Vous êtes sur la page 1sur 24

!"#$%&'()#*+,#"*#$-.

/$0)"#/+##$1$2#"*#$342,#'"#*5$2#"*#$678#*5$2#"*#$
9&+()#7*:$
;"*#$<&+4//#*+,#77&*8$-.*$6',"2#7*$=>?:@:$@A>>B5$C"#$#"*#$
4*.'84*"+()#$3"7C&*8$&*,#'$9",D"'2&*8$).)#'$E#/F#'4,&'#*$C#'$
'#8/487GF,#*1H)*7"()#*$I2&7F,&'$J#"/$0)"#/84&1K/F42,$J#8'L*C#*:$
$

$
!"#"$%&'(%)"(%*#+,-"($."/("(%&'0%1-/"0$""2%3/(%4"5065789."(:;6()$."/(<%%
!6,-)"0%=/+%=/")"+-'7.%>?"+%)/"%$'5"(6((."(%*#+,-"($."/("%&'0%1-/"0$""%?"+/,-.".%
-6?"(%@-..92AA,-/"056#:/096B.C)"A6+,-/&C-.07<%-..92AA,-/"056#:
/096B.C)"A/065"$A?)=A6+./B"7C9)D%<%-..92AA,-/"056#:/096B.C)"A9)DA*#+,-"($."/(C9)D%
E<%D>5"(%=/+%("#"%F"'?6,-.#(5"(%-/(G#<%)/"%)/"%H096B.5"("$"%)/"$"+%"/(G/56+./5"(%
;B#79.#+%#(."+06#"+(%#()%="/."+%G#0%I"+$.J()(/$%)"+%6?5"76#D"("(%F/7)#(5$9+'G"$$"%
?"/.+65"(C%K/+%"+/(("+(%G#&'+%)6+6(<%)6$$%&'+%677"0%)"+%L"'7'5"%M+C%4'?"+.%N#?"+%&'(%
)"+%O(/&"+$/.J.%F+"0"(%)/"%*#+,-"($."/("%?"/%)"+%P+?"/.%&'(%Q+56(/$0"(%6($/")"7.<%"/("%
R"/(#(5<%)/"%$/,-%)6(6,-%6#,-%)"+%7'B67"%L"'7'5"%M+C%4'?"+.%M6+56%6(5""/5(".%-6.C%H(%
"/("0%)"+%7".G."(%SF/7)"+%)"$%R'(6.$S%-6?"(%=/+%)"+"(%P($/,-."(%=/"%$,-'(%D+>-"+%67$%
#(-67.?6+%?"G"/,-(".%#()%6#D%)/"%('.="()/5"%H(."77/5"(G%$'=/"%)6$%Q+56(/$6./'($:%#()%
T'00#(/B6./'($&"+0U5"(%&'(%P75"(<%F6B."+/"(%#()%R#$,-"7(%-/(5"=/"$"(<%)60/.%
)/"$"%>?"+%GCVC%5+'W"%F7U,B"%-/(="5%B76+%$.+#B.#+/"+."%5"'0".+/$,-"%R#$."+<%)/"%$/,-%
G#)"0%(',-%6(%98+60/)"(:%#()%B"5"7DU+0/5"(%*#+,-"($."/("(%'+/"(./"+"(<%"+G"#5"(%
B'((."(C%M+C%M6+56%-6.%)6+>?"+%-/(6#$%6(5"0"+B.%@XM"+%Y6()B+"/$%V+6#($."/(C%;"/("%
;,-U(-"/."(%#()%3/5"(6+."(<%$"/("%L"0"/()"(%#()%O(."+("-0"(Z%;C%[\<%[]^]<%+65:
&"+765%L"'+5%L+6D".$.J.."+E<%)6$$%"$%&"+=#()"+7/,-%$"/<%)6$$%?"/%)"(%&'(%#($%
6(5"('00"("(%;,-0"7G9+'G"$$"(%0/.%*#+,-"(?/7)#(5%(#+%T67B$."/("%6?"+%B"/("%
$/7/B6./$,-"(%L"$."/("%?".+'DD"(%$"/"(C%K/+%-6?"(%)6+6#D%&"+=/"$"(<%)6$$%)6$%?"/%
T"((.(/$%G#%T6+?'(6.$,-0"7G"(%7"/,-.%"+B7J+?6+%$"/<%)6%)/"%;,-0"7G."09"+6.#+"(%?"/%
?"$./00."(%F")/(5#(5"(%"+-"?7/,-%(/")+/5"+%7/"5"(%BU(("(C%

!#(0"-+%-6?"(%("#"%*#()"%60%1-/"0$""%6#,-%"/(%$/7/B6./$,-"$%L"$."/(%/(%*'+0%"/("$%
;6()$."/($%0/.%6#$5"9+J5."+%+"5065789./$,-"+%;B#79.#+%5"?+6,-.%@P??C%^EC%M/"%*#+,-"(%
$/()%)6?"/%&'+=/"5"()%G#%"/("+%*'75"%&'(%+#()"(%3/()+>,B"(%6?5"=6()"7.<%=/"%$/"%/(%
)/"$"+%*'+0%56(G%?"$'()"+$%-J#D/5%?"/%+"5065789./$,-"(%R"."'+/."(%67$%$'5"(6((."%
X.-#0?9+/(.$Z%@M6#0"("/()+>,B"E%G#%$"-"(%$/()%@P??C%[EC%%
%

%
%
%
P??C%^C%;6()$."/(%0/.%4"5065789."(%@S.-#0?9+/(.$SE%&'0%1-/"0$""_%I'+)"+:%@'?"(E%#()%
4>,B$"/."%@#(."(E%)"$%L"+U77$C%M/"%4'.DJ+?#(5%B6((%)#+,-%"/("%3+-/.G#(5%"+B7J+.%
="+)"(<%=6$%/0%V"`.%(J-"+%"+7J#."+.%=/+)C%F"/%)"(%="/W"(%a)"+,-"(%-6()"7.%"$%$/,-%#0%
0"-+"+"%T7#D.D>77#(5"(<%)/"%)6$%L"+U77%)#+,-G/"-"(C%P#D%)"+%4>,B$"/."%$,-"/("(%$/,-%
;,-0"7GD#+,-"(%GCVC%6(%)/"$"(%T7#D.D>77#(5"(%'+/"(./"+.%G#%-6?"(C%M"+%O(."+$,-/")%/(%)"+%
L+UW"%)"+%S.-#0?9+/(.$S%6#D%I'+)"+:%#()%4>,B$"/."%)>+D."%"/("%*'75"%#(."+$,-/")7/,-"+%
)8(60/$,-"+%I"+-J7.(/$$"%?"/%)"+%P?76./'(%$"/(C%*#()2%NC%3?"+7"C%
%
%
P??C%[C%4"5065789."(%@X.-#0?9+/(.$ZE%6#D%"/("0%R"."'+/."(%6#$%)"0%;/B-'."%P7/(:
;.+"#D"7)C%b#"77"2%!P;PC%
%
K"$"(.7/,-%/$.<%)6$$%"$%6#,-%-/"+%(/,-.%G#0%;,-0"7G"(%$/7/B6./$,-"+%R/("+67"%@=/"%GCFC%
b#6+G<%*"7)$96.<%L7/00"+E%5"B'00"(%/$.C%I/"70"-+%-6()"7.%"$%$/,-%?"/%)"0%$/7/B6./$,-"(%
L"$."/(%#0%"/("(%B6+?'(6./$,-%5"?#()"("(%;6()$."/(2%M/"%b#6+GBU+("+%$/()%)#+,-%"/(%
B67B/5"$%F/()"0/.."7%&"+B/..".C%M/"%F/7)#(5%)"+%+"5065789./$,-"(%M6#0"("/()+>,B"%/$.%
67$'%6#,-%-/"+%)#+,-%T6+?'(6.$,-0"7G"%#()A')"+%T67B?+"(("(%?"/%-'-"(%
V"09"+6.#+"(%"/(5"7"/.".%='+)"(<%='?"/%)/"%b#6+GBU+("+%/-+"%F/()#(5%&"+7'+"(%#()%
)#+,-%P?76./'(%="5.+6($9'+./"+.%=#+)"(C%%
%

M#",#'#$$N#**O#"()#*$-.*$P",O##"*D"'2&*8$J#"$C#*$%&'()#*+,#"*#*$
P??C%c%G"/5.%"/("(%="/."+"(%*#+,-"($."/(%&'0%1-/"0$""<%)"+%)6)#+,-%6#$5"G"/,-(".%/$.<%
)6$$%"/(%5+UW"+"+%V"/7%$"/("$%I'7#0"($%&'0%4"$.%"/("+%;/7"`:T('77"%@6#,-2%*"#"+$."/(:
T('77"<%*7/(.:T('77"<%N'+($."/(:T('77"E%"/(5"('00"(%=/+)C%;'7,-"%*7/(.:3/(765"+#(5"(%
$/()%/(%)"(%T67B5"$."/("(%)"+%P79"(%&"+?+"/.".%#()%$'0/.%6#,-%/(%L"+U77"(%0/.%3/$%#()%
*7>$$"(%/($%I'+76()%.+6($9'+./"+.%='+)"(C%

P#W"+%)"(%+"5065789./$,-"(%*#+,-"(%/0%T67B$."/(%G"/5.%6#,-%)"+%;/7"`%@/0%="$"(.7/,-"(%
;/Q[E%/(%P??C%c%N/(="/$"%6#D%"/("%$.6+B"%V"09"+6.#+"+-U-#(5C%%
ol le
x-Kn
Sile

%
P??C%cC%F+#,-$.>,B%"/("+%5+'W"(%;/7"`:T('77"%/(%"/("0%T67B$."/(:*#+,-"($."/(C%*#()2%NC%
3?"+7"C%%

%
P??C%dC%V89/$,-"$%679/("$%T67B$."/(5"+U77%0/.%;/7"`:3/($,-7#$$C%R6(%?"6,-."%)"(%$.6+B"(%
D6+?7/,-"(%T'(.+6$.%G#0%*#+,-"($."/(%/(%P??C%cC%
N/.G""/(=/+B#(5%#()%)"+"(%R"+B067"%$/()%?"/%;/7"`%='-7?"B6((.<%='?"/%="(/5"+%)"+%
3/(D7#$$%&'(%5"=U-(7/,-"(%;,-6)D"#"+(%67$%)6$%$'5"(6((."%V"09"+(%)"+%;."/(G"/.7"#."%
&'(%H(."+"$$"%/$.C%L"G/"7."$%3+-/.G"(%=#+)"%&/"7D6,-%67$%I'+?"+"/.#(5%"/("+%="/."+"(%
*"#"+$."/(:F"6+?"/.#(5%G#+%K"+BG"#5-"+$."77#(5%&'+5"('00"(C%H0%9-8$/B67/$,-"(%
;/((%?")"#.".%V"09"+(%56(G%6775"0"/(<%)6$$%"/(%*"$.BU+9"+%6#D%"/("%V"09"+6.#+%
#(."+-67?%)"+%;,-0"7G."09"+6.#+%"+-/.G.%=/+)C%M/"$%5"$,-/"-.%>?"+%"/("%5"=/$$"%e"/.%
G=/$,-"(%"/(/5"(%R/(#."(%#()%"/(/5"(%V65"(C%
%
V89/$,-"%R"+B067"%&'(%5"."09"+."0%*7/(.%$/()%#COC%*6+?&"+J()"+#(5"(%@-J#D/5<%
?")/(5.%)#+,-%3/$"(5"-67."<%/(%4/,-.#(5%+U.7/,-"+%*6+?"(E<%D"/($."%0",-6(/$,-"%
4/$$?/7)#(5"(%#()%*"..576(GC%1-6+6B."+/$./$,-%D>+%"+-/.G."(%*7/(.%$/()%6#,-%B7"/("%
T+6."+,-"(%')"+%+6#"%f6+./"(<%)/"%G#,B"+/5:B+/$.677/(%6#$$,-6#"(%BU(("(C%R/.%$."/5"()"(%
V"09"+6.#+"(%("-0"(%)/"%I"+J()"+#(5"(%G#<%='?"/%"/("%V"09"+6.#+:X3/,-#(5Z%
6(-6()%)"+%R"+B067"%="5"(%)"+%$'%#(."+$,-/")7/,-"(%;/7"`:I6+/".J."(%(/,-.%0U57/,-%/$.C%
3/("(%N/(="/$%6#D%3+-/.G#(5%5/?.%)/"%)"#.7/,-"%4'.DJ+?#(5%(/,-.%(#+%)"$%;/7"`:
3/($,-7#$$"$%$'()"+(%6#,-%)"$%5"D#+,-."(%T67B$."/($%@P??C%cEC%P#,-%T67B$."/("%BU(("(%
?"/%L"-67.%6(%3/$"(&"+?/()#(5"(%?"/%3+-/.G#(5%6#D%"/(/5"%^]]%g1%"/("%4'.DJ+?#(5%
6(("-0"(C%M"+%T'(.+6$.%G#%)"(%>?7/,-"+="/$"%-"77"(%T67B$."/("(%0/.%)"(%5+6#"(%;/7"`:
3/($,-7>$$"(%@P??C%dE%DJ77.%/(%)/"$"0%*677%?"$'()"+$%6#DC%Q?%)/"%D"/("(<%$"-+%D+/$,-%
"+$,-"/("()"(%4/$$"%/0%*"#"+$."/(%"?"(D677$%6#D%)/"%9'$.#7/"+."%3+-/.G#(5%?"/0%H096B.%
G#+>,BG#D>-+"(%$/()%')"+%)/"%*'75"%$.6+B"+%M+#,B"/(=/+B#(5%$/()<%0#$$%'DD"(?7"/?"(C%
;,-6#.%06(%$/,-%)"(%;/7"`:3/($,-7#$$%/0%*#+,-"($."/(%&'(%P??C%c%#(."+%)"0%R/B+'$B'9%
6(<%$'%$/()%9+6B./$,-%677"%5"(6((."(%R"+B067"%G#%?"'?6,-."(%@P??C%\<%P??C%hE<%=6$%=/+%
67$%"/("(%="/."+"(%N/(="/$%6#D%$.6+B%"+-U-."%V"09"+6.#+"(%?"/%)"+%
*#+,-"($."/(?/7)#(5%6($"-"(C%
%
%
P??C%\C%!6-6#D(6-0"%&'0%*#+,-"($."/(%/(%P??C%c%0/.%)"0%T'(.6B.%&'(%T67B$."/(%#()%
*"#"+$."/(C%%M"+%fD"/7%G"/5.%6#D%)/"%;."77"<%)/"%/(%P??C%h%&"+5+UW"+.%"+$,-"/(.C%
Fettglanz

winzige
Krater
Zuckerkörnigkeit

%
P??C%hC%V89/$,-"%I"+J()"+#(5"(%/0%*"#"+$."/(<%)/"%/0%6775"0"/("(%67$%*'75"%"/("+%
V"09"+#(5%6(5"$"-"(%="+)"(C%

%
%

K"/."+"%60%1-/"0$""%5"D#()"("%+"5065789./$,-"%T67B$."/(5"+U77"%0/.%
"/(5"$,-7'$$"("(%;/7"`:T('77"(%0/.%J-(7/,-"(%R"+B067"(%G"/5"(<%)6$$%)/"%&"+0#.7/,-%
.-"+0/$,-%5"9+J5."(%I"+J()"+#(5"(%B"/("%3/(G"7DJ77"%)6+$."77"(C%%
%
%

Q#2'",O,#$%&'()#*+,#"*#$
3/(%="/."+"$%R"+B067<%)6$%&/"7"%0/..7"+="/7"%5"?'+5"("%*#+,-"($."/("%6#D="/$"(<%$/()%
T+/.G#(5"(<%)/"%)/"%5"D#+,-."%Q?"+D7J,-"($B#79.#+%GCVC%)/,-.%#()%)/,-.%>?"+G/"-"(%#()%
)/"%3+B7J+#(5%)"+%*#+,-"(%)#+,-%Q+56(/$0"(.J./5B"/.%@M+C%N#?"+<%M+C%M6+56E%"?"(D677$%
!"#!$%&'"&(%D>-+"(C%K/"%/0%*'.'%)"+%P??C%c%6(5")"#.".<%G"/5.%6#,-%)"+%&"+0#.7/,-%
5"."09"+."%*#+,-"($."/(%T+/.G#(5"(<%)/"%/(%P??C%i%%/(%"/("+%!6-6#D(6-0"%G#%$"-"(%$/()C%
%

1 cm
%
P??C%iC%L"B+/.G."+%*#+,-"($."/(_%M".6/76#D(6-0"%&'(%P??C%cC%
%
3/("(%+"/("(%T67B$."/(:*#+,-"($."/(<%)"+%(6-"G#%&'77$.J()/5%0/.%T+/.G#(5"(%>?"+G'5"(%
/$.<%G"/5.%P??C%jC%N/"+%#()%&'+%677"0%6#,-%/(%)"+%!6-6#D(6-0"%&'(%P??C%k%=/+)%)"#.7/,-<%
)6$$%$/,-%)/"%4/,-.#(5"(%)"+%T+/.G#(5"(%="/.5"-"()%6(%)"(%*#+,-"(%#()%)"(%4/99"(%
)6G=/$,-"(%'+/"(./"+"(C%K/"%?"/0%*#+,-"($."/(%/(%P??C%i%"+B"((.%06(<%)6$$%$/,-%
;,-6+"(%&'(%T+/.G#(5"(%B+"#G"(%BU(("(C%
%
%
P??C%jC%L"B+/.G."+%*#+,-"($."/(C%M/"%4/,-.#(5"(%)"+%T+/.G#(5"(%'+/"(./"+"(%$/,-%/0%
="$"(.7/,-"(%6(%)"(%*#+,-"(C%M".6/76#D(6-0"%/(%P??C%kC%
1 cm
%
P??C%kC%!6-6#D(6-0"%)"$%5"B+/.G."(%*#+,-"($."/($%&'(%P??C%jC%%
%
K6$%-6.%)/"%T+/.G#(5"(%&"+#+$6,-.<%=6$%'DD"($/,-.7/,-%(6,-%F/7)#(5%)"+%*#+,-"(%
5"$,-"-"(%$"/(%0#$$l%3/("(%)/+"B."(%I"+57"/,-%"+76#?"(%)/"%*#+,-"($."/("%6#$%)"(%
P#$=#+D06$$"(%@3m"B.6E%6#$%)"+%5+'W"(%4#?/"7'$%)"%76%1n+/)6:H096B.$.+#B.#+%/(%
;96(/"(<%)/"%=/+%?"+"/.$%D+>-"+%/0%e#$600"(-6(5%0/.%)"(%1-/"0$"":*#+,-"($."/("(%
?"$,-+/"?"(%-6?"(%@-..92AA,-/"056#:/096B.C)"A9)DA*#+,-"($."/(C9)D%EC%P??C%^]%G"/5.%
"/("(%$'7,-"(%.89/$,-"(%T67B$."/(:*#+,-"($."/(%0/.%*#+,-"(%#()%T+/.G#(5"(%#()%P??C%
^^%)/"%5"B+/.G."%Q?"+D7J,-"%/(%!6-6#D(6-0"C%
%
%
P??C%^]C%4"5065789./$,-"+%*#+,-"($."/(%6#$%)"(%3m"B.6%)"+%4#?/"7'$%)"%76%1n+/)6:
H096B.$.+#B.#+C%

1 cm
%
P??C%^^C%L"B+/.G."%Q?"+D7J,-"%)"$%*#+,-"($."/($%&'(%P??C%^]C%
%
L"B+/.G."%L"+U77"%5/?.%"$%6#,-%/(%)"(%P#$=#+D06$$"(%)"$%4/"$B+6."+$%@P??C%^[E<%)"+%
1-/,`#7#?:H096B.$.+#B.#+%#()%)"+%PG#6+6%H096B.$.+#B.#+%@P??C%^cEC%H(%677"(%*J77"(%
0#$$%)6&'(%6#$5"56(5"(%="+)"(<%)6$$%)/"%T+/.G#(5"(%/0%7".G."(%R'0"(.%)"+%
P?765"+#(5%)"+%3m"B.6%#(."+%-'-"0%M+#,B%?"/%4"76./&?"="5#(5"(%&'(%L"+U77%#()%
"/(?".."()"+%R6.+/`%"(.$.6()"(C%H0%*677%)"+%5"B+/.G."(%1-/"0$"":*#+,-"($."/("%BU((."%
)"+%P?76#D%".=6%D'75"()"+06W"(%6#$5"$"-"(%-6?"(2%
::%3/($,-765%"/("$%')"+%0"-+"+"+%f+'m"B./7"%/(%)"(%1-/"0$""%@$/"-"%7".G."$%F/7)%)"$%
R'(6.$%0/.%)"+%".=6%j]]%0%`%d]]%0%5+'W"(%e=/77/(5$$.+#B.#+%0/.%4/(5=677%60%
1-/"0$""?')"(E%%
::%I"+)609D"(%)"+%K6$$"+$J#7"<%96+./"77"$%I"+)609D"(%#()%;,-0"7G"(%)"+%L"$."/("%60%
1-/"0$"":F')"(%
::%T+6."+?/7)#(5%0/.%)"+%3`B6&6./'(%)"+%&"+)609D"()"(%K6$$"+$J#7"%$'=/"%)"+%
?"6($9+#,-."(%L"$."/("%&'0%1-/"0$"":O(."+5+#()%
::%F/7)#(5%)"+%*#+,-"($."/("%?"/%)"+%3`B6&6./'(%#()%)"0%P#$=#+D%)#+,-%
4"76./&?"="5#(5"(%0/.%)"(%>?"+-/.G."(%L6$"(%@K6$$"+)609D<%T'-7"()/'`/)%6#$%)"(%
T67B$."/("(E%

::%Y6()#(5%)"+%6#$5"='+D"("(<%+6$,-%6?5"B>-7."(%*#+,-"($."/("%#(."+%-'-"0%M+#,B%
60%46()"%)"$%1-/"0$""$%

%::%T+/.G#(5"(%/(%)"+%7".G."(%f-6$"%)"+%3/(?"..#(5%/0%T'(.6B.%0/.%;6()BU+("+(%6#$%
="/."+"(%P#$=#+D06$$"(%')"+%)"0%6($."-"()"(%1-/"0$"":F')"(C%%

%
P??C%^[C%L"B+/.G."%L"+U77"%@$'5C%F#,-?"+5:L"+U77"E%6#$%)"(%3m"B.6%@F#(."%F+"BG/"E%)"$%
!U+)7/(5"+%4/"$B+6."+$C%*'.'2%T6.$,-'+"BC%
%

%
P??C%^cC%L"B+/.G."%Q?"+D7J,-"%"/("$%b#6+G/.5"+U77$%6#$%)"(%3m"B.6%)"+%PG#6+6:
H096B.$.+#B.#+C%F/7)?+"/."%[<\%,0C%K/"%?"/%)"(%5"B+/.G."(%*#+,-"($."/("(%)"#."(%)/"%
$/,-%B+"#G"()"(%;,-6+"(%6#D%"/("%B#+G"%P?D'75"%&'(%4"76./&?"="5#(5"(%&'+%)"+%
"()5>7./5"(%3/(?"..#(5C%
3/(%6#$D>-+7/,-"+%P+./B"7%G#%)"(%+"5065789./$,-"(%*#+,-"($."/("(%6#$%)"+%4#?/"7'$%)"%
76%1n+/)6:H096B.$.+#B.#+%/(%;96(/"(%/$.%-/"+%G#%7"$"(2%-..92AA===C/096,.:
$.+#,.#+"$C,'0A6+./,7"o[]."`.C9)D%%
!"#$%#&'()*+,+-..&"/,01-$,2%3",45*"$/""6,78*9":+",-0,$")"-1*)",
*$(%+);*:9<+"9,%.&%)*-:,0"%)<1"/,
%
Well known among people around Lake Chiemsee, peculiarly sculptured limestone cobbles
(Figs. 1 - 4) found at the shore and offshore at the lake bottom attracted special attention when
Lake Chiemsee got into the focus of the meteorite strewn field impact research. Although
most people are considering the groove cobbles no more than a freak of nature, the work of
organisms, especially of mussels has always been suggested.

%"8:$>:$EGF"(47$(.*"(477G$+)4F#C$8'..-#$+,.*#$R'./$,)#$S42#$0)"#/+##$+).'#$1$.'"8"*477G$4$
T&4,#'*4'G$R7&-".1874("47$7"/#+,.*#$(.JJ7#:$U).,.$(.&',#+G$.R$P:$;J#'7#:$
$
$

%"8:$@:$V4'".&+$4+F#(,+$.R$8'..-#$(.JJ7#+$R'./$S42#$0)"#/+##:$U).,.+$(.&',#+G$.R$P:$;J#'7#$
4*C$E:$I()D4"#':$
%"8:$?:$3"8$8'..-#C$7"/#+,.*#$J7.(2$R'./$,)#$S42#$0)"#/+##$+).'#:$W.,#$,)#$C"+,"*(,7G$
F4'477#75$2*"R#1#C8#$'"C8#+$J#,D##*$,)#$8'..-#+$="*$,)#$+4/#$.'"#*,4,".*$R.&*C$477$4'.&*C$
,)#$J7.(2B$)4'C7G$(./F4,"J7#$D",)$,)#$D.'2$.R$.'84*"+/+:$$
$

%"8:$X:$UG'4/"C477G$+)4F#C$8'..-#$+,.*#:$W.,#$,)#$8#./#,'"(477G$.'"#*,4,#C$8'.-#+:$U).,.$
(.&',#+G$.R$P:$;J#'7#:$
%
%
An impact-related formation came to the fore comparing the typical groove features with
ablation features (regmaglypts) that meteorites may acquire when exposed to frictional heat
on their passage through the Earth's atmosphere. Moreover, an amazing similarity between
the groove cobbles and regmaglyptic boulders from the Puerto Mínguez impact ejecta of the
Spanish large Rubielos de la Cérida impact structure (Figs. 5, 6; also see the respective
article: http://www.impact-structures.com/article%20text.pdf) exists. When we suggested that
the cobble grooves were formed in the Chiemgau impact event as ablation features having
developed by decarbonization and carbonate melting upon ejection and heating in a jet of
super-heated volatiles, immediate reactions of local geologists ensued.
As later adopted by the local geologist Dr. Robert Darga, Dr. Robert Huber from the
university of Bremen rejected the impact model of groove formation and instead seized again
on the old explanation of the work of organisms, especially of bacteria and algae. He
underlined his belief claiming that the same groove cobbles are a common feature in many
lakes in the Alpine Forelands, Lake Constance included - see his blog contribution
http://stratigraphynet.blogspot.com/2008_06_01_archive.html. We encourage you to read his
remarks and to especially enlarge the photos in Dr. Huber's blog comparing them with our
photos from Figs. 1-4. It's like comparing apples to oranges. And until today, Dr. Robert
Huber fails to present groove cobbles like those shown in our figures from lakes other than
Lake Chiemsee.
Of course, biogenic rock sculpture produced by organisms like, e.g., endolithic bacteria or
piddocks is a well-known process, but once more, we must not compare apples to oranges,
and obviously Dr. Huber has come to a deadlock.
There are very simple macroscopic observations proving the inorganic formation of the
grooves. As shown in many of our photos, the grooved cobbles frequently exhibit distinct
conical and pyramidal shape while the grooves, in most cases showing extremely sharp,
knife-like edges, are geometrically related with the cones and pyramids. It's exactly the same
observation we are making with the regmaglyptic stones from the Rubielos de la Cérida
impact ejecta (Figs. 5, 6). If the grooves were produced by organisms, these bacteria, algae
and mussels must have had extraordinary intelligence, organization and communication
capabilities to geometrically sculpture a large block as seen, e.g., in Fig. 3. Moreover, the
identically grooved stones from the Spanish impact ejecta have never seen a lake, as can be
read in more detail in the article referred to above.
In summary, a biogenic origin of the unmistakable, distinctly grooved cobbles from Lake
Chiemsee has not any reasonable base. Instead, all features, the frequently conical and
pyramidal orientations included, point to an erosion process initiating ablation due to
decarbonization and melting.
Meanwhile, new finds of quite a few grooved cobbles (among them also grooved sandstones)
substantiate the impact-related formation and, moreover, give highlighting insight into the
unique process of deposition of the cobbles after having acquired their sculpture. We will
report soon.
%"8:$Y:$3"8$8'..-#C$7"/#+,.*#$(74+,$#/J#CC#C$"*$,)#$C"4/"(,"($"/F4(,$#Z#(,4$.R$,)#$[&J"#7.+$
C#$74$0\'"C4$"/F4(,$+,'&(,&'#$"*$IF4"*:$W.,#$,)#$FG'4/"C47$+)4F#$4*C$,)#$8'..-#+$C"-#'8"*8$
R'./$,)#$,.F$.R$,)#$FG'4/"C:$$
%
%

%"8:$]:$[#8/487GF,"($(.*"(477G$+)4F#C$7"/#+,.*#$(74+,$R'./$,)#$U&#',.$9^*8&#O$#Z#(,4$.R$,)#$
IF4*"+)$74'8#$[&J"#7.+$C#$74$0\'"C4$"/F4(,$+,'&(,&'#:$E)#$(74+,$,)4,$*#-#'$+4D$4*G$J".8#*"($
4(,"-","#+$"*$4$742#$)4+$'#/4'24J7#$+"/"74'",G$D",)$,)#$S42#$0)"#/+##$8'..-#$+,.*#+:$$
Neue Furchensteine vom Chiemsee - keine Bakterien, keine Algen, keine
Muscheln.

Als Ergänzung zu den Ausführungen von weiter unten zu den sogenannten Furchensteinen
vom Chiemsee, die von lokalen Geologen wie Dr. Huber und Dr. Darga immer noch als die
Wirkung von Organismen wie Algen, Bakterien und Muscheln angesehen werden, bringen
wir nachfolgend drei wunderschöne Beispiele aus einer ganzen Reihe von Furchensteinen, die
von Herrn H. Eberle aus Siegsdorf gesammelt wurden und von denen er uns kürzlich Fotos
zur Verfügung gestellt hat.

Bild 1. Die sehr häufig bei den Furchensteinen zu beobachtende Kegel- oder Pyramidenform kommt hier
besonders gut zur Geltung. Die geometrisch klar ausgerichteten scharfkantigen Furchen im Fallen der
Kegelmantelfläche deuten auf einen von der Spitze ausgehenden Lösungs-/Erosionsprozess. Im Hinblick
auf den von Dr. Darga und Dr. Huber postulierten Organismenfraß müsste dieser Prozess eine
hervorragende Kommunikation und Organisation der Algen, Bakterien und/oder Muscheln
untereinander vorausgesetzt haben.
Bild 2. Im hier gezeigten Foto ist der Furchchenstein eine leicht an der Spitze abgeflachte Pyramide mit
grob quadratischer Grundfläche. Auch wie im Fall des Kegels in Bild 1 verlaufen die scharfkantigen
Furchten mit geometrischer Kontrolle divergierend von der Spitze. Ein Fall für Bakterien, Algen,
Muscheln?

Bild 3. Das Besondere an diesem Furchenstein vom Chiemsee ist die den Stein etwa vertikal halbierende
tiefe Einkerbung mit einem eigenartigen dunkel gefärbten "Schriftzug" am Boden. Dem Geologen ist
diese Naht allerdings als Drucksutur oder Stylolithen wohlbekannt. Er erklärt sie als das Resultat von
Drucklösung im Gestein, die vor allem in Karbonatgesteinen aber, viel seltener, auch in silikatischen
Gesteinen (z.B. Quarziten) auftreten kann. Häufig an feinsten Rissen oder anderen Inhomogenitäten
ansetzend führen tektonischer Druck oder Auflastdruck zu Materiallösung und einer damit verbundenen
Verzahnung der sich im Laufe der geologischen Zeit gegeneinander bewegenden Gesteinseinheiten (vergl.
auch Bild 4). Bleibt bei der Drucklösung des kalkigen Material ein unlöslicher Rückstand, lagert sich
dieser auf den "Zähnen" ab und verleiht der Sutur häufig eine andere Färbung, was auch hier der Fall
ist.
Bild. 4. Zum Vergleich: Eine Stylolithennaht in einem alten Kalksteinmörser.
Für das Modell der Entstehung der Furchensteine ist diese Beobachtung der "Sonderfurche" offenbar
exakt entlang der Stylolithennaht in das Gestein hinein bemerkenswert. Nach unserer Modellvorstellung
ist die Furchenbildung ein Ablationsprozess, wie er von Meteoriten bekannt ist, was wir in den
Ausführungen weiter unten ausführlich beschreiben. Beim Chiemgau-Impakt konnten die Furchensteine
vermutlich entstehen, als überhitzter Wasserdampf oder andere extrem heiße Gase in Form eines
hochenergetischen "Jets" zu Karbonatschmelze und zu dem besagten gerichteten Ablationsprozess
führten. Im Vergleich mit der normalen Hitzezersetzung durch Kalkbrennen kann sich der Kalkstein
sogar bei deutlich niedrigeren Temperaturen verwandeln und zwar in Form einer Karbonatschmelze,
wenn geeignete Druckverhältnisse, Beimengungen sowie Kohlendioxid- und Wasserverteilungen gegeben
sind. Im vorliegenden Fall ist vorstellbar, dass genau die Verunreinigungen der Lösungsrückstände im
Bereich der Stylolithen zu einem bevorzugten Schmelzen entlang der Naht führten.

Ein neuer Furchenstein vom Chiemsee

In einem früheren Beitrag auf dieser Website http://www.chiemgau-impakt.de/archiv.html ,


http://www.chiemgau-impakt.de/images/bdw/artikel.pdf haben wir über die so genannten
Furchensteine (auch Hirnstoa [=Hirnsteine]) berichtet, die in der Bevölkerung am Chiemsee
seit langem bekannt sind, ohne dass bisher eine schlüssige Erklärung gegeben wurde.
Wir haben eine plausible Erklärung im Zusammenhang mit dem Chiemgau-Impakt formuliert
und die Skulptur der Furchensteine mit Regmaglypten verglichen, wie sie seit jeher von
Meteoriten bekannt sind. Bei Meteoriten werden die Regmaglypten auf oberflächliche
Schmelzvorgänge zurückgeführt, die durch Reibung beim schnellen Passieren der
Atmosphäre wirksam werden. Vergleichbare dynamische Schmelzvorgänge beim Chiemgau-
Impakt mit der Bildung und Ablation von Karbonatschmelze sehen wir als die Ursache der
Bildung der Kalkstein-Furchensteine vom Chiemsee.
Diese Deutung hat einen Kritiker, Dr. R. Huber von der Universität Bremen, auf den Plan
gerufen. Er deutet die Furchen der Furchensteine als biogen, also als das Resultat der
Wirkung von Organismen, insbesondere von Algen und Bakterien, und verweist auf ähnliche
(!) Bildungen in anderen Seen. Bereits in unseren früheren Beiträgen haben wir seine Deutung
zurückgewiesen und auf die Unverträglichkeit unserer Beobachtungen mit der Tätigkeit von
Organismen hingewiesen und bemerkt, dass die Chiemsee-Furchensteine, wie wir sie
vorgestellt und beschrieben haben, exakte Gegenstücke in Auswurfmassen von
Impaktstrukturen besitzen
.
Inzwischen hat Dr. Huber in einem Internetforum,
http://stratigraphynet.blogspot.com/2008_06_01_archive.html (auf englisch), seine Ansicht
wiederholt und bekräftigt, ohne allerdings auf die von uns sehr präzise dargestellten
Merkmale und unsere Erörterung alternativer Bildungsmöglichkeiten einzugehen. Stattdessen
schreibt er dort, dass wir seine Deutung nicht glauben (Zitat: ... but they didn't really believe.)
Wissenschaftler vor allem auch in den Geowissenschaften schreiben und sagen häufig, dass
sie Ergebnisse anderer Forscher nicht glauben. Vielleicht gehört das zum Sprachgebrauch von
Dr. Huber. In unserer Forschergruppe gibt es diese wenig wissenschaftliche Argumentation
"glauben" bzw. "nicht glauben" nicht. Der Leser mag sich unter den oben genannten
Internetadressen überzeugen, dass wir unser Modell sehr sorgfältig begründen und wir eine
biogene Bildung nach unseren sehr detaillierten Beobachtungen und Vergleichen für
ausgeschlossen halten.
Anlässlich des Fundes eines sehr großen wunderschönen Furchensteines in Chieming am
Chiemsee greifen wir diese Diskussion wieder auf. Die nachfolgende Abbildung zeigt diesen
Furchenstein in seiner ganz grob kegelstumpfförmigen Gestalt, und hier kann man einen
ausführlichen Beitrag mit mehreren Fotos nachlesen.

Ein neuer Furchenstein vom Chiemsee.


!"#$%#&'()":,%<0,=%&3/)"*:;>"1?&&":6,@*:A"*/,%<0,=%1.-:%)/+5$"&B",*$,45*"$#%<;
C$(%3),
%
Vor etwa 40 Jahren wurde von Thomas Weber, Hettenleidelheim, im Bereich des nördlichen
Chiemseeufers zwischen Seebruck und Lambach ca. 30 - 40 m vom Ufer entfernt aus 2 - 3 m
Wassertiefe der Stein der Abb. 1 geholt. Ein weiterer, sehr ähnlicher Brocken wurde an
derselben Stelle von seinem Begleiter geborgen. Wegen der sehr ungewöhnlichen
Oberflächenskulptur wurden die Steine seinerzeit als Sammelobjekte mitgenommen. Thomas
Weber hat uns nunmehr, nachdem er sich im Zusammenhang mit der Diskussion über den
Chiemgau-Impakt an seinen Fund erinnerte, den Stein zur Untersuchung und Dokumentation
zur Verfügung gestellt.

Abb. 1. Ein aus dem Chiemsee geborgenes regmaglyptisches Kalksteingeröll. Eine Animation mit einer
Rotation des Steines erscheint beim Anklicken des Bildes.

Wir deuten die eigenartige Oberflächenskulptur als Schmelzstrukturen, sogenannte


Regmaglypten, die beim Flug des Gerölls durch die heiße Explosionswolke beim Chiemgau-
Impakt entstanden. Regmaglypten sind ursprünglich von Meteoriten bekannt, mittlerweile
aber auch von irdischen Impaktstrukturen beschrieben worden (Abb. 2).
Ein ausführlicherer Text über Regmaglypten, das hier gezeigte Geröll,
Verwechslungsmöglichkeiten mit gewöhnlichen Lösungskarren und eine Erörterung im
Rahmen des Chiemgau-Impaktes kann HIER angeklickt werden.
Abb. 2. Erstaunlich ähnlich: Regmaglypten auf der Oberfläche des Tabor-Meteoriten (links) und auf
einem Kalkstein-Fragment aus den Puerto Mínguez-Ejekta, Azuara-Rubielos de la Cérida-
Impaktstrukturen (Spanien).

Dr. R. Huber von der Universität Bremen hat uns kürzlich mitgeteilt, daß dem (Zit.)
Augenschein nach die hier gezeigten Skulpturen das Werk von Endolithen, also von
Bakterien und Algen seien. Wir bedanken uns für seinen Hinweis und werden die Strukturen
auch noch einmal unter dem Gesichtspunkt biogener Formen untersuchen. Eine endolithische
Entstehung halten wir für äußerst unwahrscheinlich und verweisen darauf, daß dem
Augenschein nach sehr ähnliche Strukturen dennoch aus ganz unterschiedlichen Prozessen
resultieren können. Ein einschlägig typisches Beispiel ist die absolute phänomenologische
Übereinstimmung von Produkten regmaglyptischer Schmelzprozesse und Lösungsprozessen
im Karst (Karren).
Inzwischen haben wir die sog. "Furchensteine" auch unter dem Gesichtspunkt einer Wirkung
von Algen und Bakterien untersucht. Diese Erklärung müssen wir für die von uns (!)
beschriebenen Strukturen ausschließen. Wir verweisen dazu auch noch einmal auf den
ausführlichen Artikel .
%
%
%

Vous aimerez peut-être aussi