Vous êtes sur la page 1sur 4

 UN}M ¥ sL«

W‡M‡‡« ‡ ±¥≥π WM …bFI« È– ±∂ v —œUB« ≥∞ œb‡‡‡‡F«


Êu«Ë WœU(«  Â ≤∞±∏ WM WOu ≤π  o«u*«  —dJ 
≤∞±∏ WM WOu ≤π v —dJ ≥∞ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤

¡«—“u« fK fOz— —«d

≤∞±∏ WM ±¥µ± r—

¡«—“u« fK fOz—

ª —ub« vK Ÿö ô« bF


±π¥¥ uOu ≤≤ v lu*« ‚UHô« vK WI«u*U ±π¥µ WM ±≤≤ r— ÊuUI« vKË
ª “œËË Êud v …b*« 3ú vU*«Ë ÈbIM« d9R*U ’U)«Ë
W?OU?H« vK W?I?«u*« ÊQ v? ±π∂∏ WM ±∑µµ r— W—u?NL?'« fOz— —«d? vKË
ª vULô«Ë ÈœUBô« ¡U/û vdF« ‚ËbMB« ¡UA≈
ª …—«“u« qOJA ≤∞±∏ WM ≤∂π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
ª  UUBô« iF v iuHU ≤∞±∏ WM ≤∑π r— W—uNL'« fOz— —«d vKË
ª ≤∞±µ WM ≤µ¥∂ r— ¡«—“u« fK fOz— —«d vKË
ª ≤∞±∑ WM ±≥≤¥ r— ¡«—“u« fK fOz— —«d vKË
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

© vË_« …œU‡‡*« ¨

≤∞±µ WM ≤µ¥∂ r— ¡«—“u« fK fOz— —«d s WU)«Ë vË_« 5œU*« vBM ‰bÔ
∫ ÊUOü« ÊUBM« ¨ ULNO≈ —UA*« ≤∞±∑ WM ±≥≤¥ r— —«dIU ‰bF*«
∫ vË_« …œU*«

WOd?F« dB W—uN?L' U·EU vËb« ÊËU?F«Ë —UL?ô« …d“Ë …—ub« …b?O« 5FÔò
WO«dLF«  UFL?:«Ë o«d*«Ë ÊUJù« d“Ë VzU WbMN*« …bO« 5FÔË ¨ vËb« pM« Èb
Æ åUÎËUM U·EU o«d*«Ë WFULK
≥ ≤∞±∏ WM WOu ≤π v —dJ ≥∞ œbF« ≠ WOLd« …bd'«

∫ WU)« …œU*«

WOd?F« dB W—uN?L' U·EU vËb« ÊËU?F«Ë —UL?ô« …d“Ë …—ub« …b?O« 5FÔò
…—u?b« …bO?« 5FÔË ¨ vUL?ô«Ë ÈœUB?ô« ¡U/û vd?F« ‚ËbMB« vEU? fK v
Æ åUÎËUM U·EU È—«œù« Õöù«Ë WFU*«Ë jOD« …d“Ë
© WOU« …œU‡‡*« ¨

Æ ÁcOHM WB<«  UN'« vKË ¨ WOLd« …bd'« v —«dI« «c dAMÔ


‡ ±¥≥π WM …bFI« È– ±∂ v ¡«—“u« fK WUzd —b
Æ  Â ≤∞±∏ WM WOu ≤π o«u*« 
¡«—“u« fK fOz—
vub ‰UL vHDB Ø—uœ
≤∞±∏Ø∂µ VJ« —«b Ÿ«bù« r—

WdO_« lUD*« ÊuA WUF« WON«


±≥∞π ≠ ≤∞±∏Ø∑Ø≥∞ ≠ ≤∞±∏ Ø ≤µ∞∑∑

Vous aimerez peut-être aussi