Vous êtes sur la page 1sur 7

burgerlijk.rech.PWC.2017.

book Page i Tuesday, April 4, 2017 12:48 PM

Inhoudstafel

Burgerlijk recht Titel VI. Echtscheiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


Hoofdstuk I. Gronden tot echtscheiding . . . . 25
Burgerlijk wetboek van 21 maart Hoofdstuk II. Echtscheiding op grond van be-
1804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 paalde feiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepas- Afdeling I. Vorm van de echtscheiding op grond van
sing van de wetten in het algemeen. . . . . . . . . . . . . 3 bepaalde feiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Afdeling II. Voorlopige maatregelen waartoe de eis tot
Boek I. Personen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 echtscheiding op grond van bepaalde feiten aanleiding
Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten. . 3 kan geven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke rechten 3 Afdeling III. Gronden van niet-ontvankelijkheid tegen
de vordering tot echtscheiding op grond van bepaalde
Hoofdstuk II. Verlies van de burgerlijke rechten 3
feiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Afdeling I. Verlies van de burgerlijke rechten door ver-
Hoofdstuk III. Echtscheiding door onderlinge
lies van de staat van Belg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
toestemming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Titel II. Akten van de burgerlijke stand. . . . . . . . . . 3 Hoofdstuk IV. Gevolgen van echtscheiding . . . 26
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. . . . . . . . . 3 Hoofdstuk V. Scheiding van tafel en bed . . . . 28
Hoofdstuk II. Akten van geboorte. . . . . . . . . . 5
Titel VII. […] Afstamming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hoofdstuk III. [Akten van aangifte en akten
Hoofdstuk I. Vaststelling van de afstamming
van huwelijk] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
van moederszijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Hoofdstuk IV. Akten van overlijden. . . . . . . . . 10
Hoofdstuk II. Vaststelling van de afstamming
Hoofdstuk V. Akten van de burgerlijke stand van vaderszijde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
betreffende militairen buiten het grondgebied
van het Rijk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Afdeling I. Vermoeden van vaderschap . . . . . . . . . . 29
Hoofdstuk VI. Verbetering van de akten van de Afdeling II. Erkenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
burgerlijke stand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Afdeling III. Onderzoek naar het vaderschap . . . . . . 30
Titel III. Woonplaats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 [Hoofdstuk II/1. Vaststelling van de afstam-
ming van meemoederszijde] . . . . . . . . . . . . . . 31
Titel IV. Afwezigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 [Afdeling I. Algemene bepalingen] . . . . . . . . . . . . . 31
Hoofdstuk I. [Afwezigheid]. . . . . . . . . . . . . . . 13
[Afdeling II. Vermoeden van meemoederschap]. . . . 31
Afdeling I. Vermoeden van afwezigheid . . . . . . . . . . 13
[Afdeling III. Erkenning] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Afdeling II. Verklaring van afwezigheid . . . . . . . . . . 15
[Afdeling IV. Onderzoek naar het meemoederschap] 33
Afdeling III. Gevolgen van de afwezigheid of van het
Hoofdstuk III. Gemeenschappelijke bepalin-
vermoeden van afwezigheid voor de minderjarige kin-
gen nopens de wijze waarop de afstamming
deren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
wordt vastgesteld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hoofdstuk II. Gerechtelijke verklaring van over-
Afdeling I. Het tijdstip van de verwekking . . . . . . . . 33
lijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Afdeling II. De erkenning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Titel V. Het huwelijk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Hoofdstuk IV. Vorderingen met betrekking tot
Hoofdstuk I. Hoedanigheden en voorwaarden de afstamming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
vereist om een huwelijk te mogen aangaan . . . 17
Afdeling I. Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Hoofdstuk II. Formaliteiten betreffende de vol-
Afdeling II. De vorderingen in het bijzonder. . . . . . . 36
trekking van het huwelijk . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Hoofdstuk III. […] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Afdeling III. Bekendmaking van de rechterlijke beslis-
sing in de registers van de burgerlijk stand . . . . . . . . 37
Hoofdstuk IV. Vorderingen tot nietigverklaring
van het huwelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Hoofdstuk V. Gevolgen van de afstamming . . 37
Hoofdstuk V. Verplichtingen die uit het huwe- Hoofdstuk VI. Vordering tot uitkering voor le-
lijk [of de afstamming] ontstaan . . . . . . . . . . 21 vensonderhoud, opvoeding en passende oplei-
ding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Hoofdstuk VI. Wederzijdse rechten en verplich-
tingen van echtgenoten. . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Titel VIII. Adoptie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Hoofdstuk VII. Ontbinding van het huwelijk. . 25 Hoofdstuk I. Intern recht . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Hoofdstuk VIII. Tweede huwelijk . . . . . . . . . . 25 Afdeling I. Algemene bepaling. . . . . . . . . . . . . . . . . 40
15 maart 2017 mijnwetboek.be i
burgerlijk.rech.PWC.2017.book Page ii Tuesday, April 4, 2017 12:48 PM

Inhoudstafel

Afdeling II. Bepalingen gemeenschappelijk aan beide Titel II. Eigendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86


vormen van adoptie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Hoofdstuk I. Recht van natrekking op hetgeen
Afdeling III. Bepalingen eigen aan iedere vorm van door een zaak wordt voortgebracht . . . . . . . . 86
adoptie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Hoofdstuk II. Recht van natrekking op hetgeen
Hoofdstuk II. Internationaal recht . . . . . . . . . 47 met de zaak verenigd wordt en een lichaam er-
Afdeling I. Bijzondere bepalingen van internationaal mee uitmaakt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
privaatrecht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Afdeling I. Recht van natrekking betreffende onroe-
Afdeling II. Totstandkoming van een adoptie die de rende zaken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
interlandelijke overbrenging van een kind onderstelt 48 Afdeling II. Recht van natrekking betreffende roeren-
Afdeling III. Uitwerking van buitenlandse beslissingen de zaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
inzake adoptie in België . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Hoofdstuk III. Medeëigendom . . . . . . . . . . . . 88
Hoofdstuk III. Administratieve formaliteiten . 55 Afdeling I. [Gewone medeëigendom en gedwongen
medeëigendom in het algemeen]. . . . . . . . . . . . . . . 88
Titel VIIIbis. Verlating van een minderjarige […] . . 56
Afdeling II. [Gedwongen medeëigendom van gebou-
Titel IX. [Ouderlijk gezag] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 wen of groepen van gebouwen] . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Titel X. Minderjarigheid, voogdij en ontvoogding. . . 59 Titel III. Vruchtgebruik, gebruik en bewoning . . . . . 97
Hoofdstuk I. Minderjarigheid. . . . . . . . . . . . . 59 Hoofdstuk I. Vruchtgebruik . . . . . . . . . . . . . . 97
Hoofdstuk II. Voogdij . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Afdeling I. Rechten van de vruchtgebruiker . . . . . . . 97
Afdeling I. Ontstaan van de voogdij . . . . . . . . . . . . 60 Afdeling II. Verplichtingen van de vruchtgebruiker . . 99
Afdeling II. Organisatie van de voogdij . . . . . . . . . . 60 Afdeling III. Hoe vruchtgebruik eindigt . . . . . . . . . . 100
Afdeling III. Toeziende voogd . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 Hoofdstuk II. Gebruik en bewoning . . . . . . . . 100
Afdeling IV. Werking van de voogdij . . . . . . . . . . . . 61
Titel IV. Erfdienstbaarheden of grondlasten . . . . . . 101
Afdeling V. Voogdijrekeningen en voogdijverslag . . . 64
Hoofdstuk I. Erfdienstbaarheden die ontstaan
Hoofdstuk IIbis. Pleegvoogdij . . . . . . . . . . . . 64
uit de ligging van de plaatsen. . . . . . . . . . . . . 101
Hoofdstuk III. Ontvoogding. . . . . . . . . . . . . . 65
Hoofdstuk II. Erfdienstbaarheden die door de
Hoofdstuk IV. […] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 wet gevestigd zijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Titel XI. [Meerderjarigheid en beschermde personen] 66 Afdeling I. Gemene muur en gemene gracht . . . . . . 102
Hoofdstuk I. Meerderjarigheid. . . . . . . . . . . . 66 Afdeling II. Afstand en tussenwerken vereist bij be-
Hoofdstuk Ibis. […] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 paalde bouwwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Hoofdstuk II. [Beschermde personen] . . . . . . 66 Afdeling III. Uitzichten op het eigendom van de na-
buur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
[Afdeling I. Toepassingsgebied] . . . . . . . . . . . . . . . 67
Afdeling IV. Dakdrop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
[Afdeling II. Buitengerechtelijke bescherming]. . . . . 67
Afdeling V. Recht van uitweg . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
[Afdeling III. Rechterlijke bescherming] . . . . . . . . . 68
Hoofdstuk III. Erfdienstbaarheden die door ’s
[Hoofdstuk II/1. Het bewind] . . . . . . . . . . . . 71
mensen toedoen gevestigd worden . . . . . . . . 104
[Afdeling I. Definities] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Afdeling I. Onderscheiden soorten van erfdienstbaar-
[Afdeling II. Ontstaan van het bewind]. . . . . . . . . . 72 heden die op goederen kunnen worden gevestigd . . . 104
[Afdeling III. Organisatie van het bewind]. . . . . . . . 72 Afdeling II. Hoe erfdienstbaarheden gevestigd worden 104
[Afdeling IV. De werking van het bewind]. . . . . . . . 74 Afdeling III. Rechten van de eigenaar van het erf
[Afdeling V. De beëindiging van het bewind]. . . . . . 83 waaraan de erfdienstbaarheid verschuldigd is . . . . . 104
Hoofdstuk III. […] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 Afdeling IV. Hoe erfdienstbaarheden teniet gaan. . . 105
Boek II. Goederen en verschillende beperkingen Boek III. Op welke wijze eigendom verkregen
van de eigendom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 wordt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Titel I. Onderscheiding van de goederen. . . . . . . . . 84 Titel I. Erfenissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Hoofdstuk I. Onroerende goederen . . . . . . . . 84 Hoofdstuk I. Openvallen van erfenissen en be-
Hoofdstuk II. Roerende goederen . . . . . . . . . 85 zit van de erfgenamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Hoofdstuk III. Goederen met betrekking tot Hoofdstuk II. Hoedanigheden vereist om te
hun bezitters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 kunnen erven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

ii mijnwetboek.be 15 maart 2017


burgerlijk.rech.PWC.2017.book Page iii Tuesday, April 4, 2017 12:48 PM

Inhoudstafel

Hoofdstuk III. Onderscheiden orden in de erf- Afdeling I. Algemene regels betreffende de vorm der
opvolging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 testamenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Afdeling I. Algemene bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . 107 Afdeling II. Bijzondere regels betreffende de vorm van
Afdeling II. Plaatsvervulling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 bepaalde testamenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Afdeling III. Erfopvolging in de nederdalende lijn . . . 108 Afdeling III. Erfstellingen en legaten in het algemeen 128
Afdeling IV. Erfopvolging van de langstlevende echtge- Afdeling IV. Algemeen legaat . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
noot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Afdeling V. Legaat onder algemene titel . . . . . . . . . 128
Afdeling IVbis. Erfopvolging van de langstlevende wet- Afdeling VI. Bijzondere legaten. . . . . . . . . . . . . . . . 128
telijk samenwonende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Afdeling VII. Uitvoerders van uiterste wilsbeschikkin-
Afdeling V. Erfopvolging in de opgaande lijn . . . . . . 110 gen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Afdeling VI. Erfopvolging in de zijlijn . . . . . . . . . . . . 110 Afdeling VIII. Herroeping en verval van testamenten 130
Hoofdstuk IV. Onregelmatige erfopvolging. . . 111 Hoofdstuk VI. Geoorloofde beschikkingen ten
Afdeling I. Rechten van natuurlijke kinderen op de voordele van de kleinkinderen van de schenker
goederen van hun vader of moeder, en erfopvolging in of erflater, of ten voordele van de kinderen van
de nalatenschap van zonder nakomelingen overleden zijn broeders en zusters. . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
natuurlijke kinderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Hoofdstuk VII. Verdelingen door de vader, de
Afdeling II. Rechten van de Staat . . . . . . . . . . . . . . 111 moeder of andere bloedverwanten in de op-
gaande lijn, tussen hun afstammelingen ge-
Hoofdstuk V. Aanvaardig en verwerping van maakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
nalatenschappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Hoofdstuk VIII. Schenkingen bij huwelijks-
Afdeling I. Aanvaarding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 contract aan de echtgenoten en aan de kinde-
Afdeling II. Verwerping van nalatenschappen. . . . . . 112 ren die uit het huwelijk zullen worden geboren 133
Afdeling III. Voorrecht van boedelbeschrijving, zijn ge- Hoofdstuk IX. Beschikkingen tussen echtgeno-
volgen, en verplichtingen van de erfgenaam die onder ten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens
voorrecht aanvaardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 het huwelijk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Afdeling IV. Onbeheerde nalatenschappen . . . . . . . 115 Titel III. Contracten of verbintenissen uit overeen-
Hoofdstuk VI. Verdeling en inbreng . . . . . . . . 115 komst in het algemeen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Afdeling I. De rechtsvordering tot verdeling en haar Hoofdstuk I. Voorafgaande bepalingen . . . . . 134
vorm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Hoofdstuk II. Voorwaarden die tot de geldig-
Afdeling II. Inbreng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 heid van de overeenkomsten vereist zijn . . . . . 135
Afdeling III. Betaling van de schulden . . . . . . . . . . . 119 Afdeling I. Toestemming. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Afdeling IV. Gevolgen van de verdeling en vrijwaring Afdeling II. Bekwaamheid van de contracterende par-
van de kavels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 tijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Afdeling V. Vernietiging van de verdeling. . . . . . . . . 120 Afdeling III. Voorwerp en inhoud van de contracten . 136
Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamen- Afdeling IV. Oorzaak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Hoofdstuk III. Gevolgen van de verbintenissen 136
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. . . . . . . . . 120 Afdeling I. Algemene bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . 136
Hoofdstuk II. Bekwaamheid om te beschikken Afdeling II. Verbintenis om iets te geven . . . . . . . . . 136
of te verkrijgen bij schenking onder de levenden Afdeling III. Verbintenis om iets te doen of niet te
of bij testament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 doen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Hoofdstuk III. Beschikbaar gedeelte der goede- Afdeling IV. Schadevergoeding wegen niet- nakoming
ren en inkorting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 van de verbintenis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Afdeling I. Beschikbaar gedeelte der goederen . . . . . 122 Afdeling V. Uitlegging van de overeenkomsten . . . . . 137
Afdeling II. Inkorting van schenkingen en legaten . . . 123 Afdeling VI. Gevolgen van de overeenkomsten ten
Hoofdstuk IV. Schenkingen onder de levenden 123 aanzien van derden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Afdeling I. Vorm van de schenkingen onder de leven- Hoofdstuk IV. Verschillende soorten van ver-
den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 bintenissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Afdeling II. Uitzonderingen op de regel van de onher- Afdeling I. Voorwaardelijke verbintenissen . . . . . . . 138
roepelijkheid der schenkingen onder de levenden . . . 125 Afdeling II. Verbintenissen met tijdsbepaling . . . . . . 139
Hoofdstuk V. Beschikkingen bij testament . . . 125 Afdeling III. Alternatieve verbintenissen . . . . . . . . . 139
15 maart 2017 mijnwetboek.be iii
burgerlijk.rech.PWC.2017.book Page iv Tuesday, April 4, 2017 12:48 PM

Inhoudstafel

Afdeling IV. Hoofdelijke verbintenissen . . . . . . . . . . 140 Afdeling I. Algemene bepalingen. . . . . . . . . . . . . . . 167


Afdeling V. Deelbare en ondeelbare verbintenissen . 141 Afdeling II. Levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Afdeling VI. Verbintenissen onder strafbeding . . . . . 141 Afdeling III. Vrijwaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Hoofdstuk V. Tenietgaan van de verbintenis- Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verko-
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 pen aan consumenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Afdeling I. Betaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Hoofdstuk V. Verplichtingen van de koper. . . 171
Afdeling II. Schuldvernieuwing . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Hoofdstuk VI. Nietigheid en ontbinding van de
Afdeling III. Kwijtschelding van schuld. . . . . . . . . . . 146 koop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Afdeling IV. Schuldvergelijking . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Afdeling I. Recht van wederinkoop . . . . . . . . . . . . . 172
Afdeling V. Schuldvermenging . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Afdeling II. Vernietiging van de koop uit hoofde van
Afdeling VI. Verlies van de verschuldigde zaak. . . . . 147 benadeling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Afdeling VII. Vordering tot nietigverklaring of tot ver- Hoofdstuk VII. Veiling van onverdeelde goede-
nietiging van de overeenkomsten . . . . . . . . . . . . . . . 148 ren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Hoofdstuk VI. Bewijs van de verbintenissen en Hoofdstuk VIII. Overdracht van schuldvorde-
bewijs van de betaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 ringen en andere onlichamelijke rechten . . . . 174
Afdeling I. Schriftelijk bewijs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Titel VII. Ruil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
Afdeling II. Bewijs door getuigen . . . . . . . . . . . . . . . 151
Titel VIII. Huur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Afdeling III. Vermoedens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen . . . . . . . . 175
Afdeling IV. Bekentenis van partijen . . . . . . . . . . . . 152
Hoofdstuk II. Huur van goederen . . . . . . . . . 175
Afdeling V. De eed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Afdeling I. [Algemene bepalingen betreffende de huur
Titel IV. Verbintenissen buiten overeenkomst . . . . . 152 van onroerende goederen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Hoofdstuk I. Oneigenlijke contracten . . . . . . 153 Afdeling II. Regels betreffende de huurovereenkom-
Hoofdstuk II. Misdrijven en oneigenlijke mis- sten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de
drijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 huurder in het bijzonder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Titel IVbis. Vergoeding van de schade door abnorma- Afdeling IIbis. Regels betreffende de handelshuur in
len veroorzaakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 het bijzonder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Afdeling III. Regels betreffende de pacht in het bijzon-
Titel V. Huwelijksvermogensstelsels . . . . . . . . . . . . 154
der . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen . . . . . . . . 154
Hoofdstuk III. Huur van werk en van diensten 206
Hoofdstuk II. Wettelijk stelsel . . . . . . . . . . . . 155
Afdeling I. Huur van dienstboden en werklieden . . . 206
Afdeling I. Vermogens en wederbelegging . . . . . . . . 155
Afdeling II. Ondernemers van vervoer te land en te
Afdeling II. Rechten van de schuldeisers . . . . . . . . . 157
water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Afdeling III. Bestuur van het gemeenschappelijk ver-
Afdeling III. Bestekken en aannemingen . . . . . . . . . 207
mogen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Hoofdstuk IV. Veepacht. . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Afdeling IV. Bestuur van het eigen vermogen . . . . . . 158
Afdeling V. Ontbinding van het wettelijk stelsel . . . . 159 Afdeling I. Algemene bepalingen. . . . . . . . . . . . . . . 207
Hoofdstuk III. Overeenkomsten die het wette- Afdeling II. Eenvoudige veepacht. . . . . . . . . . . . . . . 208
lijk stelsel kunnen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . 161 Afdeling III. Veepacht bij helften. . . . . . . . . . . . . . . 208
Hoofdstuk IV. Scheiding van goederen . . . . . 162 Afdeling IV. Veepacht door de eigenaar toegestaan
Afdeling I. Bedongen scheiding van goederen . . . . . . 162 aan zijn pachter of zijn deelpachter . . . . . . . . . . . . . 208
Afdeling II. Gerechtelijke scheiding van goederen . . . 162 Afdeling V. Contract oneigenlijk veepacht genoemd . 209

Titel Vbis. Wettelijke samenwoning . . . . . . . . . . . . 163 Titel IX. […] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Titel VI. Koop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Titel X. Lening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209


Hoofdstuk I. Aard en vorm van de koop . . . . 166 Hoofdstuk I. Bruiklening of commodaat . . . . 209
Hoofdstuk II. Wie kopen of verkopen kan . . . 166 Afdeling I. Aard van de bruiklening . . . . . . . . . . . . 209
Hoofdstuk III. Zaken die verkocht kunnen wor- Afdeling II. Verplichtingen van de lener . . . . . . . . . . 209
den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Afdeling III. Verplichtingen van degene die in bruik-
Hoofdstuk IV. Verplichtingen van de verkoper 167 leen geeft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

iv mijnwetboek.be 15 maart 2017


burgerlijk.rech.PWC.2017.book Page v Tuesday, April 4, 2017 12:48 PM

Inhoudstafel

Hoofdstuk II. Verbruiklening of eenvoudige le- Titel XV. Dading . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220


ning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Titel XVI. Lijfsdwang in burgerlijk zaken. . . . . . . . . 221
Afdeling I. Aard van de verbruiklening . . . . . . . . . . 210
Afdeling II. Verplichting van de uitlener. . . . . . . . . . 210 Titel XVII. Inpandgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Afdeling III. Verplichtingen van de lener . . . . . . . . . 210 Hoofdstuk I. Pand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Hoofdstuk III. Lening op interest . . . . . . . . . . 210 Hoofdstuk II. Genotspand . . . . . . . . . . . . . . . 222

Titel XI. Bewaargeving en sekwester. . . . . . . . . . . . 211 Titel XVIII. Voorrechten en hypotheken . . . . . . . . . 233
Hoofdstuk I. Bewaargeving in het algemeen en Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. . . . . . . . . 234
verschillende soorten van bewaargeving . . . . . 211 Hoofdstuk II. Voorrechten . . . . . . . . . . . . . . . 235
Hoofdstuk II. Eigenlijke bewaargeving . . . . . . 211 Afdeling I. Voorrechten op roerende en onroerende
Afdeling I. Aard en wezen van het contract van be- goederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
waargeving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 Afdeling II. Voorrechten op roerende goederen . . . . 235
Afdeling II. Vrijwillige bewaargeving . . . . . . . . . . . . 211 Afdeling III. Voorrechten op onroerende goederen . . 240
Afdeling III. Verplichtingen van de bewaarnemer . . . 212 Afdeling IV. Hoe voorrechten bewaard worden . . . . 241
Afdeling IV. Verplichtingen van de bewaargever. . . . 213 Hoofdstuk III. Hypotheken . . . . . . . . . . . . . . . 242
Afdeling V. Bewaargeving uit noodzaak. . . . . . . . . . 213 Afdeling I. Wettelijke hypotheken . . . . . . . . . . . . . . 242
Hoofdstuk III. Sekwester. . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Afdeling II. Bedongen hypotheken. . . . . . . . . . . . . . 245
Afdeling I. Verschillende soorten van sekwester . . . . 214
Afdeling III. Rang van de hypotheken onderling . . . . 245
Afdeling II. Bij overeenkomst bedongen sekwester . . 214
[Afdeling IV. Hypotheken voor alle sommen] . . . . . 245
Afdeling III. Gerechtelijk sekwester of gerechtelijk be-
[Afdeling V. Overdracht van bevoorrechte en hypo-
waargeving. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
thecaire schuldvorderingen] . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Titel XII. Kanscontracten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 Hoofdstuk IV. Wijze van inschrijving van de
Hoofdstuk I. Spel en weddenschap. . . . . . . . . 214 voorrechten en hypotheken . . . . . . . . . . . . . . 249
Hoofdstuk II. Contract van lijfrente . . . . . . . . 215 Hoofdstuk V. Doorhaling en vermindering van
Afdeling I. Voorwaarden die voor de geldigheid van de inschrijvingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
het contract vereist zijn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Hoofdstuk VI. Gevolgen van de voorrechten en
Afdeling II. Gevolgen van het contract tussen de con- hypotheken tegen derden-bezitters . . . . . . . . . 252
tracterende partijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Hoofdstuk VII. Tenietgaan van de voorrechten
Titel XIII. Lastgeving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 en hypotheken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Hoofdstuk I. Aard en vorm van de lastgeving . 215 Hoofdstuk VIII. Wijze waarop eigendommen
Hoofdstuk II. Verplichtingen van de lasthebber 216 van de voorrechten en hypotheken worden ge-
zuiverd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
Hoofdstuk III. Verplichtingen van de lastgever 216
Hoofdstuk IX. Openbaarheid van de registers
Hoofdstuk IV. Verschillende wijzen waarop
en verantwoordelijkheid […]. . . . . . . . . . . . . . 255
lastgeving eindigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Hoofdstuk X. Wijze van houden en bewaren
Titel XIV. Borgtocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 van de hypothecaire bescheiden . . . . . . . . . . . 256
Hoofdstuk I. Aard en omvang van de borg- Hoofdstuk XI. Vermelding van de partijen en
tocht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 van de onroerende goederen. . . . . . . . . . . . . . 256
Hoofdstuk II. Gevolgen van borgtocht . . . . . . 218 Hoofdstuk XII. Materiële vormen van de for-
Afdeling I. Gevolgen van borgtocht tussen de schuld- maliteiten van openbaarmaking en van de aan-
eiser en de borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 vragen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257
Afdeling II. Gevolgen van borgtocht tussen de schulde- [Hoofdstuk XIII. De organisatie van de hypo-
naar en de borg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 theekbewaring]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Afdeling III. Gevolgen van borgtocht tussen de borgen
Titel XIX. Gerechtelijke uitwinning en rangregeling
onderling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
onder de schuldeisers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
Hoofdstuk III. Tenietgaan van borgtocht . . . . 219
Hoofdstuk IV. Wettelijke borgtocht en gerech- Titel XX. Verjaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
telijke borgtocht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 Hoofdstuk I. Algemene bepalingen. . . . . . . . . 258
Hoofdstuk V. Kosteloze borgtocht . . . . . . . . . 219 Hoofdstuk II. Bezit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
15 maart 2017 mijnwetboek.be v
burgerlijk.rech.PWC.2017.book Page vi Tuesday, April 4, 2017 12:48 PM

Inhoudstafel

Hoofdstuk III. Oorzaken die de verjaring ver- Wet van 9 juli 1971 tot regeling van
hinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
de woningbouw en de verkoop van te
Hoofdstuk IV. Oorzaken die de verjaring stui- bouwen of in aanbouw zijnde wonin-
ten of schorsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 gen (Wet Breyne) . . . . . . . . . . . . . . . 278
Afdeling I. Oorzaken die de verjaring stuiten . . . . . . 259
Afdeling II. Oorzaken die de loop van de verjaring Wetboek van 28 juni 1984 van de Bel-
schorsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 gische nationaliteit . . . . . . . . . . . . . . 280
Hoofdstuk V. Tijd die voor de verjaring vereist Hoofdstuk I. Algemene bepalingen . . . . . . . . 280
is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 Hoofdstuk II. Toekenning van de Belgische
nationaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Afdeling I. Algemene bepalingen. . . . . . . . . . . . . . . 261
Afdeling I. Toekenning van de Belgische nationaliteit
Afdeling II. [Algemene termijnen van verjaring] . . . 261 op grond van de nationaliteit van de vader of van de
Afdeling III. Tienjarige en twintigjarige verjaring . . . 261 moeder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Afdeling IV. Enige bijzondere verklaringen . . . . . . . 261 Afdeling II. Toekenning van de Belgische nationaliteit
op grond van adoptie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Titel XXI. [Kennisgeving] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Afdeling III. Toekenning van de Belgische nationaliteit
op grond van de geboorte in België . . . . . . . . . . . . . 283
Wet van 10 januari 1824 over het Afdeling IV. […] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283
recht van erfpacht . . . . . . . . . . . . . . . 263 Hoofdstuk III. Verkrijging van de Belgische
nationaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Wet van 10 januari 1824 over het [Afdeling I. Verkrijging van de Belgische nationaliteit
recht van opstal. . . . . . . . . . . . . . . . . 264 door nationaliteitsverklaring] . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Afdeling II. […] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Veldwetboek van 7 oktober 1886 . . . 265 Afdeling III. […] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Titel I. Plattelandsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Afdeling IV. […] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Hoofdstuk I. Graafrecht. . . . . . . . . . . . . . . . . 265 Afdeling [II.] Verkrijging van de Belgische nationali-
teit door naturalisatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Hoofdstuk II. Gewassen, veldvruchten, bijen . 265
Hoofdstuk IV. Verlies van de Belgische natio-
Hoofdstuk III. Bevloeiing en drooglegging . . . 266 naliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Hoofdstuk IV. Klauwengang en stoppelweide 266 Hoofdstuk V. Herkrijging van de Belgische
Hoofdstuk V. [Afsluiting van eigendommen. nationaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Afstand voor beplantingen. Afbakening van [Hoofdstuk Vbis. Adviesbevoegdheid van het
landbouw en bosbouwzones] . . . . . . . . . . . . 266 parket]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Hoofdstuk VI. Grondbepaling en afpaling . . . 269 Hoofdstuk VI. Registers en meldingen . . . . . . 291
Hoofdstuk VII. Overgangsbepalingen. . . . . . . 291
Titel II. Veldpolitie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Hoofdstuk I. Algemene bepalingen . . . . . . . . 270 Wet van 25 februari 1991 betreffende
Hoofdstuk II. Veldwachters . . . . . . . . . . . . . . 270 de aansprakelijkheid voor produkten
Hoofdstuk III. Opsporing van wanbedrijven en met gebreken . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292
overtredingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270
Wet van 8 december 1992 tot be-
Hoofdstuk IV. Vervolging van wanbedrijven en
overtredingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
scherming van de persoonlijke levens-
sfeer ten opzichte van de verwerking
Hoofdstuk V. Misdrijven en straffen. . . . . . . . 272
van persoonsgegevens . . . . . . . . . . . 294
Hoofdstuk VI. Teruggave en schadevergoeding 277
Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen, beginsel
Hoofdstuk VII. Tenuitvoerlegging van vonnis- en werkingssfeer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
sen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Hoofdstuk II. [Algemene voorwaarden voor de
rechtmatigheid van de verwerking van per-
Wet van 14 mei 1955 betreffende de soonsgegevens] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
erfpachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 Hoofdstuk III. [Rechten van de betrokkene] . 299

vi mijnwetboek.be 15 maart 2017


burgerlijk.rech.PWC.2017.book Page vii Tuesday, April 4, 2017 12:48 PM

Inhoudstafel

Hoofdstuk IV. [Vertrouwelijkheid en beveili- Hoofdstuk VII. Commissie voor de bescher-


ging van de verwerking] . . . . . . . . . . . . . . . . . 302 ming van de persoonlijke levenssfeer. . . . . . . . 305
Hoofdstuk V. Voorafgaande aangifte en open- [Hoofdstuk VIIbis. Sectorale comités] . . . . . . 309
baarheid van de verwerkingen. . . . . . . . . . . . . 303 [Hoofdstuk VIIter. Controleorgaan van het po-
Hoofdstuk VI. [Doorgifte van persoonsgege- litioneel informatiebeheer] . . . . . . . . . . . . . . . 309
vens naar landen buiten de Europese Gemeen- Hoofdstuk VIII. Strafbepalingen . . . . . . . . . . . 312
schap] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 Hoofdstuk IX. Slotbepalingen. . . . . . . . . . . . . 313

15 maart 2017 mijnwetboek.be vii