Vous êtes sur la page 1sur 56

Wasmachine

WAW32890NL

nl Gebruiksaanwijzing en installatievoorschrift
Uw nieuwe wasmachine Weergaveregels

U hebt gekozen voor een premium : Waarschuwing!


wasmachine van het merk Bosch.
Deze combinatie van symbool en
Neem a.u.b. een paar minuten de tijd om signaalwoord wijst op een mogelijke
dit te lezen en zo de voordelen van uw gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan
wasmachine te leren kennen. de dood of ernstig letsel tot gevolg
hebben.
Om aan de hoge kwaliteitsstandaard
van het merk Bosch te voldoen, is de Attentie!
werking en de onberispelijke toestand
Dit signaalwoord wijst op een mogelijk
van elke wasmachine die onze fabriek
gevaarlijke situatie. Niet aanhouden kan
verlaat, zorgvuldig getest.
materiële schade of schade aan het
Verdere informatie over onze producten, milieu tot gevolg hebben.
toebehoren, reserveonderdelen en
Aanwijzing/tip
Service onder www.bosch-home.com of
neem contact op met onze Aanwijzingen voor optimaal gebruik van
Servicedienst. het apparaat / nuttige informatie.
Waar de gebruiksaanwijzing/ 1. 2. 3. / a) b) c)
installatievoorschrift verschillende
modellen beschrijft, wordt op de Handelingsstappen wroden
desbetreffende punten op de verschillen voorafgegaan door getallen of letters.
gewezen.
■ /-
Opsommingen worden door een vakje
of een schuine streep voorafgegaan.
De wasmachine pas na het lezen van de
gebruiksaanwijzing en
installatievoorschrift in gebruik nemen!

2
nl

Inhoudsopgave nlGebruiksa nwijzngeni stal tievo rschrift

8 Bedoeld gebruik. . . . . . . . . . . . . .4 C Wasmiddel . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


Juiste wasmiddelkeuze . . . . . . . . . . .29
( Veiligheidsinstructies . . . . . . . . .5 Energie en wasmiddel besparen . . . .29
Kinderen/mensen/huisdieren . . . . . ..5
Installatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..7 / Programma-overzicht . . . . . . . . 30
Bediening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Programma's op de
Reiniging/Onderhoud . . . . . . . . . . . . 11 programmakiezer . . . . . . . . . . . . . . .30
ActiveOxygen Refresh Ø . . . . . . . . .35
7 Milieubescherming . . . . . . . . . .13 Stijven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Verpakking/Oude apparaat . . . . . . . 13 Verven/Ontkleuren . . . . . . . . . . . . . .35
Besparingstips . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Inweken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

5 Plaatsen en aansluiten . . . . . . .14 0 Programmavoorinstellingen. . . 36


Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . 14 Temperatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Veiligheidsvoorschriften . . . . . . . . . . 15 Centrifugeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
De juiste plaats . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Klaar in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36
Plaatsing op een sokkel of op een
houten vloer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 \ Extra programma-
Bij plaatsing op een verhoging instellingen kiezen . . . . . . . . . . 37
met lade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 SpeedPerfect. . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Onderbouw/inbouw van het EcoPerfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
apparaat in een rij keukenmeubelen 16 Voorwas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Transportbeveiligingen verwijderen. . 16 Extra water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Lengte van de slangen en de Licht strijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
aansluitkabel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Active Oxygen Ø. . . . . . . . . . . . . . . .37
Watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 Apparaat bedienen . . . . . . . . . . 38
Stellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Wasmachine voorbereiden . . . . . . . .38
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . 21
Apparaat inschakelen /
Vóór het eerste gebruik . . . . . . . . . . 22 Programma kiezen . . . . . . . . . . . . . .38
Transporteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 wasgoed in de trommel doen . . . . . .38
Vullen met was- en
Y Het belangrijkste in het kort . . .24 wasverzorgingsmiddel . . . . . . . . . . . .39
Programmavoorinstellingen
* Het apparaat leren kennen . . . .25 wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Wasmachine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Extra programma-instellingen
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . 26 kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Starten van het programma. . . . . . . .40
Kinderbeveiliging 3 sec . . . . . . . . . . .40
Z Wasgoed . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 Wasgoed bijvullen . . . . . . . . . . . . . . .41
Wasgoed voorbereiden . . . . . . . . . . 28 Programma wijzigen . . . . . . . . . . . . .41
Wasgoed sorteren . . . . . . . . . . . . . . 28 Afbreken van het programma . . . . . .41
Programma-einde met instelling
Spoelstop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

3
nl Bedoeld gebruik

Einde van het programma . . . . . . . . 42


Wasgoed uitnemen / apparaat 8 Bedoeld gebruik
uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
■ Dit apparaat is uitsluitend bedoeld
Q Apparaatinstellingen . . . . . . . . 43
kiurbegdloB

voor huishoudelijk gebruik.


■ Dit apparaat niet installeren op
Instelmodus activeren . . . . . . . . . . . 43
plekken waar vorst op kan treden
Signaalvolume wijzigen . . . . . . . . . . 43 en/of bij buitenomstandigheden. Er
Automatisch uitschakelen van het bestaat een risico dat het apparaat
apparaat activeren/deactiveren . . . . 43 beschadigd raakt wanneer restwater
Instructiesignaal trommelverzorging er in bevriest. Wanneer slangen
in-/uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . 43 bevriezen, kunnen ze barsten/
Instelmodus afronden . . . . . . . . . . . 43 knappen.
Dit apparaat mag alleen worden
H Sensoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 ■
gebruikt voor het wassen van
Beladingsautomaat . . . . . . . . . . . . . 44 huishoudelijk wasgoed, bestaande
Onbalans-controlesysteem . . . . . . . 44 uit machinewasbare items en met de
Aquasensor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 hand wasbaar wol (zie label) op het
item. Gebruik van het apparaat voor
2 Reinigen en onderhouden . . . . 45 enige andere toepassing dan het
Buitenkant van het apparaat/ bedoelde gebruik is verboden.
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . 45 ■ Dit apparaat is geschikt voor gebruik
Wastrommel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 met koud leidingwater en in de
handel verkrijgbare wasmiddelen en
Ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
verzorgingsproducten (moeten
Wasmiddellade en de behuizing geschikt zijn voor machinewas).
daarvan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
■ Dit apparaat is bedoeld voor gebruik
Afvoerpomp verstopt, noodlediging . 46 tot op een maximale hoogte van
Afvoerslang aan de sifon verstopt . . 47 4000 m boven zeeniveau.
Zeef in de watertoevoer verstopt. . . 47
Voordat u het apparaat inschakelt:
3 Storingen, wat te doen? . . . . . . 48 Controleer of er geen zichtbare schade
Noodontgrendeling . . . . . . . . . . . . . 48 is aan het apparaat. Gebruik het
Aanwijzingen op het display . . . . . . 49 apparaat niet wanneer het is
Storingen, wat te doen? . . . . . . . . . . 50 beschadigd. Mocht u problemen
tegenkomen, neem dan contact op met
4 Servicedienst . . . . . . . . . . . . . . 52 uw dealer of onze klantenservice.
Lees en volg de bedienings- en
[ Verbruikswaarden. . . . . . . . . . . 53 installatie-instructies en alle andere
Energie- en waterverbruik, informatie op die is meegeleverd met dit
programmaduur en restvochtgehalte apparaat.
van het hoofdwasprogramma . . . . . 53 Bewaar de documenten voor later
Efficiëntste programma’s voor gebruik of voor volgende eigenaren.
katoenen textielsoorten . . . . . . . . . . 54

J Technische gegevens. . . . . . . . 54
r Aqua-Stop-garantie . . . . . . . . . 55

4
Veiligheidsinstructies nl

Het apparaat kan worden


( Veiligheidsinstructies ■

gebruikt door kinderen ouder


De volgende veiligheids- dan 8 jaar en door personen
met verminderde fysieke-,
seitcursnidehglVie

informatie en waarschuwingen
worden geboden om u te sensorische- of mentale
beschermen tegen letsel en capaciteiten of door
materiële schade van uw personen met een gebrek
omgeving te voorkomen. aan ervaring of kennis, mits
er toezicht is of ze instructies
Het is echter belangrijk om de hebben gehad over het
noodzakelijke correcte veilige gebruik van
voorzorgsmaatregelen te het apparaat en de
nemen en de benodigde potentiële gevaren van het
zorgvuldigheid in acht te gebruik van het apparaat
nemen bij het installeren, hebben begrepen.
onderhouden reinigen en ■ Kinderen mogen niet met dit
bedienen van het apparaat. apparaat spelen.
■ Laat kinderen dit apparaat
Kinderen/mensen/huisdieren niet reinigen of onderhouden
: Waarschuwing zonder toezicht.
Kans op dodelijk letsel! ■ Houd kinderen onder de 3
Kinderen en andere mensen jaar en huisdieren uit de
die niet in staat zijn de risico's buurt van dit apparaat.
in te schatten van het gebruik ■ Laat het apparaat niet zonder
van het apparaat kunnen toezicht wanneer kinderen of
zichzelf verwonden of in andere mensen die niet in
levensgevaarlijke situaties staat zijn de risico's in te
terecht komen. Daarom opgelet schatten in de buurt zijn.
a.u.b.:

5
nl Veiligheidsinstructies

: Waarschuwing : Waarschuwing
Kans op dodelijk letsel! Kans op vergiftiging!
Kinderen kunnen zichzelf Wasmiddelen en
insluiten in apparaten en zo in verzorgingsproducten kunnen
een levensgevaarlijke situaties resulteren in vergiftiging
raken. wanneer ze worden
ingenomen.
■ Plaats het apparaat niet Raadpleeg een arts in geval
achter een deur, omdat dit van per ongeluk innemen.
de deur van het apparaat Houd wasmiddelen en
kan blokkeren of kan verzorgingsproducten buiten
verhinderen dat de deur het bereik van kinderen.
volledig opent.
■ Wanneer een apparaat het : Waarschuwing
einde van haar levensduur Kans op brandwonden!
heeft bereikt, trek dan de Bij het wassen op hoge
stekker uit het stopcontact temperatuur wordt het glas in
voordat u de aansluitkabel de deur van het apparaat heet.
doorknipt, en maak Laat kinderen niet de deur van
vervolgens het slot van de het apparaat aanraken wanneer
deur van het apparaat deze heet is.
onklaar.
: Waarschuwing
: Waarschuwing Oog-/huidirritatie!
Kans op verstikking! Contact met wasmiddelen of
Wanneer kinderen mogen verzorgingsproducten kan
spelen met verpakkingsfolie of irritatie aan ogen of huid
kunststof folie of veroorzaken.
verpakkingsonderdelen dan Spoel ogen of huid grondig
kunnen ze er in verstrikt raken wanneer deze in contact komen
of deze over hun hoofd trekken met wasmiddel of de
en stikken. verzorgingsproducten. Houd
Houd verpakkingsmateriaal, wasmiddelen en
kunststof folie en verzorgingsproducten buiten
verpakkingsonderdelen uit de het bereik van kinderen.
buurt van kinderen.

6
Veiligheidsinstructies nl

Installatie ■ Bij gebruik van een


aardlekschakelaar uitsluitend
: Waarschuwing een gebruiken met het
Kans op elektrische schok / volgende symbool: z. De
brand / materiële schade / aanwezigheid van dit
schade aan het apparaat! symbool is de enige manier
Wanneer het apparaat niet om er zeker van te zijn dat
correct wordt geïnstalleerd, dan het voldoet aan alle
kan dit leiden tot een geldende regelgeving.
gevaarlijke situatie. Zorg er
voor dat: : Waarschuwing
Kans op elektrische schok /
■ De netspanning op uw brand / materiële schade /
stopcontact overeenkomt schade aan het apparaat!
met de nominale spanning Wanneer de aansluitkabel van
die is vermeld op het het apparaat is gewijzigd of
apparaat (typeplaat). De beschadigd, dan kan dit leiden
aangesloten lasten en de tot een elektrische schok,
benodigde zekeringwaarde kortsluiting of brand als gevolg
zijn vermeld op het van oververhitting.
identificatieplaatje. De aansluitkabel mag niet
■ Het apparaat uitsluitend worden geknikt, gekneld of
wordt aangesloten op een gewijzigd en mag niet in
voeding met wisselspanning, contact komen met
via een landelijk erkend en hittebronnen.
geaard stopcontact dat
correct is geïnstalleerd. : Waarschuwing
■ De netstekker en het Kans op brand / materiële
geaarde stopcontact met schade / schade aan het
elkaar overeenstemmen en apparaat!
dat het aardesysteem correct Het gebruik van
is geïnstalleerd. verlengsnoeren of
■ De diameter van de kabel stekkerdozen kan leiden tot
voldoende groot is. brand door oververhitting of
■ De netstekker te allen tijde kortsluiting.
goed toegankelijk is. Sluit het apparaat direct aan op
een geaard stopcontact dat
correct is geïnstalleerd. Gebruik
geen verlengsnoeren,
stekkerdozen of meerweg-
stopcontacten.

7
nl Veiligheidsinstructies

: Waarschuwing : Waarschuwing
Kans op letsel / materiële Kans op letsel!
schade / schade aan het ■ Het apparaat is heel zwaar.
apparaat! Het optillen kan leiden tot
■ Het apparaat kan trillen of letsel.
verplaatsen tijdens bedrijf, Til het apparaat niet in uw
hetgeen potentieel kan eentje op.
leiden tot letsel of materiële Kans opHet
■ letsel! apparaat heeft scherpe
schade. randen waaraan u uw
Plaats het apparaat op een handen kunt snijden.
schone, gelijkmatige en Pak het apparaat niet beet
stevige ondergrond en stel aan de scherpe randen.
het horizontaal m.b.v. de Draag beschermende
stelvoeten en een waterpas. handschoenen om het op te
Kans opWanneer
■ u aangebruik
letsel / materiële schade / schade het apparaat! maakt tillen.
van uitstekende delen van Kans opWanneer
■ letsel! de slangen en
het apparaat (bijv. de deur aansluitkabel niet juist zijn
van het apparaat) om het te geleid, dan kunnen deze een
tillen of te verplaatsen, dan struikelgevaar vormen,
kunnen deze onderdelen hetgeen tot letsel kan leiden.
afbreken en letsel Leid slangen en kabels
veroorzaken. dusdanig dat ze geen
Het apparaat niet aan struikelgevaar vormen.
uitstekende delen
beetpakken om het apparaat
te verplaatsen.

8
Veiligheidsinstructies nl

Attentie! ■ Het apparaat is beveiligd


Materiële schade / schade aan voor transport met behulp
het apparaat van
■ Wanneer de waterdruk te transportvergrendelingen.
hoog of te laag is, dan kan Wanneer de
het zijn dat het apparaat niet transportvergrendelingen
in staat is goed te werken en niet worden verwijderd
het kan ook leiden tot voordat het apparaat wordt
materiële schade of schade gebruikt dan kan dit leiden
aan het apparaat. tot schade aan het apparaat.
Zorg er voor dat de Het is belangrijk om alle
waterdruk in de water- transportvergrendelingen
toevoer tenminste 100 kPa volledig te verwijderen
(1 bar) is en niet hoger dan voordat u het apparaat voor
1000 kPa (10 bar). de eerste keer gebruikt. Zorg
■ ëleWanneer
Materi de waterslangen
schade / schade aan het apparaat er voor dat u deze
zijn gewijzigd of beschadigd transportvergrendelingen
dan kan dit leiden tot afzonderlijk bewaard. Het is
materiële schade of schade belangrijk om de
aan het apparaat. transportvergrendelingen
De waterslangen moeten niet weer aan te brengen
worden geknikt, bekneld, wanneer het apparaat moet
gewijzigd of beschadigd. worden getransporteerd, om
■ ëleHet
Materi gebruik
schade / schade aan het apparaat van slangen schade aan het apparaat
geleverd door andere tijdens het vervoer te
merken voor het aansluiten voorkomen.
van de watertoevoer kan
resulteren in materiële
schade of schade aan het
apparaat.
Gebruik uitsluitend de
slangen die zijn meegeleverd
met het apparaat of originele
reserveslangen.
Materiële schade / schade aan het apparaat

9
nl Veiligheidsinstructies

Bediening ■ opWanneer
Kans letsel! u in de trommel
grijpt terwijl deze nog steeds
: Waarschuwing draait, dan loopt u het risico
Kans op explosies/brand! letsel aan uw handen op te
Wasgoed dat is voorbehandeld lopen.
met reinigingsmiddelen die Wacht totdat de trommel niet
oplosmiddelen bevatten, bijv. meer draait.
vlekverwijderaars /
schoonmaakoplosmiddelen, : Waarschuwing
kunnen leiden tot een explosie Kans op brandwonden!
nadat ze in de trommel zijn Bij wassen bij hoge
gedaan. temperaturen bestaat een risico
Spoel het wasgoed grondig op verbranding wanneer u in
met water, voordat u het in de contact komt met wassop (bijv.
machine wast. bij het afvoeren van heet
wassop in een wasbak).
: Waarschuwing Grijp niet in het hete wassop.
Kans op vergiftiging!
Er kunnen giftige dampen : Waarschuwing
vrijkomen door Irritatie van de luchtwegen/
reinigingsmiddelen die ogen!
oplosmiddelen bevatten, bijv. Dit apparaat maakt gebruikt
reinigingsoplosmiddel. van programma's waarin
Gebruik geen actieve zuurstof wordt
reinigingsmiddelen die toegepast. Actieve zuurstof kan
oplosmiddelen bevatten. de slijmvliezen irriteren en de
ogen doen tranen.
: Waarschuwing Open de deur niet middels de
Kans op letsel! noodontgrendeling wanneer
■ Wanneer u leunt, of zit op de een programma draait met
deur van het apparaat actieve zuurstof. Wacht totdat
wanneer deze open is, dan de deur wordt vrijgegeven.
kan het apparaat kantelen,
hetgeen tot letsel kan leiden.
Leun niet met uw gewicht op
de deur van het apparaat
wanneer het open is.
■ opWanneer
Kans letsel! u op het apparaat
klimt, kan het werkblad
breken, hetgeen kan leiden
tot letsel.
Klim niet op het apparaat.

10
Veiligheidsinstructies nl

: Waarschuwing ■ Wanneer u de verkeerde


Oog-/huidirritatie! hoeveelheid wasmiddel of
Wasmiddel en reinigingsmiddel in het
verzorgingsproducten kunnen apparaat doet, dan kan dit
er uit spatten wanneer de leiden tot materiële schade
wasmiddellade wordt geopend of schade aan het apparaat.
terwijl het apparaat in bedrijf is. Gebruik wasmiddelen /
Spoel ogen of huid grondig verzorgingsproducten /
wanneer deze in contact komen reinigingsmiddelen en
met wasmiddel of de wasverzachters
verzorgingsproducten. overeenkomstig de
Raadpleeg een arts in geval instructies van de fabrikant.
van per ongeluk innemen.
Reiniging/Onderhoud
Attentie!
Materiële schade / schade aan : Waarschuwing
het apparaat Kans op dodelijk letsel!
■ Wanneer de hoeveelheid Het apparaat wordt gevoed
wasgoed in het apparaat de door elektriciteit. Er is sprake
maximum van een kans op een
beladingscapaciteit elektrische schok wanneer u in
overschrijdt, dan kan het zijn contact komt met componenten
dat de machine niet goed die onder spanning staan.
kan functioneren of het kan Daarom opgelet a.u.b.:
leiden tot materiële schade ■ Schakel het apparaat uit.
of schade aan het apparaat. Koppel het apparaat los van
Overschrijd niet de maximale de voeding (trek de stekker
beladingscapaciteit van uit het stopcontact).
droog wasgoed. Zorg er ■ De netstekker nooit
voor dat u de maximum aanraken of beetpakken met
beladingscapaciteiten aan natte handen.
houdt zoals gespecificeerd ■ Pak bij het verwijderen van
voor elk van de de stekker uit het
programma's. ~ Blz. 30 stopcontact altijd de stekker
Materiële schade / schade aan het apparaat
zelf beet en nooit de
aansluitkabel, omdat anders
hierdoor de aansluitkabel
beschadigd kan raken.

11
nl Veiligheidsinstructies

■ Voer geen technische : Waarschuwing


modificaties uit aan het Kans op letsel / materiële
apparaat of kenmerken schade / schade aan het
daarvan. apparaat!
■ Reparaties en andere Het gebruik van reserve-
werkzaamheden aan het onderdelen en accessoires
apparaat mogen alleen geleverd door andere merken
worden uitgevoerd door is gevaarlijk en kan leiden tot
onze klantenservice of door letsel, materiële schade of
een elektricien. Dit geldt ook schade aan het apparaat.
voor het vervangen van de Gebruik vanwege
aansluitkabel (indien nodig). veiligheidsredenen uitsluitend
■ Reserve aansluitkabels originele reserve-onderdelen en
kunnen worden besteld via accessoires.
onze klantenservice.
Attentie!
: Waarschuwing Materiële schade / schade aan
Kans op vergiftiging! het apparaat
Er kunnen giftige dampen Reinigingsmiddelen en
vrijkomen door middelen voor het
reinigingsmiddelen die voorbehandelen van wasgoed
oplosmiddelen bevatten, bijv. (bijv. vlekkenverwijderaars,
reinigingsoplosmiddel. voorwassprays etc.) kunnen
Gebruik geen schade veroorzaken wanneer
reinigingsmiddelen die ze in contact komen met
oplosmiddelen bevatten. oppervlakken van het apparaat.
: Waarschuwing Daarom opgelet a.u.b.:
Kans op elektrische schok / ■ Laat deze middelen niet in
materiële schade / schade aan contact komen met de
het apparaat! oppervlakken van het
Wanneer vocht het apparaat apparaat.
binnendringt, dan kan dit leiden ■ Reinig het apparaat met
tot kortsluiting. uitsluitend water en een
Gebruik geen hogedrukspuit of zachte, vochtige doek.
stoomreiniger voor het reinigen ■ Verwijder eventueel
van uw apparaat. wasmiddel, spray of andere
resten ogenblikkelijk.

12
Milieubescherming nl

■ Opmerking over het energie- en


7 Milieubescherming waterverbruik: ~ Blz. 27
De indicaties geven informatie over
Verpakking/Oude apparaat
gnmirehcsbulMi
de relatieve hoogte van het energie
resp. waterverbruik in de gekozen
) De verpakking milieuvriendelijk programma's.
(laten) afvoeren. Hoe meer indicatielampjes branden,
Dit apparaat is gekenmerkt in des te hoger is het betreffende
overeenstemming met de verbruik.
Europese richtlijn 2012/19/EU Zo kunt u de verbruiken in de
betreffende afgedankte programma's bij de kiezen van
elektrische en elektronische verschillende programma-
apparatuur (waste electrical instellingen vergelijke en eventueel
and electronic equipment - kiezen voor een energie- resp.
WEEE).De richtlijn geeft het waterbesparende programma-
kader aan voor de in de EU instelling.
geldige terugneming en
verwerking van oude ■ Energiebesparingsmodus:
apparaten. verlichting van het display dooft na
enkele minuten, toets A knippert.
Om de verlichting te activeren een
Besparingstips willekeurige toets kiezen.
De energiebesparings-modus wordt
■ Maximale hoeveelheid wasgoed bij
niet geactiveerd wanneer er een
het betreffende programma
programma loopt.
gebruiken.
Programma-overzicht ~ Blz. 30 ■ Automatisch uitschakelen: wanneer
het apparaat langere tijd niet wordt
■ Normaal verontreinigd wasgoed
bediend, dan schakelt het zichzelf
wassen zonder voorwas.
voor de programmastart en na het
■ U kunt bij licht en normaal programma-einde automatisch uit
verontreinigde was besparen op om energie te besparen. Om het
energie en wasmiddel. ~ Blz. 29 apparaat weer in te schakelen weer
op de hoofdschakelaar drukken.
■ Zie de textiellabels voor de keuze In-/uitschakelen van de functie
van de temperatuur. De temperatuur ~ Blz. 43
in de machine kan hiervan afwijken
om een optimale combinatie van ■ Als het wasgoed aansluitend in de
energiebesparing en wasresultaat te wasdroger wordt gedroogd:
waarborgen. centrifugetoerental kiezen volgens
de gebruiksaanwijzing bij de
droogautomaat.

13
nl Plaatsen en aansluiten

( Aansluitkabel
5 Plaatsen en aansluiten 0 Zak:
Leveringsomvang
netiulsnaetaPl
■ Gebruiksaanwijzing en
installatievoorschrift
Aanwijzing: Controleer de machine op ■ Overzicht servicediensten*
transportschade. Een beschadigd ■ Garantie*
apparaat nooit in gebruik nemen. Voor ■ Afdekkappen voor openingen
klachten kunt u terecht bij de winkel na het verwijderen van de
waar u het apparaat hebt aangeschaft transportbeveiligingen
of bij onze servicedienst. ~ Blz. 52 ■ Adapter met afdichtring van
21 mm = ½“ naar
26,4 mm = ¾” *
8 Watertoevoerslang bij model
Aquastop
@ Waterafvoerslang
H Bocht voor het bevestigen van de
 waterafvoerslang*
P Watertoevoerslang bij de
modellen Standard/Aqua-Secure
* afhankelijk van model
 Daarnaast is bij het aansluiten van de
waterafvoerslang op een sifon een
# slangenklem ∅ 24 - 40 mm (vakhandel)
nodig.
Handig gereedschap
■ Waterpas voor het horizontaal stellen
■ Steeksleutel:
– SW13 voor het losdraaien van de
+ transportbeveiligingen en
– SW17 voor het stellen van de
3 apparaatvoeten

14
Plaatsen en aansluiten nl

Veiligheidsvoorschriften De juiste plaats


: Waarschuwing Aanwijzing: Stabilliteit is belangrijk,
Risico van letsel! zodat de wasmachine niet gaat
■ De wasmachine is zwaar. "wandelen"!
Wees voorzichtig bij het tillen/ ■ De ondergrond moet stevig en
transporteren van de wasmachine. waterpas zijn.
■ Wanneer de wasmachine wordt ■ Niet geschikt voor zachte
opgetild aan uitstekende onderdelen vloerbedekking.
(bijv. de vuldeur), kunnen deze
onderdelen afbreken en letsel Plaatsing op een sokkel of op
veroorzaken. een houten vloer
De wasmachine niet optillen aan
uitstekende onderdelen. Attentie!
■ Wanneer de slangleidingen en de
Schade aan het apparaat
aansluitkabel onjuist worden
aangelegd, bestaat er struikel- en De wasmachine kan tijdens het
letselgevaar. centrifugeren gaan schuiven en van zijn
Slangen en kabels zodanig leggen sokkel kantelen/vallen.
dat u er niet over kunt struikelen. Bevestig de apparaatvoeten absoluut
met bevestigingsbeugels.
Attentie! Bestelnummer WMZ 2200, WX 9756,
Schade aan het apparaat Z 7080X0
Bevroren slangen kunnen barsten/ Aanwijzing: Plaats bij vloeren met
springen. houten balken de wasmachine:
De wasmachine niet op vorstgevoelige ■ indien mogelijk in een hoek,
plaatsen en/of buiten zetten. ■ op een watervaste houten plaat (min.
Attentie! 30 mm dik) die vast op de vloer is
geschroefd.
Waterschade
De aansluitingen van de watertoevoer-
en waterafvoerslang staan onder druk Bij plaatsing op een verhoging
van het water. Om lekkage of met lade
waterschade te voorkomen dient u zich
absoluut te houden aan de Sokkel bestelnr.: WMZ 20490,
aanwijzingen in dit hoofdstuk. WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Aanwijzingen
■ Naast de hier vermelde aanwijzingen
kunnen speciale voorschriften van
het waterleiding- en energiebedrijf in
uw regio van toepassing zijn.
■ In geval van twijfel de aansluiting
door een vakkundig monteur laten
uitvoeren.

15
nl Plaatsen en aansluiten

Onderbouw/inbouw van het Aanwijzing: Bewaar schroeven en


apparaat in een rij hulzen.
keukenmeubelen
: Waarschuwing
Levensgevaar!
Bij contact met onderdelen die onder
spanning staan bestaat het risico van
een elektrische schok.
De afdekplaat van het apparaat niet 1. Slangen uit de houders halen.
verwijderen.
Aanwijzingen
■ Noodzakelijke nisbreedte 60 cm.
■ Plaats de wasmachine uitsluitend
onder een doorlopend werkblad dat
vast verbonden is met de
keukenmeubelen ernaast.
2. Alle 4 transportbeveiligings-
Transportbeveiligingen schroeven met een steeksleutel
verwijderen. SW13 losdraaien en verwijderen.
Hulzen verwijderen. Hierbij de
Attentie! aansluitkabel uit de houders halen.
Schade aan het apparaat
■ De machine is voor transport met
transportbeveiligingen geborgd. Niet
verwijderde transportbeveiligingen
kunnen bij gebruik van de machine
bijv. de trommel beschadigen.
Verwijder voorafgaand aan het
eerste gebruik absoluut de vier
transportborgingen. Bewaar de 3. Afdekkingen plaatsen. Afdekkingen
transport- beveiligingen. vast vergrendelen door op de
■ Om bij later transport sluithaak te drukken.
transportschade te voorkomen, moet
u de transportbeveiligingen voor het
transport beslist weer aanbrengen.

16
Plaatsen en aansluiten nl

Lengte van de slangen en de


aansluitkabel
■ Aansluiting aan de linkerkant

aFP
aFP
PD[FP

aFP

■ aansluiting aan de rechterkant

aFP
aFP
PD[FP

aFP

Tip: Bij de vakhandel/servicedienst de


volgende onderdelen verkrijgbaar:
■ een verlenging voor de Aquastop-
resp. koudwatertoevoerslang
(ca. 2,50 m); bestelnr. WM Z2380,
WZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
■ een langere toevoerslang
(ca. 2,20 m) voor model Standaard;
artikelnr. voor Servicedienst:
00353925

17
nl Plaatsen en aansluiten

Watertoevoer Optimale waterdruk in de waterleiding


minimaal 100 kPa (1 bar)
: Waarschuwing maximaal 1000 kPa (10 bar)
Levensgevaar!
Bij contact met onder spanning staande Uit de geopende kraan stroomt ten
onderdelen bestaat er minste 8 liter water per minuut.
elektrocutiegevaar. Bij hogere waterdruk een
Aqua-Stop-veiligheidssysteem niet in drukreduceerventiel inbouwen.
water onderdompelen (bevat een
elektrisch ventiel). Aansluiting
Aanwijzingen Sluit de watertoevoerslang aan op de
■ Gebruik voor de wasmachine alleen waterkraan (26,4 mm = ¾" ) en het
koud leidingwater. apparaat (bij modellen met Aquastop
■ Sluit de was-machine niet aan op de niet nodig, vast geïnstalleerd) op:
mengkraan van een geiser.
■ Gebruik uitsluitend de meegeleverde ■ Model: Standard
of bij een geautoriseerde
vakhandelaar gekochte
toevoerslang, geen gebruikt
exemplaar.
■ De watertoevoerslang niet knikken of
platdrukken.
■ Verander (inkorten, doorsnijden) de
watertoevoerslang niet (de sterkte is
dan niet langer gegarandeerd). ■ Model: Aqua-Secure
■ Draai de schroefverbindingen
slechts handvast aan. Wanneer de
schroefkoppelingen te stevig met
gereedschap (tang) worden
vastgedraaid, kunnen de
schroefdraden beschadigd raken.
■ Bij aansluiting op een waterkraan 21
mm = ½” eerst een adapter* met
afdichtring van 21 mm = ½“ op 26,4 ■ Model: Aquastop
mm = ¾” monteren.
* wordt afhankelijk van het model
meegeleverd

ê PLQPP

Aanwijzing: Kraan voorzichtig


ë opendraaien en daarbij de aansluitingen
op dichtheid controleren. De
schroefkoppeling staat onder druk van
de waterleiding.

18
Plaatsen en aansluiten nl

Waterafvoer Aansluiting

: Waarschuwing ■ Afvoer in een wastafel


Risico van verbranding!
Bij het wassen met hoge temperaturen
kunnen er bij aanraking met heet
zeepsop, bijv. wanneer er heet zeepsop
in een wastafel wordt gepompt,
brandwonden ontstaan.
Kom niet met uw handen in het hete
zeepsop. ■ Afvoer in een sifon
Attentie! De aansluiting moet met een
Waterschade slangklem, ∅ 24-40 mm (ijzerhandel
of bouwmarkt) worden geborgd.
Wanneer de afvoerslang door de hoge
druk van het water tijdens het afpompen
uit de wastafel of van de aansluiting
glijdt, kan het wegstromende water
schade veroorzaken.
Borg de afvoerslang zodanig dat deze
er niet uit kan schieten.
Attentie!
■ Afvoer in en kunststof standpijp
Beschadiging van het apparaat/textiel met rubberen mof of in een
Wanneer het uiteinde van de afvoerputje
afvoerslang in het weggepompte water
komt, kan het water in het apparaat
worden teruggezogen en het apparaat /
textiel beschadigd raken.
Let erop dat:
■ de stop van de wastafel de afvoer
niet afsluit.
■ het uiteinde van de afvoerslang niet
in het weggepompte water is
gedompeld.
■ het water snel genoeg wegstroomt.
Aanwijzing: De waterafvoerslang niet
knikken of in de lengte uitrekken.

19
nl Plaatsen en aansluiten

Stellen
Stel het apparaat horizontaal m.b.v. een
waterpas.
Overmatig geluid, vibraties en „lopen”
kunnen het gevolg zijn van het niet
correct stellen van het apparaat!
1. Contramoeren met een steeksleutel
SW17 losdraaien met de wijzers van
de klok mee.
2. De stand van de wasmachine met
een waterpas controleren, eventueel
corrigeren. De hoogte veranderen
door het voetje van het apparaat te
draaien.
Alle vier de voetjes moeten stevig op
de grond staan.
3. Contramoeren onder alle vier de
apparaatvoeten met steeksleutel
SW17 handvast aan tegen de
behuizing. Het voetje hierbij
vasthouden en niet in de hoogte
verstellen.

20
Plaatsen en aansluiten nl

Elektrische aansluiting ■ Bij gebruik van een


aardlekschakelaar alleen een type
: Waarschuwing met dit symbool z wordt gebruikt.
Levensgevaar! Alleen aardlekschakelaars met dit
Bij contact met onder spanning staande symbool voldoen aan de nu
onderdelen bestaat er geldende voorschriften.
elektrocutiegevaar. ■ De stekker moet altijd bereikbaar
■ De stekker nooit met natte handen zijn.
aanraken. ■ De netspanningskabel niet wordt
■ Trek de aansluitkabel altijd geknikt, bekneld, gewijzigd of
uitsluitend aan de stekker en niet doorgesneden.
aan de kabel zelf, omdat deze ■ De aansluitkabel niet in contact komt
anders beschadigd kan raken. met warmtebronnen.
■ Nooit de stekker uit het stopcontact
trekken tijdens het gebruik.
Houd u aan de volgende instructies en
zorg ervoor dat:
Aanwijzingen
■ De netspanning en aangegeven
spanning op de wasmachine
(typeplaatje) met elkaar
overeenstemmen.
De aansluitwaarde en de vereiste
zekering is op het typeplaatje
aangegeven.
■ De wasmachine uitsluitend op
wisselstroom wordt aangesloten, via
een volgens de voorschriften
geïnstalleerd stopcontact met
randaarde.
■ De stekker in het stopcontact past.
■ De doorsnede van de elektrische
kabel groot genoeg is.
■ Het aardingssysteem volgens de
voorschriften is geïnstalleerd.
■ Vervanging van de aansluitkabel
(indien nodig) alleen door een
vakkundig monteur. Een nieuwe
kabel is bij de Servicedienst tegen
meerprijs verkrijgbaar.
■ Geen meervoudige stekkers/
contactdozen en/of verlengkabels
gebruiken.

21
nl Plaatsen en aansluiten

Vóór het eerste gebruik


De wasmachine is voor het verlaten van
de fabriek grondig getest. Om eventuele
restjes water van het testen te
verwijderen, de wasautomaat de eerste
keer zonder wasgoed laten draaien.
Aanwijzingen
■ Wasmachine moet deskundig
opgesteld en aangesloten zijn.
vanaf ~ Blz. 14
■ Neem een beschadigde
wasautomaat nooit in gebruik. Neem
contact op met de servicedienst.
Voorbereidende werkzaamheden:
1. Apparaat controleren.
2. Folie van het bedieningspaneel
verwijderen.
3. Stekker in wandcontactdoos doen.
4. Kraan opendraaien.
Programma zonder wasgoed draaien:
1. Apparaat inschakelen.
2. Vuldeur sluiten (trommel niet vullen
met wasgoed!).
3. Programma Trommel reinigen
90 °C instellen.
4. Wasmiddellade openen.
5. Ca. 1 liter water in compartiment II
gieten.
6. Waspoeder in compartiment II doen.
Aanwijzing: Ter voorkoming van
schuimvorming slechts de helft van
de door de wasmiddelproducent
aanbevolen hoeveelheid wasmiddel
gebruiken. Gebruik geen wol- of
fijnwasmiddel.
7. Wasmiddellade sluiten.
8. Toets A kiezen.
9. Aan het einde van het programma
apparaat uitschakelen.
Uw wasautomaat is nu gebruiksklaar.

22
Plaatsen en aansluiten nl

Transporteren Vóór het opnieuw in gebruik nemen:

bijv. bij verhuizing Aanwijzingen


■ absoluut de transportbeveiligingen
Voorbereidende werkzaamheden: verwijderen!
1. Kraan dichtdraaien. ■ ca. 1 liter water in compartiment II
2. Waterdruk in de toevoerslang gieten, programma Afpompen
reduceren: ~ Blz. 47; reinigen en kiezen en starten.
onderhouden - Zeef in watertoevoer Zo voorkomt u dat bij de volgende
verstopt wasbeurt wasmiddel ongebruikt in
3. Stekker van het apparaat uit het de afvoer stroomt.
stopcontact trekken of de
trekschakelaar uitschakelen.
4. Resterend sop afvoeren: ~ Blz. 46;
reinigen en onderhouden -
afvoerpomp verstopt, noodlediging
5. Slangen demonteren.
Transportbeveiligingen monteren:
1. Afdekkingen eraf halen en bewaren.
Eventueel een schroevendraaier
gebruiken.

2. Alle 4 de hulzen erin zetten.


Aansluitkabel op de houders
vastklemmen.
Transportbeveiligingsschroeven
plaatsen en met een steeksleutel
SW13 aandraaien.

23
nl Het belangrijkste in het kort

Y Het belangrijkste in het kort


trokehni tskjirgnalebHt

1 @ @ @

Stekker in Vuldeur openen. Voor het Programma kiezen


wandcontactdoos inschakelen op toets bijv. Katoen.
steken. Kraan # drukken.
opendraaien.
--------

2 @ @ @
FODFN

Wasgoed sorteren. Max. Trommel met Vuldeur sluiten.


beladingshoeveelheid wasgoed vullen.
(afh. van model) op het
display aanhouden.
--------

3 @ @

Wasmiddel Eventueel programma-voorinstellingen Programma starten.


toevoegen. wijzigen en/of extra instellingen kiezen.
--------

4 @ @ @

Einde van het programmaVuldeur openen en Om de wasmachine Kraan dichtdraaien


wasgoed eruit halen. uit te schakelen op (bij modellen zonder
toets # drukken. Aqua-Stop).
--------

24
Het apparaat leren kennen nl

* Het apparaat leren kennen


Wasmachine
nekrl tarpHte

6 7

( Wasmiddellade ~ Blz. 39
0 Bedieningspaneel en display
8 Vulvenster met greep
9S Vuldeur openen
9T Vuldeur sluiten
@ Serviceklep

25
nl Het apparaat leren kennen

Bedieningspaneel

Aanwijzing: Alle toetsen (behalve de H Programmavoorinstelling


hoofdschakelaar) zijn tiptoetsen, licht wijzigen: ~ Blz. 36
aanraken is voldoende. ■ Temperatuur,
■ Centrifugeren,
( Hoofdschakelaar ■ Klaar in
voor het Aan/Uit-schakelen van de P Kinderbeveiliging 3 sec
wasmachine: tegen per ongeluk wijzigen van de
Toets # indrukken. ingestelde functies activeren/
0 Programmakiezer deactiveren:
voor het kiezen van een druk daarvoor de toetsen
programma. Klaar in + en - ca. 3 s gelijktijdig
Programma-overzicht ~ Blz. 30 in. ~ Blz. 40
8 extra programma-instellingen: X Display voor instellingen en
~ Blz. 37 informatie. ~ Blz. 27
■ SpeedPerfect,
■ EcoPerfect,
■ Voorwas,
■ Extra water,
■ Licht strijken,
■ Active Oxygen Ø
@ Toets A voor:
■ het starten van een
programma,
■ het onderbreken van een
programma, bijv. wasgoed
bijvullen ~ Blz. 41,
■ het afbreken van een
programma ~ Blz. 41

26
Het apparaat leren kennen nl

Display overige opmerkingen


# Ø Active Oxygen Ø ~ Blz. 37
Programmavoortgang:
Ø Actieve zuurstof fase
! Voorwas
N Wassen
õ Spoelen
 
0 Centrifugeren
Programmavoorinstellingen: -0- Einde van het programma
( Temperatuur in °C $ Programma-einde met instelling
Ž - 90 (Ž = koud) Spoelstop
0 ■ Centrifugeren in T/min,
$, 0 - 1600*; -P- Pauze, bijv. voor het bijvullen van
* het max. centrifugetoerental wasgoed
is afhankelijk van het gekozen Vuldeur:
programma en model,
■ 0 = geen centrifugeren, alleen ÿ Vuldeur kan geopend worden.
afpompen ~ Blz. 36, brandt
■ $ = spoelstop ~ Blz. 36 ÿ na de programmastart: vuldeur is
8 ■ Klaar in knippert niet goed gesloten.
bijv. 2:30;
Programmaduur na Waterkraan:
programmakeuze in h:min r Kraan niet open geen waterdruk
(uren:minuten), brandt
■ Eindtijdvoorinstelling
r Waterdruk te laag (kan de
1 - 24h;
knippert programmaduur verlengen)
Programma-einde na ...h
(h=uur), Kinderslot: ~ Blz. 40
■ Aanbevolen lading E Kinderslot geactiveerd
bijv. kg 9*; brandt
* afhankelijk van het gekozen
programma E Kinderbeveiliging geactiveerd,
@ Opmerking over het energie- en knippert programmakiezer verdraaid
waterverbruik: ~ Blz. 13 Schuimdetectie:
■ X {{{{{
Indicatie waterverbruik Å ~ Blz. 40
■ þ{{{{{ brandt
Indicatie energieverbruik Foutindicatie:
E: - - ~ Blz. 49
Signaalinstelling:
0-4 ~ Blz. 43
Automatisch uitschakelen van het apparaat:
Aan UIT ~ Blz. 13, ~ Blz. 43

27
nl Wasgoed

■ Mate van verontreiniging


Z Wasgoed Was wasgoed met gelijksoortige
mate van verontreiniging samen.
Wasgoed voorbereiden
Wdeogsa
Enkele voorbeelden voor de mate
van verontreiniging vindt u
Attentie! ~ Blz. 29
Beschadiging van het apparaat/textiel – licht: niet voorwassen, eventueel
Vreemde voorwerpen (bijv. munten, instelling SpeedPerfect kiezen
paperclips, naalden, spijkers) kunnen – normaal
het wasgoed, of onderdelen van de – sterk: minder wasgoed in de
wasmachine beschadigen. machine doen, programma met
voorwas kiezen
Neem daarom de volgende – Vlekken: Vlekken, zolang ze nog
aanwijzingen in acht bij de 'vers' zijn, verwijderen/
voorbereiding van uw was: voorbehandelen. Vervolgens met
■ Zakken leegmaken. een sopje afdeppen / niet
inwrijven. Wasgoed aansluitend
met overeenkomstig programma
wassen. Hardnekkige/
ingedroogde vlekken kunnen
vaak pas door meerdere keren
wassen verwijderd worden.
■ Symbolen op de textiellabels
Aanwijzing: Getallen in de
■ Metalen voorwerpen (zoals symbolen verwijzen naar de
paperclips) verwijderen. maximaal te gebruiken
■ Tere weefsels wassen in een wastemperatuur.
wasnet/zak (panty’s, beugel-BH's).
■ Ritssluitingen sluiten, overtrekken M geschikt voor normaal
dichtknopen. wasproces;
■ Zand uit zakken en omslagen bijv. programma katoen
borstelen. N voorzichtig wasproces nodig;
■ Rollertjes van vitrage verwijderen of bijv. programma:
in een apart netje / aparte zak doen. kreukherstellend
O bijzonder mild
Wasgoed sorteren wasprogramma nodig, bijv.
programma Fijn/Zijde
Sorteer uw wasgoed overeenkomstig W geschikt voor handwas, bijv.
de verzorgingsinstructies van de programma W Wol
producent zoals aangegeven op de Ž Wasgoed niet in de
textiellabels: wasmachine wassen.
■ Soort weefsel/vezels
■ Kleur
Aanwijzing: Wasgoed kan
verkleuren. Was witte en bonte was
gescheiden. Nieuw bont wasgoed
de eerste keer afzonderlijk wassen.

28
Wasmiddel nl

Energie en wasmiddel
C Wasmiddel besparen
Juiste wasmiddelkeuze
ledWmsai
U kunt bij licht en normaal
Voor de juiste wasmiddelkeuze, verontreinigde was besparen op
temperatuur en behandeling van het energie (lagere wastemperatuur) en
wasgoed is het waslabel wasmiddel.
doorslaggevend. ~ zie ook
www.sartex.ch Besparen Mate van verontreiniging /
Aanwijzing
Op de website www.cleanright.eu vindt
u veel aanvullende informatie over was-, Lagere licht
verzorgings- en reinigingsmiddelen voor temperatuur en Geen verontreiniging of
huishoudelijk gebruik. minder wasmiddel vlekken zichtbaar.
volgens Kledingstukken hebben
■ Totaal wasmiddel met optische doseeradvies lichaamsgeur aangenomen,
witmakers bijv.:
geschikt voor kookbestendige witte ■ lichte zomer-/sportkleding
was van linnen of katoen (enkele uren gedragen)
Programma: Katoen / ■ T-shirts, overhemden ,
Cold °C - max. 90 °C blouses, (max. 1 dag
■ Bontwasmiddel zonder gedragen)
bleekmiddel en optische witmakers ■ Beddengoed en
geschikt voor bonte was van linnen handdoeken van gasten (1
of katoen dag gebruikt)
Programma: Katoen / normaal
Cold°C - max. 60°C Verontreiniging zichtbaar / of
■ Bonte-/fijnwasmiddel zonder een paar lichte vlekken
optisch witmiddel herkenbaar, bijv.:
geschikt voor bonte was van ■ T-shirts, overhemden,
kreukherstellende vezels, blouses, (bezweet,
synthetische materialen meerdere malen
Programma: Kreukherstellend / gedragen)
Cold °C - max. 60°C ■ Handdoeken, beddengoed
■ Fijnwasmiddel (max. 1 week gebruikt)
geschikt voor kwetsbaar, fijn textiel,
zijde of viscose Temperatuur sterk
Programma: Fijn/Zijde / volgens het wasla- Verontreiniging en/of vlekken
Cold °C - max. 40°C bel en wasmiddel- duidelijk zichtbaar, bijv.
■ Wolwasmiddel hoeveelheid theedoeken, babywas,
geschikt voor wol volgens doseerad- werkkleding
Programma Wol / vies / sterk
Cold °C - max. 40°C verontreinigd

Aanwijzing: Bij dosering van alle was-/


hulp-/verzorgings- en
reinigingsmiddelen moet u absoluut de
aanwijzingen van de fabrikant en de
overige aanwijzingen in acht nemen.
~ Blz. 39

29
nl Programma-overzicht

/ Programma-overzicht
Programma's op de programmakiezer
thcizremavog-P

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen


Programmanaam Maximale belading
Korte toelichting bij het programma, bijv. voor welke selecteerbare Temperatuur (Ž= koud)
textielsoorten het geschikt is.
selecteerbare Centrifugeren**;
$ = Spoelstop,
0 = geen centrifugeren, alleen
afpompen
selecteerbare aanvullende
programma-instellingen
Katoen max. 9 kg/5* kg
stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen Ž - 90 °C
Aanwijzing: . Bij instelling SpeedPerfect geschikt als kort $, 0 - 1600** tpm
programma voor licht verontreinigd wasgoed.
EcoPerfect, SpeedPerfect,
Voorwas,
Extra water,
Licht strijken,
Active Oxygen Ø ****
Katoen Eco ü max. 9 kg
stevig textiel, kookbestendig textiel van katoen of linnen; Ž - 90 °C
Energiezuinig wassen dankzij temperatuurverlaging bij $, 0 - 1600** tpm
vergelijkbaar wasresultaat als programma Katoen.
Voorwas,
Aanwijzing: . De wastemperatuur is lager dan de gekozen
temperatuur. Bij een bijzondere wens t.a.v. het bereiken van de Extra water,
wassoptemperatuur het programma Katoen eventueel met een Licht strijken,
hogere temperatuur gebruiken. Active Oxygen Ø ****
* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model
*** Programma afhankelijk van model
****selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C

30
Programma-overzicht nl

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen


Kreukherstellend max. 4 kg
Textiel van synthetische of gemengde weefsels Ž ... 60 °C
$, 0 - 1200 tpm
EcoPerfect, SpeedPerfect,
Voorwas,
Extra water,
Licht strijken,
Active Oxygen Ø ****
Mix max. 4 kg
gemengde stukken, van katoen en synthetisch textiel. Ž - 40 °C
$, 0 - 1600** tpm
EcoPerfect, SpeedPerfect,
Voorwas,
Extra water,
Licht strijken,
Active Oxygen Ø
Fijn / Zijde max. 2 kg
voor kwetsbaar textiel dat gewassen mag worden, zoals zijde, Ž - 40 °C
satijn, synthetische of gemengde weefsels (bijv. zijden blouses of
-sjaals). $, 0 - 800 tpm
Aanwijzing: . Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is EcoPerfect, SpeedPerfect,
voor fijne was of zijde. Voorwas,
Extra water,
Licht strijken,
Active Oxygen Ø
: Wol max. 2 kg
textiel van wol of met wol gemengde weefsels dat met de hand of Ž - 40 °C
in de wasmachine gewassen mag worden;
$, 0 - 800 tpm
bijzonder mild wasprogramma om krimpen van het wasgoed te
voorkomen, langere programmapauzes (het textiel rust in het -
waswater).
Aanwijzingen
■ Wol is een dierlijk product, bijv. angora, alpaca, lama,
schaap.
■ Een machinewasmiddel gebruiken dat geschikt is voor wol.
* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model
*** Programma afhankelijk van model
****selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C

31
nl Programma-overzicht

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen


Spoelen / Centrifugeren / Afpompen -
gecombineerd extra programma voor spoelen, centrifugeren van -
het wasgoed en afpompen van het wassop
$, 0 - 1600** tpm
Aanwijzing: . Af fabriek is bij dit programma de toets Extra
water geactiveerd. Extra water,
Licht strijken
Moet alleen gecentrifugeerd worden: toets Extra water
deactiveren en eventueel. centrifugetoerental aanpassen.
Moet alleen water worden afgepompt: toets Extra water
deactiveren en centrifugetoerental 0 kiezen.
ActiveOxygen Refresh Ø max. 1 kg
gemengde lading, bestaande uit katoen, synthetische stoffen, -
zijde, satijn, wol;
-
Programma voor het verwijderen van geurtjes, bijv. sigaretten- en
keukengeurtjes ~ Blz. 35 -
Aanwijzingen
■ Max. belading aanhouden.
■ Geen wasprogramma / niet voor het verwijderen van vlekken
en zweet.
■ Uitsluitend droog wasgoed in de machine doen.
■ Vóór het in de machine doen van het wasgoed eventueel de
trommel droogvegen; daarbij de trommel ook draaien, om al
het water te verwijderen.
* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model
*** Programma afhankelijk van model
****selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C

32
Programma-overzicht nl

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen


Trommel reinigen 0 kg
Programma voor het reinigen en verzorgen van de trommel en 80, 90 °C
het interieur,
1200 T/min
Programma uitvoeren, bijv.: Active Oxygen Ø
■ vóór het eerste gebruik,
■ bij frequent wassen bij lage wastemperatuur (40 °C en lager)
of
■ bij geurvorming na lange afwezigheid.
Aanwijzingen
■ Het indicatielampje Trommel reinigen knippert wanneer u
langere tijd geen programma met 60 °C of hogere
temperatuur heeft benut.
■ Programma zonder wasgoed draaien.
■ Gebruik een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend
wasmiddel. Ter voorkoming van schuimvorming slechts de
helft van de door de wasmiddelproducent aanbevolen
hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik geen wol- of
fijnwasmiddel.
Extra Snel 15’ max. 2 kg
extra kort programma ca. 15 minuten, geschikt voor licht Ž - 40 °C
verontreinigde kleine stukken wasgoed
$, 0 - 1200 tpm
-
*** Kreukherstellend+ max. 3,5 kg
donker gekleurd textiel van katoen en donker gekleurd, Ž - 40 °C
kreukherstellend textiel;
$, 0 - 1200 tpm
Textiel binnenstebuiten wassen.
EcoPerfect, SpeedPerfect,
Voorwas,
Extra water,
Licht strijken,
Active Oxygen Ø
* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model
*** Programma afhankelijk van model
****selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C

33
nl Programma-overzicht

Programma / Soort wasgoed / Aanwijzingen Instellingen


Allergie+ max. 6,5 kg
stevig textiel van katoen of linnen Ž - 60 °C
Aanwijzing: . Bijzonder geschikt bij verhoogde hygiënische $, 0 - 1600** tpm
eisen of bijzonder gevoelige huid door langer wassen bij
gedefinieerde temperatuur, hoger waterniveau en langer spoelen. EcoPerfect, SpeedPerfect,
Voorwas,
Extra water,
Licht strijken,
Active Oxygen Ø ****
Sport max. 2 kg
Textiel van microvezels voor sport en vrije tijd Ž - 40 °C
Aanwijzingen $, 0 - 800 tpm
■ Het wasgoed mag niet met wasverzachter behandeld
worden. EcoPerfect, SpeedPerfect,
■ Voor het wassen de wasmiddellade (alle compartimenten) Voorwas,
grondig ontdoen van wasverzachterresten. Extra water,
Licht strijken,
Active Oxygen Ø
*** Night Wash max. 4 kg
bijzonder rustig programma, voor het 's nachts wassen, geschikt Ž - 40 °C
voor textiel van katoen, linnen, synthetisch- of gemengd materiaal
$, 0 - 1200 tpm
Aanwijzingen
■ gedeactiveerd eindsignaal, EcoPerfect, SpeedPerfect,
■ gereduceerd eindcentrifugetoerental vooringesteld en Voorwas,
verkorte wastijd Extra water,
Licht strijken,
Active Oxygen Ø
Blouses max. 2 kg
strijkvrije overhemden/blouses van katoen, linnen, synthetische Ž - 60 °C
of gemengde weefsels.
$, 0 - 800 tpm
Aanwijzingen
■ Bij instelling Licht strijken worden overhemden/blouses EcoPerfect, SpeedPerfect,
slechts kort gecentrifugeerd, druipnat ophangen. Voorwas,
–> Zelfstrijkend effect Extra water,
■ Hemden/blouses van zijde/gevoeilig materiaal met Fijn /
Licht strijken,
Zijde-programma wassen.
Active Oxygen Ø ****
* gereduceerde belading bij instelling SpeedPerfect
** max. centrifugetoerental afhankelijk van het model
*** Programma afhankelijk van model
****selecteerbaar voor wastemperaturen tot 40 °C

34
Programma-overzicht nl

ActiveOxygen Refresh Ø Stijven


ActiveOxygen Refresh Ø is een Aanwijzing: Het wasgoed mag niet met
innovatief programma voor het wasverzachter gespoeld zijn.
opfrissen van wasgoed en voor het
verwijderen van geurtjes (bijv. Stijfsel is met name bij het Spoelen en
sigaretten- en keukengeurtjes). Bezweet Katoen programma met vloeibaar
textiel moet gewassen worden. stijfsel mogelijk. Doseer het stijfsel
In dit programma wordt uw wasgoed volgens instructies van de fabrikant in
uitsluitend met actieve zuurstof en het compartiment M (eventueel eerst
waternevel behandeld zonder schoonmaken).
toevoeging van wasmiddel.
Actieve zuurstof is een bijzondere vorm Verven/Ontkleuren
van zuurstof. Deze reduceert effectief Verf uitsluitend hoeveelheden die in het
geurtjes. huishouden gebruikelijk zijn. Zout kan
Het programma is geschikt voor alle roestvrijstaal aantasten! Neem de
textiel- en weefsels, ook voor textiel dat instructies van de producent van de verf
uitsluitend professioneel gereinigd mag in acht!
worden. Wasgoed niet in de machine
Na de programmastart wordt de ontkleuren!
trommel in het apparaat verlicht en is de
gegenereerde nevel zichtbaar. Inweken
Aan het einde van het programma het
wasgoed uit de trommel nemen en kort 1. Apparaat inschakelen.
opschudden. 2. Programma Katoen 30 °C kiezen.
3. Inweek-/wasmiddel volgens opgave
Aanwijzingen van de fabrikant in compartiment II
■ Laat de vuldeur en de doen.
wasmiddellade op een kiertje staan, 4. Toets A kiezen. Het programma
wanneer het apparaat niet gebruikt start.
wordt. ~ Blz. 45 5. Na ca. 10 minuten toets A kiezen,
■ De werking van de actieve zuurstof om het programma te stoppen.
neemt af bij een verontreinigde 6. Na de gewenste inweektijd opnieuw
trommel. Regelmatig het programma toets A kiezen als het programma
Trommel reinigen uitvoeren. voortgezet of gewijzigd moet
■ Bijvullen van wasgoed na het starten worden.
van het programma niet mogelijk.
■ Bij het kiezen van een ander Aanwijzingen
programma en het afbreken van een ■ Wasgoed van dezelfde kleur in de
programma blijft de vuldeur trommel doen.
vergrendeld tot de actieve zuurstof is ■ Geen extra wasmiddel nodig, het
afgebouwd. Dit kan tot wel inweeksop wordt ook gebruikt voor
25 minuten duren. Gedurende deze het wassen.
periode knipperen de beide
symbolen ÿ en Ø. Daarna wordt
de vuldeur automatisch ontgrendeld.

35
nl Programmavoorinstellingen

Het maximaal instelbare toerental hangt


0 Programma- af van het gekozen programma en
voorinstellingen model.

De programmavoorinstellingen worden
negiletsnimarogvP Klaar in
na het kiezen van het programma op
het display weergegeven. Vóór de programmastart kunt u het
programma-einde (klaar in tijd) in
U kunt de voorinstellingen wijzigen. stappen van 1 uur (h=uur) tot maximaal
Een overzicht van alle na het 24 h van te voren instellen.
programma selecteerbare extra
instellingen vindt u vanaf ~ Blz. 30. Hiervoor:
1. Programma kiezen.
De programmaduur voor het
Temperatuur gekozen programma bijv. 2:30
Voor en tijdens het programma kunt u (uren:minuten) weergegeven.
afhankelijk van de 2. Toets Klaar in net zo vaak kiezen tot
programmavoortgang de ingestelde het gewenste aantal uren verschijnt.
temperatuur wijzigen. Aanwijzing: Met de toets Klaar in +
wordt de instelwaarde verhoogd en
De maximaal in te stellen temperatuur met toets Klaar in - verlaagd.
hangt af van het gekozen programma. 3. Toets A kiezen.
Het programma start.
Centrifugeren Op het display wordt het gewenste
aantal uren bijv. 8h weergegeven en
Voor en tijdens het programma kunt u afgeteld totdat het wasprogramma
afhankelijk van de begint. Dan wordt de
programmavoortgang het programmaduur weergegeven.
centrifugetoerental (in tpm; toeren per
minuut) wijzigen. Aanwijzing: De programmaduur wordt
Instelling 0 : Zonder eindcentrifugeren, bij een lopend programma automatisch
het water wordt alleen afgepompt. Het aangepast. Wijzigingen van de
wasgoed blijft nat in de trommel liggen, programma-voorinstellingen resp.
bijv. voor wasgoed dat niet programma-instellingen kunnen ook tot
gecentrifugeerd moet worden. veranderingen in de programmaduur
leiden.
Instelling $ : Spoelstop = zonder
eindcentrifugeren, het wasgoed blijft na Na programmastart (wanneer een Klaar
de laatste keer spoelen in het water in-tijd wordt gekozen en het
liggen. wasprogramma nog niet is gestart) kunt
Spoelstop kunt u kiezen om u het vooringstelde aantal uur als volgt
kreukvorming te voorkomen, wanneer nog wijzigen:
na afloop van het programma het 1. Toets A kiezen.
wasgoed niet direct uit de machine 2. Met toets Klaar in - of + het aantal
wordt genomen. uur wijzigen.
3. Toets A kiezen.
Om het programma te hervatten / te
beëindigen ~ Blz. 41 Na het starten van het programma kunt
u indien nodig wasgoed bijvullen of
uitnemen. ~ Blz. 41

36
Extra programma-instellingen nl

Extra water
\ Extra programma-
Hoger waterpeil en extra spoelcyclus bij
instellingen kiezen bijzonder gevoelige huid en/of voor
Een overzicht van alle na het
negiletsnmairg-op tEx
gebieden met zeer zacht water.
programma selecteerbare extra
instellingen vindt u vanaf ~ Blz. 30. Licht strijken
Beperkt de kreukvorming door een
SpeedPerfect speciale centrifugemethode met
Voor het wassen in kortere tijd met aansluitend losser maken en een
vergelijkbaar wasresultaat, maar met verlaagd centrifugetoerental.
hoger energieverbruik dan het gekozen Aanwijzing: Het restvochtgehalte van
programma zonder instelling het wasgoed neemt toe.
SpeedPerfect.
Aanwijzing: Overschrijd de maximale Active Oxygen Ø
belading niet.
Programma-overzicht ~ Blz. 30 Extra behandeling van het wasgoed met
actieve zuurstof voor het wassen en
voor het laatste spoelen, voor het
EcoPerfect grondig verwijderen van ziektekiemen
Energiezuinig wassen door en bacteriën.
tempertuurreductie bij vergelijkbaar Aanwijzingen
wasresultaat bij het gekozen
■ Selecteerbaar voor wastemperaturen
programma zonder instelling
tot 40 °C.
EcoPerfect.
■ In programma Trommel reinigen
altijd selecteerbaar.
Voorwas
Voor sterk verontreinigd wasgoed.
Aanwijzing: Wasmiddel over
compartiment I en II verdelen.

37
nl Apparaat bedienen

■ de opmerking voor het water- en


1 Apparaat bedienen energieverbruik.
Bij apparaten met trommelverlichting:
Wasmachine voorbereiden
Na inschakeling van het apparaat, na
neidbtarAp

Aanwijzing: De wasautomaat moet het openen en sluiten van de vuldeur en


deskundig worden geplaatst en na de programmastart gaat de
aangesloten zijn. vanaf ~ Blz. 14 trommelverlichting aan. De verlichting
gaat automatisch weer uit.
1. Stekker in wandcontactdoos steken.
2. Kraan opendraaien. wasgoed in de trommel doen
3. Vuldeur openen.
4. Controleren of de trommel geheel : Waarschuwing
leeg is. Eventueel leegmaken. Levensgevaar!
Wasgoed dat vóór het wassen met een
reinigingsmiddel met oplosmiddel (bijv.
vlekkenmiddel of wasbenzine) is
behandeld, kan na vullen in de
wastrommel tot een explosie leiden.
Spoel het wasgoed van te voren
grondig met de hand.
Aanwijzingen
Apparaat inschakelen / ■ Doe grote en kleine stukken
Programma kiezen wasgoed door elkaar. Wasgoed met
verschillende grootte verdeelt zich
Toets # indrukken. Het apparaat is beter bij het centrifugeren. Losse
ingeschakeld. stukken wasgoed kunnen tot
Aansluitend wordt altijd het af fabriek onbalans leiden.
vooringestelde programma Katoen ■ Houd de aangegeven max. belading
weergegeven. aan. Overbelading vermindert het
U kunt dit programma gebruik of een wasresultaat en bevordert
ander programma kiezen. De kreukvorming.
programmakiezer kan in beide
richtingen worden gedraaid. 1. Voorgesorteerd wasgoed uit elkaar
gevouwen in de trommel doen.
Aanwijzing: Wanneer u de 2. Let erop dat er geen wasgoed
kinderbeveiliging heeft geactiveerd, dan tussen vuldeur en rubberen manchet
moet u deze eerst deactiveren voordat u ingeklemd raakt en sluit de vuldeur.
een ander programma kunt instellen.
~ Blz. 40
Op de programmakiezer gaat het
indicatielampje branden en op het
display verschijnen de
programmavoorinstellingen voor het
gekozen programma:
■ Temperatuur,
■ Centrifugetoerental, Het indicatielampje van de toets A
■ de maximale belading afgewisseld knippert en op het display verschijnen
met de programmaduur en de instellingen van het programma.

38
Apparaat bedienen nl

Vullen met was- en Doe het was- en verzorgingsmiddel in


wasverzorgingsmiddel de betreffende compartimenten:

Attentie!
Schade aan het apparaat
Reinigingsmiddelen en middelen voor
het voorbehandelen van was (bijv.
vlekkenmiddelen, voorwasspray,...)
kunnen het oppervlak van de
wasmachine aantasten wanneer ze er Doseerhulp A voor vloeibaar
mee in aanraking komen. wasmiddel
Breng deze middelen niet in contact
Compartiment II Wasmiddel voor de
met de oppervlakken van de
hoofdwas,
wasmachine. Eventueel
waterontharder,
sproeinevelresten en andere restanten /
bleekmiddel,
druppels direct met een vochtige doek
vlekkenzout
afvegen.
Compartiment i Wasverzachter,
Doseren vloeibaar stijfsel
max niet overschrijden
Doseer de was- en Compartiment I Wasmiddel voor de
onderhoudsmiddelen overeenkomstig: voorwas
■ de waterhardheid; welke u kunt 1. Wasmiddellade tot aan de aanslag
opvragen bij uw waterleidingbedrijf uittrekken.
■ de instructies van de fabrikant op de 2. Vullen met was- en
verpakking wasverzorgingsmiddel.
■ Hoeveelheid wasgoed 3. Wasmiddellade sluiten.
■ Mate van verontreiniging ~ Blz. 29
Inzetstuk voor vloeibaar wasmiddel
Vullen
*afhankelijk van het model
: Waarschuwing
Oog-/huidirritaties! Voor het doseren van vloeibaar
Als de wasmiddellade tijdens het wasmiddel positioneert u de
gebruik wordt geopend, kan er was-/ doseerhulp:
wasverzorgingsmiddel uitspuiten. 1. Wasmiddellade uittrekken. Inzetstuk
Open de wasmiddellade voorzichtig. naar beneden drukken en de lade er
Spoel bij contact met was-/ helemaal uithalen.
verzorgingsmiddel de ogen uit, resp. de 2. Inzetstuk naar voren schuiven,
huid af. inklikken en naar beneden klappen.
Raadpleeg bij per ongeluk innemen een 3. Lade weer terugplaatsen.
arts.
Aanwijzing: Dikvloeibare
wasverzachter en textielversteviger met
wat water aanlengen. Dit voorkomt
verstopping in het leidingsysteem van
de wasautomaat.

39
nl Apparaat bedienen

Aanwijzing: Gebruik de doseerhulp Starten van het programma


niet bij gelachtige wasmiddelen en
waspoeder en bij programma's met Toets A kiezen. De indicatielamp
voorwas of wanneer Klaar in tijd brandt en het programma start.
gekozen is. Op het display worden tijdens het
programma de Klaar in tijd resp. na het
Bij modellen zonder inzetstuk vult u
begin van het wasprogramma de
het vloeibare wasmiddel in een
programmaduur en worden de
doseerbol en legt u deze in de trommel
symbolen voor de
programmavoortgang getoond.
Programmavoorinstellingen Display ~ Blz. 27
wijzigen
Aanwijzing: Schuimdetectie
U kunt de voorinstellingen voor deze Wanneer op het display bovendien het
wasbeurt gebruiken of wijzigen. symbool Å verschijnt, dan heeft de
wasmachine te veel schuim tijdens het
Druk hiervoor zo vaak op de
wasprogramma geconstateerd en
betreffende toets tot de gewenste
daarna automatisch een extra
instelling wordt weergegeven.
spoelcyclus toegevoegd om het schuim
Aanwijzing: Door de toets langer tegen te gaan.
ingedrukt te houden, lopen de Doseer bij de volgend wasbeurt met
instelwaarden automatisch verder tot de gelijke belading minder wasmiddel.
eindwaarde. Kies dan nogmaals de
Wilt u het programma tegen onbedoeld
toets en u kunt opnieuw de instelwaarde
wijzigen beveiligen, kies dan als volgt
wijzigen.
de kinderbeveiliging.
De instellingen zijn zonder bevestiging
actief. Kinderbeveiliging 3 sec
Deze blijven na het uitschakelen van het U kunt de wasmachine beveiligen tegen
apparaat niet bewaard. het per ongeluk wijzigen van de
Programmavoorinstellingen~ Blz. 36 ingestelde functies. Hiervoor de
kinderbeveiliging activeren.
Extra programma-instellingen Voor het activeren/deactiveren ca.
kiezen 3 seconden lang tegelijkertijd de
toetsen Klaar in - en + selecteren. Op
Door het kiezen van extra instellingen het display verschijnt het symbool E.
kunt u het wasprogramma nog beter
aanpassen aan uw wasgoed. ■ E brandt: de kinderbeveiliging is
actief.
De instellingen kunnen afhankelijk van ■ E knippert kort: de kinderbeveiliging
de programmavoortgang geselecteerd,
resp. gedeselecteerd worden. is actief en de programmakiezer is
verdraaid of een toets is ingedrukt.
De indicatielampjes van de toetsen
branden wanneer de instelling actief is. Aanwijzing: De kinderbeveiliging blijft
De instellingen worden na het ook na het uitschakelen van het
uitschakelen van het apparaat niet apparaat actief. In dat geval voor de
bewaard. volgende programmakeuze de
Extra programma-instellingen kinderbeveiliging deactiveren.
~ Blz. 37

40
Apparaat bedienen nl

Wasgoed bijvullen Aanwijzing: Bij het wijzigen van het


programma met actieve zuurstof blijft de
Na programmastart kunt u indien vuldeur voor het afbreken van de
gewenst wasgoed bijvullen of uitnemen. actieve zuurstof tot max. 25 minuten
Kies hiervoor toets A. vergrendeld.
De symbolen ÿ en Ø knipperen.
Het indicatielampje van de toets A Wanneer de symbolen uit zijn, dan kan
knippert en de wasautomaat controleert de vuldeur geopend worden.
of bijvullen mogelijk is.
Wanneer op het display: Afbreken van het programma
■ de beide symbolen - P - en ÿ Bij programma’s met hoge temperatuur:
branden, dan is bijvullen mogelijk. 1. Toets A kiezen.
■ - P - gaat branden, dan is bijvullen 2. Wasgoed afkoelen: Spoelen kiezen.
niet mogelijk. 3. Toets A kiezen.
Kies voor het hervatten van het
programma de toets A. Het Bij programma’s met lage temperatuur:
programma wordt automatisch hervat. 1. Toets A kiezen.
2. Centrifugeren of Afpompen kiezen.
Aanwijzingen 3. Toets A kiezen.
■ Laat bij het bijvulllen de vuldeur niet
langere tijd open staan - er kan Aanwijzing: Bij het afbreken van het
water uit het wasgoed naar buiten programma met actieve zuurstof blijft de
lopen. vuldeur voor het afbreken van de
■ Bij hoger waterniveau, hogere actieve zuurstof tot max. 25 minuten
temperatuur, draaiende trommel of vergrendeld.
tijdens de actieve zuurstof fasen blijft Eventueel apparaat weer inschakelen.
de vuldeur vanwege De symbolen ÿ en Ø knipperen.
veiligheidsredenen vergrendeld en is Wanneer de symbolen uit zijn, kan de
bijvullen niet mogelijk. vuldeur geopend worden.
■ In programma ActiveOxygen
Refresh Ø en bij de instelling Active Programma-einde met
Oxygen Ø is het bijvullen van instelling Spoelstop
wasgoed niet mogelijk.
■ De beladingsindicatie is tijdens het Op het display knippert $ en het
bijvullen niet actief. vooringestelde toerental en de
resterende programmaduur voor het
Programma wijzigen gekozen programma worden getoond.

Wanneer u per ongeluk een verkeerd Hervat het programma door:


programma heeft gestart, kunt u het ■ toets A te kiezen of
programma als volgt wijzigen: ■ het centrifugetoerental te wijzigen
1. Toets A kiezen. resp. de programmakiezer op
2. Een ander programma kiezen. Afpompen te zetten en dan toets
3. Toets A kiezen. Het nieuwe A te kiezen.
programma begint van voor af aan.

41
nl Apparaat bedienen

Einde van het programma


Op het display verschijnen - 0 - en ÿ.
Het indicatielampje van toets A is uit.

Wasgoed uitnemen / apparaat


uitschakelen
1. Vuldeur openen en wasgoed eruit
halen.
2. Toets # indrukken. Het apparaat is
uitgeschakeld.
3. Kraan dichtdraaien.
Aanwijzing: Niet nodig bij modellen
met Aquastop.
Aanwijzingen
■ Geen wasgoed achterlaten in de
trommel. Dit kan bij de volgende
wasbeurt krimpen of iets anders
verkleuren.
■ Eventuele ongewenste voorwerpen
uit de trommel en de rubbermanchet
verwijderen – gevaar van
roestvorming.
■ Rubber manchet droogvegen.

■ Vuldeur en wasmiddellade open


laten zodat het restwater kan
opdrogen. ~ Blz. 45
■ Altijd het programma-einde
afwachten, omdat anders het
apparaat nog vergrendeld kan zijn.
Vervolgens het apparaat inschakelen
en wachten op de ontgrendeling.
■ Wanneer het display na afloop van
het programma niet verlicht is, dan is
de energiebesparingsmodus actief.
Om de displayverlichting weer in te
schakelen een willekeurige toets
indrukken.

42
Apparaatinstellingen nl

Signaalvolume wijzigen
Q Apparaatinstellingen
Met de toets Klaar in + of - wijzigt u op
U kunt de volgende instellingen
negiletsniarAp
de programmakiezer posities:
veranderen:
■ 2: het volume voor de
■ het volume voor de toetsen en instructiesignalen en/of op
instructiesignalen (bijv. aan het ■ 3: het volume voor de toetssignalen.
programma-einde) en/of
■ de functie automatisch uitschakelen 0 = uit,
van het apparaat activeren/ 1 = zacht,
deactiveren en/of ~ Blz. 13 2 = gemiddeld,
■ het instructiesignaal 3 = luid,
trommelverzorging in-/uitschakelen 4 = zeer luid
(afh. van model). vanaf ~ Blz. 30
Voor het wijzigen van de instellingen Instelmodus afronden of:
moet u eerst altijd de instelmodus
activeren. Automatisch uitschakelen van
3RVLWLHV
het apparaat activeren/
 deactiveren

 Met toets Klaar in + of - kiest u op de
 programmakiezer positie 4 de functie

automatisch uitschakelen aan (On) of
uit ( (OFF).
Instelmodus afronden of:
Instelmodus activeren
Instructiesignaal
1. Toets # indrukken. trommelverzorging in-/
Het apparaat is ingeschakeld en het
programma Katoen wordt op positie uitschakelen
1 weergegeven. afhankelijk van model
2. Op toets Temperatuur drukken en
tegelijkertijd de programmakiezer Met toets Klaar in + of - schakelt u op
naar rechts op positie 2 verder programmakiezer positie 5 het
draaien. Toets loslaten. instructiesignaal Trommel reinigen in
De instelmodus is geactiveerd en op het (On) of uit (OFF).
display verschijnt het vooringestelde
volume voor de instructiesignalen. Instelmodus afronden
U kunt nu de instellingen wijzigen: Voor het beëindigen en opslaan van de
instellingen drukt u op toets #.
Het apparaat is uitgeschakeld. De
gekozen instellingen zijn actief bij de
volgende keer inschakelen.

43
nl Sensoren

H Sensoren
Beladingsautomaat
nerosS

Afhankelijk van het soort textiel en de


belading past de beladingsautomaat
het waterverbruik en de
programmaduur optimaal aan elk
programma aan.

Onbalans-controlesysteem
Het automatische onbalans-
controlesysteem herkent onbalans en
zorgt door meermaals
aanloopcentrifugeren voor een
gelijkmatige verdeling van het wasgoed.
Bij een heel ongunstige verdeling van
het wasgoed wordt om
veiligheidsredenen het eindtoerental
verlaagd of niet gecentrifugeerd.
Aanwijzing: Kleine en grote stukken
wasgoed in de trommel doen.
~ Blz. 38, ~ Blz. 50

Aquasensor
afhankelijk van model
De Aquasensor controleert tijdens het
spoelen de troebelheidsgraad van het
spoelwater (troebelheid wordt
veroorzaakt door vuil en
wasmiddelresten). Afhankelijk van de
troebelheid van het water worden het
aantal en de duur van de spoelbeurten
vastgesteld.

44
Reinigen en onderhouden nl

Buitenkant van het apparaat/


2 Reinigen en Bedieningspaneel
onderhouden
■ Neem de behuizing en het
: Waarschuwing
neduohr negiR bedieningspaneel af met een zachte,
Levensgevaar! vochtige doek.
Bij contact met onder spanning staande ■ Wasmiddelresten onmiddellijk
onderdelen bestaat er verwijderen.
elektrocutiegevaar. ■ Reinigen met een waterstraal
Schakel het apparaat uit en trek de verboden.
stekker uit het stopcontact.
: Waarschuwing Wastrommel
Kans op vergiftiging! Gebruik een chloorvrij reinigingsmiddel,
Door oplosmiddelhoudende geen staalwol.
reinigingsmiddelen zoals wasbenzine Bij geurvorming in de wasmachine,
kunnen giftige dampen ontstaan. resp. om de trommel te reinigen, het
Gebruik geen oplosmiddelhoudende programma Trommel reinigen 90 °C
reinigingsmiddelen. zonder wasgoed draaien. Gebruik
Attentie! daarbij een poederwasmiddel.
Schade aan het apparaat
Oplosmiddelhoudende Ontkalken
reinigingsmiddelen, zoals bijv. Bij een correcte dosering van het
wasbenzine, kunnen oppervlakken en wasmiddel is ontkalken niet nodig.
onderdelen van het apparaat aantasten. Indien toch: te werk gaan volgens de
Gebruik geen oplosmiddelhoudende opgaven van de fabrikant van het
reinigingsmiddelen. ontkalkingsmiddel. Geschikte
Zo voorkomt u biofilmvorming en ontkalkingsmiddelen zijn verkrijgbaar
geuroverlast: via onze website of via de
klantenservice. ~ Blz. 52
Aanwijzingen
■ Zorg voor een goede ventilatie van
de ruimte waarin de wasautomaat is
geplaatst.
■ Laat de vuldeur en de
wasmiddellade iets open staan
wanneer de wasautomaat niet
gebruikt wordt.
■ Was af en toe met een
Katoen 60 °C-programma, gebruik
makend van een poederwasmiddel
voor hoofdwas.

45
nl Reinigen en onderhouden

Wasmiddellade en de 2. Apparaat uitschakelen. Stekker uit


behuizing daarvan het stopcontact halen.
3. Onderhoudsklep openen en eraf
Als er resten wasmiddel of halen.
wasverzachter aanwezig zijn:
1. Wasmiddellade uittrekken. Inzetstuk
naar beneden drukken en de lade er
helemaal uithalen.
2. Inzetstuk eruit halen: met de vinger
het inzetstuk van onder naar boven
drukken.
4. Aftapslang uit de houder halen.
Stopje verwijderen, zeepsop in een
geschikte opvangbak laten stromen.
Stopje erin drukken en aftapslang in
de houder zetten.

3. Inspoellade en inzetstuk met water


en een borstel reinigen en afdrogen.
Ook de behuizing van binnen
reinigen.
4. Inzetstuk plaatsen en vastklikken
(cilinder op geleidestift steken).
5. Wasmiddellade erin schuiven. 5. Pompdeksel voorzichtig
losschroeven, er kan restwater uit
Aanwijzing: Wasmiddellade open lopen.
laten, zodat het resterende vocht kan Binnenruimte, schroefdraad van het
opdrogen. pompdeksel en pomphuis reinigen.
De waaier van de pomp moet
gedraaid kunnen worden.
Afvoerpomp verstopt, Pompdeksel weer plaatsen en
noodlediging vastschroeven. De handgreep staat
verticaal.
: Waarschuwing
Risico van verbranding!
Zeepsop wordt heet bij het wassen op
hoge temperaturen. Door contact met
heet zeepsop kunnen brandwonden
ontstaan.
Laat het zeepsop afkoelen.
1. De waterkraan dichtdraaien, zodat er
geen water meer toestroomt dat via
de afvoerpomp afgevoerd moet
worden.

46
Reinigen en onderhouden nl

6. Serviceklep plaatsen, inklikken en Zeef in de watertoevoer


sluiten. verstopt.
Verlaag eerst de waterdruk in de
toevoerslang.
1. Kraan dichtdraaien.
2. Willekeurig programma kiezen
(behalve Centrifugeren/Afpompen).
3. Toets A kiezen. Programma ca.
40 seconden laten draaien.
Aanwijzing: Om te voorkomen dat bij 4. Toets # indrukken. Het apparaat is
de volgende wasbeurt wasmiddel uitgeschakeld.
ongebruikt in de afvoer wegstroomt giet 5. Stekker uit het stopcontact halen.
u 1 liter water in compartiment II en start
u programma Afpompen. Dan zeef reinigen.
1. Slang loskoppelen van de kraan.
Zeef met een borsteltje reinigen.
Afvoerslang aan de sifon
verstopt
1. Apparaat uitschakelen. Stekker uit
het stopcontact halen.
2. Slangenklem losmaken. Afvoerslang
er voorzichtig aftrekken, er kan
resterend water uit lopen.
3. Afvoerslang en aansluitstuk op de 2. Bij de modellen Standard en Aqua-
sifon schoonmaken. Secure zeef op de achterkant van
het apparaat reinigen:
Slang aan de achterkant van het
apparaat eraf halen,
Zeef met een tang eruit halen en
schoonmaken.

4. Afvoerslang weer erop steken en de


aansluiting met een slangklem
vastzetten.

3. Slang weer aansluiten en op


dichtheid controleren.

47
nl Storingen, wat te doen?

Attentie!
3 Storingen, wat te Waterschade
doen? Wegstromend water kan tot
waterschade leiden.
Noodontgrendeling
?neodtwa,negiroSt De vuldeur niet openen zolang er water
achter het glas te zien is.
bijv. bij een stroomstoring.
Het programma wordt hervat als er 1. Apparaat uitschakelen. Stekker uit
weer stroom is. de wandcontactdoos nemen.
2. Zeepsop laten weglopen. ~ Blz. 46
Als het wasgoed toch uit de trommel 3. Noodontgrendeling met een tang of
gehaald moet worden, dan kan de iets dergelijks naar beneden trekken
vuldeur geopend worden zoals hierna en loslaten.
beschreven: Hierna kan de vuldeur geopend
worden.
: Waarschuwing
Risico van verbranding!
Bij het wassen met hoge temperaturen
kunnen er bij aanraking met heet
zeepsop en wasgoed brandwonden
ontstaan.
Eventueel eerst laten afkoelen.
: Waarschuwing
Gevaar voor letsel!
Wanneer u met uw handen in de
draaiende trommel komt, kunt u letsel
oplopen.
Niet met uw handen in de draaiende
trommel komen.
Wacht tot de trommel niet meer draait.
: Waarschuwing
Irritatie van de luchtwegen!
Uitstromende actieve zuurstof kan
leiden tot irritatie van de slijmvliezen en
tranende ogen.
Open de vuldeur niet met de
noodontgrendeling wanneer
programma's draaien met actieve
zuurstof.
Wacht tot de actieve zuurstof is
afgebouwd.

48
Storingen, wat te doen? nl

Aanwijzingen op het display


Indicatie Oorzaak/Oplossing
- P - en ÿ De vuldeur is ontgrendeld. Bijvullen van wasgoed mogelijk.
-P- ■ Temperatuur te hoog. Wachten tot de temperatuur is gedaald.
■ Waterniveau te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Eventueel vuldeur
direct sluiten. Toets A kiezen om het programma te hervatten.
ÿ knippert ■ Wasgoed eventueel ingeklemd. Vuldeur a.u.b. nogmaals openen en sluiten en
toets A kiezen.
■ Eventueel de vuldeur dichtdrukken of wasgoed verwijderen en de deur
opnieuw dichtdrukken.
■ Eventueel apparaat uit- en weer inschakelen; programma instellen en
individuele instellingen uitvoeren; programma starten.
ÿ en de De vuldeur kan vanwege programma-technische redenen niet worden geopend.
indicatielampen Wanneer de lampen uit zijn, dan dan de vuldeur worden geopend.
ActiveOxygen
Refresh Ø
knipperen
r brandt ■ Kraan helemaal opendraaien.
■ Toevoerslang geknikt/afgeklemd,
■ Waterdruk te laag. Zeef schoonmaken. ~ Blz. 47
E Kinderbeveiliging geactiveerd; deactiveren. ~ Blz. 40
Å brandt Te veel schuim herkend, extra spoelbeurten toegevoegd. Doseer bij de volgend
wasbeurt met gelijke belading minder wasmiddel.
Indicatielamp voor Programma Trommel reinigen 90 °C of een 60 °C-programma met waspoeder
programma Trommel gebruiken voor de reiniging en onderhoud van de trommel en het interieur.
reinigen knippert Aanwijzingen
■ Programma zonder wasgoed draaien.
■ Gebruik een waspoeder of een bleekmiddelhoudend wasmiddel. Ter
voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door de
wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken. Gebruik
geen wol- of fijnwasmiddel.
■ Instructiesignaal in-/uitschakelen ~ Blz. 43
E:18 ■ Afvoerpomp verstopt. Afvoerpomp schoonmaken. ~ Blz. 46
■ Afvoerslang/afvoerpijp verstopt. Afvoerslang bij de sifon reinigen. ~ Blz. 47
E:23 Water in de bodemplaat, lekkage van het apparaat. Kraan dichtdraaien.
Servicedienst inschakelen! ~ Blz. 52
Andere indicaties Apparaat uitschakelen, 5 seconden wachten en weer inschakelen. Verschijnt de
indicatie opnieuw, schakel dan de servicedienst in. ~ Blz. 52

49
nl Storingen, wat te doen?

Storingen, wat te doen?


Storingen Oorzaak/Oplossing
Er lekt water. ■ Afvoerslang goed vastzetten/vervangen.
■ Schroefkoppeling van de toevoerslang vastdraaien.
Geen watertoevoer. ■ Toets A niet gekozen?
Wasmiddel niet ■ Kraan niet geopend?
ingespoeld. ■ Zeef eventueel verstopt? Zeef reinigen. ~ Blz. 47
■ Toevoerslang geknikt of ingeklemd?
Vuldeur gaat niet open. ■ Veiligheidsfunctie actief. Programma-afbreking? ~ Blz. 41
■ $ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? ~ Blz. 41
■ Openen alleen via noodontgrendeling mogelijk? ~ Blz. 48
■ Bij wijzigen / kiezen van een ander programma met actieve zuurstof blijft
de vuldeur voor het afbouwen van de actieve zuurstof tot max. 25 minuten
vergrendeld.
Programma start niet. ■ Toets A of Klaar in gekozen?
■ Vuldeur gesloten?
■ E Kinderbeveiliging geactiveerd? Deactiveren. ~ Blz. 40
Plotselinge schok/ Geen storing - bij het starten van het wasprogramma kan kortstondig een
draaien van de trommel schokbeweging van de trommel optreden, als gevolg van een interne
na programmastart. motortest.
Waswater wordt niet ■ $ (Spoelstop = zonder eindcentrifugeren) gekozen? ~ Blz. 41
weggepompt. ■ Afvoerpomp schoonmaken. ~ Blz. 46
■ Afvoerpijp en/of afvoerslang schoonmaken.
Water in de trommel niet Geen fout – het water bevindt zich onderin en is daardoor niet te zien.
zichtbaar.
Centrifugeresultaat niet ■ Geen fout - het onbalans controlesysteem heeft het centrifugeren
naar tevredenheid. afgebroken wegens ongelijkmatige verdeling van het wasgoed.
Wasgoed nat / te vochtig. Kleine en grote stukken wasgoed verdelen over de trommel.
■ Licht strijken (afhankelijk van het model) gekozen? ~ Blz. 37
■ Te laag centrifugetoerental gekozen?
Meermalen beginnen met Geen fout – het onbalans controlesysteem heft de onbalans op.
centrifugeren.
Programmaduur langer ■ Geen fout - het onbalans controlesysteem heft de onbalans op door het
dan gewoonlijk. wasgoed meermaals te verdelen.
■ Geen fout – schuimcontrolesysteem actief – er wordt een extra spoelbeurt
uitgevoerd.
De programmaduur Geen fout – het programmaverloop wordt geoptimaliseerd voor het betreffende
verandert tijdens de wasproces. Dit kan leiden tot een verandering van de programmaduur op het
wascyclus. display.
Resterend water in ■ Geen fout - werking van het verzorgingsmiddel wordt niet beïnvloed.
compartiment i voor ■ Eventueel het inzetstuk reinigen.
verzorgingsmiddel.

50
Storingen, wat te doen? nl

Storingen Oorzaak/Oplossing
Geurvorming in de Programma Trommel reinigen of Katoen 90 °C zonder wasgoed draaien.
wasautomaat. Gebruik daarbij een poederwasmiddel of een bleekmiddelhoudend wasmiddel.
Aanwijzing: . Ter voorkoming van schuimvorming slechts de helft van de door
de wasmiddelproducent aanbevolen hoeveelheid wasmiddel gebruiken.
Gebruik geen wol- of fijnwasmiddel.
Symbool Å gaat Teveel wasmiddel gebruikt?
branden op het display. Er Een eetlepel wasverzachter met 1/2 l water mengen en in compartiment II
komt eventueel schuim doen (niet bij outdoor- en sportkleding en textiel met dons!).
uit de wasmiddellade.
Bij de volgende was minder wasmiddel gebruiken.
Harde geluiden, trillingen ■ Is het apparaat afgesteld? Apparaat afstellen. ~ Blz. 20
en „wandelen” tijdens het ■ Zijn de voetjes vastgezet? Voetjes van het apparaat vastzetten. ~ Blz. 20
centrifugeren. ■ Transportbeveiligingen verwijderd? Transportbeveiligingen verwijderen.
~ Blz. 16
Display/indicatielampjes ■ Stroomstoring?
werken niet tijdens het ■ Zekeringen geactiveerd? Zekeringen inschakelen/vervangen.
gebruik. ■ Doet de storing zich vaker voor, servicedienst inschakelen.
Geluiden na het starten Geen storing - het apparaat wordt met water gevuld voor het maken van de
van het programma nevel en daarbij zijn geluiden van de ventilator en pomp waarneembaar.
ActiveOxygen Refresh Ø.
Watervlekken na ■ Resterend water vóór het in de machine doen van het wasgoed verwijderd?
programma ActiveOxygen ■ Apparaat stellen. De juiste werking van de actieve zuurstof behandeling is
Refresh Ø op droog alleen bij een correct uitgelijnd apparaat gewaarborgd. ~ Blz. 20
wasgoed.
Geurtjes waarneembaar Actieve zuurstof laat na de behandeling op het wasgoed een specifieke geur
na programma achter. Wasgoed kort opschudden.
ActiveOxygen Refresh Ø.
Verhelpen van geurtjes na ■ De werking van de actieve zuurstof neemt af bij een verontreinigde
programma ActiveOxygen trommel. Programma Trommel reinigen eerst uitvoeren, en daarna
Refresh Ø niet naar regelmatig uitvoeren.
tevredenheid. ■ Te veel wasgoed in de machine gedaan? Max. belading aanhouden.
■ Vuldeur en wasmiddellade open laten zodat het restwater kan opdrogen.
~ Blz. 45
Wasmiddelresten op het ■ Soms bevatten fosfaatvrije wasmiddelen resten die niet in water oplosbaar
wasgoed. zijn.
■ Spoelen kiezen of wasgoed na het wassen uitborstelen.
In de pauze-toestand ■ Waterniveau te hoog. Bijvullen van wasgoed niet mogelijk. Eventueel
verschijnt - P - op het vuldeur direct sluiten.
display. ■ Toets A kiezen om het programma te hervatten.

51
nl Servicedienst

Storingen Oorzaak/Oplossing
In de pauze-toestand De vuldeur is ontgrendeld. Bijvullen van wasgoed mogelijk.
verschijnt - P - en ÿ op
het display.
Wanneer u een storing niet zelf kunt verhelpen (na uit-/inschakelen) of wanneer een reparatie noodzakelijk
is:
■ Apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
■ Kraan dichtdraaien en de servicedienst inschakelen.

4 Servicedienst
Neem wanneer u de storing niet zelf
tsneidcvSre

kunt verhelpen a.u.b. contact op met


onze Servicedienst. ~ Omslagpagina
Wij vinden altijd een passende
oplossing, ook om een onnodig bezoek
van de monteur te voorkomen.
Geef a.u.b. aan de Servicedienst het
typenummer (E-Nr.) en het
fabricagenummer (FD) op.

(1U )'

E-nr. Typenummer
FD Fabricagenummer
Deze gegevens vindt u *afhankelijk van
het model:
aan de binnenkant van de vuldeur* / de
geopende serviceklep* en aan de
achterkant van het apparaat.
Vertrouw op de competentie van de
fabrikant.
Neem contact met ons op. Zo weet u
zeker dat de reparatie door goed
opgeleide servicemonteurs wordt
uitgevoerd die de beschikking hebben
over de originele reserve-onderdelen.

52
Verbruikswaarden nl

[ Verbruikswaarden
Energie- en waterverbruik, programmaduur en restvochtgehalte
nedwraskiubVre

van het hoofdwasprogramma


(waarden bij benadering)

Programma Belading Energieverbruik* Waterverbruik* Programmaduur*


Katoen 20 °C 9 kg 0,25 kWh 90 l 2_h
Katoen 40 °C 9 kg 1,10 kWh 90 l 3h
Katoen 60 °C 9 kg 1,06 kWh 90 l 2_h
Katoen 90 °C 9 kg 2,14 kWh 100 l 2_h
Kreukherstellend 40 °C 4 kg 0,71 kWh 64 l 2h
Mix 40 °C 4 kg 0,60kWh 45 l 1]h
Fijn / Zijde 30 °C 2 kg 0,19kWh 37 l _h
Wol 30 °C 2 kg 0,19 kWh 41 l _h

Programma indicaties van restvochtgehalte bij benadering**


WAW32... WAW28... WAW24... WAW20...
max 1600 max 1400 max 1200 max 1000
tpm tpm tpm tpm
Katoen 44 % 48 % 53 % 62 %
Kreukherstellend 40 % 40 % 40 % 40 %
Fijn / Zijde 30 % 30 % 30 % 30 %
Wol 45 % 45 % 45 % 45 %
* De waarden wijken afhankelijk van de waterdruk, hardheid, toevoertemperatuur, ruimtetemperatuur,
wasgoedsoort hoeveelheid en vervuiling, gebruikt wasmiddel, variaties in de netspanning en gekozen
extra functies af van de aangegeven waarden.
** Restvochtindicaties op basis van programma-afhankelijke toerentalbegrenzing en maximale belading.

53
nl Technische gegevens

Efficiëntste programma’s voor katoenen textielsoorten


De volgende programma’s (standaard programma's), die met ü worden
aangeduid) zijn geschikt voor het wassen van normaal vervuilde katoenen
textielsoorten en zijn het efficiëntst wat betreft het gecombineerde energie- en
waterverbruik.
Standaardprogramma voor katoen overeenkomstig de norm (EG) nr. 1015/2010
Programma + Temperatuur Belading Programmaduur, bij
benadering
Katoen Eco ü + ú 9 kg 4_h
Katoen Eco ü + ú 4,5 kg 4^h
Katoen Eco ü + û 4,5 kg 4^h
Programma-instelling met maximaal toerental voor testen en energie-labeling conform richtlijn
2010/30/EU met koud water (15 °C).
De vermelde programmatemperatuur heeft betrekking op de temperatuur die op het waslabel van het
textiel staat. De daadwerkelijke wastemperatuur kan om wille van energiebesparing afwijken van de
aangegeven programmatemperatuur, het wasresultaat is overeenkomstig de gekozen temperatuur.

J Technische gegevens
Afmetingen:
snevghcinTe

850 x 600 x 590 mm


(hoogte x breedte x diepte)
Gewicht:
70 - 85 kg (afhankelijk van het model)
Netaansluiting:
Netspanning 220-240 V, 50 Hz
Nominale stroom 10 A
Nominaal vermogen 1900-2300 W
Waterdruk:
100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)
Opgenomen vermogen in
uitgeschakelde toestand:
0,12 W
Opgenomen vermogen in niet-
uitgeschakelde toestand:
0,43 W

54
Aqua-Stop-garantie nl

r Aqua-Stop-garantie
Alleen voor apparaten met Aqua-Stop
eitnarg-poSaAuq

Als aanvulling op de garantieregeling


wordt u schadeloos gesteld als aan
onderstaande voorwaarden wordt
voldaan:
1. Als door een fout in het Aqua-Stop-
systeem waterschade wordt
veroorzaakt, dan vergoeden wij de
schade van particuliere gebruikers.
2. De aansprakelijkheidsgarantie geldt
voor de levensduur van het
apparaat.
3. Voorwaarde voor aanspraak op
garantie is dat het apparaat met
Aqua-Stop vakkundig en
overeenkomstig ons
installatievoorschrift is opgesteld en
aangesloten; hiertoe behoort ook de
vakkundige verlenging van de Aqua-
Stop (origineel toebehoren).
Onze garantie heeft geen betrekking
op defecte toevoerleidingen of
armaturen tot aan de Aquastop-
aansluiting op de kraan.
4. Tijdens het gebruik van een
apparaat met Aqua-Stop hoeft u er in
principe niet bij te blijven resp. na
het gebruik om veiligheidsredenen
de kraan dicht te draaien.
Alleen bij langere afwezigheid,
bijvoorbeeld als u een paar weken
op vakantie gaat, moet de kraan
worden dichtgedraaid.

55
7 Verzoek om reparatie en advies bij storingen
NL 088 424 4010
B 070 222 141

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met


Servicedienstadressen.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH


Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

*9001111213*
9001111213 (9512)