Vous êtes sur la page 1sur 18

LEGE nr.

359 din 8 septembrie 2004 (*actualizată*)


privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor
individuale, întreprinderilor familiale si persoanelor juridice,
înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea
funcţionării persoanelor juridice***)
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 839 din 13 septembrie 2004
Data intrarii in vigoare : 13 octombrie 2004

Forma actualizata valabila la data de : 24 februarie 2012


Prezenta forma actualizata este valabila de la 25 aprilie 2008 pana
la 24 februarie 2012

--------------
*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 839
din 13 septembrie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C.
"Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ pana la
data de 24 februarie 2012, cu modificările şi completările aduse de
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004; ORDONANŢA nr. 28
din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 360 din 21 septembrie 2006;
ORDONANŢA nr. 35 din 26 iulie 2006; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 119 din
21 decembrie 2006; LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007; ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008.
--------------
**) Dispoziţiile art. II, alin. (2) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
75 din 30 septembrie 2004 prevăd: "La 30 de zile de la publicarea
prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare Legea nr. 359/2004
privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul
comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi
persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la
autorizarea funcţionării persoanelor juridice, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie
2004."

***) Titlul legii a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41


din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea
sintagmei "persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială" cu
sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală
şi/sau întreprindere familială".

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
În scopul simplificării procedurilor administrative şi
promovării calităţii serviciilor se instituie prezenta procedură de
înmatriculare în registrul comerţului şi de înregistrare fiscală a
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale,
întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice, precum şi de
autorizare a funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria

1
răspundere ale persoanelor juridice care, potrivit legii, au
obligaţia să ceară înmatricularea în registrul comerţului.
-----------
Art. 1 a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41 din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea
sintagmei "persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială" cu
sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală
şi/sau întreprindere familială".

ART. 2
Societăţile comerciale, societăţile şi companiile naţionale,
grupurile de interes economic, grupurile europene de interes
economic, regiile autonome şi organizaţiile cooperatiste,
sucursalele înfiinţate de acestea, precum şi alte persoane juridice
care se înregistrează în registrul comerţului potrivit unor acte
normative speciale sunt denumite în sensul prezentei legi
solicitanţi.
---------
Art. 2 a fost modificat de art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
119 din 21 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.036
din 28 decembrie 2006.

ART. 3
(1) Înmatricularea persoanelor fizice autorizate, a
întreprinderilor individuale şi a întreprinderilor familiale în
registrul comerţului şi înregistrarea fiscală a acestora se fac pe
baza rezoluţiei directorului oficiului registrului comerţului de pe
lângă tribunal, potrivit legii speciale, fără a fi necesară
pronunţarea de către judecătorul delegat a încheierii prevăzute la
art. 6 alin. (1) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
------------
Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de art. 43 din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL
nr. 328 din 25 aprilie 2008.

(2) Înmatricularea persoanelor juridice prevăzute la art. 2,


precum şi a sucursalelor acestora se face potrivit prevederilor
Legii nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, şi celorlalte prevederi referitoare la înregistrarea în
registrul comerţului.
ART. 4
Autorizarea funcţionării solicitanţilor se face cu îndeplinirea
procedurii prevăzute de prezenta lege şi de actele normative
speciale, armonizate cu prevederile prezentei legi.
---------
Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 5
(1) Prin autorizarea funcţionării, în sensul prezentei legi, se
înţelege asumarea de către solicitant a responsabilităţii privitoare
la legalitatea desfăşurării activităţilor declarate.

2
(2) Activităţile cu impact semnificativ asupra mediului vor fi
autorizate din punct de vedere al protecţiei mediului de către
autorităţile competente de protecţia mediului, la sediile acestora.
Procedura de autorizare şi lista activităţilor cu impact
semnificativ asupra mediului vor fi stabilite prin ordin al
ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile
de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
----------
Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

CAP. II
Înregistrarea în registrul comerţului

ART. 6
(1) Prin înregistrarea în registrul comerţului se înţelege
înmatricularea persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor
individuale, întreprinderilor familiale şi persoanelor juridice
prevăzute la art. 2, înscrierea de menţiuni, precum şi înregistrarea
altor operaţiuni care, potrivit legii, se menţionează în registrul
comerţului.
-----------
Alin. (1) al art. 6 a fost modificat potrivit alin. (1) al art.
41 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea
sintagmei "persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială" cu
sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală
şi/sau întreprindere familială".

(2) Solicitarea efectuării înregistrării în registrul comerţului


se face la biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului
de pe lângă tribunal de către fondatori, administratori sau de
reprezentanţii acestora, precum şi de orice persoană interesată, în
condiţiile legii, prin întocmirea cererii de înregistrare.
-----------
Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

(3) Înregistrările în registrul comerţului se fac în baza unei


încheieri a judecătorului delegat sau a unei hotărâri judecătoreşti
irevocabile, în afară de cazul în care legea prevede altfel.
(4) Solicitanţii prevăzuţi la art. 2 dobândesc personalitate
juridică, conform legii, de la data înregistrării în registrul
comerţului a încheierii judecătorului-delegat, prin care se dispun
autorizarea constituirii şi înmatricularea, dacă legea nu dispune
altfel.
---------
Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 5 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 7
Prin efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului se
asigură opozabilitatea actelor înregistrate faţă de terţi, cu

3
excepţia cazurilor în care legea prevede condiţia cumulativă a
publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
ART. 8
(1) La înmatriculare solicitanţilor li se eliberează
certificatul de înregistrare conţinând numărul de ordine din
registrul comerţului şi codul unic de înregistrare atribuit de
Ministerul Finanţelor Publice, însoţit de încheierea judecătorului-
delegat, precum şi de alte acte prevăzute de prezenta lege.
---------
Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

(2) La înregistrarea modificărilor actului constitutiv se


eliberează certificatul de înscriere de menţiuni, însoţit de
încheierea judecătorului delegat, precum şi alte acte prevăzute de
prezenta lege.
(3) Termenul de eliberare a certificatului de înregistrare şi,
după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni este de 3 zile,
respectiv 5 zile, calculat de la data înregistrării cererii potrivit
dispoziţiilor Codului de procedură civilă, dacă judecătorul-delegat
nu dispune altfel.
----------
Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 6 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 9
(1) Certificatul de înregistrare conţinând codul unic de
înregistrare este documentul care atestă că persoana juridică a fost
luată în evidenţa oficiului registrului comerţului de pe lângă
tribunal şi în evidenţa organului fiscal.
-----------
Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al
art. IV din ORDONANŢA nr. 35 din 26 iulie 2006, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006.
*) Alin. (2) al art. IV din ORDONANŢA nr. 35 din 26 iulie 2006,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006, prevede:
"(2) Pe data de 1 ianuarie 2007 se abrogă:
a) dispoziţiile art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) dispoziţiile art. 9 alin. (2) şi ale art. 12 alin. (2) din
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la
înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice,
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării
persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 13
septembrie 2004."

(3) Pe parcursul existenţei persoanei juridice dovada privind


starea acesteia, referitoare la funcţionare, dizolvare,
reorganizare, lichidare, insolvenţă, reorganizare judiciară,
faliment sau suspendare temporară a activităţii, se face cu extrasul

4
de registru emis de oficiul registrului comerţului de pe lângă
tribunal, valabil 30 de zile de la data emiterii.
----------
Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

(4) Termenul de eliberare a extrasului de registru este de cel


mult 24 de ore de la data înregistrării solicitării.
---------
Alin. (5) al art. 9 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

CAP. III
Atribuirea codului unic de înregistrare

ART. 10
Solicitarea înregistrării fiscale se face prin depunerea cererii
de înregistrare la biroul unic din cadrul oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunal, iar atribuirea codului unic de
înregistrare de către Ministerul Finanţelor Publice este
condiţionată de admiterea cererii de înregistrare în registrul
comerţului de către judecătorul-delegat.
---------
Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 11
(1) În vederea atribuirii codului unic de înregistrare de către
Ministerul Finanţelor Publice, oficiile registrului comerţului de pe
lângă tribunale transmit direct sau prin intermediul Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului, pe cale electronică,
Ministerului Finanţelor Publice, datele referitoare la
înregistrările efectuate în registrul comerţului şi cele conţinute
în cererea de înregistrare fiscală.
(2) Pe baza datelor transmise potrivit prevederilor alin. (1)
Ministerul Finanţelor Publice atribuie, în termen de maximum 8 ore,
codul unic de înregistrare.
---------
Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 10 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 12
(1) Pentru asociaţiile familiale, precum şi pentru persoanele
juridice prevăzute la art. 2 structura codului unic de înregistrare
se stabileşte de Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Muncii,
Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul
Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei.
-------
Alin. (2) al art. 12 a fost abrogat de lit. b) a alin. (2) al
art. IV din ORDONANŢA nr. 35 din 26 iulie 2006, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006.

5
*) Alin. (2) al art. IV din ORDONANŢA nr. 35 din 26 iulie 2006,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 7 august 2006, prevede:
"(2) Pe data de 1 ianuarie 2007 se abrogă:
a) dispoziţiile art. 70 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) dispoziţiile art. 9 alin. (2) si ale art. 12 alin. (2) din
Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la
înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice,
asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea
fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării
persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 839 din 13
septembrie 2004."

ART. 13
Codul unic de înregistrare va fi utilizat de toate sistemele
informatice care prelucrează date privind persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale
şi persoanele juridice prevăzute la art. 2, precum şi de acestea în
relaţiile cu terţii, inclusiv cu autorităţile şi instituţiile
publice, pe toată durata funcţionării lor.
-----------
Art. 13 a fost modificat potrivit alin. (1) al art. 41 din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 44 din 16 aprilie 2008, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 328 din 25 aprilie 2008, prin înlocuirea
sintagmei "persoană fizică autorizată şi/sau asociaţie familială" cu
sintagma "persoană fizică autorizată, întreprindere individuală
şi/sau întreprindere familială".

ART. 14
(1) După efectuarea înmatriculării societăţilor comerciale în
registrul comerţului, un extras al încheierii judecătorului delegat
se comunică, din oficiu, Regiei Autonome "Monitorul Oficial", spre
publicare, pe cheltuiala solicitantului.
(2) Extrasul încheierii judecătorului delegat va cuprinde
următoarele elemente: numărul şi data încheierii, denumirea, sediul
social şi forma juridică, numele şi adresa fondatorilor,
administratorilor şi, dacă este cazul, a cenzorilor, domeniul şi
activitatea principală, capitalul social şi durata de funcţionare.
(3) Pe extrasul prevăzut la alin. (1) oficiul registrului
comerţului de pe lângă tribunalul care a efectuat înmatricularea va
menţiona codul unic de înregistrare atribuit şi numărul de ordine în
registrul comerţului, iar acest document poate fi transmis şi pe
cale electronică.
(4) La cererea şi pe cheltuiala solicitantului, încheierea
judecătorului delegat se publică integral în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a.

CAP. IV
Procedura autorizării funcţionării

ART. 15
(1) În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul
oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal a
certificatului de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare

6
sau, după caz, a certificatului de înscriere de menţiuni,
solicitantul are obligaţia să depună, o dată cu cererea de
înregistrare şi actele doveditoare, declaraţia-tip pe propria
răspundere, semnată de asociaţi sau de administratori, din care să
rezulte, după caz, că:
a) persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la
sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3
ani;
b) persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare
prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-
veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru
activităţile precizate în declaraţia-tip.
---------
Lit. b) a alin. (1) al art. 15 a fost modificată de pct. 1 al
art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007.

(2) Orice modificare cu privire la cele declarate atrage


obligaţia solicitantului de a depune la biroul unic din cadrul
oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal o nouă
declaraţie-tip pe propria răspundere corespunzătoare modificărilor
intervenite.
(3) Oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal
înregistrează în registrul comerţului datele din declaraţiile-tip
prevăzute la alin. (1) şi (2).
----------
Art. 15 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

-----------
Art. 16 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 17
(1) Procedura de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-
tip pe propria răspundere se desfăşoară prin intermediul biroului
unic din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă
tribunal, la care solicitantul are obligaţia înregistrării sediului
social sau secundar.
(2) Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, prin
birourile unice, efectuează următoarele activităţi:
a) primesc, verifică şi înregistrează cererile de înregistrare
şi actele depuse în susţinerea acestora, precum şi declaraţiile-tip
prevăzute la art. 15;
b) încasează taxele şi tarifele pentru operaţiunile efectuate de
oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale, precum şi
cele datorate altor autorităţi implicate în procedura de
înregistrare;
c) ţin în sistem computerizat evidenţa declaraţiilor-tip
prevăzute la art. 15;
d) transmit autorităţilor publice competente declaraţiile-tip
prevăzute la art. 15, în copie, şi, pe cale electronică, datele de
identificare ale persoanelor juridice înregistrate în registrul
comerţului;

7
e) completează şi emit în termen certificatele constatatoare
privind înregistrarea declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15,
potrivit prezentei legi;
f) urmăresc termenele prevăzute de prezenta lege şi eliberează
solicitanţilor certificatele de înregistrare, certificatele de
înscriere de menţiuni, încheierile judecătorului-delegat, precum şi
certificatele constatatoare prevăzute la lit. e).
----------
Art. 17 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 17^1
(1) Biroul unic din cadrul oficiului registrului comerţului de
pe lângă tribunal, pe baza declaraţiilor-tip prevăzute la art. 15,
eliberează solicitanţilor certificate constatatoare care atestă că:
a) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din
care rezultă că la sediul social sau secundar nu se desfăşoară
activităţile prevăzute în actul constitutiv sau modificator;
b) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din
care rezultă ca sunt îndeplinite condiţiile de funcţionare prevăzute
de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar,
protecţiei mediului şi protecţiei muncii, pentru activităţile
declarate;
--------
Lit. b) a alin. (1) al art. 17^1 a fost modificată de pct. 2 al
art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007.

c) s-a înregistrat declaraţia-tip pe propria răspundere, din


care rezultă modificările intervenite faţă de declaraţia-tip
anterioară.
(2) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) lit. a)
si b) se eliberează o dată cu certificatul de înregistrare sau
certificatul de înscriere de menţiuni.
(3) Pentru sediul social şi pentru fiecare sediu secundar se va
elibera câte un certificat constatator care atestă că s-au
înregistrat declaraţiile-tip prevăzute la art. 15.
(4) Certificatele constatatoare prevăzute la alin. (1) au
regimul prevăzut la art. 4 din Legea nr. 26/1990 privind registrul
comerţului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
---------
Art. 17^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 17^2
(1) În vederea efectuării controlului de către autorităţile
publice competente privind conformitatea celor declarate potrivit
art. 15, oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal
transmite acestora copiile declaraţiilor-tip şi, pe cale
electronică, datele de identificare ale persoanelor juridice, în
termen de 3 zile de la data înregistrării în registrul comerţului.
(2) Autorităţile publice competente prevăzute la alin. (1) sunt:
----------

8
Prima liniuţă a alin. (2) al art. 17^2 a fost abrogată de pct. 3
al art. unic din LEGEA nr. 159 din 6 iunie 2007, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 12 iunie 2007.

- direcţiile de sănătate publică teritoriale din subordinea


Ministerului Sănătăţii sau ministerele cu reţea proprie de sănătate
publică;
- Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor sau ministerele cu reţea sanitară veterinară proprie;
- autorităţile publice teritoriale de protecţie a mediului din
subordinea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor;
- inspectoratele teritoriale de muncă din subordinea
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.
----------
Art. 17^2 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 17^3
(1) În cazul în care autorităţile publice competente constată că
nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, notifică acest
fapt solicitantului, la sediul înregistrat, acordând un termen de
remediere a neregularităţilor constatate. Termenul curge de la data
primirii notificării şi poate fi prelungit la cererea expresă a
solicitantului, adresată autorităţii publice competente.
(2) În cazul în care neregularităţile nu sunt remediate,
autorităţile publice competente notifică oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunal actul prin care s-a interzis
desfăşurarea activităţii, în termen de 3 zile de la emiterea
acestuia, pentru a fi înregistrat din oficiu în registrul
comerţului.
---------
Art. 17^3 a fost introdus de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

-----------
Art. 18 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

------------
Art. 19 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

-----------
Art. 20 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicata in MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

-------------
Art. 21 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

9
---------
Art. 22 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

----------
Art. 23 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

----------
Art. 24 a fost abrogat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 25
Oficiile registrului comerţului de pe lângă tribunale asigură
condiţiile necesare pentru arhivarea tuturor documentelor aferente
procedurii de autorizare a funcţionării pe baza declaraţiei-tip pe
propria răspundere.
----------
Art. 25 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

CAP. V
Preschimbarea certificatului de înmatriculare şi a celui de
înregistrare fiscală

ART. 26
Până la data de 31 decembrie 2004, persoanele juridice prevăzute
la art. 2, care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi,
nu au preschimbat certificatul de înmatriculare şi cel de
înregistrare fiscală, au obligaţia de a solicita la oficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul în a cărui
rază au sediul social sau secundar preschimbarea acestora cu noul
certificat de înregistrare conţinând codul unic de înregistrare.
---------
Art. 26 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 27
Procedura stabilită prin prezenta lege pentru autorizarea
funcţionării pe baza declaraţiilor-tip pe propria răspundere se
aplică în mod corespunzător şi preschimbărilor prevăzute la art. 26.
----------
Art. 27 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

----------
Art. 28 a fost abrogat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

10
ART. 29
În cadrul procedurii de preschimbare, declaraţiile-tip pe
propria răspundere prevăzute la art. 15 se depun la oficiul
registrului comerţului de pe lângă tribunalul din judeţul unde se
solicită preschimbarea.
-----------
Art. 29 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 30
(1) Neefectuarea preschimbării certificatului de înmatriculare
şi a celui de înregistrare fiscală cu noul certificat de
înregistrare conţinând codul unic de înregistrare, până la termenul
prevăzut la art. 26, atrage dizolvarea de drept a persoanelor
juridice prevăzute la art. 2.
(2) Constatarea dizolvării de drept se face prin încheierea
judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului.
(3) Încheierea judecătorului delegat se înregistrează în
registrul comerţului şi se comunică concomitent persoanei juridice
la sediul social, Ministerului Finanţelor Publice, la Agenţia
Naţională de Administrare Fiscală pe cale electronică, şi se publică
concomitent pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului, precum şi la sediul oficiului registrului
comerţului de pe lângă tribunal.
ART. 31
(1) Încheierea de constatare a dizolvării de drept este supusă
numai recursului, la cererea oricărei persoane interesate, în termen
de 15 zile de la publicarea prevăzută la art. 30 alin. (3).
(2) Dacă nu s-a declarat recurs sau recursul a fost respins,
persoana juridică intră în lichidare potrivit prevederilor Legii nr.
31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare.
(3) În termen de 6 luni de la data pronunţării încheierii de
dizolvare, prevăzută de art. 30 alin. (2), sau, după caz, de la data
respingerii recursului formulat împotriva acesteia, reprezentantul
legal al persoanei juridice are obligaţia numirii şi înregistrării
în registrul comerţului a lichidatorului.
(4) Dacă nu există reprezentant legal ori acesta nu procedează
la numirea lichidatorului în termenul prevăzut la alin. (3), la
cererea oricărei persoane interesate, formulată în termen de 6 luni
de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), judecătorul
delegat numeşte un lichidator de pe lista practicienilor în
insolvenţă, remunerarea acestuia urmând a fi facută din patrimoniul
persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acestuia, din
fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 85/2006 privind
procedura insolvenţei.
----------
Alin. (4) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr.
360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799
din 22 septembrie 2006.

(4^1) Prin derogare de la dispoziţiile art. 252 alin. (1) lit.


b) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, încheierile judecătorului-delegat,

11
pronunţate în condiţiile alin. (4) la cererea creditorilor bugetari,
se comunică pe cale electronică Ministerului Finanţelor Publice -
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, direcţiilor generale ale
finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, Direcţiei
generale de administrare a marilor contribuabili şi Autorităţii
pentru Valorificarea Activelor Statului, se publică pe pagina de
Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi se
afisează la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă
tribunal, în a cărui rază societatea comercială dizolvată îşi are
sediul social.
---------
Alin. (4^1) al art. 31 a fost introdus de pct. 1 al art. XIV din
Secţiunea a 11-a, Partea a II-a din ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie
2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006.

(5) Dacă până la expirarea termenului prevăzut la alin. (4) nu a


fost înregistrată nicio cerere pentru numirea unui lichidator,
persoana juridică se radiază din registrul comerţului, prin
încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului
Naţional al Registrului Comerţului.
----------
Alin. (5) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr.
360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799
din 22 septembrie 2006.

(6) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul


comerţului, se comunică şi se publică, potrivit dispoziţiilor alin.
(4^1).
---------
Alin. (6) al art. 31 a fost modificat de pct. 2 al art. XIV din
Secţiunea a 11-a, Partea a II-a din ORDONANŢA nr. 28 din 26 ianuarie
2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 89 din 31 ianuarie 2006.

(7) Bunurile rămase în patrimoniul persoanei juridice după


radierea acesteia din registrul comerţului, în condiţiile alin. (5),
revin asociaţilor.
---------
Alin. (7) al art. 31 a fost modificat de art. I din LEGEA nr.
360 din 21 septembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 799
din 22 septembrie 2006.

ART. 32
Certificatele de înregistrare şi anexele la acestea, eliberate
conform procedurilor de soluţionare a cererilor existente anterior
intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează valabilitatea.

CAP. VI
Servicii de asistenţă

ART. 33
În cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale
se desfăşoară activităţi de asistenţă acordate solicitanţilor, la
cererea şi pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor
necesare înregistrării în registrul comerţului a actelor
constitutive sau modificatoare.
----------

12
Art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 34
(1) Serviciile de asistenţă se asigură prin personalul
specializat din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă
tribunale.
(2) Serviciile de asistenţă se acordă, la cererea şi pe
cheltuiala solicitantului, înainte de depunerea cererii de
înregistrare la oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunal.
----------
Alin. (2) al art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

(3) Serviciile de asistenţă se solicită prin cerere de servicii


explicită, cuprinzând serviciile solicitate, obligaţiile părţilor,
termenele şi tarifele datorate.
(4) Modelul şi conţinutul cererii de servicii se stabilesc de
către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.
ART. 35
(1) Serviciile de asistenţă care se prestează de oficiile
registrului comerţului de pe lângă tribunale sunt:
a) îndrumarea prealabilă privind formalităţile legale pentru
constituirea şi modificarea actelor constitutive ale firmelor;
b) îndrumarea pentru completarea corectă a cererii de
înregistrare şi a formularelor tipizate specifice activităţii
registrului comerţului;
---------
Lit. b) a alin. (1) al art. 35 a fost modificată de pct. 23 al
art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004,
publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

c) tehnoredactarea cererii de înregistrare;


d) proiectarea şi execuţia siglei şi a emblemei pentru firme;
e) obţinerea evaluării prin expertiză a bunurilor subscrise ca
aport în natură la capitalul social;
f) asigurarea obţinerii, după caz, pentru bunurile imobile, a:
- dovezii întabulării;
- certificatului constatator al sarcinilor cu care, eventual,
este grevat respectivul bun;
g) redactarea declaraţiei pe propria răspundere a fondatorilor,
administratorilor, împuterniciţilor sucursalelor şi a cenzorilor ca
îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege;
h) redactarea actului constitutiv al persoanelor juridice supuse
obligaţiei de înregistrare în registrul comerţului;
i) redactarea statutului pentru societatea cu răspundere
limitată cu asociat unic;
j) redactarea actului adiţional sau, după caz, a hotărârii
adunării generale a membrilor sau asociaţilor ori acţionarilor, a
deciziei consiliului de administraţie privind modificări ale actului
constitutiv referitoare la:
- sediul social;
- denumirea firmei sau emblema acesteia;
- durata de funcţionare;

13
- forma juridică;
- domeniul principal de activitate şi activitatea principală;
- obiectul de activitate sau codificarea ori recodificarea
acestuia în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică nr. 601/2002 privind actualizarea
Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN;
- administratori şi cenzori;
- alte elemente ale actului constitutiv (nume, domiciliu,
participare la profit şi pierderi etc.);
- primirea, retragerea de membri sau asociaţi;
- majorarea sau reducerea capitalului social;
- înfiinţarea sau desfiinţarea de sedii sociale secundare;
- divizare sau fuziune;
- dizolvare sau lichidare;
k) obţinerea autentificării actului constitutiv sau a actului
adiţional;
l) darea de dată certă pentru actele redactate de serviciile de
asistenţă;
m) extragerea din bazele de date de acte normative şi listarea
pentru eliberare, la cerere.

CAP. VII
Taxe şi tarife

ART. 36
Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. 2 lit. c) din
Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, cu
modificările şi completările ulterioare, cuantumul onorariilor
pentru autentificarea ori darea de dată certă a actelor constitutive
şi declaraţiilor pe propria răspundere ale fondatorilor,
administratorilor şi cenzorilor, privind îndeplinirea condiţiilor
prevăzute de lege, precum şi al celor pentru modificarea actelor
constitutive se stabileşte în sumă fixă prin hotărâre a Guvernului,
iniţiată de Ministerul Justiţiei, pe baza propunerilor Uniunii
Naţionale a Notarilor Publici, cu avizul Ministerului Finanţelor
Publice.
ART. 37
Tarifele percepute pentru publicarea în Monitorul Oficial al
României, Partea a IV-a, a actelor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi
(4) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul
Finanţelor Publice pe baza propunerii Regiei Autonome "Monitorul
Oficial".
ART. 38
Pentru operaţiunile efectuate de oficiile registrului comerţului
de pe lângă tribunale, nivelul taxelor se stabileşte prin hotărâre a
Guvernului, la propunerea Ministerului Justiţiei.
----------
Art. 38 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA DE
URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL
OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 39
Tarifele pentru prestarea serviciilor de asistenţă prevăzute la
art. 35 se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
ART. 40

14
Cuantumul taxelor, tarifelor şi onorariilor prevăzute la art.
36-39 se poate indexa anual în funcţie de rata inflaţiei.

CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 41
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează, potrivit legii,
cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 100.000.000 lei,
desfăşurarea oricărei activităţi de către persoanele juridice
prevăzute la art. 2 cu nerespectarea prevederilor prezentei legi.
----------
Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

(2) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute


la alin. (1) se realizează de organele de control ale autorităţilor
publice competente prevăzute la art. 17^2 alin. (2).
-----------
Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile


prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic
al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Pierderea de către oficiile registrului comerţului de pe
lângă tribunale a documentelor depuse de solicitant se sancţionează
cu amendă judiciară de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, prin
încheiere pronunţată de judecătorul-delegat.
-------------
Alin. (4) al art. 41 a fost modificat de pct. 25 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

(5) Dispoziţiile art. 46 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu


modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod
corespunzător.
ART. 42
(1) În toate cazurile în care o lege sau un alt act normativ de
acelaşi rang prevede radierea de drept a unei persoane juridice
înregistrate în registrul comerţului, constatarea dizolvării de
drept, ca etapă prealabilă obligatorie, urmează procedura prevăzută
la art. 30 alin. (2) şi (3).
(2) După constatarea dizolvării de drept sunt aplicabile
dispoziţiile art. 31.
(3) În cazul în care un act normativ, ulterior înregistrării
unei persoane juridice în registrul comerţului, dispune încetarea de
drept a activităţii sau lipsirea de drept de efecte a actului de
autorizare, de înfiinţare, de încuviinţare sau de recunoaştere,
orice persoană interesată va putea solicita instanţei competente să
constate modificarea de drept a actelor constitutive ale persoanei
juridice în ceea ce priveşte obiectul de activitate şi, după caz,

15
dacă acest obiect de activitate este unic, să constate dizolvarea de
drept a persoanei juridice.
(4) Prin hotărârea pronunţată potrivit alin. (3), instanţa
competentă va dispune înregistrarea în registrul comerţului a
hotărârii pronunţate, rămasă irevocabilă, şi publicarea acesteia în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala
persoanei care a făcut cererea.
(5) În cazul dizolvării de drept prevăzute la alin. (3) sunt
aplicabile dispoziţiile alin. (2) privitoare la lichidare şi
radiere.
ART. 43
(1) Modelul cererii de înregistrare în registrul comerţului şi
al certificatului de înregistrare se stabilesc prin ordin al
ministrului justiţiei, la propunerea Oficiului Naţional al
Registrului Comerţului.
(2) Modelul cererii de înregistrare fiscală se stabileşte prin
ordin al ministrului finanţelor publice, urmând a fi inclus în
cererea de înregistrare în registrul comerţului.
----------
Alin. (3) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

----------
Alin. (4) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi,


autorităţile publice implicate vor încheia protocoale cu Oficiul
Naţional al Registrului Comerţului, având ca obiect schimbul de
informaţii şi stabilirea procedurilor comune de lucru.
--------
Alin. (6) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

(7) Modelul extrasului de registru prevăzut la art. 9 alin. (3),


precum şi al certificatelor constatatoare prevăzut la art. 17^1
alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
--------
Alin. (7) al art. 43 a fost modificat de pct. 27 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

--------
Alin. (8) al art. 43 a fost abrogat de pct. 26 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 44
(1) Cererile de înregistrare, împreună cu documentele
însoţitoare prevăzute de reglementările în vigoare, precum şi
declaraţiile-tip prevăzute la art. 15 pot fi transmise şi prin
corespondenţă cu valoare declarată, data primirii fiind considerată
data înregistrării cererii.

16
----------
Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

(2) Corespondenţa va conţine şi dovada privind plata taxelor şi


tarifelor legale, care se poate face prin orice instrumente de
plată, în contul Oficiului Naţional al Registrului Comerţului,
deschis la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a
Municipiului Bucuresti.
(3) Comunicarea de către oficiile registrului comerţului de pe
lângă tribunale a actelor şi orice altă corespondenţă cu
solicitanţii se pot face şi prin poştă, la sediul social ori
secundar sau la domiciliul ales, declarat în cererea de
înregistrare.
----------
Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 28 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.

ART. 45
Cererile de înregistrare depuse la oficiile registrului
comerţului de pe lângă tribunale până la data intrării în vigoare a
prezentei legi se soluţionează potrivit procedurilor în vigoare la
data depunerii.
ART. 46
----------
Alin. (1) al art. 46 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din
ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 30 septembrie 2004, publicată în
MONITORUL OFICIAL nr. 932 din 12 octombrie 2004.
*) Dispoziţiile art. II alin. (1) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr.
75 din 30 septembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 932
din 12 octombrie 2004 prevăd: (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă
intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul
Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 29 al art. I, care
intră în vigoare la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă


Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea
unor formalităţi administrative pentru înregistrarea şi autorizarea
funcţionării comercianţilor, aprobată şi modificată prin Legea nr.
370/2002, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 413 din 14 iunie 2002, cu modificările şi completările
ulterioare, art. 174 alin. (2) din titlul V - Grupurile de interes
economic - al cărţii I - Reglementări generale pentru prevenirea şi
combaterea corupţiei - din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice,
a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi
sancţionarea corupţiei, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu


respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din
Constituţia României, republicată.

17
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Bucureşti, 8 septembrie 2004.


Nr. 359.

-----------

18