Vous êtes sur la page 1sur 2

12 E L D E S E M B R E C O N G E L AT

Allegretto
Re Re Sol
# 2 œ
& # 4 œ. œ œ œœ œ œœ 43 œœ œœ n œœ œœ œœ
El de - sem - bre con - ge - lat con - fús es re -

##
La7 Re
, Re Sol La7 Re
,
2 œ œ œœ 43 œ œ œ 42
& œœ œ œ . œ 4 œ œ œ œ œœ n œœ œœ œœ œœ œ œ œ
ti - ra. A - bril, de flors co - ro - nat, tot el món ad - mi - ra. Quan en

Sol Re Sol
## 2 œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ
& 4 œ œœ œ œ
un jar - dí d'a - mor neix u - na di - vi - na

Re , ,
## j œœ j œœ j j
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ
œœ œœ œ œœ œœ
J J J J
flor, d'u - na ro, ro, ro, d'u - na sa, sa, sa, d'u - na ro, d'u - na

Re7 Sol La7 Re


## j
& œœ œ œœ œœ œœ œœ œ œœ
J œ œœ n œœ œœ œœ œœ œ œ
sa, d'u - na ro - sa be - lla, fe - cun - da∏i pon - ce - lla.

1 . E l d e se m b re c o n g e la t 3. Amb c ont e nt a me nt i a mor


c o n f ú s e s re t i r a . c e le bre m e l dia ,
A b r i l , d e f l o r s c o rona t , e n què e l div í Se ny or
t o t e l m ó n a d m i r a. ne ix a mb a le gr ia .
Qu a n e n u n j a rd í d’a mor Si no t e nim mé s t re sor
n e i x u n a d i v i n a f l o r, ofe r im- li nost re c or,
d ’u n a ro , ro , ro , que é s la gr a n fine sa
d ’u n a sa , s a , s a , de nost r a pobre sa .
d ’u n a ro , d ’u n a s a ,
d ’u n a ro s a b e l l a ,
fecunda i poncella.

2 . E l p r i m e r p a re c ausà
l a n i t t e n e b ro s a
q u e a t o t e l mó n ofusc à
l a v i s t a p e n o sa ;
me s , e n u n a mi t j anit ,
b r i l l a e l s o l q u e n’é s e ixit
d ’u n a b e , b e , b e ,
d ’u n a l l a , l l a , l l a ,
d ’u n a b e , d ’u n a l la ,
d ’u n a b e l l a a u ro ra
que el cel enamora.
12 E L D E S E M B R E C O N G E L AT

• És una de les nadales més difoses i presenta un gran nombre de variants.

• La melodia d’aquesta cançó ja es cantava a França al segle XVI, aplicada


a una cançó de taver na: Quand la mer Rouge apparut . És molt probable que
l’adaptació fos feta a mitjan segle XVIII, època en què prevalia la moda
francesa.

• Analitzarem damunt la partitura els canvis de compàs.

• Es p ot utilitzar la cançó per treballar els matisos fent les respostes


de les frases molt fluixes, i a partir de la frase “quan en un jardí d’amor...”
un regulador creixent.

• Llenguatge: preguntarem als alumnes a qui es refereix la cançó


en llenguatge poètic quan parla d’una divina flor. Què vol dir que
el desembre es retira. Explicarem o demanarem als alumnes el significat de:
fecunda, poncella, tenebrosa, ofuscà, aurora…

• La cançó ens ofereix una bona oportunitat de treballar la corxera seguida


de dues semicorxeres.

EDUCACIÓ PRIMÀRIA / CICLE SUPERIOR

4 NADALES