Vous êtes sur la page 1sur 2

17.12.

2016 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 344/79

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2293 AL COMISIEI


din 16 decembrie 2016
de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura
tarifară și statistică și Tariful vamal comun

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și
statistică și Tariful vamal comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (d),

întrucât:

(1) Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 a stabilit o nomenclatură a mărfurilor, denumită în continuare „NC”, care
respectă, în același timp, atât cerințele Tarifului vamal comun, cât și cerințele statisticilor de comerț exterior ale
Uniunii, precum și alte altor politici ale Uniunii referitoare la importul și exportul de mărfuri.

(2) Prin Decizia (UE) 2016/1885 (2), Consiliul a încheiat Acordul sub forma unui schimb de scrisori între Uniunea
Europeană și Republica Populară Chineză în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din
Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor din lista de
angajamente a Republicii Croația în cadrul procesului său de aderare la Uniunea Europeană (denumit în
continuare „Acordul”). Acordul prevede o reducere a taxelor vamale pentru două categorii de produse. Uniunea și
China și-au notificat reciproc încheierea procedurilor lor interne în vederea intrării în vigoare a prezentului acord
iar acordul va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2017.

(3) Este necesar să se pună în aplicare măsurile prevăzute în Decizia (UE) 2016/1885 în Tariful vamal comun. Prin
urmare, anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 ar trebui modificată în consecință.

(4) Modificările la nivelul taxelor vamale ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a acordului. Prin urmare,
prezentul regulament trebuie să intre în vigoare de urgență.

(5) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului Vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2017.

(1) JO L 256, 7.9.1987, p. 1.


(2) Decizia (UE) 2016/1885 a Consiliului din 18 octombrie 2016 privind încheierea acordului sub forma unui schimb de scrisori între
Uniunea Europeană și Republica Populară Chineză, în temeiul articolului XXIV alineatul (6) și al articolului XXVIII din Acordul General
pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994, referitor la modificarea concesiilor din lista de angajamente a Republicii Croația în cadrul
procesului său de aderare la Uniunea Europeană (JO L 291, 26.10.2016, p. 7).
L 344/80 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 17.12.2016

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele
membre.

Adoptat la Bruxelles, 16 decembrie 2016.

Pentru Comisie
Președintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ

Partea a doua a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea XII, capitolul 64, rândul referitor la codul NC 6404 19 90 se înlocuiește cu următorul text:

„6404 19 90 – – – Altele 16,9 pa”.

2. În secțiunea XVI, capitolul 84, rândul referitor la codul NC 8415 10 90 se înlocuiește cu următorul text:

„8415 10 90 – – Sisteme cu elemente separate («split-system») 2,5 —”.