Vous êtes sur la page 1sur 2

 UNOM ¥ sL«

W‡M‡‡« ‡ ±¥≥π WM W(« È– ≥ v —œUB« ≥≤ œb‡‡‡‡F«


Êu«Ë WœU(«  Â ≤∞±∏ WM fD√ ±¥ o«u*«   √  —d‡J‡
≤∞±∏ WM fD√ ±¥ v √ —dJ ≥≤ œbF« ≠ WOLd« …bd'« ≤

¡«—“u« fK fOz— —«d

≤∞±∏ WM ±µ¥≥ r—

¡«—“u« fK f‡}z—

ª —ub« vK Ÿö ô« bF


ª ±π∑∏ WM ¥∏ r— ÊuUIU —œUB« ÂUF« ŸUDIU 5KUF« ÂUE ÊuU vKË
ª ±ππ± WM ≤∞≥ r— ÊuUIU —œUB« ÂUF« ‰UL_« ŸUD ÊuU vKË
ª ≤∞±∂ WM ∏± r— ÊuUIU —œUB« WOb*« Wb)« ÊuU vKË
UN?O qDF v« œUO?_« ÊQA ≤∞±∏ WM ±±π≥ r— ¡«—“u« fK? fOz— —«d vKË
ª ÂUF« ŸUDI«  UdË WOK;« …—«œù«  «bËË WUF«  UON«Ë WuJ(« `UBË  «—«“Ë
∫ —d‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡

© vË_« …œU‡‡*« ¨

WFL?'« Âu v WœöO ≤∞±∏ ÂU fD√ s ≤∞ o?«u*« 5Mù« Âu s …dH« ÊuJ
 «—«“u« v d?_« W?ub? W?O?L— …“U?≈ Wœö?O? ≤∞±∏ ÂU? fD?√ s ≤¥ o‡‡‡«u*«
ÂU??F« ŸUD?I«  U??d??Ë W??OK;« …—«œù«  «b??ËË W??U??F«  U??? O? N«Ë W??O? uJ?(« `U??B*«Ë
Æ „—U*« v{_« bO WUM0 p–Ë ÂUF« ‰UL_« ŸUD  UdË
© WOU‡‡« …œU‡‡*« ¨

Æ WOLd« …bd'« v —«dI« «c dAMÔ


‡±¥≥π WM W(« È– ≥ v ¡«—“u« fK WUzd —b
Æ  Â≤∞±∏ WM fD√ ±¥ o«u*« 
¡«—“u« fK fOz—
vub ‰UL vHDB Ø—uœ

±≥∞π ≠ ≤∞±∏Ø∏رµ ≠ ≤∞±∏Ø≤µ±≤≥ WdO_« lUD*« ÊuA WUF« WON« ≤∞±∏Ø∂µ VJ« —«b Ÿ«bù« r—

Vous aimerez peut-être aussi