Vous êtes sur la page 1sur 61

METODE ZA OBRA

METODE OBRAČUN
ČUN
MATEMATIČKE REZERVE
OSIGURANJA ŽIVOTA
PREMIJA OSIGURANJA KAO IZVOR FORMIRANJA
MATEMATIČKE REZERVE

• Struktura bruto premije u osiguranju života.


• Rizik smrti raste sa protekom života osiguranog lica –
štedna premija,
premija koja služi za vremensko izravnanje rizika, je
karakteristika osiguranja života.
– Višak prosečne premije u odnosu na prirodnu premiju u prvim
godinama osiguranja.
• Zbog naglašene vremenske nepodudarnosti prihoda i
rashoda fonda osiguranja, ključni element tehničkih rezervi u
osiguranju života je matematička (premijska) rezerva
rezerva.
POJAM MATEMATIČKE (PREMIJSKE) REZERVE

• Matematička rezerva u određenom trenutku vremena


predstavlja zbir do tog trenutka ukamaćenih štednih premija.
• Preciznije, matematička rezerva može biti definisana kao:
– Razlika između sadašnje vrednosti svih budućih obaveza osiguravača
i sadašnje vrednosti svih budućih premija osiguranika,
odnosno
– Razlika između sadašnje vrednosti svih prethodnih uplata premija i
sadašnje vrednosti svih prethodnih isplata iz fonda osiguranja,
u momentu u kome se rezerva utvrđuje.
ZNAČAJ MATEMATIČKE REZERVE
• Formirana matematička rezerva se koristi za:
– isplatu ugovorene osigurane sume po isteku osiguranja,
– isplatu otkupne vrednosti ugovorene osigurane sume pre isteka
osiguranja,
– isplatu ostalih obaveza predviđenih uslovima za osiguranje života.

• Strogo namenski karakter sredstava matematičke rezerve.


• Trajna i obimna sredstva koja se mogu ulagati na finansijskom
tržištu (prvenstveno tržištu kapitala).
– Kompanije koje se bave osiguranjem života kao važni institucionalni
investitori na finansijskim tržištima razvijenih zemalja.
– Strogo zakonski regulisana sigurnost plasmana.
METODE ZA OBRAČUN MATEMATIČKE REZERVE
• Prema vremenskoj perspektivi definisanja i obračuna, razlikuju se
PROSPEKTIVNA i RETROSPEKTIVNA metoda obračuna m.r.

• U zavisnosti od toga da li se u obračun uključuju troškovi sprovođenja


osiguranja , razlikuju se BRUTO i NETO m.r.

• U zavisnosti od toga da li se m.r. obračunava za svaku polisu ili za grupu


osiguranja (osigurani slučaj), razlikuju se INDIVIDUALNE i GRUPNE
metode obračuna m.r.

• “Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve


i rezerve za učešće u dobiti” (Sl. glasnik RS, br. 7/2010, 93/2011, 87/2012)
• Zaseban obračun za svaki ugovor o osiguranju na kraju svakog obračunskog perioda
prospektivnom neto ili bruto - Cilmer metodom.
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R.
• Matematička rezerva u određenom trenutku t treba da
bude jednaka razlici sadašnje vrednosti svih budućih
isplata i sadašnje vrednosti svih budućih uplata (premija).

• tV x - neto matematička rezerva posle t godina od zaključenja


ugovora o osiguranju za lice pristupne starosti x godina.
• Sledi obračun m.r. u slučaju godišnjeg plaćanja premije kod:
– Doživotnog osiguranja kapitala za slučaj smrti,
– Privremenog osiguranja kapitala za slučaj smrti,
– Osiguranja kapitala za slučaj doživljenja,
– Mešovitog osiguranja kapitala,
– Osiguranja osložene lične rente,
– Osiguranja odložene privremene lične rente.
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
DOŽIVOTNO OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ SMRTI
sa plaćanjem premije za sve vreme trajanja osiguranja
• M.R. za jedinicu osigurane sume kod doživotnog osiguranja kapitala za
slučaj smrti sa godišnjom premijom P ( Ax ) koja se plaća za sve vreme
trajanja ugovora o osiguranju nakon t godina jednaka je:
d x+t d x+t +1 d x+t +2  l x+t +1 l x+t +2 
l x+t ⋅t Vx = ( )
+ 2 + 3 + ... − P Ax ⋅  l x+t + + 2 + ...
r r r  r r 
Kada prethodnu jednakost podelimo sa r x +t dobijamo:

l x +t d x+t d x+t +1 d x+t +2  l x+t l x+t +1 l x+t +2 


⋅ V
x +t t x
= x +t +1
+ x +t + 2
+ x +t + 3
+ ... − P( A )
x  x +t
⋅ + x+t +1
+ x +t + 2
+ ... 
r r r r r r r 
odnosno:

Dx+t ⋅t Vx = Cx+t + Cx+t +1 + Cx+t +2 + ... − P( Ax ) ⋅ (Dx+t + Dx+t +1 + Dx+t +2 + ...)


NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
DOŽIVOTNO OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ SMRTI
sa plaćanjem premije za sve vreme trajanja osiguranja
Pošto važi:
C x +t + C x +t +1 + C x +t + 2 + ... = M x +t
i Dx +t + Dx +t +1 + Dx +t + 2 + K = N x +t

sledi: Dx+t ⋅t Vx = M x+t − P( Ax ) ⋅ N x+t

Deljenjem poslednje jednakosti sa Dx + t dobijamo:


M x +t N
tVx = − P( Ax ) ⋅ x+t
Dx+t Dx+t
Iz čega, daljim sređivanjem, sledi:

tVx = Ax+t − P( Ax )ax+t


NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
DOŽIVOTNO OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ SMRTI
sa plaćanjem premije za sve vreme trajanja osiguranja
Dakle, matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane
sume kod doživotnog osiguranja kapitala za slučaj smrti sa godišnjom
premijom koja se plaća za sve vreme trajanja osiguranja jednaka je:

tVx = Ax+t − P( Ax )ax+t


gde su:
Ax+t - sadašnja vrednost buduće isplate jedinice osigurane sume za
.........doživotno osiguranje kapitala za slučaj smrti na kraju godine t,
P( Ax ) - godišnja neto premija za jedinicu osigurane sume za doživotno
...........osiguranje kapitala za slučaj smrti,
P ( Ax )a x + t - sadašnja vrednost budućih godišnjih neto premija na kraju
.........................................................................................................godine
M x +t Mx N x +t t.
Ax+t = P( Ax ) = a x +t =
D x +t Nx Dx +t
• Primer 1.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu doživotnog osiguranja kapitala za slučaj smrti.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt.
Godišnja premija se plaća za sve vreme trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve 10 godina posle
zaključenja ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.

tVx = S ⋅ ( Ax+t − P( Ax ) ⋅ ax+t )

10V50 = 100.000 ⋅ ( A60 − P( A50 ) ⋅ a60 )


M 60 3.189,47
A60 = = = 0,59943
D60 5.320,82
M 50 4.714,01
P( A50 ) = = = 0,03578
N 50 131.765,62
N 60 55.414,91
a60 = = = 10,41474
D60 5.320,82

10V50 = 100.000 ⋅ (0 ,59943 − 0 ,03578 ⋅10 ,41474 ) = 22.683,83


• Primer 2.
Lice staro 50 godina je kupilo polisu doživotnog osiguranja kapitala za slučaj smrti.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt.
Premija u iznosu 4.088,65 EUR se plaća godišnje za sve vreme trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve 5 godina posle zaključenja
ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
Toškovi iznose 12,5% od godišnje bruto premije.

tVx = S ⋅ Ax+t − P′ ⋅ (1 − k ) ⋅ ax+t

5V50 = 100.000⋅ A55 − 4.088,65 ⋅ (1 − 0,125) ⋅ a55

M 55 3.958,84
A55 = = = 0,53931
D55 7.340,54
N55 87.924,18
a55 = = = 11,97789
D55 7.340,54

5V50 = 100.000 ⋅ 0,53931− 4.088,65 ⋅ (1 − 0,125) ⋅11,97789 = 11.079,42


NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
DOŽIVOTNO OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ SMRTI
koje je oslobođeno plaćanja premije posle određenog broja godina
Matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane sume kod doživotnog
osiguranja kapitala za slučaj smrti oslobođenog plaćanja godišnje premije po isteku
h godina jednaka je:

 Ax +t − h P ( Ax )⋅ h −t a x +t , t < h
tVx = 
 Ax +t , t≥h
gde su:

Ax+t - sadašnja vrednost buduće isplate jedinice osigurane sume za doživotno


.........osiguranje kapitala za slučaj smrti na kraju godine t,
- godišnja privremena neto premija za jedinicu osigurane sume za
h P( Ax )
.............doživotno osiguranje kapitala za slučaj smrti,
hP ( Ax )⋅ h −t a x + t - sadašnja vrednost budućih godišnjih neto premija (koje će se
...........................plaćati tokom narednih h-t godina) na kraju godine t.
M x +t Mx N x+t − N x + h
Ax +t = h P ( Ax ) = h −t a x + t =
D x +t N x − N x+h Dx + t
• Primer 3.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu doživotnog osiguranja kapitala za slučaj smrti.
Ugovoreno je plaćanje premije u toku prvih 10 godina trajanja ugovora. Osigurana
suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 5 i 15 godina od
zaključenja ugovora.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
t =5
t = 15
tVx (
= S ⋅ Ax+t −h P( Ax )⋅ h−t ax+t ) tVx = S ⋅ Ax+t
5V50 (
= 100.000 ⋅ A55 −10 P( A50 )⋅ 5 a55 ) 15V50 = 100.000 ⋅ A65
M 55 3.958,84 M 65 2.411,62
A55 = = = 0,53931 A55 = = = 0,66017
D55 7.340,54 D65 3.653,02
M 50 4.714,01
10 P( A50 ) = = = 0,06174 15V50 = 100.000 ⋅ 0,66017 = 66.017,12
N50 − N 60 131.765,62-55.414,91

N55 − N 60 87.924,18 − 55.414,91


5 a55 = = = 4,42873
D55 7.340,54

5V50 = 100.000 (0,53931 − 0,06174 ⋅ 4,42873) = 26.587,52


NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
PRIVREMENO OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ SMRTI
sa plaćanjem premije za sve vreme trajanja osiguranja
Matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane sume kod privremenog
osiguranja kapitala za slučaj smrti sa godišnjom premijom koja se plaća za sve vreme
trajanja osiguranja jednaka je:

 n −t Ax +t − n P ( A )⋅
n x n −t a x + t , t<n
tVx = 
 0 , t=n
gde su:

A - sadašnja vrednost buduće isplate jedinice osigurane sume za privremeno


n−t x +t
.........osiguranje kapitala za slučaj smrti na kraju godine t,

nP (.............privremeno
n A ) - godišnja privremena neto premija za jedinicu osigurane sume za
x
osiguranje kapitala za slučaj smrti,
( A )⋅
nP n x n −t a x + t - sadašnja vrednost budućih godišnjih neto premija na kraju godine t.

Ax +t
M − M x+n
= x +t nP ( A ) = MN
n x
−M x+n
x
n −t a x + t =
N x +t − N x + n
n −t
Dx+t x − N x+n Dx +t
• Primer 1.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu privremenog osiguranja kapitala za slučaj smrti.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt,
ukoliko lice umre u toku 20 godina od dana osiguranja. Godišnja premija se plaća za
sve vreme trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 5 godina od
zaključenja ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
t =5
tVx =S⋅ ( n−t ( )
Ax+t −n P n Ax ⋅ n−t ax+t )
5V50 = 100.000 ⋅ ( 15 A55 − P(
20 )⋅ a )
20 A50 15 55

M 55 − M 70 3.958,84-1.653,74
15 A55 = = = 0,31402
D55 7.340,54

20 P ( )
20 A50 =
M 50 − M 70
=
4.714,01-1.653,74
N 50 − N 70 131.765,62-16.840,04
= 0,02663

N 55 − N 70 87.924,18-16.840,04
15 a55 = = = 9,68378
D55 7.340,54
5V50 = 100.000 ⋅ (0,31402 − 0,02663⋅ 9,68378) = 5.616,11
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
PRIVREMENO OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ SMRTI
koje je oslobođeno plaćanja premije posle određenog broja godina
Matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane sume kod privremenog
osiguranja kapitala za slučaj smrti oslobođenog plaćanja godišnje premije po isteku
h godina jednaka je :
( )
 n −t Ax +t − h P n Ax ⋅ h −t a x +t , t < h < n

tVx =  n −t Ax + t , h≤t<n

0 , t=n
gde su:

A - sadašnja vrednost buduće isplate jedinice osigurane sume za privremeno


n−t x +t
............osiguranje kapitala za slučaj smrti na kraju godine t,

hP (................privremeno
n A ) - godišnja privremena neto premija za jedinicu osigurane sume za
x
osiguranje kapitala za slučaj smrti,
( A )⋅
hP n x h −t a x + t - sadašnja vrednost budućih godišnjih neto premija (koje će se
.......................... plaćati tokom narednih h-t godina) na kraju godine t.

n −t Ax +t =
M x +t − M x + n ( )
h P A
n x =
M x −M x+n
N − N
a
h −t x + t =
N x +t − N x + h
Dx +t
Dx + t x x+h
• Primer 2.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu privremenog osiguranja kapitala za slučaj smrti.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt,
ukoliko lice umre u toku 20 godina od dana osiguranja. Ugovoreno je plaćanje premije
u toku prvih 10 godina trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 8 i 11 godina od
zaključenja ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
t =8 t = 11
8V50 = 100.000 ⋅ ( 12 A58 −10 P ( ) )
20 A50 ⋅ 2 a58 11V50 = 100.000⋅ 9 A61
M 58 − M 70 3.498,46-1.653,74 M 61 − M 70 3.034,27-1.653,74
A
12 58 = = = 0,30327 9 A61 = = = 0,27828
D58 6.082,78 D61 4.960,96
11V50 = 27.827,89
(
10 P 20 A50 ) M − M 70
= 50 =
4.714,01-1.653,74
N50 − N60 131.765,62-55.414,91
= 0,040082

N 58 − N 60 67.192,18-55.414,91
2 a58 = = = 1,93617
D58 6.082,54
8V50 = 100.000 ⋅ (0,30327 − 0,040082 ⋅1,93617) = 22.566,51
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA
sa plaćanjem premije za sve vreme trajanja osiguranja
Matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane sume kod osiguranja
kapitala za slučaj doživljenja sa godišnjom premijom koja se plaća za sve vreme
trajanja osiguranja jednaka je:

( )
 n −t E x +t − n P n E x ⋅ n −t a x +t , t < n
tVx = 
1 , t=n
gde su:

E - sadašnja vrednost buduće isplate jedinice osigurane sume za osiguranje


n−t x +t
......... kapitala za slučaj doživljenja na kraju godine t,

n P( )
E
n x
- godišnja neto premija za jedinicu osigurane sume za osiguranje kapitala za
.............slučaj doživljenja,
( )⋅
n P n Ex n −t a x + t - sadašnja vrednost budućih godišnjih neto premija na kraju godine t.

n −t E x + t
D
= x+n ( )
n P n Ex =
Dx + n
N x − N x+n n −t a x + t =
N x +t − N x + n
Dx +t
Dx + t
• Primer 1.
Lice staro 30 godina kupilo je polisu osiguranja kapitala za slučaj doživljenja 50 godina.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj lice doživi 50
godina. Godišnja premija se plaća za sve vreme trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 15 godina od
zaključenja ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
t = 15
tVx =S⋅ ( n−t Ex+t ( )
−n P n Ex ⋅ n−t ax+t )
15V30 = 100.000 ⋅ 5 E45 ( − P(
20 ) )
20 E30 ⋅ 5 a45
D50 9.781,92
5 E45 = = = 0,76762
D45 12.743,15

20 P ( 20 E30 =) D50
=
9.781,92
N 30 − N 50 479.951,73-131.765,62
= 0,02809

N 45 − N 50 189.326,69-131.765,62
5 a45 = = = 4,51702
D45 12.743,15

15V30 = 100.000 ⋅ (0,76762 − 0,02809 ⋅ 4,51702) = 64.072,06


NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA
koje je oslobođeno plaćanja premije posle određenog broja godina
Matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane sume kod osiguranja
kapitala za slučaj doživljenja koje je oslobođeno plaćanja godišnje premije po isteku
h godina jednaka je :
( )
 n −t E x + t − h P n E x ⋅ h −t a x + t , t < h < n

tVx =  n −t E x + t , h≤t <n

1 , t=n
gde su:

E - sadašnja vrednost buduće isplate jedinice osigurane sume za osiguranje


n−t x +t
............kapitala za slučaj doživljenja na kraju godine t,

(...............
h P n Ex ) -osiguranje
godišnja privremena neto premija za jedinicu osigurane sume za
kapitala za slučaj doživljenja,
( )⋅
h P n Ex h −t a x + t - sadašnja vrednost budućih godišnjih neto premija (koje će se
.......................... plaćati tokom narednih h-t godina) na kraju godine t.

n −t E x + t =
Dx + n
h( )
P E
n x =
N
D x+n
− N
a
h −t x + t =
N x +t − N x + h
Dx +t
Dx + t x x+h
• Primer 2.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu osiguranja kapitala za slučaj doživljenja 75 godina.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj lice doživi 75
godina. Godišnja premija se plaća u prvih 15 godina trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 5 i 15 godina od
zaključenja ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
t =5 t = 15
5V50 = 100.000 ⋅ ( 20 E55 −15 P ( )
25 E50 ⋅ 10 a55 ) 15V50 = 100 .000⋅ 10 E65
D75 1.272,09 D75 1.272,09
20 E55 = = = 0,17330 10 E65 = = = 0,34823
D55 7.340,54 D65 3.653,02

15 P ( )
25 E50 =
D75
=
1.272,09
N 50 − N 65 131.765,62-32.276,41
= 0,01279 15V50 = 34 .822,90

N 55 − N 65 87.924,18-32.276,41
10 a55 = = = 7,58088
D55 7.340,54

5V50 = 100.000 ⋅ (0,17330 − 0,01279 ⋅ 7,58088) = 7.636,55


NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
MEŠOVITO OSIGURANJE KAPITALA
sa plaćanjem premije za sve vreme trajanja osiguranja
Matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane sume kod mešovitog
osiguranja kapitala sa godišnjom premijom koja se plaća za sve vreme trajanja
osiguranja jednaka je:

 Ax +t ,n−t − n P (Ax ,n )⋅ n −t a x +t , t < n


tVx = 
1 , t=n
gde su:

Ax+t ,n−t - sadašnja vrednost buduće isplate jedinice osigurane sume za mešovito
............osiguranje kapitala na kraju godine t,
nP (Ax,n ) - godišnja neto premija za jedinicu osigurane sume za mešovito osiguranje
.............kapitala,
nP (Ax,n )⋅ n−t a x +t - sadašnja vrednost budućih godišnjih neto premija na kraju godine t.
M − M x + n + Dx + n M x − M x + n + Dx + n N x +t − N x + n
Ax +t ,n−t = x +t n P ( Ax ,n ) = n −t a x + t =
Dx +t
Dx +t N x − N x+n
• Primer 1.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu mešovitog osiguranja sa rokom 20 godina.
Osigurana suma od 20.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt ili
u kojoj lice doživi 70 godina. Godišnja premija se plaća za sve vreme trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 5 godina od
zaključenja ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.

tVx (
= S ⋅ Ax+t ,n−t −n P(Ax,n )⋅ n−t ax+t )
5V50 (
= 20.000 ⋅ A55,15 −20 P(A50,20 )⋅15 a55 )
M 55 − M 70 + D70 3.958,84 −1.653,74 + 2.301,43
A55,15 = = = 0,62755
D55 7.340,54

M 50 − M 70 + D70 4.714,01 − 1.653,74 + 2.301,43


20 P ( A50, 20 ) = = = 0,04665
N50 − N 70 131.765,62-16.840,04
N 55 − N 70 87.924,18-16.840,04
15 a55 = = = 9,68378
D55 7.340,54

5V50 = 20.000 ⋅ (0,62755 − 0,04665 ⋅ 9,68378) = 3.515,26


NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
MEŠOVITO OSIGURANJE KAPITALA
koje je oslobođeno plaćanja premije posle određenog broja godina
Matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane sume kod mešovitog
osiguranja kapitala koje je oslobođeno plaćanja godišnje premije po isteku h godina
jednaka je :
 Ax +t ,n −t − h P ( Ax ,n )⋅ h −t a x +t , t < h < n

tVx =  Ax + t , n −t , h≤t<n

1 , t=n
gde su:

Ax+t ,n−t - sadašnja vrednost buduće isplate jedinice osigurane sume za mešovito
............osiguranje kapitala na kraju godine t,

hP (Ax,n ) - godišnja privremena neto premija za jedinicu osigurane sume za


............... mešovito osiguranje kapitala,
hP (Ax,n )⋅ h−t a x +t - sadašnja vrednost budućih godišnjih neto premija (koje će se
.......................... plaćati tokom narednih h-t godina) na kraju godine t.
M − M x + n + Dx + n M x − M x + n + Dx + n N x +t − N x + h
Ax +t ,n−t = x+t h P ( Ax ,n ) = a
h −t x + t =
Dx +t N x − N x+h Dx +t
• Primer 2.
Lice staro 40 godina kupilo je polisu mešovitog osiguranja sa rokom 20 godina.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt
ili u kojoj lice doživi 60 godina. Godišnja premija se plaća u toku prvih 10 godina
trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 5 godina od
zaključenja ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
t =5
5V40 (
= 100.000 ⋅ A45,15 −10 P(A40,20 )⋅ 5 a45 )
M 45 − M 60 + D60 5.461,36 − 3.189,47 + 5.320,82
A45,15 = = = 0,9583
D45 12.743,15

10 P (A40,20 ) = M 40 − M 60 + D60 = 6.242,42 − 3.189,47 + 5.320,82 = 0,063496


N 40 − N 50 263.643,62-131.765,62

N 45 − N 50 189.326,69-131.765,62
5 a45 = = = 4,51702
D45 12.743,15

5V40 = 100.000 ⋅ (0,59583 − 0,063496 ⋅ 4,51702) = 30.901,20


NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
ODLOŽENU DOŽIVOTNU LIČNU RENTU
sa plaćanjem godišnje premije za vreme odloženosti
Matematička rezerva nakon t godina za odloženu doživotnu ličnu rentu od 1
novčane jedinice, koja će početi da se isplaćuje nakon perioda od h godina od
početka osiguranja (u toku koga se plaća i godišnja premija) , za t<h jednaka je:
l   
l
r
l
r 
( ) 
l
r
l
l x +t ⋅t Vx =  xh+−ht + xh+−ht++11 + xh+−ht++22 + ... − h P h a x  l x +t + x +t +1 + ... + xh+−ht−−11 
r r 
Kada prethodnu jednakost podelimo sa r x +t dobijamo:

 l x + h l x + h +1 l x + h + 2   l x +t l x +t +1 l x + h −1 
l x +t
r x +t
⋅ V
t x =  x+h
 r
+
r x + h +1
+
r x+ h+ 2
+ ...

− ( )
 h h x  x +t
P a
 r
+
r x + t +1
+ ... +
r x + h −1 

Dalje imamo da je:


 l x+ h l x+ h+1 l x +h+ 2  l 
r r r
( ) l
r r
l
 x +h + x +h+1 + x+ h+2 + ... h P h a x  xx++tt + xx++tt++11 + ... + xx++hh−−11 
r − 
V
t x =
l x +t l x + h r x + h l x +t
⋅ ⋅
r x +t l x + h r x + h r x +t
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
ODLOŽENU DOŽIVOTNU LIČNU RENTU
sa plaćanjem godišnje premije za vreme odloženosti
Budući da je:
l x + h r x +t
⋅ x + h = h −t p x + t ⋅ r − h + t
l x +t r

Prema uvedenim oznakama, dalje je:

tVx =
N x+h
Dx+ h
p
h−t x +t ⋅ r − h +t
− h P ( )
a
h x
N x +t − N x + h
Dx +t

Iz čega, daljim sređivanjem, sledi :

V
t x = a ⋅ p
x + h h −t x + t ⋅ r − h +t
( )
− h P h ax ⋅h−t ax+t
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
ODLOŽENU DOŽIVOTNU LIČNU RENTU
sa plaćanjem godišnje premije za vreme odloženosti
Dakle, matematička rezerva nakon t godina za odloženu doživotnu ličnu rentu od 1
novčane jedinice, koja će početi da se isplaćuje nakon h godina od početka
osiguranja jednaka je:

( )
a x + h ⋅h −t p x +t ⋅ r − h +t − h P h a x ⋅ h −t a x +t , t < h
tVx = 
a x +t , t≥h
gde su:
−h+t
- sadašnja vrednost budućih isplata odloženih doživotnih
⋅h−t px+t ⋅ r
ax+h......................; a x +t ličnih renti od 1 novčane jedinice na kraju godine t,
.........

hP h (............lične.rente,
a ) - godišnja privremena neto premija za jedinicu odložene doživotne godišnje
x

h P ( a )⋅ a
h x h −t x +t
- sadašnja vrednost budućih godišnjih neto premija (koje će se
..........................plaćati tokom narednih h-t godina) na kraju godine t.

ax+h
N
= x+h h ( )
P a
h x =
N x+h
N x − N x+h
h −t a x + t =
N x +t − N x + h
Dx + t
a x +t =
N x +t
Dx + t
Dx + h
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
ODLOŽENU DOŽIVOTNU LIČNU RENTU
sa povraćajem uplaćenih premija ako osiguranik umre u periodu odloženosti
Ukoliko osiguranik umre u toku perioda odloženosti, može se ugovoriti da osiguravač
bude u obavezi da korisniku osiguranja vrati do tada uplaćenu premiju.
Tada je matematička rezerva nakon t godina za odloženu doživotnu ličnu rentu od 1
novčane jedinice, koja će početi da se isplaćuje nakon perioda od h godina od početka
osiguranja (u toku koga se plaća i godišnja premija) jednaka :

( ) ( )
 h Π h a x ⋅ h −t (IA)x +t + a x + h ⋅h −t p x +t ⋅ r − h +t − h P h a x ⋅ h −t a x +t , t < h
tVx = 
 a x +t , t≥h
gde su:
( )
h Π h ax - privremena god. bruto premija za jedinicu odložene doživotne lične rente,
( IA ) - sadašnja vrednost na kraju godine t povraćaja godišnjih premija od 1 novč.
h −t x +t
.............jedinice korisnicima po osnovu smrti osiguranog lica u periodu odloženosti,

h Π( ) a
h x h −t ( IA )x+t
.......................
- sadašnja vrednost na kraju godine t budućih godišnjih bruto premija
(koje će se plaćati tokom narednih h-t godina) koje će biti vraćene u
........................slučaju smrti u periodu odloženosti h .
Rx +t − Rx + h − (hM x + h − tM x +t )
h −t ( IA )x +t =
Dx + t
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
ODLOŽENU DOŽIVOTNU LIČNU RENTU
sa povraćajem uplaćenih premija ako osiguranik umre u periodu odloženosti

Ako u trenutku t ima l x +t lica koja će premiju od 1 novčane jedinice plaćati još h-t
godina, ukupna vrednost tih premija koje će se u slučaju smrti osiguranog lica vratiti
korisnicima na kraju godine t jednaka je:

l x +t ⋅h −t (IA)x +t

Isplate korisnicima osiguranja u periodu odloženosti će biti na kraju godine u kojoj


osigurano lice umre. Pod pretpostavkom da je godišnja premija 1 din, isplate su:

na kraju (t+1)-ve godine : (t +1)d x +t dinara,


na kraju (t+2)-ge godine : (t + 2)d x +t +1 dinara,
na kraju (t+3)-će godine : (t + 3)d x+t +2 dinara,
... ...
na kraju h-te godine: h ⋅ d x + h−1 dinara
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
ODLOŽENU DOŽIVOTNU LIČNU RENTU
sa povraćajem uplaćenih premija ako osiguranik umre u periodu odloženosti
Poštujući princip ekvivalencije, važi:
l x +t h −t (IA)x+t =
(t + 1)d x+t + (t + 2)d x+t +1 + (t + 3)d x+t +2 + ... + h ⋅ d x+h−1
r r2 r3 r h −t
Kada prethodnu jednakost podelimo sa r x +t dobijamo:
D x + t ⋅h −t (IA )x + t = (t + 1)C x + t + (t + 2 )C x + t +1 + (t + 3)C x + t + 2 + ... + h ⋅ C x + h −1
odnosno:
D x + t ⋅ h −t (IA )x + t = (C x + t + 2C x +t +1 + 3C x + t + 2 + ... + (h − t ) ⋅ C x + h −1 ) +
+ t (C x + t + C x + t +1 + C x + t + 2 + ... + C x + h −1 )
Važi da je:
C x +t + C x +t +1 + C x +t + 2 + ... + C x + h −1 = M x +t − M x + h ,
C x +t +1 + C x +t + 2 + C x +t +3 .. + C x + h −1 = M x +t +1 − M x + h ,
... ...
C x + h−1 = M x + h−1 − M x + h
i
M x +t + M x +t +1 + M x +t + 2 + ... + M x + h−1 = Rx +t − Rx + h
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
ODLOŽENU DOŽIVOTNU LIČNU RENTU
sa povraćajem uplaćenih premija ako osiguranik umre u periodu odloženosti

Sledi:
Dx +t ⋅h −t (IA)x +t = Rx +t − Rx + h − (h − t ) ⋅ M x + h + t ( M x +t − M x + h )

Daljim sređivanjem dobijamo da je:

Dx +t ⋅ h −t (IA)x +t = Rx +t − Rx + h − ( h ⋅ M x + h − tM x +t )

Stoga je očekivana vrednost isplata za jednu novčanu jedinicu premije korisnicima


osiguranja po osnovu smrti osiguranog lica u periodu plaćanja premije na kraju
godine t jednaka:

Rx +t − Rx + h − (hM x + h − tM x +t )
h −t ( IA) x +t =
Dx + t
• Primer 1.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu osiguranja odložene doživotne lične rente. Renta
od 10.000 EUR će biti isplaćivana godišnje doživotno, a prva isplata će biti za 60-ti
rođendan. Godišnja bruto premija od 8732,96 EUR se plaća u toku prvih 10 godina.
Ukoliko lice umre pre 60-te godine, ukupno plaćena premija će biti vraćena iste godine.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 5 godina od
zaključenja ugovora.
Troškovi su 10% od prve i 5% od svake naredne premije i 0,25% od svake isplaćene rente.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.

5V50 = 8.732,96⋅ 5 (IA)55 + 10.025⋅ a60 ⋅5 p55 ⋅ r −5 − 8732,96(1 − 0,05)⋅ 5 a55

R55 − R60 − (10 ⋅ M 60 − 5 ⋅ M 55 ) 56.143,72 − 37.883,97 − (10 ⋅ 3.189,47 − 5 ⋅ 3.958,84)


5 ( IA)55 = = = 0,83907
D55 7.340,54
N 60 55.414,91 l60 55.973
a60 = = = 10,41474 5 p55 = = = 0,88189
D60 5.320,82 l55 63.469

N 55 − N 60 87.924,18-55.414,91
5 a55 = = = 4,42873
D55 7.340,54

5V40 = 8.732,96 ⋅ 0,83907 + 10.025 ⋅10,41474 ⋅ 0,88189 ⋅1,04−5 − 8732,96 ⋅ 0,95 ⋅ 4,42873 = 46.265,73
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
ODLOŽENU PRIVREMENU LIČNU RENTU
sa plaćanjem godišnje premije za vreme odloženosti
Matematička rezerva nakon t godina za rentu od 1 novčane jedinice, koja će početi
da se isplaćuje nakon perioda od h godina (u toku koga se plaća i godišnja premija) u
toku narednih k godina trajanja osiguranja jednaka je:

 k a x + h ⋅h −t p x +t ⋅ r − h +t − h P ( h k ax )⋅ h −t a x + t , t<h
tVx = 
 h + k −t a x +t , t≥h
gde su:
− h+t - sadašnja vrednost budućih isplata odloženih privremenih
a ⋅ p
k x+h h−t x+t ⋅ r a
h + k −t x + t
......................; ......... ličnih renti od 1 novčane jedinice na kraju godine t,
(
h P h k ax ) - godišnja privremena neto premija za jedinicu odložene privremene
................godišnje lične.rente,
(..........................plaćati
hP hk a )⋅ a
x h −t
- sadašnja vrednost budućih godišnjih neto premija (koje će se
x +t
tokom narednih h-t godina) na kraju godine t.

N x +t − N x + h
a =
k x+h
N x+ h − N x+ h+ k
Dx + h hP ( )
h k ax =
N x + h − N x + h+ k
N x − N x+h
h −t a x + t =
Dx + t
a =
h + k −t x +t
N x +t − N x + h + k
Dx + t
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
ODLOŽENU PRIVREMENU LIČNU RENTU
sa povraćajem uplaćenih premija ako osiguranik umre u periodu odloženosti
Matematička rezerva nakon t godina za rentu od 1 novčane jedinice, koja će početi
da se isplaćuje nakon perioda od h godina (u toku koga se plaća i godišnja premija) u
toku narednih k godina osiguranja, uz ugovoreni povraćaj premija korisnicima ako
osigurano lice umre u periodu odloženosti, jednaka je:

( ) ( )
 h Π x k a x ⋅ h −t (IA)x +t + k a x + h ⋅h −t p x +t ⋅ r −h +t − h P h k a x ⋅ h −t a x +t , t < h
tVx = 
 h + k −t a x +t , t≥h
gde su:
(
h Π h k ax )
- privremena god. bruto premija za jedinicu odložene privremene lične rente,

h −t (IA )x + t - sadašnja vrednost na kraju godine t povraćaja godišnjih premija od 1 novč.


............jedinice korisnicima po osnovu smrti osiguranog lica u periodu odloženosti,
hΠ hk ( )
a x ⋅h −t (IA )x + t - sadašnja vrednost na kraju godine t budućih godišnjih bruto
.........................premija (koje će se plaćati tokom narednih h-t godina) koje će biti
.........................vraćene u slučaju smrti u periodu odloženosti h .
Rx +t − Rx + h − (hM x + h − tM x +t )
h −t ( IA )x +t =
Dx + t
• Primer 1.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu osiguranja odložene privremene lične rente. Renta
od 10.000 EUR će biti isplaćivana godišnje u toku 15 godina, a prva isplata će biti za
60-ti rođendan. Godišnja bruto premija od 7547,25 EUR se plaća u toku prvih 10
godina.
Ukoliko lice umre pre 60-te godine, ukupno plaćena premija će biti vraćena iste godine.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 5 godina od zaključenja
ugovora.
Troškovi su 10% od prve i 5% od svake naredne premije i 0,25% od svake isplaćene rente.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.

5V50 = 7.547,25⋅ 5 (IA)55 + 10.025⋅ 15 a60 ⋅5 p55 ⋅ r −5 − 8732,96(1 − 0,05)⋅ 5 a55

R55 − R60 − (10 ⋅ M 60 − 5 ⋅ M 55 ) 56.143,72 − 37.883,97 − (10 ⋅ 3.189,47 − 5 ⋅ 3.958,84)


5 ( IA)55 = = = 0,83907
D55 7.340,54
N 60 − N 75 55.414,91 − 7.523,92 l60 55.973
15 a60 = = = 9,00068 5 p55 = = = 0,88189
D60 5.320,82 l55 63.469

N 55 − N 60 87.924,18-55.414,91
5 a55 = = = 4,42873
D55 7.340,54

5V40 = 7.547,25 ⋅ 0,83907 + 10.025 ⋅ 9,00068 ⋅ 0,88189 ⋅1,04−5 − 7.547,25 ⋅ 0,95 ⋅ 4,42873 = 39.984,03
NETO PROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R.
Ukoliko od početka tekuće godine osiguranja (t
(t) nije protekla cela godina

Matematička rezerva u trenutku t+k (0<k<1) se određuje linearnom interpolacijom


između matem. rezerve u trenutku t ( tV x ) i matem. rezerve u trenutku t+1 ( t +1Vx):

t + kVx = (1 − k )⋅t Vx + k ⋅t +1Vx , 0 < k < 1

Uključenjem prenosne premije životnih osiguranja u obračun matematičke rezerve


dobija se:
 Px 
t + kV =(1 − k )tVx + k t +1Vx + UPR 
m
gde su:
P - godišnja neto premija za jedinicu osigurane sume,
x

P 
UPR x  - prenosna neto premija.
m
• Primer 1.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu mešovitog osiguranja kapitala. Početak ugovora je
1.5.2013., a istek 1.5.2033. Osigurana suma iznosi 20.000 EUR . Godišnja premija se
plaća za sve vreme trajanja osiguranja. Neto premija iznosi 933,07 EUR.
Potrebno je obračunati neto matematičku rezervu na dan 31.12.2017. godine.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
8
t = 5, k =
12
 Px 
t + kV =(1 − k )tVx + k t +1Vx + UPR 
m
 8 8  8
8 V =1 −  4 50
V + 5 50 
V + 1 −  ⋅ 933,07
4+
12  12  12  12 

4V50 ( )
= 20.000 ⋅ A54,16 − 20 P(A50, 20 )⋅ 16 a54 = 2.768,96

5V50 = 20.000 ⋅ (A 55,15 − 20 P(A50, 20 )⋅ 15 a55 ) = 3.515,26


 8 8  8
8 V = 1 −  ⋅ 2.768,96 + ⋅ 3.515, 26 + 1 −  ⋅ 933,07 = 3.577,52
4+
12  12  12  12 
NETO RETROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R.
• Matematička rezerva u određenom trenutku t treba da bude
jednaka razlici sadašnje vrednosti svih prethodnih uplata
premija i sadašnje vrednosti svih prethodnih isplata iz fonda
osiguranja.

• tV x - neto matematička rezerva posle t godina od zaključenja


ugovora o osiguranju za lice pristupne starosti x godina.
• Sledi obračun m.r. u slučaju godišnjeg plaćanja premije kod:
– Doživotnog osiguranja kapitala za slučaj smrti,
– Privremenog osiguranja kapitala za slučaj smrti,
– Osiguranja kapitala za slučaj doživljenja,
– Mešovitog osiguranja kapitala.
NETO RETROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
DOŽIVOTNO OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ SMRTI
• M.R. za jedinicu osigurane sume kod doživotnog osiguranja kapitala za slučaj
smrti sa godišnjom premijom P ( Ax ) koja se plaća za sve vreme trajanja
ugovora o osiguranju nakon t godina jednaka je:
(
l x+t ⋅t Vx = P( Ax ) ⋅ l x ⋅ r t + l x+1 ⋅ r t −1 + l x+ 2 ⋅ r t −2 + ... + l x +t −1 ⋅ r − )
(
− d x ⋅ r t −1 + d x +1 ⋅ r t −2 + d x + 2 ⋅ r t −3 + ... + d x +t −1 )
Kada prethodnu jednakost podelimo sa r x + t dobijamo:
l x +t  l x ⋅ r t l x +1 ⋅ r t −1 l x +2 ⋅ r t −2 l x+t −1 ⋅ r   d x ⋅ r t −1 d x +1 ⋅ r t −2 d x +2 ⋅ r t −3 d x +t −1 
⋅ V = P ( A ) ⋅ 
x  x +t + + + ... +  −  + + + ... + 
x +t t x x +t x +t x +t   x +t x +t x +t x +t 
r r r r r   r r r r 
Sređivanjem prethodnog izraza dobijamo:
l x +t  l x l x+1 l x+2 l x+t −1   d x d x+1 d x+2 d x+t −1 
⋅ V = P( Ax ) ⋅  x + x+1 + x+2 + ... + x+t −1  −  x+1 + x+2 + x+3 + ... + x+t 
x +t t x
r r r r r  r r r r 
odnosno:
Dx+t ⋅t Vx = P( Ax ) ⋅ (Dx + Dx+1 + Dx+2 + ... + Dx+t −1 ) − (Cx + Cx+1 + Cx+2 + ... + Cx+t −1 )
NETO RETROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
DOŽIVOTNO OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ SMRTI
Imajući u vidu da je:
D x + D x +1 + D x + 2 + ... + D x +t −1 = N x − N x +t
C x + C x +1 + C x + 2 + K + C x +t −1 = M x − M x +t
sledi
Dx+t ⋅t Vx = P( Ax ) ⋅ ( N x − N x+t ) − (M x − M x +t )
Kada prethodnu jednakost podelimo sa Dx +t dobijamo:
N x − N x + t M x − M x +t
tVx = P( Ax ) ⋅ −
Dx+t Dx+t
Drugačije zapisano:
Dx  N − N x +t M x − M x + t 
tVx =  P( Ax ) ⋅ x − 
Dx+t  Dx D x 
odnosno:
tVx =
Dx
Dx+t
(
P( Ax )⋅ t ax − t Ax )
gde je:
Dx - osiguravajući tehnički faktor, koji pokazuje na koji iznos će kroz t godina
D..........narasti
x +t
1 dinar u osiguranju.
NETO RETROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
DOŽIVOTNO OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ SMRTI
Dakle, matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane
sume kod doživotnog osiguranja kapitala za slučaj smrti sa godišnjom
premijom koja se plaća za sve vreme trajanja osiguranja jednaka je:

tVx =
Dx
Dx+t
(
P( Ax )⋅ t ax − t Ax )
gde su:

P( Ax ) - godišnja neto premija za jedinicu osigurane sume za doživotno


.........osiguranje kapitala za slučaj smrti,
P ( Ax )⋅ t a x - sadašnja vrednost na početku osiguranja godišnjih neto premija
……………..tokom prvih t godina.osiguranja,
A - sadašnja vrednost na početku osiguranja isplate jedinice osigurane sume
x
t ....tokom prvih t godina osiguranja.
Mx N x − N x +t M x − M x +t
P( Ax ) = t ax = t Ax =
Nx Dx Dx
• Primer 1.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu doživotnog osiguranja kapitala za slučaj smrti.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt.
Godišnja premija se plaća za sve vreme trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve 10 godina posle
zaključenja ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.

tVx = S ⋅
Dx
Dx+t
(
⋅ P( Ax )⋅ t ax − t Ax )
10V50 = 100.000 ⋅
D50
D60
(
⋅ P( A50 )⋅ 10 a50 − 10 A50 )
M 50 4.714,01
P( A50 ) = = = 0,03578
N50 131.765,62
N 50 − N 60 131.765,61 − 55.414,91
10 a50 = = = 7,80529
D50 9.781,92
M 50 − M 60 4.714,01 − 3.189,47
10 A50 = = = 0,15585
D50 9.781,92
9.781,92
10V50 = 100.000 ⋅ (0,035775 ⋅ 7,80529 − 0,15585) = 22.683,83
5.320,82
NETO RETROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
PRIVREMENO OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ SMRTI
Matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane sume kod
privremenog osiguranja kapitala za slučaj smrti sa godišnjom
premijom koja se plaća za sve vreme trajanja osiguranja jednaka je:

tVx =
Dx
Dx+t
( P( A )⋅ a − A )
n n x t x t x

gde su:
( )
n P n Ax
- godišnja privremena neto premija za jedinicu osigurane sume za
.........privremeno osiguranje kapitala za slučaj smrti,
( )
n P n Ax ⋅ t a x
- sadašnja vrednost na početku osiguranja godišnjih neto premija
.................tokom prvih t .godina.osiguranja,
- sadašnja vrednost na početku osiguranja isplate jedinice osigurane sume
t Ax
.....tokom prvih t godina.

nP ( A ) = MN
n x
x − M x+n
t ax =
N x − N x +t
t Ax =
M x − M x +t
x − N x+n Dx Dx
• Primer 1.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu privremenog osiguranja kapitala za slučaj smrti.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt,
ukoliko lice umre u toku 20 godina od dana osiguranja. Godišnja premija se plaća za
sve vreme trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 5 godina od
zaključenja ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
t =5
tVx = S ⋅
Dx
Dx++tt
( ( )
n P n Ax ⋅ t ax − t Ax )
V
5 50 = 100.000 ⋅
D50
D55
( ( )
⋅ 20 P 20 A50 ⋅ 5 a50 − 5 A50 )
(
20 P 20 A50 ) = MN 50 − M 70
=
4.714,01-1.653,74
= 0,02663
50 − N 70 131.765,62-16.840,04
N 50 − N 55 131.765,62 − 87.924,18
5 a50 = = = 4,48189
D50 9.781,92
M 50 − M 55 4.714,01 − 3.958,84
5 A50 = = = 0,07720
D50 9.781,92
9.781,92
5V50 = 100.000 ⋅ (0,02663⋅ 4,48189 − 0,07720) = 5.616,11
7.340,54
NETO RETROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
OSIGURANJE KAPITALA ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA
Matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane sume kod
osiguranja kapitala za slučaj doživljenja sa godišnjom premijom koja se
plaća za sve vreme trajanja osiguranja jednaka je:

tVx =
Dx
Dx+t
( P( E )⋅ a )
n n x t x

gde su:
( )
n P n E x - godišnja neto premija za jedinicu osigurane sume za osiguranje kapitala
......... za slučaj doživljenja,
( )
n P n E x ⋅ t a x - sadašnja vrednost na početku osiguranja godišnjih neto premija
.................tokom prvih t .godina.osiguranja,

( )
n P n Ex =
Dx + n
N x − N x+n t ax =
N x − N x +t
Dx
• Primer 1.
Lice staro 30 godina kupilo je polisu osiguranja kapitala za slučaj doživljenja 50 godina.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj lice doživi 50
godina. Godišnja premija se plaća za sve vreme trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati vrednost neto matematičke rezerve nakon 15 godina od
zaključenja ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
t = 15

tVx = S ⋅
Dx
Dx+t
( P( E )⋅ a )
n n x t x

15V30 = 100.000 ⋅
D30
D45
( P(
20 )
20 E30 ⋅ 15 a30 )
20 P ( )
20 E30 =
D50
=
9.781,92
N 30 − N 50 479.951,73-131.765,62
= 0,02809

N 30 − N 45 479.951,73-189.326,69
15 a30 = = = 10,92352
D30 26.605,43
26.605,43
15V30 = 100.000 ⋅ (0,02809 ⋅10,92352) = 64.072,06
12.743,15
NETO RETROSPEKTIVNA METODA OBRAČUNA M.R. za
MEŠOVITO OSIGURANJE KAPITALA
Matematička rezerva nakon t godina za jedinicu osigurane sume kod
mešovitog osiguranja kapitala sa godišnjom premijom koja se plaća za
sve vreme trajanja osiguranja jednaka je:

tVx =
Dx
Dx+t
( P(A )⋅ a − A )
n x ,n t x t x

gde su:
n P ( Ax ,n )
- godišnja neto premija za jedinicu osigurane sume za mešovito
.........osiguranje kapitala,

n P ( Ax , n )⋅ t a x
- sadašnja vrednost na početku osiguranja godišnjih neto premija
.................tokom prvih t .godina.osiguranja,
- sadašnja vrednost na početku osiguranja isplate jedinice osigurane sume
t Ax
.....tokom prvih t godina.

M x − M x + n + Dx + n N x − N x +t M x − M x +t
n P ( Ax , n ) = t ax = t Ax =
N x − N x+n Dx Dx
• Primer 1.
Lice staro 50 godina kupilo je polisu mešovitog osiguranja sa rokom 20 godina.
Osigurana suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt
ili lice doživi 70 godina. Godišnja premija se plaća za sve vreme trajanja ugovora.
Potrebno je obračunati neto matematičku rezervu nakon 5 godina od zaključenja
ugovora, pretpostavljajući da je polisa još uvek aktivna.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.

tVx = S ⋅
Dx
( P(A )⋅ a − A )
Dx+t
n x,n t x t x

5V50 = 100.000 ⋅
D
D
( P( A
50
)⋅ a
20 50, 20 5 50 − 5 A50 )
55
M 50 − M 70 + D70 4.714,01 − 1.653,74 + 2.301,43
20 P ( A50, 20 ) = = = 0,04665
N 50 − N 70 131.765,62-16.840,04

N 50 − N 55 131.765,62 − 87.924,18
5 a50 = = = 4,48189
D50 9.781,92
M 50 − M 55 4.714,01− 3.958,84
5 A50 = = = 0,07720
D50 9.781,92
9.781,92
5V50 = 100.000 ⋅ (0,04665⋅ 4,48189 − 0,07720) = 17.576,30
7.340,54
CILMEROVA METODA OBRAČUNA
OBRAČUNA BRUTO PREMIJSKE REZERVE
• Isplata provizije u prvim godinama osiguranja.
– Praksa uvedena 1862. godine od strane osiguravajućih kompanija u Nemačkoj
u cilju povećanja obima prodaje.

• Pri neto metodi obračuna, troškovi i isplate osiguranih suma, zajedno


sa rezervama izdvojenim na kraju prve godine osiguranja, su veći od
premijskih prihoda.
– Finansijske teškoće za kompaniju pri velikom broju novih osiguranja.

• Pruski aktuar August Zillmer (1831-1893)


– “Contributions to the Theory of Life Insurance Premium Reserves”, 1863.

• Pri obračunu m.r. uzeti u obzir stvarne troškove pribave,


uz postavljanje odgovarajućih ograničenja.
CILMEROVA METODA OBRAČUNA BRUTO PREMIJSKE REZERVE za
MEŠOVITO OSIGURANJE KAPITALA
sa plaćanjem premije za sve vreme trajanja osiguranja
Neto m. r. prema prospektivnoj metodi za mešovito osiguranje kapitala je:
tVx = Ax +t ,n−t − n P(Ax,n )⋅ n−t a x +t
*
V
Cilmerizovana rezerva t x se računa na isti način kao i neto rezerva, s tim
što se umesto neto premije koristi modifikovana (Cilmerova) neto premija,
premija
koja je uvećana za iznos dopuštenih akvizicionih troškova:

V
t x
*
= A −
x + t , n −t n P *
(Ax,n )⋅ n−t ax+t
gde je:

nP
*
(Ax,n ) - modifikovana (Cilmerova) neto premija:
Ax ,n + I I
n P ( Ax , n ) = = n P (Ax ,n ) +
*

n ax n ax
gde je:
I - maksimalni iznos troškova pribave koji može biti uključen u obračun
....matematičke rezerve.
CILMEROVA METODA OBRAČUNA BRUTO PREMIJSKE REZERVE za
MEŠOVITO OSIGURANJE KAPITALA
sa plaćanjem premije za sve vreme trajanja osiguranja
Cilmerizovana rezerva u trenutku t za datu vrstu osiguranja može biti
dobijena na osnovu neto rezerve obračunate primenom prospektivne
metode:
 I 
 ⋅ a
tVx = n −t Ax +t − n P ( Ax , n ) +
*
 a  n −t x + t
 n x 

n −t a x + t
⇒ *
tVx = tVx −I
n ax

Cilmerizovana rezerva će biti nešto manja u odnosu na rezervu obračunatu


neto metodom, ali ona ispunjava uslov da u potpunosti pokriva očekivane
obaveze društva.
CILMEROVA METODA OBRAČUNA BRUTO PREMIJSKE REZERVE za
ODREĐIVANJE MAKSIMALNE STOPE CILMERIZACIJE
• Mera predostrožnosti pri određivanju maksimuma troškova pribave koji može biti
uključen u obračun matematičke rezerve (engl. maximum closing costs).
• Razlika između godišnje neto premije i riziko premije za jednu godinu:
Maximum closing costs = n P (Ax ,n )− 1 Ax

Ako je X deo iznosa maksimalnih troškova pribave koji se odnosi na jednu godinu, važi:
n ax
P ( A ) +
X
≥ 1 Ax+X ⇒ X ≤ ( P(A ) - A )
n x,n 1 x
−1
n ax
n x ,n
a
n x
gde su:
- neto godišnja premija za jedinicu osigurane sume,
n P ( Ax , n ) - riziko premija za jedinicu osigurane sume u prvoj godini osiguranja,

1 Ax - sadašnja vrednost sume godišnjih premija od 1 novčane jedinice, koje se plaćaju

n a......tokom n godina.
x
• “Odluka o bližim kriterijumima i načinu obračunavanja matematičke rezerve i
rezerve za učešće u dobiti”:
– Stopa cilmerizacije ne može biti veća od 3,5% ugovorene osigurane sume.
• Primer 1.
Lice staro 40 godina kupilo je polisu mešovitog osiguranja sa rokom 20 godina. Osigurana
suma od 100.000 EUR će biti isplaćena na kraju godine u kojoj nastupi smrt ili u kojoj lice
doživi 60 godina.
Godišnja bruto premija od 4.731,09 EUR se plaća za sve vreme trajanja ugovora. U obračun
bruto premije ukalkulisani su troškovi od 15% bruto premije. Troškovi pribave se plaćaju u
prvoj godini i iznose 3.000 EUR.
Potrebno je obračunati cilmerizovanu matematičku rezervu nakon godinu dana.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
* n −t a x + t 19 a 41 12,30632
1V40 = tV x −I =1V40 − I = 3.179,30 − 3.000 = 274,40
n ax 20 a 40 12,71039

tVx = S ⋅ Ax+t ,n−t − (1 − k )P′⋅ n−t ax+t = 100.000 ⋅ A41,19 − 0,85 ⋅ 4.731,09⋅19 a41 = 3.179,30

M − M 60 + D60 N 41 − N 60
A41,19 = 41 = 0,52668 19 a41 = = 12,30632
D41
D41
n ax 20 a40
(
X ≤ n P (Ax ,n ) - 1 Ax )
⇒ X ≤ ( P (A ) - A )
20 40, 20 1 40 X ≤ 3.283,41
a
n x − 1 20 a40 − 1

M 40 − M 60 + D60 M 40 − M 41 N 40 − N 60
20 P ( A40, 20 ) = = 0,040214 1 A40 =
D40
= 0,009963 20 a40 =
N 40
= 12,71039
N 40 − N 60

3.000 < 3.283,41 3.000 < 0,035 ⋅100.000 ⇒ I = 3.000


IZMENA I KONVERZIJA UGOVORA O OSIGURANJU
REDUKOVANA VREDNOST OSIGURANE SUME
• Osiguraniku koji je prestao sa plaćanjem premije osiguravajuća kompanija
može da ponudi da ugovor o osiguranju ostane na snazi sa redukovanom
osiguranom sumom.
Na dan redukcije polise mešovitog osiguranja kapitala važi:

⇒ tVx
tVx = tWx ⋅ Ax +t ,n−t
tWx =
gde je:
Ax +t ,n −t

tWx - redukovana osigurana suma na kraju godine t za lice pristupne starosti x,


tVx - matematička rezerva na kraju godine t za lice pristupne starosti x,
Ax+t ,n−t - sadašnja vrednost budućih isplata jedinice osigurane sume za mešovito
.........osiguranje kapitala na kraju godine t.

tVx = Ax +t , n −t − n P ( Ax ,n )⋅ n −t a x +t
M x + t − M x + n + Dx + n
Ax +t ,n−t =
Dx +t
M x − M x + n + Dx + n N − N x+n
n P ( Ax ,n ) = n −t a x + t = x +t
N x − N x+n Dx +t
• Primer 1.
Lice staro 40 godina kupilo je polisu mešovitog osiguranja sa rokom 20 godina.
Osigurana suma iznosi 100.000 EUR. Godišnja premija se plaća za sve vreme trajanja
osiguranja.
Potrebno je obračunati redukovanu vrednost osigurane sume na kraju 10-te godine od
dana osiguranja. Troškovi iznose 15% bruto premije.
Osnova za obračun su Tablice smrtnosti 17 engleskih društava, uz kamatnu stopu 4%.
tVx 10V40
tWx = ⇒ 10W40 =
Ax +t ,n−t A50,10

10V40 = A50,10 −20 P(A40,20 )⋅10 a50 = 0,38591


M 50 − M 60 + D60
A50,10 = = 0,69980
D50
M 40 − M 60 + D60
20 P ( A40, 20 ) = = 0,040214
N 40 − N 60
N 50 − N 60
10 a50 = = 7,80529
D50
0,38591
10W40 = 100.000 ⋅ = 55.146,41
0,69980
IZMENA I KONVERZIJA UGOVORA O OSIGURANJU
ODREĐIVANJE OTKUPNE VREDNOSTI POLISE OSIGURANJA
• Većina polisa životnog osiguranja obezbeđuje mogućnost otkupa
otkupa, odnosno
isplate sume poznate kao otkupna vrednost (engl. surrender value) od strane
osiguravača ako je došlo do prekida plaćanja premije i prekida ugovora.
Otkupna vrednost može da se izračuna diskontovanjem redukovanih
vrednosti (po odbitku administrativnih troškova) na momenat otkupa:

tWx ⋅ (1 − γ )
SVt =
r n −t
p
r = 1+
gde su: 100

tWx - redukovana osigurana suma na kraju godine t za lice pristupne starosti x,


γ - administrativni troškovi,
r - obračunska kamatna stopa,
n - trajanje ugovora o osiguranju u godinama.
• Primer 1.
Pretpostavićemo da je lice iz prethodnog primera podnelo zahtev za otkup osigurane
sume na kraju 10-te godine.
Administrativni troškovi iznose 5% od osigurane sume.
Potrebno je odrediti otkupnu vrednost polise osiguranja.

tWx ⋅ (1 − γ )
SVt =
r n −t

10W40 ⋅ (1− 0,05)


SV10 =
1,0410

55.146,41 ⋅ 0,95
SV10 =
1,0410

SV10 = 35.392,19
IZMENA I KONVERZIJA UGOVORA O OSIGURANJU
KONVERZIJE UGOVORA O OSIGURANJU
• U toku trajanja ugovora o osiguranju, ugovarač može tražiti produženje ili
smanjenje trajanja osiguranja, povećanje ili smanjenje premije osiguranja ili
konverziju iz jedne vrste osiguranja u drugu.
Uobičajeno je pravilo da su matematička rezerva pre i posle konverzije
izjednačene:
V1 = V2
Uključenjem troškova konverzije dobijamo:
V1 − C = V2
gde su:
V1 - matematička rezerva pre konverzije,
V2 - matematička rezerva posle konverzije,
C - troškovi konverzije.
Na bazi ovog pravila se određuje nova premija ili suma osiguranja nakon
konverzije.
• Primer 1.
Osiguravajuća kompanija je izdala polisu doživotnog osiguranja kapitala za slučaj smrti licu
starosti 35 godina, sa osiguranom sumom 50.000 EUR. Premija se plaća godišnje za sve vreme
trajanja osiguranja.
Pre plaćanja 10-te premije, osiguranik je zahtevao da se polisa konvertuje u mešovito osiguranje
kapitala sa istom osiguranom sumom koja će biti isplaćena za slučaj doživljenja 65-te godine ili
na kraju godine u kojoj nastupi smrt pre navršene 65-te godine života.
Obračun se vrši na bazi Tablica smrtnosti 17 engleskih društava uz kamatnu stopu od 4%. U
bruto premiju su ukalkulisani troškovi koji iznose 8% od premije osiguranja.
Potrebno je izračunati novu premiju.
M 35
⋅ 50.000
P( A35 ) ⋅ S N 35
P1′ = = = 1.079,71
1 − 0,08 0,92

V1 =9V35 = 50.000 ⋅ A44 − (1 − 0,08)P1′⋅ a44 = 5.907,99


V1 = V2
V2 =0V44 = 50.000 ⋅ A44,21 − (1 − 0,08)P2′⋅ 21 a44
M − M 65 + D65 N 44 − N 65
A44, 21 = 44 = 0,51109 21 a44 = = 12,71166
D44 D44

5.907,99 = 50.000 ⋅ 0,51109 − 0,92P2′ ⋅12,71166 ⇒ P2′ = 1.679,95


• Primer 2.
Osiguravajuća kompanija je izdala polisu mešovitog osiguranja kapitala licu starosti 50 godina, sa
osiguranom sumom 50.000 EUR i trajanjem 20 godina. Premija osiguranja se plaća godišnje za
sve vreme trajanja osiguranja. Pre plaćanja 11-te premije osiguranik je zahtevao da se osigurana
suma smanji na 40.000 EUR.
Obračun rezerve se vrši na bazi Tablica smrtnosti 17 engleskih društava računatih uz kamatnu
stopu 4%. U bruto premiju osiguranja ukalkulisani su troškovi koji iznose 8% od bruto premije
osiguranja. Troškovi konverzije iznose 5% matematičke rezerve u trenutku konverzije.
Potrebno je izračunati premiju nakon konverzije.

M 50 − M 70 + D70
⋅ 50.000
P1′ = 20
P ( A50, 20 ) ⋅ S
=
N 50 − N 70
= 2.535,53
1 − 0,08 0,92

V1 =10V50 = 50.000 ⋅ A60,10 − (1 − 0,08)P1′⋅10 a60 = 19.146,56


V1 − 0,05 ⋅V1 = V2
V2 =0V60 = 40.000 ⋅ A60,10 − (1 − 0,08)P2′⋅10 a60

M 60 − M 70 + D70 N 60 − N70
A60,10 = = 0,72116 10 a60 = = 7,2498
D60 D60

0,95 ⋅19.146,56 = 40.000 ⋅ 0,72116 − 0,92 ⋅ P2′ ⋅ 7,2498 ⇒ P2′ = 1.470,00