Vous êtes sur la page 1sur 5

~

... a LogI" ,eat' ,d' CQrQ" 'camm.em pe',gr$: Ide Rite lap t ion d 'Un ISupciri8'!.U'·'_

IllComm,.. !.es7rireJB da oette' tatu.1.a;1ru au Ifill.. ,dapti,' ~~~

a iV":u:tl,t, as a, tst ant a. le.!'!QClI!p

,~D .. 8.1 •.. Ini1:. :1a~. mr .~:re9 ident.' (fe.~. LOS. __ 8 '. tra;Jpe. un .. ·· ceoup~~' Maille:t,~-~a AS81stants Be ,levant. La S.I.I,. d1t: sl.an,:: .... -

,-,lI'hen In trroducteur J' veu.lll.e~ allar ahsroruacr 1 "I~I.~t IClans_

,?~, • "I . ¥II. -."-

"

-"~an' ~n, :Q,QU& 2!IOliilltes; asae:wblas" ml CI'e~~ .1; !ftl:. a:6' u..n.'·-lJC!lII1\'., v'OUS cOllf':Ler 188 p,QUTo1n d f IiUt:1a1eu:reil la hSP_.B'tdlit.,: .qU1 811, d,Roule· ... ,ZiZUs' . _puaYan't, ~:a vau 1Bttt.,c__~·' inn te, ~ ... ~",_._ rH!Il t nea, minIS 1C:1-~'~'8ezrta If.~ VC\l8as:800.~ a. ~,JiO\U"' .'. i ....• ce·tta Ba.1l.a.af:Ln ~;.ua,-~.,P21'la Id;.wlble. ''h:t:u Qu,' .. ,

m.- .. ,.G.ut.· •••.... la .. '~.e!~.-·.-,.=p.an.,.~.·19Ul.~ .. , .... 1 •. I.OU .... 'v.'·_.,t ... 11 ... ,. '~._.'.'."""'. Q"·l.·'.- ... ;',llite!s .•. I oette ul. t1U iiiiiiiaai:Cm~ rr.at 1l0Cl.l"qtLCI'1"s:oua .la-:t:Gftt8·~, 'r'OD)

td lliQa fJa1trea " peftlll;ttons eJ,'.i.:%, ~i18 ,d;e .se- men1f.8stv. ~ ~!If',:: '

- - _ ~_ _ :-.. I ~ I. ~ _ '~_.r .~

La" .S, .1 • I'~. ,alluae sion aeJ.on. "lAB -'1:1 t Is tr16.oneleC1::t~,dloe! '~I-' _:

aaut :;'_' I ~ __ ~i ~I~ .,~.::<;.:~_- .

• ~ _. ~.'. ~ 'I. r -.;, ~

-"Cae1 esttait e. mUco:ire 1<l'B C~ ~1 fu::09nt. .J,ul. ne . 8QDt pllUJ . 1Ui enstant d .. eftCbaf, lu.m1ni'BU.X. 'at rtvW'li. '. ~, ~" ' ~

Le5 ,,,1 .. 1., Yefla, alors l."bcena d!2-ftfl.;l' o;e~nso'1r Ip:g.UI 1l.trac'!!Id..al!s 1. t'e ap.ae8 deasus deJa· Lu_!_~'S\ .1i1' Pantac.le:: d.e l"G~: Soee.uu ,a Sal..'OiKID.·,· CN:U'" C~1e f "en. cua.a!:'lt :

F:'S ?e:!.J: 5101 t ,g,V''!e YQU.8,: c,o~ 18 ·P,.n .II. t a Iltl1YOJd. TQ'101(;l\1e .~ .. _ .. .. -'1" .nlB envQie.~,~, '" (Je:en,~:1J.s;:' nt~I) .. ftenB t~ZI . pl&,oe.,~ ,.. ' ~.-:.i'

iSUrr.. Aas:1s:tantz s r Mso1mi. '. ~ .

~O:<iUona encore 1a. p:ftB~' d,e m:litH .:;;0.:1 tre par lit 40h0'· die .. S8; .' .'-'

.. ,- .~ ~. . ~

':Ls !rid !fJDQc1'l1t'al~, ~Qee ~t~·· milS.- ,chap1~ du :-rab,leRlatiIS" .·,d"',,~~'·

ia. Sam~1a, I ~ '., . _ '~.'. . ,

"

.~ .

. '

~ ~

'"i· ~

~-

, .,

,

,

I I

I

-4

.,

I a i ..

d,) d '. m.1lv,~erragu.ll~U:gm811:t au. Sup.rlme Call.eglJ dsa6u~i~'1enJ.rfl, ;~' Inool'llllm de l'Q:rdreun Z"&r.lllo,rt eie~frtriel. dO:..'Il:lt:mt en details ·Ull. a:..e~ c.omp.19It Ii ea· ;t:ra:"'Ja&l:J:- da _~p, mll" 1,919, Freree lee r8mll '"'"O-~.

Lliente neicieSi!iJai:...~a '*' .•. , '

Ie) d.leamLSU"Vl!ir 1nte.e~a ~O?I.U)' lee ~ale,s ~ra41.t1,onnw du· ,_. ~j~ t1ni~Uille tit d;s Se,1n~t-~1n.: .1_ ~zo.1a nappl!t8 8t lest,1"OU le'9 tro1.s. Lutdna.1na ,t 1,• Pentu:l,. d.e cJu\a'1."mlies, 'Cl$~a, l'Evang1l_ et l'!IEp €;a I lie j'laJDblim dele M2..itrea rua48, 18 ~~. t 1. lIj!liDl:teria ,~ COrdel.ieH. J ·ob.u'lIrve~a! lea,Rituel.a qu:1- ma, sent Qlcmt:1_u:t; :8 l' a~ 1l orterai a.~ e:n.a.ngement ni. modl..1%1.caticn i!!,ml9 llautor1eat1o,n e::;priS's,Q du SUprlme Colle,S;" de's 2hl1Qsopb88In~connua; .

. .

f) e:nfin to j'e, !ara.i tau t a ,e "'~ B84':e. ,en mea. pO;J1vok ,~I=='" .

are, afll"+S resilect hu~a1Zl O'lIte~te Jl14ri1e I' lea le:D8~ii!lm.t,s at " . Ie,s 11 Tree de ,no,.tre TQ'D8::rahl. .~ t:. - le' P.h:Uos,op.ha InooDm1, at - J8 ... vtln.lerm. "e-:cut p,~1=21S.r·,: i:2,:llt a ce qj!.18 lie pluspratODa. r-peet ~,.- • :3011: twj'~ !Mill''- ~a.t·' al,a, gJ.a1'8U.8'. ,.main' ,ao- IJi:n:ctO~· ,.... .. tit,s dIt ~arttnUme. G4neral:: dc3n ~mar. fl. l'aac:uallls, die Sa..1.nt-~artint !I,t ,J e~l3a,pt1llt. ~'Ula:mlaz"

zt e.:.:1l:uI1 qtI.$ .IDi_. :m.li Qi t i.aU.· at 108 ~ tne 'P _miiS :: ,;;.: ;.

,ttImp.trmt 8 'lagenou.iUa '" .J..,e S ~I.Ill1 W'_ . ..!:IO,III"'.'''''''' lUi ftapj:8 ,al.ori: .snoceas1vemen''lIi; 1 t 'epa' • dzu,'1:t." 1 'ueW.,e: ,gaucb,o Ii at 1. ao~t de I tOt., a trc:l8OC1Q.p:l ,dr'Jp" cA'M1UJI,iBO:1t:

en tcut., en -41a_~ : . .

-"An !lo'm o.u GrandJ..;...-cai,taot. de' .1'On:1Tft:!1. au 10m ,da Sup~ CollagGlI,:' ' des Su:j;le,1"1'et.U""S Inc Q nnu.&i d. l"~' ~i:l.:1at •. d.eB; nus-coh.en ,an

Inntu. des -: .;c-oL~ .• 1.1.1 mIl Q:c:t tt,ii:niiiEl:e rrt~'i.ni",- j~e cV<»3 .

are. I ·~9· .. 'It c.onst1 tn. ~~..BI1rInoa_lmU In;1_t:_1gt=F,.~,:u.i t~·Caen, ' ...

se'lon. LQu1:s-Clmm:.e: 'di.eI. Sain:,;-:iitii., aveo s:a jii"II3].a.l..Oll. ets,OUB 5,e.s, - ."

~sp1ic;ea; A1 he rs I' 1"9l ev e z-vous • ~ .. ~ I'll . ,

Val S •.. I.Ini.tis.taur re~t al4.n 1 [ISp~. a l' IaJ;H~:traJlt [Ill lui d.is ant ,:

~ ''I}lac'evez eette Ep ~'e an~l':oa au. Pen [Cr· ·ateur., duo Fll;s3.adl~pteurt

c:,e 1 "~sill"'i t-'6a.mt ,C:o:n:sene1:;e"lJZ '(1) et, 8,Q!nau.-v 0'IJ.3 an IlIiOUI' ·i'ot·ze ..

d~,f·tlna.e~. Ic:el.le d,e v(,1,sFre.res" ,d,a notrel Ordre 'm::erable t d·s' tous 1[00.·' 3:c ~es, !:l'Qltll'" La c o!l;;;,~i on de.lB, ?aisle eJlC[lla Ic;e T iine br'll: ,et Ct. tRcr!"'e"J:.I". t'3lt ' pOlU" 1~ !.:1beratiOl!. dB' tOt1:t El'S lesAmre·e ens aaj_nGi as rlWJ;1Jl B ~at.:l.ere

de '0'9' ~Qnde, et au.t'!UJ:t gjUiela fl:oagil..i t~ llu~"t!t 16. .!lecess1tarl, '. , ~c:1.-·'b8.S .lepeme'ttent f n~ bles ~ es peNoru·,., injtl!.2ita --ent a..V!:Q; (,le 'Gl ve.,~ .111'

'::',9 S .• 1 ,.'In:it.iatw.l'"rem.et; 'f!~eau S;fUiI '~a1tn,B

~n]':rerQ, r,!,c,ev'8Z ·catte ~ll..!'i!.18rea...,""'Clrm.t.". s,mbolade lao prle.smOle de no,!], ':'iia1tre.s'QD.~r'es I :at allam, 1 at,:re:nu_ti't7e .. 8.1l.X Kommea de Dea.1r", en.core .p1. QiJJ:g,1ie: daM! le.s t;~M bns e::p:1r1 tu.!!11u, .~. Iiia1e .ill:u.:s mecr&' ~"..~" .. ce ]i'Jle.ml;lem;a. aU. vi t Ie Feu 3l[6ment.a:1n. 'lU. t'ID, ''1'01:1''8 CQeu:" rt.1"e a lU&i.s 120 Z.\!:yj.,€:r8 ~1 v:tne.~ ~ ~. Pre rea, d ebc:O:1i.,,8, c't, S 1'~ 'OrdnZ • ~ .. ~ iI.

L~2~rere . .9a.. U:vent ,et Be· mattmt a :'e .;3:" I '. 1011 ij',t::Cb.a::I.lle .&1 om;

- nF~ .re In tro·C:w:l:te"l.1r, '!'1':eu1.11 e z e,ondtl:.:Lre1 !lO tro .a.ne: 1e([I.~n a t,@dec e ~ew.pl.Q t = to:tlYl"fJ:.o-l1J:i ell. lars porto S'Iilr lea t~bn~ I,A'~Ji:~·, r1.eurs 1t pn:1s~l.1I.1e dQsIQ'.~a:.1s 11 T:a pQX'te d@s l:a ~,onde . ..;pnfM.!I Is

i;'lie.l"s 'ltd. luJ. eet coD£la •. _ CQ j,cra.r,...... e,

:.. 1':rOreI,n,tra·dUctif!'lU'e:oDdu1tl' Iqe"tran"t la p,onel 'a '!,gpl.a, 1 [I' 01.1.'I:f'& lBrg.mea:;;., e'. ~ 119: r..ou.v .. au .3.1.1011 sQ::rtaTeolQ fiaaroeau '" 'I nt1ll e.r.a.' ~ c:a qua, 0:- d ii!lirnia'r ccn.t1l:m.a a:a "o.ruJ..,iiD' dans lee: p:e.:rv1~jus:q_u ~ a l'· QQ[mple:t;. d.e lao e::L.-..

-"]lrere:s, Is Log's1"i'9nt de p[e'rd...~Ull, da B,es ~et!lbrea~, 1b:!, 31gI1~a ae d.e'L.:il t j e VOl.l;a~:ropll:Be de 010":0.05 Tra.vau::r. ~ ~ ~ .~rt

_111 A 1.3. Golo il"9 de Ieafi....oo..sh I Grand A.o.~n1;te'eta' d.a IllJ:n:1v'!i!'n " au. IlCm an .'i>..lprt:me College d,I6IS Sup arietL.-sInQQIml.W, l:ia 1· Orlin Zlart!n1.at a du" E11l..l.S-Conen I en1fertli des ~O"'.lV01:rB ~1J.i:n'lon:t I~t:ii canI~rUt je te~e {Je'~; ua :...a s·e.~bl.e e.

r l. ~ t·aint 1 8'strc,i.3 :' n mi_r,a,::lre B ci. a 1 f .1ut el

te'.r...ue 1 [~!':ira.::.e;1.1e en d!.;LliHl~l t: ~.

_" ~~e:l,a.· ?Bll, g_ue 1& J oie,. :.::tu,e; la C:ha.rl. t' t 9,Qlent en DiCS 'QO~ sur :n,o~ leVT9s~j_nt ~mm, t ~t jU.E-l'1:J..' au j. our d.e Dotl"'e mort~ ..... 1111

· .. ,,',

J,.., .. __.- •

. _".-'

....... r. ~~~

r .. _'., _: _ ~