Vous êtes sur la page 1sur 10

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

TUGASAN PROJEK

PROGRAM: PISMP NAMA PELAJAR:

KOD DAN NAMA KURSUS :


PKB3033 TAHUN / SEMESTER : 2/1
PENGURUSAN TINGKAH LAKU

TARIKH MULA 27 JULAI 2015 TARIKH 7 SEPTEMBER 2015


HANTAR

I. Hasil Pembelajaran Kursus:


1. Menyatakan kepentingan pengurusan tingkah laku di kalangan kanak-
kanak Masalah Pembelajaran.

2. Menghuraikan teori, model dan strategi pengurusan tingkah laku yang


sesuai diguna pakai untuk menguruskan tingkah laku murid-murid Masalah
Pembelajaran.

3. Membuat pemerhatian terhadap tingkah laku bermasalah di kalangan


murid-murid Masalah Pembelajaran.

4. Melaksanakan strategi pengurusan tingkah laku Masalah Pembelajaran


berdasarkan perancangan.

5. Membuat penilaian terhadap pengurusan tingkah laku yang telah


dijalankan.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 1, 2 dan 3.

II. Objektif Projek:


1. Mengenal pasti konsep, teknik dan strategi pengurusan tingkah laku yang
sesuai dilaksanakan terhadap murid bermasalah pembelajaran.
2. Merancang satu program pengurusan tingkah laku berdasarkan langkah-
langkah dan strategi memodifikasi tingkah laku .
3. Membuat penulisan reflektif tentang pelaksanaan tugasan kerja kursus.
III. Tugasan (100%).
Pengurusan tingkah laku adalah program tingkah laku yang berbentuk saintifik
yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial
yang positif bagi seseorang individu.

Tugasan 1 : Ulasan Kritis (30%)


1. Anda dikehendaki membuat ulasan kritis satu (1) artikel dari sebuah jurnal yang
telah diterbitkan mengenai pengurusan tingkah laku dalam pendidikan
khas.(1000 patah perkataan)

Tugasan 2 : Laporan pemerhatian tingkah laku berserta cadangan perancangan


dan pelaksanaan strategi modifikasi tingkah laku (50%)
1. Anda dikehendaki menyediakan satu laporan pemerhatian bagi mengenalpasti satu
tingkah laku sasaran
2. Membuat satu cadangan perancangan dan pelaksanaan strategi modifikasi
tingkah laku terhadap satu tingkah laku yang telah dikenalpasti sebagai tingkah
laku sasaran.

Tugasan 3 : Penulisan Reflektif (20%)


1. Anda dikehendaki menghasilkan satu penulisan reflektif terhadap tugasan
laporan pemerhatian serta perancangan pelaksanaan proses dan strategi
modifikasi tingkah laku.
2. Penulisan reflektif anda perlu merangkumi aspek-aspek berikut :-
 Kekuatan serta kelemahan kaedah pemerhatian, proses pengurusan tingkah
laku, strategi pengurusan tingkah laku yang digunakan dan sebagainya.
 Cadangan penambahbaikan.

Prosedur :
1. Tugasan ini adalah tugasan individu.
2. Tugasan ini perlu disiapkan dalam tempoh yang telah ditetapkan. Tugasan yang
dihantar lewat tanpa sebab yang kukuh boleh menjejaskan gred kerja kursus
anda.
3. Format penulisan adalah seperti berikut :-
i. Font Arial
ii. Saiz huruf 11 point
iii. Langkau 1.5 baris
iv. Rujukan mengikut format APA
4. Semua penulisan tugasan ini harus menunjukkan keaslian, kematangan dan
bermutu ilmiah.
5. Anda WAJIB sertakan Borang Maklum Balas Tugasan dengan melampirkannya
dimuka surat pertama tugasan.
8. Amalan plagiat tidak dibenarkan sama sekali.
9. Muka depan tugasan yang sudah berjilid perlu merangkumi perkara berikut :
a. Nama Pelajar
b. Angka Giliran
c. No. Kad Pengenalan
d. Kumpulan/Unit
e. Kod dan Nama Kursus
f. Tajuk Tugasan Projek
g. Nama Pensyarah Akademik
h. Tarikh hantar

Tugasan yang baik harus menunjukkan kriteria-kriteria berikut:


1. Liputan isi kandungan yang menyeluruh, konsisten dan terperinci.
2. Bukti-bukti, bahan-bahan dan ’citation’ yang dapat menyokong hujah-hujah
anda hendaklah dikemukakan.
3. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan
sokongan ilmiah.
4. Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.
5. Penulisan akademik harus menunjukkan kefasihan bahasa, kematangan hujah
dalam menterjemah maklumat secara kritikal dan analitikal.

Kriteria Pemarkahan
Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pemarkahan yang disediakan.
Disediakan oleh: Disemak oleh :

(MOHD SABRINORDIN BIN MOHD YUSOFF) (MOHD YUSOFF B MD NOOR)


Penyelaras Kursus PKB3033 Pakar Bidang (SME) PKB3033
Jabatan Pendidikan Khas, IPGKIK Jabatan Pendidikan Khas,IPGKIK
Tarikh : 3.7.2015 Tarikh : 6.7.2015

Disahkan oleh:

(ALIJAH BT UJANG)
Ketua Jabatan
Jabatan Pendidikan Khas, IPGKIK
Tarikh
Kriteria Pemarkahan Kerja Kursus : Ulasan Kritis (30%)
GRED ULASAN KRITIS
Hasil kerja yang menunjukkan Analisis/reflektif Memahami isu Struktur penulisan Bahasa dan gaya
kualiti penulisan
Amat Ke arah tahap Analisis yang tajam dan Pemikiran yang kritis dan Menyatakan kelebihan dan Gaya penulisan sangat
Cemerlang A+ yang lebih berfokus asli kelemahan artikel serta ada berfokus
27% – 30% tinggi Kefahaman yang menyatakan cadangan
menyeluruh tentang isu-isu untuk penambahbaikan
utama dengan sangat jelas
Cemerlang A kearah tahap Ada usaha untuk menilai/ Kefahaman yang Menyatakan kelebihan dan Gaya penulisan yang
23 – 26% yang lebih berhujah/membincang sederhana tentang isu-isu kelemahan artikel serta ada berfokus
tinggi isu-isu utama utama menyatakan cadangan
untuk penambahbaikan
A- kearah tahap dengan jelas
yang lebih
rendah
Sederhana B+ Ke arah tahap Ada analisis tetapi Kefahaman tidak Menyatakan kelebihan dan Gaya penulisan yang
18 – 22% yang lebih kurang mendalam mencukupi tentang isu-isu kelemahan artikel serta ada baik
B tinggi utama menyatakan cadangan
untuk penambahbaikan
B- kearah tahap dengan kurang jelas
yang lebih
rendah
Lulus C+ Ke arah tahap Sangat sedikit usaha Kefahaman yang minimum Menyatakan kelebihan dan Gaya penulisan yang
15 – 17% yang lebih untuk menganalisis/ tentang isu-isu utama kelemahan artikel serta memuaskan
tinggi membincangkan isi-isu tiada menyatakan
cadangan untuk
C Ke arah tahap penambahbaikan.
yang lebih
rendah
Gagal C- Ke arah tahap Tiada usaha untuk Tidak faham mengenai isu- Tiada Menyatakan Gaya penulisan yang
0 -14% yang lebih menganalisis/ isu utama kelebihan dan kelemahan terputus-putus dan
D+ tinggi membincangkan isi-isu artikel serta tiada tidak berfokus
menyatakan cadangan
D untuk penambahbaikan
Ke arah tahap dengan sangat jelas
F yang lebih
rendah
Kriteria Pemarkahan Kerja Kursus : Laporan Pemerhatian Dan Cadangan Pelaksanaan Pengurusan Tingkah Laku (50%)
GRED LAPORAN PEMERHATIAN DAN CADANGAN PELAKSANAAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU
Hasil kerja yang Proses pemerhatian Pemilihan Tingkah Laku Strategi, Kaedah dan Penilaian
menunjukkan kualiti tingkah laku sasaran sasaran Teknik Intervensi (Jenis
Peneguhan,
Ganjaran/ Dendaan)
Amat Ke arah Menghuraikan kaedah Pernyataan sasaran tingkah Merekodkan kesemua Menjelaskan jenis
Cemerlang A+ tahap pemerhatian dengan amat laku dapat dinyatakan kaedah, strategi dan teknik penilaian yang digunakan
45 – 50% yang lebih jelas dengan amat jelas dari PTL yang telah digunakan dan memberi rasionalnya
tinggi Menunjukkan bukti aspek berikut :- dengan amat jelas dan tepat dengan amat jelas
pelaksanakan  Nama masalah TL melampirkan kesemua
pemerhatian dengan amat  Ciri-ciri TL rekod-rekod yang telah Menghuraikan proses
jelas.  Bilangan murid dilakukan. penilaian intervensi
Merekod pemerhatian  Jantina murid dengan amat jelas.
dengan cara amat tepat  Umur murid Kaedah, strategi dan teknik
Menyatakan proses  Tempat belajar PTL yang digunakan amat
mengesan masalah  Rational pemilihan sesuai dan tepat dengan
tingkah laku sasaran masalah tingkah laku
dengan amat terperinci Sasaran amat relevan sasaran.
dengan objektif projek ini
Kaedah, strategi dan teknik
PTL yang digunakan
diterangkan dengan amat
jelas dan terperinci.

Memberi rasional terhadap


kaedah, strategi dan teknik
yang dipilih dengan amat
jelas

Cemerlang A ke arah Menghuraikan kaedah Pernyataan sasaran tingkah Merekodkan kesemua Menjelaskan jenis
38 – 44% tahap pemerhatian dengan laku dapat dinyatakan kaedah, strategi dan teknik penilaian yang digunakan
yang lebih jelas dengan jelas dari aspek PTL yang telah digunakan dan memberi rasionalnya
tinggi Menunjukkan bukti berikut :- dengan jelas dan tepat dengan jelas
A- pelaksanakan  Nama masalah TL melampirkan kesemua
kearah pemerhatian dengan  Ciri-ciri TL rekod-rekod yang telah Menghuraikan proses
tahap jelas.  Bilangan murid dilakukan. penilaian intervensi
 Jantina murid dengan jelas.
yang lebih Merekod pemerhatian  Umur murid Kaedah, strategi dan teknik
rendah dengan cara amat tepat  Tempat belajar PTL yang digunakan sesuai
 Rational pemilihan dan tepat dengan masalah
tingkah laku sasaran.
Sasaran relevan dengan
objektif projek ini Kaedah, strategi dan teknik
PTL yang digunakan
diterangkan dengan jelas
dan terperinci.

Memberi rasional terhadap


kaedah, strategi dan teknik
yang dipilih dengan jelas
Sederhana B+ Ke arah Menghuraikan kaedah Pernyataan sasaran tingkah Merekodkan kesemua Menjelaskan jenis
30 – 37% tahap pemerhatian dengan laku dapat dinyatakan kaedah, strategi dan teknik penilaian yang digunakan
B yang lebih kurang jelas dengan jelas dari aspek PTL yang telah digunakan dan memberi rasionalnya
tinggi Menunjukkan bukti berikut :- dengan jelas tetapi kurang dengan kurang jelas
B- pelaksanakan  Nama masalah TL tepat melampirkan kesemua
kearah pemerhatian dengan  Ciri-ciri TL rekod-rekod yang telah Menghuraikan proses
tahap kurang jelas.  Bilangan murid dilakukan. penilaian intervensi
yang lebih Merekod pemerhatian  Jantina murid dengan kurang jelas.
rendah dengan cara kurang tepat  Umur murid Kaedah, strategi dan teknik
 Tempat belajar PTL yang digunakan sesuai
 Rational pemilihan dengan masalah tingkah
laku sasaran.
Sasaran kurang relevan
dengan objektif projek ini Kaedah, strategi dan teknik
PTL yang digunakan
diterangkan dengan kurang
terperinci.

Memberi rasional terhadap


kaedah, strategi dan teknik
yang dipilih dengan kurang
jelas.
Lulus C+ Ke arah Menghuraikan kaedah Pernyataan sasaran tingkah Merekodkan kesemua Menjelaskan jenis
25 – 29% tahap pemerhatian dengan tidak laku dinyatakan dengan kaedah, strategi dan teknik penilaian yang digunakan
yang lebih jelas kurang jelas dari aspek PTL yang telah digunakan dan memberi rasionalnya
C tinggi Menunjukkan bukti berikut :- dengan kurang jelas serta dengan kurang jelas
Ke arah pelaksanakan  Nama masalah TL tidak melampirkan kesemua
tahap pemerhatian dengan  Ciri-ciri TL rekod-rekod yang telah Menghuraikan proses
yang lebih tidak jelas.  Bilangan murid dilakukan. penilaian intervensi
rendah Merekod pemerhatian  Jantina murid dengan tidak jelas.
dengan cara tidak tepat  Umur murid Kaedah, strategi dan teknik
 Tempat belajar PTL yang digunakan tidak
 Rational pemilihan sesuai dengan masalah
tingkah laku sasaran.
Sasaran tidak relevan
dengan objektif projek ini Kaedah, strategi dan teknik
PTL yang digunakan
diterangkan dengan tidak
jelas.

Memberi rasional terhadap


kaedah, strategi dan teknik
yang dipilih dengan tidak
jelas

Gagal C- Ke arah Tidak menghuraikan Pernyataan sasaran tingkah Tidak merekodkan kesemua Tidak menjelaskan jenis
0 -24% tahap kaedah pemerhatian laku dinyatakan dengan kaedah, strategi dan teknik penilaian yang digunakan
D+ yang lebih Gagal menunjukkan bukti tidak jelas dari aspek PTL yang telah digunakan
tinggi pelaksanakan berikut :- serta tidak melampirkan Tidak menghuraikan
D pemerhatian .  Nama masalah TL kesemua rekod-rekod yang proses penilaian
Tidak merekod  Ciri-ciri TL telah dilakukan. intervensi.
F Ke arah pemerhatian  Bilangan murid
tahap  Jantina murid Kaedah, strategi dan teknik
yang lebih  Umur murid PTL yang digunakan tidak
rendah  Tempat belajar sesuai dengan masalah
 Rational pemilihan tingkah laku sasaran.

Sasaran tidak relevan Kaedah, strategi dan teknik


dengan objektif projek ini PTL yang digunakan
diterangkan dengan tidak
jelas.

Tidak memberi rasional


terhadap kaedah, strategi
dan teknik yang dipilih .

Kriteria Pemarkahan Kerja Kursus : Penulisan Reflektif (20%)


GRED PENULISAN REFLEKTIF
Hasil kerja yang menunjukkan Analisis/reflektif Memahami isu Bahasa dan gaya penulisan
kualiti
Amat Ke arah tahap Analisis yang sangat tinggi dan Pemikiran yang kritis dan asli Gaya penulisan sangat berfokus
Cemerlang A+ yang lebih berfokus terhadap kekuatan dan Kefahaman yang menyeluruh
19 – 20% tinggi kelemahan serta membincangkan tentang isu-isu utama
cadangan untuk penambahbaikan
yang kritis dan sangat jelas
Cemerlang A kearah tahap Analisis yang tinggi dan berfokus Kefahaman yang baik tentang isu- Gaya penulisan yang berfokus
15 – 18% yang lebih terhadap kekuatan dan kelemahan isu utama
tinggi serta membincangkan cadangan
untuk penambahbaikan yang kritis
A- kearah tahap
yang lebih
rendah
Sederhana B+ Ke arah tahap Analisis yang rendah dan kurang Kefahaman tidak mencukupi Gaya penulisan yang baik
12 – 14% yang lebih berfokus terhadap kekuatan dan tentang isu-isu utama
B tinggi kelemahan serta membincangkan
cadangan untuk penambahbaikan
B- kearah tahap yang kurang jelas
yang lebih
rendah
Lulus C+ Ke arah tahap Sangat sedikit usaha untuk Kefahaman yang minimum Gaya penulisan yang
10 – 11% yang lebih menganalisis/ membincangkan isi- tentang isu-isu utama memuaskan
tinggi isu. Reflektif adalah berbentuk
deskriptif
C Ke arah tahap
yang lebih
rendah
Gagal C- Ke arah tahap Tiada usaha untuk Tidak faham mengenai isu-isu Gaya penulisan yang terputus-
0 -9% yang lebih menganalisis/.Tiada Menyatakan utama putus dan tidak berfokus
D+ tinggi kelebihan dan kelemahan tugasan
serta tiada menyatakan cadangan
D Ke arah tahap untuk penambahbaikan
yang lebih
F rendah