Vous êtes sur la page 1sur 2

Barbara Ann

Beach Boys

          
=140

S
 
Bar bar - Ann
  
A
                
Ba Ba Ba Ba Bar bar' - Ann, Ba Ba Ba Ba
               
T
     

             
Ba Ba Ba Ba Bar bar' - Ann, Ba Ba Ba Ba
        
    
B     
Ba Ba Ba Ba Bar bar' - Ann, Ba Ba Ba Ba Bar bar' - Ann, Ba Ba Ba Ba

           
     
6


take my hand, Bar bar - Ann you got me
        
                         
Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Ba Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Ba Bar bar - Ann, you got me
                        
        
 Bar
                       
bar - Ann, Ba Ba Ba Ba Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Ba Bar bar - Ann, you got me

         
Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Ba Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Ba Bar bar - Ann, you got me

11
  
                   
rock in' - and a roll - ing, - rock - in' and a' ree lin' - Bar bar - Ann.

                         
rock in' - and a roll - ing, - rock in - and a' ree lin' - Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Bar bar - Ann.
                      
   

                      
rock in' - and a roll - ing, - rock in - and a' ree lin' - Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Bar bar - Ann.

    
rock in' - and a roll - ing, - rock in - and a' ree lin' - Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Bar bar - Ann.

Ultima modifica: 06/01/2015


2

      
      
15

    
Went to a dance, saw Bar bar-Ann, so I thought I'd take a chance. Oh Bar bar-
 
                  
    
look in'-for ro mance, - saw Bar bar-Ann, so I thought I'd take a chance. Oh Bar bar-
                


            
look in'-for ro mance, - saw Bar bar-Ann, so I thought I'd take a chance. Oh Bar bar-
   

Went to a dance, saw Bar bar-Ann, so I thought I'd take a chance. Oh Bar bar-

19
         
    
Ann. take my hand, you got me

                      
- Ann, Ba Ba Ba Ba bar - Ann, Ba Ba Ba Ba Bar bar - Ann, you got me
                   
      
-

                   
Ann, Ba Ba Ba Ba bar - Ann, Ba Ba Ba Ba Bar bar - Ann, you got me

      
- Ann, Ba Ba Ba Ba bar - Ann, Ba Ba Ba Ba Bar bar - Ann, you got me

23
  
                   
rock in'-and a roll-ing, - rock- in'-and a' ree lin'-Bar bar - Ann.
 
                         
rock in'-and a roll-ing, -rock - in'-and a' ree lin'-Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Bar bar-Ann.
                      
     
 rock in'-and a roll-ing,
                       
-rock - in'-and a' ree lin'-Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Bar bar-Ann.

     
rock in'-and a roll-ing, -rock - in'-and a' ree lin'-Bar bar - Ann, Ba Ba Ba Bar bar-Ann.

Vous aimerez peut-être aussi