Vous êtes sur la page 1sur 1

19 februari 2011 , pag.

29

dé ‘Ze vonden me
een rechtse
bal. Kennelijk
had ik die

Wibo naam’

en die naar de ondernemings-


raad te sturen.
,,Ik had ooit een artikel over
Kok als coming man in Time-Life
geschreven. Dat vond hij een
voor mij opvallend objectief stuk.
Sindsdien mocht hij me wel”.
De mop was dat de onderne-
mingsraad de brief eerst voor een
vervalsing hield! ,,Ze gingen naar
Kok toe en toonden hem het pa-
pier. Toen die beaamde dat hij het
inderdaad had geschreven, dro-
pen ze maar weer af.”

V
an de Linde had zich een
soepeler rentree gedacht.
,,Een koude start. Ander-
zijds, het kon daarna alleen maar
beter gaan. Ik zat er niet lang mee.
Ik ben ook allesbehalve het type
dat anderen dingen blijft nadra-
gen. Gedane zaken.”
Hij wist Mies Bouman en Jos
Brink naar de AVRO terug te ha-
len. Beiden wonnen de begeerde
Televizierring. Dat zakelijke ta-
lent etaleerde hij later ook bij En-
demol als directeur internationa-
le expansie. Zo wist hij in Duits-
land vrijwel alle zenders voor het
mediabedrijf binnen te halen.
In 2003 ging hij met pensioen,
maar stilzitten was er niet bij. Hij
deed reorganisatieklussen, eerst
voor het Duitse mediaconcern
Bertelsmann bij RTL en daarna
voor Viacom de fusie tussen de
muziekzenders Viva en MTV.
Hij heeft zijn hart aan Fries-
land verpand. Alweer 32 jaar resi-
deren hij en zijn Friese tweede
vrouw Saskia (52) in Oudemir-
dum. ,,Ik krijg haar er niet naar-
toe, maar ik zou ook zo in Lau-
Wibo van de Linde maakt sinds kort programma’s voor regionale zender GPTV van Niels (links) en Wout Gerstel. FOTO LC/NIELS WESTRA wersoog kunnen wonen. Aan m’n
geliefde Waddenzee.”
Een paar jaar geleden liet hij
een reddingboot ombouwen tot
Het was maar een kort mailtje dat bij GPTV, WILLEM ALTENA Hij studeerde economie in met de mededeling dat ik hun
nieuwe man zou worden.”
gen weggooien. Behalve van Ria
Bremer. Ze werkte een dag in de
heel wat minder genoegen ne- werkschip voor natuurfilmrepor-
Groningen. Verliet de gezellige men en mogelijk ook nog beter tages. Op de zender van National
‘de andere televisiezender in Friesland’, bin-

I
k mag dan, zegt hij, in elk ge- stad, toen zijn vader plots over- Toen de redactiechef vroeg week, maar ze zat er altijd in. Op zijn. Ik wist het wel…” Geographic zijn al enkele produc-
nenkwam. Van ene Wibo van de Linde die val voor de 40-plussers een
bekende kop hebben, ,,zelf
leed en hij het familiebedrijfje, hoeveel ervaring hij dan wel had,
antwoordde de jonge Van de Lin-
haar kreeg ik geen greep.”
Ook bij de populaire TROS, de
ties, waaronder eentje over de

I
een handelskantoor, in Amster- n 1984 kwam hij terug bij de zeehondencrèche van Lenie ’t
zijn diensten vrijwillig aanbood. Directeur voel ik me helemaal niet dam moest overnemen. de dat hij het ooit tot hoofdredac- supersnel naar de A-status ge- AVRO. Z’n benoeming tot di- Hart, van zijn hand te zien ge-
Wout Gerstel hing meteen aan de telefoon. een BN’er, of hoe het heet.
Ik ben gewoon graag bezig, in ac-
,,Pa heeft zich doodgewerkt. teur van de schoolkrant had ge-
schopt.
groeide omroep, kreeg hij alle
ruimte van oprichter/voorzitter
recteur radio en televisie ging weest.
Dat was ik niet van plan. In- en ex- niet bepaald van een leien dakje. ,,Zwerven over het Wad, tot de
,,Is het met dé Wibo van de Linde?”, vroeg de tie. Ach, ik weet wat van nieuws, port. M’n hart lag er niet bepaald. ,,Hij geloofde het niet, maar het Joop Landré. Daarvóór had Van de Tachtig procent van het perso- zon ondergaat. Dan een bord ka-
Harlinger zenderbaas. Het was dé Wibo van heb mijn diensten aangeboden.
Hoor ’s, ik vind het geweldig dat
Weigeren was overigens niet aan was de waarheid. Hij zei dat hij
over een kwartier naar een pers-
Linde een uitstapje naar Genève
gemaakt. Drie jaar lang was hij
neel sprak zich uit tegen zijn pucijners, met een stevige oor-
de orde. Dat kon ik m’n moeder komst. lam. Vroeg onder de wol. Nee, het
de Linde. ze me nog willen hebben.’’ niet aandoen.” conferentie moest en nu geen tijd daar communicatietopman bij de ,,Ze vonden me een rechtse bal. leven is zo slecht nog niet.”
De Gerstels, vader Wout en Enkele jaren later zei hij haar had. Ik antwoordde dat ik binnen Verenigde Naties. Kennelijk had ik die naam, hoe- Hij pakt zijn filmcamera, houdt
zoon Niels, zouden wel gek zijn, toch tabee en begon hij als leer- een minuut voor z’n neus kon Hij had toen goed opgelet hoe wel ik zelf nooit in termen van ‘m voor het linkeroog. Aan het
roepen ze zelf om het hardst, als ling bij het Amerikaanse persbu- staan en met hem de persconfe- de commerciële Amerikaanse rechts of links dacht. Noch over rechter is hij blind. Sinds een jaar
ze zo’n oude rot in het televisie- reau UPI. Het Nederlandse kan- rentie zou kunnen verslaan. zenders het nieuws brachten. anderen, noch over mezelf.” of vijftien. Een bloedpropje ver-
vak zouden hebben afgewezen. In toor was in Amsterdam geves- Daarna was ik aangenomen.” Vasthoudend, een scheut sensa- AVRO-voorzitter Wallis de stopte een adertje achter het oog.
hun studio, op de bovenverdie- tigd. Dat zocht een ‘ervaren en In 1963 stapte hij over naar het tie, en gepresenteerd door dames Vries, die hem beslist in huis wil- ,,In enkele tellen ging het licht
ping van het Harlinger cultureel goed uitziende redacteur’. televisienieuws. ,,Bij het Journaal en heren die niet zelden ook zelf de halen, droeg Van de Linde op uit. Ik voelde er niks van. Als je
centrum Trebol, slaan ze hem ,,UPI zat aan de Nieuwezijds heb ik veel geleerd. Bij de Provo- in populariteitspolls voorkwa- een list te verzinnen. Die belde binnen anderhalf uur op de ope-
breed grijnzend op de schouders. Voorburgwal. Ik was er een paar rellen in Amsterdam ben ik door men. vakbondsleider Wim Kok, een ratietafel ligt, kunnen ze je oog
De boomlange Van de Linde keer aan voorbijgelopen, postte de politie twee keer te grazen ge- Van de Linde zou het door hem man met gezag en uit onverdach- behouden. Anders ben ik er altijd
laat het zich gelaten aanleunen. er een poosje en zag de hoogste nomen. Met gummiknuppels bedachte ‘TROS Aktua’ tien jaar te hoek. Hij vroeg hem een karak- als eerste bij, maar nu was ik net
,,Hoofdzaak is dat ik met leuke baas naar binnen gaan. Vanuit de veel te hard op m’n kop geslagen. lang aanvoeren. In die periode terschets over hem op te stellen te laat…”
mensen te maken krijg”, zegt hij. telefooncel er tegenover belde ik Geen aangifte gedaan. Dat kon- was hij ook de vaste Nederlandse
,,Ik schik me graag in een dienen- den m’n bazen wel waarderen. correspondent van het Ameri-
de rol. Ik voel me ook echt niet er- Een poos later was ik nieuwsle- kaanse nieuwsconcern Time & Li-
gens te goed voor. Ze mogen me
gerust voor een brand in de buurt
zer.” fe.
,,We gingen de hele aardbol
Wibo van de Linde
H
uit bed bellen”. ij was 31 jaar, toen de AVRO over. Ook bij de TROS werd daar- geboren op 25 december 1938 1975-1984 eindredacteur TROS
Hij is altijd een ‘sfeerman’ ge- hem vroeg een moderne op niet op beknibbeld.”. Daaren- in Amsterdam Aktua
weest, zegt hij. Na afloop van de actualiteitenrubriek op te tegen bleven de salarissen van re- 1984-1989 directeur AVRO
uitzendingen van ‘Televizier Ma- zetten en te leiden. Hij kreeg er porters als Ivo Niehe, Ard Horvers burgerlijke staat: 1989-1992 directielid James Martin
gazine’ en ‘TROS Aktua’ met de bijna een jaar de tijd voor. De om- en Bob Kroon binnen de perken. getrouwd, acht kinderen, Strategy
hele ploeg de kroeg in. Van de Lin- roep had er duidelijk een stevige ,,Die zaten in die beginjaren tach- vier kleinkinderen 1992-2002 directielid Endemol
de achter de piano en dan in koor duit voor over. tig op zo’n 60- tot 75.000 gulden daarna directievoorzitter Postcode
een keel opzetten. ‘Televizier Magazine’. Hij somt per jaar. Ik had als hun baas krap opleiding: Loterij en reorganisator mediabe-
Zelf is hij nog uit de tijd van de namen op. Jaap van Meekren, Fer- aan 15.000 gulden meer. Prima.” hbs, studie economie (afgebroken) drijven
NTS, de voorganger van de NOS. ry Hoogendijk, G. B. J. Hilterman. Nu leggen de publieke omroe-
,,Je zat voor de buis met een uitge-
streken gezicht. Ik heb nog ’s, net
‘Ze mogen me Ria Bremer. Een redactie van bij-
na dertig man in vaste dienst.
pen voor zogeheten gezichtsbe-
palende presentatoren €300.000
werkzaamheden:
1961-1963 leerling-journalist UPI
bijzonderheden:
won in ’72 Grand Prix Cannes voor
buiten beeld, tijdens een uitzen-
ding de broek van Fred Emmer
gerust voor Voor één uitzending in de week,
met meer reportages en items
neer, uit vrees dat ze anders naar
commerciële zenders overstap-
1963-1969 redacteur, verslaggever,
nieuwslezer NTS-Journaal
tv-documentaire over Staphorster
poliodrama, en in ’77 de Grand
uitgetrokken. Hij kwam niet uit
de plooi. Nee, ik bedoel niet ’s
een brand uit dan je in dat uurtje kwijt kon.
,,Een luxe probleem. Dat hield
pen. ,,Nou, laat ze lekker gaan,
toch? Maken ze meteen ruimte
1969-1972 eindredacteur Televizier
Magazine
Prix Monte Carlo met Dossier
Menten
mans pantalon…” bed bellen’ de mensen wel scherp. Ik kon din- vrij voor nieuwe talenten, die met 1972-1975 voorlichter UNHCR speelt vibrafoon in jazzorkest

Centres d'intérêt liés