Vous êtes sur la page 1sur 73

AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

Version 1.0 June 22, 2015


AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
TABLE OF ABISRAVANAM

1. uÉåSÉSrÉÈ ................................................................................ 6
2. mÉÑÂwÉ xÉÔ£Çü ............................................................................ 6
3. E¨ÉU lÉÉUÉrÉhÉÇ ........................................................................ 9
4. qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉÇ ....................................................................... 10
5. GiÉóè xÉirÉÇ......................................................................... 12
6. U¤ÉÉãblÉÇ ................................................................................ 12
7. U¤ÉÉãWûhÉÉã uÉsÉaÉWûlÉÈ ............................................................. 16
8. xÉÉãqÉÉrÉ ÌmÉiÉ×qÉiÉã ................................................................... 17
9. EzÉliÉxiuÉÉ WûuÉÉqÉWû EzÉliÉÈ ................................................. 19
10. pɤÉãÌWû qÉÉÅÅÌuÉzÉ ................................................................. 22
11. kÉëÑuÉÉÅÍxÉ kÉÂhÉÉÅxiÉ×iÉÉ ......................................................... 26
12. AalÉ ESkÉã rÉÉ iÉ CwÉÑ .......................................................... 29
13. ÍzÉUÉã uÉÉ LiÉSè rÉ¥ÉxrÉ ......................................................... 31
14. AxÉÉuÉÉÌSirÉÉã ÅÎxqÉlÉç ÆssÉÉãMü .............................................. 33
15. xÉÇiÉÌiÉuÉÉï LiÉã aÉëWûÉÈ.............................................................. 36
16. LMüÌuÉóèzÉ LwÉ pÉþuÉÌiÉ.......................................................... 39
vedavms@gmail.com Page 2 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

17. ClSìÉã uÉקÉóè WûiuÉÉ ................................................................ 41


18. uÉæµÉSãuÉãlÉ uÉæ mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ ...................................................45
19. AalÉrÉã SãuÉãprÉÈ .............................................................49
20. EzÉliÉxiuÉÉ WûuÉÉqÉWû ........................................................54
21. §ÉÏlÉÉcÉÏMãüiÉÇ ......................................................................... 56
22. GcÉÉÇ mÉëÉcÉÏ ......................................................................... 69

vedavms@gmail.com Page 3 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

SHORT NOTE ON “ABHISRAVANAM”


Abhisravanam means dignified hearing. Abhisravana Mantra should be chanted
during ceremony to forefathers like Sraadham etc. This should be chanted loudly
while the Brahmins are partaking food so that these mantras are to be heared by
Brahmins, who represent “Pitrus”of Sraadham ceremony. Since these Mantras
are about “Pitrus”, when chanted they are pleased and depart contented after
Sraadham ceremony. These Mantras will also keep the “Raakshasaas”(evil
forces)/ other hindrances at bay.

Brahmins will be invited to perform Abhisravanam. They should be offered


dakshina after the Sraadham for chanting Abhisravanam.

For Ekodishtam (the eleventh day of death ceremony), Sapindeekaranam (the


12th day ceremony), Maasikam, Anumaasikam, Naandi, Gaya Sraadham,
1stSraadham of the deceased(1st Death Anniversery) etc., Abhisravanam Mantra
shall not to be chanted.

The Abishravana Mantras are the part of “Taittiriya Shaka” and the Mantras are
from “SAMHITA” and “BRAHMANA”

Notes:This Book has been brought to you with the courtesy of some Veda
learners who have collaborated to prepare this book.

Please give your feedback, comments and report errors to the e-mail id
vedavms@gmail.com. We shall strive to make this book more accurate and
error-free.

You may note that there are inherent “paata bedhas” when we compare various
sources and books, the Taittiriya Sakhaa compiled and commented by Shri.
Sayanacharya of 13th Century and Shri Bhatta Bhaskaracharya (period
unknown). Their manuscript compilations were later converted into books by
great Scholars. One of such sets of “Taittiriya” was printed and published during
earlier 1900 A.D. at Govt. Branch Press, Mysore and another set later published
under “Anandaashram Series”. These Books were referred to by us as our
primary source material for this Book.

vedavms@gmail.com Page 4 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

We have also referred “Yaajusha Ratnaakaram” in Sanskrit and “Abisravana


Mantra Pataha” in Grantha Script published in 1923 by Shri T.M. Narayana
Shastri .
This book has not been prepared with any commercial purpose and is purely for
studies.
Conventions used in Letters:

ò – is represented by (gg)

óè – is represented by (gm)

Æ – is represented as anunaasikam

Notes:
”[ ]” is represented as the end of a “panchaati”, not a full-stop nor a sentence
break. Hence donot stop the chant on the mark of “[ ]” and continue till a
sentence break (full stop) comes.

vedavms@gmail.com Page 5 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

WûýËUýÈ AÉãÇ

1. uÉåSÉSrÉÈ

AÉãÇ | AýÎalÉqÉÏÿVãû mÉÑýUÉãÌWûþiÉÇ-rÉý¥ÉxrÉþ SãýuÉqÉ×ýÎiuÉeÉÿÇ | WûÉãiÉÉÿUÇ U¦Éý kÉÉiÉþqÉÇ |

CýwÉãiuÉÉãýeÉãïiuÉÉþ uÉÉýrÉuÉþxxjÉÉã mÉÉýrÉuÉþxxjÉ SãýuÉÉã uÉþxxÉÌuÉýiÉÉ mÉëÉmÉïþrÉiÉÑý

´Éã¸þiÉqÉÉrÉý MüqÉïþhÉã | AalÉý AÉrÉÉþÌWû uÉÏýiÉrÉãþ aÉ×hÉÉýlÉÉã WûýurÉSÉþiÉrÉã |

ÌlÉWûÉãiÉÉþ xÉÎjxÉ oÉýÌWïûÌwÉþ | zɳÉÉãþ SãýuÉÏUýÍpɹþrÉý AÉmÉÉãþ pÉuÉliÉÑ mÉÏýiÉrÉãÿ |

ÆzÉÇrÉÉãUýÍpÉ xÉëþuÉliÉÑlÉÈ || 1

2. mÉÑÂwÉ xÉÔ£Çü
T.A. 3-12-1

xÉýWûxÉëþzÉÏwÉÉïý mÉÑÂþwÉÈ | xÉýWûýxÉëÉý¤ÉÈ xÉýWûxÉëþmÉÉiÉç | xÉ pÉÔÍqÉþÇ ÆÌuÉýµÉiÉÉãþ uÉ×ýiuÉÉ |

AirÉþÌiɸ-¬zÉÉ…¡ÓûýsÉÇ | mÉÑÂþwÉ LýuÉãSóè xÉuÉïÿÇ | rÉSè pÉÔýiÉÇ ÆrÉŠý pÉurÉÿÇ |

EýiÉÉqÉ×þiÉýiuÉ-xrÉãzÉÉþlÉÈ | rÉýS³ÉãþlÉÉÌiÉýUÉãWûþÌiÉ | LýiÉÉuÉÉþlÉxrÉ qÉÌWûýqÉÉ |

AiÉÉãý erÉÉrÉÉòþ¶Éý mÉÔÂþwÉÈ || 1A

vedavms@gmail.com Page 6 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

mÉÉSÉãÿÅxrÉý ÌuɵÉÉþ pÉÔýiÉÉÌlÉþ | ̧ÉýmÉÉSþxrÉÉý-qÉ×iÉþÎlSýÌuÉ | ̧ÉýmÉÉSÕýSèkuÉï ESæýiÉç mÉÑÂþwÉÈ |

mÉÉSÉãÿxrÉãýWûÉ ÅÅpÉþuÉÉýimÉÑlÉÈþ | iÉiÉÉãý ÌuÉwuÉýXèû urÉþ¢üÉqÉiÉç |

xÉÉýzÉýlÉÉýlÉýzÉýlÉã AýÍpÉ | iÉxqÉÉÿSè ÌuÉýUÉQûþ eÉÉrÉiÉ | ÌuÉýUÉeÉÉãý AÍkÉý mÉÔÂþwÉÈ |

xÉ eÉÉýiÉÉã AirÉþËUcrÉiÉ | mÉý¶ÉÉSè pÉÔÍqÉýqÉjÉÉãþ mÉÑýUÈ || 2

rÉiÉç mÉÑÂþwÉãhÉ WûýÌuÉwÉÉÿ | SãýuÉÉ rÉý¥ÉqÉiÉþluÉiÉ | uÉýxÉýliÉÉã AþxrÉÉ-xÉÏýSÉerÉÿÇ |

aÉëÏýwqÉ CýSèkqÉ-zzÉýU®ýÌuÉÈ | xÉýmiÉÉxrÉÉþxÉlÉç mÉËUýkÉrÉÈþ |

̧ÉxxÉýmiÉ xÉýÍqÉkÉÈþ M×üýiÉÉÈ | SãýuÉÉ rÉSè rÉý¥ÉÇ-iÉþluÉÉýlÉÉÈ |

AoÉþSèklÉýlÉç mÉÑÂþwÉÇ mÉýzÉÑÇ | iÉÇ ÆrÉý¥ÉÇ oÉýÌWïûÌwÉý mÉëÉæ¤É³Éçþ | mÉÑÂþwÉÇ eÉÉýiÉqÉþaÉëýiÉÈ || 3

iÉãlÉþ SãýuÉÉ ArÉþeÉliÉ | xÉÉýSèkrÉÉ GwÉþrɶÉý rÉã | iÉxqÉÉÿ±ý¥ÉÉjÉç xÉþuÉïýWÒûiÉÈþ |

xÉÇpÉ×þiÉÇ mÉ×wÉSÉýerÉÇ | mÉýzÉÔòxiÉÉò¶Éþ¢ãü uÉÉrÉýurÉÉlÉçþ | AÉýUýhrÉÉlÉç-aÉëÉýqrÉɶÉý rÉã |

iÉxqÉÉÿ±ý¥ÉÉjÉç xÉþuÉïýWÒûiÉÈþ | GcÉýÈ xÉÉqÉÉþÌlÉ eÉÍ¥ÉUã |

NûlSÉóèþÍxÉ eÉÍ¥ÉUãý iÉxqÉÉÿiÉç | rÉeÉÑýxiÉxqÉÉþ SeÉÉrÉiÉ || 4

vedavms@gmail.com Page 7 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

iÉxqÉÉýSµÉÉþ AeÉÉrÉliÉ | rÉã Mãü cÉÉãþpÉýrÉÉSþiÉÈ | aÉÉuÉÉãþ Wû eÉÍ¥ÉUãý iÉxqÉÉÿiÉç |

iÉxqÉÉÿ‹ÉýiÉÉ AþeÉÉýuÉrÉÈþ | rÉimÉÑÂþwÉÇý ÆurÉþSkÉÑÈ | MüýÌiÉýkÉÉ urÉþMüsmÉrɳÉç |

qÉÑZÉÇý ÌMüqÉþxrÉý MüÉæ oÉÉýWÕû | MüÉuÉÔýà mÉÉSÉþuÉÑcrÉãiÉã |

oÉëÉý¼ýhÉÉãÿxrÉý qÉÑZÉþqÉÉxÉÏiÉç | oÉÉýWÕû UÉþeÉýlrÉÈþ M×üýiÉÈ || 5

Fýà iÉSþxrÉý rɲæzrÉÈþ | mÉýSèprÉÉóè zÉÔýSìÉã AþeÉÉrÉiÉÈ |

cÉýlSìqÉÉý qÉlÉþxÉÉã eÉÉýiÉÈ | cɤÉÉãý-xxÉÔrÉÉãïþ AeÉÉrÉiÉ | qÉÑZÉÉýÌSlSìþ-¶ÉÉýÎalɶÉþ |

mÉëÉýhÉÉSè uÉÉýrÉÑ-UþeÉÉrÉiÉ | lÉÉprÉÉþ AÉxÉÏSýliÉËUþ¤ÉÇ | zÉÏýwhÉÉãï ±ÉæÈ xÉqÉþuɨÉïiÉ |

mÉýSèprÉÉÇ pÉÔÍqÉý ÌSïzÉýÈ ´ÉÉã§ÉÉÿiÉç | iÉjÉÉþ sÉÉãýMüÉóè AþMüsmÉrɳÉç || 6

uÉãSÉýWûqÉãýiÉÇ mÉÑÂþwÉÇ qÉýWûÉliÉÿÇ | AÉýÌSýirÉuÉþhÉïÇý iÉqÉþxÉýxiÉÑ mÉÉýUã |

xÉuÉÉïþÍhÉ ÃýmÉÉÍhÉþ ÌuÉýÍcÉirÉý kÉÏUÈþ | lÉÉqÉÉþÌlÉ M×üýiuÉÉÍpÉýuÉSýlÉç rÉSÉxiÉãÿ |

kÉÉýiÉÉ mÉÑýUxiÉÉý-±qÉÑþSÉ eÉýWûÉUþ | zÉý¢üÈ mÉëÌuÉý²ÉlÉç-mÉëýÌSzÉý¶ÉiÉþxÉëÈ |

iÉqÉãýuÉÇ ÆÌuÉý²ÉlÉýqÉ×iÉþ CýWû pÉþuÉÌiÉ | lÉÉlrÉÈ mÉljÉÉý ArÉþlÉÉrÉ ÌuɱiÉã |

rÉý¥ÉãlÉþ rÉý¥É-qÉþrÉeÉliÉ SãýuÉÉÈ | iÉÉÌlÉý kÉqÉÉïþÍhÉ mÉëjÉýqÉÉlrÉÉþxɳÉç |

iÉã Wûý lÉÉMÇüþ qÉÌWûýqÉÉlÉþxxÉcÉliÉã | rɧÉý mÉÔuÉãïþ xÉÉýSèkrÉÉ-xxÉÎliÉþ SãýuÉÉÈ || 7

vedavms@gmail.com Page 8 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

(mÉÔÂþwÉÈ mÉÑýUÉãÿÅaÉëýiÉÉãþÅeÉÉrÉiÉ M×üýiÉÉãþÅMüsmÉrɳÉÉxÉýlÉç²ã cÉþ)

3. E¨ÉU lÉÉUÉrÉhÉÇ
T.A. 3-13-1

AýSèprÉxxÉÇpÉÔþiÉÈ mÉ×ÍjÉýurÉæ UxÉÉÿŠ | ÌuÉýµÉMüþqÉïhÉýÈ xÉqÉþuɨÉïýiÉÉÍkÉþ |

iÉxrÉý iuɹÉþ ÌuÉýSkÉþSìÖýmÉqÉãþÌiÉ | iÉimÉÑÂþwÉxrÉý ÌuɵÉý qÉÉeÉÉþlÉýqÉaÉëãÿ |

uÉãSÉýWûqÉãýiÉÇ mÉÑÂþwÉÇ qÉýWûÉliÉÿÇ | AÉýÌSýirÉ uÉþhÉïýÇ iÉqÉþxÉýÈ mÉUþxiÉÉiÉç |

iÉqÉãýuÉÇ ÆÌuÉý²ÉlÉýqÉ×iÉþ CýWû pÉþuÉÌiÉ | lÉÉlrÉÈ mÉljÉÉþ ÌuɱýiÉãÅrÉþlÉÉrÉ |

mÉëýeÉÉmÉþÌiɶÉUÌiÉý aÉpÉãïþ AýliÉÈ | AýeÉÉrÉþqÉÉlÉÉã oÉWÒûýkÉÉ ÌuÉeÉÉþrÉiÉã || 8

iÉxrÉý kÉÏUÉýÈ mÉËUþeÉÉlÉÎliÉý rÉÉãÌlÉÿÇ | qÉUÏþcÉÏlÉÉÇ mÉýSÍqÉþcNûÎliÉ uÉãýkÉxÉþÈ |

rÉÉã SãýuÉãprÉý AÉiÉþmÉÌiÉ | rÉÉã SãýuÉÉlÉÉÿÇ mÉÑýUÉãÌWûþiÉÈ | mÉÔuÉÉãïý rÉÉã SãýuÉãprÉÉãþ eÉÉýiÉÈ |

lÉqÉÉãþ ÂýcÉÉrÉý oÉëɼþrÉã |ÂcÉþÇ oÉëÉý¼geÉýlÉrÉþliÉÈ | SãýuÉÉ AaÉëãý iÉSþoÉëÑuɳÉç |

rÉxiuÉæýuÉÇ oÉëÉÿ¼ýhÉÉã ÌuÉý±ÉiÉç | iÉxrÉþ SãýuÉÉ AxÉýluÉzÉãÿ |

¾û϶Éþ iÉã sÉý¤qÉ϶Éý mɦrÉÉæÿ | AýWûÉãýUÉý§Éã mÉÉýµÉãï | lɤÉþ§ÉÉÍhÉ ÃýmÉÇ |

Aý͵ÉlÉÉæý urÉɨÉÿÇ | Cý¹Ç qÉþÌlÉwÉÉhÉ | AýqÉÑÇ qÉþÌlÉwÉÉhÉ | xÉuÉïþÇ qÉÌlÉwÉÉhÉ || 9

(T.A. 3-13 -eÉÉýrÉýiÉãý uÉzÉþ xÉýmiÉ cÉþ)


vedavms@gmail.com Page 9 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

4. qÉWûÉ lÉÉUÉrÉhÉÇ
(T.A 10-11-1)

xÉýWûýxÉëýzÉÏwÉïþÇ SãýuÉýÇ ÆÌuÉýµÉɤÉþÇ ÆÌuÉýµÉzÉþÇ pÉÑuÉÇ |

ÌuɵÉþÇ lÉÉýUÉrÉþhÉÇ SãýuÉýqÉý¤ÉUþÇ mÉUýqÉÇ mÉýSÇ |

ÌuÉýµÉiÉýÈ mÉUþqÉÉͳÉýirÉýÇ ÆÌuÉýµÉÇ lÉÉþUÉrÉýhÉóè WûþËUÇ |

ÌuɵÉþqÉãýuÉãSÇ mÉÑÂþwÉý xiÉ̲µÉý-qÉÑmÉþeÉÏuÉÌiÉ |

mÉÌiÉýÇ ÆÌuɵÉþxrÉÉýiqÉãµÉþUýóèý zÉɵÉþiÉóè ÍzÉýuÉqÉþcrÉÑiÉÇ |

lÉÉýUÉrÉýhÉÇ qÉþWûÉ¥ÉãýrÉýÇ ÆÌuÉýµÉÉiqÉÉþlÉÇ mÉýUÉrÉþhÉÇ |

lÉÉýUÉrÉýhÉÈ mÉþUÉã erÉÉãýÌiÉýUÉýiqÉÉ lÉÉþUrÉýhÉÈ mÉþUÈ |

lÉÉýUÉrÉýhÉ mÉþUÇ oÉëý¼ý iÉý¨uÉÇ lÉÉþUÉrÉýhÉÈ mÉþUÈ |

lÉÉýUÉrÉýhÉ mÉþUÉã krÉÉýiÉÉý krÉÉýlÉÇ lÉÉþUÉrÉýhÉÈ mÉþUÈ |

rÉŠþ ÌMüýÎgcÉeÉç-eÉþaÉjxÉýuÉïýÇ SØýzrÉiÉãÿ ´ÉÔrÉýiÉãÅÌmÉþ uÉÉ |

AliÉþ oÉïýÌWû¶Éþ iÉjÉç xÉýuÉïýÇ ÆurÉÉýmrÉ lÉÉþUÉrÉýhÉÈ ÎxjÉþiÉÈ || 10

AlÉþliÉý qÉurÉþrÉÇ MüýÌuÉóè xÉþqÉÑýSìãÅliÉþÇ ÆÌuÉýµÉzÉþÇpÉÑuÉÇ |

mÉý©ýMüÉãýzÉ-mÉëþiÉÏMüÉýzÉýóèý ™ýSrÉþÇ cÉÉmrÉýkÉÉãqÉÑþZÉÇ |

vedavms@gmail.com Page 10 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

AkÉÉãþ ÌlÉýwšÉ ÌuÉþiÉxirÉÉýliÉãý lÉÉýprÉÉqÉÑþmÉËUý ÌiɸþÌiÉ |

euÉÉýsÉýqÉÉýsÉÉMÑüþsÉÇ pÉÉýiÉÏý ÌuÉýµÉxrÉÉþrÉiÉýlÉÇ qÉþWûiÉç |

xÉliÉþiÉóè ÍzÉýsÉÉÍpÉþxiÉÑý sÉÇoÉþirÉÉ MüÉãzÉýxÉͳÉþpÉÇ |

iÉxrÉÉliÉãþ xÉÑÌwÉýUóè xÉÔý¤qÉÇ iÉÎxqÉÿljÉç xÉýuÉïÇ mÉëÌiÉþ̸iÉÇ |

iÉxrÉý qÉkrÉãþ qÉýWûÉlÉþÎalÉ ÌuÉïýµÉÉÍcÉïþ ÌuÉïýµÉiÉÉãþ qÉÑZÉÈ |

xÉÉãÅaÉëþpÉÑýaÉç ÌuÉpÉþeÉlÉç ÌiÉý¸ý³ÉÉWûÉþU-qÉeÉýUÈ MüýÌuÉÈ |

ÌiÉýrÉïýaÉÔýSèkuÉï qÉþkÉzzÉÉýrÉÏý UýzqÉrÉþxiÉxrÉý xÉliÉþiÉÉ |

xÉýliÉÉýmÉrÉþÌiÉ xuÉÇ SãýWû-qÉÉmÉÉþSiÉsÉý qÉxiÉþMüÈ |

iÉxrÉý qÉkrÉãý uÉÌ»ûþ ÍzÉZÉÉ AýhÉÏrÉÉãÿSèkuÉÉï urÉýuÉÎxjÉþiÉÈ |

lÉÏýsÉiÉÉãþ rÉSþ qÉkrÉýxjÉÉýSè ÌuÉý±ÑssÉãþZÉãuÉý pÉÉxuÉþUÉ |

lÉÏýuÉÉUý zÉÔMüþuɨÉýluÉÏý mÉÏýiÉÉ pÉÉÿxuÉirÉýhÉÔmÉþqÉÉ |

iÉxrÉÉÿÈ ÍzÉZÉÉýrÉÉ qÉþSèkrÉã mÉýUqÉÉÿiqÉÉ urÉýuÉÎxjÉþiÉÈ |

xÉ oÉë¼ý xÉ ÍzÉuÉýÈ xÉ WûËUýÈ xÉãlSìýÈ xÉÉãŤÉþUÈ mÉUýqÉÈ xuÉýUÉOèû || 11

(T.A. 10-11-1-lÉÉýUÉýrÉýhÉÈÎxjÉþiÉÉã urÉýuÉÎxjÉþiɶÉýiuÉÉËUþ cÉ)

vedavms@gmail.com Page 11 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

5. GiÉóè xÉirÉÇ
(T.A.10-12-1)

GýiÉóè xÉýirÉÇ mÉþUÇ oÉëý¼ý mÉÑýÂwÉÇþ M×üwhÉý ÌmÉ…¡ûþsÉÇ |

FýkuÉïUãþiÉÇ ÌuÉþÃmÉÉý¤ÉýÇ ÆÌuÉýµÉÃþmÉÉrÉý uÉæ lÉqÉÉãý lÉqÉÈþ || 11-A

lÉÉýUÉýrÉýhÉÉrÉþ ÌuÉý©Wãûþ uÉÉxÉÑSãýuÉÉrÉþ kÉÏqÉÌWû | iɳÉÉãþ ÌuÉwhÉÑÈ mÉëcÉÉãýSrÉÉÿiÉç || 11-B

ÌuÉwhÉÉãýlÉÑïMüþÇ ÆuÉÏýrÉÉïþÍhÉý mÉëuÉÉãþcÉÇý ÆrÉÈ mÉÉÎijÉïþuÉÉÌlÉ ÌuÉqÉýqÉã UÉeÉÉóèþÍxÉý rÉÉã

AxMüþpÉÉrÉý-SÒ¨ÉþUóè xÉýkÉxjÉþÇ ÆÌuÉcÉ¢üqÉÉýhÉ-x§ÉãýkÉÉãÂþaÉÉýrÉÉã

ÌuÉwhÉÉãþ-UýUÉOûþqÉÍxÉý ÌuÉwhÉÉãÿÈ mÉ×ý¸qÉþÍxÉý ÌuÉwhÉÉãýÈ zlÉm§ÉãÿxjÉÉãý ÌuÉwhÉÉãý-xxrÉÔUþÍxÉý

ÌuÉwhÉÉãÿ kÉëÑïýuÉqÉþÍxÉ uÉæwhÉýuÉqÉþÍxÉý ÌuÉwhÉþuÉã iuÉÉ || 12

6. U¤ÉÉãblÉÇ
(T.S. 1-2-14)

M×üýhÉÑýwuÉ mÉÉeÉýÈ mÉëÍxÉþÌiÉý³É mÉ×ýjuÉÏÇ ÇÆrÉÉýÌWû UÉeÉãý uÉÉqÉþuÉÉýóèý CpÉãþ lÉ |

§É×ýwuÉÏqÉlÉÑý mÉëÍxÉþÌiÉÇ-SìÖhÉÉýlÉÉãÅxiÉÉþÅÍxÉý ÌuÉkrÉþ Uý¤ÉxÉý xiÉÌmÉþ¸æÈ |

iÉuÉþpÉëýqÉÉxÉþ AÉzÉÑýrÉÉ mÉþiÉÇýirÉlÉÑþ xmÉ×zÉ-kÉ×wÉýiÉÉ zÉÉãzÉÑþcÉÉlÉÈ |

iÉmÉÔòþwrÉalÉã eÉÑýÀûÉþmÉiÉÇý-aÉÉlÉxÉþÎlSiÉÉãý ÌuÉxÉ×þeÉý ÌuÉwuÉþ aÉÑýsMüÉÈ |

vedavms@gmail.com Page 12 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

mÉëÌiÉýxmÉzÉÉãý ÌuÉxÉ×þeÉý-iÉÔÍhÉïþ iÉqÉÉãý pÉuÉÉþ mÉÉýrÉÑÌuÉïýzÉÉã AýxrÉÉ ASþokÉÈ |

rÉÉã lÉÉãþ SÕýUã AýbÉzÉóèþ xÉÉãý,[ ] 13

rÉÉã AlirÉalÉãý qÉÉÌMüþ¹ãý urÉÍjÉýUÉ SþkÉwÉÏïiÉç |

ESþalÉãÌiɸý mÉëirÉÉ iÉþlÉÑwuÉýlrÉþ-ÍqɧÉÉóèþ AÉãwÉiÉÉ-̨ÉaqÉWãûiÉã |

rÉÉã lÉÉãý AUÉþÌiÉóè xÉÍqÉkÉÉlÉ cÉý¢ãü lÉÏýcÉÉiÉÇkÉþ¤rÉiÉý xÉ³É zÉÑwMüÿÇ |

FýkuÉÉãï pÉþuÉý mÉëÌiÉþÌuÉýkrÉÉ-krÉýxqÉSÉý ÌuÉwM×üþhÉÑwuÉý SæurÉÉÿlrÉalÉã |

AuÉþÎxjÉýUÉ iÉþlÉÑÌWû rÉÉiÉÑý eÉÔlÉÉÿÇ eÉÉýÍqÉqÉeÉÉþÍqÉÇý mÉëqÉ×þhÉÏÌWûý zɧÉÔlÉçþ |

xÉ iÉãþ, [ ] 14

eÉÉlÉÉÌiÉ xÉÑqÉýÌiÉÇ ÆrÉþÌuɸýrÉ DuÉþiÉãý oÉë¼þhÉã aÉÉýiÉÑqÉæUþiÉç |

ÌuɵÉÉÿlrÉxqÉæ xÉÑýÌSlÉÉþÌlÉ UÉýrÉÉã ±ÑýqlÉÉlrÉýrÉÉãï ÌuÉSÒUÉãþ AýÍpɱÉæÿiÉç |

xÉãSþalÉã AxiÉÑ xÉÑýpÉaÉþ xxÉÑýSÉlÉÑý-rÉïxiuÉÉý ÌlÉirÉãþlÉ WûýÌuÉwÉÉýrÉ EýYjÉæÈ |

ÌmÉmÉëÏþwÉÌiÉýxuÉ AÉrÉÑþÌwÉ SÒUÉãýhÉã ÌuɵÉãSþxqÉæ xÉÑýÌSlÉÉý-xÉÉÅxÉþÌSýÌ¹È |

AcÉÉïþÍqÉ iÉã xÉÑqÉýÌiÉÇ bÉÉãwrÉýuÉÉïZÉç-xxÉliÉãþ uÉÉý uÉÉ iÉÉþ eÉUiÉÉ,[ ] 15

vedavms@gmail.com Page 13 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

ÍqÉýrÉÇaÉÏÈ | xuɵÉÉÿxiuÉÉ xÉÑýUjÉÉþ qÉeÉïrÉã-qÉÉýxqÉã ¤Éý§ÉÉÍhÉþ kÉÉUrÉãýU-lÉÑý±ÔlÉç |

CýWûiuÉÉý pÉÔrÉÉïcÉþUãý SÒmÉýiqÉlÉç-SÉãwÉÉþuÉxiÉ SÏïÌSýuÉÉóè xÉýqÉlÉÑý±ÔlÉç |

¢üÏQûþliÉxiuÉÉ xÉÑýqÉlÉþxÉxxÉmÉãqÉÉýÍpÉ ±ÑýqlÉÉ iÉþÎxjÉýuÉÉóè xÉÉãýeÉlÉÉþlÉÉÇ |

rÉxiuÉÉý-xuɵÉþxxÉÑ-ÌWûUýhrÉÉã AþalÉ EmÉýrÉÉÌiÉý uÉxÉÑþqÉiÉÉý UjÉãþlÉ |

iÉxrÉþ §ÉÉýiÉÉ-pÉþuÉÍxÉý iÉxrÉý xÉZÉÉý rÉxiÉþ AÉÌiÉýjrÉ qÉÉþlÉÑýwÉaÉç eÉÑeÉÉãþwÉiÉç |

qÉýWûÉãÂþeÉÉÍqÉ ,[ ] 16

oÉýlkÉÑiÉÉý uÉcÉÉãþÍpÉýxiÉlqÉÉþ ÌmÉýiÉÑaÉÉãïiÉþqÉÉýS-ÎluÉþrÉÉrÉ |

iuɳÉÉãþ AýxrÉ uÉcÉþxÉ-ͶÉÌMüήý WûÉãiÉþrÉïÌuɸ xÉÑ¢üiÉÉãý SqÉÔþlÉÉÈ |

AxuÉþmlÉ eÉxiÉýUhÉþrÉ xxÉÑýzÉãuÉÉý AiÉþlSìÉxÉÉãÅuÉ×ýMüÉ A´ÉþÍqɸÉÈ |

iÉãmÉÉýrÉuÉþÈ xÉýÍkÉërÉþgcÉÉã ÌlÉýwɱÉalÉãý iÉuÉþlÉÈ mÉÉliuÉqÉÔU |

rÉã mÉÉýrÉuÉÉãþ qÉÉqÉiÉãýrÉÇiÉãþ AalÉãý mÉzrÉþliÉÉã AýlkÉÇSÒþËUýiÉÉS Uþ¤É³Éç |

UýU¤ÉýiÉÉljÉç xÉÑýM×üiÉÉãþ ÌuÉýµÉuÉãþSÉý ÌSmxÉþliÉý CÌSìýmÉuÉÉãý lÉÉWûþ, [ ] 17

SãpÉÑÈ |iuÉrÉÉþ uÉýrÉóè xÉþkÉýlrÉþ-xiuÉÉã-iÉÉýxiÉuÉý mÉëhÉÏÿirÉ zrÉÉqÉý uÉÉeÉÉlÉçþ |

EýpÉÉ zÉóè xÉÉþ xÉÔSrÉ xÉirÉiÉÉiÉã-ÅlÉѸÒýrÉÉ M×üþhÉѽ-¾ûrÉÉhÉ |

vedavms@gmail.com Page 14 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

AýrÉÉ iÉãþ AalÉã xÉýÍqÉkÉÉþ ÌuÉkÉãqÉý mÉëÌiÉýxiÉÉãqÉóèþ zÉýxrÉqÉÉþlÉÇ aÉ×pÉÉrÉ |

SWûÉýzÉxÉÉãþ Uý¤ÉxÉþÈ mÉÉý½þxqÉÉlÉç SìÓýWûÉã ÌlÉýSÉã ÍqÉþ§ÉqÉWûÉã AuÉý±ÉiÉç |

Uý¤ÉÉãýWûhÉÇþ ÆuÉÉýÎeÉlÉýqÉÉÎeÉþ bÉÍqÉï ÍqÉý§ÉÇ mÉëÍjÉþ¸ý-qÉÑmÉþrÉÉÍqÉý zÉqÉïþ |

ÍzÉzÉÉþlÉÉã AýÎalÉÈ ¢üiÉÑþÍpÉý-xxÉÍqÉþ®ý-xxÉlÉÉãý ÌSuÉÉý , [ ]18

xÉËUýwÉÈ mÉÉþiÉÑýlÉ£üÿÇ | ÌuÉerÉÉãÌiÉþwÉÉ oÉ×WûýiÉÉ pÉÉÿirÉýÎalÉUÉýÌuÉ-ÌuÉïµÉÉþÌlÉ

M×ühÉÑiÉã qÉÌWûýiuÉÉ | mÉëÉSãþuÉÏ-qÉÉïýrÉÉ xxÉþWûiÉã-SÒýUãuÉÉý ÎzzÉzÉÏþiÉãý zÉ×ÇaÉãý

U¤ÉþxÉã ÌuÉýÌlɤÉãÿ | EýiÉ xuÉÉýlÉÉxÉÉãþ ÌSýÌuÉwÉþliuÉýalÉã ÎxiÉýaqÉÉrÉÑþkÉÉý

U¤ÉþxÉãý WûliÉý uÉÉ Eþ | qÉSãþÍcÉSxrÉý mÉëÂþeÉÎliÉý pÉÉqÉÉý lÉuÉþUliÉã

mÉËUýoÉÉkÉÉãý ASãþuÉÏÈ || 19

(T.S. 1-2-14 -AýbÉzÉóèþxÉýÈ xÉ iÉãþ eÉUiÉÉóèþ ÂeÉÉÍqÉ WûýÌSuÉæMüþcÉiuÉÉËUóèÇzÉŠ)

vedavms@gmail.com Page 15 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É eÉmÉÉUÇpÉÈ

7. U¤ÉÉãWûhÉÉã uÉsÉaÉWûlÉÈ
T.S. 1.3.2.1

Uý¤ÉÉãýWûhÉÉãþ uÉsÉaÉýWûlÉÉãþ uÉæwhÉýuÉÉlÉç ZÉþlÉÉqÉÏý-SqÉýWÇû iÉÇ ÆuÉþsÉýaÉ-qÉÑSè-uÉþmÉÉÍqÉý rÉÇ

lÉþÈ xÉqÉÉýlÉÉã rÉqÉxÉþqÉÉlÉÉã ÌlÉcÉýZÉÉlÉãýSqÉãþlÉýqÉkÉþUÇ MüUÉãÍqÉý rÉÉã lÉþÈ xÉqÉÉýlÉÉã rÉÉãÅ

xÉþqÉÉlÉÉã ÅUÉiÉÏýrÉÌiÉþ aÉÉrÉý§ÉãhÉý NûlSýxÉÉ ÅuÉþoÉÉRûÉã uÉsÉýaÉÈÌMüqɧÉþ pÉýSìÇ iɳÉÉæþ

xÉýWûÌuÉýUÉQûþÍxÉ xÉmɦÉýWûÉ xÉýqÉëÉQûþÍxÉ pÉëÉiÉ×urÉýWûÉ xuÉýUÉQûþxrÉ-ÍpÉqÉÉÌiÉýWûÉ

ÌuÉþµÉÉýUÉQûþÍxÉý ÌuɵÉÉþxÉÉÇ lÉÉý¹íÉhÉÉóèþ WûýliÉÉ ,[ ]20

T.S. 1.3.2.2

Uý¤ÉÉãýWûhÉÉãþ uÉsÉaÉýWûlÉýÈ mÉëÉã¤ÉÉþÍqÉ uÉæwhÉýuÉÉlÉç,

Uþ¤ÉÉãýWûhÉÉãþ uÉsÉaÉýWûlÉÉãÅuÉþ lÉrÉÉÍqÉ uÉæwhÉýuÉÉlÉç,

rÉuÉÉãþÅÍxÉ rÉýuÉrÉÉýxqÉSè ²ãwÉÉãþ rÉýuÉrÉÉUÉþiÉÏ,

U¤ÉÉãýWûhÉÉãþ uÉsÉaÉýWûlÉÉãÅuÉþ xiÉ×hÉÉÍqÉ uÉæwhÉýuÉÉlÉç,

Uþ¤ÉÉãýWûhÉÉãþ uÉsÉaÉýWûlÉÉãýÅÍpÉ eÉÑþWûÉãÍqÉ uÉæwhÉýuÉÉlÉç ,

vedavms@gmail.com Page 16 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

Uþ¤ÉÉãýWûhÉÉæþ uÉsÉaÉýWûlÉÉýuÉÑmÉþ SkÉÉÍqÉ uÉæwhÉýuÉÏ ,

Uþ¤ÉÉãýWûhÉÉæþ uÉsÉaÉýWûlÉÉæý mÉrÉÔïþWûÉÍqÉ uÉæwhÉýuÉÏ ,

Uþ¤ÉÉãýWûhÉÉæþ uÉsÉaÉýWûlÉÉæý mÉËUþ xiÉ×hÉÉÍqÉ uÉæwhÉýuÉÏ ,

Uþ¤ÉÉãýWûhÉÉæþ uÉsÉaÉýWûlÉÉæþ uÉæwhÉýuÉÏ ,

oÉ×ýWû³ÉþÍxÉ oÉ×ýWûSèaÉëÉþuÉÉ oÉ×WûýiÉÏ-ÍqÉlSìÉþrÉý uÉÉcÉþÇ ÆuÉS || 21

(T.S. 1.3.2.1 to 1.3.2.2 -WûliÉãlSìÉþrÉý ²ã cÉþ)

8. xÉÉãqÉÉrÉ ÌmÉiÉ×qÉiÉã
T.S. 1.8.5.1

xÉÉãqÉÉþrÉ ÌmÉiÉ×ýqÉiÉãþ mÉÑUÉãýQÉûzÉýóèý wÉOèMüþmÉÉsÉýÇ ÌlÉuÉïþmÉÌiÉ ÌmÉýiÉ×prÉÉãþ oÉÌWïûýwÉSèprÉÉãþ

kÉÉýlÉÉÈ ÌmÉiÉ×prÉÉãÿ ÅÎalÉwuÉÉý¨ÉãprÉÉãþ ÅÍpÉuÉÉýlrÉÉþrÉæ SÒýakÉã qÉýljÉ-qÉãýiɨÉãþ iÉiÉý rÉã cÉý

iuÉÉ-qÉluÉãý-iɨÉãþ ÌmÉiÉÉqÉWû mÉëÌmÉiÉÉqÉWûý rÉã cÉý iuÉÉ-qÉluɧÉþ ÌmÉiÉUÉã rÉjÉÉpÉÉýaÉÇ

qÉþlSkuÉóè xÉÑxÉýÇSØzÉþÇ iuÉÉ uÉýrÉÇ qÉbÉþuÉlÉç qÉÎlSwÉÏýqÉÌWûþ |

mÉë lÉÔýlÉÇ mÉÔýhÉïuÉþlkÉÑUÈ xiÉÑýiÉÉã rÉÉþÍxÉý uÉzÉÉýóèý AlÉÑþ | rÉÉãeÉÉý-ÎluÉþlSì iÉãý WûUÏÿ || 22

vedavms@gmail.com Page 17 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

T.S. 1.8.5.2.

A¤Éý³É-qÉÏþqÉSliÉý ½uÉþ ÌmÉëýrÉÉ AþkÉÔwÉiÉ |

AxiÉÉãþwÉiÉý xuÉpÉÉþlÉuÉÉãý ÌuÉmÉëÉý lÉÌuÉþ¸rÉÉ qÉýiÉÏ | rÉÉãeÉÉýlÉç ÌuÉþlSì iÉãý WûUÏÿ |

A¤ÉþlÉç ÌmÉýiÉUÉã ÅqÉÏþqÉSliÉ ÌmÉýiÉUÉã ÅiÉÏþiÉ×mÉliÉ ÌmÉýiÉUÉã ÅqÉÏþqÉ×eÉliÉ ÌmÉýiÉUþÈ |

mÉUãþiÉ ÌmÉiÉUÈ xÉÉãqrÉÉ aÉÇpÉÏýUæÈ mÉýÍjÉÍpÉþÈ mÉÔýurÉæïÈ |

AjÉÉþ ÌmÉýiÉÚlÉç jxÉÑþÌuÉýS§ÉÉýóèý AmÉÏþiÉ rÉýqÉãlÉý rÉã xÉþkÉýqÉÉSýÇ qÉSþÎliÉ |

qÉlÉÉãý luÉÉ WÒûþuÉÉqÉWãû lÉÉUÉzÉýóèýxÉãlÉý xiÉÉãqÉãþlÉ ÌmÉiÉ×ýhÉÉÇ cÉý qÉlqÉþÍpÉÈ |

AÉ , [ ]23

T.S. 1.8.5.3.

lÉþLiÉÑý qÉlÉýÈ mÉÑlÉýÈ ¢üiuÉãý S¤ÉÉþrÉ eÉÏýuÉxÉãÿ | erÉÉãMçü cÉý xÉÔrÉïþÇ SØýzÉã |

mÉÑlÉþlÉïÈ ÌmÉýiÉUÉãý qÉlÉÉãý SSÉþiÉÑý SæurÉÉãý eÉlÉþÈ | eÉÏýuÉÇ ÆuÉëÉiÉóèþ xÉcÉãqÉÌWû |

rÉSýliÉËUþ¤ÉÇ mÉ×ÍjÉýuÉÏ-qÉÑýiÉ ±ÉÇ ÆrÉlqÉÉýiÉUÇþ ÌmÉýiÉUþÇ ÆuÉÉ ÎeÉÌWûóèÍxÉýqÉ |

AýÎalÉqÉÉïý iÉxqÉÉý-SãlÉþxÉÉãý aÉÉWïûþmÉirÉýÈ mÉë qÉÑþgcÉiÉÑ SÒËUýiÉÉ rÉÉÌlÉþ

cÉM×üýqÉ MüýUÉãiÉÑý qÉÉ-qÉþlÉãýlÉxÉÿÇ || 24

vedavms@gmail.com Page 18 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

(T.S. 1.8.5.1 to 1.8.5.3- WûËUý qÉlqÉþÍpÉýUÉ cÉiÉÑþ¶ÉiuÉÉËUóèzÉŠ)

9. EzÉliÉxiuÉÉ WûuÉÉqÉWû EzÉliÉÈ


T.S. 2.6.12.1.

EýzÉliÉþxiuÉÉ WûuÉÉqÉWû EýzÉliÉýÈ xÉÍqÉþkÉÏqÉÌWû |

EýzɳÉÑþzÉýiÉ AÉ uÉþWû ÌmÉýiÉÚlÉç WûýÌuÉwÉãý A¨ÉþuÉã |

iuÉóè xÉÉãþqÉý mÉëÍcÉþÌMüiÉÉã qÉlÉÏýwÉÉ iuÉóè UÎeÉþ¸ý-qÉlÉÑþ lÉãÌwÉý mÉljÉÉÿÇ |

iÉuÉý mÉëhÉÏþiÉÏ ÌmÉýiÉUÉãþ lÉ ClSÉã SãýuÉãwÉÑý U¦Éþ-qÉpÉeÉliÉý kÉÏUÉÿÈ |

iuÉrÉÉý ÌWû lÉþÈ ÌmÉýiÉUþÈ xÉÉãqÉý mÉÔuÉãïý MüqÉÉïþÍhÉ cÉý¢ÑüÈ mÉþuÉqÉÉlÉý kÉÏUÉÿÈ |

uÉýluɳÉuÉÉþiÉÈ mÉËUýkÉÏóè-UmÉÉãÿhÉÑï uÉÏýUãÍpÉý-UµÉæÿ- qÉïýbÉuÉÉþ pÉuÉ , [ ]25

T.S. 2.6.12.2.

lÉÈ | iuÉóè xÉÉãþqÉ ÌmÉýiÉ×ÍpÉþÈ xÉÇÌuÉÆSÉýlÉÉã ÅlÉÑý ±ÉuÉÉþmÉ×ÍjÉýuÉÏ AÉ iÉþiÉljÉ |

iÉxqÉæþ iÉ ClSÉã WûýÌuÉwÉÉþ ÌuÉkÉãqÉ uÉýrÉò xrÉÉþqÉý mÉiÉþrÉÉã UrÉÏýhÉÉÇ |

AÎalÉþwuÉɨÉÉÈ ÌmÉiÉUý LWû aÉþcNûiÉý xÉSþÈ xÉSÈ xÉSiÉ xÉÑmÉëhÉÏiÉrÉÈ |

Aý¨ÉÉ WûýuÉÏóèÌwÉý mÉërÉþiÉÉÌlÉ oÉýÌWïûwrÉjÉÉþ UýÌrÉóè xÉuÉïþuÉÏUÇ SkÉÉiÉlÉ |

vedavms@gmail.com Page 19 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

oÉÌWïûþwÉSÈ ÌmÉiÉU FýirÉþuÉÉïÌaÉýqÉÉ uÉÉãþ WûýurÉÉ cÉþM×üqÉÉ eÉÑýwÉkuÉÿÇ |

iÉ AÉ aÉýiÉÉuÉþxÉÉ zÉÇiÉþqÉãýlÉÉjÉÉýxqÉprÉýóèý , [ ] 26

T.S. 2.6.12.3.

zÉÇ ÆrÉÉã-UþUýmÉÉã SþkÉÉiÉ |

AÉÅWÇû ÌmÉýiÉÚljÉç xÉÑþÌuÉýS§ÉÉóèþ AÌuÉÎjxÉý lÉmÉÉþiÉÇ cÉ ÌuÉý¢üqÉþhÉÇ cÉý ÌuÉwhÉÉãÿÈ |

oÉýÌWïûýwÉSÉãý rÉã xuÉýkÉrÉÉþ xÉÑýiÉxrÉý pÉeÉþliÉ ÌmÉýiuÉxiÉ CýWûÉaÉþÍqɸÉÈ |

EmÉþWÕûiÉÉÈ ÌmÉýiÉUþÈ xÉÉãýqrÉÉxÉÉãþ oÉÌWïûýwrÉãþwÉÑ ÌlÉýÍkÉwÉÑþ ÌmÉëýrÉãwÉÑþ |

iÉ AÉ aÉþqÉliÉÑý iÉ CýWû ´ÉÑþuÉýliuÉÍkÉþ oÉëÑuÉliÉÑý iÉã AþuÉliuÉýxqÉÉlÉç |

ESÏþUiÉÉý-qÉuÉþUý EimÉUÉþxÉý ElÉç qÉþkrÉýqÉÉÈ ÌmÉýiÉUþÈ xÉÉãýqrÉÉxÉþÈ | AxÉÑÇý, [ ]27

T.S. 2.6.12.4.

ÆrÉ DýrÉÑUþuÉ×ýMüÉ GþiÉý¥ÉÉxiÉã lÉÉãþÅuÉliÉÑ ÌmÉýiÉUÉãý WûuÉãþwÉÑ |

CýSÇ ÌmÉýiÉ×prÉÉãý lÉqÉÉãþ AxiuÉý± rÉã mÉÔuÉÉïþxÉÉãý rÉ EmÉþUÉxÉ DýrÉÑÈ |

rÉã mÉÉÎijÉïþuÉãý UeÉýxrÉÉ ÌlÉwÉþ¨ÉÉý rÉã uÉÉþ lÉÔýlÉóè xÉÑþuÉ×ýeÉlÉÉþxÉÑ ÌuÉý¤ÉÑ |

AkÉÉý rÉjÉÉþ lÉÈ ÌmÉýiÉUýÈ mÉUÉþxÉÈ mÉëý¦ÉÉxÉÉãþ AalÉ GýiÉ-qÉÉþzÉÑwÉÉýhÉÉÈ |

vedavms@gmail.com Page 20 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

zÉÑcÉÏ-SþrÉýlÉç SÏÍkÉþÌiÉ-qÉÑYjÉýzÉÉxÉýÈ ¤ÉÉqÉÉþ ÍpÉýlSliÉÉãþ AÂýhÉÏUmÉþ uÉëlÉç |

rÉSþalÉã,[ ]28

T.S. 2.6.12.5.

MüýurÉýuÉÉýWûýlÉý ÌmÉýiÉÚlÉç rɤrÉç GþiÉÉýuÉ×kÉþÈ | (padam:rÉÍ¤É GþiÉÉýuÉ×kÉþÈ)

mÉë cÉþ WûýurÉÉÌlÉþ uɤrÉÍxÉ SãýuÉãprÉþ¶É ÌmÉýiÉ×prÉý AÉ |

iuÉqÉþalÉ DÌQûýiÉÉã eÉÉþiÉuÉãýSÉã ÅuÉÉÿ•ûýurÉÉÌlÉþ xÉÑUýpÉÏÍhÉþ M×üýiuÉÉ |

mÉëÉSÉÿÈ ÌmÉýiÉ×prÉþÈ xuÉýkÉrÉÉý iÉã Aþ¤É³Éýή iuÉÇ SãþuÉý mÉërÉþiÉÉ WûýuÉÏóèÌwÉþ |

qÉÉiÉþsÉÏ MüýurÉærÉïýqÉÉã áûþUÉãÍpÉý oÉï×ýWûxmÉÌiÉý GïYuÉþÍpÉ uÉÉïuÉ×kÉÉýlÉÈ |

rÉÉò¶Éþ SãýuÉÉ uÉÉþuÉ×ýkÉÑrÉãï cÉþ SãýuÉÉljÉç xuÉÉWûÉýÅlrÉã xuÉýkÉrÉÉýÅlrÉã qÉþSÎliÉ || 29

T.S. 2.6.12.6.

CýqÉÇ ÆrÉþqÉ mÉëxiÉýUqÉÉ ÌWû xÉÏSÉÌ…¡ûþUÉãÍpÉÈ ÌmÉýiÉ×ÍpÉþÈ xÉÇÆÌuÉSÉýlÉÈ |

AÉ iuÉÉý qÉl§ÉÉÿÈ MüÌuÉzÉýxiÉÉ uÉþWûliuÉãýlÉÉ UÉþeÉlÉç WûýÌuÉwÉÉþ qÉÉSrÉxuÉ |

AÌ…¡ûþUÉãÍpÉý-UÉ aÉþÌWû rÉýÍ¥ÉrÉãþÍpÉý rÉïqÉþ uÉæÃýmÉæ-ËUýWû qÉÉþSrÉxuÉ |

ÌuÉuÉþxuÉliÉóè WÒûuÉãý rÉÈ ÌmÉýiÉÉ iÉãýÅÎxqÉlÉç rÉý¥Éã oÉýÌWïûwrÉÉ ÌlÉýwɱþ |

vedavms@gmail.com Page 21 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

AÌ…¡ûþUxÉÉã lÉÈ ÌmÉýiÉUÉãý lÉuÉþauÉÉý AjÉþuÉÉïhÉÉãý pÉ×aÉþuÉÈ xÉÉãýqrÉÉxÉþÈ |

iÉãwÉÉÿÇÆuÉýrÉóè xÉÑþqÉýiÉÉæ rÉýÍ¥ÉrÉÉþlÉÉý-qÉÌmÉþ pÉýSìã xÉÉæþqÉlÉýxÉã xrÉÉþqÉ || 30

(T.S 2.6.12.1 to 2.6.12.6- pÉýuÉÉýxqÉprÉýqÉxÉÑÇý ÆrÉSþalÉã qÉSÎliÉ


xÉÉæqÉlÉýxÉ LMüÇþ cÉ)

10. pɤÉãÌWû qÉÉÅÅÌuÉzÉ


T.S. 3.2.5.1.

pɤÉãÌWûý qÉÉÅÅÌuÉþzÉ SÏbÉÉïrÉÑýiuÉÉrÉþ zÉÇiÉlÉÑýiuÉÉrÉþ UÉýrÉxmÉÉãwÉÉþrÉý uÉcÉïþxÉã

xÉÑmÉëeÉÉý-xiuÉÉrÉãÌWûþ uÉxÉÉã mÉÑUÉãuÉxÉÉã ÌmÉëýrÉÉã qÉãþ ™ýSÉãÿ ÅxrÉý͵ÉlÉÉãÿxiuÉÉ

oÉÉýWÒûprÉÉóèûþ xÉbrÉÉxÉÇ lÉ×ýcɤÉþxÉÇ iuÉÉ SãuÉ xÉÉãqÉ xÉÑýcɤÉÉý AuÉþ

ZrÉãwÉÇ qÉýlSìÉÅÍpÉpÉÔþÌiÉÈ MãüýiÉÑ rÉïý¥ÉÉlÉÉýÇ ÆuÉÉaÉç eÉÑþwÉÉýhÉÉ xÉÉãqÉþxrÉ

iÉ×mrÉiÉÑ qÉýlSìÉ xuÉþuÉÉïýcrÉ-ÌSþÌiÉý-UlÉÉþWûiÉ zÉÏwhÉÏïý uÉÉïaÉç eÉÑþwÉÉýhÉÉ xÉÉãqÉþxrÉ

iÉ×mrÉýiuÉãÌWûþ ÌuɵÉcÉwÉïhÉã,[ ]31

T.S. 3.2.5.2.

zÉýÇpÉÔ qÉïþrÉÉãýpÉÔÈ xuÉýÎxiÉ qÉÉþ WûËUuÉhÉïý mÉë cÉþUý ¢üiuÉãý S¤ÉÉþrÉ UÉýrÉxmÉÉãwÉÉþrÉ

xÉÑuÉÏýUiÉÉþrÉæý qÉÉ qÉÉþ UÉeÉýÎluÉ oÉÏþÍpÉwÉÉãý qÉÉ qÉãý WûÉÌSïþ ÎiuÉýwÉÉ uÉþkÉÏÈ |
vedavms@gmail.com Page 22 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

uÉ×wÉþhÉãý zÉÑwqÉÉýrÉÉÅrÉÑþwÉãý uÉcÉïþxÉã |

uÉxÉÑþqɪhÉxrÉ xÉÉãqÉ SãuÉ iÉã qÉÌiÉýÌuÉSþÈ mÉëÉiÉÈxÉuÉýlÉxrÉþ aÉÉrÉý§ÉNûþlSxÉý

ClSìþmÉÏiÉxrÉý lÉUÉýzÉóè xÉþmÉÏiÉxrÉ ÌmÉýiÉ×mÉÏþiÉxrÉý qÉkÉÑþqÉiÉý EmÉþWÕûiÉýxrÉÉã-mÉþWÕûiÉÉã

pɤÉrÉÉÍqÉ ÂýSìuÉþªhÉxrÉ xÉÉãqÉ SãuÉ iÉã qÉÌiÉýÌuÉSÉãý qÉÉSèkrÉþÇ-ÌSlÉxrÉý xÉuÉþlÉxrÉ

̧Éý¸ÒmNûþlSxÉý ClSìþmÉÏiÉxrÉý lÉUÉýzÉóèxÉþmÉÏiÉxrÉ,[ ] 32

T.S. 3.2.5.3.

ÌmÉýiÉ×mÉÏþiÉxrÉý qÉkÉÑþqÉiÉý EmÉþWÕûiÉýxrÉÉãmÉþWÕûiÉÉã pɤÉrÉÉ-qrÉÉÌSýirÉuÉþªhÉxrÉ xÉÉãqÉ SãuÉ

iÉã qÉÌiÉýÌuÉSþxiÉ×ýiÉÏrÉþxrÉý xÉuÉþlÉxrÉý eÉaÉþiÉÏNûlSxÉý ClSìþmÉÏiÉxrÉý

lÉUÉýzÉóèxÉþmÉÏiÉxrÉ ÌmÉýiÉ×mÉÏþiÉxrÉý qÉkÉÑþqÉiÉý EmÉþWÕûiÉýxrÉÉãmÉþWÕûiÉÉã pɤÉrÉÉÍqÉ |

AÉ mrÉÉþrÉxuÉý xÉqÉãþiÉÑ iÉã ÌuÉýµÉiÉþÈ xÉÉãqÉý uÉ×ÎwhÉþrÉÇ |pÉuÉÉý uÉÉeÉþxrÉ xÉÇaÉýjÉã |

ÌWûluÉþ qÉãý aÉɧÉÉþ WûËUuÉÉã aÉýhÉÉlÉç qÉãý qÉÉ ÌuÉ iÉÏþiÉ×wÉÈ |

ÍzÉýuÉÉã qÉãþ xÉmiÉýwÉÏïlÉÑmÉþ ÌiɸxuÉý qÉÉ qÉãÅuÉÉýXèû lÉÉÍpÉýqÉÌiÉþ , [ ] 33

vedavms@gmail.com Page 23 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
T.S. 3.2.5.4.

aÉÉÈ | AmÉÉþqÉý xÉÉãqÉþ-qÉýqÉ×iÉÉþ ApÉÔýqÉÉSþzÉïqÉý erÉÉãÌiÉý-UÌuÉþSÉqÉ SãýuÉÉlÉç |

ÌMüqÉýxqÉÉlÉç M×üþhÉuÉý-SUÉþÌiÉýÈ ÌMüqÉÑþ kÉÔýÌiÉï-UþqÉ×iÉý qɨrÉïþxrÉ |

rÉlqÉþ AÉýiqÉlÉÉãþ ÍqÉýlSÉÅpÉÔþSýÎalÉxiÉiÉç mÉÑlÉý-UÉWûÉÿ eÉÉïýiÉuÉãþSÉý ÌuÉcÉþwÉïÍhÉÈ |

mÉÑlÉþ-UýÎalɶɤÉÑþ-USÉýiÉç mÉÑlÉýËUlSìÉãý oÉ×WûýxmÉÌiÉþÈ |

mÉÑlÉþqÉãï A͵ÉlÉÉ rÉÑýuÉÇ cɤÉÑýUÉ kÉþ¨É-qÉý¤rÉÉãÈ |

Cý¸rÉþeÉÑwÉxiÉã SãuÉ xÉÉãqÉ xiÉÑýiÉxiÉÉãþqÉxrÉ,[ ]34

T.S. 3.2.5.5.

zÉýxiÉÉãYjÉþxrÉý WûËUþuÉiÉý ClSìþmÉÏiÉxrÉý qÉkÉÑþqÉiÉý EmÉþWÕûiÉýxrÉÉã-mÉþWÕûiÉÉã pɤÉrÉÉÍqÉ |

AÉýmÉÔrÉÉïýÈ xjÉÉ qÉÉþ mÉÔUrÉiÉ mÉëýeÉrÉÉþ cÉý kÉlÉãþlÉ cÉ |

LýiɨÉãþ iÉiÉý rÉã cÉý iuÉÉ-qÉluÉãýiɨÉãþ ÌmÉiÉÉqÉWû mÉëÌmÉiÉÉqÉWûý rÉã cÉý iuÉÉqÉluɧÉþ

ÌmÉiÉUÉã rÉjÉÉpÉÉýaÉÇ qÉþlSkuÉýÇ lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÉãý UxÉÉþrÉý lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUýÈ

zÉÑwqÉÉþrÉý lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÉã eÉÏýuÉÉrÉý lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÈ , [ ]35

vedavms@gmail.com Page 24 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

T.S. 3.2.5.6.

xuÉýkÉÉrÉæý lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÉã qÉýlrÉuÉãý lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÉã bÉÉãýUÉrÉý ÌmÉiÉþUÉãý lÉqÉÉãþ

uÉÉãý rÉ LýiÉÎxqÉþlÉç sûÉãýMãü xjÉ rÉÑýwqÉÉòxiÉãÅlÉÑý rÉãÿ ÅÎxqÉlÉç sÉÉãýMãü qÉÉÇ iÉãÅlÉÑý

rÉLýiÉÎxqÉþlÉç sÉÉãýMãü xjÉ rÉÔýrÉÇ iÉãwÉÉýÇ ÆuÉÍxÉþ¸É pÉÔrÉÉxiÉý rÉãÿ ÅÎxqÉlÉç sÉÉãýMãüþÅWÇû

iÉãwÉÉýÇ ÆuÉÍxÉþ¸Éã pÉÔrÉÉxÉýÇ mÉëeÉÉþmÉiÉãý lÉ iuÉSãýiÉÉlrÉýlrÉÉã ÌuɵÉÉþ eÉÉýiÉÉÌlÉý

mÉËUý iÉÉ oÉþpÉÔuÉ || 36

T.S. 3.2.5.7.

rÉiMüÉþqÉÉxiÉã eÉÑWÒûýqÉxiɳÉÉãþ AxiÉÑ uÉýrÉò xrÉÉþqÉý mÉiÉþrÉÉã UrÉÏýhÉÉÇ |

SãýuÉM×üþiÉýxrÉælÉþxÉÉã ÅuÉýrÉeÉþlÉqÉÍxÉ qÉlÉÑýwrÉþM×üiÉýxrÉælÉþxÉÉã ÅuÉýrÉeÉþlÉqÉÍxÉ

ÌmÉýiÉ×M×üþiÉýxrÉælÉþxÉÉã ÅuÉýrÉeÉþlÉqÉxrÉýnxÉÑ kÉÉæýiÉxrÉþ xÉÉãqÉ SãuÉ iÉãý lÉ×ÍpÉþÈ

xÉÑýiÉxrÉãý¸rÉþeÉÑwÉÈ xiÉÑýiÉxiÉÉãþqÉxrÉ zÉýxiÉÉãYjÉþxrÉý rÉÉã pÉý¤ÉÉã AþµÉýxÉÌlÉýrÉÉãï

aÉÉãýxÉÌlÉýxiÉxrÉþ iÉã ÌmÉýiÉ×ÍpÉþ pÉïý¤ÉÇM×üþiÉýxrÉÉã-mÉþWÕûiÉýxrÉÉã-mÉþWÕûiÉÉãpɤÉrÉÉÍqÉ || 37

(T.S 3.2.5.1 to 3.2.5.7- ÌuÉýµÉýcÉïýwÉýhÉãý ̧Éý¸ÒmNûþlSxÉý ClSìþmÉÏiÉxrÉý lÉUÉýzÉóè


xÉþmÉÏiÉýxrÉÉÌiÉþ xiÉÑýiÉxiÉÉãþqÉxrÉ eÉÏýuÉÉrÉý lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÉãoÉpÉÔuÉý
cÉiÉÑþ¶ÉÉËUóèxÉŠ)
vedavms@gmail.com Page 25 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

11. kÉëÑuÉÉÅÍxÉ kÉÂhÉÉÅxiÉ×iÉÉ


T.S. 4.2.9.1.

kÉëÑýuÉÉÅÍxÉþ kÉýÂhÉÉÅxiÉ×þiÉÉ ÌuÉýµÉMüþqÉïhÉÉý xÉÑM×üþiÉÉ |

qÉÉ iuÉÉþ xÉqÉÑýSì ESè uÉþkÉÏýlÉç qÉÉ xÉÑþmÉýhÉÉãï ÅurÉþjÉqÉÉlÉÉ mÉ×ÍjÉýuÉÏÇ SØóþè Wû |

mÉëýeÉÉmÉþÌiÉxiuÉÉ xÉÉSrÉiÉÑ mÉ×ÍjÉýurÉÉÈ mÉ×ý¸ã urÉcÉþxuÉiÉÏýÇ mÉëjÉþxuÉiÉÏýÇ mÉëjÉÉãþÅÍxÉ

mÉ×ÍjÉýurÉþÍxÉý pÉÔUþÍxÉý pÉÔÍqÉþ-UýxrÉ-ÌSþÌiÉ-UÍxÉ ÌuÉýµÉkÉÉþrÉÉý ÌuɵÉþxrÉý pÉÑuÉþlÉxrÉ

kÉý§ÉÏï mÉ×þÍjÉýuÉÏÇ ÆrÉþcNû mÉ×ÍjÉýuÉÏÇ SØóþWû mÉ×ÍjÉýuÉÏÇ qÉÉ ÌWûóþxÉÏý ÌuÉïµÉþxqÉæ mÉëÉýhÉÉrÉÉþ-

mÉÉýlÉÉrÉþ urÉÉýlÉÉrÉÉãþ-SÉýlÉÉrÉþ mÉëÌiÉý¸ÉrÉæþ , [ ] 38

T.S. 4.2.9.2.

cÉýËU§ÉÉþrÉÉýÎalÉxiuÉÉýÅÍpÉ mÉÉþiÉÑ qÉý½É xuÉýxirÉÉ NûýÌSïwÉÉý zÉliÉþqÉãlÉý iÉrÉÉþ

SãýuÉiÉþrÉÉÅÌ…¡ûUýxuÉSè kÉëÑýuÉÉ xÉÏþS |MüÉhQûÉÿiÉç MüÉhQûÉiÉç mÉëýUÉãWûþliÉÏý mÉÂþwÉÈ

mÉÂwÉýÈ mÉËUþ | LýuÉÉ lÉÉãþ SÕuÉãïý mÉë iÉþlÉÑ xÉýWûxÉëãþhÉ zÉýiÉãlÉþ cÉ | rÉÉ zÉýiÉãlÉþ mÉëiÉýlÉÉãÌwÉþ

xÉýWûxÉëãþhÉ ÌuÉýUÉãWûþÍxÉ | iÉxrÉÉÿxiÉã SãuÉϸMãü ÌuÉýkÉãqÉþ WûýÌuÉwÉÉþ uÉýrÉÇ |

vedavms@gmail.com Page 26 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

AwÉÉþRûÉÍxÉý xÉWûþqÉÉlÉÉý xÉWûýxuÉÉUÉþiÉÏýÈ xÉWûþxuÉÉUÉiÉÏrÉýiÉÈ xÉWûþxuÉý mÉ×iÉþlÉÉýÈ

xÉWûþxuÉ mÉ×iÉlrÉiÉÈ | xÉýWûxÉëþuÉÏrÉÉï, [ ]39

T.S. 4.2.9.3.

ÅÍxÉý xÉÉ qÉÉþ ÎeÉluÉ || qÉkÉÑý uÉÉiÉÉþ GiÉÉrÉýiÉã qÉkÉÑþ ¤ÉUÎliÉý ÍxÉlkÉþuÉÈ |

qÉÉkuÉÏÿ lÉïÈ xÉýliuÉÉãwÉþkÉÏÈ | qÉkÉÑý lÉ£üþqÉÑýiÉÉãwÉÍxÉý qÉkÉÑþqÉýiÉç mÉÉÍjÉïþuÉýóèý UeÉþÈ |

qÉkÉÑý ±ÉæUþxiÉÑ lÉÈ ÌmÉýiÉÉ |qÉkÉÑþqÉɳÉÉãý uÉlÉýxmÉÌiÉý qÉïkÉÑþqÉÉóè AxiÉÑý xÉÔrÉïþÈ |

qÉÉkuÉÏýaÉÉïuÉÉãþ pÉuÉliÉÑ lÉÈ |qÉWûÏý ±ÉæÈ mÉ×þÍjÉýuÉÏ cÉþ lÉ CýqÉÇ ÆrÉý¥ÉÇ ÍqÉþÍqɤÉiÉÉÇ |

ÌmÉýmÉ×ýiÉÉÇ lÉÉãý pÉUÏþqÉÍpÉÈ |iÉSè ÌuÉwhÉÉãÿÈ mÉUýqÉÇ , [ ]40

T.S. 4.2.9.4.

mÉýSóè xÉSÉþ mÉzrÉÎliÉ xÉÔýUrÉþÈ | ÌSýuÉÏuÉý cɤÉÑý-UÉiÉþiÉÇ |

kÉëÑýuÉÉÅÍxÉþ mÉ×ÍjÉÌuÉý xÉWûþxuÉ mÉ×iÉlrÉýiÉÈ | xrÉÔýiÉÉ SãýuÉãÍpÉþ-UýqÉ×iÉãýlÉÉÅaÉÉÿÈ |

rÉÉxiÉãþ AalÉãý xÉÔrÉãïý ÂcÉþ E±ýiÉÉã ÌSuÉþ-qÉÉiÉýluÉÎliÉþ UÎýzqÉÍpÉþÈ |

iÉÉÍpÉýÈ xÉuÉÉïþpÉÏ ÂýcÉã eÉlÉÉþrÉ lÉxM×üÍkÉ |

vedavms@gmail.com Page 27 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

rÉÉ uÉÉãþ SãuÉÉýÈ xÉÔrÉãïý ÂcÉÉãý aÉÉãwuɵÉãþwÉÑý rÉÉ ÂcÉþÈ |

ClSìÉÿalÉÏý iÉÉÍpÉýÈ xÉuÉÉïþpÉÏý ÂcÉþÇ lÉÉã kÉ¨É oÉ×WûxmÉiÉã | ÌuÉýUÉOèû, [ ]41

T.S. 4.2.9.5.

erÉÉãÌiÉþ-UkÉÉUrÉiÉç xÉýqÉëÉQèû erÉÉãÌiÉþ-UkÉÉUrÉiÉç xuÉýUÉQèû erÉÉãÌiÉþ-UkÉÉUrÉiÉç |

AalÉãþ rÉÑý¤uÉÉ ÌWû rÉã iÉuÉɵÉÉþxÉÉã SãuÉ xÉÉýkÉuÉþÈ | AUýÇ ÆuÉWûþlirÉÉýµÉþÈ |

rÉÑý¤uÉÉ ÌWû SãþuÉýWÕûiÉþqÉÉýóèý AµÉÉóèþ AalÉã UýjÉÏËUþuÉ | ÌlÉ WûÉãiÉÉþ mÉÔýurÉïÈ xÉþSÈ |

SìýmxɶÉþxMülS mÉ×ÍjÉýuÉÏqÉlÉÑý ±ÉÍqÉýqÉÇ cÉý rÉÉãÌlÉýqÉlÉÑý rɶÉý mÉÔuÉïþÈ |

iÉ×ýiÉÏrÉýÇ ÆrÉÉãÌlÉýqÉlÉÑþ xÉýÇcÉUþliÉÇ SìýmxÉÇ eÉÑþWûÉãýqrÉlÉÑþ xÉýmiÉ, [ ]42

T.S. 4.2.9.6.

WûÉã§ÉÉÿÈ |ApÉÔþÌSýSÇ ÆÌuɵÉþxrÉý pÉÑuÉþlÉxrÉý uÉÉÎeÉþlÉqÉýalÉã uÉæïÿµÉÉlÉýUxrÉþ cÉ |

AýÎalÉ erÉÉïãÌiÉþwÉÉý erÉÉãÌiÉþwqÉÉlÉç ÂýYqÉÉã uÉcÉïþxÉÉý uÉcÉïþxuÉÉlÉç |

GýcÉã iuÉÉþ ÂýcÉã iuÉÉý xÉÍqÉiÉç xÉëþuÉÎliÉ xÉýËUiÉÉãý lÉ kÉãlÉÉÿÈ |

AýliÉ ™ïýSÉ qÉlÉþxÉÉ mÉÔýrÉqÉÉþlÉÉÈ | bÉ×ýiÉxrÉý kÉÉUÉþ AýÍpÉ cÉÉþMüzÉÏÍqÉ |

ÌWûýUýhrÉrÉÉãþ uÉãiÉýxÉÉã qÉSèkrÉþ AÉxÉÉÇ |

vedavms@gmail.com Page 28 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

iÉÎxqÉÿljÉç xÉÑmÉýhÉÉãï qÉþkÉÑýM×üiÉç MÑüþsÉÉýrÉÏ pÉeÉþ³ÉÉxiÉãý qÉkÉÑþ SãýuÉiÉÉÿprÉÈ |

iÉxrÉÉþÅÅxÉiÉãý WûUþrÉÈ xÉýmiÉ iÉÏUãÿ xuÉýkÉÉÇ SÒWûÉþlÉÉ AýqÉ×iÉþxrÉý kÉÉUÉÇÿ || 43

(T.S 4.2.9.1 to 4.2.9.6 - mÉëýÌiÉý¸ÉrÉæþ xÉýWûxÉëþuÉÏrÉÉï mÉUýqÉÇÆÌuÉýUÉOèû xÉýmiÉ

iÉÏUãþ cÉýiuÉÉËUþ cÉ)

12. AalÉ ESkÉã rÉÉ iÉ CwÉÑÈ


T.S. 5-5-9-1

AalÉþ ESkÉãý rÉÉ iÉý CwÉÑþ rÉÑïýuÉÉ lÉÉqÉý iÉrÉÉþ lÉÉã qÉ×Qûý iÉxrÉÉÿxiÉãý lÉqÉýxiÉxrÉÉÿxiÉý

EmÉý eÉÏuÉþliÉÉã pÉÔrÉÉýxqÉÉalÉãþ SÒkÉë aɽ ÌMüóèÍzÉsÉ uÉlrÉý rÉÉ iÉý CwÉÑþ rÉÑïýuÉÉ lÉÉqÉý

iÉrÉÉþ lÉÉã qÉ×Qûý iÉxrÉÉÿxiÉãý lÉqÉýxiÉxrÉÉÿxiÉý EmÉý eÉÏuÉþliÉÉã pÉÔrÉÉxqÉý mÉgcÉý uÉÉ LýiÉãÿ

ÅalÉrÉÉãý rÉΊiÉþrÉ ESýÍkÉUãýuÉ lÉÉqÉþ mÉëjÉýqÉÉã SÒýkÉëÉã, [ ]44

T.S. 5-5-9-2

̲ýiÉÏrÉÉãý aɽþxiÉ×ýiÉÏrÉþÈ ÌMüóèÍzÉýsɶÉþiÉÑýjÉÉãï uÉlrÉþÈ mÉgcÉýqÉxiÉãprÉÉãý rÉSÉWÒûþiÉÏý lÉï

eÉÑþWÒûýrÉÉ-SþkuÉýrÉÑïÇ cÉý rÉeÉþqÉÉlÉÇ cÉý mÉë SþWãûrÉÑý rÉïSãýiÉÉ AÉWÒûþiÉÏ eÉÑýïWûÉãÌiÉþ

vedavms@gmail.com Page 29 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

pÉÉaÉýkÉãrÉãþlÉæýuÉælÉÉÿ-gNûqÉrÉÌiÉý lÉÉÅÅÌiÉïý-qÉÉNïûþirÉ-kuÉýrÉÑï lÉï rÉeÉþqÉÉlÉÉãý uÉÉXèû qÉþ

AÉýxÉlÉç lÉýxÉÉãÈ mÉëÉýhÉÉãÿ ŤrÉÉã¶É¤ÉÑýÈ MühÉïþrÉÉãýÈ ´ÉÉã§ÉþÇ oÉÉWÒûýuÉÉã oÉïsÉþ- qÉÔÂýuÉÉãUÉãeÉÉã

ÅËUþ¸Éý ÌuɵÉÉýlrÉ…¡ûÉþÌlÉ iÉýlÉÔÈ, [ ]45

T.S. 5-5-9-3

iÉýlÉÑuÉÉþ qÉã xÉýWû lÉqÉþxiÉã AxiÉÑý qÉÉ qÉÉþ ÌWûóèxÉÏýUmÉý uÉÉ LýiÉxqÉÉÿiÉç mÉëÉýhÉÉÈ

¢üÉþqÉÎliÉý rÉÉãÿ ÅÎalÉÇ ÍcÉýluɳÉþÍkÉý ¢üÉqÉþÌiÉý uÉÉXèû qÉþ AÉýxÉlÉç lÉýxÉÉãÈ mÉëÉýhÉ CirÉÉþWû

mÉëÉýhÉÉ-lÉãýuÉÉÅÅiqÉlÉç kÉþ¨Éãý rÉÉã ÂýSìÉã AýalÉÉæ rÉÉã AýnxÉÑ rÉ AÉãwÉþkÉÏwÉÑý rÉÉã ÂýSìÉã

ÌuɵÉÉý pÉÑuÉþlÉÉÅÅÌuÉýuÉãzÉý iÉxqÉæþ ÂýSìÉrÉý lÉqÉÉãþ AýxiuÉÉWÒûþÌiÉpÉÉaÉÉý uÉÉ AýlrÉã ÂýSìÉ

WûýÌuÉpÉÉïþaÉÉ,[ ] 46(padam WûýÌuÉpÉÉïþaÉÉÈ)

T.S. 5-5-9-4

AýlrÉã zÉþiÉÂýSìÏrÉóèþ WÒûýiuÉÉ aÉÉþuÉÏkÉÑýMÇü cÉýÂqÉãýiÉãlÉý rÉeÉÑþwÉÉ cÉUýqÉÉrÉÉý-ÍqɸþMüÉrÉÉýÇ

ÌlÉ SþkrÉÉSè pÉÉaÉýkÉãrÉãþ-lÉæýuÉælÉóèþ zÉqÉrÉÌiÉý iÉxrÉý iuÉæ zÉþiÉÂýSìÏrÉóèþ WÒûýiÉ-

ÍqÉirÉÉþWÒûý rÉïxrÉæýiÉ-SýalÉÉæ Ì¢üýrÉiÉý CÌiÉý uÉxÉþuÉxiuÉÉ ÂýSìæÈ mÉÑýUxiÉÉÿiÉç mÉÉliÉÑ

vedavms@gmail.com Page 30 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

ÌmÉýiÉUþxiuÉÉ rÉýqÉUÉþeÉÉlÉÈ ÌmÉýiÉ×ÍpÉþ SïͤÉhÉýiÉÈ mÉÉÿliuÉÉÌSýirÉÉxiuÉÉý ÌuɵÉæÿ SïãýuÉæÈ

mÉý¶ÉÉiÉç mÉÉÿliÉÑ ±ÑiÉÉýlÉxiuÉÉþ qÉÉÂýiÉÉã qÉýÂΰþ-¨ÉUýiÉÈ mÉÉþiÉÑ, []47

T.S. 5-5-9-5

SãýuÉÉ-xÉçiuÉãlSìþerÉã¸Éý uÉÂþhÉUÉeÉÉlÉÉãý ÅkÉxiÉÉÿŠÉãý-mÉËUþ¸ÉŠ mÉÉliÉÑý lÉ uÉÉ LýiÉãlÉþ

mÉÔýiÉÉã lÉ qÉãSèkrÉÉãý lÉ mÉëÉãͤÉþiÉÉãý rÉSãþlÉýqÉãiÉþÈ mÉëÉýcÉÏlÉþÇ mÉëÉãý¤ÉÌiÉý rÉjÉç xÉÇÍcÉþiÉý-

qÉÉerÉãþlÉ mÉëÉãý¤ÉÌiÉý iÉãlÉþ mÉÔýiÉxiÉãlÉý qÉãSèkrÉýxiÉãlÉý mÉëÉãͤÉþiÉÈ || 48

(T.S 5.5.9.1 to 5.5.9.5 - SÒýkÉëxiÉýlÉÔWïûýÌuÉpÉÉïþaÉÉÈ mÉÉiÉÑý²Ȩ́ÉóèþzÉŠ)

13. ÍzÉUÉã uÉÉ LiÉSè rÉ¥ÉxrÉ


T.S.6-2-11-1

ÍzÉUÉãý uÉÉ LýiÉSè rÉý¥ÉxrÉý rÉ®þÌuÉýkÉÉïlÉþÇ mÉëÉýhÉÉ EþmÉUýuÉÉ WûþÌuÉýkÉÉïlÉãþ ZÉÉrÉliÉãý iÉxqÉÉÿ-

cNûÏýwÉïlÉç mÉëÉýhÉÉ AýkÉxiÉÉÿiÉç ZÉÉrÉliÉãý iÉxqÉÉþ-SýkÉxiÉÉÿ-cNûÏýwhÉïÈ mÉëÉýhÉÉ Uþ¤ÉÉãýWûhÉÉãþ

uÉsÉaÉýWûlÉÉãþ uÉæwhÉýuÉÉlÉç ZÉþlÉÉýqÉÏirÉÉþWû uÉæwhÉýuÉÉ ÌWû SãýuÉiÉþrÉÉãmÉUýuÉÉ AxÉÑþUÉý uÉæ

ÌlÉýrÉïliÉÉãþ SãýuÉÉlÉÉÿÇ mÉëÉýhÉãwÉÑþ uÉsÉýaÉÉlÉç lrÉþZÉlÉýlÉç iÉÉlÉç oÉÉþWÒûqÉÉý§Éã ÅluÉþÌuÉlSýlÉç

iÉxqÉÉÿSè oÉÉWÒûqÉÉý§ÉÉÈ ZÉÉþrÉliÉ CýSqÉýWÇû iÉÇ ÆuÉþsÉýaÉqÉÑSè uÉþmÉÉÍqÉý,[ ] 49

vedavms@gmail.com Page 31 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

T.S.6-2-11-2

rÉÇ lÉþÈ xÉqÉÉýlÉÉã rÉqÉxÉþqÉÉlÉÉã ÌlÉcÉýZÉÉlÉãirÉÉþWûý ²Éæ uÉÉuÉ mÉÑÂþwÉÉæý rɶÉæýuÉ xÉþqÉÉýlÉÉã

rɶÉÉxÉþqÉÉlÉÉãý rÉqÉãýuÉÉxqÉæý iÉÉæ uÉþsÉýaÉÇ ÌlÉýZÉlÉþiÉýxiÉ-qÉãýuÉÉãSè uÉþmÉÌiÉý xÉÇ iÉ×þhĘ́Éý

iÉxqÉÉýjÉç xÉÇiÉ×þhhÉÉ AliÉUýiÉÈ mÉëÉýhÉÉ lÉ xÉÇ ÍpÉþlĘ́Éý iÉxqÉÉý-SxÉþÇÍpɳÉÉÈ mÉëÉýhÉÉ

AýmÉÉã ÅuÉþ lÉrÉÌiÉý iÉxqÉÉþ-SÉýSìÉï AþliÉUýiÉÈ mÉëÉýhÉÉ rÉuÉþqÉiÉÏýUuÉþ lÉrÉiÉè,[ ] 50

T.S.6-2-11-3

rÉÔýaÉïçuÉæ rÉuÉþÈ mÉëÉýhÉÉ EþmÉUýuÉÉÈ mÉëÉýhÉãwuÉãýuÉÉãeÉïþÇ SkÉÉÌiÉ oÉýÌWïûUuÉþ xiÉ×hÉÉÌiÉý iÉxqÉÉÿsÉç

-sÉÉãqÉýzÉÉ AþliÉUýiÉÈ mÉëÉýhÉÉ AÉerÉãþlÉý urÉÉbÉÉþUrÉÌiÉý iÉãeÉÉãý uÉÉ AÉerÉþÇ mÉëÉýhÉÉ

EþmÉUýuÉÉÈ mÉëÉýhÉãwuÉãýuÉ iÉãeÉÉãþ SkÉÉÌiÉý WûlÉÔý uÉÉ LýiÉã rÉý¥ÉxrÉý rÉSþ-ÍkÉýwÉuÉþhÉãý lÉ xÉÇ

iÉ×þhÉý¨rÉxÉþÇiÉ×hhÉãý ÌWû WûlÉÔý AjÉÉãý ZÉsÉÑþ SÏbÉïxÉÉãýqÉã xÉýÇiÉ×±ãý kÉ×irÉæý ÍzÉUÉãý uÉÉ LýiÉSè

rÉý¥ÉxrÉý rÉ®þÌuÉýkÉÉïlÉþÇ ,[ ]51

T.S.6-2-11-4

mÉëÉýhÉÉ EþmÉUýuÉÉ WûlÉÔþ AÍkÉýwÉuÉþhÉã ÎeÉýÀûÉ cÉqÉïý aÉëÉuÉÉþhÉÉãý SliÉÉý qÉÑZÉþ-qÉÉWûuÉýlÉÏrÉÉãý

lÉÉÍxÉþMüÉã-¨ÉUuÉãýÌS-ÂýSUýóèý xÉSÉãþ rÉýSÉ ZÉsÉÑý uÉæ ÎeÉýÀûrÉÉþ SýjxuÉÍkÉý ZÉÉSýirÉjÉý

vedavms@gmail.com Page 32 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

qÉÑZÉþÇ aÉcNûÌiÉ rÉýSÉ qÉÑZÉýÇ aÉcNûý-irÉjÉÉãýSUþÇ aÉcNûÌiÉý iÉxqÉÉÿ®ÌuÉýkÉÉïlÉãý cÉqÉïý³ÉÍkÉý

aÉëÉuÉþÍpÉUÍpÉýwÉÑirÉÉþ ÅWûuÉýlÉÏrÉãþ WÒûýiuÉÉ mÉëýirÉgcÉþÈ mÉýUãirÉý xÉSþÍxÉ pɤÉrÉÎliÉý rÉÉã uÉæ

ÌuÉýUÉeÉÉãþ rÉ¥ÉqÉÑýZÉã SÉãWûýÇ ÆuÉãSþ SÒýWû LýuÉæ lÉÉþÍqÉýrÉÇ ÆuÉæ ÌuÉýUÉQèû iÉxrÉýæ iuÉMçü cÉqÉÉãïkÉÉãþ

ÅÍkÉýwÉuÉþhÉãý xiÉlÉÉþ EmÉUýuÉÉ aÉëÉuÉÉþhÉÉã uÉýjxÉÉ GýÎiuÉeÉÉãþ SÒWûÎliÉý xÉÉãqÉýÈ mÉrÉÉãý rÉ

LýuÉÇ ÆuÉãSþ SÒýWû LýuÉælÉÉÿÇ || 52

(T.S 6.2.11.1 to 6.2.11.4 - uÉýmÉÉýÍqÉý rÉuÉþqÉiÉÏýUuÉþ lÉrÉÌiÉ WûÌuÉýkÉÉïlÉþqÉãýuÉ


§ÉrÉÉãþÌuÉóèzÉÌiɶÉ)

14. AxÉÉuÉÉÌSirÉÉã ÅÎxqÉlÉç ÆssÉÉãMü


T.S.7-3-10-1

AýxÉÉuÉÉþÌSýirÉÉãÿ ÅÎxqÉlÉç ÆssÉÉãýMü AÉþxÉÏýiÉç iÉÇ SãýuÉÉÈ mÉ×ý¸æÈ mÉþËUýaÉ×½þxÉÑuÉýaÉïÇ

ÆsÉÉãýMü-qÉþaÉqÉrÉýlÉç mÉUæþUýuÉxiÉÉýiÉç mÉrÉïþaÉ׺ûlÉç ÌSuÉÉMüÐýirÉãïþlÉ xÉÑuÉýaÉãï sÉÉãýMãü

mÉëirÉþxjÉÉmÉrÉýlÉç mÉUæÿÈ mÉýUxiÉÉýiÉç mÉrÉïþaÉ׺ûlÉç mÉ×ý¸æ-ÂýmÉÉuÉÉþUÉãWûýlÉç xÉ uÉÉ

AýxÉÉuÉÉþÌSýirÉÉãþ ÅqÉÑÎwqÉþlÉç ÆssÉÉãýMãü mÉUæþ-ÂpÉýrÉiÉýÈ mÉËUþaÉ×WûÏiÉÉãý

vedavms@gmail.com Page 33 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

rÉiÉç mÉ×ý¸ÉÌlÉý pÉuÉþÎliÉ xÉÑuÉýaÉïqÉãýuÉ iÉæïsÉÉãýMÇü rÉeÉþqÉÉlÉÉ rÉÎliÉý mÉUæþ-UýuÉxiÉÉýiÉç

mÉËUþ aÉ׺ûÎliÉ ÌSuÉÉMüÐýirÉãïþlÉ , [ ]53

T.S.7-3-10-2

xÉýÑuÉýaÉãï sÉÉãýMãü mÉëÌiÉþ ÌiɸÎliÉý mÉUæÿÈ mÉýUxiÉÉýiÉç mÉËUþ aÉ׺ûÎliÉ mÉ×ý¸æ-ÂýmÉÉuÉþUÉãWûÎliÉý

rÉiÉç mÉUãþ mÉýUxiÉÉýlÉç lÉ xrÉÑÈ mÉUÉÿgcÉÈ xÉÑuÉýaÉÉïlÉç ssûÉãýMüÉlÉç ÌlÉwmÉþ±ãUýlÉç

rÉSýuÉxiÉÉýlÉç lÉ xrÉÑÈ mÉëýeÉÉ ÌlÉSïþWãûrÉÑUýÍpÉiÉÉãþ ÌSuÉÉMüÐýirÉïþÇ mÉUþÈxÉÉqÉÉlÉÉã pÉuÉÎliÉ

xÉÑuÉýaÉï LýuÉælÉÉÿlÉç ÆssÉÉãýMü EþpÉýrÉiÉýÈ mÉËUþ aÉ׺ûÎliÉý rÉeÉþqÉÉlÉÉý uÉæ ÌSþuÉÉMüÐýirÉïóèþ

xÉÇuÉjxÉýUÈ mÉUþÈxÉÉqÉÉlÉÉãý ÅÍpÉiÉÉãþ ÌSuÉÉMüÐýirÉïþÇ mÉUþÈxÉÉqÉÉlÉÉã pÉuÉÎliÉ xÉÇuÉjxÉýU

LýuÉÉãpÉýrÉiÉýÈ, [ ]54

T.S.7-3-10-3

mÉëÌiÉþ ÌiɸÎliÉ mÉ×ý¸Ç ÆuÉæ ÌSþuÉÉMüÐýirÉïþÇ mÉÉýµÉãï mÉUþÈxÉÉqÉÉlÉÉãý ÅÍpÉiÉÉãþ ÌSuÉÉMüÐýirÉïþÇ

mÉUþÈxÉÉqÉÉlÉÉã pÉuÉÎliÉý iÉxqÉÉþSýÍpÉiÉþÈ mÉ×ý¸Ç mÉÉýµÉãï pÉÔÌrÉþ¸Éý aÉëWûÉþ aÉ×½liÉãý pÉÔÌrÉþ¸óè

zÉxrÉiÉã rÉý¥ÉxrÉæýuÉ iÉlÉç qÉþSèkrÉýiÉÉã aÉëýÎljÉÇ aÉëþjlÉýlirÉ-ÌuÉþxÉëóèxÉÉrÉ xÉýmiÉ aÉ×þ½liÉã

vedavms@gmail.com Page 34 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

xÉýmiÉ uÉæ zÉÏÿwÉïýhrÉÉÿÈ mÉëÉýhÉÉÈ mÉëÉýhÉÉlÉãýuÉ rÉeÉþqÉÉlÉãwÉÑ SkÉÌiÉý rÉiÉç mÉþUÉýcÉÏlÉÉþÌlÉ

mÉ×ý¸ÉÌlÉý pÉuÉþ-lirÉýqÉÑ-qÉãýuÉ iÉæsÉÉïãýMü-qÉýprÉÉUÉãþWûÎliÉý rÉÌSýqÉÇ ÆsÉÉãýMÇü lÉ , [ ]55

T.S.7-3-10-4

mÉýëirÉýuÉýUÉãWãûþrÉÑýÂSè uÉÉý qÉɱãþrÉÑý rÉïeÉþqÉÉlÉÉýÈ mÉë uÉÉþ qÉÏrÉãUýlÉç rÉiÉç mÉëþiÉÏýcÉÏlÉÉþÌlÉ

mÉ×ý¸ÉÌlÉý pÉuÉþliÉÏýqÉqÉãýuÉ iÉæ ÆsÉÉãýïMÇü mÉëýirÉuÉþUÉãWûýlirÉjÉÉãþ AýÎxqɳÉãýuÉ sÉÉãýMãü mÉëÌiÉþ

ÌiɸýlirÉlÉÑþlqÉÉSÉýrÉãlSìÉãý uÉÉ AmÉëþÌiÉ̸iÉ AÉxÉÏýiÉç xÉ mÉëýeÉÉmÉþÌiÉý-qÉÑmÉÉþkÉÉuÉýiÉç

iÉxqÉÉþ LýiÉ-qÉãþMüÌuÉóèzÉÌiÉUÉý§ÉÇ mÉëÉrÉþcNûýiÉç iÉqÉÉWûþUýiÉç iÉãlÉÉþrÉeÉiÉý iÉiÉÉãý uÉæ xÉ

mÉëirÉþÌiɸýiÉç rÉã oÉþWÒûrÉÉýÎeÉlÉÉã ÅmÉëþÌiÉ̸iÉÉý ,[ ] 56

T.S.7-3-10-5

xrÉÑxiÉLþMüÌuÉóèzÉÌiÉUÉý§É-qÉÉþxÉÏUýlÉç ²ÉSþzÉý qÉÉxÉÉýÈ mÉgcÉý-iÉïuÉýx§ÉrÉþ CýqÉã

sÉÉãýMüÉ AýxÉÉuÉÉþÌSýirÉ LþMüÌuÉýóèýzÉ LýiÉÉuÉþliÉÉãý uÉæ SãþuÉsÉÉãýMüÉxiÉãwuÉãýuÉ rÉþjÉÉmÉÔýuÉïÇ

mÉëÌiÉþ ÌiɸlirÉýxÉÉuÉÉþÌSýirÉÉã lÉ urÉþUÉãcÉiÉý xÉ mÉëýeÉÉmÉþÌiÉý-qÉÑmÉÉþkÉÉuÉýiÉç iÉxqÉÉþ LýiÉ-

qÉãþMüÌuÉóèzÉÌiÉ UÉý§ÉÇ mÉëÉrÉþcNûýiÉç iÉqÉÉÅWûþUýiÉç iÉãlÉÉþrÉeÉiÉý iÉiÉÉãý uÉæ xÉÉãþ ÅUÉãcÉiÉý rÉ

vedavms@gmail.com Page 35 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

LýuÉÇ ÆÌuÉý²ÉóèxÉþ LMüÌuÉóèzÉÌiÉUÉý§É-qÉÉxÉþiÉãý UÉãcÉþliÉ LýuÉæ MüþÌuÉóèzÉÌiÉUÉý§ÉÉã

pÉþuÉÌiÉý ÂaÉç uÉÉ LþMüÌuÉýóèýzÉÉã ÂcÉþqÉãýuÉ aÉþcNûýlirÉjÉÉãþ mÉëÌiÉý¸ÉqÉãýuÉ mÉëþÌiÉý¸É

½ãþMüÌuÉýóèýzÉÉþã ÅÌiÉUÉý§ÉÉ-uÉýÍpÉiÉÉãþ pÉuÉiÉÉã oÉë¼uÉcÉïýxÉxrÉý mÉËUþaÉ×WûÏirÉæ || 57

(T.S 7.3.10.1 to 7.3.10.5 - aÉ×ýºûýÎliÉý ÌSýuÉÉýMüÐýirÉãïþlÉæýuÉÉãpÉýrÉiÉÉãý lÉÉ mÉëþÌiÉ̸iÉÉý


AÉxÉþiÉýLMüþÌuÉóèzÉÌiÉ¶É )

15. xÉÇiÉÌiÉuÉÉï LiÉã aÉëWûÉÈ

T.B.1-2-3-1

xÉÇiÉþÌiÉýuÉÉïLýiÉã aÉëWûÉÿÈ | rÉimÉUþÈ xÉÉqÉÉlÉÈ | ÌuÉýwÉÔýuÉÉlÉç ÌSþuÉÉMüÐýirÉïÿÇ |

rÉjÉÉý zÉÉsÉÉþrÉæý mɤÉþxÉÏ | LýuÉóè xÉþÇÆuÉjxÉýUxrÉý mɤÉþxÉÏ | rÉSãýiÉãlÉ aÉ×ý½ãUlÉçþ |

ÌuÉwÉÔþcÉÏ xÉÇÆuÉjxÉýUxrÉý mɤÉþxÉÏý urÉuÉþxÉëóèxÉãrÉÉiÉÉÇ | AÉÌiÉïýqÉÉNãïûþrÉÑÈ |

rÉSãýiÉã aÉ×ý½liÉãÿ | rÉjÉÉý zÉÉsÉÉþrÉæý mɤÉþxÉÏ qÉSèkrÉýqÉÇ ÆuÉýóèýzÉýqÉýÍpÉ

xÉþqÉÉýrÉcNþûÌiÉ || 58

vedavms@gmail.com Page 36 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
T.B.1-2-3-2

LýuÉóè xÉþÇÆuÉjxÉýUxrÉý mɤÉþxÉÏ ÌSuÉÉMüÐýirÉïþqÉýÍpÉ xÉÇiÉþluÉÎliÉ | lÉÉÅÅÌiÉïýqÉÉNïûþÎliÉ |

LýMüýÌuÉýóèýzÉ-qÉWûþ pÉïuÉÌiÉ | zÉÑý¢üÉaÉëÉý aÉëWûÉþ aÉ×½liÉã |

mÉëirÉѨÉþokrÉæ xÉrÉýiuÉÉrÉþ | xÉÉæýrÉïþ LýiÉSWûþÈ mÉýzÉÑUÉsÉþprÉiÉã |

xÉÉæýrÉÉãïþÅÌiÉaÉëÉý½Éãþ aÉ×½iÉã | AWûþUãýuÉ ÃýmÉãhÉý xÉqÉþ®ïrÉÎliÉ |

AjÉÉãý A»ûþ LýuÉæwÉ oÉýÍsÉ Ì¾ïûþrÉiÉã | xÉýmiÉæiÉ-SWûþUÌiÉaÉëÉý½Éþ aÉ×½liÉã || 59

T.B.1-2-3-3

xÉýmiÉ uÉæ zÉÏÿwÉïýhrÉÉÿÈ mÉëÉýhÉÉÈ | AýxÉÉuÉÉþÌSýirÉÈ ÍzÉUþÈ mÉëýeÉÉlÉÉÿÇ |

zÉÏýwÉï³ÉãýuÉ mÉëýeÉÉlÉÉÿÇ mÉëÉýhÉÉlÉç SþkÉÉÌiÉ | iÉxqÉÉÿjÉç xÉýmiÉzÉÏýwÉïlÉç- mÉëÉýhÉÉÈ |

ClSìÉãþ uÉ×ý§Éóè WûýiuÉÉ | AxÉÑþUÉlÉç-mÉUÉýpÉÉurÉþ |

xÉ CýqÉÉlÉç ÆssÉÉãýMüÉlÉýprÉþeÉrÉiÉç | iÉxrÉÉýxÉÉæ sÉÉãýMüÉãÅlÉþÍpÉÎeÉiÉ AÉxÉÏiÉç |

iÉÇ ÆÌuÉýµÉMüþqÉÉï pÉÔýiuÉÉÅprÉþeÉrÉiÉç | rɲæÿµÉMüqÉïýhÉÉã aÉ×ý½iÉãÿ || 60

vedavms@gmail.com Page 37 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

T.B.1-2-3-4

xÉÑýuÉýaÉïxrÉþ sÉÉãýMüxrÉÉýÍpÉÎeÉþirÉæ | mÉë uÉÉ LýiÉãÿÅxqÉÉlÉç ssÉÉãýMüÉccrÉþuÉliÉã |

rÉã uÉæÿµÉMüqÉïýhÉÇ aÉ×ýºûiÉãÿ | AÉýÌSýirÉȵÉÉã aÉ×þ½iÉã |

CýrÉÇ ÆuÉÉ AÌSþÌiÉÈ | AýxrÉÉqÉãýuÉ mÉëÌiÉþ ÌiɸÎliÉ |

AýlrÉÉãÿlrÉÉã aÉ×½ãiÉã | ÌuɵÉÉÿlrÉãýuÉÉlrÉãlÉý MüqÉÉïþÍhÉ MÑüuÉÉïýhÉÉ rÉþÎliÉ |

AýxrÉÉqÉýlrÉãlÉý mÉëÌiÉþ ÌiɸÎliÉ | iÉÉuÉÉÅmÉþUÉýkÉÉïjÉç xÉþÇÆuÉjxÉýUxrÉÉýlrÉÉãÿlrÉÉã aÉ×½ãiÉã |

iÉÉuÉÑýpÉÉæ xÉýWû qÉþWûÉuÉëýiÉã aÉ×þ½ãiÉã | rÉý¥ÉxrÉæýuÉÉliÉþÇ aÉýiuÉÉ |

EýpÉrÉÉãÿ sÉÉïãýMürÉÉãýÈ mÉëÌiÉþ ÌiɸÎliÉ | AýYrÉïþqÉÑýYjÉÇ pÉþuÉÌiÉ |

Aý³ÉɱýxrÉÉ uÉþÂkrÉæ || 61

(T.B 1.2.3.1 to 1.2.3.4 - xÉýqÉÉýrÉcNûþirÉÌiÉaÉëÉý½Éþ aÉ×½liÉã aÉ×ý½iÉãþ


xÉÇuÉjxÉýUxrÉÉýlrÉÉãÿlrÉÉã aÉ×½ãiÉãý mÉgcÉþ cÉ )

vedavms@gmail.com Page 38 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

16. LMüÌuÉóèzÉ LwÉ pÉþuÉÌiÉ


T.B.1-2-4-1

LýMüýÌuÉýóèýzÉ LýwÉ pÉþuÉÌiÉ | LýiÉãlÉý uÉæ SãýuÉÉ LþMüÌuÉýóèýzÉãlÉþ |

AÉýÌSýirÉÍqÉýiÉ Eþ¨ÉýqÉóè xÉÑþuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMü-qÉÉUÉãþWûrÉlÉç |

xÉ uÉÉ LýwÉ CýiÉ LþMüÌuÉýóèýzÉÈ | iÉxrÉý SzÉÉýuÉxiÉÉýSWûÉþÌlÉ | SzÉþ mÉýUxiÉÉÿiÉç |

xÉ uÉÉ LýwÉ ÌuÉýUÉerÉÑþpÉýrÉiÉýÈ mÉëÌiÉþ̸iÉÈ |

ÌuÉýUÉÎeÉý ÌWû uÉÉ LýwÉ EþpÉýrÉiÉýÈ mÉëÌiÉþ̸iÉÈ |

iÉxqÉÉþSliÉýUãqÉÉæ sÉÉãýMüÉæ rÉlÉç | xÉuÉãïþwÉÑ xÉÑuÉýaÉãïwÉÑþ sÉÉãýMãüwuÉþ-ÍpÉýiÉmÉþ³ÉãÌiÉ || 62

T.B. 1-2-4-2

SãýuÉÉ uÉÉ AÉþÌSýirÉxrÉþ xÉÑuÉýaÉïxrÉþ sÉÉãýMüxrÉþ | mÉUÉþcÉÉã ÅÌiÉmÉÉýSÉSþÌoÉpÉrÉÑÈ |

iÉÇ NûlSÉãþÍpÉUSØóè-WûýlkÉ×irÉæÿ | SãýuÉÉ uÉÉ AÉþÌSýirÉxrÉþ xÉÑuÉýaÉïxrÉþ sÉÉãýMüxrÉþ |

AuÉÉþcÉÉã ÅuÉmÉÉýSÉSþÌoÉpÉrÉÑÈ | iÉÇ mÉýgcÉpÉÏþ UýÎzqÉÍpÉýÂSþuÉrÉlÉç |

iÉxqÉÉþ-SãMüÌuÉýóèýzÉãÅWûýlÉç mÉgcÉþ ÌSuÉÉMüÐýirÉÉïþÌlÉ Ì¢ürÉliÉã |

vedavms@gmail.com Page 39 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

UýzÉqÉrÉÉãý uÉæ ÌSþuÉÉMüÐýirÉÉïþÌlÉ | rÉã aÉÉþrÉý§Éã |

iÉã aÉÉþrÉý§ÉÏwÉÔ¨ÉþUrÉÉãýÈ mÉuÉþqÉÉlÉrÉÉãÈ || 63

T.B. 1-2-4-3

qÉýWûÉÌSþuÉÉMüÐirÉïýóèý WûÉãiÉÑþÈ mÉ×ý¸Ç | ÌuÉýMüýhÉïÇ oÉëþ¼xÉÉýqÉÇ | pÉÉýxÉÉãÿÅÎalɸÉãýqÉÈ |

AjÉæýiÉÉÌlÉý mÉUÉþÍhÉ | mÉUæý uÉæï SãýuÉÉ AÉþÌSýirÉóè xÉÑþuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMüqÉþmÉÉUrÉlÉç |

rÉSmÉÉþUrÉlÉç | iÉimÉUÉþhÉÉÇ mÉUýiuÉÇ | mÉÉýUrÉþlirÉãlÉýÇ mÉUÉþÍhÉ | rÉ LýuÉÇ ÆuÉãSþ |

AjÉæýiÉÉÌlÉý xmÉUÉþÍhÉ | xmÉUæý uÉæï SãýuÉÉ AÉþÌSýirÉóè xÉÑþuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMüqÉþxmÉÉUrÉlÉç |

rÉSxmÉÉþUrÉlÉç | iÉjxmÉUÉþhÉÉò xmÉUýiuÉÇ |

xmÉÉýUrÉþlirÉãlÉýòý xmÉUÉþÍhÉ | rÉ LýuÉÇ ÆuÉãSþ || 64

(T.B 1.2.4.1 to 1.2.4.3 - LãÌiÉý mÉuÉþqÉÉlÉrÉÉãýÈxmÉUÉþÍhÉý mÉgcÉþ cÉ )

vedavms@gmail.com Page 40 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

17. ClSìÉã uÉקÉóè WûiuÉÉ


T.B.1-3-10-1

ClSìÉãþ uÉ×ý§Éóè WûýiuÉÉ | AxÉÑþUÉlÉç mÉUÉýpÉÉurÉþ | xÉÉãþÅqÉÉuÉÉýxrÉÉÿÇ mÉëirÉÉaÉþcNûiÉç |

iÉã ÌmÉýiÉUþÈ mÉÔuÉãïý±Ñ-UÉaÉþcNûlÉç | ÌmÉýiÉÚlÉç rÉý¥ÉÉãþÅaÉcNûiÉç | iÉÇ SãýuÉÉÈ mÉÑlÉþUrÉÉcÉliÉ |

iÉqÉãÿprÉÉãý lÉ mÉÑlÉþUSSÒÈ | iÉãÿÅoÉëÑuÉýlÉç uÉUþÇ ÆuÉ×hÉÉqÉWæû |

AjÉþ uÉýÈ mÉÑlÉþSÉïxrÉÉqÉÈ | AýxqÉprÉþqÉãýuÉ mÉÔÿuÉãïý±ÑÈ Ì¢üþrÉÉiÉÉý CÌiÉþ || 65

T.B.1-3-10-2

iÉqÉãÿprÉýÈ mÉÑlÉþUSSÒÈ | iÉxqÉÉÿiÉç ÌmÉýiÉ×prÉþÈ mÉÔuÉãïý±ÑÈ Ì¢üþrÉiÉã |

rÉiÉç ÌmÉýiÉ×prÉþÈ mÉÔuÉãïý±ÑÈ MüýUÉãÌiÉþ | ÌmÉýiÉ×prÉþ LýuÉ iÉSè rÉý¥ÉÇ ÌlÉýw¢üÏrÉý rÉeÉþqÉÉlÉýÈ

mÉëiÉþlÉÑiÉã | xÉÉãqÉÉþrÉ ÌmÉýiÉ×mÉÏþiÉÉrÉ xuÉýkÉÉ lÉqÉý CirÉÉþWû | ÌmÉýiÉÑUãýuÉÉÍkÉþ xÉÉãqÉmÉÏýjÉqÉuÉþ

ÂlkÉã | lÉ ÌWû ÌmÉýiÉÉ mÉëýqÉÏrÉþqÉÉhÉý AÉWæûýwÉ xÉÉãþqÉmÉÏýjÉ CÌiÉþ |

CýÎlSìýrÉÇ ÆuÉæ xÉÉãþqÉmÉÏýjÉÈ | CýÎlSìýrÉqÉãýuÉ xÉÉãþqÉmÉÏýjÉqÉuÉþ ÂlkÉã |

iÉãlÉãÿÎlSìýrÉãhÉþ ̲ýiÉÏrÉÉÿÇ eÉÉýrÉÉ-qÉýprÉþzlÉÑiÉã || 66

vedavms@gmail.com Page 41 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

T.B.1-3-10-3

Lýiɲæ oÉëɼþhÉÇ mÉÑýUÉ uÉÉþeÉ´ÉuÉýxÉÉ ÌuÉýSÉqÉþ¢ülÉç |

iÉxqÉÉý¨É㠲㠲ãþ eÉÉýrÉã AýprÉÉÿ¤ÉiÉ | rÉLýuÉÇ ÆuÉãSþ | AýÍpÉ Ì²ýiÉÏrÉÉÿÇ eÉÉýrÉÉqÉþzlÉÑiÉã |

AýalÉrÉãþ MüurÉýuÉÉWûþlÉÉrÉ xuÉýkÉÉ lÉqÉý CirÉÉþWû | rÉ LýuÉ ÌmÉþiÉ×ýhÉÉqÉýÎalÉÈ |

iÉÇ mÉëÏþhÉÉÌiÉ | ÌiÉýxÉë AÉWÒûþiÉÏ eÉïÑWûÉãÌiÉ | ̧ÉÌlÉïSþkÉÉÌiÉ | wÉOèjÉç xÉÇmÉþ±liÉã || 67

T.B.1-3-10-4

wÉQèuÉÉ GýiÉuÉþÈ | GýiÉÔlÉãýuÉ mÉëÏþhÉÉÌiÉ | iÉÔýwhÉÏÇ qÉã¤ÉþhÉýqÉÉSþkÉÉÌiÉ |

AÎxiÉþ uÉÉý ÌWû wÉý¸ GýiÉÑlÉï uÉÉÿ | SãýuÉÉlÉç uÉæ ÌmÉýiÉÚlÉç mÉëÏýiÉÉlÉç |

qÉýlÉÑýwrÉÉÿÈ ÌmÉýiÉUÉãÅlÉÑý mÉëÌmÉþmÉiÉã | ÌiÉýxÉë AÉWÒûþiÉÏeÉÑïWûÉãÌiÉ | ̧ÉÌlÉïSþkÉÉÌiÉ |

wÉOèjÉç xÉÇmÉþ±liÉã | wÉQèuÉÉ GýiÉuÉþÈ || 68

T.B. 1-3-10-5

GýiÉuÉýÈ ZÉsÉÑý uÉæ SãýuÉÉÈ ÌmÉýiÉUþÈ | GýiÉÔlÉãýuÉ SãýuÉÉlÉç ÌmÉýiÉÚlÉç mÉëÏþhÉÉÌiÉ |

iÉÉlÉç mÉëÏýiÉÉlÉç | qÉýlÉÑwrÉÉÿÈ ÌmÉýiÉUÉãÅlÉÑý mÉëÌmÉþmÉiÉã | xÉýM×üýSÉýÎcNûý³ÉÇ oÉýÌWïûpÉïþuÉÌiÉ |

vedavms@gmail.com Page 42 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

xÉýM×üÌSþuÉý ÌWû ÌmÉýiÉUþÈ | ̧ÉÌlÉïSþkÉÉÌiÉ | iÉ×ýiÉÏrÉãý uÉÉ CýiÉÉã sÉÉãýMãü ÌmÉýiÉUþÈ |

iÉÉlÉãýuÉ mÉëÏþhÉÉÌiÉ | mÉUÉýXûÉuÉþ¨ÉïiÉã || 69

T.B.1-3-10-6

¿ûÏMüÉý ÌWû ÌmÉýiÉUþÈ | AÉãwqÉhÉÉãÿ urÉÉýuÉ×iÉý EmÉÉÿxiÉã | FýwqÉpÉÉþaÉÉý ÌWû ÌmÉýiÉUþÈ |

oÉëý¼ýuÉÉýÌSlÉÉãþ uÉSÎliÉ | mÉëÉzrÉÉÇ(3) lÉ mÉëÉzrÉÉ(3)ÍqÉÌiÉþ | rÉiÉç mÉëÉÿzlÉÏýrÉÉiÉç |

eÉlrÉýqɳÉþqɱÉiÉç | mÉëýqÉÉrÉÑþMüÈ xrÉÉiÉç | rÉ³É mÉëÉÿzlÉÏýrÉÉiÉç | AWûþÌuÉÈ xrÉÉiÉç || 70

T.B.1-3-10-7

ÌmÉýiÉ×prÉý AÉuÉ×þ¶rÉãiÉ | AýuÉýbÉëãrÉþqÉãýuÉ | iɳÉãuÉý mÉëÉÍzÉþiÉýÇ lÉãuÉÉmÉëÉþÍzÉiÉÇ |

uÉÏýUÇ ÆuÉÉý uÉæ ÌmÉýiÉUþÈ mÉëýrÉliÉÉãý WûUþÎliÉ | uÉÏýUÇ ÆuÉÉþ SSÌiÉ | SýzÉÉÇ ÍNûþlÉÌ¨É |

WûUþhÉpÉÉaÉÉý ÌWû ÌmÉýiÉUþÈ | ÌmÉýiÉÚlÉãýuÉ ÌlÉýUuÉþSrÉiÉã |

E¨ÉþUý AÉrÉÑþÌwÉý sÉÉãqÉþ ÍNûlSÏiÉ | ÌmÉýiÉ×ýhÉÉò ½ãþiÉÌWïûý lÉãSÏþrÉÈ || 71

T.B.1-3-10-8

lÉqÉþxMüUÉãÌiÉ | lÉýqÉýxMüÉýUÉã ÌWû ÌmÉþiÉ×ýhÉÉÇ | lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÉãý UxÉÉþrÉ |

lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUýÈ zÉÑwqÉÉþrÉ | lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÉã eÉÏýuÉÉrÉþ |

vedavms@gmail.com Page 43 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÈ xuÉýkÉÉrÉæÿ | lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÉã qÉýlrÉuÉãÿ |

lÉqÉÉãþ uÉÈ ÌmÉiÉUÉã bÉÉãýUÉrÉþ | ÌmÉiÉþUÉãý lÉqÉÉãþ uÉÈ | rÉ LýiÉÎxqÉþlÉç ÆssÉÉãýMãü xjÉ || 72

T.B.1-3-10-9

rÉÑýwqÉÉò xiÉã lÉÑþ | rÉãÿÅÎxqÉlÉç ÆssÉÉãýMãü | qÉÉÇ iÉã lÉÑþ |

rÉLýiÉÎxqÉþlÉç ÆssÉÉãýMãü xjÉ | rÉÔýrÉÇ iÉãwÉÉýÇ ÆuÉÍxÉþ¸É pÉÔrÉÉxiÉ | rÉãÿÅÎxqÉlÉç ÆssÉÉãýMãü |

AýWÇû iÉãwÉÉýÇ ÆuÉÍxÉþ¸Éã pÉÔrÉÉxÉýÍqÉirÉÉþWû | uÉÍxÉþ¸È xÉqÉÉýlÉÉlÉÉÿÇ pÉuÉÌiÉ |

rÉLýuÉÇ ÆÌuÉý²ÉlÉç ÌmÉýiÉ×prÉþÈ MüýUÉãÌiÉþ | LýwÉ uÉæ qÉþlÉÑýwrÉÉþhÉÉÇ ÆrÉý¥ÉÈ || 73

T.B.1-3-10-10

SãýuÉÉlÉÉýÇ ÆuÉÉ CiÉþUã rÉý¥ÉÉÈ | iÉãlÉý uÉÉ LýiÉiÉç ÌmÉþiÉ×sÉÉãýMãü cÉþUÌiÉ |

rÉiÉç ÌmÉýiÉ×prÉþÈ MüýUÉãÌiÉþ | xÉ DÿµÉýUÈ mÉëqÉãþiÉÉãÈ | mÉëÉýeÉÉýmÉýirÉrÉýcÉÉï mÉÑlÉýUæÌiÉþ |

rÉý¥ÉÉã uÉæ mÉëýeÉÉmÉþÌiÉÈ | rÉý¥ÉãlÉæýuÉ xÉýWû mÉÑlÉýUæÌiÉþ | lÉ mÉëýqÉÉrÉÑþMüÉã pÉuÉÌiÉ |

ÌmÉýiÉ×ýsÉÉãýMãü uÉÉ LýiÉSè rÉeÉþqÉÉlɶÉUÌiÉ | rÉiÉç ÌmÉýiÉ×prÉþÈ MüýUÉãÌiÉþ |

xÉ DÿµÉýU AĘ́ÉïýqÉɨÉÉãïÿÈ | mÉëýeÉÉmÉþÌiÉýxiuÉÉ uÉælÉýÇ iÉiÉý E³ÉãþiÉÑ-qÉWýïûiÉÏirÉÉþWÒûÈ |

vedavms@gmail.com Page 44 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

rÉiÉç mÉëÉþeÉÉmÉýirÉrÉýcÉÉï mÉÑlÉýUæÌiÉþ | mÉëýeÉÉmÉÌiÉþ-UãýuÉælÉýÇ iÉiÉý E³ÉþrÉÌiÉ |

lÉĘ́ÉïýqÉÉNïûþÌiÉý rÉeÉþqÉÉlÉÈ || 74

(T.B 1.3.10.1 to 1.3.10.10 - CirÉþzlÉÑiÉã mɱliÉã mɱliÉãý wÉQèuÉÉ GýiÉuÉÉãþ uɨÉïýiÉã


ÅWûþÌuÉÈ xrÉÉý³ÉãSÏþrÉýÈ xjÉ rÉý¥ÉÉã rÉeÉþqÉÉlɶÉUÌiÉý rÉiÉç ÌmÉýiÉ×prÉþÈ MüýUÉãÌiÉý mÉgcÉþ
cÉ )

18. uÉæµÉSãuÉãlÉ uÉæ mÉëeÉÉmÉÌiÉÈ


T.B.1-6-8-1

uÉæýµÉýSãýuÉãlÉý uÉæ mÉëýeÉÉmÉþÌiÉÈ mÉëýeÉÉ AþxÉ×eÉiÉ | iÉÉ uÉþÂhÉ mÉëbÉÉýxÉæ

uÉïþÂhÉmÉÉýzÉÉSþ-qÉÑgcÉiÉç | xÉÉýMüýqÉãýkÉæÈ mÉëirÉþxjÉÉmÉrÉiÉç |

§rÉþÇoÉMæü ÂýSìÇ ÌlÉýUuÉÉþSrÉiÉ | ÌmÉýiÉ×ýrÉý¥ÉãlÉþ xÉÑuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMüqÉþaÉqÉrÉiÉç |

rÉSè uÉæÿµÉSãýuÉãlÉý rÉeÉþiÉã | mÉëýeÉÉLýuÉ iÉSè rÉeÉþqÉÉlÉÈ xÉ×eÉiÉã |

iÉÉ uÉþÂhÉ mÉëbÉÉýxÉæ uÉïþÂhÉmÉÉýzÉÉlÉç qÉÑþgcÉÌiÉ | xÉÉýMüýqÉãýkÉæÈ mÉëÌiÉþ¸ÉmÉrÉÌiÉ |

§rÉþÇoÉMæü ÂýSìÇ ÌlÉýUuÉþSrÉiÉã || 75

vedavms@gmail.com Page 45 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
T.B.1-6-8-2

ÌmÉýiÉ×ýrÉý¥ÉãlÉþ xÉÑuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMÇü aÉþqÉrÉÌiÉ | SýͤÉýhÉýiÉÈ mÉëÉþcÉÏlÉÉuÉÏýiÉÏ ÌlÉuÉïþmÉÌiÉ |

SýͤÉýhÉÉuÉ×ýή ÌmÉþiÉ×ýhÉÉÇ | AlÉÉþSØirÉý iÉiÉç |

Eý¨ÉýUýiÉ LýuÉÉãmÉýuÉÏrÉý ÌlÉuÉïþmÉãiÉç | EýpÉrÉãý ÌWû SãýuÉɶÉþ ÌmÉýiÉUþ¶ÉãýerÉliÉãÿ |

AjÉÉãý rÉSãýuÉ SþͤÉhÉÉýkÉïãþÅÍkÉý ´ÉrÉþÌiÉ | iÉãlÉþ SͤÉýhÉÉuÉ×þiÉç |

xÉÉãqÉÉþrÉ ÌmÉiÉ×ýqÉiÉãþ mÉÑUÉãýQûÉzÉýóèý wÉOèMüþmÉÉsÉýÇ ÌlÉuÉïþmÉÌiÉ |

xÉýÇÆuÉýjxÉýUÉã uÉæ xÉÉãqÉþÈ ÌmÉiÉ×ýqÉÉlÉç || 76

T.B.1-6-8-3

xÉýÇÆuÉýjxÉýUqÉãýuÉ mÉëÏþhÉÉÌiÉ | ÌmÉýiÉ×prÉÉãþ oÉÌWïûýwÉSèprÉÉãþ kÉÉýlÉÉÈ |

qÉÉxÉÉý uÉæ ÌmÉýiÉUÉãþ oÉÌWïûýwÉSþ | qÉÉxÉÉþlÉãýuÉ mÉëÏþhÉÉÌiÉ | rÉÎxqÉýluÉÉ GýiÉÉæ mÉÑÂþwÉÈ

mÉëýqÉÏrÉþiÉã | xÉÉãÿÅxrÉÉýqÉÑÎwqÉþlÉç ÆsÉÉãýMãü pÉþuÉÌiÉ |

oÉýWÒûýÃýmÉÉ kÉÉýlÉÉ pÉþuÉÎliÉ | AýWûÉãýUÉý§ÉÉhÉÉþ-qÉýÍpÉÎeÉþirÉæ |

ÌmÉýiÉ×prÉÉãÿ ÅÎalÉwuÉÉýiÉç iÉãprÉÉãþ qÉýljÉÇ | Aý®ïýqÉÉýxÉÉ uÉæ ÌmÉýiÉUÉãÿÅ ÎalÉwuÉÉý¨ÉÉÈ || 77

vedavms@gmail.com Page 46 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
T.B.1-6-8-4

Aý®ïýqÉÉýxÉÉlÉãýuÉ mÉëÏþhÉÉÌiÉ | AýÍpÉýuÉÉýlrÉÉþrÉæ SÒýakÉã pÉþuÉÌiÉ |

xÉÉ ÌWû ÌmÉþiÉ×SãuÉýirÉþÇ SÒýWãû | rÉiÉç mÉÔýhÉïÇ | iÉlÉç qÉþlÉÑýwrÉÉþhÉÉÇ | EýmÉýrÉïýkÉÉãï SãýuÉÉlÉÉÿÇ |

Aý®ïÈ ÌmÉþiÉ×ýhÉÉÇ | Aý®ï EmÉþqÉljÉÌiÉ | AýkÉÉãï ÌWû ÌmÉþiÉ×ýhÉÉÇ |

LMüýrÉÉãmÉþqÉljÉÌiÉ || 78

T.B.1-6-8-5

LMüÉý ÌWû ÌmÉþiÉ×ýhÉÉÇ | SýͤÉýhÉÉãmÉþqÉljÉÌiÉ | SýͤÉýhÉÉuÉ×ýή ÌmÉþiÉ×ýhÉÉÇ |

AlÉÉþUýprÉÉãmÉþqÉljÉÌiÉ | iÉή ÌmÉý×iÉÚlÉç aÉcNûþÌiÉ | CýqÉÉÇ ÌSzÉýÇ ÆuÉãÌSýqÉÑ®þÎliÉ |

EýpÉrÉãý ÌWû SãýuÉɶÉþ ÌmÉýiÉUþ¶ÉãýerÉliÉãÿ | cÉiÉÑþÈ xÉëÌ£ü pÉïuÉÌiÉ |

xÉuÉÉïý ½lÉÑý ÌSzÉþÈ ÌmÉýiÉUþÈ | AZÉÉþiÉÉ pÉuÉÌiÉ || 79

T.B.1-6-8-6

ZÉÉýiÉÉ ÌWû SãýuÉÉlÉÉÿÇ | qÉýSèkrÉýiÉÉãÿÅÎalÉUÉkÉÏþrÉiÉã | AýliÉýiÉÉã ÌWû SãýuÉÉlÉÉqÉÉþkÉÏýrÉiÉãÿ |

uÉwÉÏïþrÉÉÌlÉýkqÉ CýkqÉÉSè pÉþuÉÌiÉý urÉÉuÉ×þ¨rÉæ | mÉËUþ ´ÉrÉÌiÉ |

AýliÉÌWïûþiÉÉãý ÌWû ÌmÉþiÉ×sÉÉãýMüÉã qÉþlÉÑwrÉsÉÉãýMüÉiÉç | rÉimÉÂþÌwÉ ÌSýlÉÇ |

vedavms@gmail.com Page 47 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

iÉSè SãýuÉÉlÉÉÿÇ | rÉSþliÉýUÉ | iÉlÉç qÉþlÉÑýwrÉÉþhÉÉÇ || 80

T.B.1-6-8-7

rÉjxÉqÉÔþsÉÇ | iÉiÉç ÌmÉþiÉ×ýhÉÉÇ | xÉqÉÔþsÉÇ oÉýÌWïû pÉþïuÉÌiÉý urÉÉuÉ×þ¨rÉæ |

SýͤÉýhÉÉ xiÉ×þhÉÉÌiÉ | SýͤÉýhÉÉuÉ×ýή ÌmÉþiÉ×ýhÉÉÇ | ̧ÉÈ mÉrÉãïþÌiÉ |

iÉ×ýiÉÏrÉãý uÉÉ CýiÉÉã sÉÉãýMãü ÌmÉýiÉUþÈ | iÉÉlÉãýuÉ mÉëÏþhÉÉÌiÉ | ̧ÉÈ mÉÑlÉýÈ mÉrÉãïþÌiÉ |

wÉOèjÉç xÉÇmÉþ±liÉã || 81

T.B.1-6-8-8

wÉQèuÉÉ GýiÉuÉþÈ | GýiÉÔlÉãýuÉ mÉëÏþhÉÉÌiÉ | rÉiÉç mÉëþxiÉýUÇ ÆrÉeÉÑþwÉÉ aÉ׺ûÏýrÉÉiÉç |

mÉëýqÉÉrÉÑþMüÉãý rÉeÉþqÉÉlÉÈ xrÉÉiÉç | rÉ³É aÉ×þºûÏýrÉÉiÉç | AýlÉÉýrÉýiÉýlÉÈ xrÉÉÿiÉç |

iÉÔýwhÉÏqÉãýuÉ lrÉþxrÉãiÉç | lÉ mÉëýqÉÉrÉÑþMüÉãý pÉuÉþÌiÉ | lÉÉlÉÉþrÉiÉýlÉÈ |

rÉiÉç §ÉÏlÉç mÉþËUýkÉÏlÉç mÉþËUSýkrÉÉiÉç || 82

T.B.1-6-8-9

qÉ×ýirÉÑlÉÉý rÉeÉþqÉÉlÉýÇ mÉËUþ aÉ׺ûÏrÉÉiÉç | rÉ³É mÉþËU SýkrÉÉiÉç |

U¤ÉÉóèþÍxÉ rÉý¥Éóè WûþlrÉÑÈ | ²Éæ mÉþËUýkÉÏ mÉËUþSkÉÉÌiÉ | U¤ÉþxÉÉýqÉmÉþWûirÉæ |

vedavms@gmail.com Page 48 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

AjÉÉãþ qÉ×ýirÉÉãUãýuÉ rÉeÉþqÉÉlÉý-qÉÑjxÉ×þeÉÌiÉ |

rÉiÉç §ÉÏÍhÉþ §ÉÏÍhÉ WûýuÉÏòwrÉÑþSÉýWûUãþrÉÑÈ | §ÉrÉþx§ÉrÉ LýwÉÉóè xÉÉýMÇü mÉëqÉÏþrÉãUlÉç |

LMæüþMü-qÉlÉÔýcÉÏlÉÉÿlrÉÑýSÉWûþUÎliÉ | LMæüþMü LýuÉæwÉÉþ-qÉýluÉgcÉýÈ mÉëqÉÏþrÉiÉã |

MüýÍzÉmÉÑþ MüÍzÉmÉýurÉÉþrÉ | EýmÉýoÉWïûþhÉ-qÉÑmÉoÉWïûýhrÉÉþrÉ |

AÉgeÉþlÉ-qÉÉgeÉýlrÉÉþrÉ | AýprÉgeÉþlÉ-qÉprÉgeÉýlrÉÉþrÉ |

rÉýjÉÉýpÉÉýaÉqÉãýuÉælÉÉÿlÉç mÉëÏhÉÉÌiÉ || 83

(T.B 1.6.8.1 to 1.6.8.9 - ÌlÉýUuÉþSrÉiÉã ÌmÉiÉ×ýqÉÉlÉþ-ÎalÉwuÉÉý¨ÉÉÈ LMüýrÉÉãmÉþ


qÉljÉýirÉZÉÉþiÉÉ pÉuÉÌiÉ qÉlÉÑýwrÉÉþhÉÉÇ mɱliÉã mÉËUSýkrÉÉlÉç qÉÏþrÉiÉãý mÉgcÉþ cÉ )

19. AalÉrÉã SãuÉãprÉÈ


T.B.1-6-9-1

AýalÉrÉãþ SãýuÉãprÉþÈ ÌmÉýiÉ×prÉþÈ xÉÍqÉýkrÉqÉÉþlÉÉýrÉÉ-lÉÑþoÉëÔýWûÏirÉÉþWû |

EýpÉrÉãý ÌWû SãýuÉɶÉþ ÌmÉýiÉUþ¶ÉãýerÉliÉãÿ | LMüÉýqÉluÉÉþWû | LMüÉý ÌWû ÌmÉþiÉ×ýhÉÉÇ |

̧ÉUluÉÉþWû | ̧ÉÌWïû SãýuÉÉlÉÉÿÇ | AÉýbÉÉýUÉuÉÉbÉÉþUrÉÌiÉ | rÉý¥ÉýmÉýÂwÉÉãý-UlÉþliÉËUirÉæ |

lÉÉwÉãïýrÉÇÆuÉ×þhÉÏiÉã | lÉ WûÉãiÉÉþUÇ || 84

vedavms@gmail.com Page 49 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
T.B.1-6-9-2

rÉSÉÿwÉãïýrÉÇÆuÉ×þhÉÏýiÉ | rÉ®ÉãiÉÉþUÇ | mÉëýqÉÉrÉÑþMüÉãý rÉeÉþqÉÉlÉÈ xrÉÉiÉç | mÉëýqÉÉrÉÑþMüÉãý WûÉãiÉÉÿ |

iÉxqÉÉý³É uÉ×þhÉÏiÉã | rÉeÉþqÉÉlÉxrÉý WûÉãiÉÑþ aÉÉïãmÉÏýjÉÉrÉþ | AmÉþ oÉÌWïûwÉÈ mÉërÉÉýeÉÉlÉç

rÉþeÉÌiÉ | mÉëýeÉÉ uÉæ oÉýÌWïûÈ | mÉëýeÉÉ LýuÉ qÉ×ýirÉÉãÂjxÉ×þeÉÌiÉ |

AÉerÉþpÉÉaÉÉæ rÉeÉÌiÉ || 85

T.B.1-6-9-3

rÉý¥ÉxrÉæýuÉ cɤÉÑþwÉÏý lÉÉliÉUãþÌiÉ | mÉëÉýcÉÏýlÉÉýuÉÏýiÉÏ xÉÉãqÉþÇ ÆrÉeÉÌiÉ |

ÌmÉýiÉ×ýSãýuÉýirÉÉþ ÌWû | LýwÉÉÅÅWÒûþÌiÉÈ | mÉgcÉýM×üiuÉÉã ÅuÉþ ±ÌiÉ | mÉgcÉý ½ãþiÉÉ SãýuÉiÉÉÿÈ |

²ã mÉÑþUÉãÅlÉÑuÉÉýYrÉãÿ | rÉÉýerÉÉþ SãýuÉiÉÉþ uÉwÉOèMüÉýUÈ | iÉÉ LýuÉ mÉëÏþhÉÉÌiÉ |

xÉliÉþiÉýqÉuÉþ ±ÌiÉ || 86

T.B.1-6-9-4

GýiÉÔýlÉÉóè xÉÇiÉþirÉæ | mÉëæuÉæprÉýÈ mÉÔuÉïþrÉÉ mÉÑUÉãÅ lÉÑuÉÉýYrÉþrÉÉÅÅWû |

mÉëhÉþrÉÌiÉ Ì²ýiÉÏrÉþrÉÉ | aÉýqÉrÉþÌiÉ rÉÉýerÉþrÉÉ | iÉ×ýiÉÏrÉãý uÉÉ CýiÉÉã sÉÉãýMãü ÌmÉýiÉUþÈ |

A»ûþ LýuÉælÉÉýÇ mÉÔuÉïþrÉÉ mÉÑUÉã ÅlÉÑuÉÉýYrÉþrÉÉý ÅirÉÉlÉþrÉÌiÉ |

vedavms@gmail.com Page 50 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

UȨ́ÉþrÉæ ̲ýiÉÏrÉþrÉÉ | LåuÉælÉÉlÉçþ rÉÉýerÉþrÉÉ aÉqÉrÉÌiÉ |

SýͤÉýhÉýiÉÉãþÅuÉýSÉrÉþ | ESý…¡ûÌiÉþ ¢üÉqÉÌiÉý urÉÉuÉ×þ¨rÉæ || 87

T.B.1-6-9-5

AÉ xuÉýkÉãirÉÉ´ÉÉþuÉrÉÌiÉ | AxiÉÑþ xuÉýkÉãÌiÉþ mÉëýirÉÉ´ÉÉþuÉrÉÌiÉ |

xuÉýkÉÉ lÉqÉý CÌiÉý uÉwÉþOèMüUÉãÌiÉ | xuÉýkÉÉýMüÉýUÉã ÌWû ÌmÉþiÉ×ýhÉÉÇ |

xÉÉãqÉýqÉaÉëãþ rÉeÉÌiÉ | xÉÉãqÉþmÉërÉÉeÉÉý ÌWû ÌmÉýiÉUþÈ |

xÉÉãqÉþÇ ÌmÉiÉ×ýqÉliÉþÇ ÆrÉeÉÌiÉ | xÉýÇÆuÉýjxÉýUÉã uÉæ xÉÉãqÉþÈ ÌmÉiÉ×ýqÉÉlÉç |

xÉýÇÆuÉýjxÉýUýqÉãýuÉ iÉSè rÉþeÉÌiÉ | ÌmÉýiÉÚlÉç oÉþÌWïûýwÉSÉãþ rÉeÉÌiÉ || 88

T.B. 1-6-9-6

rÉã uÉæ rÉeuÉÉþlÉÈ | iÉã ÌmÉýiÉUÉãþ oÉÌWïûýwÉSþÈ | iÉÉlÉãýuÉ iÉSè rÉþeÉÌiÉ |

ÌmÉýiÉÚlÉþÎalÉwuÉÉý¨ÉÉlÉç rÉþeÉÌiÉ | rÉã uÉÉ ArÉþeuÉÉlÉÉã aÉ×WûqÉãýÍkÉlÉþÈ |

iÉã ÌmÉýiÉUÉãÿÅÎalÉwuÉÉý¨ÉÉÈ | iÉÉlÉãýuÉ iÉSè rÉþeÉÌiÉ | AýÎalÉÇ MüþurÉýuÉÉWûþlÉÇ ÆrÉeÉÌiÉ |

rÉLýuÉ ÌmÉþiÉ×ýhÉÉqÉýÎalÉÈ | iÉqÉãýuÉ iÉSè rÉþeÉÌiÉ || 89

vedavms@gmail.com Page 51 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

T.B. 1-6-9-7

AjÉÉãý rÉjÉÉýÅÎalÉò ÎxuÉþ¸ýM×üiÉýÇ ÆrÉeÉþÌiÉ | iÉÉýSØaÉãýuÉ iÉiÉç |

LýiɨÉãþ iÉiÉý rÉã cÉý iuÉÉqÉÎluÉÌiÉþ ÌiÉýxÉ×wÉÑþ xÉëý£üÏwÉÑý ÌlÉSþkÉÉÌiÉ |

iÉxqÉÉýSÉ iÉ×ýiÉÏrÉÉýiÉç mÉÑÂþwÉÉý³ÉÉqÉý lÉ aÉ×þºûÎliÉ |

LýiÉÉuÉþliÉÉãý WûÏerÉliÉãÿ | A§Éþ ÌmÉiÉUÉã rÉjÉÉpÉÉýaÉÇ qÉþlSkuÉýÍqÉirÉÉþWû |

¿ûÏMüÉý ÌWû ÌmÉýiÉUþÈ | ESþgcÉÉãý ÌlÉw¢üÉþqÉÎliÉ |

LýwÉÉ uÉæ qÉþlÉÑýwrÉÉþhÉÉýÇ ÌSMçü | xuÉÉqÉãýuÉ iÉ̬zÉýqÉlÉÑý ÌlÉw¢üÉþqÉÎliÉ || 90

T.B.1-6-9-8

AÉýWûýuÉýlÉÏrÉý-qÉÑmÉþÌiɸliÉã | lrÉãþuÉÉxqÉæý iÉSèklÉÑþuÉiÉã |

rÉjÉç xÉýirÉÉþWûuÉýlÉÏrÉãÿ | AjÉÉýlrɧÉý cÉUþÎliÉ |

AÉiÉÍqÉþiÉÉãý-ÂmÉþÌiɸliÉã | AýÎalÉqÉãýuÉÉãmÉþSìý¸ÉUþÇ M×üýiuÉÉ |

ÌmÉýiÉÚlÉç ÌlÉýUuÉþSrÉliÉã | AliÉýÇ ÆuÉÉ LýiÉã mÉëÉýhÉÉlÉÉÿÇ aÉcNûÎliÉ |

rÉ AÉiÉÍqÉþiÉÉã-ÂmÉýÌiɸþliÉã | xÉÑýxÉýÇSØzÉþÇ iuÉÉ uÉýrÉÍqÉirÉÉþWû || 91

vedavms@gmail.com Page 52 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

T.B.1-6-9-9

mÉëÉýhÉÉã uÉæ xÉÑþxÉýÇSØMçü | mÉëÉýhÉqÉãýuÉÉiqÉlÉç SþkÉiÉã |

rÉÉãeÉÉýÎluÉþlSì iÉãý WûUÏý CirÉÉþWû | mÉëÉýhÉqÉãýuÉ mÉÑlÉþUrÉÑ£ü |

A¤Éý³ÉqÉÏþqÉSliÉý WûÏÌiÉý aÉÉWïûþmÉirÉýqÉÑmÉþ ÌiɸliÉã |

A¤Éý³ÉqÉÏþqÉSýliÉÉjÉý iuÉÉãmÉþÌiɸÉqÉWûý CÌiÉý uÉÉuÉæiÉSÉþWû |

AqÉÏþqÉSliÉ ÌmÉýiÉUþÈ xÉÉãýqrÉÉ CirÉýÍpÉ mÉëmÉþ±liÉã |

AqÉÏþqÉSliÉ ÌmÉýiÉUÉãÅjÉþ iuÉÉýÅÍpÉ mÉëmÉþ±ÉqÉWûý CÌiÉý uÉÉuÉæiÉSÉþWû |

AýmÉÈ mÉËUþÌwÉgcÉÌiÉ | qÉÉýeÉïrÉþirÉãýuÉælÉÉlÉçþ || 92

T.B.1-6-9-10

AjÉÉãþ iÉýmÉïrÉþirÉãýuÉ | iÉ×mrÉþÌiÉ mÉëýeÉrÉÉþ mÉýzÉÔÍpÉþÈ |

rÉLýuÉÇ ÆuÉãSþ | AmÉþ oÉÌWïûwÉÉuÉlÉÔrÉÉýeÉÉæ rÉþeÉÌiÉ |

mÉëýeÉÉ uÉæ oÉýÌWïûÈ | mÉëýeÉÉ LýuÉ qÉ×ýirÉÉãÂjxÉ×þeÉÌiÉ |

cÉýiÉÑUþÈ mÉërÉÉýeÉÉlÉç rÉþeÉÌiÉ | ²ÉuÉþlÉÔrÉÉýeÉÉæ |

wÉOèjÉç xÉÇmÉþ±liÉã | wÉQèuÉÉ GýiÉuÉÈ || 93

vedavms@gmail.com Page 53 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

T.B. 1-6-9-11

GýiÉÔlÉãýuÉ mÉëÏþhÉÉÌiÉ | lÉ mɦrÉluÉÉÿxiÉã | lÉ xÉÇÆrÉÉþeÉrÉÎliÉ |

rÉimɦrÉýluÉÉxÉÏþiÉ | rÉjxÉþÇÆrÉÉýeÉrÉãþrÉÑÈ | mÉëýqÉÉrÉÑþMüÉ xrÉÉiÉç |

iÉxqÉÉý³ÉÉluÉÉÿxiÉã | lÉ xÉÇÆrÉÉþeÉrÉÎliÉ | mÉ̦ÉþrÉæ aÉÉãmÉÏýjÉÉrÉ || 94

(T.B 1.6.9.1 to 1.6.9.11 - WûÉãiÉÉþUý-qÉÉerÉþpÉÉaÉÉæ rÉeÉÌiÉý xÉliÉþiÉýqÉuÉþ ±ÌiÉý


urÉÉuÉ×þ¨rÉæ oÉÌWïûýwÉSÉãþ rÉeÉÌiÉý iÉqÉãýuÉ iÉSè rÉþeÉýirÉlÉÑý ÌlÉw¢üÉþqÉlirÉÉWæûlÉÉlÉ×ýiÉuÉÉãý
lÉuÉþ cÉ )

20. EzÉliÉxiuÉÉ WûuÉÉqÉWû


T.B.2-6-16-1

EýzÉliÉþxiuÉÉ WûuÉÉqÉWûý AÉ lÉÉãþ AalÉã xÉÑMãüýiÉÑlÉÉÿ |

iuÉóè xÉÉãþqÉ qÉýWãû pÉaÉýÇ iuÉóè xÉÉãþqÉý mÉëÍcÉþÌMüiÉÉã qÉlÉÏýwÉÉ |

iuÉrÉÉý ÌWû lÉþÈ ÌmÉýiÉUþÈ xÉÉãqÉý mÉÔuÉãïý iuÉóè xÉÉãþqÉ ÌmÉýiÉ×ÍpÉþÈ xÉÇÆÌuÉSÉýlÉÈ |

oÉÌWïûþwÉSÈ ÌmÉiÉUý AÉÅWÇû ÌmÉýiÉÚlÉç |

EmÉþWÕûiÉÉÈ ÌmÉýiÉUÉãÅÎalÉþwuÉɨÉÉÈ ÌmÉiÉUÈ | AýÎalÉýwuÉÉý¨ÉÉlÉ×þiÉÑýqÉiÉÉãþ WûuÉÉqÉWãû |

vedavms@gmail.com Page 54 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

lÉUÉýzÉóèxÉãþ xÉÉãqÉmÉÏýjÉÇ ÆrÉ AÉýzÉÑÈ | iÉã lÉÉãý AuÉïþliÉÈ xÉÑýWûuÉÉþ pÉuÉliÉÑ |

zÉÇ lÉÉãþ pÉuÉliÉÑ Ì²ýmÉSãý zÉÇ cÉiÉÑþwmÉSã | rÉã AþÎalÉwuÉÉý¨ÉÉ rÉãÅlÉþÎalÉwuÉɨÉÉÈ || 95

T.B. 2-6-16-2

AýóèýWûÉãýqÉÑcÉþÈ ÌmÉýiÉUþÈ xÉÉãýqrÉÉxÉþÈ | mÉUãÅuÉþUãýÅqÉ×iÉÉþxÉÉãý pÉuÉþliÉÈ |

AÍkÉþoÉëÑuÉliÉÑý iÉã AþuÉliuÉýxqÉÉlÉç | uÉÉýlrÉÉþrÉæ SÒýakÉã eÉÑýwÉqÉÉþhÉÉÈ MüUýÇpÉÇ |

EýSÏUÉþhÉÉý AuÉþUãý mÉUãþ cÉ | AýÎalÉýwuÉÉý¨ÉÉ GýiÉÑÍpÉþÈ xÉÇÆÌuÉSÉýlÉÉÈ |

ClSìþuÉliÉÉã WûýÌuÉËUýSÇ eÉÑþwÉliÉÉÇ | rÉSþalÉã MüurÉuÉÉWûlÉý iuÉqÉþalÉ DÌQûýiÉÉã eÉÉþiÉuÉãSÈ |

qÉÉiÉþsÉÏ MüýurÉæÈ | rÉã iÉÉþiÉ×ýmÉÑSãïþuÉý§ÉÉ eÉãWûþqÉÉlÉÉÈ |

WûÉãý§ÉÉýuÉ×kÉýÈ xiÉÉãqÉþiɸÉxÉÉã AýMæïüÈ | AÉÅalÉãþ rÉÉÌWû xÉÑÌuÉýS§ÉãþÍpÉUýuÉÉïXèû |

xÉýirÉæÈ MüýurÉæÈ ÌmÉýiÉ×ÍpÉþ bÉïqÉïýxÉΰþÈ | WûýurÉýuÉÉWûþqÉýeÉUþÇ mÉÑÂÌmÉëýrÉÇ |

AýÎalÉÇ bÉ×ýiÉãlÉþ WûýÌuÉwÉÉþ xÉmÉýrÉïlÉç | EmÉÉþxÉSÇ MüurÉýuÉÉWûþÇ ÌmÉiÉ×ýhÉÉÇ |

xÉ lÉþÈ mÉëýeÉÉÇ ÆuÉÏýUuÉþiÉÏýóèý xÉqÉ×þhuÉiÉÑ || 96

(T.B 2.6.16.1 to 2.6.16.2 -AlÉþÎalÉwuÉɨÉÉý eÉãWûþqÉÉlÉÉÈ xÉýmiÉ cÉþ)

vedavms@gmail.com Page 55 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

21. §ÉÏlÉÉcÉÏMãüiÉÇ
T.B. 3-11-7.1

AýrÉÇ ÆuÉÉuÉ rÉÈ mÉuÉþiÉã | xÉÉãÿÅÎalÉ lÉÉþïÍcÉMãüýiÉÈ | xÉ rÉiÉç mÉëÉXèû mÉuÉþiÉã |

iÉSþ-xrÉý ÍzÉUþÈ |AjÉý rÉSè SþͤÉýhÉÉ | xÉ SͤÉþhÉÈ mÉý¤ÉÈ |

AjÉý rÉiÉç mÉëýirÉMçü | iÉiÉç mÉÑcNûÿÇ |rÉ SÒSXèûþ | xÉ E¨ÉþUÈ mÉý¤ÉÈ || 97

T.B. 3-11-7.2

AjÉý rÉjÉç xÉýÇÆuÉÉÌiÉþ | iÉSþxrÉ xÉýqÉgcÉþlÉÇ cÉ mÉëýxÉÉUþhÉÇ cÉ |

AjÉÉãþ xÉýÇmÉSãýuÉÉxrÉý xÉÉ | xÉóè Wûý uÉÉ AþxqÉæý xÉ MüÉqÉþÈ mɱiÉã |

rÉiÉç MüÉþqÉÉãý rÉeÉþiÉã | rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã |

rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ | rÉÉã Wûý uÉÉ AýalÉã lÉÉïþÍcÉMãüýiÉxrÉÉý-rÉiÉþlÉÇ mÉëÌiÉý¹ÉÇ ÆuÉãSþ |

AÉýrÉiÉþlÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ | aÉcNûþÌiÉ mÉëÌiÉý¸ÉÇ || 98

T.B. 3-11-7.3

ÌWûUþhrÉýÇ ÆuÉÉ AýalÉã lÉÉïþÍcÉMãüýiÉxrÉÉý-rÉiÉþlÉÇ mÉëÌiÉý¸É | rÉ LýuÉÇ ÆuÉãSþ |

AÉýrÉiÉþlÉuÉÉlÉç pÉuÉÌiÉ | aÉcNûþÌiÉ mÉëÌiÉý¸ÉÇ |

vedavms@gmail.com Page 56 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

rÉÉã Wûý uÉÉ AýalÉã lÉÉïþÍcÉMãüýiÉxrÉý zÉUÏþUýÇ ÆuÉãSþ | xÉzÉþUÏU LýuÉ xuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMüqÉãþÌiÉ |

ÌWûUþhrÉýÇ ÆuÉÉ AýalÉã lÉÉïþÍcÉMãüýiÉxrÉý zÉUÏþUÇ | rÉ LýuÉÇ ÆuÉãSþ |

xÉzÉþUÏU LýuÉ xuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMüqÉãþÌiÉ |

AjÉÉãý rÉjÉÉþ ÂýYqÉ EiÉç-iÉþmiÉÉã pÉÉýrrÉÉiÉç || 99

T.B. 3-11-7.4

LýuÉqÉãýuÉ xÉ iÉãeÉþxÉÉý rÉzÉþxÉÉ | AýÎxqÉò¶Éþ sÉÉãýMãüþ -ÅqÉÑÎwqÉòþ¶É pÉÉÌiÉ |

EýUuÉÉãþ Wûý uÉæ lÉÉqÉæýiÉã sÉÉãýMüÉÈ | rÉã ÅuÉþUãhÉÉÌSýirÉÇ |

AjÉþ WæûýiÉã uÉUÏþrÉÉóèxÉÉã sÉÉãýMüÉÈ | rÉã mÉUãþhÉÉÌSýirÉÇ |

AliÉþuÉliÉóè Wûý uÉÉ LýwÉ ¤ÉýrrÉÇ ÆsÉÉãýMÇü eÉþrÉÌiÉ | rÉÉã ÅuÉþUãhÉÉÌSýirÉÇ |

AjÉþ WæûýwÉÉãþ ÅlÉýliÉ-qÉþmÉÉýU-qÉþ¤ÉýrrÉÇ ÆsÉÉãýMÇü eÉþrÉÌiÉ | rÉÈ mÉUãþhÉÉÌSýirÉÇ || 100

T.B. 3-11-7.5

AýlÉýliÉóè Wûý uÉÉ AþmÉÉýU-qÉþ¤ÉýrrÉÇ ÆsÉÉãýMÇü eÉþrÉÌiÉ | rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã |

rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ | AjÉÉãý rÉjÉÉý UjÉãý ÌiɸýlÉç mɤÉþxÉÏ mÉrÉÉïýuɨÉïþqÉÉlÉã

mÉëýirÉmÉãÿ¤ÉiÉã | LýuÉ-qÉþWûÉãUÉý§Éã mÉëýirÉmÉãÿ¤ÉiÉã |


vedavms@gmail.com Page 57 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

lÉÉxrÉÉþWûÉãUÉý§Éã sÉÉãýMüqÉÉÿmlÉÑiÉÈ | rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉýMãüiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã |

rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ || 101

(T.B. 3-11-7-1 to T.B. 3-11-7-5 E¨ÉþUÈ mÉý¤ÉÉã aÉcNûþÌiÉ mÉëÌiÉý¸ÉÇ


pÉÉýrrÉÉ±È mÉUãþhÉÉÌSýirÉ-qÉý¸Éæ cÉþ )

T.B. 3-11-8.1

EýzÉlÉç Wûý uÉæ uÉÉþeÉ´ÉuÉýxÉÈ xÉþuÉïuÉãSýxÉÇ SþSÉæ |

iÉxrÉþ Wûý lÉÍcÉþMãüiÉÉý lÉÉqÉþ mÉÑý§É AÉþxÉ |

iÉóè Wûþ MÑüqÉÉýUóè xÉliÉÿÇ | SͤÉþhÉÉxÉÑ lÉÏýrÉqÉÉþlÉÉxÉÑ ´Éý®É ÌuÉþuÉãzÉ |

xÉ WûÉãþuÉÉcÉ | iÉiÉý MüxqÉæý qÉÉÇ SÉÿxrÉýxÉÏÌiÉþ |

̲ýiÉÏrÉþÇ iÉ×ýiÉÏrÉÿÇ | iÉóè Wûý mÉUÏþiÉ EuÉÉcÉ |

qÉ×ýirÉuÉãÿ iuÉÉ SSÉýqÉÏÌiÉþ | iÉóè Wûý xqÉÉã-ÎijÉþiÉýÇ ÆuÉÉaÉýÍpÉ-uÉþSÌiÉ || 102

T.B. 3-11-8-2

aÉÉæiÉþqÉ MÑüqÉÉýU-ÍqÉÌiÉþ | xÉ WûÉãþuÉÉcÉ | mÉUãþÌWû qÉ×ýirÉÉã aÉ×ïýWûÉlÉç |

qÉ×ýirÉuÉãý uÉæ iuÉÉþÅSÉý-ÍqÉÌiÉþ |iÉÇ ÆuÉæ mÉëýuÉxÉþliÉÇ aÉýliÉÉ-xÉÏÌiÉþ WûÉãuÉÉcÉ |

vedavms@gmail.com Page 58 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

iÉxrÉþ xqÉ ÌiÉýxÉëÉã UɧÉÏý-UlÉÉÿµÉÉlÉç aÉ×ýWãû uÉþxÉiÉÉiÉç |

xÉ rÉÌSþ iuÉÉ mÉ×ýcNãûiÉç | MÑüqÉÉþUý MüÌiÉý UɧÉÏþ-UuÉÉjxÉÏý-ËUÌiÉþ |

ÌiÉýxÉë CÌiÉý mÉëþÌiÉ oÉëÔiÉÉiÉç | ÌMÇü mÉëþjÉýqÉÉóè UȨ́Éþ-qÉÉzlÉÉý CÌiÉþ || 103

T.B. 3-11-8-3

mÉëýeÉÉÇ iÉý CÌiÉþ | ÌMÇü ̲ýiÉÏrÉÉý-ÍqÉÌiÉþ |mÉýzÉÔòxiÉý CÌiÉþ |

ÌMÇü ̧ÉýiÉÏrÉÉý-ÍqÉÌiÉþ |xÉÉýkÉÑýM×üýirÉÉÇ iÉý CÌiÉþ | iÉÇ ÆuÉæ mÉëýuÉxÉþliÉÇ eÉaÉÉqÉ |

iÉxrÉþ Wû ÌiÉýxÉëÉã UɧÉÏý-UlÉÉÿµÉÉlÉç aÉ×ýWû EþuÉÉxÉ | iÉ-qÉÉýaÉirÉþ mÉmÉëcNû |

MÑüqÉÉþUý MüÌiÉý UɧÉÏþ-UuÉÉjxÉÏý-ËUÌiÉþ | ÌiÉýxÉë CÌiÉý mÉëirÉÑþuÉÉcÉ || 104

T.B. 3-11-8-4

ÌMÇü mÉëþjÉýqÉÉóè UȨ́Éþ-qÉÉzlÉÉý CÌiÉþ | mÉëýeÉÉÇ iÉý CÌiÉþ |ÌMÇü ̲ýiÉÏrÉÉý-ÍqÉÌiÉþ |

mÉýzÉÔòxiÉý CÌiÉþ |ÌMÇü ̧ÉýiÉÏrÉÉý-ÍqÉÌiÉþ | xÉÉýkÉÑýM×üýirÉÉÇ iÉý CÌiÉþ |

lÉqÉþxiÉã AxiÉÑ pÉaÉuÉý CÌiÉþ WûÉã-uÉÉcÉ | uÉUþÇ ÆuÉ×hÉÏýwuÉã-ÌiÉþ |

ÌmÉýiÉUþ-qÉãýuÉ eÉÏuÉþ-³ÉrÉÉýlÉÏÌiÉþ | ̲ýiÉÏrÉþÇ ÆuÉ×hÉÏýwuÉã-ÌiÉþ || 105

vedavms@gmail.com Page 59 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
T.B. 3-11-8-5

Cý¹ÉýmÉÔý¨ÉïrÉÉãý qÉãï ÅͤÉþÌiÉÇ oÉëÔýWûÏÌiÉþ WûÉãuÉÉcÉ | iÉxqÉæþ WæûýiÉqÉýÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉ-qÉÑþuÉÉcÉ |

iÉiÉÉãý uÉæ iÉxrÉãÿ-¹ÉmÉÔý¨Éãï lÉÉ ¤ÉÏþrÉãiÉã | lÉÉxrÉãÿ-¹ÉmÉÔý¨Éãï ¤ÉÏþrÉãiÉã |

rÉÉãÅÿÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã | rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ |

iÉ×ýiÉÏrÉþÇ ÆuÉ×hÉÏýwuÉã-ÌiÉþ | mÉÑýlÉý qÉ×ýïirÉÉã qÉãï ÅmÉþÎeÉÌiÉÇ oÉëÔýWûÏÌiÉþ WûÉãuÉÉcÉ |

iÉxqÉæþ WæûýiÉ-qÉýÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉ-qÉÑþuÉÉcÉ |

iÉiÉÉãý uÉæ xÉÉãÅmÉþ mÉÑlÉ qÉ×ïýirÉÑ-qÉþeÉrÉiÉç || 106

T.B. 3-11-8-5

AmÉþ mÉÑlÉ qÉ×ïýirÉÑÇ eÉþrÉÌiÉ | rÉÉãÅÿÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã |

rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ | mÉëýeÉÉmÉþÌiÉýuÉæï mÉëýeÉÉMüÉþqÉý-xiÉmÉÉãþÅiÉmrÉiÉ |

xÉ ÌWûUþhrÉý-qÉÑSÉÿxrÉiÉç | iÉ-SýalÉÉæ mÉëÉxrÉþiÉç |

iÉ-SþxqÉæý lÉÉcNûþSrÉiÉç | iÉSè ̲ýiÉÏrÉýÇ mÉëÉxrÉþiÉç |

iÉ-SþxqÉæý lÉæ-uÉÉcNûþSrÉiÉç | iÉiÉç iÉ×ýiÉÏrÉýÇ mÉëÉxrÉþiÉç || 107

vedavms@gmail.com Page 60 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
T.B. 3-11-8-6

iÉ-SþxqÉæý lÉæuÉÉcNûþSrÉiÉç | iÉ-SÉýiqÉ-³ÉãýuÉ ™þSýrrÉãÿÅalÉÉæ uÉæÿµÉÉlÉýUã mÉëÉxrÉþiÉç |

iÉ-SþxqÉÉ AcNûSrÉiÉç | iÉxqÉÉýSè ÌWûUþhrÉýÇ MüÌlÉþ¸ýÇ kÉlÉÉþlÉÉÇ |

pÉÑýgeÉiÉç ÌmÉëýrÉiÉþqÉÇ | ™ýSýrÉýeÉóè ÌWû | xÉ uÉæ iÉqÉãýuÉ lÉÉÌuÉþlSiÉç |

rÉxqÉæý iÉÉÇ SͤÉþhÉÉý-qÉlÉãÿwrÉiÉç | iÉÉò xuÉÉrÉæýuÉ WûxiÉÉþrÉý SͤÉþhÉÉrÉÉlÉrÉiÉç |

iÉÉÇ mÉëirÉþaÉ׺ûÉiÉç || 108

T.B. 3-11-8-7

S¤ÉÉþrÉ iuÉÉý SͤÉþhÉÉýÇ mÉëÌiÉþaÉ׺ûÉýqÉÏÌiÉþ | xÉÉãþ ÅS¤ÉiÉý SͤÉþhÉÉÇ mÉëÌiÉýaÉ×½þ |

S¤ÉþiÉã Wûý uÉæ SͤÉþhÉÉÇ mÉëÌiÉýaÉ×½þ | rÉ LýuÉÇ ÆuÉãSþ |

LýiÉ®þ xqÉý uÉæ iÉSè ÌuÉý²ÉóèxÉÉãþ uÉÉeÉ´ÉuÉýxÉÉ aÉÉãiÉþqÉÉÈ |

AmrÉþlÉÔSãýzrÉÉÿÇ SͤÉþhÉÉýÇ mÉëÌiÉþaÉ׺ûÎliÉ |

EýpÉrÉãþlÉ uÉýrÉÇ SþͤÉwrÉÉqÉWû LýuÉ SͤÉþhÉÉÇ mÉëÌiÉýaÉ×½ãÌiÉþ |

iÉãþ ÅS¤ÉliÉý SͤÉþhÉÉÇ mÉëÌiÉýaÉ×½þ | S¤ÉþiÉã Wûý uÉæ SͤÉþhÉÉÇ mÉëÌiÉýaÉ×½þ |

rÉLýuÉÇ ÆuÉãSþ |mÉë WûÉýlrÉÇ ÆusÉÏþlÉÉÌiÉ || 109

vedavms@gmail.com Page 61 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

(T.B. 3-11-8-1 to T.B. 3-11-8-8uÉýSýirÉÉýzlÉÉý CiÉÑþuÉÉcÉ Ì²ýiÉÏrÉþÇ ÆuÉ×hÉÏýwuÉã-


irÉþeÉrÉiÉç iÉ×ýiÉÏrÉýÇ mÉëÉxrÉþiÉç aÉ׺ûÉýiÉç rÉ LýuÉÇ ÆuÉãSæMÇüþ cÉ )

T.B. 3-11-9-1

iÉóèWæûýiÉ-qÉãMãüþ mÉzÉÑoÉýlkÉ LýuÉÉã-¨ÉþUuÉãý±ÉÇ ÍcÉþluÉiÉã |

Eý¨ÉýUýuÉãýÌS xÉþÎqqÉiÉ LýwÉÉãÿÅÎalÉËUÌiÉý uÉSþliÉÈ |

iÉ³É iÉjÉÉþ MÑüýrÉÉïiÉç | LýiÉ-qÉýÎalÉÇ MüÉqÉãþlÉý urÉþ®ïrÉãiÉç |

xÉLþlÉýÇ MüÉqÉãþlÉý urÉ×þ®È | MüÉqÉãþlÉý urÉþ®ïrÉãiÉç |

xÉÉæýqrÉã uÉÉuÉæ-lÉþqÉkuÉýUã ÍcÉþluÉÏýiÉ | rɧÉþ uÉÉý pÉÔÌrÉþ¸Éý AÉWÒûþiÉrÉÉã WÕûýrÉãUlÉçþ |

LýiÉ-qÉýÎalÉÇ MüÉqÉãþlÉý xÉqÉþ®ïrÉÌiÉ | xÉ LþlÉýÇ MüÉqÉãþlÉý xÉqÉ×þ®È || 110

T.B. 3-11-9-2

MüÉqÉãþlÉý xÉqÉþ®ïrÉÌiÉ | AjÉþ WæûlÉÇ mÉÑýUwÉïþrÉÈ |

Eý¨ÉýUýuÉãý±É-qÉãýuÉ xÉý̧ÉrÉþ-qÉÍcÉluÉiÉ | iÉiÉÉãý uÉæ iÉãÅÌuÉþlSliÉ mÉëýeÉÉÇ |

AýÍpÉ xuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMü-qÉþeÉrÉlÉç | ÌuÉýlSiÉþ LýuÉ mÉëeÉÉÇ |

vedavms@gmail.com Page 62 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

AýÍpÉ xuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMÇü eÉþrÉÌiÉ | rÉÉãÿ ÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã |

rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ | AjÉþ WæûlÉÇ ÆuÉÉýrÉÑ GïήþMüÉqÉÈ || 111

T.B. 3-11-9-3

rÉýjÉÉýlrÉÑýmiÉ-qÉãýuÉÉãmÉþSkÉã | iÉiÉÉãý uÉæ xÉ LýiÉÉ-qÉ×ήþ-qÉÉSèklÉÉãïiÉç |

rÉÉ-ÍqÉýSÇ ÆuÉÉýrÉÑ Gýï®È | LýiÉÉ-qÉ×ήþ-qÉ×SèklÉÉãÌiÉ|rÉÉ-ÍqÉýSÇ ÆuÉÉýrÉÑ Gýï®È |

rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã |rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ |

AjÉþ WæûlÉÇ aÉÉãoÉýsÉÉã uÉÉwhÉïþÈ mÉýzÉÑMüÉþqÉÈ |mÉÉÇ£üþ-qÉãýuÉ ÍcÉþYrÉã |

mÉgcÉþ mÉÑýUxiÉÉÿiÉç || 112

T.B. 3-11-9-4

mÉgcÉþ SͤÉhÉýiÉÈ | mÉgcÉþ mÉý¶ÉÉiÉç |mÉgcÉÉãÿ¨ÉUýiÉÈ | LMüÉýÇ qÉSèkrÉãÿ |

iÉiÉÉãý uÉæ xÉ xÉýWûxÉëþÇ mÉýzÉÔlÉç mÉëÉmlÉÉãÿiÉç | mÉë xÉýWûxÉëþÇ mÉýzÉÔ-lÉÉÿmlÉÉãÌiÉ |

rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã | rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ |

AjÉþ WæûlÉÇ mÉëýeÉÉmÉþÌiÉý erÉæïwPèrÉþMüÉqÉÉãý rÉzÉþxMüÉqÉÈ mÉëýeÉlÉþlÉMüÉqÉÈ |


̧ÉýuÉ×iÉþ-qÉãýuÉ ÍcÉþYrÉã || 113

vedavms@gmail.com Page 63 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

T.B. 3-11-9-5

xÉýmiÉ mÉÑýUxiÉÉÿiÉç | ÌiÉýxÉëÉã SþͤÉhÉýiÉÈ |xÉýmiÉ mÉý¶ÉÉiÉç | ÌiÉýxÉë E¨ÉþUýiÉÈ |

LMüÉýÇ qÉSèkrÉãÿ | iÉiÉÉãý uÉæ xÉ mÉë rÉzÉÉãý erÉæwPèrÉþ-qÉÉmlÉÉãiÉç |LýiÉÉÇ mÉëeÉÉþÌiÉýÇ

mÉëÉeÉÉþrÉiÉ | rÉÉÍqÉýSÇ mÉëýeÉÉÈ mÉëýeÉÉrÉþliÉã |̧ÉýuÉ×Sè uÉæ erÉæwPèrÉÿÇ |

qÉÉýiÉÉ ÌmÉýiÉÉ mÉÑý§ÉÈ || 114

T.B. 3-11-9-6

̧ÉýuÉ×iÉç mÉëýeÉlÉþlÉÇ | EýmÉxjÉÉãý rÉÉãÌlÉþ qÉïSèkrÉýqÉÉ |

mÉë rÉzÉÉãý erÉæwPèrÉþ-qÉÉmlÉÉãÌiÉ | LýiÉÉÇ mÉëþeÉÉÌiÉýÇ mÉëeÉÉþrÉiÉã |


rÉÉ-ÍqÉýSÇ mÉëýeÉÉÈ mÉëýeÉÉrÉþliÉã | rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã |

rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ | AjÉ WæûlÉý-ÍqÉlSìÉãý erÉæwPèrÉþMüÉqÉÈ |


FýSèkuÉÉï LýuÉÉã-mÉþSkÉã | iÉiÉÉãý uÉæ xÉ erÉæwPèrÉþqÉaÉcNiÉç || 115

T.B. 3-11-9-7

erÉæwPèrÉþÇ aÉcNÌiÉ | rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã |


rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ | AjÉþ WæûlÉ-qÉýxÉÉuÉÉþÌSýirÉÈ xuÉýaÉïMüÉþqÉÈ |

vedavms@gmail.com Page 64 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

mÉëÉcÉÏþ-UãýuÉÉãmÉþSkÉã | iÉiÉÉãý uÉæ xÉÉãþÅÍpÉ xuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMü-qÉþeÉrÉiÉç |

AýÍpÉ xuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMÇü eÉþrÉÌiÉ | rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã |

rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ | xÉ rÉSÏýcNãûiÉç || 116

T.B. 3-11-9-8

iÉãýeÉýxuÉÏý rÉþzÉýxuÉÏ oÉëþ¼uÉcÉïýxÉÏ xrÉÉý-ÍqÉÌiÉþ | mÉëÉXûÉ WûÉãiÉÑý ήïwhrÉÉý-SÒjxÉþmÉãïiÉç |

rÉãrÉÇ mÉëÉaÉÉýSè rÉzÉþxuÉiÉÏ | xÉÉ qÉÉý mÉëÉãhÉÉãïþiÉÑ |

iÉãeÉþxÉÉý rÉzÉþxÉÉ oÉë¼uÉcÉïýxÉã-lÉãÌiÉþ |

iÉãýeÉýxÉç-urÉãþuÉ rÉþzÉýxuÉÏ oÉëþ¼uÉcÉïýxÉÏ pÉþuÉÌiÉ | AjÉý rÉSÏýcNãûiÉç |

pÉÔÌrÉþ¸Ç qÉãý ´ÉSè-SþkÉÏUlÉç | pÉÔÌrÉþ¸Éý SͤÉþhÉÉ lÉrÉãrÉÑý-ËUÌiÉþ |

SͤÉþhÉÉxÉÑ lÉÏýrÉqÉÉþlÉÉxÉÑý mÉëÉcrÉãÌWûý mÉëÉcrÉãýWûÏ-ÌiÉý mÉëÉcÉÏþ eÉÑwÉÉýhÉÉ

uÉãiuÉÉerÉþxrÉý xuÉÉWãûÌiÉþ xÉÑëýuÉãhÉÉãþ-mÉýWûirÉÉþ WûuÉýlÉÏrÉãþ eÉÑWÒûrÉÉiÉç || 117

vedavms@gmail.com Page 65 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
T.B. 3-11-9-9

pÉÔÌrÉþ¸ý-qÉãýuÉÉxqÉæý ´ÉSè-SþkÉiÉã | pÉÔÌrÉþ¸Éý SͤÉþhÉÉ lÉrÉÎliÉ |

mÉÑUÏþwÉ-qÉÑmÉýkÉÉrÉþ | ÍcÉýÌiÉýYsÉ×ýÎmiÉÍpÉþ - UÍpÉýqÉ×zrÉþ |


AýÎalÉÇ mÉëýhÉÏrÉÉãþ-mÉxÉqÉÉýkÉÉrÉþ | cÉiÉþxÉë LýiÉÉ AÉWÒûþiÉÏ eÉïÑWûÉãÌiÉ |

iuÉqÉþalÉã ÂýSì CÌiÉþ zÉiÉÂýSìÏrÉþxrÉ ÃýmÉÇ | AalÉÉþ-ÌuÉwhÉÔý CÌiÉþ uÉxÉÉãýkÉÉïUÉþrÉÉÈ |

A³ÉþmÉiÉý CirÉþ³É WûÉãýqÉÈ | xÉýmiÉ iÉãþ AalÉã xÉýÍqÉkÉþÈ xÉýmiÉ ÎeÉýÀûÉ

CÌiÉþ ÌuɵÉýmÉëÏÈ || 118

(T.B. 3-11-9-1 to T.B. 3-11-9-8 xÉqÉ×þ®ý GήþMüÉqÉÈ mÉÑýUxiÉÉÿiÉç ÍcÉYrÉã mÉÑý§ÉÉãþ


ÅaÉcNû-ÌSýcNãûiÉç eÉÑþWÒûrÉÉiÉç ÌuɵÉýmÉëÏÈ )

T.B. 3-11-10-1

rÉÉÇ mÉëþjÉýqÉÉ-ÍqɹþMüÉ-qÉÑmÉýSkÉÉþÌiÉ | CýqÉÇ iÉrÉÉþ sÉÉãýMü-qÉýÍpÉ eÉþrÉÌiÉ |

AjÉÉãý rÉÉ AýÎxqÉlÉç ÆsÉÉãýMãü SãýuÉiÉÉÿÈ |

iÉÉxÉÉýóèý xÉÉrÉÑþerÉóè xÉsÉÉãýMüiÉÉþ-qÉÉmlÉÉãÌiÉ |

rÉÉÇ Ì²ýiÉÏrÉÉþ-qÉÑmÉýSkÉÉþÌiÉ | AýliÉýËUý¤ÉýsÉÉãýMÇü iÉrÉÉý-ÅÍpÉeÉrÉþÌiÉ |

AjÉÉãý rÉÉ AþliÉËU¤É sÉÉãýMãü SãýuÉiÉÉÿÈ |


vedavms@gmail.com Page 66 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

iÉÉxÉÉýóèý xÉÉrÉÑþerÉóè xÉsÉÉãýMüiÉÉþ-qÉÉmlÉÉãÌiÉ | rÉÉÇ iÉ×ýiÉÏrÉÉþ-qÉÑmÉýSkÉÉþÌiÉ |

AýqÉÑÇ iÉrÉÉþ sÉÉãýMü-qÉýÍpÉeÉþrÉÌiÉ || 119

T.B. 3-11-10-2

AjÉÉãý rÉÉ AýqÉÑÎwqÉþlÉç ÆsÉÉãýMãü SãýuÉiÉÉÿÈ |

iÉÉxÉÉýóèý xÉÉrÉÑþerÉóè xÉsÉÉãýMüiÉÉþ-qÉÉmlÉÉãÌiÉ |

AjÉÉãý rÉÉ AýqÉÔ-ËUiÉþUÉ Aý¹ÉSþzÉ | rÉ LýuÉÉqÉÏ EýUuÉþ¶Éý uÉUÏþrÉÉóèxÉ¶É sÉÉãýMüÉÈ |

iÉÉlÉãýuÉ iÉÉÍpÉþ-UýÍpÉeÉþrÉÌiÉ |

MüÉýqÉýcÉÉUÉãþ Wûý uÉÉ AþxrÉÉãýÂwÉÑþ cÉý uÉUÏþrÉxxÉÑ cÉ sÉÉãýMãüwÉÑþ pÉuÉÌiÉ |

rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã | rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ |

xÉýÇÆuÉýjxÉýUÉã uÉÉ AýÎalÉ lÉÉþïÍcÉMãüýiÉÈ | iÉxrÉþ uÉxÉýliÉÈ ÍzÉUþÈ || 120

T.B. 3-11-10-3

aÉëÏýwqÉÉã SͤÉþhÉÈ mÉý¤ÉÈ | uÉýwÉÉï E¨ÉþUÈ |

zÉýUiÉç mÉÑcNûÿÇ | qÉÉxÉÉÿÈ MüqÉïMüÉýUÉÈ |

AýWûÉãýUÉý§Éã zÉþiÉÂýSìÏrÉÿÇ | mÉýeÉïlrÉÉãý uÉxÉÉãýkÉÉïUÉÿ |

vedavms@gmail.com Page 67 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

rÉjÉÉý uÉæ mÉýeÉïlrÉýÈ xÉÑuÉ×þ¹Ç ÆuÉ×ýwOèuÉÉ | mÉëýeÉÉprÉýÈ xÉuÉÉïýlÉç MüÉqÉÉÿljÉç xÉÇmÉÔýUrÉþÌiÉ |

LýuÉ-qÉãýuÉ xÉ iÉxrÉý xÉuÉÉïýlÉç MüÉqÉÉýljÉç xÉÇmÉÔþUrÉÌiÉ |

rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã || 121

T.B. 3-11-10-4

rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ | xÉýÇuÉýjxÉýUÉã uÉÉ AýÎalÉ lÉÉïþÍcÉMãüýiÉÈ |

iÉxrÉþ uÉxÉýliÉÈ ÍzÉUþÈ | aÉëÏýwqÉÉã SͤÉþhÉÈ mÉý¤ÉÈ |

uÉýwÉÉïÈ mÉÑcNûÿÇ | zÉýU-SÒ¨ÉþUÈ mÉý¤ÉÈ |

WãûýqÉýliÉÉã qÉSèkrÉÿÇ | mÉÔýuÉïý mÉý¤ÉÉͶÉiÉþrÉÈ |

AýmÉýUý mÉý¤ÉÉÈ mÉÑUÏþwÉÇ | AýWûÉãýUÉý§ÉÉhÉϹþMüÉÈ |

LýwÉ uÉÉuÉ xÉÉãÿÅÎalÉ-UþÎalÉýqÉrÉþÈ mÉÑlÉhÉïýuÉÈ | AýÎalÉýqÉrÉÉãþ Wûý uÉæ mÉÑþlÉhÉïýuÉÉã pÉÔýiuÉÉ |

xuÉýaÉïÇ ÆsÉÉãýMü-qÉãÌiÉþ | AÉýÌSýirÉxrÉý xÉÉrÉÑþerÉÇ |

rÉÉãÿÅÎalÉÇ lÉÉþÍcÉMãüýiÉÇ ÍcÉþlÉÑýiÉã | rÉ Eþ cÉælÉ-qÉãýuÉÇ ÆuÉãSþ || 122

(T.B. 3-11-10-1 to T.B. 3-11-10-4AýqÉÑÇ iÉrÉÉþ sÉÉãýMü-qÉýÍpÉ eÉþrÉÌiÉý ÍzÉUþÈ


ÍcÉlÉÑýiÉ C¹þMüÉý wÉOècÉþ )

vedavms@gmail.com Page 68 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

22. GcÉÉÇ mÉëÉcÉÏ


T.B. 3.12.9.1

GýcÉÉÇ mÉëÉcÉÏþ qÉWûýiÉÏ ÌSaÉÑþcrÉiÉã | SͤÉþhÉÉ -qÉÉWÒûý rÉïeÉÑþwÉÉ-qÉmÉÉýUÉÇ |

AjÉþuÉïhÉÉý-qÉÎaXûþUxÉÉÇ mÉëýiÉÏcÉÏÿ | xÉÉqlÉÉý-qÉÑSÏþcÉÏ qÉWûýiÉÏ ÌSaÉÑþcrÉiÉã |

GýÎapÉÈ mÉÔÿuÉÉïýºãû ÌSýÌuÉ SãýuÉ DþrÉiÉã | rÉýeÉÑýuÉãïýSã ÌiÉþ¸ÌiÉý qÉSèkrÉãý A»ûþÈ |

xÉÉýqÉýuÉãýSã-lÉÉÿxiÉqÉýrÉã qÉWûÏþrÉiÉã | uÉãSæý-UzÉÔÿlrÉ-Îx§ÉýÍpÉUãþÌiÉý xÉÔrÉïþÈ |

GýaprÉÉã eÉÉýiÉÉóè xÉþuÉïýzÉÉã qÉǪ̂Éïþ-qÉÉWÒûÈ |

xÉuÉÉïý aÉÌiÉþ rÉÉïeÉÑýwÉÏ WæûýuÉ zɵÉþiÉç || 123

T.B. 3.12.9.2

xÉuÉïýÇ iÉãeÉþ xxÉÉqÉÃýmrÉóè Wûþ zɵÉiÉç | xÉuÉïóèþ WãûýSÇ oÉë¼þhÉÉ WæûýuÉ xÉ×ý¹Ç |

GýaprÉÉã eÉÉýiÉÇ uÉæzrÉýÇ ÆuÉhÉïþ-qÉÉWÒûÈ | rÉýeÉÑýuÉãïýSÇ ¤Éþ̧ÉýrÉxrÉÉþ-WÒûýrÉÉãïÌlÉÿÇ |

xÉÉýqÉýuÉãýSÉã oÉëÉÿ¼ýhÉÉlÉÉýÇ mÉëxÉÔþÌiÉÈ | mÉÔuÉãïý mÉÔuÉãïÿprÉÉãý uÉcÉþ LýiÉ-SÕþcÉÑÈ |

AÉýSýzÉïý-qÉýÎalÉÇ ÍcÉþluÉÉýlÉÉÈ | mÉÔuÉãïþ ÌuɵÉý xÉ×eÉÉãýÅqÉ×iÉÉÿÈ |

zÉýiÉÇ uÉþwÉï xÉWûýxÉëÉÍhÉþ | SÏýͤÉýiÉÉ xxÉý§É-qÉÉþxÉiÉ || 124

vedavms@gmail.com Page 69 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

T.B. 3.12.9.3

iÉmÉþ AÉxÉÏSè aÉ×ýWûmÉþÌiÉÈ | oÉë¼þ oÉëý¼ÉpÉþuÉjÉç xuÉýrÉÇ |

xÉýirÉóè Wûý WûÉã iÉæþwÉÉý-qÉÉxÉÏÿiÉç | rÉSè ÌuÉþµÉýxÉ×eÉý AÉxÉþiÉ |

AýqÉ×iÉþ-qÉãprÉý EþSaÉÉrÉiÉç | xÉýWûxÉëþÇ mÉËUuÉjxÉýUÉlÉç |

pÉÔýiÉóè Wûþ mÉëxiÉÉãý-iÉæwÉÉý-qÉÉxÉÏÿiÉç | pÉýÌuÉýwrÉiÉç mÉëÌiÉþ cÉÉWûUiÉç |

mÉëÉýhÉÉã AþSèkuÉýrÉÑï-UþpÉuÉiÉç |CýSóè xÉuÉïýóèý ÍxÉwÉÉþxÉiÉÉÇ || 125

T.B. 3.12.9.4

AýmÉÉýlÉÉã ÌuÉý²É-lÉÉýuÉ×iÉþÈ | mÉëÌiÉý mÉëÉÌiÉþ¸-SSèkuÉýUã |

AÉý¨ÉïýuÉÉ EþmÉaÉÉýiÉÉUþÈ | xÉýSýxrÉÉþ GýiÉuÉÉãþÅpÉuÉlÉç |

Aý®ïýqÉÉýxÉɶÉý qÉÉxÉÉÿ¶É | cÉýqÉýxÉÉý-SèkuÉýrÉïýuÉÉãÅpÉþuÉlÉç |

AzÉóèþ xÉýSè oÉë¼þhÉý-xiÉãeÉþÈ | AýcNûÉýuÉÉýMüÉãÅpÉþuÉýSè rÉzÉþÈ |

GýiÉ-qÉãþwÉÉÇ mÉëzÉÉýxiÉÉÅxÉÏÿiÉç | rÉSè ÌuÉþµÉý xÉ×eÉý AÉxÉþiÉ || 126

vedavms@gmail.com Page 70 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
T.B. 3.12.9.5

FaÉïç UÉeÉÉþlÉý-qÉÑSþuÉWûiÉç | kÉëÑýuÉý aÉÉãýmÉ xxÉWûÉãþÅpÉuÉiÉç |

AÉãeÉÉãýÅprÉþ¹ÉæýSè aÉëÉuhhÉþÈ | rÉSè ÌuÉþµÉý xÉ×eÉý AÉxÉþiÉ |

AmÉþÍcÉÌiÉÈ mÉÉãý§ÉÏrÉÉþ-qÉrÉeÉiÉç | lÉãý¹íÏrÉÉþ-qÉrÉeÉýiÉç ÎiuÉÌwÉþÈ |

AÉalÉÏÿSèkÉëÉSè ÌuÉýSÒwÉÏþ xÉýirÉÇ | ´Éý®É WæûýuÉÉ rÉþeÉjÉç xuÉýrÉÇ |

CUÉý mɦÉÏþ ÌuɵÉý xÉ×eÉÉÿÇ | AÉMÔüþÌiÉ-UÌmÉlÉ•ûýÌuÉÈ || 127

T.B. 3.12.9.6

CýSèkqÉóè Wûý ¤ÉÑcÉç cÉæÿ-prÉ EýaÉëã | iÉ×ýwhÉÉ cÉÉ uÉþWûiÉÉqÉÑýpÉã |

uÉÉaÉãþwÉÉóè xÉÑoÉë¼ýhrÉÉ-xÉÏÿiÉç | NûýlSÉãý rÉÉãýaÉÉlÉç ÌuÉþeÉÉlÉýiÉÏ |

MüýsmÉýiÉýl§ÉÉÍhÉþ iÉluÉÉýlÉÉ-WûþÈ | xÉýòý xjÉɶÉþ xÉuÉïýzÉÈ |

AýWûÉãýUÉý§Éã mÉþzÉÑmÉÉýsrÉÉæ | qÉÑýWÕûý¨ÉÉïÈ mÉëãýwrÉÉþ ApÉuÉlÉç |

qÉ×ýirÉÑxÉç iÉþS-pÉuÉ-®ÉýiÉÉ | zÉýÍqÉýiÉÉã-aÉëÉã ÌuÉýzÉÉÇ mÉÌiÉþÈ || 128

vedavms@gmail.com Page 71 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ
T.B. 3.12.9.7

ÌuÉýµÉýxÉ×eÉþÈ mÉëjÉýqÉÉ xxÉý§É-qÉÉþxÉiÉ | xÉýWûxÉëþ xÉqÉÇý mÉëxÉÑþiÉãlÉý rÉliÉþÈ |

iÉiÉÉãþ Wû eÉ¥Éãý pÉÑuÉþlÉxrÉ aÉÉãýmÉÉÈ | ÌWûýUýhqÉrÉþ zzÉýMÑüÌlÉý oÉïë¼ý lÉÉqÉþ |

rÉãlÉý xÉÔrÉïý-xiÉmÉþÌiÉý iÉãeÉþxÉãý-®È | ÌmÉýiÉÉ mÉÑý§ÉãhÉþ ÌmÉiÉ×ýqÉÉlÉç rÉÉãÌlÉþrÉÉãlÉÉæ |

lÉÉuÉãþSÌuÉlÉç qÉlÉÑiÉãý iÉÇ oÉ×ýWûliÉÿÇ | xÉýuÉÉïýlÉÑýpÉÑ-qÉÉýiqÉÉlÉóèþ xÉÇmÉUÉýrÉã |

LýwÉ ÌlÉýirÉÉã qÉþÌWûýqÉÉ oÉëÉÿ¼ýhÉxrÉþ | lÉ MüqÉïþhÉÉ uÉ®ïiÉãý lÉÉã MülÉÏþrÉÉlÉç || 129

T.B. 3.12.9.8

iÉxrÉæýuÉÉ-iqÉÉ mÉþSýÌuɨÉÇ ÆÌuÉþÌSiuÉÉ | lÉ MüqÉïþhÉÉ ÍsÉmrÉiÉãý mÉÉmÉþMãülÉ |

mÉgcÉþ mɶÉÉýzÉiÉþ-Îx§ÉýuÉ×iÉþ xxÉÇuÉixÉýUÉÈ | mÉgcÉþ mÉgcÉÉýzÉiÉþÈ mÉgcÉSýzÉÉÈ |

mÉgcÉþ mÉgcÉÉýzÉiÉþ xxÉmiÉSýzÉÉÈ | mÉgcÉþ mÉgcÉÉýzÉiÉþ LMüÌuÉýóèýzÉÉÈ |

ÌuÉýµÉýxÉ×eÉÉóèþ xÉýWûxÉëþ xÉÇuÉjxÉUÇ | LýiÉãlÉý uÉæ ÌuÉþµÉýxÉ×eÉþ CýSÇ ÆÌuɵÉþ-qÉxÉ×eÉliÉ |

rÉSè ÌuɵÉý-qÉxÉ×þeÉliÉ | iÉxqÉÉÿSè ÌuɵÉýxÉ×eÉþÈ ||

ÌuɵÉþ-qÉãlÉÉý-lÉlÉÑý mÉëeÉÉþrÉiÉã | oÉëþ¼ýhÉ xxÉÉrÉÑþerÉóè xÉsÉÉãýMüiÉÉÿÇ ÆrÉÎliÉ |

LýiÉÉxÉÉþqÉãýuÉ SãýuÉiÉÉþlÉÉýóèý xÉÉrÉÑþerÉÇ | xÉÉý̹ïiÉÉóèþ xÉqÉÉlÉ sÉÉãýMüiÉÉÿÇ ÆrÉÎliÉ |

vedavms@gmail.com Page 72 of 73
AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPûÈ

rÉLýiÉ-SÒþmÉýrÉÎliÉþ | rÉã cÉæþlÉýiÉç mÉëÉWÒûþÈ | rÉãprÉþ-¶ÉælÉýiÉç mÉëÉWÒûþÈ || AÉãÇ ||130

(T.B. 3-12-9-1 to T.B. 3-12-9-8AµÉþSÉxÉiÉý ÍxÉwÉÉþxÉiÉÉý-qÉÉxÉþiÉ


WûýÌuÉwÉç mÉÌiÉýÈ MülÉÏþrÉÉýlÉç iÉxqÉÉÿSè ÌuɵÉýxÉ×eÉÉãý ŹÉæ cÉþ )
|| WûËUÈþ AÉãÇ ||
-----------AÍpÉ´ÉuÉhÉqÉl§É mÉÉPû xxÉqÉÉmiÉÈ------------

“Chain” indicating starting “padam” of all the “Chapters” in


Abisravanam.

xÉýWûxÉëþzÉÏwÉÉïý- qÉSèprÉÈ-xÉþWûxÉëýzÉÏwÉïþ- qÉ×ýiÉÇ-M×üþhÉÑýwuÉ -

Uþ¤ÉÉãýWûhÉýÈ-xÉÉãqÉÉþrÉÉãý-zÉliÉþxiuÉÉý-pɤÉãÌWûþ-kÉëÑýuÉÉÅxrÉalÉþ-

ESkÉãý ÍzÉUÉãý-ÅxÉÉuÉÉþÌSýirÉ- xÉÇiÉþÌiÉ-UMüýÌuÉýýóýèzÉ-

ClSìÉã-uÉæµÉSãýuÉãlÉÉý- ÅalÉrÉþ-EýzÉliÉþxiuÉÉý-rÉ-qÉÑýzÉlÉç Wûý-

iÉóè Wûý - rÉÉÇ mÉëþjÉýqÉÉ-qÉ×ýcÉÉÇ mÉëÉcÉÏý cÉiÉÑþ ÌuÉïóèzÉÌiÉÈ ||


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Begining and ending “padam” of Abisravanam.

xÉýWûxÉëþzÉÏwÉÉïý mÉÑÂþwÉý AÉãÇ ||


-------------------------------------------------------------------

vedavms@gmail.com Page 73 of 73