Vous êtes sur la page 1sur 10
BAHAGIAN A : SOALAN OBJEKTIF (20 Markah) Arahan : Jawab semua soalan. 1. Manakah antara berikut merupakan bahan bukan logam 7 A. MDF B. Zink C. Keluf D. Kepingan Aluminium 2. Rujukan atau panduan utama semasa membina projek ialah... ‘A. Manual B. Buku teks C. Buku aktiviti D. Gury matapelajaran Rekabentuk dan Teknologi 3. Perkara-perkara berikut terkandung di dalam manual penghasilon projek, KECUALI ‘A. Lukisan kerja B. Lukisan lakoran C. Lukisan ceraian D. Lukison rypa bentuk projek 4, Sofian ingin menghosikkan projek berasaskan bahan logam dan bahan bukan fogam. Manakah antara bahan berikut boleh dipith oleh Sofian ? ‘A. Keluii dan zink B. Zink dan PVC C. PVC dan perspeks D. Perspeks dan MDF 5. Hadri menggunakan kepingan aluminium untuk bahan projeknya. Apakah latan yang sesuai digunakan untuk membengkokkan kepingan aluminium. e 2 2 ff Soalan 6 hingga 8 berdasarkan rajah di bawah: ‘Bohagian bodan ‘yong rata 6. Apakah nama komponen di atas? A. LED B. Kapasitor berkutub C, Perintang boleh laras D. Diod pemancar cahaya 7. Apakah nama behagian bertanda X ? ‘A. Kaki anod B. Kaki katod C. Kaki pendek D. Kaki panjang 8 Apakah fungsi komponen di atas? ‘A. Mengelvarkan haba 8. Mengeluarkan cahaya C. Mengeluarkan isyarat bunyi D. Memancarkan wame pelangi Soalan 9 berdasarkan pemyataan di bawah: + Mempunyai jalur wama pada * badannya * Kakinya tidak mempunyai kekutuban Unit ukurannya adalah Ohm (O} * Menghadkan pengaliran arus elekrik 9. Pemyataan di atas merujuk kepada A. Perintang tetap 8. Transistor NPN C. Perintang boleh faras D. Kapasitor tidak berkutub 10. Biji benih yong baik mempunyai cir-cii yang berikut, KECUAUL A. Bersi 8. Matang C. Berbentuk normal D. Ada tompokan kulat 11. Apakab alatan perkebunan yang digunakan untuk mengorek lubang pada medium semaian dan memindahkan anak benin ke tapak semiaian? ‘A. Pungkis B. Penyitam C. Sudip tangan D. Serampang tangan 12. Apakah nisbah campuran untuk menyediakan medium semaian 7 A. Polibag B. Dulang semaian C. Kotak semaian kayu D. Kotak semaian plastik 14, Berikut merupakan contoh haiwan perosak yang selalu merosakkan anak benih okok, KECUALI.. A. Ulat B. Kulu C. Kumbang D. Siput babi 15. Kegagaian dalam penyediaan sanitasi makanan dengan betul akan menyebabkan perkara-perkara berikut, KECUAL ‘A. Makanan tercemar 8B. Makanan mudah rosok C. Memudaratkan kesihatan D. Masaloh kegemukan atau obesiti