Vous êtes sur la page 1sur 4

PRORAČUN SASTAVLJENIH NOSAČA

1. KORAK – Definiranje geometrije nosača i materijalnih karakteristika

l = duljina nosača (grede ili stupa)


lc,y ; lc,z ; lef = duljine izvijanja
______________________________

E0,mean,1 ; E0.05,1 ; G0,mean,1 = modul elastičnosti i posmika prvog dijela


b1 /h1 = širina/visina poprečnog presjeka prvog dijela (Paziti na dvodjelni element! − 0,5 ∙ b1 )
A1 = b1 ∙ h1
b1 ∙ h13
I1 =
12
spajalo1 /d1 /s1 = vrsta/promjer/razmak spajala kojim je prvi dio povezan s drugim
ρk,1 = karakteristična gustoća drva kod proračuna K ser,1 (Uzimati manju između prvog i drugog dijela!)
K ser,3 = modul klizanja spajala kojim je prvi dio povezan s drugim(Za dvodjelni element ide 2 ∙ K ser,1 !)
1 1
γ1 = = = popustljivost spajala (prvi dio povezan s drugim)
π2 ∙ E1 ∙ A1 ∙ s1 3 ∙ π2 ∙ E1 ∙ A1 ∙ s1
1+ 1 +
K 1 ∙ l2 2 ∙ K ser,1 ∙ l2
______________________________

E0,mean,2 ; E0.05,2 ; G0,mean,2 = modul elastičnosti i posmika prvog dijela


b2 /h2 = širina/visina poprečnog presjeka drugog dijela (Paziti na dvodjelni element! − 0,5 ∙ b2 )
A2 = b2 ∙ h2
b2 ∙ h32
I2 =
12
γ2 = 1 (Ne postoji veza unutar drugog elementa!)
______________________________

E0,mean,3 ; E0.05,3 ; G0,mean,3 = modul elastičnosti i posmika prvog dijela


b3 /h3 = širina/visina poprečnog presjeka trećeg dijela (Paziti na dvodjelni element! − 0,5 ∙ b3 )
A3 = b3 ∙ h3
b3 ∙ h33
I3 =
12
spajalo3 /d3 /s3 = vrsta/promjer/razmak spajala kojim je treći dio povezan s drugim
ρk,3 = karakteristična gustoća drva kod proračuna K ser,3 (Uzimati manju između trećeg i drugog dijela!)
K ser,3 = modul klizanja spajala kojim je treći dio povezan s drugim (Za dvodjelni element ide 2 ∙ K ser,3 !)
1 1
γ3 = = = popustljivost spajala (treći dio povezan s drugim)
π2 ∙ E 3 ∙ A 3 ∙ s 3 3 ∙ π2 ∙ E 3 ∙ A 3 ∙ s 3
1+ 2 1+ 2
K3 ∙ l 2 ∙ K ser,3 ∙ l
______________________________

Udaljenost neutralne osi od gornjeg ruba cijelog nosača (Otpornost materijala 1!):
γ1 ∙ E1 ∙ A1 ∙ a 0,1 + γ2 ∙ E2 ∙ A2 ∙ a 0,2 + γ3 ∙ E3 ∙ A3 ∙ a 0,3
a0 =
E1 ∙ A1 + E2 ∙ A2 + E3 ∙ A3
a 0,1 ; a 0,2 ; a 0,3 = udajenosti težišta pojedinih djelova od gornjeg ruba cijelog nosača (Ovisi o tipu nosača!)

Nadalje je potrebno proračunati udaljenosti od neutralne osi:


a1 ; a 2 ; a3 = udajenosti težišta pojedinih djelova od neutralne osi poprečnog presjeka (Ovisi o tipu nosača!)
______________________________

Kada se odrede sve geometrijske vrijednosti i vrijednosti materijalnih karakteristika potrebno je proračunati
efektivne krutosti (Pojedine krutosti najbolje je izračunati pri određivanju parametara pojedinih dijelova jer se
ponavljaju i kasnije u proračunu!; Pripaziti da je E1 /E2 /E3 = E0,mean,1 /E0,mean,2 /E0,mean,3 !):
(EI)ef,y = E1 ∙ Iy,1 + γ1 ∙ E1 ∙ A1 ∙ a21 + E2 ∙ Iy,2 + γ2 ∙ E2 ∙ A2 ∙ a22 + E3 ∙ Iy,3 + γ3 ∙ E3 ∙ A3 ∙ a23
(EI)ef,z = E1 ∙ Iz,1 + γ1 ∙ E1 ∙ A1 ∙ a21 + E2 ∙ Iz,2 + γ2 ∙ E2 ∙ A2 ∙ a22 + E3 ∙ Iz,3 + γ3 ∙ E3 ∙ A3 ∙ a23
(EA)ef = E1 ∙ A1 + E2 ∙ A2 + E3 ∙ A3
2. KORAK – Definiranje statike i proračunskih vrijednosti čvrstoća materijala
Definirati statički sustav i proračunati potencijalni moment savijanja My,d , poprečnu silu na osloncuVd i uzdužnu
silu Nc,d u elementu!

Odrediti k mod s obzirom na zadanu klasu uporabljivosti i trajanje najkraćeg opterećenja u kombinaciji!

Odrediti proračunske čvrstoće materijala:


fm,d,1 ; fc,0,d,1 ; ft,0,d,1 ; fv,d,1 = proračunske vrijednosti čvrstoća za prvi dio
fm,d,2 ; fc,0,d,2 ; ft,0,d,2 ; fv,d,2 = proračunske vrijednosti čvrstoća za drugi dio
fm,d,3 ; fc,0,d,3 ; ft,0,d,3 ; fv,d,3 = proračunske vrijednosti čvrstoća za treći dio

3. KORAK – Izračunati nosivost na uzdužnu tlačnu silu (element izložen tlaku)


Ukoliko je element izložen samo uzdužnoj tlačnoj sili, pretpostavlja se da ne dolazi do pojave posmičnog
naprezanja duž kontaktnih ploha između pojedinih dijelova. Razlog tome je pretpostavka da se sila jednoliko
distribuira na sve elemente i da ne postoji ekscentricitet.

Odnosi tlačnih naprezanja i tlačnih čvrstoća paralelno s vlakancima u pojedinim dijelovima poprečnog presjeka
jednaka su:
E1 ∙ Nc,d
σc,0,d,1 = ≤ k c,j,1 ∙ fc,0,d,1
(EA)ef
E2 ∙ Nc,d
σc,0,d,2 = ≤ k c,j,2 ∙ fc,0,d,2
(EA)ef
E3 ∙ Nc,d
σc,0,d,3 = ≤ k c,j,3 ∙ fc,0,d,3
(EA)ef

pri čemu vrijedi da je:


fc,0,k,i λef,y,i fc,0,k,i lc,y fc,0,k,i
λrel,y,i = √ = ∙√ = ∙√
σc,crit,y,i π E0.05,i E0.05,i
(EI)ef,y
√ ∙π
(EA)ef
k y,i = 0,50 ∙ (1 + βc ∙ (λrel,y,i − 0,50) + λ2rel,y,i )
1
k c,y,i =
k y,i + √k 2y,i − λ2rel,y,i

odnosno:
fc,0,k,i λef,z,i fc,0,k,i lc,z fc,0,k,i
λrel,z,i = √ = ∙√ = ∙√
σc,crit,z,i π E0.05,i E0.05,i
(EI)ef,z
√ ∙π
(EA)ef
k z,i = 0,50 ∙ (1 + βc ∙ (λrel,z,i − 0,50) + λ2rel,z,i )
1
k c,z,i =
k z,i + √k 2z,i − λ2rel,z,i
4. KORAK – Izračunati nosivost na savijanje od momenta (element izložen
savijanju)
Raspodjela naprezanja od savijanja ovisit će o podatljivosti spoja između elemenata. Ukoliko bi promatrali
samo naprezanje na rubovima pojedinog dijela tada bi naprezanje bilo jednako:
Ei ∙ a σ,i
σm,y,i = ∙ Mmax,d (Otpornost materijala 1!)
(EI)ef,y

pri čemu je:


a σ,1 ; a σ,2 ; a σ,3 = udajenosti promatranog ruba pojedinog djela od neutralne osi (Ovisi o tipu nosača!)

Ipak, zbog utjecaja popustljivosti spojnog sredstva događa se "pomak" dijagrama naprezanja u težištu presjeka
dijelova koji su povezani spojnim sredstvima a koji je jednak:
γi ∙ Ei ∙ a i
σy,i = ∙ Mmax,d
(EI)ef,y

Sukladno tome, odnos ukupnog naprezanja i čvrstoće na rubovima pojedinog dijela koji je povezan spojnim
sredstvima jednak je:
Ei ∙ a σ,i + γi ∙ Ei ∙ a i
σc,y,i = ∙ Mmax,d ≤ k c,z,i ∙ fc,0,d,i
(EI)ef,y
Ei ∙ a σ,i + γi ∙ Ei ∙ a i
σt,y,i = ∙ Mmax,d ≤ ft,0,d,i
(EI)ef,y

odnosno, ukupnog naprezanja i čvrstoće na rubovima hrpta jednak je:


Ei ∙ a σ,i
σc,y,i = ∙ Mmax,d ≤ k c,z,i ∙ fc,0,d,i
(EI)ef,y
Ei ∙ a σ,i
σt,y,i = ∙ Mmax,d ≤ ft,0,d,i
(EI)ef,y

5. KORAK – Izračunati nosivost na istovremeno djelovanje savijanja i tlaka


(element izložen savijanju i tlaku)
Ukoliko istovremeno djeluje naprezanje od savijanja i od tlačne uzdužne sile, tada bi trebalo promotriti ukupno
naprezanje za pojedine dijelove po principu:
σc,0,d,i σc,y,i
+ ≤ 1,00
k c,y,i ∙ fc,0,d,i k c,z,i ∙ fc,0,d,i
σc,0,d,i σc,y,i
+ ≤ 1,00
k c,z,i ∙ fc,0,d,i k c,z,i ∙ fc,0,d,i
6. KORAK – Izračunati nosivost na posmik od poprečne sile na ležaju
(element izložen savijanju)
Raspodjela naprezanja od poprečne sile ovisit će o obliku nosača pri čemu je naprezanje najveće u neutralnoj
osi nosača. Sukladno tome, ukoliko je hrbat oslonjen na pojasnicu odnos posmičnog naprezanja i posmične
čvrstoće jednak je:
γ3 ∙ E3 ∙ A3 ∙ a σ,3 + γ2 ∙ E2 ∙ A2 ∙ a σ,2
τv,d = ∙ Vd ≤ fv,d,2
b2 ∙ (EI)ef,y

odnosno, ukoliko je pojasnica bočno vezana uz hrbat odnos posmičnog naprezanja i posmične čvrstoće jednak
je:
γ2 ∙ E2 ∙ A2 ∙ a σ,2
τv,d = ∙ Vd ≤ fv,d,2
b2 ∙ (EI)ef,y

7. KORAK – Izračunati opterećenje na spojno sredstvo


Opterećenje na spojno sredstvo ovisit će o posmičnoj sili koja se javlja uslijed savijanja na kontaktnim plohama
između pojedinih dijelova (pri tome pretpostavljamo da pri opterećenju uzdužnom tlačnom silom ne postoji
opterećenje na spojna sredstva od takve posmične sile). Opterećenje na spojno sredstvo jednako je:
γ1 ∙ E1 ∙ A1 ∙ a1 ∙ s1
F1 = ∙ Vd (Vd je poprečna sila iz T dijagrama!)
(EI)ef,y
γ3 ∙ E3 ∙ A3 ∙ a 3 ∙ s3
F3 = ∙ Vd (Vd je poprečna sila iz T dijagrama!)
(EI)ef,y

Ukoliko je element izložen samo tlačnoj sili, iako pretpostavljamo da pri opterećenju uzdužnom tlačnom silom
ne postoji opterećenje na spojna sredstva od posmične sile na kontaktnim plohama između pojedinih dijelova,
uslijed izvijanja može doći do pojave posmičnih naprezanja, pa će opterećenje na spojno sredstvo biti jednako:
γ1 ∙ E1 ∙ A1 ∙ a1 ∙ s1
F1 = ∙ Vd,1 (Vd,1 je poprečna sila iz uslijed izvijanja!)
(EI)ef,y
γ3 ∙ E3 ∙ A3 ∙ a 3 ∙ s3
F3 = ∙ Vd,3 (Vd,3 je poprečna sila uslijed izvijanja!)
(EI)ef,y

pri čemu je:


Nc,d
za λef,j.i < 30
120 ∙ k c,j,i
Nc,d ∙ λef,j,i
Vd,i = za 30 ≤ λef,j,i < 60
360 ∙ k c,j,i
Nc,d
za λef,j,i ≥ 60
{ 60 ∙ k c,j,i

i pri čemu uzimamo da je:


λef,j,i = max(λef,y,i ; λef,z,i )