Vous êtes sur la page 1sur 2

Name: April Mae L.

Baldoza
Section: BSCIEPHY-IV

Corazon Aquino’s Inaugural address


ORIHINAL:

My brothers and sisters:


I am grateful for the authority you have given me today. And I promise to offer all that I can do to
serve you.
It is fitting and proper that, as the rights and liberties of our people were taken away at midnight
twenty years ago, the people should firmly recover those lost rights and liberties in the full light
of the day. Ninoy believed that only the united strength of a people can over turn a tyranny so evil
and so well organized. It took the brutal murder of Ninoy to bring about the unity, the strength,
and the phenomenon of People Power. That power has shattered the dictatorship, protected the
honorable military who have chosen freedom, and today has established a government dedicated
to the protection and meaningful fulfillment of the people's rights and liberties.
We were exiles in our land — we, Filipinos, who are at home only in freedom — when Marcos
destroyed the Republic fourteen years ago. Through courage and unity, through the power of the
people, we are home again.
And now, I would like to appeal to everyone to work for national reconciliation, which is what
Ninoy came back home for. I would like to repeat that I am very magnanimous in victory. So I call
on all those countrymen of ours who are not yet with us to join us at the earliest possible time so
that together we can rebuild our beautiful country.
As I always did during the campaign, I would like to end with an appeal for you to continue
praying. Let us pray for God's help especially during these days.
Thank you.

Corazon Cojuangco-Aquino
PAGSASALIN:

Mga kapatid ko:


Ako’y nagpapasasalamat sa oras na ibinigay ninyo sa akin ngayon. Ipinapangako ko na gagawin
ko ang lahat ng aking makakaya para kayo’y mapaglingkuran.
Angkop na angkop na ang karapatan at kalayaan ng mamamayan ay ipinagkait makalipas na an
gang kalahating dalawampung taon, kaya dapat ang mga mamamayan ay maging matapang na
mabawi muli ang mga karapatan at kalayaan na ipinagdamot sa inyo. Naniniwala si Ninoy ng ag
tanging lakas ng isang mamamayan ang makapagbabagsak sa kasamaan at sa maayos na
pagkaoragnisa nito. Sa brutal na pagkapatay kay Ninoy, dito maipapakita ng mga mamamayan ng
bansa ang tunay na pagkakaisa, lakas, at samahan ng People Power. Ang kapangyarihang iyon ay
bumagsak sa diktadura, pinoprotektahan ang marangal na military, at ngayon ay nagtatag ng isang
pamahalaan na nakatuon sa proteksyon at makabuluhang katuparan ng mga karapatan at kalayaan
ng mamamayan.
Tayo ay bihag sa ating lupain – Tayo, mga Pilipino ay Malaya lamang kapag nasa ating mga bahay
– noong sinira ni Marcos ang Republika labing apat na taon na ang nakalipas. Nang dahil sa lakas
ng loob at pagkakaisa, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mamamayan, tayo ay isang tahanan
na muli.
At ngayon, nais kong hikayatan ang lahat na magtrabaho para sa pambansang pagkakasundo na
kung saan ito ang nais ni Ninoy. Gusto kong ipakita sa inyo lahat na tayo parin ang mananalo sa
huli. Kaya inaanyayahan ang lahat ng ating kababayan na hindi pa kasama sa atin ay hinihikayat
ko na makilahok sa amin sa madaling panahon upang maitayo natin muli ang maganda nating
bansa.
Gaya ng aking kadalasang ginagawa sa kampanya, nais kong tapusin ang pahayag na ito para sa
inyong lahat ay tayo ay patuloy na mananalangin. Manalangin tayo sa Poong Maykapal na tayo ay
tulungan at gabayan palagi lalo na sag a panahong tayo ay nahihirapan.
Maraming salamat.

Corazon Cojuangco-Aquino