممد بن نا�صر بن حمدان املعمري‬ ‫‪60‬‬ ‫‪18276174‬‬ ‫م�صبح جا�سم م�صبح اجللبوبي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪13222164‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن عبدالله املقبايل‬ ‫‪46‬‬ ‫‪9942605‬‬ ‫ثاين عبدالله �سيف الري�سي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪26428284‬‬ ‫عمار �سامل م�سلم العامري‬ ‫‪86‬‬
‫‪12351166‬‬ ‫م�صبح بن �سعيد بن م�صبح ال�شبلي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪18029126‬‬ ‫م�صطفى بن عبيد بن خمي�س البدواوي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪10002379‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن �سامل اللوغاين‬ ‫‪47‬‬ ‫‪24437939‬‬ ‫جابر حمد حارب ال�صاحلي‬ ‫‪47‬‬ ‫‪28167049‬‬ ‫عمار مرهون علي املع�شري‬ ‫‪87‬‬
‫‪20950491‬‬ ‫م�صطفى بن عبيد بن ربيع الكحايل‬ ‫‪62‬‬ ‫‪13718439‬‬ ‫م�صعب يون�س عبدالرحمن البلو�شي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪14945698‬‬ ‫عبدالله بن �سليمان بن عبداللطيف ال�سالمي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪11275651‬‬ ‫جا�سم بن علي بن �سعيد الهندا�سي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪27924935‬‬ ‫عمر �صالح علي التمتمي‬ ‫‪88‬‬
‫‪14520381‬‬ ‫م�صطفي �سامل علي ال�سعيدي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪10670913‬‬ ‫معاذ بن �سامل بن �سامل بن را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪11493903‬‬ ‫عبدالله بن �شهدات بن خمي�س البلو�شي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪1305024‬‬ ‫جامع بن حممد بن مبارك العدوي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪13857365‬‬ ‫عمر عبدالله عبيد العامري‬ ‫‪89‬‬
‫‪22000239‬‬ ‫نايف علي عبيد ال�سعيدي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪11519648‬‬ ‫معتز را�شد عبدالله ال�شحي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪10897955‬‬ ‫عبدالله بن علي بن عبدالله املعمري‬ ‫‪50‬‬ ‫‪12280601‬‬ ‫جالل بن دروي�ش بن حممد البلو�شي‬ ‫‪50‬‬ ‫‪12031648‬‬ ‫عمران يحيى خلفان التميمي‬ ‫‪90‬‬
‫‪11406844‬‬ ‫ن�صر بن �سعيد بن �سامل املعمري‬ ‫‪65‬‬ ‫‪11519667‬‬ ‫معت�صم را�شد عبدالله ال�شحي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪6584772‬‬ ‫عبدالله بن علي بن حممد البلو�شي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪7063349‬‬ ‫جمال بن �سامل بن �سيف احلو�سني‬ ‫‪51‬‬ ‫‪27733304‬‬ ‫فرا�س خمي�س مبارك احلديدي‬ ‫‪91‬‬
‫‪8916108‬‬ ‫هزاع بن احمد بن حممد البلو�شي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪12189994‬‬ ‫من�صور �سامل نا�صر املقبايل‬ ‫‪56‬‬ ‫‪9942713‬‬ ‫عبدالله بن علي خمي�س ال�شبلي‬ ‫‪52‬‬ ‫‪1348062021‬‬ ‫جمعة بن �سلطان بن جمعة املزروعة‬ ‫‪52‬‬ ‫‪11249272‬‬ ‫فرا�س حم�سن دا�ؤد الزدجايل‬ ‫‪92‬‬
‫‪21260813‬‬ ‫هزاع بن را�شد بن حممد املحريزي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪20234389‬‬ ‫مهند بن خمي�س بن را�شد القطيطي‬ ‫‪57‬‬ ‫‪10536389‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن زايد الربيكي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪9513115‬‬ ‫جمعة بن عو�ض بن حممد املعمري‬ ‫‪53‬‬ ‫‪27134606‬‬ ‫فهد �سامل علي اجلرداين‬ ‫‪93‬‬
‫‪14444266‬‬ ‫ه�شام عبدالله �شوين اخلمي�سي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪15189437‬‬ ‫مو�سى بن �سعيد بن حميد العمريي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪11360344‬‬ ‫عبدالله خلفان دروي�ش الفزاري‬ ‫‪54‬‬ ‫‪9525633‬‬ ‫جمعه بن ابراهيم بن جمعه الزعابي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪11839147‬‬ ‫فهد حممد �سامل الربواين‬ ‫‪94‬‬
‫‪14423554‬‬ ‫هالل �سامل علي ال عبدال�سالم‬ ‫‪69‬‬ ‫‪11522936‬‬ ‫مو�سى بن عبدالله بن �شمبيه البلو�شي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪13050417‬‬ ‫عبدالله را�شد جمعه ال�شحي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪5757787‬‬ ‫جمعه بن حممد بن خمي�س الهندا�سي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪11149889‬‬ ‫فهيم هالل حمد اجلابري‬ ‫‪95‬‬
‫‪7739819‬‬ ‫هيثم بن عو�ض بن �سعيد ال عبدال�سالم‬ ‫‪70‬‬ ‫‪10504039‬‬ ‫مو�سى غريب ال�شيبه املطرو�شي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪13051462‬‬ ‫عبدالله �سرحان حممد املزروعي‬ ‫‪56‬‬ ‫‪14379864‬‬ ‫جمعه �سرحان �سعيد املقبايل‬ ‫‪56‬‬ ‫‪11751167‬‬ ‫في�صل را�شد خلفان البلو�شي‬ ‫‪96‬‬
‫‪20273828‬‬ ‫هيثم بن مرهون بن مطر ال�سعيدي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪20234318‬‬ ‫م�ؤيد بن خمي�س بن را�شد القطيطي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪18934156‬‬ ‫عبدالله �سعيد را�شد املقبايل‬ ‫‪57‬‬ ‫‪13762721‬‬ ‫حارب بن �سعيد بن عبيد املعمري‬ ‫‪57‬‬ ‫‪18194159‬‬ ‫قي�س �سعود �سامل املقيبلي‬ ‫‪97‬‬
‫‪10754402‬‬ ‫يحيى بن حممد بن علي ال�شيزاوي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪13759536‬‬ ‫م�ؤيد جمعه ح�سن املعمري‬ ‫‪62‬‬ ‫‪19031614‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله املزروعي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪10055392‬‬ ‫ح�سن بن را�شد بن مراد البلو�شي‬ ‫‪58‬‬ ‫‪11143234‬‬ ‫ل�ؤي خلفان حميد ال�سيابي‬ ‫‪98‬‬
‫‪20765088‬‬ ‫يعقوب را�شد حممد ال�صاحلي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪14078013‬‬ ‫م�ؤيد �سيف ح�سن ال�شحي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪11220519‬‬ ‫عبدالله �سلطان عبدالله ال�سريحي‬ ‫‪59‬‬ ‫‪13580696‬‬ ‫ح�سن �سامل ح�سن املطاري�ش‬ ‫‪59‬‬ ‫‪10195419‬‬ ‫ليث علي خلفان احل�سني‬ ‫‪99‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪22499893‬‬ ‫نادر عبدالله علي ال�شوازي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪11626492‬‬ ‫عبدالله عبدالرحمن حممد املزروعي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪18296662‬‬ ‫ح�سن عامر خمي�س املقبايل‬ ‫‪60‬‬ ‫‪19490404‬‬ ‫ماجد خمي�س �سامل العرجي‬ ‫‪100‬‬
‫‪7207186‬‬ ‫نا�صر بن �سامل بن حممد ال�سناين‬ ‫‪65‬‬ ‫‪13871737‬‬ ‫عبدالله علي �سامل القطيطي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪13682504‬‬ ‫حمد بن خليفة بن علي الزعابي‬ ‫‪61‬‬ ‫‪20340844‬‬ ‫ماجد عبدالله ناجم التمتمي‬ ‫‪101‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة العين المتطورة للزجاج‬
‫‪20223183‬‬ ‫نا�صر �سيف نا�صر ال�سناين‬ ‫‪66‬‬ ‫‪19387495‬‬ ‫عبداملجيد حمد خلفان الرو�شدي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪11913726‬‬ ‫حمد �سعيد �سيف البادي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪10894409‬‬ ‫ماجد حممد املا�س البلو�شي‬ ‫‪102‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية‬ ‫‪13857257‬‬ ‫ن�صر ابراهيم نا�صر ال�شيادي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪22806944‬‬ ‫عبداملجيد قا�سم علي القا�سمي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪12016077‬‬ ‫حمد بن �سيف بن علي املعمري‬ ‫‪63‬‬ ‫‪21087002‬‬ ‫مازن �سليمان علي املع�شري‬ ‫‪103‬‬
‫(فلج القبائل)‬
‫‪9612513‬‬ ‫ن�صر بن زايد بن عبيد احلو�سني‬ ‫‪68‬‬ ‫‪20875607‬‬ ‫عبداملجيد نا�صر حمد العامري‬ ‫‪64‬‬ ‫‪12166232‬‬ ‫حمد بن عبدالله بن م�سعود احل�ساين‬ ‫‪64‬‬ ‫‪11267202‬‬ ‫مازن عبداجلبار �صالح الزدجايل‬ ‫‪104‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪12482524‬‬ ‫ن�صر يون�س �سليمان ال�سي�ساين‬ ‫‪69‬‬ ‫‪18541643‬‬ ‫عبدالنبي بن علي بن ح�سن العجمي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪11334827‬‬ ‫حمد بن علي بن �سيف ال عبدال�سالم‬ ‫‪65‬‬ ‫‪19447804‬‬ ‫جمد �سيف حممد الرواحي‬ ‫‪105‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪12995766‬‬ ‫منري حممد عبيد القري‬ ‫‪70‬‬ ‫‪15455721‬‬ ‫عبدالواحد احمد حممد البلو�شي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪11264721‬‬ ‫حمد خلفان �سعيد �آل عبدال�سالم‬ ‫‪66‬‬ ‫‪10846302‬‬ ‫حممد ابراهيم �سعيد التوبي‬ ‫‪106‬‬
‫‪10718536‬‬ ‫ابراهيم را�شد خمي�س ال�ساملي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10041237‬‬ ‫نواف بن حممد بن خلفان البلو�شي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪11601879‬‬ ‫عثمان بن مبارك �سعيد البلو�شي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪14049186‬‬ ‫حمد �سامل علي الري�سي‬ ‫‪67‬‬ ‫‪11961219‬‬ ‫حممد ابراهيم حممد البلو�شي‬ ‫‪107‬‬
‫‪12583931‬‬ ‫احمد خمي�س عبدالله البلو�شي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11266093‬‬ ‫نوح بن عبدالله بن را�شد املعمري‬ ‫‪72‬‬ ‫‪22817344‬‬ ‫عزان بن خلفان بن را�شد الربيكي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪13646019‬‬ ‫حمد عبدالله حمد احلكماين‬ ‫‪68‬‬ ‫‪13898795‬‬ ‫حممد جمعه �سيف اليو�سفي‬ ‫‪108‬‬
‫‪18641916‬‬ ‫احمد را�شد �سعيد البادي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8984892‬‬ ‫نوح بن حممد بن ل�شكر البلو�شي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪5705535‬‬ ‫عزان بن را�شد بن �سامل الفار�سي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪10692819‬‬ ‫حميد عبدالله خلفان البادي‬ ‫‪69‬‬ ‫‪19822894‬‬ ‫حممد حمد حمود اخلربو�شي‬ ‫‪109‬‬
‫‪9063936‬‬ ‫احمد �سليمان حممد ال�شبلي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10890237‬‬ ‫نوح جابر حمد ال�صاحلي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪14987853‬‬ ‫علي بن احمد بن علي املعمري‬ ‫‪70‬‬ ‫‪19726155‬‬ ‫خالد ا�سماعيل عبدالله البلو�شي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪12980237‬‬ ‫حممد خالد خمي�س احل�سني‬ ‫‪110‬‬
‫‪8740495‬‬ ‫احمد م�صبح حممد املقبايل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12136679‬‬ ‫هاين حممد عبدالله احلوماين‬ ‫‪75‬‬ ‫‪7781244‬‬ ‫علي بن ح�سن بن غلوم البلو�شي‬ ‫‪71‬‬ ‫‪7891659‬‬ ‫خالد بن حميد بن علي الكحايل‬ ‫‪71‬‬ ‫‪11916864‬‬ ‫حممد خلفان حممد املالكي‬ ‫‪111‬‬
‫‪22788536‬‬ ‫املعت�صم �سعيد حمد احلمادي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20585676‬‬ ‫هزاع بن �سيف بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪7672626‬‬ ‫علي بن حمد بن حميد ال�ضباري‬ ‫‪72‬‬ ‫‪7193527‬‬ ‫خالد بن خلفان بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪72‬‬ ‫‪10638338‬‬ ‫حممد زايد ربيع القا�سمي‬ ‫‪112‬‬
‫‪11251286‬‬ ‫انور حممد علي العجمي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11714499‬‬ ‫هزاع بن علي بن �سامل املزروعي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪116806592‬‬ ‫علي بن را�شد بن �سامل الزعابي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪8675582‬‬ ‫خالد بن �سامل بن را�شد الكحايل‬ ‫‪73‬‬ ‫‪20760181‬‬ ‫حممد �سامل خمي�س الغزيلي‬ ‫‪113‬‬
‫‪8068487‬‬ ‫�أحمد عبدالله هالل ال�سعدي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪8099464‬‬ ‫هالل بن �سامل بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪83202351‬‬ ‫علي بن رجب بن عبيد البدواوي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪5170332‬‬ ‫خالد بن �سامل بن �سعيد الزعابي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪15695036‬‬ ‫حممد �سليمان �سامل الناعبي‬ ‫‪114‬‬
‫‪11381567‬‬ ‫�أحمد حممد ح�سن البلو�شي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10062995‬‬ ‫هالل بن ها�شل بن احمد ال�سعدي‬ ‫‪79‬‬ ‫‪17222344‬‬ ‫علي بن �سامل بن را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪13619862‬‬ ‫خالد بن �سامل بن عبدالله املقبايل‬ ‫‪75‬‬ ‫‪11531468‬‬ ‫حممد �سيف خلفان الوهيبي‬ ‫‪115‬‬
‫‪13759588‬‬ ‫�أ�سامه �سعيد علي ال�صاحلي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪10791425‬‬ ‫هيثم بن ذياب بن غامن العامري‬ ‫‪80‬‬ ‫‪9458669‬‬ ‫علي بن �صالح بن علي املخمري‬ ‫‪76‬‬ ‫‪18061307‬‬ ‫خالد ثاين �سامل الهندا�سي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪21999253‬‬ ‫حممد عبدالله حافظ البو�صايف‬ ‫‪116‬‬
‫‪11767346‬‬ ‫بدر احمد �سامل املعمري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18050172‬‬ ‫هيثم بن علي بن نا�صر املقبايل‬ ‫‪81‬‬ ‫‪19792938‬‬ ‫علي بن عبدالله بن حميد الكحايل‬ ‫‪77‬‬ ‫‪22049775‬‬ ‫خالد �سعيد عبدالله الزعابي‬ ‫‪77‬‬ ‫‪13816324‬‬ ‫حممد علي �سعود الريامي‬ ‫‪117‬‬
‫‪11275651‬‬ ‫جا�سم علي �سعيد الهندا�سي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11881945‬‬ ‫و�ضاح عبدالله خلفان ال�سعيدي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪7415975‬‬ ‫علي بن عبدالله بن نا�صر العدوي‬ ‫‪78‬‬ ‫‪20826723‬‬ ‫خالد �سيف را�شد املقبايل‬ ‫‪78‬‬ ‫‪14208415‬‬ ‫حممد حمفوظ ابراهيم الهادي‬ ‫‪118‬‬
‫‪9444133‬‬ ‫ح�سام حمد �سليمان ال�شبلي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7242078‬‬ ‫وليد بن �سعيد بن خلفان الزعابي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪10363191‬‬ ‫علي بن حممد بن علي ال�صقري‬ ‫‪79‬‬ ‫‪19496642‬‬ ‫خالد �سيف علي املقبايل‬ ‫‪79‬‬ ‫‪11878038‬‬ ‫حممد نا�صر حممد احل�سني‬ ‫‪119‬‬
‫‪11596396‬‬ ‫ح�سن �سليم طالب املنوري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪13951808‬‬ ‫وليد بن �سلطان بن �سيف الكندي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪7796065‬‬ ‫علي بن مطر بن حمدان ال�شحي‬ ‫‪80‬‬ ‫‪5085859‬‬ ‫خ�صيب بن عبدالله بن خمي�س املعويل‬ ‫‪80‬‬ ‫‪14942992‬‬ ‫حممد نا�صر حممد الهادي‬ ‫‪120‬‬
‫‪9873853‬‬ ‫ح�سني علي حمدان ال�شيدي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪27106312‬‬ ‫يا�سر حمود خميّ�س ال�سعدي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪14389881‬‬ ‫علي بن نا�صر بن �سعيد املقبايل‬ ‫‪81‬‬ ‫‪8500791‬‬ ‫خلفان بن حمد خلفان ال�سعيدي‬ ‫‪81‬‬ ‫‪14722266‬‬ ‫حممود حمد �سبيل البلو�شي‬ ‫‪121‬‬
‫‪22642038‬‬ ‫ح�سني علي خلفان املعمري‬ ‫‪16‬‬ ‫‪22771706‬‬ ‫يا�سر خمي�س عبدالله الفار�سي‬ ‫‪86‬‬ ‫‪10603634‬‬ ‫علي بن نا�صر بن علي البادي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪645176‬‬ ‫خلفان بن عبدالله بن �سعيد القريني‬ ‫‪82‬‬ ‫‪23011292‬‬ ‫حممود عبدالله �سامل الغماري‬ ‫‪122‬‬
‫‪27652559‬‬ ‫ح�سني ها�شل دروي�ش الهندا�سي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪11313604‬‬ ‫يحيى بن را�شد بن �سامل املعمري‬ ‫‪87‬‬ ‫‪10719468‬‬ ‫علي را�شد عبدالله الكندي‬ ‫‪83‬‬ ‫‪9583987‬‬ ‫خليفه بن غريب بن حممد اجلابري‬ ‫‪83‬‬ ‫‪18436724‬‬ ‫حممود مبارك �ساملني البطا�شي‬ ‫‪123‬‬
‫‪10685659‬‬ ‫حمد جمعه علي القا�سمي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪23835214‬‬ ‫يحيى حمد �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪12731537‬‬ ‫علي را�شد علي ال�شيادي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪19334288‬‬ ‫خليفه علي خمي�س القطيطي‬ ‫‪84‬‬ ‫‪18003095‬‬ ‫مدين نا�صر علي الهادي‬ ‫‪124‬‬
‫‪11536544‬‬ ‫حمدان هالل حمدان اجلهوري‬ ‫‪19‬‬ ‫‪15692517‬‬ ‫يو�سف بن حميد بن �سامل الكحايل‬ ‫‪89‬‬ ‫‪22028809‬‬ ‫علي �سامل علي اجلهوري‬ ‫‪85‬‬ ‫‪28613659‬‬ ‫خليفه م�صبح عبدالله ال�صاحلي‬ ‫‪85‬‬ ‫‪13906656‬‬ ‫مر�شد عبدالله را�شد احلديدي‬ ‫‪125‬‬
‫‪10784724‬‬ ‫حمود عبدالله خليفه املعمري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪11186635‬‬ ‫يو�سف بن طناف بن املا�س ال�سعدي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪12622887‬‬ ‫عمار خلفان عبدالله املقبايل‬ ‫‪86‬‬ ‫‪13396572‬‬ ‫خمي�س بن حميد بن عامر اجلهوري‬ ‫‪86‬‬ ‫‪13614364‬‬ ‫مروان خلفان �سامل الغ�سيني‬ ‫‪126‬‬
‫‪19357613‬‬ ‫حميد عبيد خاطر ال�سعدي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪10041256‬‬ ‫يو�سف بن عبيد بن حممد العربي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪6856881‬‬ ‫عمر بن خمي�س بن را�شد البلو�شي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪8556844‬‬ ‫خمي�س بن حممد بن �سامل البلو�شي‬ ‫‪87‬‬ ‫‪10092908‬‬ ‫مروان مو�سى بخ�شوك البلو�شي‬ ‫‪127‬‬
‫‪22249159‬‬ ‫خالد �أحمد خمي�س ال�شيدي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13891217‬‬ ‫يو�سف بن علي بن عبدالله املخمري‬ ‫‪92‬‬ ‫‪21366553‬‬ ‫عمر بن علي بن عبيد البلو�شي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪14056102‬‬ ‫خمي�س �سيف �سامل الزعابي‬ ‫‪88‬‬ ‫‪20768647‬‬ ‫معاذ ابراهيم عبدالله الهاليل‬ ‫‪128‬‬
‫‪11318408‬‬ ‫خالد جميل عبدالله الزعابي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪7276699‬‬ ‫يو�سف بن علي عبيد القرطوبي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪9511369‬‬ ‫عمر بن مراد بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪22998191‬‬ ‫خمي�س هديب عبيد ال�صاحلي‬ ‫‪89‬‬ ‫‪11558952‬‬ ‫معاذ �سيف عيد احل�سني‬ ‫‪129‬‬
‫‪20790498‬‬ ‫خمي�س نا�صر خمي�س اجلهوري‬ ‫‪24‬‬ ‫‪20858384‬‬ ‫يو�سف خليفه �شوين ال�سعيدي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪12120364‬‬ ‫عمر علي بخيت املقبايل‬ ‫‪90‬‬ ‫‪12657952‬‬ ‫دخيل خمي�س ربيع اليحمدي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪18042712‬‬ ‫معاذ طالب خليفه اجلابري‬ ‫‪130‬‬
‫‪9327245‬‬ ‫را�شد خلفان �سامل الرو�شدي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪14191381‬‬ ‫يو�سف را�شد عبيد البادي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪13329274‬‬ ‫عناد نا�صر عبدالله الكندي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪20234394‬‬ ‫را�شد بن خمي�س بن را�شد القطيطي‬ ‫‪91‬‬ ‫‪12530692‬‬ ‫معتز عبدالله مبارك ال�شرجي‬ ‫‪131‬‬
‫‪11027245‬‬ ‫را�شد عبدالله را�شد القرطوبي‬ ‫‪26‬‬ ‫‪23691772‬‬ ‫يو�سف �سعيد را�شد املعمري‬ ‫‪96‬‬ ‫‪12307118‬‬ ‫عو�ض حارب �سعيد الري�سي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪20922679‬‬ ‫را�شد بن �سامل بن م�صبح ال�سعيدي‬ ‫‪92‬‬ ‫‪21999201‬‬ ‫منذر حافظ �شاه مراد الزدجايل‬ ‫‪132‬‬
‫‪8522326‬‬ ‫را�شد حممد را�شد ال�سعدي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪14026938‬‬ ‫يو�سف علي �سيف الغيثي‬ ‫‪97‬‬ ‫‪8876305‬‬ ‫عي�سى بن �سيف بن �سامل اجلهوري‬ ‫‪93‬‬ ‫‪14069636‬‬ ‫را�شد بن علي بن را�شد احلو�سني‬ ‫‪93‬‬ ‫‪10669315‬‬ ‫مهند حمود حممد العوي�سي‬ ‫‪133‬‬
‫‪9495026‬‬ ‫را�شد حممد را�شد ال�شيدي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪10685134‬‬ ‫يون�س بن �سامل بن حميد القرطوبي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪10852386‬‬ ‫عي�سى بن علي بن عبيد البلو�شي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪13282001‬‬ ‫را�شد بن علي بن را�شد العلوي‬ ‫‪94‬‬ ‫‪11630482‬‬ ‫م�ؤيد عبدالله يو�سف النوفلي‬ ‫‪134‬‬
‫‪12421009‬‬ ‫�سامل را�شد حممد القا�سمي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪11264313‬‬ ‫يون�س بن نا�صر بن علي املعمري‬ ‫‪99‬‬ ‫‪20216796‬‬ ‫عي�سى بن حممد بن عي�سى البلو�شي‬ ‫‪95‬‬ ‫‪19725472‬‬ ‫را�شد تواح �سلطان املقبايل‬ ‫‪95‬‬ ‫‪11075662‬‬ ‫نا�صر علي نا�صر الوهيبي‬ ‫‪135‬‬
‫‪23096492‬‬ ‫�سامل عبدالله خليفه الرئي�سي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪18408955‬‬ ‫يون�س بن ن�صيب بن �سامل الدرمكي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪20223694‬‬ ‫عي�سى �سيف را�شد العنبوري‬ ‫‪96‬‬ ‫‪14321464‬‬ ‫را�شد �سعيد را�شد ال�شبلي‬ ‫‪96‬‬ ‫‪13022391‬‬ ‫نوح �سامل حممد احل�سني‬ ‫‪136‬‬
‫‪18284271‬‬ ‫�سامل حممد �سعيد البادي‬ ‫‪31‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪22011277‬‬ ‫عي�سى �شام�س �سعيد الزعابي‬ ‫‪97‬‬ ‫‪29897753‬‬ ‫را�شد حممد را�شد ال�شيدي‬ ‫‪97‬‬ ‫‪11861527‬‬ ‫نوح عبدالله علي الزدجايل‬ ‫‪137‬‬
‫‪10006537‬‬ ‫�ساملني عبيد ح�سن الزعابي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪14292112‬‬ ‫غ�صن بن علي بن را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪98‬‬ ‫‪1631175‬‬ ‫را�شدبن حمد بن �سيف اجلهوري‬ ‫‪98‬‬ ‫‪12573722‬‬ ‫ه�شام طالل علي املالكي‬ ‫‪138‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة العين المتطورة للزجاج‬
‫‪21288753‬‬ ‫�سعود مرهون حمدان املعمري‬ ‫‪33‬‬ ‫‪10862679‬‬ ‫غيث بن مطر بن حممد املعمري‬ ‫‪99‬‬ ‫‪23020212‬‬ ‫را�ضي بن ح�سن بن عي�سى املزروعي‬ ‫‪99‬‬ ‫‪13980936‬‬ ‫هود حممد �سيف ال�سعدي‬ ‫‪139‬‬
‫‪9756538‬‬ ‫�سعيد عبدالله خمي�س املعمري‬ ‫‪34‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية‬ ‫‪10186836‬‬ ‫فهد بن علي بن عبدالله الفزاري‬ ‫‪100‬‬ ‫‪23969551‬‬ ‫رائد بن م�صبح بن ربيع ال�صاحلي‬ ‫‪100‬‬ ‫‪25533066‬‬ ‫وليد حميد �سامل العامري‬ ‫‪140‬‬
‫(فلج القبائل)‬
‫‪21287924‬‬ ‫�سيف خمي�س مبارك الها�شمي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪12174043‬‬ ‫فهد خليفه حممد ال�ساملي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪13028997‬‬ ‫رو�ؤف بن حممد بن مرهون القرطوبي‬ ‫‪101‬‬ ‫‪29231561‬‬ ‫وليد خلف �سليمان الناعبي‬ ‫‪141‬‬
‫‪22633947‬‬ ‫�سيف حممد جمعه املجزي‬ ‫‪36‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪8758364‬‬ ‫في�صل بن �سامل بن علي املرزوقي‬ ‫‪102‬‬ ‫‪10787968‬‬ ‫زايد بن �سامل بن زايد احلو�سني‬ ‫‪102‬‬ ‫‪13749116‬‬ ‫ياقوت عو�ض ياقوت الفار�سي‬ ‫‪142‬‬
‫‪10708665‬‬ ‫�سيف حممد را�شد ال�سعدي‬ ‫‪37‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪10414275‬‬ ‫في�صل بن �صالح بن علي املخمري‬ ‫‪103‬‬ ‫‪13812977‬‬ ‫زايد �سمري زايد النوفلي‬ ‫‪103‬‬ ‫‪28930039‬‬ ‫يحيى عبدالله حممد البو�صايف‬ ‫‪143‬‬
‫‪19719581‬‬ ‫�شهاب جا�سم علي الربيكي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪10993667‬‬ ‫ابراهيم بن حممد بن ح�سن املقبايل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪20336038‬‬ ‫في�صل بن فري�ش بن علي الزفيتي‬ ‫‪104‬‬ ‫‪19747167‬‬ ‫زكريا بن عادل بن �سامل القطيطي‬ ‫‪104‬‬ ‫‪24904563‬‬ ‫يو�سف خلفان ح�سن الرحبي‬ ‫‪144‬‬
‫‪21302562‬‬ ‫عا�صم را�شد علي البلو�شي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪2486899‬‬ ‫ابراهيم بن حممد بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12296992‬‬ ‫في�صل حميد حممد العي�سائي‬ ‫‪105‬‬ ‫‪23721239‬‬ ‫زكريا نا�صر حمدان الفجري‬ ‫‪105‬‬ ‫‪10361341‬‬ ‫يو�سف عبدالغفور رم�ضان الزدجايل‬ ‫‪145‬‬
‫‪11414866‬‬ ‫عاهد �سامل علي البلو�شي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪13313957‬‬ ‫احمد بن �سعيد حممد اجلابري‬ ‫‪3‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪13601988‬‬ ‫زيد علي حممد الركيبي‬ ‫‪106‬‬ ‫‪27935021‬‬ ‫يو�سف حممد خلفان النريي‬ ‫‪146‬‬
‫‪10449157‬‬ ‫عبدالرحمن حممد هديب الهندا�سي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪18000402‬‬ ‫احمد بن عامر بن �سعيد الكحايل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪17991184‬‬ ‫�سامل بن حميد بن علي الكحايل‬ ‫‪107‬‬ ‫‪23493384‬‬ ‫يو�سف حممد �سامل الرحبي‬ ‫‪147‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬المها لصناعة المعادن‬
‫‪11251989‬‬ ‫عبدالله ح�سن حامت البلو�شي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪20820734‬‬ ‫ا�سامه خمي�س �سامل الكحايل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9210864‬‬ ‫�سامل بن خمي�س بن �سامل العربي‬ ‫‪108‬‬ ‫‪29131404‬‬ ‫يون�س جمعه عدمي امل�سكري‬ ‫‪148‬‬
‫‪22026135‬‬ ‫عبدالله حميد �سلطان املقبايل‬ ‫‪43‬‬ ‫‪10491885‬‬ ‫ا�سحاق مرهون حممد الكثريي‬ ‫‪6‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (المنطقة الصناعية الخامسة)‬ ‫‪12316799‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن �سامل املعمري‬ ‫‪109‬‬ ‫‪25068489‬‬ ‫يون�س عبدالله مرهون الرحبي‬ ‫‪149‬‬
‫‪21373554‬‬ ‫عبدالله خليفه عبدالله احلو�سني‬ ‫‪44‬‬ ‫‪12633381‬‬ ‫املعت�صم نا�صر خلفان احلوماين‬ ‫‪7‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪9942249‬‬ ‫عبدالله هالل �سعيد املعمري‬ ‫‪45‬‬ ‫‪8875425‬‬ ‫الوارث �سعيد را�شد البادي‬ ‫‪8‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫أسم الشركة‪ :‬المها لصناعة المعادن‬ ‫أسم الشركة‪ :‬المها لصناعة المعادن‬
‫‪18683772‬‬ ‫علي �سامل خلفان ال�سعيدي‬ ‫‪46‬‬ ‫‪11905761‬‬ ‫�أحمد علي خمي�س القرطوبي‬ ‫‪9‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (المنطقة الصناعية الخامسة)‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (المنطقة الصناعية الخامسة)‬
‫‪19792938‬‬ ‫علي عبدالله حميد الكحايل‬ ‫‪47‬‬ ‫‪10266664‬‬ ‫�أحمد علي �سليمان املعمري‬ ‫‪10‬‬
‫‪10001466‬‬ ‫في�صل علي عبدالله املقبايل‬ ‫‪1‬‬
‫‪18960619‬‬ ‫عمار �سعيد طالب ال�صاحلي‬ ‫‪48‬‬ ‫‪8653206‬‬ ‫�أ�سامه �أحمد مبارك احلو�سني‬ ‫‪11‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 15 :‬يوليو ‪2018‬م‬
‫‪7447321‬‬ ‫قا�سم بن علي بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪2‬‬
‫‪19828475‬‬ ‫عمار �سيف حممد ال�شيادي‬ ‫‪49‬‬ ‫‪19469026‬‬ ‫بدر را�شد خلفان احلمداين‬ ‫‪12‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪11101557‬‬ ‫ل�ؤي بن احمد بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪3‬‬
‫‪22040629‬‬ ‫عمار حممد را�شد املقبايل‬ ‫‪50‬‬ ‫‪18009032‬‬ ‫جمعه عبدالله علي ال�سعيدي‬ ‫‪13‬‬
‫‪15211802‬‬ ‫ليث �صالح �سامل ال�شيادي‬ ‫‪4‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪12280878‬‬ ‫عمر �سعيد را�شد العمريي‬ ‫‪51‬‬ ‫‪8174867‬‬ ‫حارب بن حمد بن حارب املقبايل‬ ‫‪14‬‬
‫‪18247862‬‬ ‫ماجد بن خلفان بن بالل الكحايل‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12945312‬‬ ‫�سامل مبارك عبيد ال�سناين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8082583‬‬ ‫ابراهيم بن جمعه بن ابراهيم ال�سعدي‬ ‫‪1‬‬
‫‪11071466‬‬ ‫عمر عطي خمي�س القريني‬ ‫‪52‬‬ ‫‪13580696‬‬ ‫ح�سن بن �سامل بن ح�سن املطرو�شي‬ ‫‪15‬‬
‫‪13552561‬‬ ‫مازم �سعيد �سامل القرطوبي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6257072‬‬ ‫�سامي بن �سلمان بن عبيد القرطوبي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5345239‬‬ ‫ابراهيم بن حميد بن �سعيد ال�شافعي‬ ‫‪2‬‬
‫‪19390942‬‬ ‫غامن �سامل حميد ال�سعيدي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪20189772‬‬ ‫ح�سني بن خليفة بن �سامل الكحايل‬ ‫‪16‬‬
‫‪14001632‬‬ ‫مازن حمد م�صبح املعمري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19752515‬‬ ‫�سامي را�شد �سامل املعمري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8570373‬‬ ‫ابراهيم بن �صالح بن حمد العجمي‬ ‫‪3‬‬
‫‪12087725‬‬ ‫في�صل حممد �سعيد القرطوبي‬ ‫‪54‬‬ ‫‪2170481‬‬ ‫ح�سني بن قا�سم بن ح�سني العجمي‬ ‫‪17‬‬
‫‪15039043‬‬ ‫مازن �سيف �سامل املعمري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11831051‬‬ ‫�سعود بن �سامل بن خمي�س البادي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪11522941‬‬ ‫ابراهيم بن عبدالله بن ح�سن البلو�شي‬ ‫‪4‬‬
‫‪12194442‬‬ ‫ل�ؤي خليفه خ�صيف ال�صاحلي‬ ‫‪55‬‬ ‫‪27073238‬‬ ‫حمود بن را�شد بن حمد اجلهوري‬ ‫‪18‬‬
‫‪23672923‬‬ ‫مالك �سعود حممد ال�شيادي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22840783‬‬ ‫�سعود خليفه حمد القنوبي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪23418875‬‬ ‫ابراهيم بن حممد بن را�شد ال�صاحلي‬ ‫‪5‬‬
‫‪19725467‬‬ ‫ماجد تواح �سلطان املقبايل‬ ‫‪56‬‬ ‫‪12704578‬‬ ‫خالد بن �صالح بن ح�سن الزعبي‬ ‫‪19‬‬
‫‪24362673‬‬ ‫مبارك بن را�شد بن مبارك احلو�سني‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11101365‬‬ ‫�سعود خمي�س حمد الرديني‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2045209‬‬ ‫ابراهيم بن حممد بن عبدالله العجمي‬ ‫‪6‬‬
‫‪10213808‬‬ ‫ماجد حمد ها�شل ال�سناين‬ ‫‪57‬‬ ‫‪20825149‬‬ ‫خالد بن م�صبح بن �سيف ال�سناين‬ ‫‪20‬‬
‫‪8560407‬‬ ‫مبارك بن علي بن �سعيد املزروعي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪22870359‬‬ ‫�سعود �سليمان علي البادي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪19372355‬‬ ‫ابراهيم بن هالل بن علي الفار�سي‬ ‫‪7‬‬
‫‪18909219‬‬ ‫مازن را�شد علي القرين‬ ‫‪58‬‬ ‫‪7232647‬‬ ‫خمي�س بن حممد بن �صالح الزعابي‬ ‫‪21‬‬
‫‪1025836‬‬ ‫حمفوظ بن �شنني بن علي الهندا�سي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪28794257‬‬ ‫�سعيد حميد حماد ال�سعيدي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10066872‬‬ ‫احمد بن ح�سن بن ايراهيم البلو�شي‬ ‫‪8‬‬
‫‪11632007‬‬ ‫حممد ب�شري حميد املعمري‬ ‫‪59‬‬ ‫‪22991054‬‬ ‫را�شد بن جمعة بن علي الفزاري‬ ‫‪22‬‬
‫‪11066633‬‬ ‫حممد بن حارب بن را�شد ال�صاحلي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪10308213‬‬ ‫�سعيد را�شد حممد الو�شاحي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24319721‬‬ ‫احمد بن حميد بن �سعيد ال�صاحلي‬ ‫‪9‬‬
‫‪15142459‬‬ ‫حممد خ�صيف حميد ال�صاحلي‬ ‫‪60‬‬ ‫‪18932817‬‬ ‫را�شد بن �سامل بن را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪23‬‬
‫‪6765265‬‬ ‫حممد بن خادوم بن جمعه الربيكي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9853895‬‬ ‫�سعيد عبيد �سعيد املعمري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪3464192‬‬ ‫احمد بن خادوم بن عبيد الربيكي‬ ‫‪10‬‬
‫‪9663177‬‬ ‫حممد �سامل علي املعمري‬ ‫‪61‬‬ ‫‪22449701‬‬ ‫�سامل بن �سعيد بن �سيف احلو�سني‬ ‫‪24‬‬
‫‪13860991‬‬ ‫حممد بن خمي�س بن حميد الرو�شدي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪6561746‬‬ ‫�سلطان بن �سيف بن مبارك اجلابري‬ ‫‪11‬‬ ‫‪20254014‬‬ ‫احمد بن خلفان بن �شنني القطيطي‬ ‫‪11‬‬
‫‪20756101‬‬ ‫حممد عبدالله جمعه النوفلي‬ ‫‪62‬‬ ‫‪3752677‬‬ ‫�سامل بن عبدالله بن حممد القرطوبي‬ ‫‪25‬‬
‫‪10017448‬‬ ‫حممد بن را�شد بن عبيد الكعبي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18139787‬‬ ‫�سلطان ربيع خمي�س املريكي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪12919463‬‬ ‫احمد بن �سعيد بن احمد الري�سي‬ ‫‪12‬‬
‫‪25529521‬‬ ‫حممد عبدالله �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪63‬‬ ‫‪11179686‬‬ ‫�سامل بن حممد بن �سامل البلو�شي‬ ‫‪26‬‬
‫‪12217457‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن علي الرو�شدي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14882644‬‬ ‫�سلطان حممد �سامل الري�سي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11542262‬‬ ‫احمد بن �سيف بن عبدالله املعمري‬ ‫‪13‬‬
‫‪26534556‬‬ ‫حممود �سامل عزيز البلو�شي‬ ‫‪64‬‬ ‫‪9285147‬‬ ‫�سامل علي �سامل ال�شحي‬ ‫‪27‬‬
‫‪12629053‬‬ ‫حممد بن عبدالغفور بن عبداللطيف املزروعي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪9820257‬‬ ‫�سليمان خالد حممد البلو�شي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪2397185‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن جمعه املزروعي‬ ‫‪14‬‬
‫‪14302512‬‬ ‫منذر جمعه �صالح الكندي‬ ‫‪65‬‬ ‫‪9043697‬‬ ‫�سعود مبارك �صالح املرزوقي‬ ‫‪28‬‬
‫‪9002591‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن جمعه الكعبي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪1158332‬‬ ‫�سيف بن �سامل بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8548063‬‬ ‫احمد بن علي بن حممد القرطوبي‬ ‫‪15‬‬
‫‪9193158‬‬ ‫مهران خليفه خ�صيف ال�شحي‬ ‫‪66‬‬ ‫‪8526452‬‬ ‫�شعيب بن عبدالله بن علي البلو�شي‬ ‫‪29‬‬
‫‪12471965‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن حممد املعمري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10042914‬‬ ‫�سيف بن علي بن �سيف املقبايل‬ ‫‪16‬‬ ‫‪7241273‬‬ ‫احمد بن غريب بن علي الو�شاحي‬ ‫‪16‬‬
‫‪14238915‬‬ ‫نايف �سليمان علي املعمري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪11304984‬‬ ‫�صالح بن حممد بن جمعة العمراين‬ ‫‪30‬‬
‫‪1423248‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن نا�صر اخلالدي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪14036177‬‬ ‫�سيف �سلطان �صالح الزعابي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪14407862‬‬ ‫احمد بن يعقوب بن حممد البلو�شي‬ ‫‪17‬‬
‫‪10438087‬‬ ‫نواف را�شد حممد البلو�شي‬ ‫‪68‬‬ ‫‪15268539‬‬ ‫طالل بن عبدالله بن را�شد املقبايل‬ ‫‪31‬‬
‫‪18031961‬‬ ‫حممد بن عبيد بن خمي�س البدواوي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪20849674‬‬ ‫�سيف مرهون را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪6861446‬‬ ‫احمد بن يو�سف بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪18‬‬
‫‪7981528‬‬ ‫نواف �سعيد حممد القريني‬ ‫‪69‬‬ ‫‪21939218‬‬ ‫عادل �سعيد حممد العلوي‬ ‫‪32‬‬
‫‪4213810‬‬ ‫حممد بن عبيد بن ربيع الزعابي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪12346352‬‬ ‫�سيف هالل �سامل الربيكي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪23015253‬‬ ‫احمد مبارك خ�صيب اجلنيبي‬ ‫‪19‬‬
‫‪21270813‬‬ ‫هزاع را�شد حممد املحريزي‬ ‫‪70‬‬ ‫‪12280775‬‬ ‫عبدالعزيز بن دروي�ش بن حممد البلو�شي‬ ‫‪33‬‬
‫‪10009483‬‬ ‫حممد بن علي بن رم�ضان البدواوي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8526452‬‬ ‫�شعيب بن عبدالله بن علي البلو�شي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪12044887‬‬ ‫احمد مبارك �صالح املرزوقي‬ ‫‪20‬‬
‫‪19006645‬‬ ‫هيثم م�صبح حممد املقبايل‬ ‫‪71‬‬ ‫‪10299083‬‬ ‫عبدالعزيز بن را�شد بن خمي�س املعمري‬ ‫‪34‬‬
‫‪11034781‬‬ ‫حممد بن م�سعود بن علي بن را�شد احلمداين‬ ‫‪25‬‬ ‫‪17858622‬‬ ‫�شهاب بن احمد بن بخيت الرو�شدي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20880734‬‬ ‫ا�سامه بن خمي�س بن �سامل الكحايل‬ ‫‪21‬‬
‫‪22845981‬‬ ‫يو�سف طالل يو�سف البلو�شي‬ ‫‪72‬‬ ‫‪7398063‬‬ ‫عبدالعزيز بن �سليمان بن �سعيد ال�شام�سي‬ ‫‪35‬‬
‫‪19425959‬‬ ‫حممد حميد حممد املقبايل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪19719581‬‬ ‫�شهاب بن جا�سم بن علي الربيكي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13668249‬‬ ‫ا�سحاق �سامل �سعيد ال�ضبعوين‬ ‫‪22‬‬
‫‪21884505‬‬ ‫يو�سف حممد ح�سن العجمي‬ ‫‪73‬‬ ‫‪61556791‬‬ ‫عبدالله ابراهيم عبدالله املطرو�شي‬ ‫‪36‬‬
‫‪25251367‬‬ ‫حممد خليفه عبدالله ال�سناين‬ ‫‪27‬‬ ‫‪18312526‬‬ ‫�شهاب خالد عبدالله ال�صاحلي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪1329838‬‬ ‫ا�سعد بن �سامل بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪23‬‬
‫‪20841465‬‬ ‫يون�س �سعيد حممد ال�سعيدي‬ ‫‪74‬‬ ‫‪18744446‬‬ ‫عبدالله بن جمعه بن مبارك القايدي‬ ‫‪37‬‬
‫‪15568525‬‬ ‫حممد خمي�س مبارك احلو�سني‬ ‫‪28‬‬ ‫‪11609914‬‬ ‫�صالح ربيع �صالح املريكي‬ ‫‪24‬‬ ‫‪13480896‬‬ ‫ا�سعد م�سلم خمي�س البادي‬ ‫‪24‬‬
‫‪7979566‬‬ ‫يون�س عبيد �صالح الربيكي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪13426752‬‬ ‫عبدالله بن �سعيد بن حممد اخلرو�صي‬ ‫‪38‬‬
‫‪13789825‬‬ ‫حممد �سامل را�شد الكيومي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪5395308‬‬ ‫�صقر بن ح�سن بن �سنجور البلو�شي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8909304‬‬ ‫ا�صيل بن ربيع بن خمي�س بيت م�سعود‬ ‫‪25‬‬
‫‪11564735‬‬ ‫يون�س حممد عبدالله الرواحي‬ ‫‪76‬‬ ‫‪11741971‬‬ ‫عبدالله بن علي بن �شنني البلو�شي‬ ‫‪39‬‬
‫‪19722807‬‬ ‫حممد �سامل حممد الغيثي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪13621576‬‬ ‫طارق نا�صر خليفه املقبايل‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11062648‬‬ ‫الوليد خالد �أحمد البلو�شي‬ ‫‪26‬‬
‫محافظة شمال الباطنة‬ ‫‪10808151‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن عبدالله اخلالدي‬ ‫‪40‬‬
‫‪12286726‬‬ ‫حممد �سامل ن�صيب العفاين‬ ‫‪31‬‬ ‫‪14618719‬‬ ‫طالب جمعه عبدالله القرطوبي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪11396636‬‬ ‫امين بن �سليمان بن علي املقبايل‬ ‫‪27‬‬
‫‪9200828‬‬ ‫عبدالله ح�سن حممد البلو�شي‬ ‫‪41‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬بيت الذهب‬ ‫‪18014338‬‬ ‫حممد �سامل هديب الزعابي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪13371926‬‬ ‫طالل بدر نا�صر املعمري‬ ‫‪28‬‬ ‫‪8852615‬‬ ‫امين بن طالب بن ثني اخلالدي‬ ‫‪28‬‬
‫‪10955337‬‬ ‫عبدالله علي عبدالله ال�شيدي‬ ‫‪42‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (الهمبار)‬ ‫‪14788444‬‬ ‫حممد �سويدان حمود املعمري‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8230578‬‬ ‫عادل بن رجب بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪19779938‬‬ ‫امين بن عبدالله بن خلفان احلو�سني‬ ‫‪29‬‬
‫‪13117826‬‬ ‫عبداملجيد بن عبدالله بن طالب العجمي‬ ‫‪43‬‬
‫‪12506987‬‬ ‫حممد �سيف �سامل ال�سعيدي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪10376392‬‬ ‫عادل �سامل دروي�ش اجلابري‬ ‫‪30‬‬ ‫‪11868861‬‬ ‫ايوب بن احمد بن �سامل العمري‬ ‫‪30‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪6758944‬‬ ‫عبداملجيد بن عبدالله هديب الكحايل‬ ‫‪44‬‬
‫‪13443249‬‬ ‫حممد �سيف �سعيد الأ�شخري‬ ‫‪35‬‬ ‫‪15403184‬‬ ‫عبداحلليم بن حافظ بن �ضحي ال�سعدي‬ ‫‪31‬‬ ‫‪12558713‬‬ ‫�أحمد خليفه حميد احلو�سني‬ ‫‪31‬‬
‫الوقت‪ 11 :‬صباح ًا‬ ‫‪10933853‬‬ ‫عزان بن �سعيد بن عبدالله ال�شرقي‬ ‫‪45‬‬
‫‪12200079‬‬ ‫حممد �صالح �سعيد ال�سناين‬ ‫‪36‬‬ ‫‪8587638‬‬ ‫عبدالرحمن بن را�شد بن حميد الغيثي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪12485976‬‬ ‫�أحمد را�شد عبدال�سالم البلو�شي‬ ‫‪32‬‬
‫‪11279959‬‬ ‫علي ابراهيم حمد العجمي‬ ‫‪46‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪18279799‬‬ ‫حممد عبدالله م�صبح البادي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪6995801‬‬ ‫عبدالرحمن بن حممد بن عبيد ال�شرقي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪18323104‬‬ ‫�أحمد را�شد نا�صر املقبايل‬ ‫‪33‬‬
‫‪20555719‬‬ ‫علي بن بخيت بن �سيف الرو�شدي‬ ‫‪47‬‬
‫‪9518698‬‬ ‫االء بنت خلفان بن �صالح احلوارية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13598143‬‬ ‫حممد عبيد حممد ال�شام�سي‬ ‫‪38‬‬ ‫‪12345697‬‬ ‫عبدالرحمن فا�ضل خليفه ال�شيادي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪13193037‬‬ ‫�أحمد �سامل نا�صر احلو�سني‬ ‫‪34‬‬
‫‪13951968‬‬ ‫علي عبدالله بن �سليمان املرزوقي‬ ‫‪48‬‬
‫‪20836951‬‬ ‫اميان �سيف �سامل ال�سنانية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪20840988‬‬ ‫حممد علي �سيف العنبوري‬ ‫‪39‬‬ ‫‪10471729‬‬ ‫عبدالرحمن حممد ابراهيم البلو�شي‬ ‫‪35‬‬ ‫‪19783014‬‬ ‫�أحمد علي ح�سن البلو�شي‬ ‫‪35‬‬
‫‪14252341‬‬ ‫عماد بن عبدالله حممد ال�صايغ‬ ‫‪49‬‬
‫‪18990346‬‬ ‫�أ�شواق خمي�س عبيد القطيطية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪27506848‬‬ ‫حممد مبارك علي ال�سعيدي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪12568739‬‬ ‫عبدالرحمن حممد �سامل الربيكي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪22850462‬‬ ‫�أحمد علي دروي�ش البلو�شي‬ ‫‪36‬‬
‫‪20180734‬‬ ‫عمر �شام�س حممد املقبايل‬ ‫‪50‬‬
‫‪12259659‬‬ ‫�أميمه خالد علي ال�سعدية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪13607996‬‬ ‫حممد حمفوظ العبد ال�سعدي‬ ‫‪41‬‬ ‫‪1153032‬‬ ‫عبدالرزاق بن �سليمان بن علي البلو�شي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18993784‬‬ ‫�أحمد علي �سامل املقبايل‬ ‫‪37‬‬
‫‪11351601‬‬ ‫فهد بن خمي�س بن عبدالله الو�شاحي‬ ‫‪51‬‬
‫‪13691617‬‬ ‫ب�شرى قا�سم ح�سني‬ ‫‪5‬‬ ‫‪28159819‬‬ ‫حممد م�صبح �سليم اجلهوري‬ ‫‪42‬‬ ‫‪9340648‬‬ ‫عبدالعزيز بن خلفان بن عبدالله املعمري‬ ‫‪38‬‬ ‫‪20829842‬‬ ‫�أحمد غريب علي املزروعي‬ ‫‪38‬‬
‫‪9969063‬‬ ‫في�صل �سعيد عبدالله احلو�سني‬ ‫‪52‬‬
‫‪22028833‬‬ ‫�سيف نافع مبارك احلر�سو�سي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19730197‬‬ ‫مروه عبدالله حمد الهنائية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪4925538‬‬ ‫ح�سام عو�ض ربيع بيت م�ستهيل‬ ‫‪16‬‬ ‫‪8142925‬‬ ‫حمد بن �سعيد بن �سعيد الهطايل‬ ‫‪7‬‬ ‫‪22821634‬‬ ‫بيان �سعيد فرج‬ ‫‪6‬‬
‫‪23424963‬‬ ‫�شاهر ال�سويعي جما�ش اجلنيبي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪8882497‬‬ ‫مروه علي مرهون اخلنب�شية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪61954628‬‬ ‫ح�سن بن م�سلم بن �سامل رعفيت‬ ‫‪17‬‬ ‫‪22337576‬‬ ‫حمد بن نا�صر بن عبدالله اخلنب�شي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9209088‬‬ ‫جواهر خمي�س �سامل الري�سية‬ ‫‪7‬‬
‫‪23713058‬‬ ‫�صبيح حمد حامد احلر�سو�سي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18808863‬‬ ‫مرمي خليفه حرب الهنائية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪19768184‬‬ ‫ح�سن �سامل احمد �شجنعه‬ ‫‪18‬‬ ‫‪4250229‬‬ ‫خالد بن خمي�س بن �سامل اجللبوبي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22006711‬‬ ‫رحاب �سعيد مرهون الرو�شدية‬ ‫‪8‬‬
‫‪19846565‬‬ ‫طاهر �سلوم �سامل اجلنيبي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪12959853‬‬ ‫مرمي �سليم �سامل الهنائية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪18376522‬‬ ‫حمدان احمد دلكان �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20108482‬‬ ‫خمي�س بن �سامل بن مبارك ال�صلطي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25099611‬‬ ‫رحمة �صالح هديب ال�سعدية‬ ‫‪9‬‬
‫‪19734903‬‬ ‫عازم عزان حممد احلكماين‬ ‫‪22‬‬ ‫‪19678171‬‬ ‫منى عبدالله مبارك الهنائية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪12680275‬‬ ‫خالد بن بخيت بن علي امل�سهلي‬ ‫‪20‬‬ ‫‪5462343‬‬ ‫خمي�س بن مبارك بن �سرور اخلرو�صي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12814779‬‬ ‫رو�ضه حممد ح�سن العجمية‬ ‫‪10‬‬
‫‪22445027‬‬ ‫عبدالله ذيبان ذياب اجلنيبي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪14869199‬‬ ‫هدى هديب عبدالله التميمية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪4489189‬‬ ‫خالد �سهيل �سعيد جعبوب‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20668196‬‬ ‫را�شد بن �ساعد بن عبدالله العامري‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4135617‬‬ ‫زينب حممد خلفان ال عبدال�سالم‬ ‫‪11‬‬
‫‪19467993‬‬ ‫عبداملجيد حمود حممد احلكماين‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23651025‬‬ ‫هند �سليم م�سلم الهديفية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪18451555‬‬ ‫خالد علي �سعيد قطن‬ ‫‪22‬‬ ‫‪13725229‬‬ ‫�سامل بن حبيب بن �سليم احل�ضرمي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪8937566‬‬ ‫�سعاد را�شد �سعيد الربيكية‬ ‫‪12‬‬
‫‪22774577‬‬ ‫علي حمد �سعيد اجلحايف‬ ‫‪25‬‬ ‫‪9967757‬‬ ‫والء حممد مرهون العمرية‬ ‫‪22‬‬ ‫‪10697666‬‬ ‫خالد حممد عقيل باعمر‬ ‫‪23‬‬ ‫‪6810904‬‬ ‫�سعود بن حمد بن اليف البويقي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪9608926‬‬ ‫�سميه �سرحان قحطان العربية‬ ‫‪13‬‬
‫‪18227271‬‬ ‫علي �سامل علي الوهيبي‬ ‫‪26‬‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫‪6259081‬‬ ‫خالد حممد م�ستهيل الهاليل‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1047827‬‬ ‫�سعيد بن خلف بن �سعيد العربي‬ ‫‪15‬‬ ‫‪9603311‬‬ ‫�شروق مراد دو�ستني البلو�شية‬ ‫‪14‬‬
‫‪11980438‬‬ ‫علي �سعيد �سامل الوهيبي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪15673866‬‬ ‫دخيل بن مرزوق بن العبد اجلنيبي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪18343728‬‬ ‫�سلوم بن �صربيخ بن غريب الغفيلي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪11493796‬‬ ‫�شريفه يو�سف عبدالله البلو�شية‬ ‫‪15‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬ماجد الفطيم هايبرماركت‬
‫‪20860168‬‬ ‫عمر �سامل حممد احلكماين‬ ‫‪28‬‬ ‫‪19002792‬‬ ‫رام�س بن �سامل بن حممد عمو�ش ثوعار‬ ‫‪26‬‬ ‫‪2200183‬‬ ‫�سليمان بن عبدالله بن �سليمان ال�سيابي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪9846786‬‬ ‫�شيخه �سامل احمد ال�شبلية‬ ‫‪16‬‬
‫‪6799258‬‬ ‫عي�سى احمد �سامل اجلنيبي‬ ‫‪29‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬ ‫‪2476924‬‬ ‫�سامل بخيت �سرور عكعاك‬ ‫‪27‬‬ ‫‪1034467‬‬ ‫�صالح بن علي بن �سليمان الغافري‬ ‫‪18‬‬ ‫‪10738373‬‬ ‫�شيخه عبدالله عبيد البلو�شية‬ ‫‪17‬‬
‫‪22997746‬‬ ‫مبارك ال�سويعي جما�ش اجلنيبي‬ ‫‪30‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪4717016‬‬ ‫�سامل بن �أحمد بن �سعيد مليزي الكثريي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪8993953‬‬ ‫طالل بن طالب بن �سعيد اجل�شمي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪10692895‬‬ ‫عائ�شه عبدالله خمي�س �آل عبدال�سالم‬ ‫‪18‬‬
‫‪19696256‬‬ ‫مبارك حممد خليفه اجلحايف‬ ‫‪31‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪12367518‬‬ ‫�سامل بن را�شد بن عدمي الأخزمي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪12623659‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن �سعيد الفاخري‬ ‫‪20‬‬ ‫‪19763337‬‬ ‫عال ح�سن حممد الفار�سية‬ ‫‪19‬‬
‫‪8268865‬‬ ‫حممد حمود �سامل الوهيبي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪5816668‬‬ ‫�سامل �سعيد �سامل �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪30‬‬ ‫‪27129947‬‬ ‫علي بن خمي�س بن علي العربي‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11440926‬‬ ‫عواطف عبدالله حممد اللواتية‬ ‫‪20‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪21557827‬‬ ‫حممد حميد حمود الوهيبي‬ ‫‪33‬‬ ‫‪11377952‬‬ ‫�سامل حممد بخيت باحلاف‬ ‫‪31‬‬ ‫‪2525775‬‬ ‫علي بن �سعيد بن علي اجل�شمي‬ ‫‪22‬‬ ‫‪9530696‬‬ ‫فاطمه �سعيد مهنا املعمرية‬ ‫‪21‬‬
‫‪9143412‬‬ ‫املعت�صم حمود خلف احل�ضرمي‬ ‫‪1‬‬
‫‪26311195‬‬ ‫حممد �شيخان �سلطان احلكماين‬ ‫‪34‬‬ ‫‪19419862‬‬ ‫�سامل حممد �سامل اجلابري‬ ‫‪32‬‬ ‫‪6115843‬‬ ‫علي بن مبارك بن �سبيل البلو�شي‬ ‫‪23‬‬ ‫‪19386309‬‬ ‫فاطمه �سليمان خلفان �آل عبدال�سالم‬ ‫‪22‬‬
‫‪24301922‬‬ ‫�أحمد حميد عامر اخلاطري‬ ‫‪2‬‬
‫‪22741647‬‬ ‫حممد حم�سن �سامل العمري‬ ‫‪35‬‬ ‫‪13435495‬‬ ‫�سعد بن عو�ض بن �سعد بيت �سرور‬ ‫‪33‬‬ ‫‪8049765‬‬ ‫علي بن نا�صر بن حميد املقبايل‬ ‫‪24‬‬ ‫‪8656236‬‬ ‫فاطمه مبارك �سويد القطيطية‬ ‫‪23‬‬
‫‪9343345‬‬ ‫بدر حممد علي البحري‬ ‫‪3‬‬
‫‪18755624‬‬ ‫مطر �سعيد عبدالله احلر�سو�سي‬ ‫‪36‬‬ ‫‪18720194‬‬ ‫�سعد �سعيد �سعد بيت �سعد‬ ‫‪34‬‬ ‫‪14978908‬‬ ‫غريب بن مفتاح بن عبيد النعيمي‬ ‫‪25‬‬ ‫‪8635838‬‬ ‫ف�ضيله بنت �سامل بن �شام�س املعمرية‬ ‫‪24‬‬
‫‪24218103‬‬ ‫�سعيد حميد �سعيد اخلاطري‬ ‫‪4‬‬
‫‪9687078‬‬ ‫من�صور نا�صر حمد احلر�سو�سي‬ ‫‪37‬‬ ‫‪18728768‬‬ ‫�سعد علي �سامل عنفني قم�صيت‬ ‫‪35‬‬ ‫‪17813775‬‬ ‫ماجد بن خادوم بن �صالح القريني‬ ‫‪26‬‬ ‫‪11095691‬‬ ‫لهيه �سعيد �صالح ال�شيدية‬ ‫‪25‬‬
‫‪29017902‬‬ ‫�سعيد بن �صالح بن �سعيد ال�سليمي‬ ‫‪5‬‬
‫‪22778505‬‬ ‫و�ضاح م�ضحي �شطيط احلكماين‬ ‫‪38‬‬ ‫‪18547787‬‬ ‫�سعيد بن �أحمد بن �سعيد ادك�ش ال�شحري‬ ‫‪36‬‬ ‫‪12735906‬‬ ‫مانع بن �سعيد بن مرهون ال�صاحلي‬ ‫‪27‬‬ ‫‪10731874‬‬ ‫مرمي �أحمد علي الفار�سية‬ ‫‪26‬‬
‫‪21925991‬‬ ‫�صالح حممد زياد ال�صبحي‬ ‫‪6‬‬
‫‪19525291‬‬ ‫يا�سر �صبيح �سعيد امل�سلمي‬ ‫‪39‬‬ ‫‪8216838‬‬ ‫�سعيد بن عيظه بن م�سلم غربار زعبنوت‬ ‫‪37‬‬ ‫‪3172673‬‬ ‫حممد بن حمد بن زهران اليعربي‬ ‫‪28‬‬ ‫‪21012433‬‬ ‫مرمي جمعه مال الله املقبالية‬ ‫‪27‬‬
‫‪27976198‬‬ ‫عبدالله �سعيد عبدالله البو�سعيدي‬ ‫‪7‬‬
‫محافظة الوسطى‬ ‫‪19251613‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن م�سلم �شمه زعبنوت‬ ‫‪38‬‬ ‫‪22156505‬‬ ‫م�شعان بن خ�صاف بن ن�صيب ال�سعدي‬ ‫‪29‬‬ ‫‪13244497‬‬ ‫مرمي عبيد �سعيد املعمرية‬ ‫‪28‬‬
‫‪28886049‬‬ ‫علي عويد احليمر الهطايل‬ ‫‪8‬‬
‫‪6239774‬‬ ‫�سميح بن عبدال�شكور بن عو�ض الكاليل‬ ‫‪39‬‬ ‫‪21028289‬‬ ‫م�صطفى بن مبارك بن زهران اليعربي‬ ‫‪30‬‬ ‫‪13413781‬‬ ‫منريه جا�سم م�سلم ال�صاحلية‬ ‫‪29‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة المطر لخدمات الهندسة والبنية التحتية‬ ‫‪7371624‬‬ ‫علي حممد علي القم�شوعي‬ ‫‪9‬‬
‫‪17509077‬‬ ‫�سهيل حممد �سامل امل�شيخي‬ ‫‪40‬‬ ‫‪10956063‬‬ ‫مهند بن �سعيد بن حممد املجيني‬ ‫‪31‬‬ ‫‪10015814‬‬ ‫موزه خمي�س حممد الري�سية‬ ‫‪30‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬الدقم‬ ‫‪27136278‬‬ ‫ماجد �سعيد �سقاط الهطايل‬ ‫‪10‬‬
‫‪12678045‬‬ ‫�صابر بن �سعيد بن �سعد العمري‬ ‫‪41‬‬ ‫‪24584249‬‬ ‫مو�سى بن هالل بن نا�صر الذهلي‬ ‫‪32‬‬ ‫‪19504733‬‬ ‫هند �سيف �سعيد الطور�شية‬ ‫‪31‬‬
‫‪13564314‬‬ ‫حممد بن يعقوب بن عبدالله الهنائي‬ ‫‪11‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪7742001‬‬ ‫�صالح بن يحيى بن مبارك الوهيبي‬ ‫‪42‬‬ ‫‪7136002‬‬ ‫وحيد بن علي بن جمعه الفاخري‬ ‫‪33‬‬ ‫‪11008415‬‬ ‫وعد �سنان �سليمان البلو�شية‬ ‫‪32‬‬
‫‪28886176‬‬ ‫يو�سف �سويلم احليمر الهطايل‬ ‫‪12‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪4889818‬‬ ‫�صالح علي حممد العجيلي‬ ‫‪43‬‬ ‫‪15338796‬‬ ‫وليد بن �سليم بن حممد العربي‬ ‫‪34‬‬ ‫‪10134036‬‬ ‫وعد عبدالله �سامل ال�سريحية‬ ‫‪33‬‬
‫محافظة الظاهرة‬ ‫‪6104416‬‬ ‫عادل بن �سامل بن �سعيد هبي�س‬ ‫‪44‬‬ ‫‪20799765‬‬ ‫يعقوب بن �سامل بن عبدالله الهطايل‬ ‫‪35‬‬ ‫‪21998621‬‬ ‫ي�سرى �سيف مبارك الكيومية‬ ‫‪34‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة مسقط أوفرسيز لتجارة المعدات‬ ‫‪23323748‬‬ ‫عادل �سعيد حممد امل�شيخي‬ ‫‪45‬‬ ‫محافظة جنوب الشرقية‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪22720832‬‬ ‫ابراهيم �سعيد حمد اجلنيبي‬ ‫‪1‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة‬ ‫‪20372861‬‬ ‫عامر �سامل م�سلم العمري‬ ‫‪46‬‬
‫‪18912859‬‬ ‫ابراهيم �صبيح �سامل الوهيبي‬ ‫‪2‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة رامز العالمية‬ ‫أسم الشركة‪ :‬سي ستاينويخ عمان‬
‫‪23176717‬‬ ‫عامر حممد علي املع�شني‬ ‫‪47‬‬
‫‪12915853‬‬ ‫احمد حممد م�سلم اجلنيبي‬ ‫‪3‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 15 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر الشركة ‪ -‬صحار (فلج القبائل ‪ -‬بجانب بنك‬
‫‪6600374‬‬ ‫عبدالعزيز بن احمد حماد جعبوب‬ ‫‪48‬‬
‫‪13800572‬‬ ‫الدليكم ال�صغري احمد العمري‬ ‫‪4‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫الشرقية‬ ‫بيروت)‬
‫‪6148857‬‬ ‫عبدالعزيز بن علي بن حممد امل�سيخي‬ ‫‪49‬‬
‫‪20849936‬‬ ‫�أحمد حامد خيله اجلنيبي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪25107895‬‬ ‫�أيوب �سامل را�شد ال�سعيدي‬ ‫‪1‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 15 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬يوليو ‪2018‬م‬
‫‪22717647‬‬ ‫عبدالقادر بن �أبوبكر بن �سعيد الكاف‬ ‫‪50‬‬
‫‪11738542‬‬ ‫حمدون حممد علي احلكماين‬ ‫‪6‬‬ ‫‪06875808‬‬ ‫حميد حمدان علي الدرعي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪11657094‬‬ ‫عبدالله �أحمد �سعيد امل�شيخي‬ ‫‪51‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪9832512‬‬ ‫حمود �سعيد �سعيـّد امل�سلمي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪04654136‬‬ ‫�سيف �سعيد �سامل البادي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪78536151‬‬ ‫عبدالله بن بخيت بن �سامل زعبنوت‬ ‫‪52‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11837354‬‬ ‫ابراهيم بن �سعيد بن علي العي�سائي‬ ‫‪1‬‬
‫‪11458622‬‬ ‫خالد بن �صالح �سعيد الغيالين‬ ‫‪8‬‬ ‫‪05842709‬‬ ‫طالل �سامل �سليمان العلياين‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3973997‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن مرهون ال�شهيمي‬ ‫‪53‬‬ ‫‪09748184‬‬ ‫احمد �سعيد عبدالله العرميي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10487416‬‬ ‫ابراهيم بن عبدالله بن خمي�س ال�شبلي‬ ‫‪2‬‬
‫‪5585248‬‬ ‫�سامل �صالح �سعيد الغيالين‬ ‫‪9‬‬ ‫‪24343027‬‬ ‫عادل حميد عبيد املعمري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪24187516‬‬ ‫عبدالله بن �سامل بن م�سلم ك�شوب‬ ‫‪54‬‬ ‫‪03953949‬‬ ‫بخيت مبارك عبيد املخيني‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3897502‬‬ ‫احمد بن �سعيد بن حمدان ال�صوايف‬ ‫‪3‬‬
‫‪10710435‬‬ ‫�سعيد علي دبي اجلنيبي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12027663‬‬ ‫عبدالرحمن �سامل حممد العربي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15068963‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن علوي �صليباب باعمر‬ ‫‪55‬‬ ‫‪26214438‬‬ ‫حمدان �سعيد حمدان الرزيقي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14228782‬‬ ‫احمد بن �سعيد بن عبدالله اخل�صيبي‬ ‫‪4‬‬
‫‪18913158‬‬ ‫�سعيد حم�سن حرمو�ش اجلنيبي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪18481225‬‬ ‫عبدالله �سامل حمود الفار�سي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪24208992‬‬ ‫عبدالله رجب م�ستهيل ال�شحري‬ ‫‪56‬‬ ‫‪7367859‬‬ ‫خالد را�شد �سامل امل�سكري‬ ‫‪4‬‬ ‫‪12207304‬‬ ‫احمد بن حممد بن خمي�س املعمري‬ ‫‪5‬‬
‫‪15600035‬‬ ‫�سلوم م�سلم �سويدان احلكماين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11722409‬‬ ‫علي �سامل را�شد املعمري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6285717‬‬ ‫عبدالله عمر �سامل الهادي باعمر‬ ‫‪57‬‬ ‫‪10647334‬‬ ‫خالد يعقوب حممد اجلابري‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10580488‬‬ ‫احمد بن نا�صر بن علي البادي‬ ‫‪6‬‬
‫‪27673276‬‬ ‫�سهيل �سامل حميد اجلحايف‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11735461‬‬ ‫علي �سامل �سعيد العلوي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪22071593‬‬ ‫عبدالله حممد �سعيد عك�ضه روا�س‬ ‫‪58‬‬ ‫‪06243286‬‬ ‫خمي�س �سامل مبارك العرميي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8897528‬‬ ‫ح�سن بن خمي�س بن حمدان الربيكي‬ ‫‪7‬‬
‫‪12737001‬‬ ‫�سويبج حميد العثيثه اجلنيبي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪10220069‬‬ ‫يو�سف مبارك �سعيد البادي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4526783‬‬ ‫عبدالله حممد مقبل العامري‬ ‫‪59‬‬ ‫‪1643669‬‬ ‫خمي�س �سامل حممد العرميي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8204958‬‬ ‫ح�سن بن �سعيد بن ح�سن املزروعي‬ ‫‪8‬‬
‫‪20342337‬‬ ‫طحنون م�سلم مبارك اجلنيبي‬ ‫‪15‬‬
‫محافظة الظاهرة‬ ‫‪23377662‬‬ ‫عثمان بن بخيت بن م�سلم زعبنوت‬ ‫‪60‬‬ ‫‪02639567‬‬ ‫خمي�س �سامل م�سلم احلرتو�شي العرميي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪11459854‬‬ ‫ح�سن بن علي بن خمي�س القرطوبي‬ ‫‪9‬‬
‫‪22445027‬‬ ‫عبدالله ذيبان ذياب اجلنيبي‬ ‫‪16‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬مؤسسة االنصاري التجارية‬ ‫‪23877079‬‬ ‫عدنان م�سلم �أحمد املع�شني‬ ‫‪61‬‬ ‫‪2967744‬‬ ‫خمي�س حممد تيتون الها�شمي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪20058221‬‬ ‫حمد بن علي بن حمود ال�سهي‬ ‫‪10‬‬
‫‪11980438‬‬ ‫علي �سعيد �سامل الوهيبي‬ ‫‪17‬‬
‫‪24895198‬‬ ‫عدي بن جمعه بن جميل‬ ‫‪62‬‬ ‫‪4874946‬‬ ‫خمي�س حممد عامر العامري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪1429575‬‬ ‫حمد بن فا�ضل بن علي ال�سعيدي‬ ‫‪11‬‬
‫‪13469801‬‬ ‫عمران طالب عبيد ال�صاحلي‬ ‫‪18‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الظاهرة‬ ‫‪6572681‬‬ ‫علي بن احمد بن علي باحلاف‬ ‫‪63‬‬ ‫‪770691‬‬ ‫�سبيت غامن �سرور مرهون احلو�سني‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5454419‬‬ ‫خالد بن جمعه بن را�شد الكحايل‬ ‫‪12‬‬
‫‪19387884‬‬ ‫غ�صن زيد حميد اجلنيبي‬ ‫‪19‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪4834007‬‬ ‫علي بن �سعيد بن ازاد بيت �سعيد‬ ‫‪64‬‬ ‫‪03900785‬‬ ‫�سعيد خمي�س �سعيد العرميي‬ ‫‪12‬‬ ‫‪2874659‬‬ ‫خليفه بن �سرحان بن �سعيد الري�سي‬ ‫‪13‬‬
‫‪27677664‬‬ ‫مازن �سعيد حمد برياء‬ ‫‪20‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪24992905‬‬ ‫علي بن �سعيد بن بخيت احلمر‬ ‫‪65‬‬ ‫‪04097837‬‬ ‫�سعيد حممد �سامل امل�شريف‬ ‫‪13‬‬ ‫‪7319541‬‬ ‫خمي�س بن حممد بن علي البلو�شي‬ ‫‪14‬‬
‫‪22997746‬‬ ‫مبارك ال�سويعي جما�ش اجلنيبي‬ ‫‪21‬‬
‫‪20830657‬‬ ‫ابراهيم �سعيد خليفه ال�شهومي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7626434‬‬ ‫علي بن ن�صيب بن �سامل بيت �سويلم‬ ‫‪66‬‬ ‫‪1342231‬‬ ‫�صالح حديد حممد ال�سلطي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8187524‬‬ ‫داود بن �سليمان بن نا�صر ال�سيفي‬ ‫‪15‬‬
‫‪8268865‬‬ ‫حممد حمود �سامل الوهيبي‬ ‫‪22‬‬
‫‪17927548‬‬ ‫�أحمد حميد �سويف الكلباين‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5892081‬‬ ‫علي �سامل علي املهري‬ ‫‪67‬‬ ‫‪08836445‬‬ ‫عبداملطلب خمي�س علي ال�سناين‬ ‫‪15‬‬ ‫‪7498111‬‬ ‫رائد بن علي بن ن�صيب املعمري‬ ‫‪16‬‬
‫‪13596697‬‬ ‫حممد �سليمان حممد الزرعي‬ ‫‪23‬‬
‫‪10872147‬‬ ‫�أحمد �سامل �سليمان الكلباين‬ ‫‪3‬‬ ‫‪24509642‬‬ ‫علي �سامل مبارك رعبوب ال�شحري‬ ‫‪68‬‬ ‫‪9629708‬‬ ‫علي حممد عبيد العرميي‬ ‫‪16‬‬ ‫‪15189301‬‬ ‫�سامل بن خلفان بن علي القطيطي‬ ‫‪17‬‬
‫‪26311195‬‬ ‫حممد �شيخان �سلطان احلكماين‬ ‫‪24‬‬
‫‪10362751‬‬ ‫خالد �سيف �سعيد املقبايل‬ ‫‪4‬‬ ‫‪62458086‬‬ ‫علي طارق مائز‬ ‫‪69‬‬ ‫‪1486898‬‬ ‫ماجد مبارك جمعه العلوي‬ ‫‪17‬‬ ‫‪25433828‬‬ ‫�سعود بن خلفان بن را�شد ال�سناين‬ ‫‪18‬‬
‫‪22741647‬‬ ‫حممد حم�سن �سامل العمري‬ ‫‪25‬‬
‫‪04469179‬‬ ‫خالد نا�صر م�سعود ال�شهومي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪15590038‬‬ ‫علي م�سلم الغفيلي �صوناخ زعبنوت‬ ‫‪70‬‬ ‫‪4515004‬‬ ‫حممد جمعه مبارك العرميي‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2155729‬‬ ‫�سعيد بن �صالح بن �سعيد البلو�شي‬ ‫‪19‬‬
‫‪22840272‬‬ ‫نا�صر حمد خليفه اجلنيبي‬ ‫‪26‬‬
‫‪20007375‬‬ ‫خليل عبدالله حويكم الهنائي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪21415577‬‬ ‫عماد بن �سعيد بن حماد بيت �سعيد‬ ‫‪71‬‬ ‫‪09896803‬‬ ‫نا�صر مبارك حمد العرميي‬ ‫‪19‬‬ ‫‪2596978‬‬ ‫�سعيد بن علي بن را�شد املعمري‬ ‫‪20‬‬
‫‪19777213‬‬ ‫ن�صر عامر م�سلم اجلنيبي‬ ‫‪27‬‬
‫‪05480982‬‬ ‫خليل مطر عبدالله املعمري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8258891‬‬ ‫عمر علي �سعيد �شروبه املعلم‬ ‫‪72‬‬ ‫‪25042508‬‬ ‫يو�سف بخيت جميع املخيني‬ ‫‪20‬‬ ‫‪8038057‬‬ ‫�سعيد بن علي بن مبارك البادي‬ ‫‪21‬‬
‫‪19525291‬‬ ‫يا�سر �صبيح �سعيد امل�سلمي‬ ‫‪28‬‬
‫‪14416923‬‬ ‫�سعيد �سيف �سعيد ال�سديري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪17977669‬‬ ‫عي�سى خالد م�سلم ثويبت باحلاف‬ ‫‪73‬‬ ‫‪13709007‬‬ ‫�سعيد بن حممد بن �سامل املقبايل‬ ‫‪22‬‬
‫‪25697213‬‬ ‫يا�سر مربوك ناجم احلكماين‬ ‫‪29‬‬
‫‪22901565‬‬ ‫غازي بن �سعيد بن عامن ق�صم العامري‬ ‫‪74‬‬ ‫محافظة جنوب الشرقية‬
‫‪15024574‬‬ ‫�سلطان �سامل عبدالله املعمري‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8719819‬‬ ‫�سلطان بن �سعيد بن خ�صيب ال�سناين‬ ‫‪23‬‬
‫محافظة البريمي‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة رامز العالمية‬
‫‪11330139‬‬ ‫حممود �سامل حممد ال�صوايف‬ ‫‪10‬‬ ‫‪25165634‬‬ ‫غازي م�سعود �سامل الكثريي‬ ‫‪75‬‬ ‫‪3350976‬‬ ‫طالب بن را�شد بن خلفان القطيطي‬ ‫‪24‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬أسواق هدايا مسقط‬ ‫‪21854287‬‬ ‫غامن بن �سامل بن م�سلم املهري‬ ‫‪76‬‬
‫‪04026564‬‬ ‫حممود �سحيم مبارك البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب‬ ‫‪8290931‬‬ ‫عبدالرحمن بن عي�سى بن مبارك العربي‬ ‫‪25‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي‬ ‫‪14984631‬‬ ‫فهد حممد �سامل احلريزي‬ ‫‪77‬‬ ‫الشرقية‬ ‫‪7219999‬‬ ‫عبدالله بن خليفه بن عبدالله البلو�شي‬ ‫‪26‬‬
‫محافظة الظاهرة‬
‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪6927356‬‬ ‫فهد م�سلم علي امل�شيخي‬ ‫‪78‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪13884292‬‬ ‫عبدالله بن خمي�س بن خ�صاف ال�سناين‬ ‫‪27‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫أسم الشركة‪ :‬مستشفى عمان الخير‬ ‫‪23321903‬‬ ‫فهمى �سعيد رجب بيت دوربني‬ ‫‪79‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪6485036‬‬ ‫عبيد بن �سامل بن م�صبح الزعابي‬ ‫‪28‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬مقر المستشفى ‪ -‬عبري‬ ‫‪6435107‬‬ ‫فواد بن غالب بن عرفه كليب‬ ‫‪80‬‬ ‫‪1946282‬‬ ‫علي بن بخيت بن علي املعمري‬ ‫‪29‬‬
‫‪11089898‬‬ ‫في�صل عبدالله �سامل الراعي‬ ‫‪81‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪7807875‬‬ ‫علي بن جمعه بن مبارك الفار�سي‬ ‫‪30‬‬
‫‪13290891‬‬ ‫العنود غميل خلفان العزيزية‬ ‫‪1‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬
‫‪10465121‬‬ ‫�أحمد حميد عامر ال�شبلي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7087939‬‬ ‫كرم عبدالله عو�ض الراعي‬ ‫‪82‬‬ ‫‪11739225‬‬ ‫اميان ربيع فايل العرميية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14903496‬‬ ‫قا�سم بن جمعه بن مرزوق املقبايل‬ ‫‪31‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪19600407‬‬ ‫اميان حممد يو�سف البلو�شية‬ ‫‪2‬‬
‫‪07697707‬‬ ‫را�شد علي را�شد ال�ساعدي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪25125169‬‬ ‫ليث بن �صالح بن �سامل اجلابري‬ ‫‪83‬‬ ‫‪13392478‬‬ ‫حممد بن حمد بن خ�صيب ال�سناين‬ ‫‪32‬‬
‫‪11602586‬‬ ‫ابت�سام �سليمان �سامل الكلباين‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12844487‬‬ ‫تهاين ربيع فايل العرميية‬ ‫‪3‬‬
‫‪08089696‬‬ ‫رمي حممد �أحمد ال�سعودية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10150793‬‬ ‫مازن عبدالرحيم بن رم�ضان بيت مربوك‬ ‫‪84‬‬ ‫‪6633847‬‬ ‫حممد بن خلفان بن علي الكندي‬ ‫‪33‬‬
‫‪04192693‬‬ ‫بدور حممد م�سعود العليانية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪09269614‬‬ ‫خلود عبدالله فايل الغيالنية‬ ‫‪4‬‬
‫‪12703913‬‬ ‫�سلمى حميد مرهون العلوية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪26423386‬‬ ‫مالك �سامل �سهيل زعبنوت‬ ‫‪85‬‬ ‫‪8349784‬‬ ‫حممد بن �سامل بن خ�صاف ال�سناين‬ ‫‪34‬‬
‫‪09204227‬‬ ‫خال�صه نا�صر �سيف الرحمية‬ ‫‪3‬‬ ‫‪11477082‬‬ ‫�سعيده ثاين علي امل�شرفية‬ ‫‪5‬‬
‫‪03666888‬‬ ‫�سيف نا�صر خ�صيب ال�شرجي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪20944116‬‬ ‫حماد حممد حماد العمري‬ ‫‪86‬‬ ‫‪7575645‬‬ ‫حممد بن علي بن �سامل ال�شرجي‬ ‫‪35‬‬
‫‪08859982‬‬ ‫دالل �سيف علي الغافرية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪19293126‬‬ ‫�سلوى �أحمد ح�صيني ال�شعيبية‬ ‫‪6‬‬
‫‪11989654‬‬ ‫عبدالله �سعيد �سامل اجلابري‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4656337‬‬ ‫حممد بخيت حممد ي�سهول املهرى‬ ‫‪87‬‬ ‫‪18192703‬‬ ‫م�سعود بن خلفان بن را�شد الكحايل‬ ‫‪36‬‬
‫‪05057579‬‬ ‫رقيه حميد خمي�س البادية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪11865583‬‬ ‫�سليمة عبدالله جمعه الغيالنية‬ ‫‪7‬‬
‫‪10397971‬‬ ‫علي حممد �سعيد الكعبي‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21951292‬‬ ‫حممد بن بخيت بن م�سلم زعبنوت‬ ‫‪88‬‬ ‫‪6878843‬‬ ‫نا�صر بن ابراهيم بن جمعه املعمري‬ ‫‪37‬‬
‫‪07030354‬‬ ‫�ساميه را�شد �سعيد ال�سديرية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18746806‬‬ ‫�سليمه �سعيد ربيع امل�شرفية‬ ‫‪8‬‬
‫‪05149568‬‬ ‫عمر جمعه �سليمان النعيمي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6108256‬‬ ‫حممد �سعيد ا�سلم الزوامري‬ ‫‪89‬‬ ‫‪5861309‬‬ ‫نا�صر بن عبدالله بن را�شد املعمري‬ ‫‪38‬‬
‫‪07162663‬‬ ‫�ساميه �سامل �سيف الفار�سية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪13717283‬‬ ‫�سهام عبدالله جمعه البلو�شية‬ ‫‪9‬‬
‫‪06617471‬‬ ‫فهد �سامل عبدالله اخلالدي‬ ‫‪10‬‬ ‫‪6140104‬‬ ‫حممد �سعيد �سامل العن�سي‬ ‫‪90‬‬ ‫‪10007563‬‬ ‫نا�صر بن مبارك بن ح�سن الربيكي‬ ‫‪39‬‬
‫‪18525524‬‬ ‫�سلطانه عبدالله م�سعود العليانية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪12537364‬‬ ‫طيبه خمي�س �صالح العرميية‬ ‫‪10‬‬
‫‪62109178‬‬ ‫حممد حاجي عبدالله البلو�شي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪7279911‬‬ ‫حممد �سهيل احمد املع�شني‬ ‫‪91‬‬ ‫‪10543624‬‬ ‫هزاع بن حميد بن نا�صر اال�شخري‬ ‫‪40‬‬
‫‪08350617‬‬ ‫�سليمه �سعيد عامر العلوية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪05449408‬‬ ‫عائ�شه حممد را�شد املغريفية‬ ‫‪11‬‬
‫‪15670236‬‬ ‫حممد �سامل حممد املقبايل‬ ‫‪12‬‬ ‫‪5522507‬‬ ‫حممد عبدالله عقيل باعمر‬ ‫‪92‬‬ ‫‪12930262‬‬ ‫هزاع بن �سامل بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪41‬‬
‫‪09259579‬‬ ‫عائ�شه عبدالله �سامل البلو�شية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪04950437‬‬ ‫عذاري �سبيت عنرب العرميي‬ ‫‪12‬‬
‫‪11542951‬‬ ‫حممود �سامل خمي�س العلوي‬ ‫‪13‬‬ ‫‪21468151‬‬ ‫حممد غنام طباعان احلريزي‬ ‫‪93‬‬ ‫‪9944071‬‬ ‫وليد بن �سعيد بن خلفان الزويدي‬ ‫‪42‬‬
‫‪04388949‬‬ ‫غويه حمد عبيد الربخية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5234641‬‬ ‫عذاري عثمان ها�شل الغيالنية‬ ‫‪13‬‬
‫‪11746929‬‬ ‫من�صور حممد �سعيد الكعبي‬ ‫‪14‬‬ ‫‪18635322‬‬ ‫حممد م�سلم �سعد رعفيت‬ ‫‪94‬‬ ‫‪23866154‬‬ ‫يو�سف بن خلفان بن خمي�س ال�سناين‬ ‫‪43‬‬
‫‪11737062‬‬ ‫فاطمه حميد ال�صغري الدرعية‬ ‫‪12‬‬ ‫‪10819605‬‬ ‫علياء غريب �سعيد البلو�شية‬ ‫‪14‬‬
‫‪07320272‬‬ ‫هدى حممد عبدالله ال�شيزاوية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪8043987‬‬ ‫حممود بن فائل بن عو�ض بيت باروت‬ ‫‪95‬‬ ‫محافظة شمال الباطنة‬
‫‪12197818‬‬ ‫فاطمه را�شد حممد الكلبانية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪15857047‬‬ ‫فاطمه را�شد خمي�س الفراجية‬ ‫‪15‬‬
‫محافظة مسندم‬ ‫‪12018512‬‬ ‫مروان ب�شري خدوم بيت براكه‬ ‫‪96‬‬
‫‪09873201‬‬ ‫فاطمه م�صبح عديل البلو�شية‬ ‫‪14‬‬ ‫‪08061144‬‬ ‫مرمي ابراهيم عبدالله الفار�سية‬ ‫‪16‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬مؤسسة دبي‬
‫أسم الشركة‪ :‬مؤسسة عدنان الشحي للتجارة والمقاوالت‬
‫‪13735649‬‬ ‫مروان بن حفيظ بن دبالن بت �سعيد‬ ‫‪97‬‬
‫‪07375112‬‬ ‫منى �سلمان عبدالله الإ�سماعيلية‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14953049‬‬ ‫مرمي خمي�س خلفان الرزيقية‬ ‫‪17‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة عمل القوى العاملة بالمنطقة الصناعية‬
‫‪24608932‬‬ ‫م�ستهيل عبدالله حممد الكثريي‬ ‫‪98‬‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة مسندم ‪ -‬خصب‬ ‫‪5509578‬‬ ‫مني دا�ؤد حممد الغافرية‬ ‫‪16‬‬ ‫‪27210121‬‬ ‫منريه غامن �سامل الفار�سية‬ ‫‪18‬‬ ‫بصحار (فلج القبائل)‬
‫‪26291223‬‬ ‫م�سلم بن عامر بن حممد العمري‬ ‫‪99‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪03111406‬‬ ‫منريه علي حمد العليانية‬ ‫‪17‬‬ ‫‪09748151‬‬ ‫جنالء �سعيد عبدالله العرميية‬ ‫‪19‬‬
‫‪24050722‬‬ ‫ممدوح رم�ضان رجب بيت �سويد‬ ‫‪100‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 19 :‬يوليو ‪2018‬م‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪14840072‬‬ ‫ن�صراء علي حمود الهنائية‬ ‫‪18‬‬ ‫‪15299619‬‬ ‫جنالء مو�سى عي�سى البلو�شية‬ ‫‪20‬‬
‫‪6205153‬‬ ‫منذر ح�سن م�سلم تبوك‬ ‫‪101‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪10461488‬‬ ‫�أحمد بن علي بن حمد ال�شحي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪05279479‬‬ ‫نوره را�شد حممد ال�ساعدية‬ ‫‪19‬‬ ‫‪21910246‬‬ ‫نعمه حممد �سلطان امل�شرفية‬ ‫‪21‬‬
‫‪6244963‬‬ ‫وليد �سهيل حممد حاردان‬ ‫‪102‬‬ ‫‪14228782‬‬ ‫احمد بن �سعيد بن عبدالله اخل�صيبي‬ ‫‪1‬‬
‫‪10069137‬‬ ‫�أحمد بن علي بن حممد الظهوري‬ ‫‪2‬‬ ‫‪08644759‬‬ ‫نوره عامر �سليّم ال�صوافية‬ ‫‪20‬‬ ‫‪18071376‬‬ ‫نهى �سبيت عنرب العرميية‬ ‫‪22‬‬
‫‪18635139‬‬ ‫وليد حممد بخيت غفرم ال�شحري‬ ‫‪103‬‬ ‫‪4955738‬‬ ‫احمد بن حممد بن علي امل�سعودي‬ ‫‪2‬‬
‫‪11119834‬‬ ‫�أحمد بن حممد بن علي الكمزاري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪08523563‬‬ ‫نوره علي را�شد اجل�سا�سية‬ ‫‪21‬‬ ‫‪05529977‬‬ ‫هاجر فايز �سامل الفار�سية‬ ‫‪23‬‬
‫‪7532263‬‬ ‫يحيى بن علي بن حممد البلو�شي‬ ‫‪104‬‬ ‫‪8117764‬‬ ‫�شاكر بن حمد بن حممد ال�صاحلي‬ ‫‪3‬‬
‫‪14946118‬‬ ‫تركي بن علي بن �سامل اخلنزوري‬ ‫‪4‬‬ ‫محافظة الوسطى‬ ‫‪25125314‬‬ ‫يقظان بن �صالح بن �سامل اجلابري‬ ‫‪105‬‬ ‫‪7308799‬‬ ‫هنوف عبدالرحمن ربيع املخينية‬ ‫‪24‬‬
‫‪1012926‬‬ ‫�ضحي بن �صالح بن خمي�س الر�شيدي‬ ‫‪4‬‬
‫‪10735446‬‬ ‫�سباع بن حممد بن عبدالله الكمزاري‬ ‫‪5‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬غنتوت للنقل والمقاوالت العامة‬ ‫‪7295917‬‬ ‫يو�سف بن �سعيد بن �سهيل باوزير‬ ‫‪106‬‬ ‫محافظة ظفار‬ ‫‪9503933‬‬ ‫عبدالعزيز بن حممد بن را�شد ال�ضباري‬ ‫‪5‬‬
‫‪10641012‬‬ ‫عبداجلليل بن علي بن زيد ال�شحي‬ ‫‪6‬‬
‫‪12660916‬‬ ‫عبدالله بن ح�سن بن عبدالله ال�شحي‬ ‫‪7‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بمحافظة الوسطى ‪ -‬هيماء‬ ‫محافظة الداخلية‬ ‫أسم الشركة‪ :‬اس تانك العالمية‬ ‫‪8900548‬‬ ‫عبدالله بن ابراهيم بن را�شد البلو�شي‬ ‫‪6‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫أسم الشركة‪ :‬بن شيخان للتجارة‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة ظفار‬ ‫‪1946282‬‬ ‫علي بن بخيت بن علي املعمري‬ ‫‪7‬‬
‫‪13093776‬‬ ‫عبدالله بن �سليمان بن حممد الكمزاري‬ ‫‪8‬‬
‫‪5842339‬‬ ‫مالك بن عبدالله بن حممد اخلالدي‬ ‫‪8‬‬
‫‪9404254‬‬ ‫مانع بن ماجد بن �سعيد احلريف‬ ‫‪9‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة الداخلية‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 17 :‬يوليو ‪2018‬م‬
‫‪22033896‬‬ ‫حممد بن را�شد بن ها�شم البلو�شي‬ ‫‪9‬‬
‫‪10930589‬‬ ‫حممد بن �أحمد بن زيد الكمزاري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪18912859‬‬ ‫ابراهيم �صبيح �سامل الوهيبي‬ ‫‪1‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫‪8349784‬‬ ‫حممد بن �سامل بن خ�صاف ال�سناين‬ ‫‪10‬‬
‫‪10428515‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن �أحمد حمادي ال�شحي‬ ‫‪11‬‬ ‫‪13800572‬‬ ‫الدليكم ال�صغري احمد العمري‬ ‫‪2‬‬
‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪10543624‬‬ ‫هزاع بن حميد بن نا�صر اال�شخري‬ ‫‪11‬‬
‫محافظة مسندم‬ ‫‪19720977‬‬ ‫�أ�سعد حمدان النخريه العامري‬ ‫‪3‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪20322332‬‬ ‫ابراهيم �سعيد �سهيل عامرجيد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪12930262‬‬ ‫هزاع بن �سامل بن �سعيد ال�سعيدي‬ ‫‪12‬‬
‫أسم الشركة‪ :‬شركة محمود الشحي للتجارة‬ ‫‪14395401‬‬ ‫جميل عبيد �سعيد الوهيبي‬ ‫‪4‬‬
‫‪18812548‬‬ ‫احالم حمد �سامل املحروقية‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6160288‬‬ ‫ابراهيم عامر احمد قطن‬ ‫‪2‬‬ ‫محافظة جنوب الباطنة‬
‫مكان المقابلة‪ :‬دائرة القوى العاملة بدبا‬ ‫‪11249267‬‬ ‫حمد �سعيد حمد اجلحايف‬ ‫‪5‬‬
‫‪14309306‬‬ ‫ا�سماء طوير�ش �سعود احلر�سو�سية‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4748397‬‬ ‫احمد بن بخيت بن علي غوا�ص‬ ‫‪3‬‬
‫تاريخ المقابلة‪ 18 :‬يوليو ‪2018‬م‬ ‫‪26315123‬‬ ‫حمد �سليمان لوعان احلر�سو�سي‬ ‫‪6‬‬ ‫أسم الشركة‪ :‬شركة اورباسير‬
‫‪18890138‬‬ ‫امينه �سيف �سليمان ال�صبحي‬ ‫‪3‬‬ ‫‪18289267‬‬ ‫احمد بن م�سلم بن ا حمد عمو�ش ثوعار‬ ‫‪4‬‬
‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬ ‫‪11738542‬‬ ‫حمدون حممد علي احلكماين‬ ‫‪7‬‬ ‫مكان المقابلة‪ :‬المديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة جنوب‬
‫‪21389658‬‬ ‫�أحالم نا�صر �سليم الهطالية‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6108294‬‬ ‫احمد حممد علوي باعلوي‬ ‫‪5‬‬
‫‪14110456‬‬ ‫ابراهيم بن علي بن حممد ال�شحي‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9832512‬‬ ‫حمود �سعيد �سعيـّد امل�سلمي‬ ‫‪8‬‬ ‫الباطنة‬
‫‪19376616‬‬ ‫�أ�سماء زايد �سعيد الريامية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪10801685‬‬ ‫احمد ناجي �سامل بيت �شيخ �سعد‬ ‫‪6‬‬
‫‪11469074‬‬ ‫احمد بن ح�سن بن عبدالله ال�شحي‬ ‫‪2‬‬ ‫‪18736162‬‬ ‫حمود مبارك �سنان احلر�سو�سي‬ ‫‪9‬‬ ‫تاريخ المقابلة‪ 16 :‬يوليو ‪2018‬م‬
‫‪18934245‬‬ ‫�آمنه �سعيد �أحمد العربية‬ ‫‪6‬‬ ‫‪15136695‬‬ ‫ايهم عبدال�سخي خمي�س الغافري‬ ‫‪7‬‬
‫‪19591117‬‬ ‫عارف بن علي بن حممد الظهوري‬ ‫‪3‬‬ ‫‪13922067‬‬ ‫حميد حممد حميد الوهيبي‬ ‫‪10‬‬
‫‪6957486‬‬ ‫بدريه عبدالله خلفان الأغربية‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15284133‬‬ ‫�أحمد بخيت �أحمد الكثريي‬ ‫‪8‬‬ ‫الوقت‪ 9 :‬صباح ًا‬
‫‪10550541‬‬ ‫عبدالله بن علي بن را�شد ال�شحي‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15096235‬‬ ‫خالد حممد �سعد اجلنيبي‬ ‫‪11‬‬
‫‪17546072‬‬ ‫زهره خلفان عبدالله العبدلية‬ ‫‪8‬‬ ‫‪21967255‬‬ ‫�أحمد بن �سعيد بن بخيت الكثريي‬ ‫‪9‬‬ ‫الرقم المدني‬ ‫اسم المترشح‬ ‫م‬
‫‪9961384‬‬ ‫عبدالله بن حممد بن �سعيد ال�شحي‬ ‫‪5‬‬ ‫‪18125584‬‬ ‫�سعيد العبد طويري�ش اجلحايف‬ ‫‪12‬‬
‫‪13551549‬‬ ‫�سامله جمعه علي املزروعية‬ ‫‪9‬‬ ‫‪23555608‬‬ ‫�أحمد بن م�سلم بن حماد بيت �سعيد‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8923396‬‬ ‫احمد بن عبدالله بن مبارك امل�شريف‬ ‫‪1‬‬
‫‪12029391‬‬ ‫عمر بن را�شد بن علي ال�شحي‬ ‫‪6‬‬ ‫‪18913158‬‬ ‫�سعيد حم�سن حرمو�ش اجلنيبي‬ ‫‪13‬‬
‫‪18087339‬‬ ‫�سلوى �سعيد خلفان الرقادية‬ ‫‪10‬‬ ‫‪8044712‬‬ ‫�أحمد �سامل حممد املع�شني‬ ‫‪11‬‬ ‫‪11923532‬‬ ‫احمد بن غريب بن نا�صر احلرا�صي‬ ‫‪2‬‬
‫‪2093734‬‬ ‫حممد بن �سعيد بن حممد ال�شحي‬ ‫‪7‬‬ ‫‪15162141‬‬ ‫�سعيد حممد �سيف احلر�سو�سي‬ ‫‪14‬‬
‫‪20794956‬‬ ‫�شهال حممد ال�صغري اجلنيبية‬ ‫‪11‬‬ ‫‪21739459‬‬ ‫�أحمد عبدالله �سامل املرهون‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9374955‬‬ ‫بدر بن حمد بن نا�صر احلامتي‬ ‫‪3‬‬
‫‪14073983‬‬ ‫حممد بن عبداحلكيم بن حممد النظري‬ ‫‪8‬‬ ‫‪13124743‬‬ ‫�سعيد حممد علي احلكماين‬ ‫‪15‬‬
‫‪10156088‬‬ ‫عبله �سعود بدر �آل ثاين‬ ‫‪12‬‬ ‫‪21879092‬‬ ‫�أحمد حماد �سامل معكوف زعبنوت‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2300629‬‬ ‫جا�سم بن �سعيد بن عبدالله العوادي‬ ‫‪4‬‬
‫‪12570814‬‬ ‫حممد بن عبدالله بن حممد ال�شحي‬ ‫‪9‬‬ ‫‪27673276‬‬ ‫�سهيل �سامل حميد اجلحايف‬ ‫‪16‬‬
‫‪4657082‬‬ ‫عزه �سامل عبدالله البو�سعيدية‬ ‫‪13‬‬ ‫‪11294565‬‬ ‫�أمين رجب نريوز بيت حربا�ص‬ ‫‪14‬‬ ‫‪8876657‬‬ ‫حامت بن خلفان بن هديب ال�سيابي‬ ‫‪5‬‬
‫‪2741067‬‬ ‫مروان بن احمد بن �سعيد الظهوري‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12737001‬‬ ‫�سويبج حميد العثيثه اجلنيبي‬ ‫‪17‬‬
‫‪8690994‬‬ ‫خمتاره علي م�سعود اخلياري‬ ‫‪14‬‬ ‫‪86357777‬‬ ‫بخيت حميد �سامل �سهيل ي�سهول‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2822591‬‬ ‫ح�سن بن علي بن مبارك العجمي‬ ‫‪6‬‬