Vous êtes sur la page 1sur 28

PULS DNIA PULS DNIA REPORTAŻ

Ministerialni urzędnicy Totalizator Dziecięce


pokochał łóżeczka dziś
podłożyli Schetynie wyścigi konne na parkiecie
plagiat do podpisu. 6-7 Wydzierżawił Służewiec. Na całe
30 lat. Marzy o transmisjach TV
Właściciel Dreweksu urzęduje
w dawnym punkcie skupu
W rozporządzeniu o dokumentach elektronicznych znalazły się „pożyczki” z ma- i hotelach. Ale nie wie, ile musi żywca. I myśli o wspinaczce

4%
teriałów firmy CeBIP. Ministerstwo posypuje głowę popiołem i karze winnych. w nie zainwestować. 10 w Ekwadorze. 16-17

Maciej Kossowski
opłaty, partycypacje, indeksy...
Bądź tu mądry!
blog.pb.pl/Kossowski
Tyle wyniosła w kwietniu
inflacja w Polsce.
CZWARTEK 15 MAJA 2008 r. NR 95 [2602] INDEKS 349 127 WYD. A CENA 3,95 zł [w tym 7% VAT]

Bądź twardy
jak Thatcher
Płace w sektorze
publicznym rosną
szybciej niż w firmach
prywatnych. Eksperci
radzą nacisnąć hamulec.
2, 4-5

Przeciętna pensja w sektorze publicznym wynosi już 3,5 tys. zł, ale apetyt związków zawodowych rośnie w miarę jedzenia. W wielu branżach żądają 15-procentowych podwyżek. I szykują się
na wojnę z rządem, który właśnie postanowił ukrócić rozpasane emerytury pomostowe, pozbawiając tego przywileju 650 tys. osób. Próba ognia się zbliża.

Kurs wystrzelił,
bo zysk z gazu
INWESTOR

Handel przespał 8 Aż tyle z 12 giełdowych

nie wyparował gorączkę zakupów firm handlowych pokazało


po pierwszym kwartale
stratę lub zysk mniejszy
PGNiG desperowało, że poślizg w podwyżkach cen uderzy od osiągniętego przed
w spółkę Michała Szubskiego. Inwestorzy wierzyli. Aż do Gospodarka kwitnie, a z nią zyski? Niekoniecznie. Po I kwarta- rokiem.
wyników I kwartału. Notowania skoczyły o 5,4 proc. 8-9 le wielu prezesów powinno przeprosić inwestorów. 22-23

Sprawdź, jak rynki przyjmą liczbę nowych bezrobotnych w USA. Dziś 14.30
K O M E N T A R Z E I O P I N I E
W G Ó R Ę Bogdan Klich W D Ó Ł Jan Olszewski
Minister obrony narodowej miał okazję Szef komisji weryfikacyjnej WSI jest
do zaprezentowania dobrej nowiny rozżalony — skądinąd słusznie — że nikt
— poinformował w środę, że Polska go o wtorkowej akcji ABW wobec dwóch
wstępuje do Eurokorpusu — zalążka europejskich członków komisji nie poinformował. Przy okazji
czwartek 15 V 2008 sił zbrojnych. Wprawdzie Eurokorpus od lat stwierdził, że akcja ABW nie była atakiem na
pozostaje tym zalążkiem, ale może zacznie opozycję, lecz „wyraźną szykaną wobec komisji

[02] wreszcie kiełkować, stając się nie tyle alternatywą,


co uzupełnieniem NATO. [ASS]
weryfikacyjnej, która jest organem opozycyjnym”.
A w której ustawie to zapisano? [ASS]

ZDANIEM KPP FORUM RZĄD

Obniżka
podatków
nie dla
każdego
O
d 1 stycznia 2009 r. za-
czną obowiązywać
dwie stawki podatku
dochodowego od osób fizycz- Czy w sprawie majątku
nych — 18 i 32 proc. Oznacza Edwarda Mazura
to uproszczenie systemu po- Zbigniew Ziobro
datkowego i zmniejszenie poniósł porażkę?
ciężarów fiskalnych. Warto
jednak zauważyć, że jedno- Jeśli nie ma dowo-
cześnie nie zmieni się 19-pro- dów na udział Mazu-
centowa liniowa stawka po- ra w zbrodni, to na jakiej
datku dla przedsiębiorców. podstawie zajmować
W konsekwencji ci ostatni, majątek. Co by napisano,
będący osobami fizycznymi, gdyby zajęto majątek,
jeśli ich roczny dochód nie a potem trzeba było
przekracza 85 528 zł, w wielu zwracać z ogromnym od-
wypadkach będą prawdopo- szkodowaniem, zapewne
dobnie decydować się na wy- spadłoby to Ziobrę. [ZENEK]
bór opodatkowania na zasa-
dach ogólnych. Wtedy jednak Panowie i panie, Na pierwszej linii frontu: Minister pracy Jolanta Fedan niespodziewanie znalazła się na pierwszej linii rządowych szańców.
ci, którzy osiągną wyższe 6 listopada 2007 r. Jej propozycje w sprawie emerytur pomostowych związkowcy skomentowali krótko: to oznacza wojnę. [FOT. TP]
dochody, będą wpadać w 32- to Tusk do władzy się

Czas się szykować


-procentową stawkę podat- już szykował. [LIPON]
kową. Wtedy okaże się, że de-
cyzja o wyborze stawek pro- On polował na
gresywnych była nieopłacal- czarownice, teraz
na. Przedsiębiorcy po raz ko- beknie, przegra proces
lejny zostali pominięci przy za procesem o zniesła-

do wojny płacowej
wprowadzaniu w życie waż- wienie. [ZEL]
nych zmian systemowych.
Nie Ziobrę ograł Ma-
Oczywiście, każdą decyzję zur, tylko nas, Pola-
o opodatkowaniu na zasa- ków i Polskę. Artykuł
dach ogólnych każdy przed- świadczy o tym, jaką staj-

C
siębiorca podejmuje indywi- nię Augiasza odziedziczył
dualnie. Jednak trudno ak- po komunie Zbigniew Zio- złonkowie rządu Donalda Tuska KOMENTARZ czej o godnych zarobkach w sferze bu-
ceptować zmianę prawa, któ- bro i z jakimi ludźmi przy- wielokrotnie odżegnywali się Adam dżetowej są dla związkowców dobrym
ra spowoduje, że przede szło mu pracować w re- w wywiadach od wielkich reform Sofuł argumentem, by ruszyć do boju o pod-
wszystkim drobni przedsię- sorcie. W końcu nie mini- ustrojowych, preferując za to taktykę wyżki. Pierwsze starcie w tej batalii rząd
a.soful@pb.pl ☎ 022-333-98-03
biorcy będą musieli analizo- ster prowadzi dochodzenie małych kroków. Pierwsze miesiące funk- zakończył powodzeniem — udało mu się
wać, jaką formę opodatkowa- w sprawie, tylko prokura- cjonowania tego gabinetu to były bardzo przeczekać falę protestów w służbie
nia wybrać i czy w krótszej torzy, roztaczający parasol małe kroki, a marsz ku świetlanej przy- Determinacja będzie zdrowia, ale nie było to zwycięstwo — ra-
lub dłuższej perspektywie ochronny nad skorumpo- szłości przypominał bardziej dreptanie potrzebna, by stawić czoła czej remis ze wskazaniem. Bo protest
będzie się im ona opłacać. wanymi ludźmi poprzed- w miejscu. Tym bardziej cieszy prezenta- rosnącej presji płacowej. przycichł, ale jego przyczyny nie ustały
Z pewnością nie jest to pożą- nich układów. [BORYNA] cja przez resort pracy założeń do ustawy i pewnie w najbliższych miesiącach ode-
dane uproszczenie prawa po- o emeryturach pomostowych. Nie jest to
Obecna ekipa nie jest ulubień- zwie się ze zdwojoną siłą. A w kolejce
datkowego, lecz wręcz jego Dla Ziobry areszto- być może tak duży krok, jak oczekiwali cem związków zawodowych, do strajkowych bojów o podwyżki stoi
komplikowanie. Szczególnie wanie Mazura i in- ekonomiści i przedsiębiorcy, ale postęp więc z tej strony nie może coraz więcej grup społecznych.
dotknie to osoby samoza- nych przestępców było jest znaczący, zwłaszcza w porównaniu liczyć na taryfę ulgową.
trudnione. sprawą drugorzędną, je- z zaniechaniami kilku poprzedników. Donald Tusk jako premier unikał do-
mu zależało na efektow- Można uznać, że rząd słowa dotrzymuje, tychczas frontalnych starć — grał na
Od dawna wskazujemy nych konferencjach pra- bo nie są to rewolucyjne zmiany — to Bo jak mawiał niegdyś prof. Michał Kule- czas, uspokajał, łagodził napięcia. Przy-
na konieczność tworzenia sowych i na tym skupiał małe kroki, często w dobrą stronę. sza o reformie samorządowej — to refor- nosiło to efekty, ale niewykluczone,
coraz bardziej przejrzystego całą swoją (i nie tylko) ma, dla której warto przegrać wybory. że premier będzie musiał pokazać nieco
systemu podatkowego. Zbli- energię. Tylko w tym Taktyka małych kroków dotychczas się Czy obecny rząd potrafi wykrzesać z sie- bardziej surowe oblicze. Bo budżet nie
żające się zmiany w PIT te- celu używał całej swojej sprawdzała, ale najbliższe miesiące po- bie determinację dla obrony mniej zna- wytrzyma realizacji wszystkich żądań,
mu jednak nie sprzyjają. władzy. [@!] każą, czy może być to dobry plan na całą czących, mało spektakularnych zmian? a to będzie już nie tylko kłopot rządu
Wobec zbliżającej się obniż- kadencję. O rządowy kształt ustawy i ministra finansów. To będzie kłopot
ki wysokości PIT, warto za- Za to Tusk obsadził o emeryturach pomostowych trzeba A determinacja będzie potrzebna. Nie domagających się dziś szybkich wyso-
tem zastanowić się nad po- już całą mafię pokro- będzie stoczyć morderczą batalię w par- tylko po to, aby przeprowadzić z powo- kich podwyżek płac związkowców, ale
dobnym ruchem w podatku ju Sawickiej, Ostrowskiej lamencie i poza nim (już kilka godzin dzeniem przez parlament nawet te sto- nie tylko ich. Premier, a w ślad za nim je-
dochodowym płaconym i KPP w blokach starto- po prezentacji projektu „pomostówek” sunkowo skromne rządowe plany, ale go ministrowie unikali wojny, ale muszą
przez firmy. Byłby to krok wych i prywatyzują. lider nauczycielskiej Solidarności stwier- również po to, by stawić czoła rosnącej być na nią gotowi. Pierwsze odległe sal-
sprzyjający rozwojowi A elektorat z zakładów dził, że skoro minister pracy chce wojny, presji płacowej. Obecna ekipa nie jest wy już słychać.
przedsiębiorczości. karnych bije brawo. [BRAVO] to będzie ją miała). I tu pojawia się ulubieńcem związków zawodowych,
Konfederacja pierwszy problem z taktyką małych kro- więc z tej strony nie może liczyć na taryfę Czytaj też na str. 5
Pracodawców Polskich opinie internautów ków. O wielkie projekty chce się walczyć. ulgową. Zapowiedzi z kampanii wybor-

Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. Menedżer ds. public relations: Dyrektor artystyczny: OBSŁUGA PRENUMERATY
Tel. 022-333-99-99, fax 022-333-99-98 Anna Stachurska, a.stachurska@pb.pl Kasper Skirgajłło-Krajewski, k.skirgajllo@pb.pl 0-801-801-771, 081-462-09-38 (pn.-pt. w godz. 9-17) „Puls Biznesu” w PiN 102FM
ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: puls@pb.pl tel. 022-333-98-25 Dział informacji: prenumerata@pb.pl, fax 081-462-09-99 w każdą środę od 7.40 w programie
Prezes: Design Director Bonnier Business Press: Tadeusz Markiewicz, t.markiewicz@pb.pl „Gość Radia PiN”
Arkadiusz Dawid, a.dawid@pb.pl, Jacek Utko, j.utko@pb.pl Dział Inwestor: Zamówienia na prenumeratę przyjmują też jednostki
Cezary Koprowicz, c.koprowicz@pb.pl kolportażowe Ruch, prywatni kolporterzy (Kolporter, Garmond
tel. 022-333-99-50
Press, GLM, AS Press) oraz urzędy pocztowe. ISSN 1427-6852.
Dyrektor handlowy (biuro reklamy i konferencje): Dziennik „Puls Biznesu” Dział dodatków i sekcji tematycznych,
Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. Druk: MULTICO Sp. z o.o.
Krzysztof Zarzeczny, k.zarzeczny@pb.pl Redaktor naczelny: redaktor prowadzący gazele.pl: Copyright: Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.
tel. 022-333-98-98 Jacek Ziarno, j.ziarno@pb.pl Wojciech Kowalczuk, w.kowalczuk@pb.pl
Dyrektor marketingu: Zastępcy red. naczelnego: Dział graficzny, z-ca dyr. artystycznego:
Ostrzeżenie: Kopiowanie, powielanie, przedruk
lub reprodukcja gazety w całości lub w części jest możliwa
„PB” W TV Biznes
Robert Orłowski, r.orlowski@pb.pl Tomasz Siemieniec, t.siemieniec@pb.pl, Tomasz Młynarski, t.mlynarski@pb.pl wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody wydawcy. Od poniedziałku do piątku o godz. 22.10
tel. 022-333-97-02 Ryszard Holzer, r.holzer@pb.pl Dział foto:
Dyrektor sprzedaży nakładu: Redaktor naczelny portalu pb.pl: Grzegorz Kawecki, g.kawecki@pb.pl po programie Biznes Dzisiaj
Anna Kuczyńska, a.kuczynska@pb.pl Przemysław Barankiewicz, BIURO REKLAMY:
tel. 022-333-98-22 p.barankiewicz@pb.pl 022-333-98-88, reklama@pb.pl
LICZBA DNIA CYTAT DNIA

20
Jacek Kurski: Za naszych czasów wejścia
ABW służyły eliminowaniu afer, Dziękujemy państwu
złodziejstwa, patologii i okradania Polski. za liczną obecność.
mld USD Tyle co najmniej
Zapraszamy za rok.
wynoszą straty materialne
Natomiast to wejście ABW służy atakowi
spowodowane trzęsieniem czwartek 15 V 2008
ziemi, które w poniedziałek na proces likwidacji WSI. Na nic innego.
nawiedziło chińską prowincję
Syczuan — szacuje firma
AIR Worldwide. poseł Prawa i Sprawiedliwości [03]
ZDROWIE

Opozycja będzie bronić szpitali jak niepodległości


J
uż nie lustracja czy rozli- KOMENTARZ straty, a najlepsze toną w dłu- wia nie dały wyraźnej popra- medycznych nie jest gwaran- ciwko rządowi. Jednak i w tej,
czanie afer III RP stają Adam gach po uszy. Ale także na to wy funkcjonowania systemu. towany. Jeśli tak jest w isto- i w poprzedniej kadencji opo-
się sztandarowymi ha- Sofuł jest sposób — trzeba zwięk- cie, to były premier jest zycji nie udało się ugodzić
słami niedawno jeszcze rzą- szyć nakłady na ochronę Były premier Jarosław Ka- współwinny, podobnie jak rządu naprawdę celnie. Może
a.soful@pb.pl ☎ 022-333-98-03
dzącej partii. Teraz na sztan- zdrowia do 6 proc. PKB. Pew- czyński twierdzi, że obecne wszystkie rządy od wejścia dlatego że artylerię wytacza-
dary wciągnięto sprzeciw wo- szpitale będą się kierowały nie trzeba, warto jednak za- nakłady na służbę zdrowia w życie konstytucji. no przeciwko zjawom — wy-
bec prywatyzacji szpitali. Były „dogmatem zysku”, co prowa- uważyć, że rosnące wraz z wy- oznaczają w praktyce to, że myślonym problemom. Zja-
wiceminister zdrowia Bogdan dzi do podejrzeń, że dobry sokością składek przychody władze łamią konstytucję, Prawem opozycji jest wyta- wy się rozpierzchły, a proble-
Piecha grzmi, że prywatne szpital to taki, który przynosi Narodowego Funduszu Zdro- gdyż dostęp do świadczeń czać najcięższe działa prze- my pozostały.

R E K L A M A PB-16315
ZDANIEM KIG

Elektroniczna
administracja
coraz bliżej

P
rzedstawiona przez
Ministerstwo Gospo-
darki „Koncepcja sys-
temu Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności
Gospodarczej” i scenariusz
jej realizacji stanowi znaczą-
cy krok mający na celu wpro-
wadzenie i powszechne
wdrożenie systemu usług
elektronicznej administracji.
Obejmuje niezbędne ele-
menty ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej,
rozszerzając jej swobodę,
i wprowadza duże ułatwienia.

Krajowa Izba Gospodarcza


od maja 2004 r. promuje
koncepcję „jednego okienka”,
dlatego propozycja resortu
gospodarki zasługuje na po-
parcie. Obawiamy się jednak,
iż jej wdrożenie nie będzie
możliwe 1 października br.,
a taki termin został określony
w ustawie wprowadzającej
ustawę o swobodzie działal-
ności gospodarczej. Sugeru-
jemy jak najpełniej wykorzy-
stać przyjęte i dobrze funk-
cjonujące uproszczone syste-
my „jednego okienka” w in-
nych krajach UE. Wdrażaniu
ewidencji powinny towarzy-
szyć prace mające na celu
stopniową likwidację trady-
cyjnej formy — papierowej
na rzecz elektronicznych
PPK w każdej gminie. Propo-
nujemy zastosowanie syste-
mu zachęt — m.in. finanso-
wych — dla przejścia w cało-
ści z formy papierowej
na elektroniczną. Mamy jed-
nocześnie świadomość tego,
że prawdopodobnie nie bę-
dzie możliwa całkowita rezy-
gnacja z formy papierowej
w bliskiej przyszłości.

Liczymy na to, że przedsta-


wionej koncepcji zostanie
nadany odpowiedni priory-
tet w pracach rządu i nie po-
dzieli ona losu innych plano-
wanych, opracowywanych,
ale dotychczas nie wdrożo-
nych lub znacznie opóźnio-
nych systemów informa-
tycznych.
Krajowa Izba Gospodarcza
P U L S D N I A
TELFORCEONE ZANURKOWAŁ CYFROWY POLSAT BŁYSNĄŁ
Po słabych wynikach i prognozie Ma najlepsze wyniki w swojej
akcje potaniały o 48,4 proc. historii i EURO 2008 przed sobą.

[04] czwartek 15 V 2008


Redaktor prowadzący
Bartosz Krzyżaniak
11 12

Premierze, niech
PŁACE Pensje w sferze publicznej są wyższe i rosną szybciej niż w
zbliża się spowolnienie gospo- twórstwie przemysłowym
darcze. Domaganie się przez różnica płac wynosi 13 proc. Jeden do zera:
Jacek grupy zawodowe15-procento- — To demoralizujące dla Pierwszy bój wygrali strajkujący
Kowalczyk wych dalszych podwyżek, pracowników firm — mówi Ja- — rząd zgodził się na podwyżki
co ostatnio deklarowały, jest nusz Jankowiak. płac. Przed ekipą Donalda Tuska
j.kowalczyk@pb.pl ☎ 022-333-99-38
nieodpowiedzialne i zagraża Na tym nie koniec. Zwykle kolejna batalia — o emerytury
Pensje w sektorze równowadze ekonomicznej wzrost wynagrodzeń w jed- pomostowe. Gospodarka
publicznym po raz pierwszy — ostrzega Janusz Jankowiak, nym sektorze odbija się na żą- wolałaby, żeby tym razem rząd
od lat rosną szybciej główny ekonomista Polskiej daniach płacowych w drugim. wykazał stanowczość.
niż w prywatnym. Dla Rady Biznesu. Pierwszą rundę tej spirali wi- [FOT. BS]
gospodarki to fatalny znak Czym może grozić wyścig dzieliśmy już kilka miesięcy te-
— mówią ekonomiści. płac w sektorze publicznym? mu. Strajkujący górnicy, leka-
Po pierwsze — nierównowagą rze, pielęgniarki i nauczyciele
Spełnił się scenariusz, przed w finansach państwa. właśnie dynamikę płac w fir-
którym kilka miesięcy temu — W sektorze publicznym mach prywatnych przytaczali
ostrzegali ekonomiści — rząd zachodzą te same zjawiska, co jako główny argument uzasad-
ugiął się pod żądaniami górni- w firmach prywatnych — ode- niający ich żądania. Czy teraz
ków, lekarzy, pielęgniarek iin- rwanie się dynamiki wynagro- role się zmienią?
nych pracowników sektora pu- dzeń od dynamiki wydajności —Oczekiwania napodwyż-
blicznego. Ich wynagrodzenia wpędza pracodawcę wkłopoty. ki wzrosną. Jednak w świetle
wystrzeliły w górę. W I kw. Jego koszty rosną szybciej niż zbliżającego się wyhamowania
przeciętna pensja wyniosła po- dochody, staje się mniej kon- gospodarczego pracownicy
nad3,5 tys. zł ibyła o12,2 proc. kurencyjny — tłumaczy Mar- prywatnych przedsiębiorstw
wyższa niż rok wcześniej —wy- cin Mróz, główny ekonomista będą znacznie bardziej rozsąd-
nika z danych GUS. To pierw- Fortis Banku. ni w formułowaniu żądań niż
szy kwartał od wielu lat, kiedy Tyle że tu pracodawcą jest wsektorze publicznym. Nie bę-
dynamika płac w sektorze pu- państwo. Wysokie koszty mu- dą podcinać gałęzi, na której
blicznym była wyższa niż wfir- si więc wziąć na siebie budżet. siedzą — zapewnia Małgorza-
mach prywatnych (gdzie wy- Po drugie — wzrost wyna- ta Krzysztoszek.
nagrodzenia itak rosną wtem- grodzeń wzmacnia presję in- Może się też okazać, że
pie zawrotnym). W podwyż- flacyjną. twardą postawę, której zabra-
kach nie byłoby nic złego, gdy- — Pieniędzy do wydania kło politykom, będą musieli
by nie to, że wsektorze publicz- przybywa, więc konsumpcja ro- przyjąć przedsiębiorcy.
nym —przygorszej wydajności śnie. A to pcha ceny w górę — — Osłabienie koniunktury
— zarabia się znacznie lepiej wyjaśnia Małgorzata Krzyszto- w Europie i w Polsce oznacza
niż w prywatnym, a żądania szek, ekspert PKPP Lewiatan. dla firm słabsze wyniki i po-
płacowe związków dalej ro- trzebę ograniczania kosztów.
sną. Nie bacząc nato, że gospo- Nie dam, bo nie mam Chcąc utrzymać się na rynku,
darka zwalnia. Rosnące pensje w budżetów- nie będą miały wyboru — sy-
ce i firmach państwowych tuacja zmusi je do powiedze-
Zawodowe dojenie sprawią kłopoty także przed- nia „nie” — twierdzi Dariusz
— To sygnał ostrzegawczy dla siębiorcom prywatnym. Dys- Winek, główny ekonomista
rządu izwiązków zawodowych. proporcja w zarobkach osłabi BGŻ.
Koszty pracy w sektorze pu- morale ich pracowników. Mi- Dlatego spodziewa się, że
blicznym rosną szybciej niż mo że firmy państwowe mają 2008 r. przyniesie wyhamowa-
wprywatnym, tymczasem wy- gorsze wyniki, zarabia się w nie dynamiki płac w sektorze
dajność jest znacznie niższa nich znacznie lepiej niż w pry- prywatnym inasilenie podwy-
i podnosi się powoli. Ponadto watnych. Przykład — w prze- żek w publicznym.

WYBORY PODNIOSŁY PŁACE GÓRNIK GONI INFORMATYKA


Pensje w sektorze publicznym rosną szybciej niż w prywatnym, mimo że pracownicy tego drugiego nadal zarabiają mniej Przeciętna pensja brutto w I kw. 2008 r. (w zł)

Przeciętna pensja (w zł) sektor publiczny sektor prywatny Dynamika wynagrodzeń (r/r, w proc.) sektor publiczny sektor prywatny Pensja Wzrost (r/r)

3542
3387 Informatyka 6490 6,1%
3142 3158 3170 3206
2965 2961 2995 2947
2777 Górnictwo 5053 11,5%
2642 2686 2727
+12,2%
2463 2483 2524
2435 +11,6% Poczta
3781 8,3%
i telekomunikacja

+9,8% +10,0%
Transport
i logistyka 3249 10,6%
+9,0%
+8,5%
+7,8% Budownictwo 3087 17,1%
+7,1% +7,0%
+6,5% Edukacja 2688* 5,9%*
+5,7%
+5,4% +5,4%
+5,1% Ochrona
2687* 12,1%*
+4,4% zdrowia
+3,9% +4,0% +4,1%
Handel
detaliczny 2215 12,5%
I’06 I-II I-III I-IV I’07 I-II I-III I-IV I’08
*IV kw. 2007 r. Źródło: GUS
Dziś nie przegap GIEŁDA KONFERENCJA DANE
na stronie: Koniec raportów Opowie o Kruku Bilans prawdę powie
Inwestorzy giełdowi będą Wojciech Kruk wyjaśni, Bilans płatniczy
mieli do przeanalizowania dlaczego V&W nie wyjaśni, czy gospodarka
ponad 100 raportów za powinna wrogo w marcu rzeczywiście
pierwszy kwartał. przejmować Kruka. zwolniła.
www.pb.pl www.pb.pl www.pb.pl czwartek 15 V 2008

od 9.00 10.30 14.00 [05]

pan nie mięknie


prywatnej Rząd czeka ciężka przeprawa
ze związkami o emerytury pomostowe
Ponad 650 tys. osób by dozałamania systemu eme- do powiedzenia — mówi Wie- Protesty zapowiadają także gumentuje Jacek Droździel, wi-
straci prawo do emerytur rytalnego lub do sięgnięcia sława Taranowska. kolejarze. ceszef Konfederacji Kolejo-
pomostowych — zapowiada do kieszeni podatnika przez Strajki są niemal pewne. —Jesteśmy bardzo niezado- wych Związków Zawodowych.
rząd. Związkowcy nie chcą zwiększenie składki —twierdzi — Pozbawienie nauczycieli woleni ze stanowiska rządu. Jakie wrażenie zrobią naDo-
o tym słyszeć. Jeremi Mordasewicz z PKPP prawa do emerytur pomosto- Uważam, że wspólnie z inny- naldzie Tusku naciski organiza-
Lewiatan. wych jest błędem. Nauczyciel mi związkami PKP powinni- cji pracowniczych, dopiero się
Emerytury pomostowe to de- Zmiany pozytywnie odbie- również jest zawodem oszcze- śmy podjąć decyzję o strajku. okaże.
cydujące starcie dla rządu Tu- rają też ekonomiści. gólnym charakterze. Dlatego na Pracownicy kolei chcą praco- — Ograniczenia pomostó-
ska —taka jest opinia większo- — Ograniczenie emerytur 27 maja planujemy akcję pro- wać, jednak wymagania zdro- wek to fundamentalna refor-
ści ekspertów i ekonomistów. pomostowych to odrzucenie testacyjną. W szkołach rozpo- wotne są w tym zawodzie bar- ma obecnego rządu. Będzie
To, że będzie musiał się z nim balastu odziedziczonego po częły się referenda. Będziemy dzo ostre, nie każdy w wieku testem na jego skłonność do
zmierzyć, zawdzięcza po- PRL. Przyczyni się dowzrostu się też domagać 50-proc. pod- przedemerytalnym jest wstanie uzdrawiania gospodarki —
przednikom. Przez wiele mie- aktywności zawodowej ludno- wyżki płac —zapowiada Magda- je spełnić. Wówczas powinien uważa Ryszard Petru.
sięcy rząd PiS dreptał w miej- ści, a to wzmocni wzrost na- lena Kaszulanis ze Związku Na- mieć możliwość przejścia na Jacek Kowalczyk, GN
scu, aż wkońcu wydłużył orok szego PKB — komentuje Ry- uczycielstwa Polskiego. wcześniejszą emeryturę — ar- j.kowalczyk@pb.pl ☎ 022-333-99-38
żywot emerytur wcześniej- szard Petru, główny ekonomi-
szych. W nowym systemie za- sta Banku BPH.
R E K L A M A PB-16355
stąpią je pomostówki (świad-
czenia wypłacane od momen- …i oburzenia
tu zakończenia pracy do uzy- Jednak rząd musi jeszcze sto-
skania prawa do emerytury czyć walkę z organizacjami
powszechnej). Prawo do nich pracowniczymi.
będą miały osoby pracujące — Dlaczego urzędnik ma Kancelaria prawna
w szczególnych warunkach. rozstrzygać, co jest pracą
I właśnie o grono uprawnio- w trudnych warunkach, a co CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spó∏ka komandytowa
nych toczy się ostry spór. nią nie jest? To kryteria me- ma przyjemnoÊç poinformowaç, ˝e z dniem 1 maja 2008 roku
dyczne powinny mieć decydu-
Głosy radości… jące znacznie. Projekt jest dla radca prawny Marek Durski
Przedstawiony wczoraj przez nas absolutnie nie do przyję-
Jolantę Fedak, minister pracy, cia — mówi Wiesława Tara- specjalizujàcy si´ w projektach energetycznych,
projekt ustawy oemeryturach nowska, wiceprzewodnicząca w szczególnoÊci w zakresie zagadnieƒ regulacyjnych
pomostowych zakłada, że licz- Ogólnopolskiego Porozumie-
ba uprawnionych donich osób nia Związków Zawodowych. objà∏ kierownictwo nad
spadnie z 786 tys. do 129 tys. Jest oburzona zarówno za-
(uprawnienia stracą m.in. łożeniami projektu, jak isposo- Departamentem Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych
wszyscy nauczyciele i 75 proc. bem prowadzenia dialogu spo-
kolejarzy). Dla budżetu ma to łecznego. a do grona partnerów kancelarii do∏àczy∏a
przynieść 43,6 mld zł w latach — Rząd nas oszukał. Obie-
2009-20. Projekt z radością cał, że będziemy rozmawiać radca prawny Karolina Siedlik
przyjmują pracodawcy. o emeryturach pomostowych specjalizujàca si´ w projektach energetycznych
— W pełni popieramy pro- wKomisji Trójstronnej. Tym-
i infrastrukturalnych oraz kwestiach regulacyjnych
pozycje rządu. Utrzymywanie czasem nie ma zamiaru słu-
obecnego stanu doprowadziło- chać, co mamy na ten temat z zakresu prawa energetycznego

Pozostali partnerzy w 24-osobowym zespole prawników


SPECJALNIE DLA PULSU doradzajàcych wy∏àcznie w zakresie projektów energetycznych i infrastrukturalnych:

Donald Tusk powinien Za obietnice Andrew Kozlowski, Juris Doctor


partner zarzàdzajàcy, doradzajàcy przy projektach energetycznych
być jak Margaret Thatcher rządu płaci i infrastrukturalnych, w szczególnoÊci przeprowadzanych w formule PPP

Agnieszka Durlik-Khouri podatnik


ekspert Krajowej Izby Gospodarczej
tywność zawodowa. Oznacza
to, że te osoby lądują w syste-
radca prawny dr Andrzej B∏ach, LL.M.
koordynator praktyki energetycznej CMS Cameron McKenna
Andrzeja Sadowski w Europie Ârodkowo-Wschodniej
mie emerytalnym i żyją
wiceszef Centrum im. A. Smitha
Jest zagrożenie, że rząd na koszt pracujących.
ugnie się pod presją związkow- Rząd powinien być twardy, a Wzrost wynagrodzeń w sek- radca prawny Wadim Kurpias
ców. Już dziś pojawiają się premier wzorować się na Mar- torze publicznym niedługo po specjalizujàcy si´ w projektach infrastrukturalnych i budowlanych,
sprzeczne sygnały — najpierw, garet Thatcher, którą twardą wyborach to dowód, że rząd w tym projektach deweloperskich i budowie autostrad
że rząd okroi wydatki budżeto- ręką zreformowała Wielką Bry- kupił ciszę grup społecznych
we, a następnie, że będą pod- tanię. To trudne z politycznego za pieniądze podatnika. Tak wy- radca prawny Tomasz Minkiewicz
wyżki w sferze budżetowej. punktu widzenia, ale z drugiej soka dynamika płac stanowi specjalizujàcy si´ w projektach energetycznych,
Grupa uprawnionych do eme- strony to właśnie osoby, które dla gospodarki realne zagroże- w szczególnoÊci dotyczàcych poszukiwania ropy i gazu
rytur pomostowych powinna podejmują trudne decyzje, nie. Mam nadzieję, że politycy
być jak najmniejsza. Za przechodzą do historii. Rząd to dostrzegą. Wszystko wska-
kosztowne wcześniejsze wysy- ma wybór: dać przywilej 1-1,5 zuje na to, że rząd bardziej oba-
łanie na emeryturę płacą pra- mln potencjalnych wyborców, wia się mnożących żądania
CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spó∏ka komandytowa
cujący wyższymi składkami czy działać w interesie kilkuna- przedstawicieli związków niż ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
i podatkami. W Polsce spada stu milionów pracujących, któ- niebezpieczeństw czyhających tel. +48 22 520 5555, fax +48 22 520 5556
bezrobocie, ale nie rośnie ak- rzy za to będą musieli zapłacić. na gospodarkę. www.law-now.com
Pawlak potwierdził To nie jest wspaniałomyślna ini- Minister obiecał Najważniejsze zmiany w usta-
cjatywa naszego rządu. Obowią- wie o zamówieniach publicz-
likwidację barier zek taki na wszystkie kraje unij- szybsze tempo nych dotyczą ograniczenia
Waldemar Pawlak, minister ne nałożyła Komisja Europejska. Zmiana prawa o zamówieniach kontroli przedłużających pro-
PULS DNIA gospodarki, podtrzymał
zapowiedź likwidacji barier
Zdaniem ministra gospodarki,
w Polsce najwięcej obciążeń
publicznych, nowelizacja usta-
wy drogowej oraz o ochronie
ces inwestycyjny i wyelimino-
wania absurdów prawnych.
administracyjnych dla firm nakładają regulacje dotyczące środowiska to główne działa- W przyszłym tygodniu będzie
i obywateli. ochrony środowiska, planowa- nia, dzięki którym przyspieszy gotowy projekt specustawy
— Do 2010 r. rząd zredukuje nia i zagospodarowania prze- tempo budowy dróg i auto- drogowej, która skróci proces
obciążenia administracyjne strzennego, ubezpieczeń spo- strad — powiedział Cezary podejmowania decyzji admini-
czwartek 15 V 2008 o 25 proc. Obniżenie kosztów łecznych i prawa probierczego. Grabarczyk, minister infra- stracyjnych. Nowelizacja usta-
z nimi związanych jest możliwe Prace nad analizą przepisów, struktury, podczas XIV Mię- wy o ochronie środowiska zli-

[06] i bardzo pożyteczne dla gospo-


darki — powiedział Waldemar
Pawlak.
które należy wyrzucić do kosza,
trwają w resorcie gospodarki
od roku. [JK]
dzynarodowych Targów Bu-
downictwa Drogowego Auto-
strada-Polska.
kwiduje przewlekłe procedury,
które narażały Polskę na utratę
unijnego finansowania. [DI, PAP]

ResortSchetynyłamie
INFORMATYKA MSWiA nielegalnie wykorzystało opracowania prywatnej firmy
O JEDEN WIERSZ ZA DALEKO 25 VI 2000 17 II 2005 1 VII 2006 1 VII 2007 1 V 2008

MSWiA przez trzy lata nie potrafiło Przyjęto ustawę Postępująca informatyzacja Minister właściwy (w tym Do tego dnia To kolejny termin wejścia
opracować rozporządzenia dla o ogłaszaniu aktów i rozwój internetu sprawiają, wypadku MSWiA, które powinno zostać w życie zapisów ustawy
e-dokumentów. Walcząc z czasem, normatywnych. że na mocy ustawy przejęło pieczę opublikowane o publikacjach elektro-
urzędnicy skopiowali w akcie prawnym część Określa ona tryb o informatyzacji administracji nad informatyzacją) ma rozporządzenie nicznych. Nowe władze
chronionego prawem opracowania prywatnej ogłaszania ustaw, dopisano do ustawy obo- do tego terminu określić w drugim wariancie. MSWiA — po trzech latach
firmy. Na dodatek pociągnęli kółkiem myszki rozporządzeń, uchwał wiązek dostarczania aktów wymagania dotyczące Ale także ten termin kompromitujących opóźnień
za daleko i skopiowali o jeden wiersz za dużo i orzeczeń. normatywnych w formie dokumentów elektronicznych. nie został — chyba starały się
— kod wraz ze źródłem (adresem strony Słowem — wszystkich elektronicznej. Na mocy zapisu Nie wypełniło zadania. Termin dotrzymany. go dotrzymać i 30 kwietnia
internetowej firmy). Schemat wraz ze ważnych dla systemu wszystkie akty prawne, wejścia w życie zapisów Przesunięto go 2008 r., czyli w ostatniej chwili,
źródłem „zapożyczenia” opublikowano prawnego dokumenty, dzienniki o dokumentach w formie po raz kolejny o rok. opublikowały rozporządzenie,
w Dzienniku Ustaw. Rzeczpospolitej urzędowe powinny elektronicznej przesuwa się. które ma jednak wejść w życie
Polskiej dokumentów. wyemigrować z papieru dopiero 1 lipca.
Żeby jeszcze był to prawidłowy kod. do elektronicznej sieci. Jak
Niestety, dla urzędników pochodził on mają wyglądać
z 2006 r., a firma przez dwa lata znacząco e-dokumenty, powinno
go poprawiła, publikując nową wersję w 2008 r. określić odrębne
rozporządzenie.

nej firmy CeBIP. Dodatkowo gatelizować sprawy — zapew- stępni program do edytowa- lu resort dowiedział się o „po- urzędom. Zamówienie zreali-
urzędnicy „pożyczyli” schemat nia, że rozporządzenie zno- nia dokumentów elektronicz- życzonych” kodach i od razu zowano bez ogłoszenia oprze-
edytora dokumentów wstarej, welizuje. Posypuje też głowę nych za darmo, więc nie może wszczął postępowanie wyja- targu, bo jego wartość była niż-
Mariusz
roboczej wersji z2006 r., niena- popiołem. być mowy oopanowaniu przez śniające. Z naszych informacji sza niż 14 tys. EUR (zamówie-
Zielke
dające się do wykorzystania. —Bardzo nam przykro zpo- kogoś tego rynku — mówi Wi- wynika, że CeBIP rozważał nie podprogowe). CeBIP uwa-
m.zielke@pb.pl ☎ 022-333-98-01 Jakby tego było mało, opraco- wodu tej sytuacji. Wszczęliśmy told Drożdż. skierowanie sprawy do pro- ża, że to działanie nieprzejrzy-
wania skopiowano tak, że postępowanie wyjaśniające W ubiegły piątek „Rzecz- kuratury, ale ostatecznie napi- ste, bo resort nie zaprosił tej
Urzędnicy bezprawnie wministerialnym akcie praw- wtej sprawie, które ma stwier- pospolita” zarzuciła MSWiA, sał tylko skargę do Grzegorza firmy do złożenia oferty, mi-
skopiowali schematy nym znalazł się odnośnik dzić, czy doszło do przestęp- że przez zbyt późne opubliko- Schetyny, wicepremiera i sze- mo że wiedział ojej zaintereso-
prywatnej firmy w ważnym dostrony internetowej napry- stwa czy tylko do zaniedbań wanie rozporządzenia dopro- fa MSWiA. waniu opracowaniem takiego
dla e-administracji watnym serwerze (źródło do- wynikających zniefrasobliwo- wadziła do sytuacji, w której „Wymienione działania na- oprogramowania.
rozporządzeniu. kumentu). ści urzędników. Odpowiedzial- tylko jedna firma (właśnie ruszają m.in. moje prawa au- Rozporządzenie dotyczące
Pachnie skandalem. „Jest to stara wersja robo- ne osoby już zostały ukarane CeBIP) jest w stanie dostar- torskie” — napisał w niej Ry- wymagań technicznych doku-
cza, obarczona licznymi błęda- —mówi Witold Drożdż, podse- czyć na rynek oprogramowa- szard Adam Grytner, wicepre- mentów elektronicznych zo-
Ministerstwo Spraw We- mi iwadami, natyle istotnymi, kretarz stanu wMSWiA odpo- nie zgodne z rozporządze- zes CeBIP. stało wydane z dużym opóź-
wnętrznych i Administracji że stworzenie w oparciu o nią wiedzialny za informatyzację. niem. „Rz” nie napisała jed- nieniem i ma wejść w życie
(MSWiA) ma poważny pro- prawidłowo działającego edy- Jego zdaniem, prawdopo- nak o kontrowersjach zwią- Program za darmo 1 lipca (w związku z koniecz-
blem. W opracowanym przez tora o wymaganych funkcjo- dobnie nie chodziło oprzemy- zanych z zamieszczeniem Zustaleń „PB” wynika, że edy- nością nowelizacji ten termin
nie ważnym dla e-administra- nalnościach nie jest możliwe” cenie doaktu prawnego treści, w rozporządzeniu opracowań tor do opracowywania e-pu- prawdopodobnie nie zostanie
cji rozporządzeniu (o doku- — informuje CeBIP. które umożliwiłyby prywatnej firmy. Na ten trop znacznie blikacji zgodnych z rozporzą- dotrzymany). Jest to bardzo
mentach i aktach prawnych firmie nieuczciwy zarobek. wcześniej wpadł Piotr Wa- dzeniem resort zamówił w fir- potrzebny akt wykonawczy dla
w formie elektronicznej) zna- Będzie nowela — Uważam, że to nie był glowski i opisał sprawę na ser- mie Com-pan. Program ma jednego zpriorytetów polskie-
lazły się chronione prawem au- Resort problemu nie zamiata lobbing jakiejkolwiek firmy. wisie prawnym Vagla.pl. To być udostępniony za darmo go rządu — budowania e-ad-
torskim opracowania prywat- pod dywan i nie próbuje zba- Ponadto ministerstwo udo- prawdopodobnie z tego porta- wszystkim zainteresowanym ministracji.

Telewizja mobilna z poślizgiem


UKE opóźnia przetarg Komunikacji Elektronicznej Izby Gospodarczej Elektroniki sze w swojej opinii P4, opera- programy telewizyjne. Ma to
z powodów technicznych. (UKE). i Telekomunikacji. tor sieci Play, będzie to możli- pozwolić na uniknięcie sytu-
Nie obawia się Do urzędu napłynęły już UKE zdecydował, że zdefi- we napodstawie prawa teleko- acji, w której nadawca telewi-
przewlekłych sporów opinie zainteresowanych niuje telewizję w komórkach munikacyjnego. zyjny, będący też operatorem
prawnych i utrzymuje stron. Część z nich jest bardzo jako usługę telekomunikacyj- — Nie zmieniam warun- multipleksu, będzie fawory-
zasady przetargu. krytyczna. ną, mimo że sama usługa jest ków przetargu. Każdy prze- zował swoje programy.
— Uwagi środowiska są de facto nadawaniem telewi- targ można zaskarżyć i czę- Ciekawa jest lista firm,
Przetarg na telewizję mobil- miażdżące dla regulatora —jed- zyjnym. To rodzi szereg wąt- sto tak się dzieje. Zresztą nie które zgłosiły uwagi do prze-
ną miał ruszyć w połowie ma- noznacznie wskazują brak pod- pliwości prawnych i budzi po- sądzę, by nadawcy zdecydo- targu. Obok nadawców tele-
ja. Opóźni się o co najmniej staw prawnych do ogłoszenia ważne zastrzeżenia regulato- wali się na taki krok — mówi wizyjnych, takich jak TVP,
sześć tygodni. przetargu. Przetarg może więc ra rynku medialnego Krajo- Anna Streżyńska. TVN, Polsat i TV Puls, oraz
— Proces międzynarodo- okazać się niewypałem. Który wej Rady Radiofonii i Telewi- Operatorzy telekomunika- czterech głównych operato-
wego uzgadniania częstotli- operator zaryzykuje włożenie zji (KRRiT). Większość pod- cyjni mocno wspierają pomysł rów telefonii komórkowej,
wości przedłuża się i zakoń- kilkuset milionów złotych miotów biorących udział przetargu na DVB-H. Ich po- pojawiły się Canal+ i Agora. Też skuszeni: W przetargu
czy się najwcześniej pod ko- w rozwój usługi, jeśli może się w konsultacjach obawia się stulaty to wydłużenie czasu Można to uznać za oficjalne na telewizję mobilną, który
niec czerwca. Chcemy pocze- okazać, że nie było podstawy możliwości podważenia legal- rezerwacji częstotliwości przyznanie się do zaintere- zostanie ogłoszony przez Annę
kać z przetargiem do finału te- prawnej douzyskania częstotli- ności przetargu, zwłaszcza że o osiem lat — do 15 lat i utwo- sowania tą usługą. Streżyńską, prezes UKE, może
go procesu — mówi Anna wości — zastanawia się Stefan nadawcy już sugerowali, iż bę- rzenie operatora pasywnego Magdalena Wierzchowska wziąć udział m.in. Agora
Streżyńska, prezes Urzędu Kamiński, prezes Krajowej dą chcieli go zaskarżyć. Jak pi- — firmy, która dobierałaby m.wierzchowska@pb.pl ☎ 022-333-99-99 i Canal+. [FOT. TP]
LICZBA DNIA Węgierskie spółki Wawel wypłaci Sawicki: podatek VI Krajowe Forum

57
szukają partnerów 7 zł na akcję dochodowy jest OK Venture Capital &
21 maja odbędzie się spotkanie GIEŁDA Zarząd cukierniczej Minister rolnictwa Marek Sawic- Private Equity.
polskich i węgierskich przed- spółki Wawel proponuje prze- ki (PSL) uważa, że podatek do-
siębiorców, zorganizowane znaczenie na dywidendę 10,5 chodowy dla rolników byłby lep- Zapraszamy na
przez Izbę Przemysłowo-Han- mln zł z zysku z 2007 r., czyli szym rozwiązaniem od obecne- konferencję.
proc. Taka część programów zainstalowanych dlową w Krakowie. Pojawi się 7 zł na akcję. Dniem ustalenia go gruntowego. Jego zdaniem,
na komputerach w Polsce to kopie pirackie na nim 20 firm z Węgier, m.in. praw do dywidendy ma być obecny system podatkowy Więcej na www.pb.pl
— alarmuje Business Software Alliance. Gdyby turystycznych, produkujących 15 lipca, a wypłaty 8 sierpnia. jest dla nich niesprawiedliwy.
programy te zostały kupione legalnie, ich produ- żywność czy grzejniki. Wawel w 2007 r. wypraco- — Dziś, niezależnie od tego, czwartek 15 V 2008
cenci zarobiliby 580 mln USD. W Czechach niele- W 2007 r. import z Węgier wał 22,38 mln zł zysku netto czy rolnicy mają dochody, czy
galne jest 39 proc. software’u, w Grecji 58 proc.,
ale w Austrii, Belgii, Szwajcarii, Danii, Finlandii
i Szwecji tylko 25 proc.
wzrósł o 18,5 proc., do 2,8 mld
EUR, a eksport — o 2,9 proc.,
do 2,7 mld EUR. [MAG]
(44,18 mln zł rok wcześniej).
Przychody wyniosły 245,19
mln zł (239,22 mln zł). [ISB]
nie, to płacą dziesięcinę, głów-
nie na rzecz samorządów
— powiedział minister. [PAP] [07]

prawo Inflacja stanęła,


wkrótce pójdzie w dół
RPP zacieśnia politykę STABILNA DROŻYZNA Podobnego zdania jest Ma-
monetarną od roku. Skutki Główna stopa proc. NBP ciej Reluga, główny ekonomista
już widać — inflacja i inflacja (r/r, w proc.) BZ WBK.
przestała rosnąć. 6 — Na koniec przyszłego ro-
1 VII 2008 w rezultacie: 5 Stopa NBP 5,75 ku inflacja wyniesie 3,3 proc.
Minął rok, odkąd Rada Polity- 4 — prognozuje.
ki Pieniężnej (RPP) zaczęła 3 4,00 Zdaniem ekonomistów, cykl
Raczej w tym terminie nie Firma CeBIP, której schematy wykorzystano w rozporzą- podnosić stopy procentowe. 2 Inflacja podwyżek stóp procentowych
wejdzie, bo w pośpiechu dzeniu, złożyła skargę do Grzegorza Schetyny. Pyta w niej: Odkwietnia2007 r. oprocento- 2007 2008
jeszcze się jednak nie zakoń-
1
przekopiowano wanie wrastało siedmiokrot- IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV czył.
do rozporządzenia istotne nie, za każdym razem o 25 pkt Źródło: GUS, NBP — Ciągle czeka nas dociska-
fragmenty z opracowań
Co zrobiono w MSWiA przez baz. Pierwsze skutki zacieśnia- nie śruby. RPP zdecyduje się na
prywatnej firmy (a może nie ostatnie 3 lata, jeżeli chodzi nia polityki monetarnej są już —rok temu właśnie wpołowie przynajmniej jedną podwyżkę,
tylko jednej), na dodatek widoczne. Inflacja w kwietniu roku ceny mocno przyspieszy- o25 pkt. Nastąpi to wczerwcu,
kopiując nieaktualne, dziś już
o katalog znaczników? wyniosła4 proc. wujęciu rocz- ły. Później jednak inflacja stop- popublikacji projekcji inflacyj-
błędne, schematy — tzw. Wszystko bowiem wskazuje na to, że nym — od pięciu miesięcy niowo będzie się już obniżać nej przygotowanej przez NBP
katalogi znaczników. utrzymuje się na podobnym — mówi Andrzej Bratkowski, iszacunku PKB —twierdzi Ma-
Rozporządzenie wymaga więc
gdyby nie prace prowadzone poziomie. główny ekonomista Pekao. ciej Reluga.
nowelizacji. nad katalogiem znaczników przez — Podwyżki stóp przyczy- Jego zdaniem, wskaźnik cen Kolejna zła wiadomość jest
niły się doustabilizowania cen. podkoniec roku spadnie poni- taka, że spadek inflacji nie będzie
firmę CeBIP, MSWiA byłoby w tym W najbliższych miesiącach żej4 proc., awdrugim kwarta- jeszcze oznaczał cięcia stóp.
samym miejscu co 3 lata temu. czeka nas jeszcze co prawda le 2009 r. wróci do poziomu — Na pewno nie doczeka-
wzrost inflacji, ale będzie to uznanego przez NBP za bez- my się tego w 2009 r. — uważa
głównie efekt statystyczny pieczny — poniżej 3,5 proc. ekonomista. [JKW]

R E K L A M A PB-16422

„Pożyczony” schemat: Urzędnicy resortu kierowanego przez Grzegorza Schetynę


nie dość, że skopiowali czyjś schemat edytora, to jeszcze w nieaktualnej wersji. [FOT. BS]

JW Construction na plusie
GIEŁDA Zyski rosną, ale duża, co rodzi obawy, że w ko- i 1,09 mld zł przychodów
słaba sprzedaż mieszkań lejnych kwartałach i latach — red.) wystarczy sprzedaż1,2-
nie wróży dobrze spółka może nie utrzymać wy- -1,3 tys. lokali, choć celem jest
deweloperowi — uważają sokich wyników — uważa Mi- 2,5 tys. —mówi Jerzy Zdrzałka,
eksperci. Prezes nie widzi chał Sztabler z DM PKO BP. prezes JW Construction.
powodów do niepokoju. Deweloper w pierwszym — Wiele zależy od tego, jaki
kwartale sprzedał ponad 200 będzie popyt inwestycyjny,
Wyniki JW Construction, naj- lokali, wobec 698 przed ro- który w kwietniu wyniósł
większego stołecznego dewe- kiem. Wsamym kwietniu zna- 7 proc. (wobec 30 proc.
lopera, nie były niespodzianką. lazł klientów na100 lokali. Ten- w kwietniu 2007 r.). Sprzedaż
Miał popierwszych trzech mie- dencję spadkową widać rów- deweloperom hamuje również
siącach roku19,10 mln zł zysku nież uDom Development, któ- pojawienie się na rynku lokali
netto, 70 proc. więcej niż ry w pierwszym kwartale wcześniej kupowanych podin-
przed rokiem, przy 119,59 mln sprzedał 328 mieszkań (478 westycje —komentuje Marcin
zł przychodów (+12 proc.). In- rok wcześniej). Deręgowski z Millennium.
westorzy uczcili wyniki 1,6-pro- — Jestem spokojny osprze- Na wynik spółki w 2008 r.
centowym wzrostem kursu. daż w drugim kwartale. To, że wpłyną warszawskie inwesty-
— JW Construction udało dziś jest słabsza, wynika m.in. cje m.in.: Górczewska Park
się utrzymać wysoką dynami- zzaniku popytu inwestycyjne- i Lewandów II. W tym roku
kę wyników finansowych. go. Nam dozrealizowania pro- firma rozpocznie dziewięć in-
Sprzedaż mieszkań nie jest gnoz (219,7 mln zł zysku netto westycji, azakończy sześć. [ANP]
Kuźnia Batory Udany kwartał strategii, która zakłada kon- WAŻNE DANE
solidację branży odzieżowej.
pikietuje Bytomia Pod koniec lutego Bytom OSZCZĘDNOŚCI PODBIŁY PODAŻ
GIEŁDA W Kuźni Batory, nale- GIEŁDA Męski krawiec ze za 9,1 mln zł kupił 100 proc. Podaż pieniądza M3 od V'07 do IV'08 (w proc.)
PULS DNIA żącej do grupy Alchemia, pikie-
towało wczoraj kilkudziesięciu
Śląska ma za sobą dobry
pierwszy kwartał. Bytom
udziałów we wrocławskiej
spółce Intermoda Fashion,
16,0 16,1
14,9
pracowników. Domagali się osiągnął w tym czasie 25,8 która ubiegły rok zakończyła 12,9
podjęcia przez zarząd rzetelne- mln zł przychodów ze sprze- z 30 mln zł przychodów.
go dialogu, poprawy warunków daży i 2,2 mln zł zysku netto, W 2007 r. bytomska grupa Źródło: NBP
pracy, a także wypłaty comie- podczas gdy w tym samym miała 87,21 mln zł obrotów proc. W kwietniu przyspieszyło tempo, w ja-
czwartek 15 V 2008 sięcznej premii po 100 zł. okresie ubiegłego roku było i zarobiła 6,9 mln zł. W tym kim przybywa pieniędzy na rynku. Podaż pienią-
Zdaniem zarządu, firma na bie- to odpowiednio 20,9 mln zł roku zarządowi marzy się dza (M3) wzrosła w ciągu roku o 14,9 proc.

[08] żąco rozmawia ze związkami,


czego rezultatem są m.in. nie-
dawne podwyżki płac. [DI, PAP]
i 799 tys. zł. Analitycy twier-
dzą, że dobre wyniki są skut-
kiem obranej przez zarząd
przekroczenie 100 mln zł ob-
rotów, jednak oficjalnych pro-
gnoz nie podaje. [ML]
(analitycy oczekiwali 13,5 proc.). Dynamikę pod-
niosły przede wszystkim rosnące oszczędności
firm i gospodarstw domowych. [JKW]

Gazowy gigant nabrał


GIEŁDA Wbrew zapowiedziom PGNiG, wyniki
pierwszego kwartału okazały się bardzo dobre
WYNIKI PGNIG ...WIĘC KURS — Spółka nie zaksięgowała
Anna
ZASKOCZYŁY RYNEK... WYSTRZELIŁ jeszcze kosztów związanych
Zysk operacyjny Kurs dzienny z przejmowaniem części ma-
Bytniewska
w I kw. 2008 r. z 14.04.2008 r. (w zł) jątku segmentu dystrybucyj-
a.bytniewska@pb.pl ☎ 022-333-99-97 nego od Gaz Systemu. Niższe
1043 mln zł 4,5
4,47 od szacunków były też koszty
maksymalna
PGNiG straszyło efektem prognoza sześciu zakupu gazu — dodaje Mar-
opóźnienia podwyżki cen domów maklerskich cin Palenik, analityk DM Mil-
4,4
gazu. Wiedziało, co robi. 987 mln zł lennium.
Inwestorzy wyrywali sobie zysk operacyjny Przychody ze sprzedaży ga-
wczoraj jego akcje z rąk. osiągnięty zu wzrosły o 361 mln zł, czyli
przez spółkę 4,3
o8 proc. Niewiele. Spółka pod-
Polskie Górnictwo Naftowe 706 mln zł kreśla, że to m.in. skutek chłod-
średnia oczekiwań
iGazownictwo (PGNiG) zasko- rynkowych 4,2 niejszej zimy i jedynie „nie-
czyło rynek skonsolidowany- znacznego” zwiększenia wo-
mi wynikamiIkwartału2008 r. 494 mln zł lumenu zakupu gazu przez od-
minimalna 4,18
Kurs spółki wzrósł o5,44 proc. prognoza sześciu 4,1 biorców przemysłowych. Ga-
(WIG 20 tylko o 0,90 proc., domów maklerskich 12.05 13.05 14.05 zowy potentat —zdaniem ana-
Źródło: PGNiG, ISB Źródło: GPW
a WIG o 0,64 proc.) Wszyscy lityków — będzie jednak dalej
analitycy spodziewali się, że mile zaskakiwał inwestorów.
spółka, nie mogąc wprowadzić czątku roku doczasu wprowa- sprzedaży PGNiG wyniosły
wyższych cen nagaz od1 stycz- dzenia nowej wyższej taryfy. w I kwartale 2008 r. 5,3 mld zł Czarna perła
nia2008 r., przedstawi słabsze Po co były te ostrzeżenia? i wzrosły w porównaniu Uwagę rynku przykuwa dzia-
wskaźniki, bo koszty zakupu — Przyjęliśmy hipotetycz- z I kwartałem 2007 r. o 6 proc. łalność PGNiG dotycząca wy-
paliwa z importu rosną. ną taryfę i zestawiliśmy ją Zysk z działalności operacyj- dobycia ropy naftowej. Przy-
z obowiązującą. Uzyskaliśmy ny wyniósł 987 mln zł i wzrósł chody z jej sprzedaży wzro-
Efekt zaskoczenia wten sposób wynik, który mo- o7 proc. przykonsensusie ryn- sły o 71 proc. i wyniosły 238
Samo PGNiG umiejętnie pod- glibyśmy teoretycznie mieć, kowym określonym na 697 mln zł
grzewało atmosferę, systema- gdyby hipotetycznataryfa obo- mln zł. Zysk netto spółki nato- — Jeśli ceny surowców bę-
tycznie alarmując o możliwej wiązywała, i obliczyliśmy hi- miast spadł o 1 proc., do 779 dą rosły, to należy spodziewać
stracie na działalności opera- potetyczne straty — tłumaczy mln zł (konsensus rynkowy się dalszej poprawy wyniku
cyjnej dotyczącej sprzedaży ga- Sławomir Hinc, wiceprezes to 589 mln zł). PGNiG. Tym bardziej że spół-
zu czy też potencjalnym spad- do spraw ekonomiczno finan- — Trudno, żeby spółka dzia- ka będzie miała pretekst, by
ku przychodów ze sprzedaży sowych spółki. łająca na rynku regulowanym wystąpić o kolejną podwyżkę
gazu oponad400 mln zł odpo- Teraz okazuje się, że te nagle zaskoczyła rynek sko- taryfy na gaz. Na ropie nafto-
wszystkie obliczenia nie znala- kiem wyników o 30 proc. Ko- wej spółka będzie osiągać jed-
Najwyższy czas: Michał zły odzwierciedlenia w licz- nieczność ustalania taryf z re- nak najwyższe marże — pod-
Szubski, prezes PGNiG, zapo- bach. Rynek uległ jednak su- gulatorem uniemożliwia jej kreśla Rafał Salwa.
wiedział, że spółka zwiększy gestiom spółki, a analitycy za- osiąganie spektakularnych zy- To wszystko powoduje, że
wydobycie gazu z 4,3 do 4,6 chowawczo szacowali dane. sków —mówi Rafał Salwa, nie- może ruszyć zodkładanymi in-
mld m sześc. w 2008 r., co po- Rzeczywiste wyniki mogły zależny analityk giełdowy. westycjami.
chłonie 570 mln zł. Ruszą inwe- więc już tylko zachwycić, cho- — W tym roku wydamy
stycje w rozbudowę magazy- ciaż nie odbiegały istotnie Dobrze ale… nanie2 mld zł. WIIpołowie ro-
nów gazu, na którą spółka wyda od uzyskanych w pierwszym Wyniki są dużo lepsze odprze- ku przedstawimy też strategię
w 2008 r. 275 mln zł. [FOT. GK] kwartale2007 r. Przychody ze widywań — przyznają inni. dotyczącą kierunków rozwoju

Torfarm okrzepnie przed kolejnym skokiem


GIEŁDA Zyski nie powalą trować się wnajbliższych mie- od konkurentów strategię nym, żeby poprawić relacje rentowności pojawią się
na kolana. Spółka siącach na konsolidacji we- iprogramowo nie angażuje się z producentami i wynegocjo- w 2009 r. — zapowiada wice-
odpocznie od przejęć, wnętrznej w grupie. Scentra- w sprzedaż detaliczną. wać lepsze warunki. Równo- prezes.
uporządkuje grupę lizujemy gospodarkę magazy- — Zapewnia to dobry wize- cześnie w aptekach, z którymi Tego samego zdania jest
i poprawi marże. A potem nową, pozbywając się przyoka- runek wśród aptekarzy, któ- współpracujemy, będziemy Piotr Grzybowski, analityk DI
dalej będzie kupować. zji niepotrzebnych powierzch- rym dostarczamy towary, nie promować sprzedaż wysoko- BRE. Jego zdaniem, Torfarm
ni. Ujednolicimy też system in- konkurując znimi poprzez sieć marżowych produktów, co za- utrzyma w tym roku rentow-
Rok 2008 upłynie w Torfar- formatyczny iprawdopodobnie własnych aptek. To sprawia, że pewni korzyści i nam, i detali- ność na ubiegłorocznym po-
mie, jednym z największych wprowadzimy centralne służ- jesteśmy postrzegani jako naj- stom — deklaruje wiceprezes ziomie, zarabiając netto 18,3
wkraju hurtowników narynku by księgowe pracujące na po- lepszy kandydat do przejmo- Torfarmu. mln zł, wobec 15,3 mln zł rok
leków, pod znakiem porząd- trzeby całej grupy. To pozwoli wania hurtowni —mówi Piotr Wtym roku spółka spodzie- wcześniej. Według analityka,
ków w grupie kapitałowej. nam wykorzystać synergię wy- Sucharski. wa się4 mld zł obrotów. Wzrost nietypowa strategia Torfar-
Spółka chce okrzepnąć nikającą z dotychczasowych Strategia ma jednak słabe zniespełna3,3 mld zł w2007 r. mu jest ciekawa i przynosi Wielkie marzenia: Kiedy
po przejęciach i zacząć czer- przejęć —zapowiada Piotr Su- strony. Utrzymujący się wy- będzie zawdzięczać rozrostowi efekty w postaci wzrostu uporządkujemy grupę, powró-
pać korzyści z dynamicznego charski, wiceprezes Torfarmu łącznie zhurtu Torfarm nie jest grupy i konsolidacji. Piotr Su- przychodów, jednak na dłuż- cimy do zakupów. Spodziewam
rozrostu grupy. i dyrektor generalny spółki. wstanie uzyskać marży porów- charski nie ujawnia prognoz szą metę może się nie spraw- się, że docelowo rynek zosta-
—Nie będziemy wtym roku Największy wPolsce sprze- nywalnej z konkurencją. spółki, przyznaje jednak, że dzić. Spółka prędzej czy póź- nie podzielony między trzech
poszukiwali firm doprzejęcia, dawca na rynku aptecznym W tym roku spółka zamierza w tym roku jeszcze nie należy niej będzie zmuszona wejść wielkich hurtowników. Chcemy
co nie oznacza, że nie skorzysta- chce w tym roku popracować zrobić wiele, żeby ją poprawić. spodziewać się rewelacji. w segment detaliczny. Piotr być jednym z nich — zapowia-
my z okazji, jeśli się nadarzy. nad wzrostem rentowności. —Chcemy wykorzystać po- — Rezultaty naszych dzia- Sucharski zapewnia, że tak się da Piotr Sucharski, wiceprezes
Zamierzamy jednak skoncen- Torfarm przyjął odmienną zycję lidera na rynku aptecz- łań w postaci zwiększonej nie stanie. [AMB] Torfarmu. [FOT. GK]
Techmex miał Strategia LOT Mostostal: umowa Infovide-Matrix Pamiętaj
mniejsze przychody jeszcze w maju na 208 mln zł celuje w21,3 mln zł o przedłużeniu
GIEŁDA Techmex miał w I Dariusz Nowak, prezes GIEŁDA Zarząd Mostostalu GIEŁDA Spółka Infovide-Ma- prenumeraty!
kw. 2008 r. 76,49 mln zł przy- PLL LOT, zapowiedział, że Warszawa, spółki specjalizują- trix opublikowała wczoraj pro-
chodów. Rok wcześniej było to pod koniec maja przedstawi cej się m.in. w segmentach bu- gnozę finansową na ten rok. prenumerata.pb.pl
83,04 mln zł. Spadek wynika strategię i plan rozwoju spółki downictwa ogólnego, przemy- Przychody ze sprzedaży mają
z faktu, że Techmex nie konso- na lata 2008-12. słowego i drogowego, podpisał wynieść 266 mln zł (w 2007 r.
lidował już Karen Notebook. — Jednym z założeń będzie z firmą Fokus Park Piotrków wynosiły, według danych po
Firma miała 26 mln zysku net- umacnianie pozycji spółki na Trybunalski umowę na budo- IV kwartale, 241 mln zł). Zysk
to w porównaniu ze stratą 1,29 polskim rynku. Patrzymy także wę obiektu Focus Park Piotr- netto ma wzrosnąć z 16,3 mln czwartek 15 V 2008
mln zł przed rokiem. Wynik za- na wschód od granicy kraju ja- ków Trybunalski. Wartość kon- do 21,3 mln zł. Przy uwzględ-
wiera ujemną wartość firmy
z Maktu Holdings Limited wy-
sokości prawie 25 mln zł. [KL]
ko na potencjalny region roz-
woju naszego rynku pasażer-
skiego — mówi prezes. [DI, PAP]
traktu opiewa na 208,5 mln zł
netto. Jego realizacja potrwa
do października 2009 r. [ANP]
nieniu kosztów programu opcji
menedżerskich zysk netto ma
wynieść 17,4 mln zł. [WST, ESPI] [09]

rynek
3 PYTANIA DO...
Trion coraz bliżej akwizycji,
ale jego wyniki nie zachwycą
Kamil Kliszcz: Tego nikt GIEŁDA Jeszcze w maju
spółka może podpisać list
związane będzie wejście in-
westora międzynarodowego
Prezes nie wyklucza, że
mógłby to być pakiet nawet
Marek Grzona podtrzymał
zapowiedzi, że na koniec roku
intencyjny z zagranicznym w charakterze wehikułu fi- do 3 proc. walorów. EBITDA wyniesie7 proc. Obro-
się nie spodziewał podmiotem. Prezes nansowego. To niezbędny ele-
Bez rewelacji
ty mają wzrosnąć o 5-10 proc.

1
szykuje się do skupu akcji. ment powodzenia akwizycji. Wczoraj na parkiecie akcje
Skąd tak duże rozbież- wzrostu cen importu i bra- Inwestor mógłby objąć nawet Dziś grupa pokaże wyniki Trionu lekko drożały. Osta-
ności między progno- ku podwyżki taryf), mogły Grupa Trion, w skład której pakiet kontrolny w Trionie pierwszego kwartału 2008 r. tecznie na zamknięciu za je-
zami analityków a wy- wprowadzić w błąd uczest- wchodzą specjalizujące się — wyjaśnia prezes. —Są satysfakcjonujące, choć den papier płacono1,62zł, o1,3
nikami PGNiG? ników rynku? w stolarce budowlanej Hum- Rozmowy mają zakończyć bez rewelacji z dwóch powo- proc. więcej niż we wtorek.
Kluczowe były wyniki seg- Rzeczywiście, niektóre ko- drex, Synergis, Intur oraz się w tym kwartale. Z kolei dów. Po pierwsze, rynek bu- Anna Pronińska
mentu dystrybucji. Tu munikaty miały dość pesymi- działający w segmencie kon- rozmowy w sprawie zapowia- dowlany spowolniał, a po dru- a.proninska@pb.pl ☎ 022 333-98-69
przed rokiem rezultaty były styczną wymowę. Zarząd strukcji stalowych Orion+, danych przejęć innych firm gie, nasze wyniki obciążyły
bardzo wysokie, a w czwar- znajdował się jednak w dość wkrótce może się powiększyć z sektora konstrukcji, jednej koszty restrukturyzacyj-
tym kwartale 2007 r. — bar- trudnej sytuacji, bo walczył o nowe spółki. polskiej i jednej zagranicz- ne. Chodzi o wyodręb-
dzo niskie. Nikt nie spodzie- z URE o podwyżki cen gazu, — Prowadzimy zaawanso- nej, będą sfinalizowane nienie dwóch zakładów
wał się, że tak szybko uda się a z Gaz Systemem spiera się wane rozmowy z dwiema fir- w tym roku. iwłączenie ich aportem
je poprawić i nawet pobić o rekompensatę za przejęty mami zagranicznymi z branży doHumdeksu iSyner-
osiągnięcia z początku majątek przesyłowy. Być mo- stolarki PCV. W tym miesiącu Deklaracje prezesa gisu. Odstrony opera-
2007 r. Spółka pochwaliła się że więc chodziło o wzmoc- powinniśmy podpisać list in- Marek Grzona zapowiedział cyjnej wyniki grupy
też wzrostem wolumenów nienie pozycji negocjacyjnej. tencyjny z jedną z tych firm też, że zamierza dokupować nie pogorszyły się —za-

3
w sprzedaży w segmencie —mówi Marek Grzona, prezes akcje Triona po 10 czerwca, pewnia prezes.
obrotu, pojawiły się również Może spółce zależało Trionu. kiedy to kończy się okres za-
pierwsze efekty optymaliza- też na osiągnięciu Dodaje, że łącznie obroty mknięty.
cji kosztów w przesyle. efektu pozytywnego obu spółek przewyższają — Jeżeli po tym okresie
Wreszcie — w pierwszym zaskoczenia po wynikach, przychody grupy Trion. We- kurs nadal będzie poniżej war-
kwartale nie było widać ne- które okazałyby się lepsze dług szacunków, przychody tości nominalnej, czyli 2 zł, to
gatywnych skutków wzrostu od prognoz biur makler- grupy pro forma w 2007 r. wy- jestem gotów znacząco zwięk-
ceny importowanego gazu. skich? niosły 130-140 mln zł. szyć swoje zaangażowanie Więcej kontroli: Marek Grzona, który kieruje Trionem,
Ten efekt przesunie się Nie sądzę. Dziś kurs spółki — Przejęcie zmieniłoby — mówi prezes, który obecnie ma 22 proc. w akcjonariacie firmy. Niewykluczone, że zwiększy
na drugi kwartał, ale tu już mocno wzrósł, ale nie odrobił kształt grupy. Z akwizycją ma 22 proc. akcji Trionu. zaangażowanie do 25 proc. [FOT. WM]
spółka będzie korzystać jeszcze strat, które poniósł
z podwyższonych taryf. wtedy, kiedy spółka wysyłała

2
mało optymistyczne infor-
Czy sygnały, wysyłane macje. [KZ]
przez spółkę w pierw-
szym kwartale (m.in.
o negatywnych skutkach
autor jest analitykiem
DI BRE Banku
Coface chce być mocny w faktoringu
Niewiele ponad rok temu toringowym zajęła na nim ły ocenia na 5 proc. W I kwar- na rynku. Tendencje potwier-
Coface zajął się pierwsze miejsce. tale tego roku skupiło faktury dzające nasze prognozy widać
spółki — mówi Michał Szub- (sieć gazociągów okalających faktoringiem. Dzisiaj — Chcemy być znacznym za kwotę 548 mln zł. Wartość już było wIkwartale, ponieważ
ski, prezes PGNiG. Berlin) oraz o połączeniu ma 5 proc. rynku. A apetyt graczem, a w factoringu peł- całego rynku (według danych coraz więcej firm oczekiwało
Będzie ona zawierać plany z Baumgarten, by w przyszło- ma na znacznie więcej. nym i eksportowym — domi- na koniec 2007 r.) wynosi 30 takiej właśnie usługi — mówi
budowy gazociągów między- ści przyłączyć się do gazocią- nującym na rynku — mówi Ja- mld zł. Coface prognozuje, że KatarzynaKompowska, coun-
systemowych na południu gu Nabucco, który będzie miał Coface Poland Faktoring mie- rosław Jaworski, prezes Co- w ciągu 3-4 lat zostanie ona try manager Coface Poland.
inazachodzie Polski, które tło- tam zakończenie — twierdzi rzy w czołówkę największych face Poland Faktoring. podwojona do 70-80 mld zł. Jej zdaniem, rozwijać bę-
czyłyby gaz wobu kierunkach. Michał Szubski. firm w branży. Bierze przy- Obecnie zajmuje piąte —Spodziewamy się wzrostu dzie się też faktoring ekspor-
— Mówimy o połączeniu Nabucco ma transportować kład z siostrzanej spółki miejsce wśród firm skupio- zainteresowania faktoringiem towy, jako konsekwencja coraz
umożliwiającym import gazu do Europy Zachodniej gaz ze w Niemczech, która w kilka nych w Polskim Związku Fak- pełnym, który obecnie stano- większego zaangażowania
z tzw. pierścienia berlińskiego środkowej Azji. lat od debiutu na rynku fak- torów. Swoje rynkowe udzia- wi około 29 proc. obrotów polskich firm za granicą. [ET]

Rainbow Tours kupuje Orlen zarobił ponad pół miliarda


sieć biur podróży
230,3
GIEŁDA Koncern pokaże mierze dzięki wysokim cenom Banku. Ich komentarza nie
dziś niezłe wyniki. ropy. Rozczarowują osiąganie udało się uzyskać.
GIEŁDA Touroperator, zł. W 2009 r. ma to być odpo- Analityków martwią przepływów gotówkowych Co na to Orlen?
który przy debiucie wiednio 60 mln zł i 2 mln zł. jednak kiepskie przepływy mln zł Taki był wczoraj oraz straty nadziałalności ope- — Spółka nie komentuje
obiecał przejęcia, kupił Touroperator zapłaci za pieniężne i negatywny obrót akcjami Orlenu, racyjnej w Możejkach publikowanych prognoz ani
za 5,3 mln zł największą ABC 5,3 mln zł. Przekazał już wpływ Możejek. rekordzisty sesji. — mówi Kamil Kliszcz z DI wyników innych spółek pu-
w Wielkopolsce sieć biur 4,6 mln zł, a pozostałe 700 tys. BRE Banku, który prognozo- blicznych — uciął Dariusz
podróży ABC. zł zapłaci w kwietniu 2009 r., PKN Orlen mógł w I kw. wał 531 ml zł zysku netto. Grębosz, dyrektor Biura Re-
oile właściciele, którzy dokoń- 2008 r. odnotować 350-763 To oczywiście wynik znacz- Największym optymistą lacji Inwestorskich Orlenu.
Rainbow Tours podpisał umo- ca tego roku będą zatrudnieni mln zł skonsolidowanego zy- nie lepszy niż w I kw. 2007 r. zankietowanych przez nas ana- Wczorajsze zachowanie
wę o przejęciu ABC, sieci sied- w spółce, osiągną założony sku netto, przy konsensusie kiedy wyniósł jedynie 49 mln lityków był DM BZ WBK — je- kursu spółki mogłoby wska-
miu biur podróży (ósme wpla- na ten rok wynik netto. na poziomie 542,6 mln zł zł. Czy możliwe jednak, że bę- go prognoza to aż 763 mln zł. zywać, że inwestorzy liczyli
nach), która ma także własny Rainbow Tours chce utrzy- — wynika z sondy „Pulsu Biz- dzie lepszy od prognoz anali- — Nie zdziwiłbym się, gdy- na dobre wyniki Orlenu. Spół-
portal internetowy www.cen- mać markę ABC i rozwijać ją nesu” przeprowadzonej tyków i zaskoczy pozytywnie, by dziś spółka pokazała jeszcze ka rosła nawet o ponad trzy
trumlastminute.pl. Sprzedaż jako sieć biur sprzedaży oferu- wśród ośmiu analityków (ING tak jak wczoraj PGNiG (patrz lepszy wynik. To efekt wyceny procent.
brutto ABC wyniosła w ubie- jących wycieczki większości — EMEA Research, UBS In- tekst obok). zapasów, rewaluacji kredytów — To nic nadzwyczajnego.
głym roku prawie 30 mln zł, głównych touroperatorów. vestment Research Hydera- — Jeśli będzie zaskoczenie, oraz wkładu Polkomtela Wszystkie trzy spółki surow-
a zysk netto 570 tys. zł. Zarząd Do2012 r. ABC ma się stać naj- bad, Unicredit Bank Węgry, to in minus. I nie chodzi tu — wylicza Paweł Burzyński, cowe: Orlen, Lotos i PGNiG
Rainbow Tours przewiduje, że większą tego typu siecią sprze- Deutsche Bank, DI BRE o liczby, bo wynik może być analityk DM BZ WBK. rosły, ciągnąc siebie nawza-
w tym roku sprzedaż brutto daży w centrach handlowych Bank, DM PKO BP, Millen- lepszy od konsensusu. Gorzej, Najmniej, bo 350 mln zł, jem — dodaje analityk DM BZ
sięgnie 45 mln zł, a zysk 1 mln w Polsce. [MAG] nium DM i BZ WBK DM). że został osiągnięty w dużej dawali Orlenowi w Deutsche WBK. [PJ]
Tauron dostał Remes nie rzuci Przemytnicy Rostowski: deficyt
koncesję na obrót Pucharu Polski zatrzymani ciągle niewiadomą
Tauron Polska Energia, lider Mimo burd podczas finału pił- ABW i Straż Graniczna zatrzy- Jacek Rostowski, minister
PULS DNIA grupy wytwórców i dystrybuto-
rów prądu, otrzymał 10-letnią
karskiego Pucharu Polski, firma
Remes z Opalenicy nie wycofa
mały 12 osób podejrzanych
o udział w grupie przemycającej
finansów, zdementował wczo-
rajsze doniesienia „Rzeczpo-
koncesję na obrót energią. się ze sponsorowania imprezy. papierosy z Ukrainy do Polski. spolitej” o rzekomych planach
Choć należy do największych — Mamy podpisaną trzyletnią Przemytnicy przywieźli 1,6 mln ograniczenia deficytu budżeto-
w Polsce grup energetycznych, umowę i chcemy ją kontynu- paczek papierosów za 3 mln zł. wego w 2009 r. do 14,5 mld zł.
nie mógł dotąd nią handlować. ować — mówi Robert Hirsch, Straty z niezapłaconego cła — Te doniesienia są po prostu
czwartek 15 V 2008 Była to domena czterech jego dyrektor firmy sprzedającej i akcyzy wyniosły 12 mln zł. To nieporozumieniem. Nie wiem,
spółek: Enionu Energii, Energa- ekskluzywną pościel wełnianą. kolejne zatrzymania w związku skąd to się wzięło. Prace nad

[10] Pro Gigawatu, Polskiej Energii


PKH oraz Południowego Kon-
cernu Energetycznego. [PAP]
Mecz Legia-Wisła przerwano
na 10 minut, gdy kibice Legii za-
atakowali krakowskich. [PAP, DI]
z rozbiciem w czerwcu 2007 r.
grupy przemytników. Wówczas
zatrzymano 21 osób. [PAP]
przyszłorocznym budżetem
dopiero trwają — powiedział
Jacek Rostowski. [JKW]

Totalizator Sportowy startuje


na służewieckim torze
Trzydziestoletnia perspektywa dzierżawy skusiła hazarowego giganta
Spółka znów wchodzi Na czym opiera ten plan?
w biznes wyścigów Nie wiadomo. TS nie wie bo-
konnych. Dotychczasowe wiem, ile będzie musiał naSłu-
próby kończyły się żewcu zainwestować. Z na-
fiaskiem. A obecna? Jest szych informacji wynika, że
bardzo ryzykowna. tylko remonty trybun i stajni
mają kosztować około 20 mln
Totalizator Sportowy (TS) wy- zł, a nowe inwestycje nawet
dzierżawił na30 lat odPolskie- dziesięć razy tyle! Tyle że plan
go Klubu Wyścigów Konnych zagospodarowania prze-
(PKWK) zrujnowany tor wy- strzennego mocno je utrud-
ścigów konnych na warszaw- nia. Tereny Służewca są prze-
skim Służewcu. Choć oba pod- znaczone pod usługi rekre-
mioty są kontrolowane przez acyjno-sportowe i zieleń par-
skarb państwa, szczegółów kową (m.in. maksymalna wy-
umowy nie ujawniono. Wia- sokość zabudowy wynosi
domo jedynie, że hazardowy 12 m). To dlatego dwa lata te-
gigant ma zająć się nie tylko mu poprzedni zarząd TS
końskim totalizatorem, ale też —opierając się nabiznesplanie,
organizowaniem gonitw. przygotowanym przez firmę
W pierwszym roku na nagro- doradczą DGA —zrezygnował
dy dla hodowców koni prze- z planów przejęcia Służewca.
znaczy 4 mln zł, w kolejnych 6 — Wtedy nie było mowy
mln zł plus wskaźnik inflacji. o aż trzydziestoletniej dzier-
żawie. Taka perspektywa daje
Najpierw remont znacznie większe szanse temu
— W tym sezonie skupimy projektowi — twierdzi Alek-
się na inwestycjach, które sander Grad, minister skarbu, Optymista: Bomba może pójść w górę już w ostatni week- JAK BYŁO? JAK MA BYĆ?
umożliwią uruchomienie wy- razem z Markiem Sawickim, end czerwca — zapewnia Sławomir Dudziński, prezes Totaliza- PROTEZA WYŚCIGOWA WIELOLETNIA ZAGADKA
ścigów pod koniec czerwca. ministrem rolnictwa patronu- tora Sportowego. To mało realny termin. Tylko na opracowanie Od lat wyścigi na Służewcu Przewagą obecnej koncep-
W kolejnych latach będziemy jący umowie PKWK-TS. systemu przyjmowania zakładów hazardowych TS potrzebuje przypominają prowizorkę. cji ma być jej trzydziestolet-
remontować obiekty na Słu- około dwóch miesięcy. [FOT. GK] Organizowały je państwowe nia perspektywa.
żewcu, a może też budować Historia przestrzega spółki: najpierw STWK W praktyce nie będziemy
nowe, np. hotele. Szczegóło- Ryzyko i tak jest duże. Służe- W Polsce nie ma też trady- żewcu. Tylko wlatach2000-02 (przez jakiś czas kontrolowa- dzierżawcą, ale gospoda-
wy biznesplan stworzymy wiec nie spełnia wymogów roz- cji końskiego hazardu. Staty- bezpowrotnie wpompował w na przez TS), potem Stado rzem Służewca.
do końca roku — mówi Sławo- porządzenia ministra rolnic- styczny Polak w ostatnich la- tor ponad 30 mln zł, a zarzuty Ogierów w Łącku. Obu nie by- Dzięki temu odzyska
mir Dudziński, prezes TS. twa z grudnia 2004 r., według tach wydawał nań około10 eu- niegospodarności w związku ło stać nie tylko na jakiekol- on swój dawny blask,
Jego zdaniem, już po4-5 la- których powinien mieć infra- rocentów rocznie. Tymcza- z tym, co przez ostatnie lata wiek inwestycje, ale nawet a my zarobimy — twierdzą
tach „projekt Służewiec” (m.in. strukturę z zadaszonymi try- sem średnia dla UE to 5 EUR, działo się wokół Służewca, ma- na remonty. Rezultat? Pierw- przedstawiciele TS. W nieofi-
dzięki organizacji imprez ple- bunami dla publiczności nabli- a najwięksi pasjonaci (Szwe- ją m.in. byli członkowie zarzą- sza zbankrutowała, druga ba- cjalnych rozmowach przy-
nerowych, transmisjom tele- sko 2 tys. miejsc. Obecne try- dzi, Francuzi i Irlandczycy) du TS, a także byli wysocy lansuje na krawędzi upadło- znają jednak, że ryzyko zwią-
wizyjnym z wyścigów i sprze- buny ze względu na katastro- wykładają nawet po 100 EUR. urzędnicy resortu skarbu. ści. A tor jak był zrujnowany, zane z tą inwestycją jest
daży zakładów wcałym kraju) falny stan mogą nie być dopusz- Trzeba też pamiętać, że TS Dawid Tokarz tak jest. ogromne.
zacznie przynosić zyski. czone do użytku. już kilka razy sparzył się naSłu- d.tokarz@pb.pl ☎ 022-333-99-30

1200zł
tylko tyle kosztuje u nas
Introl spokojny o wyniki
GIEŁDA Nie tylko Piotr Jeziorowski, prezes In- było jeszcze niższe, a osta-
taki komunikat* wykona, ale i przekroczy
prognozę. Pytanie tylko,
trolu.
Gdyby zyski oczyścić z tego
tecznie zostały one przekro-
czone. I tym razem też tak
czy więcej niż o 10 proc., czynnika, otrzymamy wzrost pewnie będzie. Introl prze-
Sprawdź ceny innych formatów. co wymagałoby oficjalnej o 78,6 proc., do 2,5 mln zł. jął już bowiem w tym roku
Dział reklamy korekty. — Poprawa wyników to firmę Pro-Zap o rocznej
tel.: 22 333 98 88 rezultat włączania do spra- sprzedaży około 15 mln zł
faks: 22 333 98 99 Śląska grupa specjalizująca się wozdań finansowych kolej- i 600 tys. zł zysku, a w naj-
w szeroko rozumianej auto- nych przejmowanych przez bliższych miesiącach powi-
matyce przemysłowej popra- grupę podmiotów oraz dobrej nien zostać też zakończony
wiła w I kw. sprzedaż aż o 36 sytuacji w branży pozwalają- zakup ZEC Energoservice.
proc., do 37,29 mln zł, ale zysk cej na wzrost organiczny Introl ma też ciągle do wy-
netto podniósł się minimal- — twierdzi prezes. dania ponad 20 mln zł z emi-
nie — z 2,96 mln zł do 3,08 mln Po marcu Introl wypraco- sji akcji.
zł. Słabo? Nie. wał na podstawowej działal- — Zastanawiamy się tylko,
— Ostateczny wynik został ności 20 proc. prognozowa- czy przekroczenie prognoz
zniekształcony przez przesza- nej na ten rok sprzedaży będzie większe niż 10 proc., co
*komunikat to ogłoszenie zamieszczone przez urzędy, sądy i inne instytucje publiczne
cowanie akcji dwóch spółek (186,1 mln zł) i 17,9 proc. zy- zmusi nas do oficjalnej ko-
http://prenumerata.pb.pl/
giełdowych pozostających sku (14 mln zł). Ale prezes rekty. Pomyślimy o tym
infolinia 0 801 801 771 w portfelu Introla: Mostosta- uspokaja. W 2007 r. na tym po drugim kwartale — zapo-
lu Zabrze i Polnej — tłumaczy etapie wykonanie prognoz wiada Piotr Jeziorowski. [ZK]
Wyniki EADS EUR. Sprzedaż urosła o 10 Zysk Telefoniki Sony: zysk netto racyjny Sony urośnie
proc., do 9,9 mld EUR, a mar- do 4,3 mld USD. W ubiegłym
powyżej prognoz ża operacyjna do 7,8 proc. urósł o 22 proc. spadnie o 22 proc. było to 3,8 mld USD.
European Aeronautic Defence z 6,8 proc. wcześniej. Po infor- Drugi operator telefoniczny Drugi pod względem wielkości Prognoza jest o 13 proc. wyż-
blog.pb.pl/Stec
& Space (EADS), europejski macji notowania koncernu w Europie zanotował w I kw. producent elektroniki użytko- sza od szacunków analityków. Giełda, giełda,
koncern aeronautyczny, wła- na giełdzie w Paryżu skoczyły wzrost zysków o 22 proc. wej na świecie prognozuje, że Jednocześnie japoński
ściciel Airbusa, zanotował o 8,8 proc. To wynik rosnącego popytu w roku obrachunkowym, który koncern zapowiedział,
giełda
w I kw. wyniki lepsze, niż spo- Airbus dostarczył w marcu re- na usługi mobilne w Ameryce kończy się 31 marca 2009 r., że zysk netto spadnie
dziewali się analitycy. To sku- kordową liczbę maszyn — 48 Łacińskiej. Liczba użytkowni- jego zysk operacyjny urośnie o 22 proc., do 2,8 mld USD.
tek zwiększenia produkcji sa- sztuk. ków urosła o 23 proc. Telefo- o 20 proc. To wynik nieoczeki- W tym roku notowania Sony
molotów oraz cięcia kosztów — Wyniki wszystkich działów nica zarobiła 1,54 mld EUR. wanego zwiększenia rentow- na giełdzie w Tokio spadły czwartek 15 V 2008
badań. EADS zarobił na czy- EADS okazały się lepsze, niż Analitycy spodziewali się ności działu gier, produkujące- o 22 proc., najmocniej wśród
sto 285 mln EUR. Analitycy
spodziewali się 210 mln EUR.
Rok wcześniej stracił 10 mln
prognozowaliśmy — mówi
Yan Derocles, analityk Oddo
Securities. [RB, BLOOMBERG]
1,56 mld EUR. Sprzedaż wzro-
sła o 1,1 proc., do 13,9 mld
EUR. [RB, BLOOMBERG]
go konsole PlayStation 3.
W ciągu dwóch lat dział ten
stracił 3,4 mld USD. Zysk ope-
pięciu największych producen-
tów elektroniki w Kraju Kwit-
nącej Wiśni. [RB, BLOOMBERG] [11]
Wiesław
Żywicki
9,18
mln zł Tyle TelForceOne
prognozował zysku netto
Es-System
wiceprezes
TelForceOne:
Nasycony rynek
na 2007 r...
6,80
mln zł ...a taka jest
prognoza po korekcie.
obiecuje poprawę
GIEŁDA Spółka zapewnia, się obiecująco. W maju
akcesoriów do -0,6 że lepsze wyniki pokaże i czerwcu mogą pojawić się
mln zł Tyle straty netto w kolejnych kwartałach. nowe zlecenia wartości kilku
komórek i przerost prognozuje spółka Wtedy pojawią się duże milionów złotych z zagrani-
kosztów w grupie na 2008 r...
kontrakty i nowe rynki cy, zwłaszcza krajów Bliskie-
to przyczyny słabej 184,5 eksportowe. go Wschodu. Negocjujemy
mln zł ...a tyle przychodów. również duże kontrakty
Źródło: spółka
kondycji spółki. Es-System, spółka z branży w kraju — zapewnia prezes.
oświetleniowej, zanotowała Wpływy ze sprzedaży eks-
w I kw. 37,54 mln zł przycho- portowej w I kw. wyniosły 10
dów (wzrost o 3,4 proc. wobec mln zł, o 19,4 proc. więcej niż

Portfel szefa TelForceOne takiego samego okresu rok


wcześniej) i 2,5 mln zł zysku
netto (wzrost o 2 proc.).
— Z góry założyliśmy, że
w tym samym czasie w 2007 r.
To jednak mniej niż zakładano.
— Chcemy, by w ciągu 2-3
lat udział eksportu w przycho-
pierwszy kwartał poświęcimy dach sięgnął 35-40 proc.

schudł wczoraj o 27 mln zł na odtwarzanie zapasów


i uporządkowanie kwestii
związanych z infrastrukturą
— tłumaczy Bogusław Pilsz-
Na razie to mniej niż 27 proc.
— mówi prezes.
Największy wzrost sprze-
daży spółka zanotowała m.in.
GIEŁDA Słabe wyniki jednak rozmawiać wczoraj ła4,42 mln zł przychodów i478 ważamy zwiększenie asorty- czek, prezes Es-System. w Wielkiej Brytanii, Meksy-
i prognozy pogrążyły kurs na temat TelForceOne. W su- tys. zł straty netto. mentu który mógłby przynieść Spółka przyznaje, że pierw- ku i na Ukrainie. W tym roku
TelForceOne. Oprócz mie różne fundusze miały we- Wiesław Żywicki, wicepre- większe marże. Nie zamierza- sze trzy miesiące roku były pojawiły się też nowe rynki
drobnych inwestorów dług stanu na koniec grud- zes TelForceOne, tłumaczy, że my jednak inwestować w to- słabe, ale drugi kwartał wy- eksportowe: Izrael, Katar, Is-
mocno ucierpiały nia2007 r. około20 proc. akcji przyczyną tak znacznego po- war bez sprawdzenia na par- gląda lepiej. landia, Szwajcaria i Francja.
fundusze inwestycyjne. spółki. gorszenia wyników i prognoz tiach próbnych, jakim cieszy Wartość zamówień sprze- Inwestorom nie spodobały
jest nasycenie rynku akceso- się powodzeniem — mówi daży na koniec marca była się upublicznione wczoraj
Tak panicznej reakcji naGPW Grom z jasnego nieba riów mobilnych i związana Wiesław Żywicki. wyższa o 19,7 proc. wyniki finansowe. Podczas
od dawna nie spowodowała Wczoraj rano spółka podała, ztym obniżka marży, problemy Restrukturyzacja ma objąć — To pozwala prognozo- sesji akcje spółki taniały.
żadna spółka. Akcje TelForce- że obniża prognozę wyników spółki Teletorium i przerost także sam TelForceOne, który wać wyższą dynamikę sprze- Na zamknięciu jednak za je-
One potaniały wczoraj o48,35 grupy kapitałowej na 2007 r. kosztów w samym TelForce- przyznaje się do przerostu daży w kolejnych miesiącach. dną płacono 9 zł, o 0,6 proc.
proc., do 5,79 zł. Powód — sła- Zysk netto ma wynosić6,8 mln One. Spółka wbudowę sieci te- kosztów organizacyjnych. Portfel zamówień zapowiada więcej niż we wtorek. [ANP]
be wyniki, prognozy oraz ko- zł, anie9,18 mln zł, jak zapowia- letorium wydała wzeszłym ro- Spółka wydała też sporo pie-
munikat, z którego wynika, że dała jeszcze wlutym tego roku. ku około 30 mln zł. 25 mln zł niędzy na akwizycje. Pomóc
założenia biznesowe spółki Według prognozy opublikowa- ztej kwoty pochodziło zoferty ma m.in. sprzedaż wysokomar-
opierały się na błędnych prze- nej w środę przychody i zysk publicznej. żowych usług. Wiceprezes Ży-
słankach. Po kieszeni dostał brutto ze sprzedaży pozosta- wicki powiedział, że TelForce-
Sebastian Sawicki — prezes ną nazapowiadanym poziomie Gruntowne porządki One podpisał w środę umowę
spółki i jej największy akcjo- (121,3 mln zł i40,97 mln zł). To Teletorium zostanie mocno zoperatorem Play nasprzedaż
nariusz. Jeszcze we wtorek je- nie wszystko. Spółka podała, odchudzone. Spółka matka usług abonamentowych, co jest
go portfel był wart ponad 56 że spodziewa się 600 tys. zł rozpoczęła już likwidację trwa- jednym z kroków do poprawy
mln zł. Po wczorajszej sesji — straty w 2008 r. le nierentownych punktów sytuacji. Spółkę czekają też
tylko 28,95 mln zł. Na stratę netto wpłynie sprzedaży. Docelowo ma znik- zmiany organizacyjne. Szcze-
Wyprzedaż odchudziła też głównie wynik spółki zależnej nąć 10 proc. z ok. 120 „wysp” góły programu naprawczego
portfele funduszy inwestycyj- Teletorium, która ma mieć3,3 ulokowanych wcentrach han- zostaną podane przyokazji wy-
nych, w tym Commercial mln zł straty. Samo TelForce- dlowych. Jedna trzecia ma ników z drugiego kwartału.
Union Investment Manage- One ma osiągnąć0,7 mln zł zy- działać w systemie franszyzy. —W 2009 r. musimy wypra-
ment, który miał 5,29 proc. sku, a pozostałe spółki z grupy Dzięki temu spółka ma osią- cować zysk netto — zapewnia Kierunek Bliski Wschód: Es-System, którym kieruje
udziałów dystrybutora komór- — 2,2 mln zł zysku. gnąć zysk w IV kwartale. wiceprezes. Bogusław Pilszczek, bardzo liczy na nowe i długoletnie
kowych akcesoriów. Zarządza- Firma podała też wyniki —Część sklepów jest wzna- Katarzyna Latek zamówienia z krajów Bliskiego Wschodu. Pierwsze mają się
jący tego funduszu nie chcieli z pierwszego kwartału. Mia- komitych lokalizacjach, roz- k.latek@pb.pl ☎ 022-333-98-05 pojawić w tym kwartale. [FOT.WM]

R E K L A M A PB-16401

Elkop miał mało zleceń


GIEŁDA Brak kapitału To powinno się zmienić, bo
obrotowego uniemożliwił firma zamierza zdobywać wię-
budowlanej spółce cej zleceń, a pomoże jej w tym
uzyskiwanie zleceń. kolejna emisja akcji. Zostanie
Rezultat? Kiepskie wyniki. przeprowadzona w czerwcu
i obejmie 1,29 mld akcji serii C
Spadkową sesję zaliczył Elkop. oraz 280 mln akcji serii D (ce-
Papiery wykonawcy robót bu- na emisyjna to 1 grosz).
dowlano-montażowych tania- Uzyskane pieniądze Elkop
ły nawet o25 proc. Przyczyna? przeznaczy m.in. na zasilenie
Wyniki kwartalne. Skonsoli- kapitału obrotowego.
dowane przychody spadły „Dzięki temu poprawi się
z 2 mln przed rokiem do 0,8 płynność finansowa spółki.
mln zł. Strata operacyjna Środki te zostaną wykorzysta-
zmniejszyła się z 0,78 do 0,49 ne m.in. nabieżące zakupy ma-
mln zł, ale na poziomie netto teriałów niezbędnych do wy-
było gorzej — zamiast 92 tys. konywania pozyskiwanych zle-
zł zysku jest 0,5 mln zł straty. ceń”— dodaje zarząd.
„Przyczyną takich wyników Ponadto emisja pomoże
była mniejsza liczba uzyska- spłacić wszystkie raty wynika-
nych zleceń” — napisał zarząd jące z układu. Dzięki temu
w komentarzu do raportu. Elkop uniknie odsetek. [GRA]
Tesco inwestuje Spadek inflacji CYTAT DNIA
w Korei Płd. na Węgrzech Jean-Claude Juncker:
Największa brytyjska sieć Inflacja rok do roku na Wę- Europejscy konsumenci cierpią
PULS DNIA marketów za 1,86 mld USD ku-
pi od E.Land Group 36 sklepów
grzech spadła w kwietniu
do 6,6 proc., z 6,7 proc. z powodu rosnących cen żywności
Homever w Korei Płd. Wcze- w marcu. To czwarty miesiąc i energii. To one zmniejszają wartość
śniej ich właścicielem był fran- spadku — podał urząd staty- pieniędzy, które zarabiają. Rządy
cuski Carrefour. styczny. Miesiąc do miesiąca
— To nasze największe przeję- ceny konsumpcyjne wzrosły powinny zwiększyć wydatki, aby
czwartek 15 V 2008 cie — mówi Andrew Higginson, o 0,3 proc., po wzroście pomóc najbiedniejszym walczyć
dyrektor finansowy Tesco. w marcu o 0,6 proc. Cel infla- z najwyższą od 16 lat inflacją.

[12] Transakcja zwiększy dwukrot-


nie liczbę sklepów detalisty
w Korei Płd. [RB, BLOOMBERG]
cyjny rok do roku wynosi 3,0
proc. Jest on przekraczany
od sierpnia 2006 r. [RB, PAP]
premier Luksemburga, szef grupy ministrów finansów strefy euro
w marcu inflacja w Eurolandzie wyniosła 3,6 proc. [RB]

Skarb chce zarobić Cyfrowy Polsat bije


na debiutancie
Zakup akcji PTU
należących do Ciechu
przez PTR to najlepsze
rozwiązanie — przekonuje
kwartalne rekordy...
Michał Chyczewski,
wiceminister skarbu.
…choć nie liczy na hossę przed EURO 2008
Trwają zapisy naakcje Polskie- GIEŁDA Inwestorzy dobrze
go Towarzystwa Reasekuracji przyjęli wyniki Cyfrowego
(PTR). Do inwestorów tra- Polsatu. W tym roku
fi 161,5 mln akcji, z czego 146 przyrost abonentów może
mln nowej emisji. To oznacza, wyhamować, lecz spółka
że udział skarbu, który dziś MSP gra na giełdzie: Po- obiecuje dobre wyniki.
bezpośrednio i przez kontro- zyskany kapitał pozwoli PTR się
lowane spółki wynosi 47,9 rozwinąć i zwiększyć wartość. Inwestorzy dobrze odebrali
proc., spadnie do20 proc. Oce- Gdy będziemy zeń wychodzić, wyniki finansowe Cyfrowego
ny ekspertów decyzji skarbu pakiet posiadany przez skarb Polsatu zpierwszego kwartału.
są różne. Jedni dziwią się, że będzie wart dużo więcej niż dziś Kurs wzrósł o 3,5 proc., do 13,45
skarboddał kontrolę nad spół- — mówi Michał Chyczewski, wi- zł. Spółka, która niedawno za-
ką. Inni zastanawiają się dla- ceminister skarbu. [FOT. WM] debiutowała nagiełdzie, też cie-
czego wzorem innych akcjo- szy się zuzyskanego rezultatu.
nariuszy: DZ Banku i BWE Towarzystwa Ubezpieczeń — To był najlepszy kwartał
Banku, nie chciał przydebiucie (PTU), które też jest kontrolo- wnaszej historii podwzględem
sprzedać akcji. wane przez skarb. Minister wyników finansowych —mówi
—PTR potrzebuje dokapita- uważa, że to dobry pomysł. Dominik Libicki, prezes Cyfro-
lizowania na rozwój i po to —Obie firmy mogą uzyskać wego Polsatu.
wchodzi na giełdę. Chce prze- spory efekt synergii, dlatego
jąć inne firmy. Dzięki temu jest to scenariusz korzystny Zdrowe dane
znacząco zwiększy wartość. To i dla PTU, i dla PTR — przeko- Przychody wyniosły 249 mln Z dywidendą lub bez: Decyzja o wypłacie dywidendy jest decyzją moralną. Dywidendę wy-
będzie oznaczało, że wartość nuje Michał Chyczewski. zł iwzrosły o37 proc. wporów- płaca się wszystkim akcjonariuszom. Czy wypłacać ją z zysku 2007 roku akcjonariuszom, którzy
pakietu posiadanego przez Główni akcjonariusze PTU naniu z tym samym okresem wtedy nie byli jeszcze udziałowcami — pyta Dominik Libicki, prezes Cyfrowego Polsatu. [FOT. WM]
skarb państwa znacząco wzro- to Ciech (45 proc.) i PTR (22,7 rok wcześniej. Zysk operacyjny
śnie. Traktujemy to jak inwe- proc.). Minister przekonuje, że wzrósł do 83 mln zł z 44 mln zł — W pierwszym kwartale — Nie nastawiamy się Cyfrowy Polsat oddwóch lat
stycję finansową, a nie strate- najlepiej, aby Ciech sprzedał w pierwszym kwartale 2007 r. rosła bazaabonentów. To prze- na jednorazowe wydarzenia, przymierza się do startu jako
giczną i w dłuższej perspekty- akcje PTR, ale zapewnia, że nie EBITDA wzrosła o 83 proc., kłada się na wzrost przycho- ale staramy się pozyskiwać wirtualny operator telefonii
wie chcemy się wycofać. Nara- będzie wywierał żadnej presji. do 88,7 mln zł. Zysk netto po- dów i rentowności — mówi abonentów, którzy pozosta- komórkowej. Czeka już tylko
zie podpisaliśmy porozumie- — Proces sprzedaży akcji dwoił się rok do roku — do 64 Maciej Gruber, członek zarzą- ną u nas dłużej. Rynek powo- napołączenie zsiecią Polkom-
nie, że w ciągu 12 miesięcy nie przez Ciech jest prowadzony mln zł. Marża EBITDA wynio- du do spraw finansowych. li się nasyca, więc szacuję, że tel i PTK Centertel, przepro-
będziemy sprzedawać akcji. bardzo transparentnie. Jako sła36 proc. wobec27 proc. rok Cyfrowy Polsat pozyskał w tym roku pozyskamy nie- wadza już testy na grupie ty-
Docelowo na pewno sprzeda- spółka giełdowa będzie chciał wcześniej. Spadł wskaźnik AR- wpierwszym kwartale119 tys. co mniej abonentów niż w ro- siąca abonentów platformy.
my akcje, bo to jest zgodne sprzedać pakiet jak najdrożej. PU, czyli średni miesięczny abonentów, a w ciągu roku — ku ubiegłym — mówi Dominik — Wystartujemy jak tylko
z planami prywatyzacyjnymi Sądzę, że PTR będzie w stanie przychód na abonenta — 720 tys. Ma ich teraz 2,2 mln. Libicki. zakończą się testy i uzyskamy
rządu. Jestem przekonany, że zapłacić najwięcej, bo kupując wpierwszym kwartale tego ro- Cyfrowy Polsat nie podaje połączenie sieci. To kwestia ty-
będzie wielu inwestorów bran- akcje odCiechu zdobędzie kon- ku wyniósł33,8zł, wporówna- Ostrożne wypowiedzi prognoz, choć obiecuje, że za- godni —zapowiada prezes Cy-
żowych zainteresowanych trolę nadspółką. Każdy inny in- niu z 34,4 zł rok wcześniej. Wtym roku Cyfrowy Polsat bę- cznie prognozować wyniki frowego Polsatu.
przejęciem PTR, co pozwoli westor nabędzie pakiet nie dają- Wskaźnik odpływu abonentów dzie mógł przyciągnąć klien- od drugiego półrocza. W pierwszym kwartale
nam uzyskać dobrą cenę — cy większości. Zazdobycie kon- churn wzrósł o 0,9 pkt proc. tów transmisją EURO 2008. — Mogę jedynie powie- spółka zainwestowała 7,7 mln
mówi Michał Chyczewski, wi- troli zawsze płaci się premię — do1,8 proc. Spółka tłumaczy to Ale spółka nie nastawia się, że dzieć, że oczekujemy konty- zł wrozwój wirtualnego opera-
ceminister skarbu. mówi Michał Chyczewski. czysto technicznymi zmiana- dzięki temu przyrost bazy abo- nuacji pozytywnych trendów tora.
Jednym zcelów emisyjnych Grzegorz Nawacki mi wsystemie odłączania abo- nenckiej będzie rósł szybciej finansowych — mówi Domi- Magdalena Wierzchowska
PTR jest przejęcie Polskiego g.nawacki@pb.pl ☎ 022-333-97-94 nentów. niż w ubiegłym roku. nik Libicki. m.wierzchowska@pb.pl ☎ 022 333-99-99

Redan szuka inwestora Apator ma spełnić obietnice


GIEŁDA Spółka, która ki Top Secret. Widać też efek- to będą pochodzić ze sprzeda- GIEŁDA Toruńska grupa Ponadto Apator, który chce gnozy na 2008 r. są niezagro-
przez lata była na minusie, ty restrukturyzacji Trolla. Po- ży zapasów oraz amortyzacji. po pierwszym kwartale zostać liderem branży wEuro- żone”.
w pierwszym kwartale mogła sprzedaż nieruchomości Zarząd szuka też alternatyw- realizuje prognozę zysku pie Środkowo-Wschodniej, Obietnice odnośnie zysków
ma niewielki zysk. w Łodzi — mówi Bogusz Kru- nego finansowania. w niespełna 12 procentach zdobywa rynki zagraniczne, są na razie zrealizowane
Głównie dzięki sprzedaży szyński, wiceprezes Redana. —Jednym ze sposobów jest Ale uważa, że nie jest co przejściowo rodzi dodat- w niespełna 12, a sprzedaży
nieruchomości. Z tej transakcji grupa uzy- pozyskanie branżowego lub fi- zagrożona. kowe koszty. Także przez w 17 procentach. Prognoza,
skała około 10 mln zł, z czego nansowego inwestora. Prowa- większą część stycznia grupa bez uwzględnienia sprzedaży
Pierwszy kwartał grupa Re- większość wydała na ratę kre- dzimy wstępne rozmowy — Producent aparatury pomia- nie mogła sprzedawać apara- akcji własnych, zakłada wy-
dan, która zarządza blisko320 dytu. zapewnia Piotr Kulawiński, rowej i łącznikowej wy- tury pomiarowej, bo Minister- pracowanie 36 mln zł zysku
sklepami trzech marek (Textil- Przychody Redana ze prezes Redana. pracował w okresie styczeń- stwo Gospodarki nie przygo- przy 370 mln zł przychodów.
market, Top Secret iTroll), za- sprzedaży w kwietniu wynio- Zarząd nie wyklucza też, że -marzec 62,95 mln zł sprze- towało rozporządzenia Apator argumentuje, że
licza do dość udanych. Spółka sły24,8 mln zł wobec23,3 mln wprzyszłości połączy siły zin- daży, co oznacza spadek o 6,62 w sprawie jej legalizacji. Spół- pierwszy kwartał zwykle jest
osiągnęła 61,1 mln zł przycho- zł rok wcześniej. Zarząd grupy ną firmą z branży. proc. wobec takiego samego ka zabezpiecza się przedwaha- dla niego najgorszy, poza tym
dów ze sprzedaży wobec 52,5 uważa, że spółka jest nadobrej — Na razie musimy się sku- okresu 2007 r. Zysk obniżył niami walutowymi i uzgodni- teraz będzie można konsoli-
mln zł w takim samym okre- drodze, by wyjść na prostą. pić nabudowaniu wartości na- się o blisko jedną czwartą, ła z klientami podnoszenie dować wyniki przejętej
sie 2007 r. Zysk netto się- W tym roku planuje zmianę szej firmy, by stać się konku- do 4,3 mln zł. Przyczyny? cen wyrobów wraz z drożeją- w kwietniu firmy PoWoGaz.
gnął 356 tys. zł wobec 5,1 mln logo i wizualizacji sklepów rencyjną spółką dla dużych ry- „Duży — 25,92 proc. — cą miedzią, ale w pełni nieko- W 2007 r. grupa Apatora
zł straty. Trolla, otworzy 20-30 salo- wali — mówi prezes. udział eksportu w sprzedaży rzystnych trendów nie udało odnotowała ponad 311 mln zł
— Udało się nam osiągnąć nów, głównie Top Secret Nazamknięciu wczorajszej i mocny złoty oraz wysokie ce- się zniwelować. Zarząd jest sprzedaży i 34,7 mln zł zysku
lepsze wyniki głównie dzięki i Troll. Zamknie też kilka nie- sesji zaakcję po3,2-proc. wzro- ny metali kolorowych” — tłu- jednak nastawiony optymi- dla akcjonariuszy jednostki
dynamicznej sprzedaży mar- rentownych. Pieniądze na ście płacono 3,20 zł. [ML] maczy zarząd. stycznie i jego zdaniem „pro- dominującej. [ZK]
Rośnie liczba zajęć OPEC może ciąć Indeks CPI w USA Zyski John Deere — To efekt kryzysu na rynku Konferencja POLLOG
nieruchomości, który sprawia,
domów w USA produkcję ropy wzrósł o 0,2 proc. rosną mimo kryzysu że buduje się mniej — mówi Zapraszamy
Liczba wniosków o zajęcie do- Organizacja Krajów Eksportu- Ceny konsumpcyjne (CPI) Największy na świecie produ- Matt Collins, analityk Edward
mów wzrosła w ubiegłym jących Ropę Naftową (OPEC) w USA wzrosły w kwietniu cent traktorów i kombajnów Jones & Co.
do współpracy
miesiącu w Stanach Zjedno- może z powodu spadku popy- miesiąc do miesiąca o 0,2 zanotował w II kw. wzrost Skutkiem największego od 17 sponsorskiej. Więcej na
czonych o 4 proc. miesiąc tu zmniejszyć produkcję su- proc., a inflacja bazowa zysków mniejszy niż spodzie- lat kryzysu był spadek sprze-
do miesiąca, a rok do roku rowca o niższej jakości. (bez cen paliw i żywności) wali się analitycy. To skutek daży sprzętu budowlanego
bbp.pb.pl/
o 65 proc. — podała firma Re- — Może to zrobić w tajemnicy wyniosła 0,1 proc. Analitycy spadku popytu na sprzęt bu- o 7 proc. Mimo to John Deere Pollog2008.aspx
altyTrac. W kwietniu liczba z powodu rekordowych cen — spodziewali się 0,3 proc. dowlany na amerykańskim spodziewa się w tym roku
wniosków o zajęcie wynosi- mówi Hossein Kazempour Arde- i 0,2 proc. Rok do roku CPI rynku. Zysk netto wzrósł o 22 obrachunkowym wzrostu czwartek 15 V 2008
ła 243,4 tys. i jest największa bili, przedstawiciel OPEC z Iranu. wzrósł o 3,9 proc., a inflacja proc., do 763,5 mln USD. Ana- sprzedaży o 20 proc.
od stycznia 2005 r., kiedy Re-
altyTrac rozpoczął publikację
danych. [RB, REUTERS]
Cena baryłki ropy wzrosła
w ciągu roku ponad-
dwukrotnie. [RB, BLOOMBERG]
bazowa — 2,3 proc. Analitycy
spodziewali się 4,0 proc.
i 2,4 proc. [RB, PAP]
litycy spodziewali się wzrostu
o 23 proc. Sprzedaż urosła
o 18 proc., do 8,1 mld USD.
i 2,2 mld USD zysków, z cze-
go 550-575 mln USD zarobi
w III kw. [RB, BLOOMBERG] [13]

Bauc nie wygrał, jest prezesem


Polkomtel od dwóch dni na chciał wymienić Adama telu na stanowisku zastępcy przełożenia na wyniki spółki.
ma nowy zarząd. Glapińskiego, kojarzonego dyrektora generalnego ds. W tego typu firmach najważ-
Nowy-stary prezes jest z braćmi Kaczyńskimi. bezpieczeństwa, administracji niejszy jest szczebel operacyj-
dobrze oceniany, ale — To jest profesjonalny za- i inwestycji. W zarządzie zna- ny — mówi Michał Marczak
kontrowersje wzbudziła rząd, który sprosta nowym lazł się też rekomendowany z DI BRE Banku.
procedura wyboru. wyzwaniom stawianym spół- przez duński TDC Martin Ja-
ce. Rada nadzorcza uznała, że mes Moorhouse, który zajmie Co z Vodafone?
Obradująca we wtorek rada należy dokonać zmiany w try- się finansami. Rada nadzorcza wybrała no-
nadzorcza Polkomtela, ope- bie dopuszczalnym przez sta- — Zmiany zarządu to pró- wy zarząd jednogłośnie. Mini-
ratora sieci Plus, wybrała no- tut bez niezbędnej zwłoki — ba przenoszenia zachowań sterstwo skarbu i członkowie
wy zarząd. Nazwiska nie są mówi Paweł Urbański, prze- administracyjno-politycz- rady nadzorczej zaprzeczają,
niespodzianką. Zdziwienie wodniczący rady nadzorczej nych na firmę wartą 20 mld by zmianazarządu była przed-
wzbudził sposób wyboru no- Polkomtela. zł. To duże nieporozumienie. miotem politycznych targów.
wego zarządu, z pominię- Ale wyniki spółki są rozlicza- Ale jednocześnie wiadomo, że
ciem procedur konkurso- Powrót Bauca ne bardzo szybko. W ciągu 12 kolejne zmiany personalne są
wych. Jak wygląda profesjonalny za- miesięcy będzie wiadomo, okazją do składania obietnic
— To element czystek poli- rząd? czy to był dobry ruch — mó- brytyjskiemu Vodafone, któ-
tycznych i proces odpolitycz- Prezesem spółki został Ja- wi Maksymilian Bylicki, rego zgoda jest potrzeb-
niania zarządów przez obsa- rosław Bauc, który wraca na to do niedawna przewodniczą- na przy głosowaniu rady. Vo-
dzanie ich ludźmi PO — iro- stanowisko. Finansista, ale je- cy rady nadzorczej Polkom- dafone bardzo zależało
nizuje Marek Suski z PiS. go prezesura była dobrze oce- tela. na zwiększeniu udziałów
Naobsadę władz Polkomte- niana przez rynek. Krzysztof — Jarosław Bauc był już wPlusie. Podobno Brytyjczycy
la, zwłaszcza stanowiska pre- Kilian, odpowiedzialny teraz prezesem Polkomtela i w tym są bardzo zainteresowani kup-
zesa, ma wpływ skarb państwa za marketing operatora, był czasie nic złego się nie wyda- nem pakietu należącego doOr-
poprzez spółki zależne — ministrem łączności wrządzie rzyło. Ten biznes jest tak do- lenu. Powrót: Jarosław Bauc został po raz drugi prezesem
PGE, KGHM i PKN Orlen. Hanny Suchockiej. Wojciech brze poukładany, że zmia- Magdalena Wierzchowska Polkomtela. Analitycy nie widzą w tym problemu, są jednak
Aleksander Grad od daw- Dylewski pracował w Polkom- na zarządu nie będzie miała m.wierzchowska@pb.pl ☎ 022-333-99-99 tacy, którzy dodają, że styl powołania mógłby być inny. [FOT. GK]

Możesz więcej...
...bo masz więcej źródeł informacji.

dostęp ekskluzywny miesięcznik biznesowe raporty kartę klubu


do archiwum gazety 24h o trendach, stylu i życiu gwiazd branżowe prenumeratora

Oferta tylko dla prenumeratorów Pulsu Biznesu.


Szczegóły na: http://prenumerata.pb.pl/

http://prenumerata.pb.pl/
infolinia 0 801 801 771
LICZBA DNIA

0,2
PKB Estonii Nike myśli o Straty w Chinach
najgorszy od1999 r. przejęciach w Azji to 20 mld USD
Gospodarka Estonii rosła Największy na świecie produ- Straty materialne spowodo-
PULS DNIA w I kw. rok do roku w tem-
pie 0,4 proc. Analitycy spodzie-
cent sprzętu sportowego może
kupić jednego z chińskich lub
wane trzęsieniem ziemi
w chińskiej prowincji Syczuan
wali się 3,4 proc. To najgorszy japońskich rywali, aby zwięk- mogą przekroczyć 20 mld
wynik od III kw. 1999 r., gdy szyć zyski na azjatyckim rynku. USD — ocenia AIR Worldwide,
PKB wzrósł o 1 proc. — podał — Najpierw umocnimy naszą firma wyceniająca klęski ży- proc. O tyle w marcu miesiąc do miesiąca spa-
wstępnie urząd statystyczny. pozycję, a dopiero potem po- wiołowe. Jej zdaniem, war- dła produkcja przemysłowa w strefie euro — po-
czwartek 15 V 2008 Po uwzględnieniu czynników myślimy o przejęciach — mó- tość wszystkich nieruchomo- dał Eurostat. Miesiąc wcześniej wzrosła o 0,3
sezonowych gospodarka wi Charlie Denson, szef Nike. ści w prowincji wynosiła 215 proc. Rok do roku produkcja wzrosła o 2 proc.,

[14] Estonii skurczyła się


o 1,9 proc. wobec poprzed-
niego kwartału. [RB, PAP]
Media spekulują, że może
chodzić m.in. o chiński
Li Ning. [RB, REUTERS]
mld USD. Ostateczne określe-
nie skali zniszczeń zajmie jed-
nak wiele tygodni. [RB, PAP]
po wzroście poprzednio o 3,2 proc. Analitycy spo-
dziewali się odpowiednio spadku o 0,3 proc.
i wzrostu o 2,3 proc. [RB, PAP]

ING BSK z trudem wychodzi z opresji


GIEŁDA Bank mocno odczuł ING BSK nych oraz, poprzez dom ma- rezultat istotny wpływ miały Kredyty wzrosły o29,9 proc,
skutki dekoniunktury Wyniki w mln zł klerski, na giełdzie. wspomniane operacje swapo- wtym kredyty detaliczne o47,8
giełdowej i na rynku z tytułu z tytułu Rachityczny wzrost bank we, naktórych ING BSK zaro- proc. a korporacyjne o 22,4
odsetek opłat i prowizji
funduszy. Miał natomiast odnotował na przychodach bił 28 mln zł. proc. W I kwartale ING BSK
I kw. 261
dobrą rękę do handlu. 2007 222 z odsetek — zaledwie 0,7 proc. — Warto zwrócić uwagę, że osiągnął rekordowe udziały
I kw. 263
Jeśli jednak uwzględnić w tej wynik banku z wyłączeniem w rynku depozytów, groma-
Nie sprawdziły się pesymi- 2008 207 pozycji rezultaty osiągnięte działalności skarbcowej spadł dząc na rachunkach 9,4 proc.
styczne prognozy, że po sła- Źródło: bank na operacjach SWAP (opera- o 13 proc. rok do roku — wyja- wszystkich pieniędzy, jakie
bymIVkwartale początek tego cje wymiany), które bank za- śnia Marek Juraś. klienci powierzyli bankom.
roku dla ING Banku Śląskiego BZ WBK. Ze względu nastruk- księgował w wyniku instru- — Przewagą banku, która
będzie jeszcze gorszy. Tak źle turę dochodów. mentów finansowych, to do- Jest z czego pożyczać w dłuższym terminie może
nie było. — Przychody z działalności chody z odsetek wzrosły Analitycy zwracają uwagę, że okazać się decydująca, jest bar-
—Wyniki są lepsze odocze- bankowej były niskie. Bank po- w I kwartale prawie o 50 proc. chociaż działalność bankowa dzo duża na tle konkurentów
kiwań, ale na tle konkurencji prawił zyski dzięki dobrym wy- To dzięki temu zabiegowi wIkwartale szczególnych pro- baza depozytowa, pozwalają-
oceniam je jako słabsze —mó- nikom na działalności skarb- księgowemu ING BSK wykazał fitów nie przynosiła, to jednak ca na bezproblemowy wzrost
wi Marcin MaternazDM Mil- cowej —mówi analitykDM BZ bardzo ładne zyski z operacji widać, że ING BSK niespiesz- portfela kredytów. Nie jest ona Pożyczka podporząd-
lennium. WBK. finansowych. W ogóle bank nie, ale sukcesywnie rozwija do końca wykorzystywa- kowana: ING BSK, którym
Zysk banku wzrósłdo173 mln W dół poleciały zyski z pro- miał dobrą rękę do inwestycji biznes. naprzez spółkę, oczym świad- kieruje Brunon Bartkiewicz,
zł ze167 mln zł przedrokiem. wizji (o 6,8 proc. r/r i 15 proc. w I kwartale. Przyniosły mu — Bank utrzymał wysoką czą niższe niż u konkurentów nie wyklucza zaciągnięcia po-
w stosunku do IV kwartału), one96 mln zł przychodu, pod- dynamikę depozytów i kredy- przyrosty wyniku odsetkowe- życzki podporządkowanej, że-
Dobra ręka do handlu co jest konsekwencją mocnego czas gdy analitycy spodziewa- tów wpionie detalicznym ikor- go — mówi Marcin Materna. by poprawić współczynnik
Wynikami banku nie jest za- zaangażowania ING BSK li się niewielkiej straty nadzia- poracyjnym —mówi Marta Je- Eugeniusz Twaróg wypłacalności. Teraz wyno-
chwycony Marek Juraś z DM narynku funduszy inwestycyj- łalności handlowej. Na łączny żewska z DI BRE Banku. e.twarog@pb.pl ☎ 022-333-97-01 si 11 proc. [FOT. WM]

Bruksela zgodziła się na Fortis na dobry początek


współpracę CEZ i MOL GIEŁDA Bank w Polsce
radzi sobie znacznie lepiej
FORTIS BANK
I kw.'08 vs. I kw.'07 (mln zł)
(wzrost o 59 proc.). Na depo-
zytach bank trzymał nato-
GIEŁDA Czesko-węgierski wych w Warszawie zawarły niż jego właściciel. Przychody miast 7,5 mld zł (o 3 mld zł
joint venture zainwestuje strategiczne porozumienie Pierwszy kwartał dobrze więcej niż przed rokiem).
w projekty 1,4 mld EUR. o sojuszu. Podpisały też rokuje na resztę roku. I kw.'08 170 Z dwóch głównych bizne-
Pierwszy cel to budowa umowę o stworzeniu spółki, sów Fortisa większą, choć
elektrowni na Węgrzech która będzie produkować Fortis nieźle zaczął rok. I kw.'07 124 nieznacznie, dynamiką
i Słowacji. energię elektryczną. Na jej Po I kwartale miał w kasie 55 w I kwartale wykazał się pion
mocy czeski koncern kupił mln zł — o 45 proc. więcej niż Zysk netto Merchant & Private Banking
Komisja Europejska wyrazi- 7 proc. akcji MOL, należąą- przed rokiem. Jest to wynik Stachanowska norma: (obsługuje duże firmy i za-
ła zgodę na joint venture CEZ, cych do węgierskiej spółki. skonsolidowany, bo Fortis Fortis, którego prezesem jest I kw.'08 55 możnych klientów). Przy-
czeskiego koncernu energe- Zapłacił za akcję 30 tys. HUF po raz pierwszy rozlicza się Alexander Paklons miał 109- chody z tej linii biznesowej
tycznego, oraz MOL, węgier- (408 zł). Transakcja została wspólnie ze swoją spółką For- -procentowa dynamikę zysku I kw.'07 38 wzrosły o 39 proc. Na koniec
skiej spółki paliwowej. zamknięta i rozliczona 23 tis Private Investments Polska, w 2007 r. Z impetem wszedł marca wartość portfela priva-
— Nie stwierdziliśmy wpły- stycznia. zarządzającą portfelem ma- też w 2008 r. [FOT. GK] Źródło: spółka te bankingu wynosiła 472
wu sojuszu na konkurencyj- CEZ i MOL zainwestują we klerskich instrumentów finan- mln zł (429 mln zł na ko-
ność na rynku — mówi Jona- wspólne projekty 1,4 mld EUR sowych ifunduszami inwesty- tisa, które łącznie, na koniec kiem. Wolniej, ale również dy- niec 2007 r.)
than Todd, rzecznik Komisji (4,8 mld zł). Do 2013 r. chcą cyjnymi. Jej wpływ na wyniki marca wyniosły170 mln zł (37- namicznie, rosły przychody Pion Retail Banking (ob-
Europejskiej ds. konkurencyj- m.in. wybudować siłownie całej grupy nie jest wielki. Zty- -procentowa dynamika r/r). z odsetek — o 43 proc. sługuje klientów detalicznych
ności. o mocy 1,6 tys. MW. Na począ- tułu prowizji spółka zarobiła Gross tej kwoty bank wypraco- Dobry wynik naprowizjach i firmy o rocznych obrotach
20 grudnia ubiegłego ro- tek zbudują dwie elektrownie w I kwartale 2,3 mln zł. wał naopłatach prowizyjnych, to zasługa portfela kredyto- poniżej25 mln zł) także rozwi-
ku spółki notowane na Gieł- opalane gazem na Węgrzech Prowizje to jedno z głów- które przyniosły o 69 proc. wego banku. Na koniec marca jał się szybko, notując 34-pro-
dzie Papierów Wartościo- i Słowacji. [RB] nych źródeł przychodów For- większe wpływy niż przed ro- osiągnął on wartość 12 mld zł centową dynamikę. [ET]

Grupa Budopolu rośnie, ale zawolno Pomogły odlewnie


GIEŁDA Choć wyniki BUDOPOL — Z wyników jednostko- ponieważ część inwestycji koń- GIEŁDA Grupa znacząco ności iodpowiada mnie więcej
zaniża spółka zależna, Kurs akcji (w zł) wych Budopolu [2 mln zł zysku czymy wdrugiej połowie roku. zwiększyła wyniki zajedną czwartą przychodów.
prezes Budopolu jest 4,5 netto i 30 mln zł przychodów Mam nadzięję, że wynik będzie w I kwartale, ale to Skonsolidowany zysk ope-
dobrej myśli. Wkrótce — przyp. red.] jestem zadowo- wyższy — mówi prezes. zasługa konsolidacji racyjny Famuru wyniósł 43,7
grupa się powiększy, 4,1 lony. Niestety, ciągle wpływa Spółka zakłada rentow- Odlewni Żeliwa Śrem. mln zł i był ponaddwukrotnie
portfel zamówień rośnie. nanas negatywny wynik Elek- ność 7-8 proc. na koniec roku. wyższy. Blisko dwa razy wię-
3,58 tromontażu-Warszawa. Pra- Niewykluczone, że w drugiej Napierwszy rzut oka kwartal- cej grupa zarobiła też naczysto.
3,7
Budopol Wrocław, w 33 proc. cujemy nad poprawą produk- połowie roku Budopol po- ny raport grupy produkującej Zysk netto przypisany akcjo-
zależny od giełdowego Ganta, 3,3 cji isprzedaży. Obecnie spółka chwali się akwizycjami. Na ce- m.in. maszyny dla górnictwa nariuszom jednostki dominu-
miał udany początek roku. 2.01.08 14.05.08 kończy kontrakty budowlane, lowniku ma dwie firmy: drogo- wygląda imponująco. Przycho- jącej wzrósł do 30,6 mln zł
Spółka zanotowała 31,4 mln zł Źródło: GPW które zaniżają wynik —tłuma- wą i instalacyjną. Przejęcia sfi- dy Famuru wyniosły270,3 mln z 15,7 mln zł w I kw. 2007 r.
skonsolidowanych przycho- czy Mirosław Motyka. nansuje pieniędzmi z emi- zł i były o 75 proc. wyższe Sam Famur zarobił jednak
dów (wzrost o192 proc. wobec m.in. montażem instalacji Prezes ma nadzieję, że ten sji 26 mln akcji. Zdecyduje odosiągniętych wIkw.2007 r. sporo mniej niż przed rokiem
takiego samego okresu rok elektrycznych —Elektromon- rok spółka zależna zamknie o niej walne w przyszły wto- Dane rok doroku nie są porów- —jednostkowy zysk netto wy-
wcześniej) i 1,77 mln zł skon- taż-Warszawa. Balansuje ona na plusie. Kolejne kwartały rek. nywalne, bo dopiero od poło- niósł 13,5 mln zł w porówna-
solidowanego zysku netto na granicy rentowności. To mają być owocne również dla Na wczorajszej sesji akcje wy 2007 r. konsolidowane są niu z 23,3 mln zł. Różnicę za-
(wzrost o407 proc.). Zysk ope- skutek restrukturyzacji — ko- Budopolu. Budopolu lekko drożały. Osta- wyniki Odlewni Żeliwa Śrem rząd tłumaczy znacznie wyż-
racyjny wzrósł aż o 1378 proc., mentuje Grzegorz Kujawski —Portfel zamówień napod- tecznie na zamknięciu sesji (dołożyły 58 mln zł do przy- szymi wpływami z dywidend
do 1,45 mln zł. z BM BGŻ. stawie podpisanych umów za jedną płacono 3,58 zł. chodów za I kw.). Dzięki temu od spółek zależnych w 2007 r.
— Na wyniki grupy wpływa Potwierdza to Mirosław to 140 mln zł przychodów, a to Anna Pronińska segment odlewniczy wyrósł (20 mln zł wobec 6,8 mln zł
spółka zależna, zajmująca się Motyka, prezes Budopolu. nie jest nasze ostatnie słowo, a.proninska@pb.pl ☎ 022-333-98-69 na drugi pod względem waż- w tym roku). [KSA]
Greenspan: cena Mniejsza strata Zyski Brembo Alitalia straciła Yahoo może trafić Biznes
ropy będzie rosła Freddie Mac urosły o 25 proc. 215 mln EUR do Microsoftu i technologia
Alan Greenspan, były szef Druga spółka finansująca kre- Największy na świecie produ- Rosnące ceny paliwa zwięk- Notowania portalu, który od- Już za tydzień:
banku centralnego USA, uwa- dyty hipoteczne w Stanach cent klocków hamulcowych szyły w I kw. stratę kontrolo- rzucił wartą 47,5 mld USD
ża, że ceny ropy naftowej na- Zjednoczonych zanotowała zanotował w I kw. wzrost zy- wanych przez włoski rząd linii. ofertę zakupu przez Microsoft, Jak daleko nam
dal będą rosnąć. w I kw. mniejszą stratę — 151 sków o 25 proc. To wynik Bankrutujący przewoźnik giganta na rynku oprogramo-
— To wina koncernów energe- mln USD (0,66 USD na akcję), akwizycji w USA oraz umowy stracił 215 mln EUR, wo- wania, urosły na giełdzie do e-społeczeństwa?
tycznych, które za mało inwe- niż spodziewali się analitycy na dostawy dla Harleya-Da- bec 152 mln EUR przed ro- w Nowym Jorku o 1,6 proc.
stowały w moce, a teraz nie — 0,84 USD. Przychody vidsona, które zwiększyły kiem. Sprzedaż spadła o 4,3 To wynik informacji, że Carl
są w stanie sprostać popytowi wzrosły do 1,53 mld USD. przychody. Włoska firma pro- proc., do 954 mln EUR. Anali- Icahn, inwestor miliarder, któ- czwartek 15 V 2008
— mówi były szef Fedu. Freddie Mac zapowiedział, dukująca dla Ferrari zarobi- tycy Deutsche Banku spodzie- ry ma 50 mln akcji portalu,
Wczoraj na giełdzie w Nowym
Jorku za baryłkę ropy płaco-
no 126,04 USD. [RB, BLOOMBERG]
że dzięki emisji akcji chce
podwyższyć kapitał do
5,5 mld USD. [RB, BLOOMBERG]
ła 15,7 mln EUR, a sprzedaż
urosła o 19 proc., do 273,2
mln EUR. [RB, BLOOMBERG]
wają się, że w całym roku
strata Alitalii wyniesie 334
mln EUR. [RB, BLOOMBERG]
może zmienić część zarządu,
jednocześnie przyjmując ofer-
tę giganta. [RB, AP] [15]

Wałbrzyska strefa Elektrotim


nie panikuje
świetnie zaczęła rok GIEŁDA Elektrotim
rozczarował zyskami
słabszymi od
ubiegłorocznych. Tłumaczy
Bosch Denso inwestuje, Electrolux się rozbudowuje jednak, że to 2007 r. był
po prostu wyjątkowy.

Sześć kolejnych firm Nawet o 9,5 proc. taniały wczo-


rozpocznie wkrótce raj akcje Elektrotimu, działają-
projekty w wałbrzyskiej cego na rynku automatyki i in-
strefie. W sumie stalacji elektrycznych. To reak- Plan aktualny: Andrzej
wydadzą 700 mln zł cja na opublikowane rano wy- Diakun, prezes Elektrotimu,
i zatrudnią 1600 osób. niki po pierwszym kwartale, zapewnia, że całoroczne
zdecydowanie słabsze odzeszło- prognozy zostaną wykonane.
Trzy firmy już dostały zezwo- rocznych. Skonsolidowane przy- Pomoże poprawa koniunktury
lenia na działalność w Wał- chody spadły o 9 proc., do 20 w branży budowlanej. [FOT. WM]
brzyskiej Specjalnej Strefie mln zł. Napoziomie zysków spa-
Ekonomicznej (WSSE) Invest- dek był o wiele wyraźniejszy. —Ten rok będzie jeszcze do-
-Park, a trzy kolejne otrzyma- Zysk operacyjny pogorszył się bry, kolejny poprawny, a po-
ją je na dniach. o 63 proc., do 0,9 mln zł, a zysk tem — zobaczymy — twierdzi
— Procedury są już zakoń- netto — o 43 proc., do 1 mln zł. Andrzej Diakun.
czone, jesteśmy po przetargu, — Należy jednak pamiętać, Jeśli chodzi o zapowiadane
wtrzech przypadkach nie wrę- żeIkwartał ubiegłego roku był przejęcia —nadal są planowane.
czyliśmy jeszcze fizycznie ze- po prostu wyjątkowo dobry. —Zasoby gotówki pozwala-
zwolenia, ale to formalność — Realizowaliśmy duże kontrak- ją nam na takie transakcje.
mówi Mirosław Greber, pre- ty, np. na zlecenie Palmolive. Zbliża się dobry czas, by zabrać
zes WSSE Invest-Park. Już pobili zeszły rok: Wałbrzyska strefa, którą kieruje Mirosław Greber, zdobyła w 2008 r. W tym roku takich umów nie się dokolejnego zakupu —mó-
17 firm, które obiecują 2,9 tys. nowych miejsc pracy i 1,7 mld zł inwestycji. W 2007 r. wydała 25 ze- mieliśmy —mówi Andrzej Dia- wi prezes.
Koniec epopei zwoleń dzięki którym firmy mają zainwestować 582 mln zł i stworzyć 1,4 tys. miejsc pracy. [FOT. BS] kun, prezes Elektrotimu. Szczegółów jednak skąpi.
Największa inwestycja — za Ponadto na wyniku zawa- Na razie Elektrotim ma za so-
150 mln EUR (507 mln zł) com. Wrocławski dystrybutor nicy rozbuduje się także japoń- -Zdroju fabrykę mebli oraz bla- żyły w minionym kwartale bą trzy przejęcia: Infrabudu,
—to wspólny projekt niemiec- sprzętu komputerowego, któ- ski producent części samocho- tów marmurowych i granito- warranty subskrypcyjne, emi- Elektromontu Beta iProcomu
kiego Boscha i japońskiego ry od roku produkuje kompu- dowych Nifco, który dzięki in- wych stawia brytyjski Itik. towane w ramach programu System.
Denso, o którym „PB” infor- tery Adax, marki należącej kie- westycji zwiększy zatrudnie- —Te sześć firm zobowiązu- motywacyjnego. — W tym roku przeprowa-
mował w listopadzie 2006 r. dyś doJTT, chce zbudować fa- nie o 10 osób, do 108, i zacznie je się utworzyć 1605 miejsc — Ich koszt to 300 tys. zł. dzimy porządki wgrupie. Dzia-
Stworzona przez koncerny brykę. Będzie produkować mi- produkcję elementów, których pracy izainwestować697,4 mln Kolejne 300 tys. zł pojawi się łalność Infrabudu chcemy
spółka Advanced Diesel Parti- lion telewizorów i kilkaset ty- dotychczas nie miał w ofercie. zł. Kupiły odnas27,3ha terenu w 2009 r. — zauważa Andrzej przenieść do Elektrotimu.
culate Filters (ADPF) wybu- sięcy komputerów rocznie. Nowy inwestor pojawił się — mówi Mirosław Greber. Diakun. Z kolei do Procomu chcemy
duje we Wrocławiu fabrykę fil- we Wrześni: to polska firma lo- Małgorzata Grzegorczyk Prognozy firmy na ten rok przenieść automatykę prze-
trów dosilników Diesla. Utwo- Zwiększą ofertę i moce gistyczna XS. W Kudowie- m.grzegorczyk@pb.pl ☎ 022-333-98-18 mówią oosiągnięciu130 mln zł mysłową i elektroenergetycz-
rzy także centrum badawczo- Reinwestuje Electrolux przychodów i 12 mln zł zysku ną — tłumaczy Andrzej Dia-
-rozwojowe, w którym będą w Świdnicy. Firma, która KTO INWESTUJE W WAŁBRZYSKIEJ STREFIE netto. kun.
prowadzone badania nadpro- w2005 r. zdecydowała się zbu- Firma Wartość inwestycji (mln zł) Miejsca pracy — Te plany zostaną wyko- Prezes ujawnia też swoje
dukowanymi w zakładzie fil- dować tam zakład kuchenek ADPF 507 700 nane. Wskazują na to zarów- oczekiwania co do dywidendy
trami. Inwestycja ma się za- za 40 mln EUR, podwoi za- Electrolux Poland 74 350 no dane historyczne, jak i zre- za 2007 r.
kończyć w 2015 r. trudnienie do700 osób izwięk- Itsumi 56,4 450 alizowana już sprzedaż i port- — Zarekomenduję walne-
Nareszcie zezwolenia do- szy moce. Przypomnijmy: XS 30,5 60 fel zamówień. Już w kwietniu mu zgromadzeniu niewypła-
czekała się (wręczenie nastą- szwedzki producent AGD ma Nifco Poland 14 10 widać, że sytuacja wbranży jest cenie dywidendy za 2007 r. —
pi wprzyszłym tygodniu) firma fabryki pralek wOławie izmy- Itik 9,2 35 lepsza — podkreśla prezes. zapowiada Andrzej Diakun.
Itsumi. To projekt Mariusza warek w Ożarowie, wszystkie Źródło: WSSE A co dalej czeka branżę bu- Magda Graniszewska
Jaworskiego, szefa firmy In- wwałbrzyskiej strefie. WŚwid- dowlaną? m.graniszewska@pb.pl ☎ 022-333-98-29

ZDJĘCIE DNIA

Uwaga, strefa! Nowa odsłona listy alertów


GIEŁDA Po protestach pisy uchwały, namocy których
emitentów zarząd na listę trafiłyby już w czerw-
warszawskiej giełdy cu spółki o niskiej płynności,
zmienił część zapisów będą zmodyfikowane w przy-
spornej uchwały. Kolejne szłym tygodniu. Najpierw
modyfikacje już za tydzień. GPW chce spotkać się z emi-
tentami, których mogą doty-
Zarząd giełdy zatwierdził czyć nowe regulacje.
zmiany w kontrowersyjnej Mają one wspierać podno-
uchwale o liście alertów, jakie Posłuchał: Ludwik Sobo- szenie płynności, jednocze-
zapowiedział w zeszłym tygo- lewski, prezes warszawskiej śnie chroniąc przed wpisem
dniu Ludwik Sobolewski, pre- giełdy, wsłuchał się w głosy na listę alertów spółki, które
zes GPW. Powodem modyfi- emitentów i przychylił się starają się zwiększać obroty
kacji były protesty emitentów. do ich sugestii, by wspierać swoimi akcjami (np. poprzez
Aby naźle kojarzącą się listę płynność akcji. [FOT. BS] polepszenie relacji z inwesto-
nie wpisywano spółek okapita- rami czy zatrudnienie anima-
Specjalne strefy ekonomiczne to najlepszy lep na inwestycje w rękach rządu. lizacji poniżej 5 mln EUR, dą się jedynie firmy o groszo- tora). GPW zapewnia, że me-
45,9 mld zł inwestycji i 181 tys. miejsc pracy – to efekt działania 14 stref. utworzono dodatkowy podseg- wych, bardzo zmiennych kur- chanizm motywacyjny nie bę-
Niestety, skorzystanie z ulg podatkowych to nie bułka z masłem. Błędy popełnia ment „Minus 5”, gdzie trafią sach oraz w stanie upadłości. dzie uciążliwy, ani nie będzie
każda ze stron. O tym m.in. mogli usłyszeć uczestnicy wczorajszej konferencji „maluchy”. Natomiast w pod- Giełda zapowiada, że naj- generował nadmiernych kosz-
organizowanej przez „Puls Biznesu”. [MAG] segmencie „Lista alertów” znaj- bardziej kontrowersyjne za- tów dla spółek. [AB]
Nazwiska Napał naczkę — jednocześnie praco-
wał w kopalni i studiował.
cyrkułu na Nepal Kiedy w końcu udało mu się
Wadowice to nie tylko Karol Nie każdy elektryk zostaje wyjechać w góry — wspinał
Wojtyła. Tam do gimnazjum prezydentem. Inżynier elek- się nawet w trudnych warun-
uczęszczał Emil Zegadłowicz, tryk Ryszard Pawłowski kach, np. w deszczu. „Rzuca-
tam urodził się Maciej Zembaty, został wybitnym alpinistą. łem się na góry, jak głodny
poeta, satyryk i tłumacz piose- Dotąd ten 58-latek był uczest- na jedzenie” napisał w „Sma-
nek Leonarda Cohena. Pierwsze nikiem ponad stu wypraw ku gór”, więc w środowisku
wzmianki o miejscowości po- w różne góry świata. wspinaczy nazywa się go Na-
czwartek 15 V 2008 chodzą z 1327 r. Już w XIX w. Dziś zajmuje się głównie orga- pałem. Zdobył 10 z 14 ośmio-
Wadowice stały się rozległym nizowaniem komercyjnych tysięczników, w tym kilka razy

[16] cyrkułem 10 miast, dwóch osad


targowych i 340 wsi z ludnością
liczącą 350 tys. osób.
wypraw w Andy i w Himalaje.
W młodości nie mógł poświę-
cić zbyt wiele czasu na wspi-
Mount Everest i raz K2.
Na szczycie Aconcagui sta-
nął 20 razy.

Maluch
bez blichtru
GIEŁDA Wadowice nie tylko
Maspeksem stoją. Dzisiejszy
debiutant na GPW zaczął
robić łóżeczka dziecięce.
I choć są małe, zysk dają
nie najmniejszy.

W
idoki przez Za parking robi ubita mik- polski lider w produkcji łóże- spod Wadowic — mówi szef — W to inwestowałem
Karol
okno pociągu stura gruzu i ziemi. Niedługo czek dziecięcych. Dreweksu. przez ostatnie lata. Na fasadę
Jedliński
jak najbar- ma być lepiej. Budynek — Blichtr blichtrem, ale dla Zaprasza na zaplecze, czy- przyjdzie czas — podkreśla
dziej budują- k.jedlinski@pb.pl ☎ 022-333-99-21 na pewno nie przypomina te- inwestorów najważniejsze jest li do kilku pokaźnych, nowych Piotr Polak.
ce: mercede- go na ulicy Książęcej, będą- to, ile spółka zarabia, a nie, jaki hal. A tam stosy zapakowane-
sy szefów obuwniczego po- Mówią, że najlepsze ciastka, cego siedzibą GPW. Zmajstro- mam fotel — przekonuje go towaru i kilka większych, Strach z łóżeczka
tentata Badury, transport ale i tak nierewelacyjne, to tu wany w latach 70., służył nie- 41-letni Piotr Polak i zawiesza całkiem świeżych maszyn, Ale w Azji nie było łatwo zna-
maszyn rolniczych giełdo- z Krakowa przyjeżdżają. gdyś za punkt skupu żywca. wzrok na swoim biurku, na- strugarek, wiertarek i tych la- leźć dobrego dostawcę. Przez
wego Pronaru i wreszcie A do rynku kawałek. Jeszcze — Będziemy go odnawiać prędce skleconym zjakichś płyt. kierujących. Na dwie zmiany parę miesięcy Drewex trzy-
Maspex. Olbrzymie hale, dalej jednak do siedziby dzi- i rozbudowywać, ale nie z pie- Powiedzenie, że szewc bez pracuje prawie 200 osób. Fla- mał w rezerwie ekipę polskich
ciąg tirów czekających na za- siejszego debiutanta Drewek- niędzy z giełdy i nie w pierw- butów chodzi, w tym regionie gowe produkty: łóżeczka Sara szwaczek. Chińczycy podoła-
ładunek, nieco sfatygowany su. Ulokował się na obrzeżach szej kolejności — zaznacza Polski ma podwójne dno. i Napoleon a także komplety li, czasem aż za bardzo.
baner informujący, który sok miasta, w Tomicach. Jacek Piotr Polak, prezes i główny Od Kalwarii Zebrzydowskiej, mebli z hipopotamem, lwem — Z jednej z chińskich fa-
pomarańczowy jest Polaków Szczur, wiceprezes spółki, już udziałowiec spółki. przez Lanckoronę i Kleczę, aż czy kaczuszką. Słodko i cał- bryk dostaliśmy katalog ni-
ulubionym. Wysiadka na jedzie. do Wadowic ciągną się dwa kiem masowo sprzedaje się by ich, a tak naprawdę na-
dworcu w Wadowicach. Tak- — Tylko proszę nie sugero- Szewc bez mebli nurty rodzinnych biznesów: tego prawie 140 tys. sztuk szych produktów. Na zdję-
sówki ni widu, ni słychu. wać się fasadą. Prawdziwa Gabinet prezesa — też za wiel- jedni tłuką buty, gdy drudzy rocznie. To główne źródło do- ciach widać było nawet logo
— Eee, wozy stoją dopiero wartość kryje się w środku kie słowo. Ciasny pokój w old- strugają meble. I tak całe wsie, chodów, ale niejedyne. Są jesz- Dreweksu. Azjaci pytali jed-
na rynku. Idź pan, to i kre- — przestrzega wiceprezes, za- skulowej tapecie, okna dru- miasteczka i pokolenia. cze wszelkie dodatki, zabawki, nak, jakim prawem ich pod-
mówkę se zje — zachęca miej- nim podjedziemy pod niewy- giej czystości. Tu pachnie lata- — Jak łatwo się domyślić, pościel, teraz produkowane rabiamy — śmieje się Piotr
scowy kolejarz. soki, szary budynek. mi 90. i drewnem, bo to tu jest pochodzę z rodziny stolarzy, już głównie w Chinach. Polak.
Szczyty i łóżka Katastrofy w 1880 r. Anglik Edward
Whymper. W języku keczua

5897 275 190


w śniegu Chimborazo oznacza wielką
Chimborazo, na który wej- śnieżną górę. Granica śniegu
dzie właściciel Dreweksu, to przebiega na 4,8 tys. metrów,
m n.p.m. zł Tyle kosztuje osób Tylu wygasły wulkan w Kordylierze mimo bliskości równika.
Tyle liczy Coto- łóżeczko Julia pracowników Zachodniej w Andach. Jedno- Nie brakuje też tutaj drama-
paxi, czynny od Dreweksu. zatrudnia spółka. cześnie jest najwyższym tów: w 1976 r. samolot
wulkan w Ekwado- szczytem Ekwadoru. z 59 pasażerami na pokładzie
rze, który zamierza Liczy 6267 m n.p.m. Odle- zniknął z radarów właśnie
zdobyć Piotr Polak. głość od jądra ziemi na jego w rejonie tej góry. Po 26 la- czwartek 15 V 2008
szczycie sięga 6384,4 km, tach, w 2002 r. znaleziono
dwa kilometry dalej niż
do wierzchołka Everestu.
Po raz pierwszy górę zdobył
maszynę i ofiary katastrofy
na zboczu Chimborazo, na wy-
sokości 5,4 tys. m n.p.m. [17]

Inwestuję w dzieci: Nie zamierzamy wchodzić w meble dla dorosłych, rywalizować z gigantami. Wolę Drewex rozpychający się w niszy, dbający o technologię i jakość, a także szukający
podmiotów do przejęcia — zaznacza Piotr Polak, właściciel i prezes wadowickiej spółki. [FOT.GKOZ]

Rocznie spółka potrafi za- Zainwestowaliśmy w przygo- rzem. Wykorzystał szansę Właściciela Dreweksu nie cam im głowę — wspomina lajach. Właśnie w górach po-
robić ponad dwa miliony zło- towania do GPW, liczyliśmy pierwszego zamówienia złamała opinia jednego z hur- właściciel firmy. znał Wojciecha Jankowskie-
tych, przy ponad dwudziestu też na większą wycenę oferty, od znajomego z Niemiec. Ten towników, z którym zetknął Dlatego też nie tylko uno- go, jednego z członków rady
milionach przychodu. Pro- bo patrzyliśmy przez pryzmat chciał na gwałt łóżeczek dzie- się na początku: wocześnił logo, wymyślił no- nadzorczej spółki. To dobry
gnozy finansowe pokazują je- hossy. A ta emisja pewnie nie cięcych. Piotr Polak miał —Rynek jest ułożony, tu nie we marki, ale także kupił lexu- duch wfirmie, absolwent reno-
dynie powolny wzrost w przy- będzie ostatnia — tłumaczy w ręku trochę doświadcze- ma miejsca na nowych, na do- sa. Początkowo jeździł polone- mowanych zachodnich uni-
szłych latach. Ale oferta się właściciel Dreweksu. nia, dyplom magistra inży- datek na wszystkim okrakiem zem cargo, potem fordami. wersytetów, pracował m.in. ja-
sprzedała, była nawet 10-pro- Dzięki giełdzie Drewex ku- niera mechanicznej techno- siedzą Meble Vox — przeko- Jednak zakażdym razem spo- ko doradca prezesa Prokomu.
centowa redukcja. pi m.in. topową strugarkę, któ- logii drewna i pietra. Żadnej nywał. tykały go podobne historie. — Góry wyciszają, mar-
— Prognozy, męczeni przez ra będzie równie wydajna, co ekipy, maszyn, lokalu, jedy- Podjeżdżał do klienta i słyszał twisz się tylko o to, żeby ci nie
analityków, robiliśmy maksy- wszystkie trzy razem, obecnie nie zlecenie. Szef nie przyjechał sakramentalne: zmarzł tyłek. Choć debiut
malnie pesymistyczne. Tak, wykorzystywane w zakładzie. — Bierz, nie wahaj się Polatach spotkali się przypad- — A to szef nie przyjechał? na GPW też daje niezłego ko-
by potem, jeśli korygować, to Jej wartość to 400 tys. euro. — przekonał go ojciec. kiem natargach Kind & Jugend Jest więc japoński SUV. Są pa — przyznaje Piotr Polak.
wgórę —uspokaja Piotr Polak. — Pracujemy prawie pełną Wypaliło, złapało, zaczął wKolonii. Drewex miał pokaź- też wyprawy z Ryszardem Znika na trzy tygodnie,
W ofercie publicznej Dre- parą, sprzedajemy na pniu, ale jeździć na targi, dobijać się ne stoisko i pełno klientów. Pawłowskim i grupą zapaleń- w Ekwadorze. W planach ma
wex zbierze 4,5 mln zł. Takie rezerwy są. Szybsze maszyny do hurtowni. A po latach, gdy — Byli tacy, którzy dowia- ców. Wsobotę wylot wwysokie zdobycie Chimborazo (6267m
sumy spotyka się raczej już i lepsza organizacja pracy je Drewex okrzepł, ojciec powie- dując się, że produkuję łóżecz- góry. Piotr Polak zdobył kilka n.p.m.). GPW, fasada iłóżeczka
tylko na New Connect. wydobędą — przekonuje Piotr dział mu: ka dziecięce, traktowali mnie sześciotysięczników, choroba będą daleko. Dzięki położeniu
— Decyzja o GPW zapadła Polak. — Ja tylko tak gadałem, ale z góry. Że niepoważne, że zmusiła go do poddania się blisko równika szczyt jest naj-
w 2006 r., kiedy o New Con- Nie został, jak jego przod- na twoim miejscu w życiu na pewno nie mam pieniędzy przy próbie wejścia na ośmio- dalej oddalonym miejscem od
nect nikt jeszcze nie słyszał. kowie, chałupniczym stola- bym się nie zdecydował. na maszynę, więc po co zawra- tysięcznik Cho-Oyu w Hima- środka ziemi. ■
T R A N S P O R T
RAPORT
Rośnie popyt, rośnie podaż. Spowolnienie rynku
nieruchomości nie dotyczy magazynów.

[18] 20-21
Przygotowanie Redaktor prowadzący
czwartek 15 V 2008 Marcin Bołtryk Ryszard Holzer
Dorota Wojnar

Niedobry czas
JUBILAT

INFRASTRUKTURA Przewoźnicy liczą na nowego szefa


[FOT. ARC]
Nowy szef państwowego
urzędu, który odpowiada
Dorota
Żukowi stuknęła za rządowy program budowy
Wojnar
pięćdziesiątka. Po raz dróg wart 121 mld zł, z droga-
d.wojnar@pb.pl ☎ 022-333-99-39
pierwszy polski samo- mi niewiele ma wspólnego.
chód dostawczy został Od 1998 do 2007 r. Witecki
zaprezentowany Dyrektorem Generalnej był urzędnikiem Najwyższej
1 maja 1958 r. Prace Dyrekcji Dróg Krajowych Izby Kontroli, przez chwilę
nad nim trwały jedynie i Autostrad został Lech pełnił tam funkcję wicedyrek-
siedem miesięcy, a po- Witecki. tora departamentu infra-
jazd zbudowano na pod- struktury, a pod koniec pracy
zespołach samochodu Drogowcy są zaniepokojeni. w urzędzie był członkiem gru-
Warszawa. Miał 1350 kg Doradcy podobnie. Przewoź- py roboczej ds. funduszy
masy całkowitej, 900 kg nicy się cieszą i liczą na pozy- strukturalnych, działającej
ładowności i 4 mkw. po- tywne zmiany. przy komitecie kontaktowym
wierzchni ładunkowej. W miniony piątek na wnio- szefów najwyższych organów
Najpierw powstało 50 sek Cezarego Grabarczyka, kontroli Unii Europejskiej.
próbnych egzemplarzy ministra infrastruktury, Do- Odpowiadał tam za kontrolę
modelu A 03, rok póź- nald Tusk odwołał ze stano- prawidłowości wydawania
niej pojazdy seryjnie wiska Janusza Kopra, który funduszy z UE. Przez ostatnie
opuszczały Fabrykę Sa- niespełna trzy i pół miesiąca miesiące kierował fundacją
mochodów Ciężaro- kierował Generalną Dyrekcją Fundusz Współpracy, obsłu-
wych w Lublinie. Samo- Dróg Krajowych i Autostrad gującą zagraniczne środki po-
chód miał metalowe (GDDKiA). Dymisję Kopra mocowe. Wykazał się dużą
nadwozie i skrzynię ła- tłumaczono brakiem postępu skutecznością — w 2007 r.
dunkową połączoną w realizacji rządowego pro- fundacji udało się wydatko-
z dwuosobową kabiną. gramu budowy dróg krajo- wać 95 proc. pieniędzy pocho-
Skrzynia mogła być do- wych i autostrad. dzących z UE.
datkowo wyposażona — Nie mogę sprawy inwe- Czy to doświadczenie za-
w metalowe pałąki, stycji drogowych pozostawić procentuje w GDDKiA? Prze-
na których rozpinano w rękach tych, którzy nie ma- woźnicy, branża, której chy-
brezentową plandekę. ją pełnej wiary i determinacji ba najbardziej zależy na po-
W 1959 r. wyproduko- do twardego i szybkiego nego- prawie stanu infrastruktury
wano ponad tysiąc żu- cjowania —tłumaczył premier. drogowej, są spokojni o kom-
ków, a w następnym ro- petencje nowego szefa gene-
ku już ponad 2,1 tys. Przewoźnicy się cieszą… ralnej dyrekcji.
— w tym 100 na eks- Media spekulowały, że no- — To dobrze, że nowy dy- CV: Lech Witecki przez 9 lat pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, ostatnio na stanowisku
port. W kolejnych latach wym szefem GDDKiA zosta- rektor GDDKiA wywodzi się doradcy ekonomicznego, odpowiedzialnego za nadzór i koordynację kontroli prawidłowości
auto udoskonalano. nie Zbigniew Rapciak, podse- spoza środowiska drogowców, wdrażania, zarządzania oraz wykorzystywania przez Polskę funduszy Unii Europejskiej.
Ostatni żuk zjechał kretarz stanu w resorcie in- czyli nie ma powiązania z oso- Jest absolwentem Politechniki Radomskiej, wykładowcą Szkoły Głównej Handlowej. [FOT. MW]
z taśmy montażowej frastruktury i były szef kra- bami, które dotychczas dro-
10 lat temu. Trafił do za- kowskiego oddziału GDDKiA. gami zarządzały, ale z tego za- Zdaniem prezesa Buczka, — Dla naszego kraju wej- opieszałość urzędników. Wią-
kładowego muzeum. Tymczasem dwa dni po od- dania nie wywiązały się nale- doświadczenie zdobyte wNIK ście do Unii Europejskiej by- żemy z nowym dyrektorem
Łącznie w ciągu 40 lat wołaniu Janusza Kopra ogło- życie — mówi Jan Buczek, i fundacji ułatwi nowemu sze- ło prawdziwą szansą, ale wie- GDDKiA duże nadzieje i oczy-
fabrykę opuściło bli- szono, że osobą odpowiedzial- prezes Zrzeszenia Międzyna- fowi GDDKiA szybkie rozwią- le nowych możliwości, także wiście życzymy mu powodze-
sko 590 tys. tych aut. ną za drogi i autostrady zosta- rodowych Przewoźników zanie przynajmniej część pro- finansowych, karygodnie nia wnowej pracy —mówi Jan
[GAS, PAP] nie Lech Witecki. Drogowych w Polsce. blemów. wręcz zmarnotrawiono przez Buczek.

KE grozi palcem liniom lotniczym


Przewoźnicy wciąż wszystkie linie lotnicze. Co też biur podróży i pośredni- danych stron internetowych. Podobne ostrzeżenie unij-
wprowadzają w błąd trzeci mieszkaniec UE kupu- ków. Coraz bardziej zaciera Blisko połowa wprowadza na komisarz wygłosiła w li-
pasażerów. Blisko jący bilety przez internet jest się też różnica między prak- w błąd co do warunków sprze- stopadzie ubiegłego roku, gdy
60 proc. stron WWW linii oszukiwany, albo wprowadza- tykami tanich i tradycyjnych daży, już nawstępie zmuszając zostały opublikowane wyni-
podaje nieprawdziwą cenę ny wbłąd. To nie dozaakcepto- linii lotniczych. Według KE, klientów do wybrania niektó- ki pierwszego przeglądu te-
biletów. wania — oburza się Meglena sytuacja jest jednak lepsza rych dodatkowych opcji zaku- go rodzaju. Zapowiedziała
Kunewa, unijna komisarz ds. niż w ubiegłym roku, bo pu, jak ubezpieczenie bagażu. wówczas, że w 2008 r. wy-
Komisja Europejska (KE) ochrony konsumentów. na skutek interwencji władz Na 15 procentach stron nie mieni nazwy nieuczciwych
po raz kolejny zbadała praw- Komisja Europejska zba- krajowych i stanowiska KE można w ogóle odnaleźć re- firm z branży lotniczej, ale te-
domówność przewoźników dała 400 stron internetowych poziom usuwania ujawnio- klamowanej, superatrakcyj- go nie zrobiła. Wyręczyły ją
lotniczych. Wnioski nie zachę- w13 krajach wspólnoty. Polska nych nieprawidłowości prze- nej oferty, co oznacza, że rekla- w tym Norwegia i Szwecja,
cają do kupowania biletów on- nie znalazła się w tej grupie, kroczył 50 proc. ma wprowadza pasażerów które podały do wiadomości
line, bo linie nie respektują ale w połowie przyszłego roku Najczęstszym problemem, w błąd. nazwy firm, które są objęte
Ostrzeżenie: Co trzeci praw konsumentów i prowa- analizie mają zostać poddane na jaki natykają się pasażero- — Wyniki sprawozdania są dochodzeniem. Na liście zna-
mieszkaniec UE kupujący bilety dzą nieuczciwe praktyki han- oferty przewoźników we wie linii lotniczych operują- jasnym sygnałem do podjęcia lazły się m.in.: Travellink,
lotnicze online jest oszukiwany. dlowe. wszystkich 27 krajach człon- cych w Europie, jest podawa- działań politycznych. Apeluję TravelPartner i Blue 1 oraz
Nie możemy tego zaakcepto- —Ze sprawozdania wynika, kowskich. nie cen, które nie zawierają do całej branży — podejmij- znane także z naszych lotnisk
wać — mówi Meglena Kunewa, że wciąż występują poważne Zdaniem KE, problem do- wszystkich opłat i podatków. cie działania, inaczej my je po- irlandzki tani przewoźnik
unijna komisarz ds. ochrony iuporczywe problemy związa- tyczy całej branży lotniczej: Taka sytuacja miała miejsce dejmiemy — apeluje Meglena Ryanair czy Austrian Air-
konsumentów. [FOT. BLOOMBERG] ne ze sprzedażą biletów przez samych przewoźników, ale w przypadku 58 proc. przeba- Kunewa. lines. [MIB, PAP]
I L O G I S T Y K A
MODERNIZACJA
Nowa — warta 70 mln zł — inwestycja Zarządu
Morskiego Portu Gdynia.

20 czwartek 15 V 2008
[19]

na zmiany
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Lotos
produkuje
biodiesel
Paliwowy koncern
uruchomił fabrykę
do produkcji
biokomponentu. Inwestycja
kość polskich dróg musi czy nowy dyrektor będzie spo- O GDDKiA kosztowała firmę 80 mln zł.
wreszcie odpowiadać standar- glądał na oferty przychylnym Generalna Dyrekcja Dróg
dom europejskim — mówi Jan okiem. Krajowych i Autostrad Nowa fabryka Lotos stoi
Buczek. — O to, że Lech Witecki po- — urząd powołany w Mini- wCzechowicach-Dziedzicach.
radzi sobie nastanowisku sze- sterstwie Infrastruktury ja- Koncern będzie tam produ-
…drogowcy mniej fa GDDKiA, jestem spokojny. ko centrala do zarządzania kował rocznie 100 tys. ton es-
W jednym z wywiadów Woj- Jednak będzie musiał się drogami krajowymi i realiza- trów i 12 tys. ton gliceryny
ciech Malusi, prezes Ogólno- wdrożyć, przeczytać setki ty- cji budżetu państwa w tym technicznej. Biokomponent
polskiej Izby Drogownictwa, sięcy stron dokumentów, zapo- zakresie. Powstała w 2002 r. o nazwie FAME (Fatty Acid
wyraził obawę, że osoba spo- znać się z procedurami i pro- z połączenia Generalnej Methyl Ester) posłuży jako
za środowiska, nawet najzdol- blemami. Nato wszystko trze- Dyrekcji Dróg Publicznych dodatek do oleju napędowe-
niejsza, będzie potrzebować ba czasu. A tego czasu po pro- oraz Agencji Budowy go, czyli produkcji biodiesla.
miesięcy, aby zapoznać się stu nie ma. Dodatkowym pro- i Eksploatacji Autostrad. — Dziś włączamy się do gry
z problemami drogownictwa blemem Lecha Witeckiego Na czele struktury GDDKiA o rynek biopaliw. Inwestycja
i projektami. może być brak przychylności stoi Generalny Dyrektor powstała z myślą o zaspokoje-
Zdaniem drogowców, ka- ze strony „starej” ekipy, która, Dróg Krajowych i Autostrad. niu przede wszystkim potrzeb
drowe zamieszanie może jak to przy zmianach na dy- Podlega mu centrala polskiego rynku. Mamy spore
sprawić, że Polsce nie uda się rektorskich stołkach bywa, za- w Warszawie i 16 oddziałów doświadczenie w produkcji
dotrzymać przyjętego harmo- stanawia się nad swoją przy- wojewódzkich a także biopaliw — od 11 lat sprzedaje-
nogramu budowy dróg. Po- szłością i traci motywację terenowe rejony dróg krajo- my paliwa z dodatkiem bio-
dobnego zdania jest Adrian — dodaje Adrian Furgalski wych. Ponadto w skład etanolu — mówi Paweł Olech-
Furgalski, dyrektor w Zespo- Jak swoją nominację ko- generalnej dyrekcji wchodzi nowicz, prezes Grupy Lotos.
le Doradców Gospodarczych mentuje sam Lech Witecki? wydział historii drogownic- Za blisko 80 mln zł oprócz
TOR. — Nie jestem specjalistą twa. Do zadań GDDKiA fabryki powstała także insta-
—Witecki ma bardzo dobrą w zakresie budowania dróg. należy również m. in.: współ- lacja domagazynowania idozo-
opinię. Ale nie w branży dro- Jako generalny dyrektor udział w realizacji polityki wania estrów do olejów napę-
gowej. Tu jest osobą zupełnie GDDKiA będę robił to, naczym transportowej w zakresie dowych. Cały proces inwesty-
nieznaną. Może takie rozwią- znam się najlepiej — dążył dróg, gromadzenie danych cyjny nadzorowała specjalnie
zanie ma zalety. Ale nie teraz. dopolepszenia wykorzystania i sporządzanie informacji powołana spółka Lotos Biopa-
W innych okolicznościach unijnych funduszy przybudo- o sieci dróg publicznych, liwa, awbudowie udział wzię-
mogłaby to być bardzo dobra wie dróg, uproszczenia proce- współpraca z administracja- ły też firmy: MAN Ferrostaal,
nominacja. Teraz jednak czas dur i zniesienia w jak najszer- mi drogowymi innych Prochem i Lotos Serwis.
goni, bo drogi trzeba wybudo- szym zakresie barier biurokra- państw i organizacjami — Pod koniec kwietnia roz-
wać do EURO 2012, a wdra- tycznych utrudniających reali- międzynarodowymi, zarzą- poczęliśmy rozruch instala-
żanie się w tematykę budowy zację inwestycji winfrastruktu- dzanie ruchem na drogach cji. Wszystkie urządzenia i ob-
dróg będzie trwało przynaj- rę drogową. Sprawy stricte spe- krajowych, wykonywanie sługujący je pracownicy zdali
Transportowcy oczekują zwoite remonty już istnieją- mniej kilka miesięcy — mówi cjalistyczne pozostawiam wge- zadań związanych egzamin, dlatego rozpoczęli-
od nowego szefa GDDKiA cych. Mamy dość słuchania Adrian Furgalski. stii zatrudnionych wGDDKiA z przygotowywaniem śmy produkcję biokomponen-
przede wszystkim audytu wy- o niszczycielskim działaniu Jeśli chodzi o autostrady, inżynierów. Zdaję sobie sprawę, i koordynowaniem budowy tu — mówi Marek Lesisz, pre-
korzystania funduszy, które pojazdów transportu drogo- jesteśmy w tej chwili w klu- że drogi mają ogromne znacze- i eksploatacji albo wyłącznie zes Lotos Biopaliwa.
były gromadzone z przezna- wego. Wszędzie na świecie czowym momencie — przy- nie dla wszystkich dziedzin eksploatacji autostrad W ubiegłym roku koncern
czeniem na cele drogowe. jeżdżą takie same auta, zapro- pomina Adrian Furgalski. życia ibiznesu, dlatego jestem płatnych i pobieranie opłat podpisał umowy z firmą Ko-
— Chcielibyśmy wiedzieć, jektowane, wyprodukowane Właśnie dobiegają końca ne- otwarty na dialog z przed- za przejazd zgodnie z przepi- magra i Zakładami Tłuszczo-
jaki odsetek tych pieniędzy i homologowane do jazdy gocjacje zkoncesjonariuszami stawicielami różnych środo- sami o autostradach wymi Kruszwica na dostawę
został spożytkowany zgodnie po drogach, a tylko u nas sły- — firmami GTC i Autostradą wisk, zwłaszcza drogowych płatnych oraz o Krajowym surowego oleju rzepakowe-
z założeniem, czyli na budowę chać oskarżenia o totalne Wielkopolską — którzy budu- itransportowych —mówi Lech Funduszu Drogowym. go. Kontrakty obowiązują
nowych dobrych dróg i przy- niszczenie nawierzchni. Ja- ją trasy A1 i A2. Nie jest pewne, Witecki. do 2012 r. [MIB]

R E K L A M A PB-16373

ZDJĘCIE TYGODNIA
Pechowy pociąg

Może jechać 140 km/h… i nie może Na zmo-


dernizowanej linii kolejowej Skierniewice — Łódź
Widzew pociągi mają pędzić 140 km/h. Ale tylko
teoretycznie. Bo choć PKP kupiły 11 pociągów
PESA (za 140 mln zł), to przepisy nakazują, by
szybkie składy prowadziło dwóch maszynistów.
Kabina PESY mieści tylko jednego. [GAS/FOT. ARC]
Po 30 latach DSV Ustępujący prezes pozostawia Wrocław nie chce niszczyły przede wszystkim Obowiązek wizowy
firmę w doskonałej kondycji, co właśnie ciężarówki. Według
zmienia prezesa potwierdzają wyniki finansowe ciężarówek przedstawicieli urzędu, jedna w Rosji
Kurt Larsen, prezes koncernu z pierwszego kwartału 2008 ro- „Gazeta Wrocławska” donosi, duża ciężarówka niszczy dro- Od dziś wszyscy przewoźnicy
TRANSPORT logistycznego DSV, ogłosił
swoją rezygnację ze stanowi-
ku. Łączne przychody DSV wy-
niosły w tym okresie ponad 8,5
że od początku czerwca 2008
roku ciężarówki ważące wię-
gę tak, jak prawie 30 tysięcy
samochodów osobowych.
przejeżdżający przez terytorium
Federacji Rosyjskiej muszą po-
I LOGISTYKA ska. Funkcję prezesa pełnił mld koron duńskich (3,82 mld cej niż 9 ton nie będą mogły Niebawem każdy duży samo- siadać dziesięciodniową wizę
od 30 lat. Władzę przekazał zł), co stanowi najlepszy wynik wjeżdżać do centrum Wrocła- chód, zanim wjedzie do Wro- tranzytową. Opłata za jej wyda-
w ręce Jensa Bjorna Anderse- kwartalny w historii firmy. Zysk wia. Taką decyzję podjął cławia, będzie musiał zważyć nie wynosi 126 zł. O dokument
na, dotychczasowego dyrekto- operacyjny EBITA w porówna- Urząd Miejski Wrocławia. się na specjalnych wagach, nie muszą się starać posiada-
czwartek 15 V 2008 ra zarządzającego DSV Road niu z tym samym okresem ze- Z urzędniczych szacunków które zamontowano na rogat- cze wiz docelowych. Do uzyska-
Holding. Larsen wciąż będzie szłego roku wzrósł o 4 proc. wynika bowiem, że przez kach miasta. Jeśli masa po- nia „tranzytówki” konieczne jest

[20] jednak wspomagał DSV — jako


przewodniczący rady nadzor-
czej.
do 385 mln koron (173,2 mln
zł). Przychody polskiego DSV
wyniosły 86 mln złotych. [MIB]
ostatnich 8 lat na remonty
dróg wydano w mieście pra-
wie 3,5 mld zł. Nawierzchnie
jazdu przekroczy 9 ton, kie-
rowca będzie musiał zawrócić
i szukać innej drogi. [MIB]
wypełnienie wniosku i ubezpie-
cze zdrowotne na kwotę 30 tys.
EUR. [MIB]

Nowa droga
w gdyńskim porcie
Gdynia buduje drogi wokół Nabrzeża Polskiego. Powstaną
Sklepy biją się
portu. Za 2 lata ma
powstać nowa ulica,
ułatwiająca dotarcie
też cztery nowe skrzyżowania
i zewnętrzne parkingi dla sa-
mochodów ciężarowych.
RAPORT Panattoni kontroluje 30 proc. rynku
z terminalu promowego Nowa droga powstanie i w Poznaniu (141 tys. mkw.). i magazynowych Cushman & W ciągu trzech pierwszych
do autostrady A1. w ramach inwestycji „Budo- Takie dane można znaleźć wra- Wakefield. miesięcy roku najemców dla
Marcin
wy infrastruktury portowej porcie firmy Cushman & Wake- Wyraźnie widać ożywienie największej powierzchni ma-
Bołtryk
Zarząd Morskiego Portu Gdy- do obsługi promów morskich field. wśród sieci sklepów, jako na- gazynowej znalazł Panattoni.
m.boltryk@pb.pl ☎ 022-333-99-20
nia wybrał wykonawców, któ- wraz z dostępem drogowym Łącznie, wpierwszym kwar- jemców. W pierwszym kwar- Deweloper ma obecnie30-pro-
rzy rozbudują ulicę Polską. ikolejowym wPorcie Gdynia”. tale 2008 r. polskie centra ma- tale tego roku prawie co trze- centowy udział w rynku,
Kosztem 70 mln zł w ciągu 25 Jest to część najważniej- Popyt na powierzchnię gazynowe miały do dyspozycji cia umowa najmu podpisana do ProLogisa należy 28 proc.,
miesięcy dwujezdniową ulicę szego projektu gdyńskiego przemysłową w Polsce powierzchnię 4,23 mln mkw. została przez firmę z tej bran- a do Segro — 12 proc.
zbudują firma budowlano- portu, czyli budowy nowego rośnie. I choć rośnie także Najwięcej zlokalizowano ich ży, a 28 proc. transakcji zawar- — To świetny moment
-drogowa MTM z Gdyni i kor- terminalu promowego we podaż to dweloperzy mogą wokół Warszawy, Poznania i li operatorzy logistyczni. Ogó- nawynajem powierzchni maga-
poracja Doraco z Gdańska. wschodniej jego części. Ter- budować bez obaw na Górnym Śląsku. łem w tym okresie najemcy zynowo-biurowej. Wostatnim
Planowana inwestycja minal znajduje się na trasie o znalezienie najemców. — Załamanie się rynku kre- zainteresowali się 471 tys. czasie wynajęliśmy blisko2 tys.
przedłuży dwujezdniowy korytarza transportowego, dytów hipotecznych wUSA nie mkw. powierzchni magazyno- mkw. magazynu w naszym
przebieg dróg prowadzących który przebiega od Skandyna- Wciągu ostatniego roku wPol- spowolniło rozwoju rynku po- wej. Magazyny w naszym kra- wrocławskim parku. Ten re-
do portu w ciągu autostrada wii, przez Polskę, Czechy, Sło- sce zbudowano ponad 1,2 mln wierzchni magazynowych ju wciąż się budują. Najwię- gion rozwija się dynamicznie,
A1, obwodnica Trójmiasta, Es- wację i Węgry na Bałkany, mkw. magazynów. Najwięcej wPolsce. Tendencja wzrostowa cej znów w centrum kraju, ale nie nastąpił jeszcze najwyż-
takada Kwiatkowskiego, ul. z połączeniem do Azji Mniej- tego typu obiektów powstało utrzymuje się zarówno postro- gdzie obecnie powstaje szy wzrost popytu, a więc
Wiśniewskiego, ul. Polska. Ta szej. Dzięki niemu port wGdy- w rejonie centralnej Polski nie podaży, jak iliczby zawiera- ich 306 tys. mkw. i w okoli- i wzrost stawek za metr kwa-
ostatnia zostanie poszerzona ni będzie mógł obsługiwać (około 306 tys. mkw.), w War- nych transakcji najmu —mówi cach Warszawy — w tym re- dratowy — mówi Robert Do-
o drugą jezdnię dwupasmo- dwa razy więcej promów szawie (289 tys. mkw.), naGór- Malwina Walkiewicz z działu gionie buduje się obecnie po- brzycki, przedstawiciel Panat-
wą, położoną za magazynami na dobę niż obecnie. [GAS] nym Śląsku (150 tys. mkw.) powierzchni przemysłowych nad 214 tys. mkw. toni Europe.

Najlepsze praktyki w logistyce


i zarządzaniu łańcuchem dostaw
Wiedza i umiejętności na światowym poziomie oraz polska przedsiębiorczość i fantazja
– klucz do sukcesu w globalizującym się biznesie.
23–24 października, Centrum EXPO XXI, Warszawa

Poruszymy zagadnienia: u Outsourcing i logistyka kontraktowa – partnerstwo


u Konfiguracja i rekonfiguracja systemów logistycznych i współpraca w burzliwych czasach
i łańcuchów dostaw jako źródło sukcesu w biznesie
u Sztuka łączenia realizacji celów biznesowych
u Nowe produkty, technologie i rozwiązania jako źródło z wyzwaniami ekologii i potrzebą zachowania ludzkiej
innowacyjności w logistyce i zarządzaniu łańcuchem twarzy biznesu
dostaw

u Sterowanie popytem konsumentów jako warunek Po pierwszym dniu forum odbędzie się wieczorna impreza
sine qua non sukcesu współczesnej logistyki i zarządzania połączona z „Balem Logistyka", podczas której wręczymy
łańcuchem dostaw nagrody laureatom naszych konkursów, w tym m.in.
Menedżera Logistyki 2008.
u Infrastruktura transportowa, składowa i informatyczna
– determinanty realizacji wizji Polski jako „logistycznego Gościem honorowym Forum będzie
tygrysa” Europy? prof. Martin Christopher (University of Cranfield).

Zapraszamy do współpracy!
Szczegóły na: http://bbp.pb.pl/Konferencje.aspx
Kontakt: Anna Wardziak, tel.: 22 333 98 34, a.wardziak@pb.pl

ORGANIZATORZY FORUM:

http://prenumerata.pb.pl/
infolinia 0 801 801 771
KOMENTARZ Już 20 maja
Paliwa: Mocny złoty już nie ratuje sytuacji dodatek
„Inwestorzy

W
e wtorek 13 maja wsparcie w rosnących gwał- dukcja spadła do pozio- Ostatnich wzrostów na stacjach benzynowych.
ceny ropy WTI townie cenach olejów i pro- mu 86,8 mln baryłek dzien- cen paliw gotowych Zarówno cena litra benzy- w dużych miastach”.
na giełdzie wokujących wypowiedziach nie. Stało się tak za sprawą na rynku europejskim ny Eurosuper 95, jak i oleju Przeczytaj
NYMEX osiągnęły nowy re- prezydenta Iranu dotyczą- zmniejszenia dostaw z Mo- nie równoważy już mocny napędowego przekracza
kord 126,98 USD za baryłkę. cych redukowania produk- rza Północnego i Rosji. Po- złoty, stąd kolejna fala średni poziom 4,40 zł/l,
Mimo zrewidowania w dół cji ropy. Niestety, mimo zre- ziom zapasów destylatów wzrostów cen na krajo- a w najbliższych dniach
przez MAE prognoz wzro- widowania w dół prognoz w krajach OECD w I kwar- wym rynku hurtowym. najbardziej prawdopodob- czwartek 15 V 2008
stu popytu na ropę tempa wzrostu popytu tale tego roku spadł poni- Znaczące podwyżki notu- ne wydaje się kontynuowa-
w 2008 r., ceny znalazły

Urszula Cieślak, BM Reflex


na ropę, w kwietniu jej pro- żej 5-letniej średniej. jemy w tym tygodniu nie tego trendu.

[21]

o magazyny
RYNEK MAGAZYNÓW W I KWARTALE 2008 R.
Rosjanie dali
certyfikat Axtone
Polski producent Niemczech, Czechach, Rosji
Główni gracze (w proc. powierzchni wynajętej) Magazyny w regionach i podpisane umowy najmu (w tys. mkw.) zderzaków zdobył ISO i Chinach. Od początku lat 90
na rynkach wschodnich. obecnajest narynku rosyjskim,
Panattoni ProLogis Trójmiasto
Teraz może bez przeszkód gdzie dostarcza specjalistycz-
30 28 82,0 (4,1)
dostarczać swoje ne zderzaki i aparaty pochła-
produkty rosyjskiej kolei. niające. Ich produkcja i mon-
Inni Segro Polska
Centralna Okolice taż odbywa się w specjalnie
10 12 Warszawy
525 (131,7) Firma Axtone pozytywnie do tego celu powołanej spółce
Poland Central Immo Industry Group 1427,5 (96,3) przeszła audyt rosyjskiego Re- LLMZ Kamax Moskwa.
3 7 Poznań
675 (61,5) jestru Certyfikacji Federalne- — Uzyskanie uznawanego
MLP Group Logistic City
go Transportu Kolejowego. na rynku rosyjskim świadec-
5 5
Dostawca zderzaków do wa- twa ISO to dla nas zwiększenie
gonów towarowych, pasażer- konkurencyjności natym ryn-
Główni najemcy (w proc.) skich, lokomotyw i pojazdów ku —mówi Marcin Kowalczyk,
Wrocław Warszawa
Sieci sklepów 30 364 (53,0) miasto komunikacji miejskiej, otrzy- prezes grupy Axtone.
Operator logistyczny 28 474,5 (23,9) mał jakościowy certyfikat Firma ma też certyfikat za-
Artykuły spożywcze 3 Górny Śląsk
ISO 9001: 2000 i może już rządzania jakością, wydany
665,0 (100,5) udowodnić, że spełnia wszyst- przez niemiecką instytucję
Lekka produkcja 2
kie normy wymagane przez TÜVCert, ajej zderzaki, doktó-
Papier i książki 2 Kraków
18,4
koleje rosyjskie i z krajów rych komponenty powstają
Elektronika 1 Wielkość Podpisane
powierzchni umowy Wspólnoty Niepodległych wpolskich iniemieckich fabry-
Inne 34 magazynowej najmu
Państw. kach producenta, zostały zaak-
0 20 40 60 80 100 1427,5 (131,7) Firma wytwarza swe pro- ceptowane przez niemiecką in-
Źródło: Cushman & Wakefield dukty wpięciu krajach —Polsce, stytucję certyfikującą EBA. [MIB]

Zamożny (fundusz) pozna sympatyczną (firmę)...


10.00–10.30 Rejestracja uczestników
10.30–10.40 Otwarcie Forum: Arkadiusz Dawid, prezes zarządu Bonnier Business (Polska),
wydawca Pulsu Biznesu i pb.pl
10.40–11.00 Stan i perspektywy rynku VC/PE: Jacek Pogonowski,
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych
11.00–11.05 Wprowadzenie – Ernst & Young

Sesja I (sala A) Sesja II (sala B)


11.10–11.40 Finansowanie nowego segmentu rynku VC. 11.10–12.50 Warsztaty: Wartość spółki w transakcjach
Krajowy Fundusz Kapitałowy – pierwszy z funduszami Private Equity i Venture
polski fundusz funduszy, cele i sposoby Capital – wycena firmy w procesie
działania – Piotr Gębala, prezes zarządu KFK, inwestycyjnym, ryzyka podatkowe będące
Piotr Ćwik, dyrektor finansowy KFK przedmiotem badania w trakcie procesu
11.40–12.10 BBI Seed Fund. Charakterystyka działania due diligence – Ernst & Young
– kierunki inwestowania – Marcin Majewski, 12.50–13.10 Warunki prawne funkcjonowanie VC/PE
dyrektor inwestycyjny, Piotr Sławski w Polsce – postulaty de lege ferenda
12.10–12.40 Helix Ventures Partners. Charakterystyka na przykładach krajów UE
działania – kierunki inwestowania – Artur Kopijkowski-Gożuch, koordynator
– Dariusz Wiatr, Małgorzata Walczak Zespołu Prawa Finansowego Ministerstwa
12.40–13.10 Inwestycje seed i venture capital. Gospodarki
Doświadczenia IIF SA w inwestycjach 13.10–14.10 Przerwa
w spółki technologiczne. Procedury i etapy 14.10–14.50 Wspólna droga do rynkowego sukcesu:
inwestycji w spółkę – Rafał Styczeń, jak inwestuje fundusz PE
prezes IIF SA, Łukasz Juśkiewicz, – Kluczowe kryteria wyboru spółek;
dyrektor inwestycyjny, IIF SA Struktura inwestycji; Współpraca ze spółką,
13.10–14.10 Przerwa realizacja programu inwestycyjnego;
14.10–14.40 Jak pozyskać kapitał od anioła biznesu Wycofanie z inwestycji; Case study
– działalność i doświadczenia Polskiej Sieci – Piotr Oskroba, wiceprezes zarządu
Aniołów Biznesu (PolBAN) Wojciech Dołkowski Krokus PE
(prezes zarządu) 14.50–15.20 Term sheet i umowa inwestycyjna
28 maja, hotel Victoria, 14.40–15.10 Jak pozyskać kapitał od anioła biznesu – Marcin Macieszczak, wspólnik,
ul. Królewska 1, Warszawa – Lewiatan Business Angels (LBA), Kancelaria Gessel
Jacek Błoński
Rejestracja na: http://bbp.pb.pl/Konferencje.aspx 15.10–15.30 Najlepsze praktyki brytyjskie
Kontakt: Katarzyna Wesołowicz w finansowaniu seed/start-up
tel.: 22 333 99 79, k.wesolowicz@pb.pl – dr Kamil Kulesza (CambridgePython)

ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZATORZY: PARTNER STRATEGICZNY: PARTNER MERYTORYCZNY: PARTNERZY: PATRON MEDIALNY:

http://prenumerata.pb.pl/
infolinia 0 801 801 771
I N W E S T O R
O firmach giełdowych PGNIG Wyniki okazały się CYFROWY POLSAT INNE SPÓŁKI
piszemy we wcześniejszej dobre, choć spółka wcześniej Operator chwali się, że TORFARM 08
części dzisiejszego wydania: tonowała oczekiwania rynku I kwartał był dla niego najlepszy REDAN 12
i analityków. Po co to było? w historii. Tymczasem EURO ING BSK 14
2008 dopiero przed spółką. BUDOPOL 14

[22] 08-09 12
Redaktor prowadzący
czwartek 15 V 2008 Cezary Koprowicz

Koniunktura to
Warunki makro były świetne, ale większość giełdowych spółek
Z
SPRZEDAŻ DETALICZNA, PŁACE I ZATRUDNIENIE W 2008 ROKU namy już wyniki ANALIZA chody 11 przedstawicieli bran-
Dynamika w proc. z pierwszego kwartału ży okazały się wyższe o nie-
Maciej
23,8
co drugiej spółki zajmu- spełna 10 proc. niż rok temu,
Zbiejcik
jącej się handlem detalicz- a więc dużo wolniej niż rosła
20,9 nym. Inwestorzy mogą czuć m.zbiejcik@pb.pl ☎ 022-333-99-71 sprzedaż detaliczna w Polsce
się rozczarowani, choć więk- (wg danych GUS). Łączny wy-
szość firm zdołała zwiększyć Giełdowy sektor nik netto spadł o 31 proc.
15,7
sprzedaż. Z zyskami było go- handlu detalicz-
12,8 rzej. Widać, że spółki mają nego rozczarował. Od giełdowych przedstawi-
11,5
10,2 problemy ze zwiększaniem cieli sektora można było wy-
marż. Część nie poradziła so- Większość firm nie magać więcej, bo popyt kon-
5,9 5,9 5,8 bie z rosnącymi kosztami potrafiła zwiększyć sumpcyjny w Polsce w I kwar-
ipierwsze trzy miesiące 2008 r. marży netto. tale rósł w imponującym tem-
zakończyła na minusie. pie. Sprzedaż detaliczna wzro-
Zatrud- Zatrud- Zatrud-
Sprzedaż Płace* nienie* Sprzedaż Płace* nienie* Sprzedaż Płace* nienie* Na 12 spółek z tej branży, któ- kończyły go na minusie. Tylko sła w styczniu o 20,9 proc.,
Styczeń Luty Marzec re pierwsze zaprezentowały cztery zdołały poprawić ren- w lutym o 23,8 proc., a w mar-
*w sektorze przedsiębiorstw Źródło: GUS
wyniki z I kwartału, cztery za- towność. Zsumowane przy- cu o 15,7 proc. Dobre dane

Handel spuścił z tonu


Zestawienie 11 spółek z sektora handlu detalicznego,
które pierwsze opublikowały raporty z I kwartału 2008 TYLKO NIELICZNYM ROSNĄ ZYSKI I MARŻE

18,1
INTERSPORT OPONEO
Za ciosem: LPP, którego Dane w proc. Dane w proc.
prezesem jest Marek Piechocki, Dynamika przychodów Dynamika przychodów
w I kwartale poprawiło w I kw. 2008 38,96 w I kw. 2008 66,66
efektywność. Największa grupa Dynamika zysku Dynamika zysku
mln zł Tyle w I kwartale odzieżowa chce w tym roku netto w I kw. 2008 52,72 netto w I kw. 2008 202,42
zarobiło LPP. przeznaczyć Marża netto Marża netto

+
na inwestycje ponad I kw. 2008 3,06 I kw. 2008 7,18
200 mln zł. [FOT. WM] Marża netto Marża netto
I kw. 2007 2,78 I kw. 2007 3,95

LPP REDAN
Dane w proc. Dane w proc.
Dynamika przychodów Dynamika przychodów
w I kw. 2008 27,56 w I kw. 2008 16,51
Dynamika wyniku Dynamika zysku
netto w I kw. 2008 59,00 netto w I kw. 2008 *
Marża netto Marża netto
I kw. 2008 5,32 I kw. 2008 0,58
Marża netto Marża netto
I kw. 2007 4,27 I kw. 2007 –

R E K L A M A PB-16231
SPÓŁKA DNIA STALPRODUKT
Firma zarządzana przez Komentarze online
Piotra Janeczka wraca z GPW, sprawdź.
do wysokiej formy sprzed GIEŁDA Obiecujący start INNE SPÓŁKI
był wszystkim, ORLEN 27
roku, ale kurs raczej na co było stać WIG20.
Popyt znów zawiódł
PEKAO
PGNIG
27
27
pozostanie w tyle. w ważnym momencie. TELFORCEONE 27 czwartek 15 V 2008

28 27 [23]

nie wszystko
handlowych nie przekuła tego na dobre wyniki
sektora z ubiegłego roku też wicieli sektora, tylko symbo- ducent obuwia, skarżyła się ostrzegawcze. LPP, które PYTANIE PULSU
sygnalizowały żniwa dla in- licznie poprawił sprzedaż na ciepłą zimę. To zmieniło w I kwartale popisało się
westorów. W całym 2007 r. i zanotował stratę operacyj- strukturę sprzedaży. Powo- dwucyfrową dynamiką zy- Co się dzieje z handlem?
spółki zajmujące się handlem ną. Spółka nie poradziła sobie dów do zadowolenia nie ma sków, zanotowało 10-procen-
detalicznym popisały się z kosztami (wynagrodzeń także Artman. Krakowska towy wzrost sprzedaży Wojciech Szymon Kowalski
analityk Biura Analiz i Koniunktur WS Kowalski
47-procentowym wzrostem i energii). Problemy z rosną- spółka handlująca odzieżą w sklepach porównywalnych.
przychodów (drugie miejsce cymi wydatkami miało też zanotowała stratę w I kwarta- Jednak w samym marcu na- Nie można wykluczyć, ją się ku tańszym sklepom.
wśród wszystkich branż Bomi. Sieć delikatesów skar- le. Koszty sprzedaży rosły stąpił spadek o 3 proc. To su- że handel detaliczny ma A to sugeruje ograniczenie
na giełdzie) i 49-procentową ży się m.in. na wzrost wyna- w szybszym tempie niż zysk geruje, że dynamika sprzeda- za sobą okres szczytowy. popytu konsumpcyjnego, wy-
zwyżką zysku netto (8. pozy- grodzeń. Sporym obciąże- brutto na sprzedaży (m.in. ży zwalnia. Widać to już Skoro w giełdowych muszane przez rosnące sto-
cja na 20 branż). niem dla spółki są nowe skle- efekt nakładów na kampanie w marcowych danych GUS spółkach widać problemy ze py procentowe. Wyniki kolej-
py, które zwykle wypracowu- marketingowe i przygotowa- (patrz obok). Świetnie radzi sprzedażą, może to ozna- nych kwartałów będą zależeć
W tym roku trudno będzie ją rentowność po około nie kolekcji nowej marki). sobie za to Oponeo.pl, spółka czać, że konsumenci zwraca- głównie od decyzji władz mo-
powtórzyć tak dobry rezul- 12 miesiącach. W branży handlująca w sieci oponami. netarnych. Kolejnym etapem
tat. Widać to po wynikach li- odzieżowo-obuwniczej też W raportach spółek, które Dynamicznie rosnąca sprze- rozwoju spółek handlowych
czących się spółek. Ruch, je- nie wszyscy radzili sobie dynamicznie zwiększały zy- daż i trzycyfrowa dynamika może być konsolidacja.
den z największych przedsta- świetnie. Prima Moda, pro- ski, też pojawiły się sygnały zysków mówią same za siebie.

WIĘCEJ JEST ROZCZAROWAŃ I STRAT


ARTMAN BOMI EUROTEL GINO ROSSI

932
Dane w proc. Dane w proc. Dane w proc. Dane w proc.
Dynamika przychodów Dynamika przychodów Dynamika przychodów Dynamika przychodów
w I kw. 2008 23,05 w I kw. 2008 28,06 w I kw. 2008 22,38 w I kw. 2008 0,97
Dynamika wyniku Dynamika wyniku Dynamika wyniku Dynamika wyniku tys. zł Tyle
netto w I kw. 2008 straty netto w I kw. 2008 -94,07 netto w I kw. 2008 -3,75 netto w I kw. 2008 -33,27 w I kwartale


Marża netto Marża netto Marża netto Marża netto zarobił Ruch.
I kw. 2008 – I kw. 2008 0,17 I kw. 2008 4,98 I kw. 2008 5,68
Marża netto Marża netto Marża netto Marża netto
I kw. 2007 0,53 I kw. 2007 3,69 I kw. 2007 6,33 I kw. 2007 8,60

MEWA PRIMA MODA TRAVEL.PL RUCH


Dane w proc. Dane w proc. Dane w proc. Dane w proc.
Dynamika przychodów Dynamika przychodów Dynamika przychodów Dynamika przychodów
w I kw. 2008 -29,53 w I kw. 2008 17,62 w I kw. 2008 63,69 w I kw. 2008 1,05
Dynamika wyniku Dynamika wyniku Dynamika wyniku Dynamika wyniku
netto w I kw. 2008 straty netto w I kw. 2008 straty netto w I kw. 2008 straty netto w I kw. 2008 -92,43
Marża netto Marża netto Marża netto Marża netto Bezruch w interesie: Ruch, którym zarządza
I kw. 2008 – I kw. 2008 – I kw. 2008 – I kw. 2008 0,09 Włodzimierz Biały, tłumaczy, że przychody niższe niż oczekiwano
Marża netto Marża netto Marża netto Marża netto to m.in. rezultat kurczącej się sieci sprzedaży, mniejszej
I kw. 2007 – I kw. 2007 – I kw. 2007 – I kw. 2007 1,21 sprzedaży prasy oraz rosnącej konkurencji. [FOT. REPORTER]
*Redan zarobił w I kw. 356 tys. zł, wobec 5,1 mln zł straty rok wcześniej

R E K L A M A PB-16231
[24] czwartek 15 V 2008

NewConnect — akcje, notowania ciągłe Jednostki indeksowe


Nazwa Skrót Kurs ost. Zm. Kurs Kurs Kurs Wol. Wartość Kurs Wartość Wartość C/WK C/Z Nazwa Kurs Zmiana [%] Kurs [zł] Zmiana [%] Kurs Kurs Kurs Wol. Wartość Liczba Liczba Wartość
14.05.2008 [proc.] otwarcia min. maks. obrotu obrotu średni rynkowa księgowa rozlicz. kursu rozlicz. zamknięcia kursu otwarcia min. maks. obrotu obrotu transakcji otwartych poz. otwartych poz.
[zł] [zł] [zł] [zł] [szt.] [tys. zł] 3 mies. [mln zł] [mln zł] [zł] 14.05.2008 zamknięcia [zł] [zł] [zł] [szt.] [tys. zł] [szt.] [szt.] [mln zł]
ADV.PL ADV 3,36 5,00 3,20 3,20 3,36 610 4,07 3,49 23,52 0,21 112,54 223,97 MW20 305,51 0,7 301,00 0,3 301,20 301,00 301,50 46 28 7 6854 2,06
ALUMAST ALU 8,20 -2,38 8,45 7,70 8,45 982 15,48 8,13 17,88 5,72 3,13 17,57
ATONHT ATO 3,33 -4,86 3,50 3,22 3,50 47081 311,18 21,98 0,42 52,58
AUXILIUM AUX 4,59 0,00 4,47 4,46 4,59 3558 31,88 5,29 7,00 4,31 1,62 13,90
BLUETAX
BLUPREIPO
DFP
BTG
BLU
DFP
0,24
6,08
3,40
4,35
-19,89
-1,16
0,23
6,36
3,33
0,22
6,08
3,33
0,24
6,57
3,40
127446
2488
699
58,41
31,26
4,66
0,26
12,70
16,90
29,18
18,70
0,32
3,20
5,16
52,80 331,30
9,11
3,62 5,34
Giełdowy rynek kontraktów terminowych
Data Nazwa Kurs [zł] Zmiana Kurs Kurs Kurs Kurs Wolumen Wartość Liczba Liczba Wartość
DIGITAL DGL 16,84 0,36 17,00 16,00 17,40 879 29,09 15,33 14,34 0,58 24,76 ostatni
DIVICOM DVC 11,89 7,12 10,75 10,02 11,89 81533 1819,63 9,37 64,21 0,98 65,52 wygaśnięcia rozliczeniowy otwarcia min. maks. obrotu obrotu transakcji otwartych poz. otwartych poz.
14.05.2008 [%] [zł] [%] [zł] [zł] [szt.] [tys. zł] [szt.] [szt.] [mln zł]
ECMSA ECM 3,75 0,00 3,75 3,75 3,75 11 0,09 4,12 32,45 1,42 22,81 10,70
EFICOM EFI 4,10 0,00 4,11 3,79 4,11 10500 83,50 3,91 16,40 0,98 16,75 27,30 AKCYJNE
EMUZYKA EMU 2,71 -9,67 2,80 2,71 3,00 13167 74,76 2,89 14,77 0,94 15,71 37,94 20.06.2008 FAGOM8 40,98 0,0 40,98 0 0 0 20 0,08
EPIGON EPI 0,60 -3,23 0,61 0,60 0,62 39772 47,79 0,77 52,20 0,82 63,58
EUIMPLANT EUI 0,48 0,00 0,49 0,47 0,49 89960 84,90 47,13 0,05 942,69 19.09.2008 FAGOU8 39,90 0,0 39,90 0 0 0 3 0,01
FASTFIN FFI 0,71 -5,33 0,74 0,71 0,75 1520 2,27 71,00 1,83 38,82 82,83 19.12.2008 FAGOZ8 0,0 41,26 0 0 0 0 0
GPPI GPP 1,47 2,08 1,32 1,30 1,47 1230 3,24 2,00 8,49 0,87 9,71 9,90 20.06.2008 FBZWM8 0,0 264,30 0 0 0 0 0
INDEXCOP ICI 1,47 3,52 1,45 1,33 1,47 15152 43,16 9,43 3,94 2,39
INFOSYS IFS 5,10 0,00 5,50 15,85 0,20 77,68 24,30 20.06.2008 FKGHM8 108,55 1,5 108,55 107,50 107,45 108,60 316 6839 263 664 7,21
INTELIWIS-PDA ITLA 6,60 -2,94 6,60 6,59 6,60 265 3,50 19.09.2008 FKGHU8 100,75 0,8 100,75 100,80 100,75 101,35 6 121 6 297 2,99
INWESTCNN ICN 1,84 2,79 1,85 1,80 1,85 4000 14,43 1,95 14,72 11,75 1,25 19.12.2008 FKGHZ8 100,05 0,1 100,00 0 0 0 14 0,14
IQP IQP 1,90 4,97 1,83 1,80 1,90 32422 119,00 2,43 41,52 0,56 74,41 5190,04 20.06.2008 FPEOM8 192,00 -1,8 192,00 196,00 192,00 197,95 48 1868 46 141 2,71
KREC KRC 3,85 -3,75 3,85 3,85 3,95 1164 9,04 4,20 24,47 0,99 24,79 111,75
LIBERTY LTG 1,39 -2,11 1,36 1,35 1,39 8107 21,95 1,33 6,95 0,58 12,09 19.09.2008 FPEOU8 195,25 -0,1 195,25 198,85 192,20 199,30 16 628 13 64 1,25
LUG LUG 1,36 -2,16 1,42 1,28 1,45 55891 151,28 1,86 48,95 7,44 6,58 20,84 19.12.2008 FPEOZ8 192,05 0,0 192,05 0 0 0 10 0,19
MAKOLAB MLB 7,27 -5,58 6,70 6,50 7,48 3141 42,90 9,27 51,43 0,45 114,04 117,45 20.06.2008 FPKNM8 43,50 2,8 43,50 42,35 42,35 43,50 239 2067 188 712 3,1
MARSOFT MAR 5,60 11,78 5,24 4,60 6,00 59720 623,06 30,39 3,48 8,72 482,43
MAXIPIZZA MXP 1,10 -4,35 1,17 1,09 1,17 1150 2,55 4,57 1,50 3,04 19.09.2008 FPKNU8 42,58 0,2 42,58 43,50 42,58 43,50 3 26 3 61 0,26
MAXIPIZZA-PDA MXPA 1,11 -1,77 1,11 1,11 1,11 268 0,60 19.12.2008 FPKNZ8 44,28 4,4 44,28 43,50 43,50 44,28 17 150 6 15 0,07
MERA MER 3,49 0,29 3,50 3,48 3,50 2560 17,91 2,98 35,22 7,80 4,51 29,38 20.06.2008 FPKOM8 48,86 1,3 48,86 48,40 48,40 48,86 70 681 52 314 1,53
MWTRADE MWT 5,96 0,85 6,04 5,96 6,08 474 5,75 6,55 48,80 24,71 1,98 17,75
19.09.2008 FPKOU8 48,60 1,3 48,60 48,60 48,60 48,60 1 10 1 52 0,25
NICOGAMES NGS 8,34 -2,23 8,18 8,16 8,49 1738 28,40 8,43 1,36 6,20 20,92
ORGANIC ORG 23,00 -2,13 23,99 23,00 23,99 200 9,40 29,11 44,66 -0,06 19.12.2008 FPKOZ8 47,51 1,1 47,00 0 0 0 7 0,03
ORZLOPONY-PDA ORLA 2,21 2,79 2,03 1,90 2,21 9853 40,09 20.06.2008 FTPSM8 21,77 0,6 21,77 21,78 21,65 21,82 71 309 55 1744 3,8
PERFECT PER 4,98 -0,40 5,00 4,15 5,00 550 5,06 56,82 0,96 59,44 19.09.2008 FTPSU8 21,66 -1,1 21,65 21,99 21,65 21,99 2 9 2 60 0,13
POLMAN PLM 2,26 0,00 2,39 7,85 2,21 3,56 23,90
POLNOCNR PNR 3,33 -7,76 3,60 3,33 3,60 385 2,66 4,23 10,62 9,81 1,08 23,52 19.12.2008 FTPSZ8 21,99 -0,3 22,05 0 0 0 23 0,05
PRAGMAINK-PDA PRIA 7,44 -0,80 7,25 7,15 7,44 640 9,23 Razem: 789 12708
RODAN ROD 3,49 -3,06 3,50 3,37 3,50 7893 53,94 3,58 15,58 8,90 1,75 74,55
S4E S4E 9,64 -1,53 9,50 9,50 9,64 401 7,62 9,08 16,26 2,17 7,50 33,77
SAKANA 5,03 INDEKSOWE
SKN 8,98 8,97 8,97 9,00 1006 18,10 60,46 0,73 83,17 57,66
SSI SSI 0,48 0,00 0,48 0,47 0,49 196744 187,26 0,53 35,28 5,39 6,54 50,10 Kontrakt terminowy na WIG20
STARKDEV STR 0,35 0,00 0,35 0,35 0,35 50000 35,01 0,38 39,38 0,05 875,00 20.03.2009 FW20H9 3102,00 1,3 3102,00 3097,00 3086,00 3105,00 37 2292 26 640 19,85
TECHPARK2 TP2 10,48 0,00 10,48 10,48 10,48 30 0,63 11,75 64,45 20,13 3,20 3,90 20.06.2008 FW20M8 3066,00 1,0 3066,00 3044,00 3043,00 3077,00 34251 2099375 10255 85581 2623,91
TELESTR TLS 7,90 1,15 8,00 7,85 8,00 2106 33,18 7,92 16,35 0,93 17,51 90,33
VEDIA VED 1,50 0,00 19,50 1,71 11,42 253,20 19.09.2008 FW20U8 3070,00 1,2 3070,00 3051,00 3050,00 3081,00 363 22284 178 2475 75,98
VENO VEN 0,46 2,22 0,46 0,45 0,47 245167 224,91 0,63 32,28 0,32 101,50 19.12.2008 FW20Z8 3090,00 1,0 3090,00 3080,00 3076,00 3095,00 58 3579 33 659 20,36
VERBICOM-PDA VRBA 2,00 25,00 1,60 1,55 2,08 247025 908,26 Razem: 34709 2127530
VIAGUARA VGR 0,97 -3,00 0,97 0,96 1,10 116668 234,26 1,46 20,26 0,12 171,67
VICTORIA-PDA VICA 0,52 0,00 0,52 0,52 0,52 50 0,06
VISION VIV 0,82 1,23 0,87 0,82 0,87 3525 5,91 0,89 41,82 0,13 326,72 Kontrakt terminowy na TECHWIG
WDMSA WDM 1,41 -0,70 1,42 1,37 1,42 32159 89,99 1,63 116,33 0,84 138,48 20.06.2008 FTECM8 923,00 1,0 923,00 920,00 914,00 923,00 4 73 4 30 0,28
Razem: 1521890 5551,31 1394,77 FTECU8 0,0
19.06.2008 1089,00 0 0 0 0 0
Razem: 4 73

Towary na świecie Kontrakt terminowy na mWIG40


Ceny węgla [CIF ARA w USD/t] Ceny ropy Cena Ceny metali w Londynie 14.05.2008 20.06.2008 FW40M8 3291,00 0,6 3291,00 3285,00 3281,00 3310,00 30 1976 29 155 5,1
14.05.2008 Metal Transakcja Cena rozl.
Kontrakt Cena 13.05.2008 [USD/t] 19.09.2008 FW40U8 3324,00 0,0 3324,00 0 0 0 23 0,76
19.12.2008 FW40Z8 3260,00 0,0 3260,00 0 0 0 0 0
API 2-MONTH FUT May08 150,00 Brent Crude Oil Spot Px 120,70 Miedź Natychmiast 8179,50 Razem: 30 1976
API 2-MONTH FUT Jun08 152,50 Dated BFO Crude Oil Spot Px 121,31 3 mies. 8087,50
API 2-MONTH FUT Jul08 153,08 BRENT CRUDE FUTR Jun08 122,16 Ołów Natychmiast 2202,50
BRENT CRUDE FUTR Jul08 123,13 3 mies. 2205,00 WALUTOWE
API 2-MONTH FUT Aug08 153,58
API 2-QTR FUTURE Jul08 153,50 BRENT CRUDE FUTR Aug08 123,58 Aluminium Natychmiast 2881,25 Kontrakt terminowy na kurs EURO
API 2-QTR FUTURE Oct08 154,25 BRENT CRUDE FUTR Sep08 123,90 3 mies. 2926,25 20.03.2009 FEURH9 342,02 0,0 342,02 0 0 0 2 0,07
BRENT CRUDE FUTR Oct08 124,06 Stopy aluminium Natychmiast 2652,50 20.06.2008 FEURM8 339,15 0,1 339,15 338,78 338,78 341,00 65 4421 26 304 10,31
API 2-QTR FUTURE Jan09 153,00
Cena w USD za baryłkę; 1 baryłka = 159 l. 3 mies. 2675,00 19.09.2008 FEURU8 340,05 0,0 340,05 341,18 340,05 341,18 2 136 2 13 0,44
API 2-QTR FUTURE Apr09 149,50
źródło: Bloomberg Nikiel Natychmiast 26562,50
API 2 YEAR FUT Jan09 148,30 19.12.2008 FEURZ8 340,90 -0,3 340,90 340,90 340,90 340,90 1 68 1 10 0,34
3 mies. 26675,00
API 2 YEAR FUT Jan10 140,65 Ceny produktów naftowych w Europie Zachodniej Razem: 68 4625
Cyna Natychmiast 25152,50
API 2 YEAR FUT Jan11 133,00 [FOB ARA w USD/t] 3 mies. 25062,50
źródło: Bloomberg Artykuł Cena 14.05.2008 Kontrakt terminowy na kurs USD
Cynk Natychmiast 2267,50
Benzyna bezołowiowa 98 1048-1052 3 mies. 2277,50 20.03.2009 FUSDH9 224,38 0,0 224,38 0 0 0 85 1,91
Ceny metali strategicznych - SPOT Benzyna bezołowiowa 95 1044-1048 źródło: PAP/Bloomberg 20.06.2008 FUSDM8 220,12 0,2 220,12 219,72 219,72 221,50 182 8035 145 1154 25,4
Cena Jednostka Paliwo do odrzutowców 1258,5-1262,5 19.09.2008 FUSDU8 222,00 0,1 222,00 222,00 222,00 222,00 1 44 1 91 2,02
Metal 14.05.2008 ostatnia Olej napędowy 1162,5-1164,5 Godz. Giełda energii Rynek bilansujący
15.05.2008 13.05.2008 19.12.2008 FUSDZ8 223,50 0,0 223,50 0 0 0 35 0,78
Arsen 99% 0,6750 USD/lbs Olej reduk. 1% S 577-581 Cena śred. Wolumen Cena Wolumen Razem: 183 8079
Bizmut 14,63 USD/lbs Olej reduk. 3,5% S 523-527 [zł/MWh] [MWh] [zł/MWh] [ MWh]
Chrom 99% 11100,0 USD/t źródło: Bloomberg
1 159,83 199 100,00 -405
German Diox 99,99% 1000,00 USD/kg 2 147,70 221 97,37 -230
Ind 99,97% 695,00 USD/kg Ceny gazu ciekłego w [USD/t] 3 132,51 149 100,00 -23
Warunki Rynek 13.05.2008 4 130,58 182 150,14 113 Kurs
Iryd 99,9% 425,00 USD/ozs Artykuł dostawy kupno sprzedaż Data Nazwa Kurs [zł] Zmiana Kurs Kurs Kurs Wolumen Wartość Liczba Liczba Wartość
Kadm 99,95% 325,00 cent/lbs 5 125,88 169 148,72 318 wygaśnięcia rozliczeniowy ostatni otwarcia min. maks. obrotu obrotu transakcji otwartych poz. otwartych poz.
BUTAN Large CIF NWE 870 880 6 122,65 165 161,36 222 14.05.2008 [%] [zł] [%] [zł] [zł] [szt.] [tys. zł] [szt.] [szt.] [mln zł]
Kadm 99,99% 350,00 cent/lbs
BUTAN Small CIF NWE 785 795 7 179,00 333 100,31 -141
Kobalt 99,3% 47,13 USD/lbs BUTAN Small FOB NWE 835 845 8 172,99 351 183,16 311
Kobalt 99,8% 48,50 USD/lbs PROPAN Large CIF NWE 880 885 9 207,02 310 208,98 516
Krzem
Krzem żelazowy 75%
2450,0
1360,00
EUR/t
EUR/t
PROPAN Small
PROPAN Small
CIF
FOB
NWE
NWE
880
930
890
940
10
11
2 08,92
209,10
286
343
210,08
210,80
331
610
Rynek pozagiełdowy CTO – akcje
Magnez 99,8% 5675,0 USD/t NWE - północno-zachodnia Europa 12 209,79 380 233,23 418 Kurs 52 tyg. Nazwa Kurs [zł] Zmiana Wolumen Wartość Kurs 52 tyg. Nazwa Kurs [zł] Zmiana Wolumen Wartość
Mangan 99,7% 4350,0 USD/t CIF- wartość towaru plus koszt załad. przewozu 13 210,08 415 245,35 555 Maks min zamknięcia kursu obrotu obrotu C/WK C/Z Maks min zamknięcia kursu obrotu obrotu C/WK C/Z
Molibden żelazowy 60% 77,50 USD/kg i ubezp. 14 209,65 345 243,93 608 [zł] [zł] 14.05.2008 zam. [%] [szt.] [tys. zł] [zł] [zł] 14.05.2008 zam. [%] [szt.] [tys. zł]
Molibden żelazowy 66-70% 77,55 USD/kg FOB - wartość towaru plus koszt dostawy do burty 15 208,60 302 242,01 604 27,20 11,05 AQUA - - - - 0,50 20,1 25,00 4,20 WODKAN - - - - 0,22 32,8
Rod 99,9% 9460,0 USD/ozs statku 16 194,42 274 216,83 817
źródło: Bloomberg 37,00 6,10 HOLDKOM 10,00 25,0 60 1,20 0,37 22,0 Razem: 55060 4,50
Rtęć 99,99% 550,00 USD/76 lbs 17 1 83,06 243 199,94 712
0,12 0,02 LEASCO 0,03 0,0 55000 3,30 168,39 - 82752,538736,4 ITO 39950,1 2,7
Ruten 99,9% 355,00 USD/ozs 18 175,24 300 190,23 416
Ceny metali szlachetnych SPOT 14.05.2008 19 175,82 323 186,72 262 100,00 51,00 OZC - - - - 1,62 71,3 źródło: MTS CeTO SA
Selen 99,5% 32,50 USD/lbs
Londyn 20 179,70 190 188,02 234
Tantal - ruda 30% 35,00 USD/lbs Metal kupno sprzedaż 21 191,90 290 191,47 120
Tungsren 252,50
Tungsren żelazowy 75%
Tytan żelazowy 70%
36,13
8,73
USD/kg
USD/kg
Złoto
Srebro
Platyna
863,19
16,62
2029,00
864,10
16,68
2038,00
22
23
204,49
197,92
278
315
194,86
193,20
409
-46 Wyniki sesji na rynku futures WGT Eurodepozyty
24 1 81,16 268 181,29 4
Wanad FeV 70-80% 70,25 Pallad 428,00 433,00 Razem 6631 8425 Miesiąc Transakcje dzienne 14.05.2008 Transakcje dzienne 13.05.2008 14.05.2008
Wanad Pentox 16,00 USD/lbs Cena w USD za uncję jubilerską Rozl. Zmiana Otw. Maks. Min. Wolumen Maks. Min. Zamkn. Wolumen
źródło: Towarowa Giełda Energii SA Termin WIBID WIBOR
źródło: Bloomberg źródło: Bloomberg (not. w systemie ciągłym i fix), PSE SA
USD ON 5,45 5,74
21.05.2008 2,1965 0,005 2,1990 2,209B 2,1920 6 2,4400 2,1380 2,1970 0 TN 5,50 5,79
18.06.2008 2,2015 0,005 2,2050 2,2160 2,200A 5 2,8760 2,1440 2,2020 0 SW 5,78 5,97
16.07.2008 2,2065 0,004 2,2100 2,219B 2,206A 0 2,3910 2,1480 2,2070 0 1M 5,99 6,18
17.09.2008 2,2195 0,005 2,2230 2,231B 2,218A 2 2,7330 2,1600 2,2200 0 3M 6,21 6,41

Dbaj o pieniądze 17.12.2008 2,2375 0,005 2,2410 2,249B 2,236A 0 2,5970 2,1770 2,2380 0 6M 6,35 6,53
18.03.2009 2,2535 0,005 2,2570 2,266B 2,253A 0 2,4380 2,1920 2,2540 0 9M 6,38 6,58
1Y 6,46 6,65
EUR
21.05.2008 3,3915 0,007 3,3890 3,405B 3,390A 0 3,5950 3,3850 3,3920 0
14.05.2008
18.06.2008 3,3955 0,007 3,3940 3,408B 3,396A 0 3,9130 3,3900 3,3960 0 LIBOR LIBOR LIBOR
16.07.2008 3,3995 0,007 3,3970 3,412B 3,399A 0 3,4700 3,3930 3,4000 0 Termin USD EUR CHF
17.09.2008 3,4075 0,007 3,4050 3,420B 3,407A 0 3,8010 3,4010 3,4080 0 ON 2,2025 4,0263 2,042
17.12.2008 3,4195 0,007 3,4180 3,432B 3,420A 0 3,7200 3,4140 3,4200 0 2W 2,4488 4,2588 2,128
18.03.2009 3,4325 0,007 3,4300 3,445B 3,432A 0 3,6080 3,4260 3,4330 0 1M 2,5050 4,3831 2,345
3M 2,7200 4,8563 2,778
CHF 6M 2,9388 4,8881 2,887
21.05.2008 2,0815 0,000 2,0840 2,089B 2,081A 0 2,3100 2,081A 2,0820 0 9M 3,0612 4,9250 3,007
18.06.2008 2,0875 0,000 2,0900 2,094B 2,088A 0 2,4210 2,088A 2,0880 0 1Y 3,1681 4,9700 3,102
jakość i liczba informacji dla inwestorów 16.07.2008 2,0925 0,000 2,0950 2,099B 2,094A 0 2,1700 2,094A 2,0930 0
największa w polskiej sieci 17.09.2008 2,1055 0,000 2,1080 2,112B 2,106A 0 2,3430 2,106A 2,1060 0
14.05.2008
17.12.2008 2,1225 0,000 2,1250 2,129B 2,123A 0 2,3590 2,123A 2,1230 0
zajrzyj na Stronę Inwestorów: www.pb.pl 18.03.2009 2,1385 0,000 2,1410 2,1550 2,139A 2 2,3420 2,139A 2,1390 0 Termin
EURIBOR
360
EURIBOR
365
1W 4,216 4,275
EUR/USD 2W 4,258 4,317
21.05.2008 1,5445 -0,001 1,5410 1,5443B 1,5389A 0 1,5956 1,4698 1,5445 0 3W 4,328 4,388
18.06.2008 1,5425 -0,001 1,5390 1,5423B 1,5369A 0 1,5933 1,3445 1,5425 0 1M 4,382 4,443
16.07.2008 1,5402 -0,001 1,5367 1,5400B 1,5346A 0 1,5909 1,5277 1,5402 0 3M 4,859 4,926
17.09.2008 1,5354 -0,001 1,5319 1,5352B 1,5298A 0 1,5848 1,4061 1,5354 0 6M 4,892 4,960
17.12.2008 1,5285 -0,001 1,5250 1,5283B 1,5229A 0 1,5785 1,4296 1,5285 0 9M 4,927 4,995
18.03.2009 1,5230 -0,001 1,5195 1,5228B 1,5174A 0 1,5726 1,5104 1,5230 0 1Y 4,971 5,040

Tabela NBP i krzyżowe notowania walut Dolar na Wschodzie


Kraj 14.05.2008 Kurs PLN AUD CZK DKK EEK JPY CAD NOK CHF SEK EUR USD HUF GBP XDR RUB 14.05.2008 Zm.
celny* średni Kraj Waluta Średnia
K S [%]
POLSKA 1 złoty PLN - - 0,4872 7,3638 2,1993 4,6104 47,8858 0,4564 2,3100 0,4813 2,7427 0,2947 0,4543 73,5078 0,2338 0,2816 10,8578 ALBANIA lek 78,40 79,90 78,85 -0,29
AUSTRALIA 1 dolar AUD 2,0332 2,0524 - 15,1134 4,5137 9,4624 98,2809 0,9367 4,7410 0,9878 5,6292 0,6048 0,9325 150,8674 0,4798 0,5779 22,2845 BIAŁORUŚ rubel 2138,0 2140,0 2139,0 0,00
CZECHY 1 korona CZK 0,1359 0,1358 0,0662 - 0,2987 0,6261 6,5029 0,0620 0,3137 0,0654 0,3725 0,0400 0,0617 9,9824 0,0317 0,0382 1,4745 BUŁGARIA lev 1,2651 1,2656 1,2653 -0,34
DANIA 1 korona DKK 0,4567 0,4547 0,2215 3,3483 - 2,0964 21,7737 0,2075 1,0504 0,2188 1,2471 0,1340 0,2066 33,4240 0,1063 0,1280 4,9370 CHORAWCJA kuna 4,6900 4,6930 4,6915 -0,30
ESTONIA 1 korona EEK 0,2178 0,2169 0,1057 1,5972 0,4770 - 10,3864 0,0990 0,5010 0,1044 0,5949 0,0639 0,0985 15,9438 0,0507 0,0611 2,3550 CZECHY koruna 16,1667 16,1850 16,1758 -0,62
ESTONIA kroon 10,1229 10,1237 10,1237 -0,34
JAPONIA 100 jenów JPY 2,0671 2,0883 1,0175 15,3778 4,5927 9,6279 - 0,9531 4,8240 1,0051 5,7276 0,6154 0,9488 153,5063 0,4882 0,5881 22,6743
KAZACHSTAN tange 120,56 120,59 120,58 -0,00
KANADA 1 dolar CAD 2,1157 2,1910 1,0675 16,1340 4,8186 10,1014 104,9179 - 5,0612 1,0545 6,0093 0,6457 0,9955 161,0556 0,5123 0,6170 23,7894
LITWA lit 2,2323 2,2353 2,2339 -0,32
NORWEGIA 1 korona NOK 0,4304 0,4329 0,2109 3,1878 0,9521 1,9959 20,7298 0,1976 - 0,2083 1,1873 0,1276 0,1967 31,8215 0,1012 0,1219 4,7003
ŁOTWA lat 0,4509 0,4519 0,4514 -0,32
SZWAJCARIA 1 frank CHF 2,1198 2,0778 1,0124 15,3004 4,5696 9,5795 99,4972 0,9483 4,7997 - 5,6988 0,6123 0,9440 152,7345 0,4858 0,5851 22,5603
MACEDONIA denar 39,70 40,10 39,90 -0,11
SZWECJA 1 korona SEK 0,3662 0,3646 0,1776 2,6848 0,8018 1,6810 17,4592 0,1664 0,8422 0,1755 - 0,1074 0,1657 26,8009 0,0852 0,1027 3,9587
MOŁDAWIA leu 10,2500 10,3900 10,3200 0,34
EUGiW 1 EUR 3,4074 3,3934 1,6534 24,9882 7,4629 15,6450 162,4958 1,5488 7,8388 1,6332 9,3072 - 1,5418 249,4413 0,7934 0,9556 36,8447
ROSJA rubel 23,9023 23,9023 23,9023 -0,50
USA 1 dolar USD 2,1340 2,2010 1,0724 16,2077 4,8406 10,1475 105,3967 1,0046 5,0843 1,0593 6,0368 0,6486 - 161,7906 0,5146 0,6198 23,8979
RUMUNIA leu 2,368 2,372 2,370 -0,60
WĘGRY 100 forintów HUF 1,3579 1,3604 0,6628 10,0177 2,9919 6,2720 65,1439 0,6209 3,1425 0,6547 3,7312 0,4009 0,6181 - 0,3181 0,3831 14,7709 SERBIA dinar 53,5233 53,9233 53,7250 -0,73
W.BRYTANIA 1 funt GBP 4,2545 4,2772 2,0840 31,4963 9,4066 19,7197 204,8173 1,9522 9,8803 2,0585 11,7312 1,2604 1,9433 314,4075 - 1,2044 46,4408 SŁOWACJA koruna 20,440 20,560 20,500 -0,23
MFW(SDR) 1 XDR 3,5137 3,5512 1,7303 26,1502 7,8100 16,3725 170,0522 1,6208 8,2033 1,7091 9,7400 1,0465 1,6134 261,0409 0,8303 - 38,5581 UKRAINA hrywna 4,790 4,800 4,795 -0,16
ROSJA 1 RUB 0,0914 0,0921 0,0449 0,6782 0,2026 0,4246 4,4103 0,0420 0,2128 0,0443 0,2526 0,0271 0,0418 6,7701 0,0215 0,0259 - WĘGRY forint 161,4400 161,5800 161,5100 -0,46
* Kursy celne obowiązujące od 01.05.2008 godz. 0:00 do 31.05.2008 godz. 24:00 źródło: Bloomberg
PODIUM FUNDUSZY STABILNEGO WZROSTU
Subfundusz UniStabilny Wzrost DWS Polska Bezpiecznego PKO/Credit Suisse Parasolowy
Wzrostu Plus Subfundusz Stabilnego Wzrostu Plus Tym żyją rynki
Stopa zwrotu (ostatnie sześć miesięcy) Stopa zwrotu (ostatnie sześć miesięcy) Stopa zwrotu (ostatnie sześć miesięcy)
od 7 do 22 newsy
+4,99% +0,95% -1,08% non stop, sprawdź.

1 2 3
miejsce. W ostatnich sześciu miesiącach fundusz, miejsce. Wartości portfela miejsce. Podium zamyka
jako jeden z dwóch produktów w kategorii skutecznie broniła także fundusz wagi średniej,
stabilnego wzrostu, wypracował dodatnią stopę Monika Karwasińska. który ma w portfelu aktywa czwartek 15 V 2008
zwrotu. Nie było to proste,jeśli się weźmie pod uwagę, Udało jej się wyjść na plus. warte 497 mln zł. Zarządza nim
że najsłabsze fundusze w tym okresie miały nawet 10
proc. straty. Brawa należą się Zbigniewowi Jakubowskie-
mu, który zarządza aktywami o wartości 18 mln zł.
Aktywa funduszu na koniec kwietnia
osiągnęły wartość 19 mln zł.
zespół w składzie: Tomasz Adamus
i Stanisław Ozga. [ADM]
[25]
R E K L A M A

Tabela funduszy inwestycyjnych SUPERFUND TFI S.A.


Pl. Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa
www.superfund.pl, e-mail: superfundtfi@superfund.com
Nazwa Data WAN Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana Nazwa Data WAN Zmiana Zmiana Zmiana Zmiana INFOLINIA: 0801 588 188
[zł] [%] od pocz. 6 mies. 12 mies. [zł] [%] od pocz. 6 mies. 12 mies.
b.r. [%] [%] [%] b.r. [%] [%] [%] Fundusz Data VAN Zmiana Zmiana Zmiana
od ostatniej od od początku
AKCYJNE KRAJOWE DWS Polska FIO Bezpiecznego Wzrostu Plus 12.05.2008 102,38 - 0,49 0,95 - wyceny 3-miesięcy roku
AIG FIO Akcji 13.05.2008 22,38 - -15,86 -19,21 -28,06 DWS Polska Zabezpieczenia Emerytalnego 12.05.2008 21,69 0,18 -3,90 -4,45 -4,53
AIG FIO Małych i Średnich Spółek 13.05.2008 9,84 -0,40 -17,38 -20,96 -31,00 Fortis Stabilnego Wzrostu 12.05.2008 122,57 0,16 -4,45 -6,61 -11,88 Superfund SFIO A 07.05.2008 1135,87 1,28% 14,17% 4,40%
AIG SFIO Parasol Pod. AIG Subfundusz Akcji 13.05.2008 8,05 - -16,67 -21,77 -31,02 Idea Protect FIO 12.05.2008 160,83 0,03 0,47 0,07 0,99 Superfund SFIO B 07.05.2008 1327,52 2,15% 22,89% 9,09%
Allianz Akcji FIO 13.05.2008 188,09 0,10 -8,97 -8,15 -9,80 Idea Stabilnego Wzrostu FIO 12.05.2008 146,91 0,07 -2,97 -3,63 -5,79 Superfund SFIO C 07.05.2008 1298,71 3,12% 33,89% 15,15%
Allianz Akcji Plus 13.05.2008 109,70 -0,05 -0,04 - - ING FIO Stabilnego Wzrostu 13.05.2008 203,15 -0,04 -5,30 -6,22 -8,60 Superfund Trend Plus Pow. Kategoria a 08.05.2008 111,60 1,84% 24,01% 15,76%
Allianz Budownictwo 2012 13.05.2008 107,84 -0,14 -3,65 - - ING FIZ Stabilnego Wzrostu 13.05.2008 132,76 -0,02 -1,00 -1,63 -1,35 Superfund Trend Plus Pow. Kategoria c 08.05.2008 111,70 1,81% 24,01% 15,76%
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji MiŚS 12.05.2008 109,26 -0,03 -3,86 - - ING Stabilnego Wzrostu Plus 13.05.2008 109,86 - -5,53 -6,20 -7,76 Aktualne prospekty informacyjne Superfund SFIO i ich skróty są dostępne na www.superfund.pl
Allianz FIO Subfundusz Allianz Akcji Plus 12.05.2008 109,75 0,64 0,01 - - KBC Stabilny FIO 13.05.2008 172,56 -0,06 -3,98 -5,31 -6,47
Allianz FIO Subfundusz Budownictwo 2012 12.05.2008 107,99 0,30 -3,52 - - Legg Mason Senior SFIO 12.05.2008 234,06 0,11 -1,71 -2,36 -2,12
Allianz Małych i Średnich Spółek 13.05.2008 108,79 -0,43 -4,28 - - Lukas Fundusz Stabilnego Wzrostu FIO 12.05.2008 173,57 0,05 -4,38 -4,22 -3,39 R E K L A M A
Arka BZ WBK Akcji FIO 12.05.2008 42,78 0,28 -16,48 -17,32 -16,59 MIllennium FIO Stabilnego Wzrostu 12.05.2008 124,42 0,14 -4,72 -6,49 -9,75
BPH FIO Akcji 13.05.2008 337,58 0,06 -17,11 -19,35 -22,88 Pioneer Dochodu Mix 20 FIO 13.05.2008 10,73 - -4,45 -4,79 -4,96
BPH FIO Akcji Dynamicznych Spółek 13.05.2008 59,91 -0,45 -24,16 -26,89 -36,03 Pioneer SFIO Telekomunikacji Polskiej 13.05.2008 19,93 -0,05 -4,14 -4,91 -4,78
CU Akcji Europy Wschodzącej 12.05.2008 102,44 0,55 - - - Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO 13.05.2008 215,79 0,04 -7,53 -8,40 -10,36
CU Małych Spółek 12.05.2008 103,02 0,23 - - - Pioneer Zabezpieczony Rynku Polskiego SFIO 13.05.2008 9,93 - -2,07 -3,40 -3,50
CU Nowoczesnych Technologii 12.05.2008 99,66 0,29 - - - PKO/CS Bezpieczna Lokata I FIZ 12.05.2008 96,89 - -3,22 -6,34 -5,82
CU Nowych Spółek 12.05.2008 100,82 0,34 - - - PKO/CS Stabilnego Wzrostu 12.05.2008 131,99 0,30 -5,01 -5,27 -4,95 ISIN COMPARTMENT CLASS CCY DATE NAV NAV-1
CU Polskich Akcji 12.05.2008 407,90 0,69 -15,45 -18,05 -23,29 PZU FIO Mazurek 12.05.2008 114,76 0,24 -4,04 -4,80 -6,62
DWS FIO Akcji Plus 12.05.2008 240,36 0,64 -13,60 -14,96 -18,28 SEB4 Stabilnego Wzrostu FIO 12.05.2008 213,07 0,18 -2,45 -3,11 -4,03 LU0128353298 Fortis L Europejskich Obligacji Zamiennych CD EUR 13.05.2008 101,76 101,63
DWS FIO Top 25 Małych Spółek 12.05.2008 334,67 -0,20 -21,03 -24,55 -33,55 Skarbiec III Filar 12.05.2008 125,33 0,21 -2,47 -3,65 -2,73 LU0194604798 Fortis L Światowych Obligacji Zamiennych CD EUR 13.05.2008 120,05 119,73
DWS Parasol SFIO Subfundusz DWS S I i I 12.05.2008 104,20 -0,05 - - - Skarbiec Ochrony Kapitału FIO 12.05.2008 117,70 0,17 -0,12 -0,13 5,16 LU0293287909 Fortis L Światowych Obligacji Zamiennych HP PLN 13.05.2008 357,03 356,15
DWS Polska FIO Akcji 12.05.2008 427,82 1,16 -14,43 -16,65 -14,90 Skarbiec TOP Funduszy Stabilnych 12.05.2008 128,11 -0,23 -5,32 -6,71 -7,31 LU0194605258 Fortis L Obligacji Korporacyjnych Euro P EUR 13.05.2008 126,41 126,08
DWS Polska FIO Akcji Spółek Eksportowych 12.05.2008 90,55 -0,15 -12,71 - - SKOK FIO Stabilny Zmiennej Alokacji 13.05.2008 122,47 0,08 -2,38 -3,46 -2,24 LU0083949973 Fortis L Obligacji Europejskich Rynków Wsch. CD EUR 13.05.2008 226,74 227,47
Fortis Akcji 12.05.2008 157,92 0,30 -17,12 -23,93 -36,90 UniStabilny Wzrost (subfundusz) 12.05.2008 106,48 0,27 4,32 4,99 - LU0088340673 Fortis L Fund Bond Europe Emerging CD EUR 13.05.2008 253,36 253,34
Idea Akcji FIO 12.05.2008 199,35 0,25 -11,21 -15,02 -22,15 UniStoProcentBis (subfundusz) 12.05.2008 114,87 0,04 0,52 0,06 3,85
ING FIO Akcji typu A i B 13.05.2008 309,68 0,05 -13,79 -16,53 -23,63 LU0095490057 Fortis L Akcji Najlepszy Wybór Azja CD USD 13.05.2008 495,01 490,60
UniStoProcentPlus (subfundusz) 12.05.2008 124,94 0,11 -0,55 -1,61 -0,35
ING FIO Średnich i Małych Spółek 13.05.2008 234,81 -0,23 -15,78 -19,28 -26,28 LU0191755882 Fortis L Akcji Najlepszy Wybór Europa CD EUR 13.05.2008 126,93 126,19
ING FIZ Akcji 13.05.2008 227,01 0,12 -11,77 -14,19 -14,70 DŁUŻNE KRAJOWE LU0194602404 Fortis L Akcji Najlepszy Wybór Japonia CD JPY 13.05.2008 8912,00 8742,00
ING SFIO Akcji 2 13.05.2008 311,77 -0,07 -8,96 -11,22 -18,62 AIG FIO Obligacji 13.05.2008 12,95 -0,08 1,25 1,17 4,35 LU0194603048 Fortis L Akcji Najlepszy Wybór Japonia P JPY 13.05.2008 10414,00 10215,00
ING Subfundusz Akcji Plus 13.05.2008 123,97 0,08 -13,86 -16,71 -23,20 AIG SFIO Parasol Pod. AIG Subfundusz Oblig. 13.05.2008 10,48 - 1,16 1,45 4,49 LU0092590230 Fortis L Akcji Najlepszy Wybór USA CD USD 13.05.2008 282,62 279,61
KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 13.05.2008 72,05 -0,39 -17,76 -20,76 - Allianz Obligacji FIO 13.05.2008 127,08 -0,16 2,94 3,13 6,38 LU0088340160 Fortis L Akcji Europejskich Rynków Wsch. CD EUR 13.05.2008 1415,82 1402,79
KBC Akcji Małych Spółek SFIO 12.05.2008 91,60 -0,49 - - - Arka BZ WBK Obligacji FIO 12.05.2008 13,94 0,07 2,05 2,65 4,73 LU0076717502 Fortis L Akcji Greater China CD USD 13.05.2008 304,00 298,52
KBC Akcyjny FIO 13.05.2008 89,98 -0,02 -16,59 -20,22 -24,53 BPH FIO Obligacji 1 13.05.2008 185,31 -0,13 2,60 2,64 3,07 LU0158989508 Fortis L Akcji Greater China P USD 13.05.2008 383,78 376,88
KBC Extra Profit FIZ 12.05.2008 102,93 2,93 - - - BPH FIO Obligacji 2 13.05.2008 2051,62 -0,13 3,42 2,86 2,64 LU0159005122 Fortis L Akcji Resources World P EUR 13.05.2008 800,20 792,83
KBC Portfel Akcji Średnich Spółek 13.05.2008 81,03 -0,66 -21,63 - - CU Obligacji 12.05.2008 141,28 -0,04 1,45 1,76 2,68 LU0080608788 Fortis L Akcji Resources World CD EUR 13.05.2008 642,58 636,63
KBC Portfel Akcyjny 13.05.2008 95,91 0,22 -15,02 -18,47 -21,37 DWS Polska Dłużnych Pap. Wartościowych 12.05.2008 226,76 -0,10 1,35 0,89 0,68 LU0158839281 Fortis L Akcji Małych Spółek Europa P EUR 13.05.2008 633,54 626,79
KBC Portfel VIP Subf. KBC Akcji Śr. Sp. SFIO 12.05.2008 81,57 0,36 -21,10 - - Idea Obligacji Skarbowych FIO 12.05.2008 178,48 0,01 0,28 -0,35 0,48 LU0076590321 Fortis L Akcji Małych Spółek Europa CD EUR 13.05.2008 525,37 519,75
Legg Mason Akcji FIO 12.05.2008 365,94 0,33 -11,48 -12,89 -13,22 ING FIO Obligacji 13.05.2008 188,99 -0,12 1,46 1,22 1,67 LU0212963689 Fortis L Akcji Turcja C EUR 13.05.2008 172,27 171,00
Lukas FIO Akcyjny 12.05.2008 102,77 0,07 -16,52 -16,66 -14,78 ING SFIO Obligacji 2 13.05.2008 164,61 -0,13 1,63 1,28 1,82
Millennium FIO Akcji 12.05.2008 230,10 0,49 -14,88 -18,80 -25,43 ING Subfundusz Obligacji Plus 13.05.2008 105,70 -0,11 1,38 1,09 1,67 LU0212964570 Fortis L Akcji Turcja P EUR 13.05.2008 181,93 180,59
Millennium FIO Małych i Średnich Spółek 12.05.2008 84,78 0,12 -14,68 -18,67 -28,94 KBC Papierów Dłużnych FIO 13.05.2008 146,88 -0,15 1,13 0,99 2,17 LU0072778227 Fortis L Akcji Swiat CD EUR 13.05.2008 147,76 146,85
Noble Fund Akcji 13.05.2008 116,55 0,20 -13,93 -16,54 -13,42 KBC Portfel Obligacyjny 13.05.2008 105,49 -0,14 1,32 1,27 2,61 LU0081706904 Fortis L Akcji Światowych Rynków Wsch. CD USD 13.05.2008 650,97 641,88
Noble Funds FIO Subf. Małych i Śr. Spółek 13.05.2008 83,98 0,29 -9,73 -13,71 - Legg Mason Obligacji 12.05.2008 195,90 -0,01 1,04 0,52 0,87 LU0087046198 Fortis L Rynku Pieniężnego Euro CD EUR 13.05.2008 1268,07 1267,76
Opera FIO subfundusz Opera Universa.pl 12.05.2008 13,83 0,66 -0,72 0,51 0,88 Lukas FIO Lokacyjny 12.05.2008 103,89 0,03 1,27 1,62 2,77 LU0058791087 Fortis L Rynku Pieniężnego USD CD USD 13.05.2008 1333,03 1332,61
Pioneer Akcji Polskich FIO 13.05.2008 44,41 0,09 -18,60 -20,82 -26,78 MIllennium FIO Papierów Dłużnych 12.05.2008 137,07 - 1,46 1,36 2,03 LU0153642201 Fortis L Nieruchomości Europa P EUR 13.05.2008 198,84 200,25
Pioneer MISS RP FIO 13.05.2008 15,66 -0,45 -20,71 -23,27 -34,83 Noble Fund Skarbowy 13.05.2008 103,30 -0,10 0,98 1,10 2,33 LU0153636146 Fortis L Nieruchomości Europa CD EUR 13.05.2008 166,66 167,84
Pioneer Średnich Sp. RP FIO 13.05.2008 8,64 -0,23 -21,81 -24,28 -35,18 Opera FIO subfundusz Opera Avista.pl 12.05.2008 10,59 0,09 2,32 2,92 5,37 LU0161747182 Fortis L Zrównoważony USD CD USD 13.05.2008 120,90 121,06
PKO/CS Akcji FIO 12.05.2008 455,65 0,84 -16,75 -17,60 -17,39 Pioneer Lokacyjny FIO 13.05.2008 11,09 -0,09 1,09 1,28 2,69 LU0132151464 Fortis L Zrównoważony Świat CD EUR 13.05.2008 140,37 140,01
PKO/CS Akcji Małych i Średnich Sp. 12.05.2008 183,10 0,46 -17,26 -17,67 -18,96 Pioneer Obligacji FIO 13.05.2008 270,22 0,07 0,08 -0,05 2,00 LU0161748669 Fortis L Aktywny Wzrost USD CD USD 13.05.2008 133,10 132,49
PZU Akcji KRAKOWIAK 12.05.2008 132,50 0,60 -14,54 -16,10 -21,05 Pioneer Obligacji Plus FIO 13.05.2008 38,32 0,03 0,60 0,55 3,54 LU0132152785 Fortis L Aktywny Wzrost Świat CD EUR 13.05.2008 146,16 145,44
PZU FIO Małych i Średnich Spółek 12.05.2008 52,57 0,02 -18,52 -20,88 -31,11 PKO/CS Obligacji 12.05.2008 190,28 -0,04 1,30 1,15 1,25 LU0161749477 Fortis L Stabilnego Wzrostu USD CD USD 13.05.2008 107,87 108,65
Quercus Parasolowy SFIO - Subf. Agresywny 12.05.2008 100,63 0,24 - - - PKO/CS Obligacji Extra 12.05.2008 114,81 -0,19 6,45 6,32 7,99 LU0132152199 Fortis L Stabilnego Wzrostu Świat CD EUR 13.05.2008 130,19 130,28
SEB3 Akcji FIO 12.05.2008 273,44 0,96 -13,00 -15,73 -19,85 PZU FIO Polonez 12.05.2008 98,08 -0,01 1,35 1,28 1,73
Skarbiec Akcja 12.05.2008 313,19 0,20 -12,38 -13,51 -13,42 SEB2 Obligacji i Bonów FIO 12.05.2008 229,15 -0,04 2,28 2,54 3,15 LU0291292075 Fortis L Fund Real Estate Securities Asia CD EUR 13.05.2008 80,49 79,73
Skarbiec Małych i Średnich Spółek FIO 12.05.2008 65,55 0,44 -19,83 -22,54 - SEB5 Obligacji Skarbowych SFIO 12.05.2008 148,73 -0,07 1,04 0,41 0,40 LU0229438048 Fortis L Fund Commodity World CD USD 13.05.2008 142,71 142,95
Skarbiec TOP Funduszy Akcji 12.05.2008 151,78 -0,58 -15,06 -18,52 -20,74 Skarbiec Depozytowy 12.05.2008 22,11 -0,05 1,24 0,96 2,12 LU0185157764 Fortis L Fund OBAM Equity World CD EUR 13.05.2008 174,89 172,66
SKOK FIO Akcji 13.05.2008 82,52 -0,15 -9,82 -10,98 - Skarbiec Obligacja 12.05.2008 197,03 0,03 0,55 0,09 0,77 LU0185157921 Fortis L Fund OBAM Equity World P EUR 13.05.2008 186,57 184,21
UniAkcje Małych i Śr. Spółek (subfundusz) 12.05.2008 92,73 0,27 -6,36 -7,21 - SKOK FIO Obligacji 13.05.2008 105,04 -0,19 4,08 4,09 - LU0266614477 Fortis L FIX Best Sectors 1 PLN 30.04.2008 462,43 461,01
UniAkcje ME 2012 (subfundusz) 12.05.2008 99,14 -0,18 -6,27 -4,96 - UniKorona Obligacje (subfundusz) 12.05.2008 204,83 0,05 0,63 0,56 1,09 LU0244630280 Fortis L FIX Equity 6 USD 30.04.2008 99,00 98,60
UniKorona Akcje (subfundusz) 12.05.2008 175,85 0,77 -14,28 -16,78 -17,82 UniMaxDłużne (subfundusz) 12.05.2008 100,78 0,02 0,49 0,22 - LU0316530533 Fortis L Fix Hossa Plus PLN 30.04.2008 461,10 452,44
UniMaxAkcje (subfundusz) 12.05.2008 81,02 -0,64 -16,16 -19,19 - LU0273056365 Fortis L FIX Wielkie Marki PLN 30.04.2008 460,74 459,35
PIENIĘŻNE LU0305917394 Fortis L Fix Zielony Bonus 1 EUR 30.04.2008 95,90 95,47
MIESZANE AIG FIO Pieniężny 13.05.2008 11,22 0,09 1,72 2,28 4,28 LU0338815847 Fortis L Fix Zielony Bonus 2 PLN 30.04.2008 503,03 490,97
Allianz Aktywnej Alokacji FIO 13.05.2008 128,29 0,02 -2,50 -1,60 -4,84 AIG SFIO Parasol Pod. AIG Subfund. Pienięż. 13.05.2008 10,48 0,10 1,65 2,24 4,17
Arka BZ WBK Zrównoważony FIO 12.05.2008 30,40 0,20 -9,82 -10,03 -9,36 Allianz Pieniężny FIO 13.05.2008 111,16 -0,04 1,83 2,39 4,58
BPH FIO Aktywnego Zarządzania 13.05.2008 1,9900 -0,18 -9,30 -10,80 -13,14 Arka BZ WBK OK FIO (typ A) 12.05.2008 22,35 0,04 1,92 2,48 4,54 R E K L A M A
CU Zrównoważony 12.05.2008 98,18 0,38 -7,48 -9,29 -12,47 BPH FIO Skarbowy 13.05.2008 26,4300 -0,02 2,00 2,40 4,22
DWS Parasol SFIO Subfund. DWS Zr. SFiK 12.05.2008 99,24 0,57 - - - CitiPłynnościowy SFIO 12.05.2008 132475,00 0,06 2,01 2,34 4,65
DWS Polska FIO Zrównoważony 12.05.2008 349,18 0,54 -8,93 -10,19 -10,64 CU Depozyt Plus 12.05.2008 134,84 0,04 1,82 2,34 4,15
ING FIO Zrównoważony 13.05.2008 253,92 0,02 -9,65 -11,06 -15,19 DWS Parasol SFIO Subfund. DWS Gotówk. 12.05.2008 101,73 0,03 - - -
ING Subfundusz Bud. i Nier. Plus 13.05.2008 87,60 0,13 -10,08 -12,00 -25,04 DWS Polska FIO Płynna Lokata 12.05.2008 188,65 0,04 1,86 2,13 3,61
ING Subfundusz Zrównoważony Plus 13.05.2008 109,73 0,04 -10,63 -11,82 -15,21 DWS Polska FIO Płynna Lokata Plus 12.05.2008 172,77 0,03 1,83 2,18 4,21 ISIN CCY COMPARTMENT CLASS DATE NAV NAV-1
KBC Aktywny FIO 13.05.2008 179,03 -0,07 -8,24 -10,38 -13,89 Idea Premium SFIO 12.05.2008 174,90 0,05 2,04 2,70 5,07 LU0173768028 EUR Nordea 1 - European Value Fund E 13.05.2008 33,26 33,28
KBC Beta SFIO 13.05.2008 218,87 0,08 -10,07 -12,70 -14,34 ING FIO Gotówkowy 13.05.2008 198,86 -0,01 1,69 1,95 3,54 LU0173769935 EUR Nordea 1 - Global Value Fund E 13.05.2008 10,18 10,07
Lukas Dynamiczny Polski FIO 12.05.2008 147,94 -0,09 -10,62 -10,84 -10,07 ING Subfundusz Gotówkowy Plus 13.05.2008 106,64 - 1,65 1,95 3,48 LU0173769851 EUR Nordea 1 - North American Value Fund E 13.05.2008 21,87 21,55
Millennium FIO Zrównoważony 12.05.2008 169,96 0,25 -8,24 -10,91 -15,92 KBC Gamma SFIO 13.05.2008 164,51 -0,01 2,09 2,70 5,01
Noble Fund Mieszany 13.05.2008 110,97 0,11 -7,74 -9,50 -7,49 KBC Pieniężny FIO 13.05.2008 130,35 0,02 1,63 1,99 3,54
Opera NGO SFIO 12.05.2008 13,99 - -99,03 -99,07 -99,10 KBC Portfel Pieniężny 13.05.2008 108,65 0,02 1,77 2,30 4,16
Pioneer Aktywnej Alokacji FIO 13.05.2008 9,06 - -6,98 -7,27 - Legg Mason Pieniężny 12.05.2008 202,99 0,04 1,79 2,23 4,11 R E K L A M A
Pioneer WiD Mix 40 FIO 13.05.2008 10,83 0,09 -8,22 -8,84 -10,35 MIllennium FIO Pieniężny 12.05.2008 134,60 0,05 1,77 2,21 3,97
Pioneer Wzrostu Mix 60 FIO 13.05.2008 10,94 0,18 -11,92 -12,62 -14,86 Pioneer Pieniężny FIO 13.05.2008 144,17 0,01 1,81 2,26 4,24
Pioneer Zrównoważony FIO 13.05.2008 172,77 0,09 -10,83 -12,29 -14,42 PKO/CS Rynku Pieniężnego 12.05.2008 1111,57 0,04 1,19 1,62 3,47
PKO/CS Zrównoważony 12.05.2008 131,19 0,48 -8,93 -10,00 -10,60 PKO/CS Skarbowy 12.05.2008 1507,37 0,04 1,23 1,68 3,25
PZU FIO Zrównoważony 12.05.2008 65,92 0,30 -9,06 -10,60 -8,86 PZU FIO Gotówkowy 12.05.2008 55,66 0,04 1,66 2,15 3,94 www.robeco.pl
PZU SFIO Ochrony Majątku 12.05.2008 52,52 0,17 -1,50 -2,01 -1,28 Skarbiec Gotówkowy FIO 12.05.2008 119,30 0,04 1,63 2,11 3,63
SEB1 Zrównoważonego Wzrostu FIO 12.05.2008 245,90 0,55 -7,56 -9,47 -13,09 Skarbiec Kasa FIO Rynku Pieniężnego 12.05.2008 254,60 0,04 1,73 2,24 4,16 ISIN CCY COMPARTMENT CLASS DATE NAV NAV-I
Skarbiec - Sektora Nieruchomości FIO 12.05.2008 75,87 -0,01 -10,57 -13,11 - SKOK FIO Rynku Pieniężnego 13.05.2008 116,26 0,01 1,79 2,32 4,25
Skarbiec Waga FIO 12.05.2008 277,89 0,22 -6,02 -7,06 -6,05 Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy 12.05.2008 1024,64 - 1,69 2,21 - LU0266634400 PLN Robeco Capital Growth Funds P 14.05.2008 117,94 116,86
SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji 13.05.2008 135,99 0,24 -6,51 -8,94 -7,40 UniKorona Pieniężny (subfundusz) 12.05.2008 140,36 0,06 1,74 2,31 4,23 - Robeco Emerging Markets Equities (PLN)
UniAktywna Alokacja (95%) (subfundusz) 12.05.2008 111,30 0,26 -3,74 -5,15 -4,74 UniWIBID SFIO 12.05.2008 1280,09 0,05 2,05 2,71 5,06 LU0085136512 EUR Robeco Capital Growth Funds D 14.05.2008 67,30 67,56
UniKorona Zrównoważony (subfundusz) 12.05.2008 243,22 0,46 -10,23 -11,30 -12,08 - Robeco Global Bonds (EUR)
UniMaxZrównoważony (subfundusz) 12.05.2008 89,00 -0,39 -8,82 -10,72 - LU0266633931 PLN Robeco Capital Growth Funds P 14.05.2008 104,95 105,34
OTWARTE FUNDUSZE EMERYTALNE - Robeco Global Bonds (PLN)
STABILNEGO WZROSTU Aegon 13.05.2008 26,46 0,04 -4,20 -4,68 -4,72
AIG 13.05.2008 26,06 - -3,27 -3,84 -3,34 LU0264111146 EUR Robeco Capital Growth Funds M 14.05.2008 86,24 86,18
AIG FIO Stabilnego Wzrostu 13.05.2008 14,66 - -6,21 -8,43 -11,69 - Robeco Global Value Equities (EUR)
AIG SFIO Parasol Pod. AIG Subfun. Stab. Wz. 13.05.2008 9,38 - -7,13 -9,28 -11,76 Allianz 13.05.2008 25,19 0,04 -3,56 -4,47 -4,00
AXA 13.05.2008 26,70 0,04 -3,47 -3,92 -4,27 LU0266634319 PLN Robeco Capital Growth Funds PH 14.05.2008 90,86 90,94
Allianz Stabilnego Wzrostu FIO 13.05.2008 141,27 -0,06 -4,50 -5,32 -8,29 - Robeco Global Value Equities (PLN)
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO 12.05.2008 24,99 - -6,19 -5,80 -3,66 Bankowy 13.05.2008 25,90 - -3,86 -4,57 -6,16
Commercial Union 13.05.2008 27,25 0,04 -4,39 -5,05 -4,22 LU0266634749 PLN Robeco Capital Growth Funds P 14.05.2008 105,33 105,40
BPH FIO Stabilnego Wzrostu 13.05.2008 13,24 -0,08 -5,36 -6,36 -7,80 - Robeco High Yield Bonds (PLN)
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 1 12.05.2008 145,23 - -2,43 -6,15 -2,67 Generali 13.05.2008 27,91 -0,07 -4,16 -4,52 -4,42
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 2 12.05.2008 130,86 - -3,77 -7,99 -3,73 ING 13.05.2008 29,03 0,03 -3,84 -4,73 -4,94
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 3 12.05.2008 107,43 - -4,42 -9,10 -4,84 Nordea 13.05.2008 27,57 0,04 -3,53 -4,10 -4,73 R E K L A M A
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 4 12.05.2008 99,15 - -2,08 -6,25 -3,99 Pekao 13.05.2008 25,98 - -4,31 -5,22 -6,68
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 5 12.05.2008 104,21 - -2,60 -7,18 -3,02 Pocztylion 13.05.2008 25,26 - -2,88 -3,51 -4,25
BPH FIZ Bezpieczna Inwestycja 6 12.05.2008 103,18 - -3,43 -8,04 -4,26 Polsat 13.05.2008 29,34 -0,20 -4,27 -6,98 -9,67
BPH FIZ Pro Lokata 30.04.2008 126,43 0,58 1,22 0,51 1,38 PZU Złota Jesień 13.05.2008 27,31 0,04 -4,61 -4,38 -5,31
CU Ochrony Kapitału Plus 12.05.2008 140,91 0,09 -1,75 -2,69 -4,39 Skarbiec Emerytura 13.05.2008 25,54 0,04 -3,98 -4,13 -3,37
CU Stabilnego Inwestowania 12.05.2008 215,26 0,21 -4,45 -5,60 -6,96 Warta 13.05.2008 27,65 0,07 -3,86 -4,79 -6,30
Źródło: pb.pl

R E K L A M A PB-12496

Rynki wschodzące rosną,


tylko Warszawa stoi
W
ostatnim tygodniu KOMENTARZ skoczył w tym okresie o 8,40 Nie dziwi zatem, że fundusze
znacznie poprawiły Anna proc. Dobre humory mieli działające na naszym
się wyniki funduszy Borys także inwestorzy na Ukra- podwórku nie mają się
inwestujących na rozwijają- inie. Tamtejszy parkiet zyskał czym pochwalić.
a.borys@pb.pl ☎ 022-333-97-96
cych się rynkach europej- 5,56 proc. Główny indeks Najlepszy między
skich. Najlepszy w ostatnim giełdy w Budapeszcie, Buda- 5 a 12 maja okazał się
tygodniu był BGF Emerging Fundusze subfundusz pest Stock Exchange Index, UniFundusze subfundusz
Europe Class A2 (EUR). Je- UniAkcje Nowa Europa. urósł o 1,03 proc. Słabiej UniMaxakcje. Właściciele
go klienci zarobili w tym Między 5 a 12 maja wypraco- na tym tle wypada parkiet jego jednostek inwestycyj-
okresie 5,8 proc. Tuż za nim wał on stopę zwrotu na po- warszawski. WIG wzrósł za- nych zarobili w tym okresie
uplasował się HSBC GIF ziomie 4,8 proc. ledwie o 1,1 proc. U nas chęt- 1,8 proc. Drugi, SEB Sub-
Emerging Europe Equity EC nych na akcje spółek nie ma fundusz SEB3 Akcji, wypra-
(EUR). Wartość jego jed- Znakomite wyniki to skutek zbyt wielu. Inwestorzy i ana- cował wynik na pozio-
nostki inwestycyjnej skoczy- poprawy nastrojów na ryn- litycy liczą, że sygnał do więk- mie 1,55 proc. Na trzecim
ła o 5,5 proc. Pierwszą trójkę kach regionu. Najlepiej mię- szych zakupów przyjdzie miejscu uplasował się ING
zamyka produkt krajowego dzy 5 a 12 maja radziła sobie z zagranicy, która na razie jest Akcji 2 ze stopą zwrotu
towarzystwa. Chodzi o Uni- Rosja. Indeks Russian RTS $ mało aktywna. 1,49 proc.
[26] czwartek 15 V 2008

Rynek akcji – notowania ciągłe


Kurs 52 tygodn. Nazwa Kurs [zł] Zm. Kurs Kurs Kurs Wolumen Wartość Kurs średni [zł] Wartość Kurs 52 tygodn. Nazwa Kurs [zł] Zm. Kurs Kurs Kurs Wolumen Wartość Kurs średni [zł] Wartość
Maks min zamknięcia otwarcia min. maks. obrotu obrotu rynkowa C/WK C/Z Maks min zamknięcia otwarcia min. maks. obrotu obrotu rynkowa C/WK C/Z
[zł] [zł] 14.05.2008 [%] [%] [zł] [zł] [szt.] [tys. zł] 3 mies. 52 tyg. [mln zł] [zł] [zł] 14.05.2008 [%] [%] [zł] [zł] [szt.] [tys. zł] 3 mies. 52 tyg. [mln zł]
3,26 1,72 01NFI 2,51 2,5 2,48 2,43 2,55 21750 109 2,56 2,37 19,92 2,48 86,90 17,00 LENTEX 20,22 0,1 20,10 19,90 20,33 24077 967 23,31 41,14 220,24 1,15 21,10
15,20 4,65 04PRO 5,05 -0,2 5,06 5,03 5,10 7394 75 5,38 8,70 239,54 0,87 2,10 59,80 31,03 LOTOS 34,61 3,0 33,90 33,87 34,75 327304 22415 34,30 43,48 3935,16 0,68 5,10
3,33 1,75 05VICT 2,49 3,3 2,41 2,36 2,55 61356 303 2,51 2,22 21,34 2,99 2708,00 1730,50 LPP 2150,00 -1,5 2190,00 2145,00 2190,00 694 3003 2283,15 2264,18 3662,53 9,03 27,20
12,75 1,83 06MAGNA 3,16 17,5 2,68 2,57 3,16 303156 1770 2,64 6,77 40,58 4,72 16,30 7,70 LSISOFT 9,50 0,0 9,67 9,33 9,75 3805 72 9,67 11,09 29,14 1,75 19,20
6,63 2,81 08OCTAVA 3,12 -0,9 3,09 3,08 3,15 11205 70 3,35 4,19 392,63 0,97 1,60 2,71 0,79 LUBAWA 0,89 0,0 0,89 0,88 0,91 330215 592 0,98 1,61 77,43 1,25 10,70
5,30 1,85 13FORTUNA 2,64 2,7 2,58 2,55 2,68 37992 200 3,59 2,65 20,94 2,32 13,90 15,80 6,50 LZPS 7,15 -1,2 7,50 7,15 7,58 2860 42 8,04 10,77 136,00 3,31 27,00
6,64 1,97 14ZACH 2,06 -0,5 2,06 2,04 2,07 36603 151 2,26 3,63 195,98 0,81 4,70 48,00 25,70 MAGELLAN 26,09 -1,9 26,09 26,09 26,09 28 1 28,12 169,95 1,86 12,90
8,90 5,30 ABG 7,00 1,5 6,99 6,98 7,02 64326 901 6,92 6,91 662,13 1,45 17,10 11,00 3,80 MAKARONPL 4,15 -1,2 4,24 4,15 4,24 2167 18 4,41 6,90 38,39 0,62 13,20
36,90 13,06 ABMSOLID 23,00 0,0 22,99 22,99 23,00 1684 77 19,86 182,49 2,18 20,50 9,50 4,35 MAKRUM 5,07 -4,2 5,07 5,07 5,12 3580 36 5,46 211,37 2,29 9,00
28,70 18,91 ABPL 20,99 0,0 0 0 21,72 23,43 334,79 1,72 23,70 0,75 0,11 MASTERS 0,12 0,0 0,11 0,11 0,12 105917 24 0,14 0,29 61,30 3,15 348,30
24,98 8,08 ACE 9,02 -3,8 9,33 9,02 9,35 925 17 10,00 199,48 1,47 6,40 38,00 10,13 MCI 12,17 -1,5 12,30 12,11 12,40 55555 1365 13,46 21,95 504,53 3,36 6,50
35,00 19,00 ACTION 25,40 -2,3 25,96 25,17 25,97 4240 218 23,63 25,82 416,81 2,65 13,00 59,00 46,50 MCLOGIC 48,00 0,4 48,10 47,03 48,50 119 11 51,34 52,15 90,66 4,40 14,20
2,05 0,49 ADVADIS 0,55 -3,5 0,57 0,55 0,57 354064 395 0,61 1,04 110,80 0,69 17,45 6,51 MEDIATEL 10,39 -0,9 10,00 10,00 10,39 760 15 10,65 11,56 49,05 8,57
58,00 38,42 AGORA 40,40 1,3 39,90 39,20 40,40 131951 10486 42,55 47,41 2221,09 1,83 22,20 149,00 104,00 MENNICA 134,80 0,3 135,20 129,00 135,20 13 3 136,04 129,21 885,65 2,32 14,60
15,45 7,60 ALCHEMIA 9,34 -0,8 9,49 9,30 9,49 13135 246 10,23 11,34 2101,35 3,56 14,40 59,50 31,30 MERCOR 46,52 -2,1 46,55 46,52 46,55 290 27 45,31 662,21 4,43 24,00
160,00 67,50 ALMA 70,25 -1,0 70,50 70,20 70,50 10777 1519 83,84 121,61 298,11 2,03 9,60 0,43 0,02 MEWA 0,03 -25,0 0,04 0,03 0,04 152848 11 0,06 0,16 6,46 0,36
17,98 7,70 AMBRA 8,00 -3,7 8,02 8,00 8,02 430 7 9,16 12,64 201,65 1,06 15,00 40,90 4,38 MIDAS 4,54 -1,3 4,53 4,45 4,67 16818 151 7,75 18,66 268,71 2,20
29,41 15,23 AMICA 16,98 1,1 16,80 16,60 17,15 2896 98 17,43 21,23 148,36 0,45 15,70 4,19 1,72 MIESZKO 1,94 4,9 1,85 1,85 1,95 67552 255 2,05 2,83 79,28 1,01 23,70
21,18 3,03 AMPLI 3,90 4,0 3,70 3,58 3,90 14304 108 4,41 8,68 12,80 1,23 21,30 15,30 6,75 MILLENNIUM 8,70 0,3 8,69 8,60 8,81 361846 6301 7,93 11,00 7387,88 2,97 14,60
158,90 82,00 AMREST 84,00 -1,2 83,25 83,25 86,00 30608 5181 101,93 119,36 1190,33 4,15 24,60 28,30 5,80 MISPOL 6,03 -2,3 5,90 5,90 6,11 57405 699 7,90 16,86 87,67 0,95 9,60
27,35 14,00 APATOR 14,60 -0,7 14,70 14,41 14,84 12903 375 16,73 21,12 515,29 3,34 14,90 14,18 7,31 MMPPL 8,70 0,0 8,75 8,70 8,75 62338 1085 8,92 10,61 1371,99 2,37 22,70
14,77 8,00 ARCUS-PDA 12,28 2,5 12,28 12,28 12,28 2 0 12,67 6,97 2,92 MNI 3,31 -1,2 3,31 3,18 3,35 99147 643 3,58 4,36 298,85 1,59 16,60
2,90 1,60 ARMATURA 1,95 -1,0 1,95 1,91 1,96 21181 82 2,16 150,15 1,58 25,00 9,87 2,82 MOJ 3,00 -1,6 3,00 3,00 3,20 6002 37 3,43 25,68 0,81 12,60
41,99 14,56 ARTERIA 16,15 -0,2 16,15 16,15 16,15 375 12 17,19 24,31 55,22 2,76 17,10 465,00 271,00 MOL 320,00 0,5 319,80 319,80 320,00 32 20 305,71 360,95 35096,16 3,13 9,70
93,00 38,49 ARTMAN 89,50 0,2 89,30 89,10 89,50 547 98 72,39 68,71 381,37 6,89 32,50 40,49 24,21 MONNARI 28,11 -1,7 28,89 28,11 28,89 17140 977 28,33 32,34 375,19 4,06 23,10
9,15 5,01 ASBIS 8,69 -1,3 8,79 8,41 8,79 1416 25 8,05 482,30 2,12 11,10 11,84 2,87 MOSTALEXP 4,95 1,2 4,95 4,85 5,00 204800 2026 4,78 6,60 220,57 2,30 17,30
14,00 11,00 ASSECOBS 13,00 -0,8 13,20 13,00 13,20 186 5 12,76 434,44 2,43 21,90 133,20 66,50 MOSTALPLC 91,50 0,0 92,80 90,00 92,80 2680 484 93,03 95,34 183,00 3,13 11,50
92,00 60,00 ASSECOPOL 70,00 2,9 70,00 69,20 70,95 70188 9823 69,73 76,40 4990,51 2,60 31,00 65,50 29,00 MOSTALWAR 55,00 1,9 54,90 53,65 55,75 4920 540 59,57 50,01 1100,00 5,64 18,30
49,80 31,29 ASSECOSLO 40,09 -0,8 40,09 40,09 40,09 140 11 39,68 43,74 713,60 5,41 29,10 17,18 5,51 MOSTALZAB 8,65 -0,6 8,65 8,58 8,70 244736 4234 8,96 10,61 1289,98 7,12 24,50
50,70 12,50 ASTARTA 49,70 0,8 50,00 49,00 50,00 10807 1074 41,83 26,48 1242,50 3,54 16,30 12,25 5,21 MUZA 6,30 0,5 6,27 6,27 6,30 2566 32 6,29 7,71 17,97 0,89 13,70
17,30 5,25 ATLANTAPL 5,66 2,9 5,77 5,66 5,77 120 1 5,72 9,53 34,48 0,72 128,70 85,90 33,00 NAFTA 37,95 0,7 37,31 37,00 38,49 7029 535 40,49 57,02 224,03 3,60 16,50
4,45 1,10 ATLANTIS 2,64 -2,2 2,70 2,57 2,75 165621 869 3,10 2,61 32,74 45,98 27,60 17,01 NEPENTES 27,00 0,0 27,30 26,10 27,50 2880 156 24,71 423,90 7,65 31,20
109,00 9,43 ATLASEST 10,00 0,2 10,15 9,65 10,15 80 2 11,34 484,48 0,61 16,50 4,85 3,29 NETIA 3,30 -0,3 3,34 3,29 3,34 48456 321 3,74 3,97 1284,62 0,74
21,16 5,25 ATM 8,40 3,5 8,20 8,05 8,40 17556 288 7,65 13,04 302,40 1,21 13,60 13,52 6,64 NETMEDIA 12,99 9,2 12,06 12,06 13,52 41776 1067 9,44 8,69 126,26 9,19 72,20
14,98 5,92 ATMGRUPA 7,05 5,1 6,64 6,64 7,05 1996 27 7,31 10,41 606,30 2,52 25,10 64,80 59,55 NEWWORLDR 64,10 3,9 62,00 62,00 64,80 45133 5707 16906,38 12,50 24,00
9,60 2,80 B3SYSTEM 3,50 1,7 3,50 3,50 3,50 4013 28 3,43 5,31 32,76 2,18 21,30 27,80 14,60 NFIEMF 20,30 2,5 19,80 19,80 20,30 10402 422 20,07 21,62 2088,09 5,14 24,80
550,00 461,30 BACA 465,00 0,0 0 0 478,68 507,04 93944,76 1,71 11,60 19,99 8,90 NOBLEBANK 10,50 0,0 10,53 10,47 10,53 14380 302 10,02 2259,37 3,98 17,10
8,45 5,50 BAKALLAND 6,05 0,8 6,00 5,90 6,10 43349 515 6,13 7,03 127,05 2,54 12,60 42,60 21,15 NORDEABP 25,39 0,0 0 0 25,22 28,87 1155,72 1,22 13,30
1020,00 78,40 BANKBPH 91,00 0,0 92,55 90,30 92,55 13295 2409 89,83 580,19 2613,18 1,68 2,30 8,10 2,30 NORTCOAST 2,64 -1,1 2,65 2,61 2,72 21968 117 2,76 4,34 84,48 1,90 12,00
15,50 8,00 BANKIER.PL 12,95 -2,6 13,50 12,88 13,50 11539 304 12,73 11,81 93,56 6,24 37,20 91,60 22,53 NOVITA 35,43 -0,1 35,42 34,37 35,43 671 47 35,31 42,44 88,58 1,45 15,10
26,40 10,00 BARLINEK 11,45 -0,9 11,37 11,37 11,56 8380 192 12,98 16,77 1108,13 2,93 19,60 31,49 15,00 NOVITUS 16,78 -0,4 17,60 16,78 17,60 391 13 17,64 23,25 94,35 1,56 12,00
11,13 4,63 BBICAPNFI 5,60 2,8 5,55 5,38 5,70 55248 614 5,75 7,41 261,74 1,41 20,00 8,70 3,75 NOWAGALA 4,30 -1,6 4,30 4,22 4,35 110358 948 4,43 5,95 245,26 1,27 16,40
3,00 0,89 BBIDEVNFI 0,97 -2,0 0,98 0,96 1,00 147463 287 1,12 1,62 238,36 1,76 738,00 5,47 1,70 NTTSYSTEM 2,10 2,4 2,10 2,03 2,12 29500 123 2,14 3,47 116,34 0,97 19,10
19,70 1,65 BBIZENNFI 1,85 1,6 1,78 1,78 1,85 18957 69 3,91 6,93 46,92 0,66 13,40 4,43 ODLEWNIE 4,79 -0,2 4,81 4,73 4,81 3411 32 5,23 7,43 60,90 1,33 11,00
37,50 29,00 BEDZIN 30,00 0,1 30,00 30,00 30,00 100 6 29,77 32,40 94,48 1,22 11,20 22,80 7,85 OLYMPIC 8,00 -7,3 7,85 7,85 8,00 3711 59 9,88 1208,00 2,30 15,60
4,31 1,40 BEEFSAN 1,60 -1,2 1,60 1,60 1,60 3001 10 1,78 2,94 83,62 0,90 22,60 16,97 3,90 ONE2ONE 4,87 2,1 4,77 4,71 4,87 3989 38 5,21 8,62 32,20 1,98 14,90
59,00 41,03 BEST 49,00 -2,0 49,00 49,00 49,00 180 18 51,61 51,36 318,50 17,50 169,60 57,85 28,00 OPOCZNO 31,60 0,0 31,70 31,00 31,80 263 17 35,25 44,76 519,82 1,73 14,50
24,50 11,40 BETACOM 13,30 8,1 12,50 12,50 13,45 19917 519 12,99 18,08 26,87 1,21 17,40 19,30 7,01 OPONEO 14,91 0,1 14,90 14,70 14,93 4171 124 14,80 189,00 4,13 36,00
2,03 0,60 BIOTON 0,67 1,5 0,67 0,65 0,68 5970456 7929 0,82 1,21 2050,06 2,29 47,10 9,59 1,85 OPTIMUS 2,21 -1,3 2,27 2,20 2,31 205028 917 2,38 3,83 62,22 0,00
24,08 11,60 BIPROMET 12,83 -0,4 12,30 12,30 12,84 207 5 14,01 75,90 1,34 6,90 29,80 21,60 OPTOPOL 24,48 -0,5 24,49 23,54 24,49 2224 106 347,72 19,79 38,70
13,64 4,90 BMPAG 5,35 -0,9 5,40 5,35 5,49 3994 43 5,74 8,75 93,63 0,95 5,70 86,00 48,00 ORBIS 58,80 0,0 58,05 58,05 58,80 17498 2049 58,89 67,92 2709,33 1,51 17,60
30,19 18,10 BOMI 23,00 -1,7 23,49 22,87 23,49 6309 291 25,57 413,59 5,36 31,10 489,90 170,00 ORCOGROUP 189,60 1,9 188,00 186,00 189,60 20005 7468 209,60 2054,66 0,78 6,60
32,90 6,55 BORYSZEW 7,70 -1,5 7,72 7,60 7,95 16446 253 8,00 16,34 482,69 0,79 8,60 28,50 19,15 ORZBIALY 20,09 0,0 20,09 20,09 20,09 393 16 21,20 334,33 2,12 8,50
90,40 75,85 BOS 87,95 0,0 0 0 81,57 84,08 1323,91 1,39 15,20 0,71 0,10 ORZEL 0,12 0,0 0,11 0,10 0,12 295206 65 0,14 0,29 19,24 0,68
614,50 326,10 BRE 378,00 0,8 375,00 375,00 378,90 48690 36723 378,26 471,65 11212,91 3,18 13,40 77,60 17,90 PAGED 20,79 -0,3 20,85 20,79 20,95 4377 182 23,17 35,84 187,11 1,32 10,70
133,50 63,15 BUDIMEX 80,60 -0,7 80,40 80,30 82,00 6673 1082 82,54 91,06 2057,73 3,73 64,70 35,60 10,00 PAMAPOL 10,50 -3,7 10,79 10,00 10,79 3484 72 12,65 21,94 243,25 1,49 5,40
9,85 3,12 BUDOPOL 3,58 0,6 3,65 3,55 3,65 15870 114 3,80 5,44 93,08 5,54 15,90 52,95 35,30 PANOVA 38,30 2,0 37,23 37,15 38,30 286 22 39,63 306,40 2,37 18,80
29,90 8,61 BUDVARCEN 9,20 -6,1 9,20 9,20 9,20 136 3 10,50 91,04 1,90 14,60 437,00 242,00 PBG 318,50 1,4 319,50 315,00 319,50 7730 4930 313,83 341,48 4277,46 5,65 42,00
7,24 2,44 BYTOM 3,09 -0,3 3,07 3,02 3,10 35287 217 2,81 3,81 140,07 2,71 20,50 2,16 0,04 PCGUARD 0,05 0,0 0,05 0,04 0,05 450774 37 0,06 0,34 55,00 2,87 1057,70
315,00 151,10 BZWBK 177,60 -1,3 182,00 175,00 182,70 72391 25813 172,37 236,37 12957,75 2,82 13,80 118,00 62,80 PEGAS 67,00 0,3 66,00 65,80 67,00 1981 262 79,50 97,36 618,37 1,98 9,10
11,01 10,22 CAMMEDIA-PDA 11,00 0,0 11,01 11,00 11,01 17877 394 23,45 10,40 PEKAES 11,50 -0,4 11,30 11,30 11,60 75134 1728 11,35 14,42 382,38 0,99
18,90 4,02 CAPITAL 4,57 -1,3 4,60 4,50 4,62 13631 124 5,29 9,31 109,86 0,89 4,60 276,00 163,00 PEKAO 191,00 -2,6 198,40 190,40 198,40 401125 155147 191,38 230,92 50082,61 3,17 17,90
22,45 4,25 CASHFLOW 4,41 -3,9 4,40 4,40 4,49 2460 22 6,05 10,95 33,08 1,11 9,80 4,60 2,40 PEMUG 2,60 1,2 2,60 2,56 2,60 392 2 2,79 3,10 78,99 15,94 28,70
86,70 36,40 CCC 45,70 1,7 44,95 44,95 45,90 174 16 43,27 57,85 1754,88 8,76 31,90 43,20 25,10 PEP 27,45 1,5 27,71 27,00 27,71 42046 2284 28,91 33,82 512,08 3,32 15,50
40,00 23,50 CCIINT 26,50 1,1 26,80 26,20 26,87 41125 2182 27,81 32,37 1347,10 2,41 22,60 2,49 0,72 PEPEES 0,79 1,3 0,77 0,77 0,79 61596 96 0,92 1,44 92,43 1,04 1,50
152,00 85,25 CEDC 143,00 0,0 0 0 130,60 120,74 5727,08 2,60 25,50 170,00 24,41 PERMEDIA 25,40 -1,4 26,00 24,41 26,00 751 38 33,14 77,00 49,66 1,59 9,10
22,47 4,48 CENSTALGD 5,63 0,2 5,55 5,52 5,66 26244 292 5,71 9,72 198,10 0,79 26,90 842,00 145,50 PETROLINV 241,80 3,0 230,00 230,00 244,00 14277 6778 263,21 1490,33 3,49
49,40 20,85 CERSANIT 23,96 2,7 23,80 23,66 24,20 77711 3723 25,62 36,19 3185,39 3,71 26,10 125,40 68,00 PGF 74,10 -3,8 77,00 74,00 77,00 6268 939 78,19 93,72 933,02 3,26 12,50
200,00 136,00 CEZ 170,80 3,5 167,80 166,70 170,80 193148 65101 170,60 164,50 101149,61 4,38 18,10 6,10 4,00 PGNIG 4,47 5,7 4,34 4,31 4,48 18202167 161666 4,49 4,99 26373,00 1,26 28,80
178,40 73,10 CIECH 86,00 -3,0 88,80 85,00 89,00 12113 2101 83,91 116,87 2408,00 1,83 10,30 61,20 35,20 PKNORLEN 43,40 2,7 42,88 42,80 43,75 2651004 230327 40,50 49,78 18562,57 0,93 7,70
17,05 7,83 CITYINTER 10,00 1,3 9,62 9,62 10,00 1309 26 9,28 125,40 3,99 26,30 59,25 38,62 PKOBP 49,80 2,3 48,83 48,72 49,80 2292612 226446 44,70 50,51 49800,00 3,88 15,60
249,90 101,10 COMARCH 105,10 0,5 104,60 104,60 105,10 9139 1917 113,44 166,29 836,66 2,92 19,60 62,20 7,43 PLASTBOX 7,85 -0,6 7,78 7,77 8,05 18865 296 8,82 27,83 34,59 0,97 51,20
133,80 57,50 COMP 74,00 0,0 75,15 74,00 75,15 240 36 83,20 96,23 351,34 1,25 15,40 13,50 7,90 PLAZACNTR 8,11 1,0 8,03 8,03 8,12 5008 81 9,32 2371,62 1,10 2,90
4,90 2,99 COMPLEX 3,15 0,0 3,13 3,13 3,16 33863 213 3,23 80,33 1,14 10,30 4,83 1,55 POINTGROUP 2,24 -8,2 2,39 2,24 2,44 174354 805 2,36 2,79 205,12 23,96 38,50
11,50 5,11 CPENERGIA 6,53 -4,5 6,83 6,50 6,83 30721 403 6,63 129,04 2,37 90,00 60,00 POLAQUA 66,50 2,3 65,00 65,00 68,00 5563 743 75,66 1828,76 3,01 32,80
13,49 12,76 CYFRPLSAT 13,45 3,5 13,15 13,15 13,49 846585 22529 3608,97 59,03 31,80 3,25 0,55 POLCOLORIT 0,61 -1,6 0,62 0,61 0,62 97550 119 0,67 1,66 46,33 0,37
135,00 65,30 DEBICA 93,60 -1,5 94,55 93,60 95,15 1911 361 98,61 103,39 1291,94 1,96 23,30 26,00 9,50 POLICE 25,21 0,4 25,11 25,10 25,70 155929 7895 20,35 17,06 1890,75 2,01 8,90
71,00 19,45 DECORA 20,00 -1,0 20,97 19,99 20,97 598 24 27,38 42,42 225,95 1,75 10,20 11,91 5,85 POLIMEXMS 7,23 2,8 7,19 7,10 7,25 459047 6597 7,58 9,02 3357,29 3,31 31,80
32,50 2,78 DGA 2,92 -1,0 2,98 2,86 2,98 13696 79 3,94 11,32 29,70 0,86 39,00 15,40 POLLENAE 17,80 1,5 17,88 17,01 17,88 179 6 17,29 22,40 50,37 3,27 32,20
179,00 58,00 DOMDEV 67,40 0,6 66,95 66,95 67,80 40401 5414 73,69 120,04 1655,36 2,23 7,90 145,00 18,05 POLNA 19,75 0,5 19,20 19,20 19,75 942 37 22,48 47,51 16,44 1,05 3,30
36,00 18,96 DROP 22,00 0,0 22,00 22,00 22,00 152 7 23,05 117,35 3,81 13,20 324,00 94,80 POLNORD 99,00 1,3 97,80 97,80 100,70 21077 4175 111,25 168,96 1763,52 2,18 17,90
16,80 4,01 DROZAPOL 5,56 0,4 5,60 5,44 5,60 31461 347 5,83 8,97 168,44 1,28 28,40 38,80 9,56 POLREST 10,09 0,5 9,85 9,56 10,09 30 1 12,17 63,06 1,69 14,40
14,79 4,06 DUDA 4,56 1,3 4,50 4,50 4,65 731159 6726 5,11 8,83 439,58 0,98 14,40 140,00 3,23 PONARFEH 3,23 -2,1 3,36 3,23 3,36 116653 764 4,42 32,77 117,55 0,57 14,10
61,00 36,00 DZPOLSKA 50,00 0,0 0 0 48,97 49,10 2050,00 8,48 143,00 11,49 2,11 PPWK 2,44 2,1 2,37 2,37 2,49 190892 929 2,65 4,61 112,22 0,99 15,10
3,76 0,71 ECARD 0,75 0,0 0,74 0,74 0,76 24269 36 0,94 1,72 36,00 1,98 65,30 40,30 PRATERM 50,20 -0,3 50,20 50,20 50,20 1035 104 50,35 50,85 518,79 2,24 26,30
11,29 5,33 ECHO 6,62 -4,5 6,85 6,62 6,99 239721 3292 6,61 8,29 2780,40 1,84 8,70 11,00 4,50 PRIMAMODA 4,50 -3,2 4,50 4,50 4,51 6688 60 7,10 14,40 0,86 14,80
47,50 21,20 EFEKT 27,80 3,0 27,00 27,00 27,80 623 34 26,78 31,90 46,29 1,24 19,00 8,99 2,12 PROCAD 2,39 0,0 2,38 2,33 2,39 7013 33 2,57 4,16 21,56 1,30 19,30
8,20 3,60 EFH 4,19 -2,1 4,23 4,19 4,23 1044 9 4,07 105,70 1,10 8,10 107,00 32,75 PROCHEM 60,85 0,0 59,20 57,60 60,85 1084 130 59,48 71,99 237,50 2,53 19,20
304,50 159,00 ELBUDOWA 200,70 0,0 201,10 198,00 201,10 1032 413 199,32 208,72 952,84 8,53 27,50 2,09 0,64 PROCHNIK 0,75 0,0 0,74 0,74 0,76 235650 354 0,77 1,15 68,18 3,09
56,90 16,00 ELEKTROTI 20,97 -5,1 21,31 20,00 21,31 4295 178 21,98 32,82 203,41 2,28 20,20 67,45 27,33 PROJPRZEM 35,40 -0,2 35,49 34,05 35,49 879 60 37,71 43,06 213,25 1,94 16,80
0,24 0,03 ELKOP 0,03 -25,0 0,03 0,03 0,04 379736 23 0,05 0,12 9,66 0,00 23,78 13,10 PRONOX 16,30 0,0 16,30 16,25 16,30 1155 38 15,38 18,06 151,75 1,80 17,40
14,05 4,76 ELSTAROIL 8,00 2,6 7,75 7,75 8,15 42708 685 8,59 9,33 385,70 2,78 28,50 10,86 PROSPER 10,91 -5,4 11,19 10,91 11,49 4603 103 12,82 19,04 74,90 0,76 94,90
6,44 4,20 ELZAB 4,89 0,2 4,89 4,85 4,90 153425 1501 5,02 5,27 78,91 1,97 10,70 151,00 73,10 PULAWY 140,00 -0,8 141,60 139,50 141,60 4953 1389 128,28 115,62 2676,10 1,83 9,60
42,00 14,70 EMCINSMED 17,59 0,0 0 0 17,41 23,73 103,78 3,09 98,30 4,88 3,10 PWRMEDIA 4,32 0,0 0 0 27,65 17,57 39,00
180,90 120,00 EMPERIA 147,00 0,0 147,00 145,00 149,80 10016 2948 150,54 152,56 2203,93 3,21 24,90 23,00 12,35 QUANTUM 13,49 -1,4 12,57 12,57 13,49 59 1 16,25 19,83 1,26 12,90
6,44 1,57 ENAP 1,69 1,8 1,68 1,68 1,72 36709 125 1,96 2,80 34,14 5,67 16,49 10,21 QUMAKSEK 15,00 -1,3 15,21 14,66 15,21 7696 232 14,49 14,04 151,88 2,60 14,10
20,40 11,20 ENERGOINS 11,20 -6,5 11,60 11,20 12,25 1367 33 15,49 201,60 1,78 12,80 13,95 5,17 RADPOL 7,10 -1,4 7,20 7,00 7,20 48401 688 7,36 9,79 170,06 2,98 25,00
9,25 2,05 ENERGOPLD 3,61 1,7 3,57 3,55 3,68 81573 591 3,55 4,49 158,84 1,49 12,70 16,40 7,00 RAFAKO 9,15 7,1 8,54 8,54 9,17 87908 1556 8,01 11,47 636,84 1,83 52,20
28,49 8,63 ENERGOPN 13,90 -3,5 14,79 13,70 14,79 1240 35 13,00 17,74 331,20 2,38 59,60 63,00 15,90 RAFAMET 17,10 0,6 17,00 17,00 17,25 858 29 18,96 73,85 1,01 36,80
41,60 7,40 ENERGOPOL 8,49 -2,0 8,76 8,49 8,76 3429 59 9,29 17,41 94,24 1,52 113,70 9,50 6,10 RAINBOW 9,10 1,6 8,80 8,80 9,10 992 18 8,57 109,20 4,23 39,60
106,90 68,00 ERBUD 82,90 0,0 82,00 82,00 82,90 3156 523 87,41 89,59 1042,14 5,48 32,40 6,94 2,50 REDAN 3,20 3,2 3,15 3,02 3,25 69236 437 3,03 4,62 67,00 1,04
11,04 3,10 ERGIS 3,23 -0,6 3,23 3,10 3,31 16187 104 3,67 6,07 127,38 0,84 16,10 53,00 12,70 REINHOLD 14,69 5,3 14,69 14,69 14,69 3 0 17,86 102,83 0,89
13,70 6,01 ESSYSTEM 9,00 0,6 8,63 8,40 9,00 17106 299 8,36 9,34 385,77 3,47 30,90 260,00 4,62 RELPOL 4,79 -1,8 4,94 4,72 4,94 9224 88 6,29 89,52 46,03 1,47
13,50 8,76 EUROCASH 13,00 0,1 12,99 12,99 13,00 25092 652 12,65 11,06 1680,28 7,20 28,50 49,90 16,40 REMAK 17,00 0,6 16,60 16,60 18,15 7359 256 20,49 28,73 51,00 1,85
18,29 4,80 EUROFAKTR 7,89 3,3 7,30 7,30 7,90 16077 250 7,11 8,88 39,14 1,20 59,90 25,00 RESBUD 28,90 0,0 0 0 28,74 24,28 1,62 4,80
18,20 4,39 EUROMARK 4,84 0,8 4,49 4,40 4,84 922 8 5,89 10,37 59,14 1,03 5,77 2,55 RONSON 2,59 -2,3 2,70 2,59 2,70 12778 67 3,22 587,07 2,16 15,10
25,12 16,70 EUROTEL 19,10 1,1 19,10 19,10 19,25 54 2 19,69 20,42 74,61 2,61 14,90 83,00 37,00 ROPCZYCE 40,89 -0,3 41,82 39,61 41,82 5517 450 45,63 54,15 188,34 1,36
14,30 4,30 FAM 5,15 6,2 4,87 4,85 5,25 70039 710 5,78 8,62 164,20 1,29 23,40 39,00 14,59 RUCH 16,84 0,0 16,98 16,56 17,00 1367 46 18,50 23,88 951,29 1,83 38,80
7,01 2,71 FAMUR 3,86 1,1 3,88 3,83 3,99 19511 152 3,82 4,62 1858,59 3,17 16,10 30,00 13,20 SANOK 13,30 0,0 13,30 13,30 13,30 95 3 14,64 20,10 381,35 1,77 9,70
57,00 26,50 FARMACOL 37,00 -1,0 37,34 36,31 37,35 377 28 36,78 43,06 865,80 1,65 12,00 3,17 0,11 SANWIL 0,11 -8,3 0,11 0,11 0,12 489333 108 0,15 0,82 11,03 0,18 4,80
46,30 16,03 FASING 17,40 0,0 17,60 17,20 17,60 3211 111 19,13 25,89 54,07 0,94 4,50 0,11 0,08 SANWIL-PDA 0,08 -11,1 0,08 0,08 0,09 354915 58
37,49 6,76 FERRUM 9,08 0,0 9,08 8,80 9,08 2416 43 8,99 13,62 222,85 1,94 18,60 48,50 38,00 SECOGROUP 38,60 1,6 38,60 38,60 38,60 85 7 41,61 369,48 2,57 17,40
0,10 0,03 FON 0,03 0,0 0,04 0,03 0,04 2960868 183 0,04 0,05 44,79 9,54 21,80 10,00 SEKO 11,06 0,0 0 0 12,20 16,09 73,55 1,69 15,90
13,49 4,35 FORTE 8,40 4,0 8,11 7,98 8,75 90909 1514 7,56 8,70 199,51 0,79 31,60 32,30 29,00 SELENAFM-PDA 31,50 1,6 30,00 30,00 31,50 4314 271
297,00 168,10 FORTISPL 212,00 1,1 210,00 206,10 212,00 53 22 214,21 220,44 3555,49 3,08 20,00 78,50 16,80 SFINKS 19,00 -1,8 19,30 19,00 19,35 2871 110 18,40 37,68 176,34 2,69 38,00
53,80 17,00 FOTA 19,00 0,0 19,00 18,80 19,00 47 2 21,26 32,47 178,90 0,93 13,70 80,00 9,35 SILVANO 10,50 1,9 10,65 10,15 10,65 132011 2680 12,46 420,00 2,50 9,80
25,30 17,40 GADUGADU 23,30 0,4 23,25 23,20 23,30 915 42 23,21 22,23 409,72 4,43 43,10 17,30 7,71 SIMPLE 10,70 -4,5 11,20 10,65 11,20 3001 64 12,67 11,29 21,44 2,96 30,80
121,20 31,16 GANT 36,68 0,5 36,00 36,00 37,20 20851 1525 42,70 69,58 520,86 1,07 5,60 2,60 2,21 SKOK-PDA 2,30 4,1 2,24 2,24 2,30 19713 89
17,85 10,65 GETIN 13,00 -1,1 13,10 12,93 13,29 955281 24956 12,37 13,82 9227,23 2,97 14,70 14,35 1,84 SKOTAN 1,86 -2,1 1,89 1,84 1,93 395391 1486 3,03 7,35 100,44 0,76
26,96 14,01 GFPREMIUM 18,65 0,0 18,65 18,35 18,65 32255 1203 17,83 74,60 1,15 15,90 15,55 3,40 SKYEUROPE 4,34 -3,6 4,44 4,31 4,50 10995 96 4,09 8,55 185,73 0,00
27,00 7,23 GINOROSSI 7,60 1,3 7,61 7,51 7,71 21678 328 8,19 16,04 103,51 1,47 44,80 9,10 7,03 SKYLINE 7,46 -4,4 7,94 7,46 7,94 4649 70 74,60 4,46 8,90
46,00 23,00 GRAAL 23,44 -1,1 23,70 23,00 23,70 2394 111 26,29 33,14 188,84 1,00 11,90 65,00 36,11 SNIEZKA 38,03 -1,2 38,49 38,03 38,90 630 49 39,15 50,59 526,72 3,41 16,00
85,20 22,02 GRAJEWO 22,28 1,2 22,02 22,02 22,35 41116 1820 30,76 53,34 1105,62 1,68 10,30 484,90 275,00 SOBIESKI 290,00 0,3 290,00 290,00 290,00 4 2 727,90 1,61 8,80
62,50 16,20 GROCLIN 16,50 -2,9 16,92 16,20 16,92 3489 115 19,28 37,37 90,75 0,41 71,20 38,60 19,08 SPRAY 23,03 8,6 20,50 19,08 23,22 1471 63 27,06 29,95 74,31 2,36 44,30
57,20 31,35 GTC 41,50 0,2 41,98 41,00 41,99 353885 29354 36,20 43,25 9103,98 2,39 30,50 52,00 35,60 SRUBEX 49,00 0,0 49,00 49,00 49,00 16 2 48,99 46,84 88,11 1,19
138,00 74,00 HANDLOWY 83,30 -1,2 85,00 83,15 85,00 3763 629 86,42 104,32 10883,94 1,87 13,50 8,20 2,12 STALEXP 2,88 2,5 2,82 2,82 2,90 160866 920 3,03 4,11 712,11 2,20 29,70
102,50 90,00 HARDEX-PDA 100,80 6,0 100,80 100,80 100,80 1 0 1488,00 566,00 STALPROD 676,00 4,0 665,00 665,00 688,00 3893 5255 748,43 946,83 4546,10 5,47 13,00
119,00 2,50 HAWE 2,64 0,4 2,58 2,56 2,69 16573 86 3,53 25,03 12,60 0,14 0,90 50,90 13,30 STALPROFI 18,30 0,1 18,30 18,05 18,30 757 27 19,15 26,78 320,25 2,01 14,80
3,24 2,01 HAWE-PDA 2,41 0,4 2,42 2,36 2,43 128560 615 52,00 30,00 STAPORKOW 31,80 0,3 31,80 31,80 31,80 20 1 38,01 143,22 4,47 22,30
13,10 6,28 HBPOLSKA 9,21 2,3 9,15 9,00 9,21 4852 88 9,01 1277,18 8,80 31,20 18,65 2,83 STORMM 2,94 -2,0 3,00 2,92 3,00 14560 85 4,35 8,46 74,22 0,97
9,19 8,80 HBPOLSKA-PDA 9,10 0,0 9,10 8,95 9,10 175872 3183 96,00 30,53 SUWARY 34,95 0,0 0 0 44,13 58,27 29,33 1,18 12,00
14,09 4,38 HELIO 8,30 -1,2 8,30 8,30 8,30 80 1 8,09 9,27 41,50 2,12 11,20 1,42 0,43 SWARZEDZ 0,59 1,7 0,59 0,58 0,60 237134 280 0,67 0,85 103,12 2,06
2,40 1,08 HERMAN 1,22 -5,4 1,22 1,08 1,30 5058 12 18,32 1,34 131,80 107,40 41,10 SWIECIE 51,85 2,7 51,45 50,55 51,85 4653 481 47,25 73,40 2592,50 2,49 11,50
51,00 25,25 HOOP 28,98 -3,4 31,49 28,85 31,49 2655 156 32,54 38,05 379,31 2,72 12,90 4,67 1,61 SWISSMED 1,78 2,3 1,73 1,73 1,80 21556 76 1,85 2,76 84,72 3,39
21,60 4,55 HTLSTREFA 6,49 -0,3 6,46 6,35 6,59 66648 860 5,28 10,45 415,25 3,37 63,40 93,00 25,50 SYGNITY 29,36 -2,1 30,00 29,35 30,50 15544 925 35,04 50,87 348,97 1,02
27,80 5,29 HUTMEN 5,40 -3,6 5,60 5,40 5,65 22063 242 6,99 14,14 138,22 0,39 2,95 0,88 SYNTHOS 1,06 1,9 1,04 1,04 1,09 997641 2131 1,08 1,92 1402,65 1,04 2,80
92,90 36,00 HYDROTOR 40,85 4,5 40,87 40,20 40,87 343 28 42,94 61,87 97,97 1,64 9,40 18,80 12,30 TALEX 17,00 -0,6 17,00 16,92 17,00 690 23 17,76 16,21 51,00 1,12 11,50
13,49 1,90 HYGIENIKA 2,71 1,5 2,68 2,66 2,81 286072 1569 2,95 4,80 57,53 1,98 44,89 30,55 TECHMEX 40,00 1,4 39,99 39,50 40,19 1547 123 39,64 39,36 334,75 2,26 26,90
11,85 5,65 HYPERION 7,00 0,6 6,93 6,71 7,00 69914 959 6,61 8,83 81,54 1,54 11,40 138,70 73,50 TELL 73,50 -3,3 78,20 73,50 78,20 600 90 86,94 111,53 92,98 2,03 12,40
2,80 0,53 IBSYSTEM 0,56 0,0 0,56 0,55 0,56 32267 36 0,64 1,25 35,85 1,77 10,80 39,99 19,24 TERESA 21,80 0,0 0 0 23,33 52,50 3,51 12,80
25,98 3,31 IDMSA 3,48 1,2 3,46 3,46 3,53 64062 447 7,20 14,68 379,63 0,59 3,00 27,70 14,59 TETA 18,30 -2,2 18,85 18,30 18,85 3404 125 18,42 22,06 164,70 3,11 17,20
11,10 5,55 IGROUP 6,79 -2,6 6,84 6,70 6,84 11350 154 7,14 8,08 222,41 1,30 27,10 35,00 5,70 TFONE 5,79 -48,4 9,05 5,70 9,09 789309 9979 15,41 22,92 43,85 0,55 5,20
44,44 19,72 IMMOEAST 22,29 -0,5 22,30 22,11 22,30 711 32 21,46 18585,94 0,65 8,00 64,90 18,02 TIM 20,50 -5,7 21,70 20,27 21,70 8275 350 22,59 35,34 480,46 2,51 14,10
43,80 11,60 IMPEL 12,87 -2,4 12,86 12,86 13,15 1356 35 14,56 23,86 195,00 0,83 27,10 27,10 0,70 TOORA 1,30 0,0 1,30 1,28 1,34 247428 646 1,62 7,57 27,19 0,00
16,76 4,05 IMPEXMET 4,54 0,0 4,54 4,45 4,54 28760 260 5,42 9,39 969,34 1,03 7,00 99,90 48,50 TORFARM 51,15 -0,7 51,15 51,15 51,50 291 30 51,04 73,10 201,83 1,25 12,30
166,00 79,00 INDYKPOL 90,00 4,0 91,45 86,00 91,45 104 18 94,39 118,98 281,21 1,62 12,00 25,26 19,99 TPSA 22,93 0,7 22,98 22,75 23,00 2355799 107755 22,25 22,31 31385,97 1,70 12,90
1075,00 488,00 INGBSK 531,00 -0,7 545,00 531,00 545,00 1232 1323 533,34 779,75 6908,31 1,80 11,00 5,39 4,42 TRAKCJA 4,79 -0,4 4,98 4,77 4,98 52506 509 623,21 4,54 23,60
12,00 4,62 INSTAL 5,35 1,3 5,40 5,30 5,40 14428 155 5,99 6,65 32,50 3,18 9,10 5,29 4,41 TRAKCJA-PDA 4,81 0,4 4,80 4,80 5,00 7681 74
46,55 14,70 INSTALKRK 26,50 1,1 26,20 26,10 26,50 1178 62 22,84 27,05 193,07 2,42 10,20 85,00 18,50 TRAVELPL 38,70 0,0 39,15 38,70 39,40 886 69 38,79 45,62 83,88 14,70 224,90
15,50 11,80 INTEGERPL 14,28 -0,1 14,28 14,28 14,28 410 12 14,11 84,79 2,13 25,90 5,58 1,51 TRION 1,62 1,3 1,61 1,61 1,63 7747 25 1,80 2,87 58,24 0,60 41,40
173,00 77,80 INTERCARS 116,70 0,6 118,30 116,00 118,30 1087 253 114,66 121,84 1598,33 9,55 27,10 19,00 4,58 TRITON 5,70 3,6 5,50 5,50 5,78 32096 364 5,74 10,64 145,11 1,18 84,60
13,53 4,66 INTERFERI 5,29 1,7 5,29 5,10 5,39 12479 128 5,45 7,30 77,04 0,85 225,30 140,00 101,20 TUEUROPA 136,90 0,0 0 0 134,81 126,42 1078,09 4,17 13,40
17,70 8,65 INTERSPPL 8,80 0,0 0 0 10,13 13,16 122,61 2,90 23,80 45,69 11,00 TUP 13,63 -0,4 13,65 13,26 13,96 7827 214 14,04 22,19 207,34 1,07 5,20
11,60 7,22 INTROL 8,00 0,0 8,00 8,00 8,00 2743 44 8,17 213,11 2,14 13,80 26,75 19,50 TVN 22,35 0,2 22,55 22,21 22,55 624130 27887 22,97 23,21 7801,11 5,46 32,10
12,98 1,60 INWESTCON 1,76 3,5 1,70 1,67 1,79 26138 89 3,19 6,56 26,58 0,66 5,30 387,00 201,00 ULMA 237,00 -0,4 237,00 237,00 237,00 5 2 243,18 288,94 1245,58 4,92 24,30
23,89 9,26 IRENA 10,75 2,4 10,99 10,75 10,99 2 0 11,04 14,05 63,33 1,10 9,97 9,30 UNIBEP 9,80 0,9 9,72 9,60 9,80 4482 87 332,49 25,09 34,00
44,00 26,18 IVMX 29,90 2,5 29,90 29,90 29,90 200 12 31,87 34,04 353,86 2,01 21,70 30,80 14,50 UNICREDIT 16,18 1,1 16,25 16,18 16,25 17393 563 16,48 216237,44 1,05 10,10
77,00 31,30 IZOLACJA 32,49 -0,9 31,40 31,30 32,49 80 5 38,05 12,35 1,83 20,10 18,40 5,51 UNIMA 5,98 0,0 5,98 5,77 5,98 401 5 6,06 11,12 16,06 0,92
7,60 2,58 JAGO 2,93 2,5 2,90 2,88 2,99 236822 1385 3,92 4,08 88,72 1,18 44,60 31,40 6,25 VARIANT 6,36 0,6 6,49 6,25 6,58 9727 124 8,83 17,01 36,59 0,84 5,00
7,49 2,20 JUPITER 2,33 -1,3 2,34 2,32 2,40 81496 383 2,78 4,52 121,50 0,71 3,20 17,20 7,72 VISTULA 8,75 -0,5 8,79 8,60 8,79 7483 130 9,62 13,08 701,94 2,70 14,00
250,00 107,00 JUTRZENKA 114,00 0,0 114,90 111,10 114,90 998 225 125,22 176,87 297,85 1,24 3,90 14,20 4,50 WANDALEX 5,00 4,2 4,85 4,80 5,00 26407 264 5,53 7,83 46,25 1,60 13,40
111,00 111,00 JUTRZENKA-PDA 111,00 0,0 0 0 4,18 2,90 WARFAMA 3,90 0,0 3,70 3,70 3,94 702 5 3,80 86,50 2,41 15,50
92,80 25,90 JWCONSTR 26,52 1,6 26,49 26,45 26,90 11036 588 33,45 1450,60 2,64 9,80 44,50 21,65 WARIMPEX 22,85 0,0 22,99 22,31 22,99 541 25 24,27 31,22 822,60 1,30 6,80
25,00 22,55 K2INTERNT-PDA 23,75 0,0 23,75 23,00 23,75 202 9 6,15 3,30 WASKO 4,55 0,0 4,57 4,55 4,61 2634 24 4,70 4,89 414,90 2,73 13,80
107,00 39,00 KABLE 58,00 -1,1 57,20 56,95 58,45 235 27 58,39 68,49 174,00 1,85 6,10 404,00 198,10 WAWEL 213,00 0,9 210,00 207,00 213,00 798 333 239,23 286,26 319,45 1,95 14,60
18,80 1,91 KAREN 2,00 -1,5 2,01 2,00 2,02 3799 15 2,19 26,70 1,34 16,30 12,60 6,82 WIELTON 9,97 0,1 9,95 9,92 9,97 40280 800 9,97 601,94 3,72 11,50
40,70 23,77 KERNEL 34,31 -0,5 34,46 34,31 34,60 22923 1579 34,98 2358,50 4,09 27,00 6,04 2,20 WILBO 2,68 -0,7 2,72 2,64 2,72 9582 51 2,76 3,77 43,42 0,57 5,30
245,00 108,20 KETY 116,00 1,8 114,00 112,10 116,50 1658 383 119,95 168,97 1070,18 1,47 11,40 266,00 90,00 WISTIL 93,00 0,0 0 0 97,39 148,27 93,00 0,30
145,00 81,40 KGHM 109,50 1,7 108,50 108,30 109,60 732548 159845 104,43 112,01 21900,00 2,12 5,50 9,55 5,65 WOJAS-PDA 6,29 1,3 6,30 6,13 6,30 9171 113
77,95 19,99 KOELNER 25,20 0,4 25,10 24,90 25,20 667 33 24,79 44,08 820,51 2,67 82,50 22,00 9,40 WOLAINFO 9,60 -1,0 9,60 9,60 9,60 115 2 11,94 53,88 1,49 9,80
75,00 48,50 KOGENERA 57,00 -2,6 62,50 57,00 62,50 5365 630 54,20 59,16 849,30 1,11 13,00 16,78 12,50 WSIP 15,96 0,7 15,95 15,80 16,00 41723 1332 15,46 15,05 421,45 3,47 8,60
7,17 1,94 KOLASTYNA 2,53 -1,2 2,59 2,46 2,61 262702 1328 2,40 3,75 114,44 1,06 19,10 75,45 34,60 YAWAL 40,00 1,9 38,88 38,88 40,50 3005 240 42,91 46,03 243,75 1,73 11,30
23,15 6,41 KOMPAP 7,10 -1,3 7,00 7,00 7,10 9605 135 8,52 12,65 16,62 1,85 3,00 4,70 1,60 ZASTAL 2,93 1,4 2,80 2,70 2,94 53531 303 2,25 60,06 0,76 44,60
6,97 6,90 KOMPAP-PDA 6,94 0,6 6,90 6,90 6,94 35774 495 71,90 32,10 ZEG 35,70 2,0 35,00 35,00 36,00 1097 79 41,42 47,63 40,52 1,28 37,00
61,00 32,00 KOMPUTRON 37,90 -0,2 37,12 37,00 37,90 502 38 37,22 282,36 3,51 27,70 68,80 47,80 ZELMER 52,50 0,2 52,25 51,50 52,50 1311 137 54,73 58,91 798,00 2,96 23,10
85,00 50,00 KONSSTALI 60,50 0,1 61,75 60,50 61,75 90 11 61,32 195,42 3,56 18,80 27,50 15,50 ZETKAMA 16,00 -0,2 16,10 16,00 16,40 2437 78 17,20 19,62 78,47 2,18 16,40
74,90 25,25 KOPEX 30,30 -0,3 30,40 29,96 30,68 22370 1345 32,36 46,28 2049,27 1,04 4,10 147,90 27,00 ZNTKLAPY 53,40 -3,7 55,45 53,00 55,45 4591 493 72,68 65,53 3,81 22,90
121,00 61,15 KPPD 63,50 -2,3 61,15 61,15 63,95 319 41 70,48 103,02 1,66 6,90 605,00 229,00 ZPUE 229,00 -5,7 233,10 229,00 233,10 89 41 315,28 439,39 233,15 3,19 20,70
7,68 3,10 KRAKCHEM 3,84 1,3 3,81 3,74 3,87 17865 135 3,89 38,40 0,83 13,50 128,90 78,50 ZREMB-PDA 97,90 0,0 0 0
28,20 17,43 KREDYTB 20,07 1,4 19,80 19,80 20,33 3668 148 21,24 22,98 5452,19 2,40 14,00 39,15 3,85 ZTSERG 4,70 3,1 4,63 4,60 4,86 31655 298 5,31 10,24 37,01 1,88
18,00 10,60 KREDYTIN 13,38 0,2 12,90 12,90 13,38 356 9 12,95 73,51 1,50 22,20 10,50 2,92 ZURAWIE 4,00 2,6 3,91 3,91 4,02 440060 3517 3,94 5,23 194,54 2,32 21,20
11,40 1,67 KREZUS 1,77 -1,7 1,79 1,67 1,80 171212 597 2,61 5,19 96,82 1,39 743,00 481,00 ZYWIEC 612,00 -1,0 617,50 604,00 617,50 31 38 628,02 595,25 6574,68 8,36 15,70
10,80 1,96 KROSNO 1,98 0,0 2,00 1,96 2,04 147131 586 2,66 5,74 50,05 0,33 27,30 Razem: 56105356 1545116 950368,46
40,45 18,00 KRUK 23,26 0,1 23,21 23,20 23,30 4886 227 21,19 27,43 429,28 6,11 22,70 PRAWA POBORU
64,95 37,50 KRUSZWICA 44,90 0,9 46,50 43,31 46,50 4202 372 45,80 49,71 1003,02 2,27 30,50 KAREN-PP 2,45 1,2 2,42 2,42 2,45 239 1
6,78 2,16 LCCORP 3,22 1,6 3,17 3,17 3,30 912290 5941 2,84 1441,14 1,59 12,20 KROSNO-PP 0,65 -3,0 0,67 0,62 0,67 195121 251
2,50 0,40 LDASA 0,73 -2,7 0,73 0,73 0,73 2000 3 0,78 1,06 2,04 0,00 7,60 Razem: 195360 252
13,00 2,83 LENA 2,99 -0,3 3,11 2,95 3,11 3792 23 3,83 7,82 74,38 1,04 11,10

Kurs 52 tygodn. Nazwa Kurs [zł] Zm. Kurs Kurs Kurs Wolumen Wartość Kurs średni [zł] Wartość Kurs 52 tygodn. Nazwa Kurs [zł] Zm. Kurs Kurs Kurs Wolumen Wartość Kurs średni [zł] Wartość
Maks min zamknięcia otwarcia min. maks. obrotu obrotu rynkowa C/WK C/Z Maks min zamknięcia otwarcia min. maks. obrotu obrotu rynkowa C/WK C/Z
[zł] [zł] 14.05.2008 [%] [%] [zł] [zł] [szt.] [tys. zł] 3 mies. 52 tyg. [mln zł] [zł] [zł] 14.05.2008 [%] [%] [zł] [zł] [szt.] [tys. zł] 3 mies. 52 tyg. [mln zł]
MARUDERZY LOKOMOTYWY

-
TELFORCEONE PEKAO PGNIG ORLEN Komentarze online
–48,4% –2,6% +5,7% +2,7%

+
z GPW. Sprawdź.
Rzadko się zdarza, by kapi- Kurs banku kierowanego Kurs gazowej spółki moc- Wczoraj mocno zyskiwały
talizacja giełdowej spółki przez Jana Krzysztofa no ruszył do góry po publi- spółki surowcowe, ale je-
stopniała w ciągu dnia pra- Bieleckiego rozpoczął kacji wyników kwartal- dynie w przypadku paliwo-
wie o połowę. Panikę notowania od koloru zielo- nych. Choć nie były one wego giganta obroty akcja-
wśród akcjonariuszy wy- nego, by później balanso- lepsze od tych sprzed ro- mi przekroczyły 200 mln
wołał zarząd, który przy- wać w okolicach zera. ku, to jednak przekroczyły zł. Dzisiaj paliwowy kon- czwartek 15 V 2008
znał, że spółka zamiast zy- Sprzedających przybyło o jedną trzecią prognozy cern pochwali się wynika-
sku w tym roku odnotuje
stratę.
dopiero po południu. analityków. mi kwartalnymi.

[27]
GIEŁDA WARSZAWSKA CO MYŚLI RYNEK

Inflacja
Popyt znów zawiódł już mniej
groźna
w ważnym momencie KOMENTARZ
Marek
Rogalski
FIT DM
www.fitdm.pl

KOMENTARZ WIG20 Kurs dzienny POZOSTAŁE INDEKSY GPW Coraz popular-


Kurs (w pkt) z 14.05.08 (w pkt)
Włodzimierz Nazwa Zmiana Zmiana Wartość Zmiana niejsza staje się
3070
Uniszewski w 2008 r. roczna w pkt procentowa
3900
WIG20 -11,56 -14,77 3056,51 1,07
opinia, że najgorsze
inwestor@pb.pl
system finansowy
3056,51
mWIG40 -20,11 -37,45 3218,39 -0,22
3063
sWIG80 -16,39 -29,67 13309,41 0,21
Dane z USA 3590 WIG -13,17 -20,15 48321,35 0,64 w USA ma za sobą.
TechWIG -12,86 -30,15 916,83 0,73
pobudziły popyt 3056 WIG-PL -12,95 -21,02 47887,45 0,65 A inwestorzy
3280 WIG-banki -12,82 -15,55 6931,12 -0,20
na akcje na świecie. WIG-budownictwo -5,40 -29,04 8204,87 1,21 — jak wiadomo
Wyjątkiem był nasz 2970 3049
WIG-deweloperzy
WIG-informatyka
-16,38
-10,38
-
-29,11
4004,58
1581,58
-0,36
1,52 — dyskontują
rynek. WIG-media
WIG-paliwa
-18,12
-16,15
-9,38
-11,75
4021,06
2975,41
1,17
3,28 przyszłość.
2660

N
3042 WIG-spożywczy -19,52 -37,64 2670,46 -0,01
12.11.07 14.05.08 WIG-telekomunikacja -0,40 2,43 1265,11 0,58
9:30 16:30 ie potwierdziły się
NCIndex -44,26 - 80,36 -0,62
Źródło: GPW
obawy, jakoby

Ś
inflacja miałaby
rodowa sesja pozosta- Wzrostowi towarzyszyły WALUTY podciąć skrzydła światowej
wiła po sobie uczucie większe obroty i można było gospodarce. Poza jedyną
niedosytu, a nawet
rozczarowania, choć zakoń-
czyła się wzrostem głównych
indeksów. Popyt znowu za-
sądzić, że jeśli publikowane
po południu w USA dane
o inflacji spełnią nadzieje,
poranna zwyżka okaże się
Losy złotego zależą niespodzianką w Wielkiej
Brytanii (inflacja konsu-
mencka w kwietniu skoczyła
do 3 proc. r/r), odczyty były
wiódł w ważnym momencie,
kiedy wydawało się, że ryn-
tylko zaliczką. Mimo trwa-
jącej wiele godzin konsoli- od zmagań dolara i euro zgodne z prognozami rynku
lub od nich niższe.

W
kowi nic już nie przeszkodzi dacji aktywność była spora,
w wybiciu się ze strefy długo- co wyglądało na przygoto- środę nie brakowa- KOMENTARZ WALUTY W POLSCE W USA wskaźnik inflacji
trwałej konsolidacji. wywanie bazy do wybicia. ło ważnych danych Notowania w zł konsumenckiej (CPI) spadł
makro, co zapewni- Dominika do 3,9 proc. r/r i 2,3 proc. r/r
Bolączką ostatnich sesji by- Kwietniowa inflacja za oce- ło inwestorom dużą zmien- Barszcz 3,54 w ujęciu bazowym (czyli bez
ła mała aktywność i niskie anem okazała się umiarko- ność na rynku walutowym. DM TMS Brokers 3,48 EUR uwzględnienia zmian cen
obroty. Dało się to jednak wy- wana, co silnie pobudziło Złoty od rana tracił na war- 3,42 3,3934 żywności i energii). Okazało
tłumaczyć czekającą inwe- popyt na niemal wszystkich tości. To skutek rosnącego szy, niż prognozowano. To zmiana: się, że ceny energii
3,36 +0,26%
storów serią publikacji waż- rynkach. Wyjątkiem okazała kursu waluty amerykań- stawia pod znakiem zapyta- w Stanach Zjednoczonych
nych raportów o stanie ame- się niestety warszawska skiej. Kurs EUR/USD testo- nia dalsze obniżki stóp pro- 2,28 nie zmieniły się w relacji
rykańskiej gospodarki. Po- giełda, gdzie odzew na szyb- wał wsparcie przy 1,54, jed- centowych w USA. Dziś po- 2,23 USD
do marca, a benzyny spadły
wszechnie zakładano, że jeśli ki wzrost zagranicznych in- nak szybko wrócił ponad tę znamy dynamikę produkcji 2,2010 o 2 proc. Niemniej w ujęciu
2,18
wieści zza Atlantyku okażą deksów był symboliczny. barierę. przemysłowej i w tym przy- zmiana: rocznym ceny energii wzro-
się pomyślne, obroty wzro- Przez niemal dwie ostatnie padku można się spodziewać 2,13 +0,68% sły o 15,9 proc.
sną, a wraz z nimi w górę po- godziny sesji indeksy stały Większego wpływu na noto- większych zmian niż po da- 2,25
szybują indeksy. Inwestorzy w miejscu, co przy rosną- wania naszej waluty nie wy- nych o inflacji. Jeśli będą Wielu inwestorów odetchnę-
2,19 CHF
mieli nadzieję, że warszaw- cych obrotach zaczęło nie- warły dane o inflacji z Polski, one dobre, kurs EUR/USD ło z ulgą. Wyższa inflacja
ska giełda zacznie wreszcie pokojąco przypominać bar- która okazała się zgod- testować będzie poziom 2,13 2,0778 mogłaby podciąć budujący
zmiana:
gonić inne młode rynki, dziej dystrybucję niż aku- na z prognozami. Podany 1,5350. Nasza waluta poru- 2,07 -0,53% się trend wzrostowy na ryn-
z których kilka wysforowało mulację akcji. Mimo dobrej chwilę później wskaźnik in- szać się będzie w rytm zmian 17.03 14.05 kach akcji, a także ochłodzić
się bardzo daleko. W ostat- postawy spółek surowco- flacji w USA okazał się niż- na rynku euro i dolara. Źródło: NBP poprawiające się nastroje
nich dniach indeksy giełdy wych spadające kursy Pekao wokół rynków wschodzą-
brazylijskiej i rosyjskiej wy- i BZWBK uniemożliwiły po- cych. Jednocześnie wczoraj-
znaczyły nowe szczyty, całko- bicie porannego rekordu. sze dane nie wykluczają ko-
wicie niwelując rozpoczęty Banki te zakończyły dzień GIEŁDY ZAGRANICZNE lejnych obniżek stóp pro-
jesienią spadek. Tymczasem na minusie jako jedyne spół- centowych w Stanach
WIG20 nadal znajduje się
ponad 20 proc. poniżej paź-
dziernikowego maksimum.
ki z WIG20, a indeks zyskał
zaledwie 1,1 proc. Fatalnie
wypadł segment średnia-
Za oceanem wzrosty Zjednoczonych.

To negatywne informacje

dzięki niskiej inflacji


ków — mWIG40 stracił dla dolara, który w kolej-
Początek sesji był optymi- 0,2 proc. Obroty przekro- nych dniach powinien po-
styczny. Przed rozpoczęciem czyły 1,5 mld zł. wrócić do trendu spadkowe-

N
notowań lepsze niżprognozo- go. I to niezależnie od napły-
wano wyniki podały PGNiG a godzinę przed roz- KOMENTARZ nad 20 proc. niższa, niż się wających danych sugerują-
i ING BSK. Szczególnie moc- CO DALEJ? poczęciem sesji
Marek
spodziewano. Mocno drożały cych możliwość poprawy
no zaskoczyła pierwsza spół- JESZCZE w USA okazało się, że
Druś
papiery Macy’s, jednego z naj- w amerykańskiej gospodar-
ka, której zysk co prawda JEDNA SZANSA inflacja cen detalicznych wy- większych detalistów. Kwar- ce w drugim półroczu.
zmalał, ale znacznie mniej, Rynek amerykański zare- niosła w kwietniu 0,2 proc., m.drus@pb.pl talna strata na akcję spółki Te powinny pomóc rynkom
niż sądzili analitycy. Kurs ak- agował pozytywnie na dane a w ujęciu bazowym 0,1 proc. wprawdzie okazała się dużo akcji.
cji gazowego operatora wy- z gospodarki. Rośnie praw- To znacznie mniej, niż pro-
Na początku sesji wyższa niż szacowano, ale dla
strzelił jak z procy i wzrósł dopodobieństwo tym razem gnozowano. Dane poprawiły w USA drożały ak- inwestorów ważniejsze były Wśród inwestorów coraz po-
ponad 5 proc. Droga wciąż udanego ataku na nieodle- nastroje. Kontrakty na indek- cje spółek, które opu- wyższe od prognozowanych pularniejszy jest pogląd, że
ropa zachęcała do kupna ak- gły poziom oporu. W tej sy- sy amerykańskich rynków blikowały dobre wy- przychody. Zniżkował kurs system bankowo-finansowy
cji PKN Orlen, dzięki czemu tuacji nie należy jeszcze wy- akcji, które przed publikacją Deere, jednego z najwięk- w USA najgorsze ma za
indeks blue chipów miał so- rzucać do kosza wzrostowe- spadały, wystrzeliły w górę. niki kwartalne. szych producentów maszyn sobą, a inwestorzy — jak wia-
lidne wsparcie. Już w pierw- go scenariusza dla GPW, rolniczych. Przyczyną był domo — dyskontują przy-
szych minutach WIG20 po- choć po wczorajszym wy- Na początku sesji drożały die Mac, jednego z najwięk- kwartalny zysk, który wzrósł szłość. Czy czeka nas zatem
konał linię 3050 pkt i dotarł stępie można zwątpić w ta- akcje spółek, które opubliko- szych graczy na rynku kredy- ponad 20 proc. Problem kilka tygodni majowej
do 3068 pkt, gdzie znajdował lent głównego aktora. wały dobre wyniki kwartalne. tów hipotecznych. Jego stra- w tym, że analitycy spodzie- hossy? To całkiem prawdo-
się szczyt zpoczątku kwietnia. Rosły notowania m.in. Fred- ta w I kw. okazała się o po- wali się jeszcze więcej. podobne.
I N W E S T O R
DJ*
12950,24 + 0,92% NASDAQ*
2519,71 + 0,99% EURO
3,3934 + 0,26% GIEŁDA

+ 0,33% +0,68%
kurs w pkt DAX DOLAR Obiecujący start był
12950
7083,24 2,2010 wszystkim, na co zdobył

+ 0,07% - 1,38%
czwartek 15 V 2008 12880 FTSE ROPA się WIG20. Popyt znów
6216,00 120,687 zawiódł w ważnym

[28]
12810

+ 1,13% - 2,74% momencie.


12740 CAC MIEDŹ
8.05.08 14.05.08
5055,24 8179,5
komentarz 27
* dane z godz. 18.00

GIEŁDA Handel miał ciągnąć giełdę w sezonie wyników,


ale większość spółek zawiodła. Dobre rezultaty pokazało
LPP. Problem w tym, że marzec dla firmy Marka
Piechockiego nie był najlepszy. 22-23

Stalprodukt odbija
dzięki wynikom
Stalowa firma wraca do dobrej formy. Rynek nagrodził to wzrostem
SPÓŁKA DNIA

kursu o 4 proc. Na takie skoki wyceny, jak przed rokiem, nie ma jednak szans
kwartale ub.r.). Problem A więc nieco mniej niż śred-
ANALIZA w tym, że koszty wzrosły nia dla całego rynku.
nieodwracalnie, a ceny wy-
Kamil robów notują cykliczne wa- Dziś wygasa ważność listu
Zatoński hania. Jeśli trend wzrostowy intencyjnego, który miał do-
k.zatonski@pb.pl się odwróci, będzie to jasny prowadzić do przejęcia
sygnał do pozbywania się przez Stalprodukt kontroli
Takich marż papierów Stalproduktu. nad Cynk-Malem, legnickim
firma jeszcze producentem bednarki
Na razie jednak spółka wy- ocynkowanej i drutu ocyn-
nie notowała. różnia się na GPW wysoko- kowanego. Wydaje się, że

P
ścią zysków i rentownością decyzja o połączeniu jest
roducent wyrobów ze działalności. Wynik opera- formalnością, bo współpraca
stali przypomniał się cyjny wzrósł w pierwszym powinna przynieść korzyści
wczoraj inwestorom kwartale o 5 proc., do 118,3 obu stronom. Stalprodukt
dobrymi wynikami z pierw- mln zł. Był przy tym tylko poszerzy obszar działalności
szego kwartału. Okazały się nieznacznie niższy niż w re- (także geograficznie, bo
one wyższe niż oczekiwali kordowym dla spółki dru- Cynk-Mal ma zakład w Ser-
analitycy, przede wszystkim gim kwartale ubiegłego roku bii). Z kolei Cynk-Mal uzy-
zyski. Dynamika nie była co (124,3 mln zł) i wyższy, niż ska kapitał na inwestycje
prawda wysoka, ale warto spodziewali się analitycy w moce produkcyjne. Na ra-
zwrócić uwagę na odwróce- W drodze po Cynk-Mal: Dziś okaże się, czy i na jakich warunkach Stalprodukt, kierowany (106,8 mln zł). Rentowność zie nie są znane szczegółowe
nie tendencji spadku zysków przez Piotra Janeczka, przejmie legnicki Cynk-Mal. Dobre wyniki małopolskiej spółki w I kwar- operacyjna dzięki temu parametry transakcji.
z drugiego półrocza 2007. tale to dobry argument w negocjacjach. [FOT. AW] znów wzrosła do blisko
Może to być sygnał powrotu 30 proc., a przy neutralnym
spółki do dobrej formy. Mi- W pierwszym kwartale wyniosą 410,6 mln zł. Mimo wzrostu cen wyrobów stalo- wpływie działki finansowej, STALPRODUKT
mo to gracze będą dużo przychody spółki wynio- obaw o skutki wzrostu cen wych w ostatnich miesią- zysk netto rósł tylko nie- Wyniki w mln zł
ostrożniej, niż rok temu, pod- sły 414,1 mln zł. To o 1 proc. surowców i energii dla marż, cach, który z nawiązką za- znacznie wolniej niż wynik I kw. I kw.
chodzić do inwestycji w akcje więcej niż przed rokiem, osiąganych przez grupę, mortyzował wyższe koszty. operacyjny. Ostatecznie wy- 2007 2008
Stalproduktu. Wczoraj jed- ale 7,5 proc. więcej niż w sła- na początku roku udało się Widoczne jest to zwłaszcza niósł 95,1 mln zł, a dla wyni- Przychody 410 414
nak chętnie je kupowali, bym czwartym kwartale. wypracować wynik najlep- w segmencie profili zimno- ku narastająco z ostatnich Wynik operacyjny113 118
a kurs na zamknięciu sesji Analitycy DM PKO BP w ra- szy w historii (34,4 proc., giętych, gdzie odnotowano czterech kwartałów Wynik netto 91 95
wzrósł o 4 proc., odbijając porcie z 23 kwietnia progno- wobec 32,4 proc. przed ro- bardzo wysoką marżę (wo- (354 mln zł), wskaźnik cena Źródło: spółka
od czteromiesięcznego dna. zowali, że przychody spółki kiem). To głównie zasługa bec ujemnej w czwartym do zysku wynosi około 13.

GPW INDEKSY INDEKS SPÓŁEK GIEŁDOWYCH

+0,64% +1,07% -0,22%


AGORA 06 ES-SYSTEM 11 ARTMAN 22-23
WIG WIG20 mWIG40 TVN 06 TELFORCEONE 11, 27 BOMI 22-23
48 321,35 3056,51 3218,39 JW CONSTRUCTION 06 APATOR 12 EUROTEL 22-23
kurs w pkt kurs dzienny w pkt ranking spółek WAWEL 07 CYFROWY POLSAT 12 GINO ROSSI 22-23
kurs w pkt kurs w pkt ALCHEMIA 08 REDAN 12 INTERSPORT 22-23
49300 48500 3090 3420
BYTOM 08 BUDOPOL 14 LPP 22-23
47630 48400 163 awans
2960 3320 17 PGNIG 08-09, 27 CEZ 14 MEWA 22-23
TORFARM 08 FAMUR 14 OPONEO.PL 22-23
45960 48300 62 bez
2830 17 3220 8 MOSTOSTAL W. 09 FORTIS 14 PRIMA MODA 22-23
zmian ORLEN 09, 27 ING BSK 14 REDAN 22-23
145 15 TRION 09 MOL 14 RUCH 22-23
44290
3.03.08 14.05.08
48200
9:30 16:30 spadek 2700
3.03.08 14.05.08
3 3120
3.03.08 14.05.08 INTROL 10 ELEKTROTIM 15 TRAVELPLANET.PL 22-23
ELKOP 11 DREWEX 16-17 PEKAO 27

Sprawdź, jak zadebiutuje na warszawskim parkiecie Drewex. Dziś 9.30