Vous êtes sur la page 1sur 1

All CN 15 TN B

% α 13 œ œ œœ ˙ œ œ œ œ œ ‰ œΙ
œ
Ngoâi Lôøi ñaõ laøm ngöôøi vaø ôû giöõa chuùng ta. Nhöõng

œ œ
%α œ ˙ œ œ œ œ Œ
5

œ ˙
œ− œ œ œ
ai ñoùn nhaän Ngöôøi, Ngöôøi seõ ban cho quyeàn laøm con Thieân Chuùa.

All CN 16 TN B

%α Œ ι œ œ œœ œœ
11

œ œ− œ œ œ œ
Chuùa phaùn: "Ta laø söï saùng theá gian, ai theo

œ œ− ι
% α œœ œœ œœ œ œœ
15

œ œ œ− œœ œœ ∀ œœ ˙
ta seõ ñöôïc aùnh saùng ban söï soáng muoân ñôøi".

All CN 17 TN B
œ ˙ ι œ
%α Œ ‰ œ
19

œ œ œ œ œ œ
Chuùa phaùn: "Thaày goïi caùc con laø baïn

%α ˙ œ
23

œ− œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
höõu. Vì taát caû nhöõng gì Thaày ñaõ nghe bieát nôi Cha

%α ˙ ‰ ι œ œ œ ˙
27

œ œ œ
Thaày, thì Thaày ñaõ cho chuùng con bieát".