Vous êtes sur la page 1sur 14

Osnovano 27.07.1989.g.

Licence Ministarstva životne sredine,


rudarstva i prostornog planiranja:
P131G2 i P131S1
Br. 351-02-00022/2011-07
od 30.03.2011.

“DP-ING” d.o.o.
KNOW – HOW
„KLJUČ U RUKE“
referenc lista - izvod
URBANIZAM
dp-ing d.o.o. INVESTITORSKI POSLOVI
PROJEKTOVANJE:
preduzeće za urbanizam - PUTEVA
projektovanje i inženjering - SAOBRAĆAJA
23272 Novi Bečej - ŽELEZNICE
- UKRŠTANJA ŽELEZNICE I
Ul. Revolucije 4a
PUTEVA
Tel: +381-23-775-120
- HIDROGRAĐEVINSKIH
Fax: +381-23-310-00-21 OBJEKATA I INSTALACIJA
gmail: doodping@gmail.com STUDIJE OPRAVDANOSTI
www.dp-ing.com NADZOR
1
Novi Bečej, 2015. g.
Informacije o preduzeću:

27.07.1989. g. osnovan je „DP-ING“,


biro za projektovanje, inženjering i AOP, Novi Bečej
DP-ING d.o.o, Preduzeće za urbanizam, projektovanje i inženjering je
registrovano 01. novembra 2004. godine.
- Od 21.04.2005. posedujemo Licence
Ministarstva životne sredine, rudarstva i
prostornog planiranja:
P131G2 i P131S1,
Br. 351-02-00022/2011-07
-Delatnost smo započeli sa dva zaposlena
inženjera, a 2003.g. smo kao porodična
firma, zapošljavali 12 stručnjaka iz oblasti
niskogradnje, hidrogradnje, arhitekture,
visokogradnje, urbanizma, saobraćaja i
informacionih tehnologija.
-U našem timu su doktori građevinskih
nauka, geomehanike, magistri građevine,
diplomirani građevinski inženjeri,
diplomirani saobraćajni inženjeri,
diplomirani hidrograđevinski inženjeri,
diplomirani arhitekti i urbanisti,
diplomirani programeri, diplomirani
elektroinženjeri, diplomirani inženjeri
geodezije, ekonomisti...
Tehničku dokumentaciju izrađujemo
isključivo sa licenciranim programima:
- WINDOWS, 10 licenci
- OFFICE, 10 licenci
- AutoCad Civil 3d od V2007 do V2014
4+4 licenci
- CGS “Plateia”, 2 licence
- Gavran Civil Modeller, GCM, 6 licenci
- VestraCAD, 1 licenca
- Vestra Civil3D, 1 licenca
- ParkCAD, 1 licenca ...
-Trenutno zapošljavamo pet projektanata,
od toga četiri diplomirana inženjera sa
licencama: 202, 315, 316, 370, 470.

-POSEDUJEMO SERTIFIKAT
-SRPS ISO 9001:2008
-za urbanističko i prostorno planiranje,
2 inženjering , projektovanje i nadzor u
oblasti niskogradnje, hidrogradnje i
saobraćaja
OSNOVNE DELATNOSTI
URBANIZAM
- Izrada urbanističkih planova i projekata...
INVESTITORSKI POSLOVI - INŽENJERING
- Obavljanje kompletnih investitorskih poslova za račun investitora na izgradnji
svih vrsta objekata i instalacija: od idejnog rešenja, projekata… do izgrađenog
objekta po sistemu „KLJUČ U RUKE“.
PROJEKTOVANJE OBJEKATA NISKOGRADNJE
- projektovanje saobraćajnih priključaka na državne saobraćajnice
(autoputeve, i puteve I i II reda)...
- projekti svih vrsta zemljanih radova,
- projekti gradskih i međumesnih saobraćajnica,
- projektovanje saobraćajnih čvorova i raskrsnica ili sa kružnim tokom saobraćaja,
- projekti parkirališta, platoa, industrijskih saobraćajnica, benzinskih stanica,
- projektovanje sistema biciklističkih staza u naselju i van naselja...
PROJEKTOVANJE OBJEKATA I INSTALACIJA HIDROGRADNJE
- projekti svih oblika površinskog odvodnjavanja
- projekti atmosferske kanalizacije, kanalizacije otpadnih voda, vodovoda...
SAOBRAĆAJNI INŽENJERING
- izrada saobraćajnih studija, idejnih i glavnih projekata… izgradnje saobraćajnica,
studije opravdanosti rekonstrukcije, projektovanja i izgradnje raskrsnica sa
klasičnim ili kružnim saobraćajnim tokovima.
- Izrada studija i projekata regulacije saobraćaja na putevima i gradskim
saobraćajnicama.
- Izrada projekata privremene saobraćajne signalizacije i opreme za vreme
izvođenja radova.
- Izrada saobraćajnih i projekata turističke signalizacije,
- Izrada tehničke regulacije saobraćaja po ulicama, delovima naselja, u naseljima,
u fabričkim kompleksima.
- PROJEKTOVANJE SVETLOSNE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE

PROJEKTOVANJE ŽELEZNICE I UKRŠTANJA ŽELEZNICE SA PUTEVIMA


IZRADA STUDIJE OPRAVDANOSTI
IZRADA PLANA PREVENTIVNIH MERA
IZRADA ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA
IZRADA ELEBORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
IZRADA ENERGETSKOG PASOŠA
VRŠENJE STRUČNOG NADZORA
- Vršenje stručnog nadzora nad izgradnjom objekata i instalacija za sve gore
navedene delatnosti...
MERENJE I KONTROLA
- Merenje zbijenosti tla i nasutih materijala temelja i na drugim nepristupačnim
mestima uređajem sa padajućim tegom ZFG 3000 GPS, teg težine 15kg i merni
opseg preko 105MN/m2 sa gradijentom od 015MN/m2.
SKENIRANJE, KOPIRANJE I ŠTAMPANJE VELIKIH FORMATA
3
- Usluge skeniranja urbanističke i tehničke dokumentacije velikog formata – širine
do 110cm i proizvoljne dužine sa štampanjem u koloru širine 107cm i proizvoljne
dužine.
URBANIZAM
DP-ING d.o.o:
• Prati propise iz oblasti prostornog i
urbanističkog planiranja i sprovodi ih kroz naše
planove;
• Priprema potrebne podatke neophodne za
formiranje zahteva za dostavljanje ponuda za
izradu planske i tehničke dokumentacije;
• Ostavaruje neposredne kontakte i saradnju sa
nadležnim upravnim i drugim državnim organima
iz delokruga svog rada;
• Radi na pripremi potrebne dokumentacije,
saglasnosti i odobrenja, stvarajući uslove za
dobijanje odobrenja za izgradnju objekata iz
plana i programa izgranje;
• Stara se i odgovoran je za kompletiranje
investicionotehničke dokumentacije i potrebnih
odobrenja i saglasnosti po sadržaju, u skladu sa
Zakonom o planiranju i izgradnji i pratećim
propisima;
• Kontinuirano sarađuje sa Javnim komunalnim
preduzećima i ostalim službama i organizacijama
radi blagovremenog obezbeđenja svih
saglasnosti na investicionotehničku
dokumentaciju.
URBANIZAM
URBANISTIČKI PLANOVI I PROJEKTI:

- PDR opštinskog puta Bočar – Iđoš,


- PDR dela Bloka 185 u Novom Bečeju
- PDR - koncept plana Bloka 108a u Novom Bečeju
- PDR - koncept plana bloka 115 u Novom bečeju
"SOJAPROTEIN" - Bečej,
"SEMENSKA STANICA" - Bečej,
"CARBODIOXID" - Bečej, "
„ŽIVINARSKA FARMA" Bačko Petrovo Selo,
"FAKOP" Bačko Petrovo Selo,
SB 1722 - Centar Bečeja, "METLARA" - izmene i dopune -
Bečej,
„PRISTANIŠTE“ - Bečej,
„REKREACIONI CENTAR“ - Bečej,
„SPOMEN PARK“ - Bečej,
„VODOZAHVATNO POLJE“ - Bečej,
„GRADSKA PEKARA“ - Bečej,
„SC "MLADOST" - Bečej,
SB-19 - "VETRNJAČA" („BIKARA“) - Bečej,
SB-47 - "BENZINSKA STANICA - ČORDAR" - Bečej,
ZANATSKA KLANICA "ALADAR“ - N. Bečej,
"CENTAR NOVO MILOŠEVO" - N. Miloševo,
"HINOM" - Novo Mološevo,
"PARK" - Bačko Gradište,
Idejno – urbanističko rešenje biciklističkih staza u Bečeju,
Idejno – urbanističko rešenje autobuske stanice u Bečeju i
Novom Bečeju…
"MANIFESTACIONI TRG" - Teslić, urbanističko i
projektantsko rešenje…
-Uređenje prostora oko objekta "KOLLING" - Beograd,
objekt "POSLOVNI CENTAR" u Bečeju.
Urbanističko uređenje kompleksa „ELEKTRO-DOBOJ“ u
Tesliću
Uređenje prostora za "POSLOVNI CENTAR" u Žablju,
Uređenje i UT uslovi za objekat, saobraćajnice, instalacije i
uređenje prostora za izgradnju hotela "Bela lađa" u Bečeju,
Uređenje prostora - UT uslovi za objekte i instalacije na
Krivaji kod Turije (nalazišta nafte)...

5
INVESTITORSKI POSLOVI
„ključ u ruke“
- Realizacija Programa samodoprinosa grada
Bečeja za period 1988 - 1993. godine
- INDUSTRIJSKA ZONA Bečej, "ORČIK" hala
mašinske radionice 1,500m2
-TRAFO STANICA, INDUSTRIJSKI VODOVOD u
IND. ZONI u Bečeju
-"BOSCH – SERVICE - ŽERAVICA" - Novo
Miloševo
-Auto servis "GARČEV" - Novi Bečej
-Zanatska klanica "ALADAR" - Novi Bečej
-"AGROPROMET" iz Bečeja: GASOVOD (2km), dve
MRS, protivpožarna mreža, sobraćajnice...
- BS "ČORDAR" Bečeju,
- BS I GS "VELPETROL" u Bečeju,
- BS “SERVIS VOLVO / PARTNERTRANS” N. Sad
- "TISA-PROMET" N. Bečej, hala 2,500m2, saob.
manip. platoi, instalacije,
-"CORNELLING" - Bečej, el. ener. kabel, od TS
"MOBILIJA" do poslovnog objekta...
- "VOLVO" - "PARTNERTRANS", N. Sad:
parkiralište za teretna vozila P=6,000m2, servis za
teretna vozila, skladište, poslovni objekt,
- "VILA - O.J.A." (Investitor iz Berlina) kompletna
investicija, "ključ u ruke" izgradnja stambenog
objekta - vila visokog standarda...
- M.Z. “STARA MORAVICA” , Stara Moravica:
kompletni investitorski poslovi i izrada projekata
za ulicu Pobede i Nikole Tesle u Srtaroj Moravici
SA IZGRADNJOM..
- B.S. „AVIA“ sa ugostiteljskim objektom, Novi Sad

6
PROJEKTI OBJEKATA NISKOGRADNJE
-PRIKLJUČCI NA DRŽAVNE PUTEVE-
- „PETLJA SURČIN“ – PRIKLJUČAK NA AUTOPUT
- Put I B reda broj 12 , Sv. Miletić, priključak
poljoprivrednih objekata,
- Subotica: priklj. na drž. put II A reda br. 100, priklj.
kompleksa benzinsko-gasne stanice.
- Priklj. od kompleksa BS do puta II reda broj 202
kod Mladenovca,
- BEOGRAD saob. PRIK IND. POSL. KOMPLEKSA,
saobraćajnice 1-1, na drž. put I reda br. 22 (Ibarska
magistrala)
- Sombor: saob. prik. opštinskog puta kod naselja
Milčić na drž. put I reda broj 17.1.
- AUTOPUT N. SAD. BEOGRAD, km 130+818.00 sa
desne strane autoputa E-75, prik. kompleksa BS uz
motel tipa II „ETNO SELO“.
- TEMERIN, saob. prik. posl obj. "NERA" na put II reda
br. 120
- ZRENJANIN: saob. prik. "VALOR" DO.O. na put.
- SRBOBRAN saob. prik. BS na put I reda br.
- RUMA: BS "LARIKO" prik. BS, HOTEL, AQUA
PARK M-21, km 31+190
- IP za izgradnju saobraćajnih priključaka na državni put
drugog reda radi priključenja kompleksa autoperionica u
Mokrinu,
- GP i IP za izgradnju saobraćajnog priključka na
državni put prvog reda, za priključenje poslovnog
objekta – skladišnog prostora, kod Zrenjanina
- GP i IP za izgradnju saobraćajnog priključka na
državni put drugog reda broj 101, za priključenje
komplesa »JAFFA« u Crvenki, maj 2007.
8,4
9

549
194,01
SMALL BOABAB
548

549

6 m build
ing line

ing line
6,00

"A2"
547
6 m build

7,50
16,00
38,11

EMERGENCY
54
EXIT - SLIDIN 25,00
6
109 110 G GATE
111 112 54 2,00
113 114 6
"A" Type
25,00

2,50

6,00

- 19 UNIT
102 6,00
101
100
99
7,50
S
547

550
8,00

55098
8,00

97 1 2 3 157,02
96 4 5 6 7 8 9
VITUDE

95 10 11
12 13
4,86

14 15
5,00

94 R11,0 16 17
0 18 19
20 21
3,00

93 22 23
549

0
2,40

2 m SER

5,0 546
5,00

3,00
4,86
23

EN

7,50
,64

24
TR

3,00 25
4,50

26
8,00
AN

9,33 27
OFFICMENT

1,20 28
CE

"A" Type
29
3,00

1,50

81 30
,00
E
12

92 80 31
4,50

NAGE

79 R9
,00

32
74,55

78
8,00

91 33
8,00
11,40

77 34
6m

MA

90 76

8 UNITS
75
7,50

74

"A"
bu

89 73
ildin

72
1,50

88 15,00 71

T
25,00

70

6 U ype
g lin

87
69
14,75

86 68
7,50
e

67
85 66

NIT
65
79

"C"
64
,71

84 63 14,63

S
83 62
61
7,50

82 60
59

"A1
35
58
24,41

57
5,00

56 36

"
55
54 37
53

"B" Type
7,26

52 38
20 51
17

8,00

5,10 50
,83

39
49

"A"
48 40
8,29

47
46
548

Typ
45 41 16,56
550

44
43

e-1
R5,00

42
5,61

1U 547
25,00

NIT
55
6m
build
0
ing
line
S "A"
T
7 U ype
NIT
6,00

S
64,38
54

E
9

ITUD

103
104
SERV

LARGE BOABAB 133


,76
105
106
107
108
2m

16,00 6m 54
build 8
ing
line

25,00

2,00

7
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
saobraćajne površine, odvodnjavanje,
kolovozne konstrukcije, saobraćaj
BENZINSKE STANICE:
- „MARKOVAC“, GP sa pratećim objektima R202
Aranđelovac-Mladenovac
- „Petrol“, Pećinci – jug IP + GP saob. – man.
platoa sa motelom, na autoput broj 1 (E-70).
- „Petrol“, Pećinci – sever, IP + GP saob. – man.
plato sa motelom, na autoputu broj 1 (E-70),
- „Mihajlovac I“, IP + GP saob. – man. platoi na
autoputu E-75
- „Mihajlovac II“, IP + GP saob. – man. platoi na
autoputu E-75
- „Petrol“ u Valjevu, IP+GP
- „EURO-PETROL“ autoput E-75, Motel „Palić“
IP+GP SAOB. PRIK.
- "OKTAN„ - "ČORDAR" Bečej
- "VELPETROL", Bečej
- “PANPETROL” – Pančevo
- "SERVIS VOLVO / PARTNERTRANS" – N. Sad
- “SI-MAG” Aleksandrovo
- „AVIA“, Novi Sad – Veternik

SAOB. MANIPULATIVNE POVRŠINE:


- "CENTO SPICE" d.o.o u Surčinu
- „UM-ING“ d.o.o. u Zrenjaninu
- “METRO Cash&Carry” Beograd,
Ibarska magistrala
- “METRO Cash&Carry” u Subotici
- “METRO Cash&Carry” u Novom Sadu
- “METRO Cash&Carry” u Nišu
- KOMPLEKS SPORTESKE HALE – Zrenjaninu
- KOMPLEKS BRODOGRADILIŠTA „BOMEX“
Zrenjanin
- INDUSTRIJSKA ZONA NOVA PAZOVA

8
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
- SAOBRAĆAJNICE I SAOB. POVRŠINE-

- JUŽNA AFRIKA: Shopping Malla TZANEEN


- JUŽNA AFRIKA: MUSINA Fabrike
- LIBIJA: AUTOPUT: Bir Eyad – Sorman, L=24km
- UNOPS, UNATED NATIONS PROGRES:
Gradski autoput: GP jugoistočne obilaznice u Vranju
- MK FINTEL WIND A.D: GP pristupnog puta i platoa
kompleksa VETROGENERATORA kod Kule
- SENTA 24 ulice u ukupne dužine L= 7,5 km
- SOMBOR rek. ul. Sonje Marinković u (kolovoz, AK,
parking, javna rasveta, kabliranje...
- B. TOPOLA ISTOČNA OBILAZNICA: rask. sa kržnim
tokom. saob, RASK. SA ČETRT SAOB. TRAKE...
Ul. Cara Dušana, ul. Plitvička, ul. 1. maja, ul. Bečejska
- VALJEVO: ul. 9. Maja
- PUT Jasenica – Zabrdica – Elektroistok
- PUT Povlenska Kosa – Donji Taor
sanacija klizišta sa projektima potpornih zidova
- UŽICE ul. Sv. Marković, sancijA klizišta
- SENTA: ul. Svetog Save
- SEVOJNO ul. Sremska
- VRŠAC: 12 ULICA
- KULA: VETRO PARK – saobraćajnice i platoi

- Pačir, atarski putevi


- Gunaroš – Kavilo, međumesni put
- Panonija - Duboka, međumesni put
- Stara Moravican, naseljske saob. i atarski putevi
- Gornja Rogatica, naseljske saob. i atarski putevi
- Čonoplja - Pačir, opštinatina Sombor međumesni
put
- Monoštor - Kupusine, lokalne sob. na
odbrambenom nasipu
- Stapar – Sivac, lokalni put

9
PROJEKTI RASKRSNICA
SA KRUŽNIM TOKOM SAOBRAĆAJA
- SENTA: Trg Mira i Njegošev trg
- ZRENJANIN – KIKINDA M-24
- ZRENJANIN – MIHAJLOVO M-7
- ZRENJANIN ELEMIR, lokalni put
- ZRENJANIN – NOVI SAD M-7
- ZRENJANIN – ARADAC, lokalni put
- ZRENJANIN – INDUSTRIJSKA ZONA – Bagljaš
- ZRENJANIN – BAGLJAŠ, 5 raskrsnica
- BEOČIN: GP rekonstrikcije PUTA M 107
- BEOČIN: GP rekonstrikcije saobraćajnice M 116 u opštini
Beočin
- N. PAZOVA: GP RASK. M22.1 - priključak i lokalni put
E75 - St. Banovaca.
- BEČEJ: GP RAS. M3 - Industrijska zona - prolaz kroz
RAS. R122 - R-108 - M3,
- ST. MORAVICA: GP projekti dve raskrsnice na R108
- B. Topola: rek. rask. R108 - OBILAZNICA - M22.1
- Vrbas: GP rek. M3 - prolaz kroz Vrbas – priključak na
Industrijsku zonu i putevi u industrijskoj zoni
- B. Topola: Proj. pojačanog održavanja kolovoza rask.
puta u ulici M. Tita (M-22.1) i Vašarište (R-108) – rask. sa
kružnim tokom saobraćaja.
- B. Topola: put u ul. M. Tita (M-22.1), ul. Glavne (R119) i
ul. Petefi brigade (R119) – ras. sa kružnim tokom saob.
- B. Topola: ul. 23. Oktobra (R108) i ul. Vašarište - rask.
sa kružnim tokom saob,
- B. Topola: put R-119 – ul. Bajšanski put rask. sa kružnim
tokom saob.
- KRUŽNA RASK. NA DRŽ. PUTU II REDA BR. 267
NA KM 10+708 UKRŠTAJ SA „SREMSKOM GAZELOM“
- KRUŽNA RASK. PUT „SREMSKA GAZELA – III
DEONICA“, OD PUTA R-153a (BEČMEN – PETROVČIĆ)
DO PUTA R-267 (BATAJNICA – DOBANOVCI)
- KRUŽNA RASK. NA DRŽ. PUTU II REDA BR. 153a,
UKRŠTAJ SA „SREMSKOM GAZELOM“
- KRUŽNA RASK. NA DRŽ. PUTU II REDA BR. 267,
UKRŠTAJ SA „SREMSKOM GAZELOM“,

1
0
SAOBRAĆAJNI INŽENJERING
Za sve gore navedene ili prikazane projekte
DP-ING d.o.o je izradio odgovarajuće
projekte tehničke regulacije saobraćaja
vertikalnom i horizontalnom ili svetlosnom
saobraćajnom signalizacijom.
Od mnogobrojnih projekata, izdvajamo sledeće:
- GP saobraćajne signalizacije i opreme za
Ulicu Vojvođansku u Surčinu - Beograd
- Projekata saobraćajno – tehničke regulacije
saobraćaja državnih puteva u opštini B. Topola
3. Tehničko regulisanje saobraćaja u Kosjeriću
4. GP saobraćajne opreme i svetlosne
signalizacije u ulici 1-1, Komercijalna zona
zapadno od Ibarske magistrale, sa vezom na
Ibarsku magistralu, Beograd
5. Privremena saobraćajna signalizacija na
državnom putu IB reda broj 12 (bulevar Milutina
Milankovića i ul.Nikole Pašića) u Zrenjaninu
6. Privremena saobraćajna signalizacija u ulici
Kralja Petra I u Zrenjaninu.
7. Privremena saob. sign. na kružnom putu
Beograd.
8. Studija redefinisanja režima dinamičkog i
stacionarnog saobraćaja u zoni oivičenoj ul.
Požeškom, B. Parovića i Kneza Višeslava,
Čukarica - Beograd.
9. Projektovanje svetlosne saobraćajne
signalizacije semafori:
Bečej: - ul. Moše Pijade - Pionirska,
- ul. Moše Pijade – Borisa Kidriča
- ul. Petefi Šandora – Borisa Kifriča,
- ul. T. Cvijanova - B. Kidriča - 8. oktobra
M. Tita - Borivija Vlajkova
Sombor: ul. Apatinski Put - Cvijićeva-Sv. Save
B. Topola: ul. Omladinska - 1. Maja – Glavna
10. Projekat tehničke regulacije saobraćaja za
- Novo naselje Zone S3-1 CENTAR,
- naselje Kruškovice,
- naselje Lug Barići, u Tesliću (R. Srpska)
11. Euro Alliance TUNELS: GP tehničke
regulacije saobraćaja pri izgradnji tunela
MANAJLE i PREDEJANE.
12. Tri GP saob. sign. puta „Sremska gazela“ –
I, II i III deonica – Surčin, Beograd
13. GP saob. sig. raskrsnice sa kružnim tokom
saobraćaja na putu „Sremska gazela“, deonica
I, II i1III, Surčin – Beograd
14. GP 1 saob. sig. od projektovane kružne
raskrsnice sa priključkom na put za državnu
granicu kod Horgoša do projektovane kružne
raskesnice do Kanjiže.
IZRADA STUDIJA OPRAVDANOSTI

1. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNIH PRIKLJUČAKA NA STACIONAŽAMA KM


130+818.00 SA DESNE STRANE AUTOPUTA E-75, ZA POTREBE PRIKLJUČENJA KOMPLEKSA
BENZINSKE STANICE UZ MOTEL TIP II „ETNO SELO“, AUTOPUT, KOD KOVILJA

2. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNIH PRIKLJUČAKA NA STACIONAŽAMA KM


19+907.00 AUTOPUTA E-75 ZA POTREBE PRIKLJUČENJA KOMPLEKSA BENZINSKE STANICE UZ
MOTEL „PALIĆ“ AUTOPUT E-75, SUBOTICA - BEOGRAD

3. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU PETLJE “SURČIN” – DENIVELISANA RASKRSNICA NA


UKRŠTANJU PUTA R – 267 (BATAJNICA – SURČIN) I OBILAZNICE (DOBANOVCI – BUBANJ POTOK) 3 –
AUTOPUT BEOGRAD, KOD SURČINA

4. STUDIJA OPRAVDANOSTI (“METRO“) ZA IZGRADNJU PRVE FAZE SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA


SAOBRAĆAJNICE 1-1 NA DRŽAVNI PUT I REDA - IBARSKA MAGISTRALA KOD KM 215+539.00
BEOGRAD

5. STUDIJA OPRAVDANOSTI IZGRADNJA PRISTUPNE SAOBRAĆAJNICE „NOVA 5“ ZA OPSLUŽIVANJE


KOMPLEKSA PPOV „KRNJAČA“ SA CRPNOM STANICOM DO PRIKLJUČKA NA PUT M-1.9, SA
PRIPADAJUĆOM INFRASTRUKTUROM, BEOGRAD, KRNJAČA, MAGISTRALNI PUT M-1.9

6. STUDIJA OPRAVDANOSTI UKRSNOG MESTA NA R-214 (ULICA ORAŠKA) SA PRIKLjUČNIM PUTEM


NA INDUSTRIJSKU ZONU U VELIKOJ PLANI

7. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNICE – ISTOČNE OBILAZNICE OKO BAČKE


TOPOLE I SAOBRAĆAJNIH PRIKLJUČAKA I RASKRSNICA NA DRŽAVNE PUTEVE DRUGOG REDA
BROJ 108 I BROJ 119 KOD BAČKE TOPOLE

8. STUDIJA OPRAVDANOSTI DVOSMERNOG SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA KOMPLEKSA BENZINSKE


PUMPE, RADIONICE I IZLOŽBENOG PROSTORA ZA POLJOPRIVREDNE MAŠINE, NA DRŽAVNI PUT II
REDA BROJ 103, BAČKA TOPOLA

9. STUDIJU OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU SAOBRAĆAJNIH PRIKLJUČAKA NA DRŽAVNI PUT


DRUGOG REDA BROJ 120, ZA PRIKLJUČENJE POSLOVNOG OBJEKTA U BAČKOM JARKU.

10. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU PRIKLJUČNIH SAOBRAĆAJNICA NA DRŽAVNI PUT


DRUGOG REDA BROJ 119, ZA PRIKLJUČENJE JEDNOSMERNE BENZINSKE I GASNE STANICE
KANJIŽA.

11. STUDIJA OPRAVDANOSTI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČCI NA DRŽAVNI PUT PRVOG REDA


BROJ M-21, ZA PRIKLJUČENJE BENZINSKE STANICE SA SERVISNOM RADIONICOM
NOVI SAD, PETROVARADIN

12. STUDIJA OPRAVDANOSTI PIKLJUČNE SAOBRAĆAJNICE NA MAGISTRALNI PUT M-7


PRIKLJUČENJE JEDNOSMERNE BENZINSKE PUMPE, NOVI SAD, VETERNIK

13. STUDIJA OPRAVDANOSTI PRIKLJUČNE SAOBRAĆAJNICE NA M-24 POSLOVNOG KOMPLEKSA


D.O.O. PANSERVIS - PANCEVO

14. STUDIJA OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU PRIKLJUČNIH SAOBRAĆAJNICA ZA OBJEKAT „PREGIS“


NA PUT M-24, PANČEVO

15. STUDIJA OPRAVDANOSTI IZGRADNJA SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA NA DRŽAVNI PUT PRVOG


REDA BROJ 24, ZA PRIKLJUČENJE SKLADIŠNOG PROSTORA ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA I
POSLOVNOG OBJEKTA (KANCELARIJE) „VALOR“ - ZRENJANIN
1
16. STUDIJA OPRAVDANOSTI SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA NA DRŽAVNI PUT DRUGOG REDA
2
BROJ 101, ZA PRIKLJUČENJE PROIZVODNOG KOMPLEKSA «JAFFA», CRVENKA
IZRADA PLANOVA PREVENTIVNIH MERA
Plan preventivnih mera izrađujemo na osnovu Uredbe o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim i
pokretnim gradilištima. Uredbom su propisane preventivne mere za bezbedan i zdrav rad na privremenim i
pokretnim gradilištima, kao i u objektima koji se koriste kao radni i pomoćni prostor na gradilištima u kojima
se pripremaju, prepravljaju ili obrađuju građevinski materijali, građevinski proizvodi i građevinski elementi,
koji se ugrađuju u građevinske objekte.
Zaposleni odgovorni projektant poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje
poslova koordinatora za izradu projekta;
IZRADA ELABORATA ENERGETSKE EFIKASNOSTI
I ENERGETSKIH PASOŠA
Elaborate energetske efikasnosti i energetskih pasoša izrađujemo na osnovu „Pravilnika o energetskoj
efikasnosti zgrada“. Energetska efikasnost podrazumeva niz mera koje preduzimamo u cilju smanjenja
potrošnje energije, a koje pri tome ne narušavaju uslove rada i života. Pravilnikom je predviđeno da svaki
objekat dobije “energetski sertifikat” bez koga, praktično, ni jedan novoizgrađeni objekat neće moći da dobije
upotrebnu dozvolu, pa se na taj način i obezbeđuje sporovođenje energetski efikasne politike. Preduzeće
„DP-ING“ je u fazi pribavljanja licence za izradu eleborata energetske efikasnosti i energetskih pasoša.

OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA


Odgovorni projektanti su vršili stručan nadzor nad izgradnjom
saobraćajnica i saobraćajne signalizacije na sledećim lokacijama:
U Novom Bečeju: saobraćajnica u ulici Vlade Kolara.
U Bačkoj Topoli: saobraćajnice u ul. Vašarište, Plitvička, biciklističke
staze u ul. M. Tita, Petefi Brigade, Senćanski put... Saobraćajnice i platoe
u fabričkom krugu „CAPRIOLO“,
- Benzinska stanica Mihajlovac I i Mihajlovac II Luk Oil, Benzinska stanica
„PETROL“ u Valjevu...
Nadzor na izgradnji puteva u ulicama u Bečeju, angažovan od strane
investitora "FOND ZA PUTEVE" iz Bečeja: ul. JNA 1,800m, Ivana Kočija
500m, saobraćajnice oko benzinske stanice "BEOPETROL" (Borisa
Kidriča, Todora Cvejanova, Marašala Tita, Bore Vlajkova), raskrsnica
ulice Pionirska i Moše Pijade, Ul. Jug Bogdanova, Ul. Hajduk Veljkova.
Saobraćajnice i parkinzi u naselju "7 sekretara SKOJ-a".
Nadzor nad izgradnjom saobraćajnica izgrađenih sredstvima Mesnog
samodoprinosa u Bečeju – po Programu samodoprinosa, nadzor na
izgradnji AK: ul JNA 1,800m, Ivana Kočija, 500m, Republikanska, 800m,
Stevana Dejanova, 400m, Borivoja Vlajkova 1,200m…

NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA


VISOKOGRADNJE
Zanatska klanica "ALADAR" Novi Bečej, Auto servis "GARČEV" Novi
Bečej, "TISA-PROMET" - Novi Bečej (platoi i saobraćajnice), "ORČIK" -
mašinska hala u Bečeju, Benzinska stanica "ČORDAR" u Bečeju,
Benzinska i gasna staniva “VELPETROL” u Bečeju, "AGRO-PROMET" -
Bečej gasovod visokog pritiska, dužine 2km sa MRS, saobraćajnice...
"BEČEJPROMET" nadzor nad izgradnjom gasovoda visokog pritiska -
niskogradnja, "VOLVO" - servis teretnih vozila u Novom Sadu, “BOSCH-
SERVICE” - Žeravica, Novo Miloševo, „AGROHIN – NIŠ“ u Novom
Sadu…
MERENJE I KONTROLA
merenje zbijenosti tla i nasutih materijala
lakim mernim uređajem sa padajućim tegom ZFG
ZFG 3000 GPS. 3000 GPS
Merni opseg: do 105MN/m2 sa
1
gradijentom od 0.15MN/m2

3
UREĐAJEM SA PADAJUĆIM TEGOM
ZFG 3000 GPS (teg je težine 15kg)
PROJEKTOVANJE OBJEKATA I INSTALACIJA HIDROGRADNJE
- Atmosferske kanalizacije,
- Kanalizacije otpadnih voda,
- Gradski vodovod,
- Primarni prečistači,
- Stanica za prepumpavanje,
- Drugi hidrograđevinski
objekati i instalacije...
- Projekti površinskog dvodnjavanja
putni jarkova unaselju i van
naselja, kanali...
REGULACIJE BUJIČNIH POTOKA
(GIP – glavni izvedbeni projekat):
Banja vrućica: GIP regulacije potoka Rakovac
sa 2 kaptaže i sa delimičnim zacevljenjem
pritoke Gadžinac
- GIP regulacije rečice Grabovac
Teslić: - GIP regulacije i zacevljenje potoka
Plavuša.
- GIP AK i FK za osam ulica, CENTAR, Zone S3-
1: Ulica Nova 1, Nova 2, Nova 3, Nova 4, Nova
5, Ul. St. Mokranjca, Ul. Cetinska, Ul. Majora
Gavrilovića.
- GIP "Manifestacionog trga": AK, VOD, FK.
Kruškovice: GIP AK L=1,275m, FK L=1,330m,
Objekt crpne stanice za prempupavanje
otpadnih voda,
Lug Barići: AK L=1,800M, FK L=3,185m
Kolektor FK 4,158m, FK sekundarna mreža
L=6,905m
KOLEKTOR OTPADNIH VODA GORNJI TESLIĆ –
LUG BARIĆI: L=3,951M
Sombor:
- AK u ulici Višnjićeva i u ulici Radišićeva.
- Kolektor AK u ulici Skopljanska.
Objekt crpne stanice za prempupavanje
otpadnih voda za naselje Kruškovice…