Vous êtes sur la page 1sur 3

De Nationale Assemblee

t.a.v. Mevr. Drs. J. Geerlings-Simons


Onafhankelijkheidsplein

Geachte voorzitter,

Wij nemen bij deze de vrijheid om u middels een Open Brief te benaderen in de kwestie van de
vroegtijdige beëindiging van de activiteiten van de ALCOA in Suriname.

Geachte voorzitter,
In de samenleving in het algemeen, maar ook bij leden van uw College bestaat de indruk dat wij
door de handelingen van de regering in een onomkeerbare situatie zijn terecht gekomen voor
wat betreft de onderhandelingen met de ALCOA over de vroegtijdige beëindiging van de
Brokopondo Overeenkomst (BO). Dat komt met name omdat de regering met het bedrijf een
Memorandum of Understanding (MOU) heeft getekend dat kennelijk het karakter draagt van
een overeenkomst en waarvan de ALCOA inmiddels al enige tijd bezig is met de uitvoering
daarvan. Deze MOU is overigens door uw College kamerbreed afgewezen.

De PALU is evenwel van mening dat de situatie niet zo uitzichtloos is als die eruit ziet. Het
principe van zaken doen, nationaal zowel als internationaal, gebiedt namelijk dat partners,
reeds bij de aanvang van de gesprekken zich ervan te vergewissen dat de partner aan de andere
kant van de tafel, bevoegd is om te handelen en besluiten te nemen namens de partij die ze
zegt te vertegenwoordigen. Wij nemen aan dat de ALCOA bevoegd is om op te treden namens
Suralco, maar de Surinaamse regering heeft in deze slechts een beperkte bevoegdheid om op te
treden namens Suriname. In zaken die de uitvoering van de bestaande overeenkomst betreffen
is de regering volledig bevoegd. Maar om de BO te wijzigen is de regering HELEMAAL NIET
bevoegd. Immers, artikel XVIII van de Landsverordening (BO) van 25 januari 1958 zegt daarover:

“Suriname en Suralco kunnen deze overeenkomst aanvullen of wijzigen, mits zulks schriftelijk
geschiede en door behoorlijk gemachtigde vertegenwoordigers en dezelfde formaliteiten daarbij
worden in acht genomen als ten aan zien van deze overeenkomst (…)”

Welnu, het door de regering en ALCOA getekende MOU dat door uw College unaniem is
afgewezen, behelst onder meer zaken die te maken hebben met de VROEGTIJDIGE beëindiging
van de BO en het daarbij VERLAAT teruggeven van de Afobaka krachtcentrale aan Suriname. De
vroegtijdige beëindiging is een fundamentele wijziging van de Brokopondo Overeenkomst. In de
hele BO wordt op geen enkele manier gesproken over een eventuele ‘vroegtijdige beëindiging’.

Progressieve Dr. S. Kafiluddistraat 27 +597 7205059 Bankrelatie: VCB


Arbeiders en Zorg & Hoop info@palu.sr SRD 551110008
Landbouwers Paramaribo www.palu.sr U$ 559012006
Unie Suriname € 559113447
Integendeel straalt de hele BO juist de geest uit van een solide overeenkomst, voorbestemd
om ook na de genoemde 75 jaar gecontinueerd te worden. Overigens, de offers die van
Surinaamse zijde zijn gebracht om deze overeenkomst mogelijk te

maken waren niet eenvoudig en in dat licht moet ook de afwezigheid van een dergelijk artikel
worden gezien. Wij hadden niet voor niets een kwart van ons grondgebied afgestaan om onder
water te laten zetten of 500.000 ha grond in exploratie gegeven. Elk artikel in deze
overeenkomst, gewijd aan ‘vroegtijdige beëindiging’ zou de inzet van beide partijen, maar zeker
de Surinaamse zijde, tekort doen.

En wanneer, mevrouw de voorzitter, de huidige Surinaamse regering en de ALCOA in het


veelbesproken MOU dan toch, stel abusievelijk, tot de conclusie zouden zijn gekomen dat de
BO beëindigd wordt, hoe kan het dan zijn dat de Afobaka krachtcentrale pas eind 2019 aan
Suriname wordt overgedragen, terwijl juist hierover in de BO expliciet is opgenomen dat bij
beëindiging van de overeenkomst (na 75jr) de krachtcentrale ‘in goede staat van onderhoud en
om niet’ aan Suriname moet worden overgedragen? Waarom is de overdracht dan niet direct
gedaan indien partijen uitgingen van de beëindiging van de overeenkomst? Is de multinational
met de verkoop van energie niet gewoon bezig om het geld uit onze zakken te kloppen
waarmee straks de milieuverantwoordelijkheden zullen worden afgekocht, waardoor wij
uiteindelijk zelf opdraaien voor de milieuschade welke het bedrijf in de honderd jaar van zijn
zeer lucratieve activiteiten in ons land heeft aangericht. En waarom stemt de regering daarmee
in?

De recente persverklaring van de ALCOA, waarin zij aangeeft dat zij gerechtigd is om tot sluiting
en vervolgens tot sloop van de raffinaderij over te gaan, terwijl het bedrijf al 60 jaar jaar met de
BO in de hand werkt en de overeenkomst dus door en door kent, geeft aan dat het bedrijf zeer
oneerlijk bezig is.

Mevrouw de voorzitter, de BO is bij wet tot stand gekomen en zal dan ook alleen bij wet
kunnen worden gewijzigd. Wij hebben vernomen dat er binnenkort een voorstel vanuit de
regering zal worden gedaan om de BO te wijzigen. Rekening houdend met al hetgeen wij
hierboven hebben aangehaald, doen wij vanuit de PALU, namens de hele samenleving, een
dringend beroep op uw College om zich niet te onttrekken aan haar grondwettelijke
verantwoordelijkheden. Wij dringen er bij u op aan om niet zonder meer akkoord te gaan met
een machtigingswet waarin het maar aan de regering wordt overgelaten om verder naar bevind
van zaken te handelen. De regering heeft zaken duidelijk niet in de hand. In feite moet het hele
proces van de afwikkeling van voren af aan beginnen.
Gegeven het bovenstaande is de PALU van mening dat op uw College de verplichting rust om
hierin nadrukkelijker op te treden. Om ervoor te zorgen dat u de aandacht van de multinational
krijgt dringen wij ernstig bij u erop aan om een motie te doen aannemen om de regering, met
inachtneming van alle procedures, te dwingen conservatoir beslag te laten leggen op alle
tegoeden en bezittingen van het bedrijf in Suriname en ook daarbuiten, totdat een correcte
procedure is afgesproken om tot afwikkeling te komen van een vroegtijdige beëindiging van de
BO. Dit zal mogelijk ook verhinderen dat de multinational voortgaat handelingen te plegen
waarbij haar bezittingen in waarde verminderen, nog voordat duidelijk is hoe men tot
afhandeling zal komen van aansprakelijkheden, bijvoorbeeld voor wat betreft milieuschade en
dergelijke.

De Nationale Assemblee is nadrukkelijk nog niet uitgespeeld. Maar het zal er aan liggen of bij
uw leden, en dan met name van de coalitie, de politieke wil en de durf bestaat om in het belang
van Suriname de druk vanuit de eigen partij te weerstaan. Maar men dient te beseffen, dat
indien die wil en die durf aanwezig is, dat daarmee uiteindelijk ook het gezicht van de regering
en van Suriname als geheel zal zijn gered.

Wij wensen u in het belang van Suriname veel kracht en wijsheid toe bij uw verdere besluiten in
deze kwestie.

Jim Hok

PALU-Voorzitter

Progressieve Dr. S. Kafiluddistraat 27 +597 7205059 Bankrelatie: VCB


Arbeiders en Zorg & Hoop info@palu.sr SRD 551110008
Landbouwers Paramaribo www.palu.sr U$ 559012006
Unie Suriname € 559113447

Centres d'intérêt liés