Vous êtes sur la page 1sur 264

www.classicaltamilstories.blogspot.

com
அ த ெந ச க , ரபல கதா ய நா.பா தசார எ ம வ ண அவ க
எ ய மல எ நாவைல E book காக ெவ வ அள லாத ம
ஆன த ஒ ேசர அைட ம ேற .நம த எ தாள க த நைட ம
க பனாச ைய ப எ ேபா அள லாத ஆ ச ய தா உ டா ற . ேத
ேபா ற இ கைதைய யாவ ப ம மா ேக ெகா ேற . த ழ ஞ . .வரதராஜ
ைர எ இ கா ய இத ேம எ ைன ேபா ற வாசக எ வத
ஒ ேம இ ைல.

www.classicaltamilstories.blogspot.com

மல
ற ைர
அர த , ர எ இ வைர ைல ப பல நா க ஆன ற
மற க ய ைல. க பைன பைட மா த க இ வா க பவ ெந
ெந கால மா ெச ய வ லவ கேள க பைன ற க கைலஞ க .

அர த ர எ இ ப ப க பல. அைவ உ உற வா
ம க எ எ யஇ ப ப க அ ல. ஆகேவ அைவ ந ெந ைச ெந க ெச
ஆ றன.

நாவ எ ப ெபா ேபா கான ெவ லாக அைமயலா . வா ைக


உ ைமகைள உண க பவ உ ள கைள உய தவ ல இல யமாக
அைமயலா . அ வா ப உைடயதாக அைம ேபா , அ பழ கால
கா ய க ஆ ற . கா ய எ ப உைரநைட வளராத கால ெச வ
அைம த கைல ெச வ ; நாவ எ ப உைரநைட வள யா இ வ அைம
கைல ெச வ . இ தா ேவ பா .

லவ . நா. பா தசார பழ த இல ய கைள ந க ண தவ . த


இல ய வள ைய ந அ தவ . ஆத இ த நாவைல மர றழாத கைல
ற ட இய ளா . மல எ ற ெபய அைம இ த ற
லனா ற .

இைட ைடேய உ ள இய ைக வ ணைனக , நகர ப க ள க க ந


அைம ளன. இ த நாவலா ய க பைன க ப ப வள ள .உ ள
உண கைள ேபாரா ட கைள டாம ள ளேதா உய த மா த
ய ேநா க க ஏ ப ப பா றாம கா ளா எ ப பாரா ட த க .
ேத த கால க கா ரா த ைமயான ெகா ெசய கைள இவ த க
இட எ கா ப கால ஏ ற ந ல ெதா ஆ .

' மல ' ெவ க!

. வரதராச

ெச ைன 30
25.12.1960

ைர
எ ைடய வா பய ைற த ெசய கைள ெதாட ய நா க மல
நாவைல எ த த நா க ற த . இ த நாவ கான தைன , க க ,
ைள உ ெப ற கால என உ ள வளமா த ெபா கால . 'இ த
கைத த ம ற த .த ப பா ைட உண வ .த மண கம வ '
எ ெப ைமயாக ேப வத ேக ற ெமா , நா , இன ப க ஒ ெவா த
கைத அ தமாக ெத ய ெச ய ேவ ெம ஆைச ப றவ நா . இ த ஆைச
என ேகா .

ற த ெப ைம பழைம வா த த இன ெமா , நா , ப பா
ற பைடய ம மல இல ய உதவ ேவ ெம க வ றவ க நா
ஒ வ .இ ப க ப வ ெப ைம ப ேற .

த நாவ எ றவ க ெப பாேலா ெச ைனைய அத


ற கைள ேம கைத க களமாக ெகா வதனா ெச ைன ெத ேக
உ ளத ல பர த தமான வா ைக வ வ க , த தமான வா ைக
சாய க ெத க படாமேல ேபா றன. இைத மன ெகா ம ைரைய
ெத த நா ற கைள மல நாவ களமாக அைம கைத
எ ேன . தைல வைர த மண கம நாவலாக பைட க
ேவ ெம ேன ! அ ப ேய பைட பதாக ந ேற .

த நா வார இதழா ய 'க ' 'ம வ ண ' எ ற ெபயேரா இ த கைதைய


எ த ெதாட ய ேபா 'ந ல கா ய ைத எ த ெபய ெச தா ந ல கா ய தாேன?'
எ ப தா , எ எ ணமாக இ த . நா ெச ெகா த ந ல கா ய எ
ம தா ைன ெகா ேத . ஆனா வாசக கேளா ' க க ந ல கா ய ' எ
ஆவேலா ெசா ெகா தா க . ம ெகா ெச
ேவ த வைர எ ேக ேமா தா மண ப ேபால, எ ைடய இ த
நாவ எ ப ப ஒ க வ த ப ற ர ஒ க ேவ ெம
ைன நா எ ேன . அ த ர ஒ பதாக ப தவ க னா க . 'ந ல
ெச ேதா ' எ ெப ைம ப ேட . க க ப ட க இ வள
வ த ந ய ந ைகய எ கால த ச தாய ப ைண நா ற கா
எ ைன ட ேன . அ த ப ைய இ த நாவ ைறேவ பைத
என வ த பல க த க ள ன, சா ன.

ைசவ சமய ரவ நா கரச தம ைகயா லகவ - க பைகயா


ஆ யவ க ைறவைடயாத உற - இவ ைற ச ேற ைன ப ெகா இ த
நாவைல ப தா இத இல ய நய ள க .

இ த நாவ ர , அர த இ வைர த ழக ெப ைம, ஆ ைமக


ள கமா அழ ய த வ களாக ைல ப அைம ேற . த ழக அர ய
எ க வா ஊ வைத அ க ேக கா ேற . நாவ த ேபா ,
ர , அர த எ ைறேய த க ஆ ெப ழ ைதக ெபய ைவ
டதாக , ஆ ய ஆ ைய ேகா வதாக 'ம வ ண' பல க த க
எ னா க . இ த நாவ ட வாசக க ெகா த உற எ தைகய உய த உற
எ ப , இத ஆ ய அ ேபா க ந றாக ெத வா .

த இல ய அ ைவ ஓரள பர ப ேவ ெம பத காக கைத க ேயா ஒ ய


பாட வ க லவ ைற வாரா வார ெதாட க த ேத . இவ ல நாேன
எ யைவ உ . வாசக க இைத ெப வரேவ றா க எ ெத
ம ேத .

லமா ய பர ற ெதாட ய கைதைய லமா ய


ெகாைட கான ேத . கைத க த ைற மல த ேபா எ
கைத தைல மன மல அர தைன க , ேப றா ; கைத
இர டா ைற மல ேபா எ கைத தைல ர க க ேசாக
ர யேரா றா . இ த கைத மல ேபா அ மல த ெப
அவ ; ைய ேபா உய த இட தவ அவ . அவ அ ேவ இ ைல.
ய வா வா பவ அவ .

அர தைன ேபா எ ைம ப , ய ெதா ள ஒ ெவா த


இைளஞ இ க ேவ ெம ப ம வ ண அவா. ர ைய ேபா
மலராக ெப ெப க பல த ல ேத ேதா ற ேவ எ ப
ம வ ண அவா. ர ைய ேபா மலராக ெப ெப க பல
த ல ேத ேதா ற ேவ எ ப ம வ ண கன .

நம த நா சா றா ைம இ டமான ேபரா ய .வ. அவ க


எ கால எ உ ள ேத ேப வாக ைற றா க . அவ க இ நாவ
ற ைர அ றா க எ ப அ ேய ெப ேப ஆ .

மல த ல நா க எ த மகளா வ ற என இ ல
ஒ பர நா கன க ட ர யாக க ேதா எ ெச இ த நாவைல
வ பைட ேற .
அ ப ,
நா. பா தசார
(ம வ ண )

மல
அ யாய 1
ெம யா இ த நா ெசல ெவ ட ெவ
ெபா யா பழ கைதயா க பைனயா
ெம ல ேபான ேவ!

ரப ச ெச ம ப ஒ நா மல ெகா த . மா க மாத
ைவகைற. உலக வ ேம ப காத ேராஜா களா க ய ம டப ேபா
தமானெதா பர த . மல ெம ைம கல இைழேயா மண
ேபா அ த ேரா கல இதமான ம கா ல லராம இ ற
ேபர ேபா யாத ேபைத ப வ இள காைல ேநர . வான ஒ
ள ைவகைற ந ைக இ ம ச க ெதாட க ைல.

ர , க கைள கச ெகா ப ைக எ உ கா தா . க கைள


த ஜ ன வ யாக எ ேகால , ம ய ஓ ய ேபா அ த ெம
ெத த . ெப தாக ெவ ைள ேகால ேபா ந அ க ேக பற க ப
ைவ க ப தன. அ த காைல ேநர ெவ ைள ேகால இைட ைடேய
ெபா வ ண கா ய அ க த க ைற தழ ெப எ உ வா த
இ த கைள ேபா இல ன. அ த ேகால ைத அத அழைக ைன த ேபா ,
ர கமா ெபா உண ைமெயா மன ைத அ ய .க க
கல ஈர க தன.

அ ப ஒ ேகால ைத இ ஓ ஆ கால அவ த வாச


ேபாட யா . ெகா ைல அவ தா பற க வ வ யா
றன. அைவகைள எ ேக ப ைவ ப ? யா ைவ ப ? க ைத ட வர
ைறயாக ஒ காக ெகா டா ற அள வா ைகைய பய ப
ெகா பழ ட நா இ . கைள ேபா ஊ ெகா பழைமயான
பழ க க ஆலமர ேபா ற த நா பட த வா ைகைய தா
ெகா றனேவ!

க க க தக ைர ைட ெகா எ ள ைக ேபா டா ர .
'அ பா இ தா இ ப ஓைச இ ட மா, இ த காைல ேநர ?
நாலைர ம ேக எ ப ைச த ரா வாசக ைத
ெவ பாைவைய பா ெகா பாேர. மா க மாத வத னேர
வ சா ரா மண . அ பா த மண .அ த த இ ைம
மண !'

இ எ ேக அ த த ? எ ேகய த அ மைல? ப லா ர கண கான


மாணவ கைள அ பா அ றனா ,ஆ க த அ த த உட ேபா
டேத! அேதா, அ பா ட ெப ய தக அலமா . அைத க ைத தா
ேபா ேபா ெப காக அவ ைவ ேபானாரா? இ ைல... அைத ட ெப ய
ெபா கைள அ த இ ப ெதா வய ெம யலா ேதா ைமயாக
ேபா றா .

தா காம மரவ ைடகைள ேபா ப ெகா


த கைள த ைககைள பா தா ர . தைலயைண ேபான ெத யாம ,
க ேபா ைவக ல ய ைல தைர ட த உட ற கைள
பா தேபா மணமாகாத அ த க ப வ ேலேய ஒ தா ெபா ைப தா
ம க ேவ பைத அவ உண தா .
உட ற கைள ேநேர ப க ெச ேபா ைவைய ேபா
தேபா எ வ அ பா ெப ய பட ர ைய பா
ெகா த . அவ அ ப ேய அ த பட ைத பா தவாேற டா . அவ
த ைனேய பா ப ேபா அவ ஒ ரைம உ டா .

இய ைகயாகேவ அவ அழகாக மல த க . ஆழமான ப மன ஏ ப ட


அ வள அ த அழைக வள தன. அவ ெக ேற அைம தா ேபால
அ தமான க க . அ க , எ ேலாைர எ ேபா த ெகா ள
கா றா ேபா ஒ பர த தா ைம உண அைம த க க அைவ. எ பாக
அழகாக ள நா . மா இ தா வ ெகா தா ேபாலேவ
எ ேபா ேதா வா த க . அ த க க ,அ த க ,அ த தா
மாணவ கைள ெகா ைள ெகா டைவ. எ வள ெப ய ைல எ தைன ற த
பத இ தா நா த ேபரா ய அழ ய ற பல அவ க மாணவ
எ கால வா ெசா ெசா மாணவ கைள ெப ைம ெகா ள ெச த
றைம அ .

ர ெப டா ! அ ப ேய ள ைக அைண ,ம ப இ
உ கா அ பா காலமான க ைத ைன அழேவ ேபா
இ த .க க கைர ற . அ ைக மன இேலசா ற .

ர ெம ல நட ெச அ பா பட ைத க அ பா தா . ேகா
க ப க உ ள ெத வ ரக அ ேந தா உ ைம ப த
ெம அ லவா! அ ப ெம த ர . படல க க பா ைவைய
மைற க ய றன.

அ பா க ெத ற ைம ட அ மா மரண ப த
ைமதா . அ மா இற தேபா ட அவ வா அழ ைலேய! நா கெள லா
நா க சா டமா ேடா எ வாதமாக அ ேதா . ப ,
அ பவ க அவ மன ைத அ வள க லா தன அ ேபா .

ழ ைதேபா எ ைன அைண தைலைய ேகா ெகா ேட, " ர ! ப ைச


ழ ைதேபால இ ப அ ெகா தா த கைள தாக ற
த ைக பா பாைவ யா சமாதான ப வ ? க ைத மற ட பழ ெகா ,
அ மா! இ ேம இ த த க அ மா ேபான த ைக பா பா ,
அ கா ம ைல, அ மா மா இ வள க ேவ . தா என வர
ெத த ெப எ ேப . இ ப அ ர தா நா த யாக
யாைரெய சமாதான ப ேவ அ மா?" எ அ ைர னாேர! த ைடய
ப கைள க கைள ம ம ல - க கைள இ ப கைள ட
ெபா ப தாம மற ற பாவ அவ .க வ அைறக ,
தக அலமா அ ேம வா ைக ெப பா ைமயான ேநர ைத க
ம றவ ைற மற ெகா தவ அவ . ைறயாக ப உ க ைய ேபா
அ னா கா த ைம வா த சாதாரண உண கைள தாக த ைம
டவ , அவ . ஒ ெவா நாைள ஒ ெவா நா ஒ காக
ைறயாக க பத பழ ெகா த வா ைக அவ ைடய .

"அ பா ேபா டா " எ பத ஒ ெகா ந வ மன


க ைமயானதாக தா இ த . அ த அழ , அ த த கட ,அ தஒ க ,அ த
ப பா , அ தைன மா ம ம ேணா ம ணா ெபா யா பழ கைதயாக
க பைனயா ெம ல ேபா டன. நம ேவ யவ க மரண ைத ந பேவா
ஒ ெகா ளேவா வ ைலதா . " றா , இ தா , ட தா , த ேக அலற
ெச றா " எ வா ைக ைலயாைமைய ப ய ஒ ெச வ ைய அ பா
அ க ெசா வா . அ த ெச வ மா தா அ பா க ேபானா .
தக அலமா அ றா . இ தா . ெர எ ேலாைர த க
ேபா டா .

மரண ைத டஆ பா ட லாம , ேநா ெநா ெதா ைலக இ லாம எ வள


எ ைமயாக அைடய த அவரா ! ெச ேபாவ ேபாலவா அவ ேபானா ? யாேரா
எ ேகா இரக யமாக அ யத காக ற ப ேபாவ ேபால லவா
ேபா டா .

சாய கால ேகா ேபா வ தவ ஒ நா லாத வழ கமாக ேசா


ேபானவ ேபா க ேபா ப ெகா டா . நா பத ேபா அ ெச ,
"எ ன பா உ க ? ஒ மா ேசா காண ப கேள?" எ ேக ேட .

"ஒ ைல ர ; ெகா ச ெவ ைக த ேபா ெகா வா.


இேலசாக ெந ைச வ ற மா இ ற "எ ெகா ேட ெசா னா .

நா
ெவ ெகா வர ேபாேன . த நா கர ட உ கா
ப ட பாட ப ெகா தா . ன த ச ப த ழ ைத
ம ைகய கர வா னா ெத ைளயா ெகா தா க .

நா ெவ ைக த ேபா ெகா த ேபா , " நா கர இ தா


இ ேக வர ெசா , அ மா" எ அ பா க தவாேற ர ெகா தா .

அைத ேக , "இேதா வ ேட , அ பா" எ த ட ெச றா .

அ பா த ட வாசக ைத எ தம ப க உ கா ப மா
ய ,த ப க ெதாட ய , சைமயலைற என ேக டன. நா
ெவ ேரா ெச ேற . அ பா இர ைகக ெந ைச அ
ெகா தன. வ ைய உண த ேவதைன க ெத த . த வாசக
வ ட ப ைய ப ெகா தா .

" நா ற ேபா உய ேதா


ஒ அற ேம ய ெப ைம
இ என எ வ த
அ த ஆ ைக ஒ ய ெச த ஒ ெபா !"

த ய இ ய ர அழகாக ஒ ெகா த . "அ பா உ க க ைத


பா தா அ கமாக ேவதைன ப க ேபா ேதா ற . நா ேபா டா டைர
ெகா வர மா?" எ கவைலேயா ேக ேட .

அ பா ம ெமா றாம தா . "நா ேபா ெகா வ ேற , அ பா!"


எ அவ ப ைல எ பாராமேல நா ற ப ேட .

நா டா டேரா யேபா த 'ஓ'ெவ அல ய ர தா எ ைன


வரேவ ற . அ பா ப ேபசாத அ த னைகதா நா இ யாக அவ ட பா த
உ ேதா ற .

அ பா ேபா டா . க ைத ெபா ைப ப வ
உட ற கைள எ தைல ம ேபா டா . ஊேர க
ெகா டா ய . ஆ ர கண கான க மாணவ க , ேபரா ய க பல , பைழய
மாணவ க அ பா அ ம ஊ வல கல ெகா டன . உ ள எ லா
க க க அைடயாளமாக ைற டன. அ தாப த க ,
க த க எ ெக ேகா இ ற பைழய மாணவ க ட இ வ
ெகா றன.

அ பா ேபா ப ைன நா க ெபா க ேபா மைற டன. ன ெபா


தா அ தாப ைத ெசா ல வ க த க , அ தாப ைத ெகா க வ
ம த க , உண க எ ண க ஆ ற அ த ெப ய க
ேத ட ேபா ேதா ய ர .

வாச மா க ம ஓைசைய அ , பா கார ர ேக ட . ர


க ைத கல ய க கைள த கா கமாக ைட ெகா பா
வா வத ற ப டா .

"ெந ைறய வா ைறய வாசக மாக ெப யவ பா வா க


வ ேபாேத என சா த சன இ ேக ஆ றா ேபா இ ேம அ மா" எ பாைல
ஊ ேபா ேபா ெசா ெச றா பா கார . அவ மன க ைத
ள ன அ த ெசா க . அ பா இ ேபா காைல த எ றவ
அவேர. ைகயா தாேம பா வா ைவ வா . பா கார வாச ெப ற
ேவைல கா வைர அ தைன ேப , அ பா ட த அ , த ம யாைத. ெப யவ ,
ெப யவ எ றைத த ர அ பாைவ ேப ெசா அைழ தவ கைள ர
க ட ைல. அ பாேவா ஒ த அ ள இர ெடா ெப ய ஆ ய க ம ேம
அவைர ேப ெசா யைழ பா க .

அ பா எ லா வைக எ லா ெப யவ . அ ைவ ெகா ப ம ம ல...


ஏைழ ப ட மாணவ க பண ைத ெகா தவ எ மாணவ க ைடேய
ெப ைம , ந ெப றவ . பண ைத ெபா தவைர ற உதவ த
அள ற ட உத ெபற யாத த மான ளவ அ பா. அவ ைடய வல ைக
ெகா பத காக உய வ ! வா வத காக ேநா தா தேத இ ைல. ழான
எைத ேதட யாத ைகக ; ழான எவ ைற ைன க பாத ெந ச . அ பா
ைன , ேநா , ேப , ெசய ஒ கான வைரயைறகைள ைவ
ெகா வா தவ .

ஒ சமய , த ெமா ைழயாக ேப வைத ைழயாக எ வைத த க


ஓ இய க நட த ேவ எ அ பா ம ய த ழா ய க ல ேயாசைன
ேக டா க .

'எ ேப ம ம ல, ேவ கட த ம வைர த வா லெம லா


வா ைக ேலேய ைழ லாத ஒ , அற அைமய மானா எ வள ந றாக
இ 'எ னைகேயா ெப த ஒ ர அ ேபா அ பா -
அவ க ம ெமா ெசா னா . அைத ேக ட ேபா அ என ெம தேத!
ஒ , ேந ைம அவ அ வள ப ;ந ைக.

ெபா ந றாக ட . ச யான ட ைவ க ெபறாத வாெனா ெப


மா ப ேவ ஒ க கல எ ைப ல ப ன. மா ட
இதய அ ைல ெம ல ேக ச ய ரைல ேபா ெதாைல
ேகா ேமள ஒ த . ர எ ரா வர ண ற ெச றா .

ப க ெப
சாைல நகர பர ற , நக வ
றட ப க கலகல எ த . நகர அ ராம அழேகாட
ெத க ற ைப ெப க ெகா த பர ற . ம ைர நகர
ஆட பர அழ , க ர இ லா டா , அத அ ேக அைம த எ ைம எ
பர ற இ த .எ இைளயனா , ஏ ேறா எ யனா
ேதாறா மர ேகா ெகா ஊ ெப ைமய தா .

எ த கால ேலா வள ததாக இ இ ேபா ெமா ைட பாைறயா


வ ைக த ம ைட ேபா ேதா ஒ . அத வட ற ேழ ைற
த னா ேபா யதா யதா ஒ ேகா ர ப ப யா ேநா
இற கமாக தளவ ைச அைம த ெப ய ேகா . அத ற அத காகேவ அைத
வண , வண க , வா , வாழ எ த ேபால பர தஊ .
ேம ற யர ேவ ைலய . அைதய ஒ கா , வ ைசயா ஒேர
மா யாக ேதா ெதா லாள க க . அத ேம ேக நக .

பர ற அழைக பா பத ெக ேற இய ைக ப ைவ த இர ெப ய
ைல க ணா கைள ேபா வட ற , ெத ற ைற த ெப ய க மா க .
வய க , வாைழ ேதா ட , க ெகா ைல, ெத ைன மர க , ேசாைலக
அ க ேக ெத ப .

அ த அழ அைம பல ஆ களாக க க உ வா யைவ ேபா ஒ


ேதா ற ைத உ டா ன. அ த ேதா ற ப லா ர காலமாக த ழ வா பழ
ப ஒ ெகா ட ைல ேபா ஏேதா ஒ பழைம ெத த ! தா த
ப க ,த ைடய ெந யந ப க , ற வா ைக வச க ,
நகர இ த ேபா ேபரா ய அழ ய ற பல பர ற ைத வா
இடமாக ேத ெத தத காரண மன பழ ேபான ேபா ேதா யஅ த
ப ப ட ைலதா . உட ந ல கா , க க ைற த ப ைம,
மன ைற த த க ேகா - எ ற ஆவேலா தா பல ஆ க
னா ம ைர ேபரா யராக ேவைல ைழ த ேபா அவ அ ேக ேய னா .
அைம சமய ப , தைன ேதைவயான அவ , அ த இட அைவ
ேபா மான அள ைட தன. அவ ைடய வா ைகையேய அ ேகதா ெதாட னா .
அ ேகதா ர அ ைன அவேரா இ லற வள வா தா . அ ேகதா ர
ற தா . த க நா கர , ச ப த , ழ ைத ம ைகய கர ைய
ெப ர அ ைன க ய அ ேகதா .

இ ேபா கைட யாக அவ அ ேகேய க டா . ந ல ஓ ய காம


அைர ைறயாக ைவ ெச ற ந ல ஓ ய ைத ேபா அ த ப ைத
ெச டா . அழ ய ற பல ேபைர , கைழ , ஒ க ைத , ப ைப ,
ேத ேச பா கா த ேபா ைட ெகா த கால ெகா ச
ெச வ ைத ேச பா கா கலா அவ ! ஆனா அ ப ெச ய ைலேய!
ஏ ைம ைற த ைகக வ ள ைம ைற த மன மாக இ ட காரண தா அவரா
அ ப ேச ைவ க ய ைல.

, மாக இ அ த ப அவ எைத ேச ைவ
ேபானா ? யாைர ைண ைவ ேபானா ? த ப ைப தா ேச த
கைழ - அவ ைணயாக ர ைய தா ைவ ேபாக த
அவரா . ர இ ப ெதா வய வள வன ம அவ த
ெச ல ைல. அ ைவ அ பைடயாக ெகா ட த ன ைக; த ேமா பழ பழ
க ெகா ட உய ய ேகா க ; எைத தா ெகா சமா ஆ ற
இைவகைள ர பழ ேபா தா . வைள ம ைகக
வா ைகைய ம தா .

அவ அவ ைடய மைன ந ல இளைம ற தவ ர .அ த


கால த கா ய க வ ற ெப பா ர கைள ப ய றனா காக
ஓ ஒ ஆரா ெச ெகா தா அவ . அ த ஆரா தக
ெவ வ த அ தா ர ற தா . த கா ய க தா க ைள த ரண
எ எ ேவா அ அ த ழ ைதைய பா ேபாெத லா ைன வ த அவ .
ழ ைத ைற த அழ ெபா தமாக ர எ வா ைறய ெபய
அைழ தா அவ .

அ த தக ெவ வ த ஏெழ மாத க அத ற ைப பாரா


ப கைல கழக தா அவ ெகௗரவ 'டா ட ' ப ட அ தா க . ஆனா அைத ட
அவ இ பம தப ட ,த த மா ய மழைல ர 'அ பா' எ அவைர
அைழ க ெதாட ய தைல ெசா தா .

ர வள ேபாேத த ைடய ெபய ெபா தமாக அ ைவ அழைக


ைற ெகா வள தா . அ அ பாைவ அழ அ மாைவ ெகா
வள தா அவ . உயர ந ன வ ெகா ேபா வள .

ம ச ெகா ைற ைவ ேபா அவ ைடய அழ ேக வா தேதா என ஒ ற .


றைம அழ ண க ஓ ய , த இள ப வ அ ராக கன க
த மன ைலேயா ய ேபா ற க ர . , மல ,
அக , க ைம த க க அவ . எ ேநர எ ேகா எைதேயா எ டாத
உய த ெப ய இல ய ைத ேத ெகா ப ேபா ஏ க அழ கல தெதா
வன ைப அ த க க காண . வா ைக வ ைறேவ பத காக
மேகா னதமான ெபா கைள மன அ க ெகா ப ேபா க
ஒ சாய , ஆ ரமா ர ஆ களாக, இ த நா ெப ைம ண களாக ப ப ட
யா ெத க ணா ேபா டக ற ந ன ெந .

ர ைய ேபா ர யா தா இ க எ ைன ப ள னா
அவ . ேபரா ய அழ ய ற பல ர ைய ெவ ப வ வைரதா
ப க ைவ தா . தம ஓ இ த ேபாெத லா ழ ைத ப வ
ைறயாக இல கண இல ய கைள ர க தா . எ வளேவா ேபா
ெகா ைக ைடயவராக இ ெப க ப ைப ப ஒ டமான ெகா ைக
இ த அவ . க ர கா பட பட கைர ேபாவ ேபா அ க ப
ெவ பழ க க ெப ைம ெம ைம கைர ெப உடேலா ஆ
மன ேதா வா ற ெசய ைக ைல ெப க வ றெத ைன பவ
அவ . ர ைய அவ க ப அ பாதத அவ ைடய இ த எ ணேம
காரண . க ப தர தஅ வள ைய ேபா நா மட அ
ெச ைப ேலேய த ெப அ தா அவ . உ ைம ப ஆ வ
ெகா த ெமா ைய ேப சா எ தா வள ேபா த ேபாலேவ
த அ ைம ெப ைண வள ேபா தா .

ம ஒ பதைர, சா பா ைட ெகா தக ைப ைக மாக


ப ட ற ப ட நா கரச ,ச ப த ஏேதா ைன வ த ேபா
வா ப ய ேக தய றன . கைட த ைக ழ ைத ம ைகய கர ைகக
வத காக வா ற அைழ ெகா வ த ர , அவ க பைத பா
டா .

"ஏ டா இ க ?ப ட உ க ேநரமாக ைலயா?"

தவ எைதேயா ெசா ல வ ேபால , ெசா ல தய வ ேபால


றா . அத ர ேய ெகா டா .

"ஓ! ப ட ச பள கைட நாளா? இ பா ேற ." ழ ைத


ைகக உ ேள ேபா ெப ைய ற பா தா . இ தைத ெகா
எ ய ஏழைர பா ேத ய . பா தக ைத பா தா . எ பத
அ ேம ஒ ைல என ெத த . த ைய ஏ பாைய அவ ட
ெகா "ச பள ைத இ ைற ேக க "எ ெசா அ னா . அவ க
"வ ேறா அ கா" எ ெசா ெகா ள னா க . அ த எ ைல
த ய கைட நாணயமான அ த எ டணாைவ ெப ேள ேபா டேபா , ர
தா வ த . ப ைத எ ப சமா க ேபா ேறா எ ைன றேபா
உ டா ற வற ட தா அ .

வாச தபா கார வ றா . ட உ கா அ மாமா ப ைக


ெபா ைம பா ெகா த ம ைகய கர ேதா ேபா தபா கைள
வா ெகா வ தா . ெப ய ேராஜா ஒ ைக கா ைள வ வ ேபா
அ த அ காைவ ேநா ஓ வ தா . த ைக ஓ வ த அழ
ர க க ச ேற ம மல கா ன.

வழ க ேபா ெப பாலான க த க அ பா மைற அ தாப ெத


வ தைவதா . இர ெடா க த க இல ைக மேலயா ட
வ தன. கட கட ேபா அ பா ைனைவ மற காத அ த பைழய மாணவ க
ெச தா க ல பரம எ தா க . அ வள க ெப ைம
வா த ஒ வ ைடய ெப ணாக இ பைத ைன பேத ெப ைமயாக இ த அவ .

கைட யாக க படாம இ த இர உைறக ஒ ைற தா . தைல


இ த ெபயைர ப த அவ க த . அ பா ட வ த யாக
த ப தவ ெப ெச வ ஆ யஒ யாபா எ தக த அ .த
ெசா ெகா தா அ த யாபா ண ைறய ற அர ய
தலா ட க அ பா கா . கைட வைர வாதமாக அ த ம த ட
கா கா ட வா ெகா ள ம ெகா ேட அவ த ெசா ெகா
அ டா அவ அ பா.
'ஏைழக இர த ைத பண ேச தவ அ மா இவ . மன
நாணய லாம ைகக நாணய ைத டா . த ைழ ேக வ ற
யா இ ைலெய ம ப பாவ எ ந றவ நா . அ த ஒேர
ந ைக காக தா இவைன க ெகா அ ேற ' எ பல ைற ெவ ேபா
அ த ம தைர ப ர ட ெசா றா அவ . உலக எ த ைல
எ வள ெப ய ம த ட நாணய ைற ஒ க ைற இ தா அ த
ம தைன சமாக ைன ற அ பா உ .ப தா அவ ட
ம ம யாைத உ . ெவ பண அைத அவ தரேவ மா டா .

இ தைன ைன க , ெவ ெபா க அ த க த ைத ப தா ர .

"இத ட ெதாைக ேபாடாம எ ைகெய ம ேபா ஒ ெச


இைண ேற . த க எ வள ெதாைக ேதைவயானா எ எ
ெகா ளலா . த ைத காலமான த க ைலைய எ னா உணர ற . தய
ெச இைத ம க டா ."

ர க இ த .க த னா இ த கனமான அ த வ ண
கா த ைத பா தா . அ த வ றஎ க எ லா ஏைழக யக
க அ ச க ப டனவா? உலக ேலேய க இ த ஒ ைற ைக ைவ
பா ெகா ப ேபா ஒ அ வ உ டா ர .

அ த க த ைத ெச ைக ெவ ேபா ேழ ெய தா . எ ேர
அத காக அவைள பாரா வ ேபா அ பா பட ெகா த . எ ேபா
ற தா அ ேபா அ ப ேதா ய .

ர உ ேள ேபா ேபனாைவ எ வ தா . ேழ ட த அ த ெச ைக எ அத
ற 'அ பாதா ெச ேபா டா . அவ ைடய த மான இ இ த
ப சாக ைல. சாகா . உ க உத ந ! ேதைவயானவ க
அைத ெச க . இேதா உ க ெச வ ற 'எ எ ேவ உைற
ைவ தா . எ ேபாேதா வா உபேயாக ப த படாம தபா தைலக ெகா ச
இ தன. அவ ைற ஒ கவ எ னா . த ேவைலயாக அைத எ சா
ெத ேவார இ த தபா ெப ெகா ேபா ேபா வ தா . அைத
ெச த தா ைக ஏேதா ெப ய அ ைக க ைம ப ெகா ட
மா இ த அவ . மன ம ற த .

வ த , க படாம இ த ம ேறா உைற அவ க க ெத ப ட .


ழ ைத ம ப 'அ மாமா'ைவ ெபா ைம பா க ெதாட தா . ர
அ ஒ அ தாப க தமாக இ எ தா . பர ற அவ க
அ த ெசா த கார ம ைர தா . அவ எ த
க த தா அ .

" ைட அ த மாத க ேபா ேற . அத தா க தரேவ ய ஆ மாத


வாடைக பா ைய ெச ேவ இட பா ெகா ள ேவ ய ."

க த அவ ைக ந ழ ைத ைவ தஅ மாமா ப க
த .

"அ கா இ தா க" எ மழைல ழ ெகா ேட ழ ைத ம ைகய கர அ த


க த ைத எ ெகா வ தா . ர அ பா பட ைத அ த அ த க கைள
பா ெகா ைலயாக றா .

'ெப ேண! வா ைக த யர அ உ ைன ேநா பா ற . நா இற த


ச ற த ப இ . கல காேத. ப கைள ெவ ற ய தா வா ைக.'

அ பா பட ேப வ ேபா ஒ ரைமைய உ டா ெகா டா அவ .


அவ ைடய அ த க க ஏேதா ஓ ஒ ெம ல பா பர அவ ட வ
கல றதா? அவ மன ந ைக ஒ த .

அ யாய 2
" ெத ற நா ற
க ம ெசா வா ைம
அற அ மற ைம
அைன அைன உ ெபா "
-ப பாட

ழ ைத ம ைகய கர தக பா ெகா த இட ேலேய ப


ேபா தா . ெசா த கார எ த க த ேதா மைல ேபா
உ கா தா ர . ம ைகய கர ைய ேபா நா ழ ைதயாகேவ இ தா
எ வள ந றாக இ எ எ ய ேபா மனெம லா ஏ க ைற த ய
அவ . பைட கட ைள ேபா க ச தன உ ளவ ேவ யா இ க யா .
க க கைள அ க ெகா ளாம ைன தேபா உ , ைன தேபா உற ,
அ த னா கைள அ த த னா கேளா மற ேபா ழ ைத ப வ ைத ம த
க ைறவாக அ லவா ெகா றா அவ . அ , அ பவ , எ லா
க ைத ெகா றக க தாமா!

ர ெந தா . எ ேர ெத வாச ெவ ேசா ட த . பக ஏ
ெகா த அ த ேநர ஏேதா ஒ த அைம ேபா த ெத . கால
எ ற ெப ய இய ர ைத யாேரா ெசா லாம இரக யமாக ஒ ேபா
ேபா ட மா ெத ெவ , ெவ ைம ழலா ேநர அ . உ ேவைள ேம
ேகா வா க . எனேவ த சன காக ேபா ற ஆ க ட பர ற
ச ெத இ ைல அ ேபா .


வா ற வ தா . க கதைவ சா உ ற தா ெகா
னா . எ ேகா ேகா வா கைட ப க ெவ ேவ மண வ
பர ய . அ த ஊ ம ேம அ தைகயெதா மண ெசா த . ேகா அ
நா ெத க வைர ெவ ேவ மண கமகம ெகா ேட இ .

' க
ைடய அ மண ேபா இ எ க ஊ த ற அ மா!' எ அ பா
அ க ெசா ெகா பா . அ த மண ர இைத ைன ப ய .

கார ஆ மாத வாடைக கடைன அைட க பண ேவ .அ தப


க ைற த வாடைக ஓ இட பா தாக ேவ . இ த இர
ேமலாக தன ஒ ேவைல பா ெகா ள ேவ . ற மாக
வாழா டா மானமாக ைழ க ேவ ேம. அ பா ேபா டா அவ ைடய
க , ெப ைம இ த ைட ஒ பர ெகா தா இ றன.
ஆனா க னா மண தா ர .வ ர மா? க ேசா ேபாடா . க
ப ைத கா பா டா . க த கைள த ைகைய வள ,ப க
ைவ கா , வாயா க ற ம த கெள லா ைககளா ெச வா க எ
எ பா ப தவ . அ ப ேய ெச றவ வ தா அவ காைல 'ெச '
அ த யாபா மா ேந ைமய றவராக இ பா . தவறான வ ற ட
உத ெப ந றாக வா வைத கா ைறயான வ உைழ மாராக
வா தாேல ேபா . வ ைமயாக வா தா ெச ைமயாக வாழ ேவ . அ பா
த வா அ தா .

' ர ! ற கைள மைறவாக ெச ெகா ெவ யா ெம ப ெச வனாக


வா வைத ட ேகவலமான உைழ பா ெவ பைடயாக உைழ ெவ பைடயான
ஏைழயாக வா வ எ வளேவா ற த அ மா!' எ அ பா வா வா
ெசா ெகா ேட இ பா . அ பா அற ந ைக அ க . கட ப
அ க . 'அற ெவ அ காரணமாக இ ற .அ தஅ இைறவ
இ றா '. அேதேபா மற ந ேவ அ கழ காரணமான வ ைம அைத
அ க இைறவ ஆைண கா ற . 'அைன அைன உ ெபா
இைறவ மய ' எ ற ப பாட த வ ைத த ைடய ேமைட ெசா ெபா க
எ லா தவறாம ெசா வா அ பா. அவ ைடய வா ைக அ ைற ெவ
ெப றத இ தந ைக ஒ காரண . ' , மண ,க ைவர ,
ெசா வா ைம , அற அ , ெகா ைம வ ைம ேய' என வ
ெபா ள ப பாட நா வ கைள த ைடய ப பைற தக அலமா
ேமேல ெப தாக எ ெதா க தா அவ .

இைத ைன த அ ேபாேத அ பா தக அலமா ப க ேபா க


ேவ ேபா இ த ர . அவ ைடய ப பைற ெச றா . அைற நா
ற அ க காக தக க ெத . க ணா ேரா க அைவ காணாதத
வ அைம த அலமா க இ தன. வா கத ேந எ ேர த அலமா
ேம , உ ேள ைழ றவ க க உடேன ப றா ேபா அவ தஅ த
பாட வ க எ த ப தன. அைத ஒ ைற க ணா பா த ைம
எ த ேபா ண ெப றா அவ .

அ பா வ வா ெப ப தக க வா வ ேலேய ெசலவ க த .
அவ ஆ ர கண பண ேச ைவ ேபாகா டா தக க ேச
ைவ ேபா தா . ப ைன நா களாக ஆ நடமாடா ப த
அ த ப பைற. அேதா அ த நா கா உ கா தா அவ த ஆ தா .
ேமைஜ ேம ட றேத க ேபனா, அ தா அவ எ ய . அேதா ேமைஜ
அ ஊ வ ண , கைட நாள காைல அவ ெகா யவ
சா ப க இைழக டஇ அ ய ைல. மண ைத பர ெகா ேட தா
கைர வ றஊ வ ேபா தா அவ வா ேபா டா .

அ த அைற ஒ ெவா ெபா ளாக பா க பா க ர க ேமெல த .


இ ேநர அ இ தா இதயேம ெவ ெகா அ ைக
வ ேபா ேதா ய . அவ க ைத மைற க ய றா . க அவைள த
மைற க ய ற . மரண ைத எ கல க ந ைக
எ மா ர ?

ைற த வாடைக க இட மா னா அ வள தக கைள எ ேக
ெகா ேபா ைவ ெகா வ ? எ ற ேக அவ மன எ த . மாத ஐ ப
பா த ஆ மாத வாடைக பண பாைய ெகா டா
அ லவா ேவ இட ப க ேவ .க அ பா 'ேசம '
( ரா ட ப ) ெகா ச வ . அ அ வள ைர ைட கா . தாக
பா ற ைட இ வள ெப தாக இ வள வாடைக பா க யா . ைக
எ டணா காைச மன ேவைல ேத ேநா க ைத ைவ ெகா தா த
வா ைகைய ெதாட க ேபா றா அவ .

தத ஐ தா பார , அ தவ றா பார ப றா க . ைற த ப ச
அவ க ைடய உய ைல ப ப ற வைரயாவ அவ தா வள
கா பா யாக ேவ . ம ைகய கர ைய ப ட ேச ட ேவ .
வ ற ைதேயா அவ ஆ வய ைற ற . ஆர ப ப ட
அ ேலேய இ ற .

அ பா மைற த ைன ந ெபா கைள மன


ஒ ப வ ைசயாக ைன பா ெகா டா ர . இவ ெக லா
உடேன ஏதாவெதா வ ெச தாக ேவ . ர ைனக வா ப வ
கதைவ அைட ெகா ேளேய உ கா இ க யா . ைத ய ேதா ,
ந ைகேயா அவ ெத இற க ேவ ய ேநர வ ட . இ ேம
கா க அ ப ேம எ பா ெகா க யா ! மன ம
அ படாம பா ெகா டா ேபா .

நா கரச ச ப த ப மைல ப ட . இர ேப நட
ேபா நட ேத வ வா க . அதனா இைடேவைள சா ட
வ வ ைல. காைல ேபா ேபாேத ஏதாவ ைகேயா க ெகா
அ வா ர . மாைல அவ க ப நாலைர ம ேமலாவ ஆ .

அ வைர அவ கா க யா . ம மா காவ ற ப
ேபானா தா ம ைர ஆகேவ ய கா ய கைள பா ெகா பலா .
' ரா ட ப 'ப ைன ைரவாக ைட க ெச வத அ பா ேவைல
பா த க த வைர பா க ேவ . காரைர ச வாடைக பா ைய
ெகா ' ைட ைர கா ெச வதாக' ெத க ேவ . அ பா
தக கைள ெவ ட ப பாள ஒ வ ம டப இ றா . அவைர
பா ப ஒ பய இ ைல. வழ க ேபா ப ச பா தா பா வா க .
ஆனா பா க ெச ய ேவ . ேவைல காக யாராவ இர ேபைர
பா க ேவ . ட ம ைர எ காவ நாைல ஒ தன க
ேச ற இட பா கலா . ஆனா பர ற அ வள ெப ய
ெகா த வாடைகைய ம ைர இர அைறக ஒ
ெகா க ேவ ேம. த கைள ேவ ந ஆ ப மைல ப ட
இ மா ம ைர ேச க ேவ . எனேவ ம ைர ேக ேபாவ சா ய ைல
எ அவ ைன தா . ம ைர வாடைகைய அவளா ெகா க ப யாக
மா?

ம ைர க உயரமானைவ ேகா ர க வாடைக தா . அ த நா


ேகா ர கைள க ம வாக ைட கமா டா. ைச கார க , ைச
ா க தா ம வாக ைட ற அ ச க . இர ெப டா கார
ெசல ம ைற அ கமாக இ ப ேபா ம ைர எ ற அழ இர
மாவ ட க தைலநகராக இ ெதா ைல ப ற ைல ெவ ைள கார
கால ேபான பா ைல.

ம இர டைர ஆ த . ர ண ற ேபா க க ெகா


வ தா . டைவ மா ெகா லக ைவ ெகா வத காக க ணா
றேபா ழ ைத க எ வ க ைண கச ெகா றா .

ச தன ேசா த க அ ேபா தா மல த ெச தாமைர ேபா ய


மல கா ய . ர கார ைகயா அநாக கமாக இ டக ேகா க
ேபா கா க ஓர இர க ப ம ைழக வ ற ந ேவ
எ பாக ெத ர . அழ ய ழ ேமேல ற இட வ க
வா ெப தாக ஒ ம ெபா ைவ அத ேமேல தாக ஒ க சா
ெபா ைவ ெகா வா அவ . அ பா ேச ைவ ேபாகா டா
அவ ைடய உட ைப யாக ைவ ேபா ட ைல. னைகேயா ல
ெபா னைகக இ தன அவ . ெபா வைளய க இ தா ைக ைறய க
வைளய க அ ெகா வ அவ க ய . இைழ த த க வ
வ யாக க ப க ன மா ெச பான அவ ைடய ெவ க
ைகக அ த க ய வைளய க த கவ த .

நைக ெப ட த ெபா வைளய க இர ைட ஓ அ ைட ெப


ைவ ைகேயா எ ெகா டா . தக கைட கார ைகைய டா ,
பண எ ேக ேபாவ ? வாடைக பா ெகா பத , ேவைல ைட றவைர
பா ைட சமா ெகா வத ைக ஏதாவ ேவ ேம. வைளய கைள
ேபா பணமாக மா ெகா ள ைன தா அவ .

"அ கா! உன இ த ெபா ெரா ப ந லா . இ ேம ன இ மா


வ க "எ ெசா தா ம ைகய கர . அ பா ேபான க ைத
ெகா டாட ேலேய அைட ட த நா க ர பத அ கமாக த ைன
எ த அல கார ெச ெகா ட ைல. இ ெர அ கா லக ழ ைத
த ய ைப ம ைய அ த ேபா !

"ஆக ம ைக! ன இ மா ெபா ைவ ேப . நா ெசா றப இ ேபா


ேக க ேவ . நா அவசரமாக ம ைர ேபா வரேவ ற . உ ைன
ஓ வா தா தா ேல சா ைய ெகா ேபா ேற .
அ ண ப ட ேல வரவைர அ ேக சம தாக இ க ேவ . ர
க டா ; அழ டா ."

"நா உ க ட ம ைர வேரன கா?" ெசா ழ ைத க கைள அகல


ெக ற பாவைன ர க ைத பா தா .

" ேவ டா க . உ னால எ ேனா அைலய யா . நா ேபா கஓ


வ ேவ . ேக அவ க ேல இ ." ழ ைத ஒ வ யாக இ க ஒ
ெகா ட ேபா அட டா . ர தைல ெகா ள ட ேநர
இ ைல. அ ப ேய எ ெண தட வா ெகா டா . க க ெவ ழ கா
வைர ெதா ற ெப ய த அவ . இர ைட ச ைவ ேபாதாம நா
வா ேபால ய ன ேபா ெகா எ காமா ர ட ஒேர
ெபாறாைம. காமா ஓ வா தா தா ேப . அவ ர ைய ட இர
வய ைற . வய ேலேய இ வ ெந பழ ன ேதா க . இர க
ஒேர ஊ ஒேர ெத எ எ ேர இ ற உற ற த ஒ ெந க -அ த
ப க இைடேய உ .

ர , கதைவ சா ைய ைக எ ெகா ழ ைத
ம ைகய கர ேயா எ ேபா ைழ தா .

வாச ைண வ பழமாக உ கா ெகா அ த வய க ணா


இ லாம ேதவார தக ைத ர ெகா த ழவ தா . இ த ழவ
ேம , அழ ய ற பல வா த கால ெப ம ைவ தா .

"அடேட! ர யா... வா, அ மா! எ ேகேயா ற ப ெகா றா


ேபா றேத! ம ைர கா?" ழவ க ெர ெவ கல ம ைய
அ ப ேபா ற ர .

"ஆமா தா தா! ழ ைதைய பா ெகா க . த க வ தா சா ைய


ெகா ட ேவ . அ வள தா ." ர சா ைய அவ ப க ைவ தா .
ழ ைத தானாகேவ உ ைமேயா ழவ ம ேம ேபா உ கா ெகா
"இ ெநைறய கைதயா ெசா ல தா தா... பைழய கைதயாக ெசா ,
'அ ைமயா ழ ', ' கா கா ' ஏமா த படா " எ ெதாணெதாண க
ெதாட டா . வாச ேநேர உ ள ட காமா அவ பா
உ கா ெகா தா க .

" ர !இ ப ெகா ச உ ேள வ ேபாேய " எ ர ெகா தா


காமா .

"அ ற வ ேற கா , இ ேபா நா அவசரமாக ேபாகேவ "எ


ள னா ர .

"அ ப எ ன அவசர அ மா?" எ ழவ டா .

த ைத ஒ பான அ த ழவ ட த ப கைள ெசா வ தவ ைல எ


எ னா ர . கார கா ெச ேபாக ெசா வைத அவ ட
கட ப பைத ஏ ைமைய உைட ெசா டலாெம ைன தா .
ஆனா அவ நா எழ ைல. மன நா ெந ட இ த அ த சமய
த ைத இர த ஊ வ தப கா பா ய . ந ைடய ஏ ைமைய
ப கைள மானவைர ந ைம கா ஏ ைம ப உ ளவ க ட
ெசா லாம இ பேத ந ல . ைற த வ வா ைற த ம த க , ெசல க உ ள
ஓ வா ப ந ைடய ப க ெத ய ேவ ய அநாவ ய எ
அவ ப ட . தன வ த ப கைள ர ைனகைள தாேம ஏ ெகா
சமா ப தா நாக க எ ப அ பா க .

அவ ைற அ தவ க ெத ப ெந ழ அ தாப ச பா ப ட
அநாக க எ ற அள த மான ளவ அ பா.

ர அ பா ெப . அேத த மான ள இர த தா அவ ைடய உட


ஓ ற . "ஒ ைல தா தா, அ பா ' ரா ட ப ' ஷயமாக க
த வைர பா ெசா ல ேவ . ேவ ஒ இ ைல" எ ந லைத ம
அவ ட ெசா தா .

ஒ எ ைற த ெச கமல உயரமான ெகா ேயா ஒ , ஒ ெத ற


அைச தா ெகா நட ப ேபா ர ெத ெச ேபா தா எ தைன க க
அவைள பா றன! ச ெத வட வ ,ம ம டப ைத கட
ேபா ேடஷ டா அவ ப ஸு காக றா . எ ற ெத கா
க மா கைர ெவ ேபா ப த . சலைவ ெச ேவா உல ய
பல ற க உய த ம கைர ேம ற க கலைவகைள கா
ெகா தன. க மா பர அ பா வடேம ேக ெந வய க ,
க ேதா ட க , ெகா கா க , ெத ைன ட மாக அழ , ைரக
எ த . அ த ேநர அ த ' டா ' ர ஒ தா த யாக ெகா
ப ைஸ எ பா தா . ெத ேக ெச ர - பர ற ஐ தா ந ப ப வ
ற . அவ ஏ ெகா டா . க ட ட 'வா க அ மா!' எ க மலர வண க
ெத தா . அ பா இ ப எ தைனேயா பைழய மாணவ க . அ க அ பாேவா
அவைள பா ற காரண தா எ ேலா அவைள இ னாெர
ெத ெகா தன . ைமயாக இ எ ற ேப ைகவச இ த அ த
எ டணாைவ ெகா க ைலய ஒ ெக , பா வா
ெகா டா . க ட ட அ வ அவ ட அ பா மரண க
சா தா . அவ ஏேதா ப ெசா னா .

க த வ அவைள அ ேபா வரேவ ஆதரவாக ம ெமா அ


அ னா . அ பா ரா ட ப பண இய ற அள ைர ைட க
உத வதாக அ னா . அ ம டப வைர நட ேத ேபானா .
ெத ேபாேவா வ ேவா ைற தா பா றா க . ம த க தா
எ தைன தமான பா ைவ! வ ேலா ா ேலா ேபானா இ ப யா
வ ேபா பா க மா டா க . ஆனா வ கார ா கார மாவா
ஏ ெகா ேபா றா ? ைக இ ற ெமா த ஆ ஐ அணா. ேபாக
ப சா றணா ஆ ேம! ஏ ைமைய ெவ கா வ த ேப இ ைல. ெபா யாக
ந ப தா த .

ஆ ரமா ர ன தனமான ம த க க க த ெகா , ர எ ற


அழ - பழைம வா த ம ைர நக ெத க பாத க ெகா ப க
ேபா ப ெவ கா களா நட ெகா த .

ம டப ெத ேகா கவன ேயா அ ல ேவ ெம ேறா


இ ப ேபா வ ஆ க ட த ெம ல ல நட அ பா
ப பாள ேபா றா ர .

"வா க த க ; ஒ வா ைத ெசா ய தா நாேன வ ேப . க


எ ரம பட "எ த ைடய வய உ ைமைய ைலநா வ ேபா
வரேவ றா அவ .

ர ெந ழ ேபா அ த ப ந ேவ ெகா அவைர உ


பா தா . அ த பா ைவ கைட கார ட ப இ ைல. அவ ைடய க க
அ வமானைவ; ைமயானைவ. அவ ைம அ க .

"த க ேகாப ேபா ற "எ ெகா ேட க த க ய றா


அவ .

"என ேவ ய இ த இ தம ப வா ைதக இ ைல. யாபா


ற மைற க ப ற . மைற ெகா ற . அ பா தக க
வ ட இராய ெதாைக உ க ட பா ற . ேக டா தக ேபா மான அள
க ைல எ ெபா ெசா க .உ க ட யாயமான ப
ைட க ைலயானா நா ச ட ப ஏதாவ ெச தா ஆகேவ !" எ ர
ெகா ேபா ைற டா .

அ வள ெப ய ப ந ஒ ெப ேப மான ைத வா டேத எ ற
உைற இ தா நயமாக சமா தா ப பாள . "இ த மாத
கண ெக லா பா ஏதாவ ெச ேற அ மா!" எ ைட ெகா த ேபா
ைக னா . அ த ைக த 'இ ேம , ேப ெகா க டா ,
ேபா ' எ ப அ த ேபா !

ர அ ெவ ேய னா . அ பாேவ மன ெவ ச ேபா , "அவ


பண த தா ச , தரா டா ச "எ ைக ட ஆ அ த ப பாள . "அ ைவ
ெப ற தக ெவ ெதா , பண ைத ெப ற மன ள யாபா க
ஈ ப ,எ றவ வா ம ேபா றா கேள" எ ேவதைனேயா வா
அ பா.

ம டப எ ேர னா ேகா ழ ேகா ர அ படாத உ ைமயா


ம த உயர ைத தா ெகா ெப தா ற . அேத இட ெத இர
ஓர பைழய சா ைட ேப கைடக ெத ைவ அைட ெகா தன.
மாைல ேநரமா டாேல அ த இட த கலகல அழ வ . பைழய
கால அத 'அ கைட ' எ ேற ெபய இ ததாக அ பா ெசா வா .

அ த ேகா ர ைத ெப ய ேகா ைல ஆரவார ந மண க தஅ ம


ச க ைப கட நட தா ர .இ ஆ ர வ ட க ஆனா ஆ ர
ெசய ைகக வ கல தா , ம ைர ெத க பழைமைய யாரா மா ட
யாெத ேதா ய ர .அ ம ச ைழ தா . கைடக
ச தன மண தன. வைளய கைடக ஒ தன. வேகா க ைழ ற ப
ர வாசைல ேபா அ த வாச தமான ஆரவார ைறயாம ஒ
ெகா த . ெபா றாமைர ள ைத கட அ ம ச ேபா த சன ைத
ெகா ெத ேகா ரவா வ யாக ெத காவ ல ைய அைட தா
ர . த ைன யாராவ பா றா களா எ ஒ தடைவ பா
ெகா ட லாத ஒ நைக கைட ைழ தா .

நா ப வைளய க . ஏற ைறய பா அ கமாக பைழய ைல


ெபா ளாக எ ெகா பண ைத எ ெகா தா க . ேபசாம பண ைத எ
வா ெகா கார ேபானா . ஆ மாத வாடைக பா ைய
ெகா ர வா ெகா , "இ த மாத கா ெச ேற " எ
ெசா வ தா . வைளய ேபா ட பண ஏ பா பைழய ஐ அணா
ம இ தன.

அ பா ேவ யவ நகர ெச வ ெச வா உ ளவ மான ர க
ஒ வ ைடய ப க ெத ேல இ த . அவ ேந ைமயானவ . ேபா பா
த ைலைய ெசா னா ஏதாவ ேவைல வ ெச வா எ ந னா ர .
ஆனா அ ேகேபா சா த அவ ெவ ேபா பதாக , வர இர
நா களா ெம ெத த . வ த பா ெகா ளலா எ னா .

ம ப ெச ர ேபா ப ஏ அவ பர ற ைத அைட தேபா


இ மய ேபாதா ட . உ ம க ல ள
ஒ ெகா த . ெத ேகா ேபா ட த .
ெத த வாச தக ைக மாக ைறய ப ட ைபய க
பைத ர க டா . ைர வ ஒ த . ஓ வா தா தா இ தா .

ர ைட ெந ய ஓ வா தா தா, கவைல பரபர ைற த க ேதா


அவைள எ ெகா வ ெசா னா . "உன இ ற கவைல க
ேபாதாெத ன த ச ப த ப ட மரேம ைகைய ேவ
ஒ ெகா வ றா அ மா..."

ர ைபய க ட ைத ல ெகா உ ேள ேவகமாக ஓ னா .

அ யாய 3

"ஓ றன க ரவ அவ
ஓ றன ஒ ெவா நாளா
றன எ ெச ேவா இ அ
ெவ ய வ ெவ எ ேற"

-ந ைண ள க

ப கைள ெதா ைலகைள ச ேபாெத லா , ர உ ள ஆ ற


வா த ெத வான ர ஒ ஒ த . "ேதா டாேத? வா ைகைய ெவ வாைக
ட ற தவ . ப க உ ச ைய அ கமா க ேபா றன. ம த க
ைமகைள ெதா ைலகைள பா பா உ ஞான க க மலர ேபா றன.
ைபகைள இ தா மான நா ற க ெபா கைள உரமாக
எ ெகா மண க வாக ெத வ ைல ேதா மாைலயாக
உய த ெச ேபா ஏ ைம ப உன உர ெகா உ ைன மண கமழ
ைவ க ேபா றன. வா ைக ெவ ள ேதா இ ப ெகா ேபா ேகா
ேகா ெப க ஒ அ ல . ெப ஒ த வா ைக ; வா ைக ஒ
த ெப . வா ைக ெவ ள எ ச ேபாட ேபா றவ .

ப கைள க அ ச ேபாெத லா ர இதய இ த ர


ஒ த . இ யா ைடய ர ? எத காக ஒ ற ர எ பைத யாரா அ ய ?
ட ைற ெதா ட ைற எ ப ேபா ஆ மாேவா ஒ வ த ெதா அ . வா ைக
மலர மலர அ மலரலாேமா எ னேவா? ம ெகா ெச ள ெச எ ப
மண எ பைத அைவ வள ெப தான க கலாெம கா க
ேவ டாேம! ைள ேவ ேபா ேலேய த தம ய மண ைத பர ற
வா த அ த ெச கைள ேபா ல ேப உ வா ேபாேத இல ய தானாக
அைம ற .

ர ள ெச ேபா றவ . ைள ேபாேத மண தவ . ள ைய ேபால


அக ற ைமயானவ , தமானவ . உ ற த ப எ
மண கம றவ . ப கைள வரேவ ஆ ற ஆ ற அவ உ .

ர உ ேள ஓ ெச பா தேபா த ச ப தைன ட பா
ப க தா க . ப ட ைளக ட . ெப ய த
நா கர எ ன ெச வ எ ேதா றாம ச ப த தைல ப க
ெகா தா . ஏேதா ெப ய தவைற ெச , தவ ெகா ப ட
ேபா ச ப த க ப மாக அ ெகா தா . ழ ைத
ம ைகய கர ேச அ ெகா தா .


ப க உ கா , பா வ ட தத இட ைகைய
தா னா ேபா த ய றா . ைக க ைல. ந த இள வாைழ
ெவ வா ற மா வ த . அ காைவ பா த ச ப த
அ ைக அ கமா ட .

" ைள ைகதாேன அ மா! ம ைட ைவ க னா ஒ . நா


த ஒ நா ைவ ய இ றா . அவைர ெகா வர ெசா "எ
ஓ வா தா தா ர ற வ ெகா ெசா னா . ர ,
நா கர க ைத பா தா . நா கர நா ைவ யைர அைழ
ெகா வர ேவக ேவகமாக ஓ னா .

"அ கா, நா ஒ ேம ெச யல அ கா. பா ற ர ைபய ஒ த எ க ட


ப றா . அவ மா எ கண ேநா ைட ேழ
ெய டா . மா ேநேர ேழ ஒ ெப ய மாமர இ . அ த மர
ைள ந ேவ ேநா . அைத எ ற காக ஏ ேன . ஏ ற ேபா
கா இட ேட " எ அ ைக ைடேய நட தைத ெசா ற ைமைய
அ கா ல ப னா ச ப த . ம ற மாணவ கைள சா தா 'பா ' எ ற
ர ைபயைன ப க ைமயாக தா ெசா னா க . ேநா ேவதைன மாக ைக
எ ச ட அ த சமய ட 'தவ த ைடய ைல' எ
அ கா ள ட ேவ ெமன அவ ெகா த ஆ வ ைத ர
பாக கவ ெகா டா .

நா கர நா ைவ யேரா வ தா . ர ச ல னா ேபா எ
ெகா டா . ைவ ய அ அம ழ ைகைய எ ெதா அ
பா தா . ஓ வா ழவ அவ ப க இ தா .

"ஒ பய ைல. ைர ச யா "எ ெசா


ப ைடகைள ெகா ைகைய க ேகா ைட சா நைன த யா
இ ேபா தா ைவ ய . "ைகைய ஆ டாம அைசயாம ைவ
ெகா த , ெகா ச நா க எ ஒ ைக ேபால ஆ "எ
ச ப த ட அ ேபா ெசா எ தா ைவ ய . ஓ வா ழவ ர
காத ஏேதா ெசா னா . அவ ஓ ேபா ஒ த நா பா கைள ைவ
ைவ ய ட ம யாைதயாக னா .

ைவ ய தா . "உ ட வா என ைற டா அ மா.
அழ ய ற பல நா எ வளேவா ெச ய கடைம ப ேற . இைத ேய
ைவ ெகா . ைபய ைக ச யான அவ யமானா ஏதாவ ேக வா
ெகா ேற " எ அவ ெகா தைத வா க ம டா அவ .

அ பா ெப ைம அ த ைட ஆ ெகா இ பைத ர உண தா .
காைச பண ைத ேச ைவ ேபாகா டா அ த ப உத
ெச ெப ைம பட ம த கைள உறைவ நா ற ேத ைவ
ேபா றா அவ . பண வா க ம ைவ ய , த ப ேபா எ க
க க ப ெகா ஓ வா , த அ தாப ேதா அ ேபா உதவ
கா அ ைட அயலா க , இைவெய லா அ பா ைனவாக எ ற
ெப ைமகள லவா?

ப ட ைபய க ட ேபா ற வ யா ைல. "உ க ெக லா


ேவ ைகயா றதா? அவ ைகைய ஒ ெகா வ ட றா .
ட ேபாடாம ேபா ேச க "எ ஓ வா ழவ பா ேபா ட
ேப ைளக ட ைற த . ழ ைத ம ைகய கர நட த எ னெவ
ெத யா டா "அ ண ச ப த ஏேதா ெப ய ப வ ற .
இ லா பா ப க ைவ யெர லா க ேபாடமா டா . இ தைன ேப
டமா டா க " எ ெமா தமாக ஏேதா க த . அதனா அ த ழ ைத
அ ைக இ ஓய ைல. எ ஓ வா ழவ ைடெப ற ப டா .
"நா ேபா ேற ர . த ைய கவனமா பா ெகா ; ஏதாவ
ேவ மானா எ ைன ; வாச ைண தா ப ெகா ேப .
எைத ைன க படாேத அ மா! இ னா ைடய ெப என ெசா னாேல ம றவ க
ேபா ேபா ெகா உதவ வ ற அ தைன ெப ைமைய அ பா தன ேத
ைவ ேபா றா . ஏ அ மா கல க ேவ ?" எ ேபா ேபா
ெசா தா ேபானா அவ .

'எ ேலா இ ப தா ெசா றா க . அ பா ெப ைம இ ர


ஏ பா ேபா மரண இலாப ச பா றஉ யாபாரமா எ ன?
ப ளவ அைட த கைழ ேபா ெபா ைவ ேபா ற ேவ ய
ெப ைமய லவா அ ? நா வச கைள அைடவத காக அ பா ெப ைமைய
ெசலவ ணா க ேவ ய அவ ய ைலேய! எ ைடய ைககளா உைழ நா
வாழ . எ உட ற கைள வாழ ைவ இ த ைய உய த . ய
ஆைசகைள ெகா வத காக அ பா ெப ைமைய ெசலவ க நா ஒ ேபா
படமா ேட . அ பா ெப ைம ம லக அ க ப ய டமா ேட '
எ எ ெந தா ர . இவ ைற ைன ேபா அவ ைடய க
க க ஒ உ ேதா ன.

"அ கா! இ ேம அ ண ைக ேநேர வராம ேபா மா?" அ ைக


பேலா ய ஆர ைளகைள ேபா ற உத க க ர ப க வ
ெகா இ ப ேக டா ழ ைத. அ ேபா அக மல த அவ ழ ைதைம
தவ க க பய கவைல ெத தன.

"இ ைல க ேண! அ ண ைக ரேம ந லா ேபா "எ ெசா


ழ ைதைய வா அைண ெகா டா ர . க ெம ைமகைள ப
த மண ைத ெகா ெச த ேபா ற உட ழ ைத ம ைகய கர .
ழ ைத உடைல ேபா , ைப கா ேபா ன க கைள
அ ேல பா ேபா வா ைக ச ய இ இட ற எ ற
மா ஒ யந ைக உ டா ற . அ பா இ தா ேகா ற
ேநர இ . மாைல ெத ற ம கல சாைல ெந ர காலார நைடயாக
ேபா ேபா , ேகா கைன வண ஏ ஏழைர ம
மா வா அவ . இர கன உணவாக ேசா சா வ அவ
கா . ேசா உ டா ைர உற க வ ெம ேகா ைம ேதாைச, இ
மா ைற த உணவாக உ பா . அ க ேநர உற க ப
ெகா பா . அ பா பழ கேம எ ேலா அைம ட .

ர அ இ ெகா பைரைய ைவ தா . அ த ஒ ெவா


ைல ஒ ெவா ெபா , ஒ ெவா ெசய , ஒ ெவா ைல
மற டாம , மைற டாம , அ பா ஞாபக இ த . பழ க உைற ட
உ உறவான ைன கைள அ வள எ மற க மா? ம த கைள ேபா
அவ கைள ப ய ைன க மா ைர அ றன. அ ப அ மானா இ த
உலக எ னஇ ற ?

கால எைத தா அ காம ைல க ட ேபா ற ? காம ஓ ற ய ,


அவைன ர ெகா ஒ ெவா றா ெதாட நா க உல எைதேயா ஓ
ஓ ேத ெகா றனேவ! அ ல ேத ெகா றனேவ!

ஒ த நாைல இ கைள எ ெகா ேபா ன த ச ப த


அவ ப ெகா த இட ேலேய எ உ கா சா மா ெகா
வ தா ர . நா கரைச ழ ைத ம ைகய கர ைய
சைமயலைற தன ப க உ கார ெச ெகா ப மா னா . அ வள
இளைம தா அ க அவ எ வா தா ெப றாேளா? ெப ய
க த கைள க பா ைவ ேலேய வள பழ ெப தா மா . ர த
த கைள த ைகைய , அ பா க வா ேம வள தா . யவைர ைட ,
த ைன ேத வ ப கைள அவ க ெத ெகா ள வ ைல. அவ த
த நா கர தா ைன ெத த வர ள ைபய . அவ ட ட
ப கைள ெசா ல வ ைல அவ .

கார ட ஒ ெகா வ டப மாத இ த ைட கா


ெச ெகா தாக ேவ . பர ற ராம ைல; நகர ைல. ராம
த ைம நகர வச க இைண த இட அ . வ டார ல க
ெதா சாைலக ,ப ட க ,க க இ த காரண னா
ெந க இ க தா ெச த . ம ைர நக வாடைக ெகா க இயலாத ம யதர
ப க , க , அைம யான வா ைவ க அ ழ க க
பவ க ெந இட ஆைகயா அ ப ச
அ கமா ட . ழ ப க ெச ம ைற த னா ேபா மா டமாக
உ வா ெகா ெபா ய ெதா க ெர ஊைரேய ெப தா
ட ேபா ேதா ற .

காக அ ேபாேத ேபா நா ெத பா வரலாெம


ேதா ய ர . இரவானா அ க ேநரமா ட ைல. ஊ ெத க
கலகல இ த . நா இட நா ெத த ம த க ட ெசா வ தா
கா ற கைள ப ஏதாவ ைட . ஏைழ ப ெப க
வர ைட ப ேபால வாடைக இ ைறய ச தாய எ தாக ைட டாத
ஒ றா ேற.

"அர ! ைட பா ெகா . ம ைக க வ தா ப ைகைய


க ெச . நா ெகா ச ெவ ேய ேபா வ ேற . ஒ ப , ஒ பதைர ம
வ ேவ . கதைவ தா ேபா ெகா டாேத" எ நா கர ட
ெசா ெகா ற ப டா ர .

ப பரவ ெதாட தஅ த ர ேநர ம ய லெவா ச


ெத வா ைதகளா ெசா ல யாத ஓ அழ ெத ப ட . வ ைசயாக இ ற
க , ள ஒ ெத ஜ ன க , க பல த வாசைன, ச தன , ஊ வ
மண , ம த க ர க , வாெனா இைச, வாயர ைட ேப க , மா க
ம ஓைச, ரப ச எ ற லா தக த ப க ேபா ஓ எ ,ஒ
க ர , ஒ கைல அ த அைம ள ய . ெதாட இட ல
ெத த ேபா ள ேதா மைலசா த ேகா ர , ேகா ர சா த மர
ேகா , ேகா க பா ய அக ற ேமைடைய இ ெகா பா றா ேபா யா
ப க , ைரக , ற ேம ற பட ெகா க ேபா இரத
.

ேகா ர ேமேல எ டாத உயர ள லஒ உ 'ஓ '


எ ற ெப ய எ க ளஒ க ட ெபா த ப . அ த 'ஓ '
இ த யாக அ தர ெதா வ ேபா ெப தா உய எ பா தா
ெத . அ த 'ஓைம' உ ேமேல பா ெகா ேட ர ச ெத நட தா .
இ அ த 'ஓ ' ள ைக எ வள ேநர பா தா அ கா அவ .
ேம எ எதேனா ெதாட உய த வான தான 'ஓ ' எ ற ச ேய
ஒ வா பர ற வ மண பர ப ேபால அழகா
ேதா அ த 'ஓ '.

ெமா ைட மா இைத பா ம வ அவ வழ கமான


அ பவ . இரத க , ெவ ய ச , ள ச , த யச க
ஒ தன ஏ ற ய இட க இ தா இ கலா . சரவண ெபா ைக
கைர இர ைலய ெத ழ காக ெப ய ஒ தன
ேடா க லஉ . பக ேநர ைத இர அவ ற ப டத காரண
இ த . பழ ய ம த க அ கமாக இ இட க அ பா க ச பவ நட
ஒ மாத டஆ வ அவமானமாக ேதா ய . அவ உடன யாக
ெப ய ைட கா ெச ஒ தன வர ய வ ப ெத தவ க
ேக க ேக பா க . அ க ேப க க படாம இட சா க
அ த ேநரேம ஏ றெத அவ ைன தா .

ேதர , ேகா வா ள கைடக ட , கலகல இ தன. ச


க ஒ கண வண ழ ேக ெப ய இரத னா ர .
இர ம வைர அரவ ைறயாத ெத அ . ெத ேகா ேம இ த
மா ெகா டைகதா அ த மா ஆ ழ க காரண .

ெவ ெத லா ஆ ர கண கான ப த க வ கைன
ெகா தா க எ றா கைன தஉ கார க
மா ெகா டைகைய ெகா தா க . ள த ச த ேனா
ப த கமலா எ ற ெப இ ப அவ ைன வ த . ய ட
த கமலா ைடய .

கமலா - அவ தாயா , இ ெனா பா ய மா - ேபராக வா


ைண ேலேய உ கா ஏேதா வ ேப ேப ெகா தா க . ேபாகலாமா
ேவ டாமா எ ற தய க டேனேய நட ேபா அ த வாச றா ர .
ேப ஈ ப த கமலா கவன ைத த ப க வத காக 'கமலா' எ
ர ெம ல டா . எ தைன ர ஒ க ந ேவ ஒ தா த ேய ஒ
த த ைம ர ர உ .அ த ர ேலேய அவைள அைடயாள க
ெகா ' ர யா?' எ ேக டவா கமலா எ வ தா .

"உன வ வத இ ேபா தா ஒ தேதா, அ மா? பக வ எ ேனா


ெகா ச ேப ெகா தா ெகா ேவ எ ற பயமா?"

"அத காக இ ேபா வர ைலய கமலா? இ ப வா உ ட ெசா ேற " எ


கமலாைவ அ வர ெச காேதா ெம ல தா வ த ேவைலைய ெசா னா ர .
"வச யான ச ெத ைவ இ ேக இ த ச கா வரேவ எ றா ?
ம ைர ேபாக வர ச ெத ப க ைன த ேநர ப ஏறலா . இ ேக
வ டா அ வள ர நட ேபா தா ஆகேவ .உ த க
ப ட ேபாக இ நைட அ கமா ேம. எ லா ேயாசைன ப ெகா
ெச ."

"வச கைள ைவ ெகா பவ க தா ேம ல வச க ஆைச பட


கமலா. ஒ வச இ லாதவ க எ லா வச ைற க ேம
வச களாக தா ேதா " ர ஏ க ேதா ெசா னா . கமலா இத சமாதான
ெசா ல ய ைல.

"உ ட ேப ெவ ெகா ள எ னா யா அ மா. ஒ தடைவ ப ட


ேப ேபா உன எ ராக ேப ேதா ற ேபா . த , த வ எ லா
உன த ப டபா . நா எ ன உ ைன ேபா த அ ஞ மகளா? சாதாரண
வசா ெப . எ ைன . கைர ஒ ேடா இ ற . இ ேபாேத
ேபா பா வரலா . லா ெவ ச உலா வ தா ேபால இ .
ப ட நா க நா ேச தா ேபா நட ெச ல சமயேம வா த ைல."

"நா வர தயா . உ ைன தா உ அ மா இ த ேநர எ ட அ வா களா


எ என ச ேதகமா ற ."

"தாராளமா அ வா க . இ ேபாெத லா இ த ப க எ வள ேநரமானா


ஒ பய ைல. மா ெகா டைக , ெபா ய ெதா க வ த றேக
ஊேர ெப தாக ேபா ட . இேதா அ மா ட ெசா ெகா ஒ ெநா
வ ேற " எ ெசா கமலா த தா ட ெசா வர ெச றா .
கமலா ர ைய ட நாைல வய ைற . இ வ பல ஆ க ேச
ப தவ க . ப த ற அ தந ைல த எ றா அத காரண
ர தா . க ல நா கேள த ேனா பழ யவ க த ைன த க ைத த
க கைள த ேப ைச மற க யாதப ெச அ றஓ அ யக ர
அவ ட இ த . நா க பழ யவ கேள இ ப யானா ர ட பல ஆ க
வய ேச ப த கமலா அவ ட ஒ ப பாச இ த
ய ெப ன?

கமலா வ தா . ர ேயா ழ ேநா நட தா . " ர வ , ெப ேண"


எ கமலா தாயா ெத ேபா வா வ ெசா
ேபானா . ழ ேக ேபாக ேபாக அக ற . க ைற தன. ேதா ட க
ெவ க தாமைர இைலக ெமா க ம ட சரவண ெபா ைக
பர மைலையெயா கா ய தன. வட ற ' ைட த பற ' எ
ெமா ைட ெச ம ச ப மைழ னா ைள த ப ைமைய ல
கா ெப ைம ப ெகா த ேபா .இ வ நட வ அைற
அைறயாக தஒ க ட றா க .

"இ தா அ த ேடா . ஊைர ல இ ற . சார ள க ைடயா .


இ ேம தா ள ெதாட ைட க ேவ . கார சார ெதாட
ய ெகா றா . இ பல அைறக ஆ க வர ைல. வாடைக
க ைற . ஒ சைமய க , ட , ற வரா தா ெகா ட ஓ
அைற வாடைக ப ர பா தா " கமலா ெசா தா .
வாடைக க ைறவாக இ தா அ த இட ஊ அ க த பதாக
ைன தா ர . மா ெகா டைகைய கட தள ெதாைல அ பா
இ த அ த ேடா . அ த ேநர ேலேய அ த ேடா , அைத த இட க
ஊ அட னா ேபா வ அைம பட த . ேடா வாச
ேவ ப மர ேழ ைகைய இ வா உ கா த ஒ ஆ அவ க
டாமேல எ வ தானாக ல வர கைள அ ேபா அவ ெசா னா .

"ெச யா ள கென வா டா அ மா! இ ஒ வார ளாற


ள வ . க ெசா னா ேபா நால கா ைல. இ ேபா எ லா
வ அ வா ெகா ேபா டா க. ஒேர தா இ ; நா
ேடா கார ெச யா ெகா ச ேநர னா இ த மர த ேலதா
ேப ேதா . இ பதா ஒ ஆ அ வா ேஸாட வ ெக னா . ெச யா
அவ மா ேப ேட சரவண ெபா ைக ஓரமா நட ேபானா க. அவ டஇ
ெச யா பண வா ற ள க பா க னா ஒ ேவைள ெப
ைள இர க ப ைம உ க டா வா ". நைர த ைச ைன
க க மாக ேதா அ த ேநா சா ழவ சமய வ ரா டா
'நாைள வ பா ேப ெகா ளலா ' எ ர கமலா
ேபா பா க .

"இ ேபா இ ற ஏ ைம ப ர பா ைட தா என
எ வளேவா ந ல கமலா? இைதேய பா டலா எ ைன ேற . த க
என நைட ைன ட . அைத பா தா யா " எ கமலா கா
ெம ல ெசா னா ர . கமலா ர அவ ய த .

"என இ த ேடா கார ெச யாைர ந றாக ெத ெப யவேர! நா ெசா னா


அவ த டமா டா . எ த ைத க ேவ யவ அவ . க ெகா ச எ க
அவ இ ற இட ைத கா உத னா ந உ ளவ களாக இ ேபா " எ கமலா
அ த ைன க ழவைன ேக டா .

"இட ைத கா டறதாவ , நா உ க ட ைண வேர அ மா! சரவண ெபா ைக


கைர ேல அ த நாவ மர த உ கா ேப பா ெச யா . பா ஒ
வா ைத கா ேல ேபா டா ேவற யா டமா டா . நம உ ெசா ன
ேபால யா ..." எ உ சாகமாக தா உட ற ப டா ழவ .
னா ழவ , அ தா ேபா கமலா , கைட யாக ர ஒ வ ஒ வராக
நட தா க . த பா ஒ , வய க தவைள ச , மைல கா ேமா
' ' ஓைச, இைவ த ர, இர அைம த அ வானமாக இ த
அ த இட . ர மா ஒ ைந வ த .

மர ழ க ஊேட வ த ேம ேதம ேபா லெவா ழ கல


பட அழைக பா ெகா ேட ர தைரேநா நட ெகா தா .

ெர , "ஐேயா! ச ைய அ ெகா ஓ றாேன" எ கமலா


அலற ெவ ஓ ஒ அவைள வா ேபாட ெச தன. எ ேர
பா தா . கமலா அ தஆ தன க னா ேபா த ெத த . கமலா
பத றா . அ த ைன க ழவ தா ற ஓ ெகா தா . ர
உட எ தா அ த பல வ த ேவா, அவைன ர ஓடலானா . ேழ
ட தஒ க ைல எ ஓ றவ ட ைய ைவ னா . அ த கண
ரமாக அல ம ப எ ஓ னா . ர ட ைல. அ ெந
அவைன டா . நாைய ச யா ைண ற மா அவ ைடய அ
டாேலேய அவ ைககைள க னா .

அ யாய 4

"எ ெசய ஆவ யாெதா இ ைல இ ெத வேம


உ ெசயேல எ உணர ெப ேற இ த ஊ எ த
ெச த ைன யாெதா இ ைல ற பத
ெச த ைனேயா இ ஙேன வ ட ேவ!"

ஏமா ற ப ேடா எ ற ெகா னா ஏ ப ட ெவ ர அ த


ழவைன , அவ ேம டாேலேய ைககைள க ேபாட ய றா . ச ைய
ப ெகா த கமலாேவா பய ேதா வ அவ ர யா க ப ட இட ந
தச றா அ ேபான கைள ேத எ ெகா டா .

இ த கலவர ர க சரவண ெபா ைக கைர ம டப க ப ட த


இர பரேத ப டார க எ ஓ வ தன .

னா , ட ேம தக எ னா ேசா ர ட மா ெகா ட
அ த ேநா சா ழவ , ஆ க ஓ வ வைத க ட ெகா ம ப ஓட
ய றா . க ைத நா ம த க க க கா ட ேவ எ ற அவ ய
வ ேபா ட ட ெவ க வ ற . எ ன இ தா ர ெப தாேன?
உத ெகா அவ ஓட ய ய ர ைகக தள தன. ர , 'அக ப
ெகா ேவாேமா' எ ற பய கல த அ த ழ க ேகா க ேபா க க
பய கரமாக ேதா ன.

ர மன எ ன ேதா யேதா? ைக ைய தானாகேவ ேம தளர டா . அ த


ழவ ெகா ஓ டா . "ச ைட ட .அ த ழவைன
கா ெகா ப எ ன ெப ைம வ ட ேபா ற ?" எ எ ேய ர அவைன
ேபாக டா .
அ ெந வத ேக அ அர ெகா த கமலா, ர ப க
வ தா .

"கால எ வள ெக ேபா ட ? க ைத ேப ைச பா எ த ம த கைள


ந ட யா ேபா றேத! க ந லவைன ேபால ேப ெகா வ தவ ஒேர
கண க ைகைவ ச ைய அ தாேன பா யா ர ! உ ைன ேபா ஒ
ச கா ம உட வ கா டா ச ைய ெகா க கைள
கச ெகா ேபா ேப " எ ர ைவ ய ேபச ெதாட னா
கமலா. ர வல ைகயா அவ வாைய ெபா னா .

"ேபா கமலா! ஏேதா ெக ட ெசா பன க ெகா ட மா இைத மற .


இ வ ேம ேயாசைன இ ேநர இ ேத ெகா வ தேத த . வா,
மா றவ க வ இ த ெவ க ேக ைட சா பத இ ேபா டலா " எ
கமலா ைகைய இ ெகா ேவகமாக நட க ெதாட னா ர .

ழ இரத ப வ த , ெத ள ஒ ர ைகக த ெசயலாக


கமலா பா ைவ ப டன.

வைளய உைட நக களா ய காய கேளா க வ ேபா தஅ த கர கைள


ள ெகா பா தா கமலா.

ெவ ற கா த தா மாறாக த வ ைம ற மா அ த அழ ய ைக
நக ற க ேகா இ தன. கமலா க க அைத க ட ம ட .
ர க ைத பா தா . அவ ப ைத உணராத ேபா க மலர தா .

"அ அசேட! இத ெக லாமா அ வா க ? ேபசாம அ த ச கைள இ ப


ெகா . எ க ெத ஒ ப த , ெபா ப டைற ைவ றா . நாைள சாய கால
ச ப ெகா வ த ேற . அ வைர உ அ மா ெத டாம
பா ெகா . நட தைத ப யா ட ட டா " எ அ த ச கைள
வா ெகா டா ர .

"ச ேபா தா பரவா ைல ர . அத காக உ ைககைள இ ப இரணமா


ெகா வ க ேவ டா ."

"ைகக இரண படாம தா எைத ெச ட ஆைச ப ேறா . ஆனா ைகக


மன எ ண க ப ற கைள ம காம வாழ வ ைல."

இ த வா ைதகைள ெசா வய அ கமான ைமைய வரவைழ


ெகா டா ேபால தா ர .அ ப பத அவளா தா .

கமலாைவ ெகா ேபா ர ச ெத நட தேபா


ஏற ைறய ெத அட ேபா த . ெந ேநர கதைவ த ய நா கர
ெத வ கதைவ ற தா . கதைவ தா ெகா உ ேள ேபா அ பா
ப பைற ள ைக ேபா டா . காைல ைனவாக ப த ட ெகா ேபா ெகா க
ேவ எ ற மான ட ச கைள ஒ கா த ேமைஜ ேம ைவ தா .
ேநர எைதயாவ ப உற க ேபாகலா எ அ பா தக ைத உ னா .

க யரச பார யா பாட ெதா அ . தானாக தப க ேமலாக ெத தஅ த


பா ர அ ேபாைதய மன ைல இதமாக இ த .

"ேத ேசா த - பல
ன கைதக ேப - மன
வா ப க ழ - ற
வாட பல ெசய க ெச - நைர
ழ ப வ எ ெகா
இைரெயன மா - பல
ேவ ைக ம தைர ேபாேல - நா
ேவென ைன தாேயா?"

அ பா ேபான க , ப ைத தா கா பா ற ேவ ய ெபா , ைட கா
ெச ய இட பா கவைல, ைகைய ஒ ெகா ட த ,
இ ேதட ேபான இட ஆளா த னவ - இ தைன எ ண க
ைமயா கன ஏ அவ மன பார இ த பா ஏேதா ஓ உண ெபா ைய
ய .

கைர தவைளக ஒ ர , ெத ைன ம ைடக கா ஆ சரசர


ஓைச த ர, இர அைம இைண த . இைட ைடேய ெப ய சாைல லா க ேபா
ச த அ ஓ . ஊ உற ழ தா த மன உற காம அ த
பா எ ண க ைள ப , ேபா ைவ ேபா கமாக இ த ர
இ ப எ ண ைள ப அவ பழ க . "ேசா ைற இைரயாக கால
இைரயாவ தா வா ைகயா? ப உழ ெகா றைர ப உழல
ைவ ெகா வா வ தா வா ைகயா? றைர தா , த ைன ற வ ேப
க வ தா வா ைகயா? இைதெய லா ட ெப தாக ஏேதா ஒ வா ைக இ ற
அ ல வா ைக காக இ ற ." தத ைர ெத த மா இவ ைற ைன தேபா
அவ ைடய உட மன மல தா ேபா ஒ ல ஏ ப ட .ப க க
உட தா ேபா ஒ ல ஏ ப ட .ப க க உட உர றா ேபால
ப தமான ைன க இ ப ஒ எ ேபா உ . ைன ெத த வய
இ தைகய ைப அவ பல ைற உண றா . பவளம ைக மல றேபா ேதா ட
வ ஒ ெத க ந மண பர ைறவ . அ வமான ல ம த க மன
எ ண க வள க றப வ அ தஎ ண க மல யா எ றவ கைள
ஒ வைக ஞானமணேமா என த க தமான ைல ல .

க ைமக ேசா க சாதன. தக இர ெடா ைற ைக ந ய . ர


ள ைக அைண ப ைக ேபா ப ெகா டா . உடேல கன ைற இலவ
ப சா ேபா ட மா கமான உற க அவைள த ய .

காைல நா ைவ ய வ ச ப த ைகைய பா ேபானா . அ ச ழைம


நா கர ப ட ைற. பா கார மாத றவைர கண இ பதா
பா ஊ ேபா தா . கா ைய ேபா ெகா த நா இர வா
ெகா வ த கமலா அ தச ைய ெச ைம ப ெகா வ வத
ற ப டா ர .

ப த க ேவ யவ தா . ஆனா ஏைழகளா பவ க ஒ வ ெகா வ


ேவ யவரா பதா எ ன பய ? உதவ யா . உத ப ேவ ட யா . ச
பைழய ச யாவத இர ம ேநர த . ேவைலைய ச ைய கா த
ைவ ெகா த ப தைர ேநா , "இத நா எ ன தரேவ ?" எ ேக டா ர .

"ஐ பா ெகா , ழ ைத". ப த எ தைன வய ெப ணா தா எ லா


ழ ைததா . ெகா ச வ ேப வழ கா தா ப த இர ெடா பா க
ைற பாேரா எ னேவா? ப ப ட ற ைப தா ய நா ேபர ேபச எழ ைல.
ஐ பாைய ம ேப ெகா டா . ச ைய வா ெகா கமலா
ேபானா . ம ப ெனா ஆ த . ந ல ெவ , ரத மைல பாைறக
ெவ ப ேச ெகா டா ணா காளவா மா ஒ ள .

ந லேவைள, கமலா ட ேவ யா ைல. அைற த யாக உ கா தக


ப ெகா தா அவ . ர ைய பா த ஆவேலா எ ெகா எ வ
ய பான ெச ஒ ைற ெத தா கமலா.

" ர உன ெத மா ெச ! உ ட ெகா த ஓ னாேன, அ த


ழவ பா க ெச ேபானா . காைல நா அ மா சரவண ெபா ைக
க ேபா ேதா . அவ உடைல அ த நாவ மர த ெகா வ ேபா தா க .
அ த இட ெதாைல வய வர ேம ெச ட தானா . த
த பா ச ேபான ஆ க யாேரா பா ெகா வ மர த
ட றா க . அவ த வர ேம பா இ ததா . பாவ
ன தா ைட க ைல, உ ைர ெகா டானா பா பய !"

இைத ேக ட ர உட எ கெள லா ெந ெந தா ேபா


ஒ ந க பர ய . க க பய தா ேபா பரா பா தன. ைக ர க ெகாைல
ந க ேபா ஒ உதறைல அவ உண தா . "நா ெகாைல ெச ேடனா?" எ அவ
உ மன அவைளேய ேக ட . இதய ேவகமாக அ ெகா ட . க ேவ ட .

ர ைலைய பா கமலா பய ேபானா . "இெத ன ர ! உன ஏ இ ப


ேவ ெகா ற ? அவ சாகேவ ய . பா க ெச தா . அத ஏ
ந றா ?"

"ேந இர நட தைத ப யா டமாவ ெசா னாயா கமலா?"

" ேவனா நா ? உ ைன எ ைன த ர ேவ யா ெத யா . சரவண


ெபா ைக கைர ஒேர ட . இர அவ ைடய எ ச இ ற , பாவ ."

"ம த ந பாைச எ தைன ேவ ைகயாக இ ற பா கமலா. த னா உ ைர


ெகா ேபாக எம வ ெகா ப ெத யாம உ னா ச ைய
டஓ வ றாேன இ த ழவ . ம த ெபா ைள னாேல அக ப அவமான
த டைன அைடய ேவ ற . எம இ தைன உ ைமேயா உ கைள
இ த உ ைமயா ெத வமாக வா றாேன?"

" டனா தா அவ ெச த த ைத ைன தா பாவமாக தா இ ற , ர !"

"மரண ேக இ த ஆ ற உ .ப க வைர இ தா ந அ ற மா
சா றவ க வா றவ க மன ளஉ ந ைக அ ைய உ டா றா க ."

"அ க ! ேமேல உ ட எ ன? எ ேகயாவ ேவ பா தாயா? உ த ஏேதா


மரேம ைகைய ஒ ெகா டானாேம, எ ட ெசா லேவ இ ைலேய?"

"ெசா ல ைலதா . என எ தைனேயா கவைலக கமலா. அ தைனைய உ ட ெசா


உ ைன கவைல ப த ேவ மா? ேளா ற ற ெச அ த ேள பா கா பா ற
மா இ ேபா என இ ற ஆதர எ கவைலக ம தா . இ தா, உ ச இைத
ச ப ேட . என ைறய ேவைலக இ றன. தா சாய கால ெகா ச
ப க வ ேபா! நா வர மா?"

கமலா ட ச ைய ெகா ர னா . ேதர ஓ வா ழவ


எ ப டா .

" கைரெய லா க ேபா றா ேபா இ ப ெவ அைலவாளா ஒ ெப ?


அ ப எ ன அ மா தைலேபா ற கா ய ?"

"ஒ ைல தா தா! இ ேக ப க ெத கமலா எ ஒ பைழய ேந இ றா .


அவைள பா வ ேற " எ ழவ அ தாப சா ப ெசா
ேமேல நட தா ர . ெத ந த க ம டப த ேக த கா எ ேர வ
ெகா டா .

"நா கா பண ேச ைவ ெகா ைழ றவ இ ைல அ மா! அ ப ேபா க


ெகா றைத வா தா த , ணா எ வா க . ரா பா தர
யா டா ஏதாவ ஒ ெர ெகா க மா."

ைக த த இர பா இர டைர அணா ஒ றைர பாைய அவ ட ெகா


அவ ந லவளானா ர . அ த ப ெனா ேண கா ம ெவ பர ற
ச ெத இ ைல, கலகல இ ைல. ெவ ைல பா கைட கார க ட
ெபா ேபாகாம ஈேயா ெகா தா க . ெத , ேகா ர , மைல பரம க ேதா
ெவ கா ெகா தன. ேம ேக ர ேவ லய எ ர ஓ ெச
ற . அ த வ யாக ெச ற எ ர க அத ம தா க ேம ப .
நா க க ைகைய மைல ேநா அ ேபா . ேவ
எ ர க அ த ப இ ைல.

காைல தஒ வா கா ேயா த , த ைகக ப ட பா கெள ற


ைன ர வ த .ஓ ட ைழ எ டணா வா ெகா
ெச றா . ழ ைத ம ைகய கர , "அ கா ெரா ப ப ற "எ ஓ வ வா ப ேலேய
ர காைல க ெகா டா . வா ேபான யகா மா ழ ைத க
ப ேசா ெத ப ட . நா கர யத ச ப த ப ைகய ேக வ கைள
ேபா உ கா தா . ந றாக இரச ய க ணா எ ெத வாக ெத ற மா
இள க க ப தா எ வள ள கமாக ெத ற . அவ ைதக ப பழ
மர ேபாவதா உண ைவ ெத யாம மைற ெகா ள ற . இளைம அ ப மைற க
வ ைல.

ஓ ட வா வ த ெபா டல ைத ேப த த இைலக
ைவ தா .

" சா டைலயா அ கா?" எ நா கர தன இைல தைத ெதாடாம ர


க ைத ஏ பா ேக டா .

"சா டா . கமலா ேபா ேத . டமா ேட எ வாதமாக


வ னா . அ ேக சா ப ேந ட ; க சா க ."

ெபா ைய ேபால சமய உத ெச றந ப உல ேவ யா ேம இ ைல.

"உ க ைத பா தா சா ட மா ெத யைலேய அ கா."

"ேபாடா அ க ரச , சா ட மா ெத யற க 'சா டா 'எ எ


ஒ க ேவ ேமா?"

-இ ப ேக தா ர .அ த னா அ கா ேம அவ க
ந ைக உ டா . இைல இ தைத சா ட ெதாட னா க . அவ க ைடய இைல
உண ெபா ைறய ைறய ர மன க ஏேதா ைற மல த .

"அ கா! தபா கார ெகா ேபானா " எ ல க த கைள ெகா வ


ெகா தா நா கர .

வழ க ேபா அ தாப க த க தா . அ த மாெப த ழ ஞ பர ற ேலேய


ஒ ைன ம டப எ யாக ேவ எ ஆேவச ேதா வ எ தா
உண க இைளஞ ஒ வ . ர தன நைக ெகா டா .

" ைன ம டபமா ; ைன ம டப ! ம தைன மற ம டப ைத க ைன


ைவ ெகா ள பா றா கேள! அ த ம டப ேதா றஅ வார எ கைள
த டா கவைல த .இ ெந கால வா ப ேயா ப கேளா ேபாராட
ேவ ரா " எ ெவ ேபா வா ெம ல இ ப ெசா ெகா டா .

டைல ெப ட வ ேபா ப வ ைற ய . டா ேசா


ைற ெம க ேபானா .
ண இைற க பா ைந த . எ ேபா அ ேமா? எத ெக
த யாக கவைல ப வ ? வா ைகேய அ ப பா ைந த க ேபா தா இ ற .

பாைன அ இ ைல; பர ற இ ைல. ைக இர டைர அணா ேம கா


இ ைல. அவ ைற ற ட ெசா கட ேக க ப இ ைல. ர அ ெகா ேட
தா . ேபா அ தா யா க ெகா ள யாத லவா? அ ைக
தாேன? க ப தாேன அ ைக! ெகா ேட க தா அவ .
அநாைதயாக ேபான அ மா இல கரமான க ைத மன க க ைன
ெகாணர ய றா . அ பா கேமா ய லாம ைன வ த . ட டமாக
த ைர ஊ உட தேத ெயா ய ெந த ய ைல.

அ மா க ைன ய ேபா ெந கன ழ ேபா ஒ ட எ த .
னா ய ம க ேபா த ப வ த தா ைம க அ த க . 'ெப ேண!
வா ! வாழ ெச !' எ ெசா வ ேபா உ ைய உ த .

த ர
ெவ ேய ற ப வத தயாரானா . அ ைக காரணமாக
ெக ைட ெச ற னா ேபா அவ எ நயன க வ தன. மல
ெச ைய ெதா வ ேபா அக அழ அ த க க உ .

"சாய கால ைவ ய வ தா த ைய பா க ெசா . ழ ைத ெவ ெத


அைலயாம பா ெகா . நா வ வத அ க ேநரமா " எ நா கர ட ெசா
ெகா ைடைய எ ெகா ற ப டா ர . நகர எ காவ ஒ ேவைலைய
பா ெகா தா வ எ அ ேபா அவ உ ள ஒ ைவரா ய
ப த .வ ப , மன ைவரா ய , க க ஒ , ைக யதா ந னமா
ெப க ெகா ற மா ைட. ம ைண ெவ ப ைத அ கமாக உண த யா
அ தஅ ச கா க ெநா தன. ேநாைவ அவ ெபா ப த ைல.

ைக த கா எ வள ர ப ேபாக ேமா, அ வள ர ேபா இற


ெகா நட தா . மன ெத , நைட ேவக ெகா தா ர . அவ
இ ேபா வா ெவ வ த .

யாயமான வா ைவ ேத ஓ இள ெப இ த ெப ய நகர ெத க இ ப
அைலவ ெவ க ேவதைன படேவ ய ைல. இேத ம ைர ெத க தா
ஆ ர கண கான ஆ க ஒ ைற ல ைக மாக ஒ ேசாழ நா ெப யாய
ேத னா . ர யாயமான வா ைவ ேத றா .

அவ ைடய க க அ த நா ேகா ர கைள வா ைவ ேத ன. உத ெச


உைழ ைப வா ெகா க யமான ம த கைள ேத ன. க ேணா ட ள (தா ச ய )
ந ல ம த கைள ேத ன. வ ப வ ேத ன.

ஆனா அ ேக ேகா ர க தா ெப தாக ெத தன. அைத ம த க எ லா மன க


உ பட யவ களாக தா இ தா க . எ ேவைல கா ைல. ேவைல கா தா
அைத ெகா க மன ைல. அ ப ேய ெகா தா அைத ஒ ெப ெகா க மன
இ ைல. " ேகா ெகா ளாேத அ மா! எ ெப மா ைன ெகா ெசா ேற .
உ ைன ேபா இல சணமாக இ றவ க இ த மா நா ேப நா தமா இ ற இட
ேவைல பா க வர டா . அதனா வ உப ரவ கைள எ னா தா க யா " எ
உபேதச ெச அ னா ஒ வயதான மாேனஜ . இல சணமா லா டா அ ைற;
இல சணமாக இ ப ைற. அ க றைம ைற; அ க ேசா ப ைற. நா அ
நர இ லாத வ ைத ெக ட உலக இ . யாய ைத யா யா ட இ ேக சா ப ? யாய
எ ஒ இ தா தாேன சா பத ?

ஏமா ற ப ேசா மாக ேமல ேகா ர வாச ட ஹா ேரா ச ற இட


ைய கட ேகா ர வாச காக நட ெகா தா ர .

அ த இட - அ ஒ நா ச . ெத ேக ஒ லா வட ேக இ ெனா லா
ம றஇ ற கா க மாக ெர பா தன. ெவ ேநர அ ப ஒ ெந க
அ ேக ேந த . ர எ ேக ல வ எ ேற ெத ய ைல. க க இ டன. தைல
ய .அ ப ேய ைக ைடேயா ந அ ைல ெகா ேபா
சா டா .

இேத நகர ஆ ரமா ர ஆ க இ ப ஓ இள ெப ந த மா


தா எ தைன மகாக க உ ள க ெகா பாட ைன ?ஒ
ெப ப வ தா ஓரா ர க க உ ள ேம? க ண ச தைல
ப வ தைத இள ேகா , கா தாச கா யமா னா கேள! அத ெக ன ெச யலா ? ர
க க வா தைல ைற ற க ைலேய? ெவ ம த க வா ற தைல ைற
அ லவா அ த ேபைத ெப வ டா .

அ யாய 5

ேசா ெய கைரய ற ெவ ள
ேதா எ ைரெகா பாய,
ேசா ெய ைற இஃ லைக
ப ஒ த ெந ச
ேசா ெய றேதா ேசர
ைம ேசா ெகா ைம ெத ேன!

-பார

மய க ெத க தேபா ஒ கண தா எ ேக இ ேறாெம ேற ர
ள க ைல. ஏேதா ஒ ெப ய , ய ைல கா ைற ழ ேழ
க ப பைத உண தா . பர க பர க தவாேற த ைன பா தா .
அ ப அவ ஒ யாம பா தேபா தா ச த ேசாபா அம த
அ த அ மா எ வ அ ஆ தலாக ேப ெகா தா .
" ய இடமா றேத எ ச படாேத அ மா! இைத உ ெசா த மா
ைன ெகா . ஓ உற னைர ஊ வ ய இர ைலய கா வ
ெகா ேத . ட ஹா ேரா ேமல ேகா ர ெத கா ைழய
யேபா தா ேக வ ெகா அ ப மய தா . உ ைன எ
கா ேலேய எ க ெகா வ ேட . இ ேபா எ க இ றா . ேழ
தத அ கமாக ஆ டவ ய உன ேவெற த ப ஏ பட ைல.
கவைல படேவா, பய படேவா ேவ டா ."

ெத வ ெகா தேபா தன ேந தைத ப அ த அ மா யைத ேக க


ெவ கமாக இ த ர . எ ன நட த எ பைத அ த அ மா ள ய தா
அவ ஒ வா த . நா த த க அ த அ மா ந ெசா ல ெதாட னா .

"உ க எ ப எ த வா ைதகளா ந ெசா ல ேபா ேற ? தாைய ேபா வ


எ ைன கா பா இ ேக ெகா வ க ..."

"ந இ க . கா வ ட மாக ஒேர ெந க யா ற நா ச


அ ப தா பரா பா ெகா நட பதா ெப ேண? ந ல ேவைள ந ைன உ
ப க இ கா பா றன எ தா ெசா ல ேவ . ம ைழ த
ைழ றா ."

"இ த ப த ேட . க கா பா க . இைத ட ெப ய ப ஒ
இ ற . ஒ ெவா வ ேயா, பாமேலா அைட ற ப அ !"

" எ ன ெசா றா ? எைத ப ெசா றா ?"

"வா ைகைய ப ெசா ேற ! அ ஒ ப தாக தா என ப ற ."

இைத ேக அ த அ மா தா . ைப சர ேபா ைம றா ேதா


மைற த அ த நைக. ஒ கா அைம த ெவ ப வ ைச அ த அ மா .

"இ த வய இ ப ழ ேபா எ ேக ேபச க ெகா டா !"

"ேபச க டதனா எ ன இ ற ?அ க றவ ைற ெகா வா யல


வ ைல. வா ைக ப ேப த யாக இ ற . அ ேக 'ெப லா'னவ கைள ேம வ
அ றா க . பாஸா றவ கைள வ அ றா க . எ லா தைல ழாக தா
இ ற . அைத ' ப ' எ றாம ேவ எ ப வ ?"

அ த அ மா க ய பா மல த . தைள எ ேத பா அல யமாக எ ய
இ த ெபா ைள த க எ க ெகா டா ேபா ற மல அ . 'ஏேதா ந ெத
ைசயா த ெப , ேநர ைவ ெகா அ
டலா எ ற சாதாரண எ ண மா ர ேம அ த அ மா அ கைற த .
மேனார த எ தா எ ேபா தா அதனா மண காம இ க யா .
அழ ய ற பல த ெப ைண அ ழ பா உ வா ேபா தா . அவ எ ேக
ேப னா , யா ட ேப னா , எ ேபா ேப னா , மேனார த மண ேபா ெசா க
க மண ற . அ த மண ைத ேபச அவளாேலேய யா .

" ைறய ப றா ேபா ற . உ ைன ப என ெகா ச ெசா , அ மா! ப


க த ப ேபா அழகாக அளவாக ேப றாேய !"

த ைன ப அ த அ மா ட ெசா அ க ப ெகா ள ேவ ய அவ ய தானா


எ ற தய க ட அ த தா ைம க த க ைத பா தா ர . காைல
ெபா மன ய த சமய ைன வ தேத தா க அ ம ப அவ ைன
வ த .

அ க ைம எ ெசா வத ைல. அ க இளைம எ ெசா வத ைல. ந தர


வய அ கமான வய ைடயவளாக ேதா ய அ த அ மா க ஒ சா
இ த . ர த மன ைத ெம ல ெம ல ெந ழ ெச ஏேதா ஓ உண ைவ எ ேர த
க க டா .

"நா உ ைன ப ேக ப தவறானா ம ; ப தா எ ட ெசா வ


தவ ைல. ைறய ர ெகா டவ மா வா ைகேய ப எ னாேய, அ
உ ைன கா பா ற மா எ அ வத காக தா இைத சா ேற ."

ர கமாக த ைன ப ெசா னா . ப ெப ைமகைள ெசா


ெகா ள இ ைல; ைறகளாக ெசா அழ ைல. ெசா ல ேவ யைத அளவாக ெசா
த ைன அ க ப ெகா டா .

"உ த ைதயாைர ப நா ைறய ேக ப ேற அ மா. அவ ைடய தக க ட


இர ெடா ப ேற . என ெசா த ஊ ம ைர தா . ட காலமாக கட
அ பா இல ைக இ இ ேபா தா ஊேரா வ ேடா . எ க அ ேக
ைறய ேத ைல ேதா ட க இ தன. எ கணவ காலமான எ னா ஒ க கா
ஆள ய ைல. எ லாவ ைற ெகா ஊேரா , ேடா வ தா . என
இர ெப க . ஒ ப ட எ டாவ ப றா . தவ க ப றா .
ஏேதா கட ய நட ெகா ற ."

"உ க ெபயைர நா ெத ெகா ளலாமா அ மா?"

"எ ைன ம கேள வ எ வா க ர . பா தாேயா இ ைலேயா, நா எ வள


ம களமாக இ ேற எ பைத?"

அ த அ மா ெகா ேட ேவ ைகயாக ெசா வ ேபா தா இ ப ெசா னா .


ஆனா அ த ெசா க ஆழ யர ைத பைத ர உண தா .

எ ேபா ேம இர வைக. பத காக ப . காம இ க டாேத


எ பத காக ப . இர டாவ வைக ப ஆ றாைம ஒ ெகா ற .
ம கேள வ அ ைமயா த ைலைய ப த ஆ றாைம ெத த .
'வா ைக ஒ ப 'எ தா யேபாேத அ த அ மா வதன மல த ய நைகைய
இ த யர நைகைய மன ஒ தா ர .

ெம வாக க எ உ கா ெகா பா த ேபா ஜ ன வ யாக ெத ஒ


ப ெத த . அ தான ப த ெத எ ர அ மா ெகா டா . த
அ மான ைத உ ப ெகா வத காக, "இ தான ப த ெத தாேன?" எ அ மாைள
ேக டா . 'ஆமா ' எ ப வ த . பா ேபா ெச வ ெச ைப கா ெப ய
டாக தா ேதா ய .ப க க ப த தைர. வ ைறய ெப ய ெப ய பட க . ன
ப கெம லா ஆ உயர ைல க ணா க . ப உைற ேபா ய பா கான ேசாபா க .
த தமான ேமைஜக , ெச வ ெச ைம ெத த யவ ட அ எ ைம
ெத த . தைர , வ ெச வ ய . தா ைம ய . அட ஒ அைம த
ப ய . ஓ யா த உலக வா இ வள தா எ வா மற த அச ெத த ;
வா தஅ ெத த .

ழ ைத ர பாைல ேதா ேகா த மா ெந வ வ யாக


ல க மல த ெந ேயா ம கேள வ அ ைமயா ர அ வ றா .

"எ ன மா இ ப பா றா ? நா வ ேபா பாழைட த அர மைன மா உ ப த


வ ெப சா ெபா க மயமான தைர மாக இ த இ த . த ெப
ஆட பர அ க ப . மாத பண ைத வா ைற இ ப மா றா .
என இெத லா அ ட , அ மா! ஏேதா ெச லமாக வள ட ழ ைதக ெசா னா
த ட யாம ேபா ற ."

"உ க த ெப எ த க ப றா ?"

"அெம க க ேச ேற . இ த ஊ இ ஒ வச ைற ர .
க க எ லா நக நா ற த த ேய த றன. காைல த லா ள
ேபானா ஐ ம றா . கா இ ற . ைரவ இ றா . இ த ெப ய
வ ேபா வர ெவ கமாக இ றதா அவ . தாக ஒ கா வா
தரேவ மா . அ வைர ப தா ேபாேவ எ வாதமாக ேபா வ
ெகா றா . ய கா ெசா ேற . பண ைத ெகா ேறென றா கா
லப லா ைட ற ?"

"இ த ஊ இர ெப க க க இ ேபா எ ப ஆ க க ேச க
மன வ த உ க ?" இ த ேக ைய ேக ட அ த அ மா க ைத
பா தேபா ேக காம இ கலா எ ப ட ர .

"இ த ஷய நா ெகா ச ேபா கான க ைடயவ , ர ! ெப க வா ைக


வ ஒேர வ ட பழக ேவ ற . மணமா ச , மணமான
ச , மா ப ட ைல பழக வா ேப இ ைல அவ க .ப ற கால லாவ
அ த ைல அவ க ைட தா கால வா ந லெத ைன றவ நா ."
ர ெம ல தா . றேரா க மா ப ேபா க வ க க ேபா ேதா
ெப பாேலா . ஆனா ர வழ கேம த . தன மா பா ளக கா
ேபா அவ மா ைள ெச த க னைக ஓ மைற . அ பா ட அவ
ைட த ப அ . ர னைகைய ம கேள வ அ மா பா டா .

"வ ட ைலக இ ைல எ ப தாேன க த ! ெப மா ப ட ைல


பழ னா ெப தாேன! ெப ைம வா ைக ஒ கேள த . அைவ வ ட ைத ேபா
அழகானைவ. ச ரமாக இ க ேவ ெம நாமாக ைன ப தா ெப தவ ."

"வா ைக ச ர பா தா (சாம ய ) அ க ேவ ற .ச ட இேத


க ைத தா ேவெறா த ெசா னா , ர ."

"வ ட ஒ உ . வ தவற வா ைல. ச ர சாம ய உ . தவற இட


உ . ெப வா ைக ஒேர வ ட இ ப தவ இ ைல எ ப எ த ைத
க ."

ம கேள வ அ மா ய ேம அ கமா .' ஷ' ஊ இற ற மா


இ த வய இ த ெப ணா ந ந ெக எ வள க தமாக ப ெசா ல ற .
ப எ ேபாதாவ ட ெத ஒ ற ேபா க கைள ெசா ேபா இ த
ெப க க இ ப ஓ ஒ எ தா வ றேதா
எ மன ைன ெகா டா அ த அ மா .

த ைன அ ேகேய சா ட ெசா அ த அ மா வ ய ேபா ர யா ம க


ய ைல. அ த ல க னா , ெத ல வதன னா
ர வர த மான ேதா தா ேபா ட . தா ழ ைத ேபா
ஆ டா அவ .

"ேந வைர என இர ெப க தா . இ ைற றாவ ெப மா வ


ேச றா ; வா, எ ேனா உ கா ஒ வா சா ேபாகலா " எ அக
க மலர அ த அ மா அைழ தேபா அவ ேபசாம எ உட ெச றா . சா பா
அைற ேமைஜ எ ெர ேர இைலக ேபாட ப தன. சைமய கார ெப ப மா னா .
ைக வ னா ேபா க ணா தக பர ய ட ேமைஜ அ . ர த மா னா . அ ப
அம உ ப அவ ய பழ க . "உன ேமைஜ சா பழ க ைல ர ?"

"இ ைல."

"பா தாயா; இத தா மா ப ட ைல பழக ேவ ெம ப " எ ெசா


ேக யாக நைக தா ம கேள வ அ மா .

"ம க ேவ அ மா! உ கைள எ னா ெகா ளேவ ய ைல. அ த


ெந ைம ள ேதா ற மாக பழைம வ ப ைப கா க . ேப ேலா
ைம கா க . லவ பழைமைய ேபா க . லவ ைமைய
ேப க . ேந வ த பழ க ஆ ர கால பழ க ைத ெகா ப தா
மா ப ட ைலயா? தைர உ கா இைல சா வ என பழ க . எ த ைத
பழ க . அவ ைடய த ைத பழ க . பா ட , ெகா பா ட கால ய பழ க ைத
நாக க ேபரா நா ஏ ட ேவ ?அ காக பழ க ைத மா ெகா ளலா .
ேக பய பழ க ைத மா ற டா . என ேமைஜ சா ட ெத யா . உ க
ேக யாக ப மானா நா தைர இைலைய எ ேபா ெகா ேழ உ கா
ேவ . க ேழ வ தா நா உ கைள ேக ெச ய ேந ."

"ஏ அ பா! ெப ய கா யாக இ றாேய! உ ட ைளயா டாக வாைய ெகா தா


டத ப யா ேபா றேத."

ர தைலைய ெகா தா .

"உ த ைத ம இ ேபா உ ேரா இ தா உன ெபா தமானதாக ேப ைவ தாேர,


அத காக ஒ பாரா ழா நட ேவ நா ."

த ைதைய ப ேப எ த ர இத க மைற த . அவ ெப
டா . க ேசாக க த . ேப ெமௗன த .

சா ேநர ேப ெகா த ர ற ப வத காக எ தா .

" த ைக, த க கா ெகா பா க . நா ேபா தா ஏதாவ சைம ேபாட


ேவ . என ைட ெகா தா ந ல ?"

"ேபாகலா இ . இ த உ ெவ ேபா எ ன சைம க ேபா றா ? எ லா ஒேரய யாக


சாய கால ேச சைம ெகா ளலா . ஐ ஐ தைர ம ன ெபா ெப ய
ெபா வ வா க . அவ கைள பா டலா . ைரவ ட ெசா கா ேலேய
உ ைன ெகா ட ெசா ேற ." எ ெக னா ேபா அ ேபா ேவ ெகா டா
ம கேள வ அ மா . கா பா உத ய ந கடைம அ த அ மா ட எைத உடன யாக
ம ட வா எழ ைல ர .க கைள ம ப ேபச நா எ ;
ப கைள ம ேபச நா எழ ைல; உ கா தா .

அ காைல நட தைத ஒ ெவா றாக ைன த ேபா ேநாதமாக தா இ த .


த நா ட வ த ழவ பா க ப இற த ெச , வ ப ட மன
ர ேயா ம ைர நகர ெத க ேவைல ேத அைல ேபா மய த - ம கேள வ
அ மா கா பா ய , அ த அ மா ட ேப ய வாத ேப க எ லா ைன பா த
ேபா கைதக ப ப ேபா த . வா ைக நட காமலா கைதக எ றா க .
வா ைக தக ஒ ெவா ப கமா ப ப ேபா எ பாராத ய ய க
ப கைள ைன ப ைவ க டா ர .

ம கேள வ அ மா ர ெபா ேபாவத காக மா ெக லா அைழ ெகா


ேபா ைட கா தா . இல ச கைள இல ய லாம ெசலவ ைட
அழ ப தா க . மா அைற ெப ய க கார ஒ இ த .
"இ ம ய றேபா இ ைச ர எ . இல ைக ெகா வ த .
ெகா ச இ , நாலைரயாக ேபா ற . இ ேபா ஒ ம ய . ேக டா க
ஆ ச ய ப வா " எ ர ைய அ த அழ ய ெப ய க கார ைகைய
னா ம கேள வ அ மா .

யாேனா ஒ ேபா ழ இ தா ஒ ைற ஒ த க கார . அ த ஒ எ ெரா


அ அழகா அட ய த ேத ெவ ள பா பா த ேவக ெத யாம வ னா
ேபா த . ர ெகா ேட ெசா னா . "க கார கால க ைவ கா வ .
ம த ைடய உ ந ட அ ெத ற . ஒ ெவா ம அ ேபா அ ஓ அ ைக
ஒ ேக டா க ெபா தமாக இ . சா தனமாக இ ."

"ேபா அச ெப ேண? உன வா ைகைய ர கேவ ெத ய ைல. எ வய நா


இ ப அ ேப னா ெபா . இ ப ேப வ ெசய ைகயாக இ ற ."

"ெசய ைகேயா, இய ைகேயா என ேதா யைத ெசா ேன ."

"எ ேலா , ேதா றாததாக தா உன ேதா ற ."

"நா மா ப ட ைல பழகாதவ . ஒேர மா ைன றவ . என ேதா வ


த பாக இ கலா ."

"பா தாயா? பைழயப வ இ றாேய எ ைன!"

பழைம ைம பால ேபா அ த அ மா ட ேப வேத இ பமாக இ த


ர . ழ ைதைய அத ேகாப ைத அழ பா ப ேபா அ த அ மா
ர வாைய வ ேப வ இ பமாக இ த .

ஐ ம அ த அ மா த ெப க வ தா . "க ேவைல நா கைள


அ கமா ய ச ழைம ட வ ைவ உ ைர வா றா க அ மா" எ
அ தப ேய ப ைப ைற ெகா வ தா ப ற ெப . அவ ைடய ேதா ற ைத
பா த ர அச ேபானா . ப சா ெப கைள ேபால ைபஜாமா ச ைட மாக
கா ேபாைர வ மய ேதா ற . ேமக கைள யா னா ேபால ேதா ஒ
ெம ய தாவ . ர க க ன. த ப ேபா பா பழ ய க க அைவ.

"ெப அழகா கலா . அ அவ ைடய தவ இ ைல. ஆனா அழகா பதாக தாேன


றைர ைன க ெச ய வ ய வ எ தைன ெப ய பாவ " எ தா அ த ெப
ேகால ைத க டேபா ர எ னா . எ யைத யா ட ெசா வ ? யா ட
ெசா ல ைல.

ம கேள வ அ மா த ெப ர ைய அ க ப னா . அ த ெப
பா ைவ, ேப எ லாேம அல யமாக இ தன. அ த ெப ஆ ல த கல ெப தாக
கலகல பாக ேப னா . ெப ெபய 'வச தா' எ ம கேள வ அ மா ட
ேக ெத ெகா டா ர . ேநர ேப ேனா எ ேப ெச த ன ர ைய
ேழ த ேய த இர ைட ன ழல மா ேபா டா வச தா. அவ
தைல மைற த ம கேள வ அ மா , "இவ ஆட பர ெகா ச அ க " எ ர
மன ைலைய ெகா டவ ேபா தவா ெசா னா . ர ஒ ற ைல.
ப ெம வாக தா .

"இைளயவ டஇ ப ட ைடயா . ஏேதா ெபஷ ளா (த வ )


எ ேபானா . இ காண ைலேய" எ அ த அ மா ெசா ெகா த ேபாேத
இைளய ெப உ ேள ைழ தா . அகல கைரேபா ட ப பாவாைட தாவ மாக இ த
ெப அட கமா அ மாைவ ெகா தா .

"ெச ல ! உன இ த அ காைவ அ க ப த ேபா ேற . இ ப வா" எ இைளய


ெப ைண அைழ தா தா . இைளய ெப அட கமாக வ ைக வண னா .
ர இவைள த . ப பா கான ெப ணாக ெத தா ெச ல .

"இவ ேப ம ெச ல ைல. என இவ தா ெச ல " எ ெப ைமேயா


இைளய ெப ைண ப ெசா னா ம கேள வ அ மா .

"இ த ெப ட தா உ கைள கா ேற " எ தய காம தன ளக ைத அ த


அ மா ட ெசா னா ர . அ ேபா தவ மா இற வ ெகா தா .
ர ய அவ கா ேமா எ ெத ய ைல; தா ற ைல
எ ப தா ர க .

"உ ைன கா பா யத ெவ ந ம ேபாதா . அ க இ வ ேபா


ெகா க ேவ . நா வ ேவ . ெசா றாேய வா ைக ப ; அ
உ ைன கா பா வத நா ஒ வ ெச ேற . ரேம ெச ேற . இ ேபா
ற படலா " எ த கா ேலேய ர ைய ஏ அ னா ம கேள வ அ மா . ர
ற ப டா . தான ப த ெத ேமல ேகா ர ெத கா ைழ த . மாைல
மய இர மல ேநர . ேல ள ெகா ெவ ள . க ணா ேம தஉ க
த வ ேபா ப பலாக ம க ப ேவ வ க கலகல பான இட
அ . மா ற வ ைச, கைடக ட , ல வ மாக ள பர கா
சார ழ ள க எ லா பா ெகா ேட ர கா ெச றா .

கைடக ள க யாய ெமா தமாக லைரயாக எ ெகா த .


யாபார பாக நட ற ட ேநர . வட க கார கைட ஒ ச பா
ெந ர மண ைக ைள த . ேசா எ கைரய ற ெவ ள ேதா எ
ைரெகா பா வ ேபா இல அ த . கா ேவக ஓ ற ைர பட ேபால
அ த கா கைள பா ெகா ேட ேபான அவ மன ேசா வ த . ைட ,
ப ேயா வ த த ைக, த யைர ைன ற ேபா கவைல வ ைற த . கா
வ கைள கைள மா ெகா ைர த .

'சாய கால கமலாைவ வர ெசா ேத . அவ ேவ வ கா பா .


ழ ைத ட ேப ெகா ைலைமைய ெத ெகா தாளானா அவ க ைத
ஏெற பா கேவ ெவ கமாக இ ேம! கட ேள, உலக ப ைய ப ைப ஒ
இட ஏ ேச பைட றா ? வ ைற வா ைமைய ஏ ஒ றாக இைண றா ?'
ர ைன க ைல. ஆனா கா ட . இர ேவ ேக அைட த .
ம ைர பர ற ேபா சாைல இர ேவ ேக க றன.
அ த சாைல அ ஓ ஓயாத ெதா ைல. ஆ டா ர அ உ ள ேக த .
ெத ேக எ ர ேபா ற ேநர .

எ ர ேபா . ேக ற தா க . கா ம ப ைர த . வாச ேபா


எ ேலா கா ப கா இற க ப ைல அவ . க ம ம டப
அ ேலேய இற ெகா டா . "அ மா ைட பா ெகா வர ெசா னா கேள"
எ றா ைரவ . அவ அ ேக ேற த ைட அைடயாள கா நட தா ர .
கா ேபா . வாச வ தவ பைத க ைக தா .

அ யாய 6

லைவ -
கைறக ைட -
வ ப த க ,
ைனைவ ப - மன
அைலக ைற -
ந ன ெத த

ப தவ ெகா த மன மாக ர எ ெப ம ைர நகர நா ச மய


தேபா ம கேள வ ய மா , இ த கைத வாசக க தா அ தாப ப உ ள
தா க எ ைன ேதா . ஆனா அ அ ேக அ த ச பவ நட த இட க
அ ஓ இள க ள ற ! ெவ ம த க வா ற தைல ைற
ப ைத க ெகா டஒ க ளமா? ' ேபா ட க ' வா றா
அ லவா இ ? 'ந ெத ெப மய தா ' எ ' ' எ தலா . க எ த த
அ த உ ள யா ைடய ? ைகக யா ைடயைவ? அ ெகா ள ஆவலா றத லவா?
ஆ ச யகரமான அ த இைளஞைன ச கலா வா க .

அேதா, அ த நா ச கஅ ழ ைக பா த வா அைம த 'அ சா 'ஒ


ெத றேத; அத ைழ அ ேக நட பைத கவ கலா .

' னா அ சக - எ லா தமான அ ேவைலக ஏ ெகா ள ப . த ேநர -


ைற த ெசல 'எ ெப ய ள பர பலைக ெவ ேய ெதா ற . அ ேபா ச யான பக
ேநர . அ சக க அைறைய ெத பா தா அைற ெத ைவ
பா தா ந றாக ெத ற த அ அைம ற . வாச வ ற கா
அ சக உ ைமயாள ேபா ேதா றம யவ ஒ வ இற ேவகமாக உ ேள வ றா .
க அைற ைழ றா . ேமைஜ எைதேயா ேத றா . ேநா தக ேபா ெப ய ைட
ஒ ட ற . க ணா ைய மா ெகா எ ப க ெதாட றா . ப க
ப க க ற பர றன.
"இ த ச க எ ேக உ பட ேபா ற ? உ ெவ ேக ைற ஒ ெப
ந ெத ேசா ட தா . கா லா ட மாக ேவ ைக பா க தா
எ வள ெந க . உ ள ைத ெகா ைள ெகா அழேகா ஒ ெப இ ப ம
தள ழலாமா? ெப ம ேபா இ த நா ம கல ப கெள லா ம
உட றனேவ. ஐேயா! எ உ ள ெகா றேத. இ த ம ைர நகர ெத க த
வா ெச ேகா ெச யதா . ெச வ ெச ைம மாக ெப ைம ரசைற ததா ! எ லா
வா த ெப ைமக , வா ற ெப ைம ஒ ைல.

இ எ க க இ ெத க எைத பா றன? ஏமா ற ைத ம


ம த கைள பா ேற . ஏ ைமைய ஏ க ைத ம நடமா உட கைள கா ேற .
ழ ைதக ைக மாக க த டைவேயா ைச வ ெப ெத வ கைள பா ேற .
ெந ெபா ைலேய! அழ , ப ,ப உ ள ஒ ெப இ ப ம ழலாமா?
ஏ தா ? யாரா ழ ேந த ? அேட, அர தா! க ஞ . உ ைடய உ ள இ மா
க ைல? இைத க மா ெகா க ைல? பா , பெத லா ர ஏதாவ பா ைவ.
அ சா ' ' த ற தவனா? இ ைல, இ லேவ இ ைல. க உ ள பைட தவ .
ச க ைத ேந ெச ய ற தவ ."

ப ெகா ேட வ த யவ க ற எ ைலைய கா ய . அ வள
ன ைத ைக ேச ேமைஜ ேம த ம ைய ஓ னா . இர , ைற
அ ப ம அ த ஒ வ ேவகமாக ஓ வ அட க ஒ கமாக றா .

"அ த க ைத அர த இ தா உடேன , வரவர ைப ய தா


ேபா ட ைபய !"

வ , அர த எ ெபய க ெப ற ஆைள ெகா வ வத காக


அ சக உ ற ஓ னா . பல தமான அ எ ர க ஓைச ைடேய அ
ேகா பவ க ப க ேப ெகா த ஓ அழ ய வா பைன ேபா
டா வ . வ த ற , உய த ேதா ற . கால ட க க ண இராைத மாக
ேச வைர ளஓ ய க அழ இைண கைளயாக ேதா ேம
கவ யானெதா க ண க அ ேபா எ பான க அ த வா ப . கத பா
நா ழ ேவ மாக எ ைம ேதா னா அவ .

"சா தலா வ கா . உ கைள டறா . ேமைஜ ேம எைதேயா எ


ப ெரா ப ேகாபமா கா க..."

ேத வ த வ ெதாடர வா ப ற அைறைய ேநா ைர தா . மன


ைவ ந ைகைய கா ற மா அவ ைடய நைட ட ஏ ேபா நைடயாக
இ த !

ற அைற வாச அவ தைல ெத ப டேதா இ ைலேயா! அவ ெகா


இைர தா .
"அர தா! இெத னடா இ உளற ? உ ைன இ ேக நா ' ' வத காக தா
ேவைல ைவ ெகா ேற . ச க ைத வத காக அ ல."

அவ ைக த ேநா தக ைத பா த ட , அவ உத ைட க ெகா ச ேற
ெவ க ேதா தைல தா . அ ேபா அ த க அழ த யாக ெத த . ள க .
அ எ லான ய நா எ பாக இ த .

"எ னடா நா ேக ேற , ப ெசா லாம க ல ம க மா றா ? ப


ம சாய கால ஐ ம வைர இ த ேவைலதா ன இ ேக நைடெப றேதா?"

"இ ைல சா !... இ ைற ம யான இ ேக எ தா ேபா ந ெத ஒ ெப மய


டா . அைத பா ெகா ேட த நா ஏேதா மன ேதா யைதெய லா ..."

"மன ேதா யைதெய லா அ ப ேய க ைதயாக டாேயா?"

"அ ைல சா . இ ப ஏதாவ ேதா னா அைத இ த ைட எ ைவ ப வழ க ."

"ஆகா! எ ைவ காம டலாமா ேன? அ ற உலக எ தைன ெப ய


ந டமாக ேபா . ேபாடா க ைத; அ வ ற ேவைலகைள ெய லா த லாம
ெச ந ல ேப வா க வ ைல. க எ றானா க . உ படாத பய ."

ெசா ேநா தக ைத அவ க ேநேர எ தா னா அ சக


உ ைமயாள னா தர ைள. ேநா தக ேழ டாம இர ைககளா
எ ெகா டா அர த . அவ அ த ேநா தக உ ேபா றத லவா?
எ தைன எ தைன உய த கைள உண கைள டாக ெவ ற
க ைதகைள அவ அ த ேநா தக ப க க ெச வ ேபா எ
ைவ றா . அவ ெத மா அத அ ைம?

ேநா ைட எ த ேடா அவைன ைற பா உ ேள அ ேவைல நட


ெகா த இட ெச றா . அவ வ வத தா எ த க ைதகைள
தாேன ஒ ைற க ள தனமாக ர ஆவ ட அவசர அவசரமாக ேநா ைட தா
அர த . ' லைவ 'எ ெதாட ய த இர வ கைள மன ேளேய
ைரவாக ப த ம ற வ கைள ச த ேதா வா ப க ெதாட னா .

"தரள ைட -ஒ
தவழ ைட -இ
பவள ப த இத
ைல
ெந ைய கைட -இ
ெச த ழ
அ த கைட - ைவ
அள கல - மத
கர பைட த எ "

ப ெகா ேட வ ேபா , அ த ெப க ைத க க ெகா வர


ய றா அர த . ைட ைக மாக அவ அ னநைட ப ற , ந ேவ
ைசய த அவ க மைறயா கா களா றன. அைச ேபா வ ேபா
பா ைட ம ப ம ப ெசா இ றா . 'நா ட ந றாக தா பா ேற .
எ னச த , எ ன ெபா ளழ ' எ தன தாேன ெப ைமயாக ெசா ெகா டா .
அத தலா அ கார ர அவைன ர ய . ேநா தக ைத ஒ
ைவ உ ேள ஓ னா .

"ஏ பா அர தா? அ த நாவ தக ஒ ேவைல ெச ய எ ெகா ேடாேம


'அேயா ய எ ய அழக ப ம ம க 'எ ..."

"சா ... சா ... த அழக ப எ ய 'அேயா ய ம ம க ' எ ப தா ச யான தைல ."

"ஏேதா ஒ வ ... அ எ தைன பார ற ."

"ப பார தா ட ."

"ப தா! ச ... க பா ைரவாக . எத ெசா ேற எ றா , நாேன ெசா த


ெப தாக ஒ ெவ ேவைல எ ெகா ள ைன ேற . அ ச ப தமாக ட
இ ஓ இட ேபா வர ேவ . இ த நாவைல ெகா டா ேவ அ க
ேவைல எ ட ஏ ற மா ஓ வாக இ ."

"ஓ! அத ெக ன சா , இைத இ இர ேட நா க ேறா ."

ெப யவ ேகாப த அர த ட தான ைல வ றா எ பைத அவ ேப


கா ய . எ ேபா ேம அவ இ ப தா காரண இைரவா . உடேன ேதா ைகைவ
ேபச ஆர வா . ரேம ேகாப மற ேபா அவ . ல சமய உ ைமேயா
அள இைர ேப க ெகா டா அர த ேம அவ த அ மான
பாச உ . அர த வாச எ லா அ தா . இர பக பாராம உைழ
அ ேகேய நா கா த ைத அ ேலேய ப உற றவ அவ .

' னா அ சக ' எ ற நகர க ெப ற அ சக மாேனஜ , ட , கண


எ பவ எ லா அர த தா . சமய க ' கெல ட ' ட அவ தா . எ த ேவைலைய
எ ேபா எ ப ெச ய ேவ எ அர த அ ப . அவ ந ல கரா உ .
நய அ க . ஒ ந ல லதன . அர த ட அ ைற இ த . அவனா
எைத ெச யாம ஒ னா டஇ க யா . ஒ ெவா னா எைதயாவ ெச
ெகா க ேவ அவ .அ ப ஒ ைம. அ ப ஒ .
'ைட ' எ ற அவ அ க . ைட எ ற ெபய இர ெப ய ேநா
தக கைள ைத ைப ெச ைவ ெகா வா . ஒ ெபா ெமா களாக
ைவ ெகா வா . இ ெனா தன ேதா றைத அ ேபாைத க ேபா
ைவ ெகா வா . றாவ ேநா வர , ெசல , அ சக ச ப தமான ைன க
எ லா இ .இ த க எ ற ஒ ெந யாகேவ அவைன ப ெகா த .
எ வ அ த ேவக எ ேக உ கா தா , ைக எ த கா த ைட தா
அ த ேவக ைத மன ேதா றப எ எ த ெகா டாக ேவ . ந றாக
ட ஆமண னா ெவ காம இ க யா . அ ேபால தா அர த க ைத
ேவக . எ தா டா தா ெகா ள யா . அ த மா ஒ அழ ய ேவகமா அ . அ சக
தலா நா கா அவ இ லாதேபா உ கா இ மா ஏதாவ
ெகா பா . மற ேநா தக ைத அ ேகேய அவ ைடய ேமைஜ ைவ ட ேந ,
எ பாராத சமய அவ வ பா டா இ ப தா வா க ெகா வா .
அவ ஏேதா ேகாப ேப வாேரெயா ய மன 'பய ைழ ெகா வா . ெகா ச
ைள இ ற . எைத எைதேயா ைவ தா க ேதா அழகாக
ைவ றாேன' எ அவைன ப ைன ெப ைம ப றவ தா .

னா தர உ ேள ெம கைள பா ெகா தா . அர த மன ேலா


ைட த ம ைக க மாக ம யான மய த ெப உலா வ
ெகா தா . அவ அ ெம ல ந னா . ம ப ற அைற வ ஒ
ைவ த ேநா தக ைத எ த எ த க ைத வ க ேழ,

" ைடைய த கர - மன
ெகா ைப ம த க - ெப
ப தள த நைட"

எ பத ற ேதா அவசர அவசரமாக எ தா .

"ேகா தா ேய ட கார க ஏேதா வெரா அ க ேவ ெம றாேன; ேப ப


அ னாயா?"

"இ ைல சா , காைல ேல வ தா , ' கேள உ க கண கடனாக ேப ப வா அ


ெகா தா னா ெகா ேற ' எ றா . 'அெத லா உன ச படா . சாய கால
ேப பேரா வா, இ ைலயானா ேய ஆ ேப ப மா மழமழெவ ெவ பா ேக.
உ ைனேய ெம அ ேவ ' எ பய அ ேன ."

"சம தா ேபா. இ த வாயர ைட ஒ ைற ைல."

அர த ெம ல ெகா டா . ஃேபா ேம , அ ேகா பவ க , இர


ெர ேம உ பட எ ேலா அர த நைக ைவைய ர ெகா தன .
அர த இைணேய இ ைல. யா ைடய ற ைத எவ ைடய தவ கைள
ஒ மைற ப ெச நா ேப னா உைட வா . த ட றேமா
ெபா கேளா ேபா ற அ க இ லாததா அவ ம றவ க ட பயேம இ ைல. இதனா
எ ேலா அவ ட பய . அவ னா த ெச ய பய . த பாக ேபச பய .
யைவ எ லாவ ேம அவ பய தா .
ஒ சமய ெதாட தா ேபா ஓ அ ேகா பவ (க பா ட ) ஈய எ கைள த
' ப பா ' ேபா கட ெகா தா . அர த இ ெத ட .

ம நா காைல அ த அ ேகா பவ த இட வ த ேபா அ ேக க டவா ,


க ேபா ெச ைவ த .

'நாேல நா க 150 'க'னா கைள 200 'அ'னா கைள 70 'ைல'ய னா கைள ' ப ெஸ '
ல கட ய ரேன! இ மாைல ம அவ ைறெய லா ப ெகா
வ றாயா? அ ல இத ேம ேய 'க ேபா ' ெச ெகா ளலா .'

அர த

இைத ப அல ய ெகா ஓ வ தா அ த ஆ . உடேன ேபா


எ லாவ ைற எ ெகா வ ெகா அர த ட ம ேக
ெகா டா . ஒ மா ேய ட கார ட ைறய பா ட . அவ ைடய ேய ட
அ அ ய வெரா க அ சக ேப ேபா ற ைல 'உ க பா ஷ ேபா
ஏ ட ;க த எ அ என அ ேபா . ைர பா ைய
க . ேவ வ லாததா உ க ெசல உ க ேப ப ேலேய இைத 'க ேபா ' ெச
அ ேற ' எ யஎ க அ ேழ அ சக ெபயைர ேபா
அ டா அர த . வெரா ஒ ட ப டேபா ஊெர லா ேக தா ட .
ம நாேள ஓேடா வ பா ைய ேபானா மா ேய ட கார .

இ த இ ப ெத வய அர த , னா அ சக வாக ைதேய த ேபா


தா ெகா தா . அர த அழக , அ ஞ , க ஞ , சாம யமான கார ,
எ லா இைண த ஒ ண ர அவ ; பா த ட ப ற, கவ த ைம வா த
ேகாண வ வ ள க அவ ைடயதாைகயா , ஒ தடைவ பா தா அவைன மற க யா .
ஆ ய ச அ கமாகேவ வ ேதா உத க நைக ெந ய அவ
ேப ேபா பவ க க கெள லா அவ க தா ஆவேலா ப ய .
அர த காதைவ கால ைவ த ஆட பரமான ச ைடக அ வ , எ ழ ேவ
க வ . எ ைமைய எ லாவ ற பாவ ளவ அவ . த நா
ைலேய எ ைம ஏ ற எ வாதா வா .

"இ ஏைழக ேதச . இ ேக ஒ ெவா வ ைறவான வச கைள அ ப பேதா


ம றவ க ெகா க தயாரா க ேவ "எ அ க னைகேயா வா
அர த . கா ய ெகா ைககைள ேபா வ ப ம ெகா தா
அர த . ைக அட றா ேபா ஒ ன ற தக எ ேபா
அவ ைடய ச ைட ைப இ .

"அர தா! இ ப வா. உ ட ெகா ச த யாக ேபசேவ "எ அவைன அ ேபா


னைற அைழ ெகா ெச றா , அ சக உ ைமயாள னா தர .

உ ேள அைழ ெகா ேபா அவைன உ கார ெச த ட ைத வ தா .


ைளயா ைள ேபா ேதா னா அவ ைடய றைம அவ அைசயாத ந ைக.
அவைன கல ெகா ளாம எ ெச யமா டா . அவ அ ய ட ைத அர த
மன ேதா வரேவ ஒ ெகா டா .

"சயமாக இ த ட நம பய ப , நா பய ப . ற த த அ ஞ க
கைள ம வான ைல ெவ பர ப ேவ ய அவ ய தா . சாம யமாக
ெவ றா நம ைக இ கா ."

"அ ப யானா த இேதா இ த கவ ேபா உ யவ கைள பா ஆகேவ ய


கா ய கைள ஏ பா ெச ேப வா" எ கவ ைய னா அவ .

"நா ஏழைர ம வைர இ ேகேய இ க ேபா ேற . கா ேலேய ேபா வ


அர தா..."

அவ ெத யாம த ைடய ேநா தக ைத எ ெகா டா அர த .

" ைன ைவ ெகா . இ ேபா ேபா ற இட தா த நா ெவ ட


ேபா ற க ைட க ேவ ; கா ய ைத பழமா ெகா வா..." எ வாச வைர உட
வ அவைன கா ஏ அ னா னா தர .

ம மாைல ேபா ஒ மய ய மாைல, அழ ம ைர நக ெத க எ ப


இ றெத க க ேணா அ ப ெகா ேட கா ைர தா அர த .

க ேரா அ ேம ேக ய ைரவ , "எ ேக ேபாக க?" எ இட


ேக டா . அர த இட ைத ெசா னா . ேவக மன ய . ைன க உ லாச
த தன. ' ைனைவ ப மன அைலக ைற ந ன ெத த 'எ வா
இ ைம ேதா த ரைல இ பா ய . மன அ த க ைத ைன த . இத க
நைக ல ய .

ம கேள வ அ மா ைரவ ைட அைடயாள கா ய ய ர


ப க ைக றாள லவா? அ த சமய இ ெனா ய கா அ
வாச வ ற .

"ேபரா ய அழ ய ற பல அவ க இ தாேன?"

ய கதைவ பா ெகா மைல ேபா ற ர , சா ரைல ேக


னா . ய க ைத பா அர த ஆ ச ய ைள தா . அேத க . அேத
அழ . லைவ ல கைறக ைட வ ப த வதன ! அ ந பக
அ சக எ ேர ெத மய தேபாேத அவ மன மய த அேத ெப .
அவ க ைத த த வன , கன த த க , க பைன த த ெசௗ த ய , அ த வாச ப
ெகா த .

" க யா ? உ க எ ன ேவ ?" - ன ட ேக டா ர .

"நா னா அ சக வ ேற . எ ெபய அர த . தக க ெவ ற
ஷயமாக ேபரா ய ெப ைண பா ெகா ச ேபச ேவ " எ றா .

ெகா ேட ம ெமா ய அர த ைக ேநா தக ேதா வாச


ைண ேம தானாக எ ெகா ட உ கா உ ைமேயா அம டா .

ர அ ேபா ஒேர கச பான மன ைல. 'உலக அ தைன ேப ஏமா பவ க ,


அ தைன ேப ற உதவாதவ க ' எ ற மா ர ெவ ெகா
ெகா த சமய . ம டப தக ெவ டாள ேம த ேகாப அ தைன தக
ெவ டாள ேம ய . அர த வ த த , ெகா ேட உ கா ேபச
ெதாட ய த ஒ இவ கவ ய க ைல. உத க க, அழ ய க வ க
அர தைன வா ைதகளா சா னா அவ .

" தக மா ; டல கா மா . ணா றவ க எ லா தக ெவ ட
வ றா க . இ ேபா யாைர ந ப வேத இ ைல. வ ேபா க க
அ ச ர ேபா உ ைம ேப றா க . கைட ..." அவ க ைல, அர த
இைடம டா . அவ க மா ட .

" க ; உ க மன ைல இ ேபா ச ைல ேபா ற . இ ெனா சமய


வ ேற . க ெத மய டா , அத உலகெம லா ைண எ
ைன ற ேவ ய ைல." ைண எ ெவ நட ேபா கா
உ கா கதைவ ப ெர அைட ெகா டா அர த . கா ைய ள ெகா
ைர த . ேகாப ேதா ஏேதா ெசா ல வா ற த ர , அ த ெசா கைள வா ேளேய
அட ெகா டா . தா ெத மய த இ த இைளஞ எ ப ெத எ ற
னா அவ மன ெப யதா எ த . னா , ைண அவ உ கா த
இட அ அவ ைக ெகா வ த ேநா தக ைத மற ைவ
ேபா தா .

அைத ைக எ ெகா ெத ைர இற ' ட அர த ' எ அவ


எ ய ர ஒ எ ட யாத ர , கா ேபா த .அ த க ,அ த
, காைளைய ேபா நட ேபா கா ஏ ய த ,அ ேபா தா அவ ைனைவ
ைற தன. ஒ கண தா ; ஒேர கண தா அ த ைன . அ த னா ெசா த கவைலக வ
ேச தன. , த ைக த க எ ேக ேபானா கெள ெத யாத ைக ,
எ லா வ அவ மன ைம ெப அ ன.

அ யாய 7

ெப வ நலெனா ற த நாெணா
எ வ உண தா எ கா ேல
ம வ நட த வ த ேபானவ
க வ ைழ ேமா க தேன ெகாலா

-க ப

த ைக அர த ைவ ெச ட ேநா தக ேதா ெத
வாச றா ர . அவ பைத த வாச ப பா டா ஓ வா
ழவ ேப கா . அவ வ னா : " ர ! சாய கால கமலா வ தா . வ வா
எ கா பா தா . உ ைன காண ைல. இ ற ேநர னா தா
ஒ ைர வ ைவ உ க ழ ைதகைள அைழ ெகா ேபானா . ேபா
ேபா ' ர வ தா எ வர ெசா அவைள' எ எ ட ெசா னா ."

"அ ச கா , அவ தா ேபானா ; எ க ைட ெகா த கைள


ழ ைதகைள எத காக அைழ ெகா ேபாகேவ ?"

"அெத னேமா என ெத யாத மா. வ ைவ அைழ ெகா ேபானா . பா ேத .


அ தா என ெத ."

"இ த கமலாேவ இ ப தா . யாம ஏதாவ ெச ைவ பா " எ கமலாைவ மன


க ெகா ேட அவ ைடய ைர தா ர .ச ற ல ய கா க
ெப மாக பளபள ற ேதா ெகா தன. தாக ைல வா ய
கா கைள , லா கைள க ச ெகா வ ச தன , ம
அ மாைல ேபா ெவ ேளா ட வ அ ஒ வழ க . நா டய ச கர க
நா எ ைச பழ கைள ப யாக ைவ அ ந த ப ய கா கைள ஓ
ெகா ேபா அழேக அழ .

ர , கமலா காக ச க ய ேபா அ ன பறைவ றகைச


பற ப ேபா ஓ அழ ய ட கா ேழ ச கர க எ ச பழ கைள ந ெம ல
நக த . கா வா ய ெப ைம க ெத ய அத உ கா த ஆைள பா த ர
இ ஒ த ைன மைற ெகா நட தா . அ த ம த த ைன கா ப ேந வைத
ப ைல அவ . அ ப அவ ைடய ெவ ைப ெகா ெகா ட அ த ம த யா
ெத மா? அ பா த மான இ த ப இ சாக ைல எ எ
'ெச 'ைக அ னாேள, அ த பண கார தா இ ேபா இ த கா
உ கா தா .

இவ ைடய கா ச கர க இ எ ச பழ க ந றன. இத
எ தைன ஏைழக உ ள க இவ கால ந இ றன? உ ள றேலா இ வா
ேபா ற ேபா ைன தா அவ . ச வா ைச கார ப கா 'வ ளைல'
ெமா பைத அவ க க அவ கைள ர வைத ட ர க டா . அ
ந பக வைர ம ைர நகர ெப ய க ட க ெல லா ைழ தா ஒ ேவைல ைச
ேக ப ேபா ம றா ெகா த ைன உ அவ .

ர ைய பா த கமலா க ேகா ெகா டா . "வரவர க ெப யவளா


ெகா வ றா . உன த மான அ க . எ வள பமானா ெந
பழ யவ க ட ட ெசா லாம மைற ெகா ள ெத ற . ைலைமைய ெத ெகா ட
ற எ களா அ ப இ க றதா, அ மா? தா க மன உைடயவ . எைத ெசா லாம
ப ைல இ க ெகா இ ட உன . எ க ைச மன . உத
ெச வ உத ெப வ தா அ அைடயாள எ நா க ைன
ெகா ேறா . காைல ப ட றா . என ெத ர எ க
சா டதாக உ த ட ெபா ெசா னாயா . சாய கால அ ேக உ எ லா
பா ேத . இ ப மைற ெகா எ கைள ஏமா வ உன எ ன தா ெப ைமேயா?"

கமலா எ னப ெசா வெத ேற ெத யாம ர தைல தா . ழ ைத ம ைக


உ ேள ஓ வ தா .

"அ கா, க ேபசாம ேபா க. கமலா அ கா சாய காலமா எ கைள இ ேக


அைழ வ ேசா ேபா டா க." மான ைத வ ைற கா பா ெகா வத காக
வயதானவ க ெசா ற ெபா ைய எ லா ழ ைத ெசா ல மா? ழ ைத வா
உ ைம வ த . த ைலைம ெத டேத எ ற நாண டேவ ந ஒ ர கமலாைவ
பா தா ர .

"இ ேக அைழ ெகா வ சா பா ேபா டத காக எ ேம ேகா ெகா


டாேதய மா. உ ைம இ றதாக ைன ெகா தா ெச ேத . உ ழ ைதக
உன ெகா ச இைள தவ க இ ைல. நா இ ேக டேபாேத, 'அ காைவ ேக காம
நா களாக வரமா ேடா ' எ ம தா க . அ கா மா த ைக மா . இ ப யா
ெகாைல ப ட பா க . எ லா நா ெசா ெகா ேற உ க அ கா ட ; ேபசாம
எ ேனா வா க எ உ கதைவ அைழ வ ேத ."

"உ அ மா, அ பா, ஒ வைர காண ைல ேபா றேத? அவ க எ ேக


ேபா றா க கமலா?" எ ேப ைச ேவ வ னா ர .

"அ பா அ மா ம யான ஊ ற ப ேபா றா க . வத


இர நா க ஆ ."

"ஊ எ ன கா யேமா?"

ர இ த ேக கமலா ம ெமா ற ைல. க வ க ெம ல தவாேற


தைல தா . ெச தாமைர பாத ர க தைர ைளயா ப றன.

ர ட . கமலா க நாண மல ந ன பர ற அழைக


பா ெகா ேட ெசா னா ர .

"ஓ! அ ப யா ெச ? ைத ற க ேபா றத லவா? இ த அ ைம ெப மா ைள


ேத ெகா வர ற ப டா களா ?"

மலர மலர அ கமா ெகா வள றஒ வ ட ேபா கமலா க வ த .


ெப க நாண ற ேபாேத க க மன க க ைதக ற பதாக
ெசா றா கேள, அ உ ைமதா எ கமலா க அ ேபா ெகா ற அழைக
க டேபா ர ேதா ய .

கமலா வ சா டத காக அ கா ேகா ெகா வாேளா எ பய ேபா


ச ப த நா கர ர னா வ அவ க ைத பா பத ேக ன .

"ச , நா இவ கைளெய லா ெகா ற ப ேற " எ ர


ற ப வத ப டேபா கமலா ச ைட ேக வ டா .

" காவ , ற ப றதாவ ? எ ன ைவ ற ? என ெத ர ,


அ அ காக தக கைள த ர இ ேபா உ ேவ ஒ இ ைல. 'எ ைன
இ ஏமா ற பா காேத. தக கைள ப தா அ ப .வ ப ரா .
எ லா பா மான ப தா நா இவ கைள இ ேக ெகா வ ேத .
இ ேக அ மா, அ பா ட ஊ இ ைல. வ றவைர உ ைன தா ைண ைவ ெகா ள
ெசா னா க . என ைணயாக இ தா ேபால ஆ . இவ க ல நா க
இ ேகதா இ க ேவ . ேபா டா யா ெத யாதப இவ கைள
உ ைன ப ேபா ெகா ட கலா எ ைன றா ேபா ற . நா அத
டமா ேட ."

டேவ டா கமலா! நா உ ைன ஒ ேக ேக ேற . அத ப ெசா வாயா ?"

"ேகேள , எ ன ேக ேயா?"

"ேவெறா ைல. எ ைன இவ கைள இ ப எ தைன நாைள உ னா கா பா


ட ெம ைன றா ?" ேக தா ர . ப கைள ர
அ .

"அ வா ேப ? ஏேதா உன ேவைல ைட றவைர இ ேக இ கலா . ம த க


ஒ வ ெகா வ சமய க ெகா காம உத ெச ய தா இ ேறா . ஒ
தைல க ெகா ேபா ட ேபாவ ைல ர ."

"எ னேவா ெசா றா கமலா. என ம க ேதா ற ைல. ெகா காம


உத வத அ ெச வத இ ைறய வா ைக ேவக இட இ பதாகேவ
ெத ய ைல. க க ஓ ட ப ற ஜ கா வ ைரைய ேபா வ ைய
ெத ெகா ள யாதெதா அ ர ேவக ைத தா வா ைக பா ேறா ."

த க , ழ ைத ய கமலா ர ெமா ைட மா ேபா ல


நா ைகக உ கா ேப ெகா தா க . மன ெந அ உறேவா ேப
ெகா ததா அ ேவைல ேத அைல ேபா தன ஏ ப ட அ பவ கைள கமலா ட
னா ர . ம கேள வ அ மாைள ச ேபச ேந தைத எ லா ெசா னா . ெத
மய தைத ம றாம ேவ தமாக ெசா டா .

கமலா மா ேகா ர ப க ெத .இ ேமேல ேநா


ெதா சார ம ைக சர ேபா ெத ப வ ைசயான ேகா ர ள கைள
ஒ களா பர ேதா ஊ அட ய ேதா ற ைத பா ெகா ேட அ
உ கா ேநர ேபாவ ட ெத யாம ேப னா ர . எ கால வா ைகைய ப
ேப னா . இ ேளா கல உ 'ஓ ' ெகா த . இரச ய
க ணா க பாள பாளமாக ஆகாய டாக ந
தா ேபா ஊைர தஏ க இ ைடேய பர .

த ேப ைச ேக ெகா ேட உண ந வ சா க ெதாட த கமலாைவ


எ ெகா க ேபானா ர . கமலா ப த ட டா . பல தமான
கவைலகளா ர க உடேன வர ைல. 'ஒ ெவா நா உலக ெபா
ற . என எ எ ைற ய ேபா றேதா? கா! நா வா வத ஒ
வ ைய ற ! அ பா, ம த கைள ந எ ைன ேபாக லல. உ ைடய ஊ உ
ேகா னா உ அ ந ைக ைவ தா எ ைன இ த வ கைள
ேபா றா . கா பா ; ைக டாேத. வாழ ஒ வ ைய ெகா .'

ர ப
ைக க கைள அம ேம க டவா ெந யா ெகா டா .
த வ , ேகாைவ ெச வா , அ ல க மாக ேவேல ய தாமைர ைகேயா
இள க ரவ ேதா னா ேபால ேதா பால கைன அவ அக க க உண தன.

காரணேமா, ெதாட ேபா யாம அைதய தா ேபா மாைல ேத வ தாேன, அ த இைளஞ


க ைன பட த . இ டாைய யா அ யாம ைவ ழ ைதைய ேபா
'அர த ' எ ெம ல ெசா பா ெகா டா அவ . அ ப ெசா பா ப ஒ
ம இ த .க ள க இ த . ெசா ெத யாத அ ல ெசா
அட காத க இ த . அ த இைளஞ அழ க அ ேபா , எ ப எத காக ைன
வ தெத காரண கா ய கைள பா மான ெச ய அவளாேலேய ய ைல.
நாத ைத எ ப ேவ ெம ற க ேத இ லாம , நாத ல சணேம ெத யாம த ெசயலாக ர க
ப வ ட ேந தா ைண நாத ற ப ைலயா? அ ப த ெசயலா த க
யாததா அ த க அவ ைடய ைன ந வ த .

ெகா த கமலா இைட லாம ேமைஜ ள ைக ேபா ெகா


அர த ேநா தக ைத தா ர . க கார ஒ , 'ெஙா ' எ
வ ேகா ர மாக கமலா ட இ அைண ெகா ற . ேமைஜ
ள ைக ம ெவ ல ெனா , மாைவ ெகா ன மா பர த . ஏற ைறய
இர டைர ம வைர அ த ேமைஜ ள அைணய ைல.

ப க ப க ஆ ச யமாக இ த ர . அர த எ ற அ த
இைளஞ , வா ைக த தமான வ ண கைள தா க ேக உண த அ பவ ேதா
தா . அ த அ பவ க ேதா ய ேபாெத லா எ த ப ட க ைதக
இட ற ெபா ப ந றாக வைரய ப தன. யா ெத யாம ைதய
ைவ பவ அைத த ைம ற பா ம ற மா அர த அ பவ கைள
ப ம தா ர . தா மய த ச பவ ைத அ பைடயாக ெகா அவ
எ த க ைத வ கைள ப தேபா தா , மாைல ' க ெத மய
டா அத உலகெம லா ைண எ ைன றேவ ய ைல' எ அவ
யத காரண அவ ள ய . ஓ இட மன ெகா ெவ ெகா டா ேபா
ல வா ய க எ தா அர த .

"த நா இ ைறய வா ைக கா ய இ ைல. வ ப தா இ ற .


ஏமா ற க தா இ றன. ேவதைனக தா இ றன. க த த
எ ேக? எ ேக? எ ெத யாத மா இ த ர ைனக எ ேதா ன? எதனா
க ?ஒ ேம ள க ைல. ஒ கால வா ைக ர ைனக இ தன.
இ ேபா ர ைனக வா இ ற . ஒ கால வா ைக எ ேபாதாவ
அ ெகா இ ெகா மாக அவந ைகக ச ேதக க இ தன. இ ேறா
அவந ைகக ச ேதக க ந தா வா ைகேய இ ற .இ நகர க
இதய க , அவ ைற ைடய ம த க வாழ ைல. இ ளா வா றன.
ெத ேவார க ைபகைள கைள ேபால உ ளம த க ட றா க .
இ த வா ைகைய எ ப மா யைம ப ? 'த ஒ வ உண ைல எ ஜக ைன
அ ேவா ' எ க பாடலா . ஆனா வா ைக அ த இ வர ைலேய!
ைட ம ைத , ம த ைத ம த க அ லவா க ேபா
அ ேபா ெகா றா க ."

இ த ல வா ய க அர த உ ள அவ த . த ைன ேபாலேவ தன
கஅ இ த நா வா ைக ர ைனகைள எ ஓ ஆ உ ள
ெகா பைத அவ உண தா . அர த அழ , அ , ண , ேகா
அவைள கவ தன. இ ப ப ட இல யவா டமா அ த மா ர ேன ?
எ ைன த ைன தாேன ெநா ெகா டா அவ . கால ேல ெம ைம , மண
க ஒ ைற ந டா ேபா ேவதைனயாக இ த அவ . அர த ைடய
ெகா ைகக க ர ம ைர ேகா ர கைள ேபா ெப தா , உயரமா அவ மன கா
ஊ ெகா டன.

அ த ேநா தக ைத க க ஒ ெகா ேமைஜேம ைவ ள ைக


அைண தா . ர உட உற க உ ள அர த ெகா ஆள
ெதாட ன . இ ட ேநரமாக ைககளா ழா ேத ெகா த ெபா
ைட ட ேபா அர த எ இ ய த வ ைத ெகா டம
அவ .

க இத க ெந ழ த அவ க . இ ைமயான கன ஒ க டா அவ .
அர த அவ ைடய ைகைய ப அைழ ெகா ேபா றா . இர ேப
பர ற மைல ேம ஏ றா க . ெவ ெந உ ய ள ேபா வா ல
உலா வ ற . ந ல கா ற . இ த மா ஒ காத ேஜா ைய கா பத ெக ேற ஊ
ஊ யாக தவ ெச வா கா ெகா தைவ ேபா ந ச ர க க ைறய
ட பா ெகா றன. க த வ ெப க த த காதலைன ச க ேபா ற
ைர ந வ ட ெவ ைள ச லா கைள ேபா அ க ேக லெவா
லவா ைடேய ெவ ேமக க ெத றன.

" ர ! இ த வா , ல ெம த கா கா ய இ ற . அழ இ ற .
இைவெய லா உன காக என காக இ றன" எ அவ காத னைகேயா
ெசா றா அர த .அ த னைக நய க ெபா றன.

"இ ைல, அர த . க ... ெபா ெசா க . உலக கா ய இ ைல; வ


ப தா இ ற . இ ைல; ெப க தா இ றன." ர அர தைன
ம றா .

" ம ைண ப ேப றா ! நா இ ேபா மைல ேம இ ேறா . உயர இ


ேபா மன ைத ேழ ேபாக டாேத."

"அழ ேமேல இ கலா ; ஆனா வா ைக ேழதா இ ற அர த !"

இ ப இ எ ென னேவா ேப ெகா றா க இ வ . மைலேம ஏற ஏற ர


கா வ ற . அர த தரம ேதா ைகைய ைவ ெகா த மா ழாம
நட றா அவ .

"அேதா எ ேர ெதாைல பல ற ைவர க கைள அ இைற த மா ள க


ெத றனேவ. அ தா ம ைர" எ அர த ெசா றா . அவ பா பத காக
றா . ேழ கா க ைட ர மைல பாைற எ ற . இர த க ர
மா ைள வாக மா ற . அர த அ த ரைல ப றா . அவ ைகெய லா
வ பா ற . ைய ைன நைன க ேபா றா .

"உ க ைகெய லா இர தமா டேத! க ெகா க ."

"எத காக க வேவ ? இ த இர த தா உலக ெப ல ப கா ய ைத


எ ட ேபா ேற ர "எ ெகா ேட ெசா றா அர த .

ர கன ெகா றா . கா க ைட ர உ ைமயாகேவ வ த . ஈர
க வ ேபா ஒ ரைம உண ஏ ப ட .எ ள ைக ேபா பா தா .
வேராரமாக இ த கா க ந அ வா மைண க ைட ர உர த . ள ைக
ேபா ட ஓைச கமலா ெகா டா .

"எ ன ர ?"

" க அ வா மைண இ த ப க காைல ேபா ேட ேபா ற ."

"அ பா ! பா ப ெகா ள டாேதா? இ ெகா ச ேநர


ெகா ளாம தா க ைட ரேல ேபா ேம?" எ ன ெகா ேட எ ஓ
வ தா கமலா. ெவ ப ட இட ஈர ணா தட ைய னா .

ட கன ம ப ெதாடராதா எ ற ஏ க ேதா ப ெகா டா ர .

காைல ர கமலா சரவண ெபா ைக க ெச றா க . ேபா ேபா


ர க இட பா பத காக இர ெப ய ேடா க ேபா
சா தா கமலா. ெப ய இரத அைறக ண வச யாக அைம ெத
ேநா வாச ள ய ஒ ைட ட . மாத ப ென பா வாடைக. ர காக
த ைக பண ெகா தா கமலா. ப இ ப க ந ேவ மா
ெகா ளாம தாக இ தா த இடமாக ைட தேத எ ர மன ைற ெப றா .
இட கமலா அ இ த . அவ க இ வ ஈர டைவேயா
னா க . கமலா வாச ைண ஓ வா ழவ கா ெகா தா .
அவ ப க உ கா த அர தைன க ட ர தைல ெகா ேட ஒ
நட உ ேள ெச றா .

" ர ! இவ உ ைன பா க ேவ ெம அ ேக ேத ெகா வ தா .
ழ ைதக இ ேக வ பதாக கா ெசா னா . அ தா இவைர இ ேக அைழ ெகா
வ ேத அ மா."

"ெகா ச இ க ெசா க தா தா! இேதா வ ேற " எ ைர


உ ேள மைற தா ர .

"ேந வ தேபா அ த வாச ைண எ ைடய ேநா தக ஒ ைற மற


ேபா ைவ ெச ேட . அைத வா ெகா ேபாகலாெம தா " எ அர த
எ ெகா ெசா ன உ ேள ேபா ற ேவக அவ ேக ட . இர க ட
கனைவ ைன ெகா டா . உைடமா ெகா அ ேநா தக ேதா அவ ெவ ேய
வ தா .

அவ ெவ ேய வ த ேபா , ஓ வா ழவ ேகா ேபா தா . அவ ேகா


ேதவார பா வத ேபாக ேவ ய ேநர . த யாக உ கா த அர த , ேநா
தக ைக மாக அவைள பா த வா ெகா வத காக ைக ெகா
எ தா . ர அைத அவ ைக ெகா , "உ கா க , என உ க ட
ெகா ச ேபச ேவ .உ க அவசர ஒ ைலேய" எ ேக டா .

'இ த ேநா தக ைத இவ ப பாேளா?' எ தய ெகா ேட ைக


வா ய அர த , அவ ய வா ைதகைள ேக இ ச அைட தா . 'இவ மய
த ப நா இ எ பைதெய லா ப பா ேபா ற .அ
ச ப தமாக தா த ைன ஏதாவ ேக பா ' எ எ ெவ க தய க மாக
ைண உ கா தா . ப காத ெச தாமைர ேபா த ஈர லராம
ெத ப அ த க ைத ஓர க ணா பா தா அர த .அ த க தா அவ ைடய
க ைதக ற தன. அ த க தா ல ய ெவ ,க ெகா ட அவ மன
இள ெந த .அ த க அ ப எ னதா இ ேமா?

"ேந உ க ட எ ென னேவா ெசா ஆ ரமாக ேப ேட . அத காக த


க எ ைன ம க ேவ ." ம ேக ப வான இ ய ரைல ேக டா
அர த . அவ ைடய ச ச ேற வ த . ந றாக ேநராகேவ அவ
க ைத பா தா . ர பா தா . க தா கவ க கனெவ லா அ த
நைக க வைன த களா ப னா . க பேகா காலமாக அ த பா ைவ காக
கா த ேபா ஓ அ தாக அ த நா க க ெத த .

"உ க ேநா தக ைத வ நா ப ேத . அத காக ம க ேவ !"

"பரவா ைல! அ ஒ அ ப ம க ேவ ய ெப ய ற ைல. ஏேதா என


ேதா யைதெய லா ைவ ேற ."

"எ லா ந றாக இ தன. ய ய அவ ைற க ப ேத நா ."

"அ ப யா? உ கைள ப ட ஏேதா ேத ."

"அைத பா ேத ."

"த பானா நா உ க ட ம ேக க ேவ யவ தா !" அர த தன ேக உ ய


நைகேயா ர க ைத ேநா ெகா ேட இ ப ெசா னா . அர த ைடய
, எ ேர ேப றவ கைள க ைவ ஆ ற உ . ர தா .
ெகா ேட ெசா னா :

"அ பா தக கைள க ெவ டலா . உ க ேநா தக ைத ப த இ த


வ ேட நா . உ கைள நா ந ேற . கவ ெகா ேபானா நாேன
நாைள உ க அ சக வ ேற ."

" க இ தந ல வ தத எ ந . இேதா கவ " எ கா ைட


எ ெகா தா அர த . அவ ைடெப ேபா ேபா , த உ ள ைத ர ட
, அவ உ ள ைத த ேனா ெகா ேபா டானா, எ ன?

அ ைற மாைலேய தாக பா சாமா கைள மா ற ட ேதா


ம மா ஒ வ ைய ஏ பா ெச ெகா நா கர ட , கமலா ட
பைழய ேபானா ர . ஆனா அ த ட ைறேவற ைல. பைழய
சாமா கைள ஒ க ெதாட ய ேநர ெக லா ம கேள வ அ மா அவசரமாக
கா வ இற யமான கா யெம ர ைய த ட ம ைர அைழ
ேபா டா .

அ யாய 8

" னாவா றர ேய ஆனா


ைன பா க மன ேகா ப ஆனா
ெபா னானா ம யானா ேபாகமானா
ேம க த க ெபா ேள உ ைன
எ னானா எ னானா எ அ லா
ஏைழேய எ ெசா ஏ ேகேன"

-ேதவார

" யமான கா ய ர . எ ேக, எத எ ேக ெகா காேத. ம காம


எ ேனா உடேன ற ப ..." எ ம கேள வ அ மா வ டேபா அவளா அ த
அைழ ைப த க க ய ைல. பைழய சாமா கைள ஒ
மா ேவைலைய த நா கர , கமலா, ஓ வா ழவ ஆ யவ க ட அ த
அ மாேளா உடேன ற ப டா ர .

அ அவ கமலா ட ேப ெகா ேட பா வ தா . உ சாகமாக


சரவண ெபா ைக க ேபானா . பைழய கார ெகா த கால தவைண
ேப அைத கா ெச ட தா . உட தா பாக இ வளைவ ஊ க ேதா
ெச த . இத க தா ள ய .உ ள வ ேவதைன. உ ள எ த . அ ேக
இ ைல. ற இ த . அைம இ ைல, ஆ றாைம இ த . உ சாக இ ைல, அழ
இ த .

த ைடய எ த ப க த ைன த ர ம றவ க ெத ய டா எ அவ
ைன தாேளா அைவ ெத டன; அவ ைடய ப , ஏ ைம , ப , ேவதைன
ைற பைத உலக ெத ெகா ட ; உலக எ றா எ ன? கமல ெத
ெகா டா . இ த அ தாப ைத தா காலா எ உைத க ைன த அவ மன .
நைட ைற அ ப ெச ய ய ைலேய! க ெந பழ ய ேந ெச றா .
அ த உத ைய வா சாம ம அைட ப ட க அவ ஏ
உ ைம?

ச தன கா ெந த மா எ ண கைள எ அ அ த க
மன இத அ மன ஒ இ த . அர தைன ப ய ைன தா அ த மன .
அவைன ப க ட கன தா அ த மன க . அவ ைடய ைன ப ப க
அர த தாக இ தா .

பல த ைன கேளா ம கேள வ அ மா கா உட ெச ெகா த ர தானாக


அ த அ மா ட எ ேபச ைல. த தைனக ேபா ேல ெமௗனமாக அ த அ மா
ப க அம தா . ேம ற உய த ம ேம ழ ற ப ைம ேபா ய
வய ெவ க கட ல கைர சாைல அட ய கா . வட ேக ஒேர மா
வ ைச வ ைசயா ெத ெம க ட க ட ய ெதா லாள
ேதா மைற த . ப மைல ப ைம ைல ம ைரைய ேநா ெச
ெகா தா க அவ க . ெதாைல வைர ஒ வ ெகா வ ேபச ைல. ஒ வார
உைழ அ ெப லா ட உற வ ேபா கைடக அைட க ெப ேசா
ெத ப ஞா ழைம ைற தள க ெவ பைடயா ெத த .

ம கேள வ அ மா தா த ேப ைச ெதாட னா . "இ ேபா உ ைன நா எ ேக


அைழ ெகா ேபா ேற ெத மா?"

"ெத யா . க ெசா னா தா ெத என ."

"உன ஒ ந ல ேவைல வா ெகா க ேபா ேற . அதாவ வா ைக ப


உ ைன கா பா ற ேபா ேற ."

ர ந ைக மல க ேதா அ த அ மாைள பா தா . கா வட ஆவ ல
'ம ைர ம ைகய கழக ' எ எ த ஒ ெப ய க ட வ ற . "வா
உ ேள ேபாகலா " எ ர ெதாடர உ ேள ெச றா ம கேள வ அ மா . க ட
வா ேவ ல கா க வ ைசயா றன.

உ ேள ம கேள வ அ மாைள ேபாலேவ ெப ய ெச வ ப ைத ேச த ய ெப க


ஐ , ஆ ேப க அம தன . ம ைர நக ர க களாக வள ளவ களாக இ த
ெப ய ம த ெப க அவ க . ர அவ க ெப பாேலாைர பல இட க , பல
சமய க பா றா . ெத ெகா றா . ஆனா அவ க அவைள இ னாெர
ெத ெகா க யாய ைல. ஏைழகைள ேபால தராதர லாம பண கார க
எ லாவ ைற எ லாைர ெத ைன ைவ ெகா டா ற அவ க ைடய
ெப ைம ெகௗரவ எ ன ஆவ ? " ர ! இவ க எ ேலா இ த ம ைகய கழக
வா க . இவ க வண க ெசா , அ மா!" எ அவ கா க ெம ல
ெசா னா ம கேள வ அ மா . ர ெம வாக எ ேலா ேச ஒ ைற ைக
னா .

"நா ெசா ேனேன, அ இ த ெப தா . கால ெச ற ேபரா ய அழ ய ற பல


ெப இவ . த இல கண இல ய கெள லா ைறயாக ந றாக ப றா .
ஆ ல ேவ ய ெத . நா தாக ைத மாத ெதாட க ட
வ கைள கவ ெகா ள இவைளேய ஆ ையயாக ய டலா எ ைன ேற "
எ ர ைய , அவைள அைழ வ ேநா க ைத ம கேள வ அ மா ஒ றாக
இைண அவ க அ க ெச ைவ தா .

"எ க ஆ ேசபைண இ ைல. ஆனா வய ெகா சமாக இ எ ேதா றேத?"


எ ஒ ச ேதக ைத ள னா ஒ ய அ மா . ம கேள வ அ மா இ த
ச ேதக ட ட ப த தா . "வய எ னஇ ற ? இவேளா ேநர ேப
பா க ெத .உ க என இ தைன வய ெத யாத அ வள அ பவ
ஞான தைன இவ ெப றா . இவ ைடய த ைத இவ ர எ
ெபய றா . இவள ப ,அ ைம அ த ெபய ெபா தமாகேவ
வா றன."

" க ெசா னா ச தா ; ைளயா காகேவா ெபா ேபா காகேவா நா நம மாத


ச க இ தவ கைள ெதாட க ைல. உ ைமயாகேவ ந ல தமான மா த கைள ,
வள ைய நம ெப க இத ல ெபறேவ ."

ம கேள வ அ மா , ம றவ க ேப ஆ த ேபா ர அைம யாக ,


அட கமாக உ கா தா . அ ேக த ெப க க கைள ேதா ற கைள
ஒ ெவா றாக பா அவ ல அவ க ைடய உ ள கைள ண கைள அ மான
ெச ய ய ெகா தா . அவைள ேபா பா க க ,ஆ
மன உ ளவ ஒ ெவா க ஓ உலக ; ஒ ெவா க ஒ ைவ; ஒ ெவா
க ஓ அ பவ ; ஒ ெவா க ஓ வா ைக; ஒ ெவா க ஓ அழ ; ஒ ெவா
க ஓ தக ; அவ ைற அவ பா ப ைவ ெகா ளேவ .

ம ைகய கழக ைழ ற இட ேந எ ேர ைமேய ேப ெவ ெப தா


மல ரமானா ேபால சாரதாம ேத யா பட மா த . வ க ேவகான த ,
பரமஹ ச , வ வ ேபா ற ேவ ெப ேயா க பட க கா ய தன. சாரதாம
ேத யா பட ேழ ப க ஒ றாக இர ள க ெபா ட எ
ெகா தன. ச தன ைலகைள ெகா ைவ ததா க ட வ ச தன ைக
மண த . ல ெப க ைவ தம ைக க மண அேதா ேச
ெகா ட . அ த மண க , எ ேர தமான சாரதாம ேத யா ஓ ய ர
உ ள ைத எ னேவா ெச தன. க ெப யதாக எைதேயா உண , எத காகேவா தாக ெகா ட
அவ உ ள . ெப ைம யெம லா ேச த ேபா ற சாரதாம ேத யா
க எைதேயா ெகா டா அவ . ப க கா யஇ ைர இ உ
ெகா ற மா , அ த க ஏேதா ல உண கைள இ உ ப ெகா டா
ர .

"உன மண ஆ டதா, அ மா?" இ த ேக , த ைன ேநா ேக க ப ட


ர சாராதாம ேத யா பட அ த தைன ைமக ற ேக ேக ட
அ மா க ைத பா ப னா .

"ஆக ைல."

"அ ப யா? வய ைறய ஆ ேபா இ றேத?"

இ த மா ேய இ எ ென னேவா ேக கைளெய லா ேக டா க ; ெச வ
ப ெப க வாயர ைடக வ ேக க கண வழ ஏ ? அ தைன
ேக க ெபா ைமயா ப ெசா னா ர . இைட ைடேய ர காக ம கேள வ
அ மாேள ஏ ெகா ப ெசா னா . எ லாவ ைற ேக கைட யாக 'த
ஆ ல மாக ஒ .ஏ. ப ட ட ெபறாதவைள எ ப நா இ ேக ய ப ? க க
ப ெப க ட நம மாைல ேநர வ க கல ெகா வா கேள. இவளா சமா க
மா?' எ யெதா தைடைய ெவ டவ த ேப ய யவ . ம கேள வ
அ மா அட க யாத ேகாப வ ட .

"ப ட ம த க ெகா ப . நாைல கன த தக கைள ஐ தா ஆ க


ைகக , மன மாக மா மா ம ற எ ேலா அ ைட . ஞான
ற ேலேய வ வ . அைத ம த க ம ேம த ட யா . இ த ஞான இ த
ெப ட ைற இ ற . ப தா இவைள ேவைல எ ெகா க .
இ லா டா 'இ ைல' எ ெசா க . அத காக எ ேர உ கா ைவ ெகா
இ ப அவமான ப றா ேபா ேக கைளெய லா ேக கேவ டா " எ ம கேள வ
அ மா ெபா க யாம ப தலாக ெசா கா ய ேப அவ க ைடய வ
ேக க றன. அத காக அ த அ மா மன ேளேய ந ெசா ெகா டா
ர .

அ த ேவைல தன ேக ைட தாேன க ப ைய ஏ ெகா டா ப ட


ெப றவ க ரைல ைவ ய ப வ கைள நட ச ேதக ப டவ க
க க க சேவ எ ெறா ெகா கல த ைவரா ய ர அ த னா ேய
உ டா . சாரதாம ேத யா பட ைத பா தவாேற இ த ைவரா ய ைத மன
உ டா ெகா டா அவ .

ம கேள வ அ மா ெச வா ெவ ெப ற . அவ ைடய ப யா ேக
க ைல. ர ேக அ த ேவைல ைட த . ைதமாத த ெகா நா ேதா மாைல
ஆ ம எ ம வைர அவ வ கைள நட த ேவ ெம , அத காக
அவ மாத பா ச பள ெகா வ எ ஆ . த ேத ய
வ ச பதாக ம றவ க ட ைடெப ெகா ம கேள வ அ மாேளா
ற ப டா ர . வாச வ கா ஏ ெகா றவைர சாரதாம ேத யா ெத வ
க அவ க க மல கா ெகா ற .

மாத ச க ய , ம கேள வ அ மா ேநர க த .

" ர ! எ னா தவைர ெசா ேவைலைய வா ெகா ேட . மாத ச க


எ ேலா வ கா க . ந றாக க ந ல ேப எ க ேவ ய உ ைடய ெபா
அ மா."

" க ெசா லேவ ேவ டா . நா உ க வா ைதைய கா பா ேவ ."

அ த அ மா உ ெமா அ தா அவ . த ெப வச தா மா யைற யாேனா


வா ெகா தா . ெச ல ைத தா ர காண த .

" ர ய கா! க ன வ ேப ெகா ேபானா ந ல . ர வ மா


பட ேலேய சர வ க ைத பா றா ேபா உ க க ைத பா ேப னாேல மன
ப தமாக ேபா "எ கள க ெகா ேட ெசா னா ெச ல .

"ெச ல , அ த அ காைவ டாேத. அ த மாத த மாத ச க ேல ன சாய கால


இவ க த பாடெம லா ெசா ெகா க ேபாறா க. தவறாம ேபாக "எ
ெகா ேட ெப ெசா னா ம கேள வ அ மா .

"இ த அ கா ெசா ெகா பதாக இ தா நா இ ப நா ம ேநர மாத ச க ேல


இ க தயா அ மா" எ றவாேற மா ேபால ஓ வ ர ைகேயா
த ைககைள ேகா ெகா நைக தா ெச ல . ேநரமா . ர ற ப டா .
" ைரவைர காைர எ க ெசா ேற . பர ற ேபா இற ெகா வ ைய
அ "எ அ த அ மா யைத ம டா ர .

"எ ைன நட ேபாக க அ மா! அ க ப யான ெப ைமகைள ெகா ேவதைன


ப தா க . இ த ம ைர நகர ெத க வா ைக இ ற . அ த வா ைக
இ ப ப ைச கார தன , ெப தன கல உ கைள க ைவ ற .
ற த தக ப க கைள ேபா வா ைக எ ட .இ த ய கைள
க களா அ ப ப மன அைசேபா ெகா ேட ேபாேவ நா . அ என
.ப டா ேபா ப ஏ ெகா ேவ . என கா ேவ டா ,
ைரவ ேவ டா ."

ெத ர ேவகமாக நட தா . தைவ லக ழ த க ைத ேபா ஞா ழைம


கைட கலகல இ ப ைல! கைள இ ப ைல! நட ெச ெகா தா . அ த
ள பர பலைகைய பா ைக றா . க ச ேற மல த . ' னா
அ சக , த ேநர , ைற த ெசல ' எ ெம ல வா ப ெகா டா . அ சக
கத அ ஞா ைற அைடயாளமாக சா தா க அைற ள
எ வ அர த அம ப நைடபாைத ேத அவ ந றாக ெத தன. த நா
எ த இட மய தாேளா, அ த இட கஅ தா பைத அவ உண தா .
இ த இட மய ரா டா அர த எ ைன அ ப பா க மா டாேர எ
ைன ெகா டேபா இ ப த அவ மன . காைல கா
வா ைவ ெகா ட ேபா ம நா தா அவைன பா க வ வதாக ெசா தா
அவ . அதனா எ ன? இ ெபா பா க டாெத ச ட ஒ ைலேய!

ர ச ெந ஜ ன அ ேக பா தா . உ ேள த ெசயலாக ய
அர த அவ வா ற வத ேப அவைள பா டா .

"ஓ! களா? ஏ இ த ேநர ... நாைள அ லவா வ வதாக ெசா க ?" எ


சா ெகா ேட கதைவ ற பத காக எ வ தா அர த . 'அ த இர ேநர
ணாக அவைர ெதா தர ப தாம , ேபா கலாேம' எ ைன தத
மாறாக இ ேபா ைன தா அவ . நாண வ தய க ெச த . ஒ ஒ ஒ
றா .

"உ ேள வா கேள ... வாச பாேன ?" கதைவ ற டா அர த .


ைன பவ மன தாக கன கைள ைள க ெச அ த அ ய த மாய னைக
அவ இத க ேதா ற . ர உ ேள ேபா உ கா தா . ேமைஜ ேம ெகா ச
ல கடைல ப ஒேர ஒ மைலவாைழ பழ , ளா ைறய பா ைவ தா . ர
அவ ைற பா ேக டா .

"இெத லா எ ன?"

"இைவ எ ைடய இர உண ". உ ேள வ அவ ச த ெகா ப


னா அர த .

"இ த ய வாைழ பழ , ெகா ச கடைல ப ெகா ச பா எ ப ேபா


உ க ?"

இைத ேக அர த தா .

"ேபா மா, ேபாதாதா? எ மான ப ற உ ைமைய வ டா , ேபாதா


எ தா மான ஆ . நா அ த உ ைமைய மன ெகா 'ேபா ' எ ைத யமாக
பழ ெகா ேட . இ ஏைழக ைற த நா . ேவைள அ ேசா நாலாவ
ேவைள மாக வா றவ க , ம ெறா ப க ைலைமைய ைன பா க
ேவ . ஒ ேவைள டவ ைறய ேசா இ லாம இ பவ க எ தைன ஆ ர
ேப க இ றா க இ த நா ? அவ க ைடய தவ காக ஒ வராவ
கவைல பட ேவ டாமா? அ கைற கா ட ேவ டாமா?"

"அத காக க அைர ைறயாக சா ப ட க ேவ ெம ப ைலேய?"

"தவ ! நா ப ட க ைல. பக உணைவ ப காக உ ேற . ம ற ேநர க மன


ைறவத தா உ ேற . வ ைறவத அ ல. என இ த உண ேற அணா க
தா ெசல . இ ப த கா கைள இ த ெத ழ ைத ைக மாக ைச
வ ெப க த ேற . ெப க தமான தா ல ைத ேச தவ க . அவ க ெத
நட ைசெய ைல வ வ ஒ நா எ வள ேகவல ?
வா ப வ ைச கார க எ லா உண அ , அற வள
அ ன ர க ெப க . அவ கேள டாக ப ேய ைச ேக க வ ப வ
எ வள ஈனமான கா ய ?" அர த ெகா ேபா ேப னா . இைத ேப ேபா , க வ
உத க தன அவ .

" க வ உ ைம. இ ேபாெத லா ம ைர ெப ைச கார க


அ கமா டா க " எ ற ர ைய ேநா , ேம அவ றலானா .

"ேகா ர கைட ப களா க ேய ட க ைற த அழ ய ம ைரைய தா க


பா க . இ ெனா ம ைரைய இ ேக நா பா ேற . இர ைலய
ெவ ேய வ றவ மர க ெவ ேல ைரயா , மைழேய க ைணயா
ேச வா ற அனாைதக அ மயமான ம ைரைய ப யாராவ கவைல
ப றா களா? யாராவ ைன றா களா?"

அ த க கைள ேக க ேக க அ த க ேல ஒ இல ய சாையைய பா க
பா க அர த ைடய க ர அவன இல ய மன ைன க அட காத அள
உயர இ பைத ர உண ெகா டா .

ெவ ேபா ப க பா கைட இ ெனா ளா பா இர மைல பழ


வா ெகா வ "இவ ைற க எ ெகா க "எ ர ைய உபசார
ெச தா அர த . அவ அ த உபசார ைத ஏ ெகா டா . அர தைன ப ைன
ேபா , "உ ைன ேபா இ ெனா வ இ க யாதப உய றா .
ைன றவ க மன தாக எ ண களாக ைள றா " எ ேதவார
வ றக தா ெபா தமாக ேதா ய ர . அவ ைடய மன எ ைல ெப ய .
அவேனா ேப ெகா த ேநர க வேத ெத ய ைல. க ைத ைப ேபாலேவ
ேப கவ யா த அவ . ெவ ேய இ தா ேபா மைழ ற
ெதாட த . த றலாக இ த மைழ ேநர ெத நட தா நைன
ேபா ற அள வ ட . ர அ சக வ க கார ைத பா தா . ம
ப தைர ஆவத இ த .

"அடடா! உ கேளா ேப ெகா ப ேநரமானேத ெத ய ைல. ப தைர ம ேயா ப


ேபா வர ச . அ ற நா எ ப ஊ ேபாவ ?" எ பரபர பாக ெகா ேட
ற பட எ தா ர .

"மைழ ெப றேத. எ ப ேபா க ? க ப டா ேபாவத கைட ப


ேபா டா எ ன ெச க ?"

"எ ப யாவ ேபா ேச தாக ேவ ேம? ேவெற ன ெச வ ?" அவ ைடய த


அர த த . உ ேள ேபா ஒ ைட ெகா வ தா .

"இைத க ெகா க . நா ப டா வைர உ கேளா வ ேற .


கைட ப ேபா டா ேவ ஏ பா ெச ெகா ளலா " எ அவ ைடய ம ெமா ைய
எ பாராமேல கதைவ ெகா ள டா அர த .

"ஒ ைடதாேன இ ற . க எ ப வ க ? ணாக நைனய ேவ டா . நா


எ ப யாவ ேபா ெகா ேற . க அைலயா க " எ ெசா ெத
இற ய ர ைய அர த த யாக ட ைல. வாதமாக உட ற ப டா .

"அதனா பரவா ைல! என ைள ேத மைழ நைனவெத றா க


. ெவ மைழ வான த ெசௗபா ய க . அவ ைற நா ஏ
ெவ ற க க ேவ !" எ ெசா ழ ைதேபா ெகா
அவைள பா தா அவ . இ வ ேவகமாக நட தா க . ந ல மைழ. அர தைன நைனய
தா ம ைட நைனயாம ேபாவ ேவதைனயாக இ த ர . அவேனா
ைளயா ைளேபா உ சாகமாக மைழ நைன ெகா வ தா . 'மன இட
ெகா ேட . ைட இட ெகா க ஏ நாண பட ேவ ?' எ ைன க ர
மன ேதா ெத ள ம நைன த மைழ ெவ ச அவைன பா தா அவ .

அழ ய வ த ெந தாக உ ள அைல அைலயாக வா ப த தைல


ஈர க அர த வ ெகா தா .

" க உட வரலா . நைனயா க " எ அவளாகேவ அ ெந ெச ைடைய


அவ ேச தா . வன மயமான அ த ெப ெபா ட தன கஅ
ெந ய அ த ஒ கண அ ைம ம ைக மண ப ப ைச
க ர த ஒ றாக இைண த ஒ ப ர மயமான உண அர த ஏ ப ட .அ த
உண அவ ைடய ெந உட ஓ தன. தாமைர மல வ ேபா மன ஏேதா
ெந இத க த .

அ த கண த ண ட , "ேவ டா ! இ த ய ைட இர ேப க ேபாவதனா
இர ேப ேம ந றாக நைனய ேந . களாவ நைனயாம வா க " எ ெசா
னைகேயா தானாகேவ ல ெகா நட தா அர த . ஒேர ஒ நா அ நைன
ய ெப த ேதா ம ப அவ அ ேக மைழ நைனயலானா அவ . ர
அ தாப அ த க களா அ த வய வ த ழ ைதைய பா ெகா ேட
க ன க க க ய வ தவாேற நட தா .

அவ க ப டா ைட அைட தேபா கைட ப ஸு ேபா ட . அ த ேநர த யாக


ா ேலா, ைர வ ேலா ேபாவைத ர ப ைல. தய னா . "நா
ேவ மானா ைண வ ேற . ைர வ ேபாகலா " எ றா அர த . அவ
அத தய னா . மைழ அவ , ைட அவ மாக நைன ெகா நைனயாம
ப ைலய ெகா தா க அவ க .

"நட ேத ேவ மானா ேபாகலா ; நா ைண வ ேற ."

" பர ற வைர நைன ெகா ேடயா?"

" பர ற வைர எ ன? உ கேளா இ ப ேய க யா ம வைர ட நைன


ெகா வர நா தயா " எ தா அர த . ச ெர மைழ ேச வா
இைறபட ஒ கா வ ற . அர த ைடய ச ைட ேச ெத ட . ேகாப ேதா
அ த க வ த கா காரைன சா க னா அர த . னா அ சக உ ைமயாள
னா தர கா இற அவைன ேநா வ தா .

அ யாய 9

" ேபால க க ேபால


ேபால ைக ர க ேபால பாத க
ேபால க ன ேபா வைள ட
பா ேபா ெச ேத பா தைலெமா "

ச . .ேயா

அ த மைழ இர ர வா மற க இயலாத ஒ .அ அர த ெவ மைழ


நைன ெகா த ேனா வ ததாக அவ ைன க ைல. த உ ள ைழ , ெந
ெந ஊ ெற ர தஅ ேலேய நைன ெகா வ ததாக தா ேதா ய அவ .
அ த இர தா அர த எ ைலய ற மன பர ைப அவ க ண தா . அ த இர தா
னா அ சக உ ைமயாள அவைள ச த கா ேலேய பர ற ெகா ேபா
அர தேனா னா . அர த அவ ப ைலய ெவ ேய மைழ
ெகா த ேபா ந ல ேவைளயாக அவ வ உத னா . அ த ெப யவ உத
அவ வா நா ெந ெதாட ைட க இ தத அ ஓ அைடயாளமா?

அத ன கட த ல வார க அவ வா அவைள த வா தா
எ தைன மா த க க டன. மா ைக ேபா ெப ய இ பழ ட ய
இட தாக ேய ய ய வச கைள பழ க ப ெகா டா அவ .
ெச வ ேதா வச கேளா வா வத ய க ேவ ய ைல. ஆனா ஏ ைமேயா வச
ைற கேளா வாழ பழ ெகா ள ய தாேன ேவ . யத ைக க
அ தா . ஏற ைறய ைக ச யா ட . அவ ேபா த அ ணேனா
ப ட ேபாக ெதாட டா . ம டப தக கைட கார ெபா மாக
கண கா ர எ பா த ெதாைக ச பா ட ேதறாத ஒ ெதாைகைய
ெகா வ ெகா ேபானா . அ ய ய ேப அ பா ேச
க ப உ யஒ ப வ ேச த . சாதாரணமாக மாத கண கால தா
ைட க ேவ ய பண அ . அ தாப ளவ க உத யா ,க த வ கா ய
அ கைறயா தா அவ அ வள ைர ைட தெத ெசா ல ேவ . னா
அ சக உ ைமயாள , அர த அவ ைடய த ைத க ஒ காக , ைறயாக
ெவ வ வத ஏ பா ெச ெகா தா க .

காைல ேவைலக மாைல ம ைகய கழக வ நட ேவைலக


இ ததனா ர ஓ அ கமாக இ ைல. ப கைள கவைலகைள ைன ேத
ெகா த அவ மன ச ேற அைம ல ய . சார ஓட ெதாட டா
அ ள ள க மைற ஒேர ழ வ ட தா ெத ற . ேபா தா ள க
ெத றன. ஒ ெசய உைழ ட ட ேபா தா உலக ெப ய ப க
த கவைலக உ ள இடமாக ள ப ெத ற . உைழ ஒ ந ல ம .அ
மன க , கவைலக ஆ றன. ேசா தள ஒ றன.

கமலா ெப ேறா க ெப ந ல இட மண ேப ெகா


டா க . அ எ லா ஏ பா க ெதாட கழலா ன. கமலா ெப ேறா ஊ ய
ம நாைள அ த நா மாைலேய ைள கார க வ பா தா க . கமலா
தாயா உத யாக உட இ வ தவ க உபசார ெச வத காக ர அ
அவ க ேபா தா . ர த ைககளா தாேன கமலா தைலவா
, பா க வ தவ க னா ெகா ேபா அழ ப ைமயா னா .
கமலாைவ அழ ைனவ , அழ பா ப மாக அ த ஒ நாைள ைளயா தனமான ம
க தா ர . கமலா மண உ யா . அேத ைத மாத மண ெக நா
டா க .

இ நட இர நா க ர க ேவ யவ க இ ெனா
மண அவசரமாக வா . ஓ வா ழவ ெப ய இடமாக ஆ ல ப ப
ெப ய ேவைல பா ைபயைன த ேப கா பா க யா . அவ அ வள
வளமான வச க எ லா இ ைல. உற ேளேய ேகா ேதவார ெசா ெகா த
ஒ ைபயைன கா ேபாட ஏ பா ெச டா . கமலா மண கழ
இ த அேத நா தா கா மண ஓ வா ழவ பா தா . அவசரமாக
ேபா ேசரேவ ய க த ைத உடேன தபா ேச ட றா ேபா அ த ைத மாத
த க த த ெப கைள வா ைக அ ட ெப ேறா கைள த ைன
க டா ர . அ ப அவசர பட க யா இ றா க அவ .
அவ அவ தா இ றா . ஓ வா மண தா ல மா ெகா ற
அ அவ ேபா தா . அ ேபா ஓ வா பா "எ ன ெப ேண? இ ப
எ தைன நாைள ம ைர பர ற மாக நட ஒ ைழ ைழ க
ேபா றா ? கமலா எ க கா உ ைன ட ைற த வய தா எ ப
உன ெத ேமா இ ைலேயா, இ ப ேய இ டலாெம பா றாயா? யாராவ ஒ ந ல
ைள க ைத அவ ழ ேபா இ ெகா த கைள த ைகைய
ப க ைவ கலாேம! இ லா டா இ ப தா ம த மரமாக ெகா இ க
ேபா றாயா? உன உ ம த க எ யா இ றா க ? யாக தாேன மான
ப ெகா ள ேவ "எ ர அ வ ழ ெகா ேக டா .

ர ஏ ப ெசா ல ைல. தைல ெமௗனமாக இ தா . 'எைத


ெவ ப வத எ ட வா ைதக இ ைலேயா, எ த இட ைத ப ேப ேபா எ
வா ைதக ெவ ேறாைசயா ஆ றல ேபா றனேவா, எ த உண ைய ேத ேபா எ
ெசா க ெபா ண ம றேதா - அ த உண ைவ - அ த இட ைத இ த பா
ள க ெசா ேக றா . எ ப ள ேவ ? எ ள ேவ ?' எ ஏ
ைம தா ர .அ வ இ த எ ண அவ மன ைத ைட ெகா த .
எ அ ெகா ற நா க மா ஏ இ ப தா பற ெகா
ம றவ கைள பற க அ றா க . இ ப மண , வைளகா , ழ ைத - ப -
ம ப மண , வைளகா எ ஓட ஓட ர வ தா வா ைகயா? இ த தமான
வா ைக தா நா ற ேறனா? எ ைன தேபா ஏேதா ஓ ண க லாக
கன பர அவ ெந ைச இ ந வ ேபா இ த . அ இர ப ைக
தைலயைண நைன ஈரமா ப ெந ேநர அைம யாக க வ ெகா தா
அவ . எத காக அ ேறா எ அவ ேக ய ைல.

ர ஒ ெவா நா மாைல ம ைகய கழக ேபா அேத வ யாக


ெகா தா நா தவறாம அர தைன ச க ேநர கா அவ . இர ெடா நா
கழக வ ேபா அவைன பா க ேந .அ ப பா ேபா
ேநர ேப வ வா . ல நா க பக அர தேன பர ற வ
அவ த ைத ெவ வர ேவ ய க கான ைகெய ர கைள வா ெகா
ேபாவா . இ ல நா க ம கேள வ அ மா இைளய ெப ெச ல வ தா க .
கைன த சன ெச ர வ பா ேப ேபானா க .

ய ஓ அைறைய வ தக க எ ெகா டன. அ ப இட


ேபாத ைல. ெந க ேயா ரம ப தக கைள அத அ தா . தக கைள
த ர நா கா ைய ேபா ெகா ஒ வ உ கார இட அ ேக. த க சா பா
ேபா ப ட அ ய ேவைலகைள ெகா தக அைற
ைழ டா உலகேம மற ேபா ர . அ பா ேச ைவ அ உல
வா அவ . அ ப னா தா ன ேதா ம ைகய கழக வ க
த ட ப ெப க க கைள ெசா ெபா ெச ய அவளா .
ழ ைத ம ைகய கர யா அவ ப இைட இ கா . ேளேயா, ெவ
ப க ழ ைதக டேனா ைளயாட ேபா வா அவ . ல சமய க கமலாவாவ
கா வாவ அர ைட ேப வ வா க . மண சயமான இர ெப க ேம
ெவ வ வைத ைற ெகா டா க . அதனா ர ைட பத க ய த ைம
ைட ற . அ த த ைம அவ ைடய மன ேகா க ேம ந றாக மல த .
த இல ய எ ைலகைள வா ெகா டா அவ .

மண நாள ர இர க மா மா இ உத னா . கமலா
அவ இ ெச யா டா ெச வத ேவ ம த க இ தா க . ஆனா ஓ வா
மண ஏைழ மண . ைறவான ஏ பா க ட நட த . ர அ ேக தா அ க
ேநர உத னா . வ தவ க ச தன , ெவ ைல பா ெகா தா . ஓ யா
சா பா ப மா னா . அ த இர மண க எ பா தா அவ கேம
ெத றா ேபால , எ லா கா ய க அவேள ெச றா ேபால
வ பவ க ேதா ப ப பரமாக ழ றா அவ . இர
மண க வ த எ ேலா ைடய கவன ைத கவ தவ இவ ஒ தா .
கமலா கணவ ேகா வட ேக எ ேகா ேவைல. ப ஒ ைற வ ெகா ேபாக
வச படாதா . மண த நாலாவ நாேளா, ஐ தாவ நாேளா ெகா ற ப
டா . கமலாைவ வ ய ப இர ைலய ேபா தா ர . ஓ வா ழவ ைடய
மா ைள உற காரனாக இ தா ேவ ஊ கார . ெத ைம ஏேதா ஒ யஊ
ேகா ஓ வா அவ . ஒ வார அவ கா ைவ ெகா ற ப டா .
அ இர ைலய ேபா தா ர . ேதா கைள வட ெத மாக
வ ய ய ெபா க அவ மன ந வ ய . ந ல கன கைள க
ெகா ேபா யாராவ உட ட அ த எ ற மா அ த க
அவைள ேவதைன ற ெச தன. எ ென னேவா எ னா அவ .

வா ைகேய இ ப ெதாட வ ய ெகா ற ஒ சட தா ேபா .ஊ


வ ய னா ரயாண ! உ கைள வ ய னா அ ஒ வைக ரயாண . ேதா க
ஊ ேபான இர நா க அவ உ ள இ தைகய ந ள ைன கைளேய
ைன த .

ஒ ெவா நா அவ ம ைகய கழக வ க காக மாைல ம ைர


ற ப ேபா த க ப ட வ க மா டா க . அதனா ழ ைதைய
சா ைய ஓ வா ேலா ப க கமலா தாயா டேமா ஒ பைட
ேபாவா . த க வ த ட சா ைய வா ெகா ழ ைதைய அைழ
ெகா ேபா வா க . இர ஒ பதைர ம மா ர நகர வா .
ல நா க த க த ைக அவ வ தா களாகேவ எ ேபா ெகா
சா வா க . ல நா க அவைள எ பா கா ெகா பா க .

அ அவ இர ய ேபா த க இர ேப சா தா க .
வழ கமாக அவ வ ற ேநர ேபா க ேவ ய ழ ைத ம ைகய கர
காம ெகா தா . ழ ைத க ெந ேநர அ தா ேபா த .
க க வ க ன நைன ஈர கைற ெத த . ப ேசா க ெத த . ர
எ ேகயாவ ேபா னா , "அ கா வ தா " எ ெட லா அ ப உ சாக
மழைல ர எ யவாேற ேதா வ அவ கா கைள க ெகா .

அ த ழ ைத அ அவைள க ட ட உ கா த இட எ கேவ இ ைல.


ர இ த ைம காரண யாம த நா கர க ைத பா தா .

"இவ ஏேதா ேகாபமா . சா டமா ேட றா. ர றா" எ றா நா கர .


ர அ த ழ ைத ேகாப ேவ ைகயாக ய பாக இ த . சமாதான ப
சா ட ைவ பத காக அ ெச றா ர . ழ ைத ெவ ைப கா றா ேபா க ைத
ெகா டா . ெகா ேட ம ைகய கர ேமாவாைய ெதா க ைத
ேக டா ர .

"உன எ ன ேகாப ?"

" ெயா எ ட ேபசேவ டா ேபா..." ர ைய த வ ேபா இர


ைககைள ஆ னா ழ ைத. ஒ ேகவ , அ த ப க . அ ைக ெபா
ெவ ெகா வ ேபா த ழ ைத .

"யா ேமேல எத காக ேகாப உன ?"

"எ லா உ ேமலதா ."

"எ காக? நா உன எ ன ெச ேத ?" ப இ ைல. ழ ைத ெபா ய தா . ெசா க


அ ைக உைட ைந கைர ேபா டன. ர யா ஒ ெகா ள
ய ைல. ழ ைதைய த னா ேபா அைண எ ெகா சைமயலைற
ேபானா அவ . ைக, கா கைள உைத ெகா அவ அைண ர ய றா
ழ ைத. இதமாக ெசா அ ைகைய சா வத த ைட ேபா உ கா னா .

"அ ண அ தானா உ ைன?"

"இ ைல..."

" ைளயாடறேபா ெத ேல ேழ யா?"

"இ ைல..."

" ேன எத காக இ ப அழேவ ?"

"ஓ வா ேல அ த பா ட ேப ேத . 'ஏ பா , உ க கா ைவ
வ பா க ேல த க ெச , ரா ச எ லா ேபா தாேர ஒ த , அவேராட
இர ேல ஏ ஊ அ கேள இ ேம அவ இ ேக வரமா டாளா?' அ ப
ேக ேட ."

" அ த பா ைய ேக யா?"

"ஆமா !"

" ... ... அ ற ?"

"அ அ த பா ேட வ வ ..." இைத ெசா ேபா ழ ைத ம ப


ப ெதாட டா .

"அழாம வ ெசா க ! சம ழ ைத ைலயா?"

"உ க ர ய கா ஒ நா அ ப தா ேபாவா க. ெபா ெபாற தா எ காவ


ஒ நா இ ப ஒ தேரா ேபா தா ஆவ . ட வள ெப சானா அ ப தா அ த
பா ெசா னா க..."
ர வ ட . டா தா ெசா ெகா வ ற ஷய
ழ ைத ந ைக ைற , ெசா வைத வாேளா? எ ைப அட ெகா
ேக டா .

"அ த பா எ னப ெசா ேன?"

"என இைத ேக ட அ த பா ேமேல ஒேர ேகாவமா . 'எ க ர ய கா ஒ


அ ப ேல எ எ கேளாடதா இ பா க. உ க கா தைலம ெகா ச ,
ெத ப , அதனாேல தா அவ ர ேல ேபா டா. எ க அ கா ெரா ப அழ .
ேபாகமா டா க. க ெபா ெசா க' ேன . அ அ த பா அ அசேட! அழ
இ எ னச ப த ேக டா க."

"அ ற ?"

"அ ற ஒ ேல... என அ ைக அ ைகயா வ .அ ண


ப ட சா வா க வ த நா அ ணேனாட வ ேட ."

"ஏ கா... ஓ வா பா ெசா னா ேபாேல ெச யா? எ கைளெய லா


ேபா யா?"

ர கலகலெவ நைக தா . ழ ைதைய வா அைண ெகா உ ேமா தா . "அசேட!


ைளயா ெசா னைதெய லா ேக அ ெகா வரலாமா? நா உ ைன
எ ேக ேபாகமா ேட ம ைக. சா !" எ ழ ைத உண னா ர .
க க , கர க மாக அ த ழ ைத ேகால ெத வேம ெத றா ேபா
அ ேபா ர உண தா . ய ஷய ட ெப ய க உண ைவ ெசலவ அ த
உண மன பர ெப லா இதம ழ ைத ேபதைம அவைள கவ த .
அ ப வாட யாத க பக வா ழ ைத மன ! உண ழ க ெபா சாய க
ப யாத த க ணா யா அ த உ ள !

ர அ ர த அ ேலேய ழ ைத ம ைகய கர ைய ப க ைவ ெகா


கைதெய லா ெசா னா .

"ஏ கா, கா தா ர ேல ஊ ேபானா. கமலா எ காக ேபாக ? அவ ஊ


ேபா டாேள" எ ெர ஏேதா ைன ெகா ேக பவ ேபால ேக டா ழ ைத.

'ஏ அ யா ழ ைதேய! ெப க தா , த ைத ட ேபா தா - த ைதயரா தா


- த ைதகைள உ டா க ேவ யவ க . அவ க ற ட த னா உலக உ மர
அ ேபா ' எ த வ ெசா யா ள க ?

"ேபசாம ம ைக. ேநரமா ட . எ லா காைல ேக . ெசா ேற " எ


ம ழ ைதைய க ெச தா ர . மற கேவ யாத த இ த
ழ ைத தனமான க அவ மன ப ெகா ட .
ஒ வார ஒ நா பக அவ மன வ த த க யர க ெயா அவள
ைட ேத ெகா வ ேச த .

ந பக ப ெனா ம இ கலா . த க சா பக சா பா எ ெகா


ப ட ேபா தா க . ழ ைத ம ைக நாைல க த ஒ மர ழ ம ற
ழ ைதகேளா ைளயா ெகா தா . ர அ ேபா தா த ைக ேவைலகைள
உணைவ ெகா ப பைற ைழ தா . ழ ைத எ த ேநர
வ வாேளா? எ ேபா கதைவ ற தா ப தைட ப எ எ வா
கதைவ தா டா சா தா ர .

ம ைகய கழக ெப க அ ற ெசா ெகா க ேவ . ெசா


ெகா பெத றா க பலைக பத ைர, ெபா ைர எ ேபா ெசா த ற
ப ைப அவ ெசா த வ ைல. அ ப ெசா த வத அ ப ட அ .
அ ேக ப ர வய த ப வய வைர ள ய ெப க பல வ க
வ றா க . மணமா தாயானவ க அ இ றன . எனேவ மன ைத மல
ெசா ெபா களாக ெச த வ கைள ற ற நட னா ர .வ க ெதாட க
ெப ற நா க ேலேய அவ ைடய ெசா ெபா க ெப ம ஏ ப ட . நா
நா ட அ கமா . ேகர ைளயா வ வ பள மாக ெபா ைத க
ெகா த ம ைகய கழக ெப க அவ ஒ ய உல ைன கா னா ! ஒ ய
அ ைமைய ஊ னா . அவ கா ய அ லக . அவ ஊ ய த ைவ! ம ைகய
கழக உ ன க உ ள க அவ ஒ ெவா நா க உய த இட ைத அைட
ெகா தா . த சாதாரணமாக எ யவ க அவ ைடய நாவ ைமைய க
ய தன .

இ த ெப த ைன க ட ற தக ைத ெசா ெபா க
எ கலானா ர .

சா த வா கதைவ ற ெகா யாேரா நட வ ற ஒ ேக ட . ேவ யா இ த


ேநர இ ேக வர ேபா றா க ? ழ ைததா வ வா எ பாராம எ
ெகா த ர அ த நாக கம ற ர ரைல ேக தா . க
எ ெகா ெவ க ம டப தக கைட கார ன ேதா
ெகா தா . ர வரேவ றா . "வா க ... அ ப அ த நா கா உ காரலாேம?"

"உ கா வத காக இ ேக நா வர ைல. எ ஆ ர ைத ெகா ெகா


ேபாக தா வ ேற ."

"யா ேம ஆ ர ?"

"ஒ ெத யாத ேபா ேபசேவ டா . நா ஒ வ தக கைள ெவ றைவ


பா , காதைவ பா மாக ண ெகா ேபா எ ைன ஒ வா ைத ட
ேகளாம எவேனா ஒ னா அ சகேமா, காமா அ சகேமா ைவ பவ ெவ ற
உ ைமைய தரலாமா?"

நா ப வய அ கமாக ேதா ய அவ ேப ேபா ைச த . ர


அட கமாக அவ ப ெசா னா .
"ம க ேவ அ யா! நா இ ப ைச ழ ைத இ ைல. க உ ைமகைள ம
எ ட ேப க . ெபா கைள நா ேக க தயாரா ைல."

"எ ெபா ?"

"அ பா தக கைள ற பா காத பா மாக ைவ ெகா க


ண வதாக ெசா கேள, அ ெபா ; பல ப க றைவகைள மைற க .
உ க கண உ க ேப ஊழ . அ பா உ கைள ம தா . நா ம க ப ைல.
என வ இ ற . நா வாழ ேவ ற ."

"எ ைன பைக ெகா வாழ யா . நா ெபா லாதவ . ேபா !


ேக ப பா . இ லா டா இ ேபா ெசா வ ெத ெகா . னா
அ சக கார தக ேபா பைத நா பா ெகா ேற ."

"அ ச ேதகெம ன? சய பா க தா ேபா க ?" இ த க ெர ற ர


யா ைடய எ னா அவ .

ர ய மலர தைல பா தா . ஓைச படாம வ கதேவாரமாக ேக


ெகா த அர த தா அவ இ த அைற வைல தா . எ வ ேபா
ன ேதா அவைன ைற பா தா அவ . ச பா த அ ப கைள ( ஃ க )
ர ட கா பத காக ெகா வ தா அவ .

"ஓேகா யா...?" அவ உ னா . அவைன ெத அ தம த .

"வா அற ேவ ,ஒ க ேவ ,ப யாய ேவ ெம ேபரா ய


அழ ய ற பல த தக க வ வ எ றா . க அ த தக கைள
ெகா ேட அவைர அற ,ஒ , யாய ஏமா கேள! இ வள கால
ஏமா ன ேபாதாதா?" எ அர த ெகா ேட வ த ேபா அவ க ஒ ேபயைற
த . அவ உைட இர த வ த . அவ ைடய இளைம க
உரமான ைகக அ த ெகா யவைன ேழ த ப தா . ஆனா அ ப ெச ய டாம
த க ர ஓ வ அவ ைககைள ப ெகா டா .
அ யாய 10

உட ைழய எ ெபலா ெந க
க ஊ ெறன ெவ ஊ ற
ஊ கா த ைன க ட க ேபாலேவ
ஓ உற உ
படபெடன ெந ச பைத உ ந ற...

-தா மானவ

இய பாகேவ அர த ெம ைம ந ன இைண த உட வா த .எ த
இட லாவ ேலசாக னா ட இர த வ ற உட அ . ேராஜா ெம ைம
ச பக ற ெகா ட ேதக அவ ைடய . அ த உட வ ைம உ . ஆனா
ர தன ைடயா . அழ உ ; ஆட பர ைடயா . ப ட ப ற நா
ஆ ய ச அ ெகா டா ட உைட இர த வ அவ .
அ வள ெம ைமயான உட அவ ைடய .

அ த ம டப ர ம த ட அர த வா ய அைற த க ேலேய
த ேபா உண , ெவ தா ர . க ர க ஊ ெற வர
ெந ச பைத த . உ ந றா அவ . கா த இைண ஊ ேபா அவ அைற
வா ய வ ேவதைன ப ெகா வத காக அவ மன ைர அ த ேவதைன ேபா
இைண த .

" க எத அ க ? அ ச ர ைடய தைல ைற உ ைமைய ெசா னா க


மாைல கலா . க நா வா தைல ைற உ ைமைய ெசா னா க ன
அைற ற . ய வைர உ ைமகைள ெசா ட ெகா மா இ
வ தா இ ைற நாக க . உ ைமைய ெசா னா ெப ைம ப ட கால ேபா ட .
இ ேபாெத லா உ ைமகைள ெசா னா யாைர ப ய உ ைமேயா, அவ க ேகாப
தா வ ற "எ அவ ட னா அர த . அ தவ ெகா க ைல.
ேகாப ேதா ெவ ேய ெச டா . க ல நா கேள அர த க மல
இழ த ைலைய க டா அவ . ய எ த வ ேபா அ த ைல அ ேபாேத மா இய பான
ேதா ற அவ வ தைத உடேன க டா .

ர ெச த ெகா வ ெகா தா . உைட வ த


ைக க ைக ைடயா ைட ெகா டா அவ . அ ப க ைட த ேபாேத
ன ைத ெகா ைப ேச க ைட ட மா அைத மற ர ட தா
வ த கா ய ைத ெகா ள னா அர த . அவைன வ ய ேபா ர
ெந ெபா க யாத அள ேவதைனயா ெபா ய .
'அர த க அ என காக மைழ நைன க .இ என காக நாக க லாத
எவேனா ஒ ரட ட அைற வா க .இ எ ென ன ப கைளெய லா
உ க தர ேறேனா இ த பா ' எ ைன உ ள னா அவ .

இ த க க தஅ இர த ைட அர த க டவா எ னா :

"உ ைமைய ெசா னத காக ஒ கயவ இர த ஒ ப அைற தா . வா ைக ஓ


உய தரமான ெச கைட. அ ேக ேசா ேபா உ ,உ ள ேதா கைள பத
அ ைவ றா க . அ த ேதா ப க ெபா ைவ க ெபற ைல.
கயைமதா கன ட ற ."

ைம ம றைவகைள ைள ெகா ேபா ஆ ற உ . ம றைவக வ ட


தய னா ைம த வ ைய தாேன உ டா ெகா ெச . அர த
ேநா , ைன ைம ளவ . அவ உ ள ,ப க ம றைவகைள
ம றவ கைள உண ஆ ற அ க .ப க தாழ உ ள பாவல இய ய
க ைதைய ஒ ெவா ைற ப ேபா ேம ஒ அழ வ ேபா பழக பழக
அர த ப க ர தன.

ஒ ைற அவ அர தைன ேத ெகா அ சக ேபா தா . அர த இ ைல.


தலா னா தர அவ எ ேகா கா ற ப ேபா றா க எ ,
ேநர வதாக ெசா ெச றா க எ அ சக ஆ க அவ ட
ன . கா பா ேபாகலாமா? நாைள பா ெகா ளலாமா? எ ர
தய ெகா தேபா வா கா வ ஒ ேக ட . அவ க வ டா க .
னா தர அவைள க மலர வரேவ றா .

"வா அ மா! வ நா ைகயா றா? ேநர தா நா கேள இ


ெவ ேய ேனா . ேவெறா ைல, மா இவைன அைழ ெகா கைட வைர
ேபா வ ேத . ேய ெசா அ மா. இரா பக பாராம உைழ க ெத தா ம ேபா மா?
த உட வராம ேப கா ெகா ள ெத ய ேவ டாேமா? இ தைன வயதான ைள
'ெகா ெகா 'ெள இ றா . உதெட லா ப . எ னடா ச க எ பா தா
ெவ ட இ லாம ேபா ைவ இ லாம ப ட றா . வைர ைவ தாேன
ர எ த ேவ ? உட ந றாக இ தா தாேன இ உைழ கலா ? 'மா டேவ
மா ேட , அ ற பா ெகா ளலா ' எ த க க பா றா . க ெசா
ைகேயா ெகா ேபா இர ெவ ட ேபா ைவ வா ெகா அைழ
ெகா வ ேற . த ேதைவ ெத ய ேவ டாேமா ம த ...?"

அர த அவ னா ெவ ட ேபா ைவ அட ய கைட
ெபா டல கேளா வ ெகா றா . னா தர அவ ைற அவ
ைக வா ெப ைமேயா ர கா னா . 'அர த ேம தா இ த
ம த எ தைன பாச ! எ வள உ ைம!' எ ெற ய தா ர .

இ நட ப ப ர நா க ப ைலய வட ற ேம பால
ஏ ற ப ஒ ழ ைச கார ைடய உட ைப ேபா ெகா ட த அ த
ேபா ைவ. ர அைத பா தா . 'எ ச ேதக ணான , இ த மா யான ேபா ைவ
அர த ட ம தானா இ ? ேவ யாராவ ெகா பா க ' எ ைனைவ மா
ெகா ள ய றா . 'இ த மா ேபா ைவக எ ேலா ட இ கலா . ஆனா இ த மா
இர க ெந எ ேலா ட இ க யா ' எ அேத ைன மாறாம
உ ப ட அவ மன . அர தைனேய ேந ச இ த ச ேதக ைத ேக டா . அவ
தைலைய ெகா ெமௗனமாக தா . ஆனா ப ெலா ெசா ல ைல.

"இ ப எ தைன நாைள ைளயா ைளயாகேவ இ க ேபா க ? தன க


த தா அ லவா தான த ம ெச யலா ?"

" கஎ ைன ப ம கவைல ப க . நா எ ேலாைர ப கவைல ப ேற .


ேகா த ழ ஒ ெவா ேகா ஏ ைமைய பா ேபா எ மன ெந
ற . ப ேகா இ ய க எ ேலா மா இ நா ம ன களாக இ றா க ? பல
இ நா ம னராக - ம தைரைய த ர இ க இடம றவ களாக அைல றா கேள. இவ க
ற த நா இவ கேளா இவ க ஒ வனாக தாேன நா ற ேற ."

"அர த க அ வமான ம த . உ க ட வாத ய எ னா யா . உ க ைடய


தைனக , ெசய க எ லாவ ைற சாதாரண மன தா அள ட வ ைல" எ ர
யேபா , ப ெசா லாம அவ க ைத ேநா ெகா றா அர த .
இ ெனா நா இர ைலய ெவ ேய வ ற பாைத ம ைர க உய ைல
ப அ ைதயான ைல அர தைன பா தா அவ . பர ைட தைலக
ஒ ேபா ,ஒ ேபாடாம த ஆைடக மாக அ ப வா அநாைத
ப க வ , ய க அர தைன ெகா றா க . அ த
ழ ைதக க க அர தைன ேநா மல தன. ப க மர த உ கா
வாைழ பழ ெகா தஒ ைட கா ட ேபா அ த ஒ ைட பழ ைத
ெமா தமாக ைலேப அ ழ ைதக ப அ தா அவ . ப ைலய இற
ம ைகய கழக ேபா இர அவசரமாக ஒ க த ைத தபா ெச
ெகா த ேபா இ த கா ைய க டா ர . அர த த ைன க டாம
ல ஒ மர மைற ஒ அைத பா தா அவ . அவ த ைடய அ த அ
ைளயா ைட ெகா ற ப ட ேபா அவ னா நட தா . அர த அவ
வ வைத பா க ைல. க அ ெந , "இேதா இ ஓ அநாைத ழ ைத பா
இ ற . ஏதாவ ெகா ேபாக டாதா? ெகா ச தா பா கேள " எ
ைகைய ெகா ேட பாக ெசா டா ர . அர த னா . அவ
மலர றா . ' களா அநாைத ழ ைத? உ க தா எ ைனேய ெகா
ேடேன' எ ப ெசா ல ைன தா அர த .

ஆனா அ ப ெசா ல வாெயழ ைல. ந ெத ெர அவைள ச த ச


த த . னைக ப லாக னைக ம ெச தா . ர தன தாேன ைன
பா தா . ' ம டப தக யாபா உ பட ெப பாேலா , ற ேசரேவ ய
ெபா ைள தாேம அபக ெகா வாழ ஆைச ப இேத உல தா அர த இ க
கா ேற . தன ைட றைதெய லா ற ேக ெகா ம மன இ த
அர த எ ப தா வ தேதா?'

ெம ல நக வ ேபால ேதா னா கால ேவக ேவகமாக தா ஓ ய . ம ைர ைர


மாத ெவ , ழா க அ க . ம ைகய கழக வ க ப கவ
ெச வ ப ெப க எ லா ெவ பய உதகம டல ைத ,
ெகாைட கானைல ைக தன . வ ஒ மாத ைற தா க .
ர அ த மாத ஓ இ த . அர த ைடய இைட டாத உைழ பயனாக
அ த மாத அவ த ைத க ல ெப ெவ யா ன. க ைறேவ
ெவ யான , ஏ கனேவ மன ைக ெகா த பைழய ப பாள ேம எ ச
ெகா டா .

ேவ ைல க பத காக ம கேள வ அ மா ெப கைள அைழ ெகா


ெகாைட கான ற ப ேபா ர ைய வ டா .

"அ பா தக ேவைலக நட ெகா றன. நா இ உட கவ க


ேவ . இ ேபா வச படா . இ ெனா ைற உ கேளா க பாக வ ேற அ மா"
எ ெசா அ த அ மா அைழ ைப ம டா ர .இ த ைற நா க
ஒ ெவா ஞா ழைம மாைல ேவைள அர த பர ற வ தா .

இ வ மன ேப ெகா ேட உலாவ ேபானா க . ெத ற சாைல யா


க மா ற இட வைர நட ேபா னா க . ஏ னா க .
பர ற மைல ஒ வழ க உ . மைலேய பா க வ றவ க அ ள
பாைறக ைன அைடயாளமாகேவா எ னேவா, த ெபய கைள ெச
ெச வ . இ த ேவைலைய ெச கா வா ெகா வத காக உ ைக மாக இர ெடா
க த ச க மைல வா க . ர அர த மைல ஏ பா ெகா த
ேபா இ மா ேப ெச க த ச ஒ வ வ அவ கைள ந ச தா .

"ேப ெச க மா? ஐயா ேப ..."

அர த ர க ைத பா தா . ர ெகா ேட ஒ எ டணா
நாணய ைத எ அ த க த ச ட ெகா தா .

"ேப கைள ெசா க அ மா!"

ர க வ த . அவ ெவ க அைட தா . ேழ ட த ஒ பைழய அ தாைள


எ அர த - ர எ ேபனாவா ேகா தா ேபா எ நாண ேதா அ த த ச
ைக ெகா தா . இ ப ப ேப கைள ெபா க ெசா இர டணா
நாலணா ேபர ேப ற ஆ கைள தா அ த க த ச த நைட ைற பா றா .
இவ க ைதயாக அவ மன ேதா க ேவ ! அ ல இவ க இைண
அழ ெபா த அவ உ ள ைத கவ க ேவ ! ேவ ெபய கேள ெச க ெபறாத
ஒ த பாைற த ற ேபா ய ரஎ க அ த இர ெபயைர
ெச னா அவ . த ச ெச த அர த ர ட னா - "ந ைடய
ெபய கைள உய த இட உய த த த யாக ெச றா . ேப பர வத காக ,
ேப ைல பத காக எ தைனேயா ம த க ஆ ர கண ெசலவ
ெகா றா க . கேளா அைர பா ெசல ேபைர ைல க ைவ க ."

அர த ெகா ேட அவ க ைத பா இ ப ெசா னேபா அவ ைடய அ த


ெச பான க ன க , இத க , மல த க , ைற ெந எ நாண
ந ன சாய மண த . ர பல ைற த ைன ஒ ைம ' , உ ைன' என அைழ தா
ேபா எ வ ெசா அர த , ' க , உ கைள' எ ப ைம ேலேய
அவைள அைழ ெகா வ தா . அவ அ ப அநாவ யமாக ம யாைத
ெகா ேபாெத லா க ெகா ,அ ேகாப ெகா ண ேபச ம ,
அவைன வ ெகாண ஒ ைம உ ைமேயா ப மா னா ர . அவ ைடய
அ ெதா ைல ெபா க யாம அர த அவைள ஒ ைம உ ைமேயா அைழ க
இண க ேவ யதா .

அ த ேகாைட ைட த ைற கால இ வா அர த ட ெந மன ேபச


வா ப த ர . ல நா க அவ க இர ேப மாக ேச பர ற
ேகா ேபாவா க . அ ப ேபா த ஒ நா ேகா ேளேய உ ள ஒ ள
கைர அர த ஒ க ெசா னா . அ த ள கைர உ , ள , ச கைர
ேச சாக த த ேய க பா க . அவ ைற வா த ேபா டா ,
அ வா ேபா ரா தைன ெச றவ க பாவ க , ேநா க கைர எ ப
பர பைரயாக இ வ ைறைம. ர இர கைள வா ஒ ைற த ைகயா
கைர ம ெறா ைற அர த ட னா . " ேய கைர . என ேவ டா ர .
நா ச க பாவ கைள ேநா கைள கைர ட ஆைச ப றவ . அைவ இ த ய
உ ைச கைர பதனா கைரய மா டா. அைவகைள கைர அ க உய த ேகா கைள
ெவ ளமாக ெப ேவேறா இல ய ள ேத க ேவ "எ இ வா ெசா அைத
ம தா அர த . ர ன ெதா ர , ஆனா ல க ேதா , "ச க ,
ர ைனக , ஏ ைம, வ ைம எ ேபா பா தா இேத ப ல தானா? அர த இ த
ப ல கைள மற ேவ எைதேய அளவளா ேப வத ட ேநர ைலயா
உ க ட ?" எ அவைன ேக டா .

"எ ன ெச வ ர ? நா ற த ேவைள அ ப " என ப ெசா ேமேல ெவ


பா தா அர த .

இ ப எ தனன எ தைனேயா க க ல தா அர தைன அவ ெகா ள


த . அ வா ெகா ள ெகா ள அவ ைடய ன ெப மன
அவ ைடய ெப ய மன கல கைர க ஒ கலா .

ேகாைட ைறெய லா க ப ட க ற டா க . ர , ழ ைத
ம ைகய கர ைய ப ட ேச தா . த க இர ேப ேம வ க
ேத ெப ப ட ேபா ெகா தா க . ப ட ச பள , ய தக க
எ ெசல ைறய ஆ ெகா த . ம ைகய கழக த த மாத ச பள , தக க
ற வ மான மாக மாதா மாத ஒ க சமான ெதாைக ைட தா அ ேபாத ைல.
வர ெசல மாக இ ப ெகா தா கால ஓ ய . ல நா க லைர
கா டத பா இ த . னச மாைல , நகர ெச வத ப
ெசல ஆ . எ ைமயான ேகால ேதா , எ ைமயாக வாழ தா அவ னா . ம ைகய
கழக வா க மாண க ஆட பர ேதா ேதா ெசலவ வள ளவ களாக
இ தா களாைக னா அவ அவ க ைற ெசா லாம இ பத காகவாவ த ைன
ேப ெகா டா . இ த ெசல கைளெய லா சமா ழ ைதக வ வாடாம
ேவைள ேவைள கவ ெகா ள த . அர த க ெகா த பழ க ைத அவ
ஏ ெகா கைட கலானா . பலேவைள உண கைள த னள க
ெகா டா . அர த அைத ல ய காக ெச தா . அவ இ லாைமேய அ த
ல ய ைத அைம ெகா த . இ லாைமேய ல வச கைள ைற ெகா ைவ
அ த . நா கர ப ட ப கைட ஆ டாக இ ததனா ப
ெசல யா த . இ ெபா ப கைள ெப தாக ைன அ
அைலப வேத இ ைல அவ . ைற ைறவாக இ ற ரக ய ைத அர த அவ
ெசா ெகா தா .

அ ைற ெவ ழைம. ம ைகய கழக ந ல ட . ஒ ெவா ெவ ழைம


ஒ ற ட இ .அ எ ேலா கல ெகா ெசா ெபா ைவ ேக கலா .
ர அ ' லகவ யா ச ர 'ப ேப னா . அ ைறய ன அவ மன ேபசேவ ய
ெபா ப ரணமாக ஆ த . வய ேலேய இ த ச ர கைளெய லா ப கைத
கைதயாக அவ ெசா றா அ பா. லகவ யா ைடய ச ர ைத
ேக ேபாெத லா அவ மன இள அ றா . கால அவ வயதான
ேச ழா ைடய க ைதக அ பா லகவ கா ய ைத ள றா .
யாக இ தேபா கைதயாக ேக ற அேத வரலா ைற கா யமாக க றேபா அவ
அ கமாக தா உ னா . அ பா ெசா றா 'உலக ேலேய ெப ய ேசாக கைத இ தா
அ மா! இ த லகவ எ ற ெப கைதைய ேச ழா எ தா யா ஏ எ க
மா டா ர . ஏ எ மன இ த ெப ைண ப ைன ேபாெத லா
க ரா பல ைற எ எ அ பார மா அவ . ஒ ெப ணா தா க யாத
ஏ க ைத ஏமா ற ைத தா ெகா வா தவ லகவ . உடலா ெச
ேபா ெகா ேட உ ள தா வா ற இ த மா த ெப த நா தா அ மா ற க
.இ த த ம அ த பைழய ய இ மண ெகா ற .
அதனா தா ல ந ல கா ய களாவ இ இ தம நைடெப ெகா றன.'
இ த வா ய கைள அ பா வா லாக ேக ேபா தன ேச ழா தக
ட பைத மற வா ர . மாைல மாைலயான க வ அவ க க . ேக
ேக க க அ ப உண த இ த ேசாக அ பவ அ அவ ேப ய ேப
ைமயாக எ ெரா த . ேப ைச ேக ெகா தவ க மன ள இள யவ க
க க ஈர க ட .

" வா அழ ய ஒ ஒ ேவளாள , பல ஆ க ப ட க .
அ த ேவளாள இளைம அழ ெமா ட த மலரா ஒ ெப . ைல நைக, ம
க , ன ற உட , மண ப வ , வல ைக த ைய ெகா அவ த
வா றா . அழ மல அ பவ க க ைதகைள ேத க வ க களாேலேய
பா ெகா றா அ த ெப . க க எவ ைடய வரைவேயா ேத ற ஆவ .
ப க பா வ க ேதா வனா ய அவ த அ கா ஆவ
காரண ள க யா தா . யாேரா ப ல வ இற றா க . உ ேள ேபா அ த
ெப ெப ேறா க ட ேப ேபா றா க . ேநர க த ைத வ
ெசா றா :

" லகவ ! ேசாழநா தளப க பைகயா உ ைன மண ெகா வத றாரா .


மண ேபச வ தா க . நா இண ேட . ெப ய பா யசா , அ மா. ஒ நா ர
தளப ேய உ ைன மண க வ றா ."

லகவ நாண தா க க ெகா ஓ றா . அ கா ஏ இ ப க வ க


ஓ றா எ ப அ த த ய ைல. கால ஓ ற . தா , த ைதய க இற
ேபா றா க . ெபா லாத . ேப யப மண ஏ பா க நைடெப றன. லகவ
உ ளெம லா ைனெவ லா கனவாக, கனெவ லா இ பமாக, மண அழ ெபா
ேகால ேதா இ றா . அ த ேசாழநா ர தளப அழ க , ர ட ேதா க , பர த
மா எ லாவ ைற அவ க க க பைன ெச கன க க ெகா தன.
அ அ ேம ந றாக ேபா ேகால ேபால அவ மன வர ேபா ற கணவ அழைக
நா ைக நா ைக அ கமா , வள எ ெகா த . அ த அழக வர ைல. ெச
வ த . ேசாழநா தளப ேபா மா ேபானாரா . லகவ அ தா .
கன க பா க ணா பா காத அ த கணவ காக அ தா . அ த உ
கா ைறேய ட ைன தா . இ எ ன இ ற வாழ? 'அ கா நா இ ேறேன,
என காக வா க 'எ ெக னா த . வாழ யாம சாக யாம ச தன
க ைடேபா ைகக அைறப டா லகவ . அ த வா மண ற த . அவ
மண ைட க ைல. ஆனா மண ெபறாத அ த வா உலக ெக லா ெத க மண
ந . கா யமா உய த , க ைதயா எ த ."

இ த ெசா ெபா ைவ உண கரமாக ெச தா ர . ச தன ைத ெதா ட ற


க ேல ைக ேதா ப ேபா ம கேள வ அ மா த ெப வச தா இ த ேப ைச
ேக ர ைய ஒ ேக ேக மட னா :

" லகவ ,க பைகயா மண தாேன ேப னா க ? அவ இற தா இவ ஏ ேவ


கணவ வா ைக பட டா ?"

" இ ைறய நாக க ேப றா வச தா! ஒ வைன கணவனாக மன ைன ேபாேத,


அவ வா ைக ப வா க இ த நா ெப க . 'அ ச ேபால அவ க ைடய
வா ெம ய '. அத ஒ க தா உ .அ த க ேயா அ வா ற "-எ
ர ப ய ம றவ க ைகத ஆரவார ெச தா க . வச தா க க னா
ேபா ஆ ட .அ த ைடய ெசா ெபா பலேப ைடய உ ள ேவைல
ெச றெத பைத ட த அவ க த ைன ெகா பாரா ய
பாரா ைரக ெத ெகா டா ர . 'அ ப ேய உண கைள
ைச ெத கேள அ கா' எ ம கேள வ அ மா இைளய ெப ெச ல
பாரா னா . ர அ த பாரா ெவ ள ண ெகா தேபா , "கா யத அ மா
ேமேல மா ேல இ றா க, உ கைள றா க" எ ம ைகய கழக ேவைல கார
ெப வ அைழ தா . ர எ ெச றா . அவ நைட ஒேர ெப த ேதா ய .

"இ வைர இ ப ெசா ெபா நா ேக ட ைல ர " எ கா யத யா ய அ த மா


ம ைகய கழக வா க சா த ைன பாரா ட ேபாவைத க பைன ெச ெகா ேட
மா ப க ஏ னா ர . மன க ப க ஏ வ ேபா ஓ இ ப ரைம
எ த .

கா யத அைற தா ைழ தேபா அ த அ மா 'வா' எ ட ெசா லாத ஒ


மா ப ட ர . வழ கமாக ட அ த அ மா க இ ைல. ர
றா . ம யாைத காக, 'உ கா ' எ ட ெசா ல ைல கா யத . ர ைக தா .

"இ தா! இ த கழக இ வைர யா எைத ப இ த மா ெய லா


க னா னாெவ ெமா ைட க த வ த ைல. எ னேவா த ,ப ,ஒ க எ
ேப தா ழ றா , நட ைத ஒ காேணா . ேபாதா ைற இ ேகேய ல
உ ைன க றா க . இெத லா அ வள ந ல ைல."

ெசா ஒ க த ைத எ னா அ த அ மா . அைத ப த ேம ர
உ ள த . "கட ேள! பா க ைற த இ த உலக ைத பைட தத காக உ ைன நா ஒ
ேபா ம க யா . இ த உல இவ க ைடேய நா ஒ யாக இ பத காக
எ ைன ம தா ஆகேவ "எ னா அவ .

அ யாய 11

ம உைழ பா எ லா வ யரா ! உ ைம ேக டா அ பா
ைலய ெச வரா ! இைத த க பக எ லா க க அ
னா ெகா ப த வான பாரா த .

-பார தாச

ம த க ஒ வ ேம ெவ ெபாறாைம ெகா டா ைக டாம எ வள ெப ய


ெகா ைமகைள ெச வா கெள ர கைதக தா ப தா . கைதக அைவ
ெபா த லாம ெசய ைகயாக ேதா அவ தைன . இ ேபாேதா அ ப ஒ ெகா ைம
அவ கவ ைய ேத ெகா வ அவைள ெப ைம ப ேவா அவ
தைல ப ெச ற . எவ க ஒ க ைத ப பா ைட ப
அவ ம கண ெகா ெசா ெபா க ஆ னாேளா, அவ கேள அவ ைடய
ஒ க ைத ப ஐய ப றா க . அ வ அ க த அ வா ஐய பட ெச ற .
ெமா ைட க த தா . ஆனா அவைள ேவைல ைவ ெகா ச பள ெகா றவ க
அைத உ ைம என ந றா கேள? அர த , அவ இ ய ந ைப ப
இ லாதைத ெபா லாதைத ேம இ வான ைற எ அவைள அ ேக ேவைல ைவ
ெகா ளாம ட ேவ எ ேக ெகா த அ த ெமா ைட க த . யா ைடய
ெவ இ த ைம தன வ க ெம ப அவ ஒ வா த .
ச ெசா ெபா ைட த க , ெப த அவ மன த த ைற
இ ேபா எ ேக ேபா ெற ெத ய ைல. ப தாப யவளாக ேபச வா
ெகா ேபா கா யத அ மா றா ர . அ த அ மா
க க ேபா எ ற ெதா அவைள ேக டா .

"இத எ னப ெசா றா ? இ ெகௗரவமானவ களா நட த ப க யமான


ச க . யவ க ெப யவ க மாக ந ல ப கைள ேச த ெப க பழ ற இட .
இ ேக ெசா ெகா றவ க ம றவ க மா யாக த க ைமைய
கா பா கா க ேவ . இ லா டா ட பா ந கல த மா எ லாேம
ெக ேபா . இ ப அ க ஆபாச மாக க த வ றா ேபா நட ெகா ளலாமா?"

ர கக ம ட . ெதா ைட கரகர ைந த ர அவ அ த அ மாைள


எ வாதா னா ; "உ கைள எ ேக ேப வத காக ம க ேவ அ மா. யாேரா
லாச ெத யாத ஆ எ ைன ப தவறான க ைத உ டா க ேவ ெம எ ென னேவா
எ தா அதனா எ ைம ைற ததாக நா ஏ ஒ ெகா ளேவ ?இ த
க த ைத ப இ வள அ கைற எ ெகா க எ ைன இ ப ெய லா
ேப வ ந றா ைல."

"ெந லாம ைக மா? யா இ த அர த ? அவேனா உன எ ப ப ட த


பழ க ? எ தைன நா களாக பழ க இ வ ?"

"அவ ஓ அ சக ேவைல பா றா . எ த ைத தக க அவ ைடய ேம பா ைவ


ெவ யா றன. ற த இல ய க ,ப க உ ளவ . அ த இல ய கைள அவைர
ம அ ெச ேற . பழ ேற . இ ைம ைற இ பதாக நா
ைன க ைல. ம றவ க ைன க யா ."

"ம றவ க ைன பைத ப த க யா . பைனமர பாைல தா


உலக ேவ தமாக தா ெசா ."

இத ேம அ ேக அ த அ மா ப ெசா ெகா க ெபா ைம


இ ைல ர .ஒ ேபசாம ெவ ேழ இற ம கேள வ அ மா
ேபானா அவ .

"வா ர ! இ ைற உ ேப ரமாதமாக இ தெத இ ேபா தா ெச ல வ


ெசா ெகா தா . என உட நல ைல. அதனா தா வர யா ேபா . வச தா
ட ஏேதா ேக ேக டாளாேம? ந றாக ப னா எ ெச ல ெசா னா ..." எ
உ சாகமாக வரேவ ற அ த அ மா ர க ைத பா த ைக தா .

"எ னேவா ேபா றாேய! உட எ ன? க ைத பா தா ஒ மா


ேதா றேதய மா?" எ பரபர பைட ன னா ம கேள வ அ மா . ெமௗனமாக
ேசா ட அ த அ மா அ ேல ேபா உ கா ெகா ச ேநர க தானமாக ப
ெசா னா ர .

"அ மா! உ க ம ைகய கழக ைமைய ப ேபச ெசா றா க , ேக றா க ,


க றா க . ஆனா அவ க உ ள க , ைமைய ந வத ம றன. த கைள த ர
ம றவ க ட ைம இ க எ பைதேய ஒ ெகா ள தய றன ."

"எ ன மா ெச ? யா எ ன னா க உ ட ?"

ர நட த வர கைள அ த க த ைத எ ம கேள வ அ மா ட ெகா தா .


அ த அ மா அைத ப ெப டா . க அ க த இ த
ெச கைள ந பாத ேபா ன ஏளன இைண த சாைய லவ, "இ ப எ லா ெக த
ெச வத உன யாராவ ேவ டாதவ க இ றா களா ர ?" எ அ தாப இைழ
ெம ய ர ேக டா ம கேள வ அ மா .

ம டப ப பாளைர அவ ெவ ேப பட காரணமாக இ த க ைய
ப ெசா னா ர .

"உன அவ ேம ச ேதகமா?" எ ேக டா ம கேள வ அ மா .


"ேவ யா ேம ச ேதக பட காரண ைலய மா? இ அவ ெச த ேவைலயாக தா க
ேவ ."

"உன நா ேப ெசா ேறேன. ம ைகய கழக வ அ க . ஏ ெகனேவ


இ தைன வய இ வள ப க ெப றவளாக இ பைத க அவ க
ெபாறாைம. அ ைற உ ைன பா ெச ேபாேத 'வய ஆக ைல, மணமாக ைல,
ப ட ெபற ைல' எ ைறக ெசா த க க பா தா க . எ ப ேயா ெசா
சமா உ ைன உ ேள ைழ ேட . ெவ வாைய ெம ெகா பவ க
அவ ைட த மா இ ேபா இ த க த வ ேச ற . இெத லா எ ன ேபாதாத
காலேமா அ மா?"

"ேபாதாத கால தானாக வ வ ைல. ம த க தா இைத உ டா றா க . ேந ேந


ெக த ெச ய ெத லாத ெக ட ம த க இ த தைல ைற அ கமாக
இ றா க அ மா. பரவலான ேகாைழ தன எ ப இ த றா ெபா ெசா தா
ட . பைழய கால ர ஓ ற ேபா இ த கால ேகாைழ தன ஓ ற .
ப கைள ேந ேந ெச ய ேவ . ேந ேந தா ெகா ள ேவ .
இர ேம இ ைற ச க இ ைல" எ றா ர .

"ஆ ர படாேத ர ! நா அவ கைள பா ெசா ேற . இைத ெம ல ெம ல


மற . இைத ஒ ெப ப த ேவ டாெம நா கா யத அ மா ட ெசா ேற .
நா கா யத யாக இ தா இ த மா ைப க த இ தைன ம ெகா
உ ைன சா இ வள ரம ப க மா ேட . ைப
ெதா எ ேப ."

"அ கா! எ க..." எ ேத ெகா வ ைவ தா ெச ல . அ த ெப அ ேபா


த ட கா ய ஆவைல மல ைய பா தேபா ர ேதா ய , 'ஐேயா! இ ப
எ தைன எ தைன இள உ ள க என காக மல றன. இ த உ ள க ெல லா என
இ ப ஒ க த வ தைத ப தவறான க க பர ப ப மானா எ ன ஆ ?" எ
ைன றேபாேத மன ய .அ வ ஏ ப ட . உலக ேலேய இழ க யாத ெபா
த ைன ப ற மன க உ வா ம தா . ஒ ைற இழ டா எ
ெகா ள யாத ெபா அ .

ர ேத ப ேகா ைபைய ைவ தேபா வச தா ேமேல எ ேகா ெவ ேய


ற ப றா ேபா ற ேகால ேதா வ ெகா தா .

"வச தா! உ ேம என ஒ மனவ த இ ைல. ேக ட ேக க தா அ ப


நா ப ெசா ல ேவ த .ஒ மன ைவ ெகா ளாேத" எ அவைள
சமாதான ப ற ைற ெசா னா ர . ஆனா இ த ெசா கைள ேக டதாகேவா,
ெபா ப யதாகேவா கா ெகா ளாம க ைத ேகா ெகா ேபா டா வச தா.
அவ ட ஏ ேப ெகா ேதா எ த ைனேய ெநா ெகா ள ேவ ய ைலயா ட
ர . ைடெப ெகா ற ப ேபா ம ப ர ைய எ ச அ னா
ம கேள வ அ மா .

"ம ப இ ப ஏதாவ வ வ ேசராம பா ெகா அ மா! உ ேம யா


அ ப ெசா ப ேநர டா . இ த ெச ைய ப ேவ யா ட
ட டாெத கா யத அ மா ட ெசா ேற நா ."

அ த அ மா எ ச ைகைய ேக ெகா அ ெவ ேய ய ேபா ர


மன ைல ச யாக இ ைல. ம டப யாபா கைள ர தன ைத ப
அவ ஓரள அ தா . ல ேபா ெகா உ கைள ெகா
அ ற மா றைர அ ப ட ட ெகா ேவைல ெச றவ அவ . இ
எ ென ன ெச ய ேபா றாேரா? அ தமான ெசா ெபா ைவ ெச த ெப ைம மன
மல இ த ேபா அ த ேம ம த ப ட ைமைய ைன க ைன க வா ைக
ேம , உலக ேம , ம த க ேம ெபா ெகா ள யாத ெவ ஏ ப ட
அவ . வா ைக ெபாறாைம இ ற ! வா ைக ெவ க இ றன!
வா ைக யநல இ ற ! வா ைக வா ைக தா இ ைல எ ெகா ேபா
எ னா அவ . 'ஒ கால வா ைக ச ேதக க அவந ைகக இ தன.
இ ேபாேதா அவந ைகக ச ேதக க ந தா வா ைகேய இ ற 'எ
அர த த ேநா தக எ தைத அவ இ ேபா ைன பா தா .
அ த வா ய க ெபா , ஆழ இ ேபா அவ ந றாக ள ய . 'ேகவல
டா தனமாக எ த ப ட ஒ ெமா ைட க த கா யத அ மா மன ச ேதக ைத
உ டா ற எ றா ச ேதக க ைடேய தா வா ேறா எ ப தவ எ ன இ க
?'

வழ க ைத கா அ ெசா ெபா ச ைரவாக ததனா ப


ேநர ஆக ைல. இ ைறய ேநர இ த . னா ய ம ேகா ேபாகலாெம
அவ ேதா ய . மன ஆ வத அ த ெப ய ேகா தமான ைலைய
அவ னா . ேம ேகா ர ேழ உ த பலா ைளைய த ைறய பர
ெகா ஈ கைள , வ ைமைய ஒ றாக ஓ ெகா ைட கா க . ேகா
ேபா றவ க கழ ேபா ற பாதர ைசகைள அவ க ற வைர பா கா அ த
பா கா ேவைல காலணா , அைரயணா வா வ வள ஏைழ ப .
ெசா த தைல எ ைணேயா, ேவா இ உலக ற கா க .
கணா மா தா மாறாக ைள த தா ந ேவ ெபா ேபா வா ெத ய ஏேதா
ேக ப ைச பரேத ைச கார க . இவ கெள லா தா ர தர வ பாள க . ேமேல
பா அ ணா உய த ேகா ர அ ேழ பா வ காக ேத
ம த க . 'இ ேக ேபா', 'இ ேக ேபா' எ ட ைய த ற மா ேம
ேகா ர ைழ ற வ ந ல கா பா ய .க ெத த உலக
ப க உ ள ப கைள மற க ய ெகா ேட ேகா ைழ தா ர .
எ லா ச க வ பா ைட ெகா ெபா றாமைர ள ப க ேபா
உ கா தா . அ த இட ள ேநேர ேமேல ற த ெவ யாக வான ெத த . ைரைய
யாேரா எ ைவ த ர ைத கா னா ேபா க த ய க ல வான
அழகா ேதா ய . அ ேபாைதய மன ைல ந ச ர கைள ப த ழக க ஞ
ஒ வ க பைன ெச ப ைன வ த அவ . 'உலக ப கைள
பக ேபாெத லா க க ெவ ெகா தத காரணமாக இர வான ேம
ெகா ப த ெகா ள கேள ந ச ர க ' - ைன பா பத ைவயா த இ த
க பைன.

" ர ! இ ேக உ கா எ ன பா ெகா றா ?" ப க க ேமேல


அவ பழ கமான ர ேக ட . ேமேல ப க க தைர ட கல ற இட
ெந ேகா ம இத க நைக மாக அர த ெகா தா .
க வைள ன ைக ைட ெந வ ரா தைல மாக
ெவ ைல கா ேய ய உத கேளா இ ேனா இைளஞைன அர த ப க
க டா அவ . ம ேபா ெச பவ க இ ப ேபா ேதக க இ த அர தேனா
பா தவ . அ ப ஓ ஆேணா ேச அர தைன பா பத எ னேவா ேபா த
ர .இ வ ைக ேகா ெகா பைத பா தா அ த ர ஆ அர த ட
வ தவ தா எ ேதா ய .இ வ ப க இற அவைள ேநா வ
ெகா தா க .

அ ேபா ப ைற த தன வல ப க உ கா தவ க ேம
த ெசயலாக அவ பா ைவ ெச ற .

ேத கா பழ ரசாத த ேடா அ ேக உ கா ேப ெகா தவ கைள பா த


ர ர டா . ேப ெகா தஇ வ அவைள பா டன . அவ க இ வ
ஒ ம ைகய கழக கா யத . ம ெறா ைண தைல . இ தைல ெகா எ
ேபா இர ெக ட ைல த தா ர . பா பத கா தனமான ேதா ற ைத ைடய
எவேனா ஒ ர இைளஞேனா ைகேகா ெகா க வ ர அவைள
ேநா ப ற வ றா அர த . அவ ேம ப ைய அபவாத ைத த ேத
ெகா இ வ அ இ பா ெகா றா க . ச த ப ேநர பா
இட பா ெபா தமாக ச ெச ெகா பைத ர உண தா . ெர அவ
மன ஒ மான வ தா . அர தைன பா காதவ ேபா இல யேம ெச யாதவ
ேபா எ ெவன நட ல ப ேய னா . ற ' ர 'எ அவ , உ ள
அ ெப லா ைழ ஒ யா அைழ ர அவைள த க ைல, தய க ற
ெச ய ைல. அ த நா ைக ேநர அவ த மன ைத ெந ழ யாத க மனமாக
ெச ெகா தா . ஓ ட நைட மாக ெத ேகா ர வாச ெச ெத ேவா
ேபா ெகா த ஒ ைச ா ஏ ெகா டா . வாடைக ட ேப
ெகா ள ைல. ேநேர பர ற ட ெசா னா . பய தா ... அ ல பய ைத
ேபா ற ேவ ஏேதா ஒ உண வா உட ேவ த அவ . ெச ய தகாதைத, ெச ய
டாதைத ெச ேபாவ ேபா த . யா ைடய ெம ைமயான உ ள அவ
த ைன ேதா க ெகா தாேளா, அேத ெம ைமயான உ ள ைத ேபா றா .
இ ேபா எ த க அவ இதய ைத மல த மல த ேவா அ த க ஓ
அைற ேபாவைத ேபா ேபா றா . "பா ! எ வள ெப ய ெகா ைமைய ெச றா ?
இ அ மா உன " எ அவ உ ளேம இ க தானாக ெந அவைள
ைட றேத.

'அ ர ! இ வள வ ைம ட உ மல மன உ டா? ேகாைழ தன தா இ த


கால அ கமாக இ றெத ம கேள வ அ மா ட ன ேதா னாேய? அ த
ேகாைழ தன இ ேபா எ ேக இ றெத ேய ந றாக பா . உ டம லவா
அச ேகாைழ தனெம லா இ ற .அ ெச வத ட ைத ய லாதவ . எவ
த உ ள உ ைன கா யமா இைட டாம வ ப ெகா றாேனா அவேனா
நா ேப னா ேபச ட பய ப றவ . யா காக பய ப டா ?
எத காக பய ந க ைத ெகா ஓ வ தா ? பா கா அைத
ெகா ஒ கா யத ய மன பய தாேன இ ப ெச தா ? உன காக
த ைனேய ெகா தாேன அவ ெப யவனாக பட ைல உன ; ெப ய வ ச .'
மன சா ேற ர எ யா அவைள வா ய . இர ைககளா தைலைய இ
ெகா டா அவ . ேவதைன ைம ம ைடைய ெவ க ெச ேபா இ த .
ைச ாஓ ெகா த . ைச ா இர ப க க
சா ெகா த க கார ேபா ம ைர நகர இய ெகா த . ம ைர நகர வா ஓ
ெகா த .

வாடைகைய ெகா அ அவ வா இற உ ேள நட தேபா


நைட ண ேபா ெபா ழ காண ப டா . ெத ம வாகன ற ப க
ெத வ லா வ ெகா தா . அ ேவ க அ தன. ேமள கார க
நாயன கார க இைச ெவ ள ெப ெகா தா க . த க ழ ைதக
ம வாகன பா க வாச ஓ ேபா தா க . ர உ ேள உ கா
ேவதைனய மன ைத ஆ ற ய ெகா தா . மன ஆற ைல. எ ப ஆ ?
யா ைடய மன ைத ப ேபா த மன அ த உைற ேமா அவ ைடய
மன ைதய லவா அவ ப இரணமா ஓ வ றா . அ ெபா ேத ம ைர
ஓ ேபா அர த எ தா அவைன ச உ ைமைய ெசா கத அழேவ
ேபா த .அ ர வ , உற க ம இ த தா அவ .

ம நா காைல அவ கா ச அனலாக ெகா த . பாறா க ைல ைவ த மா


ம ைட கன த . க க எ தன. எ நடமாட யாம உட த ளா ய . கமலா தாயா
வ பா , " ேபசாம ப ெகா ர . கா ச ெந பாக ெகா ற .
ைவ ய ஆ அ ேற . ழ ைதக இ ைற எ க சா
ப ட ேபாக . இ த உட ேபா ரம பட ேவ டா ..." எ ெசா ெச றா .
கா சேலா மன ப க ேச ெகா அவைள வைத தன. ற ட மன ெசா ல
யாத ஊைம ழ ப களா உழ ெகா தா அவ . அர த ட உ ைம ைலைய
ம ெப றாெலா ய அ த ஊைம ேவதைன அவ மன ேல த யா ேபா த .

ைவ ய வ ம ெகா ேபானா . ழ ைத த க கமலா


சா ப ட ேபானா க . அவ ட கமலா அ மாதா பா ய
க ேபா ெகா வ ெகா தா . ேகா கைர ெகா தா . வா ள காம
ேபா ட ேபா எைத சா டா கச வ த . ெந வ ைற ெகா
கச எ லா ல க பர டதா, எ ன? இர நா க இேத ைலைம
வள த . கா ச ேம யாக ஏ ய . றாவ நா காைல ம கேள வ அ மா
ெச ல ேதா வ தா . "இர நா களாக ம ைகய கழக வ நட த வர ைல எ
ெச ல ெசா னா . ' இ ப வராம இ பதனாேலேய உ ைன ப அவ க ஏ பட
ேந த ச ேதக ைத உ ப றாேய' எ வ தமாக இ த என . ெச ல உ ைன
ேபா பா க ேவ ெம இ த இர நாைள தர ெசா பா . அ தா
இ ப வ ேத . இ ேக வ பா தா இ த ைலைம ப ைக
ெகா றா . உட ச ைல எ றா ஒ வா ைத என ெசா அ ப டாதா
?"

"யா ட ெசா அ வ அ மா! த க ப ட ேபா றா க . அ ைற


உ க வ ேனேன அ மனேம ச ைல."
"பா தாயா? இ அ த க ைய ைன ைவ ெகா றாேய? அைத ெம ல
மற எ அ ேற ெசா ேன . மன ழ ப தா உட இ
ெகா றா . உன எத அ த கவைல? நா கா யத அ மாைள பா
ேவ யெத லா ெசா ச ெச ேடேன" எ றா ம கேள வ அ மா . 'ேவைல
ேபா ேம எ பத காகேவா கா யத அ மா ர ட காகேவா நா இ ேபா ேவதைன
பட ைல. ெகா ேட கள க லாம ேபச வ த அ ப ட க ைத ெகா
ஓ வ தஅ லாத ேகாைழ தன ைத எ ய லவா உ ேற ' எ ம கேள வ
அ மா வா ைதகைள ேக த மன எ ெகா டா ர . த ைன
ேகா ெபா றாமைர ள ப க ட ப கா யத ேயா, ைண தைல ேயா
ம கேள வ அ மா ட ெசா க இட எ ர ேதா ய . அவ அ த
அ மா ட ேக டா .

" க கா யத ைய ச த ேபா எ ைன ப ேவ ஏதாவ உ க ட னா களா,


அ மா?"

"ெசா ல எ ன இ ற . 'ந ல ெப ணாக இ தா நா எ ச ைக ெச ய ேவ ய


ைற. அத காக தா க டேனேய சா ேத ' எ எ ட னா
கா யத ."

கா யத அ மாைள ப பய கரமாக க பைன ெச ைவ த ர இ


ஏமா றமாக இ த . 'ஒ ேவைள ேகா அ த அ மா த ப க பா காம ேபாேத
தானாக அ ப க பைன ெச ெகா பத ஓ வ கலாேமா?' எ ஒ ச ேதக
உ டா அவ .

"அ கா க வராம அ ேக ஒ ேம ந லா ேல. எ ேலா வ பா க வரேல


ெத ச ேபா டறா க. கைள லாம ெகட " எ ெச ல யேபா ர
ஆ தலாக இ த . தன காக ஏ க , அ தாப பட ம த க இ றா க எ அ ய
ேந ேபா உ டா ற ஆ த அ .

"ம ப நாைள வ ேற . ெப ேண உட ைப பா ெகா . ம ைகய கழக


ேவைலைய ெபா தம உன ஒ ெக த வரா " எ அ த அ மா
ெச றா . எ ப ேயா பர ெத அ மாைல ம நா காைல மாக அவ ட
வ க ப ெப க ஒ ெவா வராக வ பா ேபானா க . ெச ல ஒ
ேபாதாதா? அவ ைடய கா சைல ப அவ ேம அ தாப உ ளவ க டெம லா
பைறயைறவத ?

யா வ தா எ ன? யா ேபானா எ ன? எவைன பா கதற ேவ ெம அவ த


ெகா தாேளா, அவ வரேவ இ ைல; ைகெய ர கைள வா க , அ ப கைள
த எ ன ஒ தடைவயாவ இ வ ெகா த அர த , அவ கா சலாக
ப ட அ த ல நா க எ பா க இ ைல. அர த மான ளவ ! அவைன
ஏெற பா காம க ைத ெகா வ தாேய, 'அ த நா ேத அவ
உ ைன மற க ெதாட பா ' எ அவ உ ளேம அவ ப ல த . வ வா
வ வா எ ெபா பா தா . அவ வ ற வ யா ைல. இ ேம ஒ நா ட
அ த த ைப தா ெகா ள யா ேபா த . எ வளேவா ப தா அவ
ெப . அ காக ஏ றஅ தஉ ள இ ேம அ வள ெப ய ஆ றாைமைய தா
ெகா க யா . அதனா மாைல த நா கர ப வ த
அ சக ர னா .

ஆனா எ தைன ெப ய ஏமா ற ? ஒ ம ேநர வ தத அவ ட


னா : "அர த ஊ இ ைலயா அ கா? அ த ெப யவ தா ற அைற
உ கா ெகா தா ."

"எ த ெப யவ ?"

"அவ தா . அ ைற ஒ நா உ ைன கா ெகா வ டாேர - அ த அ சக


ெசா த கார ..."

"அர த எ ேக ேபா பதாக ெசா னா அவ ?"

"அெத லா ஒ அவ ெசா ல ைல. 'எ ன சமாசார ?' எ ேக டா . உன கா ச


எ ெசா ேன . 'நா இ ேநர அ சக ைத ெகா உ அ காைவ பா க
வ ேற . ேபா ெசா 'எ ய னா . ர உ ளேம ெவ
ேபா த . ஏ க ெந ைச ைள ஊ க களாக ஆ ய . ெப டா .
ேவெற ன ெச வ ?

அ யாய 12

"எ ண த ைன இைழேயாட இைழேயாட


ரணா க பைனயா
ப பக கனவா பாழா பழ ெபா யா
எ ென ன ைன றா ஏைழ மனேம!"

உட ஓ ேநா ப டா த ைன காலேம அட , ஒ , ட
இய கம ேபா ட ேபா எ ஓ அச ெத ப . அ ேபா ர ைய
ஆ ெகா த ஒேர உண இ த அச தா . அர தைன காண ய ைல எ ற ஏ க ,
அவ த ைன மற ற க க ெதாட டாேனா எ ற ஐய , இ த அச ைய இர
மட கா தன. 'அவ ஊ இ ைல' எ த அ சக ேபா சா ெகா
வ ெசா ய ெச அச ேயா ேவதைனைய கல த .

'அர த எ ேக ேபா கலா ? எ ேக ேபானா எ ன? ேபா ேபா எ ட ஒ


வா ைத ெசா ெகா ேபாக ேவ ெம ேதா றாமலா ேபா ட ?அ ப ஒ
ெவ அர த ைடய மன உ டா மா? ஐேயா! அ ைற ேகா ெபா றாமைர
ள த ேக அவசர ப ஏ அ ப நட ெகா ேட ? யாைன த தைல ேலேய ம ைண வா
ேபா ெகா வ ேபா அ லவா ஆ ட எ ேநா த ளாைமேயா அ
ஏ க கைள தா க யாம த ெகா த ர ஏைழ மன . ெபா க
இ லாைமயா வச க ைறவா , ஏைழயாவத அவ ைடய உ ள எ ேபா
தயாரா ற . ஆனா அ இ லாைமயா ஏைழயாக அ த உ ள ஒ ேபா தயாரா ைல.

அ சக ேவைல ேநர ய னா தர அவைள பா


ேபாவத காக வ தா . அர தைன ப அவ சா பத அவேர ெகா
ெசா டா . " ய அ இய ர க லவ ஆ ட ெச ேத அ மா. அ த
இய ர க ப க ெச ைன வ ேச பதாக க ெப கார க எ தா க .
அவ ைற ச பா ேப வா ெகா வ வத காக அர தைன
அ ேற . அவ டஊ ற ப வத த நா மாைல உ ைன ேகா
ச ததாக ெசா னாேன? அ ேபா ஊ ேபாவ ப உ ட ெசா பா
எ ற லவா ைன ேத ?" எ னா னா தர .

ர ேக டா , "எ ைற வ றா அவ ."

"வ ற நா தா ! அேநகமாக அவ ேபான ேவைல . நாைள அ ல நாள ைற


அவைன எ பா ெகா ேற . அத ேம அவ த கமா டா . இ ேக அ சக
ேவைல தைல ேம ட ற . அவ இ லாம ஒ ேம ஓட ைல" எ ம ெமா னா
அவ . 'அர த அ வ தமாக தா ெவ ெச றா . த ேம ஏ ப ட
ேகாபேமா, ஏமா றேமா அவ ைடய பயண காரணம ,எ உண தேபா ர
ெந ச ந ைக உ க ற த .

"இ ப உட நல லாம ப ெகா றாேய அ மா! உ ைன கவ ெகா ள


இ ேக யா இ றா க ? நா ேவ மானா ஒ ேவைல கார ெப ைண ேப அ
ைவ க மா? பணேமா, ேவ வைக உத கேளா எ ேவ மானா எ ட ச லாம
ேகள மா. நா ேவ யைத ெச ெகா ேற " எ பாச ேதா ேவ ெகா டா
னா தர .

"அெத லா இ ேபா ஒ ேவ டா . அவ யமானா ெசா ேற . 'அவ ' ஊ


வ த ஒ நைட வ பா ேபாக ெசா க . அவசர ஒ ைல. வ தா
ைன க ேபா " எ அவைர அ னா ர . அர தைன வர ெசா தாேன
வ ேவ ெகா ேபா ர நாணமாக தா இ த . ஆனா அ
ஆ றாைம ஏ க அ த நாண கைர ேத ேபா ட . ப ைச க ர ைவ த
இட அ த மண ல வ ேபால அர த அ இ லா டா அவைன ப ய
ைன க மண அவ ெந எ ைலெய லா ைற த .அ இர அத
க த நா கைள ட அவ ச ம யாக னா . தள ஓரள ைற நல
ெப தா .

ம நா காைல எ தேபா ேசா ைற உட ெத பாக இ ப ேபா ேதா ய .


அ காைல ம கேள வ அ மா , ெச ல அவைள பா க வ தேபா கா யத
அ மா உட வ தா . கா யத அ மா த ைன ப ய தவறான க கைள மற ,
பா அ தாப சா க வ ற அள மன ைத மா ய ெப ைம ம கேள வ
அ மா ைடயதாக தா இ க ேவ ெம ர ைன தா .
"நா ைண தைல ய மா அ ைற உ ைன ேகா ெபா றாமைர ள த ேக
பா ேதா . அ ம சா ய ெகா ச இ த . உ ைன ெகா ைவ
ெகா ள ெசா லலாெம உ ப க ேன . எ னேவா எ ைன பா த , ேபையேயா,
த ைதேயா பா டவ ேபா பத ெகா எ ேபா டா ! நா எ ன மா
ெக த ெச ேத உன ? ஏேதா நா வ ற பத அ ப ஒ க த வ ேபா
சா க ேவ ய ைற உ . அத காக சா ேத " எ கா யத ய மா ெசா யேபா
ர ய இ அ கமா .த ைடய மன ழ ப களா தாேன ஒ ெவா ைற
ஒ ெவா வைர ப த பாக கண ேபா ெகா மய வ ேறா எ
அவ உண தா . கா யத அ மா மனமா ற ைத வ இய பாகேவ ைள தெத
ர யா ந ப யா டா ம கேள வ அ மா ய யா தா ைள க
ேவ ெம அவளா அ மா ெகா ள த . வ தவ க ற ப ெச ற
ேநர ைவ ய வ பா " நாைள த ெகா ளலா " எ
ெச றா . அவைர அ ர ப ைக சா அம தவாேற காைல வ த
ெச தாைள எ பா ெகா தா .

"அ கா ஓ ஐ பா ேவ ."

க ைத மைற தா ேபா வா ெகா த ெச தாைள ேழ த


ெகா எ ேர பா தா ர .த நா கர தைலைய ெசா ெகா றா .

"இ ேபா எத கடா பண ? ேபான வார தாேன ச பள க னா ?"

"ச பள காக இ ைலய கா. ப ைச ெந ற ! ெகா ச ேநா தக க ஒ


ேபனா வா க ேவ . இ ேபா ற ேபனா எ ேபா ைம க ற ..."

ர த க ைத ந றாக பா தா . எைதேயா மைற எத ேகா தய தய


ேப னா நா கர .

"ஏ டா ச ைட இ வள அ காக இ ற ? தாேயா இ ைலேயா? தைலவா


ெகா ளாம இ ப கா மா ஆ ெகா தா ப ட ேபாக ேவ மா? எ ன தா
ப அ கமாக இ க ேம? அத காக இ ப யா இ பா ? காைல ஒ ப ம
னாேலேய பற ெகா ஓ றா . மாைல ெந ேநர க றா . எ ேக
ேபா றா , எ ேபா றா ஒ ேம ெத ய ைல. தக ைதேய ெதா வ ைல.
எ ேகதா ப றாேயா, எ னதா ெச றாேயா?"

த தைலைய தா ! ைக ச ைட தா ைளயா ய . கா தைரைய ேத த .

"அலமா ைய ற ஐ பா எ ெகா ேபா. சாய கால ேபனாைவ ,


ேநா தக கைள வா ெகா வ எ ட கா க ேவ . வரவர உ
ேபா என ெகா ச ட க ைல. வய ஆ றேத ஒ ய ப ெபா
ெத ய ைல உன " எ த ட க ெசா அ னா ர . ல நா களாகேவ
அவ ேபா ஒ மா ப தகாத த மா த .ப ட ேநர க
த , அ த ெசல , இ த ெசல எ அ க கா ேக ட , த காம
ெவ ேய த எ ற பழ க க உ டா தன. ப ர ப ென வய
வைர ள வய ஆ ைள வா ைக க யமான . எ ெண வ ற ைக
க ணா த ளைர எ ெகா க தைர நட ேபா ற மா ப வ இ . இ த வய
ந ல பழ க க ேழ த டா ஒ ர உ வா வ க ன .
இதனா தா ர த நா கரைச ப கவைலெகா ள ெதாட தா .
ப ட நா கர எ ப நட ெகா றா எ யத ச ப த ல
சா ெத ெகா தா ர . "அ ண டைல ைளகேளா பழ க
அ க ற அ கா. வ க வராம ஏமா எ ெக ேகா ேபா றா .
ஆ ய க அட வ ைல. நா ஏதாவ ேக டா , 'அ கா ட ெசா னாேயா, உ
ேதாைல உ ேவ ' எ எ ைன பய றா , அ கா" எ ச ப த அவ
ெசா தா . இ ற கவைலக ேபாதாெத இ ேபா த ைய ப ய இ த
கவைல அவைள ெகா த .

அவ ெச தாைள ப ப மன இல க ைல. நா கர பண
எ ெகா ேபான அலமா ேபா ெதாைகைய எ பா தா . ஐ பா
ப ப பா ைற த . அவ ைக தா . 'இ த ைளைய இ ேம இ ப ேய
ெகா க யா . அ த ேவ ய கால வ ட 'எ க ைமயான
ன ேதா மன எ ெகா அலமா கதைவ சா யேபா "உ ேள வரலாமா?" எ
அவ பழ க ப ட அழ ய ர வா ேக ட . ெந ேச ைவ ெகா த
தாகெம லா த ய ர பா தா .

அர த ம த யாக வ தா ர அ ேபா த அவன ேபா


கத பா . அ ேகா அவ ட அ ப நட ெகா டத கான காரண கைளெய லா
ம ேக பா . ஆனா அர த அ ேபா த யாக வர ைல. அ ேகா
உட க ட அ த ர ஆ அர தேனா வ ததா 'வா க ' எ பத ேம அ கமாக
எைத த ஆ வ ைத கா ெகா ள ய ைல ர . ரயாண அைல ச க
காரணமாக அர த எ க க ைம ழ த . அவ ைடய ட நா
தாக அழகாக ஒ ப அ த . தாமைர இத ற இட ேகாணமாக
வ க ேபா ராக இ ேம, அ ேபா அவ நா எ பா த அ த அழ
ப .அ வ அ ேபா அவைள சா தா அர த .

"உன உட எ ப ற இ ேபா ? நா ஊ ேபாவத த நா உ ைன


ேகா பா ேத . உ ட ெசா ெகா ளலாெம ைன தா உ ைன
ேட . உன கா ழ ைல ேபா ற . பாராம ேபா டா ..."
எ ஒ ண லாம அர த இய பான மல ேயா , இய பான னைகேயா
ேபச ெதாட யேபா ர ைக தா . த ைன ப அர த மன அ ைறய க
எ தைன ெவ ைப உ டா எ அவ க பைன ெச ைவ ெகா தாேளா,
அத ேந மாறாக இ த அவ இ ேபா நட ெகா ற ைற.

'உ க மன எைத ந றாக ெகா ளேவ ெத யாதா, அர த ? ற ைடய


ப ைத க இர க ப ேபா தா க ழ ைத தனமாக நட ெகா க எ
எ ேத ! அ ெச வ ட க ழ ைததா ேபா 'எ ைன த ேபா
அவ உ ள அவ தைத கா உய த இட ைத ெப ெகா டா .
'கா ேக காம ேபாக ைல. ேவ ெம ேற உ கைள ஏமா தா ேபாேன ' எ
ெசா ட நா த . உட த ம த காக அைத அட ெகா டா அவ . அர த
ைகேயா ெகா வ த பழ ைடைய அவ ைவ தா .

"இெத லா எத ?" எ உபசாரமாக ெகா ேட ேக டா ர .அ க ய அவ


றலானா :

"இ ைற காைல தா ெச ைன வ ேத , ர ! அ சக ைழ த ,
ெப யவ உ ைன ப ெசா னா . இ ேபா எ ப இ ற ? உன உட நல ைல எ
ேக ப ட நா பத ேபா ேட . ேநேர இ தா வ ேற ."

"நாைள த ெகா ளலா எ ைவ ய ேபா றா .


உ கைள பா த ேப ட ேவ ெம மன எ ென னேவா ேச
ைவ ேத . இ ேபா ஒ ேம ைன வரமா ேட எ ற . உட ஒ ைல...
மன ழ ப களா நானாக இ ெகா ட தா எ லா ..."

இ வா அவ ெகா வ தேபாேத அர த ேப னா . "இவ


இ றாேன எ பத காக மன ேபச தய றா . இவ அ ய ைல. என
உ ேதாழ . நா க இ வ ஆர ப ப ட ேத ஒ றாக ப தவ க . 'ஆைள
பா தா இ ப கா பய ேபா ர தனமாக இ றாேன' எ ைன காேத. த கமான
ண . ெகா ச வாயர ைட, கான த எ ெபய . ந ைடய அ சக இ றேத, அேத
ெத ெப ய ைதய கைட ைவ றா . ைதய ெதா ண . அத காக ப பா
ேபா ப ெப ற பான ப ட கெள லா வா ெகா வ றா . இ த
ஊ ள நவநாக க இைளஞ க ெக லா இவ ைடய ைதய ஒேர ேமாக ..."

அர த பா ேவ ைகயாக , பா உ ைமயாக கான த ைத அவ


அ க ப ைவ தா . அ த அ க ைத ஏ ெகா ற பாவைன ர ைய ேநா
ைக னா கான த . அவ ப ைக னா . கான த எ ப ப ட ஆ
எ பைத உடேன ள ெகா ள ர ஒ வா ைட த . "அ கா! உ கைள ஒ
ேக ேக க ேபா ேற . க வ த பட டா . என எைத மன ஒ ைவ
ெகா பழக ெத யா . ேதா வைத ப ெச ேந ேக ேவ . அர த
ந றாக ெத எ ைன ப . நா க ெவ ைள. அர த தா என ,ந ப ,
வ கா எ லா . அவ இ லா டா எ ப ெய ப ேயா நா ெக வரா
ேபா ேப இத .அ க ேகா அர தைன பா காத ேபா ேபானத
காரண ைத நா ெகா ேட . க ய ைக ைட , வாராம ெந
ர ரா தைல , ெவ ைல கா ேய ய வா மாக எ ைன அர த அ
பா த அவைன ப ேய ச ேதக உ டா ட ைலயா உ க ; நா அ ைற
உ கைள ந றாக பா ேத அ கா. அர த ைடய ைகைய ப ற எ ைன ஏற இற க
பா க க ைத தைத நா கவ ேத . அர த ட கா
ழாமேலா, கவ காமேலா க எ ேபாக ைல எ ப என சயமாக ெத ;
ேவ ெம ேறதா க எ க ைத ெகா ேபா க . 'எவேனா ஒ
கா பயேலா அர த னா ! அவைன ச க ேவ ய அவ ய ைல' எ
மா ெகா தா க எ ைர க இ ைலயா? இைத அர த ட
ெசா ேன . அவ உ க ேம ள அளவ ற அ னா 'அ ப ஒ ேபா ெச க
மா க 'எ ம டா . ஆனா உ ைம இ தா . என ெத "எ அ கா ைற
ெகா டா கான த அவைள ேக டேபா வா ேபா ட அவ . அவ ைடய
தைல தானாகேவ தா ெகா ட .
"இ த ரட ஏதாவ இ ப தா உள வா ; ஒ கா ேபா ெகா ளாேத ர "
எ அர த அ ேபா ெகா தா ெசா னா .

"அவ உளற ைல! உ ைமைய தா ெசா றா . அ உ கைள பா த


பா காத ேபா ேவ ெம ேறதா நா எ ேபாேன . ச த ப அ ப அைம ட .
அ உ கைள ஏமா ய ேவதைன இ எ ைன ளாக ெகா ற .அ த
ேவதைன னா தா இ த கா ச வ த . அ தா எ ைன ப ைக த ய ." ேபச
யாம ெதா ைட கரகர ர வ த ர .க க ப க அர த
க ைத பா தா அவ . அவ அைம யாக இ தா . தைலயைண அ அ த
பா க த ைத எ அவ ட னா .

அவ ெபா ைமயாக வ ப தா . "இ தா! ப "எ கான த ட


ெகா ப க ெசா னா . ர அைத த க ேவ ெம ேதா றேவ ைல.
கான த யாேரா ேவ ம தனாக ேதா னா தாேன த பத ? அவைன ெகா ட
அ ப ேவ ம தனாக எ ண மன ஒ பட ைல அவ .

"இ த க த ம ைகய கழக கா யத அ மா வ த . எ ைன


சா தா க . அ என ஏ ப ட ேவதைன அளேவ இ ைல. ழ ய மன ேதா நா
ேகா உ கைள பா ேத . ப க கா யத அ மா இ தா . அ த சமய
உ கைள பா த ேபசாம இ தா ந லெத டா தனமாக ஓ எ ண ஏ ப ட .
அ ேபா தஆ ர அ ப ேய ெச ேட . அத காக உ க ட ம
ேக த என உ ேடா இ ைலேயா? க எ ைன ம தா ஆகேவ ."

இைத ேக அர த தா . கான த ெகா ேபா ர ைய ேநா னா ,


"அ கா! அ ண உ கைள ம டலா . ஆனா உ கைள அ ணைன ப இ ப
ஒ க த எ ன ைககைள நா ம க யா . அ த ைம ைற த ர கைள எ
ைககளாேலேய ேத ைக காைய ப ேபா ெத ய ேவ ."

"ெபா கான த ! கால வ . இ த ெமா ைட க த எ யத ேக அ த ைகக ேம


இ தைன ஆ ர ப றாேய? அ த ைகயா இ த க ன உைட ப அைற
வா ெபா ெகா ேற நா . ஆ ர ப வதனா ம த கைள த யா .
மாறாக அவ கைள இ ெக டவ களாக வள க தா ஆ ர பய ப " எ அர த
யைத கான த ஒ ெகா ளேவ ைல. " மா இ அர தா! க ைணயா வாழ
த காலெம லா ேபா ட . க ைண அற ஆ றல பய படாம ேபா ட .
க ைண அற ஆ றல பய படாம ேபான தைல ைற நா வா ேறா . இ ைறய
வா ைக க ைண கா றவ க ேதா றா க . க ன அைற றவ க வா றா க .
வ ப ெகா தவ க வ றா க . வ அ பவ க ந றாக வா றா க .
ம கைடக ஒ ெவா ம அ பய ப ற கால எ ைல
பா க . இ த கால எ ைல க த கைட கார அைத க யாதவா அர னா
அ ப ெப ஆ வாள வ க கா ெவ எ ேதா, அ ற ப ேயா
அ த உ . இைத ேபா அற , யாய , க ைண எ ற மாெப ம க ந ைடய
ச தாய வா பய ப ற கால அ டேதா எ ச ேதகமா ற .
இ லா டா , இ ப ெய லா நட மா?" எ றேலா ேப னா கான த .
" ர ! கான த எ ேபா ேம இ ப தா உண வச ப வா . தான
இவ ெவ ர " எ றா அர த .

"உண வச ப டா ந றாக ேப றாேர! உ க ைடய சாய இவ ேப இ றேத.


இ த மா ெகா , ற ஆ ர இைளஞ க இ தா த நா எ ேறா
ேம?" எ ர கான த ைத ய ட இைம காம பா ெகா ேட
அர த ப ெசா னா .

"எ லா அ ண இ ட ைச அ கா. அர த பழ க லா டா ெவ
ைதய காரனா ம இ ேப . இ த ைதய கைடைய நட ெகா இர
ெதா ச க க தைலவனாக இ ேற எ றா எ லா அ ண ெகா த அ "எ
கான த ர ட னா . அர த தவாேற அைத ம ெசா லலானா .

"அ ப ெசா ெப ைம ப ெகா ளாேத த ! உ வா த த பாக


ெவ ப றக க நா தா ஆ யேனா எ ர ச ேதக பட ேபா றா ."

ர இைத ேக கலகலெவன நைக தா . அர த ட அைம யான அ ைவ , ப


ைற த க ைத நய கைள க த அவ , கான த ட ெகா உ ள ைத
க டா . உண கைள க டா . அவ ேறா ைமகைள சா ெநா ட
ைககைள கான த ட அவ பா தா . அர த இய ைக அழ ைற த ப ைமயான
மைல கர ேபா அவைள கவ தா எ றா , கான த எ மைல ேபா ேதா னா .
அர த இல ய க ந ேவ அ ைமயமா த . கான த இல ய க
ந ேவ ெவ ைமயமாக இ த .

காைலவைர ப ைக ேநா ட தவ எ தா அ த உ சாக வ தேதா?


இ வ தாேன ேத தயா ெகா தா ர .

" ஏ இ த கா ச உட ேபா ரம ப றா ? ேத ேவ டா ..." எ அர த


த அவ ேக க ைல. அவ க இ வ ற ப ேபா ப ெனா றைர ம ேம
ஆ ட . "வ ேற அ கா" எ ஆ ர கால பழ டா ேபா ற உ ைமேயா ைட
ெப ெகா ற ப டா கான த .

அ மாைல ம மா ஓ வா ழவ வ ெசா ேபான ெச த


நா கரைச ப அவ ய ைவ த .

"எ ன மா இ த பயைல இ ப க சைடயாக டா ? சரவண ெபா ைக ப கமாக


ேபா ேத . மா வாச அ த பா ம டப இர டைல
ைளகேளா கா ேபா ைளயா ெகா றா உ த ! வா
ேவ . எ ைன பா த த ெகா ஓ றா . க க டாதா ? இ ப
த தைலயா தைலெய றேத இ த வய . ப டேம ேபாவ ைல ேபா ற . ெக ட
பழ க , ந ல ேச ைக ைல. க ணா பா ேட . உ ட ெசா லாம ேபாக
மன ைல" எ ேபானா ஓ வா ழவ . அவ உ ள த .த
வ னா . 'இைறவா! எ வா மன ைறேவ இ ைலயா? சா ஏ னா ழ ச எ ப
ேபா ஒ ைற க டா , இ ெனா ப கைள அ ெகா றாேய! நா ெப ,
த யா , ஒ யாக எ ன ெச ேவ ? எைத சமா ேப எ ெந ெந தா .

ஐ ம ம ைகய கர ஐ தைர ம யத ச ப த ப ட
வ தா க . 'அ ண ப ட ேக வர ைல' எ தைலைமயா ய கா ெச ததாக
ச ப த அ கா ட ெசா னா . ஓ வா ழவ ெசா ன இட ைத அைடயாள ெசா
ச ப தைன அ ேக ேபா பா வ மா ர னா ர . அவ ேபா பா
"அ ணைன அ ேக காண ைல" எ ெசா னா . நா கரைச எ பா இர ப ேனா
ம வைர வா ப கா தா ர . அவ வரேவ இ ைல. 'எ ேக ேபா ேத வ ?
எ ப ேத வ ?' எ அவ கல ெகா தேபா , ம கேள வ அ மா கா வ
ற .அ தந ர ெவ பய ேபான க ேதா கா இற ய அ த அ மாைள
பா தேபா , ர ஒ ய ைல. ைக பாக இ த , பயமாக இ த .

" ர ! இ த ெப வச தா தைல க ைல ேபா ேபா டாள ! காைல


க ேபானவ வரேவ இ ைல. க வர ைலயா . ைறய பண எ
ெகா ேபா றா . எ ேக ேபானாெள ெத ய ைல. நா ஒ எ ேகெய
ேத ேவ ? ெவ ெசா னா ெவ க ேக " எ அ றா ேபா ற ர னா அ த
அ மா .

அ யாய 13

பாைளயா த ைம ெச பாலனா த ைம ெச
காைளயா த ைம ெச கா இளைம ெச
இ ய ேன ேம வ ஆ
நா நா சா ேறாமா நம நா அழாதெத ேனா?

- டலேக

வா ைக ெபா ளட க ேபா வைகயாக வன பாக அைம த அ . ேமல


ேகா ர ம ைர நகர இர ைலய வைர ள பக இ ைல இர
இ ைல. எ ேபா ஒ கலகல . எ ேபா ஒ பரபர . ைக க கார ைத மன
ஆைசகைள க ெகா எத ேகா, எ ேகா ைரவாக இய ெகா ம த க
ட ெப ,த , ெபா , ைடபர , வ றாம , வாடாம உ ெவ ள பா
ெகா ற ,ச சா ெகா ர க , ைடெப ர க ,
கைடக யாபார , ேபர ேப த , கா க , ா, ைர வ க ஓ ஒ க - வா ைகைய
அ ச ெச ஒ பர வ ேபா ஒ ெதா , இ த க ைண ெகா
பவ க ட ேக .

அ இர ஒ ப ம ேம ஆ த . இ த கலகல பான இ ற
ெபா க வ ேபா ள க ேதா ன. மன தைன ேக ற ல
சமய க அர த அ சக வாச ஒ தமான ேநா க க க களா
இ த கா கைள ப ெகா ப வழ க . அ அவனா ெந ேநர அ ப
அழைக அ ப ேநா க ய ைல. உ ேள அவ ெச ய ேவ ய ேவைலக
ைறய ட தன. அ காைல தா அவ ெவ வ தா . ஏற ைறய
ந பக வைர பர ற ெச ர ைய பா வ ேநர
க ட . மாைல அ சக உ ைமயாள னா தர ேதா வர ெசல கண ,
ய அ இய ர க , இைவப ேப ெகா டா . த ேவ யஅ
ர க தன. உட அ ர கைள ஒ ேநா ப பத உத வத
கான த ைத வர ெசா தா அவ . இர ஒ ப ம ேம கான த ைத
ைண ைவ ெகா இர ம ேநர ேவைலகைள கலா எ
ட த அர த கான த வரைவ எ பா கா ெகா தா .

கான த ைதய கைடைய சா ெகா ைத ர ேகா ழ ெகா ேட


வ ேச த ேபா ம ஒ பேத கா .

"இ ேக ேவைல ய அ க ேநர ஆ . சா டா றா கான த ?" எ ேக டா


அர த .

"அெத லா வ ேபா ஓ ட ெகா தா வ ேத . உ ைன ந இ ேக


வ தா நா ல கடைல ப ைப பா வாைழ பழ ைத ெகா ப ேபா வா .
ென ச ைகயாக நாேன சா பா ைட ெகா வ ேட . ப ைக இ ேக தா .
ெசா ய யா "எ ெகா ேட ப னா கான த .
அவ ைடய ெபா னகர ெந கமான ச ஒ இ த . கான த ப
அ தைன ேப உைழ பா க . தாயா , தக பனா , சேகாத வ ேவைல. அவ
தா அ த வ ல ைத ல கைட ைவ தா . உ ள ைக அகல ஓ
இட ஒேர ைதய இய ர ேதா அ த கைடைய ெதாட னா அவ . ெதாட க அள
எ ப தா க ைள ேபா வ வைர எ லா ேவைலகைள ஒேர ஆளாக
இ ெகா ெச தவ , றைமயா பா ப ப யாக வள இ த ேனா
இர ைதய கார கைள உட ைவ ெகா ேவைல வா ற அள ேன தா .
ஒ ேவா ஊ ட ெதா பல இ தா ல தா அ த ெதா ெப
க வ ெபா . ம ைர அ தைகய ேப க ெபா ய ல ைதய கார க
கான த த ைம ெப தா .

அர த ந , பழ க கான த த ப அ உண
அ தன. ஆேவச ைற த ேமைட ேப சாளனாக அவ உ வா தா . ெபா னகர ,
ேதா , ஆர பாைள , ம நகர ஆ ய ப க ம ைர நகர உைழ ம க
ெப பாேலா வ இட . ைகக உைழ , மன ஏ ைம மாக வா
அ த ெதா உலக கான த ஒ ர க ேபா ம ெப தா . இ தைன
வய அ வள ெப ைம வ வத காரண அவ ம றவ கேளா பழ ற எ ய ைறதா .
சாம எ ேக ப ைத க டா உத ற மன , எ த இட யா அ யாய
இைழ க ப டா தன ேக இைழ க ப ட ேபா உண ெகா றப ,
பல இட க அைல பலேரா பழ இய , இவ றா கான த உைழ ம க
ைற த ப அ ப ஒ ெச வா ைக ெப தா . ெவ இ வள ெச வா
ெப த அவ அர த ட பழ ய தேம த ப ட .க கைள இல ய கைள
க ேபா ஆ ய ப வான மாணவைன ேபா அவ பழ னா . ந பனாக
பழ ேபா ேதா ைகேபா ெகா உ ைமேயா பழ னா . உத ெச ய வ றேபா
ேவைல காரைன ேபா ட ட வ உத னா . ஆனா அர த
கான த உ ள ேவ பா இல ய கைள ெசய ப ற த இ த .
ஒ ைக மன ட ைத ெகா இல ய கைள ைறேவ ற ஆைச ப டா அர த .
ர தன ைத உட வ ைமைய ெகா இல ய கைள உ வா க ஆைச ப டா
கான த . அத ேக ற உட க அவ இ த .

அர த அ ர க ப வத உத நா க இர ட ேநர வைர
க க ேவ மாைகயா கான த அவேனா அ சக ேலேய ப
ெகா வா . ேவைல ப ெகா ட ற ப ைக ட தவாேற பல
ெச கைள ப ேப க க ேசா த ேப அவ க உற வா க . அ ைற ேகா
அவ க உ ேள ேபா உ கா ேவைலைய ெதாட ேபாேத ஏற ைறய இர ப ம
ஆ ட . இர டாவ ஆ ட ைர பட ேபா ற ட , த ஆ ட வ ற
ட மாக ெபா ழ காம த .

" ெகா ச ைரவாகேவ வ வா எ எ பா ேத . ேநரமா டா


கான த ... இ தா, இைத ைவ ெகா ப . நா ச பா ேற . த வைர
பா ப கலா " எ ெசா ைகெய ர களா ய ல தா கைள
கான த ட ெகா தா அர த .

அவ ைற ைக வா ெகா "ைதய கைட இ ைற ஒ வ வ ேச த .


ைய ைத ெகா கட ெசா றவ கைள ேபர ப றவ கைள அ க
பா ேற . காைல ஒ ெவ ம த ைத த ைய வா ெகா ேபா ற ேபா
ம ப ைஸ மற ைவ ேபா டா . வா ெகா ேபாக வ வாேனா எ
நானாகேவ அ க ேநர கா ேத . வழ கமாக வ றம த ைல அவ . ஆனா
என கைட நாணயேமா, ேபேரா ெக ட டாெத பய . அ தா கா பா ேத .
ஆ வர காேணா . ைபைய ற பா தா ஏேதா க த , ைக பட க . இர
பா ேநா க எ லா இ றன. அத காகேவ வழ கமாக கைட ற ேநர
ேம ற ைவ ெகா இ ேத . இ லா டா ஒ ப ம ேக இ வ ேப "
எ தாமத காரண ெசா னா கான த .

"ச ... ச ... ப க ஆர கலா . இ ஏதாவ கைதயள ேநர ைத ணா காேத" எ


அர த த ப தேவ கான த ேப ைச ப க ெதாட னா . ர
த ைத ேபரா ய அழ ய ற பல எ ய 'ெதா கா ய கா வா ைக ெந ' எ
தக கான அ ர க அைவ. த த கான கா ஃ க .

"ெகா ச இ அ பா கான த . ெதா கா ய ேம ந ைடய அ ேகா பாள


ஏேதா ேகாப ேபா ற .க ன ேதா அ த ேப வ ற இட க எ லா
ெதா கா ய ைடய காைல டமா றா . ெத கா ய , ெத க ய எ கா இ லாம
ண ப ெதா கா ய ேவதைன ப த ப றா ." ச ெச ெதா கா ய கா
இ லாம டா ெகா த இட க எ லா கா ேபா னா
அர த . கான த இைத ேக ெபா ய . "கா ஃ ம
இ வள அ கமாக ைழக இ றனேவ? இத எ ன காரண ?" எ அர தைன
ேக டா கான த .

"இ த கா ஃ ப ேபாெத லா நா ந ைடய த நா ச க வா ைவ


ைன ெகா ேவ கான த . கா தேவ ய ைழக அ கமா .
ந ைடய ச தாய வா இ ைற த ெபறேவ ய தவ க ..." எ
கான த ேக ஆழமான ஒ ேநா ேகா ம ெமா ெசா னா அர த .

"உ ைம! ஆனா இைத ேபனா னா த யா அர த . ஆகாெவ ெற த பா


க ர எ பார பா னாேன அ ப ெயா க ர ஏ ப டா தா .
இ ைற ளந ைடய ச தாய வா எ த அற ம வரா இ னெத
க ற யாத எ லா ேநா க தாக இைண த ஏேதா ஒ ெப ய ேநா
இ ற . ய வ யா ஆ க ெப ேவாைர க அவ க ேம ேம வள
ெப தைல க ெபா ெகா ேறா . ம த க உண மர
ேபா றா க . ெசாரைணய ேபா றா க ..." எ கான த ெசா ெபா
இறங டேபா , அர த ேவைலைய ைன ப னா .

"த ! இ த கன க க கைள எ லா இ ேகேய ெசா டாேத.


ெபா னகர ேமைடக , ேதா ெபா ட க ேப வத த ைவ
ெகா . இ ேக ேவைல நட க ேவ . ேந இரெவ லா இர பயண ெச வ தஅ
எ னா தா க ய ைல. ப ர ம காவ நா ப தாக ேவ ."

கான த அட னா , ேவைல ெதாட த . வா ர யாேரா ஒ ைபய வ தய


பைத கான த பா டா .

"வாச யாேரா ைபய வ ற மா இ ற . இ ேக அ சக ேவைல பா ற


ைபய எவைனயாவ வர ெசா தாயா ?" எ கான த , அர தைன ேக
ெகா தேபாேத, 'சா ' எ ர ெகா தா ெவ ற ைபய .

"நா யாைர வர ெசா ல ைலேய? ஒ ேவைள த ேனா எ னேவா? ேபா பா "


எ அர த ட ப வ த .

கான த ெவ ேய எ ேபா ெகா த ைபயைன சா ெகா வ தா .


"ைபய உ ைன பா க வ ததாக தா றா . ேபா எ னெவ ேக அர தா."

அர த எ ேபா பா தா . ர த நா கர அ ச ைட
வார படாத தைல மாக ெகா தா .

"எ னடா இ த ேநர வ தா ?"

"ஒ ைல, அ கா உ க ட ஒ அ பா வா ெகா வர ெசா னா க...


அவசர ..." ைபய வா ைதகைள த த மா ெசா னா . அவ பா த க க -
பா ைவ ஏேதா ெபா ைம ம ைய க டா அர த .
"ஏ டா ஐ பா காக இரா ப ம ேம உ ைன இ ேக ர னாளா உ அ கா.
நா காைல அ ேக வ அ காைவ பா ேப ெகா ேதேன. அ ேபா அ கா
எ ட பண ேவ ெம ஒ வா ைத ெசா தா ைக தைத ெகா
வ ேபேன."

ைபய ேம தா . அவ ற ைல, ேக ட த , உ உ க கைள த


மா எ லா அர த ச ேதக ைத உ டா ன. ஒ கா ெகா ளாம ச ைட
ைப ஒ ஐ பா ேநா ைட எ னா .

"இ தா இைத ெகா ேபா. காைல நா அ காைவ பா க வ ேவ ."

ப ஒ ெசா லாம ேநா ைட வா ெகா ந னா நா கர . ேநர


அவ ேபாவைத பா ெகா வாச ேலேய ற அர த ," கான த ெகா ச இ ேக
வா..." எ றா . உ கான த வ தா .

"ேவைல இ க . அ ற பா ெகா ளலா . நா ெசா றப ஒ கா ய ெச .


இ த ைபயைன ெதாட ேபா க கா ெகா வா."

"யா இ த ைபய ?"

"அைத ப இ ேபாெத ன? ெசா ேற . த ற ப ."

கான த ற ப டா . அவைன அ உ ேள தானாகேவ அ ர கைள


த ெதாட னா அர த . ர த ைய ப ய ச ேதக னா கலவர த
அவ மன அழ ய ற பல த வ ெச ேவா ஆரா எ தக க வ ைற
அ ர க அவ இல த . ப பா கஅ ய யக க அவ
டா எ ேற ெசா லலா . "வா ைக இ நா ஒ ைற தா சா எ உலக
வழ ப ேறா . ஆனா ம த ஆ ைறவான கால ஒ ெவா ப வ
ஒ சா . ஒ ெவா ப வ ஆர ப ஒ ற . ழ ைத ப வ அ தா
ைள ப வ ற ற . ைள ப வ அ தா , வா ப ப வ ற ற . வா ப
ப வ இற தா ைம ற ற . இ ப ஒ ப வ அ அ தப வ ற கால
ம த ைடய பழ க க அ பவ க மா ற கால . இ த மா ற னா அ வ மரண .
தாக ேச வ ற . ஒ ெவா நா நா அ ப அ தைவ மரண தா . ஆனா
அத காக நா அ வ ைல. அ நம யாத த வ " எ எ டலேக ஒ
ெச எ உதாரண கா தா ேபரா ய . உடேன அ த ெச ைள அ த
வா ய கைள தன ைட ெகா ட ேவ ெம ற ஆ வ அர த
உ டா . ேபரா ய அழ ய ற பல ம உ ேரா இ த நா சா ேம
நா க பயண ெச தா ேமைலநா டா ம ப ஒ ேவகான தைர பா பா க .
அவ ைடய ஆ ல அ ,த அ , த வ ஞான நா அவைர க
ைறவாக பய ப ெகா டேத" எ ஓ ஏ க அர த மன அ ேபா
பட த . அவ ெந தா . பழக ெதாட ய ஒ நா , "உ க த ைதயா
ெச ற ப க ெப ப உ களா ைறேவற ேவ . அத யத உ க ட
இ ற .ஆ ல த ைற க க . வா வ ேபா உலக
க த மண பர ழ க டஉ க ர தயாரா க ேவ "எ ர ட
ெசா தா அவ . அ ேபா அவ ெகா ேட " க எ ைன ப க ெப ய
கன க கா க "எ த னட கமாக ப ெசா டா .

"அ ப ெசா ல டா . உ களா அ ெம என ேதா ற "எ அ ேபா


தா வ ெசா னைத ைன ெகா டா அர த . அத த க ைடய
பழ க அ ெந க ெப இ தைகய உறவாக மா யைத ைன தா . ெதாட க
ர உற இ த த இ ப த ேனா ெந ெமன அவ எ யேத இ ைல.
அவைன ெப ைம ெகா ள ைவ த உற இ . இ தைகய தைனேயா ேபரா ய அ த
வா ய கைள தன ேநா தக எ ெகா த அவ அ சக ற
ஏேதா ஓைச ேக கேவ ைக ட எ வைத கா ெகா ேக கலானா . யாேரா
வ கா ைவ ஏ ற மா 'சர சர'ெவ ஓைசேக ட .

அ சக வல ப க ஓ ஓ ட , இர ந ஒ ச உ .
ெகா ைல ப க ஓ ட அ சக ெபா வாக ஏெழ ெத ைன மர கேளா ய
ஒ கா மைன இ த . ஓ ட க , அ சக ச கா த ைபக மாக அ த
ப கா ைவ நட க யாத இடமாக இ . னச காைல ச வ யாக வ ைப
வா ெகா ேபா ற ேதா ைய த ர அ த இட ைழ ற ேவ யா இ க
யா . அ சக ப க வ அ வளவாக பா கா பான ைல. பைழய வ எ ற
ைற ம ைல, அ க உயர ைல எ ற ைற ெகா ட . ப க தா வார தா
சாலமான இட . ைத த , ைப ேபா ற ேவைலக வச யாக தக ெக
அ சா ய 'பார க ' அ ேகதா அ க ப தன. ெகா ைல கத அ தா ேபா
உ ப க ம ைக, அ ம தாைர ெச க அட ய ஒ ல ப உ . இ த இட
அ உ ப தா அ ய ர க , 'ைப 'ப அட ய பர த தா வார .
இ ட ைத ந ைக ேப காவ பய லாம ைவ தா னா தர .

ப க ஓ ட ேவைல நா க இர ப ர ம யானா மாவைர ற 'கட ட' ஒ


பா ர க ற ஓைச மாக ெகா ைல ப க கலகல பா . ம நா ஓ ட வாரா ர
ைறயாதலா அ அ த கலகல இ ைல. அர த தய ெகா க ைல.
வாச கதைவ உ ப கமாக தா ெகா ைல ப க ைர தா . ட அ .
ேபா ேபாேத ஒ ெவா ப உ ய ள ைக ேபா ெகா ேபானா . அ த
அ சக இர ேநர க த யாக இ றேபா இ ப ஓ அ பவ இ வைர அவ
ஏ ப ட ைல. இ ஏ ப ற . த தலாக ஏ ப ற .

அவ கைட ள ைக ேபா ெச க இ த ப க ைழ தேபா ம ைக


ெச க ஓரமாக ப ப வ ெகா தஆ ஒ வ ெமன ள ஒ
பா வைத யாேரா வ வைத உண ஓ வ ஏ டா . "யார ?" எ
ெப ர இைர ெகா ைர தா அர த . வ ேம ஒ பைழய
ெச க ச அர த கா க ைட ர த தா த . ஆ அக பட ைல.
இ னாெரன க ெகா ள ய ைல. ற ஓ ஒ ேக ட . அவ வ
ஏ ன இட ேழ ம ைக ெச அ ம ெண ெண யஒ
ெப ட பைத க டா அர த . வ தவ எ ன கா ய காக வ க
ேவ ெம அைத க டேபா தா அவ உண தா . ெகா ைல அ த ஓைச ேக ட
வ பா காம தா இ நா ைக ேபா அல யமாக இ தா தா வார
அ அ ேபரா யர ப க சா பைல தா காண எ ற பய கர
உ ைம அவ த . இ த தமான எ க பைகக னா அ சக
அவ இ ேபா தா த த ஏ பட ெதாட ற ய அ பவ க .

ற அ தஇ ெகா ைல ப க கதைவ ற ெகா ர த யாெத ப ட


அவ . கத அ பா தைர கா ைவ க யாத ஆபாச ! வ தவ எ லா
ஆபாச க தா வ க ேவ . வாச ப க ஓ ஓ ட யாைரயாவ
எ ைண ெகா ச வ யாக ேபா ேத பா கலாமா எ ஓ எ ண
ஏ ப ட . அ சக கதைவ அைட ெகா ஓ ட ஆைள எ ேபா
ேத வத கால கட த ய யா .' கான த வர அவைன ைண ைவ
ெகா இர இ ேகேய தா வார ப கலா ' எ ர ய ைய ைக டா அவ .
எ வள தா உ ளவனா தா மன இன யாத பய எ த . நட க
இ தைத ைன பா தேபா உட ந ய . வ தவ ைடய ப ைறேவ தா
எ வள ேப ழ ஆ ? இ தைன நா க அ பா ப அ ட கெள லா
அ ேம.

வா ற கத த ட ப ட . ள கைள அைண காம ற வ கதைவ ற தா


அர த . கான த தா .

" த கா ைபய . ம க மா ச ர ப க ெத ள அ
ைளயாட ேபா டா . ஒ ெசா ல ைலேய எ தா ேபசாம பா ெகா
வ ேத . இ லா டா பலமாக நா அைற ைவ இ ேக இ வ ேப .
வய ேலேய டைல தனமாக இ ப ெக ேபா ற ைளக ெதாைக ஊ ஊ
இ ேபா அ க ற "எ கான த யேபா அர த ைக தா .
"ேபரா ய ைடய ைள இ ப ஆவதா?" எ ற ேவதைன வா ய . ேவதைனேயா அர த
னா , " கான த ! ரம ைத பாராம ம ப ஒ நைட ேபா நா ெசா ேனென
அ த ைபயைன . அ , உைத ஒ ேவ டா . காைல பர ற
பா ேதாேம அ த ெப த அவ . ேபரா ய ைபய . அவ வ பண ேக டேபாேத
என ச ேதகமா த . அ தா உ ைன னா அ ேன . ைரவாக ேபா அவைன
அைழ வ ."

அர த ேவ ேகாைள ம க இயலாம ம ப ேபானா கான த . அவ ெச ற


ேநர ெக லா ம கேள வ அ மா கா அ சக வாச வ ற . ர
அ த அ மா கா ேழ இற ன . அவ க க க கவைல பரபர
ெகா தன.

ர த ைய ப அ ததனா அ ச ற நட த க யா மன
ழ ேபா இ த அர த , அவ கைள பா ேம ழ பமைட தா . ஆனா
சமா ெகா வரேவ றா . ம கேள வ அ மா ெப ைண ப அர த ட
வரமாக ெசா , எ ன ெச யலா , எ ப ேதடலா எ ேக டா ர .அ தந ர
த ைன ேத ெகா பர ற வ அ த அ மா ய ெச ைய ேக டேபா த
த காணாம ேபான ெக வ மற ட அவ . வய வ ெப ைண
காணாம கல த அ த அ மா யர தா ெப தாக ேதா ய . "எ ைன
ேபாலேவ இ த அ மா ஆ ைள ைண லா ப ைத க கா றவ க .
எ வளேவா பணவச , ைத ய உ ளவ க ; இ த ச பவ னா ஒ ெச ய
ேதா றாம இ ேபா எ ட வ கத னா க . நா எ ன ெச ேவ ? உ க ட அைழ
வ ேத . க பா ஏதாவ ெச க ; க ெநா ேபா றா க " எ
அர த ட உத ேகா னா ர . "ேபா ெசா ைக பட ெகா ேதட
ெசா லலாமா? அ ல ெச தா க பட ேதா ள பர ேபாடலாமா?" எ பத ற
ேதா ய வ கைள எ லா னா அ த அ மா . இ ப ஒ ைல தா ேவதைன தா க
யாத .

"பத ற படா க அ மா! ெப வய வ தவ எ க . இ ப ெய லா பட , ள பர ,


ேபா எ ேபானா னா ெப வா ைக வ இல கா . நட தைத கேள
ெப ப ன மா ஆ . தானமாக ேயா ஒ வ ெச யலா " எ றா அர த .

ர ைய த யாக உ ற அைழ ேபா , "உ த ச க ெத ேமா?" எ


ெதாட நட தைதெய லா அர த ெசா னா . கான த ைத அ பைத
னா .

" த க . க சைடயாக தைலெய ற . என இ ேம இ கவைல"


எ ஏ க ேதா ெசா னா அவ . அ ேபா கான த ம த யாக வ தா .
"கா ைவ ஆ யத காக ைபய கைள ேபா லா ஏ ெகா
ேபா டா க . நா ேபாவத ைபய பேலா லா ஏ டா " எ கான த
ய "அ இ க . காைல ைபயைன கவ கலா . இ ேபா ேவ ஒ கா ய
உ ேயாசைன ேதைவ. இ த அ மா வ றா க பா ?" எ கான த ைத உ கா
ைவ வர ைத னா அர த .

அ யாய 14
"க ர பா க க
எ ேபா கம பா
ெபா ர உ தைன ைத தா
அத ண ைத ெபா த கா
ெசா ேபைதய ( ) அ இ தாக
வ ெமனேவ ெசா னா
ந ேபா வாரா ஆ கவ
ணேம ேமலாக நட தாேன"

ம ைர நகர க ேத ந ர ெகா அ த ேநர ஒ க ேதயாத ஒ


ஒ றா ஓ அ சக அைற அவ க உ கா தா க . த
ெப றைவ , த ெபறாதைவ மாக அ ர க ேமைசேம தா மாறாக ட தன. அைவ
த ட த த அ தவ க அ ேபாைதய மன ைலையேய கா வ ேபா இ த .

அர த ய வர கைளெய லா ேக கான த ப ெசா லாம இ தா .


அவ க ரமான தைனைய கா . எ லாவ ைற இழ
ப ெகா டா ேபா ேசா உ கா த ம கேள வ அ மா ர க ைத
பா தா . ர அர தைன பா தா . அர த கான த ைத பா தா .

" கான த ! மா உ கா ெகா தா எ ன வ ? ர இ த அ மா ந ைம


ந ெகா தாேன வ றா க . ஏதாவ ெச ய ேவ டாமா? உன இ த அ மா
மன ைலைய ெகா ற வா ஏ ப இ ப ஒ வ ெசா லாம இ றாேய?
ைபய கா யைத ைளயா யைத கா பேலா ேச ெகா
வைத இ க காம இ ஒ மாத க க வ ெகா
வ தா , ெக ேபாவ ஒ ைல. ஆனா வய வ த ஒ ெப , மணமாகாதவ
த யாக யா ெத யாம ள ேபானெத ப எ தைன ெப ய ெகா ைம.
ெப ற மன எ ன பா ப கான த ?"

"எ லா ற அர த . ஆனா இ த ேநர ேம எ ேக ேபா எ ன ெச ய ?


நட த ெவ ெத ய டாம ெப ைண க ெகா வ ேச க ேவ .
க ப ற ெப எ றா க . யா ஏமா அைழ ெகா ேபா க யா .
வர ெத ேவ ெம தானாகேவ ேபா ப தா சா ய . அ ப யானா எ த
காரண காக யாேரா ேபா கலாெம ெத ெகா ள ேவ . ேத பா க
ள வத காணாம ேபா ெப பழ க வழ க கைள ப இ த
அ மா ட நா ைறய ேக ெத ெகா ளாம ஒ ைற ள ெகா ள இயலா .
என ெகா ச க ேநர ெகா . ம ப ர ேம ஆக ேபா ற . ெப
பட ைத வா ெகா இவ கைள அ . கவைல லாம யவைர ம யாக
ேபா இ க ெசா . எ னா மானா இ த அ மா ைடய ெப
எ தா ேத ெகா வ ேச ேவ . உத ெச ய நா தய க ைல.
அைத வைகயாக ெச ய ேவ எ தா தய ேற . அவசர ப எைதயாவ ெச
அ த ெப ஓ ேபா டாளாேம எ ஊெர லா அவ ெபய பர ப ஆ ட டா "
எ கான த தானமாக ய வர க எ லா ஏ ெகா ள த கைவயாக தா
இ தன. ர , ம கேள வ அ மா ட இ வச தா ைக பட ைத வா அத
றேம ேதைவயான வர கைள அைடயாள கைள அர த ட ெகா தா .
அவ அைத வா ேமைஜ இ பைற ப ரமாக ைவ தா .

"அ மா க எ ேனா பர ற வ க . உ க மன ைல ச ைல.


கவைலகளா ழ க . உ கைள இ ேபா த யாக அ ப என
பயமா ற "எ அ த அ மாைள த ேனா வ மா அைழ தா ர . அத அ த
அ மா இண க ைல. "கா ச உட ேபா தைல த ெகா உ ைன
இ வள ர இ ெகா வ த ேபாதாதா? எ தைல ; என ெப ணாக
ற தவ இ ப ெக ேபானா அத கெள லா எ ன ெச க ;இ இ
ேபாதாெத உ ேவ வ உ தைல எ கவைலைய ம க ைவ க
ேவ ெம றாயா? எ ைன ப உன பயேம ேவ டா ர ! இ த அச
ெப காக இச சகாக நா எ ெச ெகா டமா ேட . அ ெறா நா எ ைன
த தலாக ச த ேபா ெப க மா ப ட ைலக பழ இ ைறய ந ன
நாக க கைள க ெகா ள ேவ எ வ வாதா ேன . ஒ ெகா ள ைல.
அ த க ைத கைட வைர வ ைமயாக ம தா . அத உ ைம இ என ற ர ."

"பைழய கைதைய எ லா எத க மா இ ேபா ள க ? நட க ேவ யைத


கவ கலா . உ க ஆ தலாக இ ேம எ பத காக தா எ ேனா வ மா
அைழ ேற ."

"அ ப ெச வத ைல ர ! ெச ல ைத த யாக ேற . சைமய கா


ைண ப ெகா டாேளா இ ைலேயா? ேநரமானா பரவா ைல. உ ைன
ெகா ேபா ட நா ேற " எ வாதமாக ம டா
ம கேள வ அ மா . த ைக ம ைகய கர ைய , த ச ப தைன , கமலா தா ட
ெசா , அவ க ப க ெச த ைட ெகா வ தா ர .
இ இ ேநர ேம பர ற ேபானா கமலா ேபா ழ ைதகைள
எ த அைழ ேபாக யா . இர ெக ட ேநர அவ க ேபா
கதைவ த க ைத ெக ப ந றாக இரா . அவ ம த யாக ேபா
ப ெகா வ இயலா . அ த அ மாைள பர ற அைழ பத ப லாக
தாேன அ த அ மாேளா ம ைர த டா எ ன எ ைன தய ய ர
உ ள .

"எ ைன ெகா ேபா ற ரம உ க ேவ டா அ மா. இ வள நா ைக


ேம நா அ ேக ேபா எ ன ெச ய ேபா ேற ? உ கேளா உ க ேலேய
இ ேற " எ ர த ப ைத ெவ டேபா ம கேள வ அ மா இர ைட
ம ேயா ஒ ெகா டா . அவ க கா ஏ ெகா டன . வ ய வத காக ப
ேபா அர த கான த அ சக வா ப ேழ நைடபாைத ேமைட கா அ ேக
றன . கா ற பட இ தேபா கான த கஅ ெந " ர ய கா நாைள
காைல நா அர த இ த அ மா வ ேறா . ேம ல வர கைள ேக
ெத ெகா ள ேவ . பத றமைடயாம இ க ெசா க . எ களா ஆனைத
ெச ேறா . அேநகமாக நாைள காைல நா க வ ேபாேத உ க த ைய ேத
ெகா வ ேவாெம ைன ேற . வ த படா க . ைத யமாக இ க "
எ றா . அவ யைத ேக ட ம கேள வ அ மா , "இெத ன ர ? உ த ைய ப
இவ எ னேவா ெசா றாேர, அவ எ ேக ேபா டா ?" எ ைக ேபா ய
ன னா . அ த அ மா அகால த ைன ேத ெகா பர ற வ வச தா
காணாம ேபா ட ெச ைய ெத தேபா த த நா கர ப ெசா வத
ேதா றேவ ைல ர . ெப ய ப ேதா பரபர பைட ஓ வ றவ க ட ய
ப ைத ெசா த வ த அவ க ப ெகா ள ெச ய ேவ டாேம எ தா
அவ ெசா லாம இ டா . தன சமய ேந த ேபாெத லா உத அ த
தா தா ஆ த ெசா உத ெப ைண ேத க ெகா க ேவ ய
சமய த ப ஆ த ேதட ப ைல அவ . வச தாைவ ேத க
ெகா க அர த உத ைய நாடலா எ தா அ த அ மாைள அைழ ெகா
உடேன அ சக வ தா அவ . ந லேவைளயாக அ த ேநர கான த அ
இ கேவ அவ ைடய ேவைல எ தாக ேபா .

இ ேபா கான த ய அ த அ மாேள ஏேதா ெகா த ைய ப


ேக றா . வ ேக ேபா எ ப ெசா லாம இ ப ? அ சக வா
ற ப ட கா தான ப த ெத அ த அ மா வா ேபா பத ல
நா க த நா கர நட ைத மா த கைள ப கமாக ெசா தா .

ர ைய ம கேள வ அ மாைள அ உ ேள ய அர த
கான த ேநர ஒ வ ெகா வ ேப ெகா வத ெச ஒ ேம இ லாத
ேபா தன . இ த அைம ைய கைல ெகா அர த றலானா .

"உன இ ஒ ய ெச ெசா ல ேபா ேற , கான த . ஒ ம ேநர


னா இ த அ சக இ ைற ளஅ ெச வ க எ வத ,
அ வத ஏ பா நட தெத ெசா னா இ ேபா ந வாயா?"

"ெத வாக ேப . ெசா வ என ள க ைல, அர த !"

கான த ந றாக ள ப ற அவைன ெகா ேபா கா


எ லாவ ைற னா அர த .

"பா ! இ வள ெக ட எ ண ேதா வ தவைன எ ப ய பா த ேபாக டா ? ந ல


சமய நா இ லாம ேபா ேடேன! ஆைள வ ேலேய அைற ெகா ேப .
ெசா பன ட இ இ த மா ெக ட ேவைல ெச ய வ அவ உ டாகாம
ப ேபேன" எ ெகா பைட னா கான த . அைத ேக அர த
தா .

"ஆைள க ைவ உைத த இ மா ெக ட ெசய ெச


வத ப லாக அ கமா டா எ ன ெச வா கான த ? ைக ரா இர த
வ றேத எ பத காக ைகைய ெகா ேபா ைட தா இர த ைற மா
அ பா? ைம ண எ ப உ ைட ேபா ற . க ர னா பா க , க ைய
எ வாக ேபா ப ைர த ராக பா னா உ ைள றேபா அத
பைழய நா ற தா வ . க ள ெப யவனா? கா பா ெப யவனா? எ பழெமா உ .
நாைள ேக தலா ட ெசா ஓ ட இத ந றச ஒ கதேவா வேரா
ேபாட ஏ பா ெச ய ேபா ேற . நா ெச ய த அ தா ..."

"யாேரா ேவ ெம ெசா ஏ தா இ நட ற அர த !
ெசா றப பா தா ைப அ ள வ ற ேதா ஓ ட ேவைலயா கைள த ர ேவ
ஆ க ெகா ைல ப க ழ வ ைல எ ெத ற . ஓ ட ஆ க இ தவ வர
மா டா க . ேதா ேய கா ஆைச ப இைத ெச ய ஒ ெகா கலா . எத
காைல ேல சா டலா ."

" சா ெத ய ேபாவைத நா இ ேபாேத ெசா ேற . ேக ெகா . எ க


இ ேபா ஏ ப ஒேர பைகவ , அ த ம டப தக கைட கார தா . அ த
நா ெதா ைற னா அ சக அவ ைக ச உ .எ க
தலா ைய அவ க ேடா கா . இ ேபா ேபரா ய கைள நா க
அவ ைடய ெகா ேகா ைம யாயமாக ெவ ட ெதாட பதா
பைழய ைக ச வள ற . எைத ெச வத சாத ம த அவ . இ க ேம! நா
ைறயான வ ேலேய ேந ைமயாக ேபாகலா . ஒ நா அவைரேய ச இ ப ெய லா
ெச யலாமா? எ நாேன யாய ைத ேக க தாேன ேபா ேற ."

" யாய ைத ேக ற ஆளா அவ ? ம ப அவ ட அைற வா ெகா வராேத. இ த


தடைவ அவ அைற ெகா வா. அத பல இ ைலயானா அவ ட யாய
ேக க ேபா றேபா எ ைன உட அைழ ேபா. நா ெகா ேற அவ ! யாயமா ,
யாய ! இ த தைல ைற யாய ைத ப ேப வ தா நாக க அ பேன. கைட ப
அநாக க !" க ைக ைடைய உ ழ ைக ம க இ யவாேற
ேம ேப னா கான த .

"அ த ம டப ஆ ட ேபரா ய தக கைள கா பா யத காக உன ,


உ க தலா எ வள ந னா த அர த . ப ப ர நா க
எ ேந த ஒ த அ த ம டப கைட அவ க ப ெவ ட
தக ஒ வா வ தா . த பாட ர எ றஅ த தக ெபய தைல
உ ேள இ ப க க வைர எ லா இட க த பாட எ அ ட ப த .
அவ க ெவ ஆ ர கண கான ர க இ த தவ இ க தாேன ெச ?
த எ தைன ெப ய பாவ இ ?"

"த பாவ ஏ ? எ லா பாவ அவ தா . ஒ வைக அவ ெவ


தக த பாட எ ெபய இ பேத ெபா த தா . அவ ெசா தமான
ஓைல வ கைள ெகா ஒ ேநா அைத ப க ைல கான த , ேவ ஒ வ
ரம ப பல ஆ களாக ய ப தத பாட ர தக ைத அ ப ேய ஒ
மாத கா ய ெவ டா . ம ப எ ெபயரா ! எ ம ேவா?
ைழேயா? அ ல ைலேயா? ெத ய ைல. அதனா அவ ெச த கா ய ஏ ப தா
தக ெபய வா ற "எ ேப னா அர த .

அ அவ க இ வ ெகா ைல ப க தா வார அ ேலேய ப


ெகா டா க . அவ க ப ேபா ம ஒ றைர இ . கைள அ உட
தா காம ைற தா மன ழ ப தா க உடேன அ க ம த . ப ைக சா
ழ ைகைய ெகா தைலைய ெகா கான த ேக டா ,
" ர ய கா இ த அ மா எ ன உற ? இ த அ மா யா ?"

ம கேள வ அ மாைள ப ர ட , தா ெத ெகா தவ ைற


கான த ெசா னா அர த .
"இ வள ந ல ப ற த ெப இ ப யா ேபாகேவ ?இ த
கால ப ட க ,க க ப ற ைபய க , ெப க தவ ெச ய
ற தய க ைத ெகா ச ெகா சமாக இழ வ றா கேள அர த , இத எ ன
காரணெம உ னா ெசா ல மா? த ப பா உ வா வா தவ
ைளயா ற த ெப ைம இல ய ேபா ந ைடேய வா ர ய கா
க கா வள ைபய இ ப ஆ டாேன! ெச வ , ெச வா ந ப உ ள
ம கேள வ அ மா ெப ெத யாம பண ைத எ ெகா
ஓ றாேள! வய ேலேய ெக ேபாக இ ச இவ க
எ ேக ைட த ?"

அர த ெந டா . கான த இ த ேக எ னப ெசா வெதன


தா . ேநர அைம அவ கான த ைத ேநா ெசா லலானா :

"வ தவ றஇ த ச எ பழக ெதாட ற எ ப தா என


ள க ைல. இ கால கண , வரலா , ஞான க ெகா பைத
ஒ க ைத , க பா ைட க ெகா கலாமா எ ட ேதா ற .
த ர உ ைமக ெப வத னா ப காதவ க ல அ யாைமயா தவ ெச
ெகா தா க . இ ேபாேதா ப தவ க , தவ கைள அைவ தவ கெளன அ ெகா ேட
ெச றா க . நா வா அெசௗக ய க ைற த ஏைழ ப க ப க
வ மாணவ க ேம நா வா ெசௗக ய கைள ஆட பர கைள க
அ றா க . வ டமான ட பா ச ரமான ேபா ற மா ஏைழ நா ஆட பர
கன க ெபா தமா ேடென றன."

அர தைன இ த மா க ெவ ளமாக ேப வத ேக ப
கான த த ஆன த . மன உ ேபா இ ப அவ ேப ற ச த ப க
எ ேபாதாவ அ த மா தா வா . அ ப வா ற ேநர க அ தஅ
ெவ ள ந றாக எ வ கான த வழ க . அர த ேம
ெதாட தா . " தா னச ெச தா க ப றாேய, கான த ! ஓ ேபாத , பண ைத
எ ெகா த ேய ேபாத எ இைளஞ கைள வ கைள ப எ வள ேச க
வ றன? அ வள மா ெபா யாக இ ? எ ப எ ப எ த சமய க தவ
ெச யலாெம பைத ெச தா கேள க ெகா றன எ ப உன ெத மா?"

" ெசா வ உ ைமதா அர த . ஒ க ைத ப ய ஆ வ இைளஞ க ைடேய


ட . ஆனா அத இைளஞ க ம தா காரணெம ைன றாயா?"

இத அர த ெபா தமாக , ந றாக ப ெசா னா . இ ப ேக


ப மாக ேநர வாத ெச அவ க உற ேபானா க .

காைல அர த ேபா ெகா ைல கான த யா டேனா இைர பா


ேபா ெகா தா . ேபா பா தேபா ற ைப அ ள வ ற ேதா ைய அவ
ர ெகா ப ெத த . ேதா தன ஒ பாவ ெத யாெத ெக கத
ெகா தா . கான த தன இ த ேகாப ேதா ைய ேழ த வா
ேபா த . ந ல ேவைளயாக அ த சமய அர த எ ேபா ேதா அ
உைத ழாம கா பா னா .
"அவ எ ன பா ெச வா ? ெச தா உ ட நா ெச ேத எ ெசா
ெகா பானா? நா ஒ காக வைர ெப தா ச வ கத ேபா டா
யா ைழய யா அ ற " எ கான த ைத சமாதான ப ெகா
வ தா அர த .

"ம ேல ம ேல இற ேபா - எ றா ேபாடா அர த . க ன ெகா தா உ ைமைய


க பா . எ வ கா ய ைத ெக டா . ேபா ெதாைலய .அ த
ெப ைண க ற கா ய ைதயாவ இ காைல ெதாட கலா " எ அ
ெச ய ேவ ய ேவைலைய ைன ப னா கான த .

அர த ேமைச இ பைறைய ற வச தா பட ைத எ கான த ட த தா .


அ த பட ைத வா பா த ட கான த ய பா னா அவ க அக
மல த .

"அ ச ைக! இ ப ய லவா வைகயாக மா ெகா ள ேவ " எ ற ெசா க அவ


வா ெவ யா ன.

அைத ேக அர த ஒ யாம ைக தா . "எ னடா கான த ? இ த


பட ற ெப ைண இத ேப உன ெத மா?"

"ெப ைண ெத யா . இ த பட ைத ந றாக ெத . இேதா பா ேவ ைக..." எ


ெசா ெகா ேட ஒ ம ப ைஸ எ தா . அ ய அள எ க ப ட
வச தா ைக பட க இர அவ ைகெயா ப ேதா யக த ஒ ,
பா ேநா க இ தன. ம ப ேம பாக ெவ ேய ெத றா ேபா ற 'ைம கா'
உைற ஓ ஆ பட இ த .ம ப ெசா த கார ைடய படமாக இ க ேவ
இ . க த ைத அர த ப கா னா கான த .

"அ ைட வண க .

உ க ண ப தா ப தைனக அட ய வரமான க த ைட தன. ய


க கைள மா அ க ப தந கைலைய வள உ க ப ைப
பாரா ேற . எ ைடய ஆ வ ைத க ெகா டத ந .ப ட நா க ,
க உைட அழ ேபா க பல ைற நா ப வா ேற . என மா
ந க ேவ ெம ற த யாத ஆைச. எ ைடய ைக பட ைத பா த பட ேலேய
எ ைன கதாநாய யாக ந க ைவ கலாெமன எ க .உ க நா எ ன ைகமா
ெச ய ேபா ேற . ப தைன க ெதாைகைய எ ேபா ேவ மானா
த வத தயாரா ேற . க எ ேபா இ ேக வ வதா தா வ ற ேச ,த
இட எ க . கவ ேலேய எ க .எ எ னா தய ெச கா எ த ேவ டா .
நா உ கைள ச ேற .

த க ,
வச தா.

ேக ஏளனமாக நைக தா அர த . "நா எ ப வர ெத த ெப க


இ இ ற மா அளேவ இ ைல. ஒ ேவா இள ெப ைல க ணா
த க ைத பா ேபா த ைன ஒ ந ைகயாக, அ ல ந ைகைய ேபா ைன
ெகா தா பா றா . அ த கைல ேச தவ க ந ைப பா ர பேதா
அைடயலா . ஆனா எ ேலா கவ ைற த அ த கைல ப ள க ைண ெகா
ட றா கேள! இ த ேமாக க ய ெவ ம ைத எ ேக ேத வ ?"

"ம ைத அ ற ேதடலா ! த அ த ஆைள ேத ைக ல மா உ ேள


த ளேவ . எ லா சா தனமாக ெச த பய , இ த ம ப ைஸ ம எ கைட
மற ைவ ேபா டா . ேந நா கைட , த ெசயலாக இைத
பா த ேபா இ த பட க ப ட .அ ைன ததனா தா ெகா த பட ைத
பா த அள க ேத " எ கான த யைத ேக , "அ ச த ! பட ைத
ம ப ைஸ ைவ ெகா ஆைள எ ப க பா ? க த உைற இ றேத?
கவ எ த ெபற ைலேய" எ ச ேதக ைத ெவ டா அர த .

"பய இ நாைல மாத களாவ நா ைத ெகா த உைடைய ேபா


ெகா தாேன ய ேவ . ேபா ேடா ேவ இ ற ந ட .க டலா
பய படாேத" எ கான த அர த ெசா ெகா த ேபா ர உ ேள
வ தா . அவ ைக ஒ த உைற இ த . உைற த ைய எ அவ
அர த ட த தா . த ய கால நா ம ெகா க ப த .

' வர வ ெசல பண ைல. இர ைலய இ ேற . வ


அைழ ேபாக . வர ேந - வச தா."

த ம கேள வ அ மா ேப வ த . அர த ப கான த ட
ெகா தா .

அ யாய 15

"ம ைகய ராக ற பத ேக - ந ல


மாதவ ெச ட ேவ அ மா
ப கய ைகநல பா தலேவா - இ த
பா அற க வள , அ மா!"

-க ம

ர ெகா வ த த ைய கான த ப தா . த ட த ைக பட கைள வச தா


ைக பட எ ய க த ைத கா அவ ள ெசா னா .

" மா கதாநாய யா ந க வா உ டா த வதாக இ ப எ தைன ேபைர


ஏமா பண ப றாேனா அ த ஆ ? அவ ைடய ேபாதாத ேவைள; இ ேக ம ைர
எ ட உைடக ைத வா ெகா இ த ம ப ைஸ மற ைவ
ேபா டா . இ த தடைவ சயமாக அக ப ெகா க எ ண ேபா றா பா க .
அ கா... நா இவைன மா ட ேபாவ ைல. எ ப யாவ க உ ேள த ள
ேபா ேற " எ ம ப ைம கா உைற இ தஆ பட ைத ர கா
னமாக ேப னா கான த . அ ேபா அ த அர த ர க ைத ேநா
வ ெச தவா ேக க ெதாட னா :

" எ னேவா நா தவறாம த நா ெப ைம ற ைப ப பா ைட ப உ க


ம ைகய கழக ெசா ெபா க ெச வதாக ெசா ெப ைம ப ெகா றா !
வள ற தைல ைறைய ேச த ெப க எ ப இ றா க பா தாயா? ெதா
வள ேரா ட ெச மா ேவ ெகா ள இட லாம ெவ கவ ம
ைற த வா ைக ஆைச ப ப வா றா கேள! மா ந க இட வா
த ேற எ ற ட ப , ப ெப ைம, ெச வா எ லாவ ைற கா பற க
ெத யாத ஆ ட ள ற அள அசடா ைப யமா ைல ழ
ஓடலாமா ஒ ெப ? பா வ ஏமா , பண ைத ப ெகா வர ெசல
இ லாம ெப றவ த ெகா க ெவ கமாக இராதா ஒ ெப !த ெச த மன
ைகக அத காக ச ேவ டாேமா?"

"ெப த ைன ப அ க கவைல ெகா ள ேநராம ச க ெபா அற கேள அவ ைடய


ைற காவலா அவைள கா த கால ட அவ அ த ச ெவ க இ த !
ஆனா இ ேறா ச க ெபா அற க மா வள டன. ெப த ைன தாேன கா
ெகா ள ேவ ய கால இ . அச ஆைசகளா ஏமாற டா . ஆனா இவ ஏமா டா .
நா க கைள ைற , ெசா ெபா ெச வ ேக பவ ப ற
ச ைற எ பத இ ஒ அைடயாளேமா எ ேதா ற அர த ! எ ஆ றைல நா
இ அ க ப ெகா ளேவ " எ றா ர . அர த ைடய அ த ேப ,
' ற வ கா யா ற ஆ றைல உ ட இ அ கமாக
ெகா ளேவ 'எ த ைன ெம ைமயாக கா ய ேபா ெதா த ர .
இ த ேப ைச இத ேம வள காம , "நா அ த அ மா கா
ற ப ேறா . எ கேளா உ க இ வ யாராவ ஒ வ உட வ தா ந லெத அ த
அ மா க றா க " எ நட கேவ ய கா ய ைத அவசர ப ெகா ெசா னா
ர .

" கான த ! இவ கேளா ேபா வா. ைதய கைட சா ைய எ ட


ெகா ேபா. கைட ேவைலயா க வ தா நா சா ைய ெகா ேற " எ
கான த ைத ற பட ெசா னா அர த .

"நா எத அர த ? அ த அ மா ர ய கா ேபானா ேபா ேம. ைண கா


ைரவ இ பா ."

"இ ைல, க டாய ேபாக ேவ . ஏதாவ வ வ தா சமா பத தா ச யான ஆ .


ம காம ேபா வா. கா ெப ய . ம ஐ ப ைம ேபானா எ ப பக
ப ர ம டலா ." அர த இ வா வ தேவ கான த தா
த க க ய ைல. ைதய கைட சா ைய ெகா ற ப டா . ேபா ேபா
ர அர த ட னா :
" க ஓ உத ெச யேவ அர த . தா இ த ைபயைன ேத
ெகா வ க க ேவ . எ ேக ெக ேபாக எ தா ேபசாம இ க
ய ேற . ஆனா மன ேக க ைல. உட ற த பாச எைதயாவ ைன ேவதைன பட
ெசா ற "

"யா , உ த நா கரைச ப தாேன ெசா றா . நா பா அைழ வ ேற .


ேபா வா" எ றா அர த .

ர ைய கான த ைத அ உ ேள வ அம தா அர த . த நா
மாைல நட த க கைள ஒ ெவா றா எ பா தேபா அவ உ ள
ெத ழ த த . ர த ெக ட பழ க களா இ ப ஆ டாேன எ
ைன ேபா யர கவைல ெகா டா . அ சக ப க வ யாக ெந ைவ
ய ைனேவா வ ேபான ஆைள எ யேபா ெபாறாைம ைமைய எ ேவதைன
ெகா டா . தாைய க கல க ெச பண ேதா ஓ ேபான ம கேள வ அ மா
ெப ைண ப எ யேபா அ தாப இர க உ றா . ழ பமான மன ைலேயா
அைற தவாேற ெவ ேய ேநா ன அவ க க . எ ேர ச ன ேந ழ ேக ைய
ள ெகா ேமெல ச ய ேபா ேகா ர ய காைல வான ன
அ தமா ெத த . டலழக ெப மா ேகா ைவைக ந ம சன ம
ெச யாைன ம ேயாைச காைல ேபா அைம க த ெய லா ைற ெகா
ஒ ப ேபா அழகாக ஒ ரைம. எ ப க ஒ மா ச த பழ இள
ெப ஒ உலக இ பமயமான ெசௗ த ய ச கைளெய லா த எ வ ேபா
ைணைய த ரைல இ ைம ெக லா இ ைமயான ஒ ேப ண ைழ உதயராக
பா ெகா தா . ழாய ட க ேமா காரமான ஓைச வா க ேமா
வைசெமா க மாக இ ம லக தா எ ைன ப றா ேபா ஓ அைடயாள
அ தமான இ த ைவகைற ைல மல வத றஅ க ேபா அவ மன
ல ைன அ க ெந தன. ச ைட ைப எ ேபா த ட இ
ய ற தக ைத எ தா . அ த சமய த மன அ த
தைனக ஏ ற ல ற பா கைள ேத ப அவ உண ஆ தா . இ த மா
மன ைல அ க உ டா அவ . த ரைம த மா உ கா பா . ல
ேவதைன ைற த தைனக ேபா க க கல வ உ . இ ப ப ட உ கமான
மன ைல ேபா அவ மன க ைதக கான ெச ள ெசா க ஒ
உ வா ெவ வர .க ெவ வர ைறமாத ழ ைதேபா இ த
ேவதைன அவன மன இரக ய . இ தைகய தைன ைல உ ள மல ைய
ேச அவ க பா கலா . ைகைய க ெகா றா ேபா மல த
க ேதா ஒ ேவகான த பட பா கேள! அ த க உ கைள க ப க
ைவ ற ஏேதா ஒ கைள இ . தைன பா ேபா அர த க
ல ஒ இ த வைகைய ேச த தா .

றேபா உட ேவ அவ . ஆனா அ த தைன றேபாேதா,


காய பாக இ த ெமா இ க ெந ேபா வாக மல றேபா மண ேம
ஓ அ த மண , அ ேபா மண அவ உ ள . மண ற பா ேமா
பா றவ கைளெய லா ெகா ள ெச வதனா தா இ த , ைக எ
ெபய வ கலாேமா? எ அர த ைன பா . இ த அ இ க
ேவ ெம ப ைல. இத மண ைத ப ைன தாேல உ ள அவ . 'கட '
உலக ைத பைட ேபாேத இ ன இ ன நா ற க உலக உ டாகலா எ பைத
அ மான ெச ெகா தா உலக மண ள ெச கைள பைட தா எ க பைன
ெச அர த ஓ அழகான க ைத எ தா . எ ேபாேதா அைத அவ ைடய ேநா
தக ப ர அவைன ஒ ேக ேக டா .

"இ ேனா அ வமான அழ உ க ெத மா அர த ? அ பா த ெசா க ஒ


வன ப ஓ ஆரா ைல எ ெகா தேபாேத என இ த உ ைமைய ெசா
ெகா தா . ' , மல ' இ த இர த வா ைதக எைத ெசா பா தா ,
ெசா வத காக வா ற ேபா உ க உத கேள மல வ ேபா மல . ப, ம இ த
இர எ கைள உத மலராம ெசா லேவ யா ."

த ெசயலாக ச ேபா உைரயா ேபா டத இ ப எ தைனேயா கமான


ெச கைள அர த ெசா தா ர . அவ த அ ைப ம அவ
த ெகா க ைல. அ ேபா ேச 'த 'எ அள ப ய ெச வ ைத கல
த ெகா தா . ர ேயா அவ பழ வ த ைலக இ தன.

அவ ேபரா ய அழ ய ற பல ெப . அவ த ைத கைள அவ ட
வா ெவ ற ைற ஓ உற . அ த உற தா ம ற உற க காரண .
ஒ வ ெகா வ த த இல ய கைள , உ ள கைள உண பழ ய அ பழ க ஓ
உற . அ அ தர கமான உற . இதய க ம ேம த உற அ . வா ைக
நைட ைற ஆ க ெப க க ைத உட ைப பா ெகா ற இ ைச காத
அ அ . ெம ய மன உண க கமாக ற கா ய காத அவ க ைடய .
றாவ ைல அ கடலா ள அவ , த க கைள ப ேப றேபா
அவ சாதாரண மாணவைன ேபா ஆ ேக ெகா ற உற . அர த க ஞ .
தைனயாள . இல யவா . அழக . எ லாமாக இ ஞான ெச ேபா அவ த ைழ வா
வழ ேபா அவ த க ர கைள மற ைளேபா ேக ெத ெகா வேத
இ பமாக இ த அவ . கான த த ட அ ப இ பைத அவ
உண தா . ந பைன ேபா ேதாேளா ேதா பழ னா ல சமய க கான த
த மாணவனாக அம வைத ேபா , த இதய கவ , தன இதய
ெகா தவளாக பழ னா ேபரா யரா ய த ைத ட க த ேப ைமகைள ர
ேப ேபா அவ ழ ைதேபாலா ேக ெகா வ ேலேய இ ப க டா .

அ காைல எ ண க அைலபா ைலய ற மன ைலேயா இ தேபா இ வள


ைன றா அவ . த ைடய ேநா தக ைத எ க டவா எ னா .

'பைழய கால அ ண எ ற ஒ வைக பறைவ இ ததா . அத ெச க இ ய


ந னமான இைசகைள உண ேத பழ கமா . வகாரமான ெக ட ஓைசகைள ேக க
ேந டாேல ேபா , ேழ உ மா அ த அ ண பறைவ.'

'வா ைம ைற த ெக ட ெச கைள உண ேபா இ த அ ண பறைவேபா நாேம


அ டாெல ன எ தா ைன க ேதா ற . ேந தா எ தைன ெக ட ெச கைள
உண ப ேந ட .அ த ைபய நா கர எ ப ப ட ப ற ,எ த
மா ெக ேபா டா எ ைன கேவ ேவதைனயாக இ ற . அவனாவ ைபய .
க பய வ ெகா வ டலா . மா வள த ெப ஓ ேபாக
ைத ய வ ற ! 'ெப க ' ந ைடய ச தாய ப ைண ைத ெந ைல
ேபா றவ க . வ ற தைல ைறகைள ந றாக ப ெச ய ேவ யவ க . ைத ெந ேல
ெக ர தா ைள எ ன ஆ ? ைன கேவ அ சமாக இ ற . பாரத ய
ெப ைமெய லா க ைக கா ேபால தமாக பா வ அத ய தா ைம
ரவாக அ லவா இ ற ? இ த ெப ைம த ெவ ள அ க கல தா
எ ன ஆ ? ைத ெந ைலேய அ ெகா ேறாமா நா ?"

உ ேள யாேரா நட வ ற ய ஒ ேக கேவ அர த எ வைத தைல


தா . அ சக உ ைமயாள னா தர உ ேள வ ெகா தா . அவசர அவசரமாக
ேநா தக ைத ேமைஜ இ பைற எ றா அர த .

"எ னடா அர த ! ேந இர ழ ைதக ெதா தர ெபா க யாம


இர டாவ ஆ ட மா அைழ ெகா ேபாேன . ஆ ல படமாக இ த னா
ர டா . ேபா றேபா பா தா இ ேக அ சக ள எ
ெகா றேத! அ வள நா ைக உற க எ ன ெச ெகா றா ?"

னாதர உ ேள வ றேபா ேம ப ேக ேயா வ தா . அவ அவ ப


ெசா வத ேம அவேர ெதாட தா : "எ னதா ேவைல மைலயாக ட தா
இரா க ற பழ க உதவா . ேந இர மா ேபா ேபா இ ேக ள
எ வைத பா த டேனேய காைர இற உ ைன க ேபாக ைன ேத .
க க ைண ெக ெகா வ ேபாதாெத அ த ைதய கைட
ைளயா டாைன ேவற ப ப றாேய?"

"உ கா க , எ லா வர ெசா ேற " எ அவைர உ கார ெச எ ேர


நா காைலைய ெகா றவாேற றலானா அர த .

அவ பா ெகா ேபாேத வாச 'ஐயா' எ ர ேக ட . அர த


ெவ ேய எ பா ைதய கைட ேவைலயா வ பைத க டா . கான த
ெகா ேபா த சா ைய அ த ேவைலயா ட அ ," கான த
ேபா றா . சாய கால வ டலா . வழ க ேபா கைடைய ற ேவைலைய
கவ ெகா ள ெசா னா " எ ெசா அ ைவ தா .

அர த , ம கேள வ அ மா ெப ைண ப ேயா, ர த ைய ப ேயா


னா தர ட வ க ைல. அ சக ற இர நட த அச பா த ைத
ெசா வ எ கத ேபாட ேவ ய அவ ய ைத வ னா . அ சக ப க
த நா ர நட க இ த ெகா ைமைய ேக ப டேபா , னா தர அ ப ேய
மைல ேபா உ கா டா . ேநர , அர த ப ேல ற ைல. அவ
க ைக , ேவதைன ேதா ற இ தா அவ .

"நா யா ஒ ெக த ெச வ ைலேய அ பா. அ கள யமா ய ேபரா ய


கைள ம வான ைல ெவ டா ந ல க க நா பர ேம எ தா இ த
ெவ ேவைலைய இ ேபா ெகா ேட . இத காக எ ேம இ வள ேராத
ெபாறாைம ெகா ள ேவ மா?" எ ெநா னா அவ .

உடேன ெகா தனாைர அைழ ெகா வ வ எ கத அைம க ஏ பா ெச தா .


அர த அவ ட ஒ ம ேநர ெவ ேய ெச ல அ ம வா ெகா ேபா அ த
ைபய நா கர ஜா ெகா அைழ வ தா . "இ நாைல நா க ெப
ேகா சாரைண நட ேபா ைபயைன அைழ வ எ ன அபராத ேபா றா கேளா
அைத க ேபாகேவ "எ ேபா இ ெப ட அவ ட ய னா .
வ ேபாேத அ த ைபய மன ப ப இதமாக அ ைர ெசா ெகா வ தா
அர த . ைபய ப ெசா லாம தைலைய தவாேற உட நட வ ெகா தா .

ைபயேனா அர த அ சக யேபா ெகா ைல ப க வ எ ற ேவைல


தமாக நைடெப ெகா த . ெச க க வ இற தன. ெம ைடக
அ தன. னா தர அ றா கைள ெகா தனாைர ேவைல வா
ெகா தா . உ ற அ சக ேவைலயா க வ வழ க ேபா த த ேவைலகைள
ெச ெகா தா க . அர த ரா உைட மா ெகா டா . நா கரைச உ ேள
அைழ ேபா க க தைல ெகா ள ெச தா . கா ைபய ய ேதா ற ைத
மா ப ட ேபா ற ைபய மா ஆ ன ேப அர த ம வ த .
வரவைழ இ வ சா டன . "த ! இ த நா ேயா உ ெக ட பழ க கைளெய லா
மற . பைழயப உ ைன ப மாணவனா ெகா . மா மாத இ அ க
நா ைல. இ த ப ைச தவ னா இ ஓரா ணா . இர -பக பாராம
உைழ ப ேத ெப டாயானா யஆ க ப ைழயலா .
உ ப ைலைய நா ெசா ெத ெகா ள ேவ ெம ப ைல. உ அ கா
எ வள கால இ ப தாேன உைழ உ கைள கா பா ற ? ப த உ த
ப க ேவ . த ைக ப க ேவ . எ லாவ ைற உ அ கா ஒ ேய தா சமா க
மா? க ட ெத அத ேக ப உ ைன தயாரா ெகா ள ேவ அ பா!"
எ ெற லா மன உைற ப ெசா நா கரைச ப மைல ள அவ ப
அைழ ெச றா . ைபயைன ப ட ேபாக ெசா த யாக அ னா
ம ப "க ைத ெக டா வ தா " எ ற மா எ ேகயாவ ஊ ற ள
வாேனா எ அர த ச ேதக ப டா . அதனா தா அ சக ேமைச ைறய
ட த ேவைலகைளெய லா வ பா ெகா ளலா எ ேபா தா
ைபயேனா ப மைல ெச றா .

மைல ெத ற ச ேவ பமர க ப ைம அழகான ேதா ற ேதா


கா ய த ப மைல ப ட . ம ைரைய ளப க ைமயான கா ,
அழகான இய ைக வச க ைற த இட ப மைல. அ ளக ைலய கைள ப
ப கைள ெகா அைத ம ைர ேக ,ஆ ேபா எ ல யாக
க வா க . வ க ைடய க கா உ ளப டமானதா ஒ
க பா க கா வ தா க .

அர த நா கர ட ப தைலைமயா ய அைற ெச அவைர ச தா .


அவ அவ வண க ெச வரேவ எ ேர இ த நா கா உ கார ெசா னா .
அர த அ உ கா தா .

"சா ! இ த ைபய ஷயமாக உ கைள பா ெசா ேபாகலா எ வ ேத .


இவ ைடய அ கா உ கைள ச இவைன ப ெசா ல ேநர ஒ ய ைல. நா
இவ க ப க ேவ யவ " எ அர த ேபச ஆர த தைலைமயா ய
அவந ைக ேதா ற நைக தா . அவ ைடய தைல ேமேல ைவ அைற த ேகால
ஏ நாத அழ வ க க க ைண , உட இர த ஒ ட கா த த .
அர த பா ைவ அ த ய பட ப த . தைலைமயா ய அவ
ம ெமா றலானா :

"இ த ைபயைன ப ெசா வத இ ேம எ ன இ ற ?ஒ க ைத ந ல


நட ைதைய உ பாக ஒ ெவா னா கவ இ ேகேய வ ெக ேபா ட
ைபயைன இ எ ன ெச வ ? ப இ யா ேத , எ .எ .எ . . எ ஒ மாணவ
ைற தப ச இ தைன நா களாவ ப ட வ க ேவ எ ச ட இ ற .
அ கா வா நா க ட இ த ைபய ப வர ைல. ஆகேவ இ ேம இவ
ப ட தவறாம வ தா அரசா க ப ைச இ த தடைவ எ த யா . அ ப
யா றேபா ச பள ைத ெகா ெகா இ வ வ அநாவ ய .
ம ப தாக அவைன அ த ஆ இ ேக ேச தாேல ேபா ."

"சா ! க அ ப ெசா ட டா . இ த ைபய ெப ய த ப ைள.


பழ க ேக களா இ ப ஆ டா . இ ஒ ேபா ெக ட வ ேபாகாம கவ
ெகா ேறா . எ ப யாவ இ த தடைவ..." எ அர த ைழ ேவ ெகா டைத
அவ ெபா ப த ைல.

"ம க ேவ . உ கைள பா தா இர கமாக இ ற . ஆனா இ க ைற


ச ட . இ த ைபய காகேவா, உ க காகேவா நா இைத மா வத ைல" எ
தவாேற ேமைச ேம த கா த க ஒ ைற கவ க ஆர டா
தைலைமயா ய . அர த ேமேல பா தா . இேய நாத ைடய பட ட
ட க க க ைண மா அ கமா வள ெகா வ வ ேபா
ேதா யேதா எ னேவா!

"வ ேறா " எ றா அர த .

"ெச க "எ த தைல ராம ம ெமா னா அவ . நா கர ட


ெவ ேய னா அர த . "த பா தாயா? டா தனமாக ப ட ப ைப அ
ற த வா பாழா ெகா டாேய? இ ஓரா கால கா உ ைன
ம ப ப ேச ப க ைவ க உ அ காவா மா?" எ ப ட
ப க ற ய ேபா அர த ஏ க ேதா ய ெசா க ைபய ெச க
அவ ஒ ெசா லாம க ல ம க ேபா தைல நட ெகா தா .

'எ ப இ த ைபயைன ந லவ ெகா வ டேவ .


கால அ சக ேலேய ந ேமா ப க ைவ ெகா ந கவன ேலேய ஆைள
உ வா டலா ' எ அர த மன அ ேபா ஒ மான உ டா த .

ய த ேவைலயாக நா கரைச உ ேள அைழ ேபா 'ைப 'ப


உ கா அ ச த பார கைள ம அ க ெசா னா . 'ைபயைன ெகா ச கவ
ெகா ' எ அ சக ேபா ேம இட வ தா .

"த ! என ெத யாம , எ ட ெசா ெகா ளாம எ ெவ ேய


ெச ல டா . ேவைலைய கவனமாக பா " எ ைபய ட எ ச தா . ேநர க
அ சக உ ற பா ற அைற வ த னா தர அர தைன
ேக டா .
"எ ன பா இ ? ேபரா ய அழ ய ற பல ைபய இ ேக உ கா தா ம
அ ெகா றா . அவ ப ட ப றானா இ ைலயா? ேபா ேம ட
ேக டா ெகா வ உ கா ைவ ேபானதாக ெசா றா !" எ றா அ சக
அ ப னா தர .

அர த அவ எ லா வர க ெசா னா . "அட பாவேம? அவ இ ப


ைளயா வா த ?" எ அைத ேக அவ அ ெகா டா . அவ தன ஏ பா ைட
அவ ட இண க ைவ தா .

ந பக ப ர ேடகா ம மா ேவ க க அைல த ேகால ேதா


கான த வ ேச தா . அர த அவைன ேக அவேன றலானா . "நா
ைன தப நட ற அர த ! அ த ெப வச தாைவ ஏமா அைழ ேபான ஆ
ெவ அவைள இ க ெசா ஊ யாைரேயா பா உட
வ வதாக , அ த எ ர ெச ைன ேபாகலாெம ெச றானா .
ெச றவ பேவ இ ைலயா . பண ைத சாம யமாக ேக அவ ட ேப
வா ெகா டானா . ய காைல நா ம வைர கா பா ஏமா த ைக
த த லைறைய ர த ெகா ததா அ த ெப . பய ந ட ம ப ைஸ
ேகா ட ட ஆ தானா . எ ட த ேபா ேடாைவ கா அ த ெப டேம ேக
ெத ெகா ேட ..." எ கான த ய ட , "இ ேபா எ ேக அவ க ? கா தாேன
க ?" எ அவைன ேக டா அர த .

"பாவ யா அ த ெப ! மா ந ஆைச த ஏமா ேபா ட . இ ேபா


அ ற . எ ேலா அ த அ மா தா இ றா க . ர ய காதா
ஏேதேதா சமாதான அ த ெப ைண நட தெத லா மற க ெசா றா க " எ
கான த யேபா அர த ச ேதக உ டா . ச ேதக ைத கான த டேம
ேக டா . "பண இர டா ர பா ப ேபானைத த ர ேவ ஒ வ இ ைல" எ அவ
ப ய ேப அர த ம வ த . ெப க ைம எ ப ஐ வ ய ைத
கா மக தானதா ேற.

"ெபா லாத கால அ பா இ ! ம ைகயராக ற பத தவ ெச ய ேவ ெம க ம


பா பதாக அ க ெசா வா அர த ! இ த கால ெப , ெப ணாக றவாம
இ க தவ ெச ய ேவ எ ேதா ற . ஏென றா ெப ணாக இ ப க
அ ைமயான பா கா ய கா யமா ற "எ ெசா ைதய கைட
ேபானா கான த . அவைன அ அர த , ம கேள வ அ மா
ேபானா .

இ நட ப ைன நா க ஒ நா கான த ைதய கைட யா ேகா


அவசரமாக 'ேகா ' அளெவ ெகா தா அவ .

"ஏ ெட ல ! உ ைன தாேன!" எ வா ற ஒ ர ஆணவ ேதா அ கார அைழ


த . கான த பா தா . 'ப 'ெச அவ க க ப உைற த அ த
க . ெகா ன மாக வ ேபாக இ த க ெசய ைகயாக ைப வரவைழ
ெகா ேட "வா க சா ! உ க ம ப தாேன? அ ப ரமாக இ ற . பாைய
ப ைன நா மற ேபா ேபசாம இ கேள? அடடா! வாச ேலேய கலாமா சா !
க எ வள ெப ய மா ைடர ட எ ப அ ற தா என ெத த . அேட ைபயா!
அ ற தா ஓ ைட ேபாடலா . ஓ ேபா சா கா வா வா. ெப ய மா
ைடர ட இவ " எ வ தவைர அ டகாசமாக வரேவ உ ேள உ கார ைவ தா கான த .
வ தவ ேகா பயமா த அ த அ வ ம யாைத.

"ம ப ைஸ எ என ேநர ைல. அவசரமாக ேபாக ..." வ தவ அவசர ப னா .

"எ ேபா அவசர தானா சா உ க ? ெகா ச ெபா ேபாகலா ! இ வள நா


ைவ ெகா ெவ பண ம மா த வ ? வ ேச த ேற சா "
எ ெகா ேட வ த கான த ெர க க ைம க... "அேயா ய நாேய?"
எ ெகா அ த ஆ ைடய மா ச ைடைய ப யேனா உ
னா .

அ யாய 16

அ ல ப ஆ றா( ) அ த க ர ேற
ெச வ ைத ேத பைட.

அழ ெகா ட எ லா அழ ேபா இழ
பய ந பா லைவ.

- ற

கான த த இ த 'ேதா ெப 'ைட கழ ெகா அ த ஆைள வா


வா ெக வா டா . ைதய கைட வா ட ட . கான த ைத
ேத ெகா த ெசயலாக ஏேதா கா யமா அர த அ ேபா அ ேக வ தா . அவ ேக
பா த கா டா கான த ன எ த அள ேபா ெம ெசா ல
யா .

"ேபா இ ற ,ச ட இ ற , ைக வ க ஏ இ த கா ய ைத ெச ய ேவ ?
அவ க பா ெகா றா க , ..." எ த ைன ைக ப ல க ய ற அர தைன
ெகா பா தா கான த .

" அர த . இ த மா ஏமா கார பய கைள மா ட டா . எ க ைதய


கைட ேல ல ர கைள ைத பத னா த நைன கச உல
ப ப னா தா ைதய ந றாக வ . அ மா அ உைத அவமான ப னா தா
இ ப ப ட பய க வ "எ அ த ஆைள ேநா , "ஏ டா, மா
ந ஆைச கா இ ப எ தைன ேபைர ஏமா பண ப றா ? ைகவ
இ தா ஒ வைர ஏமா றாம மானமாக உைழ ைழ கலாேமடா! எ ப யடா உன இ த
வ த ?" எ ைகைய ஓ ெகா ேபானா .

அர தேனா வா த ட ல வ சமாதான ெச
கான த ஆ ர ைத அட ன . ஆைள இ ெகா ேபா ேபா ஒ பைட
கா மா ட ெச த தா கான த ேகாப த த . கட த நாைல ஆ க பல
ஊ க பல ெபய கைள மா ைவ ெகா அ த ஆ இேத வைகைய ேச த ேமாச கைள
ெச வ பதாக , ேபா ஸா ேத க க ய ெகா ததாக பல
உ ைமக அ ேபா ெவ யா ன.

இ த அச பா தமான க ர சமய வா த ேபாெத லா ம கேள வ


அ மா ட வச தாைவ ப எ ச ெகா தா . "உ க த ெப பல ன க
ைற தவளா றா . அவ ைடய மன ைம என ந ைக இ ைல. ெப
உட ைசயாகேவா, வ ைமய றதாகேவா இ ப இய ைக. ஆனா மன ைற ைடயதாக
இ க ேவ . இைத உண றா ேபாலேவ ந ைடய ேனா க ெப மன
ைம ' ைற' எ அழகாக ெபய றா க . ப வா ைவ பழ டா உ க
ெப மா டலா எ ைன ேற . தய காம ைர மண ெச க . அவைள
ஒ கா வத அ ேவ ச யான வ . அ தா ேபா உ க இைளய ெப ெச ல ைத ப
இ ப பய படேவ டா . அ த ெப வ தவற மா டா எ பைத இ ைற ேக இ த
வய ேலேய அவைள பா ெகா உ யாக ெசா ல ற எ னா " எ றா
ர .

" ெசா வ யாயெம தா என ேதா ற . ஆனா மண எ ப ைன த ட


ற கா யமா? ந ல இடமாக பா ஒ பைட க ேவ ேம" எ ஏ க ேதா னா
ம கேள வ அ மா . அ த அ மா ேதா ற இ ேபா பைழய ஒ இ ைல. மன
கவைலகளா , அவமான தா ேபா தா . , வாச , கா , ெச வ , ெச வா என
எ ன இ தா மன ம லாம கலகல பாக இ க யாெத ப அ த அ மா ைடய
ைல ர த . அ த ெப வச தா பைழய , கலகல எ லா மா
ற ேபா மா யைற அைட ட தா . க ேபாவ ேபா ட .
ெச ம கள மாக இ த அ த ,அ த ப ,ந லஇ ள அைண த மா
ம த . னச மாைல ம ைகய கழக ேபா ஒ நைட அ த அ மா
ேபா ஆ தலாக ேப ெகா வ தா ர .

ம த க ைடய நா கட ெகா த ைவ ஆ தா . உ , ேபா ற அ ைவகைள


ட தன அ க பமான ஏழாவ ைவ ஒ ைற ம தனாகேவ க
ெகா றா . அ தா ற ப நா ெகா கவ ேப ற ைவ. ம ைகய கழக
ல ட இ த ைவ வரேவ அ க . ர ட ஒ நா வ க த ட ல
ெப க ம கேள வ அ மா த ெப ைண ப ஒ சாக ெகா ேட
ேக டா க . மைற இரக யமா ட ய , 'அ த ெப எ ேகா
ஓ ேபா வ தா ' எ ஒ தமாக ைக, கா ைள பர த ெச .
சா தவ க ர ட ப றவ களானா அவ சமவய ைடயவ க ,அ க
வய ைடயவ க ல மாக க அட காதவ களாக இ தா க . ஆனா அவ
அவ க க ைமயாகேவ ம ெமா னா .

"இ ேக என த ெசா ெகா பத தா ச பள த றா க . வ ெசா


ெகா பத அ ல; தய ெச பாட ச ப தமான ச ேதக கைள ம எ ட ேக க ."

ேக டவ க வா க அைட தன. அவைள ட தவ க , அவைள ட ெச வ தா


உய தவ க , அவ ற த அழ ய ேதா ற ைத ைடயவ க எ ேலா அ ேக இ தா க .
அவ க எ ேலா மன ைவ தா அவ ைடய ேவைல ெவ ேய ட
அ பலா . ஆனா அ தைகய இ வான ைன அவ க மன ட ேதா ற யாதப
ர ேதா ற ஏேதா ஒ தமான க ர இ த . அ த க , அ த க க , அ த
அ தமான ெசா ெபா இைவகளா அவ த ைன அவ க மன ப ெகா தா .
ஆர ப நா க ஒ மா இ த ம ைகய கழக வா க ட இ ேபா அவ ஞான க த
நாவ ைம , ய ேதா ற தவறாக ைன பத ேக ன . ஆனா அவ
இ தைன ெப ைம ைட பத பா ப ட ம கேள வ அ மா ைல ேந மாறாக
மா த . ெவ ேய தைலகா வத ேக ெவ க ப டா அ த அ மா . ெப ைம
எ ப ந ல பா ெவ கல வா த ம ைய ேபா ற . அ எ ேகயாவ ஒ ைல
ற தா ஒ ெக றேத - எ தன எ வ னா ர .

காலமாக அவ த ைடய ஒ ெவா நாைள பய ளதாக ஒ ளதாக


க பா ேடா ெசயலா ெகா ள பய ப னா . ம கேள வ அ மா ெப ைண
ெகா வ வத காக ற ப டஅ அர த ெசா ன வா ைதக அவ
உ ள உைற ைத தன. " நா தவறாம த ெப ைம ற ைப ப உ க
கழக ேப றா ! அதனா எ ன பய ! ெக ேபா றவ க ெக ேபா ெகா தாேன
இ றா க " எ அவ ேவ ைகயாக கா ேப யைத ெம யாகேவ த ைன ேநா
க ப ட அைற வலாக எ ெகா தா அவ . அ ைற த அவ
ெந ச 'உ ைன உலக ஏதாவ தாக ெச . ெப தாக ெச .
உ ைன உ ெசா ெபா கைள ேம ஏ ஓ இய கமாக ெச ெகா ள டா ?' எ ஓ
உ ண ள த . வள ைற த ந ல ம ைள த ள ெச ேபா ப ைம தைழ
மண பர நா நா தமாக வள த இ த உ ண . மன ஞான மலர மலர
அவ ைடய க ெபா அ தமாக வள த . அவ ம ைகய கழக வ கைள ஏ
ெகா நட த ெதாட ய கால அ இ மாக ல தா ம ைர அவைள
ெத த . இ ெபா அவைள நகர வ அ த . ற ஊ க
அவ ெபய பர த . அவ ைடய இ த இைணய ற வள பா ப ட ெப ைம
வ ப உ . அர த - அவ வள உ சாக த தா . னா தர -
அவ ைடய த ைத கைளெய லா ெவ ந றாக , ைறய உத னா .
அதனா அவ ைடய வா ைக கவைலக ைற அைம ைட த . எ ப ேயா ெக ர ய
இ தத நா கரைச அ சக ப ப யாக ெதா பழ உைழ பா யாக மா
வள தா க , அர த அவ . அவ அ ைம ள ெவ க
ெசா ெபா க ேபாக ேந ேபாெத லா னா தர ம கேள வ அ மா கா
ெகா உத னா க . கான த - ேவ ஓ உத ைய ெச தா . உைழ ம க ைற த
தன ப அ க அவ ைடய த ெசா ெபா க நைடெபற ஏ பா ெச
ஆ ர கண கான ஏைழ ம கைள த ெச யா ய அவ ேம ஈ லா அ ெகா ள
ைவ தா .

வா ைக க உய தெதா ப ைத ேநா தா ைரவாக வள ெகா பைத


அவ உண தா . ஒ க , அற , ப பா ைற த ஒ ய ச தாய இய க ைத த
ைகக உைழ பா ேதா க ேவ ெம ற தாக நா நா அவ வள த .
அ த ெப ய ம ைர நகர அவ ைடய ெச வா ைக அவேள உண ெகா ள த க ஒ
ச த ப ைத அர த கான த ஏ ப ெகா தன .

அ தஆ கா ைக மாத ம ைர பய கரமான மைழ. ப ைலய ெத ற ள


ப ள இ த அ ஜன க ைசக எ லா இ த மைழ டன. ஒ க
இட நைடபாைதக த தா க , க ற ஏைழ ம க . அர த கான த
ெபா நல ப ஆ வ ள ேவ ல இைளஞ க ேச அ த ஏைழ ம க ஏதாவ
உத ெச ய ேவ ெம ஆ வ ேதா வ தா க . அவ க த க ஒ ெச
ெகா ர ைய ச க ெச றன . அவ க யவ ைற ேக மல த க ட
க டாய ெச ய ேவ ய உத தா இ ! எ னாலானைத எ ேபா ெச ய கா ேற .
இேதா..." எ உ ேள ெச ேராைவ ற தா ர . பைழய வ ைம ைலக ேபா
றைவ ேபாக த தஒ ர த க நைககைள எ ெகா வ தா . "இ தா க !
இ ேபாெத லா இைவகைள நா அ ெகா வேத இ ைல. உ க ைடய ந ல கா ய
இைவ பய பட "எ ெகா ேட அர த ைகக அவ ைற ெகா தா .

அர த வ தா . அவ ெகா த நைககைள அவ அ ப ேய அவ ட
ெகா தா .

"ஏ , இவ ைற க வா ெகா ள மா களா?"

"உ ட நா க இைத ட ெப ய உத ைய எ பா ேறா . கான த ைத ேக ,


ெசா வா ."

ர வர எ னெவ அ ெகா ஆவ ட கான த க ைத பா தா .

"அ கா! எ க ைடய ட க இண க எ றந ைகேயா தா இ ேக


வ ேறா . வ ற ஞா ழைம காைல ப ம ஒ ம வைர ஒ ேய ட
வாடைக ேப ேறா . ப , ஐ , , இர ,ஒ பா த க டண
ேபா ெக க ஏ பாடா ற . ஏற ைறய இர டைர ம ேநர வானெதா
ெபா ப க ெசா ெபா ெச ய ேவ அ கா."

" க எ ேலா ைளயா களா எ ன? இெத ன நாடகமா? மாவா? அ ல பா


க ேச யா? ெசா ெபா எ காவ வ ைட மா? ேய ட வாடைக ட
வ லாகாம ைக க ேபா ற . இ த ேயாசைனைய ேவ கா ய பா க "
எ அவ கைள க ெகா டா ர .

"உ க பல உ க ெத யா , அ கா. வ கவைலெய லா உ க எத ? 'ச மத '


எ ம க ெசா க ேபா . ம றெத லா நா க பா ெகா ேறா ."

ர தய னா . 'எ ன ெசா ல ' எ ற ேக ெதா க ேபா


அர தைன ஒ தடைவ பா தா .

"எ ன பா றா ? கான த ெசா வ ேபா ச மதெம ெசா வ தா ந ல .


இைத த ர ேவ ஏ பா எ க ட இ ைல. இத ல அ த ஏைழக ஒ க சமான
ெதாைக உத யாக ேத எ நா க ந ேறா " எ றா அர த .

அவ ச ம தா . ச ம பைத த ர ேவ வ இ ைல. தன காக அ தைன ட


அ வள வ ஆ மா எ ப ம அவ ச ேதகமாகேவ இ த .

அர த , கான த ஆ ேயா ந ப க ெக பைன ைன ஈ ப டன .


' ழ த ஏைழ ம க காக ர ெசா ெபா எ ெப ய ெப ய
வெரா ள பர க அ ட ெப , வ வ ஒ தா க . 'தன
அ வள ச இ றதா? தா அ வள ள பர ெப ைமக உ யவளா?' எ
ைன ேபா அவ ேக ெவ கமாக சமாக இ த .

யாழ ழைம மாைல ேளேய ெப ப ெக க டதாக கான த வ


ம ேயா ெத தா . ம ைர நகர ெப ய ப சாைலக ேவைல ெச
ெப க ம ைகய கழக கா வ அ படாம இற த ப
ெச வ ப ெப க வைர அ தைன ேப வ த இ லாம தா கேள
பண ெகா ெக வா பதாக அவேன ெத தா .

"இ ெனா ஆ ச யமான ச பவ நட த அ கா. உ க ம கேள வ அ மா ட ப


பா ெக க ெகா ேத . அவ க அைத வா ெகா ேபசாம உ ேள
ேபானா க . ேநர ஏேதா ஒ 'ெச ' எ ெகா வ தா க . அ த 'ெச 'ைக
வா பா த ட நா மைல ேபாேன . ' ப பா தா ெக த ேற '
எ ெசா நா தய ேன . 'பரவா ைல! நா எ ைல இ வளவாவ உத ெச ய
ேவ . வா ெகா க . இைத யா ட ெசா ெப ைம பட ேவ டா . உ க
ெபய ப ய ஓ அ ப ஆ ர பா எ ம எ ெகா க ேபா . ெபய
ேபாட ேவ டா ' எ ெப த ைமேயா ெசா டா க ."

இைத கான த ெசா யேபா ர ெப தமாக இ த . "ெச வ ைற தவ க


ப களா ேவதைன ப ேபா ற த ம ெச ஆ த ேதட ேவ . பைழய
கால ெச வ க சா ய மன ம த த க வ ள ைம எ ற க தா . இ ேறா
ேக ைககளா ம ேதட ய றா க . ம கேள வ அ மா ேபால பைழய ைற த ம
ெச ம ேத பவ க க ல தா இ இ றா க " எ கான த ட
ட னா ர .

"ெச தா க க எ ன ெபா ப ேபச ேபா க எ அ ெகா க


ேவ அ கா" எ ேக டா கான த .

ர ேநர தா . ஒ ய கா த ைத எ 'க க காணாத ெப ைம'


எ எ அவ ைக ெகா அ னா .

ஓ வா ழவ கா ைவ ற த அைழ ெகா வ தா க .
ெவ ழைம ட , வைளகா நைடெபற இ தன. "எ ேகயாவ ட
ெசா ெபா எ ள டாேத; எ ன ேவைல இ தா ஒ நைட வ ேபா" எ
அ த பா த ளாத கால ரம ைத பாராம தாேன ேந வ ர ைய அைழ
ேபா தா . எனேவ ெவ ய மாைல ம ைகய கழக ற ப ர , அவ க
ேபா தா .

ழ ைக ைறய க ணா வைளய க ட தைல தா காம ெகா


நா கா உ கா தா கா . ெப க ட அம த . தாயா
ெகா த அ த ேகால அ க அழ லாத கா க டஒ யஒ
பட பைத ர பா தா . தாக ஒ ந ல க ைதைய எ ெவ ட க
க ேபா உலக ய உ ஒ ைற ெகா வர தவ தா ைம ஒ கா
ேதா ற இ த . ைட ைறய ைவ த இர ழ த ைகயாேலேய
ர த ைவ டா ஓ வா பா . அ த வய த ம க த தைல
ைவ தேபா ர உட த . 'அ மா உ ேரா இ தா இ ப ன
எ தைலைய ெதா ைவ பாேள' எ உ ள அ மா , அ மாைவ ப ய
ைன பர ட ெம ல க கல றா அவ .

"பா ! எ ைன மற கேள? உ க எ ஓரவ சைன. அ கா தைல ம உ க


ைகயால ைவ க. எ ைன கவ காம ேபா கேள" எ ம ைகய கர ைளயா டாக
ெசா கேவ, ட வ ெப க ந ன நைகெயா அைல அைலயாக எ
' ' நாத பர ய .

" வ றாயா அ மா? ெப ய வா ஆ ேச " எ ெச லமாக ெசா ெகா ேட


அவ ைவ டா பா .

அ ேபா அ த ட த யவ க , ெப யவ க மான எ லா ெப கைள


கா ர அ க ஞான ளவ , அ க க ளவ , அ க ைம உ ளவ .
ஆனா அ ேக க அவ . அவ ைடய ச ேக றா ேபா அவைள அத
னா பா ராத ெவ பா ஒ அ தைன ேப ந ழ இ ப ட
ர ர ைய ேநா , "ஏ ய மா, இ உ ெப ணா? எ ன வா ? இ த வய ேலேய இ ப
ெவ ெவ ெக ேப றேத" எ அச ச ெட ம ைகய கர ைய
கா ேக ைவ தா .

"ெப இ ைல, அவ ைடய த ைக" எ யாேரா ெசா னா க . ட ெப க ஏளன


நைக ஒ ம ப எ ஓ த .த ைடய க , த ைடய உலக ைத ைலெகா
அபார ஞான , ெந ெகா ேபா ற ப த வா இவ ெக லா அ பா அ த
சாதாரண ெப க ட இ ற ஏேதா ஒ த ட இ லாம இ பைத அவ உண தா .
அவ ைடய உ ள ஒ ைல அ த ஏேதா ஒ இ லாைம காக ன ேகா ேபா ஓ
ஆ றாைம ேதா ஒ கண மைற த .

" மா வ ெவ ைல பா வா ெகா ந ட பா காேத, ஏதாவ இர பா


பா ேபா ர "எ கா ேவ உ ைமேயா எ வ அவைள ைகைய
இ உ கார ைவ டா . அவ உ ள பா ற உ சாக லா அ ேபா இ த ? ம க
யாம ேதவார ஒ ப க ைத பா தா ர .

"ெகா ல ெத ஊ றா ேபால ஓ வா ேலேய ேதவார ைத பா


ஏமா ேபாக பா றாேய? ேவ ஏதாவ பா " எ ேம வ ெச தா கா .
அவ ைடய உ சாக ைத ெத ற பட யாம னா ய ைம ைள த
ஒ பா பா , "என ேநரமா ற . நா ேபாக ேவ . த ைக ம ைகய கர கைட
வைர உ ேனா இ பா , நா வ ேற " எ எ தா ர .

'பா ட ஒ வா ைத ெசா ெகா ேபா டலா ' எ உ ப க ேபானவ


ம ெறா அ ைய த ெச க ஏ ெகா ள ேவ த . அ ேக பா ேவ
யா டேனா உைரயா ெகா தா . ேப த ைன ப ய ேபா ேதா றேவ, ர
ெவ ேலேய தய றா .
"யா அ த ெப ? ேகா மா மா வள . க யாண ஆக ைல எ றாேய?"

"த வா யா அழ ய ற பல ெப . ர ேப . அ இர த ,ஒ
த ைக. ஒ த ப ைப ெக கைட யாக ர ேல ேவைல ெச யறா .
ம ற இர ேப ப றா க. அ பா, அ மா இ ைல. அ த ெப தா வள
கா பா த . க யாணமாவ கா யாவ . ெத ெத வாக ரச க ெச அ .
நா சாைட மாைடயா இர தர ேக ேட . அ க யாண ைத ப ேய
ெநைன றதா ெத ய ைல. ேப , க எ லா ச பா . வெர லா அ ேபைர
கல ேநா அ ஒ கா . எ இ எ ன? அத வய ல ஆக . அ மன ேல
எ ன ைன ேதா?"

இல ய க னா மல ஆ ரமா ர தஎ ண க ேதா த அ த பர த உ ள
ஈ யாக ய , அ த உைரயாட . மன அ த ைண தா ெகா ேநர
இ பா ட ெசா ெகா ற ப டா ர . ஞா ழைமய 'க க காணாத
ெப ைம'ைய ப ேப வத காக தைனகைள ெதா ேகா ைவ ப ெகா த
உ ள உ லாச பா ப உைள ச ,அ வ தளர ெச தன. ஓ வா
வைளகா ேபானா த மன இ வள ெப ய ஆழமான க உ டா எ
ெத தா அவ ேபாேய இ க மா டா .

'ஒ ெப க ச பா கலா . அளவ ற அ ைவ ச பா கலா . ெச வ ெச வா


ச பா கலா ! ஆனா சாதாரண உலக சாதாரண ம த க வா சாதாரண வா ைகைய
ச பா ெகா ளாதவைர, சாமா ய உல அவைள ெப ணாக ஒ ெகா ள மா டா க
ேபா றேத' எ ைந எ னா அவ . ெப ய வா ைவ ப எ
ெகா தா அவ . க ய வா ைகைய அவசரமாக ைன ப னா க அவ க .
அர தேனா பழக ெதாட ய இ ப ஒ வா ைக ஆைச , அவசர அவ
மன உ டா .இ ட அழ ய இல ய கனவாக அர த அவ மன
ப றா . ஆனா அவ இ ேபா தாக ெகா க ைல. அ த வா
அர த அ ப தாக ததாக ெத ய ைல. இ வ அ பா ஒ
ேச தா க . இ ேபாேதா அக ள ன ட ள ெப ய ட கைள
ஏ ஒ ர வ ேபா யஅ ெப ய ெபா கா ய கைள ெச ச க
உைழ ெகா றா க அவ க . ெகா த ெபறாத ஊ வ ேபா உ ள க ம
மண ெவ ேய மண காம இ த , அ த அ ! ம ைகய கழக ெமா ைட க த
க அவ க பாக இ தா க . ஆனா உலக அைத ட பாக இ
ெதாைல றேத!

ஞா ழைம காைல ப ம . ேய ட ைறய ெப க தா க . ர


ேப வத காக எ றா . அர த , ம கேள வ அ மா இைளய ெப ெச ல ட
ஒ ெப ய ேராஜா மாைலைய ெகா ர ேபாட ெசா னா . வைளயல த
கர க த ட ப ஒ ேய டைர அ ர ெச த . ர ேபச ெதாட னா . ட
அைம ல ய . "இ ஏைழக உத கான ட . ப ப றவ க உதவ நா
கடைம ப டவ க . ' ப ப அ றவ க க உலக ைத அ ஆ ற வா த
பைட' எ வ வ றா . அழ ெச றைர வ றவ க ப தா கேள
அழேவ ய சமய வ . கெள ேலா இ த உத ெச ப என
ெப ைமய ற "எ ைர தா எ ெகா ட ெபா ைள ப ேபச
ப டா அவ . இ ைம எ க அவ ர ேத ெவ ளமா ெபா ய .
ேப ைடேய அவ உண வச ப டா . ஒேர ராக ைத வள வா பா ந ல இைச
கைலஞைன ேபா அவ ெசா ெபா வள ெகா த . ட ஊ தா ஓைச
ேக ற அள அைம . "உலக க கெள லா த த கா ய க நாய யாக எ தைனேயா
ெப கைள பைட தா க . ஆனா கா ய ெப க ர தாமைரேபா வாடாம
பாம பைட க ப றா க . உ ைம வா ெப ப ற ேவதைனக அ க . ெப
சமா க ேவ ய ர ைனக அ க .க ண , சா தைல , ைத கா ய க
ஏ ப ட ப கைள ஊ ைன ெபய ெசா மைற தா க . ஆனா இ ைற ந ைடய
வா க கால க தா ெப ற ழ ைதைய தாேன கவ ெப ைண அ லவா
பா ேறா ? ெப க வா உ ைம தாமைரேபால வா வதா ற . க க அைத
ர எ ஏமா றா க . ப க ைடேய நா இ ேறா . அவ ைற தக க
ேவ ?" ேப தைடப ட . க க ெவ ன. அ ெதா ைட இதய ைத
ெவ ேய இ ெத வ ேபா ஓ இ ம இ னா ர . கமல ேபா ற அவ வல
ைக இ ய வாைய ெபா ெகா ட . இ தவ தன உ ள ைகைய பா தா . அ
இர ர த ய . கான த ேசாடாைவ உைட எ வ தா .

அ யாய 17

"எ ேகா இ ெத ைன அைழ றா ,


எ ேகா இ ததைன ேக ேற .
எ ேகா இ ெத ைன ைன றா !
எ ேகா இ ைன ைன ேற !"

ர க க இ ெகா வ த . உண ந .அ வ இ ேமேல
ெந வைர ப க கா யஇ ேகாைல ைழ ைடவ ேபா ஒ வ
ஏ ப ட . 'அ மா' எ ஈன ர ெம ல ன யப ேமைட ேப ெகா த
இட னா ேபாட ப த ர நா கா ேபா சா தா . இர
நா களான ஒ ெவா றாக கா அ ெகா ேபாக ப தள த தாமைர
இத கைள ேபா அவ ைடய த ைன ெம ல ெம ல ந உ ெகா த .
அவ ைடய இதய அ ைல ன ரலா ெம ல எ த 'அ மா' எ ற அ த ஒேர ஒ
ெசா ேய ட எ லா ைசக ப லா ர அ தாப ர களாக மா
எ ெரா தன. உட உ ள உண ெவன ப ட யா அ தஒ ன ெவ ள கைரய
வ ெந ப நா கா கழ ேபா ட மாைலைய ேபா அவ உட சா
ச த . அவ கன ம டல இ தா .

'அ மா அ மா!' ெந தா க யாத ேவதைனயா வா ேபச ேபா , ற ற த


வா ைத 'அ மா' எ ற வா ைததானா? க ேபா வா ற ற அைழ , தாைய
ேநா தாேனா? உட ேலா மன ேலா வ ேவதைனைய உண வா அ மா எ ற
ெசா ைல உண றேத! இ வ ைய உண த ேபா 'அ மா' எ அல ன
அைழ பா .

ம த க வ ேபா ற தவ க . வ ைய ற அ வ காம ற தவ க .
ற த ட ேக த ெசா 'அ மா' எ ப . இற க ேபா ேபா தா அர ற ெசா
இ தா ! தா க ப இ ெவ ேய ேபா தா 'அ மா' எ ன ேவதைன
ெசா தா உ ெச உண த த ஓைச. உலக க ப உ ப ேபா
ேபா ம த த வாயா தா வ றேபா ேக ட இேத ெசா ைல ெசா பா
ெகா ேபா றானா? எ ப யானா எ ன? 'அ மா' எ ற இ த ெசா அ த இ ற .
க ைத தா ெகா ஆ றைல இ த வா ைதைய உ ேவ அைடய ற .இ
ெத வ ெமா . ைனவ த அ ைல ெர தா ழ ைதயா ட ேபா
உண றா ர .ப பாவாைட ரள ெமா மல த தா ேபா ெகா
ன ேபா அ மா ம உ கா ெகா றா அவ . அ மா
அவ ைடய தைல ைய அ எ ெண தட றா . அ ேபா தா
க வ த அ பா ைழ றா . ர த மல த க க ய அ பாைவ
ஆவேலா பா றா .

"பா ெகா ேட இ ! நா ெசா வைத எ கால ேய உ க களா காண ேபா றா .


உ ெபா வா க க அ தமானைவ. ரணமானைவ. அவ இ த
க களாேலேய த ைன உலக ைத ஆ பைட க ேபா றா . இ ப க
உ ளவ க ெத க அ ச உ ளவ க " எ அ பா அ மாைவ பா ெகா ேட
ெசா றா . அைத ேக அ மா றா .

"க ேண பட டா எ ெசா வா க . ழ ைத உ க க ேண ப
ேபா ற "எ ெசா றா அ மா.

"யா ைடய க இவைள எ ெச ட யா . அ த கைள , ற கைள


இவ ைடய க பா ைவேய அ . கவைல படாேத" எ ெசா அ மா
ம த ர ைய வா அைண ெகா றா அ பா. அ பா , அ மா
ெத படாம மைற றா க . கன ேதா ற மா ற .

அ மயமா த அ த அ மா இ எ ேக ேபா டா ? கன ைல ர க
க த ைடேபா வான தான ெத ற . சா ப றமான ஆகாய ல வ மான
ேமக க அ அ ேகால ேபா வ ேபா ைளயா ெகா ைக அவ
ந ேவ ெர வான யாைன த த க ைள தா ேபா இர வைளய த
வ கர க றன. ேமக க ைடேய சர கால ச ரைன க ட ேபா
அ மா க ைத கா றா ர . அடடா! வானேம ஒ கமாக மா னா ேபா அ த க
தா எ தைன ெப தாக ெத ற .
"அ மா! எ எ ைன ைக அைழ றா ? நா எ அதைன உண ேற ?
எ எ ைன எ றா ? நா எ உ ைன எ ேற ? என எ ேம
ள க ைலேய? எ உட கன ஏ இ ப ைற ெகா ேட வ ற ?எ
ேதா சைத மாக வா ணா , வள ணா த இ த உட மண ெம ைம மா
ஒ வாக மா டதா? எ ைடய ட கா ேமேல ேமேல பற வான ைத
ைற ெகா ெத அ மா ைககைள க ைத ேநா பற ேபா றதா? ஏ
இ ப நா வா ேற . ஐேயா! க யாேரா ஒ க த வ ெப அ த ைத அ
ெத றாேள!

ேசாடாைவ உைட ெகா வ த கான த ர நா கா ேலேய


ைசயா பைத க ேசாடா ைர ைக ெகா க ெம ல ெத தா .
ேமைடைய ெப க ட . பல ற கைள ன மா ட .
ர க மல பா தா . இைழ த . ெந வ ேவதைன க ற ற
ெசா ன. 'எ ன ஆ ?த க ள மா ேப ெகா தாேள! எ த
பா க ப டேதா?' எ ேமைடய ஒ வயதான அ மா அ தாப ேதா யா ட ேலா
ெசா ெகா தா . ட அைலேமா . அ தைன க க ேமைட நா கா ேம
சா ட த அவைளேய பா இர றன. ைன ைன ம ற ைல மாக இ த
அவ ெச ேப ெகா உைரயாட க தன.

"ப தா ர பா ேம வ லா றதா . 'ஏைழக ைச உத 'எ இ த


ெப த ைடய ெசா ெபா னாேலேய இ வள ேச ெகா டாேள. எ ன வா !
எ ன ெசா சா ய ! எ வள அழகாக ெசா றா ?"

"இ எ ேலா வ மா? க ேலேய அைமய ேவ எ பா க . பழ


ற ேலேய ைறவாக எ ேபான ஞான ைத அைட ற மா ஒ ப ேவ . நா
இ ேறாேம; அ ப கைர , டைவ கைட , இ லா டா மா
ெகா டைக றத ேக ேபா காண ைல."

" னா ய ம ைபயா இ த ெப ஒ ைற லாம ெந கால இவ


ந றாக இ க ேவ " இ ப எ தைனேயா ர அவைள வா றன. க மாைல
றன, ய றன.

ஓ வா வைளகா ேக ட வா ைதக மன உ டா ய ைண இ ேபா ெச


இ க வா ைதக ஆ றனவா? ேய ட த ைன ேக உைரக
அவ உ ள ைத றன! ெம வாக அவ உண வ த . உட ெத
ற த .த த மா ெம ல எ றா . க ற க ேலா, கன ேலா எ நட
ெகா ேபா ற மா நட ேய ட வாச கா ஏற ெச டா ட அவைள
அைழ ேபானா க . அர த பத த தா . டா ட ைத ய ெசா ற வைர அவ
கான த ய ைனேவ வர ைல. ேய ட ெச ல ஓ ேபா தகவ
னா ேபா ற . ம கேள வ அ மா பத ேபா ஓ வ தா . ெச ேக ப
அ சக உ ைமயாள னா தர வ தா . பர ற ெசா ெபா ேக க
ேய ட வ த ல ப ெச ஏேதா ெசா றா க . ' ர பா
ெசா ெபா ைச ேபா டா ' எ ப ேபா ெச பர ட .
இ தத ச ப த ம ைகய கர அைத ேக ப பய கத அழ
ெதாட டா க .

"அெத லா ெக தலாக ஒ இ கா . ர அ கா வ வா " எ


ஓ வா ழவ அவ கைள ைத ய ெசா சமாதான ப னா . அ சக
நா கர டா ட ஓ வ தா .

அ த லம ேநர த ேம அ ெகா த எ ேலாைர க கல பரபர பைடய


ெச டா ர . டா ட , அர த ட வ னா .

"பய ப றா ேபா இ ேபா ஒ ைல. ஆனா இ ப ேய ெதாட நா தவறாம


இர ரச க க த ெதா ைடைய ெக ெகா டா பய பட ேவ ய ேநாயாக
மா னா ஆ ச ய ப வத ைல. 'வ கா க ேவ '. நா ெசா ற ேயாசைன ப
ெச க . ைற த ப ச ஆ மாத காலமாவ இ த ெப அள ஓ ேதைவ.
எ காவ ந ல இட அைழ ெச ஒ ெபற ெச க . ஊ டமான உண , உ சாக
ைற த ைல ைட க ேவ . தாமத இைத ெச வ ந ல ."

டா ட யத அவ ய ைத அர த உண தா . அ த ஓரா காலமாக ஓ லாம


ம ைர ப க க அைல பல ெபா ெபா ெச றா அவ .
ேவைள உண ைல. க ைல. ெசா ெபா ைவ த ர ச க ெபா ப க காக ேவ
அைல றா . கா வச , இர வச இ லாத ராம ஒ மேல யா பர ன நா
ேப க த இற ெகா தா க . ம ைர மாவ ட ஒ றமான ரேதச
இ த அ த ராம . ப ைக ெச பா த ட அர த அ த ராம ற பட
இ தா . ர அவைன ெகா டா .

"எ லா ெபா கா ய கைள கேள எ ெகா டா அ பா தக ேவைலக


எ ன ஆவ ? இ த ராம நா ேபா வ ேற " எ மேல யா ஒ ம ேதா அவேள
ற ப ேபா அ த ராம இ ப வ த , இ ேபா அர த
ைன பட த . 'அவ ஓ அவ ய தா ! இ லா டா அவ ர தரமான
ேநாயா யா வா !' எ ைன அ னா அர த . கா மா வத காக அவைள எ த
ஊ அைழ ெகா ேபாகலாெம அர த ம கேள வ அ மா கல
ஆேலாசைன ெச தன .

"வச தா ெச ல எ வ ற த ெப க . ர என வ றவாத ெப .
அவ என அ கமான நா நா அ ப தா ைன ெகா ேத . அவ
இ லாத உபகாரமா! ெகாைட கான மைல என ஒ ப களா இ ற . எ கணவ
இ றேபா வா னா . அ ற எ ேபாதாவ ேகாைட நா ழ ைதக ேபானா
த வ உ . இ ேபா அ கா யாக தா இ ற . ர அ ேக வச ெச
ெகா டா ஆ மாதேமா ஒ வ டேமா ப ேபா இ கலா . இட ஆேரா யமான
இட . அவ உ சாகமாக இ " எ றா அ த அ மா .

" ர ைய உய த இட ேபா இ க ெச ய ேவ ெம க அ ப தாேன?" எ


ெகா ேட ேக டா அர த .
"அவ எ உய த இட இ க ேவ யவ தாேன?" எ இர ைட ெபா படேவ
அ த அ மா ட ப வ த அவ . ர த , த ைக இ வைர யா பா
ெகா வெத ர ைன எ த . அ த ெபா ைப ம கேள வ அ மாேள எ
ெகா ட ேபா எ ப ந வெத ெத யாம ண னா அர த . இ த ஏ பா ைட
ர ட யேபா , "நா உ க ெக லா ரம ெகா ெகா ேட இ ேற .
எ னா உ க அ க உத க ைல. உ க உத கைள நா அ கமாக அைட
ெகா ேற . எ ைடய வா ேவ ஒ ேநா ேபா ஆ ட "எ அவ க ட ஏ
ெசா னா அவ . ர தள த . ெதா ைட க ததனா உைட த ர ேப னா .
இர நா க ேதா ற , ேப தள ந தா அவ . க ைற த
அவ ைடய க க ைமக அ க வைளய ேபா த . ஏதாவ ெசா வத
வா ற தா வா ைதகைள ெகா இ ம ெபா ெபா வ த .

வைரயைற இ லாம ெசா ெபா க காக ெபா ப க காக , அவ ஊ ஊராக


அைலய ெதாட யேபாேத, அவைள ஓரள க ப தாம ேபாேனாேம எ க ர க
ெகா டா அர த .

" யாக தா இ வளைவ இ ெகா டா ! உட ைப ஓரள கவ


ெகா க ேவ .உ ைடய உட நலமாக இ தா தாேன இ ெந நா க
ெபா கா ய க ஈ படலா ?" எ அவைள க ெகா டா அர த .

த ழைம அவைள அைழ ெகா ெகாைட கான ற ப வ எ ஏ பா


ஆ த . கா மா வத காக அவ ெகாைட கான த கால அவ ைடய
உத க காக யாைர உட க ெச யலா எ ற ேக எ த .

"ெவ வ வத ெகா ட றா எ த ெப . ஏதாவ ேக டா எ ேனா


ேப வ இ ைல. தன தாேன அ றா . நட தைத மற கலகல பாக ேபசமா ேட
எ றா . உ ேனா கால இ தா மாறலாேம எ எ மன ந ைக உ டா ற .
அவைள உ ேனா அ ப மா ெகாைட கான .இ த ைர அவ எ ப
மண ஏ பா ெச டலா எ இ ேற . அ வைர ேவ மானா உ ேனா
ெகாைட கான இ க ேம. இ ேபா அவேள உ அ ைமைய ெகா றா .
உ ேனா அவ வர ஒ ெகா வா " எ ம கேள வ அ மா னா .

"ஒ ேநாயா ேயா இ ெனா ேநாயா ைய அ ப பா கேள அ மா இ


யாயமா?" எ கான த ேவ ைகயாக அ த அ மா ட ேக டா .

"எ ன பா ெச வ ? அவைள ெம ல மா வ ெகா வர மானா அ ர யா


தா ேபா ற . ர யாேலேய யா டா ேவ யாரா யா . நா அவைள
எ ப ேயா வள ெச ல ெகா பாழா ேட " எ அவ அ த அ மா
ம ெமா னா .

வச தாைவ த ர ஒ சைமய கார அ மாைள ர ேயா உட அ ப ஏ பா


ெச தா ம கேள வ அ மா . ம ைகய கழக கா யத ைற ேக
ண ப அ தா ர .
"உன லாத ைறயா ர . ேபா உட ைப ேத ெகா வா அ மா. இ ப
வரவைழ ெகா எ ேலாைர கவைல ஆ டாேய, கமைட வ தாேல
ேபா எ க "எ ேந ேலேய வ அவைள பா ெசா ேபானா கா யத .

"அ கா எ கைளெய லா ம ேபா ேய!" எ ற ப ேபா ர காைல


க ெகா அழ ெதாட டா த ைக ம ைகய கர . த ச ப த க க ம க
றா .

" ற ப ேபா இ ப ெய லா அழ டா அ மா! ஒ ைற லாம எ க


இ கலா " எ ம ைகய கர ைய த ப க இ அைண ெகா டா ம கேள வ
அ மா . அர த , ர கா ஏ அவ ட றலானா . " இடமா ேற எ தய
ெகா ேட ேபாகாேத. ேபா ம யாக ஓ ெகா இ . தா அ த மாத ந நா
கான த அ ேக வ பா ேறா . ேபா ேச தத க த ேபா . உட நல ைத
ப அ க எ க எ . பண ேவ மானா ஒ வ க த எ னா உடேன
அ ேறா . எ ேக பதா எ ச ப ெகா ேபசாம இ டாேத."

"அ கா! உட ைப பா ெகா க "எ ெசா ைக னா கான த .

"அ த ைச உத ேவைலைய உடேன ெதாட க அர த . வ ஆன ெதாைகைய


க ட ஆ க ட ெகா ஏைழகைள ஏமாற டா க . க கான த ட
இ ெச க . இ த சமய இ ேக உ கேளா டஇ அ த ெபா ெதா
நா ஈ பட யாம இ ப எ ேகா ற ப ேபா ேறேன எ பைத ைன ேபா என
வ தமாக இ ற "எ ைன ப னா ர .

" உட ெச யா டா எ ன? உ ைடய ெசா ெபா தாேன இ த ெபா ப


இ வள பண வ ெச ெகா த " எ அவ சமாதான ெசா னா அர த .

ர , வச தா, சைமய கார அ மா வைர ஏ ெகா கா ெகாைட கான


ற ப ட . அவ கைள ெகாைட கான ெகா ேபா வ மா ெசா த
காைர ைரவ ட அ தா ம கேள வ அ மா . அ ைமயநாய க , ல ேகா ைட,
வ தல எ ம ைர ைம அழ ய ஊ கைளெய லா ஊ ெகா கா
ைர த . சாைல, மைல ப ஏ வத னா ஓ ட ஆ கைரேயாரமாக ஒ
ேதா இற உணைவ ெகா டா க . உணைவ ெகா ட அவ க
ம ப த க ரயாண ைத ெதாட தன .

வைள , ெந , வ ,ஊ ெகா க நாக ேபா ற மைல பாைத கா


ஏ ய . பாைத இ ற எேத ைசயா கவ பார ட ெச வ ேபா
இய ைக ெகா ைள ெகா ைளயான அழ கா க . ேழ அதலபாதாள இற
ல ப ைம த ப ள தா க . ேமேல ெகா ய மைல ெகா க . எ தைன
ற க ! எ தைன தமான ெகா க ! எ வள ெப ய மர க ! எ இ
தட றா ேபா கஅ ேமக தவ ஆகாய . கா வைள க ப க
ேபாெத லா 'இேதா இ ேகதா நா இ ேற ' எ ஓ வ த ைன அ க ப
ெகா வ ேபா ய ய இய ைக கா க . ைல த ய தா ைம ேகால கா மைல
வாைழ ேதா ட க , ெகா ெகா தா ெகா பழ க ெதா க ரா ைச ெகா
பட த ப ப த க , எ லா வன ெவ ளமா ெத தன. 'ைக ைன இய றா க
ெப வன ' எ இய ைக அழைக ந ர வ தைத ைன ெகா டா ர . மைல
வாச ற கைள ப த ெப யா . .க. எ உ கமான க ைர
அவ ைன வ த .

'ெகாைட கான இ தைன அழகாக இ ெம நா ைன கேவ இ ைல, வச தா! ேபான


ேகாைட ேபா உ அ மா டா க . நா வராத எ தைன ந ட எ என
இ ெபா தா ற 'எ த அ ெமௗனமாக த வச தா ப க
னா ர .

அ பைட ச தா ேபா ற ர வச தா ப ெசா னா . " த தடைவ வ வதனா


உ க ய பாக இ ற . என எ னேவா வ ட தவறாம பா ச ட .
நா க இல ைக இ ேபா அ பா ஒ ேவா ஆ மா மாத எ ேலாைர அைழ
ெகா இ ேக வ வா . ஜூைல தா ம ப இல ைக ேவா . அ பா
ைன காக தா அ மா இ இ ற ப களாைவ காம ைவ
ெகா றா ."

"க பாக க டா . உ க அ மா ட நா ெசா ட ேபா ேற . உ க


அ பா இ த இய ைக இரசைன உ க அ மா இ ைலயா, எ ன?"

"அ பா இ த மைல ப களா ஒேர . ப களா னா ஒ ெப ய ேராஜா


ேதா ட ேபா றா . அவ இ தவைர ஆைச ப ஒ டப க யா . கைள
ெச ப பைத அறேவ ெவ பா அ பா."

இ வா ெம ல ெம ல வச தா அைம ட ைத கைல த ேனா கலகல பாக


ேப ெகா வர ெச தா ர . சைமய கார அ மா அ க ேப ெகா ள ைல.
ச பக வ த . ெவ ப ைழக ஆகாய இற ற மா சார
ெகா த . க ரமாக எ ேகா ெகா மா க ைத ெகா ற மா
ஒ கர ெத த . "இ தா இ ேக உய த கர . இைத ெப மா மைல எ பா க " எ
ர ட னா வச தா. மைல சாரைல வைர வைரயாக பா க ஏேதேதா ப
ெச தா க .

ப ைச ற ச லா யா ைர க ைத மைற ெகா த இள ெப
ஒ , அைத ச ேற ல எ பா ெம ெலன நைக ப ேபா மைலக ைடேய
அழகாக ெத த ெகாைட கான நகர . நக ந ப யான ஏ ெத ற
மைல ச அர மைனைய ேபா க த ேபா கா ற . லஇ க த
அ த சார ெப ழ எ டா ர அ ேம உய த ஒ மைல நகர மண
அழ ெபா ெத த . அவ ைறெய லா பா ர உ ள ழ ைதேபா
உ சாக ள ெப ற . மன த ய வ ட ேபா த .
ஒ ெவா நா ஒ ெவா ப யாக அ த மைல நகர அழ கைள பா தா அவ .
வ த அ ைற ம நா அர த ம கேள வ அ மா க த க எ னா .
அர த எ யக த தா உ சாகமாக இ பதாக , அ த ைல ல ய
கைள ப க வதாக , அவ ைற ம ைர த ச க ைலய
எ அ னா உத யா எ எ தா . ம கேள வ அ மா எ ய
க த வச தாைவ உ சாகமாக கலகல பாக மா ெகா வ ேற . ைர
த பா க . அத ேப மா ைளைய பா க எ எ தா .

நா ன க அவ ெபய ஒ ெப ய தக பா ச வ த . அர த
க த எ தா . அேத தபா வச தா ெபய ஒ கவ வ த . அ ேபா
அவ கைட ேபா ததனா ர ேய அ த கவைர வா ைவ ெகா தா .
உைற ேம வச தா ெபயைர எ த ைகெய ம கேள வ அ மா ைடய
எ தாக ெத ய ைல. ெச ல ைகெய தாக இ த . மன ச ேதக த னா
ர அைத க ைல. அவ கைட வ த அவ டேம ெகா டா . ச ேதக
ம ர ட த ய .

அ அ த க த ைத வச தா ப த அவ ட ஏ ப த மா த ர
ய ப த . வச தா இத க அ க ஏேதா பா ைட தன. த
ேராஜா கைள ம த . இத க . க ய மல ; நைட உ லாச த
ெத த . மாைல "அ கா! இ ஏ ேபா பட ற ேவ "எ வச தாேவ
வ வ ர ைய வ னா .

"இ உன எ னவ ட வச தா? உ சாக படாம றேத?" எ ய


ன னா ர .

அ யாய 18

பரபர ேனாேட பலபல ெச தா ( )


இர பக பா ( ) இைற ப - ஒ வா றா
ந லா ஊ பத ைல ைலப
எ வா றா உ வா இவ .

- மர பர

ேம வான த கஊ க ள ளமாக இற றா ேபா மாைல ெவ ெபா


ெகா த .க க ேநேர ம ச ற க ணா கா த ைத ெகா
பா ற மா ெத க , க , மர க ம ச க எ தைன எ
ேதா றன! ேகாடா ேகா ெந கைள வா ெகா தா ேபா ம ச
மய ய இ த மாைல ேபா தா எ வள மய க த ற !த ம மாைல எ
இத ெபய வா த எ தைன ெபா தமான ? த ச க ஞா ழைம
ச ைத அ ேக ைக ைப ட நட ெகா தா அர த . அ ைற ச ைத
நா ேபா ற . ழா க ட ேபா ெகா ளாம ம க ெகா ,
த ெகா இ தா க . இர ப க நைடபாைதக ைட கா க ப
தைரேம ேஹா ப ைக ெகா டா ன மா தா மாறாக ன ெவ ைல சா -
கா கைள ப நட க . மைழ வ டா ைகக ம க ேந ேம எ
ெச ப யாம வ தா அர த . பாத கைள ைமயாக அழகாக ைவ
ெகா வ க ப ளவ அவ . வாதா மர ப த இைலகைள ேபா ந ல
பாத க அவ . ெச ெபா ற .அ அழகாக அளவாக ர க . ள அகல மான
ெப ய பாத க அைவ.

எ ெபா தாவ அர த பாத கைள கவ க ேந றேபா அவேனா சம வய ள


ந ப க , "ெப ைளக பாத கைள ேபா எ ப அ ப கா கைள இ வள அழகாக
ைவ ெகா றா " எ ேக யாக ேக ப . த ெவ , ேச மாக ர
த ேபான கான த பாத கைள பா ேபாெத லா 'கா கைள கவ த ;
உ ைன ேபாலேவ அைவ ரடா ெகா றன' எ பா அர த .

"என இ த அழ கவைலேய உ டாவ ைல அர த ! எ க இ றப


ெபய தா ெபா னகர எ ரமாதமாக ைவ டா க . உ ைம ெபா னரக தா அ .
ேச சக , ேம ப ள மான அ த ெத க நட ற கா இ ப லாம ேவ எ ப
இ ?" எ கான த ட ப வ .

ர ெகாைட கான இ ப பத காக ேக த தக கைள வா ெகா


வ வத காகேவ அர த அ ேபா த ச க ைத ேநா ேபா ெகா தா .
ஆ ல த மாக ஏராளமான க ைற த ெப ய ைலய ம ைர த
ச க இ த . ேபரா ய அழ ய ற பல வா த கால இ த த ச க
ெகௗரவ உ னராக இ தா . இத வள , ேன ற அவ அ கஆ வ
இ த . அைர றா கால பாக, த ச க க அ த ைறைய
பத காக இராமநாத ர அரச ப ன பா ைர ேதவ எ ற ெபய ளவ மான
வ ள இ த நா கா ச க ைத ேதா தா க . ெச த வள த ேச ப அரச கேளா
ேபரா ய அழ ய ற பல இளைம ேத ந ற . ஒ ெவா நவரா
ைற ேபா இராமநாத ர கைலமக ழா க யர க ெச ற த
ம யாைதகேளா வ வா அழ ய ற பல . அ பா அ த உற ெப ைம
இ ேபா ர பய ப டன. த இ லாத ல அ ய கைள அவ த ச க
ைலய எ ப ப வழ கமா த .

ர ெகாைட கான எ த க த ைத , தக கைள ப ய ைப


கா ய டேன ைலய ேபா , ஆ வ ேதா தக கைள எ
ெகா டா க . அர த அவ ைற ைப ர ெகா னா . அ சக
ேபா அ த தக கைள ந றாக க ெகாைட கான ம நா காைல பா ச ெச ட
ேவ ெம எ ெகா ைர தா அவ . ச ைத தாக கைல
ெகா த . ஞா ழைம ச ைத எ ேப தாேனெயா ய யாழ ழைம ச ைத
. அ ேக ேத ய இய க கால னமாக ' லக ச க ' எ ற ெபயைர
ஏ ெகா த அ த ச ைத ைமதான . ச ைத வ யாபா க கா க கைள
த , மாைல ஆறைர ம ேம அர ய ச ைத ற இடமாக மா அ . அதாவ
ெபா ட க அ ேக நைடெப . உண மயமான ேப சாள க த க த இ லாத சர ைக
ற இட அ தா . இ ப பக கா க இர அர ய ைல ேபா
ெகா த அ த இட வா வ யாக வ ெகா தேபா
எ பாராத தமாக கான த ைத அ ேக ச தா அர த .

"எ ன அர த ! த ச க ைதேய ைப வா அைட ெகா ள டா


ேபா றேத" எ றா கான த .

"ஒ ைலய பா, ர ெகாைட கான தக க வா அ ைவ க ெசா


எ தா . அவ அ வத காக வா ெகா ேபா ேற ."

"என ட க த வ த ..." எ ெகா ேட க ேபா ேப ைச ெதாட ய


கான த சார ெதாட அ ற ப ெட ஒ ற வாெனா மா உத ைட
க ெகா ேப ைச னா . ெசா ல ேவ டாெம இ தைத வா தவ ெசா ய
ேபா ற உண அவ க ல ய . அர த அவ க ைத கவ தா .
உ லாச த மா ற கல த தனமானெதா ழ ப ேதா ேதா னா கான த .
அர த பா ைவைய த க தா ெகா ள இயலாதவ ேபா தைலைய சா
ெகா எ ேகா பரா பா தா அவ . மலராத மகர த மண ேபா அ ேபா
அவ ைடய க க க இத க நாண ச கல பைத அர த
க டா .

"உன யா ட க த வ த கான த ? த யாக உன ேவ க த எ த


இயல ைல எ ,உ ட த வண க ைத ப உ ைடய ர ய கா என
எ யக த எ றாேள அ பா?"

இ த ேக கான த உ லாச த மா ற இ அ கமா . அர த


ட ைல ேம அவைன ைள ெத தா .

"எ ன பா த ,எ னச க ? க ஒ மா ேகா ெகா ேபா ற . க த


வ ற எ றா . யா எ னெத ேக டா ப ெசா லாம பரா பா றா ?"

"ஒ ைல அர த வ ..."

"வ தாவ , ேபாயாவ . ஆ ைளயா இல சணமா ச லாம ேப ஐயா."

"அ த ெப வச தா ெகாைட கான ேபா ேச த எ ெபய ஒ க த


எ த . அைத தா வா தவ உ ட ..."

"ெசா டாயா ! பேலடா த . காத கைத ஆர பமா றதா? எ தைன நா களாக


இ த க த எ லா வ ேபா றத பா?"

"ச யமாக ெசா ேற அர த , என ஒ வ ெத யா . அ த ெப ணாக தா ..."

"ேட ! ேட ! ச ய எ ற வா ைத ெரா ப ெப . அைத இ ேக இ காேத. இ


சாதாரண காத வகார " எ ேவ ைக ப னா அர த . கான த
ெகா ேட தைல தா .

"ஓேகா! அ ப யா ச க ! ப எ டாேயா இ ைலேயா!"

எ ேட எ ப ேபா தைலயா னா கான த . அர த தவாேற ேம


னா .

"இ ேபா தா ெகா ச ெகா சமாக ற , அ பேன! மா வ அ த


ெப ைண வர ேபா னஅ ேத தான ப த ெத
அ க ேபாக ெதாட டாேய; 'அ த அ மா ஏேதா ைத பத த ேற எ வர
ெசா னதாக' அ லவா ேபா ெகா தா ? இ தானா அ த ைதய ேவைல".

"இ ேபாைத எ ைன அர த . இரா ஒ ப ம ேம அ சக வ


அ த வைர எ லா வர நாேன ெசா ேற . லக ட ஆறைர ம
ெபா ட . நா அ ேப ேற " எ பரபர ைப கா ெகா அர த ட
ந னா கான த .

"இ த ெபா ட , ெதா ச க , ச க ெதா , ஏைழக உத க -


இைவெய லா இ எ ன க யைடய ேபா றனேவா? காத வைல ந றாக
ெகா டாேயா?" எ அவைன ேக ெச அ மன தா க யாத ய ட
அ சக ெச றா அர த . உ ைம ேலேய இ க ய த ெச யாக தா
இ த அவ . கான த ட ட ேவ ைக மாக ேப அ டா
ெபா ண ேயா ைன பா தேபா பயமாக மைல பாக இ த அர த .

'இ த ெதாட ைப ப ம கேள வ ய மா எ ன ைன பா ? ர எ ன ைன பா ?


கான த ெப ேறா க தா எ ன ைன பா க ? ைள தனமாக அ லவா
இ ற ? நா தடைவ ச ேப பழ டா மன இ த அச தனமான
கன க உ டா றன. இரா அ சக வ தா கான த ைத க க
ேவ ?' எ ர ஒ வ தா , அர த .

'ெச வ இ மா ைற தவ . ஆட பர அச தன க , ெவ பக
உ ளவ ' எ தா வச தாைவ ப ர ெசா இ தா . அ தைகய இ மா ைற த
ெப உ ள அத ேந மாறான ெகா ைகக சாதாரண வா ைக வச க உ ள
கான த ைத ேநா எ ப மல த ? எ வா ெந த ? க கஅ தஇ வ
இைண ள கா ராகேவ ேதா ய அவ . 'கண கண ஆைசக
ப க மா ப சபல எ ற உண ேவ! உன தா ெப எ ம ெபய
றா க ' எ க பட 'ஹா ெல ' நாடக ேஷ ய எ ப
ைன வ த அவ . உலக அ ஞ க ெபா ெமா கைள ைவ தன
ேநா தக இ க ைத தா அவ . எ லா ெப கைள இ த ச ட
அட க ப பட ைல அவ மன . ' ர ைய ேபா அ வள ெதா ,
யாக க கைர ேபா ெசா த சபல கைள மற றவ க இ றா கேள!'
அர த தைன எ ேர வ ைக ய ஓ இைளஞனா கைல த .
"சா , சா ஏ நாளா சா ! ஊ ேபாகலாெம றா ைக கா இ ைல சா .
ஏதாவ உத ெச க சா . வ ப தா க யைல சா . இ ேநர ஒ
சா டாம இ தா இ ப ேய ந ெச ேபா ேவ ேபா ற சா "
எ றா அ த இைளஞ க க பைல மாக.

ேவகமாக நட ெகா த அர த றா . வ ஒ றா ேபால


ற அ த இைளஞைன ந றாக பா தா . நாைல தடைவக ர பரா அ எ ன கா த
மா வா ப ெச ப ற க . ெதாட பல நா களாக காத ேதா ற .
ேவ ைவேய அ கைட த ச ைட ேவ . இைமய ப ள வா ப சைட த
க க . இ த நா ஏ ைம ஏ க க , ப , ப ச , ேவைல லா டா ட க
ர யாக வ தவ ேபா றா அ த ப ைச வா ப . த ைன கா பவ ட இர க ைத
உ டா ைழைவ த க ேதா ற ைகக கா னா அவ . அர த
ேக டா . "உன எ ன ஊ அ பா?"

இராமநாத ர ைம வற ப ச , யஆ ப ைய ேச த ஒ ஊைர
ெசா னா அ த வா ப .

"எ வைர ப றா ?"

"எ .எ .எ . . வைர ப ேற சா ! ைட ைர ெத .ச க ஷ ப ைச
எ ேன . ேதற ைல ேவைல ேத ம ைர வ ேத , சா !"

அர த ப தாபமாக இ த . 'ப ப ைச எ மன வா ைகைய


ப ய கன கேளா ப ட ப க இற இைளஞ க ெப பாேலா
இ ப தா இ இ த நா ெப ய நகர ஆரவார க ெத க வ ைச
ேக ெகா றா க . இவ க ைடய மான ைத கா பா றாத வைர ெப ைம ப
ெகா ள எ ன இ ற இ த நா 'எ ெகா த அவ உ ள .

"சா , ப ெபா க ய ைல!" தன இட ைகயா வ ைற ெகா வல


ைகைய னா அவ . பா ைப ைகைய ஒ பா ேநா ைட எ அவ
ைக ைவ , "ஏதாவ வா சா , அ பா!" எ பாராம ேவகமாக
நட தா அர த . த ைனேய அ த இைளஞ ைல ைவ எ பா வ னா
அவ . ' னா அ சக , க ைண ெப த ைம உ ள அத உ ைமயாள த தா
ெகா கா டா தா இ ப ஏதாவ ஒ ெப ய நகர ப த ெத க
வ காக அைல ெகா க ேவ யவ தாேன' எ பைத த ேபா ேம
ெந ைழ த அவ உ ள .

ைக த ச க தக க கன ைத ட மன அ கமாக கன த தைனேயா
அ சக ைழ தா அர த . அ சக ேவைல ேநர ேவைல கார க
ஒ ெவா வராக ள ெகா தா க .
" கத ச க ற ப ேபான ற 'ஐயா' வ தா க. இ ேபா ழாவ ல
ேப ப கைட ேபா கா . க வ தா உ கைள எ ேக ெவ ேய ேபா டாம
இ ேகேய இ க ெசா னா . உ க ட ஏேதா யமான ச க கல ேபச மா " எ
அ சக ஊ ய ( ) அர த ட வ ெசா னா . அ ேபா அர த ைடய மன ைத
ஆ ெகா த எ ண கெள லா ெத ச த இைளஞைன ப யதாக
இ த .அ த கா கமாக த ைன ெகா , "நா இ ேகதான பா இ க
ேபா ேற . இ ைற ெவ எ ேபாக ேபாவ ைல. உ ப க ேபா அ ேக ந
நா கர இ தா நா ேடென வர ெசா " எ ஊ ய ட ெசா
அ னா அவ . ேநர ர த நா கர வ றா .

"சா , எ ைன களாேம?"

"ஆமா ! இ தா இ த தக கைள ந றாக க பா ச ெச வத ேக ற ைற ைவ .


நாைள காைல உ அ கா அவ ைற அ ப ேவ ".

ைகேயா தக கைள எ ெகா நா கர உ ேள ெச றா . வ ைற


ெகா 'ப ப ' எ ப தாபமாக கத ற அ த வா ப , ம ப ைன வ ட
வ அர தைன வா னா . ெந ெந உ யவாேற தன ேநா தக ைத
எ எ த ெதாட னா அர த .

"தா க தத ேம அ க ப யான ைமைய தா ெகா றவ ஏலாைமேயா


ன ற மா வா ைக இ எ ஏலாைம னக ஒ ேக ெகா ற .
ேளா ய ெச ெப தாக வளர வளர ெப தா வள ெகா பைத ேபால
உ ைமக ஞான ேவக வச க ைற வா ைக தைழ வளர வளர அ ள
வ ைமக ர ைனக ெப தா வள ெகா றன. ற ைறகேளா த பாக
எ க ெப ற ைக பட ைத அ ப ேய எ லா ெச தா அ த ைறக ெப தாக ெத ற
மா தா இ ற இ ேபா ள பாரத நா வா ைக 'வள '! இ த நா இைளஞ க
ேசா ப ஏமா ற அவந ைகக ெகா ப ேக ற ேவைல
உைழ ேக ற க ட இ ேவதைன ப றா க . இர மர ைள
ேபா ெகா ந சாவத கா இவ க ற தா க ?" ேபனா ெவ ைள
கா த ைத ற . ைம இ ைல. ந ல க க மன ெவ ளமாக ர
வ ற ேநர வர ேபா ெதா ைல க ெகா ேபனா ேம ேகாப வ த
அர த . அைத அ ப ேய ேபா டலாமா எ ன ேதா ய .எ ேபா
ேபனா ைம இ லாம ேபா ற இைட ேபா ெப ய இைட உலக ேலேய ேவ எ
இ க யா எ ற ெகா ட ேமைச இ பைறைய ற அவ ைம ைட எ தா .
வற தைர ெத ெவ கால வான பா த ண மா ைம கா யாக
இ த . ெபா க யாத எ ச ட அவ . அ த எ சேலா இைர க , ஊ யைன
ைம வா வர ெசா லலாெமன டா . ற ஏேதா ைக ேவைலயாக இ ததனா
ஊ ய உடேன வர ைல. "எ லா ைபய க கா அைட ேபா ட . நாேம ேபா
வா ெகா வ தா தா உ "எ தன தாேன ெசா ெகா எ ெவ ேய
ேமல ேகா ர ெத ைர பட ைலய அ இ த 'ஷா ' ேபா ைம
வா ெகா னா . பட ேபா தா க ேபா . ைர பட ைலய
' ' வ ைச த . த ெசயலாக வ ைச ெகா தவ க ேம ெச ற
அர த பா ைவ ய ட ஒ க ேம ைல ப த . ேகா ர ச வ
ேபா மன ஓ உண உைட ச த . ெந க பா தா அவ .
ஏ நா களாக ப ட சாவதாக ப ைச பா பா அர த ைடய அ தாப ைத
ஒ பாைய ெப ெகா ேபானாேன, அ த வா ப வா ' கெர ' ைக ழல மா
பா பத காக ப ர டைரயணா ெக வ ைச ெகா தா . அைத க ட
உலகேம தைல ழாக ழ வ ேபா த அர த . கான தமா தா அ த
வா பைன வ ைச ெவ ேய இ ெச ைமயாக உைத பா . அர த மன
.அ ேபா அவ ட ஒ வா ைத ேக டலா எ ற டஏ ப ட .
ஆனா வ ைச நக தத காரணமாக அத அ த வா ப உ ப க பாக ேபா தா .

'எ ேக ெக ெதாைலய ! இவ க உ பட ேபாவ ைல. இர ேபா ற


அவசர ேபால பரபர ேபா பல பல தவ கைள ெச இர பக பாழா த கைள
ஒ ப ெகா தைன லாம ேகா காைளக ேபா ற இ த டைல
ப எ த வ யா உ ய ேபா ற ? இவ கைள வத மகா மா க ற கேவ .
ெவ ம த களா யா . மாத ஆ ர பா ச பா ற பத ைடயவ வார
ஒ ைற தா ைர பட பா க ெச றா . மாத ப பா வா ற யா
மைன ழ ைத ப ட க ஒேர பட ஏ தடைவக ேபா றா . கைலக ம த கைள
ஏைழயா ைசெய க ைவ கலாகா . ச க ெச , ெச வ ெபா வத
ைண க ேவ ய கைலக ஏைழகைள ேம ஏைழகளா ற ெகா ைம எ வள பய கரமாக
வள ட ? அ ேபாேத அ த வா ப ட ஒ பாைய சாக ெகா க
டா . நாேன ஓ ட ேபா சா பா ப அ ைவ க ேவ .
பரவா ைல, என இ ஒ பாட தா . லபமாக ந ஏமாறதப எ ைன நா பாக
ைவ ெகா ேவ இ ேம ' எ ைன த ைன சமாதான ப ெகா
வ வைத த ர அர தனா ேவ ஒ ெச ய ய ைல. அ சக ேபா உ கா
தக பா சேலா ைட மா த தபா ர ஒ க த எ னா . கான த -
வச தா க த ெதாட ேவ அவ மன ைத உ ச ேதக கைள ள ெகா த .
ஆ அ ப அவ ர ஒ எ த ைல. னா தர ஏேதா யமான
ஷய ப ேபச ேவ ெம த ைன இ க ெசா ேபா றாேர. அ எ ன
ஷயமாக இ ேமா, எ ச ேதக கைள னலா அவ மன .

அர த னா தர ைத எ பா கா ெகா தேபா ம ைகய கழக


கா யத அ மா வ தா . 'இர யமான க த க ம ைகய கழக
வ பதாக அவ ர ைய கல ெகா தா ப எ தேவ 'எ
ெசா ர ெகாைட கான கவ ைய அர த ட ேக டா அ த அ மா .

"ேந கேள ேபாக ேபா களா, அ மா?" எ தக கைள அ த அ மா லேம


அ ேபா ேக டா அவ .

"இ ைல, க த எ கல ெகா ள தா கவ ேக ேட " எ அ மா டேவ


தக ெகா த வ சா ய ைலெயன கவ ம எ ெகா தா . அவ
ந ெசா ேபானா அ த ெப ம .

உட நல லாம ஓ ெகா ள ேபான இட ட ர ைய கவைல ம யா


இ க டமா டா க ேபா றேத' எ மன அ ெகா டா அர த . இர
ேநர வள ெகா த . ம ஏேழ காைல எ ய சமய , ேநர னா தர
வ ேச தா .
"இ ப உ ேள வா அர த ! நா ேபசேவ ய ஷய க அ தர கமான . உ ைடய
உத லாம இ த மான ைத , ைனைவ நா ைறேவ ெகா வத ைல.
இதனா நம ெதா ெச வா ெப கலா . எ தைனேயா இலாப க ெசௗக ய க
லபமாக ைட க இ ஒ வ " ஷய ைத ெசா லாம டகமாகேவ ேப ெகா
ேபானா அவ . "எ ன ஷயெம க ெசா னா தாேன என ெத ?" எ ேக
ெகா ேட அவ ைடய ேமைச னா றா அர த .

" த உ கா ெகா !"

அர த எ நா கா உ கா தா . தய க ேதா அவ க ைத பா தா .

"நா ேக பைத த பாக எ ெகா ளாேத! ர ெசா னா எைத த டமா டா


அ லவா?"

எத காக, ஏ , எ ன ேநா க ேதா இைத அவ ேக றாெரன ள காம அர த ப


ெசா ல தய னா .

அ யாய 19

டல க த கா ைட ழகைன
வ டல மல ெகா ைறவா ம ய
ெச டல ைட ேசட ஏடக
க ைக ெதா த கவைல ேநா அக ேம.

- ஞானச ப த

" மன ைவ தா சயமாக இ த கா ய ைத சா க அர த . அத இ தா
ச யான சமய . தா இ இற க ைன ேற ..."

இத அர த ஒ ப ெசா லாம தம க ைதேய பா தவா அம பைத


க ட னா தர ேப ைச னா . எ ைககைள ற ேகா ெகா
அைற ெந மாக நட தா . மன ட க மான க உலா ேபா
கா கைள இ ப உலாவ பழ க அவ .

"எ ன பா இ ? நா ம ேப ெகா ேட இ ேற , உ ட ஒ வா ைத ட
ப வர ைலேய!"

" க ெசா வ எ னெவ நா ச யாக ள ெகா வத னா எ ப ப ேபச


?"

"அ தா ெசா ேனேன, அர த ! ர ெசா னா எைத ம காம ச ம பா


அ லவா? த இ என ெத ய ேவ ."

"நா ெசா னா தா ேக பா எ பெத ன? க ெசா னா ேக க யவ தாேன?"

"அ ப ைல! இ த கா ய ைத தா எ ைன கா ெத வாக அவ எ


ெசா ல .ஒ ெகா ள ெச ய !"

"எத ஒ ெகா ள ெச ய ?"

"அவசர படாேத! நாேன ெசா ெகா வ ேற . கவனமாக ேக !"

தன ேநா ஆ றைலெய லா ஒ ேச அவ க ைதேய பா தா அர த .


அவ ெதாட தா . "இ ஏெழ மாத ெபா ேத த வ ற ."

"ஆமா வ ற ."

"அர ய ைற ஈ ப றவ க , பத வ றவ க ,இ நா எ வள
ெச வ , ெச வா க மாம ன கைள ேபா வா றா கெள பைத ேய ந
அ வா ."

"அ ேவ , அத காக..."

" மட மட ேக ேக பைத பா தா நா இ ேபா ெசா ல இ பைத ேக பத


னாேலேய அத ேம உன எ மைறயான அ ராய உ டா டா ேபா
ேதா றேத?"

"அ ப ெய லா ஒ இ ைல! க ேமேல ெசா க ."

"நா உ ைன எத காகேவா வ ஏமா ேற எ ைன ெகா ளாேத! ந ல


சமய இ த ேயாசைன எ மன உ வா . நகர ய ர க க எ ேலா ேம
இ த ேயாசைன ற . சய ெவ ைட ெம ஆேமா எ ேலா ேம
ஒ ைழ பதாக ெசா றா க . பண ெசலைவ ப நா கவைல பட ைல. எ னா தா க
. ைல சாதகமாக இ ற "

" க ேத த க ேபா களா?"

"நானா? ள னா ேபால தா ய ய இராமாயண ேக ைத இராம


ற பாவா எ றாேய. நா றா ஜா ெதாைக இழ க ேவ ய தா . என ஏ
அ தைன ேப க ?"
" யாைர ப ெசா க ?"

"இ உன ய ைலயா, அர த ? ர ைய வடெதா பாரா ம ற உ ன


பத தலா எ ப எ ட . அவ றா சய ஆ . ேமைட ேமைடயாக
ேப க ெப ம ெப றா . அவ ேபா ேபசாத ராம க இ ைல.
அேநகமாக ெதா எ லா ரேதச க அவைள ந ல ைற ெத ற ."

" த ர ெப றவைர ெதா டாக இ த அர ய இ ெதா லாக மா ட .


ர ைய ேபா ற ஒ ந ல ெப ைண வா ைற த அ மயமான அர ய
ப ள இற க ெசா கேள! இ ேபா அவ ெப ேப க அவ ைடய
த ழ காக , த னலம ற ச க ெதா காக , த னலம ற ேபர ஞ அழ ய
ற பல ெப எ பத காக அவைள அைட தைவ. அர ய ஈ ப வத காரணமாகேவ
அவ இவ ைற இழ க ேந தா ேநரலா . த ர இ த றா த இ லாம லாப
ச பா ற ெப ய யாபார அர ய தா . ப ளவ க அ த வ மா ெகா ளாம
ச க ப ெச ெகா பேத ந ல . ேம ர இ ேபா ேநாயா யா ஓ
ெகா ள ேபா றா . அவ ெகாைட கான ப மாத கண ஆ அவ ைடய
ம ைய ைல இ கவன ெச த ெச வ ந லதாக இ ெம க
ைன களா?"

"அவ ஒ ரம இ ைலேய? வ அேப ைச ம தா க ெச ேபானா ,


ம ப ேத த ப நா க இ ேபா ப வ நா இட க ேப னா
ேபா . ம ற கா ய கைளெய லா நா பா ெகா ேறா . இ றா . அ த
ைதய கைட ைளயா டா இ றா . ஒ நாைள ட ேபா ேபச
ெசா னா அ த ைபய சைள காம ேப வா . ர சாரேம அ க ேவ டா . ஒ ெப
ேத த றா எ பேத ேபா . ர ைய ேபா இ தைன ேப ள ெப ற ேபா
ேபா தா வ ழ ேபா . எ ன ைன றா அர த ? இ உன ஏ
தய க ஏ ப ற ?"

" க ெசா வெத லா ச தா ; ஆனா ..."

"ஆனா எ ன ஆனா ?... ைத யமாக என ந ல ெசா ! ர ைய ேபா ந லவ க


ைழவதாேலேய அர ய ைல தலாம லவா! தா எ த ைல தா அ த
ைலைய ைம ப ற த த ைமதா அவ ட இ றேத! அ ப இ
ேபா நா ஏ அ சேவ ?"

" க ெசா க . என ெக னேவா பயமாக தா ற ."

"இேதா பா , அர த ! இ த கா ய ைத இ வள அல யமாக க தலாகா .எ மானேம


இ அட ற . நகர ெப ய ம த க அட ய ட நா வா
ெகா ேட . ர ைய னா தா இ த ெதா ெவ ைட ெம
எ ேலா ந றா க . அ த ஞா ற ேத த ப ய மான க காக ம ப நா க
ச ேறா . அ அவ க இ ப உ ெசா வதாக நா ஒ ெகா ேற ."
னா தர ர டமாக உ யாக - தள க கல ஒ த .
"இ ஆ க ேபா மான அர ய வா க தைலவ க இ ேபாேத இ த
நா ைற றா க ேவகான த ேபா , ராம க வ ளலா ேபா ஒ க ைத ,
ப பா கைள ஆ மஎ ைய உ டா ற ஞா க தா இ த ஒ றா
இ த நா ேதா ற ைல. தய ெச ர ையயாவ இ த வ வளர க ?
அர ய ேச இ கா க ." ைத ய ைத வரவைழ ெகா த த த ர
னா அர த . இ வள உ யாக ேவெற த கா ய அவ இத அவ ட
ம றா ய ைல. அவைர எ ெகா க மா ப வாதா ய ைல. அவ
அவ ப யள பவ . அவ ட ப ந கா ட ேவ ய அவ கடைம. அவ
அ ைர வ ேபா , அவ ேப த ைன உய ைவ ெகா ேபசலாகா . ஆ
உண வச ப ச அ கமாகேவ ேப தா அவ .

னா தர அய ட ைல. அவ அ ேக வ தா . ெம ல தா . வா ைசேயா
அவ த ெகா தா . த த ர அவைன ேநா றலானா . "அர த ! ப ைச
ழ ைத மா அநாவ யமான கவைலெய லா ைன கல றாேய! உ ைன ேபாலேவ
என ர எ கால நல க அ கைற உ . அவ ெக த த வைத நா
கன ட ைன க மா ேட . ெவ ைய டமாக ந ெகா தா நா இ
இற ேற . ஆ ர கண பண த ேபா ெசலவ .ந ைடய ேவடக
ேமல கா பாசன ல வ ேத த ேபாட ேபா ேற . ைவைக கைர அயனான
ந ெச ைலேபா ற . ர ைய ப ப வத கா இ வள ெச ேவ ? இ தைன
வ ஷ களாக ெப ற ைள ேபா எ ட பழ றாேய? உ னா எ ைன ெகா ள
ய ைலயா? அ ப யானா அ ற உ இ ட ."

ேநர அவ எ ன ம ெமா வெத ேதா றாம மா இ தா அர த .


அவ ட எ னப வர ேபா றெத அவைனேய இைமயாத க களா கவ
ெகா அவ றா . அ த சமய இைட ைடேய க உ நா ெத ஒ ேராஜா
மாைலைய ைக ஏ ெகா கான த வ ேச தா . "இ ேபா தான பா ட
த . ஒ றைர ம ேநர ேப . ெதா லாள க இைழ க ப அ கைள ப
ெவ க ேட . ெதா ைட வற ேபா " எ அர த ம தா அ பா
எ எ ண இைர ெகா ேட உ ேள ைழ த கான த னா தர
இ பைத க சமைட தா .

"வா த ! ந ல சமய தா வ றா ! உன ஆ ! இ ேபா தா ச


அர த ட உ ைன ப ெசா ெகா ேத " எ அவேர தாராளமாக வரேவ ற
தா கான த ச த இய ைலைய அைட தா . த ைடய ேகாைட கான
க த ேபா வர வகார ைத னா தர வைர எ ட அவைர ைவ
ெகா த ைன சா க அர த கா றாேனா எ தய க கான த
ச ஒ காரண . அ ப இ ைல என அ ேபாேத ெத த . "இ ேபா அவசர ைல
அர த ! உன தானமாக ேயா க ெகா ச ேநர த ேற . இ த த ைய கல
ெகா நாைள காைல என ெசா னா ேபா . அ ற உ ைனேய
ேகாைட கான அ ேற . ர ைய ஒ வா ைத ேக ெத ெகா
வ டலா . என ேபாக ேநரமா . நா வ ேற . காைல பா கலா " எ
அவ க இ வைர த ைம அ ள னா னா தர . அவைர
வ ய பாவைன எ த அர த கான த , வா வைர உட
ேபா கா ற ப ட உ ேள வ தா க . ய க ன ைக யப
க ர தைன சாய ெத ய நா கா சா தா அர த . அவ ைடய அ த
ைல காரண யாம கான த , "எ ன பா இ ? க ப க ேபான மா
க ன ைக ெகா உ கா டா ? 'ெப யவ ' எ ன ெசா ேபா றா
உ ட ? ஏேதா எ ைன கல ெகா காைல ெசா ப
ேபா றாேர எ ன அ ?" எ ேக டா .

' கான த -வச தா ெதாட எ ேபா எ த த ஆர பமா க த க எ ெகா


அள வள த ' எ அவைனேய சா ெத ெகா க க ேவ ெம
அர த ைன தா . ஆனா இ ேபா அ த ைனேவ மற ேபா த
அவ . னா தர ர ைய ேத த ஷய ப ெசா
ேபான அவ அைத ப ய ைன க ேலேய டா .

கான த வ ேக ட ேப னா தர த ட யவ ைற
கமாக அவ ெசா னா அர த . அவ ைன த ேபா கான த வ தேமா,
ைக ேபா அைடய ைல.

" ! இத தானா இ ப கவைல ப றா ? ம பட ேவ ய ெச இ ! ர ய கா


அர ய தா அர ய இ ற கள க க அ அர ய ேக ந ல ேப
ஏ ப .உ தலா னா தர ந றாக காரண ேதா தா இ த
வ றா . என ற இ த "எ உ சாக ெபா க ம ெமா த தா
கான த . உடேன அர த னமைட ேபச றா .

" க எ ேலா அர ய இய க வளரேவ ெம ம ஆைச ப க . நாேனா


ஒ க ப பா வள வத ஓ இய க ேவ ெம ஆைச ப ேற . இ த இர டாவ
இய க ைத ேவ வள க இ இ த ேதச ஆேள ைட கமா டா க ேபா ற .
எ ேம அர ய வா எ ப என ெத கான த . உ ட இ த ப ைல தா
நா எ பா ேத ."

"இர ைட ேவ ேவ இய க களாக ைன பதா தா உன இ த ழ ப


உ டா ற அர த . த இய க ச யாக இ தா இர டாவ இய க ச யா .
ர அ கா ட இ த இர இய க க ேம பா பட த இ ற . இைத நா
உ யா ந ேற ."

"த இ ற எ பத காக அவ ைடய ம ைய , க ைத பாழா கலாமா? அவ


எ ேபா ேம த க ைத கவ ெகா ள ெத யா . அ ைற ேய ட
உண வச ப ெகா ேப யத ைளைவ ேய பா தாேய! அ ப இ இ தஆ
மாத ஓ வ த ட அவைள ேத த ேபா கள க ெச ய ட கேள!"
இைத ெசா ேபா அர த ர ர ட அவ ள பாச வ க
ஒ த . ர ேம இ வள அ கமாக அ தாப ப ற உ ைம ட அவ தா உ .
அவ , அவ உ ள ேதா இர டற கல தவ . ேவெறா வ இ எ ைட க யாத
இ ய உற அ . அ த உறைவ ெவ கா ள பர ப ெகா ள அவ எ ேபா
வ ைல. ஆனா அ தாப ைத மைற க யாம த தா .

"இ இ த நா அர ய எ த யாக ஒ ைல. ஆனா ஒ ெவா அர ய


கல ற . ெப ய வைல ஒ அ தா வைல வ ெதா ன
ேபா ற மா அர ய ஏ ப ஒ ெவா மா த ம றவ மா தைல உ டா ற .
ர ய காைவ ேபா ப ஞான உ ளஒ வ அ ஈ ப வ எ லா ைறக
ந ல தா அர த " இ ப ட ேநர ஏேதேதா பல யாய கைள எ ெசா னா
கான த . அர த ேப அவ மாணவ ைல ேக ப தா வழ க . அ
அ வழ க மா யைம ட .

"இ என ெக ன வ தத பா? அவ ெசா றா . அைதேய ஒ பா றா . அவைள


ேக ெத ெகா ெச க "எ ம ேவக ைற தள தா ேபா
ப ெகா ளாம ெசா னா அர த .

ம நா னா தர வ த ேக டேபா இேத மா மன த வாம , ப ெகா ளாத


த தா ப ெசா னா அவ . ஆனா அவ அவைன அ ப ேய ட ைல.
க ைமயாக வ னா .

"யா வ த ேதா எ றா ேபா இ ப ஒ த இ லாம ேப வதா தா நா


இ ேபாேத இ த ஏ பா ைட ைக ேவ . ஒ தைல க வ டா . நா
ெப ய ம த க ந எ மான ேபா . ேபானா ேபாக .உ க ெக லா
இ லாத என ம எ ன. இத ஒ ெகா என உத ெச வதா தா இர
நா க க ேகாைட கான ேபா ேக ச மத வா ெகா வா. யா டா
யாெத இ ேபாேத ெசா ."

அர த அைரமன ேதா ேகாைட கான ேபா ர ைய ேக ெகா வர


இண னா . இண கா டா அவ ஆைள ட மா டா ேபா இ த .

னா அ சக உ ைமயாள னா தர ெசா த ஊ ம ைர அ ைவைய


கைரேம உ ள' ேவடக ' எ ற அழ ய ஊரா . அ ேதவார பாட ெப ற தல . ம ைர
ேய டா , ல கைரக , ேதா ர ,ஒ எ லா அ அவ இ தன.
ைட ேதவார பாடசாைல தா . ப ைளக இலவச சா பா ேபா
ேதவார க ெகா வ பாடசாைல ஒ ைற த ெபா அ நட வ தா
னா தர . ப பர பைர க டைள ேபா அ த பாடசாைல காக ெகா ச ல
ஒ க ெப த . அவ ைடய பா டனா கால ேதா க ப ட ேதவார பாடசாைல
அ .இ ஒ காக நட ெகா வ ற .

ேவடகநாதைர வண வர , ல கைரகைள பா வர வார இர


ைறயாவ ஊ ேபா வ வா னா தர . இ ெனா பழ க அவ ட
இ த . தட க க ச ேதக ஏ ப ற எ த கா யமானா ேவடகநாத ேகா
ேபா க ைவ பா உ ெச ெகா வெத வழ க ப ெகா தா
அவ . இ அவ அைச க யாத ந ைக. அர தைன ேத த ஷயமாக ர ைய
கல ெகா வர ேகாைட கான அ வத ன அ காைல அவைன
ெகா ேவடக ற ப டா அவ .

ம ைர ைம ேசாழவ தா அ த ைவைய ந வட ற , ெத ற
அைம ள ப ைம மயமான ராம க அழ ஈ இைண இ க யா . 'ைவைய' எ
'ெபா யா ல ெகா ' எ ல ப கார இள ேகாவ க வ றாேர, அ த ைவைய
ந லா ளைம ற காணேவ மானா ெத ன ேசாைலக ந ேவ அவ அ ன
ெம னைட நட க ைம ஒ கா கலகல ஓ இ ப காண ேவ . ப ைம
எ த வன கைள ந ப ெச தா ேபா வாைழ ேதா ட க , ேபாக
ேபாகமா ெவ ல காண ேநர ப ைம கா ைள ெந கழ க , ப ைம
ைட ெத தா ேபால ெச ெத ெகா கா க . அ த ப ைவைய கைர
ஒ ெவா ராம ஓ இ ப கா ய . ஒ ெவா கா ஒ ெசா பன ெசௗ த ய . இ த
ப ைவைய கைர ம ற தவைர ேபா ெப ைம க வ ெகா ள
த ைடயவ ேவெற ேம இ க யாெத ப னா தர அவ க டமான எ ண .
ஞானச ப த ெப மா ம ைர அ சமண கேளா ன வாத த கால அவ
இ ட ஏ ைவைய ந ைய எ ெச கைரேய ய தலமாதலா அ த ஊ ' ஏடக '
எ ெபய ஏ ப த . இத இர அ காைல அவேரா
ேவடக கா வ றா அர த . அ வ ேபாெத லா அவைன கவ
மனைத அ ைம ெகா வன அ த ேதவார பாடசாைல , அத இய ைக ைல தா .

நகர ச த ஓைச ஒ ய ற அைம ட அ த ெப ய


ெத ன ேசாைலக தைல ேகா ர அ ேக ெத வேம ர எ
அைழ ப ேபா , ' டல க த கா ைட ழகைன' எ அ தமான ப
ஞானச ப த பாடைல இள ர க பா ற ஒேர ஒ நாத எ ற ம ரச ேய
அ த ேதா ச னமாக இைழ ைழ உ ெகா சமா அ த இ ைம ட ஒ
ெகா ப ேபா ஒ ரைமைய உ டா . இ த அ பவ ேதா வைத அர த
ேப பமாக க னா . ெதாைல பா ேபா ஊ ெத யா . ெத ைன மர க
பர ேமேல அ த ப ைம பர ைபேய தனமாக ெகா ைள தா ேபா ேகா ர
ம ெத .அ வ ேபாெத லா , 'இ த ேகா ர , இ த ேதவார ர ஒ , இ த எ ைம
அழ ெபா ெத க க இைவதா த நா உ , ெப ைம எ லா . இைவ
அ தத நா த நாடாக இரா . இ த பைழய அழ க அ யேவ டா . இவ ைற ெகா
ெப ைம பட எ த ழ ச டா , எ மன க அர த ைன பா . ஆனா ஆட பர
ஆரவார கைள ெகா க ெச மன கைள வள காம பண ைத ம வள நகர க
வா ைக ேவக , அவசர இ த அழ கைள த ழ க மற , மைற எ ேகா
ேபா ெகா பைத ைன ேபா அவ உ ள ேநா . 'ஏடக க ைகெதா தா
கவைல ேநா அக 'எ ச ப த பா தா . உ ைம ேலேய கவைலைய ேபா ற ஏேதா
ஒ ஆ ற அ தஊ ெசய ைக அ க ப யாத இய ைக அழ இ பைத அர த
உண தா . ெந ர ெந ர ஆ ழ கம ற ெப ய ெத ன ேதா ஒ ேபைத
ப வ ஒ த யாக ம ஓ வ ேபா ைவைய ந அ த ரேதச
பா ேதா ற அழைக பா ெகா தாேல ேபா ேம! ஆ இ கைர ைறய ஆணவ
ெபா ட பா ற வழ க ைவைய ட இ ைல. மண ெப நட ெச ற மா ஒ
ஒ ஓ ஓரமாக பா ெச வ ைவைய அட க ஓ அைடயாளேமா?

ேதவார பாடசாைலைய பா னா தர , அர த ஏடகநாதைர


வ பட ெச றா க . அ ம ச க ைவ பா பெத ட . 'ஏலவா ழ
அ ைம' எ எ வா த த ெபய ேவடக அ ம . ஞானச ப த கால
பா ய க யதாக தல வரலா அ த ேகா ைல னா நா ேகா ைட
ெச மா க ெப தா அழ ப இ தா க . த நா தல க ஒ ெவா
ேகா , ஒ ெவா க ,இ ப லா ர ஆ க நா ேகா ைட
நகர தா க ந ெசா ெகா ேம!
ேகா னா தர அவைன ேக டா . "எ ைடய வழ க தா உன ந றாக
ெத ேம. இ த ேகா க ைவ பா த ந றாக இ தா நா எைத ேம
த மா ேட . எ பா ப டாவ அ த கா ய ைத ைறேவ ேய ேவ . இ ேபா இ ேக
அ ம ைடய எ ப ஆ றேதா அ ப ேய ெச வத இண றா ,
க ப றா அர த ! எ ன? உன ச மத தாேன?"

அர த சமய ந ைக உ , ஆனா சட க ந ைக ைற . அ த சமய


அவைர ெகா கலாகாேத எ பத காக 'ச மத தா ' எ ெசா ைவ க
ேவ யதா அவ க ஏலவா ழ ய ம ச றா க .

"இேதா இ ந யாவ ைட , அ ெச வர . இர ைட ஒேர மா இைல க


ேபா ேற . ெவ ைள வ தா ர ேத த றா . வ வ தா க ைல"
எ ெசா கைள அவ ட கா இைல ைவ ஒேர அளவாக
ேபா டா அவ . எ வா ன அ பாவாைட மாக அ ம ச
ெகா த ஒ ெப ழ ைதைய , "இ த இர ெபா டல க உன ச
ஏதாவ ஒ ைண எ ெகா , பா பா!" எ னா னா தர .
ெகா ேட இர கைள பா இர எைத எ பெத தய றா .
ஒ ைச எ அவ ைக ெகா ஓ டா .

"எ ன எ ேய பா , அர த !" எ அவ ைடய ைக அைத அ ப ேய


ெகா தா அவ . அர த உ ள ஆவ ெகா த த !த ேபா தா .

ெவ ைள ெவேளெர ப ைச இைல ந ேவ ந யாவ ைட த ! ' ேதா டா '


எ ெசா வ ேபா த ! னா தர தா .

"ெத வ த எ ப க தான பா இ ற . எ லா ந லப யாகேவ ! நாைள


காைல ேகாைட கான ற ப றா . உ ேனா அ த கான த ைத அைழ ெகா
ேபா. இ வ எ ப ேயா எ ெசா ர ைய ச ம க ெச ட ேவ . உ னா
! நா இ மாைலேய உ க வர ப ர த லமாக ெத
ேற ..." எ ெப ைம ெபா க ெசா னா அவ . அர த ெமௗனமாக 'ஆக 'எ ப
ேபா தைலயைச தா .

அவ க இ வ ேவடக ம ைர வ தன . 'ஒ யமான கா யமாக


ச ேப வர அர தைன அ வதாக' அ மாைல ேகாைட கான த
ெகா டா னா தர .

அ யாய 20
"ஊனா உ ரா அத ற உண வா
றவைன தானா யா றா
தாேன அ யாேம எ வ
ந லன யன கா டா றா "

- ேதவார

ேமக க ர ட க லவா ேழ அ அ த அ மாைல ேபா


ேகாைட கான ேக த அழைக அ த . க ட மர க ம மண ைத அ
ெகா வ கா , உட இதமான ள .க க ப ைமயான கா க ,
பக ெவ ெத யாத ேபா ல க , ம தார ைல. உலாவ ெச றவ க ,
பட ெச த வ தவ க மாக ஏ கைர ந ல ட . நட க இயலாதவ கைள உ கார
ைவ கா வா க அைழ ெச ைர கார க த த ம ட ைரகேளா றன .

ர வச தா ஏ இ த ேகா அ த ேகா வைர பட


கைரேய னா க . அட கமாக இ வ ள க ப ேகா அ தா க .

"அ கா! ேநர இ த ைர ஏ சவா ெச ய ேவ ேபா ஆைசயா ற .


க வ களா? இர ைரக வாடைக ேப ேற " எ உ சாக ளேலா
நட ெகா ேட ேக டா வச தா. அ த ெப இ தா ேபா மா
யாக மா டாேள எ ய தா ர . கா கால ைல ேபா ஒ ெப
க , , நைட இ தைன வன ெபா ய ேவ மானா அத ஏேதா
காரண இ க ேவ . ர அ த காரண ைத அ ெகா ள ஆைச ப டா . ஆனா ப த
ெப ட ேநர யாக அைத ப ேக ப அநாக கமாக ேம எ தய னா .
எனேவ 'அ த க த யா ட வச தா வ த ?அ அவ ைடய ம காரணமாக
எ னஇ ற ?' எ பன ேபா ற ஐய கைள வா ேக காம தன ேளேய அட
ெகா டா .

"பட ற ேவ ெம றா ! யா இ ேபாெத னடா எ றா ைரேய ற


ேவ ெம றா ? ம ப ேக ேறேன எ த பாக ைன ெகா ளாேத வச தா. இ
க ம யா றா . உ ம காரண ைத நா அ ெகா ளலாமா?" எ
ெம வாக அவ ட ேக டா ர .

வச தா க அழகாக வ த . இத க நைக ர ற . "ேபா க அ கா, எைதேயா


ெசா னா ேவ எைதேயா ேக க க . நா ைர ஏ ற ேபா ேற " எ
ர ப ெசா ைர காரைன ைகத டா வச தா.

"அழ தா ேபா! ைரேய வத நா ப ைச ழ ைதயா எ ன?"

" க , நா ம ைல அ கா? இ த மைல வ டா , எ தைன வயதானா


ப ைச ழ ைத உ சாக வ . அேதா அ ேக பா க ."

வச தா கா ய ைச ர பா தா . ஒ ெவ ைள கார ெப ம , அவ
கணவ ேபா ேதா ய ெவ ைள கார ெச பாக உட க ள ெசவைல ைரக
க ரமாக ெச ெகா தா க . உ ைமதா ! மைல ச கட கைர ம த
வய மற ற எ ப ச யா றெத ைன ெகா டா ர .

வச தா ம ைர வ தா . 'ேகா க வா ' எ மைல உ ஒ சாைல


ச வாக அைம த .அ பா தா ம ைர ைம தைர ப ஊ க
ஒ களா இ ெத தன. அைத பா இ வ னா க . ஏழைர
ம யாவத ேளேய அ கமா மைலைய ம ட ெதாட த . ர
தா க ய ைல. அ இர சா பா ைட ைர ெகா அர த
அ த தக க ஏதாவ ஒ ைற ப டலாெம அவ
ைன தா . ஆனா அ ப ெச ய ய ைல.

அ ேக ேதா ட ம ேதா ெச க (ம தா ) ந றாக தைழ இைல பைத


ர வ த அ ேற கவ தா . ைக ம ேதா அைர அ ெகா ம நா காைல
உ ள ைக பவழமாக வ பைத க ம வ வய அவ உ .
அ பா இற த இ வள காலமாக ைக ம ேதா இ ெகா வா ேப
ஏ பட ைல. அவ பல தமான வா ைக கவைலகளா அ த ைன ேப வ த ைல.
அ பா இ தா கண பாராம இர ப ப எ ம ேதா இைலைய ைப ைறய
வா ெகா வ ெகா வா .

"உ ைடய வ ைகக அ த அழ அ மா! அைர இ ெகா . உ ள ைக


பவள த மா ம தா ற ெத ய ேவ "எ ெசா அ வளைவ அைர அ
ெகா டா தா ஆ எ வாத பா அ பா. ேகாைட கான ப களா ேதா ட
அ த ெச ைய பா த அவ ேக ஆைசயாக இ த . உடேன சைமய கார அ மா ட ,
"பா ! உ களா தா ஒ நா சாய கால இ த ம தா ைய ைறய ப ெவ ெண
ேபா ந றாக அைர ைவ க .ப ெகா ேபா ைக அ ெகா
ப டலா " எ அவ ெசா ைவ தா .

சைமய கார அ மா அ தா அைத ெச வத ைக ஒ த ேபா .ப


தாக ேதா ம ைர வ த தக கைள அ ைவ ெகா த ர அ
ப க யாமேல ேபா ட .

"ைகக ந றாக ற ப ற ேவ மானா ரமாக ேபா ெகா க ேபா ட


ேவ "எ , ர ைய , வச தாைவ உ கா உ ள ைக , நக க கா
பாத ைத ம தா கா இ ஆடாம அைசயாம ப ெகா ப
ெச டா சைமய கார அ மா. ேரா ம தா ஈர ைகக த . ெந ேநர
ேப ெகா ேட ப த வச தா ர த கைள அ யாமேலேய ந றாக உற
ேபா டா க .

ம நா காைல வ ற ப த உ ள ைககைள நக கைள அழ பா ெகா ேட


ர ப பத காக தக கைள எ ெகா உ கா தா . அவ ப
ெகா தேபா தபா கார வ ம ைகய கழக ைரேயா ய உைறைய
ெகா ேபானா . உைற கனமாக இ த . உ ேள இர க த கைள இைண
அேதா தா ஒ க த எ ர அ தா கா யத அ மா .
அவ ைடய க எ ெக ேக பர றெத பைத அவள அ ெச வ ைத
எ ெக ேகா உ ள ம க க வத ெகா றா க எ பைத அ த க த க
அவ உண ன. ர அ ெப த மன ைறய ெபா .

யா பாண இர மாத க நைடெபற இ த இல ய மாநா


கல ெகா ெசா ெபா வா வத ர ைய அ ைவ க ேவ ெம ம ைகய
கழக கா யத ைய ேக ெகா த ஒ க த . நா மாத க க க தா
நைடெபற இ ழ ஆ ய ெப க ேபரைவ அவ த நா ர யாக கல
ெகா ள ேவ ெம ேகா ய இ ெனா க த . ைத மாத மலாயா ேகாலால ள
த ழ க நட ெபா க ழா வர ேவ ெம ம ெறா க த ேக த . 'உ
ப ெத இ த க த க நா ம ெமா எ த ேவ .அ ல ேய அவ க
த த ேய ப க த எ டலா . எ க எ ேலா ைடய அ ராய இவ ஒ
ெகா ள ேவ ெம ப தா . உட ைல ப கவைல படாேத! இவ கல ெகா
அைட ற உ சாக கலகல ேம உ உட ைப ேத எ ப எ க க . ேம அைவ
எ லாவ ஒ ெகா டா ைமயாக இ இர மாத கால ஓ உன
இ ற . அ ேபா ெம ைன ேற . இைவக கல ெகா டா உன
ம ம லாம நம கழக ெப ைம ைட ற . 'பா ேபா ' (ெவ நா பயண
அ ம ), ' சா' த யவ ண ப ெச ய ேவ ய தா க இவ ேறா
அ ேள . அவ ைற ைற ெச ைகெயா ப அ ேகேய அள உன
ைக பட எ உட அ னா ம ற ஏ பா கைள நா க கவ ெகா ேவா . இ த
ச த ப கைள இழ க டா . ந றாக ெச . இ த க த ைத எ வத
னா அ சக உன ேகாைட கான கவ ைய ெப ெகா ேட ' எ
கா யத அ மா எ இ தா .

இர ைற அ த க த கைள ப ப ப தா ர . தைன
ஆ தா . க ைமயான ன கண ஒ காக எ ணாக ைட ைட காத ேபா
அவ தைன ஒ ைமயான வராம ழ ற .

'வா வ ேபா உலக க த மண பர ழ க டஉ க ர தயாரா க


ேவ 'எ எ ேபாேதா அர த ெசா தைத , அ ேபா தா அவ ம ெமா
யைத ைன தா . இைத ைன த ேபா அவள மா ைள ெமா ேபா ற இத க
ந ன ெம னைக ெம ெலன ேதா மைற த . அ த சமய தா வச தா வ தா .

"எ ன அ கா, களாகேவ ெகா க ! எ ேக ெகா ச ழ ைகைய க .


அளெவ ெகா ேற . ' ஸ ' காக தா வைளய கைடக வ றன. நா
ேபா வைள அ ெகா வர ேபா ேற . உ க ைக அள ெகா களானா
வா ெகா வ ேவ " எ அள பத காக ப ைல ெகா ேட ர
அ வ அம தா வச தா. ர அவ ஆ வ ைத ம க டா எ பத காக த
ழ ைகைய னா . ம ச ெகா ைற ற அ த வன பான ைக
ெவ ெணைய னா ேபா ெம ைமயான ெவ ற உ ள ைக வ இர ன
ப தா ேபால ம ேதா வ வச தா ேக ெபாறாைம வ ேபா அழ ெபா தன.
ஒ ெவா ர ஒ பவழ ம யா டா ேபா ம ேதா ற ப த
ர .

"உ க ைக ந றாக ற ப றேத அ கா! இேதா எ ைகைய பா க ! றேம


ப ற ைல" எ றா வச தா. ர அைத ேக வ ட . " ல ேதகவா
அ ப ! ம தா ப றா " எ ெகா ேட ெசா னா அவ .

வச தா வைள கைட ற ப ேபான ர த ைன களா ழ ெப றா .


க கைள ெம ல ெகா அர த ைடய க ைத மன ைன தா . க ற
உ வ ைத தா ற த க களா பா க .க காத உ வ ைத க கைள
ெகா டா தா காண . க கைள ெகா க இ லாத உ வ ைத மான கமாக
காண ய வத தா யான ஆ ற என ெபய ைவ றா க . இ த யான ஆ ற
எ ேலா அைமவ ைல. ஆ ர ஒ வ அ வமாக ைட ற ஆ ற அ . ர
இ தஆ ற அ க .இ ட க கைள ெகா அ மா க ைத ைன தா
ைன த ட அ ேபா அ ப ேய அ மா க உ ெவ ேதா . அ பா க
அ ப தா . ேவ ப ட க ள பல பல கைள ப அ வளைவ ைன ைவ
ெகா ற அ வா ேபா க கைள ைன ைவ ெகா மன ேளேய
அவ ைற ர பா அ தச ளவ ர .

ஒ ய மல த க க , நைகய இத க , ைமய டஎ
நா மாக அர த அழ க அவ ைடய யக க உ ெவா ேதா ய .
பா ெவ ைம ேபா த ைன , த ைப ெகா ள
யாத அர த இத இளநைக ஊ வ ற . வ ெமா மல வ ேபா அ த வா
மல ற .

" ர ! உலக க உ ைடய கைழ , ற தத நா கைழ ,


பர வத ற தவ " எ அவைள ேநா றா அவ . 'என அ வள ச
உ டா?' எ மைல றா அவ . "உ ைன ப ைன ெகா பைத கா
உ ஆ ற ெப தா . வாசைன ெத யா " எ றா அவ .

ெந வ ைத அழகான ம தா அர த ெசா தெம ப ைல.


அழகான வா ய க அழகாக உைரயா றைம அவ ேக ெசா த ேபா .

"அர த ! க க தா . எ ைன ப என எ வள அ கமாக ெத ேமா


அைத ட அ கமாக உ க ெத ற . வாசைன ெத யா ற . நா
வா? அ ப யானா க யா ? அ ப பா! எ தைன ெப ய காரராக இ க க ?
ல வா ைதக , ய வா ைதக இ வள அ த ைவ ேப ற ைதைய க
எ ேக க க ? க க ய லவா? எைத ேம சாதாரண க களா உ க பா க
ெத யா . சாதாரணமாக ேபச ெத யா ! சாதாரணமாக ைன க ெத யா !"

ர க கைள ற பா தா . எ வ வைரேய அைட ெகா ெப ய ைல


க ணா . அ ெத வ அவ ைடய அழ தானா? எ ெண ரா தா . தைல
ேபா தா . க ேமக கா தா ேபா த தைர ைன ெதா ற . அ த
ெப வச தா ைளயா டாக ஒ க ேராஜாைவ ப வல ப க கா ேம த
ழ ெசா தா . அ த வ க த எ பாக ெத த . ர இன
யாதெதா ைப உண தா . தா இ தைன ெப யவளாக இ வள அழ கைள ைற
ெகா எ ேபா எ ப வள ேதா எ அவ ேக மைல பாக இ த . தன ெத யாமேல
தா வள பதாக அவ ேதா ய . மன வளர அ ெப க உைழ
ப த கவைல ப ட அவ ைன தன. உட ைப ப அவ ைன த ைல;
கவைல ப ட ைல. ஆனா மன ைத அ ைவ ேபால அ வள
ெச ைமயைட றேத! அவ படாத கவைலைய தாேன எ ெகா வள த ேபா
வள வளமா றேத. ெச க ேவ ெம ற ைன லா டா ஆ ற கைர மர
தானாக ெச ப ேபா த உட ெச பைத உண தா அவ .

ச பகால , அ பா மைற இ தைன ெப ய க ணா இ தைன ய


ைன கேளா இ வள த ைம த ைன பா ெகா வா ேப அவ
ஏ ப ட ைல. உட ைப ெபா தவைர அ பா ம உ கா , 'ஆ ' ெசா ன
கால யாகேவ இ த ைன ைன ெகா றா அவ . 'அ ப இ ைல?
வள றா ' எ ற இ த க ணா .

அவ ப ப றா ! ெபா கைள சமா றா . வா ைக ைண


நர க எ லா தமான ப நாத கைள ேக றா . ஆனா அவ றா ெகா
அ ட ைல. த ைடய உட ைப ேபண ேநர , ேப ேநா க இ த ைனேய
மற தா அவ . ஆனா உட அவைள மற ட ைல.

க ணா உட ைப க ெகா ேட மன தைனகைள கா ப கமாக இ த .


சைமய கார அ மா வ 'ம சா ட ேவ ய ேநர ' எ ைன ப ய ேபா தா
ர இ த உலக வ தா . ம ைர அவ உட ைலைய ப ேசா கா
மாற ேவ ெம ய டா ட , ஏேதா 'டா ' க , மா ைரக எ லா ைறய ெகா
அ தா . பழ க , கா க , ைர, கா ன பா எ லா ைறய சா ட
ேவ ெம ப அவ அ தஅ ைர. டா ட அ ைரக ஏ ப ர ைய
கவ ெகா ற ெபா வச தா ட சைமய கார அ மா ட ட ப த .

ரஉ ேள ேபா ம ைத சா ம ப சா நா கா வ சா
ெகா டா . கட கட ெந ெதாைல பயண ெச , ஆ ற ேவ யஅ த
ெசா ெபா கைள, ஏ ெகா ளலாமா ேவ டாமா எ பைத தன க அ தர கமான
எவ டமாவ கல தாேலா ெச தா ந றாக இ ெம அவ ேதா ய .

இ த சமய அர த அ இ தா அவைர ேக ெகா ெச யலா .


எ ைடய கா ய கைள ட உ ைமைய அவைர ந ெகா டலா எ
எ னா அவ . அ த கணேம அவ இ ெனா ைதயான ைன எ த .

'இ த அர த ட அ ப எ ன ஆ ற இ ற ? என காக நா எைத தா அ த


தைன ந எ உட ெந ச பா ப ெகா டவ ேபா இவ ஏ
ைன வ றா ? அர த எ ைடய ஊ ,உ , அத ற உண
எ லாவ க எ ேபா கல உைற க ?எ ப கல உைற க ? நாேன ெத
ெகா ள யாம என ேள வ ந லன யன ப ண ப எ ைன க
ைவ கேள!' எ த ைன தாேன ேக ெகா டா . 'ஆ ெப
எ ண க கல உ டா ெத க ேப ண யாக க க பா ைவ றா கேள,
அ த உண ைய தா இ த அர த ட நா கா ேறேனா' - இ ப ைன தேபா ர
ெம த . மல ற தாமைரைய ேபா இதய ஏேதா ஒ உண க த .

'எ ேபாேதா ஒ ற இ த அர த நா அ பறைவகளாக இ காத ெவ


ெபறாம அ ேறாேமா? எவனாவ ெகா ய ேவ வ எ கைள அ ெப ெகா
எ கைள எ க கன கைள அ டானா?' - தாப எ ற உண எ னெவ
இ ேபா அவ தாக த .

மைல த ெம கா இதமாக ய !எ ெண ரா ய அ இ ய ைன கேளா


சா நா கா ேலேய க ணய டா ர . அ த மைல ெதாட கைள கட ஓேடா
ெச 'எ ைடய மன ைத என ெகா க ! க ெப ய ட 'எ
ெகா ேட அர த ட ட ேவ ேபால ேதக இதய ஒ த ைப
உண தா .

அவ எ வளேவா ப றா . அவ ைடய இதய ப களா ப வ ப ற .


அ ைப ட அ தர கமாக ைவ ெகா ள ெத தவ அவ . ஆனா இ ேபா இ த
கண அவ உண ற தாப த ைப எ த ெப , எ த கால த க
யாெத அவ ேதா ய . ஊ ஊராக ெபா ப ெசா ெபா க ,
அைல ெகா த கால அவ மற த அ ல அவைள மற தஇ த த
கா த மர ெந ேபா இ த ஓ இ த த ைம அவைள வா றேத! ம த க
ம த களாகேவ இ பத காரணமான ல உண க உ . அவ ைற ெவ வ
எ ைம அ லெவன அவ ைன தா .

பக உண வச தா அவைள எ னா . சா பா த , ர ைய உ கா தா
வா வ த வைளய கைள அவ அ தா வச தா. ைககைள மைற ெகா ,
'க க 'எ ைககைள ஜலதர க வா ப ேபா வைளய க நாத டன.

"அ கா! இ த ேகால க யாண ெப மா அழகாக இ க "எ ெசா


தா வச தா. ர எைத மற க ய ெகா தாேளா அைத அ கமா னா வச தா.
உட ெகா ள யாம மன இட ேபாதாம ர வ றஇ த ைப எ ேக ேபா
ெகா வ ?

ெகா வத இட இ த ! இர நா க எ அைசவ ைல எ த ச க
தக கைள எ ெகா ப பெத க ட உ கா தா ர . தா
தா ச , இராம த , ேவகான த ஆ ல ெசா ெபா க , .இ.எ . ேஜா அ
க இவ தைன உல னா . எ . .ெவ , ஷா ேபா ேறா க ல
இ தன.

இர டாவ நா மாைல .இ.எ . ேஜா ன 'நாக க கைத' ( ேடா ஆஃ ேசஷ )


எ ற கைட ப க க ெத லா அவ ஒ ேபா ஈ ப த ேபா வாச
த ர ெகா தா . வச தா ஓ ேபா ைகெய வா ெகா வ தா . 'ஒ
யமான கா யமாக அவைள ச ேப வத ம நா அர தைன அ வதாக' னா
தர த ெகா தா .

த ைடய ைன க ஏேதா ம ரச எ ப ட ேபா ய பா த ர .


எவ ைடய வரைவ அவ னாேளா அவ தானாகேவ வ றா . தன காகேவ ேந றேதா இ த
அ தெம லா எ க க தா அவ . இரெவ லா கன க னா .

ர ம நா காைல ரேம ரா வா றமாக கா வ ற சாைல ேநேர


தக ைத ைவ ெகா உ கா டா . அர த ைடய வர காகேவ அ
ேகாைட கான அ வள அழகாக இ றேதா எ அவ மன ஒ ரைம உ டா .

அ அவ த ைன அல கார ெச ெகா தா . தைல ம ைக ைவ


ெகா தா . 'இ த அழ அல கார ஆைசகெள லா சாதாரண ெப க அச தனமாக
உ டாவ ேபா தன உ டா டேத!' எ ைன ேபாேத அவ சமாக
இ த . ஆனா ஏேனா அ அ ப ெய லா ெச ெகா ள ேவ எ அவ
ேதா ய . லேமக ற ெவ ைள ேபா ட ைக த டைவ ஒ ைற தைழய தைழய
க ெகா ேதாைகைய ெகா ம ேபா தா ர .

ப ெனா ம அ சக அ ப னா தர கா ப களா கா ப ைழ த .

ைகக வைளய க , மன கல ெபா க எ றா ர .க க அ த


க ைத ந றாக பா ஆவேலா அக தன. இத க அர த காகேவ இ த
ைப க ேவ ெம த ேபா ஒ ேமாகன ட கார ேக ெச றா அவ .
மன ஆவ னா ேவகமாக அ ெகா ட . ெந க ள ஐ க ைய
ஒ ைவ த மா ப பர .

கா னா தர இற னா . கான த இற னா ; அர த வர ைல!
அவ ைடய ெந மல த ஆைச க உ தன. ஏமா ற தா வ தவ கைள 'வா' எ
ெசா லாம இ டலாகாேத எ பத காக 'வா க 'எ க ய றவா அவ கைள
வரேவ றா . "உட ெப லா ச யாக இ றதா?" எ சா த னா தர ட ,
"உ கேளா அர த வர ைலயா? அவ வ வதாக அ லவா ேந த ெகா க ?" எ
அட க யாம ேக டா அவ .

"வர ைல! இ காைல அவ அவசரமாக த ெசா த ராம ேபா ப ேந


ட . உ ேள வா! வர ெசா ேற " எ றா னா தர .

அ யாய 21

ைன ெப கா றைச ப ெந ைடேய
கன ைகய ேவ றா ...
- கேழ

த ட தப அர த கான த தா ேகாைட கான ற ப வதாக


இ த . காைல ற ப ற ேநர னா அ த த வ கா டா
அர த பயண தைட ப கா .

அர த த ைடய ெசா த ராம உற ெகா டா ெகா ஆ வத ெசா


ஒ லா டா ம த க இ தா க . ேப தா அவ க உற ன க , உ ைம ேலா
அ தைன ேப பைகவ க , அ தைன ேப ேராத அ ைய ெகா டவ க ; தாயா
ச ைடக ைற தவ க , ெசா ேச ப பண ம யாைத ெச வ த ர ேவ
எ உலக இ ைல எ ைன பவ க . இ த அ யாய ைத ெதாட அர த
இளைம ப வ ப , ெப ேறா ப , ற தஊ ப ெத ெகா ள
ேவ ய அவ யமா ற .

அவ ேநாயா யான ற பா ஒ வ ஊ இ தா . தன அவ ஒ ந ைம
ெச த ைல எ பைத அர த உண தா . த ைத த ப ஒ ெவா
சமய ற பா ெச ற ெகா ைமகைள, ேராக கைள, ஏமா கைள அர த
பல ைற ைன பா ெகா அைட றா . அ த ெகா காரணமாகேவ
ம ைர வ ப ெப யவனா , தன ெக ஒ வா ைவ வ ெகா ேன னா
அவ . அவ ைடய த ைத தாராள ைகயாக இ தவ , தான த ம க வா இைற தவ .
ற பா க , அநாவ யமாக கா கா ெசலவ க மா டா . அவ ய காக ட ேத
ெசலவ பா . வ த மாக ஏ ேபா கட வா னவ ண ேபா அவ ைடய
ல கைளேயா, , நைக ேபா ற ெபா கைளேயா கட ஈடாக ப த ெச வா .
கா வ , வ சாம வா வா . அ பா நா நா ைகெநா ஏைழயாக
ேபா ெகா த ேபா , ற பா பண காரரா மா க னத இரக ய இ தா
எ பைத வய வ த அர த ெத ெகா தா .

கைட கால அர த த ைத எமனாக றவ அவ ைடய த தா . 'உட


ற த த தாேன? எ ேலா ட க ைமயாக நட ெகா வ ேபா ந ட நட
ெகா ளமா டா . தவ எ ,அ ண எ த ைம ம க கடைம ப டவ அ லவா?'
எ எ ெகா த ட வசாய ெசல காக ல ஆ ர கட வா னா
அர த த ைத. அ த ஆ ைள ச க படாததனா அவரா த கடைன
ெகா க ய ைல.

"எ ன இ தா என உட ற தாேன அ பா! கட ய ெச டாக


ேச ைவ ெகா ந றாக றா . எ ைன ேபா வா ைற க ைல .
அ த மக உ கடைன அைட ேற . அ வைர ெபா ெகா . ஏேதா எ ேபாதாத
கால ைள ச ச ைல" எ த ைய ேத ேபா ெக னா அர த த ைத.
ஆனா அவ ைடய த அத இண க ைல. மைன ெசா ேக ெகா அ ண ட
ம யாைத ேப னா .

"ெசா னப வா ன கடைன ேழ ைவ ம ேவைல பா . பண


உட ற ச ப த ைல."
"ஏ டா! பண ேதா தா ற தாயா? எ ேனா ற க ைலயா? ெப ைள ேப ைச
ேக ெகா தவ எ றம ட இ லாம இ ப எ ட க
ப ணலாமா?"

"இெத லா எத அ ணா ேப ? பண எ றா க லாம யா ."

அவ ெப ய மா . ேவ வ லாம ேபாகேவ த ைடய ெசா எ த த ெகா ச


ல ைத ைல த கட ெகா ந லவரானா அர த த ைத.
அவ அவ மைன ெந கால ைள ேப லாம கால த ற த கைட
ெகா தா அர த . ெச ல ைளயாக வள தா க அ த ழ ைதைய.

ற பா கடனா மன ஒ த ைத ல ைத றேபா , அர த ப வய .
ஓரள ைன ெத த கால தா அ . உ ஆர ப ப ட றா வ ேபா
நாலாவ வ ேபா ப ெகா தா அவ . ஒேர ஆ யாக த ல ைத
ட அேத ஏ க ப ைகயானா அர த த ைத. அவ காலமான ன இ அவ
மன க வ வாக ப ற .ஒ வர ெசா லாமேலேய அவைன
ப ட அைழ ேபா ெமா ைட அ ைக ேநாக ெகா
ச காவ ைய ம க ெச அ பா ண ேதா கா அைழ ேபான க
இ மற க இயலா . ெபா ெபா அ ெகா ேட நட ேபான அ ைறய க ைய
ைன தா இ ேபா க கல . அர த அவ ைடய ப வ வா ைக
அ த ேப அ மா மரண . ப ர வய வனா ஆர ப ப ட ப ைப
த த வா தாைய இழ அநாைதயானா அவ . ச ர ேவக ஆழ
ெத யாம கைரேயாரமாக கா த க ப ெச டலாமா எ ேபைத தனமாக எ
ழ ைத ேபா வா ைக னா அநாைதயாக றா அர த . எ ப யாவ வாழேவ
எ ற ஆைச , எ ப வா வ எ ற மைல மாக த த உலக ெத யாத இ த உ ள .
ஊ கார க ைடய ப அ ற பா கால அவைன ைவ ெகா டா .
ெகா ைமேய உ வானவ . "த ட ேசா ெகா ெகா றாேய கட காரா! ற
ேசா ேவைல ேவ டாேமா! இ த எ ைம மா கைளெய லா ந றாக ேம ெகா வா"
எ ப ட ேபாக டாம த மா ேம ற ேவைலைய அவ தைல க னா ,
. மா கைள ேமய வய வர க ேல அம ப ைச ைளயா ய அவ மன த
அட க அ த நா க கண லட கா. "அ பா! அ மா! எ ைன ஏ இ ப
அநாைத பயலாக இ த உலக ெச க ? ட அ வா க , ற பா ட
வா க மா ேபா க ?" எ தன தாேன அவ ெநா த நா க தா
எ தைன!

ற பா ழ ைத ைல! த உற வ ெப ஒ ைய ேடா
அைழ ெகா ைவ வள வ தா . அர தைன அவ க ைள ழ ைதயாக எ
வள க ைல. மா ெகா ட ேல மா க வளர ைலயா அ ப அவைன
டா க ! அவ மா ெகா ட ேலேய சா டா . அ ேகேய ஒ ைல உற னா .
த மா ப ெகா ேபானா . ஒ நா மா கைள ேமய அவ தக ப
ெகா டதா , ப க ெந வய ஒ ப கமாக மா க வா ைவ டன.
வய கார ற பா ட ேபா ெசா டா . சாய கால அவ ேம ச
ன க பாராம அ டா ற பா. வா வராத வா ைதெய லா
ெசா ைவ தா . அ தா அவ ைடய க க , மன ற தன. இ , இ த தா
இ க டா . இ க யா . எ காவ ஓ ேபா ட ேவ எ ற அவ
உ ள உ டா . இர எ ேலா உற ன தன ெசா தமான இர
அ ச ைட, கைளெய லா எ ெகா இர பாைத வ யாக நட க
ஆர டா . பய கரமான இ த டவாள ைத சரைள க கைள மா
ெகா ேட ழ கா ரா காய ப வைத ெபா ப தாம நட தா . ம ைர
ழ ேக இராேம வர ெச இர பாைத அ ம ைர ப ென டாவ ைம
உ ளஒ ராம தா ம ைரைய ேநா அவ ற ப தா . ஏ ? வா ைகைய
ேநா ற ப தா எ ேற றலா . அத அர த இ ைற இ ற அர தனாக
மா வள த ப க , ேவதைனக ைற த கைத. உைழ னா ,த ன ைகயா
அவ வள தா . ப தா . காைல ப ம வைர , மாைல ஐ ம ேம
ஓ ட க ேட ன ேவைலேயா, ச ைளய ேவைலேயா எ ைட தா பா தா . ம ைர
இர ைலய அ அ த நா ' ம லாச ' எ ற ெப ய ஓ ட இ த . அத
தலா த கமான ம த . அவ த ஓ ட ேவைல பா ெகா ேட ப ட
ப க அவைன அ ம தா . ஓ ட அ இர ைலய ேம ற ள
உய ைல ப ஆறாவ வ ேச தா அர த . அவேனா ப ற மாணவ க
ஐ ம ேம அேத ஓ ட உ ண வ வா க . அ ைக மாக
ேமைச ைட க ெகா அவைன க ேக ெச வா க . ப காச ப வா க .
வ ேல அவ 'ேட ன ' எ ற ப ட ெபய . ப ைல க ெகா
இவ ைறெய லா ெபா ெகா டா அர த . ல நா க உைடமா ெகா ள
ேநர கா . ஓ ட ேவைல ெச த அ க ப த உைடேயா ப ட ஓ வா .
ல ஆ ய க அவ ைடய ேதா ற ைத பா ஏளனமாக நைக பா க . ைபய க , "ேட
ேட ன , த உ ைன ' 'ப ேகாடா!" என அ ேக ேப வா க .

ப வய இ பதாவ வய வைர உ ள கால அவ ைடய வா ைகைய


க ைமயான உைழ னா மல த கால . ேகவலேமா ஏளனேமா பாராம அவ உைழ த ைன
வள ெகா ட கால அ . ெத ெத வாக னச ேப ப கைள அ
ைட க ஷைன ப ச பளமாக க றா . அ சா தா ம றா .
ேவ ஒ ேவைல ைட காத இர ெடா சமய க ைட ைட ற ைய
ெகா ப ட தக க வா றா . அவ ைடய வய அ ப அவைன ேபா
உைழ வ வ எ ப எ ேலா யாத கா ய . அவ வாதமாக
வ தவ .

இ த இளைம அ பவ க தா வா ைகைய ப ய ஞான ைத , உய த ல ய கைள ,


அவ மன வள தன. ஏைழக ேம இர க ச க ர ைனக அ தாப
உ டா ற ப வ அவ மன ைட றெத றா , அத அவ ைடய இளைம
வா ேவ காரண . 'உ லாச இளைம ெகா க க ேபா ற வய ேலேய
உைழ த ைன உய ெகா ள ேவ ' எ ற தாகெம ம ைர ஓ வ தவ அவ .
அ த தாக த த ேப அவ வாத தள த .

ப ப த அவ ைடய த ழா ய ஒ வ அவைன னா அ சக உ ைமயாள ட


அைழ ேபா பா ெச த , அவ அ ேச த றைமயா , ேந ைமயா
வ த கால ேபா க ைற தைவ. தா ைன தப ேய உைழ
ேம ைல வ டைத ைன ேபா அர த ஆ ச ய ெகா வா . த ைன
ேபா றவ க காகேவ, 'எ யஎ யா எ பஎ யா ய ஆக ெப 'எ
வ வ ெச றாேரா எ ைன ைன ய ெகா வா அவ .

அ ேகாைட கான ற ப ற ேநர அ த த வ தேபா ப க ைற த


த இளைம வா ைக ஒ ெவா ப ர க ேபா ைன வ த அர த .
அவ ைற ைன க ய அ த த தா .

" ற பா இற டா ! உடேன ற ப வர " எ ப தா த க த வாசக .


கைட கால அ த ற பா யா யா ப த ப ைகயா டா . த ற த
வ எவைரயாவ த எ ெகா ள ெச ெசா க எ லா ைகமா டாம
பா ெகா ள ேவ ெம பக கன க ெகா த அவைர ெகா
இற ேபா தா . த யாக ேநா ட ராம ேவதைன ப ெகா த அவ ைடய
கால டெத இேதா இ த த ெசா ற . அர த ம ைர இ ப
ராம உற ன க ெத . ைமக , பண தாைச ைற த அவ கேளா
ெந பழகேவ இ ேபா அவ அ வ ஏ ப த . 'இ த த ைய ெகா த
உற ன க எ ன ெபா எத காக அவ ைடய ெபய ெகா றா க ' எ ப
அவ த .

அவ ேவ வா இ ைல. 'அவ ேபா தா ெகா ைவ க ேவ . அவ தா அ


அ த ப ைச ைள வய அவைன அ ர னா . அவ ர ரா டா இ
இ ப ஆ க யா . அவ ற பா , ப அ ய ெகா ைம தா
அவ 'வாழேவ ,த ய யா வளர ேவ ' எ ற ைவரா யேம உ டா .அ த
ைவரா யேம அவைன வள த .

'ம ப அவ ைடய வா ப ைய ப ைல' எ ற ைவரா ய ேதா அ அவ


ள தா . அ த உ யான வாத பயைன இ அவ அைட டா . ஆனா
ற பா ஊைரெய லா ஏமா உற னைர வ ம றவ க எ லா ஏைழயா ப றைர
அழ ெச பண , ல ேச தாேர, அத ைளைவ அைடயாமேல ெச ேபா டாேர?
சாவாவ ந றாக வ தேதா? ேநாேயா எ நடமாட யாம ண ேவதைன ப ,
'நா ைர சாக ேவ 'எ வ சா ஏ க ெச வ த சா அ லவா அவ ைடய
சா ? 'ம த க எ னேவா பண தாேலேய எ லா ைறேவ ெகா ேபா டலா ' எ
பா றா க . பண ஓ அழகான ெசா பன . கன எ தைன அழகா தா ைர
அ ெகா தா ஆக ேவ . இ லா டா ற பாைவ ேபா ஆக
ேவ ய தா ' எ த ைய ப ைன ெகா டா அவ . ற பா வா ைவ
நட ய த ைத பா தக ப னா ேபா ெகா ட த ைத
ைன தா அர த ப தாபமாக இ த . த வ தேபா னா தர கான த
அ இ தன . த ெச ைய அவ க ப அ ெகா தன . 'ஏற ைறய
இல ச பா ெசா கார இற ேபா றா . அ வள உ ைமயாளனாக ேபா ற
இவ ஏ இ ப ஒ பரபர அைடயாம மைல ேபா ெகா றா ?' எ
அர தைன ப ைன தா க அவ க இ வ . இ த இல ச பாைய ெசா ைத
ப தா அவ க ைன க ேதா ய . அேத ெச வ னா அவ ைடய த ைத அ தா
எ பைத , அவ அவம க ப ஓ வ தா எ பைத அவ க ைன க ைல.
அர த க க ைமயாக மா ய .
"எவனாவ அநாைத ண ேபா ற மா ேகா தா ெகா ேபா
ேபாக . யா ேவ இ த நா கா ?" எ த ைய ெத தா அர த .
னா தர தா அவைன த யாக அைழ ெச ப வமாக உபேதச ெச தா .

"அேட அச ! மரண எ ப எ தைன ெப ய கா ய . அ ேபா பைழய ேகாபதாப கைள ,


ேராத ைத கா ெகா கலாமா? ேபசாம நா ெசா றப ேக ! இ
ேகாைட கான ேபாக ேவ டா . நா கான த ேபா ெகா ேறா . ற ப உ
ராம ேபா ற பா கா ய கைள நட வா. இ லா டா எவனாவ
றாவ ைற தாயா கார ெகா ேபாவா . அ த ெசா உ ைக வ தா ந ல
கா ய ெசல ெச ேய . அத காக ஒேரய யாக ேவ டா எ க கைள ெகா
ெவ பாேன ?" எ றா னா தர .

"அ த வா ப கா எ ைவ க ைன கேவ ப அ தைன ெக த என


ெச றாேர அவ !"

"ெச க ேம, அ பா! அவ ைடய பண ைத ந ல கா ய ெசலவ அ தைன


ப வா ேட ."

எ ென னேவா சமாதான கைளெய லா எ ெசா அர தைன வ ெகா


வ தா னா தர . காைல அ த ேநர ச யாக இராேம வர ேபா ற இர இ த .
கான த அவ அர தைன கா ெகா ேபா இர ேல அ ைவ தா க .
ேவ டா ெவ பாக ற ப அ ம சட க ெச ய ஊ ற ப டா அவ .
ேபா ேபா இர அவ மன பைழய தைனக ஆ த . ைன கேள ெப கா றாக
மா அ த கா ெந ைடேய தைன கன ெகா பா ட பர .
எைத எைதேயா எ ெகா பயண ெச தா அவ .

' னா தர , கான த ேகாைட கான ேபா றா கேள! அவ க ெசா ர


ேத த கஒ ெகா வாளா? இ த சமய இ த ெப ய கா ய
இண கலாமா, ேவ டாமா எ ர ெச ய எ ைடய க ைதய லவா ேக பா ?
பா கலாேம எ ைன ேக ெகா ெச றாளா? அ ல னா தர வர
ெசா ய அள ஒ ெகா றாளா? இ த ச த ப நாேன ேபா அவைள ச
ந ல ெக ட இர ைட ேத த கலாமா கலாகாதா எ மான ெச தா
அவ ஆ தலாக இ .த நா கான த ற ப வ வதாக தா
ெகா றா . நா இ ேக இ த ழவ ெகா ைவ க வ தா . எ ைன
எ பா ெப ஏமா றமைட பா ர 'எ ைன தா அர த . எத ேகா
ஆைச ப ெகா அநாவ யமாக ர ைய ேத த வ இ னா தர
ேம ேகாப தா வ த அவ . 'நா எ ன ெச ய ? எ னா தம அவ ைடய
இ த எ ண ைத த ட ய ேற . ய ைலேய? வாதமாக ேவட
ெகா ேபா க ைவ பா உ ெச ெகா டாேர' எ த மன ைத
ேத ெகா டா அவ .

இர இற அவ ராம ேபா ேச த ேபா காைல ஒ ப ம ேம


ஆ ட . உற ன க அவ வரைவ எ பா ெகா தா க . இர ெடா வயதான
பா மா க அவ ட ேபா யாக அ ெகா ேட க சா க வ தா க . ம றவ க
ச ரதாயமாக அ ைகெய லா இ லாம வா வா ைத , " ற பா காலமா டாேர த !"
எ ெதாட சா தா க . சா தவ கைள ட சா ேதாெம ேப ப யவ க தா
அ க .

'க த பாட ச யான ைட வ தா வ எ தாத கண த சம தா . ெச வ


ெச வா அறவ ஈ ட படாம ேவ வ க ப தா வ எ தாத
கண ைக ேபா அைவ ம ழ ற ' எ பைத அ அ ேக ற பா ஈம
சட ேல க டா அர த . உ ந லவ க யா மயான வைர ட உட வர ைல.
த ைன ப ட ல ஊ ேகவலமாக ேப ெகா டதாக அர த கா தகவ
வ த . ேந ேக ப டா . "பண அ லவா ேப ற . இ த ைபய அர த காகவா
இ தைன பா ப ேச ைவ தா க பய " எ அவ கா படேவ ஒ வ ெசா னா .
அவ தாயா ெபாறாைம.

"எ னேவா ேராத ! அவ ெகா ேபாட வரமா டா எ ேர. ெசா ஐயா! ெசா ! நா
மா ஓ வ றா பா " எ ேவ ஒ வ ேப ய கா த ேபா அர த
மன ப ட . 'த ைன ப இ வள ச வ சாதாரணமாக ம றா கேள அவ க ' எ
தா , அவ வ னா . ேகத (அ ம ைய) ம ைர இர ெடா உற ன க
வ தா க . அவ க ஒ வ ம ைர நக அர ய வ டார ெச வா ளவ . வய
தவ . ட நா க அ பவசா . ஈம சட மயான வ ேபா
அவ ய ெச அர தைன ைக ஆ ட . அவ பரம ரக ய எ ைன
ெகா த ெச ைய எ ேலா ந அவ ெவ பைடயாக சா தா .

"எ ன பா த , உ தலா அ த ெப ர ைய ேத த ைவ க ஏ பா
ெச றாராேம? உன ெத ேம?"

அவ ைடய ேக எ னப வ எ அர த தய யேபா அவேர ேம


னா . அவ வா லாக யமான ெதா ெச ெவ வ த .

" னா தர இ எ லா ெக கார தா அ பா. வர ெத தா ெச வா . ஆனா


என ெத தைத ெசா ேற . எத அவ கா ேபா ைவ. அ த ெதா ேபா
க ைமயாக இ ேபா ற . ம டப ஒ தக கைட கார இ றா .
ரட , எத தவ , அவேன க ேபாவதாக ேக "எ அவ ெகா ேட வ த
ேபா அர த ேக ம , "யா தா தா அ த தக கைட கார ?" எ ேக டா . அவ
ச ேதக ச யா த . அவ க ேரா யான அ த ஆ ெபயைர தா ழவ னா .
'அவ க ரமாக ேத த இற இ பதாக ' அவ னா . அ ேபாேத ற ப
ேபா ேகாைட கான அவ க இ ெச ைய அ ட ேவ ேபா
அர த உ டா .

அ யாய 22

வா ய ப ைர க டேபாெத லா
வா ேன ப னா இைள ேத
ேதா ர ப யறா அய த
ெவ றைர க ள பைத ேத
ய யா வ ேறாெர
ேந ற க ள ேத
ஈ மா களா ஏைழகளா ெந
இைள தவ தைம க ேட இைள ேத .

- வ பா

த ெத தப அர த ேகாைட கான வர யாம ெசா த ராம


ேபாக ேந த காரண ைத த ர வ தா னா தர . அவ வராத அவ
ஏமா ற அ பைத க கமாக அவ ெகா டா . அ த ஏமா ற ெவ ேய
ெத டாம அவ எ வளேவா றைமயாக தா மைற க ய றா னா தர
அைத த ைமயான பா ைவ அ வள எ தாக த ப ட ைல. ெப , இரச
ய க ணா ைய ேபா றவ . த ப ற அ ல ப ற எ த உண சாய கைள
அவளா மைற க வ ைல. மற கேவா ம கேவா ட வ ைல.

"ம ைர ம கேள வ அ மா , ெச ல , எ த ைக எ ேலா க தாேன? தத


நா கர அ சக ஒ காக ேவைல ெச றானா? அவ ஊ இ லாத சமய
அ சக ைத த ேய ேபா வ க ? அ ப எ ன அவசர ?" எ த
ஏமா ற ைத மைற க ய றவாேற சா தா , ர .

"அவசர தா ! இ லா டா இ ப உடேன ற ப வ ேவனா?" எ ெதாட ளமான


அ பைட ேபா தா வ த ேநா க ைத அவ ட ெத தா அவ .

ர கபாவ மா ய . ெந தைன ழ க த . அவ ஒ ப றாம


ெந ேநர ெகா ேட உ கா தா அவ . ெபா ண ேயா ற
கால இவ க வ ற அழ அ ேபா வ த . கான த னா தர
அவ ட எ ன ம ெமா வர ேபா றேதா எ ஆவேலா எ பா ெகா
உ கா தா க .

"ஏேதா ெத வேம பா 'இைத ெச ' எ ன மா த ெசயலாக எ மன இ த


தைன உ டா அ மா! அர த ட இேதா இ த ைபய கான த ட
ெசா ேன . அர த த ஏேதா தைட ெசா னா ஒ வா ச ம டா .
கான த ற எ . ேவ தமாக ப ெசா டாேத.
சாதகமான ப ைல தா உ ட நா எ பா ேத " எ அவ ைடய தைன த
க எ வ மா டாதப அர ெச ெகா ள ய றா னா தர .

ர அவ ைடய க ைத ஏ பா ெம ல நைக தா . நைக னா ெபா


ைற த . "எ ைன இ த மா வ மா ைவ க ேவ ெம ற எ ண உ க
எ ேபா ேதா ய ?எ ப ேதா ய ?"

"இ வ எ ன மா இ ற ? உன தா அர ய ஈ பட த ைலயா? அ ல
அர ய தா உ ைன ஏ ெகா ள த ய றதா? இத ல க , ேன ற அைடய
ேவ யவ தாேன !"
இைத ேக ர இத ஓர நைக த . உ ேள க உ டா ற கால
பழ க ேம ற ேம ஒ வைக வன , அைத ேபால தைன க அவ க ைத
அ தமா த . எ ேநர எ ேகா எைதேயா, யா ட ேதா ேத ெகா ேட இ ப
ேபா ற அவ ைடய அழ ய க க உ ள தைன க ஊ ெத த . ய
ய அ பவ க ஏ ப ேபா வா ைக ஒ ைற ட ஒ ெப தா ெகா வ ற .
'இ ேமேல ேபாக ேவ ,இ ேமேல ேபாகேவ ' எ ப ேபா ேமேல ேபா ற
ெவ ேப தனமாக ப ெகா ற . அ த ெவ ஆளா டாம ல த ெகா ள
ேவ ய இட தா அ ேபா பதாக ேதா ற ர .' த ெகா ள
ேவ டா . அ ஈ ப 'எ மா ட பா றா னா தர . 'மா ெகா
டாேத! த ெகா ' எ ற அவ உ ண . இர எைத ெச வ ? எைத ெச யாம
இ ப ?

"அ கா! இ பத தய வத எ னஇ ற ? க இ தவ ெவ
ெப ேன னா ஏைழக அனாைதக ைற ள இ த நா எ வளேவா
ெதா க ெச யலா " எ னா தர ஆதர த ைற அவைள ேநா
னா கான த .

அவ அவ ப ெசா ல ைல. ேம தா . அ பா இற ேபாவத இர


ஆ க ன அவ ைடய வா ைக க த ஒ ச பவ இ ேபா அவ ைன
வ த . எ வள ெப ய வா பா தா அ த மன ஏ கா டா அைத
இழ த ைம அ பா உ . ெந உர தா அவ ைடய வா ைக அவ
ேச த ெப ய ெச வ . எ த யாபா பண உத ைய அ பா மரண
அவ ஏ ெகா வத 'ெச 'ைக அ னாேளா, அ த யாபா ைய த
வா நா ேலேய சமாக ம வ தா அ பா. 'அ பாதா ெச ேபா டா , அ பா
த மான இ இ ேக சாக ைல' எ இ மா ேபா எ அ த பண உத ைய ம
அ ைவ தா அவ . இற ேபாவத இர டா க அ பாைவ அர ய
ைற ஈ ப மா ேவ ெகா தாேம பண உத ெச ய வ தா அ த யாபா .
அ ேபா அவ அ பா ய ய ம ெமா ர இ ைன த .

"நா உ க த ெசா ெகா ேற எ பத காக க என ைழ க வ


ெசா ெகா களா? நாைள த த ப பத ம க இ வ தா ேபா ,
என வா ைகைய க ெகா க ேவ டா " எ ெசா க க ைம க
மாக ப ெசா டா அ பா. அைத ேக அ த யாபா ேம னா . "நா
ெசா வைத தவறாக ெகா க . இ வள ப ற க வா ைக
அத ேக ற வச கைள , ெசௗக ய கைள அைடய ேவ ெம தா இ த வ ைய
ேன ."

"ஒ ெசௗக ய ஒ வச இ லாதவ க எ லாேம ெசௗக யமாக வச யாக


தா இ . 'யாைவ யா இ லா இையயாதேவ' எ எ ைன ேபா றவ க காக
ெசா ன ேபா க ப ெசா ைவ றா . ஐயா நா ஒ வாழ ஆைச ப றவ .
ந லவனாகேவ வா ட ைன றவ . க ெசா ற ேபா ேன ற ெபற
வ லவனாக இ க ேவ . எ ைன ேபா ந லவனாக ம இ தா ேபாதா . இ
எ ட இ த ேப ைச எ கா க " எ வ ைமயாக ெசா ம தா அ பா.
ைளகைள , வ கைள உ ேம ேநா ெந தா வள சா ேத மர ேபா
லைர ஆைசகைள உ உய த ேகா க னா உய றவ அ பா. அவைர
ப ைன றேபாேத த உ ள தமா டைத ர உண தா . க வ பைற
ெசா ெபா க கான ெபா ேமைட , , ப பைற , எ ேக றா , எ ேக
இ தா , த ைம ெகா ைம ஒ க ெகா ப ேபால
ேதா றம தா அ பா. மேனார த தா ற இட நா ற ெந ெதாைல
மண ப ேபா த ைம த ைடய ைலைய கா றவ க மன ட மண பவ
அவ .

அ பா ைன , உ ள உ டா ய உர ட எ ேர உ கா த
னா தர ைத , கான த ைத ேநா உ யான ர றலானா ர .

" க க அ பவசா , எ வளேவா ெப யவ . உ க நா க


கடைம ப ேற . ஆனா இ ேபா க ெசா ற கா ய எ ப
இண வெத தா தய கமாக இ ற . இ தைகய உல ய வ க ெபா
க ெப வைத எ த ைதேய த வா நா ெவ பைத நா க ேற . அ ேபாேத
அ ப யானா இ ேபா உ ள ைல ேக கேவ ேவ டா . அ ேதா உண க
ெவ கால இ . ப ேதா பரபர ெவ ற கால , அ ேதா ஆைசக
ெவ ற கால , தான ேதா ேவக ெவ ற கால . இ த கால அர ய
வா ைக எ ேபாட எ ைன க க ."

"உ னா எ ந றாக ெத ெகா தா ேற , அ மா! அர த


உன ஒேர மன பா தா ேபா ற .இ த மான ைத அவ ட ெத தேபா
ஏற ைறய இ ேபா ய தைடகைள தா அவ ெசா னா . ஆனா நா ய
சமாதான கைள ேக எ மான ைத ஒ வா ஒ ெகா டா . உ ைன ஒ
ெகா ள ைவ பதாக ெசா னா . ற பா கா ய க காக அவ ராம ேபா ப
ேந கா டா அவேன இ வ உ ைன ச ம க ெச பா . அவ வ தா
எ ைடய ேவைல லபமா . உன இ தைன ரம ப நாேன ள க ெசா ல
ேவ ரா . அவ பா , உ பா எ ேப ."

ைவர பா த மர ஆ இற ற மா னா தர அவ மன த
க ைத ப ட ய றா . இல ைக, மலாயா த ய இட க ெசா ெபா
அைழ வ பைத ப ர அவ ட னா . அவ ேக டைத ப ஒ
ெசா ல ைல. "உ ேப அேப ைச ம தா க ெச வத எ லா ஏ பா க ெச
ேட . ேவடக ேபா க ைவ பா த ந ல ேவ ைட ற .
எ ைன ைக டாேத அ மா!" எ த ேவ ேகாைளேய வ
ெகா தா . அவ ெகா ேபச ைல.

" இல ைக, மலாயா எ லா இட க ேபா க ெப வா, அ மா! அதனா


எ க ெக லா ெப ைமதா . அவ ேறா இ த ெப ைமைய நா களாக பா உன
அ ேறா . ம காம ஏ ெகா . இ ெவ ெபற உ னா . ெவ ெப றா
இதனா உய அைடயலா . நா உய ெப " எ றா .

"பா கலா ! என க ேநர ெகா தா ந ல . 'வ ேதா , உடேன ேக ச மத


ெப ற ட பலா'ெம க ைன க ேபா ற . இர , நா க
இ தா ேபாகேவ க . ேகாைட கான ன க த வத ட
த லாத ஊரா, எ ன?" எ ேக டா ர .

"இர , நா த வ ப என ஒ ம ைல, அ மா! னா


இ ப ேபச அர தைன வரவைழ ேற . உ ைடய தய க காரணேம அவ
இ லாம ெச யலாகா எ ப தா எ என ற ெப ேண!"

அவ இ வா ய அவ ைடய க ய அள நாண பர . தைல ச ேற


தா த . இத க க க ேமான ெம னைக தன. அவ அவைள அ ேபா ந றாக
கவ தா .

த ைடய ெச வா ைக ட, ெச வ ைத ட ஏேதா ஒ ெப ய அ த தா மாய ெச


அவ ைடய உ ள ைத அர த ஆ ெகா பைத னா தர அ த கண க
ந றாக ெகா டா . 'சாதாரணமாக ஒ ெப உ ள ைத ஆ வத ேக ஆ ற
ேவ . இவைள ேபா ற அ வமான ெப இதய ைத ஆ ற அள ந
அர த ஏேதா ெப ய கவ ற .அ க கவ ம ம ; க ,
ேப , பழ க வழ க க எ லாவ ேச ஏேதா ஒ ெப ய மாய ைவ
ெகா றா அர த ' எ எ னா . அ ப எ யேபா தா அவ அவ ைடய
உ ள க ெப யவனாக உய ேதா னா . பல ஆ க 'எ ேதா
வ தா ' எ ப ேபால ேபா ெகா ள ம ச ைட அனாைத இைளஞனாக த ட
ேவைல வ த பைழய அர தைன , த ைன வள ெகா , அவ ைடய அ சக ைத
வள இ ேபாைதய அர தைன ஒ கண த மன ஒ பா தா
னா தர . ெந ெதாைல ெந நா களாக ேபா டத த ைளயான
ஒ வைன ப ைன ப ேபா பாச ெபா அவ மன .

"உ அ தர க என ற ர . ஒ நைட வ ேபாக ெசா அர த


த ெகா ேற அ மா!" எ றா அவ .

" ற பா கா ய க வத அ அவ ற ப வர ேமா, யாேதா?


த ெகா தா எ ன ைன பாேரா?" எ ச ேதக ெத தா அவ .

"அ ப ைல, அ மா? த ெகா தா அவ சய ற ப வ வா . இ மரண


சட . நாைள காைல மயான ேபா 'பா றைல' தா அ ற
ப ேனாறாவ நா க மா கா ய க தா அவ ேபாக ேவ . நா த
ெகா ேற "எ ர ட கான த உ கா த ப கமாக னா
னா தர . அவ அ ேக இ ைல. உ கா த நா கா ெவ ைமயாக இ த .

"இ த ைள எ ேக ேபானா ? தபா ஆ ேபா த ெகா வர


ெசா லலாெம பா ேத ! பரவா ைல, நாேன காைர எ ெகா ேபா வ
ேற " எ எ தா னா தர .
"ேவ டா ! ேநர தா இ ேக ேதா ட ப கமாக பா க எ
ேபானைத பா ேத . இேதா ேற . அவேர ேபா வர !உ க எத ரம ?"
எ ர எ ேதா ட ப க ேபானா . ேதா ட ஒ வ இ ைல.
வ வச தாைவ அவ ைடய அைற ேத னா . அவைள காண ைல. ர சைமய கார
அ மா ட ேக டா .

"இ ேகதா இ தா ! அ த ெப யவேரா வ த ைள ேதா ட ைத


கா ெகா தாேள! ேதா ட தா உ கா ேப ெகா தா க . ந றாக
பா க " எ றா சைமய கார அ மா . ம ப ேதா ட ேபா
பா தா ர .அ ேமடான ஓ இட பா தா ஏ கஅ ந றாக ெத .
ர ஏ பா தேபா கான த வச தா பட ெகா ப ெத த .
ர தன ெகா டா .

"நாேன தபாலா ேபா வ ேற அ மா!" எ னா தர ற ப டா .


கான த வச தா உற க ய கால உ ேள க க ேவ ெம
அவ ேதா ய . கட த ன க வச தா உ சாக காரண எ னவாக இ
எ ப இ ேபா அவ ள .அ அவ ெபய வ தக த கவ
எ இ ேபா ர ம ப ைன வ த . அ கான த எ ேத எ பைத
அவளா உ ெச ய த . 'இ த உறைவ ம கேள வ அ மா எ ப வரேவ பா க ?' எ ற
கவைல அவ மன . ' கான த த கமான ைளதா . ஆனா ெச வ ய
ேம வா வச தா ப , கான த ஏைழ ப எ ப ஒ ற ெபற
?' எ தய ர மன . கைதக ந ப யாத ேபால ப க ேந ற
க ஒ ைற ெர வா ைக க ெண ேர ச டா ேபா த ர .
மன க ெந ஒ ேச வேத ஒ வைக த ெசயலாக ைரவாக க ற
க யாக ப ட அவ . த நா காைல த ைடய உ ள த க யாத
வைக அர தைன ப ய ைன க உ டானைத எ னா . 'ெப க க ைரவாக
மன ெந வ அவ க ற ைல, ெந வத ெக ேற எ கைள ேபா ற
ெம யவ க மன கைள பைட றா , இைறவா! அ ல ெந ழ ெச வைத இய பாக
பைட றா !' எ ைன தா அவ . ப ட க த ெகா
வ டா னா தர .

எ ேலா மாக ேச சா ட உ காரலாெம வச தாைவ , கான த ைத


எ பா கா தா ர . ேநர மாள மாக ேப ெகா ேட
அவ க இ வ வ ேச தா க .

"இவ இத னா ேகாைட கான வ த ைலயா அ கா! அைழ ெகா ேபா


எ லா கா ேத . சாய கால ' ல ரா ' மைல ப ேபாக ட
ேபா ேறா " எ றா வச தா.

"ஆகா! தாராளமாக ேபா பா வா க . எ ைன ம டா க . என வர


ஒ இ கா . தக க ப க ேவ "எ ெம ல தா ர .
கான த க க ெம ைமயான க ைற த மான ய அழ ஒ வ
ெபா பைத ர பா உண தா . ஓ இள ெப உ ள ைத ெவ
ெகா ேடா எ ற ெப ைம ஆ ைள உ டா ற இ பமயமான க வ அழகா
அ ? பக உண த ேகாைட கான அ ப ர ப தம ெந ய
ந பரா ய கா ேதா ட தலா ஒ வ இ பதாக , ேபா அவைர ச ேப
மாைல ஏ ம வதாக னா தர கா ற ப
ேபா டா . ர தக இ தா .

மாைல றைர ம வச தா , கான த அவ ட வ ெசா ெகா


பா க ள னா க . வச தா அ தைன அழகாக அல கார ெச ெகா ர இத
பா த ைல. கான த தன ெந வ அட கா டா ேபா ற தைல
ம ைர அ ெவ ேய ற ப றேபா அழகாக வா ெகா த அ சய ைத ர
கவ தா . 'காத எ உண இ தைன ர ம த கைள ழ ைத தன
ைற தவ களா றச உ ேடா?' எ எ ய தா அவ . 'இ த
ழ ைதக இ த ைள தனமான அ ைப, ஏ ைம ஏ ற தா க இைடேய ெக
ட டாேத' எ ற ஏ க உ டா ர . ப களா வாச இற , ப க
பற ேபாவைத ேபா அவ க ேபாவைத பா மன மல தா ர . யாயமான காத
உண எ ப உலக ேக அழ உ டா றஒ தச எ அ த சமய அவ
ேதா .ப ,ப , க , உலக ம ற ெப ைம எ லாமாக ஒ ேச எ தஓ அ
ைளயா ைட தா அர த ைளயாட யாம ெச தனேவா, அ த ைளயா ைட
கான த வச தா க காண ைளயாட ெதாட டைத ர உண தா .

னா தர ேகாைட கான ெகா த த அ இர ப ம மா


அர த ராம ைட த . க ெதாைல அ பா தா த ைலய
இ த . த அ ேக வ , அ ைச ஆ ெகா வ தர ேவ ,
அர த ைடய ராம . எனேவ ெம ல தாமதமாக அ த த வ த அவ
ய ைப உ டா க ைல.

' அ இ லாம இவைள ச ம க ெச ய யா ேபா ற . ஒ நைட வ


ேபா' எ ற க ேதா ற அைம த த வாசக . 'நா அ இ லாம எ ைன
கல ெகா ளாம அவ அவ ச மத தர ைல' எ உண தேபா அவ
க தா உ டா . அவ அ ப த ைன எ பா க ேவ எ தாேன அவ ைடய
அ தர க ஆவ த ! அ த த வரா டா ம நா காைல மயான 'பா ெத '
த அவேன ம ைர ேபா அ ேகாைட கான ேபாக ேவ ெம தா
எ தா . ர ைய னா தர எ த ெதா ேத த தஇ றாேரா
அேத ெதா தா ம டப தக கைட கார க ேபா றா எ ம ைர
உற ன ெத த ேபா அர த ேகாைட கான ேபா அ த தகவைல ெத ட
ேவ ெம உ ெச ெகா டா .

'பா ெத ' தஅ பக அர த ம ைர ற ப ட ேபா ேகத வ த


அர ய ர க அவேனா ம ைர வ தா . த நா ஈம சட ய ேபா , ' ர
க ேபா ற ெதா க ைமயான ேபா இ 'எ அவ ட யவ அவ தா .
அர த அவைர க ந லவெரன எ தா . ஆனா ராம ம ைர
ய அவைன தம அைழ ேபா ய உ வ ைத கா னா அவ .
அர த ைக ேபானா . அ தைன பய கர அர ய இ ேமா? ஐேயா அர யேல!

'வா ய ப ைர க டா நா வா ேன . ப தவைன க ட ேபாெத லா ேநாைய


உண ேத . ஏைழகைள இைள தவ கைள க டேபா நாேன ஏைழயா இைள ேத !' எ
இராம க வ ளலா பா ய பா க தா இ த நா ஒ அர ய ெதா ட
இல யமாக இ க ேவ ெமன அவ எ ய . ஆனா அவ ைடய ச ய ைத ஐயா ர
பா ைல ஏல க பா தா அ த ய அர ய வா . அவ ம டா . இ ப
அ பவ இத அவ ஏ ப ட ைலேய?

அ யாய 23

க ள க ைத எ லா க ேடா ேவர -இ
உ ள க ைத உண ப எ கால ?

- த பாட

ஒேர க ஒ ப இ பாக ம ெறா ப உ பாக இ ற மா ம த


ந ல ெக ட ஆ ய ப ேவ ைவக , ெவ ேவ உண க கல
இைண றன. எ லா க க ேம உ பாக இ ற ஒ வைக க உ . அத
'ேப க 'எ ெபய றா க . அத க ேபாலேவ ேதா ற இ . ஆனா
க இ ைம ைவதா இரா . ெப ய ம த கைள ேபா ேதா ெகா ெப த ைம
லாத கயவ களா ெகா யவ களா வா ம த க ல ந லஅ க ேபா
ச க கல றா க . இவ க ெவ ேதா ற க ேபா ேதா னா
உ ைம ைவ ேவ ப ேப க ேபா றவ க தா .

ராம த ேனா ம ைர வ த அ த ெப ய ம த யஉ வ த ேபா


அர த உ ள ெகா த . உ ள க ஒ க ள க ஒ மாக வா
ஏமா ைழ இ தைகய ெகா யவ கைள உலக உண க வ கால எ வர
ேபா றெத னா அவ . அ த ஆைள த ேலேய ச யாக ெகா ளாம
ேபானத காக த ைன ெநா ெகா டா . தக கைள ப அ ெகா ஞான
ம இ த றா வா ைக ேபாதா . ம த கைள ப அ ெகா ஞான
தா இ த கால ச தாய வா ெவ ெப வத ச யான க யாக இ ற .
காரண ? ஒ ெவா ம த ழ ப க ைற த ஒ தகமாக இ றா . ப
ெகா வ அ ைமயாக இ ற .

அர த அ த யவ ம ைரைய அைட தேபா மாைல றைர ம இ .


ராம ற ப ேபா இர றா வ கான பயண வா
ெகா தா அர த . அவ த வ கான பயண வா ெகா தா .
அவைன த வ வர ெசா வ னா .

" ! !ப கா ப ைட மா அைட ட ேம றா வ
ெப ? க ட இட இ கா . அ த ெக ைட இ ப ெகா . ெகா
த வ பாக மா ெகா வ ேற . இர ேப ேச ேப ெகா ேட ேபாகலா "
எ றா .

"அதனா எ ன பரவா ைல, என த வ பயண ெச பழ க ைடயா . க


த வ வா க . நா றா வ ேல வ ேற . ம ைர இற ன
ச ேபா " எ அவைர ம ல ெச ல ய றா அர த . அவ ட ைல.

"பழ க இ ைலயாவ , ஒ றாவ த ! ெசா எ லா வ ற ,


பண காரனா றா . ேட ட (ெகௗரவ ) ைற றா ேபா நட ெகா ளலாமா? இ த
கால க ெகௗரவ மா வ டா . பண ைத த டாக ைவ ெகா
அவ ைறெய லா ச பா க ேவ அ பேன!" ஒ சாக தவாேற க கைள
ெகா ேட, அவைன ேநா இ ப ெசா னா அவ .

அவ ைடய இ த ெசா க அர த ெச ைம ப ஒேர ரலாக ஒ தன.


'இ தைன வயதான ம த இ வள அ பவ க ெப த ைல ேப ற ேப சா இ ?
வா ைகைய ப எ வள தரமாக ெச றா . பல ேப வ கா யாக
ள க ேவ ய ஒ ம த இ ப யா ேப வ ?' எ வ னா அர த . ெச வ ைத
த டாக ைவ ெகா ேபா யான வ க , ெகௗரவ ஈ ட ற காலமாக இ
இ த ேபா , அவைர ேபா ற ெபா ள ஒ வ , அைத ெபா ெமா ேபா எ
வா மல த ய தா அவ க ைல. அ த ம த ேம அவ ைடய மன
ெகா தம ஒ ப ைற ட . ஆனா அவ அவைன றா வ
பயண ெச ய ட ைல. வ க டாயமாக அவன பயண ைட ப ெகா ேபா
த வ பாக மா ெகா வ தா . அவ க க ேபா ம க ய றா .
ய ைல. ைகைய இ ெகா ேபா த வ ெப த அ
உ கார ைவ ெகா டா . வ ற ப டேவ, அவ அ ேகேய இ க
ேவ யதாக ேபா . இர இ ற ப ைமயான ெவ ைல ெகா கா க நக தன.

"நா எ ன பா ெச வ ? ேப ைண ேவ ஆ இ ைல. த யாக ேபாவத எ னேவா


ேபா ற . உ ெகா ைகைய பலா காரமாக மா ேடேன எ எ ேம வ த ப
ெகா ளாேத" எ ம ப ய றா அ த ழவ . ப ப பாய வ ற கால
ேவ ைக க ேதா றத ர ர இைண த சாயைல க தா
அ த ழவ க ைத காண ேவ ய அவ ய ைல. அேத கைளேயா ய க
தா அவ வா த . ம ைர அவேரா ெந பழ ற வா அர த
ஏ ப ரா டா அவைர ப ைறய ேக ப தா . வய ேத ஊ
உற க ல அநாைத வா ைக வா டதனா அவ த ஆ க ட
பழ கேம இ ைல. அ இ ேபா த வ அவேனா வ ெகா றஇ தம த
வய ேலேய ஊைர , நா ைட ப மா ேபா வ கைட ைவ பண ர
ெகா வ தவ . வ த ராம ேபாகாம பல தமான வா ைக
வச க காக ம ைர ேல ப களா க ெகா ேய டா . அவ ைடய ெசா த
ெபயைர ெசா னா ம ைர ெத யா . 'ப மா கார ' எ றா ந றாக ெத . வா ப வய
ந தர ப வ ைத கட ைமைய எ ட ேபா ற த ண ேநாதமான த
அவ ப மா தா .

வ கைட ைவ ேச த பண பக , வா ேசா த ைம ம ;
ப ைச ேபா எ ெகா ப ய ெப ஒ ைய ேச ெகா வ தா
அவ . ப மா ேபா ேபா ஒ ைற க ைடயாக ேபானவ அவ . அத காக எ ேபா
ஒ ைற க ைடயாக இ க ேவ மா எ ன? ச த ப க ஆைசக அ க ேக ெந ற
ேபா எ தைனேயா ைன க தானாக எ தாக ைறேவ றன. உ ள ைத
ெகா ள ெச வன வா த ப ய ெப க அழ மய க சபல ெகா ஏ ய
நா க அவ ைடய ப மா வா அ கமானைவ. கைட தாயக வத ன
ஆ அவ ைடய ஆைச ைறேவ ட .த ைடய வய ஒ ப வய ட
ஆகாத ஒ ப ய ெப ைண அவ மண ெகா டா . அ ம ெப த ேமா
இ யா அைழ வ டா . ைளயா வத யமான ெபா ைம வா ெகா
வ த ேபா க ட வ தா அவ . ெகா ள ைறயாத ெச வ ைத ெகா ைள அழ
ெகா மைன ைய இ ெகா ம ைர ய அவ வா ைக ெப ய
ெப ய ேயாக க அ தன. ெபா வா பல ந ப க ச க க ேச அவைர
ெப ப ன . ர கரா ன . ெச வா க அர ய அைழ தன. அ ைழ
பத பக மாக வா தா 'ப மா கார '.

ம ைர ைவைய ந வட கைர த லா ள , ெகா ள த ய கலகல பான


ப க ஒ அ பா அழக ேகா ேபா ற சாைலய ேக அர மைன
ேபா ப களா க ெகா டா . ப களா எ றா சாதாரணமான ப களா இ ைல அ . ஒ றைர
ஏ க பர கா ேபா மாமர , ெத ைன மர மாக அட த ேதா ட . பக ேல ட ெவ
ைழயாம த ழ பர அ த இட ேதா ட ைத பைழய கால ேகா ைட வ
ேபால ெப ய கா ப வ . இ வள ேச அைத ஒ த 'எ ேட ' ஆ தன.
அ த ப 'ப மா கார எ ேட ' எ ெபயேர ஏ ப ட . மக வய மைன
ைக ைறய ெச வ மாக அ த ழவ ப மா வ இற ய ேபா பா றவ க
ேவ ைகயாக ேக யாக இ த உ ைமதா . ஆனா பண எ ப ஒ ெப ய
ப கபலமாக இ அவைர ம க , ெப ய ம தராக எ ேலா அ க ெகா
ேபா ற உத ெச த . அதனா வள வள ெப தா அவ .

அவைர ப அர த அ தைவ இ வள தா . ' ற பா ேகத உற


ைறைய க 'ப மா கார ' வ ேபா றாரா? அ ல பண கார பண கார எ ற
ைற ெகா க டாெத பத காக வ தாரா' எ ைன ய தா அர த .
த நா மயான ேபா ப மா கார த ட ர ேத த க ேபாவ
ப அ தாப ேதா எ ச த னா தர ைத ப சா த இய பான
ந ெல ண தா தா எ சாதாரணமாக எ தா அவ . ப மா கார ைடய ைம
தனமான ேப க , வய வ த ைம , ெபா , ெபா தாம அ க அவ
க கைள ெச வ தா அவ க ைலேய ஒ ய, அவ
ெக டவராக , பய கரமான காரராக இ பாெர அவ ைன க ட இ ைல.
அவ ைடய க தா கைள இ த . இர இதேழார க கைடவா ப
பத காரணமாக எ தைனேயா சா ம த க டஇ ப க இ பைத
அர த க றா . எனேவ பா த அ ட அவ ெப ய த பாக
பட ைல. இர பயண ேபா ட அவ அவ ட ெந கமாக அ பாக தா நட
ெகா டா . ம ைர நகர அர ய ைலைமைய ப , னா தர ர ைய ேத த
த ேபா ேநா க ப தன ெத யாத இரக ய எ லா அவ ெத பைத
க அர தேன அய ேபானா . யாைர ப ேப னா ஒ தமான அல ய ேதா
எ ேப னா அவ . "உ தலா னா தர இ ைற தா ஏேதா ெகா ச
வச யா இ றா அ பா. இ த ர ைவ ற னாேல ச க ஒ
ேலேய ைறய ப (ேஷ ) வா னா . வாலா ேபா . அ ேபாேத ஆ ம ச
க தா ஐ. . ெகா தைல ைய ேபா ெகா ேபா க . என
ந லா ெத "எ அவ மன பாத வ ழான ேப ைச ஆர தா ப மா கார .
த வ உ கா றாவ வ ஷய கைள ேப னா அவ .

"எ லா பண கார க ேம அ ப தா ஐயா! ஒ சமய ைகெநா .ஒ சமய வள "


எ அவ ைடய ேப ைச ேவ வ ப ய றா அர த .

"அ இ ைல த ! இ த கால ெரா ப னஆ க எ லா ேவகமாக ேமேல


வ ட பா றா க. இ த ர கற ெபா ஏேதா த ரச க , மாத கழக ேப
வா நா ேப ெத ச ஆளா . இதேனாட தக ப அழ ய ற பல க லாேம
ப ைச பயலா ம ைர வ தா . ந ம வ ப சநாத ைளதா அ ேபா காேல வாக
க தைலவ . ேபானா ேபா இ தஆ த வா யாரா ேவைல ேபா
த தானா ப சநாத ! இ ேபா எ னடா னா உ க தலா , அ த ஆேளாட ெப ைண ேத த ேல
தவ டா ."

அர த க ைத தா . அவ ைடய உ ள ெத வ க ேமலாக அவ
ைன த ெப யவ கைள த ர றா ேபா நா சாம ேப னா
ப மா கார . வாயட க லாம இ ப தா மாறாக ேப றவ கைள க டாேல அவ
கா . ' ற உ கைள ெகா லாம இ ப ம ச மா க ைல. ற ைடய ைமைய
ேபசாம ப ெகா லாைமைய கா உய த ச மா க ' எ ைன றவ அர த .
தாக தம ேப சாேலேய அவ ைடய உ ள ம ழ ெகா தா ப மா கார .

ம ைர ைலய கலகல ைடேய இர ற . அவ ைடய ப மா கார


மைன , அவ ட அவ ற தவளான ஒேர மக ைலய வ தா க .
அவ கைள அ ேபா தா த தலாக பா தா அர த . ப ய இர த த இர த
கல த அழ அவ ைடய மக காண ந றாக இ தா . த நா ேகால ல க ,
மய க மாக றா . ஆனா அ த ெப தா ம ம ைர வ இ தைன
காலமான ப ய ேதா ற அத ேக ற அல கார க மாற ைல. க ைத உண
தமான எ ேயா அவ க ேதா ற கைள அர த பா தாேன த ர, ேவ ரசமான
ைனேவ இ ைல. அவ மன ரசமாக ைன க ெத யா .

"ந ப உற கார ைளயா டா . 'அர த 'எ த கமான ெபய . இவ ைடய ற பா


ேகத காக தா நா ேபா ேத " எ ெப மைன அவைன
அ க ப ைவ தா .

"நா எ னேவா ப மா ேபா பண ைத ர ெகா வரலா ேபாேன அ பா!


ற கால இேதா இ றாேள, இ த ெபா லாதவ எ மன ைத ெகா ைளய
ெகா டா . நா இ த அழ ையேய ெகா ைளய இ ேக ெகா வ
ேடன பா" எ க நைக ைவயாக மைன ைய அவ அ க ெச தா . அ ேபா
அ த ப ய ந ைக ச ேற தைலசா வ த க ேம வ க ஒ நாண னைக தா .
உலக மகாக க ந னஎ க யா அ த ப ய ந ைக ேபா இைண
ெகா டனேவா எ ப அழகா த அ த .
"என ேகாைட கான ேபாக ேவ .இ ப ேய ப ைலய ேபானா நா
ம ேகாைட கான ேபா ற கைட ப இ ற . நா ைடெப ெகா ேற .
ப னாறா நா கா ய க க பா வ ட ேவ "எ இர
ைலய ேத ப மா கார ட ைட ெப ெகா ள ட ய றா அர த .
இர அவ ேப ய ேப கைள ேக ட அவ ட ைர க த ெகா
ற ப டா ேபா ெம ஆ ட அவ .

" ஏன பா, ைப ய கார ைளயா றா . இ வள ர வ தவ


வ ேபாவா எ நா ைன ெகா ேற . ேகாைட கான
நாைள காைல ேபாகலா த இ ேபா வ தா ஆகேவ " எ றா ப மா கார .
அவ ைடய மக த ைத ப க ேப அவைன வர ெசா வ னா . அைர ைற
த ெசா கேளா ய ர அவ ைடய ப ய மைன அவைன ேநா ஏேதா
னா .

'பண , பக உ ளவ கைள த ர ேவ ஆ கைள ம காத இ த ப மா கார ழவ இ


ஏ இ ப எ ட ஒ ெகா றா ? ற ப ெசா க நா வா ஆக
ேபா ேற எ பத காகவா? அடடா; பணேம, உன இ தைன ண டா? இ தைன மண டா'
எ எ ெகா டா அர த . ப மா கார ைடய , அைழ ,அ ,
ஏேதா ஓ அ தர கமான ேநா க சாய ப பைத அவ ள ெகா ள ய றா .
அலார ைவ த க கார ேபா ேநர பா , அள பா உ ேநா க ேதா அவ
பழ றாரா? அ த ம தைர ப ந றாக ெகா வத காகவாவ அவ ைடய
ேபா வ வெத ெச ெகா இண க ெத தா அர த . இர
ைலய வா அவ ைடய ய கா ெப தாக, அழகாக ெகா த . எ ேலா ஏ
ெகா ட கா ற ப ட .

"நா ெசா ேற இ தா , த ! இ வைர எ ப ெய லாேமா இ கலா . இ ேம


உன ஒ அ த ேவ ! இல ச பா ெசா வா சா றா ! அ த த
உற , பழ க எ லா உ டாக . அ த னா அ சக ேவைலைய டலா எ ற
எ அ ராய . ேய ெசா த நா ர ைவ நட ற வளைம உன வ தா .
இ ேம எ அ த ெபா பய ேவைல? எ ன? நா ெசா வ ச தாேன?" எ
ெசா ெகா ேட அவ க ைத பா தா ப மா கார . அவ கா ச ன வ ேய ெவ ேய
பா ெகா தா . அவ யைத இல ய ெச ததாகேவ கா ெகா ள ைல.

கா ைவைய பால ேம ெச ெகா த . அ த பால ேம ேபாக ேந ற


ேபாெத லா அர த ஒ ைதயான தைன உ டா . 'இ த பால
இல சா ப க , ப களாவா க ைற த வட ம ைரைய , சாதாரண ம க ெந க
ைற த ெத ம ைரைய இைண ற . ஆனா இ த இர ம ைரக ம தா
இைண றேத ஒ ய மன இைணய ைல. அத ேவெறா ய பால ேபாடேவ .அ
ப பா பாலமாக இ 'எ எ வா .

அெம க க வ ற க ட க , த லா ள ெப மா ேகா ப ைடய த


ம வ எ லாவ ைற ேவகமாக த ெகா கா ைர த . எ ேர
லவான ச ம ய ஓ ய ேபா அழக மைல க ெத தன.

கா 'ப மா கார எ ேட ' ைழ த . அர த மைல ேபானா . அ ப பா? எ தைன


அழகான இட ! எ வள ெப ய ேதா ட ! எ தைன தமான ெதா க ! எ வள ெப ய
மா ைக! ஒ ெப ய ஊைரேய ைவ கலா . அ வள வான ல பர ேதா ட
மா ைக அைம தன.

, ேத உபசாரெம லா ரமாதமாக நட த . ேநர ேப ெகா


அ ற பட எ தா அர த .

"எ ன பா பற றா ? இ ேம நாைள காைல தாேன ேகாைட கான ேபாக ேபா றா !


உ ைன எ ந ப ஒ த அ க ெச ைவ க ேவ . ெகா ச இர பா, அ த
ந ப ெட ேபா ெச வரவைழ ேற " எ யா ேகா ெட ேபா ெச தா
ப மா கார . அவ ெட ேபா ேப ய த , க ெகா ேட க ள த த ,
எ லாமாக ேச ெமா தமாக அர த மன ஏேதா ஒ ச ேதக ைத ள ன.
தாக அவ ைடய அ த க உ ைமயாகேவ கமா மா ெகா வ வ ேபா
ேதா ய அவ . ' ஏேதா வ மா ெகா ள ேபா றா ' எ ப ேபா அவ
உ ண எ ச த .

'ம ைர னா ேகா வட ேகா ர உ ப க ல க இ றன. அவ


'இைச க 'எ ெபய . அ த க அ ெந அவ ைற த பா தா
ஒ ெவா ஒ ெவா தமான ஒ ேக . அேத ேபா அ ெந
இதய ைத த பா ேபாத லவா ம த ைடய யமான உ ள ஒ ேக ற ' எ
ைன ம ேயா ப மா கார எ ேட மா ைக அவெர ேர தா அர த .
ம இ தா அவ ைத ய ைத இழ ட ைல.

ேநர அவ காக வரவைழ பதாக ப மா கார ெட ேபா ெச த ந ப வ


ேச தா . அ த ஆைள க ட அர த ைக தா . அவ அவ இ ேம தா அ க
ஆகேவ ய ஆ இ ைல. ஏ கனேவ அ க ஆனவ தா . ேவ யா ைல. அ ெறா நா
ர அவைன க ன வ க அைற ேபானாேர, ம டப தக
கைட கார , அவ தா ஷம ெகா ேட வ உ கா தா . அத அ
க தைவெய லா ப ம ம கைதக நட ப ேபா க தன. அர த
வ த ப டா . பய த ப டா .

அவ க த ட ேப யவ அர த ல உ ைமகைள ெகா டா .
ப மா கார ற பா ேகத வ தேபா னா தர ர ைய ேத த
த ேபாவ ப ேக ட , த ட வாயள அ வத காகேவ எ ப இ ேபா
அவ ந றாக ள ட . ப மா கார த ைடய ஆளாக, அேத ெதா ம டப
ம தைர தஇ றா எ ப அவ ள . இர அவ த ட ேப
ெத ெகா ட உ ைமக , த ைன ேகாைட கான அ ேற ேபாக டாம த த
எத காக எ ப அர த இ ேபா ய ெதாட ய . க க ைமயாக
க பாக அவைன ேநா ேப ய : "த ! நா ந லவ ந லவ . ெக டவ
ெக டவ . இ த ஊ எ ப ைத ஒ அைசயா . என ெத யாம ஒ கா ய
நட ட யா . உ தலா னா தர ேந பய ! எ க பரம ைவ யாக எ ன
ெச ய ேவ ேமா அைத இ ேபா ெச ய ெதாட டா அவ . ந வ ைபய . ேபசாம
நா ெசா றப ேக , உன ஐயா ர பா பண த ேற . அ த ெப ர ைய
ேத த பத ச ம காம ெச . இ உ னா . அ த ெதா நா
இவைர த ட ேற ."
அர த ெந க ற த வெப மா ேபா கன கேளா அவ கைள ைற
பா தா . ஐ ப த ய ல ேநா கைள எ னா அவ . அர த ெட
எ றா .

"சா கைட ெகா ேபா ேபா க அ த பண ைத. இத நா ற சா கைடைய ட


அ தமா "எ பா ேபா ெகா ேட இட ற ைகயா ேநா க ைறைய
அல யமாக த டா அர த . சார கா ேவக அவ த ட
ல ேநா க ழ பற தன. அவ பண பற க ைல; பண எ க ஆ
பற த .

அவ க க வ க அவைன ெவ ேநா ன . ப மா கார க பா ைவ


க ைம அ கமான இ க ைமைய எ ய . ம டப ம த க க ெந
ேகாள களா ன.

"இ தா பா, பலரா ! இ த ைபய ஏேதா ைற ேபா றா . வ ெகா ச


ைபயைன கவ " எ யாைரேயா டா ப மா கார . எ ெவ ேய ட அர த
வா ப இற உ ப க பா தா . அ வா ேபா ைச , த த
உட மாக ெகா த ம த ஒ வ , உ ேள வ தா . ைர பட க கைதக
க ட வா ைக இ ேபா வ வைத உண தா அர த . ெப க இ மா 'அ
ஆ க ' ைவ ப ப அவ ேக ப ட .

ெந வ ைமதா ெப என ைன த அவ த தலாக த வா உட
வ ைமைய கா ேபாராட ேவ ய சமய கஅ வ ெகா பைத உண தா .
பா ைககைள ேமேல ம ெகா டா . க ைதகைள ர க கைள
எ ய ைகக ேபா ைட றன.

அ யாய 24

பா வா ைற ைள ஒ கைல ெகா பக இழ த
ேம பா ைச ெப ல ப மாைல

- த
இர ைககளா இ ெகா ேபா ர ப கா ற ள அத ைடய
இய பான ளம .இ ெகா பவ ைடய ைக உ டா கா ெசய ைகயான
ள அ ! அைத ேபா இய பாகேவ த க ட உ ள ேந ைம ைறவா , அைத தா க
ற ட கா ேபா ெப தா கா வா றவ க ல ச க உ . அகவா
ெகா ைமேய உ வானவரா ெத 'ப மா கார ' நக க பத ெப , ேந ைமயானவ
ேபா கா ெகா வ இ த த தா எ ப எ அர த உ ள ைக ெந க
ேபா ள ட .

றைர ெவ பத , க ைமயாக பைக ெகா அ , உைதக இற வத ட


ஒ வைக ர சாம ய ேவ . ஆனா அ ெந , கைலக ெம ைம
ப கல த மன ளவ க இ த ர தன வரா . அர த வய ேத இ த
ர தன உ டாகாம வள தவ .

கான தேமா இ த ர தன ைதேய ரமா ெகா டவ . ப மா கார எ ேட


மா ைக அவரா ஏவ ப ட ர அ யா த ைன ேநா ைககைள ஓ ெகா
வ தேபா அர த ப தா த , தா தைல சமா பத , தயாரானாேன ஒ ய,
அவ மன ர ெவ ெகா ள ைல. இ தைகய ெகா ைம தா த க அ த ர
ெவ உ டாகா டா ெவ ைல. எம கரைன ேபா ைககைள ஓ ெகா வ தஅ த
ணா த ய ட மா ெகா தா அர தனா ேபா த க
யா தா !

ஆனா ேபா டாம , படாம த க அ ைமயான ச த ப வா த அர த .


ெம ைம ண பைட த ந ல ம த கைள அ த ெம ைம ஊ ேநராமேல ெத வ த
கா பா ற எ ப எ தைன ெபா தமான உ ைம! ெத வ தேமா அ ல த ெசயலான
ச த பேமா எ ப ைவ ெகா டா ச , அ த சமய அ ேக ஓ அ த க த .அ த
ரட அ ேழ த ட அர தைன ெந ெகா த சமய ஒ ெப ய கா
கா ப ைழ ேவகமாக மா ைக க வ ற .க யமானவ களாக ,
ெச வ ைற தவ களாக ேதா ய யாேரா இர , ேப க ப மா காரைர ேநா
ைக ெகா ேட கா இற னா க .

அ வள தா , நாடக கா மா றா ேபா உடன யாக அ ஒ மா ற க த .


"வரேவ ! வரேவ !" எ வாெய லா ப லாக ெகா ேட ப மா கார ,
ம டப ம த வ தவ கைள எ ெகா டைழ க ஓ வ தா க . "பலரா ! உ ேள ேபா
அ மா ட கா , பலகார ெசா "எ த யைன ேவ கா ய டா
ப மா கார . 'த ைன ப வ தவ க னா அர த ஏதாவ க டப ச ேபா
மான ைத வா ட ேபா றா ' எ ற பய னா அவேர ெகா டா . ஒ ேம நட காத
ேபா த க ேதா அவைன ேநா , " ேபா நாைள வா த ! இ ேபா ேநர ைல
என " எ றாேர பா கலா ! ஒேர நா கா ைய மா ந ட அ த சாம ய ைத
எ ப ய பெத ேற அர த ெத ய ைல.

அவ பய ைத , ய ைப , இ எ ண ற உண கைள மன ம ெகா ேட
அ த ெப ய ேதா ட ெவ ேய சாைல வ தா . ேநர ப வ த . ைகைய
ப ைஸ ஏ ெகா டா . ெவ ம ைர ப அ . ைவைய
பால இற க யாைன க இற ெகா டா அர த . இர ம எ ேம
ஆ த . லைற பைன காக பலா பழ , மா பழ த ய பழ கைள ெமா த
ைவ ெகா 'பழ க ஷ ம க ' ைற த யாைன க ரேதச மண
பர ெகா த . ஊெர லா பலா பழ , மா பழ ேம ர ட ப ேபா அ த
ப ெக ேற ஒ வைக பழமண ெசா தமா த . பலா பழ உைட த ச ைகக ,
அ ன பழ தற க மாக, ேய பழ கைடக அைடயாள ெசா வ கா வ ேபால
ஒ ேதா ற . அர த நட ெகா தா . அவ மன ப மா கார எ ேட நட த
ச பவ க அ இ ைமயாக பட ைல. ேத த கால க
ஆ கைள கட ெகா ேபா ஒ ைவ ப , த ேய ெச ர பய வ
ேபா ற க நைடெப வ உ எ அர த ேக ப றா . அ மா
பய கர கைள ெசய கைள ப ேத தைல ஒ ய கால ெச தா க ல
ெச க ப றா . அ ேபாெத லா இ தைகய க க இ ைறய உல
ச வசாதாரணமாக நைடெபற இட ற எ பைதேய அவ ந ய ைடயா .
ஒ ெகா ட இ ைல. ஆனா இ த ைடய வா ைக தாேன இ ப ஒ க
ஆளா த வ பைத ைன தேபா அவ உட ல த . ெம ைமயான
பழ ேள வ ைமயான ெகா ைட ெபா ப ேபால அ பா அற தா அ பா யாக
வா றவ க ந ேவ ெகா ைமயா யா வாழ ய றவ க இைலமைற கா என
இ றா க எ பைத இ அவ ந னா . ஒ கெகா டா .அ ப உண
டா .

யாைன க இற ேந ேம ேக ெச ற சாைல நட ெகா த அர த பைழய


ெசா கநாத ேகா வா ெத ேக ய ேபா யாேரா ைகத டா க . ெவ
ைக த டலாக ம இ தா அர த பா க மா டா . ைக த டேலா "அேதா
அர த மாமா ேபா றா " எ பழ கமான ர ஒ ேச ஒ கேவ அவ
பா தா . ர த ைக ம ைகய கர , ம கேள வ அ மா , ெச ல , ச ப த எ ேலா
ேகா ப க ெகா தா க . ேழ அ த அ மா ைடய கா
ெகா த . ம ைகய கர தா அவ பாைதேயாரமாக ேபாவைத த பா
அைடயாள க றா .

" கமா களா? எ ேகயாவ ெவ ேபா களா? ர ேகாைட கான ேபான


க க த படேவ இ ைலேய; இ ேபா ட நா உ கைள பா க ைல.
இ த ெப தா க ேபாவைத பா ெசா னா . அ ற ைகத அைழ ேத "
ம கேள வ அ மா அ ேபா அவைன சா தா . ைம ெபா க யமான
ப க ைற த அ த அ மா மல த க ைத பா த ேம ைகக வண னா
அர த . 'வய ஆக ஆக ெப க ட ெப ைம மய அழ கழ தா ைம
ெத க அழ வ ற 'எ அவ ப தா . ம கேள வ அ மா க
ந ைவ மைற ெகா ஒ தா ைம ெபா ெத ப . அ த ெகௗரவமான
அழைக வண காம க அர தனா யா . பாரத நா ெப ெப ைமேய இ த
தா ைம அழ தா என ைன பவ அவ .

அவ த ைன ப அ த அ மா சா தத ம ெமா ெசா னா . ற பா இ
சட க காக ராம ேபா வ தைத , ம நா அவசரமாக ேகாைட கான
ேபாவத இ பைத வ தா . னா தர கான த ேதா ர ைய
ச பத காக ேகாைட கான ேபா றா எ பைத அ த அ மா ட ெசா னா . 'எ ன
கா யமாக ச க அவ அ ேக ேபா றா ' எ பைத அ த அ மா ேக க ைல. அவ
அைத ப ெசா ல ைல.
"நா டஇ த ழ ைதகைள ெகா ஒ ைற ேபா பா வர
ேவ ெம ேதா ற . ர ேபா ேச த அ என ஒ க த
எ தா . அ ற ஒ தகவேல இ ைல. த ெப ைண அவ ட
அ ேற . அ த ெப க யாண ைத ட ேவ ெம வர க
பா ெகா ேற . ஒ ச யாக அைமய ைல. உ க ஒ அவசரமான
கா ய லா டா ெகா ச வா கேள . இரா சா பா ைட அ ேக ைவ
ெகா ளலா . என உ க ட ேநர மன ேபச ேவ ேபா ற "எ
ம கேள வ அ மா ேவ ெகா டேபா , அர தனா ம க ய ைல.

"நா இர சா வ ைல, தா . காைல க வ வதானா நா எ ேலா


ேச ேத ேகாைட கான ேபாகலா " எ அ த அ மாேளா கா ெச ேபா அர த
ெசா னா . " ர ைய இல ைக மேலயா ெசா ெபா க அைழ க த க
வ றனவா . அவ அைத ப இ ெசா ல ைலயா . ம ைகய
கழக அவைள ச ம க ெச ய ேவ எ எ ட வ ந ச றா க .
அத காக நா ேகாைட கான ேபாக ேவ ற "எ ம கேள வ அ மா ய ெச
அர த யதா த . ர வா ைக எ த க ஒ பரவ ேவ ெம
அவ கன க க ெகா தாேனா அ பர ற கால அ ெந வ வைத அவ
இ ேபா உண தா .

ம ைர நகர க வ ெய லா ஒ ெவ ள இைற ட த . கா அவ ைடேய


ைர ெகா த . நகர ப லா ர வா க ைள தா மாறாக
ரெல பா ெகா ப ேபா ஒ ெப க , மா வசன இைச த க
ைல ைல ஒ ெகா தன. ஒ றைர நா இ த நகர ச த க ல
இராமநாத ர ைம வற ட ராம ஒ இ வ த அர த இ ேபா நகரேம
தா ெப யதா மா ப ேபா ரைம த ய . ெவ ெச ம ைர
ேபாெத லா இ த உண அவ ஏ ப ட .

தான ப த ெத ம கேள வ அ மா வா கா ற அர த
இற னா .

"உ ேள வா க அர தமாமா!" எ ம ைகய கர அவைன த ைகயா


இ தா . இ த ட அர த த ப ட ய உ . ர த ைக
எ பத காகேவா, ேபரா ய அழ ய ற பல கைட ெப ழ ைத எ பத காகேவா
ம ஏ ப ட ய ைல. அ உ ெப த க ள ேபா க ,
க க , , ைகக , கா க எ லா களாேலேய பைட க மண னா
ேபால மாய கவ வா த இவ . எ ேநர ம ய கல க ,க ,
ெவ ைள அ இத க ரா ைச உ வ ேபா இ த க க ஓ அழ
வா த . ெப ழ ைதக க க இ தம ய மா க ள தன
ெகா ற வய வ தா ம ைகய கர இ த அழ மாறாத ேபா அ வள
ைறவாக , ப வாக இ த .' நட ைக இ ெதா 'எ ழ ைத
அழைக ப வ றா கேள, அ த அழ , யான இ த
ெப ட ேபாக ைல. அ தா அர தைன கவ த . ர க இ த
அழ உ . ஆனா அ அ ெவா கல த அழகா த .
ெவ நா களாகேவ ச க வா ட ெசா த த ைய அ ேபா உபசார
ெச தா ம கேள வ அ மா . ெச வ ெச ய ஆணவேம இ லாம இ த
அ மா எ ப இ வள அ மயமாக ெந ட றெத அவ ஆ ச யமாக தா
இ த . பழ றவ கேளா ஒ ெகா ப ெச வத காரணமாக அ
த 'பைச' எ ஒ ெபய உ . ம த க ைடய மன கைள இைண ெதா ற
ச அ இ பதா 'நா ' எ ,அ ஒ ெபய . அ த அ மா அ மயமாக
பழ ய த ைத க டேபா 'பைச', 'நா ' எ ெசா க அ எ ெபா அைம த
நய ப ர எ ேபாேதா த ட த ள க அர த ைன வ த .

சா பா ேநர ப ெகா ம ைகய கர ெச ல ,


ச ப த ேபானா க . ம கேள வ அ மா அர த ட மன ேப
ெகா தா . ஒ மைற இ லாம ப க ெந கமான ம த க ட
எ லாவ ைற ெசா வ ேபா ெசா ெகா தா .

"எ னேவா, த மா இைதெய லா உ க ட ெசா ெகா ேறேன


எ ைன ெகா ளா க . ெந க , உற ெகா டா கவைலைய ப ெகா ள
என ம த க எ யா இ றா க இ ேக! க இ க . ர இ றா . க
இ வ தா என அ தர கமானவ க எ மன மான ப ெகா ேட .
பண ைத , ெச வா ைக , கைழ ப ெகா ள ம த க ைட பா க .
ப கைள , ேவதைனகைள ப ெகா தா க தா யா ைட கமா டா க .
ஆனா , க இ வ அ ப ப டவ க இ ைல. கட உ க இ வ த கமான
மன ைத ெகா றா . உலக ைத எ லா ஒ பமாக எ அ ேபா ,
அ தாப ேதா பழ ற ப வ உ க இர ேப ைடய மன ஒ ைமயாக
அைம ற . ர என பழ க ஏ ப டேத ஒ ரமான க . அவ
அைதெய லா உ க ட ெசா பா என ைன ேற . அவைள த தலாக நா
ச த ன எ ைடய த ெப ணாக வ ெகா ேட . அவ லமாக
தா க என பழ கமா க அர த . க யாச ைவ ெகா பழக டா .
ர இ த த ெப ணானா , க இ த த மா ைள. இ த ,
இத கேபாக க எ வ ற த வச தா ெச ல எ தைன பா யைத
உ ேடா அ வள உ க உ . நா பண ேதா ற க ைல, நா பண ேதா ேபாக
ேபாவ இ ைல. இ ப ெய லா வாழ ேந எ கன ட ன வய நா
எ ய ைல. ஏைழ ப 'அவ ' வா ைக ப ேட . இல ைக ம
ேபா உைழ னா ய னா உய இ தைன பண ைத , இ தைன க ைத ,
இ த ெப கைள என ேச ைவ ெச டா அவ . பண ெப ைம இ
எ ன ெச ய? இ த ெப வச தா ஒ 'ந ல இட ' அக படாம த ேற " எ
ெப டா ம கேள வ அ மா .

அ த அ மா யவ ைற ேக ட ேபா அர த மன ைழ தா . அ த அ வமான
அ , பாச அவ உ ள ைத கவ தன. 'ப மா கார ேபா இதயேம இ லாதவ க வா ற
உலக இ வள அ தமான ெப மன பைட த இ த தா அ லவா இ றா ' எ
ைன தா அவ . கான த -வச தா ெதாட ைப அ த அ மா ட பாக ெசா ச மத
ெபற ேவ ய சமய அ தா எ அர த த . அ த அ மா பர த மன அ த
மண ைத ம காம ஒ ெகா எ அவ உ ள உ யாக ந ய . அர த அ த
அ மா ட ேக டா .
"அ மா! உ க ெப வச தா மண காக ரம ப வதாக கேள! ரம பட
ேவ ய காரண எ ன?" "உ க தா ெத ேம! அச தனமாக மா ேச ேற
எ ேபா எவ டேனா அைல ஏமா னா . ஊ அ ைக, கா ைள
த பாக பர ற . ெப ைம நம ெக லா ந ைக ந றாக இ ற .
ஆனா ஊரா அ ேலேய ச ேதக ப றா க . எ காவ ஒ வர வா ேபா தா
யாராவ இ லாத ெபா லாத ெசா ேக கைல றா க . இைத
ெச வ அவ க எ னதா ெப ைமேயா ெத ய ைல" எ ஏ க ேதா ,
வ த ேதா னா அ த அ மா . அர த ஆ த னா .

" மா ந ற அ த ஏமா கார ம தேனா ற ப ேபாக ெச ட .


அ வள தாேன த ர, உ க ெப ேம ேவ அ ப ெசா ல யாேத. ம ைர
வைர ஓ ஆ ைளேயா இர பயண ெச த ம க யாதெதா றமா
அ மா?"

"அைத ைன தா தாேன வ ெற சலாக இ ற .ஒ லாதைத எ ப எ ப ேயா


ெப மணமாகாம ெச ட பா றா கேள. நா ஒ த யாக எ ப இ த
ச க அ யாய ப ைய ம ேப ?" - இைத ெசா ேபாேத அ த அ மா ர கரகர
ைந த . ைமயான அ த தா க க ம க அ ேசாக பட வைத அர த
க டா . அவ ைடய உ ள உ ய . அ த தா த அவ ைடய உண ைவ
கைர த . அ ேபா அர த ைடய ெம ைமயான உ ள ஓ இள க ற எ த .

'உ தர ராமாயண ைதைய ஊரா காக இராம ச ேதக றேபா அ த அபவாத ைத


ெபா ைம ெக லா எ ைலயான ேய ெபா ெகா ள யாம த ம ேம வ
ற க ணாக ள உ ேள ஏ ெகா டைத ேபால இ த ச க ஒ ேவா
அ பா ெப ப வ ேபா அ த ப அவைள அ க டாம ேய ள
ஏ ெகா டா எ தைன ந றாக இ ?ச க ப க ந ேவ அபைலயா
சபைலயா ஆதர இழ ஒ ெவா ெப ஒ ைததா . "ந வ தா என ம
மகேள!" எ ைத ம த ேபா ப க ப ர அ ம சர
ற ெத இ த தவ நா ெப க ட இ இ லாம ேபா ேற?' எ
ெகா ேவதைன ப டா அர த .

"நா இ ப ப ெச ேக பத காக வ த ப ெகா ள டா அ மா! எ ைன


ர ைய ேபாலேவ க ேபா கான க ளவ எ தா என ேதா ற .
அதனா தா ச தய க இ லாம இ ப உடேன உ கைள ேக ேற . தவறாக எ
ெகா ளா க . உ கைள ட தா வான - ைற த ெபா ளாதார ைல ள ஏைழ ப
இைளஞ ஒ வைன உ க ெப கணவனாக ஏ ெகா களா க ?" எ ெம ல
ெகா ேட அ த அ மா க ைத உ பா தவாேற ேக டா , அர த . அ த
அ மா ெகா ேட ப றலானா .

"அர த ! எ ைன ப இ த ச ேதக உ க ேதா இ கேவ டா .


பண காக , பக காக ம த கைள ம ற ண எ ட எ இ த ைல.
நா ஏைழ ப ற பண கார கணவ வா ைக ப ட ேபா , எ ெப ,
பண கார ப ஏைழ கணவ வா ைக பட ேம! எ ெப பாத
இட அவைள வ த ள டா எ ற ஒ ேநா க த ர ேவ ஏ ற தா ைவ நா
பா க ப ைல. க எ னேவா ர ைய உ கைள தா க
ேபா கானவ க எ ெசா ெகா க .உ க ெத க காரண ைல. நா
உ கைளெய லா ட ேபா கானவ எ பைத ர ஒ வா ெகா பா . எ
ெப மா ப ட ைல பழக ேவ எ பத காக தா நா அவைள ஆ க
க ேச ேத . உ க ர ேயா, 'ெப மா ப ட ைலக அ க பழகலாகா '
எ றக ைடயவ . இ த வயதான ேகால ைத ெந ைச க எ ைன
க பைழய கால ெசா தமானவளாக க எ ெகா க ேபா ற .
க ப ற வச தா மன உ ைமயான அ ட எ த இைளஞேனா பழக
ேந தா , அைத வரேவ மண ெச ெகா கலா எ ற அள ேபா காக எ
ைவ ெகா தவ நா . அழ ைற த ச த ன , ேவ பா க லாத ச க உற
வள வத ேந ைமயான காத மண க ெப உத றன எ பைத நா ந ேற " எ
இ வா அ த அ மா உண கரமானெதா ெசா ெபா ெச வ ேபா ம ெமா யைத
ேக டேபா அர த த ெச கைளேய ந ப ய ைல. 'இ த பழைமயான ய
ேதா ற இ வள ைமயான இளைமயான க க ஒ றனேவ' என
ஆ ச ய ப டா . ' கான த ெகா ைவ தவ தா ' எ ற ம அவ மன
ைற த . 'இ த கான த பய ெபா ேமைடக , ெதா ச க க ேப ேப
சா த சாதைனக ட ெப ைல. வச தா எ ற ெப மன ைத இள ெந ழ ெச த
ப கமாக ெகா டாேன, இ ேபசாமேல சா த மக தான சாதைன' எ ேவ ைகயாக
ேதா அவ . அ த அ மா ேம னா .

"ஏைழ ப ட வர ஆ ேற எ தய க ேவ டா அர த ! உ க ெத த இட
ஏதாவ இ தா ெசா க . வச தா க யாண உ கைள ர ைய தா
மைலேபா ந ேற நா . க ரலா கா ற வர அவைள மண
ெகா ட நா தயா ."

"அ ப யானா உ க ெப இ ேபாேத மண த மா தா அ மா!" எ


னைகேயா னா அர த . அ த அ மா க மல த .

" வர ெசா க அர த ?"

"நாைள தா ேகாைட கான க வர ேபா கேள, அ மா! ர ைய உட


ைவ ெகா அ ேக ேப ெகா ளலா . இ ேபா உ க ெப காக நா ற
ேபா ற வரைன ர ெத "எ தா அர த . வரைன ப
ெசா மா ம கேள வ அ மா எ வளேவா வ ேக அவ ற ைல. "அ த
இரக ய ைத நாைள ேகாைட கான தா ெவ ப த "எ ைளயா
வாத ேதா ம டா .

அவ க ேநர க வேத ெத யாம ேப ெகா டா க . இர


ெந ேநரமா த .

"மா யைற ேபா ப ெகா க . காைல இ ேத கா ேகாைட கான


ற ப டலா " எ றா அ த அ மா .

"இ ைல! நா அ சக ேபா ப ெகா காைல இ ேக


வ ேற . அ த ைபய நா கர தா த யாக இ பா . நா இ ேபா அ ேக
ெச றா , அ த ைபய ட இ இர , நா க அ சக ைத கவ பா
ெகா ள ெசா , நாைள ற பட வச யா "எ அ சக ள
டா அர த .

ம நா காைல ேகாைட கான ற ப டா க அவ க . வா ம , ம தார மாக


ெவ ேல இ லாம பயண க கமாக இ த . ம கேள வ அ மா , ழ ைதக ,
அர த எ ேலா ேச வ தைத க டேபா ர , ம ைரேய ேகாைட கான
வ ட ேபா த . உடேன வதாக ெசா ப ர ப
ேபா த னா தர இ ப ைலயாதலா அ ேத த ப
ெச ய ைல அவ க . அவ ைடய வரைவ எ பா தன .

அ மாைல கான த , ம கேள வ அ மா , வச தா, ழ ைதக எ ேலா


ஏ கைர உலாவ ேபா தா க . அர த , ர ம த க ேகா
ெகா ஆ டவ ேகா ற ப ேபானா க . மாைல ேநர
மைல சாைல நட ப இ பமாக இ த .

பக எ கணவைன இழ த மாைல எ ேம ைச ெப , பா வ வாைய ைடய


ைற எ ைளைய இ ஏ , தைவ ேகால ல றா ேபா ேதா
மாைல ேபாதாக இ த அ . ேகாைட கான வ த ர ற ெவ பதாக
அழ அ கமா பதாக அர த ேதா ய .

"அைல ச அ கேமா? க க கேள!" எ றா ர . "ஆமா !" எ வ


தா அர த .

" ஒ ைற நா வ பர ற மைல ஏ ய ைன றதா உ க ?


நா இ வ ேச ெச ேபாெத லா உயரமான இட ைத ேநா ேய ஏ ெச ேறா
இ ைலயா?" அர த ெம த . எ தைன அ த ைற த ேக இ ? 'நா க
இ வ உயர உயர ேபாவத காகேவ ற தவ களா?' த அவ .

அ யாய 25

ெபா கா ற கா
கா கா
ப கா ெமா கா
ைபயேவ நைடகா
கா இைடகா
கா ழ கா
ந பா ெபா நய ேபா
நைக றா நைக றா
ப பா ெப ைமெயலா
பய கா நைக றா .

- அர த

ேகாைட கான ேலேய அழ , அைம ைற த ப ஆ டவ ேகா மைலதா .


யா டவ ேகா ற பா தா பழ மைல , ஊ க ெத வாக
ெத . ெந ெதாைல வைர ப ைச ெவ ெவ ைய தா மாறாக ம ப
ேபா மைலக ெத கா ேய மன ைத வள ப . க ட க ட இட க எ லா
மைலகேள வா ற ெகா ப ேபா க . அ த அழ ய ழ
ப ைற பட த ஒ ேம ேம அர த ர அம ேப
ெகா தா க . ப க மர இர ப ைச க ெதாைல இைணயாக
பற ப , ைள வ மாக ைளயா ெகா றன. எ ேகா க அ
ச ைற ெகா ைற ய .அ த ஒ ஒ ைற ேக இ ெனா ைற ஒ
இ த இைடெவ நா க அத இ ைமைய உண வத ெக ேற ேக ேபா ெகா த
அவகாச ேபா அழகா த . ெச ெபா ேம ழ ைதக அவசரமாக ஓ வ க ள
ேபா க ைத இ ெகா ஓ ற மா , ெப ய ெப ய
ேராஜா ெச க த த க கா ற ஆ க வ , ைரவாக
நக வ மாக கா ய தன. வான , மைல பர , ைசக ,எ , எ லா அழ
மயமா தன. ஊ அ அ ேமெல மல த க வன ேபா
எ அழகா த . த ைம இ ைம ேதா த அழ அ !

எைதேயா இர டா ைறயாக ைன ெகா றவ ேபா அர த தா .


அ த ைப ர க ெகா டா .

"எத காக க இ ேபா ?" எ ேக டா ர .

"ஒ ைல, ர ! ச ெசா யைத ம ப ைன ெகா ேட ,


வ த . 'நா இ வ ேச ெச ேபாெத லா உயரமான இட ைத ேநா ேய ஏ
ெச ேறா ' எ எ னஅ த னா ?"

"ஏ , க எ னஅ த ைத ெகா க , அர த ?"

"என எ னேவா இ ப ேதா ற ர ! உயர ஏ ேம ெச இ த ேபா


தா ெவ ெப வா . நா எ றாவ ஒ நா கைள பைட ேழேய ப
ேந டலா . அ ப ேந டா அத காக வ த பட டா " எ அவ தப ேய இ த
ெசா கைள ற ய றா , ேபா ஏேதா ஒ தமான உண அ த
அவைனய யாமேல, அவ உண இ லாமேல அ த ெசா க கல ட .எ ப கல த ,
ஏ கல த , எத காக கல த எ பைத அவேன ள ெகா ள இயலாம த தா . ர
அவ ைடய க ைத பா தா . இைமயாம பா தா . ெம ல ெகா ேட
பா தா . அவ பா ெகா ேபாேத அவ த ச ைட ைப ய ேநா
தக ஒ ைற எ ஏேதா எ த ெதாட னா .
"ஏ இ ப ேதா ற டாேதா? உயர ஏ ேம ெச இ த ேபா க ெவ
ெப க . நா தா எ றாவ ஒ நா கைள பைட ேழேய ேவ " எ
ெகா ேட அவ எ ெகா த ேநா தக ைத ெச லமாக இ ப தா
ர . அைத அவ ப டாம ப ப க ய றா அர த . ய ைல.
மா எ பா வ ேபா எ ஓ டா ர . ேநர அவ த ைன
ேநா த அழைக ஒ க ைதயாக உ வா அ த ேநா தக அவசரமா
எ தா அர த . அைத அவேள ப டலாகாேத எ ப தா அவ ச
காரண . ஆனா அவ அைத ப ேத டா . 'ெபா கா ற கா கா
வ கா நைக றா ' எ ற அ த க ைத அவ உ ள ைத கவ த . க க ைட வா
ெகா ைவ ற மா வா இ க, ெந இ க அவ அ த வ கைள ெசா ெசா
ம தா . நைகேயா அவைன ேநா ேக டா .

"உ கேளா பழ வேத ெப ய ஆப தான கா யமாக இ ேபா றேத! ேப னா ,


தா , றா நட தா எ லாவ ைற க ைதயாக எ கேள?"

"எ ன ெச வ ? ேய ஒ நடமா க ைதயாக இ றாேய ர !" எ றா அவ .

"அ ச , 'ப பா ெப ைமெய லா பய கா நைக றா ' எ எ கேள,


அத எ ன ெபா ?" - தைலைய ச ேற சா கைள அகல ற ேநா ெம ய நாண
கழ அவைன பா பாராம ேக டா ர . அவ னைகேயா ம ெமா னா .
"உ ைடய பா ைவ க ெப தாக, க ைமயாக ஏேதா ஓ ஆ ற
ெத ப ற . அ த ஆ ற உ னத த ைமைய எ ப ெசா லா ெவ வெத ப
என ெத ய ைல. அைத தா அ ப ற ய ேற ."

அ ெந வ ேநா தக ைத அவ ட ெகா தா . அவ அைத வா


ெகா ளாம தன கஅ அவ ைடய வல ைகைய ெகா ேட
பா தா அர த . பவழ ம ைக கா ேபா ம தா வ ேப ய உ ள ைகைய
நக கைள , ட ந ன ெம ய ர கைள ைமயா அ ேபா தா பா றவைன
ேபா பா தா அவ .

"எ ன அ ப பா க ?"

"ெப ர க ந ன இ ற . அைத ன ெச றா க " - எ


ெகா ேட அவ ட ேநா தக ைத வா ெகா டா அர த .

"ஆ க மன ெகா ைம இ ற . அைத ெகா ைமயா ெச றா க .


அ ப லா டா எ ைன ேக காம , எ க ைத ெத ெகா ளாம , 'எ ைன
ேத த பத ச ம க ெச வதாக' க னா தர ட வா
ெகா களா?"

"ேந வைர அவ அ ப வா க தைத எ நாேன ெநா ெகா ேத ர !


ஆனா ேந மாைல க த ஒ ச பவ எ மன ைதேய ேவ தமாக ைன க
ெச ட . வாதமாக ேத த கேவ எ ற நா வ ேட ."
"ேந மாைல எ ன நட த ?" எ ேக டா ர .

ப மா காரேரா ராம ற ப ட ெதாட அவ ைடய மா ைக தா அைட த


அ பவ க வைர எ லாவ ைற ர ெசா னா அர த . ய ேபா எ லாவ ைற
ேக டா ர .

"ம த க ஏைழைம காரணமாக தா யவ களாக , ெக டவ களாக இ பதாக


ெசா றா கேள! இ த ப மா கார ஏ இ ப , ெக த மாக வா றா ? இவ
எ ன ஏைழைம? இ இ த ேதச ைத அ தைன ர ைனகைள
வச ளவ க தா உ டா வள றா க எ என ேதா ற ர ! ஏைழக
அ பா க , வ ேபாரா வத ேக அவ க ேநர ைல. கைள ,
ேராக கைள ைன க அவ க ேநர ஏ ?"

" ழான மன , ழான எ ண க ெகா டவ க எ தைன உய த ேமலான


ைலக தா பைழய ைம வாசைனதா இ . இராம ண பரமஹ ச
அ தமான உபகைத ஒ உ . அைத க ப கேளா, இ ைலேயா ெசா ல மா
அர த ?"

"ெசா ேல ! ேக ேற ."

"ஒ நா ஓ சாய கால ச ைதெயா ய . ல ெச படவ ெப க தா ெகா


வ த ைன அ ேபா ெகா தன .
வ ட . மைழேயா பா ட பா டமாக ெப ய ெதாட ய . பாவ ! அவ க எ ன
ெச வா க ? ப க ஒ கைட கார ைடய ைச இ பைத பா அ ஓ ன .அ த
கைட கார க ந லவ .

"அவ அ வ த அ ெப க ப தாபகரமான ைலைமைய க தன ைச ஒ


ப ைய அவ க த வத காக ஒ ெகா தா . அவ க க ம ட அவ
த க காக ஒ ெகா த அைற ெச றன . அ த அைற 'கமகம'ெவ ந மண
யைத க நா ப க பா தா க . ஒ ைல ல ைடக ைவ க ப தன.
அைவ வா ைகயாக ெகா ல ம நா காைல ெகா பத காக ைவ க ப டைவ.
ஆனா வாசைனேயா பழ யவ க ந மண வாசைன எ ப ?அ த
வாசைன காததனா அவ களா அைத ெபா ெகா அ ேக இ க ய ைல.
க வர ைல. வாசைனைக ப மள க த க ேம பழ யவ க , நா ற ந ேவ
எ வா க வராேதா, அ வாேற, நா ற ேலேய பழ ட அவ க வாசைன ந ேவ
க வர ைல. அவ க ஒ சா ெப ம றவ கைள பா ஒ ெசா னா .

"நம கேமா வ வதாக இ ைல. இ த ைடகைள எ ேவ ட ைவ க


யா . ந ட ள ைடகைள ெகா ச நைன ப க ைவ ெகா டா
இ த வாசைன ெகா நம பழ கமான நா ற உ டா . உடேன கமா
டலா " எ றா . யாவ அவ ைடய ேயாசைனைய ஏ அ ப ேய ெச தம
பழ கமான நா ற ைத உ டா ெகா னா களா . 'பழ கமான வாசைன' எ
ெசா ேறாேம, அ இ தைகய தா அர த ! "உ கைள த ைன த
ப மா காரைர ம டப ம தைர இ த உபகைதேயா ஒ பா க ."

'எ தைன அ தமான க கைள மன ேச ைவ ெகா றா . ச த


க ேச க ட றா ேபா இவ ெசா ெபா க ட வ இரக ய
இ த க தழ க ேப தாேன' எ உ ள ய ெகா டா அர த .

"அர த ! நானாகேவ எ ைன ப உ க ட இ ப ெசா ெகா ேறேன எ


ைன கா க . வய ேத என அ க ஒ க ரமான கன ேதா ற உ டா .
ப , ேநா க , வ ைம , வா ட ெகா த இல ச கண கான ஆ , ெப க
இ ட ட ந ேவ நா ைக ஒ ப ைத ஏ ெகா ெச ேற . எ ைக
ப ஒ பர , ப ேநா அ றன. வ ைம , வா ட ெதாைல றன.
இல ச கண கான க க எ ைன எ ப ைத க ட ட மல ெபா ற . நா
ேமேல ேமேல வ ைலய அ தஒ ள ேகா நட ெகா ேட இ ேற . நட க
நட க அ த ள ட ெப தா ற . ட ெப தாக ெப தாக பர ெத ப
ம க ெவ ள எ க க ந றாக ெத ற . அவ க அ தாப பட , இர க
ெகா உைழ க ேம நா ற பதாக எ க ஆழ ஒ த ர
ஒ ற . ஃ ளார ைந ேகைல ேபால ைன மலரா ப வ ேலேய இர க ய
ஆ ர கண கானவ க ேசைவ ெச வத ெக நா ற ேற எ ஒ த
அ க எ உ டா ற . இதய அ தர கமான ப ஏேதா ஒ ேப ண க
ற பா எ எ ைன ப ைச ெச ற . அ ப அ த ேப ண எ ைன
ப ைச ெச ேபா த சமய நா ெச ெகா பனெவ லா க ய கா ய க
ேபால , ெப ய கா ய கைள இ ேம தா ெச ய ேவ ேபால ஒ ைப உண ேற .
அைத உண ேபா என அ ைக வ ற ."

ர ஆேவசமாக இைத ெசா ெகா வ ேபா அவ க ெத கமானெதா


ேபெரா பர வைத க க தாக உ வைத அர த க டா .
அ ேபா அவைள அவ க ைத பா தா இன யா பரவச உ டாவ ேபா த
அவ . 'இ தைகய ேநாத உண தா 'ெகௗதம த ' எ ற ஞா ைய உ டா .இ த
த ப ைச தா த ற தா . இ த மா க ேரா தா அர மைன
கேபாக க இற நட தா ' எ ெற யப பயப ேயா அவ க ைத
பா தா அர த . அ ேபாேத த ைன கா ப மட ெப தாக அ யா அழ ஒ
அவ உ ள வள ெகா ப அர த த . 'ப க அம கலகல பாக
ேப றேபா அவ ைடய ற அழ சாதாரணமான ெப த ைம தா ேதா ன.
ஆனா அ த மன அழைக காண ேந ற ேபாெத லா , தா ெவ ெதாைல ல
தா இற ேபா ட ேபா ேதா ற . ஒேர கால இர தமான ர கேளா
பழ ேறாேமா?' எ அர த ம டா .

'உண க , ஆைசக ,அ , ெப ைம ைற த ர எ அழ ம ைக ேவ ,
ைக ப ைத ஏ ெகா இர க , அ தாப உ ய ம த ெவ ள ைடேய
பாைத வ ெகா நட ெச வதாக கன கா ர ேவ . இ எ த ர
அவைன காத றா ? எ த ர ைய அவ காத றா ? இ த இர ர க
அவ ைடய மா ட ைகக னா எ ப க த சாமா ய உயர ர யா ?
அ ல அ ற கால த க கழ ேழ வைத ேபா இ த இர
ேப வாக க ற ர ஒ யாக தா இ க மா?' ட ேநர ெமௗன
அர த அவ ட ெம ல ேக டா . "அர ய ப ெகா ள ேந வதா உ ைடய
இ த இல ய கன கைல பாழா எ பய ப றா ?"

"பய பட ைல! ஆனா தய ேற . க அவ ேச வ னா அ த


தய க ைத ட நா உத ப ேநரலா ."

" அ ப தா ெச ய ேந ேபா ற ர !"

"பா கலா !"

இத அவ க ேவ ெச கைள ப ேப னா க . கான த -வச தா காதைல ப


பாக ெசா னா ர .

"உன னாேலேய அ த இரக ய என ெத ர .ந ப காத ெவ


ெப வத கான ச மத ைத ஒ வா அ த அ மா ட ெப ேட " எ ெதாட
த நா ம ைர ம கேள வ அ மா தன நட த ேப கைள ெசா னா .

"அ த அ மா ேபா மன பா ைம என ந ைக உ . ஆனா ஏ ற தா ைவ


எ தா நா ச ேதக ப ெகா ேத . அ இ ைல எ க ெசா க .
தா இ ைற இரேவ அ த அ மா ட ேப ெச டலா . நா இ வ
ெசா னா ேக ெகா வா க " எ றா ர .

" ெவ லா ஏ ெகனேவ ெச த மா தா . 'மா ைள கான த தா ' எ றஒ


இரக ய ைத ம இ நா ெவ ட ைல" எ ெகா ேட ெசா னா
அர த . மாைல ெம ல இ ேல பலைக ற ம க ெதாட ய .
ெவ ைம ைர ெபா னா ேபா ம த . அர த , ர யா டவ
மைல ப எ நட கலா ன . மைல ப க எ லா ப ைம கல மண
ஒ த மண கல த அ த ைல அவ க இர ேப த யாக நட
ெகா தா க . அர தேனா நட ெகா தேபா ர த
உ ள ல ஏ க கைள ம ெகா தா .

இவைர காண ேவ எ ேந அத ன க எ வள ஏ
ெகா ேத . எ வள தாக தாப ெகா ேத . பா த அவ ைற ெவ ட
யாம த ெகா ேற . ப ,அ , மன கல அ ெச வத
ெப ய தைடகளா! இவ ட எ அ ைபெய லா ெகா ட ேவ எ ைன
ெகா தவ ஏேதேதா அ ைர வ ேபா ேப ேட . என எ தைனேயா அச
இல ய கன க வய உ டா றன. அைத இவ ட ெசா இவ ைடய மன
தா உண ெகா ப ெச ேடேன? இவ எ ைன ப இ எ ென ன
ைன பாேரா? எ ைன ப அழ அழகாக க ைத எ னாேர? அைத க நா
வா ைதக ெசா ல ட ேதா றாம ேபா டேத. ேச! ேச! அ ெவ ளமாக ெந ட
ெத ய ேவ டாேமா இ த உ ள ?அ தைல ைறய , ைகக ைறய வைளய க ,
மன ைறய இவைர ப ய தாக மாக ைல க ணா னா தவ ேபா
ேதேன! அ த ஏ க , அ த ெந இ இவர ெந உ கா த ேபா ,
உைரயா னேபா எ ேக ேபான ? ப காத அக கார இ கலாகா எ
ெப யவ க ெசா ப எ தைன உ ைம! எ ைடய அக கார ைத கா
ேநா க ேதா தா 'உயர ஏ ெச இ த ேபா தா ெவ ெப வா . நா
எ றாவ ஒ நா கைள பைட ேழேய த ேவ ' எ றாரா? அ ல ேவ ைகயாக
ெசா னாரா? பரமஹ ச ைடய கைதைய , எ ைடய இல ய கன கைள உ ைமயாகேவ
மன உ தா இ இவ ட ேன . இவ எ ட கலகல பாக ேபச யாம
ேபானத எ ைடய இ த அ க ரச தன ஒ காரணேமா? ேப மாக
மன பழ இவ , இ நா இவ ைறெய லா ய எைதேயா ைற ெகா
ஏேதா ஓ அளேவா பழ வ ேபா அ லவா ெத ற ?

அவ மன தைன த தா க யாத எ ைலைய ெதா ட . ஒ வ ெகா வ


ேப ெகா ளாம இ வ வ ேபா க ேபா நட ெச வ அவ எ னேவா
ேபா த . அ த அவ யம ற ெமௗன ைத அவேள கைல தா . "இ உ க எ ன
வ ட .ஒ ேபசாம வ க ? எ ேம எ வ தேமா?"

இைத ேக அர த தா . அவ எ ேபா இ ப ெகா க


ேவ ெம தா அவ உ ள த த .

"ந றா றேத கைத! ஏேதா ரமாக ெகா வ வ ேபா ேதா ய .


அதனா தா ேபச ைலேய த ர ேபசாமேல நட ேபா ெகா க ேவ ெம நா
ஒ மான ெச ெகா ள ைலேய?"

'ப பா ெப ைமெய லா பய கா நைக றா ' எ அவ ைடய ,


இல கண வ ெசா னா ேபா அர த பா னாேன, ெம ப ேபா நைக தா ர .

"அ த தக கைளெய லா ப தாயா ர ?"

"எ லாவ ைற மன ேதா அ ப ப ேத . இ த மைல ரேதச ைலேய


ப பத , பத அ கமாக ைப அ ற ."

வான ந றாக இ அ ெகா இ ெகா மாக ற த .இ வ ேவகமாக


நட தா க . அவ க ைழ ேபாேத னா தர ப ர ப
வ றா எ ப ெத த . அவ ைடய கா ற ெகா த ேத அைத
ெத ெகா டா க . ம கேள வ அ மா த யவ க ஏ
தா க . அ இர , ம நா அவ க ேச ேப வாக ல மான கைள
ெச ெகா டா க . ட ேநர வாத ம க ற ர ேத த பத
ச மத அ க ேவ யதா . அர தேன த ைன வ ேவ ெகா ப யான
ைல ஏ ப ட ேபா அவளா த க க ய ைல. அவ கம டா
ப மா கார ைடய ெக க , ர ட பய டதாக ஆ எ பைத அர த
ேப பாக அவ ெசா தா . எ ப ேயா த க யாத ஒ ெந க யான
ைல அவைள அ த ெபா மா ைவ ட .

ச ேதா ந வ ய ற கான த ைத இ வ , "இவ தா அ மா உ க மா ைள!


ச ேதக தா உ க ெப ைணேய ஒ வா ைத ேக க "எ அர த யேபா
வச தா நாண ைற த க ைத இர ைககளா ெகா உ ேள எ
ஓ டா . ெர ஆர பமா ய அ த நாடக ைத க ண ெவ க ப ேபானா
கான த . வச தா அைற ேத ஒ ேக ெகா தா .

" பர ற ேகா ைவ எ ைமயான ைற மண ைத நட டலா " எ


னா தர யைத ம கேள வ அ மா ஒ ெகா ள ைல.

" த ெப க யாண ேலேய நட க ேவ . ஏேனா தாேனா எ ேகா நட


க மா ேட . இல ைக ம ைர வ த ஒ பகா ய நட க ைல.
இ த க யாண ைத எ தா ெச ய ேபா ேற ."

"எ னடா கான த ! உன ச மத தாேன?" எ றா அர த . அ ேபா


கான த க அ தமா த .

" மண காக வச தா ைத கைள ம கான த ட ெகா


க "எ அவ க ைத இ அ தமா க ைவ தா ர . மண ைத
ப ய ேப ஆர பமான ேப ெகா த இட ேக ஒ கைள ம கல
ேச டா ேபா த .

ம நா இல ைக, மேலயா, க க தா த ய இட க வ த அைழ கைள ஏ


ெகா ெசா ெபா க ேபாக ச மத ெத ம ைகய கழக ம ெமா
எ டா ர .எ , எ ெபா , ற ப ேபாவத வச யான ெவ நா பயண
அ ம ைய 'இ ட ேநஷன பா ேபா டாக' வா ட ஏ பா ெச ெகா தா
அர த . பா ேபா கான ைக பட ைத எ ெகா வத காக அ மாைல ர ைய
அ ளஒ ைக பட ைலய அைழ ேபா தா அர த . அ த ைக பட
ைலய உ ைமயாள அவ கைள மண ெகா ட இள ேஜா யாக எ யதா ஏ ப ட
ந னமான ழ ப க ேநர இ வ ேம நா ைலயா ட . ர ைய
பா ேபா அள பட எ த , அவ க இ வைர , அ ஒ றாக ஒ பட
எ ெகா டா உ ைமயாள . இர ேப ேம பா க இல சணமாக இ த னா கா
அைற (ேஷா ) அ த பட ைத ைவ கலா எ ப அவ பமா த .

ைக பட ைலய த ெசயலாக க த இ த இ ப ழ ப களா ெந ெச லா ெம ய


ைன க கன க ட அர த ர தா க . அ ேபா
ம கேள வ அ மா னா தர வா ேலேய அவ கைள எ ெகா டன .

"உ ட த யாக ஒ ச க ேக க ேவ . ெகா ச இ ப எ ேனா வ றாயா?" எ


ம கேள வ அ மா ர ைய த அைழ ேபானா .

அேத வா ைதைய அர த ட அவைன ேவெறா ற த யாக அைழ ெகா


ேபானா னா தர . இ வ ெந ெப தா யாத மா ேக க
ெபா றன.
அ யாய 26

ைடைய கா ைக த டா
அ கா ைக வள ற ேபா
இய ைல ேபா ைல ஏென ப ைல
மய க தா யா ைக வள ற வாேற.

- ம ர

அர த ர ைக பட ைலய ெச தேபா னா தர
ம கேள வ அ மா அவ க இ வைர ப தா ேப ெகா தா க .

"என ஒ ேதா ற . எ ெப வச தா மண ைத ம த மணமாக


நட வத ப லாக அேத மண மைன இவ க ேபா இைண டா எ ன?
இவ க தா எ தைன நாைள இ ப ேய இ ட ? ஆக ேவ ய ந ல கா ய
காலா கால ஆனா தாேன ந றாக இ ? ர வய ெகா சமா ஆ ற ?" எ
ம கேள வ அ மா தா த அ த ேப ைச ெதாட னா . ச யான ேநர ெபா தமாக
அ த அ மா அைத ைன ப வதாக ேதா ய னா தர . அவ ஒ
ெகா டா .

"ெச ய ேவ ய தா ! என ட ேப இ ப ஒ ைன உ . அ த ெப
ர இைதெய லா கால ேநர பா ெச வத ேவ யா இ றா க ? அர த
நா ெசா னா ேக பா . அவ தா யா இ றா க ? அவ அ த ெப
நாமாக பா ெசா ெச ைவ தா தா ந ல . இர ேம அ பா க .
இல ய , ெகா ைக, அ , இ எ ஒேர தமான மன ைடயவ க . வர , இ வைர
ைற காக ஒ வா ைத ேக ெகா ேச ேத ஏ பா ெச ேவா ..."

"நா அவைள ேக ப ெகா ேற . க அர தைன ேக வ ந ல .


நா தா இவ க எ லா உற . க அர த த ைதயாக , நா ர தாயாக
பாவைன ெச ெகா இ நாமாக பா நட த ேவ ய ந ல கா ய இ " எ
ம கேள வ அ மா வ னா .

இ த மான ெதாட யாக தா ைக பட ைலய ய அர தைன


ர ைய இைத ேக ெச வத காக அவ க த த ேய அைழ ெகா
ேபானா க .

ம கேள வ அ மா த ட அ ப ேக டேபா ர மண ெப ணாகேவ


மா ட ேபா நா தைல றா . ப ரணமான இ ப அ பவ ைத மன
அைட றேபா ெந ைன தா ேவைல. வா நா ேவைல இ ைல. வா
நா ேப ஆ ற இழ ேபா றன. ப ெசா உண தைட ப ேபா ற . எ ேர
ெகா ேக ம கேள வ அ மா க ைத ேநேர பா க ர .
த னா , ெவ ல யாத அளவ ற நாண ைத அ ேபா உண ஒ ஒ றா அவ .
அ த ஒேர கண ர க அழ க தன. ஆ ர கண கானவ க
ந ேமைடேய ஆ ெறா ேபா இைடயறாம ெப ய க கைள ேப
இல ய ந ைக ர யா அ ப நா றா எ ம கேள வ அ மா ச ேதக
உ டா ட . ெப எ த உண கைள தன ேக உ ைமயாக ெப பதா ெப ணாக
இ க றேதா, அ த ெம ய உண கைள அவளா ஒ ேபா ட யாெத அ த
அ மா ேதா ய .

"எ ன ெப ேண! நா ேக ெகா ேட இ ேற . யானா ப ெசா லாம நா


ெகா ேட றா ? எ ட ெசா வத எ ன ெவ க ேவ ட ற . ப ைச
ழ ைத இ ைல, அர த ப ைச ழ ைத இ ைல. எ கைள அ க ேசாதைன ெச யாம 'ச '
எ ஒ வா ைத ெசா களானா மண கைள ேச ேத நட ட வச யாக
இ ."

ேம ெமௗன சா தா ர . அவ ைடய க க க நாண ர , நைக ர த .


உண க ர ேதா ன.

"எ ைன உ தா ேபா ைன ெகா ெசா ர ! நா உன அ யமானவ


இ ைல."

ட ேநர ெமௗன உ ள உண க இ ைமெய லா கல த ேகாமளமான


ெம ய ர தய தய ெசா னா ர . "அவ எ ப பேமா அ ப ேய
ெச க . அவ ச மதமானா என ச மத தா ."

"அவ எ றா எவ ?"

"அவ தா ." ஈ லா அழ , இைண லா னைக மாக வ த ர


க . ெசா அவ அ மா னா ந ஓ டா . அவ ைடய உ ள
ய , ெபா ய , த . ெம ைம க ெபா ய கன க ைன க
அவ ைடய மன பர ெப லா எ தன.

ர ைய ஒ வா ச ம க ெச ட மன ைறேவா ற ம கேள வ அ மா ,
னா தர ெதா ய க ேதா வ வ க ைக தா .

"எ ன காயா, பழமா?"

"கா தா , அவ ச ம க ைல."

"காரண எ னவா ?"

"காரணெம லா ெசா ெகா தானமா ேபசேவ இ ைல. 'இ ேபா இத


அவசர ைல' எ ஒேர வா ய அவ ேப ைச ெகா ேபா டா ."

" க வரமாக அவ எ ெசா ல டாேதா?"

"ேக டா தாேன ெசா லலா ."

"அ த ெப ேண ச ம த மா ெசா ட . அர த ம எ ன தைட?


இ ேபா அர த எ ேக? நா ெசா பா ேற ."

"ேதா ட ப கமாக ேபானா . க ேவ மானா ேபா ெசா பா க " எ


ந ைக லாத ர ப ெசா னா னா தர . ம கேள வ அ மா அர தைன
ேத ெகா ேதா ட ப கமாக ேபானா .

அ ேபா கா ழ ைதகைள அைழ ெகா மைலைய கா வத காக ேபா த


கான த வச தா வ தா க . வச தா கா ழ ைதகைள இற உ ேள
ெகா ேபானா . கான த னா தர அ வ ம யாைதேயா அட க
ஒ கமாக ெகா டா .

"உ கா த .உ ட ெகா ச ேபச ேவ " எ றா னா தர ."

"பரவா ைல. ெசா க "எ ெகா ேட கான த அவ வைத ேக க


தயாரானா .

"அ பா ப ஒ வ யாக இ த ெப ட ேத த பத ச மத வா ேடா .


ேந அர த வ ெசா ய வர க பா தா ேபா எ க ைமயாக
இ ேபா ற . ர ெவ ெப வத காக இரா பக பாராம உைழ க
ேவ நா . நா த யாக எ ன ெச ய ? உ கைளெய லா ந தா இ
இற ேற . 'ப மா கார ம டப ஆ 'ஒ ேச தா ேவ ைனேய
ேவ டா . ம ைரையேய எ ற அள ெக ட பய க இர ேப ."

"ம ைரைய எ ற ெப ைம இ இவ க ைட கா , ஐயா. தன யாய


ைட க ைலேய எ பத காக ம ைரைய எ லஆ ர ஆ க
க ண எ ற ேசாழநா ெப ஏ ப ட . இவ கேளா யாய ைதேய எ ட
பா றஆ க "எ ெசா தா கான த .

" ெசா றா த ! ஆனா இ ைறய ேத த ைறக ேபா யாய ைத யா


பா றா க ? எ ென னேவா கைளெய லா சாம ெச றா கேள. ேந அர த
ெசா னைத ேக டாேயா, ெகா ேபா பய ஆ அ க ெசா ற அள
யாய வா ற ந ைடய ஊ !"

"இ க ! அர தைன அ ப ெச தத அ த ஆைள நா மா டமா ேட ஐயா.


எ ட ஆ க இ றா க " எ ெகா ேப ன ர ெசா னா கான த .
"ேச! ேச! நா க க வ தெத பத காக ப நா க க ேபாவதா? ந ய கைள நா
ேநரான வ க ேலேய ெச ய ேவ ." இ வா அவ க உைரயாட ேத த ஏ பா கைள ப
வள த . அர த ேதா ட தைர உ கா தைன ஆ ேபா தா .
ம கேள வ அ மா வ அவ எ ற த அம ெகா " க அ ப
ெசா க எ நா எ பா க ைல. ம ப வரமாக ேப எ ப உ கைள
ச ம க ெச டலாெம ற ந ைகேயா வ ேற " என ேப ைச ெதாட னா .

உடன யாக ப ஒ ெசா லாம அ த அ மா க ைத பா தா அர த . ேம


ெதாட தா அ த அ மா .

"நா க இர ேப உ கைள கா வய அ பவ க தவ க ,
ந லத தா ெசா ேறாெம எ கைள ந க . வச தா மண ேதா ர
மண ைத , எ ெசல ந றாக நட பா ட ேவ ெம ப என ஆைச. க
ைக பட எ வர ெச தேபா நா அ சக தலா இ ப ேப ேனா .
நா ய ஏ பா அவ த .ஒ ெகா டா . க வ த உ கைள ஒ
வா ைத ேக ேற எ றா . ேக டேபா அவசர ைல எ ெசா ம களா ."

"ம க ேவ அ மா. இ ேபா உ க ட அேத ைவ தா நா ெசா ல


ேவ யதாக இ ற .எ க மண இ வள அவசர ேதைவ இ ைல. நா க
ழ ைதக இ ைல. இர ேப பர ெத தவ க . க ைன ப ற மா மண
வா அவசரேமா, அவ யேமா இ வ ேம இ ேபா இ ைல."

"ஏ இ ைல? உ க அவ வய எ ன ைறவாகவா ஆ ற , அர த ? ஊ


உலக ஒ தா ேபா நா நட ெகா ள ேவ . நா ேப நா தமாக ேப வத
இட ைவ ெகா ள டா . இ த மண நட ப னா ர ேகா உ க ேகா ஒ
ைற வ டா . வழ க ேபா அவ த ைடய ப கைள ெச ெகா கலா .
க எத காக தய க எ ப என ய ைல."

இைத ேக அர த ெம ல தா . "தய க எ தைனேயா காரண க


இ றன. லவ ைற ெசா ேவா . லவ ைற ெசா ல யா . இ லவ ைற
ெசா னா உ க ள ெகா ள யா ."

"அெத லா ைல அர த . க எ ென னேவா ச ப த லாம ெசா எ ைன


ஏமா த க ட பா க ."

மைற உ கமாக எைதேயா ேபச ெதாட க ேபா ற பாவைன அர த க


மா ய . அவ ெப டா . த னக ல ப க ேபா தற
தறலாக ேமக க வான ைத ஒ ைற பா தா . இல ய
உய த த ைம ெபா யவ ைற ைன ேபா , ேப ேபா , வழ கமாக அவ ைடய
க க , க வ ற ஒ அ ேபா வ சாய ற . அவ ம கேள வ
அ மாைள ேநா ெசா லலானா .

"அ மா! இ கால மன னா வா ெகா கம எ கைள


அ ம க . உடலா வா வா ைகைய ப நா இ எ பா கேவ இ ைல.
உட ைப ப ெதாட ற வா ைக ஒ ெப ய ெபா மய கமாகேவ இ த நா வைர என
ேதா ற . கா ைக இட ப ட ைடைய த ைடய , தன ேக ய எ
தவறாக மய ேப வள ேபைத கா ைகைய ேபா உட ைப ெசா த ெகா டா
ெகா வாழ தய ேற நா . ைட ைத ெப தாக வள இ ய ர
அ ெதா க யவாேற கா ைக அ பற ேபா தா கா ைக தா வள த
த ச , எ உண ஏமாற ற . என ர எ கைள
ெகா ளாம இ ேபாேத அ த ஏ பா ைடெய லா க அவசர ப ெகா ெச தா
நா க வா வ கா ைக, ைடைய அைடகா த கைதயாக ஏமா ற தா ெம
என ேதா ற ."

"எ னேவா தக க ப ற மா ெசா க . உ க த வ என ள க ைல.


ெபா தமாக பட ைல. இ வ ஆைச ட அ ட பழ க . தாக, அ சயமாக
உ கைள ஒ ெச ெகா ள ெசா ல ைல. உலக சாதாரணமாக எ ேலா ெச
ெகா வைத தா க ெச ெகா ள ேவ ெம வ ேற . உலக ஒ ப, நா
ேபர ய மண ெச ெகா டா அ ற ஆ ர இல ய கைள ேபசலா ,
கைட கலா , உ கைள ஏென ேக க மா டா க ."

" க எ த வா ைகைய ப ைன கேளா, அ த வா ைகைய எ க


மன க ேலேய நா க வா ெகா தா இ ேறா . ஒ ெவா ம த ஒேர சமய
இர தமான வா ைகைய நட த . எ த வா ைகைய வாழ ேவ ெம
த ேறாேமா அ த வா ைகைய ப ய எ ண க மன ஏ ப ேபாேத ஒ ைற
வா டலா அ மா! எ ண க வா வா உய த . அத அ ைல. க உய த
வா ைகைய ம வாழ யாேதா எ என பயமாக இ ற .ம ைறபா க
அ க ைற ததா ற . அதனா தா இ கால எ கைள மன க ம
வாழ அ ம க எ உ கைள ெக ேற ."

"என உ கைள ேபாலேவ ேம ேகா , எ கா எ லா ெசா ேப வத


ெத அர த . 'ம ந லவ ண வாழலா ' எ தா ந டடய ெப யவ க
ெசா றா க ."

"ெப யவ க அைத ெசா ய கால வா ைக ைல ேவ . இ ைறய வா ைக


ைல ேவ . ஏ ெகனேவ ந றாக வா ெகா பவ க , ம றவ க தாக
ந லவ ண வாழ வ டலாகாேத எ மன அ கா ெகா ற கால அ மா இ .
பா ைய ேபா , தா வச யா ற ஒ ெதா அேத வச யைட றைம ள
ற ைழ டாம கா யான ம த க இ ைறய வா ைக ைறய
இ றா க . அதனா தா ஒ வ ெகா வ ெகா வா ஒ ர வா
ள ."

"ேப ைச எ ேகேயா மா ெகா ேப க .உ க மண ஏ பா ப ர ட


ேக ேட . அவ ேதவலா , 'அவ பமானா என ப 'எ கமாக இண
வ வ த மா ப ெசா டா . க தா வைள இ த க . வாக
ஒ ெசா லமா ேடென க ."

"ேவெற னமா ெச வ ? க உ ைம ெகா டா ஆள த சாதாரண


ெப ணாக இ அவைள எ னா ைன க ய ைல. ர ேளேய இ ெனா
ர இ றா . அவ யர ைற த ம த ெவ ள ந ேவ ஒ ள ேக நட
ேபாவதாக கன கா ற ர . கா ைக ைச அைடகா ஏமா வ ேபா அவ
ப பற ேபாக நா வ தா நா அ ஏமா ேப . அவ உயர ேபா
வா . நா ேழேய ேப . நா க இர ேப ேம உயர ஏ ெச ேறா . அத இ த
வா ைக ைண அவ ய ைல. மன க ைண ம ேம ேபா . எ ைன
வ தா க . கால இ ப ேய இ க க "எ ெசா
தைர எ தா அவ . இ த ேப ைச இத ேம அவ ெதாடர ப ைல எ ப
ம கேள வ அ மா ள ட . அவ ய காரண க த வ க அ த
அ மா அச தனமாக ேதா ன. ஆனா அவ வாதமாக இ தா . ெகா ள
ய ெச ய சா ய லாததான ஒ ஷய ைத அர த மன ைவ ெகா
த பதாக அ த அ மா ேதா ய .

எ எ ப யானா எ ன? னா தர ம கேள வ அ மா ட டப ர
மண ைத ேச நட மான ட .அ இர , அத ம நா
காைல ர , அர த க பா ைவ படேவ இ ைல. ம நா காைல ேகாைட கான
மைல ெதாட வ ஓ அ த க த . ல ேபா த மா மைல வ
க ெத தன. ப ப ர நா களாகேவ அ இ மாக ல ல க
ெத ப டன. த நா உ டான சார கா ப வ மா த க காரணமாக அ எ
ேநா அ ெகா னா ேபா ல ெகா த .ப ர
ஆ க அ தஆ ம ப ததனா ஊ ஒ ேகாலாகல
பரபர ஏ ப த .எ அ த அழைக ப ேய ேப . ஊ ழா கைள உ டா
த .

அ ம ைர வதாக இ த அர த , னா தர , கான த வ
கா கைள பா ம ழ ேவ ெம பத காக பயண ைத ஒ நா த
ேபா தா க . அ ைற அர த கான த காைல ப ம ைக பட
ைலய ேபா பட கைள வா ெகா வ தா க . அர தைன ர ைய ேச
ேயா கார எ த பட க ந றாக இ த . கான த அ த பட ைத க
பாரா னா . அவ க இ வ ைக பட ைலய ேபா ர
வச தா ட உ கா ேப ெகா தா க . பட கைள ேக வா பா
ஆவேலா ர ெகா ேட த ைன எ ெகா வரேவ பா எ அர த
ைன தா . த நா மாைல மண ஏ பா ைட தா ம டதனா , த
பா ைவ ெத பட பாம அவ ெம ய ஊட ெகா ண பைத அவ
ெகா டா . இ த பட கைள பா த அவ ண ெம அவ
ைன தா . ஆனா அவ ைன இ தப கழ ைல. பட கேளா அவ உ ேள
ைழவைத பா த ெட ெற க ைத ெகா ப க அைற
டா ர . வச தா எ பட கைள வா வத காக அர த அ
வ தா . "அ ணா! அ கா உ க ேம ஒேர ேகாப . ேந மாைல ேதா ட தைர
க அ மா அம க யாண ஷயமாக ேப னேபா நா ர ய கா ச
ேவ அ பா ம ப க தா உ கா ேதா . அ கா க ெசா னைதெய லா
ேக டா க . ேதா ட ேலேய க த ட அ கா "எ அவ
காத ெம ல ெசா னா வச தா.

"அட பாவேம! அ தானா இ த ேகாப ?" எ ெசா ெகா ேட பட கைள


வச தா ைக ெகா தா அர த . ர ேகாப ைத ேபா ட ேவ ெம
அவ ெகா ட அைற ைழய ெச றா . அவ க இ காத ைறயாக
அைற கத ப ெர அைட க ெப ற . உ ற தா ஒ ேக ட .
" கேழ லவ கத ற க பா ன மா நா ஏதாவ பா பா க மா, அர த ?"
எ ேப னா கான த .

" க அ ண ேவ யவ க . க பா னா அ கா உ ேள இர ைட தாழாக
ேபா வா க " எ வச தா கான த ைத கைட க ணா பா னைகேயா னா .
அவேள ேம றலானா .

"அ ண அ கா எ ெகா ற பட 'க யாண பட ' மா இ ைலயா? மாைல


ேபா ெகா ளாத தா ஒ ைற?"

"அ ச ேதகெம ன? இ த பட எ ெகா வர ேபானேபா ந ட ெசா


ெகா ளாமேல ேபா டா க பா தாயா!" கான த , வச தா அவைன ப
ேப னா க . ஆனா அவ அ ேபா அவ ைற இர ற ைல இ ைல. ' ர ட த ைன
ப த பாக ெகா றாேள' எ ற வ த அவ மன ைத வா ய .

மாைல ற மைல ப கைளெய லா பா வ வத காக


எ ேலா ள னா க .

"என ஒ க ைல. நா வரமா ேட " எ ர ப ேபா ம தா


ர .

"அ ப யானா நா வர ைல. என ஒ க ைல" எ அர த


கா ேழ இற டா .

"உ க இர ேப எ னவ ட இ ைற . க ைபேய பா க
ய ைலேய?" எ ம கேள வ அ மா க ெகா டா .

அவ க எ வளேவா ம றா ெக பா ர அர த வர ம டா க .
கைட அவ க இ வைர த ைம ற ப ட கா .


அ க ேக நா கா ேப ெகா ளாம உ கா ெகா தா க
அர த , ர . சைமய கார அ மா ற பா ர கைள க ெகா தா .
ேதா ட ம ைக ெச கைள ப காம ததனா கா க த
ெகா ைளைய ம . ப ைச ற கா த கைள வா த ன மா ப ைச
ற கா த க ேச தா ேபா பற தன. அழகான ைல ல ய . எ ெர ேர
ேரா க ேபா ேபசாம எ வள ேநர ப ? ேகா ெகா வ ேபா ேபா யாக
உ டா ெகா ட க ைம ர ர தா த ேக டா .

"நா வர ைலயானா உ க எ னவா ? க பா ேபாக ேவ ய தாேன?"

"ேபாகலா ! ஆனா நா ஆவேலா பா க எ ேவா அ அ த மைலக


க ைல. இேதா இ ேக என அ தா ற . ேந வைர த .இ
ேகாப தா ற . அைத மலர ெச வத காக நா இ ேக இ க ேவ ய
அவ யமா ற " எ அர த அழகாக ேப ய ேபா அைத இர கேவா அத காக கமல
கா டேவா டாெத தா ர எ னா . ஆனா அவ க மலர தா ெச த . அ
அவ அவ ைடய வா ய க இர ேதா ற தா ேதா ய .

"ஆ! இேதா எ ைடய ட "எ ைகெகா நைக தா அர த .

அ யாய 27

மா த பா ெபா ேபா ப றதா


மடைம க ம பய ைல
எ தமா க ேதா ல ெத ெச ேக ?
ஏ ற தன இ ய நா ேல?
-பார

அ த நா ய காைல னா தர ேதா அர த , கான த ம ைர


டா க . ற பா ப னாறாவ நா இ சட க காக ராம
ப ேபாவத னா அர த ம ைர ெச ய ேவ ய ெசய க ல இ தன.
மாவ ட அ கா அ வலக ெச ர ெவ நா பயண அ ம கான
ண ப கைள ெகா ஏ பா ெச தா . பா க ேவ யவ கைள பா
ைர ப னா . அர ன அ வலக க தா ெதாட ைடயவ கைள பா
ெகா கா டா தானாகேவ எ த கா ய நட வ ைலேய. ெவ நா பயண
அ ம தாேன ஏ பா ெச ெகா பதாக ம ைகய கழக கா யத தகவ
ெத டா அவ .

ர ெசா ெபா ல ஏைழக ைச உத வ லான ெதாைகைய


க ந ைகயான ெகா தனா ஒ வ ட கா ரா ைற அ ஏ பா
ெச தா க அர த கான த .அ ெகா தனாைர பா ேப ேவைல
எ வள ைறேவ றெத பைத கவ வ வத காக அவ க இ வ ேபா
இ தா க .

ம ைர ப ைலய ெத ற ளப ள அ ேக பைழய கால ய


ந யா இ ேபா ய இ லாம க ய லாம ெவ சா கைடயாக
மா ட றா ஒ இ ற . அத ' தமாலா' ந எ ெபய . இ த ஆ மைழ
கால க ேரா ட ெப கைர வதா தா அ சன க ைசக அ க
ேசத ஏ ப ெகா த .இ தஆ ேபா ைக வ ல உயரமாக கைர
எ மைழ அள ெப ற கால க ைத ேந ெகா தா இ த .
அதனா , இ த ைற ெகா தனா ட ெபா ைப ஒ பைட ேபாேத, " ைறய ம அ
தைரைய ெக ப ேமட ெகா அ ற ைசகைள ேபா க " எ எ ச ைக
ெச தா அர த . இ ேபா ேபா பா த தா ெசா தப ேய அ த
ெகா தனா எ லா ெச த க அர த யைட தா . ேவைல ஏற ைறய
ைறேவ த . ெகா தனா அர த அ ேல வ ெம ல ேக டா . "ஐயா! ற
ழா யாைர அைழ க ேபா க? ம க யாரா வரா களா?"

இைத ேக அர த ெம ல தா . "ந ெகா தனா ேக ட ேக ைய கவ தாயா


கான த ? மத , சமய க , அனாவ யமான சட கைள , ட பழ க கைள
ஒ ட ேவ எ ற ண இ த நா க ந ைம ேபா ற இைளஞ க
எ லா ஏ ப இ ற . ஆனா ஒ ைச அ ற ய இ பல
கைள ேபா வ ேபா பைழய அனாவ ய சட கைள ய க னா ய
அநாவ ய சட கைள உ டா ெகா ேறா நா . பழைம ச ைம ச
ஏென எத ெக காரண யாத சட கைள ைக பழ க நம
வரேவ . அ பைட க நா ட ஒ வ , ற ைவ பத ஒ வ , க நா பவ காைரைய
அ ச ஒ ெவ கர , மாைல, எ ச பழ , ஒ ெப எ எ தைன சட க ?
இ இ த நா ெபா ளாதார வள சட க தா ெப ய ேரா களாக இ றன."

" க ச யாக னா , அர த ? ப ட ைபய ப ட ேபனா இ


ெகா டா அவ ட ற ைவ க 'ம ைய ெகா வா' எ பா ேபா றேத! ஐயா
ெகா தனாேர! இ த ைசகைள இ தைன ெச ைமயாக உைழ ந றாக ேபா ெகா தவ
தா . நாணயமாக , ந ைகயாக உைழ ற உைழ பா ைய தா ெகௗரவ ப த
ேவ . ெப ைம ெச ய ேவ .இ த ைசகைள ற ைவ க நம ர க க
ேதைவ இ ைல. ம க ேதைவ ைல. கா அ படாம வ இற ப
படாத மாக ப பைன க த ச ெச த ம த க இ த ைசகைள ற
ைவ க ேவ டா ஐயா! தா இைத ற ைவ க ச யான ஆ " கான த இ ப
ய "எ ைன ேக ெச களா த ?" எ ந ைக தைலைய ெசா
ெகா ேட ேக டா ெகா தனா .

"ேக ைல ெகா தனாேர, நாைள காைல க தா இ த ைசகைள ற ைவ க


ேபா க " எ றா அர த . அ சயமானதாக , ைமயானதாக ஆட பர ம நா
அ த ற ழா நட த . ைச ைழ ற ெபா வான வ ஒ ள ைக ஏ
ைவ தா ெகா தனா . ஒ ெப இ ைல, மாைல இ ைல, ேசாடா இ ைல, ப ைக ப க
வர ைல, ரபலமானவ க வர ைல. ழா வ த ட அ த ைசக
ேய வத கா ெகா த ஏைழ ட தா .

"ஐயா! க என பண ெகா த ெப க. எ ைன ெரா ப ெகௗரவ ப க"


எ ெகா தனா நா த த கந ேயா அர த ட னா . 'இ இ த நா
உைழ இன எ ஏ த ப இ த ெகௗரவ காக தா . பண னா ம
உைழ றவ க ைறவைடவ ைல. உைழ ெகௗர க பட ேவ எ றா க .
ஆனா அைத ெசா ல பல காரண களா அ தய றா க ' எ அ ேபா அர த
மன ைன ெகா டா . வய த தா மா க , ழவ க இைளஞ க மாக அ த
ைசக ேயற இ த ம க அர தைன கான த ைத ேநா க க
ம க ைக னா க . 'இ த அ க ஆன த ைக த க ர ேசர
ேவ யைவ அ லவா! அவ இ இ ேக ேந வ இ கல ெகா ள தா
எ வள ந றா ! இர க , அ தாப உ ய ம த ெவ ள ைடேய
பேம ெச வதாக கன கா அவ உ ைம ேலேய இ இ ேக அைத பா பா '
எ எ ெந றா அவ .

அ மாைல அர தைன ெபா னகர ளத வ அைழ தா


கான த . எத காக அ அவ த ைன வர ெசா வ றா எ ப
த அர த ெத வாக ள க ைல. மாத ஒ ைற எ ேபாதாவ ஓ
ைட ற ஞா ழைம அர தேன ெபா னகர ேபா ந ப கைளெய லா
பா நல சா அளவளா ேப கான த ெச
அவ ைடய ெப ேறா கைள பா நல சா வ வ . கான த
ெப ேறா கேளா வய ேத அர த பழ க பாச உ . அவ க அவ
உற ைலயானா அவ ைடய ராம கால வ தவ க . ப ச ஊ மா ன
பமாக அர த ைடய ராம அவ க இ த கால கான த ைபய .
அர த ைபய தா அ ேபா . ஆனா கான த ைத ட ெகா ச வரம
ைன ெத த ப வ அவ . இர ேப ஒேர ஆர ப ப ட ப தா க .
ஆனா லஆ க கான த ெப ேறா ம ைர யா ேபா ைழ க
ேந த . அ ேபா கான த ேபா டா . னா அர த தாைய இழ , ற பா
ெகா ைமகைள தா காம ம ைர ஓ வ த ேபா உய ைல ப த ைன த
அனாைத ைழ ைப ஏளன ெச த மாணவ க டைல ப ைடேய தன ஆதர
ெகா மாணவ ந பனாக கான த ைத ச தா . த ெசயலாக ச
ஒ வைரெயா வ அைடயாள ெத ெகா ட அ த ச அவ க ைடய ந
த த , தைழ வள த . அர தைன அ ண ேபா எ ம பழக
ெதாட தா கான த . ப த த ைடய த ழா ய பா சா அர த
அ சக ேச தா . ஓ ேநர ெபா ேபா காக ைதய ெதா பழ ய கான த ,
ைழ காக ஒ ைதய கைடேய ைவ தா . ெதா அவைன ைக ட ைல. ஆ மாதேமா
எ னேவா, ப பா ேபா இ ைதய நாக க கைள க ஒ ப ட வா வ தா .
'பா ேப ெட ல ' எ ற ெப ைம ேச ெகா ட . எ த ெப ைமக வ த ேபா
அர த ம ப ள ந பனாகேவ பழ னா அவ .

"ஏ டா, கான த ! இ ேற உ நா வ தாக ேவ மா, அ ப எ ன


அவசரம பா?" எ ேக டா அர த . கான த ெவ க ப ெகா ெசா ல
தய னா ேபா றா . அர த ட .

"ஓேகா? உ மண ஏ பா ைட ப உ க ெப யவ க ட எ ெசா
ச மத ெபற ேவ ெம றாயா? இைத எ ட ெசா வத ெவ கெம ன
ேவ ற ? நா வ ேறன பா. இ ேபாேத ேவ மானா ற ப "எ வர
ெகா ட கமல ேயா வ வத ஒ ெகா டா அர த .

ந பக எ ெவ ேயற யாதப அ தைன நா க அவ ஊ இ லாைமயா ம


ட த ேவைலக அ சக தன. ர ேத த க ச மத ெகா டதனா
னா தர அ ச ப தமான ஏ பா க காக , ேவைலக காக இ ேபாேத
அைலவத ெதாட தா . அ தைன வய ேம ெர இைளஞரா டா
ேபா அ வள ேபா உ சாக ேதா ேவைலகைள ெச ெகா தா அவ .
அ சக வ த யமான க த க ம ெமா எ , கண கைள ச பா ,
த ேவ யஅ ர கைள , அைச ெகா க ேநர லாம ேவைலகைள
ெச தா அர த . மாைல ஐ தைர ம ேவைலக க க உைட மா ெகா
அவ தயாராக இ தேபா கான த வ அைழ ெகா ேபா டா . இ வ
ேப ெகா ேட நைட ள டா க . ம ைர அ இர பாைத 'ெலவ
ரா ' நட ேபாக இட லாம ஒேர பலாக இ த . அ த வ யாக தா அவ க
ெபா னகர ேபா ெகா தா க .

"ெகா ச இ அர த !அ எ ன பெல பா வ ேற " எ


அர தைன ப தா கான த .

ேநர க அவ ட ெவ ேய வ தா .

"வா... ேபாகலா அர த " எ அர த ைடய ைகைய ெகா ேட ேமேல வ


ல ெகா நட தா கான த .

"மாைல ெவ யான ெச தா ஏேதா ப ைச ெவ யா றா . ப ைச ேதறாத


மாணவ ஒ வ , 'எ ைடய த ெகாைல யா காரண ைல. நா ப ைச ேதறாத
ஏமா றேம காரண ' எ ச ைட ைப க த எ ைவ ெகா இர
டா . ைக கா டா இர த ெவ ள எ ட ற . பா க
ச க ைல."

"அட பாவேம!"

"பாவமாவ , யமாவ அர த ! ந ைடய ப ட க க க


வா வத ெசா ெகா றா களா? அ ல இ மா சாவத ெசா
ெகா றா களா? வா ைத ய ைத க காத ேகாைழ தனமான ஏ ப ஒ
இ மானா அ இ த நா ேக அவமான . ப ய ைய ந ைகைய ,
உ சாக ப றச ம தாக இ க ேவ டாேமா? வாழ டாம சாக டாம இ
எ னப ?"

"இ ேக தா க கெள லா ள பர பலைக மா டாத 'ேபா அ லா '


ஓ ட களாக இ றனேவ அ பா? வா ைக ேலேய ேசா வைட தவ க ஆ ய ெதா
வ றா க . அ ல ஆ யராக வ த அ த ேசா ைவ அைட றா க . இ ப
ேசா வைட தவ க க உ ள க எ ப 'வா ைத ய ' வள ? க தா வ
பார ப கைல கழக ைத , சா ேகதன ைத ேபா மாகாண ஒ ல ய
க யாவ இ த நா ேவ . அ ேபா தா 'வா ைத ய 'ைத க க ."

"ேசா வைட தவ க எ ஆ ய கைள ம ைறெசா பய ைல, அர த ! பாரத


நா யர வா வ த ஆ ய க பா ய வா ைகதா . எ லா
ேச ெமா தமாக மற டேவ ெம க கண க ெகா மற ட இன
ஆ ய இன தா . இ ேபா இ த ைபய ெச றாேன, இேத இர ேவ 'ெலவ
ரா ' ப ைன நாைள நாைல ெப க த ைதயான ஓ ஆர ப ப ட
ஆ ய 'அ த ெப க ெக லா மண ெச ெகா க பணவச இ லாததா சா ேற '
-எ க த எ ைவ ெச தா . அேநகமாக இ த ப ேபா ற இர க
ச கர க ம த இர த படாத நாேள இ ப ைல."

"ேவைல ைட காத வா ப க , மணமாகாத ெப க இ இ த நா க ெப ய


ர ைனக கான த . ெப பாலான த ெகாைலக இ தஇ ர ைனகேள காரண .
' ைவர பைட ேதா கா தல பராச ேதா வா ' எ பார பா னா .
இ த ெப ய ர ைனக ைவர பா தைவயாக மா னா 'இ த நா ஏ ற ேதா ?' எ
ஒ ெவா வ ெகா பைடய ேந . ெத இ ற க நட ேபா றேபாேத ப ,
ேநா , மரண ெத ப வைத க டா ஒேர ஒ கண த உ டான உண ேபா 'இ த
உலக ைத இ ப ேய ட டா . இவ ைற ேபா க ர தரமான ம ேதட ேவ 'ெம
த யாத த உ டா ற . ஆனா அ த னா ேய அ த த மர ேபா றேத?"

இ வ மன ெநா த ைல உண வச ப ேப யவாேற நட ெகா தா க .


தைல ம உட க ப ேசா த ேகால கார ெப க
ெத டமாக நட ெகா தா க . ப சாைல எ ர க ஓைச ெத எ ைல வைர
ைற ஒ ெகா த .

"அர த இ த வ டார நா ஒ எ ப நாைல த ெகாைல


ைறவ ைல. ேபாதாத ைற இ ேபா ைட ம எ லபமாக த ெகாைல
ெச ெகா ள ஒ ம வ ெதாைல ற ."

"வா வத ம ெத ய ைல. அ ைட ற வைர சாவத ம ேத ெகா தா


இ பா க " எ மன ப ட ெபா ெம ல ெசா னா அர த .

ெபா னகர கான த ஒ ம ேநர ேம தாம தா அர த .


"ைபய ெப ய இட ெப வ ற "-எ ற ட கான த ெப ேறா
ைக ம டன . அவ க எ லாவ ைற வரமாக எ ள க
ேவ ததனா அர த அ வள ேநரமா . கைட அவ க ைடய இைசைவ
ெப டா . அர த ெசா அவ க எைத ம தேத இ ைல. 'ெபா ெத த
ைள' எ அவைன ெகா டா வா க கான த ெப ேறா . அர த
ேகாைட கான ற ப ேபா , ' கான த ெப ேறாைர கல ெகா
மானா சயதா ல ஒ நா எ தேவ 'எ ம கேள வ
அ மா அவ ட ேவ ெகா தா . அ த அ மா ேவ ெகா தப
அ ேபாேத அ ேக ஓ கா வர எ நா ம ச தட ம நா
ேகாைட கான ைட றா ேபா அவசரமாக தபா ேச க ெச டா அர த .
அவ க எ ேலா வ யதா இர ைய அ ேகேய சா ட ேவ யதா .

ெபா னகர அவ அ சக ய ேபா , இர மா எ ம இ கலா .


அ த ேநர அ ேக ப க அைற ள ெவ ச ெத த . நா கர ஏதாவ
வர ெசல கண ைக எ ெகா பா எ ைன உ ேள ைழ த அர த
னா தரேம அ இ பைத பா ய றா . க ன ைக ெகா ேசா
ேபானா ேபா கவைலேயா ஏேதா ெகா ற மா இ தா அவ . க பா க
ந றாக இ ைல. இ த தமாக க தள த ைல ெப பா அவைர பா த ைல
அவ . க ல சமய க ம ேம இ தைகய ைல அவைர க றா .

"உ க ைடய உட எ ன?"

"உட ெப லா ந றாக இ ற . மன தா எ லா இழ ."

அவ ைடய ர இ த க ைமயான வற ைய க ேமேல எ ேபச ேதா றாம


தய றா அர த . ேகாபேமா, கவைலேயா அ கமா உண வச ப டா
இர த ெகா ( ள ரஷ ) வ அவ .

"எ லா பய க சமய பா தா காைல வா றா க . ெகா ள ெசா


ப ைச ைர தா ற த றா க . ேத த ெசல க காக ந ைடய
ேவடக ேமல கா பாசன ல ைத ைல ேப ேத அ லவா?"

"ஆமா ! ேந ரய ப ர எ த ேபாவதாக ெசா க ."

"ேந எ தலாெம ேத . வா ற ஆ வர ைல. இ வர ைல. ச ேதக ப


ெகா ேட ேபா சா த வா வத த ஆ தய றா . ப மா கார ம டப
ம த ேபா அவைன ஏேதேதா ெசா கைல றா க ."

"ஒ டா . இவ வா கா டா எ ன? ஆ ர ேப கா றா க ."

"அ ப ைல அர த ; அ த இட அ வள பண ேபா ல வா க இ ேபா ேவ


எவ அவசர படமா டா க . பல த பணெந க ெகா ேற அ பா.
ேப ப கைட ஆ ர கண பா ற . தா ச ய காக தா ேக க தய
ெகா அவ க ேபசாம இ றா க ."

அவைர , அவ ைடய ைத ய தத அ யைடய ெச த ைல அர த த .


ஆ தலாக ஏதாவ அவ ட ைறய ேபச ேவ எ ைன தா . ஒ ெசா ல வர ைல.
நாைல நா க க அவ ராம ற ப ட ேபா னா தர இர த ெகா
அ கமா ப ைக டா . கான த ைத உட கவ ெகா ள
ெசா ற ப தா அவ . ராம ற பா ப னாறா நா க மா
ப மா கார வர ைல. அவ வரமா டா எ ப அர த எ பா த தா . ' ற பா
ேகத அவ வ தேத த ைன வ ய ப அைழ ேபா னா தர ட
டலா ' எ ற ேநா க ேதா தா எ பைத இ ேபா அர த ஒ வா உ ண
ெகா தா . அவ அவ ைடய வைல காம வ டதனா இ ேம
த ைன னா தர ைத , ர ைய த ைடய ெமா தமான எ களாக ைவ
ெகா அவ ைவர பாரா வா எ அவ உண தா .

க ய உண கைள லைற ேநா க கைள த ர ெப தாக எைத ைன க


ெத யாத அ பா ராம ம க அர த ைடய எ கால வா ைகைய ப பல தமாக
க பைன ெச தா க . அவ ராம ேக வ ேய ற பா ெசா க கைள
ஆள ெதாட வா எ எ லா ேம எ பா தன . "த , இ ேம ஊேரா வ ட
ேவ ய தா . ம ைர எ ன கா ய ? ஒ த ேழ ைகக ேசவக ெச ற ேவைல
இ ேம எத ? ெசா கெள லா ேம பா க , ற பாைவ ேபா நைக ஈ கட
ெகா ற கா ய ைத ெதாட ெச யலா . எ னேமா நா உன ெசா ற அ ைவ
இ தா " எ தம ெத த ஒேர ஆ ல வா ைதைய க வ ேதா உபேயா அர த ட
அ ைர னா ஒ ழவ . அர த அவ ைடய அ ைரைய ேக தன
ெகா டா . க மா த ம நா காைல அர த ெச த த கா ய ற பா
வாச 'இ ேக நைக ஈ ேப வ கட ெகா க ப ' எ அ கைற
ப ெதா ய அ பலைகைய கழ எ த தா .
" னத , அைத கழ றா க! இ பல ேப கண காம ெகட . ஈ ைவ த
நைகைய ெரா ப ேப ேபாகைல. வ தராம பலேப க த ெச றா க"
எ ஒ பா ைவ தா ற பா கண ைள.

தவாேற அர த எ லா கண ைக பா தா ; தா ேமா ர வைர ஏைழ


எ யவ க கட காக ஈ ைவ த நைகக ட தன. கண ைளைய சா த
நைகைய ஈ ைவ தவ க உ ,அ க ப க ராம க இ பதாக
ெத யவ த . "உடேன ைச ற ப ேபா எ ேலா தகவ ெத இ ேக வர
ெச க "எ கண ைளைய ர னா அர த . அவ எ ென னேவா ெசா
ம தா . "கட ெகா தவ க கட வா யவ கைள ேபா அைழ ற வளைம இ க"
எ றா கண ைள.

"வளைமயாவ ம ணா க யாவ . நா ெசா றப ேபா அைழ வா ஐயா!" எ


அர த இைர த ேப அவ தைட ெசா லாம ற ப ேபானா . பக ப ர
ம நைக ஈ ைவ தவ க ஒ ெவா வராக வ ற டா க . வ ைம
வா ட களா ஏைழைம ஏ க களா இைள த அவ க ைடய ெம த ேதா ற கைள பா
ெந ெந தா அர த . தைல , உ ைம வா பாரத நா நகர க வள
வள க பய ப ற அள ராம க அவ வா அ பா ம த க
பய ப ற கால இ ச யாக வர ைல எ அவ உண தா . 'பாரத நா
ஆ ரமா ர ராம க இ ளைட த ழ இ ளைட த உ ள க மாக வா எ யவ கைள
மன ைவ ெகா தா கா ய க உைழ தா . அவ ைடய உைழ பய நகர க
எ ைலேயா ேபா டேத!' எ எ னா அர த .
வ தவ கைளெய லா உ கார ெச உ ேள , "கண ைள! அட
நைககைள அவ கான ப ர கைள எ ெகா வா க " எ க டைள டா .
அவ அவ ைடய மன ைப ச யாக ள ெகா ளாம , "நைகக ,ப ர க
எ க த ? யா யா , எ வள வ தர , எ தைன தவைண றெத லா த
கா த ேல ேச வ ேக " எ றா .

"அ ேதைவ ைல! நைககைள ப ர கைள ெகா வா க ."

அவ ர உ அ அ ப ேய ெச தா கண ைள. யா யா ைடய அட நைக


எ ேவா அைத ைறயாக அவ க ட ெகா , " கெள ேலா இ த கட
வ தரேவ ய ைல. அசைல த தா ேபா , அைத இ ேபாேத எ ட
தரேவ ெம அவ ய ைடயா . உ க நா ஒ கவ த ேற . இ இர
மாத க உ களா ற ேபா அ த கவ க தரேவ ய அசைல அ
ர ெப ெகா டா ேபா " எ றா . 'ஏைழ ெப க மண உத ச க ,ம
நகர , ம ைர' எ ற கவ ைய எ லா த த ேய எ ெகா தா . "த ம ெதாைரேய!
க ந லா க "எ வா னா அட நைகைய ப ெப ெகா ட ஒ
யவ . ல அவ ைடய கா கைள ெதா வண க ஓ வ தா க . அவ ெகா ேட
ம டா . கா கைள நக ெகா எ ேலாைர வண ைட
ெகா தா . கண ைள தைல ழ மய க வ ேபா த . ைண
ெகா சமா தா . ைபய ைப யேமா எ ச ேதகமா ட அவ .

அத ப நா க வைர அவ ராம த னா . ேத த ெசல கைள ,


அ சக கட கைள ம கவ னா தர ண வ ைனைவ இ ய
அர த .ப க ராம ஒ ெப ய ப ைணயா பண ைத ைவ ெகா
ைல எ த ெசா வ றெத கா தா . அவ ட த ர ம ற ெசா க
ஐ ப ேதழா ர ெசா ச ைல ேபா . ற பா ெசா க ந ல சமய
னா தர உதவ ேவ ெம அவ மன ஆ வ ேதா உ ய . கண ைள,
"ெப க யாண க" எ ப ச பா பா னா . அவ ைக இர டா ர
பாைய ெகா , "இ ேபாைத இ த ேர ெகா " எ றா
அர த . " க ய ற க" எ நா த த க னா அவ .

'ஐ ப ைதயா ர பா ேநா க ைறகைள எ னா ைவ தா , தன ந ய


தலா இர த ெகா ேநா ப சாக பற 'எ ந ஆவ ர த அவ
மன . ஆனா அ அவ ர ற ப வத வ த த அவ ைடய ஆவைல
ெகா கத அ அ ைகயா ெபா வர ெச த . த ைய ப
ழ ைதேபா மாைல மாைலயாக க வ அ தா அர த .

அ யாய 28

ஊெர லா ஒ கஅ ேப ைன
ணெம ேப
ைரய கா ைட ெகா ேபா
ைன ெபா தா க .
- ல

த ைன ெப ற த ைத இற தேபா ட அர த இ ப அ அலம
கத யழ ைல. அ ேபா அவ வ . இ ேபாேதா உண க ேநா அள
மன ப வ ப ட இைளஞ . 'த ைன வள உ வா வா வ த வ ள இற
ேபா டா ' எ அ த த ப தேபா அைத உ ைமயாக ஏ ெகா ந
ஒ ெகா ளேவ, அவ மன தய ய . எவ ைடய ந கடைன பத காக அவ
ற பா உைடைமக ெப ப ைய பணமா ெகா ற ப டாேனா
அவ இற ேபா டா எ த வ ற . ' னா தர இற டா ,
உடேன ற ப வர ' - எ கான த த ெகா றா . ெவ ெண
ர வ றேபா தா உைட த ேபா ந ல சமய அ த ெப த ைமயாள
ேபா ேச டாேர எ கல னா அவ . கன எ பாராத இ த சா
அவைன ேபர யைடய ெச ட . ' னா தர என ம ந லவ
எ ப ைல. எ லா ேம அவ ந லவ ! ஊ ந லவ உ ைர இ வள
அவசர ப வ கவ ெகா டாேன' எ கல , மன கல ,
உண க கல , ஓ றா அர த . 'அவ சாக டா . ஆனா சாக
ெச டா கேள பா க !' எ அவைர கவைல பட ெச த ப மா காரைர ,
ம டப ம தைர எ ெகா தா . 'பா ைன ஊ தா
சால ப எ ைன ஆளா ட எ ைதேய! இ உ க எ த வைக ந
ெச த ேபா ேற ?' எ ைன ைன ர ம ைர அைட றவைர வ
த ெகா ேட வ தா . தன அ த ெப ய ம த க ைண கா உத ய
ச த ப கெள லா ஒ ெவா றாக ைன வ அவ ைடய க க ெந ழ
ெச தன.

இர ம ைர ைலய ைழ ஒ ப நகர , அத
ெமா தமான ேதா ற பர உய ெத ேகா ர க , க அழகாக ெத ப .
இ அ த ேகா ர க , அவ ேழ ம ெத ப நகர த ைன ேபாலேவ
ேசாக தழ ெவ ேசா ேசா ய பர ட பைவ ேபா ேதா ன. நகரேம
உ உண ெச ேபானா ேபா அவ கா ய த .ர ைலய
ற , இற னா தர ைர தா .

அ ம ைய காக வா ைணக ெத ேவார க ம த க


தா க . கான த வா ேம ெகா நட க ேவ ய
ஏ பா கைள கவ ெகா தா . சாவா வா வ ேபான உட வா
ப ல தயாரா ெகா த . சா அைடயாள ஒ களாக அ ர
ச ேசக ஒ ெகா தன. க படல மைற க உ ேள
ஓ னா அர த . ட ஊ ச பலைகைய ேழ கழ ேபா , அவைர
ட தா க . ஊெர லா ஒ கஅ , ேப ைன ணெம ேப ட
, சா கைளேய க வராம ெப த ைம ல அ த உ வ ைத எ ட
பா தவாேற ெபா ெபா அ தா அர த . ைக ைடயா வாைய
ெபா ெகா ெவ வ க ெவ ள ைத அட க ய றா , அட காம
ெபா அ ைக. க மரண ைத பா ேபா ெர வா ைகேய
த றா ேபால ஒ பய உ டா ற . ந ைகயாக ,
ெவ களாக எ ெகா த அைன ெவ க ைரகளாக
ெத தன. ெந ெகா ளாம க ட த க களா அவ ைடய
சடல ைத பா ெகா ேட ற அர த ஒ ேம ேதா றாத ேபா , ஒ ேம
காணாத ேபா , ஒ ேம உணராத ேபா , வச ழ த அவசர ைல , ேதா வைத
கா பைத , உண வைத ேசாக இ ப ெகா டவனாக ேதா னா .

அவ தள த தேபாெத லா , "பய படாேத, நா இ ேற . உன ஒ கவைல


ேவ டா " எ ஆதரேவா அ வ பாச ேதா த ெகா த ைககளா இ ப
உணர உண த யாத ைல உ ர ட றன? ச ேற க க வ த ைல
அவ கா ய தா "ஏ டா அர தா! இர அ க ேநர தாயா. இ ேம அ ப
ெச யாேத, இரா க இ லா டா உட ைப உ "எ அ டேன க ெகா ட
வாயா இ ப ஈெமா ஈர உல சவ கைள கா ற ?

ைன க ைன க மன ள கெம லா க வ ெப வ ேபா அ ைகதா


ெப . எ வள ேநர தா அ ெகா ப ? இ ேம அ தா எ ன
ஆக ேபா ற ? க கைள ைட ெகா கான த ேதா ேச தா ேமேல நட க
ேவ ய கா ய கைள கவ க ஆர தா அர த . யா யாேரா வ தா க . எ ன எ னேவா
ெசா க ேக டா க . எைத எைதேயா ைன ப னா க . ஒ ேம ைன லாம ,
ைன ேலேய ஒ லாம ேவைலக அவ இய ெகா தா .

னா தர ம க தவ வ ெப க . த இர ேப மண
ெச ெகா தா . த ெப ெந ேவ , அ த ெப
ச ப தமா த . றாவ ெப உய ைல ப ப ைப
மண வய இ தா . கைட யாக ப ப ர வய ஒ ைபய இ தா .
ெப க வ வத காக ெந ேவ அவசரமாக த க ெகா தா
கான த . ெப க வ பா பத னா சவ ைத எ க ேவ டாெம ம
னா தர தா . அர த வ ேச த ேநர ேகாைட கான
ர , ம கேள வ அ மா த யவ க கா வ டா க . அவ க கான த
த ெகா தா ேபா ற . ெப க ட உ ேள அ கமாக, அ கமாக, அ ைக
ர ஒ அ கமா . உற ன க ,ந ப க பழ ய ர க க மாக வா ஆ க
ட அ கமா ெகா த . ஒ ம த உ ைம ேலேய ந லவனாக , ெப த ைம
உ ளவனாக இ தா எ பத அைடயாள அவ வா ேபா ற ட அ ல.
மரண ேபா ற ட தா , ம த ைடய ெப த ைமைய மா காண ச யான
க டைள க . னா தர இற த அவ த ட அவ ெப ைமைய
ந றாக கா ய . அ சக ஊ ய க க ம க றா க . ஊ ந ழ த
ெகா த, ெப ய மர ெர சா டா ேபா அ த ம த மரண
எ ேலா ேவதைன அ த .இ வத ேநர
ெந ேவ , ெப க இ வ வ ேச டா க . இர
மா ைளக ேம உட வ தா க .

ைவைய ெவ ள ேபானதா பால ெச வ யாக த தேன கா ேபா


எ லா ேபா இர ப ேனா ம ேம இ . அர த
தவ மா ேசா நைட ண ேபா அ சக னா . அ த சமய
அர த ஆ தலாக உட க ேவ ய அவ யெம ேதா யதா கான த
உட வ தா . அ சக ைழ , "இேதா இ தா அ பா, அவ ைடய உ எமனாக
வ ேதா ய ! ராம ேபான இர நா க ஒ தமான உட ேத
அ சக வ ேபாக ெதாட இ தா . இ த க ட ைத ப மா கார ைல
வா யைத , இ ம டப ம த அ சக ைவ க ேபா றா எ பைத
ேக ப டாேரா இ ைலேயா, ம நா ர த ெகா அ கமா ப ைக
டா " எ கான த ப க க ட ைத கா னா . ைக ேபா
ப க க ட ைத பா தா அர த . ' மர பர லா கா சா பா ஓ ட '
எ ைக ப த வ அ ேக வழ கமாக ெதா ஓ ட ள பர பலைகைய இ ேபா
காண ைல. ெவ ைள ட அழகா தக ட ஓ ட ள பர பலைக
ப அேத இட 'காமா அ சக ' எ ற எனாம ெபய ெத ள ஒ ெப தா
'ப 'ெச ெத த . ேழ உ ைமயாள எ ற யஎ க ேநேர ம டப
ம த ைடய ெபய காண ப ட . இர வார க ராம இ வ வத
இ ேக இ தைன கா ய க நைடெப றனவா? எ மைல தா அர த .
ப மா கார ைடய க அ ெகா வத வாைய ள ெகா வ ற ேபா ெப தாக
அவ க க ெத த .

"இ ெதாட எ தைன நாளா கான த ?"

"நா நாைள னா தா ற ழா எ லா ரமாதமாக தட ட ெச தா க .


ப மா கார தா ற ைவ தா ."

"ஊ ! இ ேம இ ஒ வ பா?" எ ெசா ெப டவாேற அ சக


ைழ தா அர த . கான த ெதாட தா . அ இர அர த உற கேம
இ ைல. ப மா காரைர ேபா வச ளவ க ஒ வ ேம பைகைம ைவர ெப டா
ட ேதா , மான ேதா , ெக த ெச ைரவாக அ க . ஏைழ , ஏைழ
பைக ெகா டா தா ெத ஒ வ ெகா வ ைய அநாக கமாக
க ன அைற ெகா பா க . வச ளவ க பைகவைன ப வா வ ட
அ படாம நாக கமாக ப வா வா க . இ ேபா ப மா கார அ ப ப ட
ைற தா ப வா க ெதாட றா எ அர த ஒ வா ள ய .
' னா தர சாக ைல! இ தைகய ேவதைனகளா சாக க ப றா . இ த
ேவதைனகளா அவ ைடய மன ைத அ அ வாக ெகா க ெச றா க '
எ பைத அவ இ ேபா ெத வாக உண ெகா டா .

அ இர அ சக , னா தர இற த ேவதைனைய உ வா பைககைள
எ ெகா ேட உற க த த அவ மன வாக ஒ ைவரா ய உ டா .
'இவ கைள நா ப வா க ப ைல. ஆனா பாட க க ேற . பாட க ேத
ேவ ' எ மன உ ெச ெகா டா அவ . னா தர காலமா டா
எ பத காக ெச த எ த ஏ பா ைட அர த த தயாரா ைல. ' ர ைய
ேத த , அர ய ஈ பட ெச வ ந லத 'எ அவ ட அ ைற வாதா னா
அவ . இ ேபாேதா அைத ப அவேன த க ைத மா ெகா ,' ைவ த காைல
ைவ க டா'ெத உ யா தா ! அவ க மா வத காரணமா தைவ
ப மா கார க தா . 'இ த ஊ எ ப ைத ஒ அைசயா .
உ கைளெய லா ஒ லாம ெச ற ஆ பல , பண பல எ ட
இ றன' எ அ ெறா நா த மா ைக அைழ ேபா அவைன ர அ
இ தாேர ப மா கார ; ஆணவ ேதா ய அ த ர டைல அவ அத எ ப மற ட
? அவ ைடய க இண க ம த த ைன அ ேழ த ள ஆ ஏ டாேர;
அைத அவ மற ட ைல. 'ெப ைறய பண , மன ைறய அேயா ய தன ,
உட ைறய ஒ ன மாக இ மா ெப ய ம த கைள ச யானப க ைய
ெத ச க கா ட ேவ 'எ கான த ஆேவசமாக ெகா
ேப வ ேபா அர த இவ கைள ப வா அ க க ட இட க ேப ெகா
வ ைல. 'இவ க ெக டவ க ; அத காக இவ கைள நா அ க ப ைல.
இவ க ைடய ெக த கைள தா அ க ேற ' எ மன இவ கைள ப ஒ
வ ேபா ைன ைவ ெகா டா .

னா தர காலமா ஒ மாத ற கா ய கெள லா ஓ வைட த


அைம யான ைல ஒ நா ம னா தர ட அ சக வாக ப
கல தாேலா தா அர த .

"வழ க ேபா எ லா நட க . தாக நா எ ன ெசா ல ேபா ேற ? என


ந லைத தா ெச வா . எ லா ெபா ைப ஒ ெகா ந ைகயா ெச வத
உ ைன த ர ேவ யா இ றா க எ க ? எ லா பா ெச தா என
தா " எ டா ம னா தர . னா தர ைத ேபாலேவ இ த
அ மா ெப த ைமயான மன ெகா டவ எ பைத அர த அ வா .

அ க ேக இர அ சக க இ தா ெதா ைற ேபா க ,வ வழ க
ஏ படாமலா இ ? ஒ ெவா வ பாக தைல கா ய . ஒ நா காைல னா அ சக
அைற அர த கான த உ கா ேப ெகா தேபா நா ற ம த
ஒ வ மண அைழ த அ ட ேவ ெம வ தா . உய த கா த இர கல
ஆ ர ர க அ ட எ ன ெசலவா எ ேக டா . அர த ஒ கா த
கண ேபா அவ ட ெதாைகைய ெசா னா .

"அ தா ேபா இ ற 'காமா ர ' க ெசா ற ேல ச பா ெதாைக அ ச


தாரா கேள ஐயா! இெத ன அ யாயமா பண ேக க" எ ேகா ெகா எ
ேபா டா வ த ம த . ம நா அேத நா ற ம த காமா அ சக அ
வா ெகா ட அைழ த க ட னா அ சக ஆ ர ேதா ைழ "இேதா பா க,
ஐயா! இ த ப ைகைய, ேந க ெசா ன ேல பா ேர தா காமா ர கார
அ த றா ? இத எ ன ைற வ சா " எ அர த ட ஒ ப ைகைய
எ கா ச ேபா டா . அவ கா ய ப ைகைய ைக வா ெகா ,
"ெகா ச உ கா க , ெப யவேர!" எ சமாதான அவைர உ கார ைவ அ த
அைழ தைழ ப கலானா அர த .

"என மக ைற ெச மரகத ேம தசர ... மக ைற ெச வ


க தசா நைடெபற இ மரண ைவபவ தா க ற உர ைட ழ
வ மணம கைள ஆ வாத ெச மா ேவ ெகா ேற " எ
அ ட ப த . அைத ப த அர த ெபா ெகா வ த .
அட பா களா? ைக சாம 'மண ைவபவ ைத மரண ைவபவ ' எ அ
ெகா கேள எ மன ெசா ெகா டா . ைழயான ப கைள அ
வ ைமயா ேகா அ த ெப யவ ட ெகா "ஐயா ெப யவேர! ற
இட கைளெய லா ப க . இ த மா மண ப ைகக ெகாைல ெச
அ ச த ற அள அல யமாக எ க அ சக ேவைல நட கா . நா க
ைழ லாம ெபா ேபா ந றாக அ த ேவா , அதனா எ க ெதாைக
அ கமாக தா இ "எ தவாேற ெசா டா . அைழ தைழ ப த
நா ற ம த க க ேகாப ைற ததாக மா .

"ப பா பய க ! ெந ைப அ ைவ க. இ ப யா அ ச பா க? இவ க
ேல எழ க. ைக ேல ெகா ைய தா ைவ க "எ ெகா ேட
ஆ ர ேதா ெவ ேய காமா அ சக ேபா ெதா க ள னா அவ . இ ெனா
ைற ஏேதா ஓ இட பார ழா அைம தவ க க ர அ ச க வ தா க .
அர த ய ெதாைகைய ட காமா அ சக ம எ அ ேக ேபா ம வாக அ
வ தன . க ர தைல 'பாரத ேதசெம ேதா ெகா ேவா ' எ க ேவ ய
பார க ைத வ , 'பாரத ேதசெம ேத ெகா ேவா ' எ ச க அ சா த .
அேத பார ழா கான த ெசா ெபா ெச ய ேந த . ெசா ெபா ந ேவ 'ேத
ெகா ேவா ' எ அ சா ரக ய ைத அ பல ப டா கான த .

"ெசா த பைக ஆ ர இ கலா ; ெபா ட ேபா இைதெய லா எத ேப றா ?


த பாக எ ெகா ள ேபா றா கேள?" எ அர த அவைன க தா . ஆனா
அத அ சாம கான த , " மா இ , அர த . நா எவ பய பட
ேவ !த எ ப டைத சாம க க ேவ ய தா " எ டா .

ெதா ேபா கைள , ெபாறாைம, பைககைள யவைர யாயமாக , க யமாக


க ய றா அர த . அனாவ ய ச ைடகைள ேய த தா . தா ராம
ல ெகாண த பண அ சக கட கைள அைட தைவ ேபாக எ யப ைய
ேத த ெசல ெகன ஒ ைவ தா . த ைடய றைமயான வாக னா நாணயமான
நடவ ைககளா னா அ சக வ ெகா த எ த ேவைலக ைறயாம
பா ெகா டா அர த . ப க தாக ஏ ப த அ சக அவைனேயா, அவ ைடய
ெதா ைலேயா எ த வைக ெக ட ய ைல. ெக க ய