Vous êtes sur la page 1sur 10

Ἦχος

-a
Ανοιξω το στοµα µου (Deschide-voi gura mea)

T Β

ă ri e dă'mi Bu nu le din î năl ţi mi le ce ru lui


Π
Cu

vin te al Ta tă lui să cânt i zbân zi le mi nu na tu lui I oan Ar


Β

hi e re ul lu cea fă rul nou i vit o ob ştii Bi se ri cii

A Β

al dog me lor Ha ru luistâlpnou în fipt a ră tân du te


Π

po doa ba şi la u da ar hi e re i lor cu cu nu ni le cân tă


Β

ri lor Pă rin te cin stim po me ni rea ta dum ne ze ie scu le

O Β

o dra sla Har co vu luicea de o cin ste cu În ge rii


Π
I

oa ne slă vi tu le din ti ne re ţea ta de Hris tos dorind um bla t'ai


Β

Cu vi oa se pe ca lea Pă rin ţi lor ve echiai Bi se ri cii

A Β

a su pra vrăj ma şu lui bi ru i tori fă'i pe ro bii tăi


1
Π

pe cei ca re la u dă no rul mi nu ni lor şi i zbân zi le ro bu lui


Β

tău Fe cioa ră Stă pâ nă a ce ru lui Ma ai că a Dom nu lui

-a
Τους σους υµνολογους (Pre ai tăi cântăreţi)

A Β

al tru pu lui cu get o mo


Ν
râ du'l cu a asprape tre ce
Π

re a ta ne con te nit în tin suţi-ai min teasprene tru pe şti le să


Β

la şuri a le ce ru lui sfin te I oa a ne ru gân du te

U Β

um bla t-ai pe ca lea lu


Ν
mi nă rii no
Π
roa a de lor fă ră
Β

Dum ne zeu în toc maicu A po sto lii sfin te pâ nă la mar gi nea pă mân tu

lui lu ce fe re al E van ghe e li ei Dom nu lui

C Β

ân tând o ste ne li le cin


Ν
sti te cu ca
Π
a re Pă rin

te ai ve stit cre din ţa pre tu tin denea şi ţi-ai pă zit cu dra go ste cu
Β

vân tă toa re tur ma ta te lă u dă ăm cu o sâr di e

B Β

i se ri caDomnu lui sfin ţi tă şi ji il ţe cu a


2
Ν Π

ur fe re cat bi se ri că a ra tă mă a bu nă tă ţii ro gu te şi
Β

sca un al sfin ţe ni ei că vin la ti i ne Stă pâ namea

-a
Ο καθηµενος εν δοξη (Cela ce şade întru slavă)

A Β

a ju to rul ce lor ti i neri în tă ri rea da scă li


Ν

lor cel de o po tri i vă şi un o bi cei cu A po sto lii prea


Π Δ
( )
mi nu na te I oa ne cu cu vin te le în tu ne e ri cul
Β

ne cu no şti in ţeil-ai ri si pit

C Β

ă lă u za la lu mi i nă a no ro o du lui ce şe dea
Ν

în tru um bra mo or ţii al Or to do xi ei lu ce fe re la


Π Δ
( )
stă tă toa rea ce ta te I e rar hu le în drep tea a ză ne
Β

că să vâr şi im po me ni rea ta

R Β

âv ni to rul A vu ţi i ei ne stri ca te şi ve şni

ce şi de făi mă to o rul ce lor pă mân teşti în ţe lep tu le


Ν Π Δ
( )
tre cu t-ai ca lea vi e ţii cei vre mel ni ce stră mu tâ ân du te
3
Β

la bu nă tă ă ţi le ce ru lui

D Β

e ce rească'mpă ră ţi i e fă'i păr taşi cu so


Ν
li rea

ta pe cei ce cu râ âv nă la u dă Stă pâ nă mi nu ni le ce le
Π Δ Β
( )
lu crezi tot dea u na cre din cio şi lor Mai ca Do om nu lui şi

Dum ne ze e u lui ce ru lui

-a
Εξεστη τα συµπαντα (Spăimântatu-s'au toate)

S Β

e bu cu ră
Δ
pu ru rea de ti ne pă sto ri ţii tăi sfi

in te şi îţi cân tă pă sto ri a şi ne ză ba av ni cul a ju to o rultău


Β Ν

I oa ne i zvo rul ne se cat al mi lei Stă pâ nu lui şi şu vo o iul


Β

mi nu ni lor

V Β

ă di tu s'a
Δ
tru pultău co moa ră vin de că ri lor o o,

dum ne ze ie scu le Pă rin te cel du pă moa ar te ne stri că cio os a ră


Β Ν

tat de Hri stos pe Ca re L-ai iu bit şi Ca re pri e te nii Şi'i slă


Β

ve e şte cu ha rulSău

4
C Β

e re scu le
Δ
o mu le şi pă mân te ne în ge re da

a scă le a nea mu ri lor toa te lu mii lu mi i na Drep tei slă vi iri ră să


Β Ν

rind no roa de lor fă ră Dum ne zeu pâ cla ne cu noa şte rii le-ai go
Β

ni it I e rar hu le

M Β

ul ţi mea mi nu ni lor ţi-o lă


Δ
u dăm de-a pu ru rea

Ma ai caDum ne ze u lui a toa te şi cu cre di in ţă pe Fi ul tă ău


Β Ν
( )
Îl slă vim Ca re le a cum a a ră tat prea sfânt slu ji tor al Său pe
Β

I oa an al Shang ha iu lui

a
Την θειαν ταυτην (Înţelepţii lui Dumnezeu)

P Π

ă stor a se meni Pă sto ru lui Cel


Β
ma re te-ai vă di it I e

rar hu le sfin ţi tă turma ta sfin te Ioa a a ne mâ nân du o la

ne stri ca tă a a pa vi e ţii ve şni ce

S Π

fin ţeş te'i sca pă'i şi


Β
a pără'i şi bi ne cuvân tea a ză'i pe cei

ce vin sfin te la ra cla ta şi se în chi i nă slă vi tu lui tru pu


5
lui tău Pă ri in te şi cer so li rea ta

C Π

u to tul hai na
Β
su fle tu lui cu la cri mi le ta a le al

bin du o şi lu mi nân du o ne po tic ni it Cu vi o su le in

tra t-ai în că ma a ra nun ţii Stă pâ nu lui

D Π

e tot a ma rul i spi te lor şi


Β
toa tă strâm to ra a rea pă

ze şte ne Mai că a Dom nu lui că Îl cin sti im cu o sâr di e pe

ro bul tău pe va a sul nou al Stă pâ nu lui

-a
Ουκ ελατρευσαν (N'au slujit zidirii)

R Β

oa
Ν
dă dra a go stei pu te
Β
rea cea de sus lu ând a tot

sfin ţi tu u le lu mi nă to or te-ai fă cut I oa ne no roa de lor


Π Β

ne cre din cio şi lor lu mi nâ ân du u le s'a pu ce cu o sâr di

e ca lea strâm tă I e rar he

C Β

ăr nii
Ν
tru u pu lui o dih nă nici
Β
de cum i-ai dat pe şe

sul pa tu u lui pa tru ze ci i me de ani nici somn I e rar hu


6
Π Β

le cin sti te o chi lor tăi tre zvi to o ru u le du pă cu vân

tul psal mului pri ve ghind în ţe lep ţe şte

C Β

u o
Ν
sâ âr di e Pă sto ru
Β
le şi da scă le stri gân

du'ţi Bu cu ră te la mi lo sti i vul Hri stos îţi ce rem so li ri


Π Β

le Ar hi e re u le fa ţa Că ă ru u ia ne con te nit o

vezi a cumfe ri ci tu le I oa ne

R Ν
Β

u gă ciu u ni le pri min


Β
du le ro bu luităuAr hi e

re u u lui sca pă ne da ar şi a cum din toa te nă pa ste le şi strâm


Π Β

to ră ri le şi'n tri stă ă ri i le şi de cum pli ta pa ti măNăs

că toa reaBu cu ri ei

-a
Παιδας ευαγεις εν τη καµινω
(Pe feciorii binecinstitori în cuptor)

F Β

ă ă ră de pri ha nă I e rar he cu
Ν
vo or be le
Π
şi

cu fap te le vă din du te bu nu le cu pil da ta ai ve stit no roa de


Β Δ Β

lor pe ca re lu mi nân du le dum ne ze ie es culdar slă vi tu le


7
Π Β

I oa ne lu a t-ai sfin te în vi a ţă şi du pă a dor mi re

P Β

a a şii în drepta tu ţi-ai Pă rin te


Ν
I oa a ne din ti
Π

ne re ţe în că ră ri le ţi ne rii po run ci lor în tru fri ca Dom nu


Β Δ Β

lui şi ai a flat slă vi tu le har î na i in teaLui şi pu ru rea


Π Β

în drepţi la li ma nul Stă pâ ne ştii mi le pe cei ce vin la ti ne

C Β

e e re rea primindu ne Pă
Ν
rin te por ni
Π
i ri le

căr niicon te ne şte ne min tea î năl ţân du ne la Stă pâ nul mi le lor
Β Δ Β

la Cel ce pu ruri mân tu ie pe cre din cio o şii Lui păr ta şu le


Π Β

de ha rul cel ma re dă ru it de Dom nul slă vi ţi lor A po stoli

P Β

lo o uă ne din cer Fe cioa ră mai că


Ν
Stă pâ â nă în bel
Π

şu ga tăploaia ha ru lui ro bi lor tăi su fle tul pu ruri a dă pân du ni'l


Β Δ Β

să dea bel şu gul roa de lor dum ne ze ie es cu lui Duh ru gă mu


Π Β

te a tot lă u da te No ru le slă vi te al plo iimântu i rii


-a
Απας γηγενης (Tot neamul pământesc)
8
Ν
T Π

oţi
Π
te fe ri cim
Ν Β

lu cea fă rul
Β
ha ru lui Mân tu i to ru

lui nou i vit Bi se ri cii I oa ne sla a va ar hi e re i lor


Δ

şi îţi cin stim cu la u de dum ne ze ie es cu le cu ră ţi i


Β

i i a vi e ţii ru gân du te cu ră ţe şte ne ti i i na pa ti

mi lor

Ν
B Π

u
Π
cu ră te dar cin sti te
Β
Ν Β

e pi sco pe lu mi nă to ru

le al fe ţei pă mân tu lui sfin te I oa a ne în cei din ur măani


Δ

şi ca u tă prea bu nu le spre ru gă to o rii tăi şi a ju u


Β

u u tă'i în to iul i spi te lor vi fo râ tei vi e e e ţii a

ce ste ia

Ν
S Π
Π

tând cu Dum ne zeu


Β
Ν Β

în cer po me ne şte ne sfin te să la şu le

al în ţe lep ciu nii Lui în ţe lep ţi in du'i pe cin sti to rii tăi I
Δ

oa ne fe ri ci tu le cu ha rul tă ău cel bo gat po me ni i


Β

i i rea cin sti tă cu la u de să ţi-o fa cemPă rin tede-a pu ru rea

9
Ν
S Π

Π Β
Ν

tând cu CelNă scut al tău po me


Β

ne şte ne pe cre din cio şii

tăi pu ru rea pă zin du ne de tot ne ca a zul şi toa tă pa ti ma pe


Δ

ce ia ce cu dra go ste ne con te ni it îţi mă rim Prea cu ra a


Β

a a tă mul ţi meami nu ni lor Dum ne zeu cuvân tându'Lpe Fi ul tău

10